Niet technische samenvatting Project - MER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niet technische samenvatting Project - MER"

Transcriptie

1 Niet technische samenvatting Project - MER Hervergunning PR0698 Galloo NV - Wervikstraat WERVIKSTRAAT MENEN UITGAVE : 5/2014 REF. : ESM /GALLOO NV/DEF. MER REVISIE: NTS_DEF.MER Sertius CV BA Environmental & Safety Services Kantoor Gent Deinsesteenweg 114 B-9031 Drongen (Gent)

2 INHOUD 1. BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN HET PROJECT RUIMTELIJKE SITUERING REFERENTIESITUATIE GEPLANDE SITUATIE EN ALTERNATIEVEN EVALUATIE VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN VERBONDEN AAN HET PROJECT Oppervlaktewater Lucht BESPREKING VAN DE ACTU ELE LUCH TKWAL ITEIT BINN EN HET STUDIEG EBIED EMISSIES DOOR GALLO O NV - WERVIKSTRAAT: BESPREKING EN EFFECTB EOORD ELING VO ORSTEL M ILDEREND E MAATR EGEL EN Geluid Mobiliteit Overige elementen FIGUREN Figuur II.1 Uittreksel van het gewestplan

3 Dit is de niet-technische samenvatting van een milieueffectrapport, m.a.w. een beknopte samenvatting van het eigenlijke milieueffectrapport bestemd voor publiek en belanghebbenden. Een milieueffectrapport is een openbaar document waarin de milieueffecten van een planproces of project en de eventuele alternatieven voor dat planproces of project, worden onderzocht. Het milieueffectrapport beslist niet of het project een vergunning krijgt, dit wordt beslist door de vergunningverlener die hierbij rekening houdt met het milieueffectrapport. De niet-technische samenvatting heeft als doel om aan publiek en belanghebbenden de relevante informatie uit het milieueffectrapport van het project of plan te communiceren en hiermee de publieke participatie in het vergunningsproces te bevorderen. Voor de uitgebreide technische informatie moet u het eigenlijke milieueffectrapport raadplegen.

4 E X T E R N D E SK U ND IG E N ME R - c o ö r d in at i e d is cip li n e g e lu id Katrien Van Haecke Sertius cvba Deinsesteenweg Drongen ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/643/V1 einddatum erkenning: 11/05/2015 Guy Put zeys dba-plan Poststraat 1 b Diepenbeek ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/393/V4 einddatum erkenning: onbepaalde duur D is ci p l in e l u ch t ( d ee ld o m ein lu ch t v ero n t r ei n ig in g ) D is ci p l in e m en s An ne - M ar ie k e C o o l s Sertius cvba Deinsesteenweg Drongen ref. erkenningsbesluit: MER/EDA/705-V1 einddatum erkenning: onbepaalde duur Luc Iliano Labo Iliano Schouteerpark Destelbergen ref. erkenningsbesluit: MB/MER/EDA-164/V einddatum erkenning: onbepaalde duur

5 1. B e kn opt e be sch ri j vi ng va n h et pr o je ct Galloo is een recyclagebedrijf van ferro- en non-ferrometalen in West-Europa. Galloo heeft een industrieel verwerkingsproces uitgedacht om afgedankte consumptiegoederen (auto's, AEEA, ) en fabrieksschroot op een ecologische manier te recycleren, zij zetten afvalproducten om in grondstoffen. 100% valorisatie is hun streefdoel. Het voorliggende MER heeft betrekking op de site gelegen in de Wervikstraat 320 te Menen. Op de site worden volgende activiteiten uitgevoerd: recycleren van ferro- en non-ferrometalen alsook het shredderen en verwerking van AEEA; de aanname, uitschrijving en verwerking van afgedankte voertuigen; transportactiviteiten; De gebruikte technieken om bovenstaande activiteiten uit te voeren bestaan in hoofdzaak uit het machinaal vermalen, knippen, zeven, paketteren en manueel sorteren. Galloo NV - Wervikstraat telt op de dag van vandaag een 4-tal machines (Shredder of Zerdirator, schaar, 2 persen) om dit te verwezenlijken. De site (verder Galloo NV - Wervikstraat genoemd) is een ± 4 ha grote werf en is gespreid over een 6-tal (niet aansluitende) kadastrale percelen. De huidige milieuvergunning van Galloo NV - Wervikstraat dateert van 4/05/1995 en dit voor een termijn van 20 jaar eindigend op 4/05/2015. Deze basisvergunning werd in de loop der jaren meermaals geactualiseerd. Galloo NV - Wervikstraat wenst haar activiteiten na deze datum verder te zetten en daarvoor een nieuwe milieuvergunning te verkrijgen. M.E. R.-P LI CH T VAN H ET PR OJ E CT De activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat vallen onder het toepassingsgebied van categorie 11 f) van bijlage II van het m.e.r.-besluit 1 : Andere projecten: Opslag van schroot met inbegrip van autowrakken als de opslagcapaciteit ton of meer of voertuigwrakken of meer bedraagt. V ER D ER E B ES LUI TVOR MI N G S PR OCES Het goedgekeurde MER zal deel uitmaken van de aanvraag tot hernieuwing van de milieuvergunning voor de activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat in Menen. 2. R u i mt el i jk e sit ue r ing Het terrein van Galloo NV - Wervikstraat is gelegen aan de Wervikstraat in Menen en grenst aan de grens met Frankrijk. De site is gelegen in het industrieterrein Menen-Grensland. Het bedrijf is volgens het gewestplan gelegen in een zone met bestemming milieubelastende industrieën (paars ingekleurd zie figuur II.1). Het terrein wordt begrensd door woongebied (NNOrichting), parkgebied (NO-richting), een gebied voor milieubelastende industrieën (N en W richting) en de Leiemeander-grensleie (ondergronds in ZO-richting). Het terrein grenst aan de Franse grens. (aan de overkant van de Franse grens is Galloo France S.A. - Haluin gelegen). 1 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan mili eueffectrapportage (B.S. 17/05/2005)

6 BEWONI NG Het bedrijfsterrein van Galloo NV - Wervikstraat wordt begrensd ten noorden door een woongebied welke aansluit ten noordoosten van het bedrijfsterrein (ca.1 km) bij de stadskern van Menen. Er bevinden zich geen gebieden met kwetsbare functies binnen een straal van 500 m. BED R I JVEN In het industrieterrein waar Galloo NV - Wervikstraat gevestigd is (Menen-Grensland) zijn verschillende bedrijven gelegen. NATUUR G EB I ED EN Het dichtstbijgelegen gebied gekarteerd in de biologische waarderingskaart 2 omvat de spoorwegberm die grenst aan Galloo NV - Wervikstraat en is aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen. Er bevinden zich geen Natura 2000-gebieden (zowel habitat- als vogelrichtlijngebieden) binnen een straal van 8 km van Galloo NV - Wervikstraat (zowel in Vlaanderen als Frankrijk). In het zuidwesten van Galloo NV - Wervikstraat ligt er een GEN-gebied op ca. 800 m en een natuurverwevingsgebied op ca. 2 km. Ten oosten bevinden zich 3 GEN-gebieden op ca. 2,1 km, 2,5 km en 2,7 km en 4 natuurverwevingsgebieden op ca. 1,5 km, 2,3 km, 2,5 km en 2,8 km. Het dichtstbijzijnde parkgebied grenst aan Galloo NV - Wervikstraat. MONU MENT EN EN LAND S CH A PP EN Er zijn geen beschermde dorpsgezichten in de omgeving van Galloo NV - Wervikstraat. 3. R e f e re nt ie sit ua ti e Het voorgenomen project van Galloo NV - Wervikstraat betreft de hernieuwing van de vergunning voor de recuperatie en recyclage van ferro en non-ferro schroot, omvattende o.m.: Een shredder of zerdirator; Een schaar Twee persen Snijbranders Installatie voor depollutie van AEEA Installatie voor depollutie/ontmanteling van afgedankte voertuigen Diverse ondersteunende installaties (stookinstallaties, dieselgroepen, rollend materiaal, onderhoudsatelier, opslagvoorzieningen, tankplaats, wasinstallatie voor vrachtwagens, ). De huidige en geplande maximale opslagcapaciteit van Galloo NV - Wervikstraat bedraagt ton schroot en voertuigwrakken. In de geplande situatie zal de verwerkingscapaciteit niet wijzigen. Er wordt uitgegaan van een productie van 5 dagen op 7, enkel overdag. Uiteraard kunnen er periodes van stilstand (onderhoud) of lagere productie voorkomen. WATER H UI S H OUD I NG Bij Galloo NV - Wervikstraat worden volgende waterstromen ingezet: - Leidingwater 2 Bron: biologische waarderingskaart versie 2

7 - Recup-water - Hemelwater Galloo NV - Wervikstraat beschikt sinds april 2007 over een nullozersattest 3, dit houdt in dat er door Galloo NV - Wervikstraat geen bedrijfafvalwater geloosd wordt. Het bedrijfsafvalwater (mengsel van terreinwater en proceswater) wordt via een intern rioleringsnetwerk, een slibvangput en olieafscheider afgevoerd naar de bezinker en het bufferbekken van Galloo France S.A. - Haluin. Van daaruit wordt het voorbezonken water verder gepompt naar Galloo nv - Ropswalle waar het een biologische zuivering ondergaat en vervolgens voor een deel hergebruikt wordt bij o.a. Galloo NV - Wervikstraat en voor een deel geloosd wordt in de Leie. WI JZ I GI NG WATER H UI S H O UDI NG Het afvalwater van Galloo NV - Wervikstraat dat momenteel naar Galloo France S.A. - Haluin verpompt wordt, daar een voorbezinking ondergaat en vervolgens in Galloo nv - Ropswalle biologisch gezuiverd wordt, zal vanaf dat de nieuwe waterzuivering van Galloo France S.A. - Haluin operationeel is, op de site van Galloo France S.A. - Haluin gezuiverd worden (met biologische zuivering). Het gezuiverde water zal (deels) terug ingezet worden op Galloo NV - Wervikstraat. BR ONNEN VAN LU CH TEMI S S I ES Galloo NV - Wervikstraat beschikt over twee geleide emissiepunten bij de Shredder. De overige bronnen zijn diffuse emissies ten gevolge van de opslag en de verwe rking van schroot en ten gevolge van het intern en extern transport. Galloo NV - Wervikstraat heeft reeds vele emissiereducerende maatregelen toegepast om deze diffuse emissies te minderen. GELUI D S EMI S S I ES De voornaamste geluidsbronnen van Galloo NV - Wervikstraat zijn de verwerkingsactiviteiten (shredder, schaar, persen). Andere belangrijke geluidsbronnen zijn de kranen, wielladers en het aanen afrijdend transport. 4. Gep la nd e sit uat i e en a lt e rn ati e ve n Daar het project de hernieuwing van de vergunning van de bestaande situatie beoogt is er in beginsel de geplande situatie identiek aan de huidige situatie. Het nul- en locatiealternatief worden niet besproken gezien het een hervergunning betreft van een bedrijf gelegen in een industriegebied. Ook uitvoeringsalternatieven zijn niet aan de orde. Wel worden de huidige, te hervergunnen activiteiten getoetst aan de relevante aspecten uit de BBT- schrootverwerking en sloperijen (VITO,2007). Voor de checklist inzake toepassen BBT wordt verwezen naar bijlage III van het MER. 5. E v al uat i e va n d e mo ge l i jk e m i li eu e f fe ct en v er bon d en a an h et p ro j ect In het MER werd onderzoek verricht naar de mogelijke milieueffecten verbonden aan de huidige en toekomstige activiteiten. 3 Aanvulling op dossier dateert van 2008

8 5. 1. O ppe rvl akte w ate r Aangezien het bedrijf over een nullozersattest beschikt wordt er geen effectevaluatie naar de impact van het bedrijf op het oppervlaktewater uitgevoerd. Er wordt echter wel nagegaan a.d.h.v. de waterbalans of er nog mogelijkheden zijn tot waterbesparingen/intensiever gebruik van hemelwater. Uit de waterbalans blijkt dat er nog leidingwater gebruikt wordt voor verbruiksposten die laagwaardig water vereisen (de stoomput, de vonkendover en schaar). Er werd opgegeven dat er meer hemelwater wordt opgevangen dan er momenteel wordt verbruikt. Er werd berekend hoeveel regenwater er theoretisch kan hergebruikt worden en hoeveel er zal worden overgestort. Hieruit blijkt dat de waterbehoefte voor sanitaire toepassingen in de burelen groter is dan er momenteel beschikbaar is met de huidige hemelwateropvangputten. Anderzijds blijkt dat er bij het hoofdbureelgebouw een overschot aan hemelwateropvang is in vergelijking met de afname. Het hemelwater dat wordt opgevangen van het nieuwe afdak watert rechtstreeks af naar de waterzuivering (bij het nieuwe waterhuishoudingsproces (met nieuwe WZI) is dit hemelwater nodig voor de andere posten die recupwater gebruiken), waar het via recuperatiewater terug kan ingezet worden bij Galloo NV - Wervikstraat. Overschakelen naar hemelwater in de laagwaardige toepassingen in de vonkendover en de stoomput blijken niet haalbaar te zijn. Wel werd beslist om de schaar af te koppelen van het leidingwaternet en over te schakelen op recuperatiewater Lu ch t De effectvoorspelling en -beoordeling binnen de discipline lucht is als volgt opgebouwd: Be sp rekin g v an de actuele lu ch tkw alitei t binne n het stu diegebie d. De plaatselijke luchtkwaliteit wordt in kaart gebracht m.b.v. immissiemetingen uitgevoerd door de VMM, m.b.v. interpolatiekaarten opgesteld door de VMM en m.b.v. andere beschikbare studies (AEROPA-studie). De waargenomen trends worden beschreven en de te verwachten evolutie bij autonome ontwikkeling wordt geschetst. Er wordt nagegaan of de actuele luchtkwaliteit voldoet aan de beschouwde toetsingswaarden (wettelijke luchtkwaliteitsdoelstellingen of afgeleid van wetenschappelijke advieswaarden). KENMER K EN VAN D E PL AA TS ELI J KE LU CH T KWALI T EI T: - De plaatselijke luchtkwaliteit wordt beïnvloed door industriële emissies, verkeersemissies en emissies door gebouwverwarming; - Er wordt ruimschoots voldaan aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen inzake SO 2 ; - Ook inzake jaar- en uurgemiddelde grenswaarden voor NO 2 worden geen overschrijdingen verwacht; - De jaargemiddelde luchtkwaliteitsdoelstelling en de doelstelling naar aantal overschrijdingen van de daggrenswaarden, werden voor PM10 in de jaren gehaald; - De toekomstige jaargemiddelde grenswaarde inzake PM 2,5 (welke op 1/1/2015 van kracht wordt) werd in 2011 niet overschreden; - Sedert 2005 is er een stabiele lage trend merkbaar m.b.t. de depositie van PAK.

9 - Tot eind 2012 waren er overschrijdingen van de drempelwaarde voor depositie van dioxines + DL- PCB s door hoofdzakelijk PCB s in de nabijheid van Galloo NV - Wervikstraat. Bij meetposten vanaf een afstand van > 1000 m van Galloo NV - Wervikstraat waren er geen overschrijdingen meer. Vanaf januari 2013 werd er geen enkele overschrijding van de drempelwaarde van dioxines + DL-PCB s meer genoteerd. Zowel de maandgemiddelde als de jaargemiddelde drempelwaarde werd niet meer bereikt Emis sies do or Galloo NV - We rvik st r aa t: be sp rekin g e n effe ctbeo or deling vo or stel mil dere nde m aa tre ge len Het emissiebeeld van Galloo NV - Wervikstraat wordt geschetst op basis van enerzijds emissiemetingen van de geleide bronnen en anderzijds ingeschatte emissies m.b.v. emissiefactoren of voorheen uitgevoerde studies. V ER B R AND I NG S EMI S SI ES : De stationaire verbrandingsemissies van Galloo NV - Wervikstraat omvatten emissies van 2 dieselgroepen (kleine dieselgroep van 0,858 MW en een grote dieselgroep van 1,840 MW), 2 stookinstallaties van het onderhoudsatelier (2*290 kw) en een verbrandingsinstallatie voor de verwarming van de burelen (132 kw). Op basis van de berekende emissies wordt aangegeven dat de stationaire verbrandingsemissies (CO, NO x, SO 2 en stof) geen potentieel belangrijke polluenten zijn. Het uitvoeren van 5-jaarlijkse periodieke metingen op zowel de grote als de kleine dieselgroep dient te worden uitgevoerd (Vlarem II art a) indien ze méér dan 100 uur in dienst zijn. Hierbij moeten de parameters stof, SO 2, NO x, CO, zuurstofgehalte, waterdampgehalte, temperatuur en druk worden opgemeten. De vorige meting gebeurde in 2011, bijgevolg moet de volgende meting plaatsvinden in Voor de andere stookinstallaties geldt geen meetverplichting (< 0,3 MW). GELEI D E E MI S S I ES UI T D E S H R ED D ER : De geleide emissies van afzuiging 1 (rotorhuis) van de shredder zijn na de UF-installatie voldoende onder controle. Een periodieke emissiemeting (vb. initieel 3-maandelijks) en opvolging van dit emissiepunt wordt als maatregel voorgesteld. Hierdoor zullen calamiteiten of een inefficiënte werking van de luchtzuiveringsinstallatie worden gedetecteerd. Hierbij dienen naast de parameters PCB s en dioxines ook de parameters stof, zware metalen en PAK s te worden opgemeten. De emissies van afzuiging 2 van de shredder werd in het verleden éénmalig opgemeten. Er wordt aanbevolen om ook bij dit emissiepunt periodieke emissiemetingen (vb. initieel 3-maandelijks) op deze schouw uit te voeren. Op basis van de resultaten van de voorgestelde emissiemetingen dient te worden nagegaan of er een meetverplichting voor bepaalde parameters geldt. Bij het gelden van de meetverplichting (op basis van de massastroom per parameter 4 ) dient de meetfrequentie en te meten parameters te worden vastgelegd op basis van het artikel van Vlarem II. DI F F US E S TOF - EN PCB- EMI S S I ES OP H ET TER R EI N: De diffuse stofgerelateerde emissies zijn afkomstig van opslag, overslag en behandeling van de stoffen. 4 De stationaire motoren dienen hierbij niet mee in rekening gebracht te worden gezien voor deze installaties aparte frequenties van toepassing zijn.

10 Er zijn de voorbije 10 jaar reeds heel wat maatregelen genomen om diffuse stofgerelateerde emissies (PCB, dioxines, metalen, PAK s) te doen dalen (omkasting, installatie waterkanonnen, minder open opslag, besproeien, hoge muur en afdak naar de straatkant ). De maatregelen uit het stuivende stoffenbesluit worden of zullen op korte termijn (geluidsmuur) worden genomen. De maatregelen die als BBT worden beschouwd om luchtemissies onder controle houden en die vermeld staan in de sectorspecifieke BBT zijn al geïntroduceerd. Deze inspanningen/genomen maatregelen hebben geleid tot een daling in depositiewaarden sedert 2004 en tot het respecteren van de drempelwaarden voor dioxines en DL-PCB s in Belangrijk is om na te gaan of het respecteren van de drempelwaarden in de volgende jaren bevestigd wordt om andere oorzaken van de sterk dalende trend in 2013 uit te sluiten. Blijvende monitoring van de depositiewaarden op korte afstand van de site (de VMM-meeposten) door de VMM, zoals dit reeds een tiental jaar opgemeten wordt, is aangewezen om de evolutie te blijven opvolgen. Daarnaast moet er een blijvende continue aandacht van het bedrijf aanwezig zijn om de reeds genomen maatregelen correct uit te voeren maar moeten ook nieuwe ontwikkelingen in kennis, beschikbaarheid, kostprijs van nieuwe technieken worden opgevolgd en bedrijfsspecifiek worden geëvalueerd naar kostefficiëntie (is ook een verplichting voor RIE-bedrijven i.h.k.v. de RIE-richtlijn). Tot slot moet voldoende (aangetoonde) aandacht gevestigd worden op: Gel uid Blijvend correct toepassen van de reeds strenge acceptatiecriteria (er zijn geen verdere mogelijkheden meer om de acceptatiecriteria te verstrengen); netheid van het bedrijfsterrein: maatregelen hiertoe vastgelegd in instructies/procedures nauwgezet blijven opvolgen; het opleiden van het personeel om te komen tot een correcte opvolging van procedures/instructies (codes van goede praktijk met betrekking op- en overslag van stuivende stoffen: I_Behandelen van stuifgevoelige materialen) tijdens op- en overslag van het schroot, de residuen en eventueel nog andere stuivende stoffen aanwezig op de site. In het kader van dit MER werden over meerdere weken immissiemetingen uitgevoerd ter hoogte van de meest nabijgelegen woning in de Wervikstraat 242 te Wervik. Deze woning en de woningen verderop in de straat zijn gelegen in een woongebied op minder dan 500 m van een industriegebied. Er werd gemeten bij zowel inactiviteit van Galloo NV - Wervikstraat als bij activiteit van het bedrijf. Daarnaast kon een inschatting gemaakt worden van het cumulatief effect met Galloo France S.A. - Haluin. Ook werden metingen op het terrein zelf uitgevoerd ten einde een kwantitatieve inschatting te hebben van de geluidsemissie op het terrein. Naast het continu geluid van de motoren (kranen, pers, schaar, vrachtwagens) is voornamelijk het piekgeluid bepalend voor de verstoring van het omgevingsgeluid. Vooral het verhandelen van schroot, het laden van een vrachtwagen met schroot, het lossen van schroot en het vallend geknipt schroot uit de schaar zijn vooral hoorbaar en meetbaar ter hoogte van de woning in de Wervikstraat 242. Het continu geluid uitgedrukt in L Aeq,1h bedraagt 50 à 55 db(a) terwijl piekniveaus voorkomen tussen 60 à 70 db(a). De richtwaarde voor een bestaande inrichting, die enkel overdag actief is, bedraagt 50 db(a) zodat een overschrijding van maximaal 5 db(a) overdag kan voorkomen. De richtwaarde voor het piekgeluid bedraagt overdag 65 db(a) zodat ook voor het piekgeluid een overschrijding van maximaal 5 db(a) kan voorkomen. De effecten van Galloo France S.A. - Haluin naar de woningen in de Wervikstraat zijn ondergeschikt aan de effecten van de activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat. Nadat het voorziene absorberend geluidsscherm van 10 m hoog is aangelegd wordt verwacht dat het L Aeq,1h van de activiteiten onder de 50 db(a) zal liggen. Ook het geluidsniveau tengevolge het

11 verhandelen van schroot etc. zal hierdoor zakken tot onder de 65 db(a). Met andere woorden, door de aanleg van het absorberend geluidsscherm wordt verwacht dat het specifiek geluid van de activiteiten de norm volgens de bepalingen in VLAREM II zal respecteren.. Naast het geluidsscherm van 10 m hoog blijft: noodzakelijk. Goed onderhouden van het materieel; Oneffenheden op het terrein opvullen en vermijden; Sensibiliseren van de werknemers om bij de handelingen waarbij geluidspieken kunnen ontstaan onnodig lawaai te vermijden; Het piekgeluid van vallend ijzer/schroot na het knippen door de schaar aanpakken door het aanbrengen van een absorberende plaat bij de uitval van het materiaal. Deze plaat werd door Galloo NV - Wervikstraat reeds besteld M ob ili tei t GOED ER ENVER KEER PER VR A CH TWAG EN Op jaarbasis zijn er ca vrachtwagentransporten of vrachtwagenbewegingen van en naar de site. Deze transporten leveren schroot aan en voeren (eventueel verwerkt) schroot af. Rekening houdend met ca. 240 aan- en afvoerdagen/jaar en 11 uren aan- en afvoeren per dag, betekent dit een verkeersgeneratie van ca. 28 vrachtwagenbewegingen per uur of 84 PAE per uur. Deze verkeersgeneratie neemt ca. 7 % van de capaciteit van de Wervikstraat in. PER S ONENVER KE ER Op de site zijn er 75 werknemers werkzaam voor Valorauto en Galloo NV - Wervikstraat. In de veronderstelling dat iedere werknemer met de auto naar het werk komt, is dit een verkeersgeneratie van 75 p.a.e. bij aankomst en 75 p.a.e. bij vertrek. Deze verkeersgeneratie neemt ca. 6,25% van de capaciteit van de Wervikstraat in (indien iedereen op hetzelfde moment zou vertrekken). GOED ER ENVER KEER PER S CH I P Rechtstreeks binnenscheepvaarttransport wordt sporadisch gedaan. In 2011 en 2012 werden geen transporten per schip georganiseerd. In 2013 vonden drie transporten plaats per schip. Galloo NV - Wervikstraat neemt deel aan het project watertruck O ve ri ge eleme nte n BOD EM EN G R OND WATER De bodem- en grondwaterkwaliteit bij Galloo NV - Wervikstraat wordt voldoende opgevolgd. Galloo NV - Wervikstraat voert overeenkomstig het bodemdecreet de vereiste periodieke oriënterende bodemonderzoeken uit. 5 Watertruck wil vrachtvervoer over kleine binnenwateren verder ontwikkelen en optimaliseren door de introductie van een nieuw navigatieconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakke n. Zo wordt een efficiënt en flexibel model van vervoer op de weg toegepast op de binnenvaart.

12 Indien naar aanleiding van een volgend periodiek oriënterend bodemonderzoek nieuwe bodemverontreiniging wordt vastgesteld waarvoor de zelfstandige saneringsplicht geldt, zullen hiervoor overeenkomstig het bodemdecreet de vereiste maatregelen worden genomen. Indien tussen twee opeenvolgende periodieke oriënterende bodemonderzoeken bodemverontreiniging ontstaat n.a.v. een schadegeval 6, zullen de specifieke bepalingen en maatregelen genomen worden 7. Er kan dan ook gesteld worden dat de risico s op het ontstaan van bodem- en grondwaterverontreiniging t.g.v. de exploitatie van zogenaamde risico-inrichtingen afdoende beheerst zijn en geen verder onderzoek vereisen. FAUNA EN F L OR A De activiteiten van Galloo NV - Wervikstraat geven geen aanleiding tot het overschrijden van de milieukwaliteitsnormen ter bescherming van de vegetatie. LAND S CH A P, B OUW KUND I G ER F G OED E N AR CH EO LOG I E Het opgeslagen schroot en de verwerkingsapparatuur geven een typische industrieel uitzicht aan de site. Doordat deze aan de noordelijke en westelijke kant van de site afgeschermd worden doo r groenschermen en muren, brengen deze visuele kenmerken geen verstoring van het landschap met zich mee voor omwonenden / passanten. 6 Onvoorziene gebeurtenis die aanleiding geeft tot bodemverontreiniging 7 Zoals Artikel 74 en verder van het Bodemdecreet het voorschrijft.

13 FIGUREN

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen

Vlaams beleid luchtverontreiniging en. milieuvergunningsaanvragen Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Geert Pillu Adviesverlener LNE afdeling Milieuvergunningen Brugge Vlaams beleid luchtverontreiniging en milieuvergunningsaanvragen Kennis

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Ontheffing tot het opstellen van een MER

Ontheffing tot het opstellen van een MER Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, Dienst Mer Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL Tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Ontheffing

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES

AFDELING VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES p.1/5 AFDELING 5.43.3. VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT GASTURBINES EN STOOM- EN GASTURBINE- INSTALLATIES Art. 5.43.3.1. 1. In afwijking van de algemene emissiegrenswaarden, bepaald in hoofdstuk 4.4, moeten

Nadere informatie

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003

BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA DE RECENTE AANPASSING VAN 4 JULI 2003 Nieuwsbrief Milieu & Bedrijf, september 2003 (Kluwer) M. Vande Woestyne & S. Deboosere, Trevi nv mvandewoestyne@trevi-env.com www.trevi-env.com BETEKENIS VAN HET AFKOPPELINGSBELEID VOOR P-BEDRIJVEN NA

Nadere informatie

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen

Veiligheid en BBT/BREF. Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Veiligheid en BBT/BREF Annelies Faelens Departement LNE Afdeling Milieuvergunningen Inhoud 1. Richtlijn Industriële Emissies 2. BBT s en BREF s 3. Richtsnoeren voor het opstellen van BREF s 4. Veiligheid

Nadere informatie

Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen

Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen Niet-geleide emissies van stof en PM 10 voor op- en overslagactiviteiten van droge bulk goederen In dit document wordt het rekenmodel Rekenmodel diffuse stofemissies LNE.xlsx, de achtergrond ervan en het

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III c plan-mer Om de luchtkwaliteit te evalueren, toetsen we de berekende immissieconcentratie van een

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeente/stad MENEN Gegevens over de bevoegde overheid het college van burgemeester en schepenen X de bestendige deputatie van

Nadere informatie

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid

Nieuwe instrumenten in het bodembeleid Nieuwe instrumenten in het bodembeleid ECOnext, Afdelingshoofd Bodembeheer OVAM Programma Nieuwe instrumenten voor de vastgoedsector Regeling cofinanciering Wijzigingen door omzetting Richtlijn Industriële

Nadere informatie

Legende Grenslijn kleinstedelijk gebied Veurne deelrup Proostdijkvaart. deelrup Gasthuisstraat. Bron

Legende Grenslijn kleinstedelijk gebied Veurne deelrup Proostdijkvaart. deelrup Gasthuisstraat. Bron Legende deelrup Proostdijkvaart Kaart 1.1. - RUP Afbakeningslijn Bestaande feitelijke toestand : topografische kaart Topografische kaart NGI 1/10.000, OC GIS-Vlaanderen 0 50 100 200 m P:\240207\G\GIS\PRUP

Nadere informatie

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging

Uitbreiding poppodium 013 Tilburg. Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek in het kader van de bestemmingsplanwijziging Rapportnummer TH 630-1-RA-001 d.d. 30 juli 2014 Uitbreiding poppodium 013 Tilburg Luchtkwaliteitsonderzoek

Nadere informatie

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken

Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken Afbeelding 2.1. Locatie Aviko en nabijgelegen Natura 2000-gebied Rijntakken De blauwe delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied. De groene delen in afbeelding 2.1 zijn Vogelrichtlijngebied en Habitatrichtlijngebied.

Nadere informatie

Deel 10. Niet-technische samenvatting PRMER-0018

Deel 10. Niet-technische samenvatting PRMER-0018 Deel 10. Niet-technische samenvatting PRMER-0018 10.1 Ruimtelijke situering Het bedrijf is gelegen aan de Statiestraat 56 te Dentergem. Volgens het kadastraal plan bevindt het bedrijf zich op volgende

Nadere informatie

Niet technische samenvatting Project MER

Niet technische samenvatting Project MER Niet technische samenvatting Project MER PR0452 INBEV BELGIUM NV SITE HOEGAARDEN BROUWERIJ DE KLUIS STOOPKENSSTRAAT 46 3320 HOEGAARDEN UITGAVE : MEI 2010 REF. : TEC08100090/AB INBEV HOE/MER/NTS REVISIE:

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3)

Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) Milieuneutrale wijziging van de (werking van de) inrichting (Wabo art 2.1 lid 1 onder e en art 3.10 lid 3) 1 Veranderingen Beschrijf de voorgenomen veranderingen van de inrichting. 1. De volgende afvalwaterstromen

Nadere informatie

Vlarem-trein 2012 en 2013 ROGMV Harelbeke -Jabbeke

Vlarem-trein 2012 en 2013 ROGMV Harelbeke -Jabbeke b a r o n r u z e t t e l a a n 3 5 8 3 1 0 b r u g g e t e l ( 0 5 0 ) 3 6 7 1 7 1 f a x ( 0 5 0 ) 3 5 6 8 4 9 w w w. w v i. b e Vlarem-trein 2012 en 2013 ROGMV 27-03-2014 Harelbeke -Jabbeke 1 Vlarem-trein

Nadere informatie

Besluit m.e.r.-beoordeling. Bio-ethanol Rotterdam BV (BER)

Besluit m.e.r.-beoordeling. Bio-ethanol Rotterdam BV (BER) Besluit m.e.r.-beoordeling Bio-ethanol Rotterdam BV (BER) ten behoeve van de oprichting van een een fabriek voor de productie van bio-lng te Delfzijl 1 GEDEPUTEERDE STATEN VAN DE PROVINCIE GRONINGEN Groningen,

Nadere informatie

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM

DE HEER KRIS PEETERS ACTIEPLAN CADMIUM DE HEER KRIS PEETERS Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur ACTIEPLAN CADMIUM Maandag 13 februari 2006 Doelstelling: - probleem cadmiumverontreining Vlaanderen in kaart brengen

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

let s recycle cars Rik Debaere CEO Galloo

let s recycle cars Rik Debaere CEO Galloo let s recycle cars Rik Debaere CEO Galloo 1 Inhoud Galloo algemeen Activiteiten Locaties Kerncijfers Verwerking van Afgedankte voertuigen (AGV) Inleiding Invulling door Galloo Resultaten Toekomstperspectieven

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37020/53/4/W/1 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden van N.V. ARDO / ARDO E. HASPESLAGH gelegen te Wezestraat

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Algemene beschrijving Lokalisatie De wijk Vogelenzang ligt ten zuidwesten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het grondgebied van de gemeente Anderlecht. Het gebied van het zwarte punt heeft betrekking

Nadere informatie

PM-problematiek, invloed van diffuus

PM-problematiek, invloed van diffuus PM-problematiek, invloed van diffuus Febem Infodag inerte materialen februari 2010 Mirka Van der Elst Mirka.vanderelst@lne.vlaanderen.be 02 553 11 23 Inhoud 1. Wat is beleidsmatig relevant stof? 2. Oorsprong

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in (West-)Vlaanderen

Luchtkwaliteit in (West-)Vlaanderen Luchtkwaliteit in (West-)Vlaanderen Harelbeke - Jabbeke Overzicht 1. Waarom luchtmetingen? 2. Welke stoffen meet de VMM? 3. Toetsing aan regelgeving 4. Evolutie polluenten 5. Polluenten in detail (fijn

Nadere informatie

Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016

Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016 Samenvatting: Resultaten luchtkwaliteit in Genk-Zuid en omgeving. Stuurgroep Genk-Zuid 21 januari 2016 1 MEETPLAATSEN De VMM meet de luchtkwaliteit in Genk-Zuid op verschillende meetplaatsen. Tabel 1 geeft

Nadere informatie

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon.

In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. 12. Vergunningen. In dit hoofdstuk gaan wij op zoek naar de verschillende vergunningen die nodig zijn voor de opstart van een kapsalon. Er zijn 3 type vergunningen : 1. Stedebouwkundige vergunning (bouwvergunning)

Nadere informatie

De wind in de zeilen voor Dilbeek

De wind in de zeilen voor Dilbeek De wind in de zeilen voor Dilbeek Op zoek naar geschikte locaties voor windturbines in Dilbeek aan de hand van het Windplan Vlaanderen en de Vlaamse Omzendbrief Windenergie Waarom windenergie? Op zoek

Nadere informatie

Memo Aan Contactpersoon Kopie aan Datum Ons kenmerk Onderwerp Inleiding Opzet onderzoek Emissies

Memo Aan Contactpersoon Kopie aan Datum Ons kenmerk Onderwerp Inleiding Opzet onderzoek Emissies Memo Aan Bart Jan Elders Kopie aan Contactpersoon Berend Hoekstra Datum 27 maart 2015 Onderwerp Luchtkwaliteit Parallelweg Haaksbergen Inleiding Nabij de Parallelweg in Haaksbergen vindt voorbereiding

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt?

Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? Is spuiwater een volwaardig alternatief voor minerale meststoffen in de aardappelteelt? J. Bonnast (BDB), W. Odeurs (BDB) Samenvatting Het optimaliseren van de teelttechniek is een uitdaging voor iedere

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014

Mestverwerking MACE in Landhorst. Henk Jans, arts MG, MMK 3 juli 2014 Mestverwerking MACE in Landhorst Henk Jans, arts MG, MMK Introductie Rol van de GGD: toelichting op risico s mestverwerkingsbedrijf MACE nav vragen van werkgroep MACE en andere betrokkenen, besproken tijdens

Nadere informatie

Eurotank Amsterdam BV Aanvraag omgevingsvergunning (bouw) Inkoopstation elektriciteit terminaldeel Octaanweg

Eurotank Amsterdam BV Aanvraag omgevingsvergunning (bouw) Inkoopstation elektriciteit terminaldeel Octaanweg Eurotank Amsterdam BV Aanvraag omgevingsvergunning (bouw) Inkoopstation elektriciteit terminaldeel Octaanweg 10 mei 2016 Steller: F. Blaauw Versie 1.0 NIET-TECHNISCHE SAMENVATTING Eurotank Amsterdam B.V.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm

VOORSCHRIFTEN. behorende bij de veranderingsvergunning Wm VOORSCHRIFTEN behorende bij de veranderingsvergunning Wm betreffende het voornemen tot het reinigen van afvalwater van derden in de bestaande Biologische Voorzuivering Installatie (BVZI) Attero Noord BV

Nadere informatie

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties

BIJLAGE V. Technische bepalingen inzake stookinstallaties. Deel 1. Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties BIJLAGE V Technische bepalingen inzake stookinstallaties Deel 1 Emissiegrenswaarden voor de in artikel 32, lid 2, bedoelde stookinstallaties 1. Alle emissiegrenswaarden worden berekend bij een temperatuur

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke

Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein Polderhoek te Zonnebeke Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Gemengd regionaal bedrijventerrein

Nadere informatie

College van burgemeester en schepenen

College van burgemeester en schepenen verbaa College van burgemeester en schepenen beraadslaging/proces verbaal Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Robert Voorhamme, Philip Heylen, Ludo Van Campenhout, mevrouw Leen

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN

RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Pagina : 1 van 6 RICHTLIJN BIJ HET OPSTELLEN VAN EEN WERKPLAN Inhoudsopgave 1. Doel en toepassingsgebied 2. Principes 3. Indienen van een werkplan 4. Inhoud van het werkplan 4.1. Een duidelijke en overzichtelijke

Nadere informatie

DE MEETCAMPAGNE. Guy Putzeys dba-plan bvba

DE MEETCAMPAGNE. Guy Putzeys dba-plan bvba DE MEETCAMPAGNE Guy Putzeys dba-plan bvba TOELICHTING UITGEBREIDE GELUIDMEETCAMPAGNE WINDTURBINES MALDEGEM EEKLO Guy Putzeys Geluidsdeskundige dba-plan INFOAVOND 13/11/13 33 Erkend door Vlaamse overheid

Nadere informatie

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden

24 uurgemiddelden, mag max. 35 maal per kalenderjaar overschreden worden Logo MEMO Aan : Rob Kramer, DHV Van : Harrie van Lieshout, Alex Bouthoorn, DHV Dossier : BA6360-101-100 Project : N219A Nieuwerkerk a/d IJssel Betreft : Toets luchtkwaliteit Ons kenmerk : HL.BA6360.M02,

Nadere informatie

Hervergunning van de volledige eenheid en uitbreiding met een zesde gietinstallatie CORUS Aluminium NV

Hervergunning van de volledige eenheid en uitbreiding met een zesde gietinstallatie CORUS Aluminium NV Vlaamse overheid Departement Leefmilieu, Natuur en Energie Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 8 1000 BRUSSEL tel: 02/553.80.79 fax: 02/553.80.75 Project-MER verslag Goedkeuring milieueffectrapport

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving ter beheersing van diffuse stofemissies veroorzaakt door. Stuivende stoffen

Nieuwe regelgeving ter beheersing van diffuse stofemissies veroorzaakt door. Stuivende stoffen Nieuwe regelgeving ter beheersing van diffuse stofemissies veroorzaakt door Stuivende stoffen Achtergrond Europese richtlijn Luchtkwaliteit Omzetting in Belgisch recht Omzetting gewestelijk specifiek Vlaanderen

Nadere informatie

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine.

Vinçotte. KUNT U uw reputatie. veilig en duurzaam. Bouwen aan reputatie. YoUr reputation is Mine. Vinçotte MILIEU en veiligheid KUNT U uw reputatie versterken door veilig en duurzaam te werken? Bouwen aan reputatie YoUr reputation is Mine. Kunt u uw winst doen stijgen door uw risico s te laten dalen?

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling

BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER. Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling BIOREMEDIATIESYSTEMEN WETTELIJK KADER Annie Demeyere Dep.L&V Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Bioremediering wetgeving Richtlijn Duurzaam gebruik van pesticiden (EU 2009/128) Vlaanderen: Vlarem -

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau;

45 db(a) langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; Afdeling Expertise Contact M. Groen T 088 5450 381 mgroen@odmh.nl MEMO Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Aan Helen van den Heuvel CC Lilian Fassotte, gemeente Zuidplas Van Maarten Groen

Nadere informatie

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam).

Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). kenmerk: 653847/687260 Memo Aan Kopie aan Datum Van Telefoon E-mail Onderwerp: College van GS 4 juni 2015 Samenvatting datarapporten Luchtkwaliteit (IJmond, Haarlemmermeer, Havengebied Amsterdam). In deze

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Aanpak hemelwater Chemie-Pack

Aanpak hemelwater Chemie-Pack Aanpak hemelwater Chemie-Pack Commissie Bestuur en Middelen, 7 juni 2012 Jeroen de Vugt Projectleider Uitvoering Chemie-Pack Onderwerpen Situatie en omstandigheden Algemene aanpak Aanpak (hemel)water Zuiveringsstudie

Nadere informatie

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT?

HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? HOE REAGEREN OP DE KENNISGEVING VAN EEN PLAN- MILIEUEFFECTRAPPORT? 1. Wat is een milieueffectrapport? Er wordt een bepaald project of plan opgevat in uw gemeente. De uitvoering daarvan zal mogelijk effecten

Nadere informatie

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor

MEMO DHV B.V. Logo. : De heer P.T. Westra : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn : Ceciel Overgoor Logo MEMO Aan : De heer P.T. Westra Van : Ramon Nieborg, Alex Bouthoorn Kopie : Ceciel Overgoor Dossier : BA4962-100-100 Project : Milieuonderzoeken bedrijventerrein de Flier Nijkerk Betreft : Onderzoek

Nadere informatie

Biostoomcentrale voor Limburg

Biostoomcentrale voor Limburg Biostoomcentrale voor Limburg Agenda Wie is Bionerga? Vergunning Biostoomcentrale Biostoomcentrale: de keuze voor de toekomst Resultaten van het Milieu Effecten Rapport Wie is Bionerga? Ontstaan van Bionerga

Nadere informatie

PROJECT MER HERVERGUNNING

PROJECT MER HERVERGUNNING ArcelorMittal Genk FCS XIII NIET TECHNISCHE SAMENVATTING p. XIII.1 1. BEKNOPTE BESCHRIJVING VAN DE INRICHTING Het bedrijf ArcelorMittal Genk FCS is een bedrijf van ArcelorMittal Belgium NV. ArcelorMittal

Nadere informatie

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders

Infoblad. Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Onderhoud, nazicht en meetverplichtingen van stooktoestellen en andere branders Infoblad Er bestaat heel wat wetgeving omtrent het onderhoud en nazicht van branders. Bovendien worden in vele gevallen ook

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 MAART 1999. - Omzendbrief OW98/4 betreffende aanleg van riolen langs gewestwegen. - Deelname in de kosten door de administratie Wegen en Verkeer (AWV). - Trefwoorden

Nadere informatie

KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET WERKINGSKOSTEN DALEN

KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET WERKINGSKOSTEN DALEN Nieuwsbrief MilieuTechnologie, februari 2008 (Kluwer, jaargang 15, nummer 2) Jan Gruwez & Stefaan Deboosere, Trevi nv jgruwez@trevi-env.com www.trevi-env.com KOELTORENS: BEHANDELING SUPPLETIEWATER DOET

Nadere informatie

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis

Rapport: 154314 01. Versie Datum Omschrijving 1 9 juli 2015 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis Rapport: 154314 01 Akoestisch onderzoek paardenhouderij Van der Sluis in de Wijk, gemeente Meppel Verantwoording Auteur(s) : Ing. U.K. Jonker Paraaf auteur(s) : Aantal pagina s : 10 (excl. figuren en bijlagen)

Nadere informatie

Na consultatie van de milieuvergunningsaanvraag heeft de milieuraad volgende bezwaren:

Na consultatie van de milieuvergunningsaanvraag heeft de milieuraad volgende bezwaren: Schilde, 22 december 2007 Aan het College van Burgemeester en Schepenen & dienst Ruimtelijke Ordening Brasschaatsebaan 30 2970 Schilde www.milieuraad.be/schilde Bezwaarschrift van de gemeentelijke milieu

Nadere informatie

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0

MER-Evaluatie. E.ON Energy from Waste Delfzijl BV. Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 MER-Evaluatie E.ON Energy from Waste Delfzijl BV Datum 24 juli 2012 Versie 1.0 Inhoud Inleiding... 2 Aanleiding... 2 Omschrijving van de MER evaluatieprogramma... 2 MER Evaluatie... 3 Luchtemissies...

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv

Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv Niet technisch rapport Biostoom Oostende nv In uitvoering van Art. 5.2.3bis.1.35. Vlarem II opgemaakt ten behoeve van de toezichthoudende overheid en OVAM. Jaartal: 2015 Verwerkingsinstallatie: Biostoom

Nadere informatie

Milieukundig Adviesbureau van der Linden

Milieukundig Adviesbureau van der Linden Milieukundig Adviesbureau van der Linden Valkenhof 33 4921 WD MADE Nederland Tel. 0162-687724 Fax 0162-681774 E-mail: vdlmilieu@hetnet.nl Project: Bedrijven en milieuzonering Plangebied Goirkekanaaldijk

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april J. van Rooij Notitie 20120520-03 Ontwikkeling hotelzone Maastricht Aachen Airport Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 26 april 2012 20120520-03 J. van Rooij 1 Inleiding

Nadere informatie

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s,

Voorwoord. B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, Voorwoord B e s t e le e r l i n g e n o u de r s / v e r z o r g e r s, V o o r j e l i gt het prog r amma van toe t s i ng en a f s l u i t i n g ( P TA ) v a n Be u k en r o d e Ond e r w i j s. B e

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

BIJLAGEN. bij het voorstel. voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BIJLAGEN bij het voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD inzake de beperking van de emissies van bepaalde

Nadere informatie

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK

BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Referentie provincie: 37007/26/1/A/7 BEKENDMAKING VAN EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG EN OPENBAAR ONDERZOEK Door de gemeenteraad/stad Gegevens over de bevoegde overheid de deputatie van de provincieraad

Nadere informatie

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Bijlage 1.2.2bis bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne Bijlage 4 bij het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten inzake leefmilieu houdende omzetting van Europese richtlijnen en andere diverse wijzigingen Bijlage 1.2.2bis bij het

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatiebeschrijving

1. Inleiding. 2. Situatiebeschrijving MEMO Onderwerp: Aanvullend luchtonderzoek KBC Electrabel Maasvlakte ARCADIS Ruimte & Milieu BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Arnhem, 1 juni

Nadere informatie

Dutch HealthTec Academy te Utrecht

Dutch HealthTec Academy te Utrecht Dutch HealthTec Academy te Utrecht Akoestisch onderzoek industrielawaai Opdrachtgever : Kroon Group Kenmerk : R037339abA5.ac Datum : 8 maart 2010 Auteur : dhr. ir. A.H.M. Crone dhr. ir. D.A. van Valkenburg

Nadere informatie

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST VERTALING MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 967 [2003/200311] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik i.v.m. de vervaardiging van kleurstoffen

Nadere informatie

MIRA 2011 VERSPREIDING VAN ZWARE METALEN. Emissie van zware metalen naar lucht.

MIRA 2011 VERSPREIDING VAN ZWARE METALEN. Emissie van zware metalen naar lucht. MIRA 211 VERPREIDING VAN ZWARE METALEN Emissie van zware metalen naar lucht P index emissie lucht (1995=1) 12 1 8 6 4 2 1995 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21* doel 21 * voorlopige cijfers Doel (niet) gehaald

Nadere informatie

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad,

34013/110/1/W/1. De Bestendige Deputatie van de Provincieraad, 34013/110/1/W/1 Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag DEVAMIX / B.S.V. Beneluxlaan(S) 201 8530 Harelbeke tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Startconferentie actieplan luchtkwaliteit stad en haven Gent

Startconferentie actieplan luchtkwaliteit stad en haven Gent Startconferentie actieplan luchtkwaliteit stad en haven Gent Sessie luchtverontreiniging door industrie dinsdag 29 april 2014 Inleiding op problematiek en genomen maatregelen Jasper Wouters Vlaamse overheid

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat:

Gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer besluiten wij dat: Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 Fax 030-2583140 www.provincie-utrecht.nl Datum 26 augustus 2008 Team Milieubeheer

Nadere informatie

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid

Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd. Strategie: milieuvriendelijkmaterialiteit, meetbaarheid en beïnvloedbaarheid Milieu-indicatoren SPECIFIC STANDARD DISCLOSURES Milieu-indicatoren Prestati e indicat or Beschrijving Verwijzing/Direct antwoord Bron gegevens Extern gevalideerd Disclosures on Management Approach Strategie:

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Marc De Buck, Peter Hertog, Jozef Dauwe, Eddy Couckuyt, Hilde Bruggeman, leden

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement.

Gelet op het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning, zoals herhaaldelijk gewijzigd bij decreten van het Vlaams Parlement. 37020/25/3/W/5 Besluit van de deputatie van de Provincieraad, in verband met de aanvraag van Hoedanigheid Naam Aanvrager D'ARTA Pittemsestraat 58 A 8850 Ardooie tot het wijzigen/aanvullen van de vergunningsvoorwaarden

Nadere informatie

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS)

Projectnummer: D03041.000085.0100. Opgesteld door: ing. P. Hartskeerl. Ons kenmerk: 076724696:A. Kopieën aan: Ton Geerlings (ARCADIS) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 3515 235 www.arcadis.nl Onderwerp: Vergewisplicht: vormvrije m.e.r.-beoordeling Decathlon op de Harga Noord

Nadere informatie

Besluit van de Deputatie

Besluit van de Deputatie 8e Directie Dienst 82 Milieuhygiëne aanwezig André Denys, gouverneur-voorzitter Besluit van de Deputatie Alexander Vercamer, Peter Hertog, Jozef Dauwe, leden Frans Van Gaeveren toegevoegd lid referte betreft

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST N. 2003 959 [2003/200317] 16 JANUARI 2003. Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden inzake watergebruik bij de vervaardiging van suiker De Waalse Regering,

Nadere informatie

AMINAL-richtlijn betreffende milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten

AMINAL-richtlijn betreffende milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten AMINAL-richtlijn betreffende milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten Inleiding In het eindrapport van de onderzoeksopdracht Milieurisicoanalyse in veiligheidsrapporten (januari 2005) wordt voor het

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage:

RAPPORT C11-091-H. Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011. Rapportage: RAPPORT C11-091-H Historisch bodemonderzoek Driemanssteeweg achter nr. 60, Rotterdam (perceel C 3119). Capelle a/d IJssel, 8 juni 2011 Opdrachtgever: HD Projectrealisatie B.V. T.a.v. de heer L. Buteijn

Nadere informatie

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg

p r o v i n Ruimte De deputatie van de provincie Limburg p r o v i n D i r e c t i e Ruimte D i e n s t Milieuvergunningen De deputatie van de provincie Limburg Gelet op de melding d.d. 2013-01-30 van overname door Haesen-Roebben lv, Diepestraat 8, 3620 Lanaken

Nadere informatie

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort

Datum Referentie Uw referentie Behandeld door 12 februari 2014 20102687-06v3 M. Blankvoort Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE Zwolle Postbus 1590 8001 BN Zwolle T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl Notitie 20102687-06v3 Clarissenhof te Vianen Beoordeling luchtkwaliteitseisen

Nadere informatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie

Formulier voor het bekomen van een premie voor de aanleg van een individuele zuiveringsinstallatie Deel 1. Inlichtingen te verstrekken door de particulier 1. Administratieve gegevens Naam aanvrager:... Adres aanvrager:... Adres installatie (enkel indien verschillend van adres aanvrager):... Nummer financiële

Nadere informatie