Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw"

Transcriptie

1 Ruimtelijke Ordening & Stedenbouw Jan Willen januari 2008

2

3 i Inhoudsopgave 1 België 1 2 Historiek 1 3 Het Gewestplan Legende Ruimtelijk kwetsbare gebieden Grenzen Stedenbouwkunding attest Planschade en planbaten Planschade Planbaten Het grondfonds Eigendomsverkoop Onderhandse verkoop Openbare verkoop Plannen op gemeentelijk niveau APA: Algemeen Plan van Aanleg BPA: Bijzonder Plan van Aanleg Administratie van het kadaster KI: Kadastraal Inkomen BPA 9 9 Structuurplanning Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen Gedeconcentreerde bundeling Subsidiariteitsprincipe: Gewestelijk Ruimtelijk OntwikkelingsPlan - GROP RSV II? Wetgeving op de overheidsopdrachten Vergunningsbeleid Stedebouwkundige vergunning Verkavelingsvergunning

4 ii Dossier Voorschriften Afwijken van vergunning Verval van de verkavelingsvergunning Watertoets Stedebouwmisdrijven Strafsancties Herstelmaatregelen Toezicht Staking van de werken Trancactie - Regularisatie Herstelfonds Conformiteitsattest Architect Woordverklaringen RUP PRS Bodembestemmingsplan BPA Planologisch Attest Afbraak van een woning Bouwgrond Bouwovertredingen Bouwvergunning Kadaster Openbaar onderzoek Plannenregister Stedenbouwkundig attest nummer Stedenbouwkundig attest nummer Vergunningenregister Verkavelingen Gedeconcentreerde bundeling Referenties 34

5 1 1 België km 2 10,4 miljoen inwoners (2004) Bebouwde oppervlakte: Brussel: 78% Vlaanderen: 25% Wallonië: 13% Beleid voor de inrichting van de oppervlakte: Politiek corruptie!? Bouwgrond: bestemd om bebouwd te worden 5000 à 8000 bef/m 2 Bouwland: bestemd voor landbouw, agrarisch gebied 100 à 200 bef/m 2 Prijsverschil!! Wat is nu wat? voor gans België in gekleurd plan gezet, begin jaren Historiek mei landbouw eerste spoorlijn: tussen Mechelen- Brussel opkomst industrie, bouwen van arbeiderswoningen arbeiders woonden tegen de fabriek eerste leningen door de banken Heropbouw steden er werd een plan van aanleg voorgesteld Heropbouw volgens verplicht plan van aanleg (1) (2) (3) DRO (1) 29 maart 1962: Wet op de ruimtelijke ordening en stedenbouw Doel: opstellen van plannen voor land/streken/gewesten/gemeenten Land: een plan voor ganse land is niet gelukt Streek: streekstudies uitgevoerd door unief, maar er werden uiteindelijk andere gekozen Gewesten: niet gedefinieerd: niet hetzelfde als Vlaams/Waals gewest Inhoud: bodembestemmingsplannen: pas vooraan in jaren 70 in uitvoering gegaan vergunningsplicht: bij bouw/verbouwing heb je vergunning nodig strafmaatregelen: moeten er komen als er verplichtingen zijn

6 2 vb. opvulregel: je mag tussen 2 gebouwen bouwen als de tussenafstand tussen zijgevels < 70 m lintbebouwing (2) 1980: Staatshervorming: Regionalisering van de ruimtelijke ordening Vlaanderen - Wallonië - Brussel met elk zijn eigen beleid qua ruimtelijke ordening er komen decreten (3) 18 mei 1999: DRO: Decreet op Ruimtelijke Ordening wordt meermaals per jaar geupdated Bodembestemmingsplannen en gewestplan blijven nog steeds van kracht tot ze door een plan van hetzelfde kaliber vervangen worden door de regionalisering kan dit niet meer. Handhavingmaatregelen Vlaanderen/provincies/gemeenten moeten worden vastgelegd in: RSP: Ruimtelijk structuurplan = theorie RUP: Ruimtelijk uitvoeringsplan = praktijk verordeningen Sinds 99 is zijn er geen ingrijpende maatregelen meer getroffen, enkel wat wijzigingen. Huidig Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening(+Financiën en Begroting): Dirk Van Mechelen - Open VLD 3 Het Gewestplan Elke vierkante meter Vlaamse grond heeft een bepaalde bestemming. Hij kan dienen voor wonen, industrie, landbouw, handel, bosbouw,... De ruimtelijke planologie is tot stand gekomen via de gewestplannen in de jaren 70 (Koninklijk Besluit van ) die opgemaakt werden door de Vlaamse Overheid. Nadien werden ze nog regelmatig gewijzigd. Gewestplanwijzigingen worden echter niet meer doorgevoerd. In het decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP s). De gewestplannen blijven wel gelden op de plaatsen waar ze (nog) niet vervangen zijn door deze nieuwe plannen. De gewestplannen kunnen worden ingezien op de dienst stedenbouw. Zo kan u nagaan in welke zone uw eigendom ligt. Onderliggend: Topografische kaart Leger / NGI (Nationaal Geografisch Instituut) Schaal 1/ tot 1/ Nadeel: veel te gedetailleerd, bijna perceelsgebonden er is niet genoeg vrijheid meer! De levensstijl is veranderd en de kaarten zijn statisch. Kaarten kunnen niet meer herzien worden door het ontstaan van de provincies met elk hun eigen kaarten.

7 3 Bij de plannen horen een legende + boek met algemene bepalingen + aanvullende bepalingen per gewestplan. 3.1 Legende Groen : kwetsbaar gebied: enkel instandhoudingwerken toegelaten Groen + P = Park N = Natuur V = Valei B = Bron R = Reservaat Rood: Woongebied: wonen, winkels, handel, recreatiegebieden: alles wat met wonen verband houdt. Men dient rekening te houden met de ruimtelijke ordening in de straat. Rood-Wit gestreept: woongebied met landelijk karakter: woningen + landbouwbedrijven Rood-Wit geruit: woonuitbreidingsgebieden: enkel voor groepswoningbouw: verkavelingen of sociale woningen. Wordt aangesneden met BPA (Bijzonder Plan van Aanleg): geeft nieuwe indeling van woonuitbreidingsgebied dat uitvoerbaar zou moeten zijn.

8 4 Geel: Landbouwgebied: wonen met landbouwactiviteit Toch woningen in? Deze zijn zonevreemd: hun functie klopt niet met kleur Legaal / illegaal? ge/verbouwd voor 62 Legaal ge/verbouwd na 62 met bouwvergunning Legaal na 62 zonder vergunning Illegaal = Afbraak? in theorie wel, maar is oplossing voor gevonden: woonkorrel: rode inkleuring van je woning: er gelden dan specifieke voorschriften: je mag niet vergunningsplichtige werken uitvoeren: instandhoudingwerken, ramen vernieuwen,... Normaal is functiewijziging vergunningsplichtig. Maar ook uitbreiden, verbouwen, slopen, nieuwbouw waarvan min 75% op bestaande bebouwde oppervlakte is. De volumetoename bedraagt maximaal 100% met een beperking van het totale volume tot 1000m 3. = zie Decreet hoofdstuk IV: Rechtszekerheid voor zonevreemde vergunde gebouwen. spoorwegarcering: reserveringsgebieden voor openbare wegen in zo een gebied kan je meestal geen bouwvergunning krijgen 3.2 Ruimtelijk kwetsbare gebieden groengebieden natuurgebieden natuurgebieden met wetenschappelijke waarde natuurreservaten natuurontwikkelingsgebieden parkgebieden bosgebieden valleigebieden brongebieden agrarische gebieden met ecologische waarde of belang grote eenheden natuur (GEN) grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO) beschermde duingebieden voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden

9 5 3.3 Grenzen Bouwlijn: Perceelsgrens: Rooilijn: lijn vanaf waar je mag bouwen lijn tussen openbare en privé eigendom onzichtbare lijn die vastgelegd is door rooilijnplan dat op zijn beurt bekrachtigd is door KB (koninklijk besluit). Bv voor het uitwerken van een bocht, verbreding van een weg. Als perceel getroffen is door rooilijn, krijg je geen bouwvergunning voor het deel tussen de rooilijn en de perceelsgrens. Achter de rooilijn mag je wel (ver)bouwen. De gemeente kan wel beslissen van het rooilijnplan de eerste x jaar niet uit te voeren. Dan kan het zijn dat je wel mag verbouwen. Maar dan wordt de huidige toestand opgemeten (Staat van bevinding opmaken), zodat achteraf bij eventuele onteigening enkel wordt vergoed voor de geldende toestand voor de verbouwing. Als een perceel door een rooilijn getroffen is, moet dit door de notaris bij verkoop gemeld worden, zoniet is hij strafbaar: de rooilijn wordt immers gezien als verkoopsverbrekend gebrek. 3.4 Stedenbouwkunding attest Het Stedenbouwkundig attest is een soort princiepsaanvraag: ik zou graag iets van die stijl (modern, hoevestijl,... ) op die plaats bouwen, komt dat in aanmerking voor een vergunning? Deze aanvraag dien je in bij gemeente of overheidsdienst. Hierop krijg je een schriftelijk antwoord. Je hebt dan 1 jaar de tijd om je vergunning aan te vragen, en de kans is dan klein dat ze geweigerd wordt. Planologisch attest hetzelfde maar voor bedrijven: document dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden op de plaats waar het gevestigd is. In het geval van behoud worden de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op korte en op lange termijn meegedeeld. (Art 145ter) 4 Planschade en planbaten Zie decreet hoofdstuk VIII, Art. 84 e.v. Deze fenomenen treden op wanneer een RUP zorgt voor een functiewijziging van de grond. 4.1 Planschade Bouwgrond bosgebied waarde vd grond daalt Planschade: door de opstelling van een nieuw plan daalt de waarde van de grond tov wat op het gewestplan vermeld staat. Je hebt recht op schadevergoeding: di een vastgesteld bedrag. De planschadevergoeding bedraagt 80% van de waardevermindering. De waardevermindering dient te worden geraamd als het verschil tussen de waarde van dat goed op het ogenblik van de verwerving, geactualiseerd tot op de dag

10 6 van het onstaan van het recht op de schadevergoeding, verhoogd met de lasten en de kosten, vóór de inwerkingtreding van het RUP en de waarde van dat goed na de inwerkingtreding. Maar je moet na uitkomen RUP een vergunning aanvragen, en niet gekregen hebben, en daartoe alle mogelijkheden (tot beroep toe) uitgeput hebben. Als er binnen de 5 jaar geen reactie komt op de wijziging van het RUP dan vallen alle verplichtingen weg. Dan verlies je al de kansen op vergoedingen. De bedoeling hiervan is grondspeculaties tegen te gaan. Het RUP moet betaald worden door diegene die het plan opstelt: België, provincie het plan wordt dus om financiële redenen niet altijd uitgevoerd. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden RUP, een perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen, terwijl het de dag voorafgaand aan de inwerkingtredinbg van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam. De RUP s kunnen erfdienstbaarheden van openbaar nut doen ontstaan en eigendomsbeperkingen inhouden, met inbegrip van bouwverbod. Er zijn wel een hele resem voorwaarden en gevolgen aan verbonden: het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van aanleg of RUP enkel de eerste 50m vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade 4.2 Planbaten Landbouwgrond ambachtelijke zone waarde vd grond stijgt Planbaten: je moet betalen aan het grondfonds omdat je grond in waarde stijgt en dus veel duurder kan verkocht worden. Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer op basis van een in werking getreden RUP een perceel in aanmerking komt voor een vergunning [om woningen, bedrijfsgebouwen of recreatieve inrichtingen te bouwen of een fucntiewijziging door te voeren], of te verkavelen, waarvoor het de dag voorafagaand aan de inwerkingtreding van dat plan niet in aanmerking kwam. 4.3 Het grondfonds Het grondfonds is een Gewestdienst met Afzonderlijk Beheer. De middelen waarover het grondfonds beschikt zijn alle ontvangsten voortvloeiend uit de toepassing van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening 1. Titel V Handhavingsmaatregelen 2 uitgezonderd. De 1 gecoördineerd op 22 oktober Deze bedragen gaan naar het herstelfonds; zie 13.6

