Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)"

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 juni 2009 / 95/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: juni 2009 Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG) Programma / Programmanummer 9210 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 mei 2009 Samenvatting Raadsvoorstel ter vaststelling van twee woonplaatsen in de gemeente Nijmegen, zoals opgedragen bij raadsbesluit van 29 november 2006 (geamendeerd raadsvoorstel Woonplaatsaanwijzing RV 210/2006) en ter tijdelijke vaststelling van drie van de vier woonplaatsen in de gemeente Nijmegen, overeenkomstig de huidige situatie. Het voorstel voor de tijdelijke vaststelling is bedoeld als overgangsvoorstel en dient uitsluitend om een tijdige aansluiting te waarborgen op de landelijke voorziening van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Voorstel om te besluiten 1. In te trekken het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (RV 180/1995) ter aanwijzing van de woonplaatsen Lent gemeente Nijmegen, Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. 2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer , gedateerd en in overeenstemming met het Raadsbesluit van 29 november 2006 (geamendeerd raadsvoorstel 210/2006) inzake Woonplaatsaanwijzing, de volgende woonplaatsen vast te stellen: a. Nijmegen; b. Lent. 3. De ingangsdatum van de in beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam vast te stellen op 1 januari De ingangsdatum van de in beslispunt 2b bedoelde woonplaatsnaam met onmiddellijke ingang vast te stellen. 4. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer , gedateerd , met onmiddellijke ingang tijdelijk de volgende woonplaatsen vast te stellen: a. Nijmegen; b. Oosterhout gemeente Nijmegen; c. Ressen gemeente Nijmegen. Opgesteld door, telefoonnummer, Jan Bannink, 9684, Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

2 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 1 5. De in beslispunt 4 bedoelde woonplaatsnamen in te trekken op het moment dat de in beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam van kracht wordt, zijnde 1 januari Het college op te dragen het voorstel voor de hernoeming van de dubbele straten in de gemeente Nijmegen tijdig aan onze raad voor te leggen zodat deze hernoeming gelijktijdig met de woonplaatswijziging geëffectueerd kan worden. 7. De grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout) volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen vallen. 8. a. Voor de uitvoering van de woonplaatsnaamwijziging een budget van ,-- beschikbaar te stellen. b. De begrotingswijziging voor deze budgetuitbreiding te verwerken bij de voorjaarsnota Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

