_ Begin. Hoger Aigemeen Voortgezet Onderwijs. tijdvak 1 vrijdag 30 mei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-------------------------------------------_---... 340401081-0 Begin. Hoger Aigemeen Voortgezet Onderwijs. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 7.30-10."

Transcriptie

1 2008 Hoger Aigemeen Voortgezet Onderwijs tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur Opgavenboekje Bij dit examen hoort een bijlage en een uitwerkboekje Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen; het examen bestaat uit 47 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden _ Begin

2 1 p 1 A B C 0 Hieronder staan vier beweringen. Welke bewering isjuist? Eerste genera tie computers worden gekenmerkt door radiobuizen. Tweede generatiecomputers worden gekenmerkt door LS chips. Derde generatie computers worden gekenmerkt door radiobuizen. Vierde generatie computers worden gekenmerkt door transistoren. 1p 2 A B C 0 Wat is meestal een reden om een handmatige administratie om te zetten in een geautomatiseerde administratie? Om meer medewerkers in dienst te nemen. Om de kwaliteit van diensten te verhogen. Om de capaciteit van computers te vergroten. Om misbruik van internet te voorkomen. 1p 3. Wat geldt voor computers? A Computers denken zelfstandig. B Computers voeren creatieve werkzaamheden uit. C Computers verrichten routine werkzaamheden. o Computers zetten informatie om in gegevens. 1p 4. Emely werkt thuis en heeft steeds haar computer en het internet nodig om haar werk te doen. Zij heeft de laatste week gemerkt dat haar computer niet meer optimaal werkt. Ze hecf! steeds meer en meer last van onder andere niet gewenste 'pop up' vensters en haar computer werkt traag. Maar ook merkt zij dat bepaalde instellingen van haar computer automatisch veranderen of verandert zijn. Wat is er zeer waarschijnlijk aan de hand met de computer van Emely? A Door groupware raakt haar computer overbelast. BEen virus heef! de data op de harde schijf van haar computer aangetast. c De instelling van haar firewall is te scherp. o Haar computer is besmet met spyware. De heer Obispo heeft een CD van het antivirus programma AVG gekocht. Hij gaat meteen het programma op zijn computer installeren. Gedurende de installatie vraagt het A VG programma om verbinding te maken met het internet. Dit doet hij via zijn modem. Direct na de installatie vraagt het programma om te updaten via nternet. p :5 0 De heer Obispo besjuit om het programma te updaten. Waarom is het noodzakelijk om het AVG programma te up daten? A Om besmetting van zijn computer met een moderne virus te voorkomen. B Om er voor te zorgen dat zijn computer nooit meer gehacked wordt. c Om het programma AVG opnieuw te registreren. D Zodat het programma A VG kan opstarten. ~ Lees verder

3 AVG Update File Download You are now downloading the latest AVG Update file. When the download is complete your AVG will be updated automatically. http.//guru4.gri;;:oft c:z/:::oftw/70/upd.:lte/u 7i ',..i7:35u783.vo. bin Re;;:ume YES D ov..1nload dat a Bytes recei..ed 510 kb (78Y File size ES2 kb Time leu Time elapsed 00:0027 1p ) A B C 0 1p 1 o 51 kb/s 1 P 8 Een computernetwerk dient onder andere voor het uitwisselen van data. TTP, PX/SPX, NetBUE en Tep/p zijn protocollen. A B C D Bovenstaand venster verschijnt nadat de heer Obispo (van vraag 5) via zijn modem het downloaden heeft gcstart. Wat geldt voor de datatransmissie terwijl het AVG 7.5 Update venster in beeld is? Er vindt off line datatransmissie plaats. Er vindt parallelle datatransmissie plaats. Er vindt seriee datatransmissie plaats. Er vindt draadloze datatransmissie plaats. n het A VG 7.5 Update venster staat kb voor kilo bytes. Hoe groot is dan de gemiddelde transmissiesnelheid in kb/s (kilo bytes per seconde) na 27 seconden'> A 1,88 kb/s B 2,41 kb/s c 9.31 krls Welke van deze vier wordt NET gebruikt voor het versturen van data? HTTP PX/SPX NetBUE Tepilp 1p 9 A B C D Tussen welke onderdelen van een computer is de datatransmissie serieel? Tussen de harddisk en de processor van een computer. Tussen het lloederbord en de harddisk van een computer. Tussen het moederbord en de muis van een computer. Tussen het werkgeheugen en de processor van een computer. lees verder

4 1p 1p 10 A B C 0 11 De computer van Gloria beschikt over een werkgeheugen van 1GB. Wat geldt voor de computer van Gloria? Gcheugencapaciteit van het RAM geheugen is 1024 kilobyte. Geheugcncapaciteit van het RAM geheugen is 1024 megabyte. Gehcugencapaciteit van het ROM geheugen is 1024 kilobyte. Geheugenca'paciteit van het ROM geheugcn is 1024 megabyte. Een Centrale Yerwerkingseenheid (CYE) bevat onder meer de volgende componenten:. het besturingsorgaan 2. het rekenorgaan 3. de registers lcder component heef! zijn eigcn specifi.;ke functic. Drie functies van de CYE zijn: verwerking van gegevens, tijdelijke opslag en verzenden en ontvangen. n welke rij hieronder staan de component en onder de juiste functie. A B c o verwerking van gegevens rekenorgaan register rekenorgaan besturingsorgaan tijdelijke opslag besturingsorgaan besturingsorgaan register register verzenden en ontvangen register rekenorgaan besturingsorgaan rekenorgaan p 12. Werkgeheugen, externgeheugen en cachegeheugen zijn drie soorten geheugens die door een pc worden gebruikt. Een computergeheugen kan een permanente of een tijdelijke geheugen zijn. Welke groep geheugens zijn tijdelijke geheugens? A Extern- en cachegeheugen. B Werk- en cachegeheugen. c Werk- en externgeheugen. D Werk-, extern- en cachegeheugen. 1p 13. Gegeven zijn de volgende soorten randapparatuur. nvocr apparatuur. uitvoer apparatllllr en opslagapparatllur. Angelle moet van ieder soort randapparatuur, een voorbeeld noemen. Ze noemt: een beamer, een memory stick en een MP3 player. Welk soort randapparatuur heef! zij niet genoemd. A nvoer apparatuur B Uitvocr apparatuur C nvocr - en opslag apparatuur 0 Uitvoer- en opslag apparatuur 1p 14 A B C 0 Gegeven zijn de volgende printers. matrix printer, inkjet printer en laserprinter. Welke van de volgende omschrijvingen van de werking van de printer is juist? De matrixprinter gebruikt een toner. De laserprinter straalt laserlicht op papier. De inkjet printer maakt tekens met behulp van een lint. Dc matrixprinter drukt tekens af die zijn opgebauwd uit puntjes. p 15 A B C 0 Bij welke van de volgende toepassingen gebruikt men bij voorkeur een spreadsheetpro gra mma? Geldtransacties bij een pin-automaat uitvoeren. Taekomstplannen vaor een bedrijft beschrijven. Bedrijfscarrespandentie over persaneels beleid voeren. De kasten van salarisverhagingen vaal' een bedrijf doarrekenen. Lees verder

5 p Hi. Leo cn Rennick moetcn cen verslag voor het vak informatica inleveren. Rcniek zal infonnatie zoeken op internet. Het internet adres van de internetpagina die hij zal bekijken zal hij en naar Leo. Welke twec applicaties heeft Rennick in ieder geval nodig om zijn belofte te vervullen? A nternet Explorer en Microsoft Word. B Outlook Express en nternet Explorer. C Microsoft PowerPoint en Microsoft Word. D Outlook Express en Microsoft PowerPoint. 1p p 17 A B C 0 18 Zoekmachines (Search engines) zoals Google en Altavista bieden ons de mogclijkheid om: Dc positie van een vliegdekschip ergens op zee te bepalen. De familie stamboom tot de vijfde generate van je familie op te zetten. Elk willekeurig Nederlandse tekst te vertalen naar welk andere taal dan ook. De formule voor het berekenen van de aflossing bij een hypotheek van 25 jaar op te zoeken. n dc advertentie van een bedrijf dat netwerken installeert staat de volgende zin: Bij hreuk van een netwerkkabe! is col11l11unicatieover het netwerk nog steeds mogelijk. Voor welke netwerk topologie geldt dit: A ring netwerk B stcr nctwerk c punt-naar-punt netwerk D ri ng nctwcrk en punt-naar-punt netwerk p 1'91 Lccs onderstaande beweringen.. n een ringnetwerk zijn aile computers direct met elkaar verbonden. i. n ecn sternetwcrk is elke computer met tenminste twee andere computers verbonden. Wat geldt voor bovenstaande beweringen? A Aileen is juist B Aileen is juist. c en zijn beide juist. o en zijn beide onjuist. ' 201 Lees onderstaande beweringen.. n cen punt-naar-punt netwcrk zijn twee computers via een centrale server met elkaar vcrbonden.. n cen busnetwerk zijn alle computers via een centrale server met elkaar verbonden. Wat geldt voor bovenstaande beweringen? A Aileen isjuist B Aileen is juist. c en zijn beide juist. o en zijn beidc onjuist. ' 21. Linux en Windows Server 2003 zijn: A tocpassingsprogrammatuur B systcemprogrammatuur c netwerk besturingssystemen o utilities lp 22. Dc heer Cardoze bezoekt voor de tweede maal een specialist. De medische historie van de heel' Cardoze wordt vana f een magneetstripkaart via een kaartlezer ingelezen en op een beeldseherm getoond. Bij zijn eerste bezoek had hij zo 'n kaart nog niet. Aan het einde van zijn eerste bezoek heeft dc spccialist hem de kaart overhandigd. Welkc functionaliteiten van cen DBMS zijn tijdens het eerste bezoek in ieder geval gebruikt? A Creatie en raadplegcn van records. B Raadp legen en rapporteren van records. c Creatie en opslag van records. D Rapportercn en beveiligen van records. Lees verder

6 ip 23 0 Bij een geval van datacommunicatie wordt tijdens de transmissie ecn transmissiefout gcconstatcerd. Vooraf is gercgeld wat er daarmee verder zal gebeuren. Hieronder zijn drie mogelijkheden genoemd. Het bericht wordt automatisch opnieuw verzonden totdat het lukt. Het bericht wordt niet automatisch opnieuw verzonden. Er verschijnt een melding dat de verzending is mislukt. Het bericht wordt niet automatisch opnieuw verzonden. Er verschijnt een melding van de reden waarom. De keuze uit de bovengenoemde mogelijkheden is ook vooraf geregeld. n het kadertje hieronder staat een onafgemaakte zin. ip 24 0 Datatransmissie kan zowel serieel als parallel plaatsvinden. Bij datacommunicatie, over grote afstanden, wordt alleen seriele datatransmissie toegepast. Waarolll wordt voor datacommunicatie, over grote afstanden, GEEN parallelle datatransmissie toegepast? AMD Turion 64 X2 Mobile Technology 100 GB SATAl50 NVDA GeForce Go MB Video 2048 MB PC5300 DDR2 667 Memory 15.4" WXGA Wide-Screen TFT Display 1280x800 Pixels ip 25 0 Bovenstaande specificaties zijn afkomstig uit een advertentie in een tijdschrift. Hoe groot is de geheugcncapaciteit van het werkgeheugen? 1p 26 0 Het cijfer 64 in A MD Turion 64 X2 Mobile Technology geeft aan dat deze computer een woordlengte heeft van 64 bits. Hoeveel bytes kunnen er maximaal bij een adres van het RAM geheugen worden opgeslagen? ip 27 0 n de afbeelding hiernaast is het numerieke decl van een toetscnbord in een kadertjcweergegeven. Dit gedeelte van het toetsenbord is zeer geschikt voor invoer van cijfcrs en/of berckeningen. Noem nog een functie waarvoor dit gedeelte van het toetsenbord kan worden gebruikt. ip 28 0 Een Apple computer heeft een G5 processor en heeft Mac OS als besturingsysteem. Een Dell computer heeft een ntel processor en heeft Windows XP als besturingsysteelll. Windows XP kan niet op de Apple computer ge'lnstalleerd worden. Waarolll niet? Lees verder

7 n de afbeeldingen hieronder worden twee diagrammen weergegeven met gegevens van aande/en in een portfolio van een bedrijj Leeftijdsklasse tot 20 jr 20 tot 40 jr 40 tot 60 jr 60 jr en ouder Aandeel in portfolio Dtot20Jr.20 tot 40 jr 040 tot 60 jr o 60 Jren Duder 1p 29 0 Dc directeur van een bedrijf wil bovenstaande tabel en taartdiagram maken. Hij wil dit doen waarbij hij gebruikt maakt van uitsluitend een programma uit het Microsoft Office pakket. Geef de naam van het programma waarmee hij dit kan doen. 7p 30 0 nternet Explorer is een webbrowser. Een van de functies van een webbrowser is het transporteren van bestanden tussen computers op afstand. Het protocol dat daarbij wordt gebruikt heet FTP. Noeni nog een fllnctie van een webbrowser en geef ook de naam van het protocol dat bij deze rllnctie hoort. Vul de tabel in het litwerkboekje in..s i Ai' 1Dl ~ Lp 3~ 0 \ ierboven zijn twee soolten netwerkstructuren weergegeven. n het litwerkboekje staan twee netwerkprotocollen genoemd. Geer in de tabel in het uitwerkboekje bij elk netwerk aan welk(e) netwekprotol(len) gebruikt kan worden. Doe dat met een kruisje. 1p 32 0 n een advocatenkantoor heeft icdere advocaat zijn/haar eigen computer. Gegevens worden uilgewisseld via memory sticks, wat nogallastig is. De directeur van het kanloor wil een netwerk met een 'file server' op het kantoor aanleggen, zodat de gegevens makkelijker uitgcwisseld kunnen worden. Welke nctwerkstructuur is hiervoor het meest geschikt? 2p 33 0 n dc label in het uitwerkboekje staan vier soorten computerverwerkingen genoemd. Voor welke computerverwerking is multi processing noodzakelijk? Geef dat aan in de tabel in het uitwerkboekje. Vul in ja of nee'. 2p 34 0 Op cen school worden aile gegevens van de leerlingen in een database bijgehouden. De schooldirectie zorgt voor de nodige tabellen en de docenten voeren de gegevens in. Gcdurende een schooljaar maken zij allebei gebruik van de functionaliteiten die het databasemanagementsysteem hen biedt. n het uitwerkboekje staat een aantal soorten verwerkingen genoemd. Geef in de tabel in het uitwerkboekje voor elke soort verwerking aan welke DBMS functionaliteit daarvoor gebruikt wordt. Lees verder

8 n de afbeelding hieronder is de ligging van de 300 kamel's van het beroemde hotel RC/1 ESSC/1CC weergeven. r : ~--~ r , : : kamernummers : : en tot en met 200 : : ~ 0 '-- -' : E: tl : ~ E:e c ~ :, c: l),... 0 ~ c:: ro :.:.:: ~--~ :, ~ Hotel RC/1 Essc/1cC gebruikt voor haar "Customer Relationship Management" een relationele database waarin onder andere gegevens van haar gas ten worden opgeslagen. Deze database bevat onder andere de volgende tabellen: GAST (paspoortnr, gastnaam, geboortedatum, geboorteland. nationalitcitcode) NATONALTET (nationaliteitcode, nationaliteit) V ERBL1.J F (llajillqortnr, kamernr, aankomstdatul11, vertrekdatum) KAMER (kamernr, kamertype, locatie, tarief, telefoon, aantalbedden)?p 35 [] in het uitwerkboekjc is een deel van het bijbehorende bachman-diagram getekend. Maak het baehman diagram in het uitwerkboekje af. 21' 36 0 De heel' Cooper en mevrouw de long arriveren op dezelfde dag in het hotel. Ze vertrekken ook beide op dezelfde dag. Ze willen een kamer samen delen. De gegevens van deze beide person en voor tabel VERBLllF worden ingevoerd. Moet l11endan een record of twee records in tabel VERBLllF invoeren? Leg je antwoord uit aan de hand van de sleutel van best and VERBLJF. 31' 37 0 Een lijst van aile paspoortnummers van ale gasten die in hetjaar 2006 gelogeerd hebben in een kamer van de middelste vleugel van het hotel. 21' 38 0 cen ij st met de tarieven die het hotel hanteert en per tarief het aantal kamers van het hotel dat onder dat tarief vallen. De tabel hieronder geeft een voorbeeld van een mogelijke uitvoer. ~..". tarief aantal kamers p 40 0 Fen lijst van de versehillende nationaliteiten van alle gas ten van het hotel. Deze lijst moet in alfabetisehe volgorde van de nationaliteiten zijn. ~ Lees verder

9 Bouwbedrijf Vast en Goed is gespecialiseerd in het construeren van kantoorgebouwen en schoolcomplexen. Het bedrijf heef! verschillende projecten lopen. Afhankelijk van de ligging van het project zorgt het bedrijfvoor vervoer van en naar het projectgebied. De werknemers maken vooraf bekend of zij wel of geen gebruik zullen maken van de vervoersmogelijkheden. Bij andere projecten moeten aile wcrknemers voor hun eigen vervoer zorgen. Een werknemer van bouwbedrijfvast en Goed kan voor verschillende projecten ingezet worden. Bij de aanname van een project wordt per beroep onderhandeld over het te hanteren bedrag aan loon per uur. Wekelijks wordt een overzicht geproduceerd met de urenverantwoording van iedere medcwerkcr. Dit overzicht wordt gebruikt om de kosten te declareren aan de opdrachtgever. n de bijlage is zo een overzicht gegeven. 3p 42 0 De gegevensstructuur van de eerste normaalvorm bevat twee tabellen, namelijk tabel PROJECTEN en tabel AFSPRAKEN. Schrijf dcze twee tabellen op. Onderstreep de sleutel. 4p 43 0 Nog twee tabellen die tijdcns het normaliseringproces ontstaan zijn de tabellen BEROEPEN en de fabel WERKNEMERS. De namen van deze tabellen zijn op basis van het feitenmateriaa bedacht. Schrij f de gcgevensstructuur van de tweede normaalvorm op en laat daarin zien of een van dezc twee of beide tabellen in de tweede normaalvorm ontstaat? Onderstreep de sleutel. Lees verder

10 Om een huis te kopen moeten de meeste mensen geld lenen bij een bank (een hypotheek aanvragen). Het maximum hypotheekbedrag dat iemand via een bank kan lenen is gelijk aan 30 keel' zijn bruto maandsalaris. Wanneer dit maximum hypotheekbedrag niet voldoende is omdat de verkoopprijs van het huis hoger is moet de koper zorgen voor een of andere vorm van garantic voor de bank. Het garantiebedrag is gelijk aan het bedrag dat de huiskoper, die een maximum hypotheck heeft gekregcn, nog tekort kom. De stichting "Eigen huis" is opgericht met als doel garanties te verlenen aan huiskopers in aanmerking te komen voor een garantie moet de huiskoper aan de volgende eisen voldoen:. Hij/zij moet een vaste baan hebben (baan = vast of tijdelijk).. Een brutosalaris hebben dat niet minder is dan 3.500,00 gulden per maand.. N iet meer dan 5.000,00 gulden aan openstaande schuld of schulden hebben. Een huiskoper die gebruik wilt maken van de diensten van de stichting dient hiervoor een vcrzock in door een verzoekformulier in te vullen. De stichting "Eigen Huis" krijgt dagelijks meer dan 25 verzoeken binnen. De gegevens van elk verzoek worden direct in een computerprogramma ingevoerd. Aan het einde van iedere dag wordt het programma G A RANT E gedraaid en de gegevens van aile verzoeken worden verwerkt. Per lerzoek worden de volgende gegevens op een lijst afgedrukt: de naam van de indiener van het verzoek de beslissing van het programma (goedgekeurd of afgewezen) het garantiebedrag Aan hct einde van de lijst wordt de zin, Totaal aan garantie is en het totaa! bedrag aan garanties afgedrukt. Hierondcr is een voorbceld van zo een ijst. Janboos, J.J. Goedgekeurd ,00 Trunk, TJ. Goedgekeurd ,00 Koning, A.R. Afgewezen 0, Francisca, 0 Goedgekeurd ,00 Nichols, A, Afgewezen 0,00 Joe Bungalo is 22 jaar oud cn heeft een vaste baan. Joe Bungalo heef! een bruto maandsalaris van 4.000,00 guldens. Hij heeft geen schulden. Hij wi! een luis kopen ,00 gulden. Van de bank krijgt hij een maximum hypotheek als hij daarnaast voor voldoende garantie kan zorgen. Joe dient een verzoek in bij de stichting. lp 45 0 Bepaal of Joe in aanmerking komt voor garantie bij de stichting en zo ja, bereken het garantiebedrag. Laat je berekening zien. lees verder

11 QAU/0, 9NJVTSJV WXFFXMJXUWZFS MJXUVTLVFRRF83B3?D:6) 9JX UWNWSNJXFK)CTRRNLJ ZFPOJW \NOSRJX SYRRJVWFFSLJLJZJS) :S MJXYNX[JVPGTJPOJ\NOSJ\J SYRRJVWTULJSTRJS NSJJS XFGJ :) EYQNSJ XFGJQNSMJXYNX[JVPGTJPOJJ OYNWXJ TUVFHMXJSNSGNOSYRRJVW":' XTXJS RJX "-.' ) )))"1' ))) C49B:;7 SFFR( GHWQNWWNSL( LFVFSXNJ "' /-, :S MJXYNX[JVPGTJPOHWXFFX NXUWSTL JJS PJJQ!)>FFP MJXTSJVWXJJJQ ZFS MJXUWNSMJX YNX[JVPGTJPOJFK)5TJ FX FQWZTNLX2 ] DJPJS J STNLJ QNOSJSTR MJXNFLVFRHTVVJHXFKXJRFPJS) ] EYQJZJSXYJJQTSXGVJPJSJ TUVFHMXJSNS)

12 Overzicht Urenregistratie van Bouwbedrijf Vast en Goed (Week 22) Projectnr Projectnaam Werk- Werknemers- Beroep- Beroep Vervoer Loon per Uren Totaal nemersnr naam code uur Kantoorgebouw Wayaka 301 Jeffrey J. Goede TM Timmerman Nee Sean K. Coy MS Metselaar Nee Kevin Schmidt MS Metselaar Nee PL Nee 601 Phillip R. Marty Projectleider Davy E. Duff EL Elektricien Nee Subtotaal 2, Scholencomplex Trupial 411 James K. Jones LG Loodgieter Nee Sciffo S. Schoop SC Schilder Ja Davy E. Duff EL Elektricien Ja Albert A. Hart KB Kraanbestuurder Ja Subtotaal 2, Totaal Week 22 6,936.00

13 Functie Naam protocol voor deze functie._~- Ethernet protocol Token ring protocol Netwerk Netwerk ~omputerverwerking multi processing noodzakelijk r-, Ruimtevaart berekeningen doen. Autoracetijden bijhouden en berekenen. Orkaan voorspellingen doen. Telling bij een politi eke verkiezing bijhouden en de uitslag bepalen. _.._.~- Gegevensverwerking functionaliteit van een DBMS Bestand van brugklas van 2008 aanmaken. Paswoord van een gebruiker opvragen. De informatica cijfers van een klas van HA VO 5 leerlingen op scherm tonen. Het tweede SE cijfer wiskunde van leer ling Hansen opzoeken. -- ~ U_.'_A_S_T.. V_E_R_B_L_J_F lees verder

14 !) ", ' "-' "-' ((6, ".' ".'!)6,!)6,6,! -50 (((( )))) ",)' "/ 0' ",-' ) ) 5/14230 B77A( 89D?>DD>B;( ;7C7BE>:

15 Deelscores n Gesloten vragen "1 A 2 B 3 C 4 D 5 A 6 C 7 A 8 A 9 C ~O B 111 C 112 B 13 A 14 D 15 D 16 B n D 18 B 19 D 20 D 21 C 22 C Lees verder

16 Maximumscore protocol Maximumscore Aanlcg is duur/ Aanleg is duurder dan scriele datatransmissie. Maximumscore MB Maximumscore bytes Maximumscore Cursor bcsturing. Maximumscore Een besturingssysteem is processor afbankelijk. Maximumscore Microsoft Excel Maximumscore HTML pagina's interpreteren en leesbaar presenteren/ HTML pagina's tonen Protocol is HTTP. netwerk x ethernet protocol Token ring protocol netwerk x x VoorEthernet bi} beide netwerken: 1 punt Token ring bi} minstens een van de twee netwerken: 1punt Maximumscore Sternetwerk met centrale server. Aktiviteit Multiprocessing noodzakelijk Ruimtevaart berekeningen doen. la Autoracetijden bijhouden en berekenen. Nee _. Orkaan voorspellingen doen. la Telling bij een politieke verkiezing bijhouden,cn de uitslag bepalen. Nee Lees verder

17 Y.Y,,Yv \jhkon_lp_lr_lfdib_i az\dgdn_dnecns _mnzi] pzi [lggbfgzm pzi 2008 ZZihZf_i. Dl_Znd_ [_mnzi] C_p_dgdbdib pzi QZmrjjl] pzi i b_[lodf_l jkplzb_i. [_mnzi] E_ diajlhznd\z \dea_lm pzi i fgzm pzi B VP 5 g lgdib_i jk m\c_lh RZkkjln_l_i nji_gg. RZZ]kg_bdib _n nr ]_ SF \dea_l rdmfggi]_ pzi g lgdib Zim_i jkuj_f_i. [_mnzi] v HBST VFRCMJgG 6 5 OB TJPOBUTFJT LBNFR Ta:innuertg Tr l_\jl]m. E_ mg_on_grzzl]_ pzi ]_ l_\jl] pzi ]_ c l Djjk_l dmid_n b_gdef ZZi ]d_ pzi h_pljor E_ gjib rzin udec_[[_i p_lm\cdgg_i]_ kzmkjjlniohh_lm. BCCS!aeGbOGcMGSFdl MGGVXeVdRWTTC CCVNGdGOVFGfCV GGVaeGbi' MGGVXeVd CdbGRRGV' l OVFOGVFGjGSFGciVdChCed NGbNCCSFgWbFdDOkTGGbFGbGCVdgWWbFGV" FCV OVdWdCCS csgendc2 XeVd NOGbfWWb CdbGRRGV' l OVFOGVGbTGGbFCVFGcdbOEdVWWFjCRGSOkRG MGMGfGVcWXMGfbCCMF gwbfgvocfgcgsged bgmgswed' Ta:innuertg SFMFDT kzmkjjlnil GRPN p_l[gdea WFRF fzh_lil A? 101 Bi] fzh_lil >? 200 Bi] ZZifjhmn]Znoh A? Bi] p_lnl_f]znoh >? ; ) --v 2 YY 1 Y Bgn_liZnd_a SFMFDT kzmkjjlnil,grpn p_l[gdea WFRF fzh_lil A? 101 Bi] fzh_lil >? 200 Bi] ZZifjhmn]Znoh gdf_ )-)-2006 Bi] p_lnl_f]znggh gdf_ )-)-2006; Ta:innuertg S_g_\n nzld_a,\join'nzld_a( aljh fzh_l bljok [t nzld_a; Ta:innuertg S_g_\n fzh_lil, nzld\a/zzinzg[\]]_i aljh fzh_l; dcbog,ccvdcsngffgv SGSGaeGbiPeOcd YYY 1 Y YY 1 Y YY 1 Y 33 -, 33 ; 1BBE FBDABD

18 Ta:innuertg 3 G1 0 SFMFDT ]dmndi\n'izndjizgdn_dn( GRPN izndjizgdn_dn, bzmn WFRF izndjizgdn_dn. izndjizgdn_dn\j]_. bzmn.izndjizgdn_dn\j]_ Pl]_l [t izndjizgdn_dn; Bgn_liZnd_a SFMFDT izndjizgdn_dn GRPN izndjizgdn_dn, bzmn WFRF izndjizgdn_dn.izndjizgdn_dn\j]_ bzmn.izndjizgdn_dn\j]_ HRPUQ CX izndjizgdn_dn Pl]_l [t izndjizgdn_dn; Ta:innuertg njnzzg, mo[njnzzg, njnzzgr f 22 :ggg MGVCGTF- / 6ASd' /bog MGVWGTF- / XeVd GbDOP' Ta:innuertg QRPKFDTFO.strkgevrt0 klje_\nizzh( BGSQRBLFO.strkgevrt0 9gtlrgngturt0 r_lfi_h_lmizzh, [_lj_k\j]_, [_ld"_k, p_lpj_l, gjjik_lool, ol_i( BCCb dcdgs MGSFd- 32,OcdGcSGedGS-/ XeVd 32,OcdGWfGbOMGfGSFGV- / XS,Vd Ta:innuertg G 43 0 QRPKFDTFO.strkgevrt0 klje_\nizzh( BGSQRBLFO.strkgevrt0 9gtlrgngturt0 p_lpj_l, ol_i, gjjik_lool( WFRLOFNFRS.9gtlrgngturt0 r_lfi_h_lmizzh, [_lj_k\j]_, [_lj_k( Ta:innuertg 3 GG 0 QRPKFDTFO.strkgevrt0 klje_\nizzh( _i BGSQRBLFO.strkgevrt0 9gtlrgngtuot0 p_lpj_l, ol_i, gjjik_lool( WFRLOFNFRS.9gtlrgngturt0 r_lfi_h_lmizzh, [_lj_k\j]_, gjjik_lool( CFRPFQFO.dgtrgserfg0 [_lj_k( 332) 2 BCCb dcdgswfrlofnfrs MGSFd- 3eOcdGcSGedGS-/ XeVd 3eOcdGWfGbOMGfGSFGV- / XeVd --v- G 1BBE FBDABD

