De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS"

Transcriptie

1 De Raad voor Vergunningsbetwistingen werft aan in contractueel dienstverband met een contract van onbepaalde duur: GRIFFIEMEDEWERKERS (M/V) Niveau: Graad: Standplaats: B1 Deskundige Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel Vacaturenummer: 2014B 4B FUNCTIECONTEXT De Raad voor Vergunningsbetwistingen is een onafhankelijk Vlaams administratief rechtscollege dat uitspraak doet over beroepen die worden ingesteld tegen vergunningsbeslissingen betreffende het afleveren of weigeren van een stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning, valideringsbeslissingen en registratiebeslissingen. De Raad bestaat uit vier raadsleden, waarvan 1 voorzitter die uit hun midden wordt verkozen. De Raad wordt ondersteund door een griffier-beheerder, de griffie die bestaat uit griffiemedewerkers, een coördinatiejurist en een pool van juristen. Meer informatie over de structuur en de organisatie van de Raad vind je in het jaarverslag dat te raadplegen is op de website van de Raad (www.rvvb.be) JE TAKENPAKKET 2.1. Doel van de functie Je ondersteunt als griffiemedewerker de griffier door het uitvoeren van allerhande en specifieke administratieve taken binnen de griffie zelf en door het verzorgen van griffie-gerelateerde administratieve ondersteunende taken voor de verschillende kamers van de Raad. Je staat zelfstandig in voor het efficiënt organiseren en optimaliseren van de informatiestroom (inkomende en uitgaande procedurestukken, telefoons, s, klassementen en archief). Je beantwoordt de telefonische oproepen en verzorgt het onthaal op de griffie en op de zittingen van de Raad. Je verwerkt de binnenkomende en uitgaande briefwisseling. Je bent verantwoordelijk voor het levend archief van de Raad. Je beheert de dossiers en houdt daaromtrent gegevensbestanden bij. Je zorgt ervoor dat de dossiers administratief worden vervolledigd en je maakt zelfstandig brieven op. Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 1 van 8

2 Daarnaast neem je als griffiemedewerker, naast de eigenlijke griffietaken in het kader van de dossierbehandeling, ook de rol op van algemene administratieve ondersteuner van de Raad. Je kan de beheerder en de Raad ondersteunen onder meer op het vlak van personeelsadministratie, logistiek en archiefbeheer, onthaal, ict en communicatie. Ten slotte, omdat de Raad efficiëntiewinsten wil bekomen door de strikt functionele scheiding tussen de verschillende rollen in het rechtscollege te doorbreken, kan je als griffiemedewerker bijkomend een aantal inhoudelijke en eerder juridische taken opnemen, waardoor de inhoudelijke medewerkers (juristen en raadsleden) zich maximaal kunnen concentreren op het eigenlijke voorbereiden van arresten Belangrijkste resultaatgebieden r 1. Inhoudelijk griffiewerk De griffiemedewerker staat zelfstandig in voor de administratieve voorbereiding en de opvolging van de dossiers voor de zitting en de administratieve afhandeling van de dossiers na de zitting. Ontvangst en registratie van de beroepen Controleren van de verzoekschriften op vorm- en ontvankelijkheidsvereisten en bepalen van potentiële belanghebbenden Administratief organiseren van de procedure (bv. uitwisselingen van nota s) zodat het beroep in staat is voor behandeling Beheren van inkomende en uitgaande briefwisseling Opmaken van beschikkingen en oproepingen Verwerken van arresten (opnemen van algemene gegevens, de datum van de uitspraak, etc.) Beantwoorden van vragen met betrekking tot een bepaald dossier (telefonisch, per , etc.) Aanmaken en beheren van databasebestanden voor dossieropvolging (Bredero) 2. Vervolledigen dossiers Je verwerkt de processtukken en verzamelt informatie opdat de dossiergegevens actueel gehouden worden zodat op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking is en zodat de Raad beschikt over een volledig dossier met alle noodzakelijke dossierelementen. Dossiers onderzoeken naar administratieve volledigheid en inhoud Verzamelen van ontbrekende informatie en gegevens bij procespartijen en besturen Administratief opvolgen van dossiers: bv. opvolgen van timing, tijdig versturen van documenten, 3. Informatieverzameling en -verwerking Verzamelen, invoeren, verwerken en actueel houden van dossiergegevens teneinde op elk ogenblik correcte en recente informatie ter beschikking te hebben. Periodiek verzamelen en invoeren van vaste, operationele gegevens en cijfers Nagaan of de gegevens correct en volledig zijn Detecteren, lezen en samenvatten van relevante documenten Info verzamelen met het oog op het voorbereiden van jaarverslagen, begrotingsvoorstellen, Opzoekwerk in bibliotheek, op internet, Statistieken opmaken en verwerken Zelf inlichtingen inwinnen (telefonisch, schriftelijk of via ) Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 2 van 8

