_ Begin. Hoger Aigemeen Voortgezet Onderwijs. tijdvak 1 vrijdag 30 mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "-------------------------------------------_---... 340401081-0 Begin. Hoger Aigemeen Voortgezet Onderwijs. tijdvak 1 vrijdag 30 mei 7.30-10."

Transcriptie

1 2008 Hoger Aigemeen Voortgezet Onderwijs tijdvak 1 vrijdag 30 mei uur Opgavenboekje Bij dit examen hoort een bijlage en een uitwerkboekje Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen; het examen bestaat uit 47 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden _ Begin

2 1 p 1 A B C 0 Hieronder staan vier beweringen. Welke bewering isjuist? Eerste genera tie computers worden gekenmerkt door radiobuizen. Tweede generatiecomputers worden gekenmerkt door LS chips. Derde generatie computers worden gekenmerkt door radiobuizen. Vierde generatie computers worden gekenmerkt door transistoren. 1p 2 A B C 0 Wat is meestal een reden om een handmatige administratie om te zetten in een geautomatiseerde administratie? Om meer medewerkers in dienst te nemen. Om de kwaliteit van diensten te verhogen. Om de capaciteit van computers te vergroten. Om misbruik van internet te voorkomen. 1p 3. Wat geldt voor computers? A Computers denken zelfstandig. B Computers voeren creatieve werkzaamheden uit. C Computers verrichten routine werkzaamheden. o Computers zetten informatie om in gegevens. 1p 4. Emely werkt thuis en heeft steeds haar computer en het internet nodig om haar werk te doen. Zij heeft de laatste week gemerkt dat haar computer niet meer optimaal werkt. Ze hecf! steeds meer en meer last van onder andere niet gewenste 'pop up' vensters en haar computer werkt traag. Maar ook merkt zij dat bepaalde instellingen van haar computer automatisch veranderen of verandert zijn. Wat is er zeer waarschijnlijk aan de hand met de computer van Emely? A Door groupware raakt haar computer overbelast. BEen virus heef! de data op de harde schijf van haar computer aangetast. c De instelling van haar firewall is te scherp. o Haar computer is besmet met spyware. De heer Obispo heeft een CD van het antivirus programma AVG gekocht. Hij gaat meteen het programma op zijn computer installeren. Gedurende de installatie vraagt het A VG programma om verbinding te maken met het internet. Dit doet hij via zijn modem. Direct na de installatie vraagt het programma om te updaten via nternet. p :5 0 De heer Obispo besjuit om het programma te updaten. Waarom is het noodzakelijk om het AVG programma te up daten? A Om besmetting van zijn computer met een moderne virus te voorkomen. B Om er voor te zorgen dat zijn computer nooit meer gehacked wordt. c Om het programma AVG opnieuw te registreren. D Zodat het programma A VG kan opstarten. ~ Lees verder

3 AVG Update File Download You are now downloading the latest AVG Update file. When the download is complete your AVG will be updated automatically. http.//guru4.gri;;:oft c:z/:::oftw/70/upd.:lte/u 7i ',..i7:35u783.vo. bin Re;;:ume YES D ov..1nload dat a Bytes recei..ed 510 kb (78Y File size ES2 kb Time leu Time elapsed 00:0027 1p ) A B C 0 1p 1 o 51 kb/s 1 P 8 Een computernetwerk dient onder andere voor het uitwisselen van data. TTP, PX/SPX, NetBUE en Tep/p zijn protocollen. A B C D Bovenstaand venster verschijnt nadat de heer Obispo (van vraag 5) via zijn modem het downloaden heeft gcstart. Wat geldt voor de datatransmissie terwijl het AVG 7.5 Update venster in beeld is? Er vindt off line datatransmissie plaats. Er vindt parallelle datatransmissie plaats. Er vindt seriee datatransmissie plaats. Er vindt draadloze datatransmissie plaats. n het A VG 7.5 Update venster staat kb voor kilo bytes. Hoe groot is dan de gemiddelde transmissiesnelheid in kb/s (kilo bytes per seconde) na 27 seconden'> A 1,88 kb/s B 2,41 kb/s c 9.31 krls Welke van deze vier wordt NET gebruikt voor het versturen van data? HTTP PX/SPX NetBUE Tepilp 1p 9 A B C D Tussen welke onderdelen van een computer is de datatransmissie serieel? Tussen de harddisk en de processor van een computer. Tussen het lloederbord en de harddisk van een computer. Tussen het moederbord en de muis van een computer. Tussen het werkgeheugen en de processor van een computer. lees verder

4 1p 1p 10 A B C 0 11 De computer van Gloria beschikt over een werkgeheugen van 1GB. Wat geldt voor de computer van Gloria? Gcheugencapaciteit van het RAM geheugen is 1024 kilobyte. Geheugcncapaciteit van het RAM geheugen is 1024 megabyte. Gehcugencapaciteit van het ROM geheugen is 1024 kilobyte. Geheugenca'paciteit van het ROM geheugcn is 1024 megabyte. Een Centrale Yerwerkingseenheid (CYE) bevat onder meer de volgende componenten:. het besturingsorgaan 2. het rekenorgaan 3. de registers lcder component heef! zijn eigcn specifi.;ke functic. Drie functies van de CYE zijn: verwerking van gegevens, tijdelijke opslag en verzenden en ontvangen. n welke rij hieronder staan de component en onder de juiste functie. A B c o verwerking van gegevens rekenorgaan register rekenorgaan besturingsorgaan tijdelijke opslag besturingsorgaan besturingsorgaan register register verzenden en ontvangen register rekenorgaan besturingsorgaan rekenorgaan p 12. Werkgeheugen, externgeheugen en cachegeheugen zijn drie soorten geheugens die door een pc worden gebruikt. Een computergeheugen kan een permanente of een tijdelijke geheugen zijn. Welke groep geheugens zijn tijdelijke geheugens? A Extern- en cachegeheugen. B Werk- en cachegeheugen. c Werk- en externgeheugen. D Werk-, extern- en cachegeheugen. 1p 13. Gegeven zijn de volgende soorten randapparatuur. nvocr apparatuur. uitvoer apparatllllr en opslagapparatllur. Angelle moet van ieder soort randapparatuur, een voorbeeld noemen. Ze noemt: een beamer, een memory stick en een MP3 player. Welk soort randapparatuur heef! zij niet genoemd. A nvoer apparatuur B Uitvocr apparatuur C nvocr - en opslag apparatuur 0 Uitvoer- en opslag apparatuur 1p 14 A B C 0 Gegeven zijn de volgende printers. matrix printer, inkjet printer en laserprinter. Welke van de volgende omschrijvingen van de werking van de printer is juist? De matrixprinter gebruikt een toner. De laserprinter straalt laserlicht op papier. De inkjet printer maakt tekens met behulp van een lint. Dc matrixprinter drukt tekens af die zijn opgebauwd uit puntjes. p 15 A B C 0 Bij welke van de volgende toepassingen gebruikt men bij voorkeur een spreadsheetpro gra mma? Geldtransacties bij een pin-automaat uitvoeren. Taekomstplannen vaor een bedrijft beschrijven. Bedrijfscarrespandentie over persaneels beleid voeren. De kasten van salarisverhagingen vaal' een bedrijf doarrekenen. Lees verder

5 p Hi. Leo cn Rennick moetcn cen verslag voor het vak informatica inleveren. Rcniek zal infonnatie zoeken op internet. Het internet adres van de internetpagina die hij zal bekijken zal hij en naar Leo. Welke twec applicaties heeft Rennick in ieder geval nodig om zijn belofte te vervullen? A nternet Explorer en Microsoft Word. B Outlook Express en nternet Explorer. C Microsoft PowerPoint en Microsoft Word. D Outlook Express en Microsoft PowerPoint. 1p p 17 A B C 0 18 Zoekmachines (Search engines) zoals Google en Altavista bieden ons de mogclijkheid om: Dc positie van een vliegdekschip ergens op zee te bepalen. De familie stamboom tot de vijfde generate van je familie op te zetten. Elk willekeurig Nederlandse tekst te vertalen naar welk andere taal dan ook. De formule voor het berekenen van de aflossing bij een hypotheek van 25 jaar op te zoeken. n dc advertentie van een bedrijf dat netwerken installeert staat de volgende zin: Bij hreuk van een netwerkkabe! is col11l11unicatieover het netwerk nog steeds mogelijk. Voor welke netwerk topologie geldt dit: A ring netwerk B stcr nctwerk c punt-naar-punt netwerk D ri ng nctwcrk en punt-naar-punt netwerk p 1'91 Lccs onderstaande beweringen.. n een ringnetwerk zijn aile computers direct met elkaar verbonden. i. n ecn sternetwcrk is elke computer met tenminste twee andere computers verbonden. Wat geldt voor bovenstaande beweringen? A Aileen is juist B Aileen is juist. c en zijn beide juist. o en zijn beide onjuist. ' 201 Lees onderstaande beweringen.. n cen punt-naar-punt netwcrk zijn twee computers via een centrale server met elkaar vcrbonden.. n cen busnetwerk zijn alle computers via een centrale server met elkaar verbonden. Wat geldt voor bovenstaande beweringen? A Aileen isjuist B Aileen is juist. c en zijn beide juist. o en zijn beidc onjuist. ' 21. Linux en Windows Server 2003 zijn: A tocpassingsprogrammatuur B systcemprogrammatuur c netwerk besturingssystemen o utilities lp 22. Dc heer Cardoze bezoekt voor de tweede maal een specialist. De medische historie van de heel' Cardoze wordt vana f een magneetstripkaart via een kaartlezer ingelezen en op een beeldseherm getoond. Bij zijn eerste bezoek had hij zo 'n kaart nog niet. Aan het einde van zijn eerste bezoek heeft dc spccialist hem de kaart overhandigd. Welkc functionaliteiten van cen DBMS zijn tijdens het eerste bezoek in ieder geval gebruikt? A Creatie en raadplegcn van records. B Raadp legen en rapporteren van records. c Creatie en opslag van records. D Rapportercn en beveiligen van records. Lees verder

6 ip 23 0 Bij een geval van datacommunicatie wordt tijdens de transmissie ecn transmissiefout gcconstatcerd. Vooraf is gercgeld wat er daarmee verder zal gebeuren. Hieronder zijn drie mogelijkheden genoemd. Het bericht wordt automatisch opnieuw verzonden totdat het lukt. Het bericht wordt niet automatisch opnieuw verzonden. Er verschijnt een melding dat de verzending is mislukt. Het bericht wordt niet automatisch opnieuw verzonden. Er verschijnt een melding van de reden waarom. De keuze uit de bovengenoemde mogelijkheden is ook vooraf geregeld. n het kadertje hieronder staat een onafgemaakte zin. ip 24 0 Datatransmissie kan zowel serieel als parallel plaatsvinden. Bij datacommunicatie, over grote afstanden, wordt alleen seriele datatransmissie toegepast. Waarolll wordt voor datacommunicatie, over grote afstanden, GEEN parallelle datatransmissie toegepast? AMD Turion 64 X2 Mobile Technology 100 GB SATAl50 NVDA GeForce Go MB Video 2048 MB PC5300 DDR2 667 Memory 15.4" WXGA Wide-Screen TFT Display 1280x800 Pixels ip 25 0 Bovenstaande specificaties zijn afkomstig uit een advertentie in een tijdschrift. Hoe groot is de geheugcncapaciteit van het werkgeheugen? 1p 26 0 Het cijfer 64 in A MD Turion 64 X2 Mobile Technology geeft aan dat deze computer een woordlengte heeft van 64 bits. Hoeveel bytes kunnen er maximaal bij een adres van het RAM geheugen worden opgeslagen? ip 27 0 n de afbeelding hiernaast is het numerieke decl van een toetscnbord in een kadertjcweergegeven. Dit gedeelte van het toetsenbord is zeer geschikt voor invoer van cijfcrs en/of berckeningen. Noem nog een functie waarvoor dit gedeelte van het toetsenbord kan worden gebruikt. ip 28 0 Een Apple computer heeft een G5 processor en heeft Mac OS als besturingsysteem. Een Dell computer heeft een ntel processor en heeft Windows XP als besturingsysteelll. Windows XP kan niet op de Apple computer ge'lnstalleerd worden. Waarolll niet? Lees verder

7 n de afbeeldingen hieronder worden twee diagrammen weergegeven met gegevens van aande/en in een portfolio van een bedrijj Leeftijdsklasse tot 20 jr 20 tot 40 jr 40 tot 60 jr 60 jr en ouder Aandeel in portfolio Dtot20Jr.20 tot 40 jr 040 tot 60 jr o 60 Jren Duder 1p 29 0 Dc directeur van een bedrijf wil bovenstaande tabel en taartdiagram maken. Hij wil dit doen waarbij hij gebruikt maakt van uitsluitend een programma uit het Microsoft Office pakket. Geef de naam van het programma waarmee hij dit kan doen. 7p 30 0 nternet Explorer is een webbrowser. Een van de functies van een webbrowser is het transporteren van bestanden tussen computers op afstand. Het protocol dat daarbij wordt gebruikt heet FTP. Noeni nog een fllnctie van een webbrowser en geef ook de naam van het protocol dat bij deze rllnctie hoort. Vul de tabel in het litwerkboekje in..s i Ai' 1Dl ~ Lp 3~ 0 \ ierboven zijn twee soolten netwerkstructuren weergegeven. n het litwerkboekje staan twee netwerkprotocollen genoemd. Geer in de tabel in het uitwerkboekje bij elk netwerk aan welk(e) netwekprotol(len) gebruikt kan worden. Doe dat met een kruisje. 1p 32 0 n een advocatenkantoor heeft icdere advocaat zijn/haar eigen computer. Gegevens worden uilgewisseld via memory sticks, wat nogallastig is. De directeur van het kanloor wil een netwerk met een 'file server' op het kantoor aanleggen, zodat de gegevens makkelijker uitgcwisseld kunnen worden. Welke nctwerkstructuur is hiervoor het meest geschikt? 2p 33 0 n dc label in het uitwerkboekje staan vier soorten computerverwerkingen genoemd. Voor welke computerverwerking is multi processing noodzakelijk? Geef dat aan in de tabel in het uitwerkboekje. Vul in ja of nee'. 2p 34 0 Op cen school worden aile gegevens van de leerlingen in een database bijgehouden. De schooldirectie zorgt voor de nodige tabellen en de docenten voeren de gegevens in. Gcdurende een schooljaar maken zij allebei gebruik van de functionaliteiten die het databasemanagementsysteem hen biedt. n het uitwerkboekje staat een aantal soorten verwerkingen genoemd. Geef in de tabel in het uitwerkboekje voor elke soort verwerking aan welke DBMS functionaliteit daarvoor gebruikt wordt. Lees verder

8 n de afbeelding hieronder is de ligging van de 300 kamel's van het beroemde hotel RC/1 ESSC/1CC weergeven. r : ~--~ r , : : kamernummers : : en tot en met 200 : : ~ 0 '-- -' : E: tl : ~ E:e c ~ :, c: l),... 0 ~ c:: ro :.:.:: ~--~ :, ~ Hotel RC/1 Essc/1cC gebruikt voor haar "Customer Relationship Management" een relationele database waarin onder andere gegevens van haar gas ten worden opgeslagen. Deze database bevat onder andere de volgende tabellen: GAST (paspoortnr, gastnaam, geboortedatum, geboorteland. nationalitcitcode) NATONALTET (nationaliteitcode, nationaliteit) V ERBL1.J F (llajillqortnr, kamernr, aankomstdatul11, vertrekdatum) KAMER (kamernr, kamertype, locatie, tarief, telefoon, aantalbedden)?p 35 [] in het uitwerkboekjc is een deel van het bijbehorende bachman-diagram getekend. Maak het baehman diagram in het uitwerkboekje af. 21' 36 0 De heel' Cooper en mevrouw de long arriveren op dezelfde dag in het hotel. Ze vertrekken ook beide op dezelfde dag. Ze willen een kamer samen delen. De gegevens van deze beide person en voor tabel VERBLllF worden ingevoerd. Moet l11endan een record of twee records in tabel VERBLllF invoeren? Leg je antwoord uit aan de hand van de sleutel van best and VERBLJF. 31' 37 0 Een lijst van aile paspoortnummers van ale gasten die in hetjaar 2006 gelogeerd hebben in een kamer van de middelste vleugel van het hotel. 21' 38 0 cen ij st met de tarieven die het hotel hanteert en per tarief het aantal kamers van het hotel dat onder dat tarief vallen. De tabel hieronder geeft een voorbeeld van een mogelijke uitvoer. ~..". tarief aantal kamers p 40 0 Fen lijst van de versehillende nationaliteiten van alle gas ten van het hotel. Deze lijst moet in alfabetisehe volgorde van de nationaliteiten zijn. ~ Lees verder

9 Bouwbedrijf Vast en Goed is gespecialiseerd in het construeren van kantoorgebouwen en schoolcomplexen. Het bedrijf heef! verschillende projecten lopen. Afhankelijk van de ligging van het project zorgt het bedrijfvoor vervoer van en naar het projectgebied. De werknemers maken vooraf bekend of zij wel of geen gebruik zullen maken van de vervoersmogelijkheden. Bij andere projecten moeten aile wcrknemers voor hun eigen vervoer zorgen. Een werknemer van bouwbedrijfvast en Goed kan voor verschillende projecten ingezet worden. Bij de aanname van een project wordt per beroep onderhandeld over het te hanteren bedrag aan loon per uur. Wekelijks wordt een overzicht geproduceerd met de urenverantwoording van iedere medcwerkcr. Dit overzicht wordt gebruikt om de kosten te declareren aan de opdrachtgever. n de bijlage is zo een overzicht gegeven. 3p 42 0 De gegevensstructuur van de eerste normaalvorm bevat twee tabellen, namelijk tabel PROJECTEN en tabel AFSPRAKEN. Schrijf dcze twee tabellen op. Onderstreep de sleutel. 4p 43 0 Nog twee tabellen die tijdcns het normaliseringproces ontstaan zijn de tabellen BEROEPEN en de fabel WERKNEMERS. De namen van deze tabellen zijn op basis van het feitenmateriaa bedacht. Schrij f de gcgevensstructuur van de tweede normaalvorm op en laat daarin zien of een van dezc twee of beide tabellen in de tweede normaalvorm ontstaat? Onderstreep de sleutel. Lees verder

