FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 2 juni 2014 Gefailleerde Stichting Kinderopvang Hengelo (hierna: SKH) Faillissementsnummer C/08/14/329 F Datum uitspraak 14 april 2014 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerkers mw. E.H.J. Maassen van den Brink mw. M.G.J. Klein Buursink Rechter-commissaris mr. M.M. Verhoeven Boedelrekeningnummer NL10 ABNA Boedelstand ,97 Verslagperiode 14 april 2014 tot en met 29 mei 2014 Bestede uren in verslagperiode 139 uren en 30 minuten Bestede uren totaal 139 uren en 30 minuten inclusief toegestane uren faillissementsmedewerkers. Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 1 van 10

2 INHOUDSOPGAVE Inleiding/algemeen Inventarisatie Personeel Activa Debiteuren Bank/zekerheden Doorstart/voortzetten Rechtmatigheid Crediteuren Overig Disclaimer Aan dit openbaar faillissementsverslag kunnen geen rechten worden ontleend. Het is mede bedoeld om derden te informeren over de voortgang van het faillissement en over die aspecten waarvan de curator meent dat die in dit stadium openbaar kunnen worden gemaakt. De curator heeft dit verslag zo zorgvuldig mogelijk opgesteld, maar staat niet in voor de volledigheid of juistheid ervan nu dit mede is gebaseerd op gegevens en mededelingen van onder meer (de bestuurder(s) van) de gefailleerde. Daarnaast kan het zijn dat bepaalde informatie (nog) niet beschikbaar is of nog niet openbaar kan worden gemaakt. Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 2 van 10

3 Inleiding/algemeen Activiteiten onderneming SKH is in 1986 opgericht als een van de eerste kinderdagverblijven in Nederland. In de loop der jaren is zij gegroeid naar drie vestigingen in Hengelo (ov): Omzetgegevens 2012: Gemiddeld aantal personeelsleden Oldenzaalsestraat 61 (hoofdvestiging) 2. Jacob Catsstraat Achterhoekse Molenweg Naast het kinderdagverblijf, worden voorschoolse opvang en buitenschoolse opvang verleend. Voorheen was er ook een gastouderbureau. Dit is in januari 2014 verkocht (zie rubriek 7). 2013: (voorlopige cijfers zonder accountantscontrole) (tot en met 15 april 2014): (voorlopige cijfers zonder accountantscontrole). 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig bestuurder van de stichting is mevrouw Z. Knegt Breider. De raad van toezicht bestaat uit de heer G. Knegt en mevrouw E. Knegt-Szypulska. 1.2 Verlies en winst 2012: -/ (verlies). 2013: -/ (verlies volgens voorlopige cijfers) (tot en met 15 april 2014): (winst volgens voorlopige cijfers). 1.3 Balanstotaal Per 15 april 2014: (voorlopige cijfers). 1.4 Lopende procedures n.v.t. 1.5 Verzekeringen De opvangactiviteiten en de verzekeringen zijn tijdens de doorstartonderhandelingen voortgezet. Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 3 van 10

4 Per 1 mei 2014 is de doorstart gerealiseerd en zijn de verzekeringen, met uitzondering van de opstalverzekering (zie rubriek 3) beëindigd. 1.6 Huur De huurovereenkomsten voor vestigingen aan de Oldenzaalsestraat en de Achterhoekse Molenweg zijn per datum doorstart (1 mei 2014) beëindigd. Het pand aan de Jacob Catsstraat is eigendom van de Stichting. 1.7 Oorzaak faillissement In de faillissementsaanvraag is door het bestuur over de oorzaken van het faillissement het volgende opgenomen: Sinds 2012 vermindert het aantal kinderen dat gebruik maakt van kinderopvang. De economische omstandigheden, het verhogen van de kosten van kinderopvang, het verlagen van de Toeslag Kinderopvang en tragische gebeurtenissen in de kinderopvang hebben geleid naar een afname. Stichting Kinderopvang Hengelo heeft in een aantal rondes een aantal dienstverbanden beëindigd, om daarmee het aantal werknemers af te stemmen op het aantal aanwezige kinderen. Regelgeving in CAO Kinderopvang en de Wet Kinderopvang maken het onmogelijk om gelijke tred te houden met de inkomsten en de uitgaven. Onze uitgaven zijn al langere tijd meer dan de inkomsten en door de voortdurende afname van inkomsten zijn we niet in staat geweest om het tij te keren. De liquiditeit van de organisatie is niet meer voldoende om aan de financiële verplichtingen te voldoen.( ) 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van het faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 15 april 2014 Verschillende bijeenkomsten met personeel, Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 4 van 10

5 opzeggen arbeidsovereenkomsten. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving onroerende zaken Praktijkruimte met woonhuis aan de Jacob Catsstraat 32 te Hengelo (ov). Het pand wordt in overleg met de hypotheekhouder onderhands verkocht. Hiervoor is voor het faillissement al makelaarskantoor Dekkers Garantiemakelaars ingeschakeld. 3.2 Verkoopopbrengst Nog onbekend. Met de doorstarter is afgesproken dat zij tegen betaling van een marktconforme huur gebruik kan blijven maken van het pand. Bij verkoop is zij verplicht het pand binnen drie maanden leeg en bezemschoon op te leveren. 3.3 Hoogte hypotheek ,- (gezamenlijke 1 e, 2 e en 3 e inschrijving). Per datum faillissement heeft de hypotheekhouder een voorlopige vordering van ,- exclusief rente en kosten ingediend. Dit bedrag wijzigt nog, onder meer door nog aan de boedel af te dragen betalingen van ouders (boedelbijdrage) en storneringen door ouders. Er is een 4 e hypotheek gevestigd ten behoeve van de verhuurder van het pand aan de Oldenzaalsestraat voor een inschrijfbedrag van ,-. Deze verhuurder heeft een voorlopige vordering ingediend van tot 1 mei 2014 en ,- voor schade wegens vroegtijdige beëindiging van de huur, bestaande uit de huurtermijnen van 1 mei 2014 tot en met 31 december De vorderingen tot 1 mei 2014 worden erkend en zijn inmiddels voor een bedrag van ,- uit de afgegeven bankgarantie voldaan. Volgens vaste rechtspraak kan geen aanspraak worden gemaakt op huurvorderingen (schade) ná het einde van de huurovereenkomst door opzegging van de curator. De vordering van ,- en de daarvoor verleende hypothecaire zekerheid worden Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 5 van 10

6 daarom door de curator niet erkend. 3.4 Boedelbijdrage Nader af te spreken. Inventarisatie vorderingen en hypotheekrechten. Correspondentie en overleg hypotheekhouders. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving bedrijfsmiddelen Inventaris in de verschillende vestigingen. De inventaris is verpand aan de Rabobank en is getaxeerd door het Nederlands Taxatie- en Adviesbureau (hierna: NTAB). 3.6 Verkoopopbrengst Opbrengst bij doorstart: ,-. Deze opbrengst is inclusief de nog beperkt aanwezige voorraden. In overleg met de pandhouder is aan de voorraden geen afzonderlijke waarde toegekend. 3.7 Boedelbijdrage Niet van toepassing (zie 3.8). 3.8 Bodemvoorrecht fiscus De opbrengst van de bedrijfsmiddelen valt onder het bodemvoorrecht van de belastingdienst. Deze is op de voet van art. 57 lid 3 Fw door de boedel opgeëist. Inventarisatie, biedingsprocedure onderhandelingen gegadigden. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving voorraden/onderhanden werk Voorraden: zie rubriek 3.6. Er is geen onderhanden werk aanwezig. De uren voor april 2014 waren eind maart 2014 vooruit gefactureerd Verkoopopbrengst Zie rubriek Boedelbijdrage Zie rubriek 3.7. Andere activa 3.12 Beschrijving andere activa Immateriële activa, waaronder: goodwill, contracten met ouders (voor zover deze hiermee instemmen), Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 6 van 10

7 domeinnamen en telefoon- en faxnummers Verkoopopbrengst Opbrengst bij doorstart: 8.000,-. Inventarisatie, doorstartonderhandelingen. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens opgave van de directie ,-. Dit bedrag bestaat uit pre faillissementsdebiteuren en uit gestorneerde bedragen voor april Opbrengst Nog onbekend. De debiteuren zijn verpand aan de Rabobank. In overleg met pandhouders worden de debiteuren door de curator geïncasseerd. 4.3 Boedelbijdrage 10 % van de opbrengsten voor zover de Rabobank niet reeds uit hoofde van haar overige zekerheden volledig wordt voldaan. Inventarisatie, overleg pandhouder en ouders, eerste incassowerkzaamheden. 5. Bank/zekerheden 5.1 Vordering(en) van banken De Rabobank heeft per datum faillissement een voorlopige vordering van ,23 exclusief rente, provisies en kosten ingediend. Door afdrachten en storneringen zal dit bedrag nog wijzigen. Zie rubriek Leasecontracten Er werd een kopieermachine geleased via een operational lease overeenkomst. De doorstarter heeft dit contract overgenomen. 5.3 Beschrijving zekerheden - Eerste hypothecaire inschrijving voor een bedrag van ,- op de praktijkruimte met woonhuis aan de Jacob Catsstraat 32 te Hengelo (ov); - Tweede hypothecaire inschrijving voor een bedrag van ,- op de praktijkruimte met woonhuis aan de Jacob Catsstraat 32 te Hengelo (ov); Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 7 van 10

8 - Derde hypothecaire inschrijving voor een bedrag van ,- op de praktijkruimte met woonhuis aan de Jacob Catsstraat 32 te Hengelo (ov); - verpanding bedrijfsinventaris; - verpanding bedrijfs- en handelsvoorraden; - verpanding vorderingen op derden. 5.4 Separatistenpositie Zie hierboven bij de beschrijving van de activa en de debiteuren. 5.5 Boedelbijdragen Zie hierboven onder de gelijknamige rubrieken , 3.11 en Eigendomsvoorbehoud De bekende crediteuren zijn direct na het faillissement aangeschreven om hun rechten kenbaar te maken. De rechten van derden worden afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten n.v.t. 5.8 Retentierechten n.v.t. Inventarisatie financiering en zekerheden Rabobank. Overleg over uitwinning zekerheden. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden Gedurende de doorstartonderhandelingen zijn de opvangactiviteiten met toestemming van de rechtercommissaris voortgezet. Per 1 mei 2014 heeft Kindernet B.V. de exploitatie van de drie vestigingen overgenomen. 6.2 Financiële verslaglegging De verantwoording is verwerkt in het bijgevoegde tussentijdse financiële verslag. Overleg/communicatie leveranciers, ouders en bank. Opstellen exploitatiebegroting. Doorstart 6.3 Beschrijving doorstartmogelijkheden Er hebben zich 16 gegadigden gemeld die na ondertekening een geheimhoudingsovereenkomst Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 8 van 10

9 6.4 Verantwoording Zie rubriek 6.3. aan de biedingsprocedure hebben deelgenomen. Uiteindelijk is door 5 gegadigden een bieding uitgebracht. De beste bieding is gedaan door Kindernet B.V. Deze is met goedkeuring van de rechter-commissaris geaccepteerd. 6.5 Opbrengst Totaalopbrengst: ,-, onder te verdelen in ,- voor de inventaris en de voorraden en 8.000,- voor de immateriële activa. 6.6 Boedelbijdrage Zie rubrieken 3.4. en 3.7. Voeren biedingsprocedure, gesprekken gegadigden, onderhandelen en afsluiten verkoopovereenkomst. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De boekhouding is bij en aan de curator ter beschikking gesteld. 7.2 Depot jaarrekeningen n.v.t. (geen publicatieplicht) 7.3 Goedkeurende verklaring accountant Niet vereist. 7.4 Stortingsverplichting aandelen n.v.t. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Onderzoek nog niet afgerond. Het onderzoek richt zich onder meer op de verkoop van het gastouderbureau in januari Paulianeus handelen Onderzoek nog niet afgerond. Inventarisatie en bestuderen administratie, rechtmatigheidsonderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen - kosten voortzetten werkzaamheden; - kosten verzekeringen; - loon tijdens opzegtermijn (art. 40 Fw); - huur tijdens opzegtermijn (art. 39 Fw.); - inschakelen financieel advies. Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 9 van 10

10 De exacte omvang van de boedelschulden is nog niet bekend. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Voorlopig is er door de belastingdienst een vordering ingediend ter hoogte van ,- (Loonheffingen november 2013 tot en met februari 2014). 8.3 Preferente vorderingen van het UWV Nog niet bekend. 8.4 Andere preferente vorderingen Nog niet bekend. 8.5 Aantal concurrente vorderingen Voorlopig ingediend: Bedrag concurrente vorderingen , Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. Inventarisatie en aanschrijven schuldeisers. 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement Nog niet bekend. 9.2 Plan van aanpak - verkoop praktijk en woonhuis Jacob Catsstraat. - incasso debiteuren - afronden rechtmatigheidsonderzoek 9.3 Indiening volgend verslag Rond 2 september Stichting Kinderopvang Hengelo C/08/14/329 F Pagina 10 van 10

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 01 opgesteld op 7 april 2014 Gefailleerde Carbo Europe B.V. Faillissementsnummer C/08/13/1062 F Datum uitspraak 4 december 2013 Curator mr. J.M. Eringa Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 21 januari 2014 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HUZON MEESTER DAK B.V., statutair gevestigd te Gemeente Heemskerk en

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27

Omzetgegevens : 2010: gemiddeld 727.611,-- Personeel gemiddeld aantal : 27 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 07 juli 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kindercentrum t Spektakel Faillissementsnummer : 11/114 F Datum uitspraak : 8 maart

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 227 LID 1 FAILLISSEMENTSWET In de voorlopige surseance van betaling van de besloten vennootschap Smit Beheer B.V., tevens handelend onder de naam Sunny Garden gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,-

omzet 2010 volgens conceptjaarrekening: 98.459,- FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 20 maart 2012 Gegevens failliet: MPC Cheese B.V. Faillissementsnummer: 12/47 F Datum uitspraak: 24 januari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten onderneming:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie