Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG)"

Transcriptie

1 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 10 juni 2009 / 95/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: juni 2009 Onderwerp Straatnaamgeving - Woonplaatsaanwijzing (incl. overgangsvoorstel in kader BAG) Programma / Programmanummer 9210 Portefeuillehouder P. Depla Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 19 mei 2009 Samenvatting Raadsvoorstel ter vaststelling van twee woonplaatsen in de gemeente Nijmegen, zoals opgedragen bij raadsbesluit van 29 november 2006 (geamendeerd raadsvoorstel Woonplaatsaanwijzing RV 210/2006) en ter tijdelijke vaststelling van drie van de vier woonplaatsen in de gemeente Nijmegen, overeenkomstig de huidige situatie. Het voorstel voor de tijdelijke vaststelling is bedoeld als overgangsvoorstel en dient uitsluitend om een tijdige aansluiting te waarborgen op de landelijke voorziening van de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Voorstel om te besluiten 1. In te trekken het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (RV 180/1995) ter aanwijzing van de woonplaatsen Lent gemeente Nijmegen, Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. 2. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer , gedateerd en in overeenstemming met het Raadsbesluit van 29 november 2006 (geamendeerd raadsvoorstel 210/2006) inzake Woonplaatsaanwijzing, de volgende woonplaatsen vast te stellen: a. Nijmegen; b. Lent. 3. De ingangsdatum van de in beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam vast te stellen op 1 januari De ingangsdatum van de in beslispunt 2b bedoelde woonplaatsnaam met onmiddellijke ingang vast te stellen. 4. Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer , gedateerd , met onmiddellijke ingang tijdelijk de volgende woonplaatsen vast te stellen: a. Nijmegen; b. Oosterhout gemeente Nijmegen; c. Ressen gemeente Nijmegen. Opgesteld door, telefoonnummer, Jan Bannink, 9684, Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

2 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 1 5. De in beslispunt 4 bedoelde woonplaatsnamen in te trekken op het moment dat de in beslispunt 2a bedoelde woonplaatsnaam van kracht wordt, zijnde 1 januari Het college op te dragen het voorstel voor de hernoeming van de dubbele straten in de gemeente Nijmegen tijdig aan onze raad voor te leggen zodat deze hernoeming gelijktijdig met de woonplaatswijziging geëffectueerd kan worden. 7. De grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen zodanig aan te passen, dat deze op de as van de Griftdijk komt, waarmee de nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout) volledig binnen de grenzen van de nieuwe wijk Ressen vallen. 8. a. Voor de uitvoering van de woonplaatsnaamwijziging een budget van ,-- beschikbaar te stellen. b. De begrotingswijziging voor deze budgetuitbreiding te verwerken bij de voorjaarsnota Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

3 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding In november 2006 is door uw raad het besluit genomen om de woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen 1 samen te voegen met de woonplaats Nijmegen. Om dit mogelijk te maken is overeenstemming met TNT noodzakelijk, zowel over de samenvoeging ansich als de daaruit voortvloeiende kosten voor de toewijzing van postcodes. De correspondentie daarover is traag verlopen. Bij brief van 20 mei 2008 is een voorstel ontvangen van TNT waarin zij onderschrijft dat de vaststelling van woonplaatsen en begrenzingen een bevoegdheid is van het gemeentebestuur. TNT berekent daarvoor echter wel kosten door. De woonplaatswijziging betekent een adreswijziging voor een grote groep bewoners. Daarom stellen wij een ruime overgangsperiode voor, waarin post wordt nagezonden. Inmiddels zijn alle betrokkenen op de hoogte van de aanstaande wijziging. Alleen de ingangsdatum is nog niet definitief gecommuniceerd. In de loop van de voorbereidingsperiode, t.w. medio 2009, zal de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) in werking treden. De BAG vereist formeel vastgestelde woonplaatsen, waarover overeenstemming is bereikt met TNT Post. Op dit moment zijn binnen de gemeente Nijmegen alleen de drie woonplaatsen in Nijmegen- Noord benoemd. Het gebied ten zuiden van de Waal is nooit als woonplaats vastgesteld. In de zin van de BAG bestaat er formeel dus geen woonplaats Nijmegen. Om ook in de periode tot 1 januari 2010 aangesloten te kunnen worden op de landelijke voorziening van de BAG is het nodig dat er op korte termijn formeel een woonplaats Nijmegen wordt aangewezen en de andere woonplaatsen en hun begrenzing in overeenstemming worden gebracht met de regels die de BAG voorschrijft. Onderhavig voorstel voorziet in de door u gewenste woonplaatswijziging en tevens in een overgangsvoorstel ten behoeve van de BAG. Eén van de aanleidingen om tot samenvoeging van de woonplaatsen te komen was het feit dat de huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen het plan Groot Oosterhout doorsnijdt. Daarom stellen we u voor om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen naar het oosten te verleggen tot op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten volledig binnen de wijk Ressen komen te vallen. Tenslotte is in het voornoemde raadsvoostel ook aangegeven, dat dubbele straatnamen moeten worden herzien, conform de daarvoor voorgestelde procedure. 1.1 Wettelijk- of beleidskader Raadsbesluit van 29 november 2006 inzake Woonplaatsaanwijzing. Woonplaatsaanduiding en -begrenzing horen, evenals straatnaamgeving en de verdeling van de gemeente in wijken en buurten, tot de huishouding van de gemeente. De bevoegdheid van de raad om de huishouding van de gemeente te regelen is geregeld in de Grondwet in artikel 124, eerste lid, en in de Gemeentewet in de artikelen 108, eerste llid en 147. Conform de Verordening straatnaamgeving en huisnummering (1999), artikel 2, is de Raad bevoegd de gemeente te verdelen in wijken en buurten en de openbare ruimte te benoemen. 1 In dit voorstel worden verder kortheidshalve de namen Ressen en Oosterhout gehanteerd. Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

4 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 Het Kaderconvenant tussen het ministerie van VROM, de VNG en de Koninklijke TPG Post BV inzake postcodes en het daaruit voortvloeiende nader convenant zijn van toepassing. Hierin is de samenwerking geregeld tussen gemeenten en TNT inzake de toewijzing van woonplaatsen en postcodegebieden. 1.2 Relatie met programma Woonplaatsaanwijzing is een incidenteel voorkomend vraagstuk waarin programmatisch derhalve niet is voorzien. Straatnaamgeving valt onder het programma Facilitaire diensten en is een wettelijke taak. 2 Doelstelling 1. Uitvoering geven aan het raadsbesluit van november 2006 waarbij de gemeente Nijmegen twee woonplaatsen kent: Nijmegen en Lent. Voor de woonplaats Lent gelden de grenzen van de oorspronkelijk woonplaats Lent gemeente Elst. 2. Voorkomen dat de gemeente Nijmegen niet tijdig kan worden aangesloten op de landelijke voorziening van de BAG. 3. Zorgen dat wijkgrenzen nieuwe woonbuurten niet doorsnijden. 4. Voorkomen van verwarring door een heldere, eenduidige straatnaamgeving binnen de gemeente Nijmegen. In de gemeente Nijmegen zijn na de herindeling van 1995 in totaal 18 straten met eenzelfde of zeer gelijkluidende naam gekomen. Tevens wordt een aantal straatnaamwijzigingen meegenomen op basis van heroverwegingen inzake bereikbaarheid en herkenbaarheid (m.n. Fruitlaan Oosterhout) 3 Argumenten M.b.t. intrekking van het raadsbesluit ter benoeming van woonplaatsen d.d.18 oktober 1995 (RV 180/1995) Tussen1995, het jaar waarin de drie woonplaatsnamen in het huidige Nijmegen-Noord zijn vastgesteld en de ingangsdata van deze naamgeving in respectievelijk (1996)/1997 (Oosterhout gemeente Nijmegen), 1997 (Ressen gemeente Nijmegen) en 1998 (Lent gemeente Nijmegen), hebben twee grenscorrecties plaatsgevonden. Daarom is de tekening die hoort bij het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (RV 180/1995) niet meer in overeenstemming met de feitelijke situatie. Om die reden stellen wij u voor het besluit uit 1995 in te trekken en de namen opnieuw vast te stellen, overeenkomstig een nieuwe tekening, die de huidige situatie correct weergeeft. M.b.t. vervanging van Lent gemeente Nijmegen door Lent De woonplaatsnaam Lent gemeente Nijmegen, zoals in 1995 door uw raad vastgesteld, blijkt niet voor te komen in de systemen van TNT Post. De gemeente Nijmegen heeft indertijd verzuimd het besluit, dat afweek van het advies van de toenmalige PTT, bekend te maken bij de PTT. Alsnog verzoeken om aanpassing van de naam in de systemen van TNT Post zou een postcodewijziging (en daarmee een adreswijziging) voor Lent tot gevolg hebben. Om die reden en omdat de naam Lent geen verwarring oplevert met enige andere woonplaatsnaam, stellen wij uw raad voor de naam Lent gemeente Nijmegen te vervangen door de naam Lent. M.b.t. kostenberekening TNT Post Er is vanaf begin 2007 correspondentie gevoerd met TNT over deze kwestie. Op 23 augustus 2007 hebben wij TNT een uitgewerkt voorstel gestuurd, waarin wij beargumenteren dat de postcode aanpassing als gevolg van de door de gemeenteraad gewenste woonplaatswijziging ons inziens kostenloos zou moeten worden doorgevoerd. TNT heeft daarop pas gedateerd 20 mei 2008 een reactie gegeven. Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

5 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 4 TNT redeneert dat destijds (1995) door Nijmegen heel bewust en weloverwogen is gekozen om de bestaande woonplaatsnamen te handhaven. Desalniettemin zijn zij bereid om medewerking te verlenen aan de gewenste woonplaatswijziging. Dit omdat het gemeentebestuur wettelijk deze bevoegdheid is toegekend. Ze zijn echter niet bereid de kosten daarvoor voor eigen rekening te nemen. Dat doen zij alleen bij een planologische ontwikkeling waarbij twee woonplaatsen aan elkaar groeien zodanig dat het logisch is om (deels) samen te voegen, omdat het onwenselijk of onlogisch is om een postcodegrens dwars door een woonwijk te laten lopen. Deze redenering maakt dat het samenvoegen van Ressen en Oosterhout in principe voor rekening TNT zou kunnen komen. Daarentegen is er volgens TNT geen enkele logica om beiden samen te voegen met de woonplaats Nijmegen, omdat deze geografisch gescheiden worden door de Waal. Daar komt nog bij, dat Lent daarin dan niet meegaat. Vandaar dat TNT in zijn brief van mei 2008 komt met een compromis-voorstel om een nieuwe woonplaats Nijmegen-Noord te vormen, bestaande uit de woonplaaten Ressen en Oosterhout. Dit is ook ingegeven vanuit bedrijfsmatige overwegingen. De woonplaatsen ten noorden van de Waal worden nu bediend vanuit een distributiecentrum in Elst. Na samenvoeging met de woonplaats Nijmegen ten zuiden van de Waal is dat niet meer mogelijk. Het alternatief van TNT is echter niet in lijn met het eerdere besluit van uw raad en is door ons dan ook niet verder uitgewerkt. Het samenvoegen van Ressen en Oosterhout met de woonplaats Nijmegen gaat dus extra kosten met zich meebrengen voor de gemeente. M.b.t. hernoeming dubbele straten Met het besluit tot samenvoeging van Ressen en Oosterhout met de woonplaats Nijmegen is tevens besloten om de problematiek van dubbele straatnaamgeving aan te pakken. Daarvoor is in het raadsbesluit van november 2006 de procedure vastgelegd. Het is natuurlijk logisch om beide ontwikkelingen gelijktijdig te effectueren om daarmee dubbele adreswijziging (en daarmee dubbele overlast en kosten) te voorkomen. Uw raad heeft een motie van die strekking aanvaard in de vergadering van 29 november M.b.t. wijkgrenswijziging Oosterhout-Ressen De huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen doorsnijdt het plan Groot Oosterhout. Daarom stellen we u voor om de grens tussen de wijken Oosterhout en Ressen naar het oosten te verleggen tot op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout, RV 84/ 2008, d.d. 18 juni 2008) volledig binnen de wijk Ressen komen te vallen. Dit was één van de aanleidingen om tot samenvoeging van de woonplaatsen te komen. 4 Klimaat NVT 5 Risico s Wij sturen nadrukkelijk aan op effectuering van de samenvoeging per 1 januari We zijn in bespreking met TNT-post om een soepele overgang te regelen. De samenwerking is goed, maar de materie is taai. De effecten van de woonplaatswijziging zijn ingrijpend voor de bedrijfsvoering van ondernemers, vooral als deze een groot klantenbestand hebben. Fouten bij de overgang zijn op voorhand niet volledig uit te sluiten en kunnen leiden tot extra claims. Wij leggen u een overgangsvoorstel voor, omdat door VROM geen woonplaatscodes worden toegekend als de gemeente Nijmegen niet tijdig al haar woonplaatsen vaststelt. Zonder Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 5 woonplaatscodes kan de gemeente Nijmegen niet worden aangesloten op de landelijke voorziening van de BAG. 6 Financiën Naast de kosten van de woonplaatsnaamwijziging betreft het ook kosten voor de wijziging als gevolg van dubbele of gelijkluidende straatnamen. Het gaat in totaal om bijna 2100 adressen, waarvan 160 bedrijven, in Oosterhout en Ressen (alle adressen), in Lent (195 adressen ) en Nijmegen (107 adressen). De totale kosten bedragen ,--. Hiervan is begroot voor een vergoeding aan TNT en is begroot voor compensatie van kosten e.d. voor bewoners en bedrijven. De resterende is bestemd voor nieuwe komborden en administratieve kosten. Voor een nadere specificatie verwijzen we u naar bijlage 1. Deze kosten zijn niet begroot en worden meegenomen in de voorjaarsnota Communicatie Bij de voorbereiding worden de wijkraden van Oosterhout en Lent nadrukkelijk betrokken. Ook de dorpsraad Ressen is op de hoogte gehouden, maar de effecten van de samenvoeging zijn daar beduidend kleiner. Ook is er overleg met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen van Lent en Oosterhout. Bij de wijziging van straatnamen zullen bewoners van de betreffende straat betrokken worden. Zij kunnen kiezen uit maximaal drie alternatieven die in overleg met de wijkraden zijn/worden gekozen. Tenslotte is iedereen van wie het adres wijzigt daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld middels een brief die op de betreffende situatie van toepassing is. Vanzelfsprekend zullen we via wijkbladen, weekblad De Brug en mailings betrokkenen op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website. Deze publicatie wordt aangekondigd in weekblad "De Brug". 8 Uitvoering en evaluatie Conform het raadsbesluit van 29 november 2006 (210/2006) zullen burgers en bedrijven op een goede manier tegemoet gekomen worden in de kosten en overlast als gevolg van de plaatsnaamwijziging. Wij zijn in gesprek met wijkraden en een vertegenwoordiging van ondernemers over een passend overgangspakket en compensatie. Van belang daarbij is de overgangsperiode die TNT kan garanderen. Standaard is de 100% nabezorggarantie nog dezelfde dag gedurende de eerste maand. TNT onderzoekt of deze garantie, op een iets lager serviceniveau, verlengd kan worden tot één of mogelijk zelfs twee kwartalen. Tweede belangrijke punt is de toegekende postcodes. Deze zullen in de range gekozen worden. Het zullen twee vaste postcoderanges worden. Dat maakt het mogelijk om met verzekeringsmaatschappijen afspraken te maken over continuering van de verzekeringsvoorwaarden onder auto-, fiets-, inboedel- en opstalverzekeringen. Daarnaast willen we kijken of er een vergoedingsregeling kan komen voor aantoonbare schade als gevolg van de overgang voor bedrijven. Met de wijkraden bespreken we een dienstverleningspakket met o.a. adreswijzigingskaarten Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 6 en het collectief doorgeven van adreswijziging aan nutsbedrijven e.d., zodanig dat de gevolgen van de adreswijziging voor het huishouden tot een minimum beperkt blijven. Financiële compensatie voor huishoudens voegt ons inziens daarnaast weinig toe, is bovendien moeilijk uitvoerbaar, fraudegevoelig en minder klantvriendelijk. Bij deze woonplaatswijziging zal ook een aantal straatnaamwijzigingen meegenomen worden conform de lijst in bijlage 4. Op basis van de criteria uit voornoemd raadsbesluit is bepaald welke van de dubbele of gelijkluidende straatnaam moet wijzigen. Dat is in de bijlage 4 aangegeven. Het gaat om 6 straten in de huidige woonplaats Nijmegen, 6 straten in Lent en 4 straten in Oosterhout. In Oosterhout wordt ook een eerder besluit d.d. 4 juni 2008 (RV 43/2008) geëffectueerd waarbij de Fruitlaan in De Elten wordt hernoemd als Terralaan. Ten slotte stellen we u voor om de grens tussen de nieuwe wijken Oosterhout en Ressen te leggen op de as van de Griftdijk waarmee de twee nieuwe buurten Zuiderveld en Grote Boel (plan Groot Oosterhout, RV 84/ 2008, d.d. 18 juni 2008) volledig binnen de wijk Ressen komen te vallen. De huidige grens tussen de woonplaatsen Oosterhout en Ressen ligt oostelijker en doorsnijdt het plan Groot Oosterhout. Dit was één van de aanleidingen om tot samenvoeging van de woonplaatsen te komen. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa Bijlage: Brieven aan bewoners Kostenraming Woonplaatswijziging Nijmegen Noord Brief van TNT Post Dubbele straatnamen - aantallen adressen Plattegronden Raadsvoorstel woonplaatsaanwijzing aangepast

8 Agendapunt Omschrijving voorstel pagina 8 10 Woonplaatsaanwijzing (210/2006) Raadsvoorstel d.d. 27 oktober De Commissie Straatnaamgeving op te dragen een raadsvoorstel voor te bereiden om a. De woonplaats Nijmegen vast te stellen in het kader van de invoering van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. b. De begrenzing van deze woonplaats te doen samenvallen met de buitengrenzen van de gemeente Nijmegen. c. In dit raadsvoorstel te betrekken de consequenties van beslispunt 1a. en 1b. voor het raadsbesluit d.d. 18 oktober 1995 (raadsvoorstel 180/1995) m.b.t. de aanwijzing van de woonplaatsen Lent gemeente Nijmegen, Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen alsmede de consequenties van het amendement Woonplaatsen wijken voor wijken, onderdeel van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 (Gebiedsindelingen Nijmegen, raadsvoorstel 133/2006). 2. De Commissie Straatnaamgeving op te dragen voorbereidingen te treffen tot het hernoemen van dubbele straatnamen in de gemeente Nijmegen en, in overleg met de hulpdiensten en de aangrenzende woonplaatsen Oosterhout (gemeente Overbetuwe) en Ressen (gemeente Lingewaard), bij deze voorbereidingen alle overige straatnamen te betrekken die aanleiding kunnen geven tot verwarring. 3. De volgende criteria (in volgorde van afweging) vast te stellen t.b.v. de hernoeming van dubbele straten: a. Het aantal bestaande adressen in de straat (de straat met significant het grootste aantal adressen wordt gehandhaafd). b. Anciënniteit (de oudste straatnaam wordt gehandhaafd, mits deze aantoonbaar meer dan 100 jaar ouder is). c. Economisch belang (de straat met 10 of meer bedrijven met meer dan 5 medewerkers wordt gehandhaafd). d. Gebiedsverwijzing (de straatnaam die verwijst naar een nog bestaand (geografisch) element (bijv. school, kerk, station) wordt gehandhaafd). 4. Het College op te dragen: a. TNT Post te informeren over het voornemen, genoemd onder beslispunt 1. en de onderhandelingen met deze instelling te voeren over de consequenties van dit voornemen voor de postcodering en de daarmee gemoeide kosten. b. In nauwe samenwerking met de Commissie Straatnaamgeving de bewoners te informeren en te consulteren over de beslispunt 1. en 2. en hun consequenties, conform bijgaand voorstel. c. Dekkingsvoorstellen te doen bij de nadere besluitvorming m.b.t. beslispunten 1. t/m 4b. Motie: 1e indiener De onkosten vergoed! H. Veldman (VVD) De gemeenteraad van Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 november 2006, overwegende dat Het raadsvoorstel Woonplaatswijziging er toe leidt dat adresgegevens worden veranderd Dit voor zowel burger als bedrijfsleven diverse kosten met zich meebrengt Verzoekt het college 1. Er voor zorg te dragen dat inweners, instellingen en bedrijven op goede manier tegemoet gekomen worden in de kosten van de noodzakelijke adreswijzigingen 2. Te onderzoeken hoe dit op de beste wijze kan geschieden, hier middelen voor te reserveren bij de perspectiefnota 2008 en dit terug te koppelen naar de raad.

9 Agendapunt Omschrijving voorstel pagina 9 Voor: (28) PvdA (Jansen), SP, GL, CDA, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, GewoonNijmegen, Stadspartij Tegen: (10) PvdA (10) Motie aanvaard Motie: 1e indiener Geen dubbel gedoe M. Spruit (GL) De raad van de gemeente Nijmegen, bijeen op woensdag 29 november 2006, overwegende dat: Bij eventuele naamswijziging van de woonplaat bewoners geconfronteerd worden met kostbare adreswijzigingen; De raad voornemens is op korte termijn dubbele straatnamen aan de pakken vanwege onduidelijkheid voor de hulpdiensten; Dit ook weer kan leiden tot kostbare adreswijzgingen; Besluit: Het college op te dragen de uitvoering van straatnaamwijzging en eventuele plaatsnaamwijziging tegelijkertijd te implementeren om de lasten voor burgers, bedrijven en gemeente zoveel mogelijk te beperken En gaat over tot de orde van de dag Motie unaniem aanvaard Amendement: Naamgeving Nijmegen Noord - Land over de Waal 1 e indiener C. Teunissen (CDA) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 november 2006, overwegende dat: de Raad in 1995 unaniem een besluit heeft genomen de woonplaatsen Lent, Gemeente Nijmegen, Oosterhout, Gemeente Nijmegen en Ressen Gemeente vast te stellen; de genoemde argumenten (zie ook bijlage 1: Voorstel Naamgeving Land over de Waal ) acceptatie zal hoog zijn door zittende bewoners en ondernemers; schept duidelijke identiteit voor de nieuwe Nijmeegse woonwijken (historisch bepaalde namen, vergelijkbaar met Hatert en Hees); geen verwarring over oude en nieuwe adressering en dus valt te verwachten dat er een goed gebruik van adressering gemaakt wordt; geen extra administratieve kosten voor de gemeenten; geen extra kosten voor bewoners en ondernemers; wijziging postcodes kan tot een minimum beperkt blijven; bestaande straatnamen kunnen gehandhaafd blijven, omdat deze gekoppeld zijn aan een unieke woonplaatsnaam. nog steeds van kracht zijn; er (grotere) VINEX locaties zijn met hetzelfde verschijnsel; de begrenzing van de verschillende woonplaatsen in 1995 zijn vastgesteld. Besluit: De beslispunten: 1.b. als volgt te wijzigen: De begrenzing van deze woonplaats te doen samenvallen met de buitengrenzen van de gemeente Nijmegen, met uitzondering van de reeds vastgestelde woonplaatsen: Lent - Gemeente Nijmegen, Oosterhout - Gemeente Nijmegen en Ressen - Gemeente Nijmegen;

10 Agendapunt Omschrijving voorstel pagina 10 1.c. als volgt te wijzigen: In dit raadsvoorstel te betrekken de consequenties van het amendement Woonplaatsen wijken voor wijken, onderdeel van het raadsbesluit d.d. 25 oktober 2006 Gebiedsindelingen Nijmegen, raadsvoorstel 133/2006; 2. te schrappen 3. te schappen 4. te schrappen En gaat over tot de orde van de dag, Voor: (10) CDA, D66, VSP, GewoonNijmegen, Stadspartij Tegen: (28) PvdA, SP, GL, VVD, NijmegenNu Amendement verworpen Amendement: Nijmegen omarmt woonplaats Lent 1 e indiener M. van Nijnatten (PvdA) De Raad van de Gemeente Nijmegen in vergadering bijeen op woensdag 29 november 2006, Besluit het raadsvoorstel gewijzigd vast te stellen door punt 1.a als volgt te wijzigen: 1.a. Twee woonplaatsen vast te stellen in het kader van de invoering van de Basisregistratie Adressen en gebouwen, nl. Nijmegen en Lent gemeente Nijmegen, waarbij de begrenzing van deze laatste woonplaats dezelfde is als nu reeds gehanteerd wordt. Toelichting Opheffing van de woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen schept alleen maar duidelijkheid in verhouding tot de woonplaatsen in de omliggende gemeenten. Er is echter maar één Lent. In 1995 is het dorp dat reeds 800 jaar bestaat en het omliggende gebied gekenmerkt als woonplaats. Er is geen enkele verwarring met andere woonplaatsen. Omdat de woonplaatsgrens geen overlap heeft met de wijkgrenzen van Oosterhout en Ressen is dit besluit ook duurzaam voor toekomstige wijzigingen. Amendement unaniem aanvaard Amendement: Ook bewoners maken kosten 1 e indiener B. van Zijll de Jong - Lodenstein (Stadspartij) De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 29 november 2006, Gehoord hebbende de discusie in de raadskamer, besluit aan beslispunt 4 een nieuw punt 4 d toe te voegen: 4.d. De raad te informeren omtrent alle kosten dievoor de bewoners van de woonplaatsen Oosterhout Nijmegen en Ressen Nijemgen verbonden zijn aan het opheffen van deze woonplaatsen, zodat de raad kan bepalen welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen. Amendement ingetrokken

11 Agendapunt Omschrijving voorstel Amendement: Heldere grenzen 1 e indiener B. van Zijll de Jong - Lodenstein (Stadspartij) pagina 11 De gemeenteraad van Nijmegen, in vergadering bijeen op 29 november 2006, Gehoord hebbende de discussie in de raadskamer, Besluit aan beslispunt 1.b. het volgende toe te voegen: De begrenzing van de toekomstige Nijmeegse wijken Oosterhout en Ressen samen te laten vallen met de buitengrenzen van de huidige woonplaatsen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. Amendement unaniem aanvaard Raadsbesluit d.d. 29 november 2006 Voor (32) PvdA, SP, GL, VVD, D66, VSP, NijmegenNu, Stadspartij Tegen (6) CDA, GewoonNijmegen Voorstel aanvaard

12 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Bewoners en ondernemers van de Berkenstraat, Kastanjelaan, Tuinstraat, Dr. Ariënsstraat, Schoolstraat en Bloemerstraat in Lent Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk BS50/ Contactpersoon Jan Bannink Onderwerp Straatnaamwijziging Datum uw brief Doorkiesnummer Beste bewoner en/of ondernemer, Zoals u wellicht al weet heeft de gemeenteraad op 29 november 2006 besloten dat de woonplaatsnaam van Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen gaat wijzigen en dat de woonplaatsnaam Lent blijft bestaan. Tegelijkertijd heeft de raad besloten dat een aantal straatnamen in de gemeente Nijmegen een andere naam krijgt. Op dit moment zijn er namelijk straten, boven en beneden de Waal, met dezelfde naam of met namen die erg op elkaar lijken. De reden dat de raad besloten heeft om deze wijzigingen door te voeren, is om onduidelijke situaties voor vooral hulpdiensten weg te nemen. Om dubbele overlast te voorkomen, heeft de raad eveneens besloten dat beide wijzigingen gelijktijdig ingevoerd worden. Besluitvorming Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de woonplaatswijziging per 1 januari 2010 in te voeren. En tegelijkertijd wordt de straatnaamwijziging doorgevoerd. In juni neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Wat betekent dit voor u als bewoner? Op dit moment kennen we de woonplaatsnamen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen. Met ingang van 1 januari 2010 gaat dit veranderen. Beide woonplaatsen gaan dan volledig op in gemeente Nijmegen. In uw geval blijft de naam van uw woonplaats hetzelfde, namelijk Lent. Dit betekent dat er binnen de gemeente Nijmegen vanaf 2010 twee woonplaatsen zijn: Lent en Nijmegen. De straatnaamwijziging betreft zowel straten in Nijmegen-Noord als in Nijmegen beneden de Waal. Ook in Lent gaan straatnamen veranderen, waaronder de naam van uw straat. De raad heeft een aantal criteria vastgesteld om te bepalen welke straatnaam gewijzigd wordt. Als belangrijkste criterium is het hoogste aantal adressen gehanteerd. Hoe uw straat gaat heten, dat kunt u mede bepalen. U kunt straks kiezen uit maximaal drie alternatieven die de gemeente samen met de wijkraden heeft vastgesteld. In de bijlage vindt u een overzicht van alle straatnamen die in de gemeente Nijmegen veranderen.

13 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 1 Soepele overgang Uiterlijk 15 november 2009 ontvangt u bericht over uw nieuwe adres. Om de overgang naar een nieuwe straatnaam zo soepel mogelijk te laten verlopen, overlegt de gemeente gedurende de hele periode met de wijkraden in de wijken die met deze regeling te maken hebben. Zo wordt er in overleg met de wijkraden een dienstverleningspakket samengesteld. Eveneens wordt naar nutsbedrijven e.d. een collectieve adreswijziging gestuurd. Daarnaast stuurt TNT Post gedurende één maand uw post binnen één dag door. Dus tot en met 1 februari 2010 wordt post geadresseerd naar uw oude adres doorgestuurd. De gemeente bekijkt nog met TNT of deze doorstuurservice kan worden verlengd. Wat betekent dit voor u als (zelfstandig) ondernemer? Met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen van Lent en Oosterhout zijn de consequenties voor ondernemers in beeld gebracht. Een overgangsperiode is mede ingesteld om de effecten van de woonplaatswijziging voor u als ondernemer minder ingrijpend te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw drukwerk met het huidige adres nog enige tijd gebruiken en heeft u meer tijd om de wijzigingen in uw drukwerk door te voeren. Wij bieden u in ieder geval hetzelfde servicepakket als alle andere inwoners van wie het adres gaat wijzigen. De gemeente overlegt daarnaast met ondernemersverenigingen over een tegemoetkoming in de kosten. Planning en vervolg Naar verwachting kunnen wij u in september 2009 meer inhoudelijk informeren over de definitieve regelingen met TNT en de details rond de overgang. Vanzelfsprekend vindt u op de gemeentepagina s in De Brug, bij het Open Huis en op eveneens alle relevante informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

14 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 2 Bijlage: dubbele straatnamen die gaan veranderen in de gemeente Nijmegen Azaleastraat, Nijmegen Begoniastraat, Nijmegen Berkenstraat, Lent Cyclamenstraat, Nijmegen Goudenregenstraat, Nijmegen Groenestraat, Oosterhout Haagbeukstraat, Nijmegen Kastanjelaan, Lent Molenweg, Oosterhout Nijverheidsweg, Oosterhout Schoolstraat, Lent Tuinstraat, Lent Verbindingsweg, Oosterhout Dr. Ariënstraat, Lent Bloemenstraat, Lent Bloemerhof, Nijmegen De Spoorstraat en Dijkstraat (te vinden in zowel Lent als in Nijmegen) worden voorlopig niet hernoemd, omdat het gebied van de straten in Lent zozeer in ontwikkeling zijn, dat de consequenties nog niet bekend zijn.

15 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Aan de bewoners en ondernemers van Azaleastraat, Begoniastraat, Cyclamenstraat, Goudenregenstraat, Haagbeukstraat en Bloemerhof in Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk BS50/ Contactpersoon Jan Bannink Onderwerp Straatnaamwijziging Datum uw brief Doorkiesnummer Beste bewoner en/of ondernemer, Op dit moment zijn er straten in Nijmegen, boven en beneden de Waal, met dezelfde naam of namen die erg op elkaar lijken. Dit heeft tot onduidelijke situaties geleid bij vooral hulpdiensten zoals brandweer en ambulance. Daarom heeft de raad besloten deze dubbelingen op te heffen door enkele straten een nieuwe naam te geven. De raad heeft ook besloten de woonplaatsnamen Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen op te heffen. Met ingang van 1 januari 2010 gaan beide woonplaatsen volledig op in de gemeente Nijmegen. Om dubbele overlast te voorkomen, heeft de raad besloten straatnaamwijzigingen en woonplaatswijziging tegelijkertijd in te voeren. Waarom verandert uw straat van naam en niet de andere straat met dezelfde naam? Om te bepalen welke straten er van naam veranderen, heeft de raad een aantal criteria vastgesteld. Als belangrijkste criterium is het hoogste aantal adressen gehanteerd. Dat betekent dat de straat met de minste adressen van naam gaat veranderen. Uw straat hoort daarbij. Hoe de nieuwe straatnamen gaan luiden, wordt mede door de bewoners bepaald. U kunt straks kiezen uit maximaal drie alternatieven die de gemeente samen met de wijkraden heeft vastgesteld. Wat betekent dit voor u als bewoner? Met ingang van 1 januari 2010 krijgt ook uw straat dus een nieuwe naam. De straatnaamwijziging betekent voor u ongemak. Al uw kennissen, maar ook diverse instanties als verzekeringsmaatschappijen en leveranciers moeten van uw nieuwe adres op de hoogte worden gesteld. Wij kunnen ons voorstellen dat u niet blij bent met deze straatnaamverandering. Maar de vindbaarheid voor de hulpdiensten moet zwaarder wegen. Wij willen het ongemak voor u zo veel mogelijk beperken met een dienstverleningspakket. Daarover leest u meer in een volgende brief. In de bijlage vindt u een overzicht van alle straatnamen die in de gemeente Nijmegen veranderen.

16 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 1 Soepele overgang Uiterlijk 15 november ontvangt u bericht over uw nieuwe straatnaam. Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, overlegt de gemeente gedurende de hele periode met de verschillende wijkraden in de wijken die met deze regeling te maken hebben. Zo wordt er in overleg met de wijkraden een dienstverleningspakket samengesteld. Eveneens wordt naar nutsbedrijven e.d. een collectieve adreswijziging gestuurd. Daarnaast stuurt TNT Post gedurende één maand uw post binnen één dag door. Dus tot en met 1 februari 2010 wordt post geadresseerd naar uw oude adres doorgestuurd. De gemeente bekijkt nog met TNT of deze doorstuurservice kan worden verlengd. Wat betekent dit voor u als u (zelfstandig) ondernemer bent? Een overgangsperiode is mede ingesteld om de effecten van de straatnaamwijziging voor u als ondernemer minder ingrijpend te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw drukwerk met het huidige adres nog enige tijd gebruiken en heeft u meer tijd om de wijzigingen in uw drukwerk door te voeren. Wij bieden u in ieder geval hetzelfde servicepakket als alle andere inwoners van wie het adres gaat wijzigen. De gemeente overlegt daarnaast met ondernemersverenigingen over een tegemoetkoming in de kosten. Besluitvorming Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de woonplaatswijziging per 1 januari 2010 in te voeren. En tegelijkertijd wordt de straatnaamwijziging doorgevoerd. In juni neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Planning en vervolg Naar verwachting kunnen wij u in september 2009 meer inhoudelijk informeren over de definitieve regelingen met TNT en de details rond de overgang. Vanzelfsprekend vindt u op de gemeentepagina s in De Brug, bij het Open Huis en op eveneens alle relevante informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, of uw wijkmanager. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

17 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 2 Bijlage: straatnamen die gaan veranderen in de gemeente Nijmegen Azaleastraat, Nijmegen Begoniastraat, Nijmegen Berkenstraat, Lent Cyclamenstraat, Nijmegen Goudenregenstraat, Nijmegen Groenestraat, Oosterhout Haagbeukstraat, Nijmegen Kastanjelaan, Lent Molenweg, Oosterhout Nijverheidsweg, Oosterhout Schoolstraat, Lent Tuinstraat, Lent Verbindingsweg, Oosterhout Dr. Ariënstraat, Lent Bloemenstraat, Lent Bloemerhof, Nijmegen De Spoorstraat en Dijkstraat (te vinden in zowel Lent als in Nijmegen) worden voorlopig niet hernoemd, omdat het gebied van de straten in Lent zozeer in ontwikkeling zijn, dat de consequenties nog niet bekend zijn.

18 Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Aan de bewoners en ondernemers van Dupondiusstraat, Ligulastraat, Imbrexstraat, Fibulastraat, Jonagoldstraat, Knapkersstraat, Elstarstraat en Morelstraat in Oosterhout gemeente Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Ons kenmerk BS50/ Contactpersoon Jan Bannink Onderwerp Woonplaats- en straatnaamwijziging Datum uw brief Doorkiesnummer Beste bewoner en/ondernemer, Zoals u wellicht al weet heeft de gemeenteraad op 29 november 2006 besloten dat de woonplaatsnaam van Oosterhout gemeente Nijmegen en Ressen gemeente Nijmegen gaat wijzigen. Tegelijkertijd heeft de raad besloten dat een aantal straten in de gemeente Nijmegen een andere naam krijgt. Op dit moment zijn er namelijk straten in Nijmegen, boven en beneden de Waal, met dezelfde naam of met namen die erg op elkaar lijken. Bovendien heeft de gemeenteraad op 4 juni 2008 het besluit genomen dat de woningen die hun voordeur aan de Fruitlaan hebben een andere adressering krijgen en een deel van de straat herbenoemd wordt als Terralaan. Hierover bent u al eerder geïnformeerd. De reden dat de raad bovenstaande besluiten heeft genomen, is om onduidelijke situaties voor vooral hulpdiensten weg te nemen. Om dubbele overlast te voorkomen, heeft de raad eveneens besloten dat alle wijzigingen gelijktijdig ingevoerd worden, namelijk 1 januari Besluitvorming Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om de woonplaatswijziging per 1 januari 2010 in te voeren. En tegelijkertijd wordt de straatnaamwijziging doorgevoerd. In juni neemt de gemeenteraad hier een besluit over. Wat betekent dit voor u als bewoner? Op dit moment is de naam van uw woonplaats Oosterhout gemeente Nijmegen of Ressen gemeente Nijmegen. Beide woonplaatsen gaan volledig op in gemeente Nijmegen. Dit betekent dat ook uw postcode verandert. De woonplaats Lent blijft wel bestaan. Dat wil zeggen dat er binnen de gemeente Nijmegen vanaf 2010 twee woonplaatsen zijn: Lent en Nijmegen. De straatnaamwijziging betreft zowel straten in Nijmegen-Noord als in Nijmegen beneden de Waal. In uw geval krijgt u een ander adres om een andere reden dan vanwege een dubbele benaming. Op dit moment wordt uw adres bepaald door de straatnaam waarop de achterzijde van uw woning uitkomt, terwijl de voordeur van uw woning zich aan de huidige Fruitlaan bevindt. Dit leidt tot verwarrende situaties, ook bij hulpdiensten.

19 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 1 In de nieuwe situatie wordt de Fruitlaan opgedeeld in twee delen. De woningen in het deel in De Boomgaard worden geadresseerd aan de Fruitlaan. In De Elten krijgt de Fruitlaan een nieuwe naam. De woningen in dit gedeelte liggen vanaf 1 januari 2010 aan de Terralaan. In de bijlage vindt u een overzicht van alle overige straatnamen die in de gemeente Nijmegen veranderen. Soepele overgang Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, overlegt de gemeente gedurende de hele periode met de verschillende wijkraden in de wijken die met deze regeling te maken hebben. Zo wordt er een dienstverleningspakket samengesteld. Eveneens wordt naar nutsbedrijven e.d. een collectieve adreswijziging gestuurd. Daarnaast stuurt TNT Post gedurende één maand uw post binnen één dag door. Dus tot en met 1 februari 2010 wordt post geadresseerd naar uw oude adres doorgestuurd. De gemeente bekijkt nog met TNT of deze doorstuurservice kan worden verlengd. Een verandering van uw woonplaatsnaam en postcode zou kunnen betekenen dat u onder andere verzekeringsvoorwaarden valt voor wat betreft uw auto-, fiets-, inboedel- en opstalverzekering. De gemeente heeft hierover overleg met verzekeraars om tot een continuering van de reeds bestaande verzekeringsvoorwaarden te komen. Wat betekent dit voor u als (zelfstandig) ondernemer? Met vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen van Lent en Oosterhout zijn de consequenties voor ondernemers in beeld gebracht. Een overgangsperiode is mede ingesteld om de effecten van de woonplaatswijziging voor u als ondernemer minder ingrijpend te maken. Zo kunt u bijvoorbeeld uw drukwerk met het huidige adres nog enige tijd gebruiken en heeft u meer tijd om de wijzigingen in uw drukwerk door te voeren. Wij bieden u in ieder geval hetzelfde servicepakket als alle andere inwoners. De gemeente overlegt daarnaast met ondernemersverenigingen over een tegemoetkoming in de kosten. Planning en vervolg Naar verwachting kunnen wij u in september 2009 meer inhoudelijk informeren over de definitieve regelingen met TNT en de verzekeraars en de details rond de overgang. Vanzelfsprekend vindt u op de gemeentepagina s in De Brug, bij het Open Huis en op eveneens alle relevante informatie. Voor vragen kunt u contact opnemen met het gemeentelijk informatiecentrum Open Huis, College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mr. Th.C. de Graaf P. Eringa

20 Gemeente Nijmegen Directie Stadsbedrijven Servicebedrijf Communicatie Vervolgvel 2 Bijlage: straatnamen die gaan veranderen in de gemeente Nijmegen Azaleastraat, Nijmegen Begoniastraat, Nijmegen Berkenstraat, Lent Cyclamenstraat, Nijmegen Goudenregenstraat, Nijmegen Groenestraat, Oosterhout Haagbeukstraat, Nijmegen Kastanjelaan, Lent Molenweg, Oosterhout Nijverheidsweg, Oosterhout Schoolstraat, Lent Tuinstraat, Lent Verbindingsweg, Oosterhout Dr. Ariënstraat, Lent Bloemenstraat, Lent Bloemerhof, Nijmegen De Spoorstraat en Dijkstraat (te vinden in zowel Lent als in Nijmegen) worden voorlopig niet hernoemd, omdat het gebied van de straten in Lent zozeer in ontwikkeling zijn, dat de consequenties nog niet bekend zijn.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 41/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 52 Titel Straatnaamgeving: Aquilastraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 12 maart 2008 (raadsvoorstel nummer 42/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 53 Titel Straatnaamgeving: Bandoengstraat (Raadsbesluit 12 maart 2008) Publicatiedatum 2 april 2008 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van

Nadere informatie

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen

Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen College Onderwerp Woonplaatscodes authentieke registraties adressen en gebouwen Collegevoorstel Inleiding Het kabinet heeft in 2007 besloten tot het invoeren van een stelsel van basisregistraties. Gemeenten

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer gedateerd :

Voorstel om te besluiten Overeenkomstig bijgaande tekening met het nummer gedateerd : Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 23 januari 2008 / 5/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Straatnaamgeving (terrein Neerbosscheweg-Rosa de Limastraat) Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór:

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel / Fatale termijn: besluitvorming vóór: Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Nijmegen Goffert Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting Op 3 oktober 2007 heeft de raad de naam Nijmegen Goffert

Nadere informatie

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 8 juni 2011, (raadsvoorstel nummer 67/2011). Raadsvoorstel

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 8 juni 2011, (raadsvoorstel nummer 67/2011). Raadsvoorstel Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 064 Titel Straatnaamgeving: Nijmegen Noord / Laauwik en Lentseveld. Publicatiedatum 15 juni 2011. Opmerkingen - Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van

Nadere informatie

Straatnaamgeving: Notensteinstraat

Straatnaamgeving: Notensteinstraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving: Notensteinstraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Met dit voorstel wordt voor een nieuwe

Nadere informatie

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat

Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving in Lentseveld: Cataloniëstraat, Salamancastraat en Sevillastraat Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting

Nadere informatie

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt.

Motie Wat betekent dat voor U?II. In de notitie bij dit voorstel zijn die gevolgen, toegespitst op woonlasten voor woningen, uitgewerkt. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie Wat betekent dat voor U?II Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Op 14 mei 2014 heeft de gemeenteraad

Nadere informatie

HAMERSTUK Raadsvoorstel Naamgeving sporthal aan de Griftdijk Noord 9B te Lent

HAMERSTUK Raadsvoorstel Naamgeving sporthal aan de Griftdijk Noord 9B te Lent Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Naamgeving sporthal aan de Griftdijk Noord 9B te Lent Van: Het college van B&W van 18 september 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk ) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Niet doorgaan verruimen vermogensnormen kwijtschelding gemeentelijke belastingen Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 33 Grondgebiedzaken 1 juli 2007

agendanummer afdeling Simpelveld VI- 33 Grondgebiedzaken 1 juli 2007 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI- 33 Grondgebiedzaken 1 juli 2007 onderwerp Vaststellen woonplaatsen in het kader van de Wet Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG) Inleiding Het

Nadere informatie

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t.

Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie. Datum uw brief n.v.t. Directie Stadsbedrijven Ingekomen stuk D11 (PA 4 november 2009) Servicebedrijf Communicatie Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 23 80 Telefax (024)

Nadere informatie

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer

X Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Directie Dar NV. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Directie Dar NV Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting In onze brief aan de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 1 december 2010, (raadsvoorstel nummer 162/2010). Raadsvoorstel

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 1 december 2010, (raadsvoorstel nummer 162/2010). Raadsvoorstel Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2010 / 118 Titel Straatnaamgeving: Dr. Hessel Groeneveldstraat. Publicatiedatum 22 december 2010. Opmerkingen - Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 1 december

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 24 januari 2007 (raadsvoorstel nummer 26/2007).

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 24 januari 2007 (raadsvoorstel nummer 26/2007). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 37 Titel Straatnaamgeving: (voorzieningenhart) De Ster (Raadsbesluit 24 januari 2007) Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Raadsbesluit inzake straatnaamgeving

Nadere informatie

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen.

2. Brief aan de raad over de digitalisering van openbare bekendmakingen vast te stellen. Openbaar Onderwerp Digitalisering Openbare Bekendmakingen Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043, Dienstverlening en Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Sinds

Nadere informatie

Onderwerp Gemeentelij ke zorgtaak voor uitgeprocedeeerde asielzoekers, vaststelling subsidie 2004

Onderwerp Gemeentelij ke zorgtaak voor uitgeprocedeeerde asielzoekers, vaststelling subsidie 2004 Advies: Openbaar Onderwerp Gemeentelij ke zorgtaak voor uitgeprocedeeerde asielzoekers, vaststelling subsidie 2004 Programma / Programmanummer Multiculturele samenleving & emancipatie / 3110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

RTG: 7 april Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen gemeente Nuth

RTG: 7 april Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen gemeente Nuth Pagina 1 van 7 GEMEENTE NUTH Raad: 21 april 2009 Agendapunt: Reg.nr: PIOF/2009/3768 RTG: 7 april 2009 AAN DE RAAD Onderwerp: Besluit tot het vaststellen van woonplaatsen gemeente Nuth Inleiding Om de kwaliteit

Nadere informatie

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630

Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 9630 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 november 2007 / 239/2007 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Berging archieven Gelders Archief/Digitalisering film- en videocollectie

Nadere informatie

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 7 mei 2008 (raadsvoorstel nummer 40/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst.

- Raadsbesluit inzake straatnaamgeving van 7 mei 2008 (raadsvoorstel nummer 40/2008). Relevant gedeelte uit de raadsbesluitenlijst. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2008 / 61 Titel Straatnaamgeving: Straatnaamgeving: Jodenberg, Achter de Carmel, Carmelhof, Jan Maelwaelplein, Gebroeders Van Limburgplein, Hertog van Berryplein,

Nadere informatie

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein

Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving op het Novio Tech Campus-terrein Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Het terrein van de Novio

Nadere informatie

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp

Nachtwinkels. Alleen ter besluitvorming door het College Formele consultatie van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Openbaar Onderwerp Nachtwinkels Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees / H. Bruls Samenvatting Bij raadsbesluit van 20 november 2013 is de Verordening Winkeltijden Nijmegen

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie Van: Het college van B&W van 25 september 2012

Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie Van: Het college van B&W van 25 september 2012 Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Verordening elektronische publicatie 2012 Van: Het college van B&W van 25 september 2012 Doel: Toelichting: Besluiten Voorliggende besluitvorming

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen.

De geactualiseerde begrenzing van de bebouwde kom Boswet voor Nijmegen vast te stellen. Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 november 2011 / 153/2011 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Vaststelling actualisering begrenzing bebouwde kom Boswet

Nadere informatie

Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie"

Onderwerp Motie Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Motie "Investeren in cultuurhistorie is investeren in de economie" Programma / Programmanummer Ruimte & Bouwen / 9210 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen

Onderwerp van het voorstel Onderzoek jaarrekening 2002 van de Gemeentelijke Rekenkamer Nijmegen Voorstel aan de Raad 144/2003 (definitief) Registratienummer Fatale datum raadsbesluit 9 juli 2003 Opgesteld door, telefoonnummer Griffie, 2520 Programma Portefeuillehouder P.J.J. Lucassen Onderwerp van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 17-10-2012) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering motie 'Goedkopere energie voor lage inkomens' Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061, Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer N.v.t. Portefeuillehouder

Nadere informatie

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 12 november 2014, (raadsvoorstel nummer 134/2014).

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 12 november 2014, (raadsvoorstel nummer 134/2014). Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 091 Titel Straatnaamgeving Lent: Laauwik Publicatiedatum 19 november 2014 Opmerkingen - Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 12 november 2014, (raadsvoorstel

Nadere informatie

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072

Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-NoordProgramma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 mei 2011 / 117/2010 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Aanpassing grenzen bebouwde kom Nijmegen-Noord Aanpassing grenzen bebouwde kom

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 6 december 2006 / 219/2006 Onderwerp Begrotingswijziging ivm opheffen reserve commissies Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 2110 Portefeuillehouder

Nadere informatie

NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM Vereniging van Nederlandse Gemeenten Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes

NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM Vereniging van Nederlandse Gemeenten Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes NADER CONVENANT TUSSEN Minister van VROM EN Vereniging van Nederlandse Gemeenten EN Koninklijke TPG Post B.V. INZAKE Postcodes Nader Convenant Postcodes - 1/9 - INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 3 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De heer J. van Rens van de fractie van de

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010)

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk 28 september 2010) Openbaar Onderwerp Vrijwaring leden Raad van Commissarissen NV Mensec Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Per 5 oktober 2010 zijn

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Openbaar Onderwerp Invoering mini afvalzak van 25 liter per 1-1-2013. Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 1062 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting In Nijmegen scheiden we afval

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan de CDA-fractie aangaande de OBGZ Programma / Programmanummer Cultuur / 1071 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De CDA-fractie heeft ons College

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad

Initiatiefvoorstel aan de Raad Klik hier voor de reactie d.d. 25 september 2007 van het College van B&W Initiatiefvoorstel aan de Raad Datum raadsvergadering 31 oktober 2007 Nummer raadsvoorstel: 77/2007 (tweede gewijzigd) Onderwerp:

Nadere informatie

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering

Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanpassing AGN aan nieuwe collectieve zorgverzekering Programma Bestuur & Middelen Portefeuillehouder B. van Hees Samenvatting Vanaf 1 januari 2017 hebben gemeenten een

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verordening elektronische publicatie BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verordening elektronische publicatie 2012 Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting De Verordening

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008. Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 19 november 2008 / 227/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: december 2008 Onderwerp Subsidie budgetbeheer en woonbegeleiding tienermoeders 2008 Programma

Nadere informatie

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop.

Datum uw brief. Tijdens de Politieke Avond van 22 oktober 2008 heeft uw Raad een aantal moties aangenomen. In deze brief geven wij een reactie daarop. Directie Bestuursstaf Ingekomen stuk D2 (PA 17 december 2008) Kabinet en Bestuursondersteuning Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024)

Nadere informatie

Op de agenda voor de besluitronde van 8 juli 2015 staan de volgende raadsvoorstellen:

Op de agenda voor de besluitronde van 8 juli 2015 staan de volgende raadsvoorstellen: Rob Essers Niek Engelschmanlaan 129 6532 CR Nijmegen (024) 355 81 71 rob@gaypnt.demon.nl Naamgeving nevengeul en brug naar Veur Lent deel II Op de agenda voor de besluitronde van 8 juli 2015 staan de volgende

Nadere informatie

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3.

Conform advies. Collegevoorstel Advies: Openbaar. Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg. Registratienummer 3. Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp vragen m.b.t. parkeerproblematiek rond het WC Dukenburg Registratienummer 3.0808 Portefeuillehouder A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud De SP fractie Nijmegen heeft

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad (uiterlijk bij Najaarsnota) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Aanvullend besluit najaarsnota over afschrijving ondergrondse parkeergarages Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 142 BW-nummer BW-1153 B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels

Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging beleidsregels Nachtwinkels Programma Economie & Werk BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir / B. van Hees Samenvatting Naar aanleiding van de discussie met

Nadere informatie

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen

Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vragen Groen Links over gratis draadloos internet in binnenstad Nijmegen Programma / Programmanummer Economie / 9510 BW-nummer Portefeuillehouder B. Jeene Samenvatting

Nadere informatie

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel

Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Openbaar Onderwerp Vaststellen brief aan GEM Waalsprong inzake aansluiting watersingel Citadel Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting In

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

1. Brief aan de raad vast te stellen.

1. Brief aan de raad vast te stellen. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vonnis rechtbank Arnhem inzake rechtszaak Connexxion versus Nijmegen inzake afgegeven garanties bij verkoop Novio Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042

Nadere informatie

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t.

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009. Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 30 september 2009 / 159/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Wsw-financiën opnemen in de begroting Programma / Programmanummer Werk &

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Openbaar Onderwerp Toekenning garantstelling Museum WO II Programma / Programmanummer Citymarketing & Externe betrekkingen / 1013 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting Het bestuur van

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitvoering EU-richtlijn omgevingslawaai Programma / Programmanummer Klimaat & Energie / 1022 BW-nummer BW-01056 Portefeuillehouder J. van der Meer Samenvatting Voor de

Nadere informatie

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR

Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwe wethouder: portefeuilleverdeling, waarneming burgemeester, onderlinge vervanging wethouders en benoeming GR Programma Bestuur & Middelen BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden.

Openbaar. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de raad. Gemeenteraad Conform advies Aanhouden. Collegevoorstel Openbaar Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 1042 BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het onlangs gesloten zijn onder meer verschuivingen van de lokale

Nadere informatie

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs

Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Wijziging statuten Alliantie voortgezet onderwijs Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting De stichting Alliantie Voortgezet

Nadere informatie

Straatnaamgeving Braamhof

Straatnaamgeving Braamhof Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Straatnaamgeving Braamhof Programma Cultuur & Cultuurhistorie & Citymarketing B. van Hees Samenvatting In de wijk Wolfskuil in de woonplaats Nijmegen wordt op een terrein

Nadere informatie

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel)

Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid van schoolgebouwen (gewijzigd raadsvoorstel) Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 25 oktober 2006/ 184/2006 (gewijzigd) Fatale termijn: besluitvorming vóór: N.v.t. Onderwerp Verdeling middelen ten behoeve van het verbeteren van de brandveiligheid

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad (uiterlijk zsm) Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording vragen van de fractie van de SP omtrent het voormalige Weeshuis op de Hessenberg Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Raadvoorstel ivm begrotingswijziging vanwege uitbetaling schadevergoeding Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 131 BW-nummer BW-165 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp

Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Openbaar Onderwerp Brief m.b.t. leegstand en krimp over basisscholen in de Gildekamp Programma Onderwijs BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Tijdens de kamerronde van 7 juni 2017

Nadere informatie

Toelichting over de behandeling van:

Toelichting over de behandeling van: Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Advies van de Commissie voor bezwaarschriften inzake bezwaarschrift tegen de afwijzing van een verzoek tot herziening van het bestemmingsplan

Nadere informatie

Beantwoording artikel 39 vragen fractie D66 over hogere rijksuitkering door 'samenwonende' studenten

Beantwoording artikel 39 vragen fractie D66 over hogere rijksuitkering door 'samenwonende' studenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording artikel 39 vragen fractie D66 over hogere rijksuitkering door 'samenwonende' studenten Programma Dienstverlening & Burgerzaken BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke vragen GL Programma / Programmanummer Wonen / 4210 Portefeuillehouder P. Depla Samenvatting De fractie van Groen Links heeft het college

Nadere informatie

Rob Essers. Naamgeving sporthal aan de Griftdijk Noord 9B te Lent. Naam voor nieuwe sporthal

Rob Essers. Naamgeving sporthal aan de Griftdijk Noord 9B te Lent. Naam voor nieuwe sporthal Rob Essers Niek Engelschmanlaan 129 6532 CR Nijmegen (024) 355 81 71 rob@gaypnt.demon.nl Naamgeving sporthal aan de Griftdijk Noord 9B te Lent Voorstel om te besluiten Overeenkomstig bijgaande tekening

Nadere informatie

De naamgeving van het kantorencomplex is op 12 maart 2003 onderwerp van gesprek geweest in de vergadering van de commissie straatnaamgeving.

De naamgeving van het kantorencomplex is op 12 maart 2003 onderwerp van gesprek geweest in de vergadering van de commissie straatnaamgeving. Raadsvoorstel van de Commissie Straatnaamgeving 184/2003 Registratienummer 3.54272 Fatale datum raadsbesluit Opgesteld door, telefoonnummer H.A. Peters, 2449 Programma straatnaamgeving Portefeuillehouder

Nadere informatie

Raadsvoorstel Straatnaamgeving voor de ontsluiting van bedrijven gelegen in het gebied tussen de Ambachtsweg en Energieweg

Raadsvoorstel Straatnaamgeving voor de ontsluiting van bedrijven gelegen in het gebied tussen de Ambachtsweg en Energieweg Toelichting over de behandeling van: HAMERSTUK Raadsvoorstel Straatnaamgeving voor de ontsluiting van bedrijven gelegen in het gebied tussen de Ambachtsweg en Van: College van B&W van 14 mei 2013 Doel:

Nadere informatie

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario.

1. Aan de GGD Regio Nijmegen berichten dat wij instemmen met de keuze voor invoering van het Elektronisch kinddossier volgens het basisscenario. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 3 december 2008 / 196/2008 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 december 2008 Onderwerp Plan van aanpak EKD Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn /

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Schriftelijke vragen Groen Links voorplakken verkiezingsposters Programma / Programmanummer Openbare Ruimte / 9320 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting

Nadere informatie

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief

Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden. Datum uw brief Directie Concern Ingekomen stuk D2 (PA 14 juli 2010) Begroten en Verantwoorden Aan de Gemeenteraad Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl

Nadere informatie

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen

Ons kenmerk C930/ Aantal bijlagen Raadsgriffie Ingekomen stuk E1 Aan het College van B&W Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 329 22 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500 HG Nijmegen

Nadere informatie

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp

Openbaar. Verdeelmodel BUIG. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Onderwerp Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verdeelmodel BUIG Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Met bijgevoegde brief informeren wij de raad over de stand van zaken

Nadere informatie

B en W-voorstel. Gemeente Amersfoort. Beleidsterrein: Org. onderdeel: Opsteller:

B en W-voorstel. Gemeente Amersfoort. Beleidsterrein: Org. onderdeel: Opsteller: B en W-voorstel Beleidsterrein: Org. onderdeel: Opsteller: Dienstverlening DIA/IBO/GAP J. Dorrestijn User-id: DORJ Tel: 4738 Onderwerp: FORMALISERINGSBESLUIT TER VASTSTELLING VAN WOONPLAATSEN IN VERBAND

Nadere informatie

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord

Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Openbaar Embargo tot 1 oktober Beroep tegen reactieve aanwijzing GS van Gelderland inzake bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijventerrein De Grift Noord Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen.

Beslispunt: 1. Verordening cliëntenraad sociale zekerheid gemeente Woudrichem 2010 vast te stellen. VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Samenvatting, doel en beslispunten Toelichting Verordening Cliëntenraad sociale zekerheid Op 1 oktober 2009 is de Wet investering in jongeren (WIJ) ingegaan. De WIJ schrijft

Nadere informatie

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek

Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Toelichting over de behandeling van: Brief van het college van B&W d.d. 26 juni over Sluiting filialen bibliotheek Van: Het college van B&W van 26 juni 2012 Doel: Toelichting: Opinie vormen Inhoud brief

Nadere informatie

Conform advies. Procescoördinatie

Conform advies. Procescoördinatie Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Optreden van toezicht in vierdaagsefeestenweek Registratienummer 03.50116 A.J.F.M. Hirdes Korte inhoud In juli 2003 is het verzoek van Nijmegen NU aan de raad,

Nadere informatie

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken

Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Reactiebrief advies KGO ondersteuning chronisch zieken Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 februari 2014

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College'

Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beantwoording schriftelijke raadsvragen 'Beëindiging AKA-opleiding Flex College' Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren.

Bijlage I: Collegebesluit Bijlage II: Verslag uitvoering amendent VSP Niet declareren mag niet liggen aan slecht informeren. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D31 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009

Portefeuillehouder Wethouder P. Depla. Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 24 november 2009 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 2 december 2009 / 218/2009 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Einde kalenderjaar 2009 Onderwerp Eenmalig rioolaansluitingsrecht 2010 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden,

De Gemeenteraad van Nijmegen. 6 september 2005 B220/05.0024301. Geachte raadsleden, Directie Stadsbedrijven Vastgoed Bureau Juridische en Commerciële Zaken De Gemeenteraad van Nijmegen Nieuwe Dukenburgseweg 21 6534 AD Nijmegen Telefoon (024) 329 33 33 Telefax (024) 024 329 32 87 E-mail

Nadere informatie

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad.

Openbaar. Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief aan raad over jaarwisseling en vuurwerk Programma Veiligheid BW-nummer Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Op 28 januari j.l. is het onderwerp vuurwerk

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006

Voorstel aan de Raad. Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006. Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 20 september 2006 / 158/2006 Fatale termijn: besluitvorming vóór: 1 oktober 2006 Onderwerp rijbewijzen Programma / Programmanummer Burger & Bestuur / 9110

Nadere informatie

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder

Datum Burgemeester en Wethouders 16 maart 2007. Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder Steller Registratienummer Afdeling N.E.G.L. Christiaens Veiligheid Doorkiesnummer Communicatie Portefeuillehouder 5229440 Ja Nee M.C.M. Schouten Kabinet Brief bijgevoegd Te volgen procedure Ja Nee Ja Nee

Nadere informatie

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland.

In deze brief geven wij een antwoord op uw vragen met betrekking tot de ontslagen bij Zorggroep Zuid Gelderland. Directie Inwoners Aan de fractie SP T.a.v. Mevr. M. Piepers Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen

Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Openbaar Onderwerp Handhaving bouwbesluit wooncomplexen Programma Stedelijke ontwikkeling, Veiligheid BW-nummer nvt Portefeuillehouder B. Velthuis, H. Bruls Samenvatting Eind 2015 is gebleken dat drie

Nadere informatie

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal

Ons kenmerk L110/05.0024500. Aantal bijlagen 10 (niet digitaal Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D44 (met bijlagen) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad,

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015. Aan de raad, RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-04-2015 15-020 Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Aan de raad, Onderwerp Verordening leerlingenvervoer gemeente Bunnik 2015 Gevraagde

Nadere informatie

Ter besluitvorming door het college 1. De Raad met bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken in het dossier Bergweg.

Ter besluitvorming door het college 1. De Raad met bijgevoegde brief te informeren over de stand van zaken in het dossier Bergweg. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Herstellen gebreken Raadsbesluit Bergweg Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In haar vergadering

Nadere informatie

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t.

Ingekomen stuk D12. Datum uw brief n.v.t. Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsontwikkeling Ingekomen stuk D12 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail

Nadere informatie

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Directie Inwoners Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Maatschappelijke Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D28 (PA 30 maart 2011) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk

b Wettelijke taak Zie inleiding. a Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college a Onvermijdelijk gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4351 Inboeknummer 11bst00811 Beslisdatum B&W 10 mei 2011 Dossiernummer 11.19.256 RaadsvoorstelVaststellen verordening naamgeving en nummering gemeente Eindhoven Inleiding

Nadere informatie

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen

Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Openbaar Onderwerp Overgang van onderneming GEM Waalsprong naar Gemeente Nijmegen Programma Grondbeleid BW-nummer Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Op 24 maart 2015 is door het College besloten

Nadere informatie

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 2 oktober 2013, (raadsvoorstel nummer 129/2013). Betreft in de woonplaats Nijmegen: - Ooypoort.

- Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 2 oktober 2013, (raadsvoorstel nummer 129/2013). Betreft in de woonplaats Nijmegen: - Ooypoort. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 106 Titel Naamgeving: Voetgangersbrug over t Meertje Publicatiedatum 10 oktober 2013 Opmerkingen - Raadsbesluit betreffende straatnaamgeving van 2 oktober

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis.

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Brief Stadspartij Nijmegen Nu! inzake tunnel Stadhuis Programma / Programmanummer Facilitaire diensten / 1043 BW-nummer Portefeuillehouder H. Kunst Samenvatting In de

Nadere informatie

Voorstel om te besluiten

Voorstel om te besluiten Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 21 december 2005 / 246/2005 Onderwerp Subsidie schoolbegeleiding voor de periode augustus tot en met december 2005 Programma / Programmanummer

Nadere informatie

Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr

Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr VOORSTEL AAN DE RAAD Onderwerp Werkkostenregeling en overige actualisatie Verordening voorzieningen wethouders, raads- en commissieleden Volgnr. 2013-024 Portefeuillehouder wethouder R. Bergsma Ambtenaar

Nadere informatie