Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw"

Transcriptie

1 Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008

2

3 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan Legende Ruimtelijk kwetsbare gebieden Grenzen Stedenbouwkunding attest Planschade en planbaten Planschade Planbaten Het grondfonds Eigendomsverkoop Onderhandse verkoop Openbare verkoop Plannen op gemeentelijk niveau APA: Algemeen Plan van Aanleg BPA: Bijzonder Plan van Aanleg Administratie van het kadaster KI: Kadastraal Inkomen BPA 9 9 Structuurplanning Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Gedeconcentreerde bundeling Subsidiariteitsprincipe: Gewestelijk Ruimtelijk OntwikkelingsPlan - GROP RSV II? Wetgeving op de overheidsopdrachten Vergunningsbeleid Stedebouwkundige vergunning Verkavelingsvergunning

4 ii Dossier Voorschriften Afwijken van vergunning Verval van de verkavelingsvergunning Watertoets Stedebouwmisdrijven Strafsancties Herstelmaatregelen Toezicht Staking van de werken Trancactie - Regularisatie Herstelfonds Conformiteitsattest Architect Woordverklaringen RUP PRS Bodembestemmingsplan BPA Planologisch Attest Afbraak van een woning Bouwgrond Bouwovertredingen Bouwvergunning Kadaster Openbaar onderzoek Plannenregister Stedenbouwkundig attest nummer Stedenbouwkundig attest nummer Vergunningenregister Verkavelingen Gedeconcentreerde bundeling Referenties 34

5 1 1 België km 2 10,4 miljoen inwoners (2004) Bebouwde oppervlakte: Brussel: 78% Vlaanderen: 25% Wallonië: 13% Beleid voor de inrichting van de oppervlakte: Politiek corruptie!? Bouwgrond: bestemd om bebouwd te worden 5000 à 8000 bef/m 2 Bouwland: bestemd voor landbouw, agrarisch gebied 100 à 200 bef/m 2 Prijsverschil!! Wat is nu wat? voor gans België in gekleurd plan gezet, begin jaren Historiek mei landbouw eerste spoorlijn: tussen Mechelen- Brussel opkomst industrie, bouwen van arbeiderswoningen arbeiders woonden tegen de fabriek eerste leningen door de banken Heropbouw steden er werd een plan van aanleg voorgesteld Heropbouw volgens verplicht plan van aanleg (1) (2) (3) DRO (1) 29 maart 1962: Wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw Doel: opstellen van plannen voor land/streken/gewesten/gemeenten Land: een plan voor ganse land is niet gelukt Streek: streekstudies uitgevoerd door unief, maar er werden uiteindelijk andere gekozen Gewesten: niet gedefinieerd: niet hetzelfde als Vlaams/Waals gewest Inhoud: bodembestemmingsplannen: pas vooraan in jaren 70 in uitvoering gegaan vergunningsplicht: bij bouw/verbouwing heb je vergunning nodig strafmaatregelen: moeten er komen als er verplichtingen zijn

6 2 vb. opvulregel: je mag tussen 2 gebouwen bouwen als de tussenafstand tussen zijgevels < 70 m lintbebouwing (2) 1980: Staatshervorming: Regionalisering van de ruimtelijke ordening Vlaanderen - Wallonië - Brussel met elk zijn eigen beleid qua ruimtelijke ordening er komen decreten (3) 18 mei 1999: DRO: Decreet op Ruimtelijke Ordening wordt meermaals per jaar geupdated Bodembestemmingsplannen en gewestplan blijven nog steeds van kracht tot ze door een plan van hetzelfde kaliber vervangen worden door de regionalisering kan dit niet meer. Handhavingmaatregelen Vlaanderen/provincies/gemeenten moeten worden vastgelegd in: RSP: Ruimtelijk structuurplan = theorie RUP: Ruimtelijk uitvoeringsplan = praktijk verordeningen Sinds 99 is zijn er geen ingrijpende maatregelen meer getroffen, enkel wat wijzigingen. Huidig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening(+Financiën en Begroting): Dirk Van Mechelen - Open VLD 3 Het Gewestplan Elke vierkante meter Vlaamse grond heeft een bepaalde bestemming. Hij kan dienen voor wonen, industrie, landbouw, handel, bosbouw,... De ruimtelijke planologie is tot stand gekomen via de gewestplannen in de jaren 70 (Koninklijk Besluit van ) die opgemaakt werden door de Vlaamse Overheid. Nadien werden ze nog regelmatig gewijzigd. Gewestplanwijzigingen worden echter niet meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen. De gewestplannen kunnen worden ingezien op de dienst stedenbouw. Zo kan u nagaan in welke zone uw eigendom ligt. Onderliggend: Topografische kaart Leger / NGI (Nationaal Geografisch Instituut) Schaal 1/ tot 1/ Nadeel: veel te gedetailleerd, bijna perceelsgebonden er is niet genoeg vrijheid meer! De levensstijl is veranderd en de kaarten zijn statisch. Kaarten kunnen niet meer herzien worden door het ontstaan van de provincies met elk hun eigen kaarten.

7 3 Bij de plannen horen een legende + boek met algemene bepalingen + aanvullende bepalingen per gewestplan. 3.1 Legende Groen : kwetsbaar gebied: enkel instandhoudingwerken toegelaten Groen + P = Park N = Natuur V = Valei B = Bron R = Reservaat Rood: Woongebied: wonen, winkels, handel, recreatiegebieden: alles wat met wonen verband houdt. Men dient rekening te houden met de ruimtelijke ordening in de straat. Rood-Wit gestreept: woongebied met landelijk karakter: woningen + landbouwbedrijven Rood-Wit geruit: woonuitbreidingsgebieden: enkel voor groepswoningbouw: verkavelingen of sociale woningen. Wordt aangesneden met BPA (Bijzonder Plan van Aanleg): geeft nieuwe indeling van woonuitbreidingsgebied dat uitvoerbaar zou moeten zijn.

8 4 Geel: Landbouwgebied: wonen met landbouwactiviteit Toch woningen in? Deze zijn zonevreemd: hun functie klopt niet met kleur Legaal / illegaal? ge/verbouwd voor 62 Legaal ge/verbouwd na 62 met bouwvergunning Legaal na 62 zonder vergunning Illegaal = Afbraak? in theorie wel, maar is oplossing voor gevonden: woonkorrel: rode inkleuring van je woning: er gelden dan specifieke voorschriften: je mag niet vergunningsplichtige werken uitvoeren: instandhoudingwerken, ramen vernieuwen,... Normaal is functiewijziging vergunningsplichtig. Maar ook uitbreiden, verbouwen, slopen, nieuwbouw waarvan min 75% op bestaande bebouwde oppervlakte is. De volumetoename bedraagt maximaal 100% met een beperking van het totale volume tot 1000m 3. = zie Decreet hoofdstuk IV: Rechtszekerheid voor zonevreemde vergunde gebouwen. spoorwegarcering: reserveringsgebieden voor openbare wegen in zo een gebied kan je meestal geen bouwvergunning krijgen 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden groengebieden natuurgebieden natuurgebieden met wetenschappelijke waarde natuurreservaten natuurontwikkelingsgebieden parkgebieden bosgebieden valleigebieden brongebieden agrarische gebieden met ecologische waarde of belang grote eenheden natuur (GEN) grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) beschermde duingebieden voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden

9 5 3.3 Grenzen Bouwlijn: Perceelsgrens: Rooilijn: lijn vanaf waar je mag bouwen lijn tussen openbare en privé eigendom onzichtbare lijn die vastgelegd is door rooilijnplan dat op zijn beurt bekrachtigd is door KB (koninklijk besluit). Bv voor het uitwerken van een bocht, verbreding van een weg. Als perceel getroffen is door rooilijn, krijg je geen bouwvergunning voor het deel tussen de rooilijn en de perceelsgrens. Achter de rooilijn mag je wel (ver)bouwen. De gemeente kan wel beslissen van het rooilijnplan de eerste x jaar niet uit te voeren. Dan kan het zijn dat je wel mag verbouwen. Maar dan wordt de huidige toestand opgemeten (Staat van bevinding opmaken), zodat achteraf bij eventuele onteigening enkel wordt vergoed voor de geldende toestand voor de verbouwing. Als een perceel door een rooilijn getroffen is, moet dit door de notaris bij verkoop gemeld worden, zoniet is hij strafbaar: de rooilijn wordt immers gezien als verkoopsverbrekend gebrek. 3.4 Stedenbouwkunding attest Het Stedenbouwkundig attest is een soort princiepsaanvraag: ik zou graag iets van die stijl (modern, hoevestijl,... ) op die plaats bouwen, komt dat in aanmerking voor een vergunning? Deze aanvraag dien je in bij gemeente of overheidsdienst. Hierop krijg je een schriftelijk antwoord. Je hebt dan 1 jaar de tijd om je vergunning aan te vragen, en de kans is dan klein dat ze geweigerd wordt. Planologisch attest hetzelfde maar voor bedrijven: document dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. In het geval van behoud worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld. (Art 145ter) 4 Planschade en planbaten Zie decreet hoofdstuk VIII, Art. 84 e.v. Deze fenomenen treden op wanneer een RUP zorgt voor een functiewijziging van de grond. 4.1 Planschade Bouwgrond bosgebied waarde vd grond daalt Planschade: door de opstelling van een nieuw plan daalt de waarde van de grond tov wat op het gewestplan vermeld staat. Je hebt recht op schadevergoeding: di een vastgesteld bedrag. De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering. De waardevermindering dient te worden geraamd als het verschil tussen de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag

10 6 van het onstaan van het recht op de schadevergoeding, verhoogd met de lasten en de kosten, vóór de inwerkingtreding van het RUP en de waarde van dat goed na de inwerkingtreding. Maar je moet na uitkomen RUP een vergunning aanvragen, en niet gekregen hebben, en daartoe alle mogelijkheden (tot beroep toe) uitgeput hebben. Als er binnen de 5 jaar geen reactie komt op de wijziging van het RUP dan vallen alle verplichtingen weg. Dan verlies je al de kansen op vergoedingen. De bedoeling hiervan is grondspeculaties tegen te gaan. Het RUP moet betaald worden door diegene die het plan opstelt: België, provincie het plan wordt dus om financiële redenen niet altijd uitgevoerd. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden RUP, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtredinbg van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam. De RUP s kunnen erfdienstbaarheden van openbaar nut doen ontstaan en eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Er zijn wel een hele resem voorwaarden en gevolgen aan verbonden: het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van aanleg of RUP enkel de eerste 50m vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade 4.2 Planbaten Landbouwgrond ambachtelijke zone waarde vd grond stijgt Planbaten: je moet betalen aan het grondfonds omdat je grond in waarde stijgt en dus veel duurder kan verkocht worden. Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer op basis van een in werking getreden RUP een perceel in aanmerking komt voor een vergunning [om woningen, bedrijfsgebouwen of recreatieve inrichtingen te bouwen of een fucntiewijziging door te voeren], of te verkavelen, waarvoor het de dag voorafagaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet in aanmerking kwam. 4.3 Het grondfonds Het grondfonds is een Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer. De middelen waarover het grondfonds beschikt zijn alle ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening 1. Titel V Handhavingsmaatregelen 2 uitgezonderd. De 1 gecoördineerd op 22 oktober Deze bedragen gaan naar het herstelfonds; zie 13.6

11 7 middelen van het fonds moeten aangewend worden voor de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van het decreet. Het wordt dus onder andere aangevuld door de planbaten en gebruikt voor de betaling van de planschade. Het grondfonds wordt beheert door de Vlaamse Regering. (Art. 144) 5 Eigendomsverkoop Notaris = instrumenterend ambtenaar 5.1 Onderhandse verkoop Uit de hand, tussen eigenaars onderling. Sluit eerst een compromis (verkoopsovereenkomst), best eerst laten nalezen door notaris. Samen met de ondertekening van compromis wordt het voorschot van maximaal 10% van de verkoopprijs betaald. Betaal dit nooit in het zwart! Binnen de 4 maanden stelt dan de notaris de verkoopsakte op. Bij de verkoopssom (waarvan een deel in het zwart kan zijn) komen dan de aktekosten en registratiekosten (registratie wordt sterk aangeraden!), samen goed voor een 10 à 15% van de (officiële) verkoopprijs. Nadat de akte verleden is krijgt de nieuwe eigenaar de sleutel. 5.2 Openbare verkoop Gebeurt via de notaris: deze maakt publiciteit via gele affiches. Er komen kijkdagen en een eerste zitdag. Als er afgeklopt wordt op een bepaalde prijs, dan geldt er daarna een recht van hoger bod (vaak moet er dan een minimumbedrag bijkomen). Als er een hoger bod komt, komt er een 2e zitdag (binnenkort niet meer mogelijk). Bij de verkoopssom komen opnieuw de aktekosten en de registratiekosten, deze kunnen nu echter oplopen tot 25% van de verkoopssom. 6 Plannen op gemeentelijk niveau 6.1 APA: Algemeen Plan van Aanleg Dit plan is het enigste dat de volledige oppervlakte van de gemeente bestrijkt. Het gewestplan is bijna zo gedetailleerd (bijna perceelsgebonden) dat het bijna identiek is aan het APA. Veel gemeenten hebben dan ook geen apart APA, maar nemen gewoon het gewestplan. 6.2 BPA: Bijzonder Plan van Aanleg Dit beslaat slechts een gedeelte van een gemeente. Het is een mogelijkheid om: van het gewestplan af te wijken

12 8 het gewestplan te versterken: om bepaalde positieve gegevens te behouden; vb van de volledige Scheldevallei. het gewestplan verder uit te werken: invullen van woonuitbreidingsgebied. Bij BPA is de onderlegger een kadasterkaart. 7 Administratie van het kadaster Valt onder een FOD: Federale Overheidsdienst: Financiën. Dienst heeft tweeledige opdracht: Fiscale en technische opdracht: belasting heffen en maken van plannen. Rond 1750, ten tijde van Napoleon: Grond werd niet langer bewerkt in opdracht van de kasteelheer ontstaan van onroerend goed: grond en gebouwen die niet langer in handen van kasteelheer waren werden opgeslitst. nood aan inventarisatie voor innen van belastingen: via maken van kaarten en plannen. Gemeente Afdelingen (1e, 2e,... ) Secties (A, B,... ) percelen met nummer (286,... ) Bij splitsing van percelen wordt er opgesplitst in a, b,..., bij nog verder opsplitsing opnieuw nummering of verder met letters. Openbaar domein, zoals wegen en waterlopen, hebben geen nummer. Naast de kaart is er ook een tabel/database: kadastrale legger. De kadastrale legger is een register waarin, per gemeente of kadastrale afdeling van gemeente, onder een eigen genummerd artikel, elke eigenaar voorkomt met vermelding van de percelen die hij bezit en met aanduiding van het totaal van de oppervlakten en van de inkomen van deze percelen. Deze kan gesorteerd worden op eigenaar: wie heeft welke stukken in eigendom (niet huurder of gebruiker), of op perceelnummer. Verder ook gegevens als afdeling en sectie, oppervlakte, KI. Al de kadastrale legger van het land zijn op magnetische informatiedragers opgenomen en uitgegeven in de vorm van microfiches. Ze worden jaarlijks bijgewerkt. De schattingsfiche is een document opgesteld voor ieder gebouw (gewoon, nijverheids-, of uitzonderlijk), dat alle nuttige gegevens bevat om het kadastraal inkomen te bepalen. 7.1 KI: Kadastraal Inkomen Het kadastraal inkomen is een referentiewaarde die aan een onroerend goed (grond + gebouwen) wordt toegekend, gelijk aan de nettohuurwaarde van 1 jaar. Op basis hiervan wordt belasting gehoffen op het goed: onroerende voorheffing (grondlasten). De laatste herziening (perekwatie) van de nettohuurwaarde dateert van 79, waarbij als referentiejaar 75 genomen werd. Sinds dien is het KI enkel onderhevig aan de index.

13 9 Het KI varieert van e100 tot e2000. Hierbij is e745 de grens voor bescheiden. KI > e750 groot beschrijf bij verkoop: je betaalt de volle pot van de kosten; KI < e750 klein beschrijf: verminderde kosten, vaak voor woningen van voor 60 zonder comfort. Na verbouwing wordt het KI opnieuw berekend, dit bedrag kan je aanvechten op het vredegerecht. Op het kadastraal plan wordt met een slinger aangeduid dat alle gebouwen waar hij doorgaat behoren tot dezelfde eigenaar als de grond waar hij doorloopt. Bij verkoop is er nu een bodemattest nodig per kadastraal perceel (prijs e25 per attest). Door de jaren heen zijn er opmetingen gedaan, de schetsen hiervan worden bijgehouden in het archief. Zo kan je de evolutie zien. Deze gegevens zijn ook interessant bij nieuwe metingen voor bv nieuwe afpalingen, opzoeken van verdwenen grenspalen bij splitsing. Op het kadaster kan men een uittreksel van het kadastraal plan aanvragen via een formulier. Men krijgt dan een (dure) kopie van het kadastraal plan. Hierop staan alle percelen binnen een straal van 50m in het stad en 500m op het platteland die liggen rond het eigen perceel, gemeten vanaf elk uiterste punt van het perceel. Tevens kan men een lijst bekomen met alle eigenaars van die omliggende percelen (men betaalt per eigenaar). Die heeft men nodig bij een openbaar onderzoek (commodo en incommodo): vb voor de bouwvergunning van een restaurant: omliggende eigenaars moeten goedkeuring geven en kunnen bezwaar indienen tegen de vergunning. De oude opmetingen uit het kadaster zijn zeer onbetrouwbaar: men gebruikte oude toestellen, opmeting veelal door ambtenaar die niet beschikte over grondige landmeetkundige kennis, meting gebeurde niet nauwkeurig. De huidige metingen met moderne apparatuur zullen niet overeenkomen met de oude. DGO: Dienst Grote Opmetingen. Sinds enkele jaren bestaan er digitale kadaster plannen. Oost-Vlaanderen is volledig gedigitaliseerd. 8 BPA De onderlegger van een BPA is een kadastraal plan. Het BPA bevat volgende delen: Bestaande Toestand (BT) Bodembestemming Rooilijnplan Onteigeningsplan De Bestaande Toestand kent 2 vormen: In feite: op het BPA staat alles wat ter plaatse kan vastgesteld worden en zaken die opgemeten kunnen worden vermeld: dakvorm, richting van het dak (nok evenwijdig aan

14 10 straat), kroonlijsthoogte, aantal bouwlagen, huisnummer,... In de, bij het BPA horende, legende staan ook stedebouwkundige voorschriften vermeld: mag het perceel gesplitst worden, in hoeveel mag het gesplitst worden,... In rechte: wat je ter plaatse niet kan vaststellen, zaken die het perceel belasten, die je niet ziet, maar er wel degelijk zijn: erfdienstbaarheid (recht van doorgang/uitweg/afvloeiing/afpaling... 3 ), voetweg, verkavelingvergunning, sloopvergunning, bouwmisdrijf Het onteigeningsplan is nodig om het rooilijnplan te kunnen uitvoeren. Onteigenen: uw eigendom afkopen onder lichte dwang, ter algemene nutte. Dus niet om privé redenen. Vb. om weg te verbreden, om hoek van een kruispunt af te knotten, om bestemmingsplan te realiseren,... Op het onteigeningsplan staan alle onteigeningen met een nummer aangeduid, dit nummer verwijst naar de onteigeningstabel. Hierin staan alle wijzigingen, waar het perceel gelegen is, naam eigenaar, adres, aard van de eigendom, inhoud van gans het perceel, te onteigenen deel, belastbaar inkomen, onteigenende overheid: wie kan onteigenen: BPA komt van gemeente of stad zij moeten de onteigening betalen; kan ook gewest of provincie zijn. De vergoeding die moet betaald worden voor de onteigening wordt bepaald via schattingen door msog = Meetkundig Schatter Onroerende Goederen. Herverkaveling: na onteigening worden de percelen anders geschikt: het aantal percelen blijft, alleen de indeling verandert. Oorspronkelijk: 2 zwarte percelen; Onteigening: rode lijn rood deel verdwijnt; Herverkaveling: opnieuw 2 percelen: 2 blauwe Ruilverkaveling: het omwisselen (ruilen) van stukken grond. Vaak tussen boeren, opdat zo hun kouter (akkers en weilanden) dikwijls dichter bij hun boerderij komt te liggen. Maar de kwaliteit van de grond speelt hier ook een rol in vaak aanleiding tot discussie! 3 Voor meer info over erfdienstbaarheid zie [1] en [2]

15 11 9 Structuurplanning Overgang van de wet van 62 naar het DRO van 99 Structuurplanning is een methode/beleidsvorm (en dus geen plan!) om theoretische modellen te ontwikkelen. Dit dus in tegenstelling tot het gewestplan: dit is een te log geheel, dat te moeilijk te veranderen is. De Vlaamse regering Van den Brande I, die in 1992 aantrad, kondigde aan werk te zullen maken van een Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat een totaalvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen zou geven. Op het einde van dat jaar ging een Plangroep onder leiding van hoogleraren L. Albrechts en C. Vermeersch aan de slag. Het probleem was de wet van 62: daar was nooit over structuurplanning gesproken. Daarom komt er in 96 een planningsdecreet: dit vormt een wettelijke bodem voor het structuurplan alles raakt in een stroomversnelling: 24 juli 96: Vlaamse regering stelt voorlopig ontwerp RSV vast; definitieve goedkeuring: 97 = op weg naar DRO van 99 Structuurplanning is gebaseerd op 3 sporen: Analyse van de Bestaande Toestand: +: positieve zaken - : knelpunten hieruit worden beleidsvisies/lijnen getrokken op lange termijn: Tegelijkertijd wil men op korte termijn (dagelijks beleid) )de knelpunten eruit halen Inspraak ipv tegenspraak: bezwaren en kritiek moeten niet langer op het einde van een project (als alles al getekend is) komen, maar bevolking moet in het begin van de procedure inspraak hebben. Een ruimtelijk structuurplan geeft zelf geen regels of voorschriften voor een concreet perceel. Het geeft wel de algemene voorwaarden waaraan die voorschriften moeten voldoen. Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen: Bindend: beleid heeft een aantal bepalingen Richtinggevend: waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat concreet uitwerken Informatief: BT analyse Een structuurplan kent 3 niveaus: Gewest

16 12 Provincie Gemeente per niveau wordt er een Structuurplan opgemaakt in 3 delen: Het gewest heeft dus een bindend gedeelte noch provincie, noch gemeente mogen hiervan afwijken. Idem voor provincie gemeente. Per niveau zijn er 3 middelen om het plan uit te voeren: RSP RUP Verordeningen

17 13 10 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen In 1997 werd het RSV vastgelegd: hoe zal Vlaanderen er in 2007 uitzien. Het is geen uitvoeringsplan, wel een visie met dwingende maatregelen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het informatief deel is beschrijvend en zegt hoe het zou moeten zijn in Het richtinggevend deel werd uitgewerkt door de overheid. Van het bindend deel kan geen enkele instantie afwijken. Voorbeelden hiervan zijn: hoeveel bedrijventerrein of bos moet er bijkomen... De visie van het richtinggevend deel is: Vlaanderen open en stedelijk (zie ook video les) men wil naar een gedeconcentreerde bundeling. Er zijn vier structuurbepalende componenten: Stedelijk gebied Dit is opgesplitst in zones grote en kleine steden. Hier moeten de specifieke functies gebundeld worden: in de eerste plaats wonen, maar er moet ook plaats zijn voor nutsbedrijven, kantoren enz... Landelijk/buiten gebied Dit is alles wat niet stedelijk is. Hier moet de open ruimte overheersen. Deze open ruimte moet behouden worden en versterkt worden (uitbreiding van bossen). Het wonen moet gebeuren in bestaande kernen die mogen verstedelijken, nieuwe lintbebouwing moet worden tegengegaan, geen versnippering meer. Agrarische structuur versterken via boerderijen. Gebieden voor economische activiteit de zogenaamde netwerken: deze hebben een groot belang voor de economie, toch moet de open ruimte er alle kansen krijgen. Vb: Vlaamse Ruit, Grensgebied rond Kortrijk, zone rond Albertkanaal. Toeleveringsbedrijven van de landbouw horen thuis in lokale bedrijventerreinen en niet in het landelijk gebied. Lijninfrastructuur Opgedeeld in verschillende gradaties. Er moet maximaal gebruik worden gemaakt van de huidige lijninfrastructuur. Vb: opwaardering ijzeren Rijn; lokale en doorgaand verkeer scheiden dmv poorten en grotere wegen. Bevorderen van het openbaar vervoer, ook in het voorstedelijk gebied. Het RSV op Vlaams niveau stippelt beleidslijnen uit voor het RUP op provinciaal niveau, dat op zich dit doet voor de Verordeningen op gemeentelijk niveau. Het RSV is opgemaakt in 92 voor een periode van 15 jaar (dus tot 2007). In 97 is er een wettelijke basis gekomen voor het RSV. Na 10 jaar was er een bijsturing voorzien, deze is er pas in 06 ipv 02 gekomen.

18 Gedeconcentreerde bundeling Het principe van gedeconcentreerde bundeling is een eerste concretisering van de visie Vlaanderen open en stedelijk. Gedeconcentreerde bundeling betekent dat nieuwe ruimte voor wonen, werken of andere functies daar dient te komen waar vandaag reeds een concentratie van deze functies bestaat. Zo zullen nieuwe woningen bij voorkeur gebouwd worden in de bestaande woonkernen (hetzij in de stad, hetzij buiten de stad). bijkomende ruimte voor bedrijven zal gezocht worden op die plaatsen en in die gemeenten waar reeds een belangrijke concentratie aan bedrijventerreinen aanwezig is Subsidiariteitsprincipe: de beslissing over de ruimtelijke ordening moet door de juiste bijhorende instantie gebeuren. Meer beslissingsbevoegdheid aan de lagere niveaus. Dit is betrouwbaar omdat ze van boven uit de beleidslijnen uitgezet hebben waar de lagere niveaus zich moeten aan houden. Op die manier worden de doelstelling zeker waargemaakt. Vb: Herinrichting dorpskern moet door gemeente beslist worden en niet op een hoger niveau. Luidens artikel 193, 3 van het decreet op de Ruimtelijke Ordening moeten de gemeenten tegen 1 mei 2005 voldoen aan een 5 - tal voorwaarden zoniet wordt hun vergunningsbeleid overgeheveld naar provinciaal niveau. Alle taken van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden dan overgenomen door de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar. Momenteel voldoen zeker nog niet alle Vlaamse gemeenten aan volgende vijf kwaliteitsvoorwaarden: goedgekeurd ruimtelijk structuurplan stedenbouwkundig ambtenaar vergunningenregister planningsregister register van de onbebouwde percelen 10.3 Gewestelijk Ruimtelijk OntwikkelingsPlan - GROP Niet alleen Vlaanderen beschikt over een structuurplan, ook het waalse gewest van België heeft naast een waalse wetgeving ook het Gewestelijk Ruimtelijk OntwikkelingsPlan [3]. De waalse wetgeving staat in het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium of Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) [4]. Anders dan de Vlaamse en Brusselse plannen is het Waalse niet bindend, maar wel richtinggevend en evolutief. Het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan, eigenlijk het Waalse structuurplan, dient om de ruimtelijke ordening van het Waalse grondgebied vorm te geven. Het is immers een algemeen, aanpasbaar en conceptueel document aan de hand waarvan de gewestplannen worden herzien en dat als leidraad dient bij de beslissingen inzake woonvormen,

19 15 leefomgeving, verkeer, bedrijfsgronden, natuurbehoud enz. Als bepalend voor de toekomst van het grondgebied is dit document levensnoodzakelijk. Het GROP uit drie grote hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige toestand van het grondgebied en op de hoofdlijnen voor zijn verdere evolutie. Die hoofdlijnen dienen dan, in het tweede en in het derde hoofdstuk, voor de uitstippeling van een strategische visie. Die visie bestaat uit twee delen. Enerzijds, uit het ontwerp voor de ruimtelijke structuur van het gewest; anderzijds, uit acht hoofddoelstellingen die op hun beurt uiteenvallen in 32 opties en maatregelen; die zijn dan weer samengesteld uit studies en voorstellen voor de uitwerking van een gedetailleerde programmatie. Welk traject heeft het structuurplan tot nu toe afgelegd? - Op 29 oktober 1998 heeft de Waalse Regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijke ontwikkelingsplan (de officiële term) voorlopig aangenomen. - Van 9 december 1998 tot 6 februari 1999 vond de publieke voorlichtingsfase plaats: in elke gemeente werd het plan ter inzage gelegd; er werden infovergaderingen georganiseerd in de arrondissementshoofdplaatsen, evenals ten zetel van de Duitstalige Gemeenschap. - Er werden adviezen ingediend door de gemeenteraden, het middenveld en de adviescommissies, onder meer de Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest. - De Commission régionale d aménagement du territoire (Régionale Commissie van ruimtelijke ordening) heeft het geheel van het dossier gekregen en heeft haar advies op 30 april 1999 doorgegeven. - De Regering keurde het plan definitief goed op 27 mei Het besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 september In Brussel geldt er de wetgeving op de stedenbouw welke beschreven staat in het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO). Nederland beschikt ook over een structuurplan en de Benelux heeft in zijn geheel ook een soort van structuurplan. Ministerie Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) RSV II? Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat in 1997 voor 10 jaar werd vastgesteld, vraagt na een werking van een periode van 10 jaar een herziening van de doelstellingen, visies, methodieken en acties 4. 4 Bron: Beleidsnota Ruimtelijke Ordening - D. Van Mechelen[5]

20 16 Tevens is het nodig om die elementen in te brengen die in het huidige structuurplan niet of onvoldoende aan bod komen alsook die elementen die omwille van maatschappelijke veranderingen nu meer aandacht verdienen dan vroeger. Vanzelfsprekend dienen die doelstellingen en die nog wel valabel zijn niet over boord te worden gegooid, integendeel. Om de herziening vlot te laten lopen moet er een antwoord komen op volgende speerpunten: Kritische bevraging van het concept structuurplannen/uitvoeringsplannen. Hoe kunnen de structuurplannen meer strategische beleidsdocumenten worden dan nu het geval is; Kritische bevraging van de concepten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zijn de in het structuurplan opgenomen concepten nog valabel of moeten ze nog op dezelfde wijze geïnterpreteerd worden? Is een cijfermatige bijsturing noodzakelijk? Wat zijn de pijnpunten en de pluspunten in de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in relatie tot de (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen (bv. inzake wonen en werken). Beschikken we over de instrumenten om daadwerkelijk te kunnen sturen? Wat met missing links? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn als kader voor RSV II. Impliceert de netwerkmaatschappij een ander ruimtelijk beleid? Wat zijn de thema s en bijsturingen waarop het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen II bij prioriteit accent zal moeten leggen? Welke zijn de actoren (stakeholders) die moeten betrokken worden bij de opmaak en de realisatie. Hoe moet die betrokkenheid georganiseerd worden? 11 Wetgeving op de overheidsopdrachten Op 26 januari 1996 kwam er een wijziging in de wet hierop. De verschillende manieren van aanbesteden zijn nu: Openbare aanbesteding Algemene offerte aanvraag Beperkte aanbesteding Beperkte offerte aanvraag Onderhandelinsprocedure Tot een bedrag van e5500 is een aanvaarde factuur voldoende. Bij een Openbare aanbesteding is enkel de prijs van toepassing. Er wordt een bestek opgemaakt. Dit bevat technische en

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Architectenbureau Guido VONCK bvba

Architectenbureau Guido VONCK bvba Architectenbureau Guido VONCK bvba Leon Scheerderslaan 14 9111 BELSELE Tel: +32 3 7770788 Fax: +32 3 7779928 GSM: +32 475 731765 B.T.W. BE 0474.531.918 E-mail: guido.vonck@telenet.be website: www.guidovonck.be

Nadere informatie

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

KOPEN & FINANCIEREN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT KOPEN & FINANCIEREN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie februari 2015 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant.

Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013. Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Huisvestingsgids Vlaams Brabant / versie september 2013 Beste lezer, Voor u ligt een geactualiseerde versie van de Huisvestingsgids Vlaams-Brabant. Deze handleiding maakt u wegwijs in de vele tegemoetkomingen

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Milieu & verzekeringen voor bedrijven. Informatiebrochure

Milieu & verzekeringen voor bedrijven. Informatiebrochure Milieu & verzekeringen voor bedrijven Informatiebrochure Inhoud Inhoud... 2 Belangrijke juridische kennisgeving... 13 Inleiding... 14 Deel 1: Algemeen overzicht van de milieureglementering Het opstartende

Nadere informatie

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22

AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4. STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 19031 16708 AVV106-02 K: 19569 Dossier: 2260 Bijlagen: 4 STATUTEN van het gebouw te 9000 Gent, Voorhavenlaan 23/25 Genaamd RESIDENTIE LOODS 22 Het jaar TWEEDUIZEND EN ZES. Op zes september. Voor Ons, Meester

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen

Kotatgent.be. Gids voor kotbazen Kotatgent.be Gids voor kotbazen Inhoudstafel 04 1. TRENDS IN HET HOGER ONDERWIJS 29 5. FISCALITEIT VOORWOORD 04 Vaste structuur voor hoger onderwijs: bama 05 Samenwerking tussen hogeschool en universiteit

Nadere informatie

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Voorstel: Kennisneming Beslissing: kennisgenomen. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Kopie Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 13 oktober 2011-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Geert Versnick, voorzitter De heer Erwin Lampaert, raadslid;

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Praktische gids. voor mede-eigenaars

Praktische gids. voor mede-eigenaars Praktische gids voor mede-eigenaars In deze gids... Inleiding 1. Wat moet ik weten als ik mede-eigenaar word? 5 2. De belangrijkste organen van een mede-eigendom 7 3. Belangrijke documenten voor een mede-eigenaar

Nadere informatie

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase

ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase ONTWERP OVEREENKOMST VAN RECHT VAN OPSTAL wordt ondertekend na de conceptuele fase TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest

Nadere informatie

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids:

19 Mens en natuur 2. Leerdoelen. Inhoud. Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011. De natuurgids: 19 Mens en natuur 2 Deze tekst werd geactualiseerd tot september 2011 Leerdoelen De natuurgids: ziet in dat de mens onlosmakelijk deel uitmaakt van de natuur maar tegelijk een heel bijzondere plaats inneemt

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014

College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 College van burgemeester en schepenen van 10 maart 2014 001 Secretariaat. Notulen cbs 3 maart 2014. Goedkeuring. 002 Burgerzaken. Afvoering van ambtswege. 6 personen 1 003 Financiën. Bestellingen. Aktename

Nadere informatie

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met

DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN. In samenwerking met DE GROTE OVERNAMEGIDS DE GIDS VOOR OVERNEMEN EN OVERLATEN VAN BEDRIJVEN In samenwerking met KBC-Employee Benefits Soms wou u dat u met KBC over het motiveren van uw medewerkers had gepraat. DE GROTE OVERNAMEGIDS

Nadere informatie

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen

HUISVESTINGSDIENST. Studentenkamer te huur. Gids voor Leuvense kotbazen HUISVESTINGSDIENST Studentenkamer te huur Gids voor Leuvense kotbazen Juni 2010 Copyright Studentenvoorzieningen K.U.Leuven Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN?

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 1 HOE BEGIN JE ERAAN? November 2011 Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 2 Voorwoord: Land- en

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Ondernemen. in land- en tuinbouw

Ondernemen. in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie

Ondernemen in land- en tuinbouw

Ondernemen in land- en tuinbouw Ondernemen in land- en tuinbouw Inhoudstafel Voorwoord 7 Starten in de agrarische sector 8 1. Overname van een bestaand bedrijf of de oprichting van een nieuw bedrijf 9 1.1 Voorbereiding 9 1.1.1 Zoektocht

Nadere informatie