11 7 middelen van het fonds moeten aangewend worden voor de uitgaven die voortvloeien uit de toepassing van het decreet. Het wordt dus onder andere aangevuld door de planbaten en gebruikt voor de betaling van de planschade. Het grondfonds wordt beheert door de Vlaamse Regering. (Art. 144) 5 Eigendomsverkoop Notaris = instrumenterend ambtenaar 5.1 Onderhandse verkoop Uit de hand, tussen eigenaars onderling. Sluit eerst een compromis (verkoopsovereenkomst), best eerst laten nalezen door notaris. Samen met de ondertekening van compromis wordt het voorschot van maximaal 10% van de verkoopprijs betaald. Betaal dit nooit in het zwart! Binnen de 4 maanden stelt dan de notaris de verkoopsakte op. Bij de verkoopssom (waarvan een deel in het zwart kan zijn) komen dan de aktekosten en registratiekosten (registratie wordt sterk aangeraden!), samen goed voor een 10 à 15% van de (officiële) verkoopprijs. Nadat de akte verleden is krijgt de nieuwe eigenaar de sleutel. 5.2 Openbare verkoop Gebeurt via de notaris: deze maakt publiciteit via gele affiches. Er komen kijkdagen en een eerste zitdag. Als er afgeklopt wordt op een bepaalde prijs, dan geldt er daarna een recht van hoger bod (vaak moet er dan een minimumbedrag bijkomen). Als er een hoger bod komt, komt er een 2e zitdag (binnenkort niet meer mogelijk). Bij de verkoopssom komen opnieuw de aktekosten en de registratiekosten, deze kunnen nu echter oplopen tot 25% van de verkoopssom. 6 Plannen op gemeentelijk niveau 6.1 APA: Algemeen Plan van Aanleg Dit plan is het enigste dat de volledige oppervlakte van de gemeente bestrijkt. Het gewestplan is bijna zo gedetailleerd (bijna perceelsgebonden) dat het bijna identiek is aan het APA. Veel gemeenten hebben dan ook geen apart APA, maar nemen gewoon het gewestplan. 6.2 BPA: Bijzonder Plan van Aanleg Dit beslaat slechts een gedeelte van een gemeente. Het is een mogelijkheid om: van het gewestplan af te wijken

12 8 het gewestplan te versterken: om bepaalde positieve gegevens te behouden; vb van de volledige Scheldevallei. het gewestplan verder uit te werken: invullen van woonuitbreidingsgebied. Bij BPA is de onderlegger een kadasterkaart. 7 Administratie van het kadaster Valt onder een FOD: Federale Overheidsdienst: Financiën. Dienst heeft tweeledige opdracht: Fiscale en technische opdracht: belasting heffen en maken van plannen. Rond 1750, ten tijde van Napoleon: Grond werd niet langer bewerkt in opdracht van de kasteelheer ontstaan van onroerend goed: grond en gebouwen die niet langer in handen van kasteelheer waren werden opgeslitst. nood aan inventarisatie voor innen van belastingen: via maken van kaarten en plannen. Gemeente Afdelingen (1e, 2e,... ) Secties (A, B,... ) percelen met nummer (286,... ) Bij splitsing van percelen wordt er opgesplitst in a, b,..., bij nog verder opsplitsing opnieuw nummering of verder met letters. Openbaar domein, zoals wegen en waterlopen, hebben geen nummer. Naast de kaart is er ook een tabel/database: kadastrale legger. De kadastrale legger is een register waarin, per gemeente of kadastrale afdeling van gemeente, onder een eigen genummerd artikel, elke eigenaar voorkomt met vermelding van de percelen die hij bezit en met aanduiding van het totaal van de oppervlakten en van de inkomen van deze percelen. Deze kan gesorteerd worden op eigenaar: wie heeft welke stukken in eigendom (niet huurder of gebruiker), of op perceelnummer. Verder ook gegevens als afdeling en sectie, oppervlakte, KI. Al de kadastrale legger van het land zijn op magnetische informatiedragers opgenomen en uitgegeven in de vorm van microfiches. Ze worden jaarlijks bijgewerkt. De schattingsfiche is een document opgesteld voor ieder gebouw (gewoon, nijverheids-, of uitzonderlijk), dat alle nuttige gegevens bevat om het kadastraal inkomen te bepalen. 7.1 KI: Kadastraal Inkomen Het kadastraal inkomen is een referentiewaarde die aan een onroerend goed (grond + gebouwen) wordt toegekend, gelijk aan de nettohuurwaarde van 1 jaar. Op basis hiervan wordt belasting gehoffen op het goed: onroerende voorheffing (grondlasten). De laatste herziening (perekwatie) van de nettohuurwaarde dateert van 79, waarbij als referentiejaar 75 genomen werd. Sinds dien is het KI enkel onderhevig aan de index.