3 4. Informatiebeheer Verzorgen en ontsluiten van een klassement teneinde zichzelf en anderen in staat te stellen snel de dossiers en de gevraagde informatie terug te vinden. Aanleggen van een inventaris van beschikbare documenten, rapporten en naslagwerken Klasseren van facturen, brieven, rapporten, Archiefbeheer Verslagen van vergaderingen opstellen Documenten en informatie op de PC bewaren in een geordend systeem (bv. internet favorieten, structuur harde schijf, ) Collega s informeren over waar (elektronische) dossiergegevens terug te vinden zijn 5. Opstellen van documenten Voorbereiden, opstellen en nazien van documenten (brieven, verslagen, rapporten, ). Opstellen of vervolledigen van briefwisseling Opstellen van vergaderagenda en uitnodigingen, verslag en notulen Opmaken van lay-out van typedocumenten en sjablonen 6. Ondersteunende taken Uitvoeren van allerhande operationeel ondersteunende taken teneinde bij te dragen tot een vlotte werking van de Raad. Verzorgen van allerlei typewerk en lay-out van documenten Fotokopies nemen en verspreiden Instaan voor klein onderhoud van kopieertoestel Informatie opzoeken en tijdig bezorgen aan collega s, griffier, raadsleden, Stockbeheer (magazijn organiseren en voorraden inventariseren, aankopen van klein materiaal, magazijnruimte net en ordelijk houden) Inspringen bij afwezigheid van collega s Aanbieden van materiële en logistieke ondersteuning, bv. bij vergaderingen, zorgen voor drank en broodjes Reserveren van zalen 7. Postverwerking Sorteren, filteren en verdelen van post teneinde de briefwisseling snel op de juiste plaats te krijgen. Registreren van post Nakijken of de te verzenden stukken ondertekend en volledig zijn Versturen van uitgaande stukken (in enveloppe steken en adresseren) Openen van briefwisseling en doorsturen aan betrokkenen Soms briefwisseling doornemen en relevante zaken aanduiden Opvolgen van correspondentie in Bredero Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 3 van 8

4 8. Eerstelijnscommunicatie Als griffiemedewerker verzorg je de eerstelijnscommunicatie met burgers en procespartijen teneinde bij te dragen tot een positief en klantgericht imago van de Raad. Opnemen van het onthaal tijdens de openingsuren van de griffie Verzorgen van het onthaal tijdens de zittingen Beantwoorden en gericht doorgeven van telefonische vragen Publiceren van informatie op het internet Verschaffen van algemene inlichtingen en standaardinformatie Ontvangen en begeleiden van bezoekers 9. Desgevallend ingeschakeld worden i.k.v. interne procesoptimalisatie Dit gebeurt door een aantal inhoudelijke taken bijkomend door de griffiemedewerkers op te laten nemen waardoor de inhoudelijke medewerkers (juristen en raadsleden) maximaal zich kunnen concentreren op het eigenlijke voorbereiden van ontwerparresten. Opmaken van ontwerpbeschikkingen en/of -arresten inzake de niet regularisatie, inzake de vereenvoudigde behandeling Opmaken van ontwerpbeschikkingen inzake een verzoek tot tussenkomst JE PROFIEL 3.1. Formele deelnemingsvoorwaarden Je beschikt over een bachelordiploma. Je bent onmiddellijk beschikbaar om in dienst te treden Je ervaring Je hebt minstens 2 jaar ervaring met administratieve taken, secretariaatswerk, etc. Je hebt minstens 2 jaar ervaring met griffiewerk (opvolgen dossiers, begrip van juridische procedures, stipt bewaken van timing, etc.). Je hebt reeds relevante affiniteit met de toepassing van de regelgeving inzake de ruimtelijke ordening Je technische competenties Je kan vlot werken met Word, Excel en Outlook en je bent bereid om nieuwe specifiek voor de Raad ontwikkelde programma s (o.a. Bredero-dossierafhandelingssysteem) aan te leren Je persoonsgebonden competenties PERSOON Verantwoordelijkheid nemen Handelen in overeenstemming met de belangen, waarden en normen van de organisatie Niveau 1 Neemt verantwoordelijkheid voor zijn werk Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 4 van 8

5 Accepteert de doelen, waarden en normen van de organisatie en gedraagt zich ernaar Respecteert geldende afspraken, regels, procedures en werkwijzen Doet wat hij zegt, komt afspraken en beloften na Is aanspreekbaar op zijn acties (komt voor fouten uit, staat open voor feedback) Reageert correct en loyaal als anderen kritiek uiten op zijn werk, entiteit of organisatie Zelfontwikkeling Blijven verbeteren van het functioneren door te leren en mee te groeien met veranderingen Niveau 1 Ontwikkelt zich binnen zijn functie Gaat proactief en doelgericht te werk om zijn kennis en vaardigheden aan te scherpen Volgt de ontwikkelingen in zijn vakgebied (leest vakliteratuur, neemt deel aan congressen, ) Past nieuwe afspraken, richtlijnen, kennis, informatie en werkwijzen gemakkelijk toe, werkt zich snel in bij nieuwe ontwikkelingen Staat open voor feedback en suggesties van anderen en gaat ermee aan de slag Gebruikt moeilijkheden en fouten om over zijn gedrag te reflecteren en eruit te leren INTERACTIE Samenwerken Een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat in een team of project, ook als dat niet meteen van persoonlijk belang is Niveau 1 Informeert, pleegt overleg en werkt mee Stemt zijn inbreng/prioriteiten/aanpak af op de behoeften van de groep Deelt kennis, informatie en ervaringen en vraagt anderen naar hun mening Biedt hulp aan bij problemen, ook al valt de taak niet onder zijn opdracht Houdt rekening met de gevoeligheden en met de verscheidenheid van mensen Draagt bij aan een positieve werksfeer en teamgeest (toont enthousiasme, geeft complimenten, ) OPLOSSING Initiatief Kansen onderkennen en uit eigen beweging acties voorstellen of ondernemen Niveau 1 Neemt het initiatief om binnen zijn takendomein acties te initiëren (reactief en ad hoc) Doet eerst zelf al het mogelijke om een probleem op te lossen alvorens de hulp van anderen in te roepen Onderneemt uit eigen beweging gerichte acties om concrete problemen op te lossen Gaat uit zichzelf achter informatie aan Ziet werk liggen en gaat over tot actie Grijpt de kansen die zich aandienen Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 5 van 8

6 Innoveren Vernieuwen om producten, diensten, processen en structuren te creëren die tegemoet komen aan toekomstige uitdagingen Niveau 1 Werkt actief mee aan het vernieuwen van de uitvoering van taken Accepteert verandering en vernieuwing Staat open voor nieuwe ideeën van anderen en neemt deze mee Gaat na of en hoe nieuwe tendensen en ontwikkelingen in zijn functie ingezet kunnen worden Stelt bestaande methoden op een gezonde kritische manier in vraag en probeert nieuwe werkwijzen uit Zoekt actief naar kansen en mogelijkheden om zijn werk te veranderen en te verbeteren en werkt die uit tot concrete voorstellen Klantgerichtheid Wensen en behoeften van de verschillende belanghebbenden binnen en buiten de organisatie onderkennen en er adequaat op reageren Niveau 1 Reageert vriendelijk, adequaat en correct op vragen van belanghebbenden Helpt anderen op een beleefde en vriendelijke wijze voort Neemt vragen van klanten (intern en extern) ernstig en reageert er gepast op Onderneemt concrete acties om de problemen en klachten van klanten op een adequate manier op te lossen Zet zich in om, rekening houdend met de bestaande procedures en planning, de wensen en behoeften van belanghebbenden te vervullen en zelfs te overtreffen Gaat expliciet na of de klant tevreden is met de aangeboden oplossing en dienstverlening BEHEER Plannen en organiseren Op effectieve wijze doelen en prioriteiten bepalen en de nodige acties, tijd en middelen aangeven om deze op een efficiënte wijze te kunnen bereiken Niveau 1 Plant en organiseert zijn werk effectief Brengt orde, structuur en regelmaat aan in de uit te voeren werkzaamheden en verkrijgt zo overzicht Legt doelen, prioriteiten en tijdsbesteding vast Houdt in zijn planning rekening met de begrippen dringend en belangrijk Gaat systematisch en stapsgewijs te werk Controleert de voortgang van zijn werk en stuurt bij wanneer nodig Zorgvuldigheid Handelen met aandacht voor kwaliteit en gericht op het voorkomen van fouten Niveau 2 Blijft onder verhoogde druk kwaliteitsvol werk afleveren Blijft onder tijdsdruk op details letten Combineert snelheid met nauwkeurigheid, combineert kwantiteit met kwaliteit Kiest de exacte methode of procedure op basis van de gevraagde nauwkeurigheid Gebruikt hulpmiddelen om zijn werk te controleren Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 6 van 8

7 - Maakt gebruik van instrumenten of technieken om fouten te vermijden HOE SOLLICITEREN Solliciteren kan tot en met zondag 28 september Om te solliciteren vul je het standaard-cv in dat je kunt vinden op Je stuurt het standaard-cv ingevuld en per naar en vermeldt in het onderwerp van je mail het vacaturenummer 2014B SELECTIEPROCEDURE Fase 1: screening van cv's Fase 2: selectiegesprek (hou alvast donderdag 2 oktober 2014 vrij) ONS AANBOD Een boeiende en uitdagende functie. Je komt terecht in een jonge en dynamische organisatie die oog heeft voor innovatie en die een permanente verbetering van de dienstverlening nastreeft. Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICTmiddelen betreft. Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar en een systeem van glijdende werktijden rekening houdend met de organisatie van de zittingen. Tijdens de schoolvakanties is er een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar. Je woon-werkverkeer met het openbaar vervoer en je hospitalisatieverzekering zijn gratis. De Raad voor Vergunningsbetwistingen is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. De Raad ligt vlakbij het station Brussel-Noord. Alle personeelsleden ontvangen maaltijdcheques. De Vlaamse overheid beschikt over verschillende bedrijfsrestaurants met democratische prijzen. Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (rang B1) met de bijbehorende salarisschaal. Je kan je loon berekenen met de salarissimulator op Hier vind je ook meer informatie over de algemene arbeidsvoorwaarden. Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend op basis van de functievereisten. Je eerste 6 tot 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma. De Raad wil de samenleving waarvoor hij zich inzet zo goed mogelijk weerspiegelen. Je wordt geselecteerd op basis van je kwaliteiten en vaardigheden, ongeacht je geslacht, afkomst, leeftijd of handicap. Als je een handicap hebt, laat ons dat vooraf weten. We zorgen ervoor dat je in de best mogelijke omstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek zo goed mogelijk aan jouw handicap aan. Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 7 van 8

8 7. 7. MEER WETEN? Voor extra informatie over de selectieprocedure en de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Eddie Clybouw Griffier - beheerder Tel. 02/ Functieomschrijving 2014B1 - Pagina 8 van 8

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft

Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag. Gemeente Delft Handboek bij agressie en ander ongewenst gedrag Gemeente Delft 1 Datum: februari 2013 Versie: versie 4. 1. Inleiding 2. Aanleiding 3. Doel 4. Beleidsuitgangspunten Agressie en ander ongewenst gedrag 4.1.

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis

2014-2017. rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. e standaard in registers. Het CIBG zet de standaard in regis 2014-2017 Het CIBG zet de standaard in registers. Strategisch Business Plan CIBG Het CIBG zet de standaa rd in registers. Het CIBG zet de standaard in registers. G zet de standaard in registers. e standaard

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat

ethiek: ook in jouw sportorganisatie OPEN managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat ethiek: ook in jouw managementvaardigheden voor een ethisch sportklimaat sportorganisatie OPEN titel auteurs in samenwerking met met dank aan eindredactie ETHIEK: OOK IN JOUW SPORTORGANISATIE Managementvaardigheden

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst

De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst De loopbaanarchitect (dat ben je zelf) Aan de tekentafel voor een solide toekomst Hoe blijf je zeker van je (loop)baan

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken

Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken CBP Agenda 2015 Het verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens online en offline neemt explosief toe. Overheden gebruiken deze gegevens bijvoorbeeld om belastingfraude tegen te gaan en om voorspellingen

Nadere informatie

Klaar voor redelijke aanpassingen

Klaar voor redelijke aanpassingen Klaar voor redelijke aanpassingen Een leidraad Mieke Meirsschaut, Frank Monsecour en Marijke Wilssens Wat zijn redelijke aanpassingen? www.arteveldehogeschool.be » 2 Inhoudstafel 1. Leeswijzer: lees je

Nadere informatie

De ZELF-CONFRONTATIE

De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE gaat over de PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN waarover u als ondernemer dient te beschikken. Deze ZELF-CONFRONTATIE is geen test of een ander meetinstrument!

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Jongeren die afstuderen, zitten vaak met vragen over de arbeidsmarkt. Met het lessenpakket De start van een loopbaan stoom je de leerlingen klaar voor hun zoektocht naar werk

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening

Perspectieven op. schuld hulp verlening. Elf goede voorbeelden uit het primair proces. schuldhulpverlening Perspectieven op schuldhulpverlening Elf goede voorbeelden uit het primair proces schuld hulp verlening Inhoud Inleiding 4 Kiezen voor een efficiënt en effectief proces 4 De handreiking als inspiratiebron

Nadere informatie

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep

Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Wat mag ik wel doen en wat niet? Gedragscode Integriteit Delta Lloyd Groep Gedragscode integriteit Pag. 2/52 Gedragscode integriteit Pag. 3/52 Inleiding Voor Delta Lloyd is integriteit heel belangrijk.

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit

Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid. Toolkit Zorg zelf voor Betere Medicatieveiligheid Toolkit Colofon Dit is een uitgave van Vilans, kenniscentrum langdurende zorg. Vilans is het onafhankelijke kenniscentrum voor werkers en organisaties die langdurige

Nadere informatie