3 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In november 2006 is door uw raad het besluit genomen om de woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen 1 samen te voegen met de woonplaats Nijmegen. Om dit mogelijk te maken is overeenstemming met TNT noodzakelijk, zowel over de samenvoeging ansich als de daaruit voortvloeiende kosten voor de toewijzing van postcodes. De correspondentie daarover is traag verlopen. Bij brief van 20 mei 2008 is een voorstel ontvangen van TNT waarin zij onderschrijft dat de vaststelling van woonplaatsen en begrenzingen een bevoegdheid is van het gemeentebestuur. TNT berekent daarvoor echter wel kosten door. De woonplaatswijziging betekent een adreswijziging voor een grote groep bewoners. Daarom stellen wij een ruime overgangsperiode voor, waarin post wordt nagezonden. Inmiddels zijn alle betrokkenen op de hoogte van de aanstaande wijziging. Alleen de ingangsdatum is nog niet definitief gecommuniceerd. In de loop van de voorbereidingsperiode, t.w. medio 2009, zal de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking treden. De BAG vereist formeel vastgestelde woonplaatsen, waarover overeenstemming is bereikt met TNT Post. Op dit moment zijn binnen de gemeente Nijmegen alleen de drie woonplaatsen in Nijmegen- Noord benoemd. Het gebied ten zuiden van de Waal is nooit als woonplaats vastgesteld. In de zin van de BAG bestaat er formeel dus geen woonplaats Nijmegen. Om ook in de periode tot 1 januari 2010 aangesloten te kunnen worden op de landelijke voorziening van de BAG is het nodig dat er op korte termijn formeel een woonplaats Nijmegen wordt aangewezen en de andere woonplaatsen en hun begrenzing in overeenstemming worden gebracht met de regels die de BAG voorschrijft. Onderhavig voorstel voorziet in de door u gewenste woonplaatswijziging en tevens in een overgangsvoorstel ten behoeve van de BAG. Eén van de aanleidingen om tot samenvoeging van de woonplaatsen te komen was het feit dat de huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen het plan Groot Oosterhout doorsnijdt. Daarom stellen we u voor om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen naar het oosten te verleggen tot op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten volledig binnen de wijk Ressen komen te vallen. Tenslotte is in het voornoemde raadsvoostel ook aangegeven, dat dubbele straatnamen moeten worden herzien, conform de daarvoor voorgestelde procedure. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Raadsbesluit van 29 november 2006 inzake Woonplaatsaanwijzing. Woonplaatsaanduiding en -begrenzing horen, evenals straatnaamgeving en de verdeling van de gemeente in wijken en buurten, tot de huishouding van de gemeente. De bevoegdheid van de raad om de huishouding van de gemeente te regelen is geregeld in de Grondwet in artikel 124, eerste lid, en in de Gemeentewet in de artikelen 108, eerste llid en 147. Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de Raad bevoegd de gemeente te verdelen in wijken en buurten en de openbare ruimte te benoemen. 1 In dit voorstel worden verder kortheidshalve de namen Ressen en Oosterhout gehanteerd. Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Het Kaderconvenant tussen het ministerie van VROM, de VNG en de Koninklijke TPG Post BV inzake postcodes en het daaruit voortvloeiende nader convenant zijn van toepassing. Hierin is de samenwerking geregeld tussen gemeenten en TNT inzake de toewijzing van woonplaatsen en postcodegebieden. 1.2 Relatie met programma Woonplaatsaanwijzing is een incidenteel voorkomend vraagstuk waarin programmatisch derhalve niet is voorzien. Straatnaamgeving valt onder het programma Facilitaire diensten en is een wettelijke taak. 2 Doelstelling 1. Uitvoering geven aan het raadsbesluit van november 2006 waarbij de gemeente Nijmegen twee woonplaatsen kent: Nijmegen en Lent. Voor de woonplaats Lent gelden de grenzen van de oorspronkelijk woonplaats Lent gemeente Elst. 2. Voorkomen dat de gemeente Nijmegen niet tijdig kan worden aangesloten op de landelijke voorziening van de BAG. 3. Zorgen dat wijkgrenzen nieuwe woonbuurten niet doorsnijden. 4. Voorkomen van verwarring door een heldere, eenduidige straatnaamgeving binnen de gemeente Nijmegen. In de gemeente Nijmegen zijn na de herindeling van 1995 in totaal 18 straten met eenzelfde of zeer gelijkluidende naam gekomen. Tevens wordt een aantal straatnaamwijzigingen meegenomen op basis van heroverwegingen inzake bereikbaarheid en herkenbaarheid (m.n. Fruitlaan Oosterhout) 3 Argumenten M.b.t. intrekking van het raadsbesluit ter benoeming van woonplaatsen d.d.18 oktober 1995 (RV 180/1995) Tussen1995, het jaar waarin de drie woonplaatsnamen in het huidige Nijmegen-Noord zijn vastgesteld en de ingangsdata van deze naamgeving in respectievelijk (1996)/1997 (Oosterhout gemeente Nijmegen), 1997 (Ressen gemeente Nijmegen) en 1998 (Lent gemeente Nijmegen), hebben twee grenscorrecties plaatsgevonden. Daarom is de tekening die hoort bij het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (RV 180/1995) niet meer in overeenstemming met de feitelijke situatie. Om die reden stellen wij u voor het besluit uit 1995 in te trekken en de namen opnieuw vast te stellen, overeenkomstig een nieuwe tekening, die de huidige situatie correct weergeeft. M.b.t. vervanging van Lent gemeente Nijmegen door Lent De woonplaatsnaam Lent gemeente Nijmegen, zoals in 1995 door uw raad vastgesteld, blijkt niet voor te komen in de systemen van TNT Post. De gemeente Nijmegen heeft indertijd verzuimd het besluit, dat afweek van het advies van de toenmalige PTT, bekend te maken bij de PTT. Alsnog verzoeken om aanpassing van de naam in de systemen van TNT Post zou een postcodewijziging (en daarmee een adreswijziging) voor Lent tot gevolg hebben. Om die reden en omdat de naam Lent geen verwarring oplevert met enige andere woonplaatsnaam, stellen wij uw raad voor de naam Lent gemeente Nijmegen te vervangen door de naam Lent. M.b.t. kostenberekening TNT Post Er is vanaf begin 2007 correspondentie gevoerd met TNT over deze kwestie. Op 23 augustus 2007 hebben wij TNT een uitgewerkt voorstel gestuurd, waarin wij beargumenteren dat de postcode aanpassing als gevolg van de door de gemeenteraad gewenste woonplaatswijziging ons inziens kostenloos zou moeten worden doorgevoerd. TNT heeft daarop pas gedateerd 20 mei 2008 een reactie gegeven. Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 TNT redeneert dat destijds (1995) door Nijmegen heel bewust en weloverwogen is gekozen om de bestaande woonplaatsnamen te handhaven. Desalniettemin zijn zij bereid om medewerking te verlenen aan de gewenste woonplaatswijziging. Dit omdat het gemeentebestuur wettelijk deze bevoegdheid is toegekend. Ze zijn echter niet bereid de kosten daarvoor voor eigen rekening te nemen. Dat doen zij alleen bij een planologische ontwikkeling waarbij twee woonplaatsen aan elkaar groeien zodanig dat het logisch is om (deels) samen te voegen, omdat het onwenselijk of onlogisch is om een postcodegrens dwars door een woonwijk te laten lopen. Deze redenering maakt dat het samenvoegen van Ressen en Oosterhout in principe voor rekening TNT zou kunnen komen. Daarentegen is er volgens TNT geen enkele logica om beiden samen te voegen met de woonplaats Nijmegen, omdat deze geografisch gescheiden worden door de Waal. Daar komt nog bij, dat Lent daarin dan niet meegaat. Vandaar dat TNT in zijn brief van mei 2008 komt met een compromis-voorstel om een nieuwe woonplaats Nijmegen-Noord te vormen, bestaande uit de woonplaaten Ressen en Oosterhout. Dit is ook ingegeven vanuit bedrijfsmatige overwegingen. De woonplaatsen ten noorden van de Waal worden nu bediend vanuit een distributiecentrum in Elst. Na samenvoeging met de woonplaats Nijmegen ten zuiden van de Waal is dat niet meer mogelijk. Het alternatief van TNT is echter niet in lijn met het eerdere besluit van uw raad en is door ons dan ook niet verder uitgewerkt. Het samenvoegen van Ressen en Oosterhout met de woonplaats Nijmegen gaat dus extra kosten met zich meebrengen voor de gemeente. M.b.t. hernoeming dubbele straten Met het besluit tot samenvoeging van Ressen en Oosterhout met de woonplaats Nijmegen is tevens besloten om de problematiek van dubbele straatnaamgeving aan te pakken. Daarvoor is in het raadsbesluit van november 2006 de procedure vastgelegd. Het is natuurlijk logisch om beide ontwikkelingen gelijktijdig te effectueren om daarmee dubbele adreswijziging (en daarmee dubbele overlast en kosten) te voorkomen. Uw raad heeft een motie van die strekking aanvaard in de vergadering van 29 november M.b.t. wijkgrenswijziging Oosterhout-Ressen De huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen doorsnijdt het plan Groot Oosterhout. Daarom stellen we u voor om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen naar het oosten te verleggen tot op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout, RV 84/ 2008, d.d. 18 juni 2008) volledig binnen de wijk Ressen komen te vallen. Dit was één van de aanleidingen om tot samenvoeging van de woonplaatsen te komen. 4 Klimaat NVT 5 Risico s Wij sturen nadrukkelijk aan op effectuering van de samenvoeging per 1 januari We zijn in bespreking met TNT-post om een soepele overgang te regelen. De samenwerking is goed, maar de materie is taai. De effecten van de woonplaatswijziging zijn ingrijpend voor de bedrijfsvoering van ondernemers, vooral als deze een groot klantenbestand hebben. Fouten bij de overgang zijn op voorhand niet volledig uit te sluiten en kunnen leiden tot extra claims. Wij leggen u een overgangsvoorstel voor, omdat door VROM geen woonplaatscodes worden toegekend als de gemeente Nijmegen niet tijdig al haar woonplaatsen vaststelt. Zonder Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 woonplaatscodes kan de gemeente Nijmegen niet worden aangesloten op de landelijke voorziening van de BAG. 6 Financiën Naast de kosten van de woonplaatsnaamwijziging betreft het ook kosten voor de wijziging als gevolg van dubbele of gelijkluidende straatnamen. Het gaat in totaal om bijna 2100 adressen, waarvan 160 bedrijven, in Oosterhout en Ressen (alle adressen), in Lent (195 adressen ) en Nijmegen (107 adressen). De totale kosten bedragen ,--. Hiervan is begroot voor een vergoeding aan TNT en is begroot voor compensatie van kosten e.d. voor bewoners en bedrijven. De resterende is bestemd voor nieuwe komborden en administratieve kosten. Voor een nadere specificatie verwijzen we u naar bijlage 1. Deze kosten zijn niet begroot en worden meegenomen in de voorjaarsnota Communicatie Bij de voorbereiding worden de wijkraden van Oosterhout en Lent nadrukkelijk betrokken. Ook de dorpsraad Ressen is op de hoogte gehouden, maar de effecten van de samenvoeging zijn daar beduidend kleiner. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen van Lent en Oosterhout. Bij de wijziging van straatnamen zullen bewoners van de betreffende straat betrokken worden. Zij kunnen kiezen uit maximaal drie alternatieven die in overleg met de wijkraden zijn/worden gekozen. Tenslotte is iedereen van wie het adres wijzigt daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld middels een brief die op de betreffende situatie van toepassing is. Vanzelfsprekend zullen we via wijkbladen, weekblad De Brug en mailings betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 8 Uitvoering en evaluatie Conform het raadsbesluit van 29 november 2006 (210/2006) zullen burgers en bedrijven op een goede manier tegemoet gekomen worden in de kosten en overlast als gevolg van de plaatsnaamwijziging. Wij zijn in gesprek met wijkraden en een vertegenwoordiging van ondernemers over een passend overgangspakket en compensatie. Van belang daarbij is de overgangsperiode die TNT kan garanderen. Standaard is de 100% nabezorggarantie nog dezelfde dag gedurende de eerste maand. TNT onderzoekt of deze garantie, op een iets lager serviceniveau, verlengd kan worden tot één of mogelijk zelfs twee kwartalen. Tweede belangrijke punt is de toegekende postcodes. Deze zullen in de range gekozen worden. Het zullen twee vaste postcoderanges worden. Dat maakt het mogelijk om met verzekeringsmaatschappijen afspraken te maken over continuering van de verzekeringsvoorwaarden onder auto-, fiets-, inboedel- en opstalverzekeringen. Daarnaast willen we kijken of er een vergoedingsregeling kan komen voor aantoonbare schade als gevolg van de overgang voor bedrijven. Met de wijkraden bespreken we een dienstverleningspakket met o.a. adreswijzigingskaarten Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 en het collectief doorgeven van adreswijziging aan nutsbedrijven e.d., zodanig dat de gevolgen van de adreswijziging voor het huishouden tot een minimum beperkt blijven. Financiële compensatie voor huishoudens voegt ons inziens daarnaast weinig toe, is bovendien moeilijk uitvoerbaar, fraudegevoelig en minder klantvriendelijk. Bij deze woonplaatswijziging zal ook een aantal straatnaamwijzigingen meegenomen worden conform de lijst in bijlage 4. Op basis van de criteria uit voornoemd raadsbesluit is bepaald welke van de dubbele of gelijkluidende straatnaam moet wijzigen. Dat is in de bijlage 4 aangegeven. Het gaat om 6 straten in de huidige woonplaats Nijmegen, 6 straten in Lent en 4 straten in Oosterhout. In Oosterhout wordt ook een eerder besluit d.d. 4 juni 2008 (RV 43/2008) geëffectueerd waarbij de Fruitlaan in De Elten wordt hernoemd als Terralaan. Ten slotte stellen we u voor om de grens tussen de nieuwe wijken Oosterhout en Ressen te leggen op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout, RV 84/ 2008, d.d. 18 juni 2008) volledig binnen de wijk Ressen komen te vallen. De huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen ligt oostelijker en doorsnijdt het plan Groot Oosterhout. Dit was één van de aanleidingen om tot samenvoeging van de woonplaatsen te komen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage: Brieven aan bewoners Kostenraming Woonplaatswijziging Nijmegen Noord Brief van TNT Post Dubbele straatnamen - aantallen adressen Plattegronden Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

