Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM"

Transcriptie

1 Rotterdamse adaptatiestrategie THEMARAPPORT STEDELIJK WATERSYSTEEM Daniël Goedbloed / oktober 2013

2

3 Voorwoord Voor u ligt een themarapport dat is opgesteld in het kader van de ontwikkeling van de Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie (RAS). Er zijn themarapporten opgesteld voor de thema s Waterveiligheid, Stadsklimaat, Bereikbaarheid & infrastructuur en Stedelijk watersysteem. Deze themarapporten bieden een gedetailleerdere toelichting op de inhoud van de RAS. Daarmee vormen zij de schakel tussen de onderzoeksrapporten van onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en de beleidslijn waarin dit voor Rotterdam is vertaald. De Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie is een resultaat van het Rotterdamse klimaatadaptatieprogramma Rotterdam Climate Proof (RCP) dat onderdeel is van het Rotterdam Climate Initiative (RCI). De RAS is het gemeentelijke kader voor een klimaatbestendige ontwikkeling van de stad. Duidelijk is echter dat dit geen activiteit kan zijn van de gemeente alleen. Alle stedelijke partners die aan Rotterdam bouwen en in de stad activiteiten verrichten binnen hun eigen verantwoordelijkheden zijn nodig om stappen te zetten naar een klimaatbestendige stad. De gemeente heeft hierin een kaderstellende, maar bovenal faciliterende en waar nodig een verantwoordelijke, initiërende rol. De RAS is voor de gemeente het startpunt en de voortzetting van het gesprek met deze partijen. De RAS is een richtinggevend gemeentelijk kader waarin de ambitie en de strategie voor een klimaatbestendige stad staan verwoord. De voorstellen en maatregelen uit de Rotterdamse klimaatadaptatiestrategie geven de door de gemeente Rotterdam gewenste koers aan. Hoe, waar en wanneer dit concreet wordt ingevuld vindt in overleg met alle verantwoordelijke stedelijke partners plaats en resulteert in gezamenlijke afspraken over specifieke invulling van maatregelen en activiteiten. De inhoud van de themarapporten is een momentopname (voorjaar 2013). Het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat eindigt in 2014 en de definitieve resultaten van veel onderzoeken komen dan ook beschikbaar. Wel is er nu voldoende kennis beschikbaar om de Rotterdamse adaptatiestrategie als richtinggevend kader voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Rotterdam op te stellen. Hoe en met welke snelheid de klimaatverandering zich daadwerkelijk gaat manifesteren, weet niemand. Daarom zal de RAS regelmatig tegen het licht van de actuele (kennis)ontwikkeling worden gehouden en zonodig worden bijgesteld. Een eerste ijkmoment zal 2015 zijn, als zowel het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat en het Deltaprogramma zijn afgerond. De hoofdrichting van de strategie zal dan naar verwachting niet wijzigen, wel zal de aanvullende kennis gebruikt worden om verdieping aan te brengen in de RAS en om in de realisatie van de strategie de juiste keuzes te maken. Tenslotte nog een kanttekening bij de inhoud van de themarapporten. De planning van het ontwikkelingsproces van de RAS is, mede om bestuurlijke redenen, in een stroomversnelling gekomen waardoor resultaten eerder zijn opgeleverd. Dit heeft invloed gehad op de inhoud van de themarapporten. Naast kennishiaten zijn er nog maar beperkt dwarsverbanden gelegd tussen de verschillende thema s. Ook is duidelijk dat terminologie in de rapporten en de RAS niet altijd eenduidig is. In een geactualiseerde versie zal hier uiteraard meer aandacht voor zijn. De themarapporten geven echter een goede beschrijving van de tot nu toe opgedane inzichten en de vertaling in handelingslijnen voor de gemeente Rotterdam op weg naar een klimaatbestendige stad. Rotterdam Climate Proof, Oktober 2013

4 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding Rotterdam klimaatbestendig in Thema s en achtergronddocumenten Onderliggend onderzoek Andere relevante documenten Leeswijzer 8 2. Klimaatverandering in het algemeen Klimaatscenario s Deltascenario s Stedelijk watersysteem en klimaatveranderingen Gevolgen voor het regionale watersysteem Gevolgen voor het stedelijk watersysteem (neerslag en droogte) Rotterdam en toename extreme neerslag, droogte en temperatuur Toename extreme neerslag in Rotterdam Toename neerslag per dag Toename maximale neerslagintensiteit Wateroverlast in de praktijk van Rotterdam Toename extreme neerslag en urgentie Lessen uit het Cloudburstplan Kopenhagen Opgave omgaan met extreme neerslag Rotterdam Toename droge perioden Huidige Rotterdamse situatie Urgentie van toename droge perioden Toename temperatuur Invloed stijging temperatuur op de waterkwaliteit Urgentie toename temperatuur Conclusies 29 4 Rotterdamse adaptatiestrategie

5 5. Doelen en ambities stedelijk watersysteem Huidige regelgeving, beleid en ambities Visie Klimaatbestendig Rotterdam Doelen Raakvlakken en kansen met andere beleidsterreinen Aanpak en strategie De stad kan extreme neerslag opvangen De stad is bestand tegen droogte Uitvoeringsstrategie en borging Verantwoordelijkheden Samenwerking en borging Uitvoeringsstrategie Wat levert het op? 40 Bijlage 1 Overzicht onderzoeksrapporten en beleidsdocumenten 41 Overzicht onderzoeksrapporten 41 Artikelen 41 Overzicht beleidsdocumenten 41 Bijlage 2 42 Bijlage 3 Realisatiestrategie Herijking Waterplan 44 Waterkwantiteit 44 Waterkwaliteit 44 Waterketen 44 Grondwater 45 Rotterdamse adaptatiestrategie 5

6 6 Rotterdamse adaptatiestrategie

7 1. Inleiding 1.1 Rotterdam klimaatbestendig in Thema s en achtergronddocumenten Het klimaat verandert. Op zich is dat niets nieuws. De reden om toch aandacht te besteden aan klimaatverandering en de mogelijke effecten ervan, is de snelheid waarmee klimaatveranderingen de laatste dertig tot veertig jaar hebben doorgezet. In het bijzonder in combinatie met de aanzienlijke toename van het aantal bewoners, de economische waarde van de fysieke gebouwde omgeving en de onderlinge afhankelijkheden in de maatschappij de laatste 150 jaar. Hierdoor kunnen de gevolgen voor het functioneren van de samenleving verstrekkend zijn. Ook voor de regio Rotterdam, laaggelegen in de delta van Rijn en Maas in de nabijheid van de zee, zijn de negatieve effecten van klimaatverandering naar verwachting groot. Tegelijkertijd kunnen veranderingen in het klimaat juist deze dynamische regio ook kansen bieden. De ambitie van Rotterdam is om in 2025 klimaatbestendig te zijn. Dit betekent dat in 2025 de maatregelen zijn getroffen om minimaal last en maximaal profijt te hebben van klimaatverandering op dat moment én in de decennia daarna. Bovendien betekent dit dat bij de (ruimtelijke) ontwikkelingen in de stad vanaf dat moment structureel rekening wordt gehouden met de voorziene klimaatverandering. Teneinde deze ambitie ook daadwerkelijk gestalte te geven, wordt anno 2012 gewerkt aan het opstellen van een zogenaamde Rotterdamse adaptatiestrategie (RAS). Het uitgangspunt van de RAS is dat een klimaatbestendige stad ons ook economisch sterker en aantrekkelijker maakt. De regio Rotterdam en omstreken is één van de belangrijkste economische motoren van Nederland en zelfs Europa. Inzicht in het effect dat klimaatverandering heeft op de regio is van groot belang voor het voortbestaan ervan. Tegelijkertijd is de regio nu veilig en leefbaar. De vragen die in het kader van de RAS beantwoord worden, luiden daarom vooral: Hoe kan de regio Rotterdam ook in de toekomst veilig, leefbaar en aantrekkelijk blijven voor bewoners, bedrijven en (internationale) investeerders? Wat zijn de risico s voor de stad ten gevolge van klimaatverandering? Welke risico s vinden we acceptabel en welke niet? En wat is vervolgens de beste aanpak en welke besluiten zijn er dan nú nodig? De RAS is aangevlogen vanuit vijf thema s die met het oog op klimaatverandering belangrijk zijn voor de stad. Dit zijn: Waterveiligheid Stedelijk watermanagement Adaptief bouwen Stadsklimaat Bereikbaarheid & infrastructuur De RAS geeft voor ieder van deze thema s weer wat de opgave is voor Rotterdam, welke maatregelen er genomen kunnen worden en wie daarbij betrokken zijn. Tegelijkertijd is de RAS een overkoepelend document, waarin met het oog op de leesbaarheid geen ruimte is voor uitgebreide onderbouwingen of beschouwingen op onderzoeksresultaten. Daarom is per thema een achtergronddocument opgesteld dat de keuzes en conclusies die gepresenteerd worden in de RAS nader toelicht en onderbouwt en aangeeft op welke wijze resultaten van diverse (wetenschappelijke) studies en projecten meegenomen zijn in de uiteindelijke strategie. Dit specifieke achtergronddocument richt zich op het thema Stedelijk watersysteem. Andere achtergronddocumenten zijn beschikbaar voor: Bereikbaarheid & infrastructuur, Stadsklimaat, Waterveiligheid en Adaptief bouwen. 1.3 Onderliggend onderzoek Voor het beantwoorden van een aantal specifieke vragen rondom klimaatverandering en de mogelijke effecten en maatregelen voor Rotterdam, is onder andere gebruik gemaakt van resultaten uit onderzoek dat mede is gefinancierd door het nationaal onderzoeksprogramma : Climate Proof Cities (CPC). Daarnaast werkt Rotterdam nauw samen met het nationaal Deltaprogramma, in het bijzonder de Deltadeelprogramma s Rijnmond-Drechtsteden en Nieuwbouw & Herstructurering en zet de gemeente zelf ook onderzoek uit naar innovatieve oplossingen van Rotterdamse klimaatvraagstukken. Onder andere in het kader van de (herijking van het) Waterplan 2 Rotterdam. Voor zover relevant zijn resultaten uit deze projecten en onderzoeken meegenomen in dit achtergronddocument. 1. Inleiding 7

8 1.4 Andere relevante documenten 1.5 Leeswijzer De RAS, de achtergronddocumenten en de verschillende onderzoeksrapporten vormen slechts een deel van de totale hoeveelheid producten en rapporten die in het kader van het Rotterdam Climate Proof programma opgesteld worden. Zo wordt er in regionaal verband bijvoorbeeld een adaptatiestrategie Rotterdam opgesteld (ARR). Bovendien zijn er diverse instrumenten in ontwikkeling zoals: Een (regionale) klimaateffectatlas: kaartbeelden afgeleid van de nationale klimaateffectatlas, vertaald voor de regio Rotterdam. Een (regionale) klimaatadaptatietoolbox: een overzicht van mogelijke maatregelen om met de effecten van klimaatverandering om te gaan. Een klimaatadaptatiebarometer: methodiek voor het inzichtelijk maken van de stand van zaken rondom het klimaatbestendig maken van de stad, inclusief invulling voor Rotterdam. Voor meer informatie rondom deze en andere producten wordt verwezen naar het Programmabureau Duurzaam (www.rotterdamclimateinitiative.nl). Hoofdstuk 2 betreft een algemeen verhaal rondom te verwachten veranderingen in het klimaat naar aanleiding van scenario s van het KNMI en het Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden. Hoofdstuk 3 gaat vervolgens in op de gevolgen van klimaatverandering voor het regionaal en stedelijk watersysteem. In hoofdstuk 4 wordt dit specifiek voor Rotterdam uitgewerkt. Uiteindelijk is klimaatverandering pas een probleem als daardoor het realiseren van de doelen en ambities van de stad Rotterdam in gevaar komt. Bovendien zijn er niet alleen nadelen aan klimaatverandering verbonden, maar ook kansen. Hoofdstuk 5 vat daarom de doelen en ambities van de stad samen. In hoofdstuk 6 komen vervolgens de opgaven en kansen in beeld. In hoofdstuk 7 wordt meer aandacht besteed aan de aanpak en de gekozen strategische richting. Hoofdstuk 8 beschrijft tenslotte de voorgestelde uitvoeringsstrategie en maakt duidelijk welke bestuurlijke keuzes er liggen, welke actoren betrokken zijn en wat de timing is van de gewenste actie. In de bijlagen volgen nog enkele opsommingen onder meer wat betreft gebruikte (onderzoeks-)rapporten en staand beleid. Veel inspiratie gewenst! 8 Rotterdamse adaptatiestrategie

9 2 Klimaatverandering in het algemeen De verandering van het klimaat heeft invloed op steden en in het bijzonder op steden in delta s zoals Rotterdam. Hoe groot die invloed is, op welke terreinen die zich laat gelden en wanneer deze leidt tot ongewenste effecten op het functioneren van de stad is onderzocht. Hiermee is de urgentie van een gerichte aanpak duidelijk geworden. Die gerichte aanpak is vertaald in de Rotterdamse adaptatiestrategie. De sociale en economische ontwikkeling van de stad zijn bepalend voor de invloed van klimaatverandering op Rotterdam en daarmee ook voor de te volgen strategie. Klimaatverandering manifesteert zich nu al maar gaat ook over de lange termijn en gaat daarmee gepaard met onzekerheid. Ook de sociale en economische ontwikkeling op de lange termijn zijn onzeker. Door met scenario s te werken kan met deze onzekerheid worden omgegaan. is dat steeds rekening wordt gehouden met alle vier de scenario s en dat bijvoorbeeld niet gezocht wordt naar een soort middenscenario. Wat voor het ene klimaatverschijnsel een extreem scenario is, is namelijk niet ook het meest extreme scenario voor een ander verschijnsel. Bovendien geldt in beginsel dat alle vier de scenario s even waarschijnlijk zijn 1. Enkele kenmerkende veranderingen in het Nederlandse klimaat die in alle scenario s voorkomen en waar dus in ieder geval rekening mee gehouden moet worden, zijn: De opwarming van Nederland zet door. Hierdoor krijgen we vaker te maken met zachte winters en warme zomers. De winters worden gemiddeld natter. Bovendien is er vaker sprake van extreme neerslaghoeveelheden. 2.1 Klimaatscenario s Figuur 1: KNMI scenario s 2006 Inspelen op klimaatverandering betekent leren omgaan met onzekerheden. Een belangrijk hulpmiddel betreffen de zogenaamde klimaatscenario s die het KNMI in 2006 heeft opgesteld (zie figuur). Uitgaande van twee belangrijke klimatologische stuurvariabelen (de stijging van de wereldtemperatuur en de mogelijke wijziging van luchtstromingspatronen) zijn er vier plausibele beelden geconstrueerd over de veranderingen in het klimaat in Nederland, te weten: Gematigd (G), Gematigd met gewijzigde luchtstroom (G+), Warm (W) en Warm met gewijzigde luchtstroom (W+). Deze scenario s worden vaak gebruikt om een groot deel van de mogelijke veranderingen op te spannen. Van belang BRON: KNMI,2006 Tabel 1: Toelichting klimaatscenario s KNMI BRON: KNMI, Gezien ontwikkelingen in de afgelopen decennia lijkt de temperatuurstijging in W en W+ waarschijnlijker dan die in G of G+. Voor neerslag kunnen hierover echter geen uitspraken worden gedaan. (bron: Klimaatverandering in Nederland, aanvullingen op de KNMI 06-scenario s, juli 2009) 2. Klimaatverandering in het algemeen 9

10 Figuur 2: Deltascenario s BRON: DELTARES, 2011 Tabel bron: Deltares 2: Toelichting 2011 Deltascenario s Sociaal-economische ontwikkeling Referentie RUST WARM DRUK STOOM Zichtjaar Aantal inwoners NL (miljoen) Economische groei (% per jaar) 0,7 0-0,5 0,7 0-0,5 2,6 2,0-2,6 2,6 2,0-2,6 Verstedelijking (% oppervlak) Landbouwareaal (% oppervlak) Natuur (% oppervlak) BRON: DELTARES, 2011 Ook in de zomer neemt de frequentie en de hevigheid van extreme regenbuien toe. Het aantal zomerse regendagen neemt echter af. De zeespiegel blijft voorlopig stijgen. De kans op bepaalde extreme weersituaties neemt toe. Bijvoorbeeld in de vorm van hittegolven of extreme buien (kans op extreme koude neemt overigens af). Een afgeleid effect is voorts dat in de winter de afvoer van de grote rivieren toeneemt en in de zomer juist lagere waterstanden voor kunnen komen. In hoofdstuk 2 en verder wordt uiteengezet wat de negatieve gevolgen én mogelijke kansen van deze veranderingen zijn voor het thema Stedelijk watersysteem. De exacte gevolgen en kansen hangen echter niet alleen af van de veranderingen in het klimaat alleen, maar ook van een aantal sociaaleconomische ontwikkelingen. Over het algemeen komt uit deze scenario s het volgende beeld naar voren voor de regio Rotterdam: Het aantal inwoners zal tot 2100 waarschijnlijk blijven groeien aangezien de trend laat zien dat deltasteden aantrekkelijke vestigingsplaatsen zijn, ook op de lange termijn. Door stedelijke verdichting vindt de toename van het inwonertal naar verwachting grotendeels plaats binnen de huidige stadsgrenzen: de stad breidt zich fysiek nauwelijks uit. De waarde van de roerende en onroerende goederen blijft toenemen als gevolg van toename van aantallen. Stedelijke verdichting vindt met name plaats in voormalige havengebieden. Dit betekent dat in de hele regio de bevolkingsdichtheid in buitendijks gebied toeneemt. Ook de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte zorgt voor een forse toename van bebouwd oppervlak en economische waarde buitendijks. 2.2 Deltascenario s In het kader van het nationaal Deltaprogramma zijn twee van de vier klimaatscenario s van het KNMI gecombineerd met twee van de vier Welvaart en Leefomgevingsscenario s (WLO) van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) uit Dit levert wederom vier scenario s op, te weten Rust, Warm, Druk en Stoom (zie figuur 2). Voor het thema Stedelijk watersysteem betekenen bovenstaande scenario s dat door de verdichting de druk op de buitenruimte toeneemt en daarmee een toename van de verharding. In combinatie met een toename van de frequentie en intensiteit van extreme regenbuien, zal de kans op wateroverlast en schade in de toekomst toenemen. Maar ook perioden van langdurige droogte zullen hun weerslag hebben in de stedelijke omgeving. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op wat de gevolgen van de klimaatveranderingen precies betekenen voor het Rotterdamse watersysteem. 10 Rotterdamse adaptatiestrategie

11 3. Stedelijk watersysteem en klimaatveranderingen Rotterdam is een laaggelegen deltastad gelegen aan de monding van de Rijn en de Maas. Door de stad lopen de boezemwateren de Schie en de Rotte. Daarmee wordt Rotterdam letterlijk vanuit vier kanten (zee, rivier, regen en grondwater) beïnvloed door water en haar grillig karakter. Dit betekent dat een wijziging van één van deze elementen door klimaatverandering directe gevolgen heeft voor de stad en haar watersysteem. Voor het stedelijk watersysteem van de deltastad Rotterdam zijn de volgende klimaateffecten in meer of mindere mate van invloed: toename neerslagextremen toename droge periodes toename gemiddelde temperatuur zeespiegelstijging grotere fluctuatie rivierafvoer Intensieve regenval (veel regen in een korte periode) zal in de zomermaanden vaker voorkomen. In de wintermaanden is de verwachting dat het langduriger kan regenen (meer volume). Maar ook langdurige perioden zonder neerslag zullen vaker en extremer voorkomen. Toename van de gemiddelde temperatuur, zeespiegelstijging en een grotere fluctuatie van de rivierafvoer hebben vooral invloed op de waterkwaliteit. Dit vanwege de opwarming van de temperatuur, een mogelijk verdere intrusie van de zouttong, zowel in rivier als het grondwater en een afname van mogelijkheden om zoet water in te laten door een lagere rivierafvoer in de zomermaanden. In dit hoofdstuk worden de algemene effecten van de klimaatverandering op het stedelijk watersysteem van Rotterdam beschreven. Eerst wordt het regionale watersysteem beschouwd, dat zorgt voor de wateraanvoer naar de stad. Daarna wordt ingezoomd op het stedelijk watersysteem, dat met name is ingericht op de opvang, afvoer en berging van water. Beide systemen worden op verschillende manieren beïnvloed door de gevolgen van de klimaatverandering maar hebben onderling invloed op elkaar. 3.1 Gevolgen voor het regionale watersysteem Aan de noordzijde van Rotterdam zijn de Rotte, de Schie en het Oranjekanaal belangrijke wateren voor de aan- en afvoer van water. Op de zuidoever gebeurt dit direct vanuit de Nieuwe en Oude Maas. Als de klimaatverandering doorzet, stijgen in bepaalde perioden de waterstanden in de rivier. Hierdoor wordt de afvoer van polderwater bemoeilijkt. In tijden van overvloedige neerslag wordt daarmee het vasthouden van water in Figuur 3.1 Rotterdam Deltastad staat van vier kanten onder invloed van water BRON: DE URBANISTEN 3. Stedelijk watersysteem en klimaatveranderingen 11

12 Figuur 3.2 Regionaal watersysteem BRON: DE BOSATLAS VAN NEDERLAND WATERLAND, NOORDHOFF UITGEVERS het regionale watersysteem van zeer groot belang ( bergen aan de bron ) om de druk op het afwateringsstelsel te verminderen. Een voorbeeld hiervan is de waterberging bij de Rotte. Deze is aangelegd in de Eendragstpolder en dient tevens als recreatiegebied en internationale roeibaan. Als gevolg van klimaatverandering neemt ook de kans op langdurig droge perioden met neerslagtekort toe. Een eerste direct gevolg voor Rotterdam en haar omgeving is dat er door droogte een neerslagtekort in de bodem ontstaat en het grondwaterpeil na verloop van tijd zal dalen. Rotterdam bestaat grotendeels uit polders. Deze polders strekken zich uit tot buiten de gemeentegrenzen en omvatten ook grote delen van het omliggende landelijke gebied. Uitdroging van de bodem kan in de veenpolders leiden tot het inklinken van de bodem en dus tot bodemdaling. Bijkomend probleem is de grote waterbehoefte van de intensieve tuinbouwgebieden rondom Rotterdam. Langdurige droogte heeft ook gevolgen voor de ecologische kwaliteit van het open water, omdat de concentraties van voedingsstoffen toenemen die de waterkwaliteit, waterflora en microfauna negatief beïnvloeden. Om deze gevolgen te beperken is het regionale watersysteem voornamelijk ingericht op de aanvoer van voldoende zoet water. De wateraanvoer voor de verversing van het regionale watersysteem van Rotterdam wordt aan de zuidkant van de rivier voornamelijk verzorgd door inlaatpunten gelegen aan de Maas. Deze inlaatpunten zijn in de huidige situatie al regelmatig verzilt (chloridegehalte > 250 mg/l). Rotterdam ligt aan de monding van de Maas en ter hoogte van de stad komen het zoute zeewater en het zoete rivierwater bij elkaar. Deze overgang van zout naar zoet wordt ook wel de zouttong genoemd. De ligging van de zouttong is afhankelijk van het debiet in de Rijn en Maas en ligt bij lagere rivierafvoeren in de zomer verder landinwaarts. Om het Zuiderpark en het watersysteem op Zuid van zoet water te voorzien wordt daarom de Blauwe Verbinding aangelegd waarbij schoon water vanuit de Oude Maas, waar minder sprake is van zoutindringing, naar de stad wordt geleid. Aan de noordkant van de stad wordt het water via het boezemsysteem aangevoerd vanaf de Hollandse IJssel en de Zuidplaspolder. In droge perioden kan deze aanvoer onvoldoende zijn en bestaat de mogelijkheid om water vanuit het Brielsemeer via het Delflandse boezemsysteem aan te voeren. Dit staat bekend als de `Kleinschalige Water Aanvoer`. In beide systemen is de stad Rotterdam het eindpunt van de watervoorziening waardoor de kwaliteit sterk is afgenomen. In de praktijk wordt ook water met een verhoogd chloride- 12 Rotterdamse adaptatiestrategie

13 Figuur 3.3 Zouttong huidige situatie, aantal dagen met te hoog chloridegehalte Figuur 3.4 Zouttong toekomstige situatie, aantal dagen met te hoog chloridegehalte BRON: BARNEVELD ET AL., 2013 IN PREP gehalte ingelaten via het Oostplein. Als er geen water wordt ingenomen dalen namelijk de singelpeilen waardoor het risico op grondwater- en bodemdaling in de stad toeneemt. Nadeel is dat het hogere zoutgehalte negatieve gevolgen kan hebben voor de flora en fauna. Zoals gesteld: door de zeespiegelstijging en de afname van de rivierafvoer in droge periodes zal de zouttong verder landinwaarts opschuiven. Het aantal dagen dat het chloridegehalte boven de 250 mg/l ligt zal dan ook toenemen (zie figuur 3.4). Voor de watervoorziening zal in de toekomst meer worden gekeken naar de gebruiksfuncties binnen het gebied en de eisen die daarvoor worden gesteld aan de waterkwaliteit. Niet alleen het chloridegehalte is daarbij van belang, maar ook de temperatuur en het fosfaat- en zuurstofgehalte. Daarbij stelt het stedelijk watersysteem andere eisen aan de waterkwaliteit dan landbouwgebieden. Voor het stedelijk watersysteem is het op peil houden van het oppervlaktewater en het daaraan gekoppelde grondwaterniveau zodanig belangrijk, dat een mindere waterkwaliteit toelaatbaar is. Het voorkomen van zettingen en droogvallende houten paalkoppen in de funderingen heeft dan een hogere prioriteit dan de ecologie in de stadswateren. Vanuit het Deltaprogramma en de waterschappen wordt geschreven aan de zogenoemde ambitiedocumenten watervoorziening, waarin deze afwegingen verder worden uitgewerkt. 3.2 Gevolgen voor het stedelijk watersysteem (neerslag en droogte) Neerslag Het Rotterdamse stedelijk watersysteem bestaat voornamelijk uit binnendijks gelegen polders. Al het regenwater dat binnen de polder valt moet worden afgevoerd, of tijdelijk geborgen. De manier waarop dat gebeurt verschilt. Op de zuidoever wordt overtollig water direct uitgemalen 3. Stedelijk watersysteem en klimaatveranderingen 13

14 Figuur 3.5 Rotterdamse poldersysteem BRON: DE URBANISTEN op de rivier. In het noorden is daarvoor een uitgebreid afwateringsstelsel met poldersloten en boezemwateren aanwezig. Het stedelijk watersysteem van Rotterdam houdt de polders op peil en droog. Het is een robuust systeem dat bestaat uit oppervlaktewater (singels, plassen, vaarten, boezems) voor de aan- en afvoer van water en een rioolstelsel voor de opvang en afvoer van regen- en afvalwater. Het watersysteem is een volledig in elkaar vervlochten systeem van riolen, singels en pompen. Grote delen van Rotterdam kenmerken zich als dicht stedelijk gebied met veel verharding, relatief weinig oppervlaktewater en een rioolstelsel met in het algemeen een grote berging en afvoercapaciteit. Bij de aanleg van het watersysteem van 1850 is de nadruk gelegd op het rioolstelsel. Via het rioolstelsel werd al het overtollige water uit de stad direct naar de rivier gepompt. Ditzelfde gold voor het water vanuit de singels. Het watersysteem is inmiddels deels ontvlochten maar toch wordt het meeste regenwater nog door het gemengde rioolstelsel afgevoerd. Het rioolstelsel heeft een relatief grote afvoercapaciteit en berging, waardoor alleen bij extreme buien vervuild regenwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. onderlopen van kelders en souterrains onderlopen van tunnels in verkeersroutes en verdiept gelegen hoofdwegen onderlopen van woningen, winkels en kantoor- en bedrijfspanden door lage ligging en/of geringe drempelhoogte onderlopen van transformatorhuisjes en daardoor verstoring van het elektriciteitsnetwerk verstoring van het communicatienetwerk Droogte Droogteproblematiek binnen het stedelijk watersysteem is een complex probleem met veel aspecten. In figuur 3.6 en 3.7 zijn de droogteprocessen in het stedelijk watersysteem op straatniveau afgebeeld en ook de mogelijke typen schade die door droogte kunnen optreden. Meteorologische droogte wordt veroorzaakt door een gebrek aan neerslag, terwijl de verdamping van oppervlaktewater en vegetatie doorgaat. Daarnaast kan meteorologische droogte versterkt worden door wegzijging van grondwater naar diepere lagen, drainage, grondwateronttrekking en door oppervlaktewaterafvoer. Problemen en mogelijke schades ten gevolge van toename extreme neerslag zijn: verslechtering van de waterkwaliteit door overstortingen vanuit het rioolstelsel water op straat in de vorm van plassen en het onderlopen van tuinen en achterpaden onderlopen van verkeerstunnels voor voetgangers en fietsers afvalwater op straat uit de gemengde riolering Verdamping door vegetatie zorgt voor een grote waterafvoer uit het stedelijk gebied en heeft een belangrijke rol in het ontstaan van droogte. Hierbij is de verdamping door stedelijke vegetatie in gebieden als Rotterdam hoger dan die door vegetatie in landelijk gebied. De aanvulling van water door neerslag wordt in stedelijk gebied beperkt door de aanwezigheid van veel verhard oppervlak, waardoor het water via riolering en afvalwaterzuivering wordt afgevoerd naar de rivier in plaats van infiltratie in de bodem. 14 Rotterdamse adaptatiestrategie

15 Figuur 3.6 Gevolgen droogteproces BRON: DELTARES 2012 Figuur 3.7 Locale grondwatercyclus BRON: DELTARES Stedelijk watersysteem en klimaatveranderingen 15

16 In droge perioden neemt bij niet ingrijpen het bodemvochtgehalte af en dalen de grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen in de singels. Door droge omstandigheden kunnen verschillende schades optreden. De belangrijkste zijn: Paalrot van houten paalfunderingen, die wordt veroorzaakt door het langdurig dalen van het grondwaterpeil tot onder het niveau van de paalkop. Momenteel wordt dit naar verwachting vooral veroorzaakt door lekke, drainerende riolen en niet zozeer door meteorologische droogte. De kwetsbaarheid van funderingen vormt een groot potentieel risico voor oude wijken. Zetting wordt vooral veroorzaakt door de ontwatering en de daarop volgende daling van de grondwaterstand en inklinking van de bodem. De polders van Rotterdam kennen namelijk een sterk samendrukbare ondergrond. In het zuiden voornamelijk klei en het noordoosten overwegend veen. Dit proces wordt in beperkte mate versterkt door het uitzakken van het grondwater in droge perioden. Uiteindelijk zal de maaivelddaling leiden tot verzakking van bebouwing en buitenruimte en de toename van (grond)wateroverlast. De schade die optreedt, komt tot uiting in kosten voor het ophogen van straten en tuinen. Door (ongelijke) zetting kan schade aan wegen en leidingen optreden. Dit is potentieel een groot risico door de grote investeringen in infrastructuur. Hittestress en het urban heat island effect worden versterkt door droogte doordat er minder water beschikbaar is voor verdamping door vegetatie. De schaderamingen lopen sterk uiteen, maar het effect van hitte op de gezondheid en arbeidsproductiviteit is aantoonbaar negatief. Dit onderdeel valt onder het thema Stadsklimaat en is daarin verder uitgewerkt. De waterkwaliteit zal afnemen als er minder aanvulling door neerslag voorhanden is. Minder water zorgt voor een grotere concentratie van (voedings)stoffen, snellere opwarming van het water en minder zuurstof in het watersysteem. Hierdoor is de kans op vissterfte en algenbloei groter. Door gebiedsvreemd (zouter) water in te laten wordt water van een andere (mindere) kwaliteit ingelaten. Dit komt de flora en fauna niet ten goede. De kwaliteit van inlaatwater en de robuustheid van de flora en fauna is bepalend voor de te verwachten effecten. Op locaties waar door een slechte waterkwaliteit nu al overlast optreedt, zullen de problemen erger worden. 16 Rotterdamse adaptatiestrategie

17 4. Rotterdam en toename extreme neerslag, droogte en temperatuur 4.1 Toename extreme neerslag in Rotterdam Figuur 4.1 Landelijk aantal dagen per jaar met 15 millimeter neerslag of meer Toename neerslag per dag Ten opzichte van de rest van Nederland zien we aan de kust en met name ook het stedelijk gebied van Rotterdam een sterkere toename van het aantal dagen per jaar waarin meer dan 15 millimeter regen valt (zie figuur 4.1, 4.2 en tabel 4.1) Afhankelijk van het klimaatscenario betekent dit voor Rotterdam dat het aantal dagen met meer dan 15 millimeter toeneemt van per jaar, naar of maal per jaar. Figuur 4.2 Aantal dagen per jaar met 15 millimeter neerslag of meer in Zuid Holland. BRON KNMI Tabel 4.1: Aantal dagen per jaar met meer dan 15 millimeter neerslag Aantal dagen > 15 mm Maximale dagneerslag [mm] Rotterdam en toename extreme neerslag, droogte en temperatuur 17

18 4.1.2 Toename maximale neerslagintensiteit Naast de toename van het aantal dagen met extreme neerslaghoeveelheden, is uit onderzoek van het KNMI gebleken dat de temperatuurstoename ook leidt tot een toename van extreme neerslag intensiteiten. Bij toenemende temperaturen en gelijkblijvende relatieve vochtigheid zal er meer waterdamp in de atmosfeer komen. Daarnaast zorgt de warme lucht ook voor een toename in de opwaartse luchtstroming tijdens een bui (zie figuur 4.3). Dit effect versterkt de vorming van waterdruppels en daarmee de toename van extreme neerslagintensiteit en op dertien getransformeerde meetreeksen, die samen representatief zijn voor De Bilt) voor verschillende herhalingstijden en neerslagperioden. Figuur 4.3 Versterkte buivorming door opwaartse luchtstroming Het KNMI concludeert dat de toename van de maximale uurintensiteit ongeveer gelijk is aan 14% per graad temperatuursstijging. Ofwel, bij een extreme bui met een herhalingsperiode van T=100 jaar, neemt de intensiteit van 43 millimeter in een uur toe naar 53 millimeter. Door het KNMI zijn de jaarstatistieken voor de neerslagextremen (millimeter) in het huidige klimaat en het toekomstige klimaat rond 2050 bepaald, welke in tabel 4.2 zijn opgenomen. Deze zijn gebaseerd op de meetreeks van De Bilt BRON: KNMI Tabel 4.2 Jaarstatistiek voor de neerslagextremen (millimeter) De Bilt in het huidige klimaat en het toekomstige klimaat rond 2050 Neerslagperiode 1 uur 1dag 10 dagen Herhalingstijd huidig G G+ W W+ huidig G G+ W W+ huidig G G+ W W+ 1 jaar jaar jaar BRON: BUISHAND ET AL., 2009 Figuur 4.4 Regenduurlijnen en de invloed van temperatuursstijging BRON: GEMEENTE ROTTERDAM 18 Rotterdamse adaptatiestrategie

19 Wanneer deze transformatie wordt toegepast op de verschillende regenduurlijnen ontstaat een beeld van de verschuiving van herhalingsperiode. In figuur 4.4 zijn de regenduurlijnen voor het huidige klimaat en het toekomstig klimaat naast elkaar gepresenteerd. Elke herhalingsperiode heeft een kleur gekregen, waarbij het huidige klimaat een dunne lijn heeft en het toekomstig klimaat een vette lijn. In de figuur is te zien dat een bui met een herhalingstijd van T=5 jaar in de toekomst ongeveer overeenkomt met een herhalingstijd van T=10 jaar in de huidige situatie. Figuur 4.5 Kusteffect op dag extremen en uurextremen BRON: KNMI Figuur 4.6 Illustratie toename extreme neerslag uitgezet tegen een mensenleven BRON: ROTTERDAM WATERSTAD Rotterdam en toename extreme neerslag, droogte en temperatuur 19

20 Uit recent onderzoek blijkt dat in de zomer de neerslag in de kuststreek relatief toeneemt ten opzichte van het binnenland, mogelijk vanwege de snel oplopende temperatuur van de Noordzee. Naarmate Nederland verder opwarmt, zal dit effect sterker worden. In figuur 4.5 is dit kusteffect duidelijk te zien. Ook komt hieruit naar voren dat het kusteffect minder sterk is voor de uurextremen. De algemene conclusie is dan ook dat het aantal dagen waarop veel neerslag valt (>15millimeter) toeneemt, evenals de maximale uurintensiteit. In figuur 4.6 is dit geïllustreerd Wateroverlast in de praktijk van Rotterdam Wanneer gaat mis? Rotterdam heeft in de afgelopen jaren een aantal keren te maken gehad met flinke wateroverlast ten gevolge van hevige neerslag. De gevallen waarbij er sprake is geweest van klachten en ook schade, zijn opgenomen in tabel 4.3. Daarbij waren de gevallen in 1999 en 2001 aanleiding voor het opstellen van het Waterplan Centrum. De doelstelling van dit plan was het analyseren van het probleem en het opstellen van een maatregelenplan dat binnen Tabel 4.3 Gevallen van extreme neerslag in Rotterdam in de periode BRON: GEMEENTE ROTTERDAM Figuur 4.7 Kaart met brandweermeldingen regenbui 14 juli 2011 BRON: GEMEENTE ROTTERDAM 20 Rotterdamse adaptatiestrategie

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling

Platform Zoetwater Regio West-Nederland. Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Platform Zoetwater Regio West-Nederland Regionale knelpuntenanalyse zoetwater 2.0 en verkennende maatregelen- en effectbepaling Zout Peil Geen aanvoer Datum 6 maart 2012 Kenmerk 076324540:0.1 Projectnr

Nadere informatie

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied

Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied Quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen M. Hoogvliet F. van de Ven J. Buma N. van Oostrom R.

Nadere informatie

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013

Deltascenario s voor 2050 en 2100. Nadere uitwerking 2012-2013 Deltascenario s voor 2050 en 2100 Nadere uitwerking 2012-2013 - 2 - Inhoudsopgave Samenvatting (brochure) Herziene Deltascenario s: scherpere toekomstblik door meerdere vensters 4 Inleiding 15 1.1 Scenario

Nadere informatie

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland

Een delta in beweging. Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Een delta in beweging Bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland Planbureau voor de Leefomgeving

Nadere informatie

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering

Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Omgevingsanalyse Sturing Nieuwbouw en Herstructurering Eindrapport Dr. Robert J. de Graaff 14 september 2011 14 september 2011 pag. 2 van 49 Inhoudsopgave Managementsamenvatting... 5 Inleiding... 5 Werkwijze...

Nadere informatie

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland

KNMI 14. klimaatscenario s. voor Nederland KNMI 14 klimaatscenario s voor Nederland 2 Inhoudsopgave Kerncijfers 6 KNMI 14-klimaatscenario s samengevat 7 Inleiding 8 KNMI 14-klimaatscenario s 8 Waarom nu nieuwe scenario s? 8 Scenario s plus natuurlijke

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water

Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015. In Dordt draait het om water Gemeentelijk Rioleringsplan V Afval-, hemel- en grondwater gemeente Dordrecht 2011-2015 In Dordt draait het om water oktober 2010 Kenmerk R001-4669413WHD-mya-V04 Verantwoording Titel Gemeentelijk Rioleringsplan

Nadere informatie

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving

Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving 3508 TA Utrecht www.tno.nl T 030 256 4750 F 030 256 4755 info@nitg.tno.nl Quickscan DSM-spoorzone: Verkenning van duurzame oplossingsrichtingen voor het waterbeheer in Delft en omgeving Datum September

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals

Open call Adaptatie aan klimaatverandering. Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Open call Adaptatie aan klimaatverandering Uitnodiging tot het indienen van pre-proposals Copyright 2009 Stichting

Nadere informatie

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1

Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Naar een klimaatbestendig NL Kaders voor afweging, Definitiestudie Fase 1 Definitiestudie uitgevoerd als brugproject in het kader van het Routeplanner Programma Lagen: Uitvoerbaarheid Rijk Provincie Waterschap

Nadere informatie

ROTTERDAM climate proof

ROTTERDAM climate proof ROTTERDAM The Rotterdam Challenge on Water and Climate Adaptation climate proof adaptatieprogramma 2009 rotterdam climateproof / adaptieprogramma 2009-1 Mission statement RCI De uitstoot van CO2 halveren

Nadere informatie

Gemalenplan 2011 2020

Gemalenplan 2011 2020 121540 Gemalenplan 2011 2020 versie maart 2010 Waterschap Zuiderzeeland Afdeling Zuiveringen en Gemalen Postbus 229 8200 AE Lelystad Telefoon: (0320) 274 911 www.zuiderzeeland.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling.

Waterkwaliteit onder de loep. Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Waterkwaliteit onder de loep Aandachtspunten voor het waterkwaliteitsbeleid van HHSK op basis van doelen, toestand en ontwikkeling. Defintief Januari 2014 1 Inleiding 1.1 Plaats in de plancyclus HHSK stelt

Nadere informatie

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw

Zoetwatervoorziening in Nederland. aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw Zoetwatervoorziening in Nederland aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw 2 e (gecorrigeerde) druk Frans

Nadere informatie

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds)

Aandacht voor Veiligheid. Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) Aandacht voor Veiligheid Jeroen Aerts, Ton Sprong, Bert Bannink (eds) 1 Aandacht voor Veiligheid is tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Ontwerp. Nationaal Waterplan

Ontwerp. Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan Ontwerp Nationaal Waterplan 22 december 2008 Samenvatting Nationaal Waterplan 4 Het Nationaal Waterplan: Duurzaam en klimaatbestendig De uitvoering in volle gang Nederland,

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water

Bouwstenen voor WBP5. December 2014 versie 02. Droge voeten, schoon water Bouwstenen voor WBP5 December 2014 versie 02 Droge voeten, schoon water INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. Onze ambitie: droge voeten, schoon water en een waterbewuste omgeving 7 1.1 We werken slim en innovatief

Nadere informatie

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland

Veerkracht waar mogelijk. Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Veerkracht waar mogelijk Ontwerpend onderzoek voor Klimaatbestendig Nederland Het klimaatbestendig maken van Nederland is een van de grootste ruimtelijke opgaven van de 21e eeuw, een opgave die in toenemende

Nadere informatie

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk?

Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Opdrachtgever: Adviescommissie Water Een waterverzekering in Nederland: mogelijk en wenselijk? Auteur: dr.ir. Matthijs Kok PR1038 oktober 2005 Inhoud Voorwoord...ii 1 Inleiding... 1 1.1 Aanleiding...1

Nadere informatie

Behoud van veenbodems door ander peilbeheer

Behoud van veenbodems door ander peilbeheer Alterra is onderdeel van de internationale kennisorganisatie Wageningen UR (University & Research centre). De missie is To explore the potential of nature to improve the quality of life. Binnen Wageningen

Nadere informatie

Klimaatverandering in het stedelijkgebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem

Klimaatverandering in het stedelijkgebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem Klimaatverandering in het stedelijkgebied Groen en waterberging in relatie tot de bodem RIVM rapport 607050008/2011 E.M. Dirven-van Breemen A. Hollander J.W. Claessens Klimaatverandering in het stedelijk

Nadere informatie

Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts

Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Faculteit Aard en levenswetenschappen Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen Onzekerheid verzekerd Prof. Dr. Jeroen Aerts Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

september 2006 Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces

september 2006 Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces Van Veenweidepact naar Herbegrenzing Krimpenerwaard Een second opinion over de inhoud en het proces september 2006 C. Kwakernaak M. Pleijte E.P. Querner J. van den Akker 1 0. INLEIDING en BEVINDINGEN 0.1

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie