Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl"

Transcriptie

1 Jaargang 34 nummer 1 Februari

2 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg. In volgorde van de agenda zullen de notulen, jaarverslagen, jaarrekening 2014, begroting 2015 en het nieuwe reglement opgenomen zijn. Neem dit infoblad mee naar de vergadering zodat u alle informatie tijdens de vergadering bij de hand hebt. Wij hopen u in grote getale te mogen verwelkomen op onze jaarlijkse ledenvergadering zodat u gebruik kunt maken van de inspraak die ieder van u heeft. Een vereniging leeft bij de gratie van haar leden; hoe actiever die zijn, des te beter de vereniging floreert. Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: Veel leesplezier en tot donderdag 19 maart. VolksTuindersVereniging Huizen Huizen, 19 februari 2015 Beste tuinleden, Hierbij nodig ik u, namens het bestuur van de VolksTuindersVereniging Huizen, van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 maart 2015 in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg. aanvang: uur agenda: 1. opening door de voorzitter 2. berichten van verhindering en opgeven punten voor de rondvraag 3. mededelingen en ingekomen stukken 4. notulen van de Algemene Leden Vergadering van 06 maart jaarverslag secretaris 2

3 6. jaarverslag Tuinbeheer 7. jaarverslag Algemene Zaken / Technische Dienst 8. jaarverslag In- en Verkoopcommissie 9. verslag van de kascontrolecommissie 10. jaarrekening terugblik 2014, door de voorzitter 12. begroting benoeming nieuw lid kascontrolecommissie ( een lid treedt reglementair af) 14. benoeming tuinder van het jaar 15. P A U Z E 16. vaststellen aangepaste reglementen 17. (beleid)voornemens 2015 a. onderhoud opstallen b. handhaving nieuwe reglementen c. herinrichten centrale opslag 18. bestuursverkiezing: reglementair aftredend en herkiesbaar: de heer H. (Hans) van der Veen - voorzitter de heer J. (Jeroen) Lubbers - penningmeester de heer R. (Robert) van Hijum - bestuurslid Algemene Zaken aftredend en niet herkiesbaar: de heer R. (Roy) van Midde - bestuurslid Tuinzaken Het bestuur stelt voor in de vacature bestuurslid Tuinzaken uit de volgende kandidaten Te benoemen (minimaal 2, daar de functie is gesplitst): - de heer Bas Mechelse (uitgifte tuinen) - de heer Jan Peter Post (tuindienst) Voor de verkiesbare functie kunnen ook door de leden kandidaten worden gesteld. De kandidaatstelling moet volgens artikel 6 van het huishoudelijk reglement 14 dagen voor de aanvang van de vergadering bij het secretariaat worden ingediend. Dat betekent dat kandidaatstelling vóór 05 maart a.s. bij het secretariaat bekend moet zijn. Elke kandidaatstelling moet zijn ondertekend door tenminste 5 andere leden. 19. rondvraag 20. sluiting Na afloop nog een gezellig samen zijn onder het genot van een drankje. 3

4 Wij verwachten u allen op de 19e maart! Met vriendelijke groeten, Piet Wouda, secretaris 4. notulen Algemene Ledenvergadering 2014 datum: plaats: Meentkerk, Bovenmaatweg aantal aanwezigen: 62 personen (leden VTV) 1. de voorzitter opent de vergadering om uur en vraagt of een ieder de presentielijst heeft getekend. 2. bericht van verhindering: 11 x mevrouw C. de Jong - Bus, tuin nr. 004 mevrouw K. van den Eshof, tuin nr. 012 mevrouw M. van Nistelrooij, tuin nr. 019 B de heer H.M. Oosterman, tuin nr. 052-A-2 de heer M. de Koning, tuin nr. 081 de heer W. van der Veen, tuin nr. 094 A de heer C. Brederveld, tuin nr. 099 B de heer Kees Kruijmer, tuin nr. 084A mevrouw C. Aapkes, tuin nr. 103-A-2 de heer G. Zeeman, tuin nr. 109 B de heer A. Westland, tuin nr. 115 B de heer Dick Blok, tuin nr B opgave punten voor de rondvraag: - de heer Piet van Saane: geeft het bestuur de suggestie om volgend jaar gebruik te maken van een beamer tijdens de A.L.V. 3. mededelingen en ingekomen stukken: - mededelingen: - Er is een wijziging in de agenda v.w.b. punt 8A benoeming nieuw lid kascontrole- - commissie : beide leden zijn niet aanwezig en er moeten eerst 2 nieuwe leden worden be- - noemd: de heren L. (Loek) Resing en de heer D. (Dick) van Dijk. - ingekomen stukken: - Er zijn geen ingekomen stukken. 4. notulen ALV d.d. 07 maart 2013: - Bij punt 17A moet i.p.v. statuten, reglementen worden gelezen. - In antwoord op de gestelde vraag van de heer R. Moll waarom de verhoging van 15,- van de contributie destijds, die eenmalig was en na enkele jaren zou vervallen, nu nog steeds niet is verwerkt deelt de voorzitter mee dat de heer Moll het bij het rechte end had m.b.t. die contributie verhoging. Het bestuur, hierin gesteund door de A.L.V., ziet geen noodzaak alsnog tot verlaging van de contributie over te gaan. - Verder zijn er geen op- of aanmerkingen waardoor het verslag door de vergadering goed- - gekeurd wordt onder dankzegging aan de secretaris. 5. jaarverslag van de secretaris: Wordt door de secretaris toegelicht en gezien er verder geen opmerkingen over het verslag en 4

5 wordt deze door de vergadering goedgekeurd onder dank voor het werk verricht door de secretaris. Naar aanleiding van dit verslag vraagt de voorzitter de aanwezigen te gaan staan en één minuut stilte in acht te nemen voor de overleden (oud)leden: Wendy Kleijwegt, Henk Rebel en Gerda Wijfjes. 6. jaarverslag van de Tuinbeheer: Wordt door de bestuurder Tuinzaken, de heer Roy van Midde, nader toegelicht en hij deelt mee dat de tuinen er beter bijliggen dan in Dat heeft te maken met de intensievere schouw van de tuinen. De schouwcommissie heeft 2 nieuwe leden mogen verwelkomen: mevrouw Marge Hoebee en de heer Wim van der Lee. Mark Krijnen is terug getreden uit de commissie. Voor wat betreft de verplichte tuindienst: hier is mevrouw Mirjam van Nistelrooij de coördinator. Zij belt hiertoe de leden op maar velen gaan met haar in discussie over het wel of niet verschijnen bij de tuindienst. Roy vraagt de leden dat niet meer te doen. Mevrouw Van Nistelrooij ontvangt complimenten van de aanwezigen voor haar werk t.b.v. de tuindienst, dat beslist geen makkelijke taak is. De dames die de centrale kas schoonhouden worden ook heel hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden. Als tuinder van het jaar is benoemd de heer Z. Bikhan van tuinen nrs. 021-B-2 en 22. Verder zijn er geen opmerkingen; het verslag wordt door de vergadering goedgekeurd. Met dank voor het werk verricht door de bestuurder Tuinzaken, de heer Roy van Midde en de vrijwilligers die actief zijn in de organisatie van de tuindienst c.a. 7. jaarverslag Algemene Zaken / Technische dienst: Het bestuurslid Algemene Zaken, de heer Ph. (Philip) Molenaar komt wat later op de A.L.V. daarom zal de voorzitter een toelichting op het verslag geven. Er zijn een diepspit- en een zitmaaimachine aangekocht. Regelmatig wordt een kraan ingehuurd om zware en moeilijke klussen te kunnen uitvoeren. Ons jonge lid, de heer J. (Jeroen) Nagel, is hierbij de (voortreffelijke) machinist. Verder zijn er geen opmerkingen; het verslag wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd onder dank voor het werk verricht door de heer Philip Molenaar, bestuurslid Algemene Zaken en voor de inzet van de vrijwilligers van de Technische dienst. 8. jaarverslag van de In- en Verkoop commissie: Geen opmerkingen. Het verslag wordt door de vergadering vastgesteld en goedgekeurd. Met dank voor het werk verricht door de coördinator, de heer Jan Vermeer en de overige leden van de In- en Verkoopcommissie. Uit de vergadering komt het verzoek naar voren om een wat ruimere openingstijd van de winkel. 8A. benoeming nieuw lid kascontrolecommissie De heren L.(Loek) Resing en D. (Dick) van Dijk worden met terugwerkende kracht benoemd in de kascontrolecommissie. Onder luid applaus van de vergadering wordt deze benoeming bekrachtigd. 9. verslag van de kascontrolecommissie: De kascontrolecommissie, bestaande uit de heren L. Resing en D. van Dijk, heeft de boeken gecontroleerd en in orde bevonden. De heer Resing stelt de ALV voor het financieel beleid en de jaarrekening 2013 van de penningmeester goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen. Tenslotte deelt hij mee dat hij zijn waardering wil uitspreken voor het bestuur, in het bijzonder de penningmeester en administrateur. De voorzitter bedankt de kascontrolecommissie voor het verslag en de toelichting. 5

6 Om uur komt de heer Ph. Molenaar, bestuurslid Algemene Zaken, binnen. 10. jaarrekening 2013: Hierbij geeft onze penningmeester, de heer J.(Jeroen) Lubbers, nadere uitleg. Hij deelt mee dat hij heeft geprobeerd de financiën wat inzichtelijker te maken voor de leden. De kasmiddelen zijn toegenomen en we sparen nu voor grotere uitgaven. We behoeven ons geen zorgen te maken want de VTV staat er financieel goed voor. De voorzitter bedankt de penningmeester voor zijn en een bijzonder woord van dank gaat uit naar onze administrateur, de heer H.(Henk) den Otter. 11. terugblik 2013, door de voorzitter: De voorzitter deelt mee dat hij nog steeds uitgaat van het item tuinier met plezier op ons complex. Het bestuur wil open en transparant zijn en is begonnen met de bestuursvergaderingen te houden in de kas op het complex en een half uur voor de aanvang van de bestuursvergadering een zgn. inloop spreekuur te houden. Vanaf mei starten de vergaderingen weer op het complex. Het was een zeer koud voorjaar. De vrijwilligers hebben weer heel veel werk verzet en de voorzitter merkt op dat de vrijwilligers soms geen leuke opmerkingen ontvangen. Als er klachten zijn dient men dat bij het bestuur te melden. De Open Dag is weer succesvol verlopen en er zijn leuke reactie binnen gekomen bij het bestuur. In 2014 wordt de Open Dag zeker herhaald. De schouw van de tuinen heeft dit jaar tweemaal plaatsgevonden. Er ligt nogal eens zwerfvuil op het complex. De voorzitter attendeert de leden erop het complex schoon te houden. De avond voor de vrijwilligers is ook dit jaar weer succesvol verlopen. Omdat het tussen Kerst en Oud en Nieuw een drukke tijd is voor een ieder is die dag in deze periode niet geheel goed gekozen gezien de lage opkomst. Voor 2014 zal het bestuur de vrijwilligersavond plannen in de maand januari bestuursverkiezing: i. aftredend en herkiesbaar zijn: de heer P. (Piet) Wouda, secretaris de heer R. (Roy) van Midde, bestuurslid Tuinzaken aftredend op eigen verzoek, vanwege drukke werkzaamheden: de heer Ph. (Philip) Molenaar, bestuurslid Algemene Zaken In de vacature van de heer Molenaar stelt het bestuur voor de heer R. (Robert) van Hijum te kiezen. De ALV gaat unaniem akkoord met de herverkiezing van de heren Wouda en Van Midde en met de verkiezing van de heer Van Hijum P A U Z E van uur uur 14. begroting 2014: De penningmeester, de heer J. Lubbers, licht deze begroting toe. Hij stelt voor om een bedrag in de begroting op te nemen van 8.000,- voor het groot onderhoud van de daken van de decentrale bergingen (vervangen golfplaten, windveren en dekplanken). Er is hiervoor subsidie aangevraagd bij de RABO bank voor de helft van het bedrag. Voor de andere helft moet nog een oplossing worden gezocht. De A.L.V. stemt in met het bedrag van 8.000,- De heer B. Mechelse van tuin nr.097 A biedt zich aan om de los zittende bouten boven de 6

7 golfplaten, op verschillende plekken, vast te gaan zetten. De borg van de tuinen moet omhoog, vindt het bestuur, omdat het de VTV nu teveel kost om achtergelaten vervuilde tuinen op te knappen. De tuinders die hun tuin opzeggen laten heel makkelijk een vervuilde tuin achter en willen de borg niet terug. De penningmeester stelt voor om het verhogen van de borgsom over 2 jaar uit te smeren. De A.L.V. gaat hiermee akkoord met 1 stem tegen maar vraagt het bestuur wel strenger op te treden tegen de tuinders die hun zo vervuilen. De borg van een 50 m2 en 100 m2 tuin wordt nu 50,- en van een 200 m2 tuin 100,- Verder geen opmerkingen. De ALV gaat unaniem akkoord met de begroting van 2014 en die is hiermee vastgesteld. 15. contributie verhoging 2014 De voorgenomen contributieverhoging voor 2014 niet door te voeren, maar door te schuiven naar 2015 voor een bedrag van 5 per lid. 16. beleidsvoornemens 2014: a. bouw kassen: Het nieuwe reglement voor de bouw van kassen is al aan de orde geweest in een aparte vergadering op zaterdag 01 maart 2014 in de centrale kas op het complex. Enkele opmerkingen zijn toen verwerkt. De voorzitter vraagt de A.L.V. in te stemmen met het nieuwe reglement bouw kassen. De A.L.V. gaat met 1 stem tegen akkoord. b. strenger toepassen van de regels: De voorzitter deelt mee dat het bestuur de schouw van het complex wil intensiveren m.b.t. de schouw van de tuinen en dan met name de slootkanten en de greppels. 17. rondvraag de heer Paul Laney: Geeft en korte uitleg over de vereniging Veld. Een vereniging die zich ten doel stelt op basis van ecologisch en biologisch beginsel te tuinieren. Hij is lid van die vereniging samen met mevrouw Karin van den Eshof, die ook tuint op ons complex. de voorzitter: Attendeert de leden op 2 belangrijke data: Verkoop van plantjes van de fa. Boskoop en zaadruildag op zaterdag 05 april en de Open Dag op zaterdag 28 juni. Voor de Open Dag vraagt de voorzitter de leden om met ideeën te komen voor invulling van die dag. 18. sluiting Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering af om uur en wenst ons wel thuis. opgemaakt, de 24 januari 2015, door de secretaris 5. Jaarverslag secretaris 2014 Op de A.L.V. van 06 maart 2014 zijn de heren P. Wouda en R. van Midde reglementair afgetreden maar waren herkiesbaar en zij zijn door de A.L.V. herkozen. De heer Ph. Molenaar is afgetreden i.v.m. drukke werkzaamheden. In zijn plaats is de heer R. van Hijum gekozen door de A.L.V. 7

8 Het bestuur bestaat sinds 2014 uit de volgende personen: - Hans van der Veen, voorzitter - Piet Wouda, secretaris - Jeroen Lubbers, penningmeester - Roy van Midde, bestuurslid Tuinzaken - Robert van Hijum, bestuurslid Algemene Zaken Het bestuur gaat voort met de besluitenlijst waarop de belangrijkste besluiten van het bestuur worden vastgelegd. De vergaderingen van het bestuur worden van mei t/m september gehouden in de centrale kas op het complex met een half uur voor aanvang een zgn. spreekuurtje voor de leden. Van dit laatste wordt goed gebruik gemaakt, is gebleken. De vergaderingen in de maanden oktober t/m april worden gehouden in wijkcentrum t-vuronger aan de Schoolstraat 6 in het Oude Dorp; dan zijn er geen spreekuren. De sfeer op het complex is goed en alle tuinen waren in 2014 bezet en werd ook dit jaar gewerkt met een wachtlijst. De trend van meer komende dan vertrekkende leden zette zich voort in 2014, mede gezien de slechte economische tijden maar ook dat men meer bewust biologisch wil bezig zijn. De door het bestuur voorgestelde verhoging van de borg van de tuinen is door de A.L.V. akkoord bevonden. De borg van een 50 en 100 m2 tuin gaat van 25,- naar 50,- en van een 200 m2 tuin van 50,- naar 100,-. De verhoging zal worden gerealiseerd in 2 jaar. Twee leden zijn begin 2014 geroyeerd wegens het niet verschijnen op de verplichte tuindienst en het negeren van herhaalde oproepen voor de in te halen tuindienst. Eén lid ontving op het royement ook nog een rekening van 50,- omdat de VTV de tuin moest opschonen. De heren Jan Vermeer en Wim van der Veen zijn door het bestuur benoemd als nieuwe leden van de KKC (KweekKasCommissie). De imkervereniging deed het verzoek of zij een info avond mochten beleggen in de centrale kas op het complex. Dat is gehonoreerd en is gecombineerd met de zaadruilbeurs op zaterdag 05 april. De schouwcommissie van de tuinen bestaat sinds maart 2014 uit de volgende personen: de heren Willem van der Lee, Dick van Dijk, Loek Resing en mevrouw Arja Hoebee. De zaadruilbeurs op zaterdag 05 april heeft niet gebracht wat we ervan verwachtten er wordt niet meer als zodanig georganiseerd. De plantjesverkoop van de fa. Boskoop is diezelfde zaterdag een succes geworden. Voor 325,85 is verkocht waarvan 20% op rekening van de VTV is gestort. De website van de VTV is vernieuwd en daar hebben we positieve reacties op gehad. Door het bestuur is geïnventariseerd of er oudere leden zijn die hulp behoeven van de vereniging bij het onderhouden van de tuin. Dat bleek geenszins het geval te zijn. We hebben blijkbaar sterke, gezonde, oudere tuinders.. Begin juni is opnieuw een lid geroyeerd vanwege aanhoudende verwaarlozing van zijn tuin. De Open Dag op het complex op zaterdag 28 juni van uur is weer een succes geworden, mede door de officiële opening van de bijenschans op het complex door wethouder Gerrit Pas. Om uur startte de BBQ voor de leden hetgeen ook nu weer als een gezellig festijn is 8

9 ervaren. De opkomst van de leden was ook dit jaar weer groter dan vorig jaar, maar we misten er nog vele. Op de Huizer Dag, zaterdag 13 september, stond de VTV met een kraam op de markt vlakbij de hoofdingang van de HEMA. Dat dit een A-lokatie was hebben we gemerkt aan het grote aantal bezoekers, mede dankzij het mooie weer. De appelboormachine trok grote belangstelling en onze appelmoes was heerlijk vonden de meeste bezoekers. Een 5 á 6-tal nieuwe leden heeft de Huizer Dag ons opgeleverd. Ook een evenement dat voor herhaling vatbaar is. Bestuurslid Robert van Hijum van Algemene Zaken is eind 2014 aangewezen als supervisor van de KKC (KweekKasCommissie). De KKC verzorgt nu de gehele administratie m.b.t. de bouw van kassen op het complex, hetgeen een behoorlijke verlichting voor het secretariaat betekend. Zowel van een toestemming als van een afwijzing voor de bouw van een kas zal een afschrift aan het secretariaat worden gezonden ter archivering. Het bestuur heeft besloten alle extra bergkasten in te nemen, begin 2015, omdat er een tekort is ontstaan v.w.b. het aantal bergkasten. Nieuwe tuinders kunnen niet meer rekenen op een bergkast en dat is geen goede service van de VTV. De regel is nu: per tuinder 1 bergkast. De gemeente Huizen heeft weer de jaarlijkse schouw op ons complex gehouden en de VTV kon opnieuw hiervoor de complimenten in ontvangst nemen vanwege het goed onderhouden complex. Door de schouwcommissie zijn in 2014 tweemaal de tuinen geschouwd. Dat resulteerde in een groot aantal waarschuwingen naar de verschillende tuinders vanwege slecht onderhoud aan paden, sloten en tuinen. Grotendeels is door die tuinders gehoor gegeven aan de oproep van het bestuur de kwaliteit van paden, sloten en tuinen te verbeteren. Het is zo dat het bestuur tweemaal een schriftelijke waarschuwing uit laat gaan. Bij de 3 e waarschuwing is het einde verhaal voor de tuinder en volgt ontbinding van het huurcontract, dus royement. De VTV HUIZEN is heel veel dank verschuldigd aan alle vrijwilligers die zich belangeloos voor de VTV inzetten. Zonder die vrijwilligers kan de VTV niet functioneren. Een tuinjaar, 2014, met veel zon maar ook bijna een hele maand regen (augustus), met een toch geweldige opbrengst van groenten, fruit, etc., is ten einde gekomen. Ik wens u allen, namens het bestuur van de VTV Huizen, voor het nieuwe jaar 2015, een fijn, gelukkig, gezond en vooral oogstrijk jaar toe! Piet Wouda, secretaris 6. Jaarverslag Tuinbeheer Begin dit jaar : huur van een kraan voor diverse zaken op de tuin : rooien van bomen, graven van greppels, uitdiepen van sloten (voor zover mogelijk), bewerken van de composthoop op de bergplaats. Maar ook voor het ingraven van gaas langs het hek op de noordkant om een invasie van konijnen tegen te houden. Doordat de gemeente dat gebied enkele jaren geleden met meer dan een 9

10 meter heeft opgehoogd, bood het plotseling toegang voor minimaal één konijn. En iedereen weet: waar één konijn... Deze actie heeft ons mogelijk heel veel ellende bespaard in de toekomst. We hebben meer aandacht besteed aan de greppel langs de tuinen 2 t/m 39. Deze greppel is van groter belang dan dat veel huurders beseffen. Voor deze greppel zijn tenslotte in het verleden twee hele tuinen opgegeven en dan siert het niet als tuinders de greppel zo erg verwaarlozen dat die geen nut meer heeft. Aandacht blijft nodig! De bouw van de bijenschans heeft de Vereniging op zich niet veel tijd gekost. Ook de heggen zijn door de gemeente geplant en groeien goed. Voor de tuindiensten hebben we het halverwege op een andere boeg gegooid. Het vooraf bellen en waarschuwen dat er een tuindienst op komst is, hebben we opgegeven. Ten eerste omdat je de verantwoordelijkheid van de individuele leden op je eigen schouders neemt (volgens sommigen heet dat gepamper) maar vooral omdat het steeds meer tijd kostte en we het zat waren om tegen onvriendelijke reacties aan te lopen. Nu is het : let op de aankondigingen, op elke berghok hangt er tenslotte één, en je komt maar op de juiste tijd en de juiste dag. Ruim van te voren waarschuwen dat je niet kunt is prima maar voortdurend switchen wordt niet meer gepikt. Als ik 6 s moet versturen om één iemand op de tuindienst te krijgen dan wordt het nuttig effect een stuk minder. En ik krijg ergens toch het gevoel dat mensen enkele dagen voor de tuindienst eerst naar de weersvoorspellingen kijken en dan besluiten om al dan niet mee te doen. Voor de mensen die echt op de zaterdag niet konden, waren extra dagen ingepland. Henk Siebeling zet zich uitstekend in om alle vrijgekomen tuinen uit te geven aan de mensen op de wachtlijst. Doordat de tuinen nu sneller van de hand gaan was er voor de tuindienst veel minder tijd nodig om verwaarloosde en opgegeven tuinen leeg te maken. Dit kwam ook doordat we tuinders van verwaarloosde tuinen eerder benaderden over wat ze met hun tuin van plan waren. Het ingezette waterbeleid door Dick Blok is ook in 2014 gehandhaafd. Het waterpeil wordt lager gehouden en de sloten worden sterker doorgespoeld. Ook dit jaar heeft dit goede resultaten gegeven. Een tweede inzet dit jaar van een gehuurde kraan was noodzakelijk om diverse werken uit te voeren. Ook die dag heeft de kraan op onze tuin nauwelijks stil gestaan. Zonder deze kraan zou bijvoorbeeld de composthoop een behoorlijke obstakel voor onze vrijwillige tuindienst zijn geworden. De afwatering tussen de tuinen 79 en 91B aan de noordzijde doet het prima. De greppel ernaar toe is dit jaar verlengd tot en met tuin 82. Hopelijk volgen meer aansluitende tuinders zodat het hele gebied erachter een betere afwatering krijgt. Het periodiek maaien/snijden van de gazons, grasranden en heggen resulteerde ook dit jaar in keurig kort gehouden gazons en heggen. Het schoonhouden door de leden van de aangrenzende paden werd dit jaar beter gedaan dan vorig jaar. Ook al is er nog steeds verbetering mogelijk! De schouw is voor het bestuur een belangrijk instrument om leden op hun verantwoordelijkheden te wijzen. Ook dit jaar zijn er helaas weer leden geroyeerd. Uit het jaarlijkse bezoek van de gemeenteopzichter bleek dat hij een steeds positievere indruk heeft van onze tuinen. En misschien heb ik het verkeerd maar de tuinen als geheel zien er inderdaad 10

11 minder rommelig uit dan enkele jaren geleden. Dit komt natuurlijk door de schouwen, door het werk van de KweekKasCommisse, door aansporingen van leden en bestuur richting overtreders maar zou het misschien ook iets te maken hebben met de uitreiking van Beste tuinder van het jaar? Want wie wil niet zo'n bord in zijn tuin! Roy van Midde 7. Jaarverslag Algemene Zaken / Technische dienst Wanneer u dit leest dan is het tuinseizoen 2015 al begonnen en is ieder weer druk met de voorbereidingen, planten en zaaien. Terug kijkend naar het afgelopen jaar (2014) is er een hoop werk verzet door onze vrijwilligers. Twee vrijwilligers wil ik toch extra benoemen. Jeroen en Johan. Zij hebben het afgelopen jaar bergen werk verzet, waar bij altijd een beroep op hun gedaan kon worden. Door de tijd en energie die zij in hun werk staken zijn de vereniging veel kosten bespaart gebleven. Het is dan ook terecht dat beiden vrijwilliger van het jaar zijn geworden. Onderhoud materiaal Afgelopen jaar zijn buiten de reguliere werkzaamheden veel extra werkzaamheden uitgevoerd. Hierbij is veel achterstallig onderhoud gepleegd aan het materiaal en gereedschap en zijn veel zaken vervangen of gerepareerd. De dubbel- assige aanhangwagen is van nieuwe bedrading voorzien en de achter verlichting vervangen. Tevens zijn de banden vervangen Van de twee karren is er intussen één volledig (kosteloos) gerenoveerd en voorzien van een nieuw chassis. Verder zijn alle machines nagekeken en daar waar nodig gerepareerd, schoon gemaakt en weer klaar voor gebruik. Om al deze werkzaamheden uit te voeren is nieuw gereedschap aangeschaft, waardoor nog meer en beter de werkzaamheden van de technische dienst ingevuld kunnen worden. Door goed gereedschap aan te schaffen kan er dus ook meer in eigen onderhoud gedaan worden wat weer kosten besparend is voor de vereniging. Recentelijk is een dieselgenerator aangeschaft die het mogelijk maakt elektrisch gereedschap ten behoeve van het onderhoud van de tuin en het complex te gebruiken. Onderhoud gebouwen: Begin van het jaar bleek dat een paar dragende palen van de werkplaats volledig doorgerot waren en er een onveilige situatie ontstond. Door een aantal vrijwilligers is hierop hard gewerkt om noodvoorzieningen te treffen om deze situatie weer veilig te maken. Daarbij zijn de dragende palen ingekort en op betonnen voeten geplaatst. 11