19 Ta:innuertg hzsctkjnc\\f dm30 ( 4.000, ,00 bzlzind\ dm , , ))) ' 1( / 1!_di]_! '2( 30 ( [lonjmzgzldm '3( [ZZimnZnom!pZmn! YY 1YY 33 26) 1 v--v '5( m\cog] / '6( --- [_mgdmmdib:!bj_]b_f_ol]! '7( fjjkkldem- hzsctkjnc f -- '8( njnzzg: njnzzg e- bzlzind_ ".' '10(!Zab_r_u_i! [_mgdmmdib:!zab_r_u_i! "--' [_mgdmmdib: 0!Zab_r_u_i! 1) -- YY 1 Y YY1- ' 12( [_mgdmmdib: 64!Zab_r_u_i! ,,, mggu8gtfgt

20 (((",' ((( 2(-1./,?55>' 67C;9CC9?8' 85B5?D97!4 0))2?55> ;4!(-1./, "3AD55; 55? 85B5?D979C"' DAD55; 37:7?9?8 0))2?55> 2(-1;/, "3AD55; 55? 85B5?D979C"' DAD55; -- )- ----)-!;!

Examen HAVO. Informatica. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Opgavenboekje

Examen HAVO. Informatica. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur. Opgavenboekje Informatica Examen HAVO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs tijdvak 1 vrijdag 30 mei 7.30 10.30 uur 20 08 Opgavenboekje Bij dit examen hoort een bijlage en een uitwerkboekje Voor dit examen zijn maximaal

Nadere informatie

Windows Basis - Herman Van den Borre 1

Windows Basis - Herman Van den Borre 1 Windows Vista Basis Herman Van den Borre Praktische zaken Lessen Vrijdagmorgen 9u00 11u45 Pauze 10u15-10u30 Handboek Windows Vista Basis Roger Frans Uitgeverij Campinia Media ISBN: 978.90.356.1212.9 Prijs:

Nadere informatie

Module I - Informatica

Module I - Informatica Module I - Informatica 1) Iemand wilt een nieuwe auto aanschaffen. Gezien de gestegen brandstofprijzen wil de persoon een auto, die zuinig in brandstofgebruik is. Maak duidelijk hoe de persoon een weloverwogen

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: SAMENVATTING HOOFDSTUK 1 Een computersysteem De twee meest gebruikte modellen computers zijn: * Desktop * Laptop Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm

Nadere informatie

BESPROKEN onderwerpen

BESPROKEN onderwerpen BESPROKEN onderwerpen Wat is er zoal besproken in de afgelopen maanden aan onderwerpen? Kijk op: http://www.bblthk.nl/ - speciaal voor Senioren of rechtstreeks op http://themapresentaties.webklik.nl PCBEHEER

Nadere informatie

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren

CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren CSS DEMO of LEEG downloaden en installeren Voor u begint: Internet - Voor het downloaden en installeren is internet nodig. - Tijdens het gebruik van het programma is afhankelijk van de functies die u nodig

Nadere informatie

Bent u nu dus genoodzaakt om een nieuwe computer te kopen? NEE, want er is een goede, ja zelfs gratis, oplossing voorhanden.

Bent u nu dus genoodzaakt om een nieuwe computer te kopen? NEE, want er is een goede, ja zelfs gratis, oplossing voorhanden. Linux Mint Als u een computer hebt die met Windows XP werkt weet u inmiddels dat u met die computer niet meer veilig kunt internetten, omdat Windows XP niet meer door Microsoft wordt onderhouden. Bent

Nadere informatie

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer?

Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? Mediawijsheid wat zit er in mijn computer? blz 1 Harde schijf HD CD/DVD/blueray lezer/schrijver Floppy disk FD Bus CPU Invoer en uitvoer apparaten Vast geheugen ROM Werkgeheugen RAM In de PC zitten de

Nadere informatie

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd:

Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Soorten Personal Computers De drie meest voorkomende computers zijn: * Desktop * Laptop * Tablet Een desktopcomputer kan uit de volgende onderdelen zijn opgebouwd: Systeemkast Beeldscherm Toetsenbord Printer

Nadere informatie

Hardware vs. software. Computersystemen. Computersysteem. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie

Hardware vs. software. Computersystemen. Computersysteem. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie. Computerconfiguratie Computersystemen Hardware vs. software Hardware = computerapparatuur, fysisch aanwezig Computerkast, beeldscherm, toetsenbord, muis, webcam, printer, Module Initiatie Jurgen Peeters Software = programma

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER

INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER INSTALLATIE VAN DE BelD KAARTLEZER 1. Inleiding Om toegang te krijgen tot het systeem van de Orde van Architecten Vlaamse Raad waarmee u uw digitaal visum kan verkrijgen, dient u te beschikken over een

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit verslag bekijk laat ik zien wat je nodig hebt en wat het kost om de PC te upgraden van Office XP naar Office 2007. Ik laat zien wat voor processor je nodig hebt en wat de systeemeisen

Nadere informatie

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden

Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden Albert-Jan de Croes & Stefan Willemink V4C Docent: Mevrouw van Uden 1 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Wat doet een besturingsysteem, en hoe werkt het?... 3 Algemene informatie... 3 Taken van een besturingssysteem...

Nadere informatie

HET BESTURINGSSYSTEEM

HET BESTURINGSSYSTEEM HET BESTURINGSSYSTEEM Een besturingssysteem (ook wel: bedrijfssysteem, in het Engels operating system of afgekort OS) is een programma (meestal een geheel van samenwerkende programma's) dat na het opstarten

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 15 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

8.13 Windows Hulp op afstand

8.13 Windows Hulp op afstand 1 8.13 Windows Hulp op afstand Misschien heeft u een probleem dat u zelf niet kunt oplossen, maar is één van uw (klein)kinderen of kennissen erg handig met computers. Dan kunt u natuurlijk telefonisch

Nadere informatie

Handleiding Thuiswerkvoorziening Dit is de handleiding om met de thuiswerkvoorziening (VMware) van de gemeente Hengelo plaatsonafhankelijk

Handleiding Thuiswerkvoorziening Dit is de handleiding om met de thuiswerkvoorziening (VMware) van de gemeente Hengelo plaatsonafhankelijk Handleiding Thuiswerkvoorziening Dit is de handleiding om met de thuiswerkvoorziening (VMware) van de gemeente Hengelo plaatsonafhankelijk te kunnen werken. De thuiswerkvoorziening bevat Windows 7 en Office

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.

Windows 10. 2015 Training voor 50-plussers. PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus. 2015 Training voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl Windows 10 TRAINING VOOR 50- PLUSSERS Inhoud opgave. Pagina 01-0 7

Nadere informatie

Examen VWO. Informatica. tijdvak 1 donderdag 20 mei 7.30-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. Informatica. tijdvak 1 donderdag 20 mei 7.30-10.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2010 tijdvak 1 donderdag 20 mei 7.30-10.30 uur Informatica Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Voor dit examen zijn maximaal 91 punten te behalen. Het examen bestaat uit 47 vragen. Voor

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

Handleiding Magister. voor leerlingen. De Amsterdamsche School

Handleiding Magister. voor leerlingen. De Amsterdamsche School Handleiding Magister voor leerlingen De Amsterdamsche School schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 2 Uitleg Magisteronderdelen 2 Agenda 4 Cijfers 5 ELO 6 Mijn instellingen 6 Inleiding

Nadere informatie

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling

Jen Kegels, Eveline De Wilde, Inge Platteaux, Tamara Van Marcke. Hardware. De computer in een oogopslag. 1 / 11 Cursusontwikkeling Hardware De computer in een oogopslag 1 / 11 Cursusontwikkeling Opslag Er worden verschillende apparaten gebruikt om gegevens op te slaan. Dit zijn de meest voorkomende apparaten. Harde schijf; CD / DVD;

Nadere informatie

Ekt1. Computer bouwen

Ekt1. Computer bouwen Computer bouwen 1 Inhoudsopgave Inleiding blz. 3 Systemrequirements blz. 3 Benodigdheden blz. 4/5 Conclusies blz. 6 Bronvermelding blz. 6 2 Inleiding Tijdens de les kregen wij de opdracht om een computer

Nadere informatie

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken

Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what? Keuzes maken Desktop, Laptop, Netbook, Ultrabook or Tablet? Which is best for what?. Keuzes maken Wanneer je een computer wilt aanschaffen denk je tegenwoordig niet meteen meer aan de desktop. De desktop is een "grote"

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding . Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is Citrix?... 3 1.2 Voordelen van Citrix... 3 1.3 Wat heeft u nodig om toegang te krijgen... 3 2 Systeemeisen... 4 2.1 Ondersteunde Web browsers...

Nadere informatie

Installatiehandleiding KIK-Lokaal

Installatiehandleiding KIK-Lokaal Installatiehandleiding KIK-Lokaal Vragen over KIK? KIK@KADASTER.NL (088) 183 55 00 WWW.KADASTER.NL/KIK In deze handleiding wordt beschreven aan welke systeemeisen uw PC dient te voldoen en welke handelingen

Nadere informatie

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers

HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers HANDLEIDING Externe toegang tot het Vesteda netwerk voor Vesteda medewerkers Versie augustus 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 MINIMALE VEREISTEN... 3 AANMELDEN... 4 De EERSTE KEER aanmelden met een RSA

Nadere informatie

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer)

-Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) -Een stukje geschiedenis van de PC (personal computer) De pc is bedacht in 1833 Door gebrek aan onderdelen kwam de eerst werkende PC 100 jaar later Gewicht: 35 ton (35.000 kilo!) en kamervullend. Zie de

Nadere informatie

Friesland College Leeuwarden

Friesland College Leeuwarden Voorwoord In dit project stel ik een hele snelle computer samen voor het bedrijf Peer B.V.. Ook laat ik zien wat het grote verschil is tussen Windows 7 en Windows 8, de voor en nadelen laat ik zien. Ook

Nadere informatie

EEN TESTCENTRUM REGISTREREN EN WERKSTATIONS INSTELLEN VOOR EXAMINERING

EEN TESTCENTRUM REGISTREREN EN WERKSTATIONS INSTELLEN VOOR EXAMINERING EEN TESTCENTRUM REGISTREREN EN WERKSTATIONS INSTELLEN VOOR EXAMINERING Meer informatie op www.technologie-onderwijs.nl Een testcentrum registreren en werkstations instellen voor examinering Dit document

Nadere informatie

Technische Specificaties

Technische Specificaties Technische Specificaties 1) Installatie Om Sophia te starten, hoeft niets geïnstalleerd te worden op de server. Sophia is een Windows applicatie: Sophia.ECDL.exe (app. 30 MB) Bij de installatie zal er

Nadere informatie

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding

Spirometry PC Software. Gebruikshandleiding Spirometry PC Software Gebruikshandleiding Inhoud Welkom... 5 Systeemvereisten... 5 1. PC vereisten... 5 2. Vereisten besturingssysteem... 6 Installatie Spirometry PC Software... 6 Instellingen Spirometry

Nadere informatie

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003)

Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) Handleiding Meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Overige transacties 1 (Excel 2002 en 2003) 1 Transactiesoort is noch een Money Transfer, noch een girale overboeking Inleiding Vanaf mei 2011 werkt

Nadere informatie

Voorblad: T2 ALA1 Taakklasse 2 ALA 1: installeren ALA 1. Corné Tintel MB13B

Voorblad: T2 ALA1 Taakklasse 2 ALA 1: installeren ALA 1. Corné Tintel MB13B Voorblad: T2 ALA1 Taakklasse 2 ALA 1: installeren ALA 1 Corné Tintel MB13B 1 Inhoud Voorblad: T2 ALA1... 1 Opdracht 1: Harde schijf inbouwen... 3 Opdracht 2A: Testrapport maken... 6 Opdracht 2B: Testprogrammatuur...

Nadere informatie

Norton Antivirus 2009 Testrapport.

Norton Antivirus 2009 Testrapport. Norton Antivirus 2009 Testrapport. 18-09-2009 PC Web plus 1 Gebruikt test systeem. - AMD Athlon XP 2100+ - 1GB ram - 120 GB harde schijf - Windows XP SP3 - Standaard Firewall van Windows XP - McAfee Siteadvisor

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Installatiegids Registratie Hardware specificaties

Installatiegids Registratie Hardware specificaties Installatiegids Installatiegids... 1 Registratie... 2 Hardware specificaties... 3 Waarschuwing ivm Poorten die open moeten staan... 3 Configuratie voor gebruik op Citrix, Terminal Server,...... 4 Windows

Nadere informatie

Examen VWO. Informatica. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen VWO. Informatica. tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen VWO 2015 2 tijdvak 1 donderdag 28 mei 13.30-16.30 uur Informatica Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Noteer alle antwoorden in de uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 43 vragen. Voor dit

Nadere informatie

Handleiding Magister. voor ouders en verzorgers. De Amsterdamsche School

Handleiding Magister. voor ouders en verzorgers. De Amsterdamsche School Handleiding Magister voor ouders en verzorgers De Amsterdamsche School schooljaar 2013-2014 Inhoud Inleiding 1 Inloggen Magister 1 Uitleg Magisteronderdelen 2 Agenda 4 Cijfers 5 ELO 6 Mijn instellingen

Nadere informatie

Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT

Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT Taakklasse 3 ALAa installeren en onderhouden systemen Corné Tintel G GMB13B Medewerker beheer ICT 1 2 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Opdracht 1: Partities... 3 Opdracht 2: Packet Tracer... 4 Opdracht

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen... 2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

Handleiding website Pax Christi

Handleiding website Pax Christi Handleiding website Pax Christi deel II Inhoudstafel 1. Invoegen van afbeeldingen... 1 1.1 Wat is een digitale afbeelding?...1 1.2 Het invoegen van een digitale afbeelding in een bericht... 2 2. Posten

Nadere informatie

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID)

DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) DE ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART (EID) MS OFFICE OUTLOOK 2007 (WINDOWS) VERSIE 1.1.1 NL Disclaimer Fedict is niet verantwoordelijk voor om het even welke schade die een derde zou ondervinden ingevolge

Nadere informatie

DATACARD Firmware Update Instructie

DATACARD Firmware Update Instructie DATACARD Firmware Update Instructie Firmware Update Applicatie voor Windows Besturingssystemen Inhoud Wat u nodig heeft Update uw firmware met behulp van de Go Green Upgrade CD-ROM Update uw firmware met

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Money Transfer(Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Money Transfer(Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf april 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

De computer als processor

De computer als processor De computer als processor DE FYSIEKE COMPUTER Componenten van de computerconfiguratie Toetsenbord Muis Scanner Microfoon (Extern geheugen) Invoerapparaten Uitvoerapparaten Monitor Printer Plotter Luidspreker

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik

Fuel. Handleiding voor installatie en gebruik Fuel Handleiding voor installatie en gebruik Inhoudsopgave 1. Installatie 2. Gebruik - Windows - Linux / Apple / andere systemen - Een nieuw voertuig aanmaken - Uitgaven 3. Onderhoud - Waarschuwingen -

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig 11 De website bij het boek 11 Hoe werkt u met dit boek?