13 9 Het KI varieert van e100 tot e2000. Hierbij is e745 de grens voor bescheiden. KI > e750 groot beschrijf bij verkoop: je betaalt de volle pot van de kosten; KI < e750 klein beschrijf: verminderde kosten, vaak voor woningen van voor 60 zonder comfort. Na verbouwing wordt het KI opnieuw berekend, dit bedrag kan je aanvechten op het vredegerecht. Op het kadastraal plan wordt met een slinger aangeduid dat alle gebouwen waar hij doorgaat behoren tot dezelfde eigenaar als de grond waar hij doorloopt. Bij verkoop is er nu een bodemattest nodig per kadastraal perceel (prijs e25 per attest). Door de jaren heen zijn er opmetingen gedaan, de schetsen hiervan worden bijgehouden in het archief. Zo kan je de evolutie zien. Deze gegevens zijn ook interessant bij nieuwe metingen voor bv nieuwe afpalingen, opzoeken van verdwenen grenspalen bij splitsing. Op het kadaster kan men een uittreksel van het kadastraal plan aanvragen via een formulier. Men krijgt dan een (dure) kopie van het kadastraal plan. Hierop staan alle percelen binnen een straal van 50m in het stad en 500m op het platteland die liggen rond het eigen perceel, gemeten vanaf elk uiterste punt van het perceel. Tevens kan men een lijst bekomen met alle eigenaars van die omliggende percelen (men betaalt per eigenaar). Die heeft men nodig bij een openbaar onderzoek (commodo en incommodo): vb voor de bouwvergunning van een restaurant: omliggende eigenaars moeten goedkeuring geven en kunnen bezwaar indienen tegen de vergunning. De oude opmetingen uit het kadaster zijn zeer onbetrouwbaar: men gebruikte oude toestellen, opmeting veelal door ambtenaar die niet beschikte over grondige landmeetkundige kennis, meting gebeurde niet nauwkeurig. De huidige metingen met moderne apparatuur zullen niet overeenkomen met de oude. DGO: Dienst Grote Opmetingen. Sinds enkele jaren bestaan er digitale kadaster plannen. Oost-Vlaanderen is volledig gedigitaliseerd. 8 BPA De onderlegger van een BPA is een kadastraal plan. Het BPA bevat volgende delen: Bestaande Toestand (BT) Bodembestemming Rooilijnplan Onteigeningsplan De Bestaande Toestand kent 2 vormen: In feite: op het BPA staat alles wat ter plaatse kan vastgesteld worden en zaken die opgemeten kunnen worden vermeld: dakvorm, richting van het dak (nok evenwijdig aan

14 10 straat), kroonlijsthoogte, aantal bouwlagen, huisnummer,... In de, bij het BPA horende, legende staan ook stedebouwkundige voorschriften vermeld: mag het perceel gesplitst worden, in hoeveel mag het gesplitst worden,... In rechte: wat je ter plaatse niet kan vaststellen, zaken die het perceel belasten, die je niet ziet, maar er wel degelijk zijn: erfdienstbaarheid (recht van doorgang/uitweg/afvloeiing/afpaling... 3 ), voetweg, verkavelingvergunning, sloopvergunning, bouwmisdrijf Het onteigeningsplan is nodig om het rooilijnplan te kunnen uitvoeren. Onteigenen: uw eigendom afkopen onder lichte dwang, ter algemene nutte. Dus niet om privé redenen. Vb. om weg te verbreden, om hoek van een kruispunt af te knotten, om bestemmingsplan te realiseren,... Op het onteigeningsplan staan alle onteigeningen met een nummer aangeduid, dit nummer verwijst naar de onteigeningstabel. Hierin staan alle wijzigingen, waar het perceel gelegen is, naam eigenaar, adres, aard van de eigendom, inhoud van gans het perceel, te onteigenen deel, belastbaar inkomen, onteigenende overheid: wie kan onteigenen: BPA komt van gemeente of stad zij moeten de onteigening betalen; kan ook gewest of provincie zijn. De vergoeding die moet betaald worden voor de onteigening wordt bepaald via schattingen door msog = Meetkundig Schatter Onroerende Goederen. Herverkaveling: na onteigening worden de percelen anders geschikt: het aantal percelen blijft, alleen de indeling verandert. Oorspronkelijk: 2 zwarte percelen; Onteigening: rode lijn rood deel verdwijnt; Herverkaveling: opnieuw 2 percelen: 2 blauwe Ruilverkaveling: het omwisselen (ruilen) van stukken grond. Vaak tussen boeren, opdat zo hun kouter (akkers en weilanden) dikwijls dichter bij hun boerderij komt te liggen. Maar de kwaliteit van de grond speelt hier ook een rol in vaak aanleiding tot discussie! 3 Voor meer info over erfdienstbaarheid zie [1] en [2]

15 11 9 Structuurplanning Overgang van de wet van 62 naar het DRO van 99 Structuurplanning is een methode/beleidsvorm (en dus geen plan!) om theoretische modellen te ontwikkelen. Dit dus in tegenstelling tot het gewestplan: dit is een te log geheel, dat te moeilijk te veranderen is. De Vlaamse regering Van den Brande I, die in 1992 aantrad, kondigde aan werk te zullen maken van een Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat een totaalvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen zou geven. Op het einde van dat jaar ging een Plangroep onder leiding van hoogleraren L. Albrechts en C. Vermeersch aan de slag. Het probleem was de wet van 62: daar was nooit over structuurplanning gesproken. Daarom komt er in 96 een planningsdecreet: dit vormt een wettelijke bodem voor het structuurplan alles raakt in een stroomversnelling: 24 juli 96: Vlaamse regering stelt voorlopig ontwerp RSV vast; definitieve goedkeuring: 97 = op weg naar DRO van 99 Structuurplanning is gebaseerd op 3 sporen: Analyse van de Bestaande Toestand: +: positieve zaken - : knelpunten hieruit worden beleidsvisies/lijnen getrokken op lange termijn: Tegelijkertijd wil men op korte termijn (dagelijks beleid) )de knelpunten eruit halen Inspraak ipv tegenspraak: bezwaren en kritiek moeten niet langer op het einde van een project (als alles al getekend is) komen, maar bevolking moet in het begin van de procedure inspraak hebben. Een ruimtelijk structuurplan geeft zelf geen regels of voorschriften voor een concreet perceel. Het geeft wel de algemene voorwaarden waaraan die voorschriften moeten voldoen. Een ruimtelijk structuurplan bestaat uit drie delen: Bindend: beleid heeft een aantal bepalingen Richtinggevend: waar gaan we naartoe en hoe gaan we dat concreet uitwerken Informatief: BT analyse Een structuurplan kent 3 niveaus: Gewest

16 12 Provincie Gemeente per niveau wordt er een Structuurplan opgemaakt in 3 delen: Het gewest heeft dus een bindend gedeelte noch provincie, noch gemeente mogen hiervan afwijken. Idem voor provincie gemeente. Per niveau zijn er 3 middelen om het plan uit te voeren: RSP RUP Verordeningen

17 13 10 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen In 1997 werd het RSV vastgelegd: hoe zal Vlaanderen er in 2007 uitzien. Het is geen uitvoeringsplan, wel een visie met dwingende maatregelen. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het informatief deel is beschrijvend en zegt hoe het zou moeten zijn in Het richtinggevend deel werd uitgewerkt door de overheid. Van het bindend deel kan geen enkele instantie afwijken. Voorbeelden hiervan zijn: hoeveel bedrijventerrein of bos moet er bijkomen... De visie van het richtinggevend deel is: Vlaanderen open en stedelijk (zie ook video les) men wil naar een gedeconcentreerde bundeling. Er zijn vier structuurbepalende componenten: Stedelijk gebied Dit is opgesplitst in zones grote en kleine steden. Hier moeten de specifieke functies gebundeld worden: in de eerste plaats wonen, maar er moet ook plaats zijn voor nutsbedrijven, kantoren enz... Landelijk/buiten gebied Dit is alles wat niet stedelijk is. Hier moet de open ruimte overheersen. Deze open ruimte moet behouden worden en versterkt worden (uitbreiding van bossen). Het wonen moet gebeuren in bestaande kernen die mogen verstedelijken, nieuwe lintbebouwing moet worden tegengegaan, geen versnippering meer. Agrarische structuur versterken via boerderijen. Gebieden voor economische activiteit de zogenaamde netwerken: deze hebben een groot belang voor de economie, toch moet de open ruimte er alle kansen krijgen. Vb: Vlaamse Ruit, Grensgebied rond Kortrijk, zone rond Albertkanaal. Toeleveringsbedrijven van de landbouw horen thuis in lokale bedrijventerreinen en niet in het landelijk gebied. Lijninfrastructuur Opgedeeld in verschillende gradaties. Er moet maximaal gebruik worden gemaakt van de huidige lijninfrastructuur. Vb: opwaardering ijzeren Rijn; lokale en doorgaand verkeer scheiden dmv poorten en grotere wegen. Bevorderen van het openbaar vervoer, ook in het voorstedelijk gebied. Het RSV op Vlaams niveau stippelt beleidslijnen uit voor het RUP op provinciaal niveau, dat op zich dit doet voor de Verordeningen op gemeentelijk niveau. Het RSV is opgemaakt in 92 voor een periode van 15 jaar (dus tot 2007). In 97 is er een wettelijke basis gekomen voor het RSV. Na 10 jaar was er een bijsturing voorzien, deze is er pas in 06 ipv 02 gekomen.

18 Gedeconcentreerde bundeling Het principe van gedeconcentreerde bundeling is een eerste concretisering van de visie Vlaanderen open en stedelijk. Gedeconcentreerde bundeling betekent dat nieuwe ruimte voor wonen, werken of andere functies daar dient te komen waar vandaag reeds een concentratie van deze functies bestaat. Zo zullen nieuwe woningen bij voorkeur gebouwd worden in de bestaande woonkernen (hetzij in de stad, hetzij buiten de stad). bijkomende ruimte voor bedrijven zal gezocht worden op die plaatsen en in die gemeenten waar reeds een belangrijke concentratie aan bedrijventerreinen aanwezig is Subsidiariteitsprincipe: de beslissing over de ruimtelijke ordening moet door de juiste bijhorende instantie gebeuren. Meer beslissingsbevoegdheid aan de lagere niveaus. Dit is betrouwbaar omdat ze van boven uit de beleidslijnen uitgezet hebben waar de lagere niveaus zich moeten aan houden. Op die manier worden de doelstelling zeker waargemaakt. Vb: Herinrichting dorpskern moet door gemeente beslist worden en niet op een hoger niveau. Luidens artikel 193, 3 van het decreet op de Ruimtelijke Ordening moeten de gemeenten tegen 1 mei 2005 voldoen aan een 5 - tal voorwaarden zoniet wordt hun vergunningsbeleid overgeheveld naar provinciaal niveau. Alle taken van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden dan overgenomen door de provinciaal stedenbouwkundig ambtenaar. Momenteel voldoen zeker nog niet alle Vlaamse gemeenten aan volgende vijf kwaliteitsvoorwaarden: goedgekeurd ruimtelijk structuurplan stedenbouwkundig ambtenaar vergunningenregister planningsregister register van de onbebouwde percelen 10.3 Gewestelijk Ruimtelijk OntwikkelingsPlan - GROP Niet alleen Vlaanderen beschikt over een structuurplan, ook het waalse gewest van België heeft naast een waalse wetgeving ook het Gewestelijk Ruimtelijk OntwikkelingsPlan [3]. De waalse wetgeving staat in het Waals Wetboek voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium of Code Wallon de l Aménagement du Territoire, de l Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) [4]. Anders dan de Vlaamse en Brusselse plannen is het Waalse niet bindend, maar wel richtinggevend en evolutief. Het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan, eigenlijk het Waalse structuurplan, dient om de ruimtelijke ordening van het Waalse grondgebied vorm te geven. Het is immers een algemeen, aanpasbaar en conceptueel document aan de hand waarvan de gewestplannen worden herzien en dat als leidraad dient bij de beslissingen inzake woonvormen,