8 Agendapunt Omschrijving voorstel pagina 8 10 Woonplaatsaanwijzing (210/2006) Raadsvoorstel d.d. 27 oktober De Commissie Straatnaamgeving op te dragen een raadsvoorstel voor te bereiden om a. De woonplaats Nijmegen vast te stellen in het kader van de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. b. De begrenzing van deze woonplaats te doen samenvallen met de buitengrenzen van de gemeente Nijmegen. c. In dit raadsvoorstel te betrekken de consequenties van beslispunt 1a. en 1b. voor het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (raadsvoorstel 180/1995) m.b.t. de aanwijzing van de woonplaatsen Lent gemeente Nijmegen, Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen alsmede de consequenties van het amendement Woonplaatsen wijken voor wijken, onderdeel van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 (Gebiedsindelingen Nijmegen, raadsvoorstel 133/2006). 2. De Commissie Straatnaamgeving op te dragen voorbereidingen te treffen tot het hernoemen van dubbele straatnamen in de gemeente Nijmegen en, in overleg met de hulpdiensten en de aangrenzende woonplaatsen Oosterhout (gemeente Overbetuwe) en Ressen (gemeente Lingewaard), bij deze voorbereidingen alle overige straatnamen te betrekken die aanleiding kunnen geven tot verwarring. 3. De volgende criteria (in volgorde van afweging) vast te stellen t.b.v. de hernoeming van dubbele straten: a. Het aantal bestaande adressen in de straat (de straat met significant het grootste aantal adressen wordt gehandhaafd). b. Anciënniteit (de oudste straatnaam wordt gehandhaafd, mits deze aantoonbaar meer dan 100 jaar ouder is). c. Economisch belang (de straat met 10 of meer bedrijven met meer dan 5 medewerkers wordt gehandhaafd). d. Gebiedsverwijzing (de straatnaam die verwijst naar een nog bestaand (geografisch) element (bijv. school, kerk, station) wordt gehandhaafd). 4. Het College op te dragen: a. TNT Post te informeren over het voornemen, genoemd onder beslispunt 1. en de onderhandelingen met deze instelling te voeren over de consequenties van dit voornemen voor de postcodering en de daarmee gemoeide kosten. b. In nauwe samenwerking met de Commissie Straatnaamgeving de bewoners te informeren en te consulteren over de beslispunt 1. en 2. en hun consequenties, conform bijgaand voorstel. c. Dekkingsvoorstellen te doen bij de nadere besluitvorming m.b.t. beslispunten 1. t/m 4b. Motie: 1e indiener De onkosten vergoed! H. Veldman (VVD) De gemeenteraad van Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 november 2006, overwegende dat Het raadsvoorstel Woonplaatswijziging er toe leidt dat adresgegevens worden veranderd Dit voor zowel burger als bedrijfsleven diverse kosten met zich meebrengt Verzoekt het college 1. Er voor zorg te dragen dat inweners, instellingen en bedrijven op goede manier tegemoet gekomen worden in de kosten van de noodzakelijke adreswijzigingen 2. Te onderzoeken hoe dit op de beste wijze kan geschieden, hier middelen voor te reserveren bij de perspectiefnota 2008 en dit terug te koppelen naar de raad.

9 Agendapunt Omschrijving voorstel pagina 9 Voor: (28) PvdA (Jansen), SP, GL, CDA, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, GewoonNijmegen, Stadspartij Tegen: (10) PvdA (10) Motie aanvaard Motie: 1e indiener Geen dubbel gedoe M. Spruit (GL) De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen op woensdag 29 november 2006, overwegende dat: Bij eventuele naamswijziging van de woonplaat bewoners geconfronteerd worden met kostbare adreswijzigingen; De raad voornemens is op korte termijn dubbele straatnamen aan de pakken vanwege onduidelijkheid voor de hulpdiensten; Dit ook weer kan leiden tot kostbare adreswijzgingen; Besluit: Het college op te dragen de uitvoering van straatnaamwijzging en eventuele plaatsnaamwijziging tegelijkertijd te implementeren om de lasten voor burgers, bedrijven en gemeente zoveel mogelijk te beperken En gaat over tot de orde van de dag Motie unaniem aanvaard Amendement: Naamgeving Nijmegen Noord - Land over de Waal 1 e indiener C. Teunissen (CDA) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 november 2006, overwegende dat: de Raad in 1995 unaniem een besluit heeft genomen de woonplaatsen Lent, Gemeente Nijmegen, Oosterhout, Gemeente Nijmegen en Ressen Gemeente vast te stellen; de genoemde argumenten (zie ook bijlage 1: Voorstel Naamgeving Land over de Waal ) acceptatie zal hoog zijn door zittende bewoners en ondernemers; schept duidelijke identiteit voor de nieuwe Nijmeegse woonwijken (historisch bepaalde namen, vergelijkbaar met Hatert en Hees); geen verwarring over oude en nieuwe adressering en dus valt te verwachten dat er een goed gebruik van adressering gemaakt wordt; geen extra administratieve kosten voor de gemeenten; geen extra kosten voor bewoners en ondernemers; wijziging postcodes kan tot een minimum beperkt blijven; bestaande straatnamen kunnen gehandhaafd blijven, omdat deze gekoppeld zijn aan een unieke woonplaatsnaam. nog steeds van kracht zijn; er (grotere) VINEX locaties zijn met hetzelfde verschijnsel; de begrenzing van de verschillende woonplaatsen in 1995 zijn vastgesteld. Besluit: De beslispunten: 1.b. als volgt te wijzigen: De begrenzing van deze woonplaats te doen samenvallen met de buitengrenzen van de gemeente Nijmegen, met uitzondering van de reeds vastgestelde woonplaatsen: Lent - Gemeente Nijmegen, Oosterhout - Gemeente Nijmegen en Ressen - Gemeente Nijmegen;

10 Agendapunt Omschrijving voorstel pagina 10 1.c. als volgt te wijzigen: In dit raadsvoorstel te betrekken de consequenties van het amendement Woonplaatsen wijken voor wijken, onderdeel van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 Gebiedsindelingen Nijmegen, raadsvoorstel 133/2006; 2. te schrappen 3. te schappen 4. te schrappen En gaat over tot de orde van de dag, Voor: (10) CDA, D66, VSP, GewoonNijmegen, Stadspartij Tegen: (28) PvdA, SP, GL, VVD, NijmegenNu Amendement verworpen Amendement: Nijmegen omarmt woonplaats Lent 1 e indiener M. van Nijnatten (PvdA) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 november 2006, Besluit het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen door punt 1.a als volgt te wijzigen: 1.a. Twee woonplaatsen vast te stellen in het kader van de invoering van de Basisregistratie Adressen en gebouwen, nl. Nijmegen en Lent gemeente Nijmegen, waarbij de begrenzing van deze laatste woonplaats dezelfde is als nu reeds gehanteerd wordt. Toelichting Opheffing van de woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen schept alleen maar duidelijkheid in verhouding tot de woonplaatsen in de omliggende gemeenten. Er is echter maar één Lent. In 1995 is het dorp dat reeds 800 jaar bestaat en het omliggende gebied gekenmerkt als woonplaats. Er is geen enkele verwarring met andere woonplaatsen. Omdat de woonplaatsgrens geen overlap heeft met de wijkgrenzen van Oosterhout en Ressen is dit besluit ook duurzaam voor toekomstige wijzigingen. Amendement unaniem aanvaard Amendement: Ook bewoners maken kosten 1 e indiener B. van Zijll de Jong - Lodenstein (Stadspartij) De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 29 november 2006, Gehoord hebbende de discusie in de raadskamer, besluit aan beslispunt 4 een nieuw punt 4 d toe te voegen: 4.d. De raad te informeren omtrent alle kosten dievoor de bewoners van de woonplaatsen Oosterhout Nijmegen en Ressen Nijemgen verbonden zijn aan het opheffen van deze woonplaatsen, zodat de raad kan bepalen welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Amendement ingetrokken

11 Agendapunt Omschrijving voorstel Amendement: Heldere grenzen 1 e indiener B. van Zijll de Jong - Lodenstein (Stadspartij) pagina 11 De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 29 november 2006, Gehoord hebbende de discussie in de raadskamer, Besluit aan beslispunt 1.b. het volgende toe te voegen: De begrenzing van de toekomstige Nijmeegse wijken Oosterhout en Ressen samen te laten vallen met de buitengrenzen van de huidige woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. Amendement unaniem aanvaard Raadsbesluit d.d. 29 november 2006 Voor (32) PvdA, SP, GL, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, Stadspartij Tegen (6) CDA, GewoonNijmegen Voorstel aanvaard

12 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Bewoners en ondernemers van de Berkenstraat, Kastanjelaan, Tuinstraat, Dr. Ariënsstraat, Schoolstraat en Bloemerstraat in Lent Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk BS50/ Contactpersoon Jan Bannink Onderwerp Straatnaamwijziging Datum uw brief Doorkiesnummer Beste bewoner en/of ondernemer, Zoals u wellicht al weet heeft de gemeenteraad op 29 november 2006 besloten dat de woonplaatsnaam van Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen gaat wijzigen en dat de woonplaatsnaam Lent blijft bestaan. Tegelijkertijd heeft de raad besloten dat een aantal straatnamen in de gemeente Nijmegen een andere naam krijgt. Op dit moment zijn er namelijk straten, boven en beneden de Waal, met dezelfde naam of met namen die erg op elkaar lijken. De reden dat de raad besloten heeft om deze wijzigingen door te voeren, is om onduidelijke situaties voor vooral hulpdiensten weg te nemen. Om dubbele overlast te voorkomen, heeft de raad eveneens besloten dat beide wijzigingen gelijktijdig ingevoerd worden. Besluitvorming Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de woonplaatswijziging per 1 januari 2010 in te voeren. En tegelijkertijd wordt de straatnaamwijziging doorgevoerd. In juni neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Wat betekent dit voor u als bewoner? Op dit moment kennen we de woonplaatsnamen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. Met ingang van 1 januari 2010 gaat dit veranderen. Beide woonplaatsen gaan dan volledig op in gemeente Nijmegen. In uw geval blijft de naam van uw woonplaats hetzelfde, namelijk Lent. Dit betekent dat er binnen de gemeente Nijmegen vanaf 2010 twee woonplaatsen zijn: Lent en Nijmegen. De straatnaamwijziging betreft zowel straten in Nijmegen-Noord als in Nijmegen beneden de Waal. Ook in Lent gaan straatnamen veranderen, waaronder de naam van uw straat. De raad heeft een aantal criteria vastgesteld om te bepalen welke straatnaam gewijzigd wordt. Als belangrijkste criterium is het hoogste aantal adressen gehanteerd. Hoe uw straat gaat heten, dat kunt u mede bepalen. U kunt straks kiezen uit maximaal drie alternatieven die de gemeente samen met de wijkraden heeft vastgesteld. In de bijlage vindt u een overzicht van alle straatnamen die in de gemeente Nijmegen veranderen.

13 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 1 Soepele overgang Uiterlijk 15 november 2009 ontvangt u bericht over uw nieuwe adres. Om de overgang naar een nieuwe straatnaam zo soepel mogelijk te laten verlopen, overlegt de gemeente gedurende de hele periode met de wijkraden in de wijken die met deze regeling te maken hebben. Zo wordt er in overleg met de wijkraden een dienstverleningspakket samengesteld. Eveneens wordt naar nutsbedrijven e.d. een collectieve adreswijziging gestuurd. Daarnaast stuurt TNT Post gedurende één maand uw post binnen één dag door. Dus tot en met 1 februari 2010 wordt post geadresseerd naar uw oude adres doorgestuurd. De gemeente bekijkt nog met TNT of deze doorstuurservice kan worden verlengd. Wat betekent dit voor u als (zelfstandig) ondernemer? Met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen van Lent en Oosterhout zijn de consequenties voor ondernemers in beeld gebracht. Een overgangsperiode is mede ingesteld om de effecten van de woonplaatswijziging voor u als ondernemer minder ingrijpend te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw drukwerk met het huidige adres nog enige tijd gebruiken en heeft u meer tijd om de wijzigingen in uw drukwerk door te voeren. Wij bieden u in ieder geval hetzelfde servicepakket als alle andere inwoners van wie het adres gaat wijzigen. De gemeente overlegt daarnaast met ondernemersverenigingen over een tegemoetkoming in de kosten. Planning en vervolg Naar verwachting kunnen wij u in september 2009 meer inhoudelijk informeren over de definitieve regelingen met TNT en de details rond de overgang. Vanzelfsprekend vindt u op de gemeentepagina s in De Brug, bij het Open Huis en op eveneens alle relevante informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

14 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 2 Bijlage: dubbele straatnamen die gaan veranderen in de gemeente Nijmegen Azaleastraat, Nijmegen Begoniastraat, Nijmegen Berkenstraat, Lent Cyclamenstraat, Nijmegen Goudenregenstraat, Nijmegen Groenestraat, Oosterhout Haagbeukstraat, Nijmegen Kastanjelaan, Lent Molenweg, Oosterhout Nijverheidsweg, Oosterhout Schoolstraat, Lent Tuinstraat, Lent Verbindingsweg, Oosterhout Dr. Ariënstraat, Lent Bloemenstraat, Lent Bloemerhof, Nijmegen De Spoorstraat en Dijkstraat (te vinden in zowel Lent als in Nijmegen) worden voorlopig niet hernoemd, omdat het gebied van de straten in Lent zozeer in ontwikkeling zijn, dat de consequenties nog niet bekend zijn.

15 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Aan de bewoners en ondernemers van Azaleastraat, Begoniastraat, Cyclamenstraat, Goudenregenstraat, Haagbeukstraat en Bloemerhof in Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk BS50/ Contactpersoon Jan Bannink Onderwerp Straatnaamwijziging Datum uw brief Doorkiesnummer Beste bewoner en/of ondernemer, Op dit moment zijn er straten in Nijmegen, boven en beneden de Waal, met dezelfde naam of namen die erg op elkaar lijken. Dit heeft tot onduidelijke situaties geleid bij vooral hulpdiensten zoals brandweer en ambulance. Daarom heeft de raad besloten deze dubbelingen op te heffen door enkele straten een nieuwe naam te geven. De raad heeft ook besloten de woonplaatsnamen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen op te heffen. Met ingang van 1 januari 2010 gaan beide woonplaatsen volledig op in de gemeente Nijmegen. Om dubbele overlast te voorkomen, heeft de raad besloten straatnaamwijzigingen en woonplaatswijziging tegelijkertijd in te voeren. Waarom verandert uw straat van naam en niet de andere straat met dezelfde naam? Om te bepalen welke straten er van naam veranderen, heeft de raad een aantal criteria vastgesteld. Als belangrijkste criterium is het hoogste aantal adressen gehanteerd. Dat betekent dat de straat met de minste adressen van naam gaat veranderen. Uw straat hoort daarbij. Hoe de nieuwe straatnamen gaan luiden, wordt mede door de bewoners bepaald. U kunt straks kiezen uit maximaal drie alternatieven die de gemeente samen met de wijkraden heeft vastgesteld. Wat betekent dit voor u als bewoner? Met ingang van 1 januari 2010 krijgt ook uw straat dus een nieuwe naam. De straatnaamwijziging betekent voor u ongemak. Al uw kennissen, maar ook diverse instanties als verzekeringsmaatschappijen en leveranciers moeten van uw nieuwe adres op de hoogte worden gesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet blij bent met deze straatnaamverandering. Maar de vindbaarheid voor de hulpdiensten moet zwaarder wegen. Wij willen het ongemak voor u zo veel mogelijk beperken met een dienstverleningspakket. Daarover leest u meer in een volgende brief. In de bijlage vindt u een overzicht van alle straatnamen die in de gemeente Nijmegen veranderen.

16 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 1 Soepele overgang Uiterlijk 15 november ontvangt u bericht over uw nieuwe straatnaam. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, overlegt de gemeente gedurende de hele periode met de verschillende wijkraden in de wijken die met deze regeling te maken hebben. Zo wordt er in overleg met de wijkraden een dienstverleningspakket samengesteld. Eveneens wordt naar nutsbedrijven e.d. een collectieve adreswijziging gestuurd. Daarnaast stuurt TNT Post gedurende één maand uw post binnen één dag door. Dus tot en met 1 februari 2010 wordt post geadresseerd naar uw oude adres doorgestuurd. De gemeente bekijkt nog met TNT of deze doorstuurservice kan worden verlengd. Wat betekent dit voor u als u (zelfstandig) ondernemer bent? Een overgangsperiode is mede ingesteld om de effecten van de straatnaamwijziging voor u als ondernemer minder ingrijpend te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw drukwerk met het huidige adres nog enige tijd gebruiken en heeft u meer tijd om de wijzigingen in uw drukwerk door te voeren. Wij bieden u in ieder geval hetzelfde servicepakket als alle andere inwoners van wie het adres gaat wijzigen. De gemeente overlegt daarnaast met ondernemersverenigingen over een tegemoetkoming in de kosten. Besluitvorming Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de woonplaatswijziging per 1 januari 2010 in te voeren. En tegelijkertijd wordt de straatnaamwijziging doorgevoerd. In juni neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Planning en vervolg Naar verwachting kunnen wij u in september 2009 meer inhoudelijk informeren over de definitieve regelingen met TNT en de details rond de overgang. Vanzelfsprekend vindt u op de gemeentepagina s in De Brug, bij het Open Huis en op eveneens alle relevante informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, of uw wijkmanager. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

17 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 2 Bijlage: straatnamen die gaan veranderen in de gemeente Nijmegen Azaleastraat, Nijmegen Begoniastraat, Nijmegen Berkenstraat, Lent Cyclamenstraat, Nijmegen Goudenregenstraat, Nijmegen Groenestraat, Oosterhout Haagbeukstraat, Nijmegen Kastanjelaan, Lent Molenweg, Oosterhout Nijverheidsweg, Oosterhout Schoolstraat, Lent Tuinstraat, Lent Verbindingsweg, Oosterhout Dr. Ariënstraat, Lent Bloemenstraat, Lent Bloemerhof, Nijmegen De Spoorstraat en Dijkstraat (te vinden in zowel Lent als in Nijmegen) worden voorlopig niet hernoemd, omdat het gebied van de straten in Lent zozeer in ontwikkeling zijn, dat de consequenties nog niet bekend zijn.

18 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Aan de bewoners en ondernemers van Dupondiusstraat, Ligulastraat, Imbrexstraat, Fibulastraat, Jonagoldstraat, Knapkersstraat, Elstarstraat en Morelstraat in Oosterhout gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk BS50/ Contactpersoon Jan Bannink Onderwerp Woonplaats- en straatnaamwijziging Datum uw brief Doorkiesnummer Beste bewoner en/ondernemer, Zoals u wellicht al weet heeft de gemeenteraad op 29 november 2006 besloten dat de woonplaatsnaam van Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen gaat wijzigen. Tegelijkertijd heeft de raad besloten dat een aantal straten in de gemeente Nijmegen een andere naam krijgt. Op dit moment zijn er namelijk straten in Nijmegen, boven en beneden de Waal, met dezelfde naam of met namen die erg op elkaar lijken. Bovendien heeft de gemeenteraad op 4 juni 2008 het besluit genomen dat de woningen die hun voordeur aan de Fruitlaan hebben een andere adressering krijgen en een deel van de straat herbenoemd wordt als Terralaan. Hierover bent u al eerder geïnformeerd. De reden dat de raad bovenstaande besluiten heeft genomen, is om onduidelijke situaties voor vooral hulpdiensten weg te nemen. Om dubbele overlast te voorkomen, heeft de raad eveneens besloten dat alle wijzigingen gelijktijdig ingevoerd worden, namelijk 1 januari Besluitvorming Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de woonplaatswijziging per 1 januari 2010 in te voeren. En tegelijkertijd wordt de straatnaamwijziging doorgevoerd. In juni neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Wat betekent dit voor u als bewoner? Op dit moment is de naam van uw woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen of Ressen gemeente Nijmegen. Beide woonplaatsen gaan volledig op in gemeente Nijmegen. Dit betekent dat ook uw postcode verandert. De woonplaats Lent blijft wel bestaan. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeente Nijmegen vanaf 2010 twee woonplaatsen zijn: Lent en Nijmegen. De straatnaamwijziging betreft zowel straten in Nijmegen-Noord als in Nijmegen beneden de Waal. In uw geval krijgt u een ander adres om een andere reden dan vanwege een dubbele benaming. Op dit moment wordt uw adres bepaald door de straatnaam waarop de achterzijde van uw woning uitkomt, terwijl de voordeur van uw woning zich aan de huidige Fruitlaan bevindt. Dit leidt tot verwarrende situaties, ook bij hulpdiensten.

19 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 1 In de nieuwe situatie wordt de Fruitlaan opgedeeld in twee delen. De woningen in het deel in De Boomgaard worden geadresseerd aan de Fruitlaan. In De Elten krijgt de Fruitlaan een nieuwe naam. De woningen in dit gedeelte liggen vanaf 1 januari 2010 aan de Terralaan. In de bijlage vindt u een overzicht van alle overige straatnamen die in de gemeente Nijmegen veranderen. Soepele overgang Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, overlegt de gemeente gedurende de hele periode met de verschillende wijkraden in de wijken die met deze regeling te maken hebben. Zo wordt er een dienstverleningspakket samengesteld. Eveneens wordt naar nutsbedrijven e.d. een collectieve adreswijziging gestuurd. Daarnaast stuurt TNT Post gedurende één maand uw post binnen één dag door. Dus tot en met 1 februari 2010 wordt post geadresseerd naar uw oude adres doorgestuurd. De gemeente bekijkt nog met TNT of deze doorstuurservice kan worden verlengd. Een verandering van uw woonplaatsnaam en postcode zou kunnen betekenen dat u onder andere verzekeringsvoorwaarden valt voor wat betreft uw auto-, fiets-, inboedel- en opstalverzekering. De gemeente heeft hierover overleg met verzekeraars om tot een continuering van de reeds bestaande verzekeringsvoorwaarden te komen. Wat betekent dit voor u als (zelfstandig) ondernemer? Met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen van Lent en Oosterhout zijn de consequenties voor ondernemers in beeld gebracht. Een overgangsperiode is mede ingesteld om de effecten van de woonplaatswijziging voor u als ondernemer minder ingrijpend te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw drukwerk met het huidige adres nog enige tijd gebruiken en heeft u meer tijd om de wijzigingen in uw drukwerk door te voeren. Wij bieden u in ieder geval hetzelfde servicepakket als alle andere inwoners. De gemeente overlegt daarnaast met ondernemersverenigingen over een tegemoetkoming in de kosten. Planning en vervolg Naar verwachting kunnen wij u in september 2009 meer inhoudelijk informeren over de definitieve regelingen met TNT en de verzekeraars en de details rond de overgang. Vanzelfsprekend vindt u op de gemeentepagina s in De Brug, bij het Open Huis en op eveneens alle relevante informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

20 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 2 Bijlage: straatnamen die gaan veranderen in de gemeente Nijmegen Azaleastraat, Nijmegen Begoniastraat, Nijmegen Berkenstraat, Lent Cyclamenstraat, Nijmegen Goudenregenstraat, Nijmegen Groenestraat, Oosterhout Haagbeukstraat, Nijmegen Kastanjelaan, Lent Molenweg, Oosterhout Nijverheidsweg, Oosterhout Schoolstraat, Lent Tuinstraat, Lent Verbindingsweg, Oosterhout Dr. Ariënstraat, Lent Bloemenstraat, Lent Bloemerhof, Nijmegen De Spoorstraat en Dijkstraat (te vinden in zowel Lent als in Nijmegen) worden voorlopig niet hernoemd, omdat het gebied van de straten in Lent zozeer in ontwikkeling zijn, dat de consequenties nog niet bekend zijn.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 maart 2011 / 39/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Voortgang medische heroïne behandeling Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 4 december 2012 in het Stadhuis, Staduisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 21.35-23.00

Nadere informatie

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387

Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.ni Bank Nederlandse Gemeenten 28 50 04 387 Nieuwegein (i rg~.\ \\... '. '... Concerndirectiel 2 0., 2 0 0 7 beleidscoördinatie ~ - Contactpersoon

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de

verslag referendumcommissie van de werkzaamheden van de verslag van de werkzaamheden van de referendumcommissie INHOUDSOPGAVE Conclusies en aanbevelingen 5 1. Inleiding 9 2. Referendum 11 2.1. Het eerste nationale referendum 11 2.2. Wet raadplegend referendum

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis.

Besluitenlijst. van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Besluitenlijst van de besluitronde van de Politieke Avond van de Raad van de gemeente Nijmegen op woensdag 10 november om 19.30 uur in het stadhuis. Afwezig: - Omnummer: 30 pagina 2 1. Opening en mededelingen

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter,

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Geachte voorzitter, Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Contactpersoon - Datum 18 november 2008 Ons kenmerk VenW/DGLM/2008-1793 Onderwerp Beantwoording kamervragen (kenmerk:

Nadere informatie

Onderzoek Twynstra Gudde

Onderzoek Twynstra Gudde Directie Bestuur & Organisatie Concernfinanciën Ingekomen stuk D14 Aan de raad van de gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen

Financieel statuut. Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Financieel statuut Vereniging van openbare en algemeen toegankelijke scholen Colofon Financieel statuut Uitgave: VOS/ABB Tekstbijdragen:

Nadere informatie

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015

VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 VRAGEN RAADSFRACTIES EN ANTWOORDEN COLLEGE M.B.T. DE VOORJAARSNOTA 2014 EN KADERNOTA 2015 Gebruikte afkortingen: B06-L2000 L.NU: lingewaard.nu MSW: burgemeester CDA PvdA TJ: wet Janssen D66 SP : wet Peren

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W

Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Voorstel aan de Raad Klik hier voor de brief d.d. 16 januari 2007 van het college van B&W Klik hier voor het collegevoorstel/-besluit d.d. 16 januari 2007 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten

RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416. krediet investering en frictiekosten RAADSVOORSTEL *D13.004416* D13.004416 DATUM 28 oktober 2013 AGENDAPUNT 18 ONDERWERP Instemmen met uitgangspunten toekomstbestendige bibliotheek en beschikbaar stellen krediet investering en frictiekosten

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede

Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede. Rekenkamercommissie Ede Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Rekenkamercommissie Ede 2 Rekenkamercommissie Ede 3 Onderzoek verstrekking geldleningen aan derden door de gemeente Ede Onderzoek verstrekking

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 553 Uitbreiding van de kring van verzekerden ingevolge de Ziekenfondswet met zelfstandigen voor wie, gelet op hun inkomen, toegang tot de sociale

Nadere informatie

Basisregistratie personen - fraude

Basisregistratie personen - fraude Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Basisregistratie personen - fraude Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Wet Basisregistratie

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 520 Wijziging van de Boeken 6 en 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE WEERT VAN 2 NOVEMBER 2006 1. Opening...2 2. Spreekrecht...2 3. Mededelingen...2 4. a. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 20 september

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013. 1 januari 2013 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Heemskerk 2013 1 januari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 6 Eigen verantwoordelijkheid 6 Beperking, chronisch psychisch probleem of psychosociaal

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie