Product descriptions. Project: Aanpak Camping Heerewaarden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Product descriptions. Project: Aanpak Camping Heerewaarden"

Transcriptie

1 Project: Aanpak Camping Heerewaarden Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 1/10

2 Samenvatting Doel Samenstelling Bronnen Onderdeel Uiterlijk en formaat Verantwoordelijke Kwaliteitscriteria Kwaliteitsmethode Kwaliteitsverantwoordelijke Eventuele productie aanwijzingen Omschrijving Plan van aanpak voor directe aanpak Brandveiligheid verdeeld in twee fasen. Fase 1: brandveiligheid op terreinniveau en Fase 2: brandveiligheid op perceelsniveau Analyses gemaakt door MB-All en eigen waarneming Plan opgesteld volgens Prince 2 projectaanpak Dhr. W. van Uden, projectmanager Zowel op terrein als perceelsniveau moet worden voldaan aan de brandveiligheidseisen. Visuele inspectie en controles vastgelegd in onderzoeksverslagen Stuurgroep aanpak campings Aanwijzingen, hints & tips voor de vervaardiger van het product. Inhoud: Pagina 3 Pagina 6 Pagina 10 Bijlage: Operationeel plan Brandveiligheid Toezicht en Handhaving brandveilig gebruik Voorwaarden communicatie - Projectmandaat - Informatiebrochure brandveiligheid op campings Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 2/10

3 Operationeel plan Brandveiligheid Inleiding Fase1: Op terreinniveau is er een te beperkt aantal (bruikbare) primaire bluswatervoorzieningen aanwezig. Bovendien is het recreatieterrein voorzien van slechts 1 ontsluitingsweg waardoor de bereikbaarheid voor hulpdiensten in het geding is. Daarnaast zijn niet alle recreatieverblijven duidelijk voorzien van een huisnummer, waardoor de zoekfactor groot is. Op de camping is een winterstalling aanwezig die zeer dicht bij de vaste recreatieverblijven staan. In het kader van brandoverslag kan dit tot risico s leiden. Fase 2: Door de illegaal geplaatste bouwwerken is een sterke verdichting van de bebouwing ontstaan. Dit leidt tot veiligheidsrisico s vanwege de geringe onderlinge afstand van de bebouwing op aan elkaar grenzende percelen. Bij 20 tot 30% van de percelen is de onderlinge afstand tussen de recreatieverblijven minder dan 3 meter. Een afstand van 3 meter wordt als minimale afstand voorgeschreven. Op perceelniveau kan worden opgemerkt dat op camping Heerewaarden ondeugdelijke gasflessen en/of olietanks aanwezig zijn en dat er op veel percelen verrommeling plaatsvindt, hetgeen de bereikbaarheid van de individuele percelen beperkt. Fase 1 Uitvoering van maatregelen tegen verbetering van de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de brandveiligheid op het terrein zijn: Onderwerp: Actie: Tijdlijn: Door: Aanbrengen van duidelijke bewegwijzering op de recreatieterreinen; Keuze voor perceelsnummering. Februari Camping Breedte en doorgang van wegen en paden optimaliseren; Aanleggen en/of herstellen en verbeteren van primaire (en secundaire) blusvoorzieningen; Op kruispunten en per perceel aanduiding aanbrengen Februari Camping Inventariseren knelpunten. Februari Brandweer Wegen moeten over een breedte van 3,5 meter verhard zijn en moeten tot 10 meter van een object bereidbaar zijn voor een aslast van 100kN. (zie bijlage voor de locaties) Maart/April Camping 3 brandkranen vrijmaken van obstakels. Maart Camping Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 3/10

4 Realiseren van voldoende ontsluitingsmogelijkheden van/naar de recreatieterreinen; Aanpassing winterstalling van caravans. Aanbrengen van gele markeringsverf op de weg om de brandkranen te markeren Aanbrengen nieuwe primaire bluswatervoorziening of alternatief bluswaterriool. Maart April Camping Camping Keuze ontsluitingsmogelijkheid. Februari Camping Uitwegvergunning aanvragen. Februari Camping Overleg met Waterschap i.v.m. Februari Camping dijkbelasting. Aanbrengen verharding van 100kN asbelasting en breedte van 3,5 meter. Maart/april Camping Afstanden bepalen naar Februari Brandweer camping. Opslag voorschriften opstellen. Februari Brandweer Terugbrengen van de opslag. Maart Camping Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 4/10

5 Fase 2 Uitvoering van maatregelen tegen verbetering van de brandveiligheid per perceel zijn: Onderwerp: Tijdlijn: Door: Aanpassing/verwijdering gasflessenopslag Aanpassing/verwijderen van objecten zodat wordt voldaan aan maximale oppervlakte bouwwerken van 60m2 en afstand van 3 meter tussen de objecten. Centrale opslag gasflessen bepalen Gasflessen per perceel inventariseren Gasflessen per perceel laten verwijderen Februari Maart Maart Brandweer Brandweer Camping Inventariseren overtreders Januari Brandweer (top20 van volledige camping) Controle ter plaatse Februari Brandweer Juridische aanschrijving Februari/maart Brandweer/JZ Terugbrengen van de opstallen Maart/April Camping naar: - Max. 60m2 (incl. bijgebouw) - 3 meter afstand naar naastgelegen object Hercontrole ter plaatse Mei Brandweer Toepassen bestuurdwang Mei/juni JZ Vervolg juridische aanschrijving overige opstallen April JZ Gekozen is om achterin de camping te beginnen met de aanschrijving. Daar zijn de grootste objecten aanwezig en is de bereikbaarheid beperkt. Zodra de eerste top 20 is aangeschreven zal ook de rest van de camping worden aangeschreven zodat gestreefd wordt naar een brandveilige situatie in juni Rekening moet worden gehouden met een uitloop naar eind van Aan de stuurgroep wordt nogmaals gevraagd naar het omslagpunt om de camping te sluiten. De gebruiksvergunning kan pas worden afgegeven indien beide fasen volledig zijn uitgevoerd. Dit houd in dat voor 1 juli geen gebruiksvergunning kan worden afgegeven. Wel kan er een acceptabel veiligheidsniveau worden afgesproken wanneer door de camping acties zijn ondernomen. Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 5/10

6 Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 6/10

7 Constatering overtreding Op het moment dat een overtreding wordt geconstateerd wordt het traject van handhaving in gang gezet. Elke vervolgstap wordt doormiddel van een brief met de gebruiker gecommuniceerd. Zeer ernstige overtreding met direct gevaar Indien de overtreding dusdanig ernstig is dat de veiligheid van de aanwezigen in het geding is kan onmiddellijk tot actie worden overgegaan. De controleur neemt in dat geval onmiddellijk contact op met de gemeentelijk commandant, of bij afwezigheid met de plaatsvervangend commandant. Indien deze ook van mening is dat tot directe maatregelen moet worden overgegaan heeft deze het mandaat om op te treden. De burgemeester dient zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht te worden. Tijdens controle ongedaan maken overtreding Allereerst wordt door de medewerker van de afdeling preventie getracht de veroorzaker tijdens de controleactie de overtreding ongedaan te laten maken. Positieve rapportage Indien de overtredingen tijdens een controleactie ongedaan gemaakt zijn, wordt een positieve rapportage opgesteld. De rapportage wordt door de commandant brandweer cq. hoofd afdeling Veiligheid & Brandweer ondertekend en gearchiveerd. Een afschrift wordt verzonden naar de gebruiker. Negatieve rapportage Indien de overtredingen niet tijdens de controleactie ongedaan gemaakt zijn, wordt een negatieve rapportage opgesteld. Deze rapportage bevat een overzicht van alle overtredingen en een termijn waarbinnen deze ongedaan gemaakt moeten zijn. De negatieve rapportage wordt door de commandant brandweer cq. hoofd afdeling Veiligheid & Brandweer ondertekend en gearchiveerd. Een afschrift wordt verzonden naar de gebruiker. Hercontrole Na het verstrijken van de termijn wordt door de medewerker preventie een hercontrole Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 7/10

8 uitgevoerd. Tijdens deze controle wordt door de medewerker preventie gecontroleerd in hoeverre alle overtredingen ongedaan gemaakt zijn. Positieve rapportage hercontrole Indien alle tijdens de eerste controle geconstateerde overtredingen ongedaan gemaakt zijn wordt door de medewerker preventie een positieve rapportage opgesteld. De rapportage wordt door de commandant brandweer cq. hoofd afdeling Veiligheid & Brandweer ondertekend en gearchiveerd. Een afschrift wordt verzonden naar de gebruiker. Vooraanschrijving + een negatieve rapportage hercontrole Indien de tijdens de eerste controle geconstateerde overtredingen niet of niet allemaal ongedaan gemaakt zijn, wordt tijdens de controle door de medewerker aangegeven dat de overtreder nog éénmaal de kans krijgt de overtreding(en ) ongedaan te maken. Wel zal een vooraanschrijving verzonden worden. Door de medewerker preventie zal een negatieve rapportage opgesteld worden. In deze rapportage worden de tijdens de hercontrole geconstateerde overtredingen nogmaals vermeld en wordt tevens een termijn gesteld waarbinnen de overtredingen ongedaan gemaakt moeten worden. Ook wordt in de negatieve rapportage opgenomen welke acties op basis van het sanctiebeleid ondernomen zullen worden, indien er bij de tweede hercontrole nog overtredingen geconstateerd worden De negatieve rapportage wordt door de commandant brandweer ondertekend en gearchiveerd. Een afschrift wordt verzonden naar de gebruiker. Tweede hercontrole Na het verstrijken van de in de negatieve rapportage hercontrole gestelde termijn wordt door de medewerker preventie een tweede hercontrole uitgevoerd. Tijdens deze controle wordt door de medewerker preventie weer gecontroleerd in hoeverre alle overtredingen ongedaan gemaakt zijn. Positieve rapportage tweede hercontrole Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 8/10

9 Indien alle tijdens de tweede controle geconstateerde overtredingen ongedaan gemaakt zijn wordt door de medewerker preventie een positieve rapportage met aantekening tweede hercontrole opgesteld. De rapportage wordt door de commandant brandweer cq. hoofd afdeling Veiligheid & Brandweer ondertekend en gearchiveerd. Een afschrift wordt verzonden naar de gebruiker. Actie op basis van sanctiebeleid Indien de geconstateerde overtredingen tijdens de tweede hercontrole nog bestaan, zal over gegaan moeten worden tot actie. Afhankelijk van de situatie kan bestuursdwang dan wel een dwangsom opgelegd worden. De te nemen maatregelen worden door middel van een voorstel, door de afdeling Veiligheid & Brandweer, voorgelegd aan het college. Informatie uitwisseling Door de medewerker preventie wordt beoordeeld in hoeverre de overtredingen gevolgen kunnen hebben voor de uitrukdienst. Indien dit het geval is, geeft hij de desbetreffende informatie door aan de repressie. Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 9/10

10 Voorwaarden communicatie De belangrijkste boodschap die in alle communicatie door moet klinken luidt als volgt: 1. De gemeente streeft naar een hoogwaardige kwaliteit en een versterking van het duurzaam toeristisch-recreatieve karakter op de recreatieterreinen; 2. In het kader van de (brand)veiligheid wenst de gemeente een veilige situatie te creëren voor eigenaren/bewoners, exploitanten en omwonenden; 3. De gemeente streeft naar verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving op zowel de recreatieterreinen als in de directe omgeving; Bestandsnaam: Plan van aanpak Auteur: drs. H.M.W. Fenten 10/10

Brandveiligheidsplan. Kampeerterrein (naam kampeerterrein en adres invullen)

Brandveiligheidsplan. Kampeerterrein (naam kampeerterrein en adres invullen) Gemeente (naam gemeente invullen) Brandveiligheidsplan Kampeerterrein (naam kampeerterrein en adres invullen) Datum: (datum invullen) Versie 1.0 Datum 16 januari 2009 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Handreiking Brandveiligheid. Kampeerterreinen Zeeland

Handreiking Brandveiligheid. Kampeerterreinen Zeeland Brandweer Handreiking Brandveiligheid Kampeerterreinen Zeeland 2007 Handreiking brandveiligheid kampeerterreinen Zeeland 2007 Versie: 25 april 2007, pagina 1/26 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...3

Nadere informatie

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief

Kader evenementenveiligheid. Veiligheidsregio Hollands Midden. Datum: 8 november 2012 Versie: definitief Kader evenementenveiligheid Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: 8 november 2012 Versie: definitief 1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel... 3 1.3 Uitgangspunten... 4 1.4 Leeswijzer...

Nadere informatie

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010

BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 2010 Citeertitel Brandbeveiligingsverordening

Nadere informatie

Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen

Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen Regionale Handreiking Advisering Bestemmingsplannen Versie 1.0, 8 juli 2004 Concept Hulpverleningsdienst Regio Twente Nijverheidstraat 30 Postbus 1400, 7500 BK ENSCHEDE Pagina 1 van 22 Versie 1.0 08-07-2004

Nadere informatie

Zorgplicht en brandveiligheid

Zorgplicht en brandveiligheid Remco Smith De zorgplicht is pas betrekkelijk recentelijk in de Woningwet opgenomen. Wat houdt nu die zorgplicht in? Heeft deze zelfstandige betekenis? Hoe gaat de rechtspraak met de zorgplicht om? Deze

Nadere informatie

Nota keetbeleid Regio de Vallei

Nota keetbeleid Regio de Vallei Nota keetbeleid Regio de Vallei Voorwoord Unaniem wordt de noodzaak onderschreven om als locale overheden te stimuleren dat er een verantwoord alcoholgebruik plaats vindt, zeker onder jongeren. Onderschreven

Nadere informatie

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden Toezicht en handhaving industriële veiligheid Praktijkvoorbeelden Opdrachtgever : Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO Datum : 2 maart Status : Concept 1 1 Introductie In Nederland is de organisatie

Nadere informatie

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel.

WET MILIEUBEHEER. Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. 1 WET MILIEUBEHEER Besluit van burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel. Op 29 januari 2010 is een aanvraag om een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning ingevolge artikel 8.4 van de Wet

Nadere informatie

Werkwijze Paas- en andere Vreugdevuren Rijssen-Holten 2015

Werkwijze Paas- en andere Vreugdevuren Rijssen-Holten 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rijssen-Holten. Nr. 24568 24 maart 2015 Werkwijze Paas- en andere Vreugdevuren Rijssen-Holten 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement BESTUUR Artikel 1. Algemeen 1. Het bestuur behartigt en bevordert het statutaire doel van de VVE en behartigt de belangen van de VVE en de gemeenschappelijke belangen van haar leden.

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu

Beleidsvisie Externe Veiligheid. Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu Beleidsvisie Externe Veiligheid Afdeling Bouwen en Milieu, eenheid milieu INHOUD BLZ SAMENVATTING 2 1 INLEIDING 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Waarom een beleidsvisie externe veiligheid? 3 1.3 Inhoud en betekenis

Nadere informatie

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels

Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels Beleidsnotitie Meer openbaar groen, minder regels vastgesteld 12 juli 2011 college 26 september 2011 raad gemeente Leeuwarden Inclusief wijzigingen als gevolg van: de door het college vastgestelde evaluatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie.

Inhoudsopgave. 2. De stadsgewestelijke situatie. 3. AHOJG-criteria en jurisprudentie 3.1. AHOJG-criteria 3.2. Jurisprudentie. Inhoudsopgave SOFTDRUGSBELEID VLISSINGEN - MIDDELBURG 1. Inleiding 1.1. Wat is gedogen? 1.2. Ontwikkelingen 1.2.1. Coffeeshops 1.2.2. Detailhandel 1.2.3. Overige vormen van verkoop 1.2.4. Scholen 1.2.5.

Nadere informatie

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0

(inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid. Versie 1.0 (inter)regionale Handreiking Evenementenveiligheid Versie 1.0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel... 2 1.3 Uitgangspunten... 3 2. Definitie evenement... 4 3. Rollen... 5 3.1 Veiligheidsbestuur...

Nadere informatie

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN

(BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN www.vrom.nl (BRAND)VEILIGHEID BIJ JUSTITIËLE INRICHTINGEN Een onderzoek door vier Rijksinspecties naar brandveiligheid en legionellabestrijding Datum: 7 mei 2007 Status: definitief 8202 1 Inleiding 5 1.1

Nadere informatie

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER

ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ARBEIDSINSPECTIE EINDVERSLAG INSPECTIEPROJECT BRANDWEER Informatie: F.J.A. Luyckx, Landelijk Projectsecretaris,, regio Noord, Groningen (050)5225307 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement

Onderzoek William Schrikker Groep. Onderzoek naar risicomanagement Onderzoek William Schrikker Groep Onderzoek naar risicomanagement Inspectie Jeugdzorg Utrecht, januari 2013 Samenvatting De William Schrikker Groep (WSG), een landelijk werkende instelling voor jeugdbescherming,

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

WET- EN REGELGEVING...5

WET- EN REGELGEVING...5 Nota uitvoeringsregels handhaving horeca en alcoholverstrekkers Beemster 2014 Inhoudsopgave 1 INLEIDING...3 1.1 Aanleiding...3 1.2 Kader...3 1.3 Reikwijdte...3 1.4 Doel...4 1.5 Leeswijzer...4 2 WET- EN

Nadere informatie

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007

Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Beleidsvisie Externe veiligheid Gemeente Enschede 2007 Verantwoordelijk wethouder: J. van der Zee, wethouder ROM Ambtelijk opdrachtgever: L.J. van der Ree, directeur DSOB Auteur: DSOB Cluster Bouwen en

Nadere informatie

Knowledge Portal. TvI 2015/12. Aflevering TvI 2015, afl. 1a Publicatiedatum 01-02-2015 Auteur Mr. E.M.N. Noordover [1]

Knowledge Portal. TvI 2015/12. Aflevering TvI 2015, afl. 1a Publicatiedatum 01-02-2015 Auteur Mr. E.M.N. Noordover [1] Knowledge Portal TvI 2015/12 Aflevering TvI 2015, afl. 1a Publicatiedatum 01-02-2015 Auteur Mr. E.M.N. Noordover [1] Titel De curator als overtreder [2] Tekst 1. INLEIDING Na jaren een goed lopend bedrijf

Nadere informatie

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW

Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Handreiking re-integratieverantwoordelijkheid o.g.v. artikel 72a WW Voorwoord Voor u ligt een handreiking re-integratieverantwoordelijkheid. De aanleiding voor deze handreiking zijn de verschillende vragen

Nadere informatie

NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg)

NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg) INCLUDEPICTURE "j:\\modellen\\logo\\logo.bmp" \* MERGEFORMAT \d NOTA ZIENSWIJZEN Wijzigingsplan Natuurgebied Veluwe, Immenweg 15 te Lunteren (De Scheleberg) Inleiding Het ontwerpwijzigingsplan Natuurgebied

Nadere informatie

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel)

Evenementenbeleid. voor een evenwichtig vermaak. onder titel (optioneel) Evenementenbeleid Titel document beleidsnota voor een evenwichtig vermaak onder titel (optioneel) 1 Gemeente Súdwest Fryslân Vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders Gemeente Súdwest

Nadere informatie

Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden

Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden Datum Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden 3 van 28 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Probleemstelling en oplossing

Nadere informatie

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014

Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 Beleidsnota drugs- en coffeeshopbeleid Gemeente Stadskanaal 2014 2 Inhoud Hoofdstuk 1. Aanleiding... 4 Hoofdstuk 2. De huidige context van het drugs- en coffeeshopbeleid... 5 2.1 Het landelijk beleidskader...

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie