Kopers-informatiemap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kopers-informatiemap"

Transcriptie

1 Kpers-infrmatiemap I OOSTERBAKEN HOOGVLIET BAM Wningbuw Breda NOV/DEC.2007 P:\Kpersbegeleiding\Osterbaken\Kpersinfrmatiemap.dc

2 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda lnhudspgave Welkm in uw nieuwe wning! Tips vr de eerste bewning a - Waterleiding Sanitair / Tegelwerk Mechanische ventilatie / Warmte-terugwin-unit Stadsverwarming Telefn I CAI I ISDN Rkme1ders Plitiekeurmerk, Kleurenschema / Onderhudsadvies schilderwerk huten kzijnen...11 '13. Onderhudsadvies Aluminium schuifpui en raamkzijnen Ets-strepen p glas Kitvegen Hang- en sluitwerk Begane grndvler Anhydriet dekvler Binnenwanden Tuinaanleg en erfafscheiding Algemeen nderhud wning Garanties (GlW) NOODGEVALLEN gemeente Hgvliet Adressen instellingen Adressen leveranciers/nderaannemers Klachtenprcedure Bijlagen: 1. Lijmadvies Anhydriet-gietvler; 2. Revisietekeninqen van de standaard installaties vr: r Binnenrilering ; Water; Elektra ;. Stads-verwarming ; r Mechanische Ventilatie / warmte-terugwin-unit ; Onderhudsadvies schilderwerken kleurenschema. 3. Kleurenstaat cq. nderhudsadvies schilderwerk. 4. Extra infrmatie ver akestische zwevende vleren. De infrmatie in deze map is z zrgvuldig mgelijk samengesteld p basis van de beschikbare gegevens. Het is niet uitgeslten dat er tch njuistheden vermeld zijn. Hieraan kunnen echter geen rechten f eisen tt schadevergeding wrden ntleend.

3 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda Welkm in uw nieuwe wning! ln deze infrmatiemap treft u alles aan ver uw nieuwe wning. Z vindt u er infrmatie ver de mgelijke afwerkingen die u p de wanden, vleren etc. kunt aanbrengen, zdat u de wning geheel naar Éw wensen kunt inrichten. Ok vindt u er verwijzingen naar nderhudstermijnen en diverse nderhudsadviezen. Hudt u zich hier ged aan, vr een ptimaal wngent in uw wning. Ondanks dat wij met de grtste zrg uw wning vr u hebben gebuwd en uw wning z ged mgelijk aan u hebben pgeleverd, kunnen er altijd ng kleine nvlkmenheden naar vren kmen p het mment dat u uw wning in gebruik neemt. ln dit infrmatiebekje treft u bij 'klachtenprcedure' aan wat u kunt den als er iets niet in rde blijkt te zijn. Onder het hfdstukje -garanties- treft u infrmatie aan ver de garantie en waarbrgregeling waar k uw wning nder valt. Wij wensen u veelwngent te in uw nieuwe wning. 1. Belanqriik Verzekering Vanaf het mment dat de ndernemer de wning aan u plevert bent u zelf aansprakelijk. Wij adviseren u daarm tijdig te zrgen vr een Opstalverzekering vr uw wning. Let p f uw pstalverzekering k glasschade dekt. Z niet, dan is een aparte Glasvenekezng ndzakelijk. Bij het betrekken van een nieuwe wning is aanpassing van uw bestaande lnbedelverzekering dikwijls ndig. Bepaal dit vr uw eigen situatie. Vraag z ndig advies bij uw verzekering f tussenpersn. Zij beschikken ver handige lijstjes waarmee u zelf de waarde van uw inbedel kunt schatten. Ok bij de Cnsumentenbnd kunt u infrmatie vragen ver'ged verzekerd'zijn. Pas p dat u niet nderverzekerd raakt. Aandachtspunten in het eerste jaar van bewning. De wningscheidende wanden van uw wning zijn van betn, dat een langdurig drgingsprces kent. Ten gevlge van deze drging kan verkleuring ptreden. Het is dan k aan te raden in het eerste jaar deze wanden te behangen en niet te sauzen. Ok wrdt het aanbrengen van een sierpleister het eerste jaar m de bvengenemde reden afgeraden.. Dr tepassing van verschillende materialen met verschillende krimpeigenschappen en dr zetting van uw wning kan er lichte scheurvrming ntstaan. Deze scheuren ntstaan vrnamelijk p plaatsen waar twee verschillende materialen p elkaar aansluiten. Ok hierm raden wij u aan m in het eerste jaar geen sierpleister te te passen, maar behang.. Dr het aanwezige buwvcht in de wning, in cmbinatie met het warmstken van de wning, kunnen de buitendeuren krmtrekken. Blijvende krmming kan pas na het eerste stkseizen wrden gecnstateerd. De blijvende krmming, ldrecht p het deurvlak gemeten mag maximaal 10 mm zijn. Bij het slecht sluiten van de deur kunt u k zelf de sluitkm nastellen. U det dit met behulp van de schrefjes in de kzijnstijl van de deur.. Kasten, banken en andere dichte meubelstukken kunt u vral de eerste maanden van bewning beter wat vrij van de muur plaatsen, in verband met de kans p schimmelvrming dr te weinig ventilatie achter de meubels. Laat de mechanische ventilatie altijd, k tijdens uw afwezigheid, p een laag terental aanstaan.. Venivarm uw wning de eerste paar maanden gelijkmatig; k p de slaapkamers. Een temperatuur tussen de 15'C en 20"C is ged. Laat binnendeuren en keukenkastjes de eerste weken p een kier staan. Verwijder zveel mgelijk cndenswater dat van de ramen naar beneden zakt.. Onvldende ventilatie kan verkleuring van wanden en plafnd tt gevlg hebben. ' Met name spuitwerk is tijdens het drgprces zeer gevelig vr verkleuring dr verntreinigde lucht.. Een gede indicatie dat de wning vldende gedrgd is t.a.v. buwvcht, is het mment waarp geen blijvende cndens meer p de ruiten aanwezig is. Regelmatig cndens p de ramen is een aanwijzing vr een te hge vchtigheid in uw wning dr nvldende ventilatie.. Eventueel ntstane schimmelplekken eerst ged laten drgen en daarna met een zachte drge brstel behandelen.

4 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda 2. Tips vr de eerste bewning Het schnmaken van de wning De wning wrdt'bezemschn'pgeleverd. Een grte schnmaak is dus ndzakelijk. Het is raadzaam m bij het schnmaken niet al te veel water te gebruiken, behalve bij de beglazing (m krasvrming te vrkmen). De wning bevat namelijk al veel buwvcht en extra water det daar geen ged aan. Gebruik liever geen agressieve schnmaakmiddelen, zals chlr en ammnia. Wees vrzichtig met'vers'schilderwerk, sanitair, tegelwerk, keukenkastjes en ruiten. Er kunnen bijvrbeeld ng restjes cement f zand p zitten, die gemakkelijk krassen verrzaken. Zet bij het schnmaken ramen, ventilatiekleppen f -rsters pen vr vldende ventilatie. - Verfspatten p de ramen kunnen wrden venivijderd met een nieuw scheermesje. - Kalkspatten verwijderen met water waaraan een scheutje azijn is tegevegd; wees vrzichtig met de ng relatief verse verf- f kalklaag. - Gebruik bij het afdekken van geschilderd f geïmpregneerd materiaal bij vrkeur geen bedrukt papier; de drukinkt laat meilijk te verwijderen vlekken achter. - Het reinigen van tegelwerk, aanrecht en sanitair kan het best geschieden met een spje van zachte- f grene zeep. Grene zeep werkt ged m een cementvleug te verwijderen. 3. Rilerinq leder afuerpunt is vrzien van een zgenemd STANKSLOT ( sifn ) m te vrkmen dat er een rillucht in uw wning kmt. Een stankslt werkt alleen als er water instaat. Bijvrbeeld in een vakantieperide kan een stankslt drg kmen te staan drdat het water verdampt. Wanneer u een lange tijd van huis bent kunt u eventueel wat slalie in de afuerpunten laten lpen; slalie vrkmt dat het water uit het stankslt verdampt. lndien een stankslt drg is kmen te staan met de rillucht verdwijnen wanneer het stankslt weer gevuld is met water en er een half uurtje is geventileerd. lndien de rillucht tch aanwezig blijft is er waarschijnlijk meer aan de hand en dient u verdere actie te ( laten ) ndernemen. Reinig regelmatig de sifns, k de vlersifn van de duchevler. Cntrleer bijverstppingen altijd eerst de sifn. Wij adviseren u alle afueren tenminste twee maal per jaar dr te spelen met heet sdawater. Hiernder vindt u een verzicht van stffen die u beslist niet dr het ril ( via wastafel, bad, duche, gtsteen f tilet ) mag wegspelen. Srt stf Etensresten, bak- en braadvet, maandverband, haren, e.d. Acetn, jdium, ether Geneesmiddelen, lie, chemicaliën, verfresten, kwastenreiniger, ftchemicaliën, enz. Schade Ril slibt dicht f raakt verstpt Tasten de pvc-leidingen van de rilering aan Zijn zeer slecht vr het milieu; inleveren bij een milieudepöt in uw gemeente ( de gemeentereiniqinqsdienst kan meer infrmatie qeven ). ln de bijlagen treft u de revisie-tekeningen aan van de verschillende typen wningen, waarbij de situering van rilerings-nstppingsstuk[ken] is aangegeven. Mcht te zijner tijd de rilering meten wrden ntstpt dan zijn deze tekeningen van belang, zdat nndig (graaf)werk kan wrden vrkmen. ( hierp is in principe het standaard leidingenverlp aangegeven, niet de kperspties, ) 4. a - Waterleidinq Waterleidingnet Vr het afsluiten van het gehele waterleidingnet in uw wning kunt u de hfdkraan nabij de watermeter gebruiken. Eventuele buitenkranen dienen reeds bij kans p vrst te wrden afgeslten en afgetapt. De afsluiter zit standaard in de meterkast en het aftapkraantje zit nder dat tappunt.

5 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda Kraan wasautmaat lndien de plaats van de wasautmaat bij string aanleiding tt waterverstrming zu kunnen geven, raden wij aan een zgenaamde "waterstp" p de kraan te mnteren. Eén van de rzaken bij verstrming is het lskmen van de vulslang. Bij gebruik van een waterstp sluit de kraan zich dan binnen een krte tijd waardr de schade beperkt blijft. Waterslag Waterslag (een hard knallend geluid) in het leidingstelsel is nvermijdelijk bij snelsluitende kranen. ln tenemende mate wrden de standaard geleverde kranen dr kpers vervangen dr éénhendelkranen en andere snelsluitende kranen. Alhewel de standaard kranen altijd vzien zijn van KIWAkeur, kan bij gebruik van éénhendelkranen en andere snelsluitende kranen waterslag in het leidingstelsel ntstaan. Deze waterslag is niet te vrkmen. De installatie is echter dusdanig aangelegd dat genemde waterslag geen nadelige gevlgen p de installatie zal hebben. De meer f mindere geluidsverlast die daardr ntstaat is te beperken dr nabij de hfdafsluiter een zgenaamde waterslagdemper te laten plaatsen. De verlast zal sterk verminderen als men de snelsluitende kranen minder rustig sluit. NB: ln de dekvler lpen water- en cv-leidingen. Er mag derhalve in de dekvler niet gebrd en/f gespijkerd wrden. Lekkages, verrzaakt dr deze werkzaamheden, vallen niet nder de GIWgarantie en wrden niet in behandeling genmen. 5. Sanitair / Tegelwerk Uw sanitair en de waterkranen krijgen te maken met kalkaanslag. Deze kalk bevindt zich in de verschillende gebieden in Nederland in meer f mindere mate in het water. De kalkaanslag ntsiert uw badkamer, keuken en tilet maar kan k schade verzaken. Vr een ged functineren is het van belang m uw kranen regelmatig te ntkalken. U kunt dit den met diverse prducten die in de handelte kp zijn. Ok uw keramische sanitair, tegelwerk en eventueel glas dat vaak in cntact staat met leidingwater, dient u regelmatig te reinigen. Een verwaarlzing hiervan kan blijvende schade achterlaten en afbreuk den aan het wngent in uw nieuwe wning. lndien u iets aan een betegelde wand wilt phangen kunt u het beste als vlgt te werk gaan: Bijvrkeur bren in de vegen m beschadigingen aan de tegels te vrkmen.. lndien u in een tegelwil gaan bren, met een centerpns een klein putje in de tegel maken f een stukje plakband aanbrengen m het weglpen van de br te vrkmen.. Bij gebruik van een klpbrmachine het klpmechanisme pas aanzetten wanneer u met bren dr de tegel heen bent.. De plug ngeveer '10 mm dieper dan het tegelppervlak aanbrengen, dit vrkmt barsten van de tegel bij het indraaien van de schref. 6. Mechanische ventilatie / Warmte-teruqwin-unit Ventileren is ndzaak Dr ventilatie wrdt verse lucht aan de wning tegevegd en vchtige, vervuilde lucht afgeverd uit de wning. Het meeste vcht in de wning prduceert u zelf: bij uitademen, kken, duchen, wassen en drgen, schnmaken enzvrts. U merkt dat uw wning vchtig is, nder meer drdat de ruiten vaak beslaan, muren beschimmelen en kleding klam wrdt. Met name in nieuwe wningen zit ng veel vcht in de buwmuren. ln verband hiermee zijn de aandachtspunten die in hfdstuk 2 genemd zijn van grt belang. Ventileren is ndzakelijk m vchtprblemen te vrkmen. Daarbij kmt dat het pwarmen van vchtige lucht meer tijd in beslag neemt dan drge lucht, waardr nndig energie wrdt verbruikt. Een tiental jaren geleden waren de wningen minder ged geïsleerd dan nu, waardr er vldende verse lucht in de wning kwam. De wningen wrden tegenwrdig echter dermate ged geïsleerd dat uzelf vr verse lucht in uw wning dient te zrgen. Elke dag de ramen ngeveer 15 minuten penzetten is vldende. Ui2etraampjes en ventilatiersters zijn vr de tussentijdse ventilatie bedeld, ventilatiersters mgen dan k niet wrden dicht gemaakt! Mgelijk zijn in een aantal deuren rsters aangebracht m uw wning tch vr een gede drstrming van lucht te kunnen vrzien.

6 BAM Wningbuw Breda Kpersinfrmatiemap Het mechan ische ventilatiesysteem Uw wning is vrzien van mechanische ventilatie. Dit systeem bestaat uit een centraal pgestelde ventilatr, een kanalenstelsel en afzuigventielen in het plafnd van de keuken, badkamer en tilet(ten). De kracht van de afzuiging is regelbaar in drie verschillende sterkten dr middel van een zgenaamde 'standenschakelaar', welke zich standaard in de keuken bevindt. Het afzuigsysteem zal gebruikelijk p de laagste stand staan, waarbij dan weinig lucht wrdt afgeverd. ln smmige gevallen is het ndzakelijk dat extra vervuilde lucht wrdt afgeverd. Dit kan bijvrbeeld zijn tijdens het kken en duchen, maar k als er veel bezek is. U kunt dan het beste de hgste stand gebruiken. Laat als u klaar bent bij vrkeur de mechanische ventilatie ng een half uur p de hgste stand aanstaan, zdat alle vcht en luchtjes verdwenen zijn. ln de keuken zijn twee afzuigkanalen aanwezig. Eén hiervan is bestemd vr afzuiging van de ruimte. De ander met gebruikt wrden vr de aansluiting van een mtrlze wasemkap. lndien een mtrlze wasemkap is aangeslten is het sms mgelijk het terental van de ventilatr met een schakelaar p deze wasemkap te regelen. Een afzuigkap met een mtr mag niet gebruikt wrden, deze zu het in uw wning aanwezige ventilatiesysteem namelijk ntregelen. [Dit in afwijking van een systeem met aparte afuerl. Extra afueren, zals bijvrbeeld van een drgtrmmel, kunt u niet p het systeem aansluiten. Een mechanische ventilatie vert alleen lucht af en brengt geen verse lucht in de wning. Het is daarm ndzakelijk m zelf vr verse lucht te zrgen. Laat daarvr de ventilatiersters penstaan. Het schnmaken van de afzuigventielen De afzuigventielen van de mechanische ventilatie verzamelen vet en vuil dr de afuer van vervuilde lucht, het is daarm ndzakelijk m ze elk half jaar schn te maken. Dit kunt u heeleenvudig den dr een vchtige dek langs het a2uigventiel te halen. De meeste afzuigventielen kunt u geheel f gedeeltelijk uit het kanalensysteem halen en met een zachte zeepplssing in zijn geheel reinigen. Let p dat de instelling van de ventielen niet wrdt gewijzigd, deze hebben namelijk per ruimte een vaste ingemeten waarde. De centrale ventilatr dient eenmaal per jaar te wrden gereinigd. Hierte wrdt de ventilatrmtr met waaier gedemnteerd en met een vetplssende vleistf gereinigd. Let p dat er geen water f sp in de mtr kmt. Uiteraard dienen deze werkzaamheden met een vlledig uitgeschakeld systeem te wrden uitgeverd. Het beste kan dit gebeuren dr het systeem met behulp van de hfdschakelaar spanningls te maken f de stekker van de mechanische ventilatie uit de wandcntactds te verwijderen. Dr derden mgen geen werkzaamheden aan de afzuigunit f systeem wrden verricht znder testemming van de leverancier in verband met de te verlenen garanties. Handleiding Bij de mechanische ventilatie-unit vindt u een handleiding behrende bij het systeem. Bij het ntwerpen van uw wning en de keuze van het mechanische ventilatiesysteem is er vanuit gegaan dat het systeem nit helemaal wrdt uitgeschakeld, maar altijd p de laagste stand blijft draaien, k wanneer u met vakantie bent. Wanneer u de installatie niet permanent laat werken, is de kans dat er vcht- en schimmelprblemen ntstaan, erg grt. De mechanische ventilatie is uitgerust met een zeer zuinige elektrmtr, die erp berekend is m permanent te draaien. WarmteTerugWin Unit - Telichting qebalanceerde ventilatie met warmte-teruqwinninq Uw wning is vrzien van een gebalanceerd ventilatie systeem. Dit betekent dat een ventilatr autmatisch verse lucht uw wning inblaast en vervuilde en vchtige lucht uit uw wning afzuigt. Het gebalanceerde ventilatiesysteem mvat een WarmteTerugWin-unit met warmtewisselaar, deze bevindt zich in de ventilatrbx. De unit wrdt k wel WTW-unit genemd. De warmteterugwin-unit bespaart energie : een deelvan de warmte afkmstig uit de afgeverde lucht uit de wning, wrdt namelijk teruggewnnen dr middelvan de warmtewisselaar. De warmte wrdt gebruikt m de ingeblazen lucht p te warmen, deze is dus altijd een beetje warm; hierdr heeft u geen last van kude luchtstrmen dr het huis. Er wrdt geen lucht gemengd; er vindt alleen warmteverdracht plaats. Op de ventilatr zijn luchtkanalen aangeslten waardr lucht wrdt ingeblazen in de wn- en slaap- kamers en eventueel de hal. Dat gebeurt via de inblaasventielen. Ok zijn er luchtkanalen aangeslten waardr lucht wrdt afgezgen uit de keuken, de badkamer, tilet en prject-afhankelijk eventueel de inpandige berging f wasmachineruimte in de wning. Dat gebeurt via de afzuigventielen. Heveel lucht er wrdt afgezgen kunt u regelen met de driestandenschakelaar, die meestal in de keuken is gesitueerd.

7 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda He werkt het systeem? Via de inblaasventielen kmt er vrtdurend verse lucht het huis binnen. Dat gebeurt autmatisch. U heft vr de ventilatie dus geen rsters f raampjes pen te zetten. Dit is niet ndig, het betekent extra energieverlies, en het kan het systeem verstren. Dr de afzuigventielen wrdt vchtige en vervuilde binnenlucht vrtdurend afgezgen. - Bij een gebalanceerd ventilatiesysteem is de wning erg luchtdicht. De heveelheden ingeblazen en afgeverde lucht zijn namelijk nauwkeurig berekend en p elkaar afgestemd. - Bedenk dat het uitzetten van de ventilatr u weliswaar strm bespaart, maar dat er vchtschade kan ptreden, en dat er dan niet vldende verse lucht binnenkmt. Trek de stekker er dus niet uit! ( Bij diverse testellen is een aparte schakelaar vr de teverventilatr aanwezig. Zrg dat deze altijd ingeschakeld is.) - Mcht zich er nverhpt een ndsituatie vrden met betrekking tt de luchttever, dient u de installatie uit te schakelen dr de stekker van de WTW-unit tijdelijk uit het stpcntact te halen. Schnmaken van de WTW-units ln de WTW-unit zitten twee filters. Smmige types zijn wasbaar ( kijk daarvr in de infrmatie van de Íabrikant ). Cntrleer bijvrbeeld elke drie maanden f de ( uitneembare ) filters meten wrden schngemaakt. Reinigen kan met een stfzuiger en/f een spje van water met wasmiddel. Krt na de plevering is het verstandig gedurende een maand de filters wekelijks te reinigen i.v.m. buwstf in de wning. Vr de plaats van de filters, zie het bijgevegde instructiebekje. Onderhud van het ventilatiesysteem Uw ventilatiesysteem met ieder jaar wrden nagekeken en schngemaakt; zie hiervr k de garantiebepalingen van de leverancier. U kunt hiervr met hen een nderhudscntract afsluiten. Schnmaken van de inblaas- en afverventielen Via de afzuigventielen wrdt vchtige en vervuilde binnenlucht cntinu afgezgen naar buiten. Ze zijn afgesteld p de heveelheid lucht die uit een bepaalde ruimte met wrden gezgen. Z zal het ventiel in het tilet minder lucht drlaten dan het ventiel in de keuken en in de badkamer. U kunt de ventielen met een vchtig dekje, eventueel met een beetje afwasmiddel, schn maken. Als ze sterk vervuild zijn, kunt u ze vrzichtig uit de wand f plafnd halen en ze in een spje leggen. Wanneer u de ventielen eruit haalt, let er dan p dat ze p de juiste stand wrden teruggeplaatst en dat u ze niet verwisselt. Het is handig ze te merken f te nummeren met bijvrbeeld plakkertjes, zdat elk ventiel p de juiste plek wrdt teruggeplaatst. Bediening van de 3-standenschakelaar Met de schakelaar kunt u de heveelheid af te zuigen en te te veren lucht regelen. De schakelaar heeft drie standen: Stand 1. laag (nachtstand/ spaarstand) Stand 2: midden (dagstand) Stand 3: hg (piekstand/ kkstand/ duchestand) Schnmaken van de schakelaar U kunt de schakelaar het beste regelmatig met een vchtig dekje afnemen. Ventilatie-advies Bent u verdag thuis, zet de schakelaar dan in de middenstand. (2) Als er verdag niemand thuis is, 's nachts, f als u p vakantie gaat, zet u de schakelaar in de laagstand (1)

8 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda Als u gaat kken, duchen, verven, als u er veel was te drgen hangt, f als er veel visite is, kunt u de schakelaar tijdelijk in de hgstand zetten. (3) Laat na het duchen f kken de ventilatr ng circa 20 minuten p de hgste stand staan. Hierdr wrden (bijna) alle vcht en kkdampen afgezgen. Het feit dat u gebalanceerde ventilatie heeft wil niet zeggen dat u geen raam mag penzetten; het verdient zelfs de aanbeveling m bijvrbeeld 's mrgens gedurende z'n 15 minuten enkele ramen / deuren pen te zetten m de wning te drspuien. Wat u verder met weten Lees te allen tijden de gebruikershandleiding van de fabrikant dr. Venvarmen en ventileren, qaat dat wel samen? Ja, verstandig ventileren kan zelfs energie besparen. Een drge wning is namelijk sneller warm dan een vchtige wning. Dr te ventileren wrdt het vcht afgeverd zdat uw wning uiteindelijk sneller pwarmt. Ik wil de spleten nder de binnenduren dichtmaken, kant dat? Nee, die spleten zijn juist aangebracht m te zrgen dat de lucht in elke kamer wrdt ververst. Dus geen matten, drpels f tchtprfielen vr de spleten aanbrengen en niet afplakken. Als het buiten vchtiq en kud is, is het dan beter dat ik niet ventileer? Nee, ventileren met altijd, k als het buiten kud en vchtig is, zals in de herfst vaak het geval is. Kude buitenlucht is meestal minder vchtig dan de lucht in uw wning. Ventileren vermindert dus altijd de heveelheid vcht in huis. Als er dan niet geneg wrdt geventileerd, blijft het vcht in de wning en kan er schimmelgrei ntstaan. He kan ik zien f het te vchtiq is in huis en wat kan ik er teqen den? Het is natuurlijk al te laat als u ziet dat de muren vchtig zijn en het behang dr schimmel zwart wrdt. Te veel vcht in huis kan al veel eerder pgemerkt wrden. Bijvrbeeld als het in huis "drukkend" is f als er een "muffe" lucht hangt. Als u wel vldende ventileert, maar er tch te veel vcht in huis is, kan het zijn dat u de verwarming te laag heeft staan, dat de ventilatie niet ged werkt, f dat er erg veel vcht in huis wrdt geprduceerd. Als u zelf het prbleem niet kunt verhelpen, kunt u cntact pnemen met de installateur. Waar kan ik het beste de was drqen? Als u de mgelijkheid heeft, drgt u de was dan buiten. Drgt u de was binnen, dan met u het vertrek waar de was gedrgd wrdt, ged ventileren. Het afzuiqsysteem maakt hinderliik qeluid, is daar wat aan te den? - Kmt het geluid uit de teverrsters: t.p.v. ieder rster wrdt geluid geprduceerd dr de luchtstrm welke dr het rster gaat. De geluidssterkte is k afhankelijk van de stand, , waarp de installatie draait. ln stand 3 zalde installatie veel geluid prduceren mdat dit k de "werk"-stand is. - lndien er een dreunend f brmmend geluid is, kan het zijn dat de filters vervuild zijn. Verlies ie dr de qebalanceerde ventilatie niet veel warmte? Nee. Er gaat wel wat warmte verlren, maar er wrdt 90-95/ van de afgeverde warmte teruggewnnen. 7. Stadsveruvarminq Venrarm ingsi nstallatie Vr de verwarming van uw wning zrgt een zgenaamde stadsverwarming. Deze centrale vrziening in uw stad f wijk zrgt tevens vr de levering van warm tapwater. U heeft dus geen eigen verwarmingsunit meer in uw wning. Handleiding

9 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda U vindt een handleiding van uw stadsverwarmingbedrijf in uw wning. Hiernder zijn in het krt enkele belangrijke punten aangegeven. Regeling Bij een stadsveruvarmingsinstallatie zijn er altijd p alle radiatren thermsstatische radiatrkranen aangebracht. U kunt dr middelvan deze kranen in iedere ruimte de gewenste temperatuur regelen. De stadsverwarmingsinstallatie kan via de (ptinele) kamerthermstaat centraal hger f lager gezet wrden. De kranen van de radiatren in de huiskamer meten dan altijd pen blijven staan in verband met het ged functineren van de kamerthermstaat. U kunt natuurlijk de kamerthermstaat dr een klkthermstaat vervangen. U kunt daarmee de tijden aangeven waarp de venvarming met functineren. Let u wel p: een kamerthermstaat / klkthermstaat functineert bij stadsveruvarming alleen als een centraal geleide verhging van de temperatuur in de gehele wning. U zult gebruik meten maken van de thermstaatkranen p de radiatren m een exacte temperatuur per ruimte te kunnen regelen. Bij strenge kude is het verstandig m de radiatrkranen die nrmaal geslten zijn iets pen te zetten en de nachttemperatuur in alle ruimten niet nder de 15'C te laten zakken, in verband met de bendigde pwarmtijd. ln de zmerperide kunt u vlstaan met het dicht draaien van alle radiatren in de wning. U krijgt dan alleen warm tapwater geleverd via uw stadsvenruarmingsbedrijf. Ontluchten van de installatie ln de handleiding van uw stadsvenivarmingsbedrijf is mschreven p welke wijze de installatie met wrden ntlucht. Vr een gede werking is het ndzakelijk dat het systeem regelmatig wrdt ntlucht Vral krt na de mntage, in de eerste stkperide dus, dient dit meermalen te gebeuren. Stringen Bij een string die niet een rzaak heeft binnen uw wning (bijv. de thermstaat) dient u het stadsverwarm ingsbed rijf te waarsch uwen. NB: ln de dekvler lpen water- en cv-leidingen. Er mag derhalve in de dekvler niet gebrd en/f gespijkerd wrden. Lekkages, verzaakt dr deze werkzaamheden, vallen niet nder de GIW-garantie en wrden niet in behandeling genmen. 8. Elektra Elektrische installatie Uw elektrische installatie vldet aan alle wettelijk gestelde eisen. Wij adviseren u dan k dringend m zelf niets aan deze installatie te veranderen. U dient hiervr een erkend elektrtechnisch bedrijf in te schakelen. Elektriciteitsleidin gen De meeste elektraleidingen zijn in de verdiepingsvleren weggewerkt. De exacte plaats van deze leidingen is helaas niet aan te geven. Ok in de wanden bevinden zich leidingen, deze lpen meestal naar een wandcntactds f schakelaar vanaf het plafndlichtpunt. Veiligheidshalve det u er verstandig aan in een vertikale zöne van ca. 25 cm aan weerszijden van wandcntactdzen en schakelaars van vler tt plafnd niet in de muren te bren. Wilt u vrwerpen aan de wand bevestigen dan raden wij u aan m de leidingen in de muur p te spren. Dit kan met behulp van een apparaatje dat in de handelte kp is. Aardlekschakelaar De elektrische installatie in uw wning is vrzien van een zgenaamde aardlekschakelaar. Via een aardlekschakelaar is de strmvrziening in uw wning beveiligd tegen lekstrm. Zdra ergens een defect ntstaat f als er te veel strm wrdt gebruikt, schakelt de aardlekschakelaar de strmvrziening uit. Dr de schakelaar in de meterkast in te drukken, schakelt u de strm weer in. Bij herhaling van de strmuitschakeling dr de aardlekschakelaar det u er verstandig aan de rzaak p te (laten) spren. lndien u de schakelaar 2 maal per jaar in- en uitschakelt, dr middel van de schakelaar in de meterkast, kan dat de levensduur aanmerkelijk verlengen. De aardlekschakelaar dient direct uit te schakelen als u de testknp indrukt. U schakelt de strm weer in dr de schakelknp naar bven te zetten.

10 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda Strmstring zelf pheffen Cntrleer eerst f de strm veral in uw huis is uitgevallen. lndien dit het geval is, bestaat er grte kans dat het niet aan de huisinstallatie ligt, maar aan het televerende energiebedrijf. ls dit niet het geval, ga dan naar de meterkast. ln de meterkast ziet u bven de elektriciteitsmeter twee nderdelen waar u bij string zelf iets aan kan den. een aardlekschakelaar en twee f meer grepschakelaars. Elke grepschakelaar zrgt vr de strmvrziening van een deel van uw wning. De aardlekschake- Iaar schakelt uit in geval van een string in één van de grepen. ln geval van string zal de aardlekschakelaar dus p "uit" staan. lndien de aardlekschakelaar ng p "aan" staat, ligt de string vermedelijk aan het energiebedrijf en dient u hen te waarschuwen (infrmeert u eerst bij uw buren f zij k een string hebben). lndien de aardlekschakelaar p "uit" staat: 1. Schakel alle grepschakelaars uit en schakel de aardlekschakelaar weer in. 2. Schakel nu één van de grepschakelaars weer in. Zdra de aardlekschakelaar uitvalt heeft u de grep waarin de string zit te pakken. 3. Schakel de desbetreffende grepschakelaar weer uit. Haal vervlgens alle stekkers van lampen en apparaten die p deze grepschakelaar zijn aangeslten uit de stpcntacten. 4. Schakel de aardlekschakelaar en de grepschakelaar weer in. Valt de elektriciteit weer uit, bel dan de installateur. Er is iets mis met het leidingnet van uw wning. Blijft de schakelaar aan, dan kunnen de apparaten één vr één weer aangeslten wrden p het strmnet. Zdra de elektriciteit weer uitvalt heeft u het apparaat gevnden dat de string verrzaakt. Heeft u alles gecntrleerd maar ng steeds geen elektriciteit, bel dan een installateur.

11 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda Algemene infrmatie De bedrading van de elektrische installatie is vrzien van een kleurcde vlgens de vlgende tabel. Gren/qeel Blauw Bruin Zwart Aardinsdraad Nuldraad vr afuer van strm Fasedraad (P) vr tever van strm Schakeldraad vr tever van strm naar verlichtinq Lze leidingen ln uw wnhuis zijn diversen lze leidingen (.a. via kperspties ) vanuit de meterkast aangebracht ten beheve van tekmstige uitbreidingen. lnstructie vr het bedraden van de Ize leidingen Alle lze leidingen zijn vzien van een zgenaamde "hulp trekdraad". Aan deze "hulp trekdraad" mag u nit de kabel / draad bevestigen welke u wil aanbrengen. Deze "hulp trekdraad" is bestemd vr het bevestigen van een speciale ( metalen f nyln ) trekveer, welke u dr middel van deze "hulp trekdraad" in de buis kunt aanbrengen. De trekveer dient p een deugdelijke manier aan de "hulp trekdraad" te wrden bevestigd znder dat een "prp" aan de kp van de trekveer ntstaat. Het is verstandig deze trekveer dr middel van twee persnen aan te brengen, 1x trekken en 1x inveren. Nadat de trekveer in de leiding is aangebracht kunt u de gewenste kabel/ draad p een deugdelijke manier bevestigen aan de kp van de trekveer. Zrg ervr dat er geen prp aan de kp van de trekveer ntstaat. Ok nu is het verstandig de kabel / draad dr middel van twee persnen aan te brengen, 1x trekken + 1x inveren. Trek de kabel/ draad met beleid in de lze leiding. Wanneer er teveel kracht p de trekveer wrdt uitgeefend en de kabel is niet ged bevestigd, kan deze lslaten van de kp van de trekveer met de kans dat de draad niet meer is te verwijderen. TIP: vr het ged kunnen glijden van eventuele antenne- en/f telefn-kabels mag u een dekje nemen met een beetje afwasmiddel ( grene zeep f kaarsvet ) en dit m de kabel/ draad huden. Wanneer u twijfelt f u in staat bent m de lze leiding te bedraden, laat dit dan uitveren dr een deskundig persn. - Helaas gebeurt het ng vaak dat de vrschriften m.b.t. het trekken van kabels in lze leidingen niet ged wrden nageleefd en daardr de leiding verstpt raakt. Aangezien nze elektriciën hierdr vaak vr garanties wrdt pgerepen terwijl het geen garantiezaak betreft zien wij ns helaas gendzaakt vrzrgsmaatregelen te nemen. - lndien u de elektriciën laat langskmen na de beëindiging van de pleverprcedure brengen wij u vrrijksten in rekening ( 65,- ), welke u met vlden vrdat wij uw klacht in behandeling nemen. lndien het inderdaad een garantie betreft krijgt u dit vrscht retur. Het spijt ns dat wij ns gendzaakt zien p deze manier te handelen. Aandachtspunten. Schakelvr het aansluiten van elektrische apparatuur met een vaste verbinding altijd de betref- Íende grep van de installatie in de meterkast uit. De grepenindeling, met hierp de verdeling van de elektragrepen in uw wning, hangt in de meterkast. Cntrleer altijd vr de zekerheid met een spanningzeker f spanningtester f er inderdaad geen spanning meer aanwezig is.. Vrkm verbelasting van de elektrische installatie. Op ieder apparaat en p iedere lamp staat in "Watt" aangegeven he grt het elektriciteitsverbruik is. Per grep van de elektrische installatie kan maximaal Watt aan apparatuur en lampen gelijktijdig wrden aangeslten.. Sluit geaarde apparaten altijd aan p geaarde wandcntactdzen. Uw installatie is uitsluitend van geaarde wandcntactdzen vrzien.. Sluit lampen altijd met een krnsteentje aan p het aansluitpunt in wand f plafnd. Er zijn diverse systemen in de handel waarmee u, p een dr uzelf gekzen plaats, lichtpunten aan het plafnd kan maken.. Tussen de keuken en de grepenkast lpen één f meerdere lze leiding(en). Deze kan (kunnen) benut wrden als u een extra elektrisch (kk)testel wil aansluiten met een grt vermgen. U met dan wel zrgen vr een aanpassing aan de grepenkast. De bendigde werkzaamheden dienen dr een erkende installateur te wrden verzrgd. 10

12 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda 9. Telefn / CAI/ ISDN Uw wning is standaard vrzien van lze leidingen die bedeld zijn vr de aansluiting van KPNsystemen en CA -vrzieningen. De KPN en de kabelmaatschappij bedraden bij een nieuwe aanvraag de leidingen in de huiskamervr u. lndien gewenstdient u zelf de verige lze leidingen ng te vrzien van bedrading. U bent verigens zelf verantwrdelijk vr de aanvraag vr een nieuwe f verhuizing van de huidige aansluiting bij KPN f andere prvider én bij de kabelmaatschappij. 10. Rkmelders Op centrale plaats[en] in uw wning bevindt zich een rkmelder. lndien er teveel rkntwikkeling is in de wning gaan de rkmelders piepen. U kunt dan tijdig de wning verlaten. Het is in uw belang dat deze rkmelders ged functineren. De rkmelder is altijd vrzien van een batterij, eventueel alleen vr back-up als hij aangeslten is p het lichtnet, u dient deze tijdig te vervangen. 11. Plitiekeurmerk De bereikbare buitendeuren en beweegbare ramen van uw wning vlden aan de zgenaamde drieminuten-eis ( inbraakwerendheidsklasse 2 ). Dit hudt in dat zij tenminste drie minuten inbraakwerend zijn en vlden aan de plitienrmen p dit gebied. lndien u wijzigingen in uwwning wilaanbrengen dient u rekening te huden met deze eisen. Een Plitie-keurmerk dient prjectmatig aangevraagd te wrden, aangezien deze k eisen stelt aan de wnmgeving. Hierte kan de gemeente u wellicht nadere infrmatie verstrekken. 12. Kleurenschema / Onderhudsadvies schildenrerk Bij deze kpersinfrmatiemap treft u een "nderhudsadvies schilderwerken" aan. ln dit schilderadvies van uw wning, staan de kleurcdes aangegeven van de tegepaste kleuren, zdat u altijd de juiste kleur terug kunt vinden. Het buitenschilderwerk van kzijnen en deuren blijft beter intact, indien u het eenmaal per maand met water schnmaakt, waardr eventuele agressieve aanslag wrdt veruvijderd. í3. Onderhudsadvies Aluminium schuifpui en raamkziinen. Schuifpuien en k aluminium ramen, wrden gereinigd zals het schnmaken van het glas;. Geen schuur- f bijtende middelen gebruiken;. Zrgvuldig met schn water naspelen;. Verntreiniging p de lprail in de nderdrpel verrzaakt'slecht schuiven' van de schuifdeur en versnelt slijtage aan de lpwielen;. Ventilatiersters zijn demntabel, derhalve eenvudig te reinigen;. Schuifpuien nit behandelen met lie, vet en dergelijke;. Schuifpuien beheven behalve reiniging geen nderhud;. Schuifpuien nit dichtschuiven met cilinderslt in geslten stand, hetzelfde geldt vr eventueel aangebrachte kantschu ifjes;. Schuifpuien bestaan uit nderdelen welke vervangbaar zijn;. Schuifpuien zijn vrzien van afwateringsystemen. Aan de buitenzijde dient u rekening te huden met de hgte van eventuele grnd en bestrating m het afwateringsysteem niet te den verstppen;. Schuifpuien nit drbren, dit verrzaakt lekkage;. Wanneer u aan de binnenzijde'harde vlerbedekking' tegen de schuifpui aan laat lpen, hudt dan rekening met een vrije ruimte van 5 mm, zdat er werking in de vler mgelijk blijft.. Bij niet naleven van bvenstaande punten uit het nderhudsadvies en het bvenstaande, kunnen eventuele klachten niet nder garantie in behandeling wrden genmen. 11

13 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda í4. Ets-strepen p qlas Op het glas in uw buitengevel kunnen zgenaamde ets-strepen ntstaan. Deze strepen wrden verrzaakt dr regenwater dat langs de gemetselde gevelstenen f een betnnen ppervlakte lpt en vervlgens langs het glas. ln dit water bevindt zich kiezelzuur dat zich vervlgens p het glas hecht. Hierdr ntstaan lelijke strepen p uw glas, welke niet verdwijnen dr het lappen van uw ramen. Helaas is de rzaak van deze ets-strepen, bij het gebruik van metselbaksteen, niet weg te nemen. Mcht zich dit prbleem vrden in uw wning, dan raden wij u aan een cating aan te brengen die het glas beschermt tegen dergelijke strepen. Vrdat deze cating aangebracht kan wrden dient het glas eerst grndig gereinigd te wrden. Deze glascating, chrystal guard, is ntwikkeld dr het bedrijf Chemetall NV en geeft een duurzame bescherming tegen vuil, vet, industrie uitstt en een stads- en maritiem milieu. De cating zrgt er k vr dat er veel minder nderhud ndig is. Een glaszettersbedrijf bij u uit de mgeving kan u een fferte verstrekken vr het aanbrengen van de cating. Het aanwezig zijn en het uittreden van ngebnden kalkdelen in het gevelmetselwerk is niet als een cnstructieí gebrek aan te merken en valt dus buiten de GIW garantie. Helaas kunnen wij niets aan de rzaak van deze strepen den, en dient u dus niet de klachten via de klachtenprcedure te laten lpen. Wij kunnen u alleen adviseren m te infrmeren f meerdere mensen in uw buurt er last van hebben m vervlgens gezamenlijk de cating aan te laten brengen. Op die manier zijn de ksten te verlagen. í5. Kitveqen U dient jaarlijks de kitvegen in de badkamer, tilet en keuken te inspecteren p een gede hechting. lndien de kitveg lslaat dan kunt u deze als vlgt repareren: - Lszittende kit verwijderen; - Vegen schn, stf- en vetvrij maken en ged laten drgen; - Kit aanbrengen en met een vinger glad strijken met water waaraan een druppeltje afwasmiddel is tegevegd. Schimmelvrming Alhewel schimmelwerende kit is tegepast in de wning kan het ng steeds vrkmen dat in kitvegen, die tegepast zijn als afdichting tussen bijvrbeeld wand- en vlertegels van badkamers, zich schimmels manifesteren. Deze zijn herkenbaat aan dnkere vlekken in het ppervlak die bij nrmale reiniging niet zijn te verwijderen. Het functineren van de kitveg wrdt hierdr niet beïnvled dch esthetisch is het vaak bezwaarlijk. Het al f niet ptreden van schimmels wrdt bepaald dr de cndities waaraan de kit wrdt bltgesteld. Deltreffende maatregelen zijn. - Vldendeventileren; - Regelmatig reinigen. Sinds enige tijd zijn er prducten bij drgist en De-het-zelf handel die schimmelvlekken kunnen verwijderen. De prducten zijn samengesteld p basis van natriumhypchlriet in water (chlrbleeklg). Afhankelijk van het srt schimmel kunnen hiermee gede resultaten wrden bereikt m de dnkere vlekken in de kit te verwijderen. Zij geven echter geen duurzame bescherming tegen het pnieuw ptreden van schimmels. 16. Hanq- en sluitwerk Slten dienen minstens éénmaal per jaar gesmeerd te wrden. De slten in uw wning mgen uitsluitend met sltspray wrden gesmeerd. Bij tepassing van lie f grafiet zal de cilinder na enige tijd niet meer ged functineren. 12

14 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda 3 UVA ndr:audsv0rsl:riftn UVd scai::jsren, e;àndrs" sfle e &esjg SUVA Ëaanràmp1 eil cplssslle Dze hfi geer lrrjrhcud nrji. ela;ger,js iile:: vnri:r licht ivrl1r.: rtel :iii:lvnj vaslii.:e 'ní,li)ï spe!e i:iiienirg r tjuà Àlutniniun': veiiigheidsbeslag qelnatig t!nirrgen rriet ze: en r:ieri;a;:r. rj1 a q iessi Í. sthcrt i.r ::rklit irit! ; r: w ::r"cr 4l: r ;,:t\ t : sr:1'rui: ll:ijdel:'t Í ;ei:uursptjes. Cz ku:: l':é:.r i..;,r.. er: velr:akt. t 0nderhudsÍrequentle!ïninc.ncca lar iij hil r.rii d kt e;::aai l 2 laai r+yi.:lng ninrlct lia;-: l krn uli de kuxi í!r: n afi,jstriel Éa, eaa:?i,aài Vïlr:rr:q dire.l afin ilë krsi lr,'eenaal r{ ;ai BUVA nderhudsvrschriften Ul/A scftarnreren, ciíinders, srsfen en bssjag EUVA charieren De scharierptnmr uiínmer: en iicht invelten mët zilr,ívrije vasellne Scharriersn bij vrkut niei schilderen. BUYÀ Veiligheidsdeurslcter n rerpuntssluitin g D BUVÀ veiligheidssirtel z:jr': i:derhudsar:". "rjcr sltn gepiaalsl in kustgbiede raden wrj aa een" n"iaal pr jaar de dag- rr achlschrcuhaakchct ilcrrr iir t uetii': mt zuurvrije vaseiine. Heï sii ilail niri lerhilijerd wcrde en brj mniage van hei besiaq ma{ nict dr hei slai gehr wrdr. 8UVÀ Veiligheidscilinders ciiindcrs ínspuiíen r:el speii:le iilincer- e ;lïspray. Gbruik gen i.:lie, grafii f v1 rijal uuii cn,rtcf hier aan vasiklevn. Ai de sleulsl "strqei" ir - ilil aaï. dan de behandelig herl:alen UVÀ Whitc ramuitzetier D i{ttig lichï lnvette mï :urvri;e vaslire. BUYÀ ratin sls fu ii 1- t1; pz'tr.{rt ti:g b. :i Pstbui?é?.?9?C ÀG &arerrdreirr BUYdL B1.JVÀ ratinele ijw?ïr,íil/:tc tt.u BUYA r..iit?1è :,:.1, ;...,; :. Pc:itr,-;r 26.:.. 29? A Barendrethl 'ir,!!r.!,-.,,..t-!,iij:ii,, 17. Begane qrndvler Bij vleren met een grte verspanning f een afwijkend (prefab) systeem kan er een vergrt risic ntstaan p scheurvrming indien men hier een harde vlerafwerking in de vrm van tegelwerk p zu willen aanbrengen. Een mgelijke plssing is m t.p.v. deze vergang de tegelvler te vrzien van een kitveg f een dilatatieprfiel, danwel in de dekvler een gegalvaniseerd wapeningsnet p te (laten) nemen. 53"-r;nfje.a V Laei vïlejè','r, t f laat aan- is vrzien van een anhydriet gebnden gietvler. Deze vler is tegepast lterwerking en milieuvriendelijkheid. Vrdat u een brengen is de belangrijk. Een anhydriet gebnden".gievtóöi is een e kwaliteit (hard heid). Alle vleraírruerki ngen lunn9l -z-9-pder-vuïöehud wrden aangebracht met de juistè NB: ln de dekvler lpen water-, gas-, elektra- en cv-leidingen. Er mag derhalve in de dekvler niet gebrd en/f gespijkerd wrden. Lekkages, verrzaakt dr deze werkzaamheden, vallen niet nder de GIW-garantie en wrden niet in behandeling genmen. Ok de garantie p de dekvler kmt in dat gevalte vervallen. Schuren Dr het gietprces is een uiterst dun schilferig laagje aan de tp ntstaan. Vrdat u vlerafwerkingen (tapijt, parket, laminaat, marmleum, kurk, tegels, etc.) gaat verlijmen, met de gietvler dr middel van een vlerschuurmachine met schuurpapierschijf licht geschuurd wrden. Na het schuren kan wrden vlstaan met ged stfzuigen. Bij lsliggende vlerbedekking is dit vanzelfsprekend verbdig. 13

15 Spaansen vleivleren b.v. Pstbus 10 't730 AA Winkel Íel: Íaxz 0224' Geachte bewner, Hartelijk gefeliciteerd met uw nieuwe wning, waarvan u waarschijnlijk lang zult genieten wij, Spaansen Vleivleren BV, zijn leverancier van de vleren in uw wning. Deie vleren zijn vervaardigd p gipsbasis, waardr zij een speciale behandeling vragen De vteren, neooen tijdens àe atbóuwouw al een hgere druksterkte en slijtvasthetd' Als u de vleren straks gaat bedekken, met u speciale vr anhydriet geschikte prducten gebruiken Bij het gebruik van een Éarde bedekking, met het vchtpercentage in de vler minder dan 1/ ziin U'lreefi een akestisch ntkppelde vlàer, daardr met u rekening huden dat alle bewerkingen vrrj blijven van alle wanden, plinten en leidingen die dr de vler kmen. Rti u íreramische tegels gaai plakken, met àe anhydrietvler verzegeld wrden tegen intrekking van vcht uit cementpedenijin, iu gebruikt, 725 ALPÉYCOL van EUROCOL waarmee u er'rentueel znder schuren f vrsirilk tegeis kuntverlijmen. Schnx levert k een lijm die rechtstreer's p nze vler kan wrden gebruikt en vervlgens p wrden getegeld' tnren er geëgaliseerd Àet wrden kan dit bij vrkeur met grpsgebnden egalrne Nrmale ÉprlivterOedekking zal geen prblemen pleveren, hiervr hebben Eurct!.1eniel Untrc en Schónx uitstekende lijmen De vieivleren van Spaansen hebben geen "calciumcarbnaathuidje'l Om deze reden wrdt de vler dus niet geschuurd pgeleverd' Mcht u water mrsen p de vleren, Zgrgt u er dan vr, dat dit water er weer ull ;s "'crc:i i vlerbedekking gaat. f laat plakken. Als u met bren f sprjkeren in de vloer, verzeker u er dan van, dat zich daar -ce EIr u=rcrr-c;-r bevinden. \/ViJ wensen u veel plezier te bij het inrichten van uw wnlng' SPAANSEN VLOEIVLOEREN BV.

16 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda Schure6[s..e-eneenVudi9e-hande den. Een wönkarner sehurenen,z\iqgdjstca-zuur,--eehuurrn'aöhines buwmarkten te hu'ur. hiervr zijn bij de mèeste. lndien u plavuizen f vlertegels wenst aan te brengen dan raden wij u aan hiervr een elastische lijm te gebruiken in verband met de (geringe) werking van de vler, die in het begin ng mgelijk is. Raadpleegt u hiervr de verwerkingsvrschriften van de fabrikant. Extra schuren kan raadzaam zijn. I lndien uw wning deel uitmaakt van een appartementencmplex verwijzen wij u vr de gede rde k naar de vnrvaarden in de splitsingsakte inzake de mgelijkheid vr tepassing van harde vlerafwerking.l Vcht Vlerafwerkingen mgen pas aangebracht wrden als de gietvler vldende drg is. Vral bij harde vlerbedekkingen, zals parket, laminaat, pvc, linleum en tegels, is dit belangrijk. Bij harde vlerafwerkingen is het verstandig een vakman het vchtpercentage vr u te laten meten alvrens te gaan plakken. Bij een te hg vchtpercentage kunnen prblemen met de verlijming ntstaan (hut trekt krm, marmleum geeft blazen en tegels zullen niet hechten). Ged drg stken in cmbinatie met ventileren bevrderen het drgprces van de vler. Egaliseren AIs nder een harde vlerbedekking, bijvrbeeld PVC f marmleum, geëgaliseerd wrdt, met een anhydrietgebnden gietvler altijd eerst van een geschikte vrstrijk (k wel primer f grndering genemd) wrden vrzien. Met name bij een cement gebnden egalisatie is dit van belang m te vrkmen dat deze zich rechtstreeks in de gietvler kan zuigen waardr slechte f geen hechting ntstaat. Hetzelfde geldt vr cementgebnden tegellijm ten beheve van het aanbrengen van vlertegels. De vrstrijk met ged drgen alvrens u verder gaat (lees het gebruiksvrschrift). Vrstrijkmiddel f primer is in blikken van 3,5 en 10 liter te kp bij de buwmarkt, buwmaterialenhandel f de stfferingsvakhandel. Een bijkmend vrdeel van vrstrijken is dat het de verlijming vergemakkelijkt en eventueel vergebleven stf gebnden wrdt. Mgelijke alternatieven: Vilt - Tapijt - Laminaat - Parket - Tegels - Grindtapijt Wat te den als er iets misgaat Het reinigen van tapijt dr middel van shamp-rllers met weinig water heeft geen invled p de hechting van uw tapijt. Mchten er vleren dr tijdelijke lekkage f anderszins nat gewrden zijn dan zal een anhydriet gebnden gietvler daar niet nder lijden. Vanzelfsprekend met u de vler en de vlerbedekking z snel mgelijk laten drgen. Er is vr u een lijst met veelvrkmende lijmleveranciers pgesteld die u kunt gebruiken bij het verleg met uw tapijtlegger, parketlegger en/f tegelzetter I zie bijlage I ]. Dit verzicht is samengesteld p basis van gegevens die verstrekt zijn dr de genemde lijmleveranciers. De genemde leveranciers zijn pgenmen in het verzicht mdat van hen de gegevens bekend waren, dit wil dus niet zeggen dat er geen andere lijmleveranciers zijn. Mchten er ng twijfels zijn ver de bij u te te passen lijmsystemen dan kunt u altijd cntact pnemen met de leveranciers f een advies inwinnen via uw bekledingleveranciers. EUROCOL BV Leverancier lijmprducten Pstbus AC - WORMERVEER tel.: (075) fax: (075) internet: GWLON Fabri Anh Pstbus AC - UIDENBERG 62) (0162) bv HENKEL Nederland bv Leverancier rei n ig i n gsprd u cte n en kleefstfíen Pstbus CM - NIEUWEGEIN tel : (030) í í fax: (030) internet: SCHONOX Vlertechniek Benelux Leverancier I ijm prducten / kleefstffen Mevr. Van Diemen tel : 0049(2547) internet: 14

17 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda UNIPRO bv Leverancier kleefstffen Pstbus AA - HAAKSBERGEN tel : (053) fax: (053) internet: Bij appartementen wrdt de geluidislatie tussen de bven elkaar gelegen wningen in hfdzaak bepaald dr de kwaliteit van de ttale vlerpbuw, mét de afwerking dus. ln het huishudelijk reglement van de Vereniging van Eigenaren f bij verhuur dr wningcrpraties wrden harde vlerafwerkingen meestal niet tegestaan. Een ui2ndering wrdt veelal gemaakt indien kan wrden aangetnd dat de cntactgeluidislatie tenminste +10 à +15 db zal bedragen. Dit kan.a. bereikt wrden dr een zwevende dekvler aan te brengen en de harde vlerafwerkingen k vrijte huden van de vler- en wandaansluitingen. ( Nadere infrmatie is te verkrijgen via uw leverancier van de vlerafwerking. í9. Binnenwanden De scheidingswanden in de wning bestaan uit gelijmde gipsbetnblkken. Ten beheve van het bevestigen van één en ander dient men pluggen te gebruiken. 20. Plafnds De plafnds in uw wning en de wanden bven het tegelwerk zijn afgewerkt met een witte spuitpleister, welke een gede hechting p steenachtige ndergrnden hebben en een vchtregulerende werking bezitten. Om vregtijdige aanslagvergeling tegen te gaan, met men ervr zrgdragen dat het buwvcht niet te snel uittreedt, wat te bereiken is dr vral in de beginperide van bewning ged te ventileren en geleidelijk te venrvarmen. Deze maatregelen zijn belangrijker gewrden naarmate het buwprces sneller verlpt en er ptimaal wrdt geïsleerd. lndien u de plafnds wilt verschilderen, adviseren wij u het vlgende: 1. Het plafnd stfurij maken met een zachte brstel Í handveger; 2. Afhankelijk van de aanslagvergeling het plafnd reinigen met water waaraan ammnia is tegevegd ( sierpleister-reinigers tasten het bindmiddel aan van de spuitpleister en wrden daarm ntraden.) 3. Naar gelang de verntreiniging een vrstrijkmiddel aanbrengen zals bijvrbeeld verdunde Brander Haftgrund f Sigma lslatiegrnd. 4. Bij vrkeur met een schapenvachtrller een latexmuurverf aanbrengen; het beste resultaat wrdt verkregen als u de muurverf in twee lagen krt na elkaar aanbrengt, waarbij u de verf enigszins verdunt dr circa 5% water te te vegen; 5. Wij adviseren u m gebruik te maken van een gede latexmuurverf ( bijv. Brandertex f Bravaspackverf.), deze kunt u bij de vakhandel kpen. 21. Plat dak Dakterras : Uw eventuele dakterras is vrzien van een dakbedekking als bescherming van uw wning tegen regenwater etc. U dient dan k altijd zeer vrzichtig m te gaan met deze dakbedekking. Uw dakterras dient u ngeveer één maal per jaar te inspecteren en bladeren etc. te verwijderen; let er hierbij p dat u de dakbedekking niet beschadigd (dr bijv. ladders). Een belpbaar terras is meestal vrzien van een afwerking van betntegels (niet bij prefab betn). Wanneer u het terras verder gaat inrichten dient u rekening te huden met de cnstructieve uitgangspunten. De terrassen zijn berekend p een veranderlijke belasting van2.5 kn/m" (250 kg/m') 15

18 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda Dit is een belasting die gedurende 50 jaar niet altijd aanwezig is!, maar tijdelijk dr bijvrbeeld sneeuw f persnen. Het tepassen van een permanente daktuin met grnd / bmen / muurtjes f een jacuzzi e.d. is dus niet mgelijk!! 22. Tuinaanleq en erfafscheidinq Afhankelijk van de situatie zal uw perceel afgeschermd zijn middels perkenpaaltjes die de eigendmsgrens aanduiden, danwel vrzien van een [terras]scherm en/ f tuinmuur cnfrm verkpbrchure. Hudt u er rekening mee dat de gemeente eisen kan stellen aan de perceelafscheidingen welke gelegen zijn aan de penbare weg. De hardhuten vlnders vergen geen specifiek nderhud. 23. Alqemeen nderhud wning Het is van belang dat u regelmatig kwetsbare nderdelen schnmaakt zals de beglazing en het schilder- en tegelwerk. Hierdr heeft vuil geen kans m zich in de ndergrnd te trekken. Het glas in de buitengevel dient u maandelijks schn te maken met daarvr bestemde reinigers, m het inwerken van vuil en aanslagen te vrkmen. Een f twee keer per jaar al het hutwerk in en m de wning schnmaken vrkmt vrtijdige prblemen en geeft aan uw wning de uitstraling die u ervan verwachtte. 24. Garanties (GlW) - Na de plevering van uw wning treedt een drie maanden durende nderhudstermijn in werking. ln deze peride zullen eventuele gebreken, welke binnen de garanties vallen, dr de aannemer wrden verhlpen. - Na deze peride van drie maanden gaat de G W-garantie autmatisch in. Meer infrmatie vindt u in de Garantie- en waarbrgregeling welke is uitgegeven dr het G.l.W. - De algemene garantietermijn is 6 jaar. Vr smmige nderdelen geldt een krtere termijn. Vr fundamentele gebreken geldt een peride van 10 jaar. - ln de G W-publikatie Garantie- en waarbrgregeling staat in Bijlage A mschreven vr welke nderdelen van uw wning de garantie beperkt is tt een bepaalde termijn. - Net als bij elk artikelwaarp garantie wrdt verstrekt, geldt k vr uw huis, dat u het nderhud niet mag venrvaarlzen. Schade die het gevlg is van nvldende nderhud valt uiteraard niet nder de garantie. Garantie bij verandering installaties Met nadruk willen wij er p wijzen, dat er dr derden qéén aanpassingen aan de installaties I CV-installatie, het mechanisch ventilatiesysteem en / f de ril- / water- / elektra- / gasleidingen ] mgen wrden aangebracht. lndien hieraan wél veranderingen wrden aangebracht, kmt de garantie p die installatie te vervallen. Vrbeelden van eventuele aanpassingen zijn.a. het tijdelijk veruvijderen van de radiatren, het verplaatsen van de MV-unit en het aanpassen van de waterleidingen. Dr u aangedragen klachten welke nterecht zijn, kunnen vr ns een reden zijn m de ksten aan u dr te belasten. Garantie bij eventuele verkp Wanneer u uw wning verkpt vóórdat de garantietermrlnen zijn verstreken, kan nder bepaalde vrwaarden de garantieregeling vergaan p de nieuwe bewner. De vrwaarden waarnder dit mgelijk is, staan vermeld p bladzijde 12 van de G W-publicatie en waarbrgregeling. Wijs de nieuwe kper p de prcedure welke gevlgd met wrden m van de garantieregeling gebruik te kunnen maken. U kunt alleen aanspraak maken p garanties van fabrikanten en leveranciers, wanneer u de betreffende garantiebewijzen tijdig en vlledig ingevuld pstuurt. Wij raden u dan k aan dit z spedig mgelijk te verzrgen. 16

19 Kpersinfrmatiemap BAM Wningbuw Breda 25. NOODGEVALLEN gemeente Hgvliet Landelijk Alarmnummer : 112 Plitie : Adressen instellinqen Gemeente Gemeente Hgvliet - Deelgemeente Middenbaan Nrd 47 Pstbus 600 3í90 AN Hgvliet - Rt tel: 0í Water Evides Pstbus AL Rtterdam tel: Stadswarmte Nun Pstbus HA Arnhem tel.: Netbeheerder Enec Pstbus BA Rtterdam Klantenservice : Stringen : Telefn C.A.l. De telefnaansluiting dient u zelí aan te vragen bij: KPN tel: internet: f eventueel een andere telefn-prvider. De aanvraag vr kabeltelevisie heeft u als keuze kunnen aankruisen p het aanvraagírmulier vr electra en C.A.l., óf U kunt een aansluiting vr kabeltelevisie zelf aanvragen bij: naam : UPC Genters telefn :

20 c) L c =f - ).c c = m É É, g z D tr.9 J N tr 6' f.c (, ( I.- N \izd lep g F I ó u ==à c SËE =-sr ru u.r ËP ur Ï ru È J;i; Y Y 'N c E N () cp c fièuj >ilà'n f l:y ÍLfril zzzz OO t N tlt 0-z CE NN ff O Ë E6 O^ alt EX E Ë if 3E9 :l: Qr: ï firre 'f,, ËÈ ullujn YY12 l ='t ssë a RB H=.E.5 NN ]D x z I É,9 ) N cq, c ) O): (a 98 I Ë xx! 2? à L ; E H8 ILLö xxe cce 6.e O x (L xx cc st <D x c E E 8 EÈ ö EO.E> ix )E se 0 88 à '6:z tl s, Ëiö = ËR öè x Ee jo, Er c (I)g > UJ U) UJ v z IIJ I tr I N L c) ) J L,h l) f-- ÉËP =v 6ó E ï eè F t- 0-Y : Í)N à> rn -É = - b+? EE ëp = È= i 9b Ë EE E9 EE g gg Ë (1) ö - > =t f.- f-- F- U) == aa EE E= FF së () =lz È 9R; É. +Ns! 2 ' JL I èts', E ÈE ÈÉP È E (E N,P. - ài N È-- Ë ( ( É..í. À È =X Y == a EÈ a EE Eí r< tsv É, f UJ c.9 J N c, c J a E. f TJJ O) rf.) p tr-.=a EO.r - à re 66I E àg E E f! :f uj <l sf-- 9c.rc.r sf Ér() 2NN tlslí) k E; v :- E Q-". =8 ^> Ë E Èí-s èb 'E E ( ;È O( a )i=- a ( b< f = à r. ) r,p F-t x t-l; r.-tc - FC =.. e9 Jf tij UJ ) \t c!, + 6 c- s COr C (Dc.: Ëx.9 '- ó- 9. c! d)í - 8,; - ge rb PÉ Ee à-9 ë3 E FO.CN.c) 2 )..a E ea= f )È [l --O öí! (l)c É È6.9 E') E' (ll.9 =É. tr I J Ṉ c L f! n zz S E E IUÓ' :-c=6 ;eóe X-d) =OO + E ttrn ttr ó lr) I d)x E d) à E (J r<9 ts pq -X > tr)ö ll Y Y>! c < z z z - E ) EL.E U' - Y (E E J E' s m É, IIJ 6 z É, IIJ IJI J E = ED = Ít EI 5l slb 8le E JIÈ J c.e r g 3 F d,ly E) ElÈ = tr 0) (u,i ót = cl EI Ëla e (l E 6 E,,'= D JJIÀ I,U ËJ lè F tgl = := FIO- J Ol Ël E e l =,= -lè J

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT

GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT GEBRUIKSHANDLEIDING VAN UW APPARTEMENT Inhoudsopgave 1 Welkom in uw nieuwe woning... 3 2 Verzekeringen... 3 Inboedelverzekering... 3 Glasverzekering... 3 Opstalverzekering... 3 3 Tips voor de eerste bewoning...

Nadere informatie

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect?

Voorwoord. Wanneer is een binnenklimaat perfect? Kelcnvectren 2012 Vrwrd Wanneer is een binnenklimaat perfect? Overal m ns heen is lucht. Meestal merken we daar niets van. Pas als er iets met de lucht mis is, merken we het bestaan ervan p. Als de lucht

Nadere informatie

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau :

BARC.on WWW.DENINDRUK.BE. omgevingsplan 1/1250. achtergevel KOPER: 28/08/2014 LOT.24 A1.3 1/4. architecten en - studiebureau : zijgevel links zijgevel rechts WWW.DENINDRUK.BE vrgevel mgevingsplan 1/1250 achtergevel 1/4 Re-vive Land Die Keure CVBA en Re-Vive Die Keure CVBA Kleemburg 1/001 9050 Gentbrugge +32 (0)9 395 50 05 KOPER:

Nadere informatie

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm

INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN. ROLDIAMETER 320 mm. STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm INDUSTRIËLE CILINDER VERWARMDE STRIJKROLLEN ROLDIAMETER 320 mm STRIJKMACHINES MET INVOERBREEDTE: 1600 mm 2000 mm ORIGINELE HANDLEIDING VOOR DE INSTALLATIE EN HET ONDERHOUD VAN DE MACHINE 540883 E Datum

Nadere informatie

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk

Hofstra Hulshof Bouw b.v. Nieuw Buinen. Gebruik en onderhoud van het bouwwerk Hofstra Hulshof Bouw b.v. Noorderdiep 126a 9521 BG telefoon (0599) 21 29 77 fax (0599) 21 23 09 E-mail: info@hofstrahulshof.nl website: www.hofstrahulshof.nl Rabobank 3112.07.820 k.v.k. meppel 04065540

Nadere informatie

Dienstenwijzer Reigerdael

Dienstenwijzer Reigerdael Reigerdael B.V. Reigerdael Advies Bislett 12 7825 SB Emmen T +31(0)591 659705 F +31(0)591 659466 Dienstenwijzer Reigerdael De Dienstenwijzer van Reigerdael heeft tt del duidelijkheid en een ged inzicht

Nadere informatie

Leren omgaan met energie

Leren omgaan met energie Leren mgaan met energie Met dank aan: CSG Reggesteyn, OBS De Peppel, & PCBS Jan Barbier Inhudspgaven Inleiding... 3 1. De Centrale verwarming... 4 Leerlingen pdracht... 4 Dcenten handleiding... 11 2. De

Nadere informatie

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013

Nota Risicomanagement & Weerstandsvermogen. Gemeente Dordrecht Maart 2013 Nta Risicmanagement & Weerstandsvermgen Gemeente Drdrecht Maart 2013 Inhudspgave Inleiding en wettelijk kader 3 1 Risicmanagementbeleid 5 1.1 Strategie en risichuding 5 1.2 Scpe en delstellingen van risicmanagement

Nadere informatie

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk

Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Bewonershandleiding renovatie Berkdijk Hierbij treft u gerangschikt op onderwerp belangrijke informatie over uw gerenoveerde woning. Wij wensen u heel veel woonplezier in uw woning. 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010)

Jeugdbeleidsplan Vroomshoopse Boys 2010-2014. (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vrmshpse Bys 2010-2014 (geactualiseerd in 2010) Jeugdbeleidsplan Vr. Bys 2008-2010 Blz.0 Vrwrd ( aanpassen ) Ambities mag je hebben. We willen hgerp met Vrmshpse Bys en tegelijkertijd

Nadere informatie

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college,

College van Burgemeester en Wethouders. 15 november 2006 invoeringwmo.nl. Geacht college, Cllege van Burgemeester en Wethuders Ons kenmerk Inlichtingen bij Drkiesnummer Den Haag Helpdesk Wm helpdesk@ 15 nvember 2006 inveringwm.nl Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Wet maatschappelijke ndersteuning

Nadere informatie

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N.

Safety auditing. Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer. Organisatiedoorlichting voor beheersing van risico's, kosten en rendement. ing. W.N. Safety auditing Organisatiedrlichting vr beheersing van risic's, ksten en rendement ing. W.N. Tp Kluwer BedrijfswetenschaPP n, Deventer ClP-gegevens Kninklijke Biblitheek Den Haag Tp, W.N. Safety auditing:

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht

Veelgestelde vragen Zon-Privé gemeente Utrecht Veelgestelde vragen Zn-Privé gemeente Utrecht In dit dcument beantwrden we een aantal veel gestelde vragen. Deze zijn als vlgt gecategriseerd: Zn-Privé actie Utrecht Het plaatsen van znnepanelen p een

Nadere informatie

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER-

Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. -CASER- CASER WOON Algemene en Bijzndere Vrwaarden CAJA DE SEGUROS REUNIDOS (Verenigde Verzekeringsmaatschappijen) Cmpañía de Segurs y Reasegurs, S.A. -CASER- Statutaire zetel: Avenida de Burgs, 109-28050 Madrid

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld

Persoonlijke offerte voor Dhr. V. Oorbeeld Persnlijke fferte vr Dhr. V. Orbeeld Znnestraat 12 1234AB, Znnestad 15 april 2015, s-hertgenbsch Geachte heer Orbeeld, Hartelijk dank dat we u een aanbd p maat mgen den vr Zelfstrm Huur Deze fferte p maat

Nadere informatie

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT

RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT RAPPORT GEVOELIGHEIDSANALYSE ORTHODONTIEMARKT AMSTERDAM - HEERLEN 29 OKTOBER 2010 INHOUDSOPGAVE INLEIDING EN ONDERZOEKSVERANTWOORDING 4 INLEIDING 4 ONDERZOEKSOPZET 4 INHOUD VAN HET ONDERZOEK 6 OPBOUW RAPPORTAGE

Nadere informatie

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010

Beveiliging ICT. Yvan Gielens Welzijnskoepel West-Brabant 1-1-2010 2010 Beveiliging ICT Yvan Gielens Welzijnskepel West-Brabant 1-1-2010 Inleiding Vrwrd Via wrkshps zal ik te samen met de systeembeheerders prberen punten uiteen te zetten en deze p een eenvudige manier

Nadere informatie

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit

Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit faculteit ruimtelijke wetenschappen planlgie Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit De prgrammatische aanpak nader bekeken Tim Busscher 10 nvember 2010 Het Natinaal Samenwerkingsprgramma Luchtkwaliteit

Nadere informatie

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente?

Waarom krijg ik bij LeasePlan Bank een aantrekkelijke rente? Veelgestelde vragen Over LeasePlan Bank Wie is LeasePlan Bank? LeasePlan Bank is een Nederlandse internetspaarbank. Wij zijn nderdeel van het wereldwijd pererende LeasePlan Crpratin N.V. Klanten kunnen

Nadere informatie

Factsheet Zonnepanelen

Factsheet Zonnepanelen Znnepanelen Znnepanelen staan veelvuldig vermeld in kranten, magazines en reclameflders. Ze lijken ht. Bvendien zijn er veel gezamenlijke inkpacties en prijsstunters p internet. In Bsweide zijn nu k de

Nadere informatie

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke

Alle betrokken partijen rondom een pleegzorgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke Hfdstuk 7 l Overige Zaken Alle betrkken partijen rndm een pleegzrgplaatsing hebben een eigen en een gezamenlijke verantwrdelijkheid vr het z ged mgelijk verlpen van de plaatsing. Overleg en afstemming

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Scheiden. Een lastig proces

Scheiden. Een lastig proces Scheiden. Een lastig prces Deze tekst is pgesteld dr een werkgrep bestaande uit vertegenwrdigers van de advcatuur, de rechtspraak en het ministerie van Veiligheid en Justitie, mei 2011. Inhudspgave pagina

Nadere informatie

Algemeen reglement rioolaansluitingen

Algemeen reglement rioolaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 1 Stad Oudenaarde Algemeen reglement rilaansluitingen Tussenmuren 17 9700 Oudenaarde 2 INHOUDSOPGAVE Opzet van het Algemeen Reglement Rilaansluitingen 2. Administratieve

Nadere informatie

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast

Computercursus. Vereniging Dorpsbelang Gaast Cmputercursus Vereniging Drpsbelang Gaast email: cmptercursus@gaast.eu Pagina - 1 Cursus Onderdeel 4 Cmputercursus 2014 Deze pagina bevat alle infrmatie ver de cmputer cursus van Vereniging Drpsbelang

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam Noord

Fietsen in Amsterdam Noord Fietsen in Amsterdam Nrd Onderzeksresultaten en aanbevelingen van het prject Wijken vr de Fiets in Amsterdam Nrd December 2012 / Januari 2013 Fietsen in Amsterdam Nrd 2 Titel Auteur Jaartal 2013 Fietsen

Nadere informatie

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK

REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK - - REGENWATERWINNING EN -GEBRUIK De uitvering van een systeem vr de pvang, de pslag en de distributie van regenwater vr beheften die geen drinkwaterkwaliteit vereisen (spreien van de tuin, schnmaak, spelwater

Nadere informatie

BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS

BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS BEWONERSINFORMATIE DE FURIE HET BALKON TE MAASSLUIS BEWONERSINFORMATIE Nieuwbouw De Furie Het Balkon te Maassluis Een project uitgevoerd door: Bezoekadres: Waal Schiedamsedijk 22 3134 KK VLAARDINGEN Postadres:

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie