Seyster Veste Beleid Servicekosten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Seyster Veste Beleid Servicekosten"

Transcriptie

1 S Seyster Veste Beleid Servicekosten Zeist, 29 maart 2012

2 Inleiding Seyster Veste heeft ruim woningen waarvan een groot deel van de maandelijkse huur bestaat uit het voorschotbedrag voor servicekosten. Binnen deze groep woningen zijn er ongeveer woningen waarbij de stookkosten onderdeel uitmaken van het voorschot servicekosten. Voor bijvoorbeeld een 4-kamerwoning in de Geroflat bedraagt het voorschotbedrag stookkosten/warmwater tussen de 65 tot 135 per maand. Dat is voor veel huurders heel veel geld. Het beperken van deze kosten heeft voor Seyster Veste hoge prioriteit omdat een goede prijs/kwaliteitverhouding de verhuurbaarheid bevordert en huurders daardoor ook langer blijven huren en dat scheelt weer in mutatiekosten. Zo wordt het gas- en elektraverbruik in de hoogbouwcomplexen aanbesteed waardoor een zo gunstig mogelijke prijs kan worden bedongen. In 2005 hebben Bewonersvereniging Seyst en Seyster Veste een notitie vastgesteld die als leidraad wordt gebruikt voor het vaststellen van de voorschotten en het afrekenen van de servicekosten. Inmiddels zijn we ruim 6 jaar verder en daarom is besloten om eerdergenoemde notitie te evalueren. Daartoe is er een werkgroep in het leven geroepen waarvan de leden afkomstig zijn uit het bestuur van Bewonersvereniging Seyst, leden van de bewonerscommissies en medewerkers van Seyster Veste: - Mohamed Hajjari - Flora van Meggelen - Joost van Valkengoed - Gerda Schuller - Filiz Ilhan - Maarten van der Linden - Ton Mimpen De werkgroep heeft een vernieuwde versie van eerdergenoemde notitie opgesteld. Het resultaat daarvan treft u hierbij aan. Bewonersvereniging Seyst heeft aan de totstandkoming van deze notitie een belangrijke bijdrage geleverd. Op grond van artikel 3.8 van het participatieschema, van de Samenwerkingsovereenkomst, heeft Bewonersvereniging Seyst op 21 februari formeel een positief advies gegeven op deze notitie. De huurders en bewonerscommissies worden na instemming door het MT op genoemde notitie over dit beleid geïnformeerd. 1

3 Inhoudsopgave Beleid bij Seyster Veste 3 - Voorschotbedragen en werkelijke kosten 3 Regelingen nader toegelicht - Wijzigingen in het servicekostenpakket 4 - Minimale vergoeding administratiekosten 5 - Fondsvorming 5 - Frictieleegstand en huurderving 6 - Rentevergoeding 7 - Tussentijds afrekenen servicekosten 7 - Kostenverdeling complexbeheerder 7 Opstellen en presentatie individuele afrekeningen - Periode van afrekenen 8 - Gefaseerd afrekenen 8 - Presentatie afrekening 8 - Afrekening servicekosten 9 Technische informatie en kostenverdelingen - Warmteverbruiksmeters 11 - Reductiesysteem 12 Servicekosten op grond van het besluit servicekosten (Huurcommissie) 13 Wettelijk kader servicekosten 47 Fondsvorming (Huurcommissie) 50 Gezamenlijke Geschillenadviescommissie 51 De procedure bij de Huurcommissie 51 2

4 Beleid bij Seyster Veste Uit ervaring weten we dat het onderhouden van eigen regelingen naast de wettelijke regelingen bij servicekosten geen eenvoudige manier van werken is. Regelmatig moet worden nagegaan of de eigen regelingen en de wettelijke regelingen op elkaar zijn afgestemd zodat het proces van afrekenen van de servicekosten correct verloopt. Eigen regelingen maken de kans ook groter dat een procedure bij de Huurcommissie een onverwachte uitspraak tot gevolg heeft. Het beleid van Seyster Veste is er daarom op gericht om de wettelijke regelingen zoveel mogelijk te volgen en de eigen regelingen te beperken. Het beleid van Seyster Veste is er ook op gericht om het proces van afrekenen van servicekosten en vaststellen van voorschotbedragen efficiënt, volgens afspraak, kostenbewust en zo transparant mogelijk te laten verlopen: Door efficiënt te werken hoeft er minder tijd te worden besteed aan administratieve handelingen. Daardoor is er meer tijd beschikbaar om met bedrijven goede prijsafspraken te maken en te controleren op oneigenlijk gebruik van servicekosten. Door te werken volgens afspraak ontstaat er vertrouwen bij de huurders over de manier van afrekenen van de servicekosten en het vaststellen van de voorschotbedragen. De kosten kunnen voor de huurders zo laag mogelijk blijven door groot en slim in te kopen. Het aanbesteden van het gasverbruik, elektraverbruik en schoonmaakonderhoud zijn daar voorbeelden van. Ook fondsvorming is een manier om de kosten zoveel mogelijk te beperken. Transparant werken betekent dat het proces van afrekenen van de servicekosten en vaststellen van voorschotbedragen voor de huurders te volgen is en dat zij ook inzage kunnen krijgen in de berekeningsoverzichten en ontvangen nota s voor dienstverlening en leveranties. Ook wordt, voor zover de privacy van huurders is gewaarborgd, inzage gegeven in de resultaten van een raadpleging die in het kader van wijziging van de servicekosten is gehouden. Op de afrekening van de servicekosten is het algemene huurincassobeleid van Seyster Veste van toepassing. Voorschotbedragen en werkelijke kosten Seyster Veste evalueert jaarlijks het proces van het afrekenen van de servicekosten. Daarbij wordt in het bijzonder gelet op grote verschillen tussen de begroting van de voorschotbedragen en de werkelijke kosten aan het einde van het afrekenjaar. Deze verschillen worden geanalyseerd en zo nodig wordt de begroting van de voorschotbedragen in de daaropvolgende jaar aangepast. Op deze manier wordt het verschil tussen voorschotbedragen en afgerekende bedragen zo klein mogelijk gehouden. Bij fondsvorming is het beleid erop gericht om het jaarlijkse resultaat op nul te laten uitkomen. De kosten van elektra en stookkosten worden sterk beïnvloed door tariefsverhogingen en weersinvloeden en zijn daardoor lastig in te schatten. Voor deze servicekostenposten moet dus altijd rekening worden gehouden met prijsschommelingen en weersinvloeden. In de voorschotbedragen voor deze servicekostenposten is vanwege deze prijsschommelingen en weersinvloeden een marge ingebouwd. Zo wordt zoveel mogelijk voorkomen dat huurders achteraf worden geconfronteerd met een hoge nabetaling. 3

5 Regelingen nader toegelicht Hierna worden een aantal wettelijke regelingen nader toegelicht. Dit zijn regelingen die ingewikkeld zijn en daardoor vragen kunnen oproepen. Daarom zijn ze ter verduidelijking nader uitgewerkt: Wijzigingen in het servicekostenpakket Soms is het noodzakelijk om het servicekostenpakket voor alle huurders binnen een complex aan te passen. Bijvoorbeeld, als de kwaliteit van het schoonmaakonderhoud regelmatig onder de maat is. Dat kan leiden tot de conclusie dat uitbreiding van het schoonmaakprogramma of uitvoering door een ander schoonmaakbedrijf de beste oplossing is. Welke procedure treedt in werking als aanpassing van het servicekostenpakket gewenst is? 1. Door middel van een kwaliteitsonderzoek wordt zo objectief mogelijk de geleverde kwaliteit van bijvoorbeeld het schoonmaakonderhoud vastgelegd en vergeleken met wat contractueel is afgesproken. Is er een bewonerscommissie in het complex actief? Daarmee worden de uitkomsten van het gehouden kwaliteitsonderzoek besproken. Aan de commissie wordt gevraagd of zij zich in de uitkomsten van het onderzoek kunnen vinden en zo nodig daarop nog willen aanvullen. Dit bepaalt het vertrekpunt voor de volgende actie. Als er geen bewonerscommissie actief is, dan ontvangen alle huurders uit het complex een samenvatting van het kwaliteitsonderzoek met de vraag daarop te reageren. Ook wordt Bewonersvereniging Seyst als belangenbehartiger namens de huurders geïnformeerd over de uitkomsten van het gehouden kwaliteitsonderzoek. Na overleg met Seyster Veste en rekening houdend met de ontvangen reacties van de huurders bepaalt Bewonersvereniging Seyst wat haar vervolgstap zal zijn. 2. Blijkt dat het aanpassen van het schoonmaakprogramma noodzakelijk is, dan is er sprake van een wijziging van de servicekosten zoals omschreven in BW boek 7 art 261 (70% regeling). Dat is ook het geval als een ander schoonmaakbedrijf tegen aanmerkelijk hogere kosten het bestaande schoonmaakprogramma zal gaan uitvoeren. Seyster Veste zal dan eerst een voorstel tot wijziging aan de bewonerscommissie voorleggen en als die daarmee akkoord gaat, dan ontvangen alle huurders binnen het complex een schriftelijk voorstel tot wijziging. Als 70% van de huurders instemmen met het voorstel, dan wordt het voorstel als redelijk beschouwd en worden alle huurders daar schriftelijk over geïnformeerd. Bij instemming onder voorbehoud wordt contact opgenomen met de huurder om na te gaan of het voorbehoud kan worden weggenomen. Als dat niet lukt, dan telt de instemming niet mee voor de 70%. Een huurder die niet met het voorstel tot wijziging heeft ingestemd, kan binnen acht weken na de schriftelijke kennisgeving van Seyster Veste een beslissing van de rechter vorderen omtrent de redelijkheid van het voorstel. Als dat niet het geval is, dan wordt het voorstel tot wijziging uitgevoerd. 3. Blijkt uit het onderzoek dat een ander schoonmaakbedrijf hetzelfde schoonmaakprogramma wel tegen maximaal dezelfde prijs adequaat kan uitvoeren, dan wordt dit voorstel ter instemming aan de bewonerscommissie voorgelegd en daarna worden alle huurders geïnformeerd en wordt het voorstel uitgevoerd. Samengevat: - Als het programma waarbinnen de servicekosten worden uitgevoerd niet verandert en de kosten van de nieuwe aannemer maximaal hetzelfde blijven, dan wordt aan de bewonerscommissie gevraagd of ze met deze wijziging instemt en worden de overige huurders daarover geïnformeerd. - Als het programma verandert en/of de kosten van de nieuwe aannemer stijgen aanmerkelijk, dan zal de wijziging ter instemming aan alle huurders worden voorgelegd (70% regeling). 4

6 Minimale vergoeding administratiekosten Efficiënt werken tegen zo laag mogelijke kosten is ook voor Seyster Veste een belangrijke voorwaarde bij het administreren van servicekosten. Maar er blijven nu eenmaal een aantal administratieve handelingen die per woning moeten worden uitgevoerd. Het voldoen aan deze wettelijke voorschriften, ondermeer het verstrekken van een kostenoverzicht, heeft tot gevolg dat door Seyster Veste altijd kosten moeten worden gemaakt. De Huurcommissie vindt het dan ook redelijk dat in ieder geval een minimumbedrag per woonruimte aan administratiekosten in rekening mag worden gebracht. Zie hiervoor het beleid van de Huurcommissie op bladzijde 24 Dit minimumbedrag is vastgesteld op 7,50 per afrekening. Seyster Veste volgt deze beleidslijn. Fondsvorming Een andere vorm van efficiënt werken tegen zo laag mogelijke kosten is fondsvorming. Van een fonds is sprake als de werkelijke kosten van een servicekostenpost niet jaarlijks worden afgerekend, maar leiden tot aanpassing van de te betalen vergoedingen (voorschotten). Het voorof nadelige saldo van deze servicekostenpost wordt dan overgeheveld naar het volgende boekjaar. Fondsvorming heeft voor Seyster Veste en de huurders een aantal voordelen: - Seyster Veste kan de dienstverlening groot inkopen, waardoor de kosten voor de huurders zo laag mogelijk blijven. - Voor de huurders worden de kostenschommelingen zo laag mogelijk gehouden omdat jaarlijks over het gemiddelde van de afgelopen drie jaren het voorschot wordt berekend. - De vereenvoudigde berekening, kostenregistratie en bewaking levert voor Seyster Veste een tijdsbesparing op. Wanneer is fondsvorming mogelijk? - Het fonds geldt voor alle huurders waarbij het doorberekenen van deze servicekostenpost contractueel is overeengekomen. - Er is in principe per servicekostenpost één fonds voor alle aangesloten huurders met een gelijk maandelijks voorschot. Uitzonderingen daarop zijn: 1. het glasfonds waarbij vanwege het verschil in kosten een onderscheid wordt gemaakt tussen hoogbouw en laagbouw; 2. dakgoten reinigen waarbij jaarlijks of eenmaal per drie jaar schoonhouden mogelijk is. - Deelname aan een fonds is voor de zittende huurders niet verplicht. Bij nieuwe huurders wordt het fonds contractueel overeengekomen. - Alleen servicekosten waarvan het kostenverloop redelijk constant is kunnen in een fonds worden opgenomen. - Seyster Veste kan de te verwachten (service)kosten scherp begroten zodat het beleid uitvoerbaar is om in principe het jaarlijkse resultaat op nul te laten uitkomen. - Seyster Veste kan inzage geven in zowel de financiële stand van het fonds als de daarin geboekte kosten en opbrengsten. - De maandelijkse bijdrage aan het fonds mag niet hoger zijn dan het bedrag dat in redelijkheid op de commerciële markt voor deze dienstverlening in rekening wordt gebracht. - De omvang van het fonds moet in redelijke verhouding staan tot de te verwachten kosten (maximaal drie jaar opbrengst). 5

7 Voorbeeld van een fonds Het aantal huurders dat meedoet aan het glasfonds bedraagt bijvoorbeeld De kosten van het herstellen glasbreuk bedroegen in de jaren 2009, 2010 en 2011 respectievelijk , en per jaar. De gemiddelde kosten over de afgelopen 3 jaren bedragen dus per jaar. Het voorschot in de huur voor 2012 wordt berekend op: ( : 3.500) : 12 maanden = 2,26 per maand. Het resultaat in 2012 ziet er als volgt uit: woningen x 2,26 per maand x 12 maanden = De kosten bedragen achteraf Voordelig resultaat eind Voor 2013 wordt het voorschotbedrag glasfonds berekend aan de hand van de gemiddelde kosten over de jaren 2010, 2011 en 2012, respectievelijk , en per jaar. De gemiddelde kosten over de afgelopen 3 jaren bedragen dus per jaar. Daarop wordt in mindering gebracht het voordelig resultaat over 2012: 670,00. Het voorschot in de huur wordt voor 2013 berekend op: ( : 3.500) : 12 maanden = 2,24 per maand Bij Seyster Veste zijn de volgende fondsen in gebruik: 1. Rioolontstoppingsfonds 2. Dakgotenfonds 3. Glasfonds 4. Schoorsteenfonds 5. Lampenfonds 6. Onderhoudsabonnement Frictieleegstand en huurderving Frictieleegstand wordt berekend over de periode die Seyster Veste nodig heeft om een leeggekomen woonruimte voor een opvolgende huurder gebruiksklaar te maken (mutatieonderhoud). Dit betreft servicekosten die als huurderving worden aangemerkt en onvermijdbaar zijn, zoals gemeenschappelijke verlichting en schoonmaakkosten. Maar ook stookkosten omdat de woning vorstvrij moet worden gehouden. Deze dervingskosten worden doorberekend aan de overige huurders binnen het complex of woongebouw. Het doorberekenen wordt volgens wettelijke regeling beperkt tot een maximum van 2% van eerdergenoemde servicekosten. De volgende leegstand wordt door Seyster Veste niet doorberekend: - wanbetaling en/of overlast (derving wegens oninbaar) - grote verbouwingen die niet tot het mutatieonderhoud kunnen worden gerekend - onverhuurbaarheid wegens gebrek aan nieuwe huurders - winkelpanden en overige ruimtes binnen het complex of woongebouw Seyster Veste zal met ingang van 1 januari 2013 en zo mogelijk al eerder het doorberekenen van de huurderving vanwege de ingewikkelde registratie en de lage opbrengst beëindigen. 6

8 Rentevergoeding Seyster Veste ontvangt voor de grote servicekostenposten (elektra en gas) maandelijks een nota. Daardoor zijn tijdens de wintermaanden de inkomsten uit de voorschotten servicekosten lager dan de uitgaven door betaling van nota s en tijdens de zomermaanden is dat tegenovergesteld. Voor de overige servicekosten geldt dat de inkomsten uit de voorschotten en het betalen van de nota s ook over het gehele jaar verdeeld zijn. Per saldo is dus het rentevoordeel in rekening courant zeer beperkt. Het beleid van Seyster Veste is dan ook dat in principe aan de huurders geen rentevergoeding wordt gegeven. Tussentijdse afrekenen servicekosten (bij huuropzegging) Het is belangrijk dat vertrekkende huurders zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn. Dit geldt ook voor het afrekenen van de servicekosten. Als pas een jaar na vertrek uit de woning een afrekening wordt ontvangen en als de afrekening ook nog eens aangeeft dat er moet worden bijbetaald, dan roept dat veel vragen op. Ook gebeurt het regelmatig dat oud huurders weer vertrokken zijn naar een ander adres, zonder dat Seyster Veste daarvan op de hoogte is. Gevolg daarvan is een tijdverslindende incassoprocedure. Seyster Veste rekent daarom bij huuropzegging de servicekosten tussentijds af. De huurder ontvangt uiterlijk 1 maand na huuropzegging een afrekening van de servicekosten. De afrekening is gebaseerd op de gegevens van de verstreken maanden van het afrekenjaar en het kostenverloop over de afgelopen drie jaren binnen het complex. Het resultaat is een zo exact mogelijke schatting van de af te rekenen kosten. Als er warmtemeting in de woning wordt toegepast, dan wordt door de firma ISTA, die de warmtemeting voor haar rekening neemt, op basis van het geregistreerde verbruik van de huurder en een door dit bedrijf ontwikkelde berekeningsmethodiek een nota aangeleverd waarmee de stookkosten worden afgerekend. Na de tussentijdse afrekening met de oud huurder is het afrekenen van de servicekosten afgerond en volgt er geen tweede afrekening meer waarmee de schatting wordt gecorrigeerd. Aan het einde van het afrekenjaar wordt het totaalresultaat van de geschatte afrekeningen ten gunste of ten laste van het afrekenjaar gebracht. Kostenverdeling complexbeheerder Seyster Veste heeft in de complexen Montessoriflat, de Geroflat, flats Nijenheim en de flats Couwenhoven een complexbeheerder in dienst. De kosten daarvan worden voor een deel door de huurders betaald en voor een deel door Seyster Veste. De verdeelsleutel die daarbij wordt toegepast, is gebaseerd op de urenverantwoording van de complexbeheerder. Periodiek wordt nagegaan of deze verdeelsleutel overeenkomt met de werkelijke situatie. Seyster Veste heeft tot nu toe verschillende verdeelsleutels toegepast, respectievelijk 60% ten laste van de huurders / 40% ten laste van Seyster Veste en 50% / 50%. De Huurcommissie gaat uit van een in den lande aanvaarde verdeelnorm van 70% / 30%. De functie van de complexbeheerder verschuift steeds meer van technisch naar sociaal beheer. Dit betekent dat de complexbeheerder steeds meer taken voor de huurders uitvoert en steeds minder voor Seyster Veste. Het beleid is dan ook om deze ontwikkeling op termijn te vertalen in een verdeelsleutel conform het beleid van de Huurcommissie, namelijk 70% ten laste van de huurders en 30% ten laste van Seyster Veste. In bepaalde complexen kan daar bij bijzondere omstandigheden (zoals een VVE) vanaf worden geweken naar een andere verhouding. De uitzonderingen worden gemotiveerd en vastgelegd. 7

9 Het algemene beleid is dat per complex wordt nagegaan in hoeverre het aanstellen van een complexbeheerder noodzakelijk is, hoe dat wordt gerealiseerd en als servicekostenpost wordt doorberekend. Bij het afsluiten van een nieuwe huurovereenkomst of bij instemming door 70% van de huurders. Opstellen en presentatie individuele afrekeningen Periode van afrekenen Door de toepassing van nieuwe afrekensystemen voor stookkosten is het mogelijk geworden om alle afrekenseizoenen gelijk te trekken. Voortaan worden alle servicekosten afgerekend over de periode van een kalenderjaar (1/1 t/m 31/12). Naar verwachting is flat 40 Nijenheim tot einde 2012 nog een uitzondering. Gefaseerd afrekenen Seyster Veste streeft er naar om de tijd tussen de periode van afrekening en het presenteren van de afrekening bij de huurder zo kort mogelijk te houden. Daarom worden de servicekosten vanaf 2012 gefaseerd afgerekend en de voorschotten direct daarna bijgesteld: Jaarlijks worden ongeveer objecten afgerekend. Daarin is prioriteit aangebracht. De hoogbouwcomplexen komen het eerst aan de beurt omdat daar de servicekosten een aanzienlijk deel van de bruto-huur zijn. Voor 1 april objecten af te rekenen (hoogbouwcomplexen) Voor 30 april objecten af te rekenen (4 complexen in Kerckebosch) Voor 6 juni objecten voor overige complexen Voor 13 juni objecten voor overige complexen Voordelen: Huurders/ eigenaren ontvangen kort na afsluiting van het kalenderjaar hun afrekening servicekosten Voorschotbedragen kunnen voor 1 juli worden aangepast (nu parallel met huurverhoging per 1 juli) en dat biedt meer spreidingsmogelijkheden voor de huurder Verzendproces verloopt efficiënter in verband met betere planning en af te wikkelen hoeveelheden Nadelen: Meer momenten inlassen van afstemming met de bewonerscommissie Er moet voldoende capaciteit zijn om tussentijds de vragen / bezwaren tijdig te kunnen afhandelen Presentatie afrekening De informatie die in de presentatie van de afrekening jaarlijks wordt toegezonden is voor de meeste huurders geen dagelijkse kost om te lezen. De werkgroep heeft dan ook extra aandacht besteed aan de leesbaarheid van de presentatie. 8

10 AFREKENING SERVICEKOSTEN 2010 Complex 307: Couwenhoven Voor u ligt de afrekening servicekosten over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 december Zoals in uw complex gebruikelijk is, wordt er met elke huurder individueel afgerekend. De totale kosten voor het hele complex treft u hierna aan: Servicekosten Werkelijke Betaalde Verschil Onderdeel uitgaven Voorschotten Saldo Servicekosten Servicekosten Overschot Gasverbruik C.V Gemeensch. Elektra Water Complexbeheerder Glasverzekering Schoonmaak Derving leegstand Administratie Totaal Het saldo van wordt voor 1 juli a.s. aan de huurders terugbetaald of verrekend. Overzicht kostenverdeling Verwarmingskosten en waterverbruik Verdeling Verwarmingskosten Totale kosten Variabel Vast Energiekosten verwarming Vastrecht gas Afschrijving meetapparatuur Energiekosten warm water Waterkosten Waterkosten (koud water) Diensten Ista Mutatiekosten Totaal De administratiekosten over de verwarmingskosten en waterverbruik vindt u terug in de specificatie van de firma ISTA die u bij deze afrekening heeft ontvangen. 9

11 Toelichting op het overzicht kostenverdeling Verwarmingskosten en waterverbruik De totale verwarmingskosten bestaan voor 65% uit variabele en 35% uit vaste energiekosten. De variabele energiekosten worden op basis van het geregistreerd verbruik afgerekend. De totale vaste verwarmingskosten bestaan uit de vaste energiekosten (35%), het vastrecht gas, de afschrijvingskosten voor meetapparatuur en de diensten van Ista. Deze kosten worden op basis van het bruto vloeroppervlak verdeeld over de huurders. De totale kosten voor het warm water bestaan voor 60% uit een variabel en 40% uit een vast deel. Met ingang van 1 januari 2010 wordt ook het koud water individueel afgerekend. Hierop heeft u dus direct invloed. Het totale waterverbruik is voor 35% voor de voorziening van warm water en dus voor 65% voor de afname van koud water. De totale variabele kosten die verband houden met het waterverbruik is op basis van m3 doorbelast. De totale vaste kosten voor water zijn hoofdelijk omgeslagen en dus gelijk. Voor de specificatie verwijzen wij u naar de bijgevoegde afrekening verwarmingskosten van Ista Nederland B.V. Verdeling overige servicekosten per woning De overige kosten zijn voor alle type woning gelijk en als volgt vastgesteld: Servicekosten Verdeelsleutel Bedrag Onderdeel Gem. elektra gelijk bedrag per woning 120,29 Complexbeheerder gelijk bedrag per woning 117,13 Glasverzekering gelijk bedrag per woning 22,84 Schoonmaakkosten gelijk bedrag per woning 144,25 Derving servicekosten gelijk bedrag per woning 18,48 Administratiekosten 5% van overige kosten 21,15 Totaal 444,14 Deze overige kosten hebben betrekking op een periode van 1 jaar. Bij een bewoning korter dan deze periode, wordt hier uiteraard rekening mee gehouden in de afrekening servicekosten. Van alle uitgaven de bijbehorende zijn nota s aanwezig. Als u dat wilt, kunt u deze nota s op ons kantooradres inzien. 10

12 Technische informatie en kostenverdelingen Warmteverbruiksmeters In woningen van de complexen 204 (Geroflat), 307 (flats Couwenhoven), 406 (flats Nijenheim) en 508 (Montessoriflat) zijn aan de radiatoren warmteverbruiksmeters gemonteerd. De meterstanden worden op afstand ingelezen. Voor de complexen 204, 307 en 508 wordt dit verzorgd door de firma Ista. Voor complex 406 aan de firma Techem. In complex 204 en 508 zijn doprimo 3 radiometers in gebruik. Aan het einde van het stookseizoen springt de meter op nul. De meteropname kan op afstand plaatsvinden omdat de meterstanden met behulp van radiosignalen naar een centrale ontvanger kunnen worden gestuurd. Bij verhuizing kunnen op eenvoudige wijze de meters worden uitgelezen en kan daarmee de juiste afrekening worden opgesteld. Met de drukknop op de meters kunnen de meterstanden worden opgevraagd. Na het kort indrukken van de knop wordt afwisselend de actuele meterstand zichtbaar (met 2 ervoor) en de stand van de vorige afrekenperiode (met A ervoor). In complex 307 zijn doprimo 2 radiometers voor de CV en domaqua watermeters voor water (warm en koud) in gebruik. Doprimo 2 radiometers bewaren de standen van het vorig jaar en het jaar ervoor en de standen van het midden en einde van de laatste twaalf maanden. De doprimo 2 radiometer heeft meerdere raadpleegfuncties voor de huurder. Met de domaqua watermeter heeft de huurder directe invloed op het verbruik. Het is een doortelmeter die doortelt in de volgende periode. De meter kan buiten de woning worden uitgelezen. Voor meer informatie zie de website van Ista: In complex 406 (flats 70, 80 en 90) zijn radiografische warmtekostenverdelers (data 3) geplaatst. Naast de meting op basis van de radiatortemperatuur hebben de meters ook een ruimte-temperatuurvoeler voor de registratie van de kamertemperatuur. Het is mogelijk om de huidige stand en het verbruik van de vorige periode af te lezen. De data 3 weet hoe groot of klein de radiator is en daarom hoeft er achteraf geen omrekening plaats te vinden. In de eerste week van januari worden 24 meterstanden radiografisch ingelezen (per de 15 e en het einde van iedere maand). De huurder hoeft niet meer thuis te zijn. Fysieke opname door de meteropnemer is niet nodig. Bij complex 406 (flat 40) zijn verouderde optica meters in gebruik die alleen de eindstanden per maand registeren. Bij renovatie worden deze vervangen. 11

13 Voor meer informatie zie de website van Techem: De genoemde warmteverdelingsystemen worden in termijnen afgeschreven. De kosten daarvan worden doorberekend aan de huurders. Het voortijdig vervangen van het warmteverdelingsysteem is mogelijk als er een oplossing is voor de resterende afschrijving. Voorbeeld Een warmteverdelingsysteem wordt in 10 jaar afgeschreven en na het 7 e jaar van afschrijving wordt voorgesteld om het systeem te vervangen. Dat betekent dat er voor 3 jaar afschrijving een oplossing moet worden gevonden. Veelal is de leverancier van het warmteverdelingsysteem bereid om een forse korting te geven op het nieuwe warmteverdelingsysteem en daarmee dus de kosten van de afschrijving voor zijn rekening te nemen. Reductiesysteem Bij veel woningen die zich aan de schil van het woongebouw bevinden (kopgevel, dak en eerste woonlaag) wordt bij het gebruik van een warmteverdelingsysteem een reductie toegepast op de verwarmingskosten. De reductie verschilt per woongebouw en is ondermeer afhankelijk van de ligging van de woning en de mate waarop warmte-isolatie is toegepast. De reductiepercentages kunnen worden opgevraagd bij Seyster Veste. De mate van reductie wordt herzien nadat bijvoorbeeld de warmte-isolatie is verbeterd. 12

14 SERVICEKOSTEN OP GROND VAN HET BESLUIT SERVICEKOSTEN In dit hoofdstuk is per servicekostenpost aangegeven het beleid van de Huurcommissie en de code en omschrijving zoals deze bij Seyster Veste in gebruik is. De door Seyster Veste toegevoegde tekst is in kaders vermeld. Overzicht Servicekostencomponenten Seyster Veste Code Omschrijving Bladzijde 2 Verwarming 14, 18 5 Elektra lift 16 6 Voorschot verwarmingskosten 14, 18 7 Gasverbruik warmwatervoorziening 14, 18 8 Gemeenschappelijke elektra 16 9 Waterverbruik 16, Overige serviceverlening *) Complexbeheerder Groenvoorziening 27, Onderhoudsabonnement 27, Glasverzekering 22, 30, Rioolontstoppingsfonds 38, Schoonmaakkosten 23, 32, Dakgotenfonds 27, Schoorsteenvegen 27, 40, Alarmering Onderhoud C.V Derving servicekosten Administratiekosten Installatie 27, Kosten warmtemeters 14, Vergoeding Electra Portiek Electra scootmobiel Lampenfonds 27, 41, 50 *) Specificatie code 10: - Planten verzorgen - Abonnement lift (storingsabonnement buiten kantooruren) - Abonnement telefonische storingsmelder cv 13

15 WARMTEVOORZIENINGEN Nr Omschrijving / servicekostenpost Seyster Veste Verwarming Voorschot verwarmingskosten Gasverbruik warmwatervoorziening Kosten warmtemeters Begripsomschrijving In het Besluit Servicekosten zijn de warmtevoorzieningen als volgt beschreven: a. de levering van elektriciteit, gas, olie en verwarmd water dan wel een andere vorm van energie voor het verwarmen van het woonruimtegedeelte van het gehuurde en de gemeenschappelijke gedeelten; b. het gebruik en het aflezen van warmtemeters en verbruiksmeters. Deze kosten bestaan over het algemeen uit: - energiekosten (olie of gas); - elektriciteitsverbruik; - waterverbruik; - kosten voor aanschaf van verbruiksregistratiesysteem (warmteverbruiksmeters); - kosten voor aflezen van verbruiksregistratiesysteem. Beleid van de Huurcommissie art 7:260 lid 1 BW - vaststelling betalingsverplichting Over het algemeen komen de werkelijke kosten van gas of olie, water (bijvullen installatie) en elektriciteit (pompen) voor doorberekening aan de huurders in aanmerking. Vindt naast de levering van warmte ook levering van warm water plaats, dan komen de kosten van het water ook voor doorberekening aan de huurders in aanmerking. Warmteverbruiksmeters Tot de stookkosten die voor doorberekening aan de huurders in aanmerking komen, worden ook de kosten van de warmteverbruiksmeters gerekend, mits deze als een roerende voorziening kunnen worden aangemerkt. De Huurcommissie beschouwt warmteverbruiksmeters als roerende zaken, indien deze kunnen worden aangebracht (en verwijderd) zonder dat de installatie geheel of gedeeltelijk moet worden gedemonteerd. Meetsystemen die uitsluitend kunnen worden aangebracht door de installatie (gedeeltelijk) te ontmantelen, worden aangemerkt als een onroerende zaak waarvoor de vergoeding geacht wordt te zijn begrepen in de huurprijs. Bij aanschaf door de verhuurder wordt de vergoeding voor de als roerende zaak aan te merken warmteverbruiksmeters veelal op basis van annuïteit berekend en in de jaarlijkse stookkostenafrekening verwerkt. Het komt ook voor dat de warmteverbruiksmeters worden gehuurd; het huurbedrag wordt dan in de stookkostenafrekening verwerkt. Op grond van het belang dat de huurders hebben bij een redelijke verdeling van de stookkosten komen de hiervoor genoemde kosten voor doorberekening aan de huurder in aanmerking. Redelijkheidstoetsing van de stookkosten Mocht uit het onderzoek blijken dat de in rekening gebrachte stookkosten, gelet op het vorenstaande, als onredelijk hoog kunnen worden gekwalificeerd, dan kan de rapporteur in zijn verslag aangeven welke mogelijke oorzaken hieraan ten grondslag kunnen liggen. Een en ander kan overigens ook blijken uit een technisch rapport dat door één der partijen is ingebracht. De rapporteur kan dan de kosten berekenen volgens de methode als beschreven in bijlage 1 van deze notitie. Deze methode gaat uit van een gemiddelde verbruiksnorm. 14

16 Redelijkheidstoetsing van de stookkosten bij ondeugdelijke collectieve stookinstallatie Als huurder in een servicekostenprocedure (7:260 BW) stelt dat de collectieve stookinstallatie onvoldoende functioneert en/of dat de stookkosten onredelijk hoog zijn, zal de rapporteur bij verhuurder nagaan of en zo ja, hoe vaak het onderhoud aan de ketel heeft plaatsgevonden inclusief de vereiste keuring en opwekkingsrendementsmeting. De collectieve stookinstallatie dient dan wel minstens 15 jaar oud te zijn en een nominale belasting van ten minste 130 kw te hebben. Blijft verhuurder in gebreke om deze informatie te verstrekken aan huurder en/of de Huurcommissie, dan kan dat leiden tot het vermoeden dat de stookkosten te hoog zijn en de installatie onvoldoende functioneert; de rapporteur zal in een servicekostenprocedure de commissie adviseren om de KWR-gegevens toepassen. Aanbevolen verdeelsleutel Het verdelen van de stookkosten kan plaatsvinden op basis van een verdeling die zo veel mogelijk aansluiting vindt bij de per woonruimte of wooneenheid gemaakte werkelijke kosten. Een dergelijke verdeling kan op de hiernavolgende manieren worden bepaald: Bij individuele bemetering: 1. op basis van door op de radiatoren aangebrachte warmteverbruiksmeters of elektronische voelers, geregistreerde eenheden, 2. op basis van bemetering van de hoeveelheid doorstromend water en het temperatuurverschil tussen inkomend en uitstromend water per woonruimte; dit systeem wordt onder andere toegepast bij stadsverwarming. Bij niet-individuele bemetering: elektra en water: gelijkelijk verdeeld over het aantal op de meter aangesloten woonruimten gas: 35% (vaste kosten) gelijkelijk verdeeld over het aantal woonruimten; 65% (variabele kosten) naar rato van het aantal vierkante meter vloeroppervlak van de woonruimten. Dit laat onverlet dat als partijen over nauwkeuriger gegevens beschikken (bijvoorbeeld het verwarmend oppervlak van de radiatoren) de Huurcommissie die gegevens in haar overwegingen kan betrekken als de gebruikte registratiemethode tot een redelijker verdeling komt. Indien de exploitatieperiode (periode waarover het energiebedrijf afrekent) afwijkt van de huurperiode, kan gebruik worden gemaakt van de graaddagenmethode. Het aantal gewogen graaddagen van een periode geeft aan hoeveel graden de gemiddelde etmaaltemperatuur van die periode beneden de stookgrens van 18 C ligt. Ecotaks De ecotaks wordt op de volgende manier verrekend in de stookkosten. Op de energienota staat apart een bedrag vermeld dat in rekening wordt gebracht voor de ecotaks. Dit geldt voor zowel het gas als het elektraverbruik. De Huurcommissie telt deze apart vermelde kosten voor de ecotaks op bij de kosten van het gas-/elektraverbruik; dit totaal wordt op de normaal gebruikelijke wijze (zie boven) verdeeld. De Huurcommissie gaat voor de ecotakskosten uit van het bedrag dat op de energienota staat vermeld. Beleid van de Huurcommissie art. 7:261 lid 3 BW - vaststelling voorschot servicekosten In geval van beoordeling van de redelijkheid van het voorschotbedrag voor warmtevoorzieningen zal in eerste instantie de wettelijk voorgeschreven methodiek zoals beschreven in art. 19 lid 3 Uhw worden toegepast (zie hoofdstuk Acceptatie, onderzoekstermijn en Onderzoeksmethode). Indien de benodigde gegevens om de wettelijk voorgeschreven methodiek te volgen niet voorhanden zijn, zal aan de hand van door de verhuurder te overleggen offertes, facturen, contracten en/of polissen een redelijk voorschotbedrag worden bepaald. Indien geen gegevens worden verstrekt zal aan de hand van een in samenwerking met de afdeling Kwalitatieve Woningregistratie van het ministerie van VROM ontwikkelde schattingsmethode een redelijk voorschotbedrag worden vastgesteld. Door de commissie vastgestelde redelijke voorschotbedragen worden op hele euro s afgerond. 15

17 NUTSVOORZIENINGEN gemeenschappelijke voorzieningen Nr Omschrijving / servicekostenpost Seyster Veste Elektra lift Gemeenschappelijke elektra Waterverbruik Vergoeding Electra Portiek Begripsomschrijving In het Besluit Servicekosten zijn de nutsvoorzieningen als volgt beschreven: a. de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke gedeelten en voor het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen; b. het gebruik en het aflezen van meters, het verwerken van de opnamen van de meters in het overzicht, bedoeld in artikel 259 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de overige administratieve werkzaamheden in verband met de toedeling van het verbruik en de verbruikskosten aan de individuele huurders. De kosten van het verbruik van gas, water en elektriciteit voor gemeenschappelijke voorzieningen worden door het energiebedrijf veelal bij de verhuurder in rekening gebracht. Deze leveringen worden door een gemeenschappelijke meter gemeten waardoor het voor het energiebedrijf niet mogelijk is om bij de feitelijke gebruikers (huurders) de kosten van het verbruik in rekening te brengen. Als gemeenschappelijke voorzieningen kunnen worden genoemd: - centrale verwarmingsinstallatie; - warmwaterinstallatie (gemeenschappelijke boiler); - alarminstallatie; - (nood)verlichtingsinstallatie; - liftinstallatie; - mechanische ventilatie; - hydrofoor/waterdrukverhogingsinstallatie; - glazenwasinstallatie; - huistelefoon/intercominstallatie; - etc. Beleid van de Huurcommissie art. 7:260 lid 1 BW - vaststelling betalingsverplichting Indien kosten van gas, water en elektriciteit voor collectief gebruik bij de verhuurder in rekening worden gebracht, is het redelijk dat de verhuurder daarvoor een vergoeding ontvangt van de huurders. De kosten die aan de levering van gas, water en elektriciteit voor collectief gebruik zijn verbonden, kunnen via de servicekosten bij de huurder in rekening worden gebracht. Aanbevolen verdeelsleutel De voor doorberekening in aanmerking komende kosten kunnen gelijkelijk worden verdeeld naar rato van het aantal woonruimten, waarvan de huurders gebruik kunnen/moeten maken van de gemeenschappelijke voorzieningen. Woonruimten op de begane grond, maar deel uitmakend van een complex gestapelde bouw, die een eigen toegang naar buiten hebben en daardoor geen gebruik hoeven te maken van gemeenschappelijke ruimten/voorzieningen (ook niet om van en naar de bij de woning behorende berging te gaan) delen niet mee in de gemeenschappelijke kosten van de betreffende ruimten/voorzieningen (ook niet al ziet de verhuurder deze woonruimte als deel uitmakend van het complex). Beleid van de Huurcommissie art. 7:261 lid 3 BW - vaststelling voorschot servicekosten In geval van beoordeling van de redelijkheid van het voorschotbedrag voor gemeenschappelijke nutsvoorzieningen zal in eerste instantie de wettelijk voorgeschreven methodiek zoals beschreven 16

18 in art 19 lid 3 Uhw worden toegepast (zie hoofdstuk Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode). Indien de benodigde gegevens om de wettelijk voorgeschreven methodiek te volgen niet voorhanden zijn, zal aan de hand van door de verhuurder te overleggen offertes, facturen, contracten en/of polissen een redelijk voorschotbedrag worden bepaald. Worden in het geheel geen gegevens overgelegd, dan wordt het voorschotbedrag bepaald op nihil. Door de commissie vastgestelde redelijke voorschotbedragen worden op hele euro s afgerond. 17

19 NUTSVOORZIENINGEN (individuele voorzieningen) Nr Omschrijving / servicekostenpost Seyster Veste Verwarming Voorschot verwarmingskosten Gasverbruik warmwatervoorziening Waterverbruik Kosten warmtemeters Electra scootmobiel Begripsomschrijving In het Besluit Servicekosten zijn de nutsvoorzieningen als volgt beschreven: a. de levering van elektriciteit, gas en water voor het verbruik in het woonruimtegedeelte van het gehuurde en in de gemeenschappelijke gedeelten en voor het gebruik van de gemeenschappelijke voorzieningen; b. het gebruik en het aflezen van meters, het verwerken van de opnamen van de meters in het overzicht, bedoeld in artikel 259 lid 2 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, en de overige administratieve werkzaamheden in verband met de toedeling van het verbruik en de verbruikskosten aan de individuele huurders. De kosten van het verbruik van gas, water en elektriciteit voor privé-doeleinden (koken, verlichting, elektrische apparatuur, geiser, etc.) worden door het energiebedrijf niet altijd direct bij de huurder in rekening gebracht. Het komt voor dat deze leveringen via een gemeenschappelijke meter worden geregistreerd en dat de kosten bij de verhuurder in rekening worden gebracht (bijvoorbeeld bij kamerverhuur, onderhuur e.d.). Beleid van de Huurcommissie art. 7:260 lid 1 BW - vaststelling betalingsverplichting Als de kosten van energie (gas, water en elektra) voor privégebruik van de huurder(s) bij de verhuurder in rekening worden gebracht, is het redelijk dat de verhuurder deze kosten doorberekent aan de huurders. Energiekosten voor privégebruik kunnen als servicekosten worden doorberekend aan de huurder voorzover deze de werkelijke kosten niet te boven gaan. Aanbevolen verdeelsleutel De kosten van elektriciteit voor huishoudelijk gebruik en/of de kosten van gas voor kookdoeleinden en of de individuele verwarming, die via een collectief meetpunt worden geleverd, kunnen op de volgende manieren worden verdeeld: 1. door middel van verbruiksregistratie met tussenmeters; 2. als er geen tussenmeters zijn: elektra en water: gelijkelijk verdeeld over het aantal op de meter aangesloten woonruimten; gas: in principe 35% (vaste kosten) gelijkelijk verdeeld over het aantal woonruimten, 65% (variabele kosten) naar rato van het aantal vierkante meter vloeroppervlak van de woonruimten. Beleid van de Huurcommissie art. 7:261 lid 3 BW - vaststelling voorschot servicekosten In geval van beoordeling van de redelijkheid van het voorschotbedrag voor individuele nutsvoorzieningen zal in eerste instantie de wettelijk voorgeschreven methodiek zoals beschreven in art 19 lid 3 Uhw worden toegepast (zie hoofdstuk Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode). Indien de benodigde gegevens om de wettelijk voorgeschreven methodiek te volgen niet voorhanden zijn, zal aan de hand van door de verhuurder te overleggen offertes, facturen, contracten en/of polissen een redelijk voorschotbedrag worden bepaald. Indien geen gegevens worden verstrekt, zal aan de hand van een in samenwerking met de afdeling Kwalitatieve Woningregistratie van het ministerie van VROM ontwikkelde schattingsmethode een redelijk voorschotbedrag worden vastgesteld. Voor de gemeenten Amsterdam en Rotterdam zal het voorschotbedrag voor water worden bepaald aan de hand van de het in die gemeenten geldende eenhedentarief. Door de commissie vastgestelde redelijke voorschotbedragen worden op hele euro s afgerond. 18

20 HUISMEESTER Nr Omschrijving / servicekostenpost Seyster Veste 11 Complexbeheerder Begripsomschrijving In het Besluit Servicekosten is de huismeester als volgt beschreven: In het kader van toezicht, veiligheid en personele ondersteuning bij de bewoning: a. het houden van toezicht op het juiste gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten door de bewoners, hun bezoekers en derden; b. het houden van toezicht op de veiligheid van de tot de woonruimten behorende gehuurde delen en de gemeenschappelijke gedeelten; c. het reageren op inbraakalarmering vanuit het woonruimtegedeelte van het gehuurde; d. het verspreiden van post; e. andere diensten die een goede bewoning voor de bewoners van het woongebouw waarvan de woonruimte deel uitmaakt bevorderen, waaronder in elk geval het verrichten van de ten laste van huurders komende kleine herstellingen. Bij meergezinshuizen komt het steeds vaker voor dat een huismeester wordt aangesteld. Deze huismeester is over het algemeen in loondienst bij de verhuurder. De huismeester verricht werkzaamheden ten behoeve van zowel de huurder als de verhuurder. Doorgaans worden door de huismeester de volgende werkzaamheden verricht: - schoonmaakwerkzaamheden; - onderhouds- en reparatiewerkzaamheden; - het onderhouden van de bewonerscontacten ten behoeve van de verhuurder; - voorlichting en dienstverlening aan bewoners; - toezicht en controle. Een en ander is sterk afhankelijk van de grootte van het complex en de functieomschrijving van de huismeester. Beleid van de Huurcommissie art. 7:260 lid 1 BW - vaststelling betalingsverplichting Van groot belang bij de beoordeling van de betalingsverplichting voor de huismeester is de functiebeschrijving behorende bij deze functie en het feit dat partijen deze betalingsverplichting uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Het verdient aanbeveling om de verdeling van de totale kosten van de huismeester over de verhuurder en huurders expliciet overeen te komen en de huurders een functiebeschrijving ter beschikking te stellen. Daar waar een geschil over de betalingsverplichting van de huismeesterkosten aan de Huurcommissie zal worden voorgelegd, zal de commissie in haar oordeelsvorming de huurovereenkomst, de functieomschrijving van de huismeester, de deeltijdsfactor van de huismeester en de complexgrootte betrekken. Als voor doorberekening in aanmerking komende kosten kunnen worden aangemerkt: - brutosalaris, inclusief vakantiegeld en gratificaties; - werkgeversaandeel van de sociale lasten, inclusief pensioenpremie; - vrij wonen* en/of huur(derving) huismeesterruimte; - telefoonkosten (abonnement voor huurders en gesprekken voor verhuurder). *) De kosten van vrij wonen zijn meestal in het brutosalaris verdisconteerd. Bij ziekte van de huismeester dienen de door de verhuurder ontvangen ziektegelden op de huismeesterkosten in mindering te worden gebracht. De kosten van uitzendkrachten of andere inhuurkrachten die worden ingehuurd om een zieke huismeester te vervangen, kunnen niet aan de huurders worden doorberekend. Daartegenover mag de verzekeringspremie die wordt voldaan om de huismeester bij ziekte te kunnen vervangen weer worden doorberekend aan de huurders. 19

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 170 Besluit van 8 april 2003, houdende aanwijzing van zaken en diensten waarvoor de vergoeding moet worden aangemerkt als servicekosten (Besluit

Nadere informatie

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen

Wat en hoe over servicekosten. Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over servicekosten Wegwijzer voor bewoners van appartementencomplexen Wat en hoe over Lorem ipsum dolor sit amet servicekosten Bewoners van appartementencomplexen en flatwoningen betalen naast

Nadere informatie

Servicekostenbeleid woningen Havensteder

Servicekostenbeleid woningen Havensteder Servicekostenbeleid woningen Havensteder Juli 2012 Gewijzigd 22 april 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Definitie van servicekosten... 4 1.2 Uitgangspunten servicekostenbeleid... 4 1.3 Het proces...

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie oktober 2012 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie oktober 2012 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie Juli 2014 (pagina 22 aangevuld op 1 mei 2015) 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Versie januari 2014 2 Servicekostenbeleid Huurcommissie januari 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 9 All in-prijzen 15 Eigendomsoverdracht

Nadere informatie

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE

BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE BELEIDSBOEK SERVICEKOSTEN EN NUTSVOORZIENINGEN HUURCOMMISSIE Versie juli 2014 2 Beleidsboek servicekosten en nutsvoorzieningen Huurcommissie juli 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 7 Acceptatie, onderzoekstermijn

Nadere informatie

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3

Servicekosten. Inhoud. Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 Servicekosten Inhoud Servicekosten...2 wijzigingen...2 Administratiekosten, leegstandskosten en huurtoeslag...3 De belangrijkste servicekosten op een rij...4 Begrippenlijst...6 Wilt u meer weten?...6 Servicekosten

Nadere informatie

verrekenbare servicekosten

verrekenbare servicekosten Bij 3B Wonen betaalt u naast de huur ook servicekosten. Deze servicekosten betaalt u maandelijks via een voorschot, tegelijk met de huur. Voorbeelden van servicekosten zijn schoonmaken van de algemene

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Energiebesparen door METEN

Energiebesparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Kraneweg 91 B APP

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten:

Servicekosten. Elkien kent zes verrekenbare servicekosten: Servicekosten Ieder jaar ontvangen huurders van Elkien een afrekening van de servicekosten. Daarop staan de door u betaalde voorschotten en de echte kosten. We geven graag een toelichting op het onderwerp

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE

SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE SERVICEKOSTENBELEID HUURCOMMISSIE Vastgesteld door het Overleg Voorzitters Huurcommissie (OVH) Versie 1 januari 2008 INHOUDSOPGAVE Algemeen 5 Acceptatie, onderzoekstermijn en onderzoeksmethode 7 All in-prijzen

Nadere informatie

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51

Masterclass Warmtewet. Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 1 Masterclass Warmtewet Marijn Huijbers VBTM Advocaten m.huijbers@vbtm.nl 06-48 54 46 51 Onderwerpen 2 Leveringsovereenkomst + algemene voorwaarden Warmtewet in relatie tot servicekosten Geschillenbeslechting

Nadere informatie

Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten

Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten Beleidsboek nutsvoorzieningen en servicekosten Versie 1 februari 2016 Voorwoord De bevoegdheden van de Huurcommissie zijn wettelijk vastgelegd in Boek 7, titel 4 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Klaverhof 70 2403

Nadere informatie

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek

Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties. Rapportage van onderzoek Besparen op servicekosten? De visie van huurdersorganisaties Rapportage van onderzoek 8 oktober 2012 Inleiding Als opmaat voor de actieweek servicekosten van 8 tot 13 oktober 2012 heeft de Woonbond de

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen

Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen Meest gestelde vragen en antwoorden over de afrekening servicekosten Algemene vragen Mijn ibanrekeningnummer op de afrekening klopt niet of is niet ingevuld Wilt u het goede ibanrekeningnummer schriftelijk

Nadere informatie

Algemene toelichting servicekosten (juni 2016)

Algemene toelichting servicekosten (juni 2016) Algemene toelichting servicekosten (juni 2016) Administratiekosten (type: verrekenbaar) In het Besluit Servicekosten zijn de administratiekosten als volgt beschreven: De administratiekosten van het verwerken

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Westerbaenstraat

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Kleine Kruisstraat

Nadere informatie

Energiebesparen door METEN

Energiebesparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Servicekostenbeleid 2013 en verder

Servicekostenbeleid 2013 en verder Servicekostenbeleid 2013 en verder In dit document is het beleid Servicekosten weergegeven. Deze beleidsuitgangspunten zijn in gezamenlijkheid tussen 3B Wonen, drie bestuursleden van de Huurdersvereniging-Lansingerland

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Servicekostenbeleid De Goede Woning

Servicekostenbeleid De Goede Woning Servicekostenbeleid De Goede Woning Wat zijn servicekosten Servicekosten zijn alle kosten die op grond van de huurovereenkomst boven de (kale) huurprijs aan de huurder voor leveringen en diensten in rekening

Nadere informatie

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De Huurcommissie heeft dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De Huurcommissie heeft dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd. Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Hendrik Tollensstraat

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Wijzigingen in het servicekostenbeleid DUWO. 26 januari 2012

Wijzigingen in het servicekostenbeleid DUWO. 26 januari 2012 Wijzigingen in het servicekostenbeleid DUWO 26 januari 2012 1. Introductie Het servicekostenbeleid van DUWO is in de loop van de tijd gevormd waarbij soms verschillen in de vorm van het aangeboden dienstverleningspakket

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN ZKN

uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) ZKN ZKN uitspraak van de Huurcommissie Verzoek toetsing aanvangshuurprijs (artikel 249 van het Burgerlijk Wetboek) Verzoek Voorschot servicekosten (art. 7:261 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub h, 7 en 19 Uitvoeringswet

Nadere informatie

De afrekening servicekosten, hoe zit dat?

De afrekening servicekosten, hoe zit dat? De afrekening servicekosten, hoe zit dat? In deze folder leest u over de afrekening van de servicekosten. Wat zijn servicekosten en hoe worden deze kosten in rekening gebracht? Servicekosten Het bedrag

Nadere informatie

Servicekosten. Waar betaal ik voor?

Servicekosten. Waar betaal ik voor? Servicekosten Waar betaal ik voor? Voor wie is deze brochure bedoeld? U huurt een woning van Woonzorg Nederland. Of u huurt als zakelijke huurder een ruimte van Woonzorg Nederland. U betaalt hiervoor elke

Nadere informatie

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract grote gezinnen zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan grote gezinnen. Dit model is gebaseerd op het Aedes

Nadere informatie

< INFORMATIE OVER DE INDIVIDUELE AFREKENING

< INFORMATIE OVER DE INDIVIDUELE AFREKENING < INFORMATIE OVER DE INDIVIDUELE AFREKENING Warmtemeterservice B.V. @ Antwoordnummer 480 A 8700 WB BOLSWARD A tel.: 0515 577 019 A fax: 0515 576 180 A info@wms.nl A www.wms.nl Informatie individuele afrekeningen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Graaf Adolflaan

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting stookkosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Dirk Costerplein 100

Nadere informatie

Huurbetaling, huurtoeslag en service- en stookkosten

Huurbetaling, huurtoeslag en service- en stookkosten Huurbetaling, huurtoeslag en service- en stookkosten De huur betalen, hoe zit dat eigenlijk? Hoe is de huur opgebouwd? Hoe kunt u de huur betalen? Wanneer komt u in aanmerking voor huurtoeslag? Hoe gaat

Nadere informatie

Energie besparen door METEN

Energie besparen door METEN Tips voor verstandig stoken Gebruik radiatoren alleen als dat nodig is. Dit geldt met name in het voor- en najaar. Verwarm geen ruimten die u niet gebruikt. Voorkom bevriezing of grote afkoeling door bijvertrekken

Nadere informatie

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier?

Voor wie geldt de Warmtewet eigenlijk? Waarom wordt de Warmtewet ingevoerd? Waarom komt de informatie zo laat? Wie is mijn warmteleverancier? Sinds 1 januari 2014 is de Warmtewet van kracht. De Warmtewet heeft voor iedereen die geen eigen cv-installatie heeft gevolgen in de afrekening van de servicekosten. De invoering van de Warmtewet is veel

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur onzelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van onzelfstandige woonruimte. 1 Bij enkele

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Osdorpplein 317

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Herculeshof 31 D

Nadere informatie

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016)

Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Modelcontract promovendi zelfstandige woonruimte (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan promovendi. 1 Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

Vraag en Antwoord over de Warmtewet

Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag en Antwoord over de Warmtewet Vraag Antwoord 1 Wat is de Warmtewet? De Warmtewet is er om huurders te beschermen tegen het betalen van te hoge kosten voor energieverbruik en meer inzicht te geven

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Afrekeningsmethodiek servicekosten

Afrekeningsmethodiek servicekosten Afrekeningsmethodiek servicekosten Elk jaar wordt de afrekening van de variabele servicekosten over het voorafgaande kalenderjaar gemaakt waarbij de werkelijk gemaakte kosten worden vergeleken met de door

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Waarvoor betaal ik servicekosten?

Waarvoor betaal ik servicekosten? Waarvoor betaal ik servicekosten? Informatie over de afrekening van alle bijkomende kosten onderhoudt 2 Waarvoor betaal ik servicekosten? In deze brochure Inleiding 3 Hoe zit dat met de servicekosten?

Nadere informatie

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De Huurcommissie heeft dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd.

De resultaten van het onderzoek zijn vastgelegd in een rapport. De Huurcommissie heeft dit rapport aan de huurder en de verhuurder gestuurd. Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Parkweg 127 A KM

Nadere informatie

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST

VOORBEELD HUUROVEREENKOMST VOORBEELD HUUROVEREENKOMST De ondergetekenden: De..., statutair gevestigd en kantoorhoudende te..., aan de... nr... hierna te noemen: "verhuurder", en 1...., geboortedatum:.. 2...., geboortedatum:.. wonende

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Reijmerstokkerdorpsstraat

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

servicekosten wonen met karakter

servicekosten wonen met karakter servicekosten wonen met karakter Lefier zorgt ervoor dat uw woning in orde is en blijft zodat u kunt wonen in een woning waarin u zich thuis voelt. Daarnaast leveren wij diensten om uw woongenot verder

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting gas, water, elektra en overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte)

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Sterrebos 477 5344

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Jollemanhof

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Prinsesseweg 19

Nadere informatie

Energie besparen door meten

Energie besparen door meten In deze brochure informeren wij u over het bij u toegepaste meetsysteem en hoe u op uw energiekosten kunt besparen. Energie besparen door meten radiografische warmtekostenverdeler Besparen op energiekosten

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Overloperhof 27

Nadere informatie

service kosten en gratis diensten wonen met karakter

service kosten en gratis diensten wonen met karakter service kosten en gratis diensten wonen met karakter Lefier zorgt ervoor dat uw woning in orde is en blijft zodat u kunt wonen in een woning waarin u zich thuis voelt. Daarnaast leveren wij diensten om

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

ZELF EEN AFREKENING MAKEN

ZELF EEN AFREKENING MAKEN ZELF EEN AFREKENING MAKEN Warmtemeterservice B.V. Antwoordnummer 480 8700 WB BOLSWARD tel.: 0515 575 222 fax: 0515 576 180 info@wms.nl www.wms.nl Zelf een afrekening maken / 02-08-2008 INHOUDSOPGAVE Algemene

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM

Ministerie van Economische Zaken. Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag Nederlandse Woonbond Dhr. R. Paping Postbus 3389 1001 AD AMSTERDAM Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Ahornstraat 52 KM

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE ZORGVRIENDELIJKE APPARTEMENTEN U bent de huurder: 1. Mevrouw/De heer Wij zijn de verhuurder: Stichting DrieGasthuizenGroep zorgvriendelijke appartementen, gevestigd

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Splitsing all-in prijs in kale huur en servicekosten (art. 7:258 Burgerlijk Wetboek, art. 4 lid 2 sub f, art. 7 en 17 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Biezenstraat 138

Nadere informatie

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016)

Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Modelcontract jongeren zelfstandige woonruimte 1 (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de verhuur aan jongeren. Dit model is gebaseerd op het Aedes model-huurcontract

Nadere informatie

De levering van warmte

De levering van warmte De levering van warmte Uw woning van Antares wordt verwarmd via een collectief verwarmingssysteem. Dit betekent dat u geen eigen ketel heeft en er ook geen thermostaat in uw woning aanwezig is. Wel zit

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor elektriciteit (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Sint

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Kleine Raamstraat

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Tolstraat 90 1 1073

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraken. van de Huurcommissie

Uitspraken. van de Huurcommissie Uitspraken van de Huurcommissie Verzoeken Betalingsverplichting kosten voor gas, water en elektra en overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting kosten voor gas, water en licht en/of overige servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Uitspraak. van de Huurcommissie

Uitspraak. van de Huurcommissie Uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Willem-Alexanderhof

Nadere informatie

uitspraak van de Huurcommissie

uitspraak van de Huurcommissie uitspraak van de Huurcommissie Verzoek Betalingsverplichting servicekosten (art. 7:260 Burgerlijk Wetboek; art. 4 lid 2 sub g, 7 en 18 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte) Woonruimte Korveldwarsstraat

Nadere informatie