19 15 leefomgeving, verkeer, bedrijfsgronden, natuurbehoud enz. Als bepalend voor de toekomst van het grondgebied is dit document levensnoodzakelijk. Het GROP uit drie grote hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de huidige toestand van het grondgebied en op de hoofdlijnen voor zijn verdere evolutie. Die hoofdlijnen dienen dan, in het tweede en in het derde hoofdstuk, voor de uitstippeling van een strategische visie. Die visie bestaat uit twee delen. Enerzijds, uit het ontwerp voor de ruimtelijke structuur van het gewest; anderzijds, uit acht hoofddoelstellingen die op hun beurt uiteenvallen in 32 opties en maatregelen; die zijn dan weer samengesteld uit studies en voorstellen voor de uitwerking van een gedetailleerde programmatie. Welk traject heeft het structuurplan tot nu toe afgelegd? - Op 29 oktober 1998 heeft de Waalse Regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijke ontwikkelingsplan (de officiële term) voorlopig aangenomen. - Van 9 december 1998 tot 6 februari 1999 vond de publieke voorlichtingsfase plaats: in elke gemeente werd het plan ter inzage gelegd; er werden infovergaderingen georganiseerd in de arrondissementshoofdplaatsen, evenals ten zetel van de Duitstalige Gemeenschap. - Er werden adviezen ingediend door de gemeenteraden, het middenveld en de adviescommissies, onder meer de Sociaal-Economische Raad van het Waalse Gewest. - De Commission régionale d aménagement du territoire (Régionale Commissie van ruimtelijke ordening) heeft het geheel van het dossier gekregen en heeft haar advies op 30 april 1999 doorgegeven. - De Regering keurde het plan definitief goed op 27 mei Het besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk ontwikkelingsplan werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 21 september In Brussel geldt er de wetgeving op de stedenbouw welke beschreven staat in het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (BWRO). Nederland beschikt ook over een structuurplan en de Benelux heeft in zijn geheel ook een soort van structuurplan. Ministerie Volksgezondheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) RSV II? Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen dat in 1997 voor 10 jaar werd vastgesteld, vraagt na een werking van een periode van 10 jaar een herziening van de doelstellingen, visies, methodieken en acties 4. 4 Bron: Beleidsnota Ruimtelijke Ordening - D. Van Mechelen[5]

20 16 Tevens is het nodig om die elementen in te brengen die in het huidige structuurplan niet of onvoldoende aan bod komen alsook die elementen die omwille van maatschappelijke veranderingen nu meer aandacht verdienen dan vroeger. Vanzelfsprekend dienen die doelstellingen en die nog wel valabel zijn niet over boord te worden gegooid, integendeel. Om de herziening vlot te laten lopen moet er een antwoord komen op volgende speerpunten: Kritische bevraging van het concept structuurplannen/uitvoeringsplannen. Hoe kunnen de structuurplannen meer strategische beleidsdocumenten worden dan nu het geval is; Kritische bevraging van de concepten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zijn de in het structuurplan opgenomen concepten nog valabel of moeten ze nog op dezelfde wijze geïnterpreteerd worden? Is een cijfermatige bijsturing noodzakelijk? Wat zijn de pijnpunten en de pluspunten in de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in relatie tot de (nieuwe) maatschappelijke ontwikkelingen (bv. inzake wonen en werken). Beschikken we over de instrumenten om daadwerkelijk te kunnen sturen? Wat met missing links? Wat zijn de nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn als kader voor RSV II. Impliceert de netwerkmaatschappij een ander ruimtelijk beleid? Wat zijn de thema s en bijsturingen waarop het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen II bij prioriteit accent zal moeten leggen? Welke zijn de actoren (stakeholders) die moeten betrokken worden bij de opmaak en de realisatie. Hoe moet die betrokkenheid georganiseerd worden? 11 Wetgeving op de overheidsopdrachten Op 26 januari 1996 kwam er een wijziging in de wet hierop. De verschillende manieren van aanbesteden zijn nu: Openbare aanbesteding Algemene offerte aanvraag Beperkte aanbesteding Beperkte offerte aanvraag Onderhandelinsprocedure Tot een bedrag van e5500 is een aanvaarde factuur voldoende. Bij een Openbare aanbesteding is enkel de prijs van toepassing. Er wordt een bestek opgemaakt. Dit bevat technische en

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning

1.2. De verkavelingsvergunning... 38 2. De geldigheidsduur van de stedenbouwkundige en de verkavelingsvergunning Titel I. Inleiding... 1 Hoofdstuk 1. Toepasselijke wetgeving.... 3 Hoofdstuk 2. Beslissingsbevoegdheden...... 7 Hoofdstuk 3. Administratieve organisatie.... 11 Titel II. Vergunningsplicht... 15 Hoofdstuk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/11/2011 TP/2110273 2570 09/11/2011 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Steenackers Louis Clementinastraat 24 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : DECREET houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en van

Nadere informatie

Notaris Ines van Opstal

Notaris Ines van Opstal SW/BUR/SV Alle briefwisseling te richten aan Stad Antwerpen - / Stedenbouwkundige vergunningen, Jan Van Rijswijcklaan 162, 2020 Antwerpen Notaris Ines van Opstal Louisalei 60 2660 HOBOKEN uw bericht van

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2013 VC/2131268 30431 06/09/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Bogaert Tom Jules Moretuslei 342 2610 WILRIJK uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Notaris Hans Van Overloop

Notaris Hans Van Overloop Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Historisch gegroeid bedrijf Vergo bvba : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/09/2012 LL/cg/19663-003 15537 14/09/2012 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Lamot Ludo Kerkhofstraat 12 2845 NIEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul

Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul STAD LEUVEN Thematisch RUP Mobiliteit 1 Parking en recreatiedomein Den Bruul Ontwerp Deel 4: Register van de percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van

Nadere informatie

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming:

naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: naam: gedeeltelijke wijziging van het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse datum: 17/07/2000 met bestemming: bufferzones 1.1.1.2 een algemeen plan van aanleg (A.P.A) Niet van toepassing in Dilbeek 1.1.1.3 een

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/05/2014 Ekeren Bist 40860 22/05/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk

Definitief gewestelijk ruimtelijk uiitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Definitief f gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening Regionaalstedelijk Gebied Hasselt - Genk Bijlage IV: Register van percelen waarop de regelingg van plansch ade, planbaten, kapitaalschade

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 08/09/2015 62801 25/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 03/09/2015 62567 03/09/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen ImmoNatie Michael Torfs Kronenburgstraat 27 2000 Antwerpen uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage II stedenbouwkundige voorschriften gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Nadere informatie

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be

vragen naar telefoon - fax e-mail Josée Verlooy - Annie Verlegh 03/338 67 45 - - 03/338 67 88 notaria@stad.antwerpen.be Nieuwe contactgegevens vanaf 10 maart 2010 Stedenbouwkundige vergunningen Loketadres op afspraak Postadres Grote Markt 1 2000 Antwerpen Tel 03 338 67 45 notaria@stad.antwerpen.be SW/V/SV Alle briefwisseling

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 22/02/2013 22507 13/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Beuckelaers Guillaume Grote Steenweg 293 2600 Berchem uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-Westhoek Zwin en Zwinbosjes bijlage IV: register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 05/06/2013 AL/PC/2130884 26915 18/06/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Berquin notarissen _ Lloyd Georgelaan 11 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Bijlage IV: Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening zeehavengebied Antwerpen : Register van percelen waarop de regeling van planschade, planbaten, kapitaalschade of gebruikersschade van toepassing kan zijn

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Model I Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIEN EN BEGROTING

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIEN EN BEGROTING C135 FIN7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 29 maart 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ALGEMEEN BELEID, FINANCIEN EN BEGROTING Vraag om uitleg van de heer Erik Matthijs tot de heer

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2014 Antwerpen Groenplaats 38300 27/03/2014 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen De Post/Real Estate - Muntcentrum 1000 BRUSSEL uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise en Londerzeel

Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise en Londerzeel gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Specifiek regionaal bedrijventerrein Transport, distributie en logistieke zone Westrode te Meise en Londerzeel (herneming van de goedkeuringsprocedure) Bijlage IV:

Nadere informatie

Bouwmisdrijven. Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014. Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent

Bouwmisdrijven. Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014. Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent Bouwmisdrijven Toelichting VLN Oost-Vlaanderen 27 februari 2014 Klaartje Verbeke Afdeling Bouw- en woontoezicht Stad Gent 1 Inhoud Wat is een bouwmisdrijf? Vergunningsplicht Informatieplichten Extra voorschriften

Nadere informatie

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID

ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID ONGESCHIKTHEID ONBEWOONBAARHEID V.U.: Agentschap Wonen-Vlaanderen, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel Vormgeving: Lien Van Cromphaut D/2009/3241/318 4 Inhoud Wat is een woning? 6 Wanneer is een

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 07/08/2015 37973-027/TH 61513 26/08/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Van Bael, Holvoet, Van Bael & Verhaert _ Mechelsesteenweg 65 2018 ANTWERPEN uw bericht

Nadere informatie

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN TOELICHTING RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN RUP Peerlaarstraat en RUP Eertberglei gemeente Bonheiden, informatieavond 10 februari 2015 13004_PT_006_informatieavond relevante begrippen gewestplan, plan van

Nadere informatie

RUP Leestenburg Brugge

RUP Leestenburg Brugge DIENST RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR UNESCO RUP Leestenburg Brugge Bewonersvergadering conferentiezaal stadhuis 30/09/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied

Nadere informatie

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur Onderdelen Grote Eenheid Natuur Vlaamse Ardennen van Kluisberg tot Koppenberg Bijlage II: stedenbouwkundige

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de transactiesom inzake ruimtelijke ordening

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP. 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de transactiesom inzake ruimtelijke ordening MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de transactiesom inzake ruimtelijke ordening Advies van de Raad van State De raad van State, afdeling wetgeving,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 31/10/2013 WP/2131158 33076 22/11/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 31/10/2013 WP/2131158 33076 22/11/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Boeykens Jan Greet Klaps Van Bréestraat 7 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons

Nadere informatie

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties

Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties Middagen van Stedelijke Ontwikkeling 23/09/2014 Inspectie & Administratieve Sancties 21 oktober 2014 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 1 www.gob.irisnet.be/stedelijke-ontwikkeling 2 Operationeel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST

POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Bijlage III Model III POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag, ingediend door Verhoogen Geert, b.v.b.a. Verhoogen Geert, met als adres Rechtestraat 38,

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2013 17611/KP 22859 20/03/2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 04/03/2013 17611/KP 22859 20/03/2013 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen Mortelmans _Luc Cruyslei 88 2100 DEURNE uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 4 september 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punten stadsontwikkeling / vergunningen Samenstelling De heer Bart De Wever,

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning

Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gebieden voor oppervlaktedelfstoffenwinning oppervlaktedelfstoffenzone ALLUVIALE KLEI VAN SCHELDE- EN MAASBEKKEN & POLDERKLEI : Register van percelen waarop de regeling

Nadere informatie

EEN STAPPENPLAN: DOORLOOP ALLE STAPPEN EN ONTDEK IN WELKE ZONE HET LOKAAL LIGT stap 1: BUI TEN Ruimtelijk

EEN STAPPENPLAN: DOORLOOP ALLE STAPPEN EN ONTDEK IN WELKE ZONE HET LOKAAL LIGT stap 1: BUI TEN Ruimtelijk EEN STAPPENPLAN: DOORLOOP ALLE STAPPEN EN ONTDEK IN WELKE ZONE HET LOKAAL LIGT stap 1: Controleer het Gewestplan Kan je nakijken via het geoloket: http://geovlaanderen.agiv.be/ geo-vlaanderen/grb/ Het

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp van

Nadere informatie

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS

REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 REGLEMENT INZAKE VESTIGINGS- EN UITBATINGVERGUNNING VOOR NACHTWINKELS HOOFDSTUK 1: BEGRIPPENKADER Artikel 1: defintities Voor de

Nadere informatie

PROF-IMMO. .,.' cl \1;'\\ \. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. bvba. Demerstraat 31 3290DIEST Tel. 047974 94 83 www.profimmo.

PROF-IMMO. .,.' cl \1;'\\ \. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED. bvba. Demerstraat 31 3290DIEST Tel. 047974 94 83 www.profimmo. IDENTIFICATIE VAN HET ONROEREND GOED Dossiernummer Gemeente Deelgemeente Postnummer Straat Huisnummer Kadastrale afdeling Kadastrale sectie Kadastraal perceelnummer Kadastrale aard Huidige eigenaar(s)

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie.

INHOUD. Inleiding. 3. Vrijstellingen van activeringsheffing. a. Hoe kan ik een vrijstelling verkrijgen? 4. Meer informatie. ACTIVERINGSHEFFING INHOUD Inleiding 1. Register van onbebouwde percelen. a. Wanneer is een perceel onbebouwd? b. Zijn er uitzonderingen? C. Begrip eigenaar. d. Hoe wordt een onbebouwd perceel vastgesteld?

Nadere informatie

Het planologisch attest

Het planologisch attest Het planologisch attest Een brochure van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed en het Vlaams Agentschap Ondernemen (VLAO) Stel: Uw bedrijf is deels of volledig zonevreemd

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 september 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP Marnixdreef Lier voorlopige

Nadere informatie

dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T

dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T dienst ruimtelijke ordening R E G L E M E N T Gemeenteraad van 26-06-2014 HERZIENING STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING OP HET AANLEGGEN VAN PARKEERPLAATSEN EN FIETSENSTALLINGEN BUITEN DE OPENBARE WEG Art.

Nadere informatie

Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas

Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas Vastgoedinformatie IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER Naam Beroep NV WOONBUREAU Immobiliën makelaar Adres Parkstraat 11 9100 Sint-Niklaas Uw bericht van 22/01/2016 Uw kenmerk Westerlaan 4 Sint-Niklaas Ons

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015

RUP Hernieuwenburg Wielsbeke. Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 RUP Hernieuwenburg Wielsbeke Bewonersvergadering OC Hernieuwenburg 24/08/2015 Inhoud Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)? Situering van het plangebied Aanleiding aan te pakken ruimtelijke vraagstukken

Nadere informatie

stad brugge woondienst

stad brugge woondienst stad brugge woondienst GEMEENTELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN EEN PREMIE VOOR HET AFKOPPELEN VAN DE HEMELWATERAFVOER VAN HET GEMEENTELIJK RIOLERINGSNET EN HET GEBRUIK VAN HEMELWATER BIJ BESTAANDE

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente.

Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Stedenbouwkundige verordening met het oog op het versterken van de woonkwaliteit in de gemeente. Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige Ambtenaar op 28/01/2010 Voorgelegd aan de GECORO in zitting

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

MODELFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden

MODELFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden 1 MODELFORMULIER VASTGOEDINFORMATIE Voorliggend formulier is slechts een model dat aangepast kan worden aan de specifieke wensen en noden vak in te vullen door de aanvrager IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige GEMEENTE WUUSTWEZEL Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning aanvraagt.

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

Workshop watertoets 4

Workshop watertoets 4 Workshop watertoets 4 Juridische aangelegenheden VMM 1 Watertoets Doel : nagaan of wat men vergund wil zien een schadelijk effect op watersysteem kan hebben(1). Is dat zo, dan moet men maatregelen opleggen

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake

Nadere informatie

RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot

RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot RECREAD. De (ont)roerende lijdensweg van de stacaravan. (22/11/11) Cies Gysen Advocaat-vennoot 1 I. BTW-regime verhuur stacaravan Plaats om te kamperen ter beschikking stellen (18 1 10 ) 6 % Verhuur onroerende

Nadere informatie

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening met zijn wijzigingen.

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening met zijn wijzigingen. GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING RECLAME Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening met zijn wijzigingen. Gelet op het besluit van de

Nadere informatie

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter

13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 13 Bedrijventerrein voor kantoren en kantoorachtigen en bedrijven van lokaal belang Keppekouter 84 A Relatie met het afbakeningsproces In de hypothese van gewenste ruimtelijke structuur van het regionaalstedelijk

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen

Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren, stallen van auto s en fietsen en realisatie van bergruimten bij woningen Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 mei 2012 Namens de gemeenteraad

Nadere informatie

1000 Brussel. Bijlagen

1000 Brussel. Bijlagen 0 9 JUNI 2011 rj Pré. - U:>~ I 1-' LG \'-.- os1ly {.!;et f:- D.D. Contactpersoon: Jos Pauwels Functie: adm. medewerker grondgebiedzaken Tel.: 057 45 04 78 Fax: 057 44 56 04 E-mail: jos.pauwels@heuvelland.be

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

DE BEROEPSINSTANTIE. Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur; Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Departement coördinatie Administratie Kanselarij en Voorlichting Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 26/05/2015 TRA/KRO/DeWittestr 58270 10/06/2015

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk afdrukdatum 26/05/2015 TRA/KRO/DeWittestr 58270 10/06/2015 Alle briefwisseling sturen aan: - Stadsontwikkeling - Stedenbouwkundige vergunningen Grote Markt 1 2000 Antwerpen AG Vespa _ Generaal Lemanstraat 55 2018 ANTWERPEN uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk

Nadere informatie

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014

Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 STAD KORTRIJK ------------------------ G E M E E N T E R A A D Bulletin van Vragen en Antwoorden Jaargang 24 - nummer 5 mei 2015 Vraag nr. 15 van Filiep Santy van 18 december 2014 Evolutie woongelegenheden

Nadere informatie