Inhoudsopgave Voorwoord 9 Nieuwsbrief 9 Introductie Visual Steps 10 Wat heeft u nodig 11 De website bij het boek 11 Hoe werkt u met dit boek? Inhoudsopgave Voorwoord... 9 Nieuwsbrief... 9 Introductie Visual Steps... 10 Wat heeft u nodig... 11 De website bij het boek... 11 Hoe werkt u met dit boek?... 12 Uw voorkennis... 13 Toets uw kennis...

Nadere informatie

BICS2 instructiekaart

BICS2 instructiekaart BICS2 instructiekaart betreffende: Installatie Deze instructiekaart legt in stappen uit hoe u de applicatie BICS2 op uw systeem installeert. 1 Systeemeisen Voor installatie van de applicatie BICS2 moet

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

HP DC5800 Core2duo RAM: 2GB. + Muis 10,

HP DC5800 Core2duo RAM: 2GB. + Muis 10, HP DC5800 Core2duo Model: HP DC58000 SFF CPU: Intel Core2Duo E6750 2, 7Ghz Cache: 4MB FSB: 1333Mhz RAM: 2GB HDD: 160GB Drive: DVD Standaard Licentie: Windows 8 Pro Onboard: Videocard Soundcard Netwerk

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

2. Installatie Welp op een PC met internet verbinding

2. Installatie Welp op een PC met internet verbinding 1. Welp installeren Welp wordt vanaf internet geïnstalleerd op een PC met een van de volgende besturingssystemen: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 of Windows 8. Welp kun je installeren vanaf de NJBB

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken

Windows Update. PC'S ONDERHOUDEN & UPGRADEN Windows bijwerken 2 Windows bijwerken Windows Update Microsoft heeft voor haar Windows-klanten een uitstekende service op internet staan: de website Windows Update. Op deze website kunt u eenvoudig aan de meest recente

Nadere informatie

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders

Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders 1/13 Winkind DVO - De standaardsoftware voor de dienst onthaalouders Inleiding Marius Software Ontwikkeling bvba is gespecialiseerd in software voor kinderopvang. Het programma Winkind is ontwikkeld in

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Girale Overboeking (Excel2007 en 2010)

Handleiding meldprogramma. Ongebruikelijke Transactie. Girale Overboeking (Excel2007 en 2010) Handleiding meldprogramma Ongebruikelijke Transactie Girale Overboeking (Excel2007 en 2010) Inleiding Vanaf mei 2011 werkt de FIU-Nederland met een nieuw systeem voor het verzamelen, verwerken en analyseren

Nadere informatie

Wat zien we in deze cursus

Wat zien we in deze cursus Algemeen patrick.dujardin@hetcvo.be Educatief verlof Opleidingscheques Pauze tussen 19h45 en 20h15 Elke week van 18h tot 21h20 (uitgezonderd schoolvakanties) op dinsdagavond 4 tussen evaluaties en 1 eindevaluatie

Nadere informatie

Geboortedatum: 01-08-1986

Geboortedatum: 01-08-1986 Personalia Naam: Rashif Geboortedatum: 01-08-1986 Woonplaats: Amsterdam Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Profiel Rashif is een jongen die erg vriendelijk en servicegericht is. Hij heeft na zijn

Nadere informatie

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort

PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort Inleiding PTA informatietechnologie GL en TL Bohemen Houtrust Statenkwartier cohort 6-7-8 Het vak informatietechnologie (voorheen ITTL) kent geen centraal schriftelijk examen. Informatietechnologie kent

Nadere informatie

Hoofdstuk. Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak. Access 2013, wat kunt u ermee?

Hoofdstuk. Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak. Access 2013, wat kunt u ermee? Access 2013, wat kunt u ermee? Access wordt ook wel een elektronische kaartenbak genoemd. Anderen noemen het een programma om een relationele database mee te beheren. De vergelijking met een kaartenbak

Nadere informatie

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today?

mymanualsolarapp - What s Your Solar Power Today? mymanualsolarapp - Inleiding De manual versie is speciaal gemaakt voor zonnesysteem eigenaren die hun pc niet de hele dag aan willen laten staan of geen computer gekoppelde inverter systemen hebben. Door

Nadere informatie

(Versie 1.4) THUISWERKPLEK INSTELLEN

(Versie 1.4) THUISWERKPLEK INSTELLEN (Versie 1.4) THUISWERKPLEK INSTELLEN Inhoud thuiswerkomgeving... 3 Installeren software op thuiswerkplek(eenmalig)... 5 Verbinding maken met de werkplek vanaf thuis... 9 Verbinding maken met de werkplek

Nadere informatie

Handleiding Certificaat RDW

Handleiding Certificaat RDW Handleiding Certificaat RDW Versie: 11.0 Versiedatum: 27 juli 2015 Beheerder: RDW Veendam - R&I-OP-E&T 3 B 0921p Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: - Gehele document herzien; - Afbeeldingen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op

Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP... 8 Joomla installeren op 1 Inhoudsopgave Disclaimer... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Het downloaden van XAMPP... 7 Het installeren van XAMPP.... 8 Joomla installeren op XAMPP... 15 Handige links... 16 2 Disclaimer Bij de samenstelling

Nadere informatie

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket.

De ontwikkelaar heeft het recht om af te zien van verdere ontwikkeling en/of ondersteuning van dit pakket. 1. Licentieovereenkomst BELANGRIJK! LEES DEZE OVEREENKOMST ALVORENS DE SOFTWARE TE INSTALLEREN! Het aanvaarden van deze overeenkomst geeft u het recht tot gebruik van deze software, de software blijft

Nadere informatie

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding

Customer Interface Technology. ExpressShipper Installatiehandleiding Customer Interface Technology ExpressShipper Installatiehandleiding Revisie Historie Datum Versie Beschrijving Auteur 15 juli 2011 1.2 Def. versie FW Extern 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Technische

Nadere informatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie

WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie WebUntis 2014 Instructies basisinstallatie Copyright 2013 Untis Benelux Rotterdam Installatie WebUntis 1 1 Algemeen...2 1.1 Java JRE 7... 2 1.2 Apache Tomcat... 2 1.3 Een database.... 4 1.4 JDBC-Driver...

Nadere informatie

WERKBON Project-/bonnummer: Omschrijving: Installeer en configureer Windows XP Pro

WERKBON Project-/bonnummer: Omschrijving: Installeer en configureer Windows XP Pro WERKBON Project-/bonnummer: 3.02.01 Omschrijving: Installeer en configureer Windows XP Pro Werknemer: Datum uitvoering: 23 oktober Opdrachtgever: Naam: Bouwbedrijf CvA Adres: Amersfoortsestraat 80 PC en

Nadere informatie

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server)

Multi user Setup. Firebird database op een windows (server) Multi user Setup Firebird database op een windows (server) Inhoudsopgave osfinancials multi user setup...3 Installeeren van de firebird database...3 Testing van de connectie met FlameRobin...5 Instellen

Nadere informatie

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING

cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING cbox UW BESTANDEN GAAN MOBIEL! WEBINTERFACE GEBRUIKERSHANDLEIDING BV Inleiding cbox is een applicatie die u eenvoudig op uw computer kunt installeren. Na installatie wordt in de bestandsstructuur van uw

Nadere informatie

Windows. Een computer, wat is dat voor ding?

Windows. Een computer, wat is dat voor ding? Windows Een computer, wat is dat voor ding? Eerst even wat zaken rechtzetten Een computer is niet eng Een computer doet alleen wat jij wilt Een computer krijg je niet zo maar kapot Een computer valt je

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Blijf op de hoogte 5 Hoe werk je met dit boek? 5 De website en aanvullende materialen 6 Voor docenten

Inhoudsopgave Voorwoord 5 Blijf op de hoogte 5 Hoe werk je met dit boek? 5 De website en aanvullende materialen 6 Voor docenten Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Blijf op de hoogte... 5 Hoe werk je met dit boek?... 5 De website en aanvullende materialen... 6 Voor docenten... 6 Meer boeken over MOS... 7 Uitleg gebruik van de MOS-examenoefeningen...

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen

OFFICE 365. Start Handleiding Leerlingen OFFICE 365 Start Handleiding Leerlingen Meer info: Naast deze handleiding is er zeer veel informatie reeds voorhanden op het internet of door op het vraagteken te klikken in de Office 365 omgeving. Ook

Nadere informatie

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B

Verslag: Computer. Naam: Tyrone Ste Luce. Klas: M4B Verslag: Computer Naam: Tyrone Ste Luce Klas: M4B Inhoud 1. Inleiding 2. Binaire taal 3. Besturingssysteem 4. Hardware 5. Cmos en Bios 6. De processor 7. Internet 1. Inleiding Wanneer is de computer uitgevonden?

Nadere informatie

RupelBib. laptop desktop tablet. Je wil een computer, maar welke moet je dan kopen? Andere aankoopgidsen

RupelBib. laptop desktop tablet. Je wil een computer, maar welke moet je dan kopen? Andere aankoopgidsen Je wil een computer, maar welke moet je dan kopen? Budget Type In deze gids worden standaard computers voorgesteld die zeker zullen voldoen aan je verwachtingen. Besturingssyteem Een standaard laptop Een

Nadere informatie

Snel beginnen Starter System 3.2

Snel beginnen Starter System 3.2 3.2 Inhoudsopgave ii / 12 Inhoudsopgave 1 Leveromvang... 3 2 Voorwaarden... 4 3 De eerste stappen... 5 4 Informatie en hulp... 12 1 Leveromvang 3 / 12 1 Leveromvang Voor de bediening van het sluitsysteem

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

SurfRight. Veelgestelde vragen. HitmanPro.Kickstart Veelgestelde vragen Page 1

SurfRight. Veelgestelde vragen. HitmanPro.Kickstart Veelgestelde vragen Page 1 Veelgestelde vragen HitmanPro.Kickstart Veelgestelde vragen Page 1 Table of Contents Inleiding tot HitmanPro.Kickstart... 4 V-00: Waarom heb ik HitmanPro.Kickstart nodig?... 5 V-01: Kan ik HitmanPro.Kickstart

Nadere informatie

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016?

Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? Hoe arbeidsovereenkomsten online ondertekenen vanaf januari 2016? 1. Vooraf 2. Wat heb je nodig? A. Besturingssoftware B. Browsers C. Kaartlezer D. Java plugin E. Wat kan er foutlopen? 3. Hoe ondertekenen?

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Deel 7: OpenOffice installeren

Deel 7: OpenOffice installeren Deel 7: OpenOffice installeren De mogelijkheden van Impress als ondersteunend middel voor een gedifferentieerde begeleiding van leerlingen met beperkingen CNO Universiteit Antwerpen 1 Deel 8 OpenOffice

Nadere informatie

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G

Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Extra uitleg bij installatie EPB-software 3G Inhoud VOORWOORD... 2. INSTALLEREN... 2. Systeemvereisten... 2.2 Softwarecompatibiliteit... 2 2. VAAK VOORKOMENDE PROBLEMEN... 2 2. Installatie- of opstartproblemen...

Nadere informatie

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord

Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Plan van aanpak Meesterproef 2: Workflowbeheer Voorwoord Dit is het PVA versie 2. Dit wil zeggen dat ik de informatie op het gebeid van de netwerk instellingen en de setup heb verwerkt en uitgebreid heb

Nadere informatie

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik

Handleiding Office 2013 en Office 365. voor thuisgebruik Handleiding Office 2013 en Office 365 voor thuisgebruik Versie: augustus 2015 1 Inhoudsopgave 1. Wat is Office 365 en wat kun je ermee?... 3 2. Wat je moet weten voordat je gaat installeren?.... 13 3.

Nadere informatie

Browser Programma om op een netwerk informatie te zoeken, bekijken en beheren. Voorbeeld: Internet Explorer, FireFox, Safari (Mac)

Browser Programma om op een netwerk informatie te zoeken, bekijken en beheren. Voorbeeld: Internet Explorer, FireFox, Safari (Mac) Leer voor de toets de onderstaande begrippen die te maken hebben met internet. Begrippen die te maken hebben met de computer zelf (de hardware) moet je ook leren. Je vindt deze begrippen in de Powerpointpresentatie

Nadere informatie

Handleiding bij de Booktest Generator

Handleiding bij de Booktest Generator Handleiding bij de Booktest Generator Het programma voor het maken van toetsen bij boeken. (c) 2005/2009 Visiria Uitgeversmaatschappij Twisk Inleiding Onze dank voor het aanvragen van de Booktest Generator.

Nadere informatie

1. Inloggen op Everyware

1. Inloggen op Everyware Full Manual Inhoudstafel 1. Inloggen op Everyware...3 1.1 Via de Everyware website...3 1.2 Via uw lokale computer...4 2. Aan de slag met Everyware...5 3. Printen met Everyware...7 4. Uw Everyware-sessie...9

Nadere informatie

Acer TravelMate 5730G-654G32MN - Core

Acer TravelMate 5730G-654G32MN - Core TE KOOP: Acer Travelmate 5730G-654G32MN Productbeschrijving Afmetingen (BxDxH) Gewicht Lokalisatie Systeemtype Ingebouwde apparaten Ingebouwde beveiliging Processor Cachegeheugen RAM Specificaties: Acer

Nadere informatie

Scholengemeenschap Bonaire Magister handleiding voor ouders

Scholengemeenschap Bonaire Magister handleiding voor ouders Installatie Silverlight Om te kunnen werken met Magister is het nodig dat Silverlight op de computer is geïnstalleerd. Het is goed mogelijk dat Silverlight al op uw computer staat: er zijn meer programma

Nadere informatie

MS Virtual pc 2007 Handleiding

MS Virtual pc 2007 Handleiding MS Virtual pc 2007 Handleiding Start de Virtual PC 2007 console en klik op [New...] om een nieuwe virtuele pc aan te maken. De wizzard voor het aanmaken van een nieuwe, virtuele pc start op. New Virtual

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch?

Inleiding. Wil je hier meer over weten klik dan op de onderstaande link voor het introductie filmpje. http://www.youtube.com/watch? Inhoud Inleiding... 1 Aanmelden bij Office 365... 2 Werken met Office 365 Outlook... 2 Agenda delen... 2 Gedeelde agenda inzien... 2 Gedeelde postbus inzien... 2 Een handtekening instellen... 3 Conversatieweergave

Nadere informatie