12 Overige werkzaamheden: De straat voor de kas en de winkel is opgehoogd en er is een extra put voor de kas geplaatst, zodat het overtollige regenwater snel kan worden afgevoerd. Verder is ten behoeve van het schoonmaken van de tractoren en de spit-/ frees en andere machines een spoelplaats gemaakt. Met een gehuurde kraan zijn diverse graafwerkzaamheden gedaan ten behoeve van het straatwerk en het opruimen van bomen en struiken op de verschillende (ingeleverde) tuinen. Daarbij is een pruimenboom verplaatst aan de achterzijde van de bijenschans. Andere bomen hebben een nieuwe plek elders op het tuincomplex gekregen. De tuinafval/ composthoop op de werf is afgegraven en met behulp van de vele vrijwilligers (tuindienst) gebruikt om de walkant (Friesewal zijde) op te hogen. De greppel aan de zuidzijde is opnieuw uitgegraven, zodat het water beter afgevoerd kan worden. De werf is opgeruimd, het vuil is naar de stort gebracht. In de werkplaats is een deel van een zijwand vervangen. De onderzijde was dusdanig verrot dat dit noodzakelijk was. Ook daar is een noodgreep toegepast en zijn tegels als fundering geplaatst. (kosteloos) Robert van Hijum 8. Jaarverslag In- en Verkoopcommissie De winkel heeft het afgelopen jaar een hogere omzet (+25%) gehaald dan in Dit is, naast de inzet van ons winkelteam, mede het gevolg geweest van een aantal gerichte en goed doordachte marketingacties zoals: De Wie verzint een naam voor de winkel??-prijsvraag De winnaar is gevonden en heeft een mooie tuinprijs gewonnen. Hij /zij wil niet bij naam genoemd worden, maar is toch wel een van onze trouwste klanten. De prijswinnende naam is: Tuinwinkel VTV geworden, een naam die aansprekend, verfrissend, eenvoudig, bescheiden en treffend is. De grootste en zwaarste Biet van 2014 Deze jaarlijks terugkerende wedstrijd is uitgemond in een strijd der titanen. De afgelopen jaren werd het speelveld vooral gedomineerd door Bert van der Steeg met een enorme biet van maar liefst 1190 gram. Dit jaar zijn vele tuinders hun bieten komen laten wegen, maar helaas, Bert kon steeds onverminderd aanspraak blijven maken op de beste kweekgrond. 12

13 2 Weken voor de sluitingsdatum, ergens eind oktober, werden wij blij verrast door tuinveteraan Fons Horst, die zich de afgelopen jaren in het geheim heeft voorbereid op de prijswinnende Biet. Hij wist maar liefst een biet te overleggen van 1275 gram. Een kleine terugblik op het afgelopen jaar Het nieuwe jaar begon dank zij de zachte winter voor alle tuinders goed. Te denken valt aan de snelle levering van Garantzaden in januari, zo kon iedereen alweer gaan bedenken waar alles moest komen te staan. Ook de kwalitatief goede stalmest werd al in januari aangeleverd, zo kon ieder die het wilde al vroeg in het jaar beginnen met zijn/haar teelt. Nieuw dit jaar was de biologische koemest, dit op veler verzoek van diverse tuinders. Deze werd goed verkocht. Volgend jaar gaan we het vanzelfsprekend weer inkopen. Bij deze willen wij als verkoopteam iedereen hartelijk bedanken voor de vele gezellige momenten in de winkel in 2014 en natuurlijk voor de aankopen!! Vooruitblik winkel 2015 De nieuwe zaden zijn inmiddels al weer uitgeleverd en her en der worden de eerste voorbereidingen getroffen. In het vroege voorjaar, naar verwachting eind februari / begin maart komen de zomeruien. In de winkel zijn rode uien en sjalotten beschikbaar voor de vrije verkoop zolang de voorraad strekt. Ook zijn er dit jaar weer Sante aardappelen en nog een ander soort poot aardappelen in de winkel te koop. De stalmest zal vermoedelijk half januari binnenkomen. De prijs hiervoor zal max zijn: 9,00 per kar/½ m3 Denk er allemaal wel om dat er tot de rand van kar of kruiwagen geladen wordt. Anders moeten wij als vereniging geld toeleggen op onze inkoop van mest. Op onderstaande foto kunt u zien hoe dat niet hoort. 13

14 Nieuw dit jaar in de winkel verkrijgbaar: Lavagrit: een zeer goede bodemverbeteraar op het gebied van mineralen en spoorelementen die we in de bodem nodig hebben. Lavameel: Een dun laagje versterkt het blad en/of hindert schimmels en insecten in een aantal gevallen. Denk bijvoorbeeld aan luizen. Bij het lavameel kunt u ook een verstuiver van de winkel meekrijgen tegen geringe vergoeding. Hiervoor wordt wel een borg gevraagd. Het komende jaar kunt u in de Tuinwinkel VTV tegen betaling ook een blikje fris of een pakje Cup a Soup kopen. We rekenen weer op uw gezelligheid en loyaliteit in 2015!! De Verkoopcommissie 9. Verslag van de Kascontrolecommissie 10. Voorstel jaarrekening 2014 Onderstaand treft u de jaarrekening over 2014 aan. De jaarrekening is beoordeeld door de kascontrolecommissie. Zij zullen u separaat in de ALV adviseren over hun bevindingen en verslag doen van de kascontrole. Balans Balans 2013 Balans 2014 ACTIVA DEBET KREDIT DEBET KREDIT Gebouwen Machines Voorraad Tuinwinkel Postbank Kas Postbank Spaarrekening Te ontvangen Rabobank Voorschotten Vooruitbetaald 315 PASSIVA Algemene reserve Vervangingsreserve Voorziening jaarlijks beheer Borg tuinen Extra borg 2014/ Overige schulden Crediteuren Resultaat Balanstotaal

15 Toelichting balanspositie De balanspositie van de vereniging is verbeterd ten opzichte van De liquide middelen zijn toegenomen en de reserves van de vereniging zijn niet aangesproken. De vrijgevallen voorziening voor de borg maakt onderdeel uit van het jaarresultaat en wordt gestort in de algemene reserve. Toch is de VTV geen overmatig rijke vereniging. De totale bezittingen van de VTV zijn gewaardeerd op een bedrag van , waarvan een bedrag van de resterende boekwaarde van de gebouwen en machines vertegenwoordigt. De liquide middelen bedragen circa De komende jaren zullen deze nodig zijn om groot onderhoud te verrichten aan de paden, de werkplaats, de berging en de berghokken. Daarnaast dienen deze middelen beschikbaar te zijn ter vervanging van de machines. De borgverhoging, waartoe u vorig jaar besloten heeft, maakt de vereniging weerbaarder in financiële zin. De liquiditeitspositie is daardoor verbeterd. Komend jaar, wanneer de andere helft in rekening wordt gebracht, zal deze nogmaals verbeteren. TOELICHTING OP DE ACTIVA Onder de activa zijn de bezittingen van de vereniging opgenomen. De activa bestaan uit gebouwen en machines, liquide middelen (zoals bankrekeningen en kassaldi) en vorderingen. Gebouwen en machines Op de gebouwen en machines hebben alleen de reguliere afschrijvingen plaatsgevonden. Er zijn geen investeringen gedaan die op de balans zijn opgenomen. Liquide middelen en voorraad De liquide middelen zijn toegenomen. Voor een onderbouwing daarvan verwijzen wij gemakshalve naar onderstaande staat van herkomst en besteding van middelen. Vorderingen De vorderingen bestaan met name uit verstrekte voorschotten aan drie mensen die vaak voor de vereniging uitgaven doen en een vooruitbetaald bedrag voor de opstalverzekering over TOELICHTING OP DE PASSIVA Onder de passiva is opgenomen hoe de bezittingen van de vereniging gefinancierd zijn en voor welke delen van het vrije vermogen van de vereniging reserveringen worden gedaan voor toekomstige uitgaven. Reserves Op de reserves heeft één mutatie plaatsgevonden, namelijk de onttrekking van het jaarresultaat van 2013 van De vervangingsreserve is in 2014 niet aangesproken en wordt gehandhaafd. Deze wordt betrokken bij het opstellen van een groot onderhoudsprogramma in

16 Voorzieningen Op de voorziening voor jaarlijks beheer heeft geen onttrekking plaatsgevonden. De voorziening zal in 2015 geactualiseerd worden op basis van een groot onderhoudsprogramma. De voorziening voor borg is gesplitst. Enerzijds ziet u de oude borg terug en anderzijds de borgverhoging van Komend jaar zal deze verder stijgen en zullen alle borgen op niveau zijn. Ook is er in 2014 een actualisatie gemaakt van de voorziening. Op basis van die actualisatie is een bedrag van vrijgevallen ten gunste van het buitengewoon resultaat. Dit bedrag staat voor ingehouden borgen over de afgelopen jaren. De voorziening is toereikend om ieders betaalde borg terug te betalen. Kortlopende schulden Onder de kortlopende schulden zijn rekeningen aan leveranciers opgenomen en andere bedragen die nog betaald moeten worden in 2015, maar betrekking hebben op Het saldo is nagenoeg niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar. Verlies & winstrekening VTV-Huizen Rekening 2013 Begroting Jaarrekening NAAM REKENING Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Inkoop Inkoop zaden Inkoop mest Inkoop grond Inkoop tuin artikelen Inkoop diversen Verkoop Verkoop zaden Verkoop diversen Verenigingsuitgaven Kamer van Koophandel Vergaderkosten Administratie kosten Kosten infoblad / website Kosten bestuur Kosten verzekeringen Kosten vrijwilligers Kosten kantine/koffie/thee Kosten kantine beheer mat Kosten gas/water/electra Lief en leed Kosten reclame/advertenties Bankkosten

17 Onderhoud machines/gereedschap Benzinekosten Vuilafvoer Beheer en Onderhoud complex Onderhoud terrein Onderhoud opstallen Pacht Gemeente OZB belasting Afschrijving gebouwen Afschrijving motorische materieel Contributies Ontvangen rente Ontvangen subsidies Buitengewoon resultaat borg Resultaat: Totalen: Toelichting op de Verlies & Winstrekening Het jaar 2014 hebben wij afgesloten met een voordelig resultaat van Dit resultaat bestaat zowel uit een normaal resultaat als uit een buitengewoon resultaat in verband met de vrijval van de reservering voor borg. De voornaamste oorzaken van dit resultaat zijn: Voorziening borg Wanneer de VTV borg ontvangt wordt deze in een aparte voorziening gestort, zodat deze bij vertrek weer terugbetaald kan worden. Het afgelopen jaar hebben wij de borg verhoogd, vooral om vertrekkende tuinders extra te motiveren de tuin netjes achter te laten. Desalniettemin zijn er een aantal tuinen niet netjes achtergelaten. Dit houdt in dat de borg voor deze tuinen niet terugbetaald wordt. Daarnaast is de borgvoorziening tegen het licht gehouden op basis van het aantal aanwezige tuinen. We hebben een berekening gemaakt op basis van de per 1 januari 2015 aanwezige tuinen. Op basis van die berekening is de hoogte van de borgvoorziening berekend. Deze was te hoog, veroorzaakt door vertrekkende tuinders in de afgelopen jaren. De voorziening is om die reden nu vrijgevallen ten gunste van het resultaat voor een bedrag van Dit betreft een buitengewoon resultaat waar niet jaarlijks op gerekend kan worden. Winkelopbrengsten De winkel heeft in het afgelopen jaar een omzet weten te halen van meer dan Dit is een stijging van bijna 25% ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit is, naast een compliment voor de leden die de weg naar de winkel hebben gevonden, een mooi compliment voor de verkoopcommissie en de winkelvrijwilligers. Afschrijvingen Vorig jaar heeft u ons toestemming gegeven om de daken van de berghokken te vervangen. Randvoorwaarde daarbij was een subsidie of andere derde geldstroom om de vervanging te kunnen bekostigen. De totale kosten waren geraamd op circa en u heeft ons destijds een budget 17

18 gegeven van om dit te realiseren, aan te vullen met een derde geldstroom, zoals een subsidie. Dit bedrag van zou in 5 jaar afgeschreven worden. Met de gemeente is inmiddels afgesproken dat de vervanging door de gemeente zal worden gedaan, hetgeen een verhoging van de pacht met zich meebrengt. De komende periode zullen we hierover definitieve afspraken maken. Voor 2014 betekent dit een lagere afschrijving op gebouwen van wegens het feit dat de daken van de berghokken in 2014 niet vervangen zijn. Diverse opbrengsten Het afgelopen jaar hebben wij in het voorjaar en op de open dag extra opbrengsten gegenereerd uit de verkoop van plantjes en andere activiteiten op de open dag. Hierdoor zijn meer opbrengsten genoten van ca Contributies Het splitsen van enkele tuinen heeft geleid tot meer leden, en daardoor een hogere opbrengst voor contributies. De meeropbrengsten uit contributies bedragen 370. Vuilafvoer Afgelopen jaar zijn geen kosten gemaakt voor afvoer van vuil. De lagere kosten ( 350) zijn te danken aan het door vrijwilligers en leden afvoeren van vuil in plaats van het te laten ophalen. Energielasten De elektriciteitsrekening is hoger uitgevallen voor een bedrag van 302. Dit hangt in sterke mate samen met intensievere aanwezigheid van de technische dienst. Vanzelfsprekend juichen wij dit van harte toe. Machines en gereedschappen In 2014 zijn veel grotere onderhoudswerkzaamheden opgepakt. Deze worden uitgevoerd door vrijwilligers. Het gereedschap wat hiertoe beschikbaar is, is op orde gebracht. Denk aan de vervanging van de banden van de aanhanger, de aanschaf van een accuboormachine en een heggeschaar. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven voor onderhoud en aanschaf van machines en gereedschappen, voor een bedrag van Diverse kostenposten Op diverse budgetten zijn lagere kosten gerealiseerd. Het voordeel dat hierdoor ontstaat bedraagt per saldo 764 voordelig. Staat van herkomst en besteding van middelen Uit de staat van herkomst en besteding van middelen kan afgeleid worden hoe onze banksaldi zich gedurende het jaar ontwikkelen, feitelijk ons huishoudboekje. De som van de banksaldi is toegenomen. Onderstaand ziet u de oorzaken hiervan en een controletelling. 18

19 Staat van Herkomst & Besteding van middelen Uitgaven (excl. afschrijvingen) Inkomsten (excl. buitengewoon resultaat) Mutatie Eigen Vermogen 0 Mutatie Vreemd Vermogen voor vrijval borg Mutatie Vorderingen en voorraad -76 Investeringen Toename liquide middelen Controle toename kas 31/ Controle toename postbank 31/ Controle toename postbank spaarrekening 31/ Controle afname rabobank 31/ Afronding 1 Controletotaal toename liquide middelen Aan de ALV wordt gevraagd: gehoord hebbende de bevindingen van de kascontrolecommissie, de jaarrekening over 2014 vast te stellen; het bestuur voor 2014 decharge te verlenen. 12. Voorstel begroting 2015 Onderstaand treft u ons voorstel aan voor de begroting VTV-Huizen Begroting Jaarrekening Begroting NAAM REKENING Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Uitgaven Inkomsten Inkoop Inkoop zaden Inkoop mest Inkoop grond Inkoop tuin artikelen Inkoop diversen Verkoop Verkoop zaden Verkoop diversen Verenigingsuitgaven Kamer van Koophandel Vergaderkosten Administratie kosten Kosten infoblad / website Kosten bestuur Kosten verzekeringen Kosten vrijwilligers

20 Kosten kantine/koffie/thee Kosten kantine beheer mat Kosten gas/water/electra Lief en leed Kosten reclame/advertenties Bankkosten Onderhoud machines/gereedschap Benzinekosten Vuilafvoer Beheer en Onderhoud complex Onderhoud terrein Onderhoud opstallen Pacht Gemeente OZB belasting Afschrijving gebouwen Afschrijving motorische materieel Contributies Ontvangen rente Ontvangen subsidies Buitengewoon resultaat Resultaat: Totalen: Onderstaand treft u de belangrijkste toelichtingen op de begroting 2015 aan. Overige opbrengsten Het afgelopen jaar zijn op diverse manieren aanvullende opbrengsten gegenereerd. Zowel de plantjesmarkt als de open dag (loterij, verkoop planten en zaden, ballenspel) hebben geleid tot extra opbrengsten. Daarbij is uiteraard dank verschuldigd aan de vrijwilligers die hiervoor hebben gezorgd. Voor 2015 is daarom een hogere opbrengst geraamd dan in de begroting We hopen ook in 2015 op vrijwillige inzet te kunnen rekenen om deze opbrengst te halen. Afschrijvingslasten en Pacht In de begroting zijn twee posten voor afschrijvingen opgenomen, te weten voor motorisch materieel en gebouwen. De afschrijvingen op het motorisch materieel zijn lager dan in Dit komt omdat de hakselaar in 2015 volledig afgeschreven is. Ook de afschrijving op de gebouwen is lager dan in de begroting Dit heeft als reden dat de daken van de berghokken door de gemeente vervangen zullen worden. De kosten hiervan zullen worden verrekend via de pacht welke wij aan de gemeente voldoen. Om die reden ziet u een stijging van de pachtkosten. Over de exacte omvang van de pachtstijging wordt nog onderhandeld met de gemeente. Vooralsnog is in de begroting uitgegaan van een gelijk budget als in de begroting 2014 onder de afschrijvingslasten. Contributieverhoging In de ALV van maart 2014 is besloten om de contributie niet te verhogen, maar de voorgenomen verhoging uit de ALV 2013 door te schuiven naar 2015, dit in verband met de borgverhoging waartoe 20

21 vorig jaar was besloten. De borgverhoging wordt over twee jaar doorgevoerd, de eerste helft heeft u in 2014 al voldaan en de andere helft wordt in 2015 in rekening gebracht. Dit geldt overigens alleen voor tuinders die in 2014 al lid waren, nieuwe tuinders hebben meteen de juiste borg in rekening gebracht gekregen. Ook bij de begroting 2015 stellen wij voor om de contributie 2015 niet te verhogen, dit om u de ruimte te geven de borgverhoging uit 2014 te voldoen. Het afgelopen en het komende jaar zal door het bestuur waar mogelijk gestuurd worden op sobere uitgaven. Wij stellen voor om voor 2016 weer wel een contributieverhoging toe te passen van 5 per lid. De tuinhuur kan dan vooralsnog ongewijzigd blijven. De reden hiervan is dat de kosten zowel de afgelopen jaren als ook de komende jaren onverminderd stijgen en met name het onderhoud van de opstallen aandacht verdient. Het afgelopen jaar is al een start gemaakt met diverse grote onderhoudswerkzaamheden aan de werkplaats, maar ook de staanders bij de bergingen en het dak van de werkplaats zullen gefaseerd vervangen moeten worden. Aan de ALV wordt gevraagd: in te stemmen met de begroting 2015 de voorgenomen contributieverhoging voor 2015 niet door te voeren, maar door te schuiven naar 2016 voor een bedrag van 5 per lid het bestuur te mandateren met de gemeente onderhandelingen te voeren over de omvang van de pachtstijging als gevolg van de vervanging van de daken van de berghokken. 13. Voorstel benoeming leden kascontrolecommissie In de ALV van maart 2014 heeft u twee leden benoemd voor de kascontrole over Het betrof de heren D. Van Dijk en L. Resing. Normaliter wordt één lid benoemd, echter wegens vertrek van een lid van de commissie werden nu twee leden benoemd. Op grond van de reglementen dient jaarlijks één lid af te treden, dit om de continuïteit van de kascontrolecommissie te waarborgen. Aan de ALV wordt gevraagd om dhr./mevr.. te benoemen voor de kascontrolecommissie Tuind(st)er van het jaar wordt. 16. Vaststellen nieuw huishoudelijk reglement (zie bijlage) 17. (Beleid) voornemens 2015 Werkzaamheden voor 2015 Ondanks dat er hard gewerkt is aan het onderhoud en er veel gedaan is om dit te herstellen en/ of te vervangen zijn er een aantal zaken die dringend aan onderhoud dan wel aan vervanging toe zijn. Bij het inspecteren van de werkplaats, gemeenschappelijke kas en bergkasten is het volgende gebleken: Werkplaats: De (dragende) palen zijn aan vervanging toe en dienen net als eerder genoemde palen afgezaagd te worden en voorzien van een betonnen draagconstructie. De wanden zijn op diverse plaatsen 21

22 doorgerot, met name aan de onderzijde en ook hier zal de nodige reparatie aan gedaan moeten worden. Het dak en gootwerk moet vervangen worden. Het dak is verzakt en lekt. Ook de dakgoot is aan vervanging toe. Kas: De goten van de kas zijn eveneens aan vervanging toe. Bergkasten: Bij een inspectie van de bergkasten, aan het begin van het jaar 2014, bleek dat van de 144 palen er 82 palen aan vervanging toe zijn (doorgerot) Van de 82 palen zijn er 43 die acuut aan vervanging toe, daar deze volledig doorgerot zijn. De daken en de goten van de diverse bergkasten zijn aan vervanging toe. Hiervoor is de vereniging reeds in gesprek met de gemeente. Overige: Het toegangshek tot het tuincomplex is regelmatig stuk. Het is van groot belang dat dit hek goed deugt en deugdelijk afgesloten wordt. Helaas heeft ons complex bezoek gehad van onverlaten die in de nachtelijke uren op diverse tuinen vernielingen hebben aangericht en goederen hebben weggenomen. Gekeken wordt hoe de toegang tot het complex verbetert kan worden, om dergelijke incidenten te voorkomen. Het blijft een ieders verantwoordelijkheid om bij het verlaten van het complex (avonduren) het hek dicht te doen en op slot te zetten. (sleutels zijn tegen borg van 5 euro te verkrijgen bij de winkel) Het toegangshek van de werf is eveneens een wens om te vervangen. Het huidige hek is log en onhandig. Ook hier zal gekeken worden of een nieuw hek tot de mogelijkheden behoort. Inventarisatie sleutels: Binnen de vereniging zijn veel sleutels in omloop, die toegang geven tot de verschillende ruimtes etc. Op dit moment is onvoldoende overzicht wie, waarom, welke sleutel in zijn/ haar bezit heeft. Er zal dan ook een inventarisatie gaan plaatsvinden, waarbij u gevraagd wordt of u sleutels in uw bezit heeft, welke deze zijn en met welk doel u deze in bezit heeft. Het doel is om strak inzicht te krijgen in wie er over een sleutel van de vereniging beschikt en of dit nog noodzakelijk is, Gezien de vele werkzaamheden en het noodzakelijke onderhoud van de werkplaats, kas en berghokken, zal een begroting en een planning gemaakt worden deze uit te voeren. Het streven is om zoveel mogelijk reparaties en onderhoud zelf te doen om de kosten te besparen. Dat betekent dat er ook een beroep op de vrijwilligers en de leden van de vereniging gedaan zal worden. Huishoudelijk reglement van de VolksTuindersVereniging Huizen Conceptversie 19 maart ALGEMEEN REGLEMENT Artikel 1.1 algemeen 22

23 1. Dit reglement dient ter invulling van de statutaire verplichting tot het opstellen van een huishoudelijk reglement als gevolg van artikel 22 van de statuten. 2. Het huishoudelijk reglement bestaat naast dit algemeen reglement mede uit de volgende onderdelen: Organisatorisch reglement (bestuurszaken, commissiezaken, lidmaatschapszaken, contributie, tuinhuur, borgsom) Tuinreglement (tuincomplex, huurtuin, leenreglement, tuindienst, vruchtbomen, bouwwerken en kassenreglement 3. Elk lid is verplicht zich te houden aan de statuten en deze reglementen 4. In het geval van leden die bij herhaling en ook na waarschuwing in strijd handelen met de regels van dit reglement zal het bestuur artikel 8 van de statuten, handelend over ontzetting (royement) van een lid, in werking doen treden. 5. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan de eigendommen van de leden. Schade toegebracht aan eigendommen van leden dient eventueel zelf door de betreffende leden aangegeven te worden bij de politie en daarnaast aan het bestuur te worden gemeld. De vereniging heeft een W.A.-verzekering voor die gevallen waarin zij bij wet aansprakelijk is. 6. In alle gevallen waarin de Statuten en dit Huishoudelijk Reglement niet voorzien, beslist het bestuur. 7. Tot wijziging van dit Huishoudelijk Reglement kan in een Algemene Ledenvergadering slechts worden besloten wanneer wordt voldaan aan het ter zake in de Statuten bepaalde. Het voorstel tot wijziging dient als punt op de agenda van de vergadering te worden opgenomen en dient letterlijk aan de Algemene Vergadering te worden voorgelegd. Alle leden van de vereniging evenals de begunstigers krijgen op hun verzoek de Statuten en het Huishoudelijk Reglement uitgereikt. 8. Statuten en het Huishoudelijk Reglement mogen niet met elkaar in strijd zijn. Mocht dit laatste blijken, dan prevaleert datgene wat in de statuten is vermeld. 9. Waar in de reglementen en statuten van de vereniging sprake is van mannelijke aanduidingen, gelden de vrouwelijke eveneens. 10. Met de vaststelling van dit reglement zijn alle vorige uitgaven van het huishoudelijk reglement vervallen. 2. Organisatorisch reglement Artikel 2.1 bestuur en bestuurstaken 1. het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen; indien de stemmen staken wordt een voorstel geacht te zijn afgewezen. Het bestuur zal bij voorkeur bestaan uit zeven leden, doch tenminste uit vijf leden. 23

24 2. kandidaten voor het bestuur kunnen schriftelijk worden ingediend door minstens vijf leden of door een voordracht van het bestuur. De schriftelijke kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de algemene (jaarlijkse) vergadering, in het bezit te zijn van de secretaris. 3. het bestuur stelt een rooster van aftreden op volgens welke jaarlijks ca. éénderde van het aantal bestuursleden aftreedt. De aftredende bestuursleden zijn direct herkiesbaar. Bij tussentijds aftreden, neemt het nieuw gekozen bestuurslid op dit rooster de plaats in van zijn voorganger. Bij het ontstaan van één of meer tussentijdse vacatures wordt daarin voorzien op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. De periodieke bestuursverkiezing heeft plaats op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 4. ter voorbereiding op en ook tijdens de Algemene Ledenvergadering, kunnen onderwerpen worden ingebracht ter aanname bij meerderheid van stemmen. a. het stemmen kan bij handopsteken of schriftelijk gebeuren. b. bij schriftelijk stemmen treden drie leden op als stembureau. c. indien een stemgerechtigd lid zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid laat uitbrengen, dient deze volmacht vóór de aanvang van de vergadering aan de voorzitter te worden afgegeven. De voorzitter zal de aanwezigen voor de stemming hiervan mededeling doen. Een lid kan slechts gemachtigde zijn van één ander lid. d. onder meerderheid van stemmen wordt verstaan: de helft plus één van de tijdens de vergadering geldig uitgebrachte stemmen. 5. de Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrole-commissie die de controle van het financiële beheer van de vereniging op zich neemt. Deze commissie bestaat uit ten minste 2 leden. Jaarlijks treedt één lid van de commissie af en is dan niet herkiesbaar voor een volgende termijn. Slechts indien de ALV uit haar midden geen opvolger kan benoemen, is het betreffende lid herkiesbaar. De commissie onderzoekt de rekening en het door het bestuur gevoerde financiële beleid. Dit onderzoek betreft enerzijds de juistheid van de boekhouding (rekening) en anderzijds de juistheid van het financiële beleid zoals dat door het bestuur is gevoerd (verantwoording). De commissie brengt aan de algemene ledenvergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen. Alleen goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de financiële jaarrekening en de financiële verslaggeving leidt tot verlening van décharge aan het bestuur. 6. het Dagelijks Bestuur (bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester) behartigt de lopende zaken van de vereniging. In spoedeisende gevallen kan het Dagelijks Bestuur beslissingen nemen, waarover op de eerstvolgende vergadering van het bestuur verantwoording moet worden afgelegd. 7. het bestuur is bevoegd een website te onderhouden en enige malen per jaar (ongeveer in de maanden maart, mei, september, december) een infoblad uit te geven. In beide worden bestuursstandpunten en mededelingen gepubliceerd en wordt informatie gegeven over het tuinieren in de ruimste zin van het woord. Beide vallen onder de verantwoordelijkheid van 24

25 het bestuur, waarbij één der bestuursleden is belast met alle zaken die betrekking hebben op clubblad en website en deze rapporteert aan het bestuur. Het blad wordt verspreid onder alle leden via de door de leden aan de secretaris opgegeven adressen. Tevens worden exemplaren ter inzage gelegd in de centrale kas bij de werkplaats. 8. het bestuur heeft mede tot taak een gemeenschappelijke inkoop van plantgoed, zaden, meststoffen en andere tuinbenodigdheden te realiseren ten behoeve van de leden. Aangezien het niveau van de inkoopprijzen en van de kosten nauw samenhangt met de omzet, moet het als zeer wenselijk worden beschouwd dat zoveel mogelijk leden van deze inkoopservice gebruik maken. Daarom worden alleen die artikelen gevoerd die wezenlijk goedkoper geleverd kunnen worden dan het gebruikelijke prijsniveau in de reguliere handel. Het voor de eventuele contante in- en aankopen benodigde geld wordt in goed overleg met de penningmeester tijdelijk onttrokken aan de kas van de vereniging. De inkoper is belast met het voeren van het inkoopbeleid en rapporteert daarover rechtstreeks aan het bestuur. 9. het bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gehele terrein. 10. bestuurstaken van leden van het dagelijks bestuur: a. de voorzitter: neemt in beginsel het initiatief tot het houden van vergaderingen van het bestuur en zal hiervoor jaarlijks een rooster opstellen. Vergaderingen worden in principe eens per maand georganiseerd, tenzij er redenen zijn voor een hogere/lagere frequentie. De voorzitter stelt in samenspraak met de secretaris de agenda voor vergaderingen van bestuur en/of leden samen. Leidt de vergaderingen van het bestuur en van de leden, waarbij hij de volgorde van de te behandelen onderwerpen regelt. Hij verleent het woord en heeft het recht elke spreker tot de orde te roepen. Tevens zorgt hij voor handhaving van de statuten, van het huishoudelijk reglement en van het tuinreglement. verzorgt de externe contacten van de vereniging en voert met name, samen met de secretaris, de gesprekken met de plaatselijke overheid. b. de secretaris: is verantwoordelijk voor het bijhouden van de ledenadministratie. voert de correspondentie van de vereniging. Inkomende en uitgaande correspondentie wordt vermeld in het brievenregister en opgeborgen in het archief, dat ten minste tien jaar wordt bewaard. De systematische inrichting van het archief wordt door het bestuur schriftelijk vastgelegd. Inkomende brieven worden in beginsel steeds schriftelijk afgedaan. Toezeggingen met een blijvend karakter aan leden van de vereniging moeten in het archief teruggevonden kunnen worden en dienen daarom schriftelijk te geschieden. De secretaris draagt zorg voor het opstellen van de notulen van de vergaderingen van het bestuur en van de leden. draagt er zorg voor dat van alle belangrijke externe gesprekken, zoals met overheidsinstanties 25

26 en anderen, een verslag wordt opgesteld, dat na behandeling in een bestuursvergadering, wordt opgeborgen in het archief van de vereniging. stelt jaarlijks een verslag samen betreffende de toestand van de vereniging dat na goedkeuring door het bestuur, in de algemene ledenvergadering aan de orde wordt gesteld. Dit jaarverslag dient ten minste gegevens te bevatten met betrekking tot de bestuurssamenstelling, het ledental, de totale netto oppervlakte van het terrein en de omvang van het verhuurde gedeelte, de onderhoudssituatie, de relatie met de gemeente Huizen, bijzondere activiteiten en belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen betreffende de groenteteelt in het algemeen en het amateur tuinieren in het bijzonder. zorgt ervoor dat de geschiedenis van de vereniging op eenvoudige wijze aan de hand van de achtereenvolgende jaarverslagen kan worden gevolgd. c. de penningmeester: is verantwoordelijk voor de onder zijn berusting zijnde geldmiddelen van de vereniging en tekent de kwitanties en bank- en giro-opdrachten. Opdrachten die een bedrag van 250, = te boven gaan dienen te worden goedgekeurd door ten minste twee leden van het dagelijks bestuur. is belast met het invorderen van de tuinhuur, de contributies, de andere inkomsten en de borgsommen van de vereniging en legt hiervoor per kwartaal verantwoording af aan het bestuur. draagt er zorg voor dat de financiële middelen van de vereniging door het bestuur uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de doelstellingen van de vereniging rekening houdend met de door de algemene vergadering goedgekeurde begroting. Voor het verrichten van rechtshandelingen en het doen van investeringen waarvan de financiële betekenis een bedrag van 5.000, = te boven gaat heeft het bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering nodig. is belast met het bewaken van de begroting en met het ordelijk bijhouden van het kas-, banken giroboek. De penningmeester legt op de jaarvergadering rekening en verantwoording af over het afgelopen boekjaar. Artikel 2.2. Commissies en advies 1. zonder tussenkomst van de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur het recht bepaalde taken te delegeren aan commissies die verantwoording afleggen aan het bestuur. Te denken valt o.a. aan een tuincommissie, een technische commissie, een inkoopcommissie, een verkoopcommissie, een kweekkascommissie en een commissie waterbeheer. 2. het bestuur kan zich laten adviseren door niet-leden. Artikel 2.3. Lidmaatschap 1. er geldt voor het lidmaatschap van de vereniging een leeftijdsondergrens van 18 jaar. 26

27 2. het lidmaatschap kan op ieder moment tijdens het verenigingsjaar een aanvang nemen en gaat in na ontvangst door de secretaris van een door de huurder ondertekend huurcontract en na betaling van de kosten van het lidmaatschap 3. opzegging van huur en lidmaatschap dient schriftelijk of per mail aan de secretaris te geschieden. 4. wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar wordt beëindigd is het lid niettemin verplicht alle financiële verplichtingen jegens de vereniging voor het gehele jaar te voldoen. 5. Opzegging door het bestuur van de huur en dus het lidmaatschap geschiedt schriftelijk en kan plaatsvinden in geval van: - het niet tekenen en/of retourneren van het huurcontract (herhaald verzoek); - het niet nakomen van de tuindienst (zie artikel 7 van het tuinreglement); - structurele verwaarlozing van de tuin; - diefstal; - wanbetaling; - wangedrag of nalatigheid t.a.v. het navolgen van de reglementen. 6. Conform de Statuten blijft bij een beëindiging van het lidmaatschap als gevolg van artikel 5.5 het voormalige lid niettemin gehouden alle financiële verplichtingen jegens de vereniging voor het gehele jaar te voldoen. Het opgezegde lid krijgt gedurende 10 dagen de gelegenheid tot het verwijderen van gewassen, opstallen en andere eigendommen. Hierna vervallen deze aan de vereniging en zullen eventuele kosten voor het verhuurbaar maken van de tuin in rekening worden gebracht aan het betreffende voormalige lid. 7. de overige verplichtingen van de leden zijn nader uitgewerkt in de overige deelreglementen Artikel 2.4. Contributie, tuinhuur en borgsom 1. de contributie, tuinhuur en borgsom worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene vergadering. 2. leden die zich na 1 september aanmelden, zijn over dat jaar alleen contributie verschuldigd. 3. zodra een tuin is toegewezen, is een borgsom verschuldigd. Deze borgsom zal worden terugbetaald bij beëindiging van het lidmaatschap onder de voorwaarden zoals in het Tuinreglement artikel 4 lid 6 is beschreven. 4. bij niet tijdige betaling van de kosten van het lidmaatschap (contributie, borgsom en tuinhuur) wordt een aanmaning verstuurd waarbij de kosten van het lidmaatschap worden verhoogd met administratiekosten. Deze bedragen minimaal 7,50 en worden jaarlijks geïndexeerd. 5. na het versturen van de aanmaning vervalt bij nalatigheid van betaling het lidmaatschap per vervaldatum van de aanmaning. 27

28 3. Tuinreglement In dit tuinreglement worden - conform artikel 1.1 en 1.2 van het huishoudelijk reglement - richtlijnen beschreven voor het gedrag op het tuincomplex van leden van de VTV Huizen, c.q. diens huisgenoten, gasten en/of tuinverzorgers. Uitgangspunt hierbij is dat wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het gehele tuincomplex en elkaar dus mogen aanspreken op (on)gewenst gedrag of handelen. Bij het niet naleven van dit tuinreglement kan het bestuur, met inachtneming van redelijkheid, de volgende maatregelen treffen: mondelinge en/of schriftelijke waarschuwing royement uit de vereniging Artikel 3.1: regels met betrekking tot het tuincomplex Het is op het tuincomplex niet toegestaan: 1. (tuin)afval te storten of te verbranden; 2. de rust te verstoren door middel van geluidsapparatuur; 3. vóór en na zonsondergang het toegangshek tot het complex open te houden, óók wanneer u met de auto komt; 4. vee of huisdieren te houden of uit te laten; 5. met fietsen, brom- of snorfietsen, scooters of andere motorvoertuigen sneller te rijden dan 10 km per uur; met dien verstande dat auto s alleen toegang hebben tot op de parkeerplaats. 6. chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, die bij wet verboden zijn; 7. buiten de toegestane uren een mechanische pomp te gebruiken; de toegestane uren zijn van maandag t/m zaterdag van 08:30 tot -20:00. Het gebruik van een mechanische pomp dient ook tijdens deze uren tot een minimum beperkt te blijven; 8. opbrengsten van de tuin openbaar te verkopen of artikelen te verkopen, welke eveneens verkrijgbaar zijn bij de in- en verkoopcommissie van de vereniging. Van deze artikelen zijn uitgezonderd die artikelen welke na eigen gebruik voor zichzelf overbodig zijn geworden; 9. tuinafscheidingen te maken hoger dan 80 cm; dichte afscheidingen zijn in het geheel niet toegestaan; 10. bouwwerken op te richten anders dan volgens het bouwwerkenreglement 11. verboden geestverruimende planten (zoals hennep) te kweken en/of verbouwen 28

29 12. om landbouwplastic te gebruiken voor het afdekken van de grond, dit in verband met het vergaan van landbouwplastic door tijd en zon. Artikel 3.2: regels met betrekking tot de individuele tuin Leden zijn verplicht om: 1. hun tuin zorgvuldig te onderhouden en vrij te houden van onkruid. 2. de aanwijzingen van de vereniging in acht te nemen m.b.t. opstallen, gereedschapskisten en composthopen; 3. de aanwijzingen van de vereniging op te volgen in zake de teelt in het algemeen en het telen van bepaalde gewassen (b.v. uien en aardappelen) in het bijzonder; 4. de aanwijzingen van de vereniging op te volgen m.b.t. het gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen; 5. op verzoek van een bestuurslid uw lidmaatschapspas te vertonen 6. hun tuin en de omgeving regelmatig te verzorgen en rekening te houden met medetuinders door: op de scheiding van de tuin met de buren geen gewassen te planten of kweken die hoger groeien dan 50 cm (dit i.v.m. schaduwwerking). Het planten of kweken van hoogopgaande bomen wordt afgeraden; daar waar u op uw tuin een composthoop aanlegt, dit te doen op een plek waar deze niet opvalt. Dus: bij voorkeur niet aan de kant van het pad en niet minder dan 1 meter van de slootkant. kruipende gewassen en aardappelen op minimaal 30 cm van aangrenzende tuinen te laten groeien, gewassen hoger dan 50 cm te planten op minimaal 75 cm van de erfscheiding en bomen die in de buurt van een erfscheiding staan (in goed onderling overleg) zodanig te snoeien dat de overlast voor buren tot een (aanvaardbaar) minimum beperkt wordt; 7. op hun tuin vruchtwisseling/wisselteelt toe te passen en met mate te bemesten. 8. voor de volgende gewassen: alle planten uit de familie van de Solanacea zoals aardappelen, tomaten, aubergine (verplicht) idem uit de familie Leguminosea of Fabacea. (Alle erwten, peulen, bonen) 29

30 De wettelijk voorgeschreven vruchtwisseling van 1:4 te gebruiken. Dit betekent dat de betreffende gewassen maximaal 25% van het gehuurde opppervlak mogen beslaan en dat zij slechts eens in de vier jaar op eenzelfde plek mogen worden geteeld (zie bijlage 1). 9. te waken voor overbemesting. Voor stalmest geldt een maximale gift van 1 m 3 /100m 2 ; Het gebruik van verse stalmest voor uien en aardappelen geheel te vermijden door alleen overjarige mest te gebruiken; 10. de aanwijzingen in de bijlage I betreffende de voorkoming en bestrijding van phytophtora op te volgen. 11. voor 1 maart koolplanten/stronken te verwijderen om overlast van witte vlieg te voorkomen; 12. het pad gelegen aan hun tuin vrij te houden van onkruid; 13. aan hun slootkant een pad vrij te houden van minimaal één meter voor algemene onderhouds werkzaamheden; 14. de volgende bepalingen rondom bestrijdingsmiddelen in acht te nemen: wettelijk verboden chemische bestrijdingsmiddelen zijn ten strengste verboden op het gehele complex op straffe van onmiddellijk royement alle chemische bestrijdingsmiddelen op het pad en de sloot/slootrand zijn verboden toegelaten bestrijdingsmiddelen zijn herkenbaar door de letter P (particulier) op de verpakking. U moet deze verpakking kunnen tonen om te bewijzen dat u met de juiste middelen werkt. De maximale doseringen van deze middelen mogen niet overschreden worden. Artikel 3.3: Regels met betrekking tot de sloten en greppels Een goed sloot- en greppelbeheer is van groot belang voor ons complex, omdat het complex lager gelegen is dan de omgeving. Elke tuinder heeft een individuele plicht om zijn aangrenzende sloot of greppel te onderhouden in het belang van alle medetuinders stroomopwaarts die afhankelijk zijn van een goede afvoer. 1. iedere tuinder die een tuin heeft die aan de sloot of greppel is gelegen is VERPLICHT om deze vóór 1 juli en vóór 1 oktober geheel schoongemaakt te hebben. 2. mocht hij/zij lichamelijk niet in staat zijn om de werkzaamheden uit te voeren dan dient de tuinder een schriftelijke mededeling aan het bestuur af te geven zodat voor een oplossing gezorgd kan worden. 3. de sloten zullen samen met de tuinschouw minimaal 2x per jaar worden geschouwd, waarvan een inventarisatie wordt gemaakt (zie ook Artikel 9 van dit tuinreglement). 30

31 4. het is niet toegestaan slootkanten af te dekken met plastic of worteldoek (om het afsterven van planten en het inzakken van de walkanten te voorkomen) 5. het is niet toegestaan om putten of wellen te slaan; 6. Het is ten strengste verboden om de sloot- of greppelkant met chemische middelen te onderhouden. Dit is niet alleen ter bescherming van de slootkant maar vooral omdat onkruidbestrijdingsmiddelen destructief zijn voor het milieu als ze in het oppervlaktewater terechtkomen 7. Bij overtreding van deze regels zal het bestuur passende maatregelen nemen. Artikel 3.4: Regels met betrekking tot de huur en huuropzegging van de tuin 1. elk lid is gemachtigd maximaal 200 m2 tuin te huren. Het bestuur is gemachtigd in voorkomende gevallen van onverhuurde tuinen een extra tuin toe te wijzen, waarbij de voorwaarde geldt dat deze bij het ontstaan van een wachtlijst in het jaar na het ontstaan van de wachtlijst door de vereniging kan worden teruggevorderd met het doel het ledental te vergroten. Deze extra tuinen mogen bij verwaarlozing al na één aanmaning worden teruggevorderd. 2. tuinen mogen niet door leden worden onderverhuurd. 3. Indien iemand geinteresseerd is in het huren van een tuin dan kan hij zich vervoegen bij het bestuur of een gedelegeerde daarvan. In samenspraak wordt naar een geschikte tuin gekeken. Indien deze er niet is dan kan de betrokkene zich op een wachtlijst in laten schrijven. Vrijgekomen tuinen worden op volgorde van de wachtlijst aangeboden aan geinteresseerden. Bestaande tuinders die een tuin willen inruilen hebben voorrang boven de wachtlijst. 4. De huur van een tuin start pas door het inleveren van een getekend huurcontract. Zonder dit contract mogen nog geen werkzaamheden worden verricht op de tuin. 5. opzegging van huur en lidmaatschap dient schriftelijk of per mail aan de secretaris te geschieden. 6. de huurder is verplicht zijn tuin binnen 4 weken schoon en leeg op te leveren bij beëindiging van de huurovereenkomst. Dit wil zeggen: leeg, vlak, vrij van onkruid, opstallen, padverhardingen, bomen, struiken en gewassen. Ook de paden, sloten en greppels dienen schoon, onkruidvrij en op diepte te zijn. De slootkanten dienen kort gemaaid te zijn. Indien hieraan niet wordt voldaan kan het bestuur een boete ter grootte van de betaalde borgsom opleggen. Indien het ruimen van een tuin extra kosten (bv kraanhuur) of moeite met zich meebrengt dan kan dit geheel of gedeeltelijk verhaald worden op de huurder. Ook vrijwilligersuren die moeten worden besteed aan het leegruimen van excessief vervuilde tuinen kunnen marktconform in rekening worden gebracht. 31

32 Artikel 3.5: Regels met betrekking tot de vruchtbomen langs de tuinpaden Langs de openbare paden van het tuincomplex zijn vrucht- en notenbomen geplant door de VTV. Het is de intentie van het bestuur om de oogst van deze bomen in eerste instantie ten goede te laten komen aan de aangrenzende tuinder(s). 1. Het snoeien van de vruchtbomen is een verantwoordelijkheid van de VTV en niet van de huurder 2. Gevallen fruit van de vruchtbomen, dat voor uw tuin in de grasrand van de paden geplaatst zijn, dient tijdig verwijderd te worden om rottend fruit te voorkomen: 3. Huurders dienen tijdig het fruit te plukken van de vruchtbomen die onmiddellijk grenzen aan hun tuin, Het plukken wordt in onderling overleg met de buren bepaald. Indien er geen tuinder is die het fruit mee wil nemen, dan moet het fruit naar de centrale kas gebracht worden voor verdere verspreiding. Artikel 3.6: Regels met betrekking tot het uitlenen van gereedschappen De VTV heeft een groot aantal gereedschappen tot haar beschikking zoals tractoren, platte wagens, heggemaaiers, schoffels, enz. Deze materialen zijn aangeschaft voor intern gebruik d.w.z. voor algemeen gebruik ten behoeve van de VTV door bestuur en commissieleden. Omdat dit gereedschap in de praktijk ook door en voor tuinleden gebruikt kan worden, dienen er regels te zijn om wildgroei in gebruik te voorkomen. Soorten gereedschap: In deze reglementen wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten gereedschap: Gemotoriseerd materiaal: Specialistisch materiaal Klein materiaal Toebehoren Aanhangers Uitleenvoorwaarden Gemotoriseerd materiaal: Hiermee wordt het gereedschap bedoeld dat voorzien is van een elektrische- of verbrandingsmotor. Al dit gereedschap is niet bedoeld voor individueel gebruik door leden, anders dan de terzake aangestelde commissieleden. De redenen hiervoor zijn deels gebaseerd op veiligheid en deels op het vermijden van onoordeelkundig of bovenmatig gebruik. Slechts leden van de specifieke commissies voor dit gereedschap zijn bevoegd om 32

33 dit materiaal te gebruiken voor algemeen gebruik of in de tuinen van de leden. Dat wil zeggen dat de werkzaamheden vanuit het werk van de commissie moet voortvloeien en/of er een opdracht is gegeven door de coördinator/bestuurder van die commissie. Opdrachten kunnen ook werkzaamheden op individuele tuinen behelzen. Dit zal in principe tot een betaling leiden aan de VTV voor de verrichte werkzaamheden, ook in het geval van werkzaamheden op tuinen van bestuurders/commissieleden. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld en via het infoblad doorgegeven. De opdrachten kunnen zijn: ploegen, diepspitten, frezen en maaien. Een uitzondering op deze regel is het gebruik van de slijpsteenmachine in de werkplaats. Deze mag gebruikt worden door leden om er eigen of verenigingsgereedschap mee te scherpen. Specialistisch materiaal: Dit is bijvoorbeeld het bomensnoeigereedschap. Ook de zeisen horen hierbij. Dit gereedschap mag niet uitgeleend worden aan de leden omdat het kostbaar is en zorgvuldig behandeld moet worden. Bij uitlenen is het risico op beschadigingen namelijk te groot. Niet-gemotoriseerd materiaal: Dit is gereedschap dat zich voornamelijk in de gereedschapschuur bevindt en dat bestaat uit spaden, grepen, harken enz. Dit gereedschap wordt vooral gebruikt tijdens de zaterdagdiensten. Ook de platte karren, kabelhaspels en kruiwagens horen bij deze groep. Dit gereedschap kan uitgeleend worden aan leden. Om het toezicht hierop te waarborgen, kan dit alleen gedurende de zaterdagdiensten gebeuren, wanneer een begeleidingslid van de zaterdagdienst aanwezig is. Deze is verantwoordelijk voor de uitleen, registratie en terugname van het gereedschap. Voor dit doel is in het formulier van de zaterdagdienst een lijst toegevoegd waar uitgeleend materiaal genoteerd kan worden. Uitgangspunt bij uitlenen is dat wat de materialen betreft, de werkzaamheden voor de werkcommissies en zaterdagdiensten prioriteit hebben boven die van de leden. Toebehoren: Dit zijn bijvoorbeeld brandstof, handschoenen, klein garagegereedschap, schroeven, moeren enz. Ook deze worden in principe niet uitgeleend of verstrekt waarbij de redelijkheid in sommige gevallen niet uit het oog verloren moet worden. Een enkel schroefje is bijvoorbeeld geen bezwaar maar de hele voorraad aan roestvrijstalen schroeven opmaken voor prive-gebruik is natuurlijk wat anders. Bestuurders en commissieleden zijn bevoegd om in deze gevallen een beslissing te nemen. De beslisser is ook verantwoordelijk voor de eventuele terugname van het toebehoren. Aanhangers: De VTV bezit enkele aanhangers die door de leden geleend mogen worden. Een van deze aanhangers heeft een eigen registratiekenteken. Vereist is dat vooraf schriftelijk geregistreerd wordt wie, wanneer, welke aanhanger leent. Deze is dan verantwoordelijk. Dit mede omdat boetes/bekeuringen achteraf komen en altijd voor rekening zijn van het verantwoordelijke lid. Alle bestuurders en de dienstdoende leden van de tuinwinkel zijn gerechtigd om deze registratie ten behoeven van een lid uit te voeren. Het bestuur is verantwoordelijk voor het uitleenproces en de administratieve benodigdheden. 33

34 Artikel 3.7: Regels met betrekking tot de tuindienst Een tuindienst omvat de door het bestuur georganiseerde werkzaamheden die een lid voor de vereniging verricht. De werkzaamheden worden uitgevoerd onder toezicht van een tuindienstbegeleider. Standaard is de tuindienst op de zaterdagmorgen van 8.30 uur tot 12 uur. 1. Het bestuur is gemachtigd om alle leden te verplichten tot het vervullen van maximaal 3 tuindiensten à 3,5 uur per tuinhuurder per jaar voor het onderhoud van de algemene voorzieningen op het tuincomplex. Momenteel is vastgesteld dat dit één tuindienst per jaar is. 2. Leden mogen een vervanger sturen die hun tuindienst vervult 3. Uitgezonderd van de verplichting tot het uitvoeren van een tuindienst zijn: het bestuur en de commissieleden mits hun werk voor de vereniging meer dan 10 uur per jaar omvat. Leden die de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt 4. Indien de gezondheid van de leden een tuindienst in de weg staat dan dienen zij voor een vervanger te zorgen 5. Het bestuur stelt jaarlijks een rooster op met de tuindienstdata en de leden die dan hun tuindienst uit moeten voeren. De leden zijn verplicht zich aan die data te houden of minimaal 3 dagen vantevoren aan de coordinator tuindienst te melden dat zij niet kunnen. In samenspraak met de coördinator tuindienst zal dan een vervangende datum worden vastgesteld 6. Leden die hun tuindienst niet vervullen zullen door het bestuur worden aangeschreven. Bij weigering zullen zij het volgend jaar 2 tuindiensten extra uit moeten voeren. Komen zij die niet na dan zullen zij door het bestuur worden geroyeerd Artikel 3.8: regels met betrekking tot het gebruik van de bergkasten 1. De VTV heeft de beschikking over een aantal bergkasten. Deze bergkasten worden verhuurd aan individuele leden voor het bewaren van hun tuinmaterialen. Aan elke huurder wordt maximaal 1 bergkast ter beschikking gesteld mits voldoende bergkasten voorradig zijn. 2. De bergkasten worden door het bestuur, of de door het bestuur gedelegeerde, toegewezen aan leden. De registratie ervan gebeurt door de secretaris. 3. De leden dienen de bergkasten zodanig te beheren dat er geen overlast bestaat voor de naaste bergkasten. Dit betekent dat de ruimte rondom de hokken schoon gehouden worden van onkruid en dergelijke en dat ratten en muizen niet aangelokt worden door onzorgvuldig opgeslagen zaaizaad of tuinprodukten. 34

35 4. Indien leden meer dan één bergkast onder hun beheer hebben dan dient voor de extra bergkast huur betaald te worden. Momenteel is deze 5, - per jaar. Het bestuur kan, bij gebrek aan bergkasten, beslissen om de huur van deze extra bergkasten per eerstvolgend jaar op te zeggen en over te dragen aan andere leden zonder bergkast. Artikel 3.9: Regels met betrekking tot de schouw van de tuinen 1. Het bestuur is verantwoordelijk voor de controle op het naleven van de diverse regels door de individuele tuinders. Hiertoe heeft zij twee commissies ingesteld om 2 à 3 maal per jaar de tuinen te schouwen. Dit zijn de Schouwcommissie en de Kweekkascommissie. Deze commissies rapporteren rechtstreeks aan het bestuur waarna het bestuur de vervolgstappen vaststelt voor die tuinen die in gebreke zijn. 2. Voor het uitoefenen van de hiervoor sub 1 omschreven controle, hebben het bestuur, de schouwcommissie en de kweekkascommissie toegang tot de individuele tuinen. 3. Het bestuur/ de schouwcommissie zal terughoudend zijn bij het betreden van tuinen in de tijd dat Phytophtora bedreigend is voor het gewas. Artikel 3.10: Regels met de betrekking tot bouwwerken en kassen Definities Volkstuin of volkstuincomplex De volkstuin is het geheel aan verhuurde tuinen, gemeenschappelijke opstallen, wegen, parkeerterreinen, paden en overige ruimten aan de Friesewal 42. Hoewel de gazons en bomen noordelijk en zuidelijk van het complex niet van de gemeente wordt gehuurd, heeft de VTV daar ook een gedeelde verantwoordelijkheid voor. Tuin Een tuin is een verhuurbaar gedeelte van het volksuincomplex en aan de voorkant aangegeven met een tuinnummer. Een tuin kan worden onderverdeeld in los verhuurde deeltuinen met eveneens aan de voorkant een eigen unieke tuinaanduiding. Aangrenzende paden, sloten, vruchtbomen en heggen vallen niet onder de gehuurde tuin maar de huurder heeft hier een gedeelde verantwoordelijkheid voor. Koude bak, platte bak of broeibak: Een koude bak of platte bak is een houten, betonnen of kunststofconstructie van maximaal 80 cm hoog. De koude bak is afgedekt met losse of gescharnierde ramen van glas of UV-bestendig plastic. Tomatenkas: Een tomatenkas is een (meestal houten) kas in een rechthoekige vorm waarbij de maximale hoogte 1.80 meter is. Het platte dak loopt schuin af. De voorkant is open waarbij een tijdelijke afscherming toegestaan is. Elke (semi)permanente afsluiting zoals scharnierende deuren/ramen, houdt in dat de tomatenkas geen tomatenkas meer is! De tomatenkas mag tegenwoordig een permanente constructie zijn omdat die niet meer jaarlijks afgebroken hoeft te worden. 35

36 Kweekkas. Een kweekkas is een permanente constructie van hout of aluminium, De bedekking is van UVbestendig plastic of glas. De kas met een maximale hoogte van 2.4 meter heeft een puntdak (Hollands model), zie tekening, bijlage A. Standaardkas Een standaardkas is een door de VTV aan te wijzen kas van een bepaald merk en/of model, gemaakt van aluminium/glas met bepaalde vaste maten. Indien deze kas wordt gekozen dan is de toestemming van de KKC automatisch mits de juiste afmetingen en plaatsing aangehouden worden. Opstallen Een opstal is een bouwwerk dat bestemd is om duurzaam op de tuin te blijven en dat niet uitsluitend dient om planten in de lucht te geleiden. Procedure en Reglement Procedure Een aanvraag voor een kas of een ander bouwwerk gebeurt door het invullen van een kasaanvraagformulier. Dit is te downloaden vanaf de VTV-site en moet worden verstuurd naar de KweekKasCommissie (KKC) van de VTV. Deze noteert de dag van ontvangst. De KKC heeft een door het bestuur gemandateerde beslissingsbevoegdheid, binnen de kaders van dit reglement. Het ingevulde aanvraagformulier wordt beoordeeld door de KKC. Indien positief dan verleent de KKC het besluit en stuurt aan het tuinlid de gevraagde vergunning. Indien negatief dan ontvangt het tuinlid van de KKC een afwijzing op zijn aanvraag. De secretaris ontvangt een afschrift van deze correspondentie. De procedure start op de dag van ontvangst van de aanvraag bij de KKC. Binnen 4 weken neemt de KKC een besluit of legt bij twijfel dit aan het bestuur voor. In het laatste geval wordt het tuinlid door de KKC hiervan op de hoogte gesteld. De maanden juli en augustus zijn voor de termijn van 4 weken uitgezonderd. Indien de aanvraag aan het bestuur wordt voorgelegd dan neemt het bestuur binnen 4 weken een definitieve beslissing. Ook hier zijn de maanden juli en augustus uitgezonderd van de termijn van 4 weken. Indien de KKC niet bemand is of aan de andere kant niet op kan treden, is het bestuur bevoegd om namens de KKC op te treden. Reglement Algemeen 1. Een bouwwerk op de tuin zonder dat hiervoor een aanvraag is ingediend, is niet reglementair. Het bestuur kan de tuinder sommeren om het bouwwerk af te breken. De aanvraagprocedure zal dan worden opgeschort totdat hieraan voldaan is. Indien het tuinlid na twee schriftelijke sommeringen van het bestuur hier geen gehoor aan geeft, kan het tuinlid geroyeerd worden. 36

37 2. Opzegging van de tuinhuur beëindigt automatisch elke vergunning voor die tuin. Een nieuwe huurder dient dus altijd een nieuwe aanvraag in te dienen. 3. Voor een koude bak is geen toestemming vereist. Het maximale oppervlak aan koude bak bedraagt 10% van het tuinoppervlak. 4. Toegestaan is maximaal één tomatenkas en/of één kweekkas per tuin. Deze kassen mogen niet tegen elkaar aan gebouwd zijn. Overkappingen tussen twee kassen zijn niet toegestaan 5. Uitbreiding/splitsing van een gehuurde tuin is een aanleiding om de verleende vergunning te herzien op grond van de nieuwe tuinoppervlaktes. Hoogte, Oppervlakten en Afstanden 1. De maximum hoogte van de koude bak is 0.80 m, van de tomatenkas 1.80 m en van de kweekkas 2,4 m, gerekend vanaf maaiveld van het volkstuincomplex. 2. De maximale oppervlakten van de kweekkas en tomatenkas zijn afhankelijk van de tuingrootte. Het maximale oppervlak van een koude bak telt hier niet bij mee. Zie onderstaande tabel. tuinoppervlak Tomatenkas of kweekkas Indien gezamenlijk koude bak 200 m² 12 m² of 12 m² Totaal 18 m² (met Max 12 m² per kas) 20 m² 100 m² 12 m² of 12 m² Totaal 12 m² 10 m² 50 m² 4 m² of 4 m² Niet toegestaan 5 m² 25 m2 Niet toegestaan Niet toegestaan 2,5 m² 1. De minimale afstand van een kas tot de tuin, pad-, sloot- of greppelgrens bedraagt 1 meter. De kas wordt bij voorkeur aan de achterkant van de tuin geplaatst. Voor bouwwerken. gebouwd vóór november 2013, wordt de afstand van 0,75 m tot de tuingrens gedoogd omdat die valt onder de oude regeling. De afstand tot de sloot of greppel was en blijft 1 meter. 2. Vergunningen worden alleen beoordeeld per tuinnummer dat wil zeggen dat een vergunning alleen geldt voor de grenzen binnen één tuinnummer. Twee aangrenzende halve tuinnummers, bijvoorbeeld 19A en 20B, samen 200 m², geven geen recht op de maximale kasgroottes van een 200m² tuin omdat het om verschillende tuinnummers gaat. Samenvoeging van bijvoorbeeld 20A met 20B tot tuin 20 geeft dat recht wél omdat het om hetzelfde tuinnummer gaat. 37

38 3. Alle opstallen die meer dan 1 m² grond innemen, hoger zijn dan 0,8 meter en niet enkel dienen voor het omhoog geleiden van planten, zijn vergunningplichtig op basis van deze regeling. Voorbeelden zijn een opbergkast met een hoogte > 80 cm, een watertank > 800 liter, een pergola met waterdicht dak en andere soortgelijke constructies. Uiterlijk en verschijningsvorm 1. Bouwwerken worden door de KKC ook beoordeeld op hun vorm en kleurstelling. Alle bouwwerken dienen zoveel als mogelijk in hun omgeving op te gaan. Dit betekent geen felle kleurstellingen, opvallende vormen of opzichtige plaatsing. Voor dekmaterialen/netten hebben de kleuren bladgroen, grijs, zwart en transparant een voorkeur. 2. Indien het tuinlid kiest voor een standaardkas dan is de vergunning niet afhankelijk van de kasvorm, -grootte of -kleur maar alleen van de grootte van de kas en de plaatsing. 3. De bouwwerken mogen niet hinderlijk schitteren in de zon. Dit om overlast te voorkomen bij de buren. Het geldt vooral voor de tuinen aan de grenzen van het volkstuincomplex en kan worden voorkomen door kasruiten jaarlijks te bekalken. 4. Leden dienen te beseffen dat het beoordelen van de esthetische en/of bouwkundige staat van een bouwwerk deels subjectief is. Indien de KKC op dit punt negatief beslist dan is dit conform de procedure een definitief oordeel. Indien de KKC twijfelt dan zal zij dit aan het bestuur voorleggen. Het bestuur neemt dan de definitieve beslissing. 38

39 Overgangsbeleid Wij beseffen dat het verplicht verwijderen van kassen een gevoelige aangelegenheid is. Om die reden hebben wij besloten een overgangsbeleid vast te stellen. Dat overgangsbeleid is gebaseerd op: Een geleidelijke toewerking naar een volledig reglementaire situatie; Alleen bouwwerken van vóór november 2013 komen in aanmerking voor dit overgangsbeleid. Een uitsterfperiode van maximaal 5 jaar; Alle bouwwerken van vóór maart 2013 die niet conform dit reglement zijn, moeten in maart 2019 zijn verwijderd. Een uitzondering is de afstand tot de tuingrens die voor oude bouwwerken 75 cm kan bedragen. Een uitsterfperiode van 1 jaar voor bouwwerken die na de laatste ALV (maart 2013) zijn gebouwd; dit omdat in de laatste ALV een verscherping van het kassenreglement is aangekondigd Een uitsterfperiode van een half jaar voor bouwwerken die wel vergund zijn, maar niet conform de afgegeven vergunning gebouwd zijn. Deze bouwwerken moeten dan óf aangepast zijn óf afgebroken. Tuinleden met vergunningplichtige bouwwerken ouder dan maart 2013 kunnen hiervoor alsnog een vergunning aanvragen die zal worden getoetst volgens dit nieuwe reglement. De vergunning moet vóór 1 juli 2014 afgegeven zijn Tuinleden dienen zelf overtuigend aan te tonen dat hun bouwwerk gebouwd is vóór november 2013 of vóór maart Indien dit niet het geval is dan geldt hiervoor geen overgangsregeling. De gedoogsituatie houdt op te bestaan indien de bouwkundige staat van de kas naar het oordeel van de KKC slecht is 39

40 Bijlage 1: voorkoming en bestrijding van Phytophtora: Aardappelziekte of Phytophtora Inleiding: De Aardappelziekte Phytophtora (ook wel fytoftora geschreven, wetenschappelijke naam Phytophthora infestanst) is eigenlijk geen echte schimmel maar een Oömyceet. Omdat hij er zo op lijkt zullen wij het steeds over een schimmel hebben De schimmel kwam zo'n 200 jaar geleden voor het eerst in Europa voor. Het werd een van de belangrijkste plagen in de aardappel. Het veroorzaakte rond 1850 een grote hongersnood in Ierland. Het was een van de oorzaken van de emigratie van miljoenen Ieren naar Amerika. Gelukkig is het op onze tuin nog niet zo ver dat we moeten emigreren als onze aardappeloogst mislukt maar reken maar dat de oogsten zonder deze ziekte veel beter zouden zijn. Om deze ziekte te kunnen bestrijden is het belangrijk om meer te weten over deze schimmel, hoe die groeit en hoe die zich verspreid naar andere aardappels. Groeiomstandigheden Phytophtora groeit in het begin als schimmel vooral op het blad. Het vormt daar eerst grijze, dan bruine, wat ronde vlekken. Later worden deze vlekken vanuit het midden zwart en sterven ze af. Omdat elke aardappelsoort anders reageert op deze ziekte, is het soms lastig om in het begin vast te stellen dat het om Phytophtora gaat. De schimmel houdt van vochtige omstandigheden en vormt al binnen enklele dagen sporen die met de wind en regen andere bladeren of andere aardappelplanten kunnen besmetten. Via het blad komen ze uiteindelijk in de stengel terecht en nog later in de knollen zelf. Phytophtora kan wel vier verschillende soorten sporen vormen, niet alleen voor de verspreiding, ook voor geslachtelijke vermeerdering en bovendien om lang in de grond kunnen overleven (tot 3 jaar!). Verwante soorten Phytophtora infestans is alleen gevaarlijk voor de aardappel en de tomaat. Andere Phytophtorasoorten kunnen heel andere planten besmetten (bv palm, tabak, peper, eik ) Schade Phytophtora zorgt ervoor dat al heel snel bij de aardappel de groei stilvalt. Nadat ook de stengel is besmet zijn al gauw de aardappelknollen aan de beurt. De plant is dan meestal al bijna verdord. Vaak is niet meteen te zien dat de knollen besmet zijn maar dat verandert al snel als ze worden opgeslagen: de knollen rotten snel weg en met een beetje pech is de hele oogst verloren. De gevolgen zijn niet alleen voor je eigen oogst maar voor de hele volkstuin omdat andere tuinen heel snel besmet worden. Het lijkt erop dat Phytophtora steeds vroeger in het jaar optreedt waardoor zelfs het planten van vroege rassen niet meer voldoende is om besmetting te voorkomen. Uiteindelijk zal Phytophtora elk jaar toch onze volkstuin bereiken maar het is heel belangrijk om de besmetting zo lang mogelijk uit te stellen. 40

41 Verspreiding: Phytophtora kan zich op de volgende manieren verspreiden: zieke pootaardappelen sporen in de grond via de lucht via water (regen/sloot) via kleren op de plant zelf via vocht op blad of stengel Voorkomen van Phytophtora Phytophtora moet allereerst bestreden worden met preventieve maatregelen te nemen die gebaseerd zijn op bovengenoemde verspreidingsmogelijkheden: Koop alleen NAK-gekeurde plantaardappelen. Dit is een van de belangrijkste maatregelen die je kunt nemen. Koop niet zomaar ergens losse aardappelen en plant ook niet je eigen aardappelen van een vorige oogst. Plant na een aardappeloogst minstens 3 jaar geen aardappelen meer op dat deel van je tuin. Met andere woorden: plant hooguit 25% van je tuin met aardappel. Plant er de komende jaren ook geen tomaat op omdat Phytophtora op aardappel ook tomaat (en andersom) kan besmetten. Gooi geen beschadigde of te kleine aardappelen zomaar weg. Als ze ergens toch weten op te groeien dan kan dat een eerste vroege besmetting veroorzaken. Wijs andere tuinders ook hier op. Één weggegooide aardappel op de hele volkstuin kan al een vroege besmetting veroorzaken. Voer ze van de tuin af en gooi ze bv in je groene GFTbak Plant zo vroeg mogelijk ( vóór 1 april) om besmetting te voorkomen. Dit was nog niet zo lang geleden een uitstekende maatregel om met zwakke (vroege) rassen toch een goede oogst te hebben; tegenwoordig wordt het al moeilijker omdat de besmetting steeds eerder in het jaar valt. Zorg voor resistente rassen. Informeer bij je pootaardappelleverancier! Plant de pootaardappels niet te dicht op elkaar. Het is afhankelijk van de aardappelsoort maar 60x40 of 50x50 is al gauw aan de krappe kant! Te dicht planten veroorzaakt een grotere vochtigheid tussen de bladeren. Plant niet te dicht bij looppaden omdat die snel besmet kunnen raken met sporen van je kleren. Loop ook niet teveel door je aardappelplanten als het gevaar van een vroege besmetting groot is Bemest aardappels niet te veel! Dat veroorzaakt vooral veel loofgroei waardoor de 41

42 vochtigheid en dus de schimmelgevoeligheid in het gewas sterk toeneemt. Bovendien is een te sterke bovengrondse groei nadelig voor de knolopbrengst. Verwijder het loof/wortel uit je tuin (en uit de hele volkstuin). Gooi ze bij voorkeur in je GFTbak. Dump ze niet ergens op de tuin en maak er in elk geval geen compost van! Zorg dat je alle aardappelen oogst, ook de kleinste aardappeltjes. Mocht je het volgende seizoen toch aardappelplantjes op zien komen van je oude veld, vernietig die dan meteen. Probeer niet om er een paar extra kilo's aardappelen van te oogsten want het risico op Phytophtora is veel te groot. Loop (eind mei-begin juli) niet onnodig door aardappelplanten binnen of buiten de volkstuin en daarna door andere tuinen. Je loopt het risico dat je sporen meeneemt via je kleren en je eigen of andermans aardappel besmet via je kleren. Zorg ook dat anderen niet zomaar door je planten heen lopen. Plant daarom ook niet te dicht bij looppaden. Verspreid geen grond waar onlangs aardappelen/tomaten hebben gegroeid op plekken waar binnen enkele jaren weer aardappelen worden gepland. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grond uit de (tomaten)kas. Denk bij al deze maatregelen ook aan je tomaten in combinatie met je aardappels. Ook na tomaten 3 jaar geen aardappels, loof en wortels weggooien, zieke delen verwijderen enz Actieve bestrijding: Verwijder zo snel mogelijk de eerste aantastingen. Accepteer het verlies van een paar planten! Phytophtora is ook te bestrijden met diverse bestrijdingsmiddelen. Al deze bestrijdingsmiddelen zijn relatief giftig en niet milieuvriendelijk. Bestrijding begint meestal al preventief en moet vaak (1x per week) herhaald worden om effect te hebben. Hoewel dit ingaat tegen de natuurlijke teelt die bij een moestuin hoort, wordt het vaak geaccepteerd in volkstuinen, gezien de schade en de besmettelijkheid. Het voert hier te ver om de diverse middelen op te noemen. In onze volkstuin is het niet verboden om deze middelen op aardappel te gebruiken. Meldingsplicht Tegenwoordig is er geen wettelijke meldingsplicht meer voor Phytophtora in de volkstuinteelt. Indien op de tuin de eerste vroege besmettingen aangetroffen worden, dan kan de tuinder door het bestuur verplicht worden om het bovengrondse loof te verwijderen. Dit om vroege overslg naar andere tuinen te voorkomen. De ervaring van de laatste jaren is dat zo'n eerste besmetting steeds vroeger in het jaar optreedt. Het geeft aan dat onze tuinders zich nog niet erg bewust zijn van het besmettingsgevaar. Aan de ALV wordt gevraagd om dit reglement goed te keuren 42

43 TUINDIENSTROOSTER mrt 008B A B1 28 mrt 009A B B2 4-apr Pasen 009B 030B A 108B 133B2 11-apr 011B 032A 054B 084B apr B 054C A 25 apr 013A 033 A B 2 mei B A1 137A 9-mei A 060A 089A 114A2 137B1 16 mei 019A1 034B B 114B mei Woensdag x x x x x x 23 mei pinksteren x x x x x x 30 mei 019A A juni 019B 036A B 115A2 146A 13 juni 021A1 036B 070A 094B 115B 146B 20 juni 021A2 039A 070B A 27 juni Open Dag 021B1 039B1 071A 096A 119A 148B 4 juli B2 071B 096B1 121A juli B B2 121B 152BC 18 juli VAKANTIE x 041 x x x x 25 juli VAKANTIE x x x x x x 1 aug 026A A B 8 aug VAKANTIE x x x x x x 15 aug 026B B aug VAKANTIE x x x x x x 29 aug 002A 045A 077B A 5 sept 003A 045B 078A 099A 126B 12 sept B1 101A 126C 19 sept B2 103A sept B okt A 104A okt woensdag x x x x x x 14 okt 008A 051A 080B 104B 132A 17 okt inhaaldag x x x x x x OP ZATERDAG IS DE TUINDIENST VAN UUR. OP WOENSDAG IS DE TUINDIENST VAN UUR. KUNT U OP DE AANGEGEVEN DATUM NIET AANWEZIG ZIJN NEEM DAN CONTACT OP MET JAN-PETER POST 43

44 44

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten.

HUISHOUDELIJKE REGLEMENT. Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. ! HUISHOUDELIJKE REGLEMENT Artikel 1: DOEL EN STREKKING Het Huishoudelijk Reglement refereert aan artikel 13 van de statuten. De bepalingen van de statuten prevaleren boven die in het Huishoudelijk Reglement.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

=========================================================

========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT. Oktober 2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VC VOLT Oktober 2016 Artikel 1. De vereniging draagt de naam Volleybal Club Volt (afgekort VC Volt). Zij is gevestigd te Cuijk (NB) en is opgericht op 14 juli 2016 als voortvloeisel

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement.

Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. Eibergs Mannenkoor Huishoudelijk reglement. DE VERENIGING Art.1 De vereniging draagt de naam, Eibergs Mannenkoor en is gevestigd te Eibergen. GRONDSLAG Art.2 De vereniging is gebaseerd op een algemene

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 2012

Algemene Ledenvergadering 2012 Algemene Ledenvergadering 2012 Het bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 21-05-2012. Aanvang 19.30 uur. Locatie: NOVA college, Steve Bikostraat 75, 2131RZ Hoofddorp.

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

bladzijde =========================================================

bladzijde ========================================================= Inhoudsopgave Statuten bladzijde Artikel 1 Naam, duur en zetel 1 Artikel 2 Doel van de vereniging 1 Artikel 3 Lidmaatschap 1 Artikel 4 Duur van het lidmaatschap 1 Artikel 5 Middelen 2 Artikel 6 Bestuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d.

Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. Huishoudelijk reglement van Vereniging van Amateurtuinders Ons Belang te Nieuwegein vastgesteld op de algemene ledenvergadering d.d. 16 februari 2012 Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement verstaat onder

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden

Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Huishoudelijk reglement van de Vereniging van ouders/verzorgers van leerlingen van de Andersenschool te Woerden Definities Artikel 1. Ouders: de ouders en verzorgers van de leerlingen die aan de school

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities

Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Huishoudelijk reglement van de Ouderraad O.B.S. de Lingewaard Harpstraat 13, 4241 CA Arkel Definities Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: a) ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge

Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Huishoudelijk reglement Ouderraad Openbare Basisschool de Esdoorn, Weerdinge Artikel 1 Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder A. bevoegd gezag : de directeur of zijn/haar vervanger B. School :

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT UITVAARTVERENIGING SPIJK HUISHOUDELIJK REGLEMENT "UITVAARTVERENIGING SPIJK" Art. 1 De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. Art. 2 De doelstelling van de vereniging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING DORPSGEMEEN- SCHAP OUD ADE Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement behoort bij de statuten van de te Oud-Ade (gemeente Kaag en Braassem) gevestigde vereniging Dorpsgemeenschap

Nadere informatie

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging

SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging SkiClub Zoetermeer e.o. Aangesloten bij de Nederlandse Ski Vereniging Huishoudelijk Reglement Skiclub Zoetermeer e.o. SkiClub Zoetermeer e.o. is gevestigd te Zoetermeer en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen

Huishoudelijk reglement van Fotogroep ƒ/2 van de PVGE afdeling Nuenen Pagina 1 van 5 Oprichting Artikel 1 Fotogroep ƒ/2 is opgericht op 04 februari 2014 en functioneert conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement van de afdelingsvereniging, hierna te noemen de afdeling,

Nadere informatie

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV)

MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) MarineBedrijf-, Sport en Ontspanningsvereniging (MBSOV) Huishoudelijk reglement van de afdeling volleybal Den Helder MarineBedrijf Sport- en OntspanningsVereniging MBSOV Den Helder Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven.

DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. DOEL EN MIDDELEN Artikel 1. In artikel 3. en 13. van de Statuten zijn het deel en de middelen van de vereniging omschreven. HET ALGEMEEN BESTUUR. Artikel 2. Het bestuur bestaat uit maximaal 11 leden, die

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014

Financieel Verslag 2014 Financieel Verslag 2014 IVN HELLENDOORN-NIJVERDAL INHOUD ALGEMEEN TOELICHTIING LASTEN EN BATEN 2014 TOELICHTING BALANS PER 31-12-2014 VASTSTELLING BIJLAGEN: - OVERZICHT LASTEN EN BATEN 2014 - BALANS PER

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar

Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Huishoudelijk reglement van de biljartvereniging De Buitenmolen te Zevenaar Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam, biljartvereniging "De Buitenmolen" en is gevestigd te Zevenaar. Duur doel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

Agenda Ledenvergadering

Agenda Ledenvergadering Almere, 10 februari 2015. 1. Opening vergadering Remco (voorzitter) opent de vergadering. 2. Mededelingen. Er is een overzicht beschikbaar van de Bestuursactiviteiten welke het afgelopen jaar plaats hebben

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 Leden Onder leden worden verstaan de aangesloten lidverenigingen conform artikel 5 van de statuten. Artikel 2 Indirecte leden Onder indirecte leden worden verstaan de

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vereniging

Huishoudelijk reglement vereniging Huishoudelijk reglement vereniging EHBO vereniging Sint Christophorus Heemskerk Naam en plaats De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging Sint Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE".

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING DE VESTE. 2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUURDERSVERENIGING "DE VESTE". ALGEMEEN Artikel 1. 1. Het huishoudelijk reglement heeft de bedoeling, nadere richtlijnen te geven ten aanzien van het bestuur van de Huurdersvereniging

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement pagina 1 Huishoudelijk Reglement Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging "DAVO '77". Zij is gevestigd in Dalem (toenmalige gemeente Vuren) en opgericht op 7 november 1977.

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de. Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Stichting Duurzame Samenleving Papua Barat (SDSP) Versie 4.1 2007 Vastgesteld in bestuursvergadering van 02 oktober 2007 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015

HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT PERSONEELSVERENIGING KONTAKT Vastgesteld Algemene Ledenvergadering 19 november 2015-3. - LEDEN Artikel 3 Leden, Ereleden en Bijzondere leden (statuten) 1. Indien anderen, dan leden,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster

Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster Huishoudelijk reglement Oudervereniging KBS De Bolster DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Rooms Katholieke Basisschool De Bolster is een aanvulling op de statuten zoals

Nadere informatie

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014

Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 Financieel jaarverslag en jaarrekening van het jaar 2014 I N H O U D Voorwoord 2 Financieel jaarverslag 2014 3 Jaarrekening van 31 december 2014 4 Toelichting op de balans van 31 december 2014 4 Toelichting

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Het bestuur Artikel 9 1. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een

Het bestuur Artikel 9 1. De leden van het bestuur benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een Algemeen Artikel 1 De begrippen gebruikt in dit reglement zijn, tenzij anders aangegeven, dezelfde als in de statuten van de Vereniging van Nederlandse oud-loodsen. Het verkrijgen van het lidmaatschap

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Lid Financiële Commissie

Lid Financiële Commissie Badminton Nederland behoort met circa 50.000 leden tot de middelgrote sportbonden van Nederland. Badminton Nederland ontplooit activiteiten op de werkvelden Dienstverlening & Wedstrijdzaken, Topbadminton

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGDE BEWONERS OOSTRANDPARK Artikel 1. Algemene bepalingen Dit Huishoudelijk Reglement is een reglement op basis van de artikelen 7 en 19 van de Statuten van de Vereniging VERENIGDE

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging r.k.b.s. De Meerbrug

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging r.k.b.s. De Meerbrug Artikel 1 Doel: Het bevorderen en in stand houden van een goede relatie tussen ouders, verzorgers en of voogden, leerkrachten van de school (Team) en medezeggenschapsraad (MR). Men tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland

Huishoudelijk reglement van het bridgedistrict Noord-Holland Begripsbepalingen Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder - NH : de vereniging Bridgedistrict Noord-Holland - NBB : de Nederlandse Bridge Bond - Vereniging : het Bridgedistrict Noord-Holland -

Nadere informatie

Toelichting bij de jaarrekening 2007

Toelichting bij de jaarrekening 2007 Toelichting bij de jaarrekening 2007 De jaarrekening 2007 sluit met een positief saldo van 61.886. De begroting 2007 ging uit van een positief resultaat van 15.265. Hierna volgt een toelichting op het

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1992 Opgericht 11 juli 1930. Ingeschreven bij de KvK onder nr. V445719. Aangesloten bij de N.B.A.T. 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Het vormen van groepen en/of afdelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KZV DE LANSINGH LEDEN Artikel 1 De aanmelding als senior of juniorlid der vereniging dient te geschieden volgens artikel 6 der statuten. Artikel 2 1. Alle leden erkennen door toetreding tot de vereniging kennis te dragen

Nadere informatie

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen.

- 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. - 1 - Huishoudelijk Reglement Stichting Bouwvereeniging Volksbelang Vianen. Zaaknummer 2008S72525DO ALGEMENE BEPALINGEN a. bewonerscommissie: groep huurders van de Woningbouwvereeniging behorende tot één

Nadere informatie

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN

VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN VOCALLURE Close Harmony Pop & Jazz Koor STATUTEN Inhoud NAAM, ZETEL EN DUUR... 4 1. Naam... 4 2. Vestiging... 4 3. Duur... 4 4. Historie... 4 5. Verenigingsjaar... 4 DOEL, ACTIVITEITEN EN MIDDELEN... 4

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT KBO AFDELING ZEEWOLDE Artikel 1 Verantwoording Krachtens het in artikel 24 van de statuten van KBO Zeewolde bepaalde, is er een reglement voor de afdelingen. Artikel 2 Doel - middelen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool Het Tweespan locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Ouderraad openbare basisschool "Het Tweespan" locatie Stoutjesdijkschool te Schelluinen. Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.)

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek (D.V.S.) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het dagelijks bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Inhoud

Huishoudelijk Reglement Inhoud Huishoudelijk Reglement Inhoud Algemeen...2 Commissies...3 Clubblad...3 Lidmaatschap...3 Ereleden en leden van verdienste...3 Wedstrijden...4 Algemene Vergadering...4 Geldmiddelen...4 Wijzigingen in Huishoudelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het is een lid niet toegestaan tegelijkertijd lid te zijn of te worden van een vereniging om daarin dezelfde sport te beoefenen als bij Sportvereniging Phoenix, behoudens schriftelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING BRIDGEDISTRICT NOORD-HOLLAND Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Dit Huishoudelijk Reglement is ingesteld krachtens artikel 23 van de statuten. 2. In dit reglement

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober

Huishoudelijk reglement Oudervereniging OBS de Baayaert oktober HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING OBS DE BAAYAERT DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Oudervereniging: de afvaardiging

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD OBS STERRENDONK DEFINITIE Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Ouderraad: de geledingenraad van ouders,

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland

Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland Reglement voor de ondernemingsraad van de provincie Zeeland 25 januari 1996 Vastgesteld in de vergadering van de ondernemingsraad van 25 januari 1996 en gewijzigd in de vergadering van 21 maart 1996, 18

Nadere informatie

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d

AFDELINGSREGLEMENT. Afdelingsreglement NHV d.d AFDELINGSREGLEMENT INHOUDSPGAVE: Artikel 1. Afdelingsreglement Artikel 2. Afdelingen Artikel 3. Taken en bevoegdheden afdelingen Artikel 4. Samenstelling en verkiezing afdelingsbestuur Artikel 5. Taken

Nadere informatie

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar.

Zittingsduur Artikel 3 1. De leden van de ondernemingsraad treden om de jaar tegelijk af. 2. De aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. Verkiezingsreglement Begripsbepalingen Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: a. de ondernemer: b. de onderneming: c. de wet: de Wet op de ondernemingsraden (WOR); d. bedrijfscommissie: de bedrijfscommissie:

Nadere informatie