Aanvraagformulier Ondersteuning regionale allianties (Ondersteuningsprogramma Energie)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier Ondersteuning regionale allianties (Ondersteuningsprogramma Energie)"

Transcriptie

1 Aanvraagformulier Ondersteuning regionale allianties (Ondersteuningsprogramma Energie) NB: lees eerst de financieringsvoorwaarden alvorens het aanvraagformulier in te vullen. Informatie over het aantal koopwoningen per gemeente vindt u in de bijlage Voorwaarden regionale aanvraag. Het ingevulde formulier kunt u mailen naar 1. Algemene gegevens aanvrager Regio Naam regio: Rijnmond Namen deelnemende gemeenten (minimaal 5): Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, (Goeree-Overflakkee), Hellevoetsluis, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, Spijkenisse, Vlaardingen, Westvoorne. Aantal koopwoningen deelnemende gemeenten (minimaal ): ( incl. G-O) Ondersteuningsbedrag (bereken zelf: zie paragraaf 5 van de financieringsvoorwaarden) per jaar voor: 2014: ,064 ( ,96 incl. G-O) 2015: ,064 ( ,96 incl. G-O) 2016: ,064 ( ,96 incl. G-O) Aanvragende gemeente namens de regio: Gemeente : Vlaardingen Onder voorbehoud Adres : Postbus 1002 Postcode en plaats : 3130 EB Vlaardingen Telefoon : IBAN-nummer : BNG Contactpersoon : Frank van Zelst Functie : programmamanager duurzaamheid Mailadres : Telefoon : Contactgegevens regionale coördinator: Naam : Frank van Zelst Onder Voorbehoud Functie : programmamanager duurzaamheid adres : Telefoon : / Samenstelling regionale alliantie Publiek A. Contactgegevens gemeenten die bij de alliantie zijn aangesloten Gemeente, naam en functie contactpersoon, mailadres en telefoon Albrandswaard, Barendrecht, Bernisse, Brielle, Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Ridderkerk, Rotterdam, Schiedam, 1

2 Spijkenisse Vlaardingen, Frank van Zelst, programmamanager duurzaamheid, / Westvoorne In de bijlage bij de aanvraag dient per gemeente een intentieverklaring op ambtelijk niveau (juiste niveau aan de gemeente zelf te bepalen) voor ondersteuning van de aanvraag te zijn bijgevoegd. B. Zijn er andere decentrale overheden (provincie of waterschappen) bij de alliantie aangesloten? Zo ja welke? Zo ja, ook contactgegevens vermelden. Op dit moment zijn er nog geen andere decentrale overheden in beeld. Privaat C. Hoe is of wordt het bedrijfsleven bij de alliantie aangesloten? Indien bekend, participerende bedrijven vermelden. Op dit moment zijn er nog geen bedrijven die rechtstreeks zijn aangesloten bij de regionale alliantie. Overige partners D. Welke maatschappelijke organisaties of andere partijen vanuit de energieke samenleving zijn of worden bij de alliantie aangesloten? Indien bekend, deze partijen vermelden. Op het moment van indiening van deze aanvraag zijn er nog geen concrete afspraken gemaakt met partijen. De verwachting is dat op korte termijn afspraken worden gemaakt met o.a. de Stichting Marktplaats Duurzaam Bouwen en met de stichting VVE Beoogde resultaten (per onderdeel max 200 woorden) Bij het indienen van deze aanvraag geeft de regio aan welke concrete doelen en resultaten zij d.m.v. vorming of doorontwikkeling van de regionale alliantie nastreeft ten bate van de particuliere woningeigenaar en hoe daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van het Energieakkoord. A. Welke resultaten wil de regionale alliantie bereiken in 2014 en in de daarop volgende jaren wat betreft energiebesparing en het vergroten van het aandeel duurzame energie bij de particuliere woningeigenaar? Noem ook, voor zover mogelijk, als streefgetal het aantal te bereiken particuliere woningeigenaren. Het doel van de alliantie is om de belemmeringen, aan de vraag- en de aanbodkant, weg te nemen die particulieren woningeigenaren, inclusief VVE s, er nu nog van weerhouden om te investeren in energiebesparing en (het zelf opwekken van) duurzame energie. Om dit doel te bereiken zet de alliantie in op het realiseren van de volgende resultaten, in samenwerking met woningeigenaren/vve s, bedrijfsleven, kennispartners en financiers: 1) Een regionaal energieloket dat zich onderscheidt door vraaggerichtheid, onafhankelijkheid, deskundigheid, integrale aanpak en een resultaatgerichte concrete pro-actieve aanpak. Naast digitale informatie beschikt het loket over een goed toegankelijke backoffice waar woningeigenaren/vve s (telefonisch) terecht kunnen en desgewenst onafhankelijk maatwerkadvies aan huis en ondersteuning (ontzorging van A tot Z) kunnen krijgen. 2) Een specifiek op VVE s gericht ondersteuningsaanbod om tot verduurzaming van hun woningen te komen, dat aanvullend is op het huidige aanbod van VVE-loketten, zoals VVE010. 3) Voor woningeigenaren/vve s goed toegankelijke financieringsmogelijkheden en constructies en (maatwerk)advies daarover via het regionale energieloket. 4) Op basis van de behoefte van de markt, nieuw ontwikkelde financieringsmogelijkheden en constructies. 5) Collectieve inkoop van duurzame maatregelen met garanties over kwaliteit, prestaties en service. 6) Opgerichte energiecollectieven of coöperaties door woningeigenaren al dan niet in samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. 7) Lokale en regionale netwerken van bedrijven die door activering en deskundigheidsbevordering zowel individueel als in samenwerking maximaal profiteren van de toegenomen vraag als gevolg van de hiervoor omschreven aanpak. 8) Extra werkgelegenheid voor lokale en regionale aanbieders (bijvoorbeeld de bouw- en installatiebedrijven) en extra kansen voor werkzoekenden om aan het werk te komen. 2

3 Op dit moment is het nog lastig te prognosticeren hoeveel woningeigenaren met deze aanpak bereikt gaan worden en daadwerkelijk tot investeringen overgaan. Zodra een pilotproject in de wijk Holy in Vlaardingen is afgerond zijn er indicaties beschikbaar om tot een prognose te komen en daar inspanningsverplichtingen aan te verbinden. B. Hoe zorgt de alliantie ervoor dat er uiterlijk in 2016 een informatiepunt (energieloket) is waar burgers terecht kunnen met vragen over duurzame energiebesparing en/of opwekking? Als er al een loket bestaat, hoe is deze vormgegeven? De alliantie is voornemens om het onlangs met steun van de stadsregio Rotterdam en de gemeente Vlaardingen opgerichte loket van de Stichting Marktplaats Duurzaam Bouwen in de gelegenheid te stellen deze rol op zich te nemen. Bij de verdere ontwikkeling van dit loket wordt gebruik gemaakt van goede voorbeelden en stimuleren wij samenwerking met kennispartners en dienstverleners van elders uit het land. Met de Marktplaats Duurzaam Bouwen gaan prestatieafspraken gemaakt worden over de soort, de omvang en de kwaliteit van de dienstverlening (zie hiervoor bij A). C. Hoe draagt de alliantie in 2014 en de daarop volgende jaren bij aan de doelstelling vergroten van de lokale en regionale werkgelegenheid? De alliantie wil door het wegnemen van belemmeringen aan zowel de vraag- als aan de aanbodkant en door het bij elkaar brengen van vraag en aanbod een versnelling aanbrengen in het verduurzamen van particuliere woningen. In onderstaande maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) is voor de stadsregio in kaart gebracht dat circa woningen (huur en koop) kansrijk zijn voor een renderende energetische verbetering en dat daarmee circa 1 miljard omzet en manjaren werk te generen is en een CO2-reductie van circa 280 kton per jaar (ongeveer 10 tot 15 procent van de CO2-uitstoot door woningen). De alliantie wil dit werk zoveel mogelijk terecht laten komen bij de lokale en regionale bedrijven. Daarvoor is het noodzakelijk dat het lokale/regionale bedrijfsleven een aanbod heeft dat aansluit bij de wensen van de woningeigenaar (kwaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid, garanties, prijs e.d.) en door de vraag gevonden wordt. Wij zien een belangrijke rol voor de Stichting Marktplaats Duurzaam Bouwen weggelegd om het lokale/regionale bedrijfsleven hierbij te ondersteunen, te organiseren, te activeren, te professionaliseren en via de marktplaatsfunctie in contact te brengen met de vraag. Hierbij wordt samengewerkt met bijvoorbeeld het Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen en de diverse brancheverenigingen zoals Bouwend Nederland en Uneto- VNI. E. Hoe werkt de alliantie in 2014 en de daarop volgende jaren toe naar rendabele businesscases voor de aanpak van energiebesparing en duurzame energieopwekking bij de particuliere woningeigenaar? De alliantie ziet de Stichting Marktplaats Duurzaam Bouwen als een belangrijk vehikel om de particuliere woningeigenaar te stimuleren tot het doen van investeringen in energiebesparing en duurzame energie (informatie- en adviesfunctie) en om de markt hiervan optimaal te laten profiteren (marktplaatsfunctie). De verwachting is dat de meerwaarde van dit concept zich na een ontwikkelperiode van enkele jaren gaat vertalen in een vrijwel volledig door de markt gefinancierde marktplaats, inclusief loket. De alliantie zal in haar rol van opdrachtgever dit als prestatie-eis aan de Stichting Marktplaats Duurzaam Bouwen meegeven. Een rendabele business case is in de meeste situaties voorwaarde voor een woningeigenaar om te investeren. Deze is in veel gevallen ook te maken, maar is voor veel woningeigenaren en zeker voor vele VVE s niet 3

4 bereikbaar door een gebrek aan spaargeld en/of financieringsruimte. Juist om hier oplossingen voor te bedenken zet de alliantie in op de ontwikkeling van financieringsmogelijkheden en constructies die voor deze doelgroepen wel bereikbaar zijn. 3. Inventarisatie behoefte aan kennis- en expertise Aan welke inhoudelijke en/of procesmatige kennis en expertise is behoefte binnen de regionale alliantie? 1) Algemene kennis en organisatie-expertise voor opschaling. Hoe zorg je ervoor dat een goed marktinitiatief dat nu wellicht honderden woningen per jaar kan aanpakken, straks woningen per jaar kan aanpakken. 2) Kennis en expertise over financieringsconstructies. Hier werken we ook zelf aan, dus het betreft hier halen en brengen van kennis en ervaring. 4. Activiteiten (max 400 woorden) Geef hieronder een korte omschrijving van de concrete activiteiten die de regionale alliantie in 2014 en de daarop volgende jaren onderneemt ten bate van de energiebesparing en duurzame energieopwekking bij de particuliere woningeigenaar. Als er nog geen regionale alliantie is, geef een korte omschrijving van de te nemen stappen om te komen tot de vorming van een regionale alliantie. Feitelijk is er nog geen regionale alliantie. Zodra de aanvraag is goedgekeurd zal de regio (via de regionale coördinator) concrete samenwerkingsafspraken gaan maken met beoogde partijen als VVE010 en de Marktplaats Duurzaam Bouwen. Via deze en mogelijk op termijn andere partijen worden het bedrijfsleven en andere organisaties betrokken. Energieloket: bewustwording, informatie/advies en ontzorging van A tot Z - Prestatieafspraken maken met Marktplaats Duurzaam Bouwen over de diensten en producten van de loketfunctie: welke diensten, van welke kwaliteit (o.a. waarborgen onafhankelijkheid), met welke omvang (hoeveel vragen per jaar kunnen beantwoord worden) wanneer beschikbaar (openings- en wachttijden) en tegen welke prijs (in welke mate en wanneer gaan de kosten volledig door de markt betaald worden). - Marktplaats Duurzaam Bouwen opdragen om in samenwerking met de alliantie een activerings- en ontzorgingsaanbod (individueel als op wijkniveau) te ontwikkelen om mensen actief van A tot Z te begeleiden naar een investeringsbeslissing. - Marktplaats Duurzaam Bouwen opdragen om een plan voor te leggen waarin is aangegeven hoe de Marktplaats toegroeit naar een omvang om alle alliantiepartners te kunnen ondersteunen en waarin is aangegeven hoe toegewerkt gaat worden naar een kostendekkende business case, zodat de Marktplaats na 2016 of eerder op eigen financiële kracht verder kan. - Gemeenten verstrekken op eigen initiatief aanvullende specifieke opdrachten voor bijvoorbeeld een wijk- of buurtbenadering. Vlaardingen doet dit nu al om groepen bewoners te faciliteren. Ontwikkelen specifiek aanbod voor VVE s - Toepassen van de Rotterdamse tool die inzichtelijk maakt welke kansrijke VVE s er zijn binnen gemeenten waar actief mee aan de slag kan worden gegaan. - Kennis en expertise in de regio versterken over de specifieke problematiek waarmee VVE s geconfronteerd worden bij het voornemen tot energiebesparingsmaatregelen en duurzame energieopwekking. Hierin zal een vorm van samenwerking tussen de loketfunctie van de Marktplaats en de loketfunctie van VVE010 ontstaan. - Uitbreiden naar andere gemeenten van de Rotterdamse aanpak om actief groene MJOP s op te stellen voor VVE s en de VVE s ook te volgen en te stimuleren deze MJOP s uit te voeren. Ontsluiten en ontwikkelen financieringsmogelijkheden en -constructies - Kennis over bestaande financieringsconstructies bundelen en actief ontsluiten (o.a. via het Energieloket) naar vragers en aanbieders van energetische maatregelen. - Met lokale en regionale partijen (bijvoorbeeld banken, gemeenten, fondsbeheerders, etc.) in gesprek over de ontwikkeling van nieuwe financieringsconstructies waar in de markt behoefte aan is. - Actieve acquisitie om voor de ontwikkeling en uitvoering van dit marktplaatsconcept financiering en subsidies te verwerven. Stimuleren collectieve inkoop - Actief bundelen van gelijksoortige vragen naar energiebesparende maatregelen en opwekking van duurzame energie om gezamenlijke inkooptrajecten te faciliteren en te organiseren (direct of indirect via derden). 4

5 Stimuleren totstandkoming energiecollectieven en -coöperaties - De totstandkoming stimuleren van energiecollectieven en/of coöperaties door woningeigenaren, al dan niet in samenwerking met woningcorporaties, maatschappelijke instellingen en bedrijfsleven. Organiseren, activeren en professionaliseren lokale/regionale bedrijfsleven - In samenwerking met Marktplaats Duurzaam Bouwen en onder andere branche-organisaties organiseren, activeren en professionaliseren van lokale en regionale aanbieders (bedrijven). Organisatie Aanstellen van regio-coördinator die in opdracht van de huidige regionale Stuurgroep Duurzaamheid: - kan optreden als gedelegeerd opdrachtgever voor de benoemde activiteiten. - de coördinatie organiseert tussen alle partners van de regionale alliantie en met name de deelnemende gemeenten (afstemming activiteiten, algemene communicatie, betrokkenheid bestaande en nieuwe partners in alliantie). - faciliterend kan optreden naar activiteiten toe (zaalhuur, etc.). - de contactpersoon is naar de VNG toe. De verwachte tijdsbesteding van de regio-coördinator is gemiddeld maximaal 4 uur per week. Gemeenten zullen bestuurlijk en ambtelijk overleg voeren om grip te houden en bij te sturen op de doelstellingen en resultaten. Voorlopig zal dit overleg onder de vlag van de stadsregionale Duurzaamheidsagenda plaats vinden. Voor de regionale aansturing na het opheffen van de stadsregio wordt een alternatief uitgewerkt. 5. Globale begroting 2014, 2015 en 2016 Subsidiabele proceskosten zijn bijvoorbeeld: inzet regionale coördinator, ontwikkelen maatwerkaanpakken en financieringsarrangementen voor de particuliere woningeigenaar, inrichten energieloket etc. Omschrijving van de kosten van de activiteiten (op hoofdlijnen) in 2014 Bedrag (incl. G-O) Loketfunctie en ontwikkeling/uitvoering van A-Z begeleiding Aanpak VVE s Financieringsconstructies Activeren en professionaliseren bedrijven Organisatie , Totaal ,96 Omschrijving van de kosten van de activiteiten (op hoofdlijnen) in 2015 Bedrag (incl. G-O) Loketfunctie en ontwikkeling/uitvoering van A-Z begeleiding Aanpak VVE s Financieringsconstructies Activeren en professionaliseren bedrijven Organisatie , Totaal ,96 Omschrijving van de kosten van de activiteiten (op hoofdlijnen) in 2016 Bedrag (incl. G-O) Loketfunctie en ontwikkeling/uitvoering van A-Z begeleiding Aanpak VVE s Financieringsconstructies Activeren en professionaliseren bedrijven Organisatie , Totaal ,96 6. Verklaring en ondertekening aanvragende gemeente: Naam: Frank van Zelst Onder voorbehoud Functie: programmamanager duurzaamheid Handtekening: 5

6 Bijlagen Ondertekende intentieverklaringen van deelnemende gemeenten (ambtelijk) 6

7 Intentieverklaring: Gemeente.. onderschrijft de aanvraag van de regio en de daarbij horende verplichtingen: 1. Met het indienen van deze aanvraag verplicht de regio zich tot het benoemen van een regionale coördinator die als aanspreekpunt zal gelden voor zowel de regio als voor het programmateam; 2. Met het indienen van de aanvraag verplicht de regio zich tot deelname aan de jaarlijkse monitor; 3. Met het indienen van deze aanvraag verplicht de regio zich tot de realisatie van een informatiepunt voor burgers (energieloket); 4. Met het indienen van deze aanvraag spant de regio zich in voor de borging van de kennis en ervaring binnen een regionaal duurzaam netwerk en aansluiting op het landelijk lerend netwerk voor de periode na Naam: Functie: Handtekening: 7

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020

Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 Actieplan voor energiebesparing en duurzame energie in de regio Alkmaar 2015-2020 December 2014 Inhoud Inleiding... 5 Doelstelling... 5 Opbouw van het plan... 6 Scope... 7 1 Ontwikkeling van het energieverbruik

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014

Utrechtse Energie! Uitvoeringsprogramma 2013-2014 2013-2014 Achtergrond en doelstellingen 1/5 Achtergrond en doelstellingen Visie op de aanpak Dit uitvoeringsprogramma Introductie Utrecht bruist van energie. In een periode van stijgende energieprijzen

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren

Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Digitale gereedschapskist Energieaanpak particuliere woningeigenaren Gemeenten kunnen een belangrijke initiërende en ondersteunende

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet augustus 2014 Oplegger Tynaarlo bij Kadernota Participatiewet Participatie de norm, werk het doel Met het opstellen van onze visienota Iedereen

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1

Gelders Energieakkoord, 10 maart 2015. Verbreden, verdiepen en versterken. Definitieve tekst1 Gelders Energieakkoord maart 2015 Verbreden, verdiepen en versterken Definitieve tekst1 Dit Gelders Energieakkoord is geschreven door Thijs de la Court (Klimaatverbond Nederland), met ondersteuning van

Nadere informatie

Visiedocument SamenThuis 2012-2015

Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Visiedocument SamenThuis 2012-2015 Stimuleren van Sociale cohesie in een kleurrijk Hofwijk! Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Eigen gebouw... 3 1.3 Pilotfase... 3 1.4 Vrijwilligers...

Nadere informatie

Convenant Energie Made in Arnhem

Convenant Energie Made in Arnhem Convenant Energie Made in Arnhem Convenant pagina 1 Energie Made in Arnhem Partijen: De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem 1. De gemeente Arnhem,

Nadere informatie

Energievoorziening in eigen hand

Energievoorziening in eigen hand AMERSFOORT CO2-NEUTRALE STAD Energievoorziening in eigen hand Amersfoort wil in 2030 een CO 2 -neutrale stad zijn. Dat betekent dat we het gebruik van fossiele brandstoffen hebben teruggebracht tot het

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde

INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN. Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde INVOERING PARTICIPATIEWET IN OOST-GRONINGEN Bellingwedde, Vlagtwedde, Veendam, Stadskanaal, Oldambt, Pekela, Menterwolde 22 september 2014 INHOUD Samenvatting... 3 inleiding... 4 Leeswijzer... 6 1 participatie

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM)

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5. Doetinchem, 22 juni 2012 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012. Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Aan de raad AGENDAPUNT NR. 5 GEWIJZIGD VASTGESTELD 28 JUNI 2012 Achterhoekse gemeenschappelijke energie maatschappij (AGEM) Voorstel: 1. Instemmen met de inhoudelijke lijn van de AGEM. 2. Instemmen met

Nadere informatie

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap

Plan 2014. Ook een verre reis begint met een eerste stap Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap Hé Plan 2014 Ook een verre reis begint met een eerste stap 30 januari 2014 Redactie: Jeroen Hinfelaar Vormgeving: Stip Driebergen Heuvelrug Energie

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

B-126 Green Deal Utrechtse Energie!

B-126 Green Deal Utrechtse Energie! B-126 Green Deal Utrechtse Energie! Partijen: 1. De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de heer drs. M.J.M. Verhagen en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, de heer J. J.

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Grootschalige inkoopacties

Grootschalige inkoopacties Grootschalige inkoopacties Ervaringen en leerpunten Onderzoeksrapport SMZ2013001 Utrecht, 22 februari 2013 Stichting Monitoring Zonnestroom Grootschalige inkoopacties 1 Projecttitel Onderzoeksrapport Grootschalige

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007

Provinciale Staten van Overijssel Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle 2007/0461775 03.07.2007 veri ssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk Datum

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling

Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Gemeente Bergen NH Drie decentralisaties: het maatschappelijke domein in ontwikkeling Wet Werken Naar Vermogen, AWBZ, Jeugdzorg Inleiding Aanleiding De gemeente Bergen staat aan de vooravond van een grote

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ

AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Bijlage 2; Uitwerking ontwikkeling AGEM en financiën AGEM ACHTERHOEKSE GROENE ENERGIEMAATSCHAPPIJ Verantwoording tekst; Deze bijlage is een bewerkte versie van een raadvoorstel van de gemeente Doetinchem

Nadere informatie

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014

pagina Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 onderwerp Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 1 Programmaplan Arnhem Energiestad 2011-2014 Programmaplan Arnhem Energiestad 1 2011-2014 0.1 Visie De energiesector is van oudsher sterk vertegenwoordigd in Arnhem. Met de specifiek in Arnhem aanwezige

Nadere informatie

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg

Notitie. Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouder Zorg. Actieprogramma Zorg Directie Strategie & Beleid Notitie Aan Dagelijks Bestuur Van Portefeuillehouder Zorg Datum 14 augustus 2012 Onderwerp Actieprogramma Zorg Inleiding In april van dit jaar is de nota Visie op Zorg: samenredzaam

Nadere informatie