Niet technische samenvatting Project - MER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet technische samenvatting Project - MER"

Transcriptie

1 Niet technische samenvatting Project - MER Hervergunning PR0698 Galloo NV - Wervikstraat WERVIKSTRAAT MENEN UITGAVE : 5/2014 REF. : ESM /GALLOO NV/DEF. MER REVISIE: NTS_DEF.MER Sertius CV BA Environmental & Safety Services Kantoor Gent Deinsesteenweg 114 B-9031 Drongen (Gent)

2 INHOUD 1. BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT RUIMTELIJKE SITUERING REFERENTIESITUATIE GEPLANDE SITUATIE EN ALTERNATIEVEN EVALUATIE VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN VERBONDEN AAN HET PROJECT Oppervlaktewater Lucht BESPREKING VAN DE ACTU ELE LUCH TKWAL ITEIT BINN EN HET STUDIEG EBIED EMISSIES DOOR GALLO O NV - WERVIKSTRAAT: BESPREKING EN EFFECTB EOORD ELING VO ORSTEL M ILDEREND E MAATR EGEL EN Geluid Mobiliteit Overige elementen FIGUREN Figuur II.1 Uittreksel van het gewestplan

3 Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en belanghebbenden. Een milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces of project en de eventuele alternatieven voor dat planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of het project een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij rekening houdt met het milieueffectrapport. De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.

4 E X T E R N D E SK U ND IG E N ME R - c o ö r d in at i e d is cip li n e g e lu id Katrien Van Haecke Sertius cvba Deinsesteenweg Drongen ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/643/V1 einddatum erkenning: 11/05/2015 Guy Put zeys dba-plan Poststraat 1 b Diepenbeek ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/393/V4 einddatum erkenning: onbepaalde duur D is ci p l in e l u ch t ( d ee ld o m ein lu ch t v ero n t r ei n ig in g ) D is ci p l in e m en s An ne - M ar ie k e C o o l s Sertius cvba Deinsesteenweg Drongen ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/705-V1 einddatum erkenning: onbepaalde duur Luc Iliano Labo Iliano Schouteerpark Destelbergen ref. erkenningsbesluit: MB/MER/EDA-164/V einddatum erkenning: onbepaalde duur

5 1. B e kn opt e be sch ri j vi ng va n h et pr o je ct Galloo is een recyclagebedrijf van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa. Galloo heeft een industrieel verwerkingsproces uitgedacht om afgedankte consumptiegoederen (auto's, AEEA, ) en fabrieksschroot op een ecologische manier te recycleren, zij zetten afvalproducten om in grondstoffen. 100% valorisatie is hun streefdoel. Het voorliggende MER heeft betrekking op de site gelegen in de Wervikstraat 320 te Menen. Op de site worden volgende activiteiten uitgevoerd: recycleren van ferro- en non-ferrometalen alsook het shredderen en verwerking van AEEA; de aanname, uitschrijving en verwerking van afgedankte voertuigen; transportactiviteiten; De gebruikte technieken om bovenstaande activiteiten uit te voeren bestaan in hoofdzaak uit het machinaal vermalen, knippen, zeven, paketteren en manueel sorteren. Galloo NV - Wervikstraat telt op de dag van vandaag een 4-tal machines (Shredder of Zerdirator, schaar, 2 persen) om dit te verwezenlijken. De site (verder Galloo NV - Wervikstraat genoemd) is een ± 4 ha grote werf en is gespreid over een 6-tal (niet aansluitende) kadastrale percelen. De huidige milieuvergunning van Galloo NV - Wervikstraat dateert van 4/05/1995 en dit voor een termijn van 20 jaar eindigend op 4/05/2015. Deze basisvergunning werd in de loop der jaren meermaals geactualiseerd. Galloo NV - Wervikstraat wenst haar activiteiten na deze datum verder te zetten en daarvoor een nieuwe milieuvergunning te verkrijgen. M.E. R.-P LI CH T VAN H ET PR OJ E CT De activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat vallen onder het toepassingsgebied van categorie 11 f) van bijlage II van het m.e.r.-besluit 1 : Andere projecten: Opslag van schroot met inbegrip van autowrakken als de opslagcapaciteit ton of meer of voertuigwrakken of meer bedraagt. V ER D ER E B ES LUI TVOR MI N G S PR OCES Het goedgekeurde MER zal deel uitmaken van de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning voor de activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat in Menen. 2. R u i mt el i jk e sit ue r ing Het terrein van Galloo NV - Wervikstraat is gelegen aan de Wervikstraat in Menen en grenst aan de grens met Frankrijk. De site is gelegen in het industrieterrein Menen-Grensland. Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in een zone met bestemming milieubelastende industrieën (paars ingekleurd zie figuur II.1). Het terrein wordt begrensd door woongebied (NNOrichting), parkgebied (NO-richting), een gebied voor milieubelastende industrieën (N en W richting) en de Leiemeander-grensleie (ondergronds in ZO-richting). Het terrein grenst aan de Franse grens. (aan de overkant van de Franse grens is Galloo France S.A. - Haluin gelegen). 1 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan mili eueffectrapportage (B.S. 17/05/2005)

6 BEWONI NG Het bedrijfsterrein van Galloo NV - Wervikstraat wordt begrensd ten noorden door een woongebied welke aansluit ten noordoosten van het bedrijfsterrein (ca.1 km) bij de stadskern van Menen. Er bevinden zich geen gebieden met kwetsbare functies binnen een straal van 500 m. BED R I JVEN In het industrieterrein waar Galloo NV - Wervikstraat gevestigd is (Menen-Grensland) zijn verschillende bedrijven gelegen. NATUUR G EB I ED EN Het dichtstbijgelegen gebied gekarteerd in de biologische waarderingskaart 2 omvat de spoorwegberm die grenst aan Galloo NV - Wervikstraat en is aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen. Er bevinden zich geen Natura 2000-gebieden (zowel habitat- als vogelrichtlijngebieden) binnen een straal van 8 km van Galloo NV - Wervikstraat (zowel in Vlaanderen als Frankrijk). In het zuidwesten van Galloo NV - Wervikstraat ligt er een GEN-gebied op ca. 800 m en een natuurverwevingsgebied op ca. 2 km. Ten oosten bevinden zich 3 GEN-gebieden op ca. 2,1 km, 2,5 km en 2,7 km en 4 natuurverwevingsgebieden op ca. 1,5 km, 2,3 km, 2,5 km en 2,8 km. Het dichtstbijzijnde parkgebied grenst aan Galloo NV - Wervikstraat. MONU MENT EN EN LAND S CH A PP EN Er zijn geen beschermde dorpsgezichten in de omgeving van Galloo NV - Wervikstraat. 3. R e f e re nt ie sit ua ti e Het voorgenomen project van Galloo NV - Wervikstraat betreft de hernieuwing van de vergunning voor de recuperatie en recyclage van ferro en non-ferro schroot, omvattende o.m.: Een shredder of zerdirator; Een schaar Twee persen Snijbranders Installatie voor depollutie van AEEA Installatie voor depollutie/ontmanteling van afgedankte voertuigen Diverse ondersteunende installaties (stookinstallaties, dieselgroepen, rollend materiaal, onderhoudsatelier, opslagvoorzieningen, tankplaats, wasinstallatie voor vrachtwagens, ). De huidige en geplande maximale opslagcapaciteit van Galloo NV - Wervikstraat bedraagt ton schroot en voertuigwrakken. In de geplande situatie zal de verwerkingscapaciteit niet wijzigen. Er wordt uitgegaan van een productie van 5 dagen op 7, enkel overdag. Uiteraard kunnen er periodes van stilstand (onderhoud) of lagere productie voorkomen. WATER H UI S H OUD I NG Bij Galloo NV - Wervikstraat worden volgende waterstromen ingezet: - Leidingwater 2 Bron: biologische waarderingskaart versie 2

7 - Recup-water - Hemelwater Galloo NV - Wervikstraat beschikt sinds april 2007 over een nullozersattest 3, dit houdt in dat er door Galloo NV - Wervikstraat geen bedrijfafvalwater geloosd wordt. Het bedrijfsafvalwater (mengsel van terreinwater en proceswater) wordt via een intern rioleringsnetwerk, een slibvangput en olieafscheider afgevoerd naar de bezinker en het bufferbekken van Galloo France S.A. - Haluin. Van daaruit wordt het voorbezonken water verder gepompt naar Galloo nv - Ropswalle waar het een biologische zuivering ondergaat en vervolgens voor een deel hergebruikt wordt bij o.a. Galloo NV - Wervikstraat en voor een deel geloosd wordt in de Leie. WI JZ I GI NG WATER H UI S H O UDI NG Het afvalwater van Galloo NV - Wervikstraat dat momenteel naar Galloo France S.A. - Haluin verpompt wordt, daar een voorbezinking ondergaat en vervolgens in Galloo nv - Ropswalle biologisch gezuiverd wordt, zal vanaf dat de nieuwe waterzuivering van Galloo France S.A. - Haluin operationeel is, op de site van Galloo France S.A. - Haluin gezuiverd worden (met biologische zuivering). Het gezuiverde water zal (deels) terug ingezet worden op Galloo NV - Wervikstraat. BR ONNEN VAN LU CH TEMI S S I ES Galloo NV - Wervikstraat beschikt over twee geleide emissiepunten bij de Shredder. De overige bronnen zijn diffuse emissies ten gevolge van de opslag en de verwe rking van schroot en ten gevolge van het intern en extern transport. Galloo NV - Wervikstraat heeft reeds vele emissiereducerende maatregelen toegepast om deze diffuse emissies te minderen. GELUI D S EMI S S I ES De voornaamste geluidsbronnen van Galloo NV - Wervikstraat zijn de verwerkingsactiviteiten (shredder, schaar, persen). Andere belangrijke geluidsbronnen zijn de kranen, wielladers en het aanen afrijdend transport. 4. Gep la nd e sit uat i e en a lt e rn ati e ve n Daar het project de hernieuwing van de vergunning van de bestaande situatie beoogt is er in beginsel de geplande situatie identiek aan de huidige situatie. Het nul- en locatiealternatief worden niet besproken gezien het een hervergunning betreft van een bedrijf gelegen in een industriegebied. Ook uitvoeringsalternatieven zijn niet aan de orde. Wel worden de huidige, te hervergunnen activiteiten getoetst aan de relevante aspecten uit de BBT- schrootverwerking en sloperijen (VITO,2007). Voor de checklist inzake toepassen BBT wordt verwezen naar bijlage III van het MER. 5. E v al uat i e va n d e mo ge l i jk e m i li eu e f fe ct en v er bon d en a an h et p ro j ect In het MER werd onderzoek verricht naar de mogelijke milieueffecten verbonden aan de huidige en toekomstige activiteiten. 3 Aanvulling op dossier dateert van 2008

8 5. 1. O ppe rvl akte w ate r Aangezien het bedrijf over een nullozersattest beschikt wordt er geen effectevaluatie naar de impact van het bedrijf op het oppervlaktewater uitgevoerd. Er wordt echter wel nagegaan a.d.h.v. de waterbalans of er nog mogelijkheden zijn tot waterbesparingen/intensiever gebruik van hemelwater. Uit de waterbalans blijkt dat er nog leidingwater gebruikt wordt voor verbruiksposten die laagwaardig water vereisen (de stoomput, de vonkendover en schaar). Er werd opgegeven dat er meer hemelwater wordt opgevangen dan er momenteel wordt verbruikt. Er werd berekend hoeveel regenwater er theoretisch kan hergebruikt worden en hoeveel er zal worden overgestort. Hieruit blijkt dat de waterbehoefte voor sanitaire toepassingen in de burelen groter is dan er momenteel beschikbaar is met de huidige hemelwateropvangputten. Anderzijds blijkt dat er bij het hoofdbureelgebouw een overschot aan hemelwateropvang is in vergelijking met de afname. Het hemelwater dat wordt opgevangen van het nieuwe afdak watert rechtstreeks af naar de waterzuivering (bij het nieuwe waterhuishoudingsproces (met nieuwe WZI) is dit hemelwater nodig voor de andere posten die recupwater gebruiken), waar het via recuperatiewater terug kan ingezet worden bij Galloo NV - Wervikstraat. Overschakelen naar hemelwater in de laagwaardige toepassingen in de vonkendover en de stoomput blijken niet haalbaar te zijn. Wel werd beslist om de schaar af te koppelen van het leidingwaternet en over te schakelen op recuperatiewater Lu ch t De effectvoorspelling en -beoordeling binnen de discipline lucht is als volgt opgebouwd: Be sp rekin g v an de actuele lu ch tkw alitei t binne n het stu diegebie d. De plaatselijke luchtkwaliteit wordt in kaart gebracht m.b.v. immissiemetingen uitgevoerd door de VMM, m.b.v. interpolatiekaarten opgesteld door de VMM en m.b.v. andere beschikbare studies (AEROPA-studie). De waargenomen trends worden beschreven en de te verwachten evolutie bij autonome ontwikkeling wordt geschetst. Er wordt nagegaan of de actuele luchtkwaliteit voldoet aan de beschouwde toetsingswaarden (wettelijke luchtkwaliteitsdoelstellingen of afgeleid van wetenschappelijke advieswaarden). KENMER K EN VAN D E PL AA TS ELI J KE LU CH T KWALI T EI T: - De plaatselijke luchtkwaliteit wordt beïnvloed door industriële emissies, verkeersemissies en emissies door gebouwverwarming; - Er wordt ruimschoots voldaan aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen inzake SO 2 ; - Ook inzake jaar- en uurgemiddelde grenswaarden voor NO 2 worden geen overschrijdingen verwacht; - De jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling en de doelstelling naar aantal overschrijdingen van de daggrenswaarden, werden voor PM10 in de jaren gehaald; - De toekomstige jaargemiddelde grenswaarde inzake PM 2,5 (welke op 1/1/2015 van kracht wordt) werd in 2011 niet overschreden; - Sedert 2005 is er een stabiele lage trend merkbaar m.b.t. de depositie van PAK.

9 - Tot eind 2012 waren er overschrijdingen van de drempelwaarde voor depositie van dioxines + DL- PCB s door hoofdzakelijk PCB s in de nabijheid van Galloo NV - Wervikstraat. Bij meetposten vanaf een afstand van > 1000 m van Galloo NV - Wervikstraat waren er geen overschrijdingen meer. Vanaf januari 2013 werd er geen enkele overschrijding van de drempelwaarde van dioxines + DL-PCB s meer genoteerd. Zowel de maandgemiddelde als de jaargemiddelde drempelwaarde werd niet meer bereikt Emis sies do or Galloo NV - We rvik st r aa t: be sp rekin g e n effe ctbeo or deling vo or stel mil dere nde m aa tre ge len Het emissiebeeld van Galloo NV - Wervikstraat wordt geschetst op basis van enerzijds emissiemetingen van de geleide bronnen en anderzijds ingeschatte emissies m.b.v. emissiefactoren of voorheen uitgevoerde studies. V ER B R AND I NG S EMI S SI ES : De stationaire verbrandingsemissies van Galloo NV - Wervikstraat omvatten emissies van 2 dieselgroepen (kleine dieselgroep van 0,858 MW en een grote dieselgroep van 1,840 MW), 2 stookinstallaties van het onderhoudsatelier (2*290 kw) en een verbrandingsinstallatie voor de verwarming van de burelen (132 kw). Op basis van de berekende emissies wordt aangegeven dat de stationaire verbrandingsemissies (CO, NO x, SO 2 en stof) geen potentieel belangrijke polluenten zijn. Het uitvoeren van 5-jaarlijkse periodieke metingen op zowel de grote als de kleine dieselgroep dient te worden uitgevoerd (Vlarem II art a) indien ze méér dan 100 uur in dienst zijn. Hierbij moeten de parameters stof, SO 2, NO x, CO, zuurstofgehalte, waterdampgehalte, temperatuur en druk worden opgemeten. De vorige meting gebeurde in 2011, bijgevolg moet de volgende meting plaatsvinden in Voor de andere stookinstallaties geldt geen meetverplichting (< 0,3 MW). GELEI D E E MI S S I ES UI T D E S H R ED D ER : De geleide emissies van afzuiging 1 (rotorhuis) van de shredder zijn na de UF-installatie voldoende onder controle. Een periodieke emissiemeting (vb. initieel 3-maandelijks) en opvolging van dit emissiepunt wordt als maatregel voorgesteld. Hierdoor zullen calamiteiten of een inefficiënte werking van de luchtzuiveringsinstallatie worden gedetecteerd. Hierbij dienen naast de parameters PCB s en dioxines ook de parameters stof, zware metalen en PAK s te worden opgemeten. De emissies van afzuiging 2 van de shredder werd in het verleden éénmalig opgemeten. Er wordt aanbevolen om ook bij dit emissiepunt periodieke emissiemetingen (vb. initieel 3-maandelijks) op deze schouw uit te voeren. Op basis van de resultaten van de voorgestelde emissiemetingen dient te worden nagegaan of er een meetverplichting voor bepaalde parameters geldt. Bij het gelden van de meetverplichting (op basis van de massastroom per parameter 4 ) dient de meetfrequentie en te meten parameters te worden vastgelegd op basis van het artikel van Vlarem II. DI F F US E S TOF - EN PCB- EMI S S I ES OP H ET TER R EI N: De diffuse stofgerelateerde emissies zijn afkomstig van opslag, overslag en behandeling van de stoffen. 4 De stationaire motoren dienen hierbij niet mee in rekening gebracht te worden gezien voor deze installaties aparte frequenties van toepassing zijn.

10 Er zijn de voorbije 10 jaar reeds heel wat maatregelen genomen om diffuse stofgerelateerde emissies (PCB, dioxines, metalen, PAK s) te doen dalen (omkasting, installatie waterkanonnen, minder open opslag, besproeien, hoge muur en afdak naar de straatkant ). De maatregelen uit het stuivende stoffenbesluit worden of zullen op korte termijn (geluidsmuur) worden genomen. De maatregelen die als BBT worden beschouwd om luchtemissies onder controle houden en die vermeld staan in de sectorspecifieke BBT zijn al geïntroduceerd. Deze inspanningen/genomen maatregelen hebben geleid tot een daling in depositiewaarden sedert 2004 en tot het respecteren van de drempelwaarden voor dioxines en DL-PCB s in Belangrijk is om na te gaan of het respecteren van de drempelwaarden in de volgende jaren bevestigd wordt om andere oorzaken van de sterk dalende trend in 2013 uit te sluiten. Blijvende monitoring van de depositiewaarden op korte afstand van de site (de VMM-meeposten) door de VMM, zoals dit reeds een tiental jaar opgemeten wordt, is aangewezen om de evolutie te blijven opvolgen. Daarnaast moet er een blijvende continue aandacht van het bedrijf aanwezig zijn om de reeds genomen maatregelen correct uit te voeren maar moeten ook nieuwe ontwikkelingen in kennis, beschikbaarheid, kostprijs van nieuwe technieken worden opgevolgd en bedrijfsspecifiek worden geëvalueerd naar kostefficiëntie (is ook een verplichting voor RIE-bedrijven i.h.k.v. de RIE-richtlijn). Tot slot moet voldoende (aangetoonde) aandacht gevestigd worden op: Gel uid Blijvend correct toepassen van de reeds strenge acceptatiecriteria (er zijn geen verdere mogelijkheden meer om de acceptatiecriteria te verstrengen); netheid van het bedrijfsterrein: maatregelen hiertoe vastgelegd in instructies/procedures nauwgezet blijven opvolgen; het opleiden van het personeel om te komen tot een correcte opvolging van procedures/instructies (codes van goede praktijk met betrekking op- en overslag van stuivende stoffen: I_Behandelen van stuifgevoelige materialen) tijdens op- en overslag van het schroot, de residuen en eventueel nog andere stuivende stoffen aanwezig op de site. In het kader van dit MER werden over meerdere weken immissiemetingen uitgevoerd ter hoogte van de meest nabijgelegen woning in de Wervikstraat 242 te Wervik. Deze woning en de woningen verderop in de straat zijn gelegen in een woongebied op minder dan 500 m van een industriegebied. Er werd gemeten bij zowel inactiviteit van Galloo NV - Wervikstraat als bij activiteit van het bedrijf. Daarnaast kon een inschatting gemaakt worden van het cumulatief effect met Galloo France S.A. - Haluin. Ook werden metingen op het terrein zelf uitgevoerd ten einde een kwantitatieve inschatting te hebben van de geluidsemissie op het terrein. Naast het continu geluid van de motoren (kranen, pers, schaar, vrachtwagens) is voornamelijk het piekgeluid bepalend voor de verstoring van het omgevingsgeluid. Vooral het verhandelen van schroot, het laden van een vrachtwagen met schroot, het lossen van schroot en het vallend geknipt schroot uit de schaar zijn vooral hoorbaar en meetbaar ter hoogte van de woning in de Wervikstraat 242. Het continu geluid uitgedrukt in L Aeq,1h bedraagt 50 à 55 db(a) terwijl piekniveaus voorkomen tussen 60 à 70 db(a). De richtwaarde voor een bestaande inrichting, die enkel overdag actief is, bedraagt 50 db(a) zodat een overschrijding van maximaal 5 db(a) overdag kan voorkomen. De richtwaarde voor het piekgeluid bedraagt overdag 65 db(a) zodat ook voor het piekgeluid een overschrijding van maximaal 5 db(a) kan voorkomen. De effecten van Galloo France S.A. - Haluin naar de woningen in de Wervikstraat zijn ondergeschikt aan de effecten van de activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat. Nadat het voorziene absorberend geluidsscherm van 10 m hoog is aangelegd wordt verwacht dat het L Aeq,1h van de activiteiten onder de 50 db(a) zal liggen. Ook het geluidsniveau tengevolge het

11 verhandelen van schroot etc. zal hierdoor zakken tot onder de 65 db(a). Met andere woorden, door de aanleg van het absorberend geluidsscherm wordt verwacht dat het specifiek geluid van de activiteiten de norm volgens de bepalingen in VLAREM II zal respecteren.. Naast het geluidsscherm van 10 m hoog blijft: noodzakelijk. Goed onderhouden van het materieel; Oneffenheden op het terrein opvullen en vermijden; Sensibiliseren van de werknemers om bij de handelingen waarbij geluidspieken kunnen ontstaan onnodig lawaai te vermijden; Het piekgeluid van vallend ijzer/schroot na het knippen door de schaar aanpakken door het aanbrengen van een absorberende plaat bij de uitval van het materiaal. Deze plaat werd door Galloo NV - Wervikstraat reeds besteld M ob ili tei t GOED ER ENVER KEER PER VR A CH TWAG EN Op jaarbasis zijn er ca vrachtwagentransporten of vrachtwagenbewegingen van en naar de site. Deze transporten leveren schroot aan en voeren (eventueel verwerkt) schroot af. Rekening houdend met ca. 240 aan- en afvoerdagen/jaar en 11 uren aan- en afvoeren per dag, betekent dit een verkeersgeneratie van ca. 28 vrachtwagenbewegingen per uur of 84 PAE per uur. Deze verkeersgeneratie neemt ca. 7 % van de capaciteit van de Wervikstraat in. PER S ONENVER KE ER Op de site zijn er 75 werknemers werkzaam voor Valorauto en Galloo NV - Wervikstraat. In de veronderstelling dat iedere werknemer met de auto naar het werk komt, is dit een verkeersgeneratie van 75 p.a.e. bij aankomst en 75 p.a.e. bij vertrek. Deze verkeersgeneratie neemt ca. 6,25% van de capaciteit van de Wervikstraat in (indien iedereen op hetzelfde moment zou vertrekken). GOED ER ENVER KEER PER S CH I P Rechtstreeks binnenscheepvaarttransport wordt sporadisch gedaan. In 2011 en 2012 werden geen transporten per schip georganiseerd. In 2013 vonden drie transporten plaats per schip. Galloo NV - Wervikstraat neemt deel aan het project watertruck O ve ri ge eleme nte n BOD EM EN G R OND WATER De bodem- en grondwaterkwaliteit bij Galloo NV - Wervikstraat wordt voldoende opgevolgd. Galloo NV - Wervikstraat voert overeenkomstig het bodemdecreet de vereiste periodieke oriënterende bodemonderzoeken uit. 5 Watertruck wil vrachtvervoer over kleine binnenwateren verder ontwikkelen en optimaliseren door de introductie van een nieuw navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakke n. Zo wordt een efficiënt en flexibel model van vervoer op de weg toegepast op de binnenvaart.

12 Indien naar aanleiding van een volgend periodiek oriënterend bodemonderzoek nieuwe bodemverontreiniging wordt vastgesteld waarvoor de zelfstandige saneringsplicht geldt, zullen hiervoor overeenkomstig het bodemdecreet de vereiste maatregelen worden genomen. Indien tussen twee opeenvolgende periodieke oriënterende bodemonderzoeken bodemverontreiniging ontstaat n.a.v. een schadegeval 6, zullen de specifieke bepalingen en maatregelen genomen worden 7. Er kan dan ook gesteld worden dat de risico s op het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging t.g.v. de exploitatie van zogenaamde risico-inrichtingen afdoende beheerst zijn en geen verder onderzoek vereisen. FAUNA EN F L OR A De activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat geven geen aanleiding tot het overschrijden van de milieukwaliteitsnormen ter bescherming van de vegetatie. LAND S CH A P, B OUW KUND I G ER F G OED E N AR CH EO LOG I E Het opgeslagen schroot en de verwerkingsapparatuur geven een typische industrieel uitzicht aan de site. Doordat deze aan de noordelijke en westelijke kant van de site afgeschermd worden doo r groenschermen en muren, brengen deze visuele kenmerken geen verstoring van het landschap met zich mee voor omwonenden / passanten. 6 Onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging 7 Zoals Artikel 74 en verder van het Bodemdecreet het voorschrijft.

13 FIGUREN

Project MER. Afval-energiecentrale RECOVER ENERGY NV LEUVENSESTEENWEG 51 1910 KAMPENHOUT

Project MER. Afval-energiecentrale RECOVER ENERGY NV LEUVENSESTEENWEG 51 1910 KAMPENHOUT Project MER Afval-energiecentrale RECOVER ENERGY NV RECOVER ENERGY NV LEUVENSESTEENWEG 51 1910 KAMPENHOUT UITGAVE : JUNI 2011 REF. : BASIS_RECOVER_MER_EINDVERSIE0.1.DOCX REV. : EINDVERSIE Sertius CVBA

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

mer: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen

mer: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen mer: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen Eindrapport Besteknummer : LNE/AMNEB/MER/2008.10.28 Opdrachtgever : Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur-

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport in het kader van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in opdracht van Ministerie van Economie,

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans

AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT. Hoogstraat 8 te Uden. Varkenshouderij J. Dortmans AANMELDINGSNOTITIE BEOORDELING MER PLICHT Varkenshouderij J. Dortmans Opdrachtgever: Dhr. J. Dortmans Hoogstraat 17 5406 TH Uden T: 0413-363427 Locatie: Hoogstraat 8 5406 TH Uden Handtekening: Opgesteld

Nadere informatie

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening

11 maart 2013. Algemene handleiding project-m.e.r.-screening AMNE - Dienst Mer Datum: Datum wijziging: (wijzigingen zijn gemarkeerd) 11 maart 2013 / Onderwerp: Algemene handleiding project-m.e.r.-screening Inhoud Leeswijzer... 3 1. Doel van deze handleiding... 4

Nadere informatie

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL

710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL 710003 juni 2013 MILIEU-EFFECTRAPPORT WINDPARK DEN TOL Opdrachtgever Windpark Den Tol B.V. 3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein

Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein GEMEENTE KAMPENHOUT Onderzoek tot milieueffectrapportage voor het RUP Lokaal Bedrijventerrein Gemeente Kampenhout Haviland Igsv Gemeentehuisstraat 16 Brusselsesteenweg 617 1910 Kampenhout 1731 Zellik 1.

Nadere informatie

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing

MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing MER containerterminal Alphen aan den Rijn / aanpassing N207-Noord Definitief Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland Van Uden Group Grontmij/LBP Houten, 24 april 2006 Verantwoording Titel : MER containerterminal

Nadere informatie

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard

Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Aanvulling plan-mer Bestemmingsplan Buitengebied Gemeente Lingewaard Gemeente Lingewaard 2 september 2013 Definitief rapport 9X3266 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 2 BESCHERMDE SOORTEN 3 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel

Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat DEFINITIEF-MER Tekstbundel COLOFON Opdracht: Plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het

Nadere informatie

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS

VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS VERSCHILLEN IN OMGEVINGSRECHT TUSSEN NEDERLAND, BELGIË EN DUITSLAND EN DE GEVOLGEN VOOR DE CONCURRENTIEPOSITIE VAN ZEEHAVENS MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU DG BEREIKBAARHEID 29 april 2015 078386738:B

Nadere informatie

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark

M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark M.e.r.-beoordelingsnotitie Bestemmingsplan PolanenPark Datum 7 februari 2012 Versie Definitief Opdrachtgever PolanenPark CV Opsteller Willie Fikken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel 3

Nadere informatie

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1

MER Addendum Herontwikkeling Schoonebeek Deel 1 MER Deel 1 Deel 1 1 EP200808228611 Initiatiefnemer Nederlandse Aardolie Maatschappij BV www.nam.nl Correspondentieadres Nederlandse Aardolie Maatschappij BV t.a.v. Herontwikkeling olieveld Schoonebeek

Nadere informatie

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813

m.e.r.-beoordeling Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg m.e.r.-beoordeling Ashorst B.V. te Horst a/d Maas Zaaknummer: 2014-0813 Kenmerk: 2014/55356 d.d. 9 oktober 2014. Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Besluit 3 1.1 Onderwerp

Nadere informatie

COMPLEXE STADSPROJECTEN

COMPLEXE STADSPROJECTEN KENNISCENTRUM VLAAMSE STEDEN - interlokale vereniging COMPLEXE STADSPROJECTEN draaiboek Naam website KCVS MER Oorspronkelijke naam document MER Station Roeselare-Centraal en omgeving Project Roeselare

Nadere informatie

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas

Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg. Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Vormvrije m.e.r.-beoordeling De Schatberg Gemeente Horst aan de Maas Rapportnummer: 211X06170 Datum: 8-7-2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide

MER Lage Weide Windmolens op Lage Weide Windmolens op Lage Weide Gemeente Utrecht 25 april 2013 Samenvatting 9Y3509 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Entrada 301 Postbus 94241 1090 GE Amsterdam +31 20 569 77 00 Telefoon 020-600

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684.

= 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. = 1/7 = Bijlage I, nummer 13int01684. Het beste ings an Bedrijven ark N rd te Nijverda is een ge uidgez neerd bedrijventerrein waar inrichtingen als bedoeld in artikel 41 van de Wet geluidhinder zijn gevestigd.

Nadere informatie

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008

Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN. Europoort-Rotterdam. 30820137-Consulting 08-1677. Arnhem, september 2008 30820137-Consulting 08-1677 Startnotitie 400-450 MW e Waterstofelektriciteitscentrale C.GEN Europoort-Rotterdam Arnhem, september 2008 Auteurs : F. Ermers, J.H.W. Lindeman KEMA Consulting In opdracht van

Nadere informatie

Sport- en werklandschap Meerpaal

Sport- en werklandschap Meerpaal Sport- en werklandschap Meerpaal Vormvrije m.e.r. beoordelingsnotitie Definitief Gemeente Houten Grontmij Nederland B.V. Houten, 29 mei 2012 Verantwoording Titel Subtitel Projectnummer Referentienummer

Nadere informatie

Hoe geuremissies beheersen

Hoe geuremissies beheersen Hoe geuremissies beheersen Demonstratieproject duurzame landbouw 01/09/2011-31/10/2013 Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland Eindbrochure Hoe geuremissies

Nadere informatie

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17

4 ALTERNATIEVEN EN VARIANTEN 17 4.1 Inleiding 17 4.2 Alternatieven en varianten 17 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 M.e.r.plicht buizenstraat/-strook Eemshaven Oosterhorn Delfzijl 2 1.3 De eerste stap in de m.e.r. procedure: de startnotitie 3 1.4 Leeswijzer 4 2 HET PROJECT

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50

Sloegebied. Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport. 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 Sloegebied Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 6 februari 2012 / rapportnummer 2598 50 1. Hoofdpunten van het MER De gemeenten Borsele en Vlissingen willen de bestemmingsplannen

Nadere informatie