Vastgoed waarderen is geen kinderspel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vastgoed waarderen is geen kinderspel"

Transcriptie

1 Vastgoedtaxatie en verkoop voor woningcorporaties Vastgoed waarderen is geen kinderspel Duidelijk. DTZ Zadelhoff

2 Vastgoedtaxatie en verkoop voor woningcorporaties MISSCHIEN STELT U ZICH OOK VRAGEN ALS: Welke effecten hebben de huidige economie en politiek op ons vastgoedbezit? Hoe implementeer ik zo efficiënt en effectief mogelijk de verplichte balanswaardering op marktwaarde (RJ-645)? Welk bezit moet ik behouden en welk bezit kan ik beter afstoten? Hoe ga ik om met de nieuwe regelgeving over complexgewijze verkoop (circulaire Blok)? Hoe ga ik om met maatschappelijk en zorgvastgoed en hoe stuur ik dit bezit? Hoe houd ik maatschappelijk en economisch rendement in balans? DTZ ZADELHOFF ADVISEERT WONINGCOR- PORATIES BIJ DE HIERNAAST VERMELDE EN GERELATEERDE VRAAGSTUKKEN. WIJ ZIJN GESPECIALISEERD IN: (portefeuille)taxaties ten behoeve van de marktwaardering voor de balans (RJ-645), voor financiering of voor complexgewijze aan- en/of verkoop; taxaties maatschappelijk vastgoed: taxaties voor specifiek zorg-, onderwijs- en cultuurvastgoed; taxaties voor herbouwwaarde: taxaties ten behoeve van brandverzekeringdoeleinden; WOZ taxaties; de begeleiding van de aan- of verkoop van woningcomplexen, zorgobjecten of ander onroerend goed; veilingen: de verkoop van onroerend goed via een digitaal platform.

3 Reguliere taxaties Per 1 januari 2014 wordt niet-daeb bezit van woningcorporaties niet meer op bedrijfswaarde, maar op marktwaarde getaxeerd (RJ-645). De nieuwe wetgeving brengt veel vragen met zich mee voor woningcorporaties. DTZ Zadelhoff is gespecialiseerd in het efficiënt en effectief uitvoeren van portefeuilletaxaties voor woningcorporaties. Wij zijn op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en hanteren zowel onze eigen rekenmodellen als andere gangbare rekenmodellen (Reasult TMS, WALS TMS, aedex IPD etc). We taxeren vaak voor de volgende doeleinden: balanswaardering marktwaarde (RJ-645); financiering; aankoop- en verkoop; (her)ontwikkeling. DTZ Zadelhoff kan u adviseren bij vraagstukken als: Wij willen beter grip op onze portefeuilletaxatie. Welk systeem is het meest effectief voor onze organisatie? Wat wordt er dit jaar van ons verwacht voor de balans? Welke nieuwe regelgeving en nieuwe trends zijn er in de vastgoedmarkt? Wat is de marktwaarde van ons bezit (DAEB/niet-DAEB)? Hoe gaan wij efficiënt om met complexindelingen? Welke processen worden door accountants goedgekeurd? Hoe interpreteren wij de uitkomsten en hoe sturen wij erop? drs. Joosje Lugard MSRE MRICS RT T M E Een woningcorporatie vroeg om hulp bij de waardering op marktwaarde van haar niet-sociale bezit, wat noodzakelijk was vanwege nieuwe regelgeving (RJ-645). Het expliciete verzoek was om kennisoverdracht te faciliteren. DTZ Zadelhoff hielp bij het opstarten en uitvoeren van dit proces, onder andere met de implementatie van het Taxatie Management Systeem van Reasult. Door intensieve samenwerking met de opdrachtgever en duidelijk procesmanagement heeft DTZ Zadelhoff een solide fundering gelegd voor toekomstige balanswaarderingen en portefeuillesturing. De medewerkers van de woningcorporatie hebben het taxatieproces onder controle en het bestuur heeft vertrouwen in de cijfers waarop zij sturen.

4 Taxaties van zorg- en maatschappelijk vastgoed De publieke sector staat onder druk. Geldkranen worden dichtgedraaid en privatisering wordt op veel terreinen doorgezet in lastige economische omstandigheden. Van maatschappelijke organisaties verlangt dat een herijking van hun strategie, onder meer voor het vastgoed dat ze in gebruik hebben. DTZ Zadelhoff helpt u bij het in kaart brengen, analyseren en waarderen van uw vastgoed. Zo kunt u goed inspelen op de huidige ontwikkelingen en uw vastgoed zo inzetten dat het zowel maatschappelijk als financieel goed rendeert. Welke effecten heeft dit voor het maatschappelijk vastgoed dat u bezit? Is een woningcorporatie kansloos wanneer een zorgpartij of onderwijsinstelling opzegt of kan het gebouw een alternatieve bestemming krijgen? Speelt de zittende huurder daar nog een rol in? En wat betekent dit voor de waarde van het vastgoed? drs. Kim van Sluijs RT T M E Een woningcorporatie verneemt van een zorgpartij dat het huurcontract van een aantal verzorgingshuizen wordt opgezegd vanwege een groot aantal lichte zorgindicaties. De mogelijkheden van de gebouwen moeten in kaart worden gebracht. DTZ Zadelhoff maakt een feitelijke inschatting van het potentiële verdienmodel dat een zorgpartij kan realiseren bij de exploitatie van elk van de verzorgingshuizen. Daarbij wordt rekening gehouden met alternatieve aanwendingsmogelijkheden. Een aantal verzorgingshuizen blijkt verouderd te zijn en niet meer geschikt voor intramurale exploitatie, mede vanwege het geringe aantal hoge zorgindicaties. DTZ Zadelhoff rekent een aantal scenario s door. Een transformatie en daarna een mix van verpleging en het scheiden van woon en zorg blijkt het best aan te sluiten op de huidige markt. Dit vertegenwoordigt ook de hoogste waarde. Met deze kennis heeft de woningcorporatie met de zorgpartij besloten dit model voor een aantal verzorgingshuizen toe te passen.

5 Herbouwwaardetaxaties Elke zes jaar moet u een taxatie van de herbouwwaarde conform artikel 7:960 laten uitvoeren, zodat u de juiste opstalverzekering afsluit. Taxaties vanwege verzekeringsdoeleinden vallen onder het VRT register (Verenigd Register Taxateurs), waar de ervaren taxateurs van DTZ Zadelhoff staan ingeschreven. Onze deskundige VRT-geregistreerde taxateurs zorgen ervoor dat: Onze rapporten zijn duidelijk, onafhankelijk en wettelijk beschermd. In geval van schade zijn de getaxeerde bedragen bindend. u voldoet aan de verplichting door de verzekeraar; u onvoldoende dekking door onderverzekering voorkomt; u te hoge premies door oververzekering voorkomt; bewijslast wordt gecreëerd bij schade; u discussie over de juiste waarde voorkomt; privé-aansprakelijkheid van v.v.e. bestuurders wordt uitgesloten. drs. Robert Kat MSRE MRICS RT VRT T M E Een grote woningcorporatie wilde een accurate en volledige, maar scherp geprijsde taxatie van haar vastgoed. Door de verzekeraar werden veel objecten op basis van een desktopanalyse getaxeerd. Omdat specifieke kenmerken van het gebouw buiten beschouwing kunnen worden gelaten, is het risico op onderverzekering of een te hoge premie bij een desktoptaxatie groot. DTZ Zadelhoff bood een alternatief. DTZ Zadelhoff bekeek het woningbezit op complexniveau en elk complex aan de buitenzijde. In samenspraak met de woningcorporatie is de belangrijkste informatie per woningcomplex geïnventariseerd. Per complex werd een afzonderlijk taxatierapport opgesteld. Op deze manier is tegen een zeer scherp tarief en binnen tien weken een accurate inschatting gemaakt van de herbouwwaarde.

6 WOZ-taxaties Met een WOZ-taxatie kunt u flink besparen op heffingen en belastingen. Als basis voor deze heffingen en belastingen dient de waarde in het economisch verkeer op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het belastingjaar te worden vastgesteld. Joost Daalmans MSc RDMW T M E Onze taxateurs zorgen voor het: maken van bezwaar tegen de ontvangen WOZ-beschikkingen; bewaken van de wettelijke termijnen binnen de bezwaarprocedure; motiveren en onderbouwen van het bezwaar; voeren van het formele overleg (hoorzitting) met de gemeenten; uiteindelijk afhandelen van het bezwaar. ir. Lennaert Diephuis RT T M E Een woningcorporatie besloot op advies van DTZ Zadelhoff de WOZ-waarden van haar volledige bezit te laten taxeren om onnodig hoge belastingen en heffingen te voorkomen. DTZ Zadelhoff zorgde ervoor dat de WOZ-waarde van vrijwel alle complexen werd verlaagd, in een aantal gevallen zelfs met meer dan 20%. Eerst werd het corporatiebezit onderverdeeld in complexen en per complex een representatieve VHE bepaald. Bij het bezichtigen van de VHE s is vooral gelet op oppervlakte/ inhoud, locatie, courantheid en staat van onderhoud. Op basis van referentietransacties bepaalde DTZ Zadelhoff per VHE de waarde. Deze bleek erg af te wijken van de gemeentelijke WOZ-waarde. De gemeente had haar referentiestelsel gebaseerd op transacties van particuliere woningen. Deze verschillen vrijwel altijd van corporatiebezit qua voorzieningen, kwaliteit en afwerkingsniveau. De referentie van DTZ Zadelhoff bleek realistisch en gunstiger. Dit leidde tot een significante besparing op gemeentelijke belastingen.

7 Complexgewijze aankoop en verkoop De markt van complexgewijze aankoop en verkoop van woningcorporatiebezit groeit sterk. Bij een dergelijke verkoop is een strak en transparant verkoopproces van het grootste belang. Timing is hierbij cruciaal. Bovenal wilt u uw financiële doelstellingen behalen. DTZ Zadelhoff biedt een verkoopplatform voor complexgewijze verkoop van woningen, zorgobjecten en BOG dat aan al deze eisen voldoet. Wij geven antwoord op vragen van woningcorporaties als: Hoe kunnen wij onze portefeuille optimaal structuren? Op welke wijze kunnen we het beste voldoen aan alle verkoopbelemmerende beperkingen van de overheid? Kan DTZ Zadelhoff de sociale en/of geliberaliseerde woningcomplexen voor ons verkopen? Hoe kunnen we onze zorgobjecten zo goed mogelijk verkopen? Uw objecten complexgewijs laten verkopen door DTZ Zadelhoff biedt u veel voordelen zoals: verantwoording voor het gehele verkoopproces; een lokaal, nationaal en internationaal netwerk en toegang tot de financiële markten, met als resultaat een optimale prijsvorming; een transparant proces waarbij integriteit hoog in het vaandel staat; adviseurs gespecialiseerd in de regelgeving van complexverkopen voor corporaties; een eigen researchteam met ervaring en inzicht in de woningmarkt; lokale experts met regio-overschrijdende kennis. mr. Drs. D.W. van den Top T M E Een woningcorporatie besloot een deel van de woningportefeuille te verkopen. De reden voor dispositie was een nieuwe regionale focus; alles buiten de regio moest verkocht worden. Een groot deel van de woningcomplexen viel onder de typering sociaal vanwege het aandeel sociale huur binnen het complex. DTZ Zadelhoff verkocht in korte tijd de woningcomplexen aan internationale partijen en grote particuliere beleggers met een leegwaarderatio boven de 80%. De historisch lage rente in de huidige markt levert investeerders nauwelijks rendement op bij risicoloze investeringen. Investeerders accepteren daarom steeds meer risico en zoeken hun toevlucht in de relatief zekere opbrengsten van sociaal verhuurde woningcomplexen.

8 Veilingen Voor het verkopen van vastgoed op een transparante en laagdrempelige manier biedt DTZ Zadelhoff een uniek online verkoopplatform. Sinds de lancering vier jaar geleden zijn meer dan 300 objecten succesvol verkocht. Het platform biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd woningen en bedrijfsmatig onroerend goed, zowel separaat als complexmatig, te verkopen. We spreken hiermee een grote doelgroep aan. Daarnaast heeft de verkoper altijd het recht van gunning, waardoor u bepaalt aan wie u verkoopt. Het online verkoopplatform van DTZ Zadelhoff garandeert u: een openbaar, transparant en laagdrempelig verkoopproces; flexibiliteit: in hetzelfde proces is verkoop individueel of als complex mogelijk; prijsoptimalisatie: bieders kunnen een eerdere bieding herzien. Verkoop op ons online verkoopplatform is mogelijk voor alle typen vastgoed: woningen/woningcomplexen; bedrijfs-, winkel- en kantoorruimte; grondposities; cultureel en maatschappelijk vastgoed. drs. Robert Kat MSRE MRICS RRV RT T M E Jentine Verlee RT T M E U wilt zich meer gaan richten op DAEB activiteiten en een aantal niet-daeb complexen afstoten, waaronder woningen, bedrijfsruimten en kantoren. DTZ Zadelhoff biedt een online verkoopplatform dat aan alle eisen van de overheid voldoet en transparant is, dus zeer geschikt voor de verkoop van corporatiebezit. Alleen partijen die zich van tevoren bekend maken kunnen deelnemen aan het verkoopproces. We maken een analyse van de niet-daeb complexen en adviseren u over de geschiktheid en timing van de verkoop. We stellen een verkoopschema op. Per online veiling worden de woningen zowel individueel als in combinatie aangeboden, waarbij er gegund kan worden bij de optimale opbrengst.

De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie

De WOZ Goudgerand Breder gebruik WOZ-informatie De WOZ "Goudgerand" Breder gebruik WOZ-informatie Platform waardering onroerende zaken Juli 2008 Dit rapport is voorbereid door de Commissie Breder gebruik WOZ-informatie van het Platform Waardering Onroerende

Nadere informatie

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn

Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat. Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn Handboek modelmatig waarderen marktwaarde in verhuurde staat Stefanie Buffing, Wolter Achterveld en Johan Conijn Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting... 4 3 Achtergrond... 7 4 Methodologie...

Nadere informatie

Stand en verstand van sturen op rendement

Stand en verstand van sturen op rendement Stand en verstand van sturen op rendement Reasult whitepaper maart 2013 Dit whitepaper is geschreven naar aanleiding van een onderzoek onder bestuurders van woningcorporaties, uitgevoerd door Reasult en

Nadere informatie

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE

MASTER THESIS MSRE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE GEDRAGSECONOMIE EN DE COMPLEXGEWIJZE VERKOOP VAN CORPORATIEWONINGEN!! MASTER THESIS MSRE AMSTERDAM SCHOOL OF REAL ESTATE AUGUSTUS 2014!! AUTEUR: ING. J.P. (JOEY) VAN NIFTRIK Titel Ondertitel Gedragseconomie

Nadere informatie

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling?

Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Assetmanagement bij corporaties Hype of structurele ontwikkeling? Resultaten onderzoek 2 Assetmanagement bij corporaties Verantwoording Veel corporaties zijn bezig met assetmanagement. In dit kader heeft

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016

Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 Beleidsplan Stichting Stadsherstel Amsterdam 2014 2016 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Missie en visie 4. Interne analyse 5. Externe analyse 6. Beleid en strategische doelen 2014 t/m 2016 Bijlage 1 1.

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES. Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match?

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES. Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match? BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Rendement en risicobeheersing; een keuze of een match? APRIL 2012 COLOFON Dit nieuwsmagazine is een uitgave van BDO. Contactgegevens BDO Branchegroep Woningcorporaties

Nadere informatie

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari)

BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) BELEGGERS IN KAART (versie 10 januari) Beleggers in kaart is een voortschrijdend document en bevat de tot op heden verzamelde informatie uit de diverse bijeenkomsten over het aantrekken van beleggers in

Nadere informatie

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10

Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek fiche 10 Een alternatief voor de WOZ; kan het objectiever en transparanter? Eindrapportage SGO3-onderzoek

Nadere informatie

Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie. www.dtz.nl www.dtz.com

Capability Statement. Onze diensten, aanpak, visie en organisatie. www.dtz.nl www.dtz.com Capability Statement Onze diensten, aanpak, visie en organisatie www.dtz.nl www.dtz.com Inhoudsopgave Introductie 3 Onze diensten 4 Agency 4 Corporate Services 5 Investments 5 Property Management 5 Retail

Nadere informatie

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014

PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 PAST NOW FUTURE Jaarverslag 2014 Inhoud 1. Bestuursverslag... 2 2. Over Mooiland... 5 2.1 Waar wij voor gaan... 6 2.2 Transformatie woningvoorraad... 7 3. Werken aan woonplezier... 10 3.1Goede basis...

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen

Jaarverslag 2013. Inhoudsopgave. Bewegen naar de toekomst. Voorwoord. 1. Visie en Missie. 2. Bedienen. 3. Verdienen Jaarverslag 2013 Bewegen naar de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie en Missie 2. Bedienen 2.1 Klanten 2.1.1 Focus op toetreders a. Doelgroepen b. Maatwerk in wonen 2.1.2 Tijdelijke bijdrage aan

Nadere informatie

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl

COLOFON. Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011. Studentnummer: S1835408 n.j.h.kornegoor@student.rug.nl COLOFON Referentie: Maatschappelijk Vastgoed Datum: 14 april 2011 Auteur: Dhr. N. Kornegoor Studentnummer: S1835408 E mail: n.j.h.kornegoor@student.rug.nl Onderwijsinstelling: Rijksuniversiteit Groningen

Nadere informatie

Bijlage Hypotheekvraag

Bijlage Hypotheekvraag Bijlage Hypotheekvraag Diensten w ijzer Omschrijving 2 Bedienmodel 3 Verdienmodel 5 Nadere informatie over de dienstverlening die te maken heeft met uw hypotheekvragen. Wat kunt u verwachten van de dienstverlening

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2012-2016

Ondernemingsplan 2012-2016 Ondernemingsplan 2012-2016 13 september 2012 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Missie, Ontwikkelingen en Visie... 4 Ontwikkelingen... 4 Missie... 11 Visie... 12 Bedienen primaire doelgroep... 14 Betaalbaarheid

Nadere informatie

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019

Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar. Beleidsplan 2015-2019 Op weg naar 100 jaar sociale betrokkenheid in Wassenaar Beleidsplan 2015-2019 1 2 Inhoud Nog nét zo tevreden 5 Vooruitblik op 2019 7 Sociale woningbouw onder druk 9 Aan het werk! 15 Kerndoel 1 De mens

Nadere informatie

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen

MAGAZINE. KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER STRATEGIE, BEDRIJFSVOERING & ICT VOOR WONINGCORPORATIES MAGAZINE 5 E JAARGANG NUMMER 3, SEPTEMBER 2014 KERNTAAK Peter Kramer: We bouwen alles, behalve sociale huurwoningen wtco:

Nadere informatie

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties

Ortec Finance. Portefeuillesturing bij woningcorporaties Ortec Finance Portefeuillesturing bij woningcorporaties INHOUD Voorwoord 1. Inleiding 2. Het proces van portefeuillesturing Interview WonenBreburg 3. Portefeuillemanagement Interview Havensteder 4. Assetmanagement

Nadere informatie

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES

BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES BDO NIEUWSMAGAZINE WONINGCORPORATIES Maatschappelijk rendement: nut en noodzaak JUNI 2012 Omdat mensen tellen. BDO BRANCHEGROEP WONINGCORPORATIES De specifieke kennis en kunde op het gebied van woningcorporaties

Nadere informatie

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds?

Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Private en institutionele beleggers samen in één privaat vastgoedfonds? Een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden tot het structureren van één privaat vastgoedfonds voor zowel private als institutionele

Nadere informatie

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3

Lijdende visie. Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed. Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Lijdende visie Een onderzoek naar de visie en strategie op verhuur van kantoorvastgoed Onderzoekstage/scriptie Planologie 3P3 Mark Borst Eerste Ringdijkstraat 214 1097 BC markborst@hotmail.com 0612246730

Nadere informatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie

Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Taxatiewijzer en kengetallen DEEL 24 Huurwaardekapitalisatie Waardepeildatum 1 januari 2011 Colofon Taxatiewijzer Kapitalisatiefactor, waardepeildatum 1 januari 2011 Deze taxatiewijzer is een uitgave van

Nadere informatie

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector

Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II. Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector Commissie Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt-II Verkenning rol institutionele beleggers bij financiering (vrije) huursector maart 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en opdracht... 3 2. Analyse

Nadere informatie

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers

Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Potentie in de huidige corporatievoorraad voor institutionele woningbeleggers Afstudeerverslag TU/e Mei 2012 student: Stef de Vos studentnummer: 0610842 instelling: afstudeercommissie: Technische Universiteit

Nadere informatie

Fris Groep: Visie op Vastgoed

Fris Groep: Visie op Vastgoed Visie op Vastgoed Fris Woningmakelaars - Fris Vastgoed Management - Fris Research & Marketing - Fris Investment Care - Fris Bedrijfsmakelaars - Fris Assurantiën Makelaardij én beheer Woningen én bedrijfsmatig

Nadere informatie

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen

Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen. Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Onderzoek naar de distributie van uitvaartverzekeringen Klantbelang staat onvoldoende centraal bij de distributie van uitvaartverzekeringen Amsterdam, december 2011 1 Autoriteit Financiële Markten De Autoriteit

Nadere informatie

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden

jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden jaarverslag 2014 koers houden in veranderlijke omstandigheden Voorwoord Lefier heeft 2014 goed doorstaan. Daar zijn we trots op, omdat er extreem veel veranderde. De Tweede Kamer stelde opnieuw vast wat

Nadere informatie

Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten

Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten uitgave van het NIRV SEPTEMBER 2014 Met DCF kun je eventuele risico s het beste inschatten De stelling: Een accountant van een vennootschap kan niet fungeren als onafhankelijke deskundige van diezelfde

Nadere informatie

Versterk uw focus op vastgoed met ICT

Versterk uw focus op vastgoed met ICT Versterk uw focus op vastgoed met ICT Johan André de la Porte Real Estate IT September 2012 Voorwoord De wereld van het vastgoed staat onder druk en verandert in hoog tempo. Uit onderzoek dat in samenwerking

Nadere informatie

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl

Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS. www.stadsherstel.nl JAARVERSLAG 2014 Herenstraat richting Prinsengracht. In het midden no. 36 met een eind 19e-eeuwse geveltop XANDER RICHTERS www.stadsherstel.nl STICHTING STADSHERSTEL AMSTERDAM JAARVERSLAG 2014 INHOUD

Nadere informatie