10 Om een huis te kopen moeten de meeste mensen geld lenen bij een bank (een hypotheek aanvragen). Het maximum hypotheekbedrag dat iemand via een bank kan lenen is gelijk aan 30 keel' zijn bruto maandsalaris. Wanneer dit maximum hypotheekbedrag niet voldoende is omdat de verkoopprijs van het huis hoger is moet de koper zorgen voor een of andere vorm van garantic voor de bank. Het garantiebedrag is gelijk aan het bedrag dat de huiskoper, die een maximum hypotheck heeft gekregcn, nog tekort kom. De stichting "Eigen huis" is opgericht met als doel garanties te verlenen aan huiskopers in aanmerking te komen voor een garantie moet de huiskoper aan de volgende eisen voldoen:. Hij/zij moet een vaste baan hebben (baan = vast of tijdelijk).. Een brutosalaris hebben dat niet minder is dan 3.500,00 gulden per maand.. N iet meer dan 5.000,00 gulden aan openstaande schuld of schulden hebben. Een huiskoper die gebruik wilt maken van de diensten van de stichting dient hiervoor een vcrzock in door een verzoekformulier in te vullen. De stichting "Eigen Huis" krijgt dagelijks meer dan 25 verzoeken binnen. De gegevens van elk verzoek worden direct in een computerprogramma ingevoerd. Aan het einde van iedere dag wordt het programma G A RANT E gedraaid en de gegevens van aile verzoeken worden verwerkt. Per lerzoek worden de volgende gegevens op een lijst afgedrukt: de naam van de indiener van het verzoek de beslissing van het programma (goedgekeurd of afgewezen) het garantiebedrag Aan hct einde van de lijst wordt de zin, Totaal aan garantie is en het totaa! bedrag aan garanties afgedrukt. Hierondcr is een voorbceld van zo een ijst. Janboos, J.J. Goedgekeurd ,00 Trunk, TJ. Goedgekeurd ,00 Koning, A.R. Afgewezen 0, Francisca, 0 Goedgekeurd ,00 Nichols, A, Afgewezen 0,00 Joe Bungalo is 22 jaar oud cn heeft een vaste baan. Joe Bungalo heef! een bruto maandsalaris van 4.000,00 guldens. Hij heeft geen schulden. Hij wi! een luis kopen ,00 gulden. Van de bank krijgt hij een maximum hypotheek als hij daarnaast voor voldoende garantie kan zorgen. Joe dient een verzoek in bij de stichting. lp 45 0 Bepaal of Joe in aanmerking komt voor garantie bij de stichting en zo ja, bereken het garantiebedrag. Laat je berekening zien. lees verder

11 QAU/0, 9NJVTSJV WXFFXMJXUWZFS MJXUVTLVFRRF83B3?D:6) 9JX UWNWSNJXFK)CTRRNLJ ZFPOJW \NOSRJX SYRRJVWFFSLJLJZJS) :S MJXYNX[JVPGTJPOJ\NOSJ\J SYRRJVWTULJSTRJS NSJJS XFGJ :) EYQNSJ XFGJQNSMJXYNX[JVPGTJPOJJ OYNWXJ TUVFHMXJSNSGNOSYRRJVW":' XTXJS RJX "-.' ) )))"1' ))) C49B:;7 SFFR( GHWQNWWNSL( LFVFSXNJ "' /-, :S MJXYNX[JVPGTJPOHWXFFX NXUWSTL JJS PJJQ!)>FFP MJXTSJVWXJJJQ ZFS MJXUWNSMJX YNX[JVPGTJPOJFK)5TJ FX FQWZTNLX2 ] DJPJS J STNLJ QNOSJSTR MJXNFLVFRHTVVJHXFKXJRFPJS) ] EYQJZJSXYJJQTSXGVJPJSJ TUVFHMXJSNS)

12 Overzicht Urenregistratie van Bouwbedrijf Vast en Goed (Week 22) Projectnr Projectnaam Werk- Werknemers- Beroep- Beroep Vervoer Loon per Uren Totaal nemersnr naam code uur Kantoorgebouw Wayaka 301 Jeffrey J. Goede TM Timmerman Nee Sean K. Coy MS Metselaar Nee Kevin Schmidt MS Metselaar Nee PL Nee 601 Phillip R. Marty Projectleider Davy E. Duff EL Elektricien Nee Subtotaal 2, Scholencomplex Trupial 411 James K. Jones LG Loodgieter Nee Sciffo S. Schoop SC Schilder Ja Davy E. Duff EL Elektricien Ja Albert A. Hart KB Kraanbestuurder Ja Subtotaal 2, Totaal Week 22 6,936.00

13 Functie Naam protocol voor deze functie._~- Ethernet protocol Token ring protocol Netwerk Netwerk ~omputerverwerking multi processing noodzakelijk r-, Ruimtevaart berekeningen doen. Autoracetijden bijhouden en berekenen. Orkaan voorspellingen doen. Telling bij een politi eke verkiezing bijhouden en de uitslag bepalen. _.._.~- Gegevensverwerking functionaliteit van een DBMS Bestand van brugklas van 2008 aanmaken. Paswoord van een gebruiker opvragen. De informatica cijfers van een klas van HA VO 5 leerlingen op scherm tonen. Het tweede SE cijfer wiskunde van leer ling Hansen opzoeken. -- ~ U_.'_A_S_T.. V_E_R_B_L_J_F lees verder

14 !) ", ' "-' "-' ((6, ".' ".'!)6,!)6,6,! -50 (((( )))) ",)' "/ 0' ",-' ) ) 5/14230 B77A( 89D?>DD>B;( ;7C7BE>:

15 Deelscores n Gesloten vragen "1 A 2 B 3 C 4 D 5 A 6 C 7 A 8 A 9 C ~O B 111 C 112 B 13 A 14 D 15 D 16 B n D 18 B 19 D 20 D 21 C 22 C Lees verder

16 Maximumscore protocol Maximumscore Aanlcg is duur/ Aanleg is duurder dan scriele datatransmissie. Maximumscore MB Maximumscore bytes Maximumscore Cursor bcsturing. Maximumscore Een besturingssysteem is processor afbankelijk. Maximumscore Microsoft Excel Maximumscore HTML pagina's interpreteren en leesbaar presenteren/ HTML pagina's tonen Protocol is HTTP. netwerk x ethernet protocol Token ring protocol netwerk x x VoorEthernet bi} beide netwerken: 1 punt Token ring bi} minstens een van de twee netwerken: 1punt Maximumscore Sternetwerk met centrale server. Aktiviteit Multiprocessing noodzakelijk Ruimtevaart berekeningen doen. la Autoracetijden bijhouden en berekenen. Nee _. Orkaan voorspellingen doen. la Telling bij een politieke verkiezing bijhouden,cn de uitslag bepalen. Nee Lees verder

17 Y.Y,,Yv \jhkon_lp_lr_lfdib_i az\dgdn_dnecns _mnzi] pzi [lggbfgzm pzi 2008 ZZihZf_i. Dl_Znd_ [_mnzi] C_p_dgdbdib pzi QZmrjjl] pzi i b_[lodf_l jkplzb_i. [_mnzi] E_ diajlhznd\z \dea_lm pzi i fgzm pzi B VP 5 g lgdib_i jk m\c_lh RZkkjln_l_i nji_gg. RZZ]kg_bdib _n nr ]_ SF \dea_l rdmfggi]_ pzi g lgdib Zim_i jkuj_f_i. [_mnzi] v HBST VFRCMJgG 6 5 OB TJPOBUTFJT LBNFR Ta:innuertg Tr l_\jl]m. E_ mg_on_grzzl]_ pzi ]_ l_\jl] pzi ]_ c l Djjk_l dmid_n b_gdef ZZi ]d_ pzi h_pljor E_ gjib rzin udec_[[_i p_lm\cdgg_i]_ kzmkjjlniohh_lm. BCCS!aeGbOGcMGSFdl MGGVXeVdRWTTC CCVNGdGOVFGfCV GGVaeGbi' MGGVXeVd CdbGRRGV' l OVFOGVFGjGSFGciVdChCed NGbNCCSFgWbFdDOkTGGbFGbGCVdgWWbFGV" FCV OVdWdCCS csgendc2 XeVd NOGbfWWb CdbGRRGV' l OVFOGVGbTGGbFCVFGcdbOEdVWWFjCRGSOkRG MGMGfGVcWXMGfbCCMF gwbfgvocfgcgsged bgmgswed' Ta:innuertg SFMFDT kzmkjjlnil GRPN p_l[gdea WFRF fzh_lil A? 101 Bi] fzh_lil >? 200 Bi] ZZifjhmn]Znoh A? Bi] p_lnl_f]znoh >? ; ) --v 2 YY 1 Y Bgn_liZnd_a SFMFDT kzmkjjlnil,grpn p_l[gdea WFRF fzh_lil A? 101 Bi] fzh_lil >? 200 Bi] ZZifjhmn]Znoh gdf_ )-)-2006 Bi] p_lnl_f]znggh gdf_ )-)-2006; Ta:innuertg S_g_\n nzld_a,\join'nzld_a( aljh fzh_l bljok [t nzld_a; Ta:innuertg S_g_\n fzh_lil, nzld\a/zzinzg[\]]_i aljh fzh_l; dcbog,ccvdcsngffgv SGSGaeGbiPeOcd YYY 1 Y YY 1 Y YY 1 Y 33 -, 33 ; 1BBE FBDABD

18 Ta:innuertg 3 G1 0 SFMFDT ]dmndi\n'izndjizgdn_dn( GRPN izndjizgdn_dn, bzmn WFRF izndjizgdn_dn. izndjizgdn_dn\j]_. bzmn.izndjizgdn_dn\j]_ Pl]_l [t izndjizgdn_dn; Bgn_liZnd_a SFMFDT izndjizgdn_dn GRPN izndjizgdn_dn, bzmn WFRF izndjizgdn_dn.izndjizgdn_dn\j]_ bzmn.izndjizgdn_dn\j]_ HRPUQ CX izndjizgdn_dn Pl]_l [t izndjizgdn_dn; Ta:innuertg njnzzg, mo[njnzzg, njnzzgr f 22 :ggg MGVCGTF- / 6ASd' /bog MGVWGTF- / XeVd GbDOP' Ta:innuertg QRPKFDTFO.strkgevrt0 klje_\nizzh( BGSQRBLFO.strkgevrt0 9gtlrgngturt0 r_lfi_h_lmizzh, [_lj_k\j]_, [_ld"_k, p_lpj_l, gjjik_lool, ol_i( BCCb dcdgs MGSFd- 32,OcdGcSGedGS-/ XeVd 32,OcdGWfGbOMGfGSFGV- / XS,Vd Ta:innuertg G 43 0 QRPKFDTFO.strkgevrt0 klje_\nizzh( BGSQRBLFO.strkgevrt0 9gtlrgngturt0 p_lpj_l, ol_i, gjjik_lool( WFRLOFNFRS.9gtlrgngturt0 r_lfi_h_lmizzh, [_lj_k\j]_, [_lj_k( Ta:innuertg 3 GG 0 QRPKFDTFO.strkgevrt0 klje_\nizzh( _i BGSQRBLFO.strkgevrt0 9gtlrgngtuot0 p_lpj_l, ol_i, gjjik_lool( WFRLOFNFRS.9gtlrgngturt0 r_lfi_h_lmizzh, [_lj_k\j]_, gjjik_lool( CFRPFQFO.dgtrgserfg0 [_lj_k( 332) 2 BCCb dcdgswfrlofnfrs MGSFd- 3eOcdGcSGedGS-/ XeVd 3eOcdGWfGbOMGfGSFGV- / XeVd --v- G 1BBE FBDABD

19 Ta:innuertg hzsctkjnc\\f dm30 ( 4.000, ,00 bzlzind\ dm , , ))) ' 1( / 1!_di]_! '2( 30 ( [lonjmzgzldm '3( [ZZimnZnom!pZmn! YY 1YY 33 26) 1 v--v '5( m\cog] / '6( --- [_mgdmmdib:!bj_]b_f_ol]! '7( fjjkkldem- hzsctkjnc f -- '8( njnzzg: njnzzg e- bzlzind_ ".' '10(!Zab_r_u_i! [_mgdmmdib:!zab_r_u_i! "--' [_mgdmmdib: 0!Zab_r_u_i! 1) -- YY 1 Y YY1- ' 12( [_mgdmmdib: 64!Zab_r_u_i! ,,, mggu8gtfgt

20 (((",' ((( 2(-1./,?55>' 67C;9CC9?8' 85B5?D97!4 0))2?55> ;4!(-1./, "3AD55; 55? 85B5?D979C"' DAD55; 37:7?9?8 0))2?55> 2(-1;/, "3AD55; 55? 85B5?D979C"' DAD55; -- )- ----)-!;!

C o m p u t e r C l u b A r n h e m

C o m p u t e r C l u b A r n h e m ComputerClubArnhem C o m p u t e r C l u b A r n h e m De eenvoud van een computer De ComputerClub is ondergebracht bij de APNSA Arnhem VOORWOORD Dit blad is gemaakt om de beginnende computergebruiker

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

1. ICT. Hardware. Hoofdstuk 1 Computer Essentials Pagina 1

1. ICT. Hardware. Hoofdstuk 1 Computer Essentials Pagina 1 1. ICT ICT is de afkorting voor informatie- en communicatietechnologie. De informatietechnologie beslaat de kennis over hard- en softwareproducten en diensten. Met communicatietechnologie wordt, in algemene

Nadere informatie

Handleiding Telestick

Handleiding Telestick Handleiding Telestick Datum 22-03-2013 Status V 2.4 Pagina 2 Colofon Commando Diensten Centra IVENT Adres Kromhoutkazerne Herculeslaan 1 3584 AB Utrecht Contactpersoon Team Telestick Opdrachtgever DMO/IVENT

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

KPN Mobiel Internet Software Gebruikershandleiding. Mac versie 4.0, maart 2013

KPN Mobiel Internet Software Gebruikershandleiding. Mac versie 4.0, maart 2013 KPN Mobiel Internet Software Gebruikershandleiding Mac versie 4.0, maart 2013 Inhoud Welkom!... 4 Inleiding... 4 Aan de slag... 5 Wat betekenen de diverse LED kleuren?... 5 Start de KPN Mobiel Internet

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Beginnen met De Computer. Deel 2: Internet

Beginnen met De Computer. Deel 2: Internet Beginnen met De Computer Deel 2: Internet Uitgeverij Tobi Vroegh 2010 Beginnen met de computer Colofon Beginnen met de computer. Deel 2: Internet Herziene uitgave, augustus 2010, Wouter Buijs Tekstadvies:

Nadere informatie

6DORQ0DQDJHU 9RRUGH.DSVDORQV 6FKRRQKHLGVVDORQVHQ 3HGLFXUHV. Handleiding SalonManager 2003. versie 16-1-03

6DORQ0DQDJHU 9RRUGH.DSVDORQV 6FKRRQKHLGVVDORQVHQ 3HGLFXUHV. Handleiding SalonManager 2003. versie 16-1-03 6DORQ0DQDJHU 9RRUGH.DSVDORQV 6FKRRQKHLGVVDORQVHQ 3HGLFXUHV ,QKRXGVRSJDYH,1+28'623*$9(,1752'8&7,(,167$//$7,(352&('85( 3.1. PERSONAL COMPUTER... 6 3.2. INSTALLEREN SALONMANAGER... 6,QOHLGLQJ 3.3. PRINTERS...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Antivirus software versus Malware

Antivirus software versus Malware Antivirus software versus Malware Bachelorscriptie door Anne Westerhof (0815012) Samenvatting Vroeger waren de enige kwaadaardige programma s virussen en als reactie hierop werd antivirus software uitgebracht.

Nadere informatie

Software > 2. Hans van Rheenen

Software > 2. Hans van Rheenen Software > 2 Hans van Rheenen Software 2 Hans van Rheenen Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98 80 www.sdu.nl/service

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg

Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK. VECHTDAL COLLEGE Hardenberg 2012 Proxy-servers PROFIELWERKSTUK FRANK DE BOER EN JOOST VAN ECK VECHTDAL COLLEGE Hardenberg P R O X Y S ERVERS JOO ST VAN EC K & FRAN K D E BOER V6I N3 VE CHTD A L COLLEG E HAR D ENBER G 2012 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem

Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Systeembeschrijving & Installatie Argus Kostenregistratiesysteem Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, elektronisch of op

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4

e-devop 8 Help 1.1 Inleiding... 4 handleiding INHOUD 1. Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Wat is e-devop?... 5 1.3 Hoe werkt e-devop... 6 1.4 Praktijk kiezen bij opstarten... 6 1.5 Updates... 7 2. Tien meest gestelde vragen... 7 2.1

Nadere informatie

Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn.

Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Voorbeeldexamen Examenopgaven INFRASTRUCTUUR Belangrijke informatie Deze examenopgaven bestaan uit 19 pagina s, inclusief het voorblad. Controleer of alle pagina s aanwezig zijn. Het examen bestaat uit

Nadere informatie

TimeWriter Standard. Handleiding

TimeWriter Standard. Handleiding TimeWriter Standard Handleiding XSO; xbase Software Ontwikkeling Lytsedyk 16 9036ML Menaldum 088-0011800 www.timewriter5.nl 2015 xbase Software Ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding..........................................................5.......Platform.......................................................................6.

Nadere informatie

Office Compact Computer Essentials

Office Compact Computer Essentials Office Compact Computer Essentials 9 789059 064195 Bestelnummer vbb31131407 ISBN artikelnummer ISBN 9789059064195 artikelnummer titel vbb31131407 uitgave titel Office Compact - Computer Essentials versie

Nadere informatie

Basisbegrippen Informatietechnologie. Module 1 ECDL

Basisbegrippen Informatietechnologie. Module 1 ECDL Basisbegrippen Informatietechnologie Module 1 ECDL Informatietechnologie Inhoud Inhoud Inleiding 1 1 Het Begin 3 1.1 Onderdelen van een computer 3 1.2 Historie van de computer 5 1.3 Soorten computers 6

Nadere informatie

Inhoud tips en trucs 2011 ha

Inhoud tips en trucs 2011 ha Inhoud tips en trucs 2011 ha 1 Inhoud 2 Vervolg inhoud 3 Email - Coderen e mail adres 4 E-mail - Mail aan verschillende personen sturen 5 Gebruikersaccountbeheer deel 1 6 Gebruikersaccountbeheer deel 2

Nadere informatie

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom

Internet. Kennismaken met de computer. Word en Windows. Word 2. Internet. Een Werkstuk maken met Word. Aad Blom Internet Aad Blom Er zijn handleidingen voor de volgende cursussen: Kennismaken met de computer Deze cursus is voor degene die weinig of niets weet van computers. De cursist wordt vertrouwd gemaakt met

Nadere informatie

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt.

Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Algemeen: Vragen over hoe iets werkt. Vragen over hoe iets werkt kunnen worden opgevraagd via uitlegpagina's of anders via het forum. Mail naar webmaster over hoe iets werkt worden niet beantwoord. De

Nadere informatie

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van:

Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: Tangram 2000 schooladministratiesysteem versie 5.4.0 augustus 2008 Een programma van: ICWL Tureluur 13 telefoon: (0514) 569908 e-mail : info@icwl.nl 1 Handleiding Tangram 2000 2 Vooraf 2.1 Omschrijving

Nadere informatie

HowTo : Nieuw e-mailadres maken op controlepaneel E-mailadres instellen op eigen computer

HowTo : Nieuw e-mailadres maken op controlepaneel E-mailadres instellen op eigen computer HowTo : Nieuw e-mailadres maken op controlepaneel E-mailadres instellen op eigen computer 1 Voorwoord Om email adressen behorende bij het domeinnaam te beheren is er op het gekozen domeinnaam een controlepaneel

Nadere informatie

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool.

Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Basishandleiding Welkom in de basishandleiding van Researchtool. Met deze handleiding kunt u zelf snel en eenvoudig uw eigen onderzoek opzetten en uitvoeren. De opzet van de handleiding is zo dat u stapsgewijs

Nadere informatie

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment

3 Licentie activeren 4 Backup gegevens. 2 Personen scherm. 2 Persoon zoeken. 5 Kopieer persoonsgegevens. 3 Verwijder contactmoment 2 1-2-3 CRM versie 2.5 Inhoud I Introductie 4 II Installatie en Backup 5 1 Installatie standalone... editie 5 Gebruik 1-2-3 CRM... vanaf USB stick 9 2 Installatie netwerk... editie 10 3 Licentie activeren...

Nadere informatie