Het Zeeuws Klimaatfonds (Startnotitie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Zeeuws Klimaatfonds (Startnotitie)"

Transcriptie

1 Het Zeeuws Klimaatfonds (Startnotitie) Inleiding Het Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds (kortweg: Zeeuws Klimaatfonds) is een nieuw initiatief om een duurzame energiehuishouding en klimaatneutrale bedrijfsvoering bij Zeeuwse bedrijven en instellingen een flinke stap dichter bij te brengen. Het fonds biedt Zeeuwse bedrijven, instellingen en burgers de mogelijkheid voor vrijwillige CO2- compensatie dicht bij huis. Moeilijk vermijdbare CO2-uitstoot wordt door het fonds gecompenseerd via het realiseren en ondersteunen van duurzame energie- en klimaatprojecten in Zeeland. Deelnemers aan het fonds bepalen zelf welke Zeeuwse projecten in aanmerking komen voor financiële steun vanuit het fonds. Het fonds gaat in 2009 van start en staat open voor alle Zeeuwse bedrijven, (overheids)instellingen, organisaties en burgers. Voor het beheer van het fonds wordt een onafhankelijke organisatie (stichting) ingesteld, waarin de belangrijkste stakeholders vertegenwoordigd zijn. Het Duurzame Energie- en Klimaatfonds Zeeland is in eerste aanzet een initiatief van de ZMF, de provincie Zeeland en het bureau AdFair. Andere partners kunnen zich in de initiatieffase aansluiten. Achtergrond klimaatcompensatie In de komende jaren moeten forse stappen gezet worden om onze energiehuishouding verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot verder terug te dringen. De doelstelling van de nationale overheid is om de CO2-uitstoot voor 2020 met 20% terug te dringen (ten opzichte van 1990) en het aandeel aan duurzame energiebronnen te verhogen naar 20%. Op langere termijn moet de CO2-emissie nog verder afnemen (met % in 2050). Als strategie om tot een duurzame energiehuishouding voor bedrijven en instellingen te komen is een driestappenplan ontwikkeld. Deze zogenaamde trias energetica is een lijdraad om stap voor stap klimaatneutraal te worden. Stap 1. Beperk de energievraag (bv door isolatie van huizen, licht uit waar dit niet nodig is) Stap 2. Gebruik duurzame energiebronnen (Zon, water, wind, biomassa, geothermisch) Stap 3. Gebruik eindige fossiele energiebronnen zo efficiënt mogelijk (hoog rendement).

2 Omdat de energievraag - ondanks besparingen en efficiënter gebruik - voorlopig fors groter is dan het aanbod van duurzame energie, blijven we nog jaren afhankelijk van fossiele energiebronnen als kolen, olie en gas. Kernenergie wordt in het transitiedenken naar een duurzame energiehuishouding hooguit gezien als een tijdelijk tussenoplossing. Het terugdringen van de CO2-uitstoot die met de inzet fossiele energiebronnen gepaard gaat, vormt voor de komende decennia een enorme uitdaging. Verschillende (deel)oplossingen zijn hiervoor aangedragen. Eén ervan is opslag van CO2 (van nieuw te bouwen kolencentrales) in de bodem (lege gas- en olievelden). Deze techniek verkeert nog in een ontwikkelingsfase en zal voor niet op grote schaal worden toegepast. Klimaatneutraal Een andere optie is om de moeilijk vermijdbare CO2-uitstoot van fossiele bronnen te neutraliseren. Hierbij wordt het effect van de uitgestoten CO2 in de atmosfeer zo veel mogelijk gecompenseerd. Het principe van klimaatneutraal fossiel energiegebruik is dat elke ton uitgestoten CO2 wordt gecompenseerd door het aanplanten van bomen of het investeren in duurzame energiebronnen. Het compenseren van de CO2-uistoot van fossiele brandstoffen is te zien als een vierde extra stap in het stappenplan om als bedrijf, overheid, huishuiden, of instelling volledig klimaatneutraal te worden. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven die diensten aanbieden om de CO2-uitstoot te compenseren. De bekendste zijn de Klimaatneutraal Groep en Trees for Travel (voor auto s, vliegreizen, elektriciteit en gasgebruik), Greenchoice (voor elektriciteit en gas), Essent (gas), de Rabobank (creditkaart aankoop consumptiegoederen en diensten) en Visa Greencard (eveneens aankopen). De laatste twee compenseren het indirecte energieverbruik van consumptieve aankopen en afgenomen diensten, de andere richten zich vooral op de compensatie van het directe fossiele energiegebruik bij het reizen en het gas- en elektriciteitgebruik in gebouwen. Die compensatie wordt, afhankelijk van de aanbieder van deze diensten, gecompenseerd via het aanplanten van bomen en bossen en het investeren in duurzame energiebronnen (water, wind, zon en biogas) Naast bedrijven zijn er ook ontwikkelingsorganisaties als ICCO en Hivos die CO2 compensatie aanbieden met een eigen klimaatfonds. De Zeeuwse popgroep Bløf heeft inmiddels een eigen

3 klimaat- en ontwikkelingsfonds (Umojafonds) opgericht waarmee duurzame energie- en waterprojecten in ontwikkelingslanden worden ondersteund. Formele en vrijwillige CO2-compensatie De vrijwillige CO2-compensatie waarvan hier sprake is, staat naast het formele systeem van emissiehandel dat onder het Kyoto protocol is opgezet voor landen en grote bedrijven. Een aantal grote Zeeuwse bedrijven valt onder het regiem van de formele emissiehandel. Bedrijven als DOW, EPZ en Yara kunnen CO2 rechten (CERs) aankopen om te voldoen aan de CO2 reductiedoelstellingen. Het gaat hierbij om de uitstoot van CO2 die bij de productieprocessen en grootschalige energieproductie vrij komt. De vrijwillige CO2-compensatie vindt plaats via projecten die zogenaamde Voluntary Emission Reductions (VER s) opleveren. VERs en CERs CERs zijn Certfied Emission Reductions die gekoppeld zijn aan het Kyoto-protocol en officieel geregistreerd bij de VN-organsaties. In dit kader vindt de verplichte CO2-emissiehandel plaats. Deze credits worden verkocht aan de meest biedende partij. CERs worden vooral gerealiseerd in grootschalige projecten. VERs zijn Voluntary Emission Reductions. Deze zijn ontwikkeld op vrijwillige basis. De standaard is ontwikkeld door ontwikkelingsorganisaties en aanbieders van CO2-compensatiediensten. Meestal leveren ze een ook bijdrage aan ontwikkelingsprocessen. Projecten die VERs opleveren hebben over het algemeen een kleine schaal en hebben direct invloed op hat dagelijks leven van mensen. Vrijwillige CO2-compensatie is een snel groeiend fenomeen en vormt één van de speerpunten in het MVO-beleid van bedrijven en organisaties. Werkingsprincipe CO2-compensatie Het principe van de klimaat- of CO2 compensatie is eenvoudig. Elk bedrijf of organisatie kan aan de hand van een (online) rekenmodule bepalen hoe groot de jaarlijkse CO2-emissie is van het directe energieverbruik. Hierbij wordt gekeken naar het verbruik van gas en elektriciteit en het aantal reizigerskilometers met verschillende vormen van vervoer. Dat levert de basis op voor de berekening van de totale CO2-uitstoot, meestal uitgedrukt in het aantal ton CO2. Deze hoeveelheid CO2 moet vervolgens gecompenseerd worden met compensatieprojecten. Van deze compensatieprojecten wordt eveneens berekend hoeveel ton CO2 ze opnemen (bomen, groeiende biomassa) of vermijden (duurzame energieopwekking). De omvang van totale CO2- emissie van een bedrijf moet overeenkomen met de totaal opgenomen of vermeden uitstoot van CO2 in de compensatieprojecten. Om de compensatieprojecten te kunnen realiseren storten de deelnemende bedrijven en organisaties jaarlijks 7-25 in de verschillende fondsen voor elke ton CO2 die ze willen compenseren.

4 Kosten en prijsniveau CO2-compensatie De vrijwillige compensatie van CO2 via de bestaande aanbieders van CO2 compensatiediensten kost een bedrijf of instelling momenteel 10.- tot 15.- per ton. In de visie van de initiatiefnemers is dat bedrag om twee reden aan de lage kant en zal bij het Zeeuwse fonds ingezet worden op een hoger prijsniveau; per ton CO2 bij de start van het fonds. De aanbiedingsprijs van bestaande compensatiefondsen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de relatief lage kostprijs van CO2-compensatie door middel van bosprojecten in ontwikkelingslanden. De kostprijs van CO2 compensatie die gerealiseerd wordt met investeringen in duurzame energiebronnen ligt in de meeste gevallen aanzienlijk hoger. Een te laag prijsniveau van de CO2-compensatie geeft, op de tweede plaats, een verkeerd signaal naar bedrijven en consumenten en vormt onvoldoende prikkel om energie te besparen, te investeren in duurzame energie of het gedrag aan te passen. De maatschappelijke kosten van de CO2-uitstoot moeten veel hoger ingeschat worden dan 10.-tot 15.- per ton CO2*. Bij het in kaart brengen van de gevolgen van de klimaatverandering wordt steeds duidelijker dat de kosten van mitigatie en adaptatie nauwelijks overschat kunnen worden. Voorkomen moet worden dat de externe kosten afgewenteld worden op toekomstige generaties en ontwikkelingslanden die het meest bedreigd worden door zeespiegelstijging en klimaatverruwing. *De maatschappelijke kosten van CO2-emissies zijn niet eenvoudig vast stellen. De effecten verspreiden zich over een lange termijn en mondiale geografische schaal. Bureau CE gaat bij de bepaling externe kosten van nieuwe energiecentrales ( Nieuwe elektriciteitscentrale in Nederland, De vergeten kosten in beeld, april 2007) uit van een schaduwprijs van 19.- per ton CO2, met een forse bandbreedte van 9 tot 50 euro per ton. Eigen Zeeuws Fonds Het aantal aanbieders van CO2-compensatiediensten is in de afgelopen twee jaar snel toegenomen. De realisatie van CO2-compensatieprojecten vindt hierbij hoofdzakelijk plaats in veraf gelegen (ontwikkelings)landen. De herkenbaarheid en betrokkenheid met deze projecten is gering of geheel afwezig. Door een relatief lage prijsstelling van CO2 compensatiediensten ( per ton CO2) wordt tevens een verkeerd signaal afgegeven. De prijs, die bestaande aanbieders voor vrijwillige CO2 compensatie in rekening brengen, vormt onvoldoende prikkel om het fossiele energieverbruik binnen een bedrijf of organisatie te beperken. Het Zeeuwse Klimaatfonds streeft met een hogere prijsstelling een hoger ambitieniveau van vrijwillige CO2 compensatie na. Zeeland heeft door zijn specifieke geografische kenmerken veel te verliezen bij ongecontroleerde klimaatveranderingen en is niet voor niets aangewezen als proeftuin voor een klimaatbestendige inrichting van laag gelegen kustzones. Zeeland wenst hierbij een (internationale) voorbeeldfunctie te vervullen. Daarbij past een ambitieus klimaatfonds. Het Zeeuws Duurzame Energie- en Klimaatfonds heeft als belangrijkste kenmerk dat de fondsen in de provincie Zeeland geïnvesteerd worden. De CO2- compensatie wordt zo veel mogelijk bereikt door het realiseren en ondersteunen van groene en duurzame energieprojecten in Zeeland. De mogelijkheden voor groene compensatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de CO2 opname door bomen en planten (in Zeeland) is een tweede optie die in dit kader nader onderzocht kan

5 worden. Hierbij kan gedacht worden aan het inzetten van biomassa uit de landbouw, maar ook aan snoei- en houtresten en maaisel natuurgebieden, openbaar groen en wegbermen. Zeeuwse projecten Voor het vrijwillig compenseren van de moeilijk vermijdbare CO2-emissie van bedrijven en organisaties die in het fonds deelnemen, kunnen binnen de grenzen van de provincie Zeeland projecten opgezet en ondersteund worden die CO2 uit de atmosfeer opnemen (biomassa) of energie produceren waarbij geen CO2 vrijkomt (duurzame bronnen). Daarnaast kan tevens gekozen worden voor projecten die een aanzienlijke besparing opleveren in het gebruik van fossiele brandstoffen, waarbij de CO2-emmissie sterk wordt teruggedrongen. Bij de duurzame energieprojecten gaat het in eerste aanzet om projecten met zonne- en windenergie en waterkracht (getijden en golfenergie). Voor de toepassing van zonne-energie (PV) is er een groot onbenut potentieel. Voor windenergie kan vooral gekeken worden naar de mogelijkheden van kleine windturbines, van het schaalniveau dat momenteel op het proefveld in Schoondijke wordt uitgetest. Voorbeelden van projecten zijn- om de gedachten te bepalen -: Zon op School. In het kader van het project Zon op School zijn in de periode basisscholen in Zeeland voorzien van een set van vier zonnepanelen. Dit project is verder op te schalen met meer scholen en meer panelen per school. (tot 250 basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs) Strandpaviljoens. Zeeland kent een aantal standpaviljoens aan de kust. In het kader van een nog op te zetten project kan de energievoorziening van deze paviljoens zo veel mogelijk op duurzame leest worden geschoeid door gebruik te maken van een combinatie van PV, warmteopslag en windenergie. Kleine windturbines. Na afronding van de proeven met kleine turbines zullen ondernemers belangstelling tonen voor de best functionerende en renderende kleine windmolens. Vanuit het fonds zou de aanschaf van deze windturbines in de pionierfase ondersteund kunnen worden. Led verlichting. In de openbare ruimte bieden nieuwe vormen van verlichting met led lampen een aanzienlijke besparing op. Ondernemers en (overheids)instellingen kunnen ook zelf met projectvoorstellen komen en een beroep doen op het fonds. Voor de beoordeling en toewijzing van de middelen uit het fonds moet een beoordelingskader ontwikkeld worden. Groene compensatieprojecten Voor de ontwikkeling van groene compensatieprojecten met biomassa is meer onderzoek nodig. Het klimaatbos op de kop van Schouwen is het eerste voorbeeld van een groene compensatie, waarbij de CO2 credits (door Delta) ingezet worden voor de leverantie van groen gas. Langs Zeeuwse wegen en allerlei infrastructurele werken ligt grond braak die mogelijk gebruikt kan worden voor snelgroeiend hout, dat geoogst kan worden als energiegewas. Snelgroeiend hout of andere energiegewassen bieden kansen voor een duurzaam beheer van akkerranden in de landbouw. Een ander spoor, dat nader onderzocht kan worden, is de inzet van biomassa die vrijkomt bij het beheer van natuurterreinen en groenvoorzieningen. Jaarlijks voeren beheersorganisaties, gemeenten, waterschappen en provincie vele tonnen snoeihout (al dan niet versnipperd) en maaisel af. Dit materiaal wordt nu als een afvalstroom gezien en vormt nu een kostenpost voor de betrokken

6 beheerders. Onderzoek kan uitwijzen of het haalbaar is dat om een gezamenlijke infrastructuur op te zetten voor het verzamelen van deze biomassastromen en het geschikt maken daarvan als energiegewas. Deze biomassastromen kunnen ingezet worden als bijstook product in bestaande kolencentrale. Een interessantere optie is wellicht een nieuw te bouwen kleinere biomassacentrale. Dergelijke relatief kleine centrales worden in houtrijke landen op lokale schaal gevoed en beheerd. Ook in Nederland zijn hiervan voorbeelden van en lopen er nieuwe initiatieven. In een volgende fase kan deze biomassa de grondstof vormen voor de tweede generatie biobrandstoffen. Het ontwikkelen en opzetten van infrastructuur voor de verzameling van biomassa kan in dit perspectief belangrijk zijn. In het onderzoek naar de mogelijkheden voor groene compensatieprojecten moet de agrarische sector worden betrokken en meegenomen. In ieder geval levert ook de Zeeuwse landbouw gewasresten en productresiduen die een aanzienlijke biomassawaarde vertegenwoordigen. Organisatorische opzet en beheer van het fonds Voor de organisatorische opzet van het fonds wordt de volgende constructie voorgesteld. Het fonds krijgt de vorm van een stichting. In het stichtingsbestuur zijn de belangrijkste stakeholdersgroepen vertegenwoordigd. Voor de beoordeling van de projecten en het formuleren van voorstellen aan het bestuur wordt een (technische) beoordelingscommissie samengesteld Het bestuur en de beoordelingscommissie worden ondersteund door een uitvoerend bureau. (AdFair) Alle deelnemers aan het fonds krijgen inspraak bij keuze van de projecten die bijdragen uit het fonds ontvangen. De voorstellen van de beoordelingscommissie worden (jaarlijks) ter goedkeuring/instemming voorgelegd aan het deelnemersberaad. Het beheerskosten van het fonds moeten bij voorkeur, en zeker in de startfase, zo min mogelijk ten laste komen van de middelen die in het fonds worden. In de startfase zal hiervoor een beroep gedaan worden op subsidies. Werving en communicatie Voor de werving van deelnemers en de communicatie over het fonds wordt een communicatieplan opgesteld. Om het fonds een duidelijk gezicht te geven in de provincie is een goede communicatie belangrijk. Deelnemers kunnen zelf duidelijk uiting kunnen geven aan hun deelname aan het fonds en hun steun aan de projecten die met fondsmiddelen gerealiseerd worden. Belangrijke elementen in de communicatie zijn het in beeld brengen van alle deelnemers en alle projecten. Een eigen website lijkt hiervoor het meest aangewezen communicatiemiddel. Relatie met het Umoja Klimaat- en Ontwikkelingsfonds Inmiddels is op initiatief van Bløf een CO2-compensatiefonds opgericht. Voor dit fonds is een aparte stichting ingesteld. Het doel van het umojafonds is het ondersteunen van duurzame energie- en waterprojecten in ontwikkelingslanden. Het fonds wordt gevoed door vrijwillige CO2-compensatiegelden van alle concerten van de band. Het

7 fonds staat ook open voor andere deelnemers. Bløf mikt hierbij op bedrijven en evenementen in heel Nederland. Voorgesteld wordt de beide fondsen aan elkaar te koppelen. Door samenwerking wordt het mogelijk om projecten in zowel in Zeeland als in ontwikkelingslanden te ondersteunen vanuit beide fondsen. Vanzelfsprekend alleen met instemming met de besturen van beide fondsen Contact: Ad Phernambucq Oud Ovezandseweg 2a, 4441 TG Ovezande T / E. / I.

8 Bijlage 1. Twee voorbeelden van energieverbruik en CO2 emissie. Een gemiddeld huishouden In de onderstaande tabel is het energieverbruik en de CO2 uitstoot uitgewerkt voor een gemiddeld Nederlands huishouden, waarbij de compensatie tot stand komt met zonnepanelen of met bomen. CO2-equivalenten direct energieverbruik, voor gemiddeld huishouden (2,3 personen) Bron van energiegebruik Verbruik per jaar CO2-uitstoot per jaar (in CO2-ton) Zonnepaneel jaren Boomgroei- jaren Aardgasverbruik 1652 m3 2, Elektriciteitsverbruik 3402 kwh 2, Auto km 3, Vliegreizen 1300 km x 2,3 personen 0, Openbaar Vervoer 894 km trein en 409 km bus, tram, metro x 2,3 personen 0,2 2 7 Totaal Bron: Milieucentraal Een gemiddelde Zeeuwse gemeente ( inwoners) Het energieverbruik van een Zeeuwse gemeente van gemiddelde omvang bedraagt ongeveer tot aardgas voor ruimteverwarming en rond kwh aan elektriciteit. Hierbij gaat het niet alleen om het verbruik van het gemeentehuis, maar voor alle voorzieningen waarvoor de gemeente de energierekening betaalt. Hieronder vallen bv openbare verlichting, pompen voor riolering en dergelijke. De CO2 emissie bedraagt bij deze gebruikscijfers rond ton. Dit geldt indien er sprake is van afname van energie van fossiele bronnen. Bij afname van groene stroom of groen gas ligt de CO2 uitstoot vanzelfsprekend een stuk lager. Door afname van deze energieproducten hoeft een gemeente veel minder CO2 te compenseren. De uitstoot van CO2 altgevolg van personen- en goederenvervoer is in dit voorbeeld niet meegenomen.

Duurzame energie in Castricum

Duurzame energie in Castricum Verkenning van de mogelijkheden voor duurzame energie Datum: 11 april 2012 Projectnummer: 11881 Status: Definitief Opdrachtgever: Uitgevoerd door: Gemeente Castricum Raadhuisplein 1 Postbus 1301 1900 BH

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

Steek positieve energie in het klimaat

Steek positieve energie in het klimaat Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Breda: een CO 2 - neutrale stad in 2044 Augustus 2008 > Inhoudsopgave Voorwoord... 5 Samenvatting... 7 1 Kaders voor gemeentelijk klimaatbeleid... 9 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray

ENERGIE VOOR GROENE GROEI. Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray ENERGIE VOOR GROENE GROEI Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Energie voor groene groei Energiestrategie 2030 voor de gemeenten Beesel, Venlo en Venray Door: Yvonne de Bie en

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch

Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Stappen naar een Klimaatneutraal s-hertogenbosch Energie- en klimaatprogramma 2008-2015 Gemeente s-hertogenbosch 1. Woord vooraf Wanneer klimaatneutraal: 2040? 2050? 2060? Aannames en onzekerheid Klimaatneutraal

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012

Breda gaat voor een beter klimaat. Uitvoeringsprogramma Klimaat 2009-2012 Breda gaat voor een beter klimaat Breda gaat voor een beter klimaat Uitvoeringsprogramma Klimaat 009-01 Mei 009 > Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 Projecten... 7.1 Duurzame overheid (DO)... 7. Duurzame

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 3 november 2005 Ons kenmerk 42/5.6/2005009541 Behandeld door de heer J.G. Koops (0592) 36 58 39 Onderwerp: Startnota energiebeleid

Nadere informatie

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne

Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020. Gemeente De Marne Grenzeloos CO 2 neutraal!! KLIMAATBELEIDSPLAN 2013 2020 Gemeente De Marne 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Uitgangssituatie 4 2 Het Proces 6 2.1 Samenvatting van het Noordelijk Klimaatperspectief

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting:

statenstukken Provinciale Staten RMW0709701/13 VOORSTEL Samenvatting: Provinciale Staten Gedeputeerde Vergadering PS: belast met Nr: RMW-020 behandeling: Wiersma, M. Agenda nr: Vergadering GS: 21 augustus 2007 Nr: RMW0709701/13 Onderwerp: Kadernota Energie- en Klimaatbeleid

Nadere informatie

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk

Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk Routekaart naar een klimaatneutraal Waalwijk eindrapport Sander van Cranenburgh Pieter Klep Vera Rovers Rapportnummer: 0905A BuildDesk Benelux B.V., Delft Delft, 10 maart 2009 COLOFON BuildDesk Benelux

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

&U Ondernemen met nieuwe energie

&U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie &U Ondernemen met nieuwe energie 1 Voorwoord De gebouwde omgeving energieneutraal of zelfs energieleverend. Collectieven van buurtbewoners, bedrijven en scholen die samen

Nadere informatie

Klimaatplan 2009-2020

Klimaatplan 2009-2020 Klimaatplan 2009-2020 Uitwerking klimaatakkoord voor Leidschendam-Voorburg De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft aan de samenstelling van deze uitgave uiterste zorg besteed. Het is evenwel niet uit te

Nadere informatie

'Energiek op weg naar een beter klimaat'

'Energiek op weg naar een beter klimaat' 'Energiek op weg naar een beter klimaat' Regionaal klimaatprogramma 2007-2011 MARN regio 1. 2. Duurzaamheid 5. 3. 4. Nu uu 31 mei 2007 Colofon Opdrachtgever : MARN Project : Regionaal Klimaatprogramma

Nadere informatie

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over.

Neem de uitgangspunten, doelen en aanpak beschreven in dit Transitieactieplan integraal over. Samenvatting III Ons land is welvarend, dichtbevolkt, energie-intensief en technologisch sterk ontwikkeld. Wij kunnen daardoor internationaal de toon zetten in een overgang naar een mondiale economie die

Nadere informatie

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen

Advies voor CO 2 -reductiemaatregelen in de Stadsregio Rotterdam Substantiële CO 2 -emissiereductie door haalbare en kosteneffectieve maatregelen CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en technologie economie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: tel: 015 015 2 150 2 150

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie

Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Energievisie Heusden: meebewegen in de energietransitie Heusden heeft energie De eindigheid van de fossiele brandstoffen, de economische afhankelijkheid en de sterke prijsstijging ervan vragen om nieuwe

Nadere informatie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie

Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Wat is Warmtenet Hengelo? Bedrijfsplan Warmtenet Hengelo 2012-2041 deel A - publieksversie 2 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Mindmap met positieve aspecten van WNH 6 Samenvatting 9 1. Inleiding en leeswijzer

Nadere informatie

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009

Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 a Programma Klimaat & Energie Actieplan 2009 Gedeputeerde staten van Drenthe Maart 2009 Colofon Dit is een uitgave van de provincie Drenthe DO09022003Programma

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

VvE Energie Rapport. Naam VvE Adres VvE. VvE Jan Pannebakkerhof Jan Pannebakkerhof 35. Bouwjaar 1998. Inspectiedatum 2010

VvE Energie Rapport. Naam VvE Adres VvE. VvE Jan Pannebakkerhof Jan Pannebakkerhof 35. Bouwjaar 1998. Inspectiedatum 2010 VvE Energie Rapport Naam VvE Adres VvE VvE Jan Pannebakkerhof Jan Pannebakkerhof 35 Plaat Waalwijk Bouwjaar 1998 Inspectiedatum 2010 Opdrachtgever Adviseur Segon B.V. Postbus 73 5056 ZH Berkel-Enschot

Nadere informatie