Web-based speech enhancement demonstrator Eindrapport ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Web-based speech enhancement demonstrator Eindrapport ICT-01.064"

Transcriptie

1 Web-based speech enhancement demonstrator Eindrapport ICT Teamleden: Nadira Irahhauten ( ) Opdrachtgever: Dr. Ir. J. Erkelens Begeleider: Ir. M. van Staalduinen Technische begeleider: Ir. R. Eggermont Delft, 2007 Technische Universiteit Delft, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

2 Voorwoord Dit rapport is geschreven in het kader van het integrale project practicum (IPP) onderdeel van het derdejaars programma elektrotechniek aan de Technische Universiteit te Delft (TU Delft). Het IPP behandelt de eerste vier fase (At/m D) van de integrale levenscyclus (tenhaaf, 2006). In fase A wordt het achterliggende probleem geanalyseerd en hergedefinieerd. Vervolgens wordt in fase B een programma van eisen opgesteld. De systeemconcepten worden ontwikkeld en getest aan de hand van het programma van eisen. Ook wordt er een keuze gemaakt, in fase C. Na de ontwerpfase komt de volgende fase van het proces, de implementatiefase, hier wordt een prototype gecreëerd. In dit rapport wordt het hele ontwerptraject beschreven. Lezers die geïnteresseerd zijn in de probleemanalyse worden verwezen naar hoofdstuk 2. Functionaliteit en concepten zijn in hoofdstuk 4 te vinden. In hoofdstuk 5 word de toetsing van de verschillende concepten beschreven. De uitwerking van de gekozen systeemconcept en het testen zal besproken in hoofdstuk 8 en 9 respectievelijk. Ik wil graag de begeleider Ir. M. van Staalduinen en de technische begeleider Ir. R. Eggermont voor hun begeleiding en inzet bedanken. N. Irahhauten Delft, mei 2007 i

3 Samenvatting In het rapport wordt het resultaat van de hele project, namelijk de vijf eerste fasen (A t/m D) volgens de ontwerpmethodologie (tenhaaf, 2006) gerepresenteerd. De IPP opdracht ICT is het ontwerpen van een speech enhancement demonstrator. Door een iteratieproces met de opdrachtgever wordt een programma van eisen opgesteld (PvE). ook wordt een aantal systeemconcepten gegenereerd. Daarna zijn de systeemconcepten getoetst aan de hand van het programma van eisen en een keuze van het meest belovende systeemconcept gemaakt. Vervolgens wordt het gekozen systeemconcept geinplementeerd. Als laatste stap van het ontwerptraject, is de functionering van het product getest en getoetst aan de hand van het programma van eisen. Het doel van het project is bereikt. Er is een web-based speech enhancement demonstrator gemaakt. Een web gebuikersinterface waarin de parameters kunnen worden ingesteld. De return webpagina wordt gegenereerd waarop de resultaten van de demo worden weergegeven in geluid en beeld. Na het functioneringstest van het systeen, wordt dit laatste weer getoestd aan de hand van het programma van eisen. Uit de testresultaten blijkt dat het systeem wel aan de geteste punten voldoet. i

4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...iv 1 Inleiding Probleemanalyse De geschreven opdracht De 5 W s Doel-middel verschuiving Probleemstelling Programma van wensen en programma van eisen Programma van wensen (PvW) Programma van eisen (PvE) Vertaling van programma van wensen naar programma van eisen Functionaliteit en concepten Functie blok schema Beslissingsbomen Morfologische kaart Systeemconcepten Concept 1: Database Concept 2: Matlab web server Concept 3: Executabel Concept 4: Hardware Keuze van het beste systeemconcept Afwegen concepten tegen criteria Keuze van concept Keuze van implementatie Afbakening systeemconcept Het model Afbakening systeemconcept Uitwerking gekozen systeemconcept Flowchart input HTML script Perl-script Testen van het systeem Functioneringstest van het systeem Toets van het systeem aan de hand van PvE Evaluatie van het ontwerptraject...41 i

5 11 Conclusies en aanbevelingen...42 Literatuur...43 Bijlage A Handleiding...44 Bijlage A.1 Gebruiksvoorschrift Bijlage A.2 Onderhoud van het systeembestand Bijlage B Broncode...54 Bijlage B.1 HTML code: gebruikersinterface Appendix C Netwerkplanning...68 Appendix C.1.Netwerkplanning ontwerpfase Appendix C.2 Netwerkplanning implementatiefase Appendix D Kostprijsberekening...70 Appendix D.1 Pre-calculatieve kostprijsberekening Appendix D.2 Na-calculatieve kostprijsberekening

6 1 Inleiding Spraakgeluid verbetering is de beschrijvende term van alle algoritmen met het doel om een aantal perceptuele aspecten van het geluid te verbeteren voor de luisteraar. Voor het IPP was de opdracht om een speech enhancement domonstrator te ontwerpen voor de afdeling Informatie & Communicatie Theorie (ICT) van de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI). Het IPP bestaat uit twee perioden. In de eerste drie weken wordt de ontwerpmethodologie beschreven in (tenhaaf, 2006) gevolgd om tot een systeemconcept te komen. Daarnaast wordt in de volgende vier weken het gekozen systeemconcept geïmplementeerd en overgedragen aan de opdrachtgever. Dit rapport heeft ten doel om het resultaat van het hele ontwerptraject, voornamelijk de ontwerpperiode en de implementatieperiode, te presenteren. Ook zal in het rapport duidelijk worden welke stappen er zijn genomen om tot het resultaat te komen. Na een analyse van het achterliggende probleem in hoofdstuk 2 wordt een programma van eisen gemaakt in hoofdstuk 3. Vervolgens bevat hoofdstuk 4 het functie blok schema van het systeem en de mogelijke systeemconcepten. In hoofdstuk 5 wordt een keuze gemaakt van het meeste belovende systeemconcept door het toetsen van alle systeemconcepten aan de hand van het programma van eisen. Daarna wordt de implementatiefase besproken. In hoofdstuk 6 en 7 wordt ingegaan op de keuzes van de implementatie. Vervolgens wordt het systeem uitgewerkt in hoofdstuk 9. Ten slotte worden enkele conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 11 gegeven 66

7 2 Probleemanalyse De opdrachtgever (OG) heeft ons benaderd om een oplossing te vinden voor zijn probleem met het openbaar maken van zijn algoritme. We hebben verschillende stappen ondernomen om tot een goede probleemdefinitie te komen. Allereerst hebben wij de opdracht goed bestudeerd. Daarna hebben we door verschillende gesprekken met de OG de vijf vragen kunnen beantwoorden die centraal staan in het uitvinden van zijn behoeften. De vijf vragen zijn, wie is de probleemhebber, wat wil hij, waarom wil hij het, waardoor werd het een probleem en waartoe wil hij het? In het hierop volgende gedeelte hebben wij de probleemdefinitie verder doorgestructureerd naar een eerste Programma van Eisen (PvE). 2.1 De geschreven opdracht. De opdracht zoals wij hem op papier hebben ontvangen luidde: Noise suppression algorithms are often used in applications where speech signals are involved, e.g., speech coders in mobile phones, automatic speech recognizers, hearing-aids. The algorithms enhance the signal such that the systems perform better and/or the speech becomes more pleasant to listen to. In our group we develop such noise suppression algorithms. I would like to have a demonstrator, in the form of a graphical web interface, which allows a user to play with our algorithms. For example, the user may select a speech file, a noise type and level, chooses an enhancement algorithm and sets its parameters. This information is sent to our server which enhances the signal in MATLAB. It should be possible to display the clean, noisy and enhanced signals on the users interface and also to listen to them. Het is duidelijk dat de OG zelf al een oplossing heeft bedacht voor zijn probleem. Wij willen er achterkomen wat het probleem is achter deze oplossing. Hiervoor worden de 5W s toegepast. 2.2 De 5 W s. Hieronder zullen we de vijf vragen beantwoorden voor ons probleem. Wie is de probleemhebber? Dr. Ir. Erkelens. Werkzaam aan de TUDelft ICT afdeling. Voor zijn onderzoek heeft hij een aantal algoritmes ontwikkeld. Deze algoritmes zijn in Matlab ontwikkeld en worden gebruikt bij het onderdrukken van ruis. Wat wil de probleemhebber? De werking van zijn algoritmes moeten toegankelijker zijn, zonder dat de algoritmes worden weergegeven. Waarom wil hij dat eigenlijk? Hij wil studenten en onderzoekers de mogelijkheid bieden om zijn algoritmes uit te proberen en meer inzicht krijgen in de werking van zijn algoritmes. Hij wil de werking van zijn algoritmes onafhankelijk van Matlab kunnen tonen. Waardoor werd het eigenlijk een probleem? 77

8 Het ontbreken van een mogelijkheid om de werking van zijn algoritmes te tonen, terwijl zijn algoritmes worden afgeschermd. Waartoe wil hij het middel gebruiken? Het bruikbaar maken van zijn algoritmes, tijdens conferenties lezingen en demonstraties zonder dat hij afhankelijk is van MATLAB. Het mogelijk maken voor studenten en onderzoekers om met zijn algoritmes te spelen. 2.3 Doel-middel verschuiving De werking van de doel-middel verschuiving wordt hier kort uitgelegd. Het oorspronkelijke doel wordt als een middel beschouwd om het eigenlijke doel te bereiken. Dit wordt gedaan door de fundamentele vragen te stellen. Dit middel wordt gebruikt om het volgende doel te bereiken. Door dit achtereenvolgens een aantal keer uit te voeren kan het uiteindelijke doel worden bereikt. Middel1: Een web based GUI om de werking van zijn algoritmes te tonen o Doel2: De werking van zijn algoritmes moet beschikbaar zijn voor studenten en onderzoekers, zonder dat de algoritmes bekend zijn Middel2: De werking van zijn algoritmes moet beschikbaar zijn voor studenten en onderzoekers, zonder dat de algoritmes bekend zijn. o Doel3: Studenten en onderzoekers moeten meer inzicht krijgen in de werking van zijn algoritmes. Een schematisch overzicht is afgebeld hieronder: Figuur 1: Doel-middel verschuiving Het achterliggende probleem van de opdrachtgever is nu duidelijk geworden. De opdrachtgever wil eigenlijk: Studenten en onderzoekers moeten meer inzicht krijgen in de werking van zijn algoritmes. 88

9 2.4 Probleemstelling Na een analyse van het probleem hebben wij een probleemstelling kunnen opstellen. Vanuit deze probleemstelling kunnen wij verder werken aan een programma van wensen en een programma van eisen. De probleemstelling luidt: Studenten en onderzoekers moeten meer inzicht krijgen in de werking van de algoritmen van de opdrachtgever. De opdrachtgever moet wel in staat zijn de verspreiding van zijn algoritmen uit te breiden met nieuwe algoritmen 99

10 3 Programma van wensen en programma van eisen 3.1 Programma van wensen (PvW) Nu het probleem is duidelijk kunnen wij een programma van wensen opstellen De probleemhebber In dit geval is de probleemhebber ook de opdrachtgever. In zijn werkgroep zijn algoritmes ontwikkeld voor het onderdrukken van ruis in audio signalen. Diens concrete oplossingsidee Een web-based demonstratie van de werking van zijn algoritmes. Dit geeft de gebruiker de mogelijkheid om met zijn algoritmes te spelen. Ook wordt hij hierdoor zelf onafhankelijk van MATLAB. Lijst met niet bevredigende situatie 1. De gebruiker is afhankelijk van MATLAB op zijn PC. 2. Het ontbreken van het inzicht over de werking van algoritmes bij studenten en onderzoekers. Lijst met kenmerken beoogde doeltoestand 3. Meer inzicht over de werking van zijn algoritmes voor studenten en onderzoekers zonder behoefte aan Matlab software. 4. Meer bekendheid binnen zijn werkgebied. Lijst met contextuele randvoorwaarden 5. De OG heeft geen tijd voor het oplossen van zijn probleem. 6. Het systeem moet kunnen functioneren op verschillende platforms. 7. Het systeem moet de werking van zijn algoritmes tonen en de algoritmes afschermen voor de gebruiker. 8. Na het installeren en verwijderen mag het systeem de omgeving niet veranderd zijn. 9. Het systeem moet esthetisch verantwoord zijn. 10. Uitbreiding van het systeem met algoritmes moet mogelijk zijn. Lijst met aanvaardbare offers 11. De OG is bereid de werking van zijn algoritmes te delen met studenten en onderzoekers om meer inzicht te krijgen. 12. De OG stelt een server tot onze beschikking. 10

11 3.2 Programma van eisen (PvE) Nu we een probleemdefinitie en -analyse hebben gemaakt. De volgende stap, volgens de ontwerpmethodologie, is een programma van eisen opstellen. Deze komen voort uit de Programma van wensen, de functioneringscriteria en de randvoorwaarden. De randvoorwaarden hebben als functie het afbakenen van het zoekveld en de functioneringscriteria hebben als functie het start van zoeken naar mogelijke oplossingen. Functioneringscriteria: Het systeem moet er voor zorgen dat de studenten en onderzoekers toegang hebben tot de werking van zijn algoritmes zonder afhankelijkheid van Matlab. Randvoorwaarden: Overzichtelijke interface Binnen vier weken te implementeren Afschermen van de algoritmes Goed gedocumenteerd Uit te breiden met nieuwe algoritmes Het systeem moet werken op verschillende platforms Het systeem moet esthetisch verantwoord zijn De maximale tijd die het systeem er over mag doen om zijn resultaten weer te geven bedraagt 10 seconden. De boven genoemde criteria krijgen een herindeling aan de hand van de volgende categorieën. De functioneringscriteria zijn ingedeeld onder categorie A en de randvoorwaarden zijn ingedeeld onder de overige categorieën. A. Eisen vanuit het beoogde gebruik 1. Het systeem moet er voor zorgen dat de studenten en onderzoekers toegang hebben tot de werking van zijn algoritmes zonder afhankelijkheid van Matlab. 2. Het systeem dient in staat te zijn de werking van de algoritmes weer te geven uit de meegegeven parameters 3. Het schone signaal, het noisy signaal en het verbeterd signaal dienen gevisualiseerd te worden 4. Het schone signaal, het noisy signaal en het verbeterd signaal dienen afgespeld te worden 11

12 B. Eisen vanuit de ecologische situering van het systeem in de omgeving 5. Het systeem moet kunnen functioneren in een Linux en een Windows omgeving. 6. Het systeem moet esthetisch verantwoord zijn. C. Eisen met betrekking tot het ontwerpen subsysteem zelf c1. Eisen in gebruiks-, onderhouds- en beheertermen 7. De OG kan aanpassingen aanbrengen aan de parameters van de algoritmes. 8. De OG kan nieuwe algoritmes toevoegen aan het systeem. 9. De gebruiker moet overal toegang hebben tot de werking van de algoritmes 10. De gebruiker heeft de mogelijkheid de volgende parameters in te stellen naar zijn/haar behoeften: a. Algoritme b. Voorbeeldzinnetje c. Ruis d. Signal-to-Noise ratio e. maximale ruisonderdrukking f. Smoothing (algoritme specifiek) 11. De interface is overzichtelijk. 12. De algoritmes moeten afgeschermd worden. 13. De maximale tijd die het systeem er over mag doen om zijn resultaten weer te geven bedraagt 10 seconden. c2. Eisen in termen van vervaardiging, monteren, installeren, toetsen, overdragen en ingebruikname 14. Het systeem moet te vervaardigen zijn binnen vier weken. 15. Het systeem moet te installeren en te verwijderen zijn. 16. Het systeem moet te testen zijn door de OG. 17. Het systeem moet gedocumenteerd worden. c3. Eisen in termen van recyclen, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid van grondstoffen 18. Het systeem moet gemakkelijk aan te passen zijn door de OG. D. Eisen met betrekking tot het te ontwikkelen productiesysteem 19. Er wordt één systeem ontwikkeld. 20. Het systeem moet binnen de ICT vakgroep geïmplementeerd worden 12

13 E. Eisen met betrekking tot het te ontwikkelen liquidatiesysteem 21. Het verwijderen van het systeem mag geen schade toebrengen aan de server. 3.3 Vertaling van programma van wensen naar programma van eisen Hier onder wordt een explicite vertaling gemaakt van programma van wensen naar programma van eisen Programma van eisen Programa van wensen 1 1,3,4 A B C C , C C D E 21 8 Tabel1: vertaling van programma van wensen naar programma van eisen 13

14 4 Functionaliteit en concepten In dit hoofdstuk wordt gezocht naar alle mogelijke systeemconcepten voor het probleem van de opdracht gever. In paragraaf 6.1 wordt een hoofdfunctie opgesteld en uitgebreid tot een functie blok schema. Vervolgens wordt de beslissingsbomen weergegeven in paragraaf 6.2. Na het opstellen van de morfologische kaart in paragraaf 6.3, worden de alternatieve systeemconcepten voorgelegd in paragraaf Functie blok schema Om een aantal systeemconcepten te kunnen genereren, wordt eerst een hoofdfunctie bepaald met behulp van het programma van eisen. De hoofdfunctie transformeert de ingangskenmerken met de uitgangskenmerken. Het meeste abstracte model is als volgt: Figuur 2: Hoofdfunctie met beoogde in- en uitgangskenmerken De hoofdfunctie heeft als ingangen de informatie over de werking van algoritmes en informatie over de parameters die worden getransformeerd naar de uitgang. De uitgangskenmerken worden bepaald door het afstemmen van de beoogde doeltoestand. De uitgang van het systeem is de werking van algoritmes mobiel maken. Het blijkt dat de in- en de uitgangskenmerken alle tot de categorie informatie behoren. Het systeem transformeert geen materie of energie. De hoofdfunctie wordt vervolgens opgesplitst in deelfuncties. De deelfuncties zijn weergegeven in figuur 2 14

15 Figuur 3: Lager abstractieniveau: de hoofdfunctie opgedeeld in deelfuncties De twee deelfuncties zijn als volgt: 1.Resultaat bemachtigen 2. Systeem onderhouden. De eerste deelfunctie is verantwoordelijk voor het verkrijgen van het resultaat en de tweede deelfunctie voor het onderhouden en uitbreiden van het systeem. Vervolgens wordt de hoofdfunctie uitgebreid met hulpfuncties. Het schema is weergegeven in figuur 3 15

16 Figuur 4: laagste abstractieniveau: deel met helpfuncties 16

17 4.2 Beslissingsbomen Een manier om tot verschillende systeemconcepten te komen is het bedenken van zo veel mogelijk beginseloplossingen voor alle functies. Dit kunnen wij doen door middel van beslissingsbomen. Muis Algoritme slepen Algoritme klikken Toetsenbord Algoritme intoetsen Handmatige Intoetsen Speciale toetsen Knoppen combinaties Schakelaars Algoritme invoeren Inladen Magnetisch Elektrisch Magnetische strip Diskdrives Snoer Automatische Check/load Figuur 5: Beslissingsboom 1: Algoritme invoeren Figuur 6: Beslissingsboom 2: Parameters invoeren 17

18 Figuur 6: Beslissingsboom 3: Algoritmes bufferen Figuur 7: Beslissingsboom 4: Resultaat bemachtigen Toetsenbord Systeen onderhouden Intoetsen Speciale toetsen Knoppen combinaties Schakelaars Muis Figuur 7: Beslissingsboom 5: Systeem onderhouden 18

19 Figuur 8: Beslissingsboom 6: Resultaat transporteren Figuur 9: Beslissingsboom 7: Beeld weergeven Figuur 10: Beslissingsboom 8: Geluid weergeven 19

20 a 1 a 2 a 3 a 4 Vcc 1 GND 0 0 b 1 b 2 b 3 b N.Irahhauten 4.3 Morfologische kaart De mogelijke beginseloplossingen per functie die in de vorige paragraaf worden gevonden, worden in de morfologische kaart gezet worden. Hier onder wordt de morfologische kaar afgebeeld. Algoritmes invoeren Parameters invoeren Schakelaar Toetsenboard Muis Check/load Inladen Schakelaar Toetesen -board Muis Visueel Akoestisch (inspreken) Algoritmes bufferen Parameters transporteren Opslaan Onthouden Inladen Post Elektrisch EM (Internet) Brengen Resultaten bemachtigen Matlab Data base Matlab web server Hardware Resultaten transporteren Brengen Post EM (Internet) Elektrisch Geluid weergeven Luidspreker Beeld weegeven Elekrisch Papier Table 1: Morfologische kaart 20

21 a 1 a 2 a 3 a 4 Vcc 1 GND 0 0 b 1 b 2 b 3 b N.Irahhauten Algoritmes invoeren Parameters invoeren Schakelaar Toetsenboard Muis Check/load Inladen Schakelaar Toetesen -board Muis Visueel Akoestisch (inspreken) Algoritmes bufferen Parameters transporteren Opslaan Onthouden Inladen Post Elektrisch EM (Internet) Brengen Resultaten bemachtigen Matlab Data base Matlab web server Hardware Resultaten transporteren Brengen Post EM (Internet) Elektrisch Geluid weergeven Luidspreker Beeld weegeven Elekrisch Papier Systeemconcept 1 Systeemconcept 2 Systeemconcept 3 Systeemconcept 4 Table 2: Systeemconcepten uit de morfologische kaart 21

22 4.4 Systeemconcepten Met behulp van de morfologische kaart van paragraaf 4.3 worden de logische beginsel oplossingen met elkaar gecombineerd. De mogelijke systeemconcepten zijn als volgt: Concept 1: Database Figuur 11: concept 1: Database De invoer van de algoritmen wordt door de beheerder gedaan met het toetsenbord, alle mogelijke output van de algoritmen wordt gegenereerd en opgeslagen in een database. De gebruiker geeft de parameters met de muis in, deze gegevens worden over het internet verzonden en verwijst hiermee naar een plek in de database. Deze gegevens worden teruggezonden via het internet naar de gebruiker. Hier worden de resultaten weergegeven via geluid en beeld. Het onderhouden zal worden gedaan door middel van het invoeren van de nieuwe of aangepaste algoritmen met het toetsenbord Concept 2: Matlab web server 22

23 De algoritmes worden ingeladen op een matlab server, ze kunnen op een eigen computer geschreven worden en later in de matlab server geladen worden. De gebruiker voert de parameters in met de muis. Deze worden opgestuurd via internet naar de matlab server. Hier kunnen deze parameters door de algoritmes uitgevoerd worden en de resultaten worden terug verzonden via het internet naar de gebruiker. Deze worden hier in de vorm van geluid en beeld getoond. De aanpassingen kunnen op de eigen computer worden gemaakt waarna ze ingeladen worden op de Matlab server. 23

24 4.4.3 Concept 3: Executabel Figuur 12: Concept 3: Executabel Van het programma wordt met Matlab een executabel gemaakt die de gebruiker kan downloaden en uitvoeren. Het programma moet hiervoor wel gecodeerd zijn, zodat de gebruiker er niet achter kan komen hoe de algoritmen werken. Zij kunnen alleen de werking van de algoritmen testen. Dit is matlab afhankelijk op de lokale pc. De gebruiker voert de parameters met de muis in en ontvangt de output van het programma in beeld en geluid. 24

25 4.4.4 Concept 4: Hardware Informatie over parameters Werking afbelden Matlab server 1 a1 0 Vcc1 b1 5 2 a2 b2 6 3 a3 b3 7 4 a4 GND 0 b4 8 Informatie over algoritms Werking afspelen Een demo opstelling maken. De algoritmes worden geïmplementeerd met VHDL op een FPGA chip. Het gewenste algoritme voor de test en de gewenste parameters worden ingevoerd door verschillende schakelaars. Hierna zullen de resultaten hoorbaar en zichtbaar gemaakt worden. 25

26 5 Keuze van het beste systeemconcept In het vorige hoofdstuk is geëindigd met vier verschillende systeemconcepten voor het te ontwerpen technische systeem. Om een goede keus tussen deze concepten te maken, zullen wij alle concepten afwegen tegen de opgestelde criteria. Dit zal in hoofdstuk 5.1 gebeuren. Elk criteria uit het PvE zal voor alle vier de concepten besproken worden. Uiteindelijk zullen we in hoofdstuk 5.2 alles nog een keer weergeven in een evaluatiematrix en een keuze maken. 5.1 Afwegen concepten tegen criteria De belangrijke criteria zijn als volgt: Nieuwe algoritmen kunnen worden toegevoegd (Flexibiliteit). De algoritmen zijn niet bekend bij de doelgroep (Veiligheid). Het systeem moet binnen vier weken geïmplementeerd zijn (Implementatietijd). Het systeem moet onafhankelijk van Matlab op de lokale pc de werking van de algoritmen tonen (Onafhankelijkheid). De maximale reactietijd van het systeem bedraagt tien seconde (Snelheid). Het systeem moet vriendelijk in gebruik zijn (Vriendelijk gebruik). Hieronder zullen de criteria behandeld worden. Nieuwe algoritmen kunnen worden toegevoegd (Flexibiliteit). Bij concept 1 de database is de flexibiliteit minder dan bij de andere. Als het algoritme geschreven is dan zullen de mogelijke uitkomsten opnieuw in de database geschreven moeten worden. De ruimte die de database nodig heeft kan hierdoor overschreden worden. Als er een nieuw algoritme of als er nieuwe parameters worden toegevoegd dan zullen er ook aanpassingen nodig zijn aan de interface. Bij concept 2 de Matlab web server is de flexibiliteit het grootst. De geschreven Matlab code kan worden toegevoegd of heel het programma kan vervangen worden. Er zullen nog enkele aanpassingen nodig zijn aan de interface net als bij het eerste concept. Concept 3 de executabel. Het programma kan worden uitgebreid en verbeterd, daarna wordt er een nieuwe executabel van gemaakt en wordt de executabel online gezet, zodat de gebruiker het programma kan downloaden. Bij concept 4 de hardware implementatie kunnen geen nieuwe algoritmen toegevoegd worden aan het systeem. Alles zal opnieuw gemaakt moeten worden. De algoritmen zijn niet bekend bij de doelgroep (Veiligheid). Bij concept 1 de database is de veiligheid het grootst, doordat dit principe ervoor zorgt dat de algoritmen niet worden gebruikt als de user ze opvraagt. De algoritmen worden eenmalig 26

27 offline uitgevoerd, zodat de database gevuld is. De user kan hierna de gegevens ophalen uit de database. De veiligheid is goed van het tweede concept de Matlab web server. Doordat de algoritmen alleen bekend zijn op de Matlab web server en niet bij de gebruiker. Doordat er een mogelijkheid is tot inbraak in de web server is de veiligheid iets minder dan bij het eerste concept. Concept 3 de executabel zorgt voor een slechte veiligheid van de algoritmen. Dit doordat de algoritmen lokaal worden uitgevoerd. Hierdoor kan de gebruiker een kijkje nemen in de keuken. Concept 4 de hardware implementatie zorgt voor optimale veiligheid, doordat alle algoritmen zijn geïmplementeerd in hardware en hierdoor de algoritmen niet meer te achterhalen zijn. Het systeem moet binnen vier weken geïmplementeerd zijn (Implementatietijd). Om voor concept 1 de database de implementatietijd te bepalen hebben wij een netwerkplanning gemaakt. In de volgende figuur staat de netwerkplanning voor de implementatietijd voor het eerste concept : Begin 1: Alle mogelijkheden uitgevoerd 2: Database gemaakt 3: Mogelijkheden opgeslagen in Database : Interface klaar 5: Database connected aan interface 6: Getest 7: Klaar Figuur 130 Implementatietijd database Het systeem moet volgens onze planning gerealiseerd kunnen worden binnen de beschikbare tijd. Rechts staat de hoeveelheid dagdelen die wij denken nodig te hebben. 27

28 Voor het tweede concept de Matlab web server is ook een netwerkplanning gemaakt. De netwerkplanning wordt hieronder weergegeven. Figuur 14 Implementatietijd Matlab web server Zoals weergegeven in de figuur is ook hier alles binnen de gestelde tijd te realiseren, maar hier hebben we minder mijlpalen. Hierdoor heeft de Matlab web server (Implementatietijd) een lichte voorkeur boven de database. Het derde concept de executabel. Om een executabel te maken en online te brengen zal niet zo veel tijd verloren gaan. Dit kan binnen de beschikbare tijd gerealiseerd worden. Bij het vierde concept de hardware implementatie zal de tijd een belangrijke factor spelen. Het zal niet mogelijk zijn dit binnen de beschikbare tijd te implementeren. Het systeem moet onafhankelijk van Matlab op de lokale pc de werking van de algoritmen tonen (Onafhankelijkheid). Concept 1 de database is onafhankelijk van Matlab op de lokale pc. De resultaten zullen in html worden teruggestuurd. Deze taal wordt door alle pc s ondersteund. Alleen de OG is voor het inladen van de nieuwe algoritmen afhankelijk van Matlab, dit is echter geen probleem, omdat hij de algoritmen in Matlab aanmaakt. Concept 2 de Matlab web server is onafhankelijk van Matlab op de lokale pc. De berekeningen worden op de Matlab web server gedaan en de resultaten zullen in html worden teruggestuurd. Deze taal wordt door alle pc s ondersteund. Ook hier is de OG afhankelijk van Matlab. Het derde concept de executabel is afhankelijk van Matlab op de lokale pc. Concept 4 de hardware implementatie is onafhankelijk van Matlab. 28

29 De maximale reactietijd van het systeem bedraagt tien seconde (Snelheid). Voor het eerste concept de database is er genoeg snelheid. Als er meer en meer algoritmen worden toegevoegd zal het systeem langzamer worden, dit door de langere zoektijd in de database. Concept 2 de Matlab web server zorgt voor voldoende snelheid. De berekeningen worden realtime uitgevoerd. Dat wil zeggen dat als er een stukje geluid van drie seconden geanalyseerd moet worden, er drie seconden aan gerekend word. Concept 3 de executabel zal voldoende snel zijn om binnen de limiet te functioneren. Deze oplossing is na het downloaden onafhankelijk van het internet en zal daardoor sneller zijn dan de eerste twee oplossingen. Concept 4 de hardware implementatie is de snelst mogelijke oplossing. Onafhankelijk van het internet en geïmplementeerd in hardware. Het systeem moet vriendelijk in gebruik zijn (Vriendelijk gebruik). Het eerste concept de database is vriendelijk in gebruik, omdat er een graphical web interface zal zijn voor de gebruiker, die door ons aangemaakt wordt. Het tweede concept de Matlab web server is vriendelijk in gebruik, omdat er een graphical web interface zal zijn voor de gebruiker, die door ons aangemaakt wordt. Bij concept 3 is de gebruiksvriendelijkheid goed. De interface door de OG gemaakt is ook beschikbaar voor de gebruiker. Concept 4 de hardware implementatie is minder vriendelijk in gebruik. De gebruiker moet schakelaars omzetten om zijn parameters ingevoerd te krijgen. 29

30 5.2 Keuze van concept We hebben aan elk criteria een weegfactor toegekend, zodat we voor elk concept een score kunnen berekenen en het beste concept kunnen kiezen. De weegfactoren zijn aan de hand van de verschillende gesprekken en ons eigen inzicht bepaald. De resultaten worden weergegeven in de volgende tabel. Weegfactor Concept 1 Concept 2 Concept 3 Concept 4 Flexibiliteit Onafhankelijkheid Implementatietijd Veiligheid Snelheid Vriendelijk gebruik Totaal Tabel 6 Evaluatie matrix Het tweede concept de Matlab web server komt als beste uit de test. Deze voldoet ook aan alle eisen die gesteld worden, maar is een stuk flexibeler dan de rest. Dit was ook een belangrijk argument dus is de weegfactor groot. Wij zullen het tweede concept de Matlab web server gaan implementeren. De algoritmen worden in m-files geschreven en kunnen zo ook ingevoerd in de Matlab web server worden. En er zal een graphical web interface gemaakt worden waar de gebruiker de parameters kan invoeren om op te sturen en te berekenen om vervolgens de resultaten weer terug te sturen en weer te geven in vorm van geluid en beeld. 30

31 6 Keuze van implementatie In vorig hoofdstuk is er een keuze gemaakt welke systeemconcept ontwikkeld gaat worden. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd welke keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de implementatiefase en waarom werden die keuzes gemaakt. Welke configuratie en waarom? In deze fase van ontwerp is het duidelijk dat er een software implementatie moet komen. Het is ook duidelijk dat een connectie met de matlabserver van de ICT groep moet komen. Voor deze implementatie zijn er twee mogelijke configuraties. Deze configuraties zien als volgt eruit: 1.Eerste mogelijkheid: Figuur 15: Eenvoudig configuratie: een web browser runs op de gebruiker PC, terwijl matlab. MWS, en de web server deamon (httpd) runt op een andere machine 2.Tweede mogelijkheid Figuur 16: complexer netwerk: de web server daemon kan worden gerund op een andere machine. De opdrachtgever stelt een server tot onze beschikking. Deze server beschikt al over een HTTPD. Ook als er naar beide mogelijkheden wordt gekeken, blijkt dat de eerste eenvoudiger dan de tweede. Hierdoor blijkt dat de eerste configuratie de beste keuze is. 31

32 Waarom Perl? Er is nu gekozen voor de eerste configuratie. Hier onder werd een schematische overzicht van de Matlabserver gegeven: Figuur 17: Matlab webserver De common gateway interface of CGI script zorgt voor de connectie tussen de WWW en het matlab software. Er zijn veel mogelijkheden om de CGI script te maken. ASP CGI PHP PERL 32

33 De opdrachtgever vindt dat het systeem liever op Linux/Windows platforms moet functioneren. Hieruit vervalt de scripttaal ASP omdat dit alleen op Windows omgeving gebruikt wordt. Perl vs. PHP: Perl is sneller dan PHP Voor grafieken, PHP is beperkt wat de GD betreft. Perl ondersteund aaray s vanuit matlab terwijl PHP kan alleen scalars accepteren. Uiteindelijk wordt gekozen voor Perl script. Waarom Realplayer? Om het geluid te kunnen afspelen op de web zijn er verschillende mogelijkheden, zoals: Windows media player, realplayer, flash, etc. De opdrachtgever wil graag dat het systeem op verschillende platforms moet kunnen functioneren. Windows media player draait alleen onder Windows platform. Omdat het gegenereerde geluid formaat uit matlab is een.wav formaat terwijl voor flashplayer is een.swf formaat nodig, blijkt dat de beste keuze is de realplayer. De realplayer kan worden geïnstalleerd op verschillende platforms. Hij kan ook het.wav s afspelen. Welke Plaatjes formaat en waarom? Naast het weergeven van het geluid, wil de opdrachtgever graag de signalenweergave ook in beeld. Er zijn verschillende bestandsformaten voor afbeeldingen, zoals: png, gif, bmp, wmf, etc. De bmp en wmf formaat kunnen niet op HTML afgebeeld worden De PNG formaat is ondersteund door veel web browsers. Daarom wordt hier gekozen voor de.png bestandsformaat. 33

34 7 Afbakening systeemconcept Nadat de keuze van implementatie gemaakt is, zullen wij in dit hoofdstuk ingaan op de uitwerking van ons systeem. In paragraaf 7.1 wordt een model van het systeem gegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 7.2 een afbakening van het systeemconcept gegeven 7.1 Het model De eerste stap om het systeemconcept uit te werken is het opstellen van een model. Een schematisch overzicht van het uiteindelijke model is als volgt: User Server Matlab Op de web browser: Initial HTML = Parameters instellen Internet Gegenereerd HTML = Resulaten weergeven Geluid + figuren Perl Figuur 18: Schema van het model Hier moet er gezorgd worden voor om een communicatie tussen het matlab en Perl script binnen de server te krijgen. Aan de gebruiker kant moet een initiaal HTML script gemaakt worden om een webpagina te maken, waarin de parameters en het gewenste algoritme ingesteld kunnen worden. Deze parameters worden over het internet verzonden. Vervolgens wordt ook een output script gemaakt om de gegenereerde resultaten weer te geven. 7.2 Afbakening systeemconcept Omdat het systeem door een ontwerper zal geïmplementeerd worden in 4 weken, was het verstandig om het systeemconcept af te bakenen. Er zijn twee mogelijke manieren om het eindproduct binnen vier weken af te krijgen. De eerste mogelijkheid: De opdrachtgever gaat zorgen voor de nodige resultaten van de algoritmes zorgen. Er wordt een gebruikersinterface en een CGI script gemaakt De tweede mogelijkheid: 34

35 De opdrachtgever zal zogen voor een gebruikersinterface en de weergave van de resultaten zorgen. Hier wordt geconcentreerd op de server kant, m.a.w het zorgen voor een connectie tussen matlab en Perl. Keuze van afbakening mogelijkheid: Gezien dat de implementatie binnen 4 weken af moet zijn, bleek dat de eerste mogelijkheid goed uitkomt. Om de connectie tussen het matlab en het web server te maken, het is wel nodig om de m-files te veranderen en ook een script met Perl moet worden gedaan. Dit laatste is niet haalbaar binnen 4 weken. Ook omdat de opdrachtgever geen ervaring met het maken van een web interface heeft en dat de kern doel van de opdracht was het weergeven van de werking blijkt dat de eerste mogelijkheid de beste keuze is 35

36 8 Uitwerking gekozen systeemconcept Nadat de eerste mogelijkheid is gekozen, moet dit systeemconcept uitgewerkt worden tot een volledig systeem. Het uitwerken gebeurt door middel van een flowchart. Deze wordt behandeld in dit hoofdstuk 8.1 Flowchart De volledige flowchart is te zien in figuur 19 Input HTML: GUI Ingevoerd informaties ok Parameters check!ok Check bijbehorende resultaten!ok Return Error OK Return HTML Figuur 19: Flowchart 8.2 input HTML script Hier wordt een web interface gemaakt. De gewenste parameters kunnen worden ingesteld. Het systeem heeft twee buttons: run en reset. Bij het klikken op de run button wordt de return HTML gegenereerd. En bij het klikken op de reset worden de parameters gerest. 36

37 Figuur 20: GUI 8.3 Perl-script Bij het klikken op de run button wordt de CGI-script in dit geval perl script (.pl) door de server automatisch uitgevoerd. Hierdoor wordt een output HTML gecreëerd. 37

38 9 Testen van het systeem De laatste stap van het ontwerp proces is het testen van het systeem. In dit hoofdstuk wordt de functionering van het systeem getest. Ook wordt het getoetst aan de hand van het programma van eisen. 9.1 Functioneringstest van het systeem In de GUI zoals afgebeeld in figuur 20, zijn er in totaal zeven parameters. Voor elke parameter zijn er een aantaal mogelijkheden. Algoritmes Voorbeeldzinnetjes Soort ruis Signal-noise-ratio Smoothing parameter Maximum onderdrukking Gewenste geluidsspeler Bij het toetsten van het systeem dienen alle mogelijke combinaties van de parameters te worden getoetst. Hiervoor wordt een toetstabel gemaakt voor realplayer en Windows 38

39 Algorithm Clean signaal Clean1 B Clean2 Soort ruis White noise Babble noise White noise Babble noise SNR 5dB 15dB 5dB 15dB 5dB 15dB 5dB 15dB Smoothing Resultaat parameter 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 0.80 Voldaan 0.90 Voldaan 0.98 Voldaan 39

40 9.2 Toets van het systeem aan de hand van PvE Hier wordt het systeem getoetst aan de hand van het programma van eisen. Programma van eisen 1 Ja. De werking van de algoritmes wordt A weergegeven zonder behoefte aan matlab software 2 Ja. 3 Ja. De signalen worden afgebeeld 4 Ja. Het geluid hoorbaar B 5 Ja. Het systeem functioneert op Win/ Lix 6 Ja. C C1 7 Ja. 8 Ja. 9 Ja. 10 Ja. 11 Ja. 12 Ja. De code van algoritmes is afgeschermd 13 Ja. Het systeem is redelijk snel C2 15 Ja. Het systeem werkt door de scripts te kopiëren naar de WWW directory op de server C3 18 Ja. D 20 Ja. E 21 Ja. Het verwijderen van het systeem gebeurt door de HTML en perl script te verwijderen uit server. Uit de tabel is wel te zien dat het systeem wel aan alle geëiste criteria voldoet. Het systeem voldoet aan alle eisen opgenomen in het programma van eisen. 40

41 10 Evaluatie van het ontwerptraject Tijdens het ontwerptraject waren er een aantal problemen. In dit hoofdstuk worden die met de oplossingen vermeld. Het benodigde abstractieniveau kon niet altijd bereikt worden, het best voorbeeld hiervan is de morfologische kaart in het tussenrapport. De morfologische kaart was niet gemaakt met een elektrisch schema. Ook het bedenken van oplossingen voor de functies was niet in een laag abstractieniveau. Bijvoorbeeld voor het matlab webserver was nog nodig om te bedenken wat voor softwares nodig zijn. Ook voor het bestandenformaat voor het geluid en afbeeldingen. Een ander probleem is dat een van de ontwerpers gestopt is met het project door ziekte. Dit maakte het afmaken van het hele project binnen tijd onmogelijk. Na diverse besprekingen is besloten om dit op te lossen door het afbakenen van het gekozen systeemconcept. Omdat ik geen voorkennis over het taalscript Perl had, werd er een diep literatuuronderzoek gemaakt. Ook voor het implementeren van het perl-script, had ik een voorbeeld gekregen van de technische begeleider Ir. R. Eggermont. 41

42 11 Conclusies en aanbevelingen Het doel van het project met andere woorden de fase A, B, C en D van het zevenfase model is bereikt. In het ontwerpfase zijn we gekomen tot het meeste belovende concept na een toetsing van de gevonden concepten aan de hand van het programma van eisen. Het gekozen concept is een matlab web server (MWS) applicatie. Hier wordt een communicatie gemaakt tussen het web server en het matlab server van de vakgroep waar de algoritmen aanwezig zijn. De gebruiker geeft aan de hand van de muis de noodzakelijke parameters op de online interface. Deze parameters zullen verstuurd worden en worden samen met de algoritmen verwerkt tot de uiteindelijke resultaten. De resultaten worden weer door de MWS terug gestuurd naar de gebruiker. De gekozen systeemconcept wordt afgebakend. In de implementatiefase wordt alleen een webinterface geïmplementeerd waarop de parameters en het gewenste algoritme kunnen worden ingesteld en ook return webpagina waarop de resultaten in de vorm van beeld en geluid worden weergegeven. De tweede deel van het systeemconcept namelijk de communicatie tussen het matlab software en de CGI script kan worden gemaakt door een ander student in het kader van bachelorproject. Het is ook aanbevolen dat het systeem kan worden gekoppelde aan een database waarop alle bestaande resultaten erop opgeslagen worden. 42

43 Literatuur Practicumgroep Integraal Project Practicum, integraal project practicum (IPP) studenthandleiding, maart 2006 Ten haaf, Ir. W., Management van productontwikkeling. 1 e druk. Delft, 2006 Ten haaf, W., H. Bikker en D. J. Adriaanse, Fundamentals of business Engineering and management. 1 e druk. Delft: Delft University Press, W3schools, HTML tutorial, Leeds, Perl tutorial, 43

44 Bijlage A Handleiding Bijlage A.1 Gebruiksvoorschrift Systeem specificatie De server waarop het demonstratie systeem zal werken dient aan de hieronder vermeldde specificaties te voldoen. Windows/ Linux operating system Beschikt over een HTTP Minimaal 4M byte hardschijf ruimte Het demonstratie systeem maakt gebruik van WWW. Installatie: Om het systeem functioneel te maken, is het voldoende de benodigde bestanden naar de WWW directory te kopiëren. De bestanden zijn index.html, ipp05.pl, wavs en figs, back02.jpg zijn afgebeeld in Figuur 21 Figuur 21: Schema van het model Na het kopiëren van de bestanden naar de WWW directory, dienen de eigenschappen van de mappen aan te passen Eigenschappen figs bestand: Na het klikken op de rechter muis op de figs bestand klik op properties. De gekregen venster is afgebeeld in figuur 22 44

45 Figuur 22: Eigenschappen figs bestand vervolgens check als de juiste permissions zijn gevinkt zoals is afgebeeld op de bovenstaande figuur Eigenschappen wavs bestand: Na het klikken op de rechter muis op het wavs bestand klik op proprieties. De gekregen venster is afgebeeld in figuur 23 Figuur 23: Eigenschappen wavs bestand Vervolgens check als de juiste permissions zijn gevinkt zoals is afgebeeld op de bovenstaande figuur 45

46 Eigenschappen index.html bestand: Na het klikken op de rechter muis op index.html. klik op properties. De gekregen venster is afgebeeld in figuur 24 Figuur 24: Schema van het model Vervolgens check als de juiste permissions zijn gevinkt zoals is afgebeeld op de bovenstaande figuur Eigenschappen back02.jpg bestand: Na het klikken op de rechter muis op het back02.jpg, klik op properties. De gekregen venster is afgebeeld in figuur 25 Figuur 25: Eigenschappen back02.jpg 46

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden

Digibeter. Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden Digibeter Klaas-Dirk van Opstal & Timo de Vries, Universiteit Leiden 8 juni 2007 1 Colofon Gemaakt door Timo de Vries 0308161 tdevries@liacs.nl Klaas-Dirk van Opstal 0326658 kvopstal@liacs.nl Begeleid

Nadere informatie

FPGA-ontwerp Audio-Netwerk voor VoIP-telefoon Prototype

FPGA-ontwerp Audio-Netwerk voor VoIP-telefoon Prototype FPGA-ontwerp Audio-Netwerk voor VoIP-telefoon Prototype Ontwerprapport Bachelor Thesis Studenten: H. Syed 9820108 F. Schilders 1144197 C.C. Chi 1242784 T. Kaserer 1144081 Begeleiders: J.S.S.M. Wong A.J.

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept

Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Het realiseren van een multifunctioneel videoplatform Onderzoek op basis van een Proof of Concept Auteur: Joost Damen Datum: 05-06-2012 Versie: 1.0 Plaats: Opdrachtgever: Tilburg Tilburg University Onderwijsinstelling:

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica

Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Technische Universiteit Delft Technische Informatica Software Technologie Faculteit der Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Eindverslag IN3405 Bachelor Project Software Technologie TAG eforms Commissie:

Nadere informatie

21 juni. Eindverslag Enterprise App Authors: Salim Hadri 4090993 - Viresh Jagesser 4101626 - Kaj Oudshoorn 4009444

21 juni. Eindverslag Enterprise App Authors: Salim Hadri 4090993 - Viresh Jagesser 4101626 - Kaj Oudshoorn 4009444 21 juni 2013 Eindverslag Enterprise App Authors: Salim Hadri 4090993 - Viresh Jagesser 4101626 - Kaj Oudshoorn 4009444 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 VOORWOORD... 4 INLEIDING... 5 ABSTRACT... 6 OPDRACHT...

Nadere informatie

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen 09-04-2013 Dit verslag is bestemd voor studenten en wetenschappelijk medewerkers aan de

Nadere informatie

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon

Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon Eindverslag Bachelor Project Modularisatie Monitor daemon IN3405 BSc-Project Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica van de TU Delft Opdrachtgever: E.Novation, Capelle a/d IJssel Auteurs: David

Nadere informatie

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie.

Digitale enquête. De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Digitale enquête De ontwikkeling van een mobiele enquête applicatie. Naam: Lars Groot Studentnummer: 1555467 Cursus: Afstuderen Cursuscode: TEET-VABACHEX Versie: Concept Begeleider: Michiel Rovers Datum:

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

IN3405 Bachelor project 2012

IN3405 Bachelor project 2012 IN3405 Bachelor project 2012 ERP Systeem voor Bokstijn Feestartikelen Datum 27 juni 2012 Studenten n-willem van Velzen 1509411 David Hoepelman 1521969 Bart van Vuuren 1364693 Bedrijf Bokstijn Feestartikelen

Nadere informatie

BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie

BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie BSc-project: Geautomatiseerde webstatistiekanalyse & websiteprestatie-indicatie Hoe kunnen beheerders die gebruik maken van het Content Management Systeem van Content Power een beter inzicht krijgen in

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Beslissysteem voor Google Adwords

Beslissysteem voor Google Adwords Beslissysteem voor Google Adwords Robin Zagers {r.zagers@student.utwente.nl} februari 2007 University of Twente Chair Databases Department of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Human Resource Management System

Human Resource Management System Human Resource Management System Bachelorproject Technische Informatica IN3700 Datum juli 2007 Versie 1.2 Auteurs Marco Krikke (1156004) Mike Noordermeer (1178318) Ruben Verhaaf (1153749) Bedrijf Commissie

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem

Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Van tekstverwerker tot aantekeningensysteem Faculteit Letteren, Alfa Informatica (Informatiekunde) door: begeleiders: Henny Klein & Elwin Koster mei 2003, Groningen

Nadere informatie

CMS JOOMLA Handleiding

CMS JOOMLA Handleiding CMS JOOMLA Handleiding Based upon opensource documents 1 1 Introductie... 3 2 Inloggen in Joomla!... 4 3 Basis Principes Belangrijk!... 5 4 Toepassing Secties en Categories... 7 4.1 Secties aanmaken...

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Software project management plan voor Schedule-Generator

Software project management plan voor Schedule-Generator Software project management plan voor Schedule-Generator Matthias Caenepeel Adam Cooman Alexander De Cock Zjef Van de Poel 20 mei 2011 Versie 3.0 1 Aanpassingsgeschiedenis. 16/2/2011 versie 0.1: Aanmaak

Nadere informatie

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE Student : Teun Ingels Studentnummer: 1527670 Cursus: Afstudeerstage Scriptie TEET-VMBACHEX-11 Datum: 13-03-2012 Festivalinfo mobiele applicatie 2 van 65 FESTIVALINFO MOBIELE

Nadere informatie

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS)

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Tim Vermoens Promotor: prof. dr. Guy De Tr Begeleiders: Daan Van Britsom, Joachim Nielandt Masterproef ingediend

Nadere informatie

Papervillage.biz community website voor de internationale papier- en kartonketen

Papervillage.biz community website voor de internationale papier- en kartonketen Papervillage.biz community website voor de internationale papier- en kartonketen Versie 1.0 Remy Stibbe 20007330 1/ 73 Papervillage.biz community website voor de internationale papier- en kartonketen Papervillage

Nadere informatie

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey

Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Handleiding vragenlijsten maken met SelectSurvey Inhoudsopgave HANDLEIDING VRAGENLIJSTEN MAKEN MET SELECTSURVEY... 1 INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 H1 VRAGENLIJST MAKEN... 3 1. Inloggen... 3 2. Project

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products

Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Software tool: Method to Assess the Adaptibility of Products Project aangeboden door: Ilse Vandenhouwe voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services

EWI. BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405. Data Archiving and Networked Services BSc- project EASY REST API EN DEMONSTRATOR IN3405 Data Archiving and Networked Services EWI MSc Maarten Hoogerwerf (DANS) dr. Arjan van Genderen (TU Delft) dr. Hans- Gerhard Gross (TU Delft) Georgi Khomeriki

Nadere informatie