Inhoudsopgave. Basisschool Doornick

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Basisschool Doornick"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Schoolbeschrijving Naam en logo Bestuursvorm en organisatiestructuur 8 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? Strategisch beleidsplan De Linge Wat betekent dat voor De Doornick? 10 Schoolplan Jaarplan : waar gaan we dit jaar aan werken? Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? 10 Evaluatie jaarplan ONDERWIJS & BEGELEIDING Hoe ziet ons onderwijs eruit? Inschrijving en toelating 18 Aanmelding en toelating nieuwe kinderen 18 Kinderen van andere basisscholen 18 Kinderen met een handicap De vakken nader bekeken Begeleiding van onze kinderen Sociale veiligheid De speciale begeleiding van leerlingen met specifieke behoeften Dyslexievergoeding in de basisverzekering Leerlingen met leerlinggebonden financiering Begaafde leerlingen Spelpraatgroep Jeugdgezondheidszorg op de basisschool 25 Onderzoek vijf- en zesjarigen 25 Onderzoek tien- en elfjarigen 26 Telefonisch spreekuur Langdurig zieke leerlingen Logopedische screening Dossiervorming Overgang naar de volgende groep Naar het voortgezet onderwijs 26 Algemeen 26 Leerwegondersteunend Onderwijs (LWOO) en Praktijkonderwijs (PrO) De meetbare resultaten van ons onderwijs Methodegebonden toetsen CITO LOVS en Schoolzelfevaluatie Rapporten Onze resultaten op de CITO Eindtoets basisonderwijs Uitstroomgegevens 28 4 HET TEAM De samenstelling van het team Vergaderingen Ontwikkeling van leerkrachten Vervanging Arbocoördinator Bedrijfshulpverlening (BHV) Stagiaires 29 5 OUDERS Het belang van de betrokkenheid van ouders bij onze school Informatievoorziening aan ouders 30 Gescheiden ouders Inspraak van ouders via de medezeggenschapsraad Oudervereniging en ouderbijdrage Werkgroepen Kinderdagopvang en peuterspeelzaal Tussenschoolse Opvang (TSO) Buitenschoolse Opvang (BSO) Ouderhulp Leerplicht 32 Gronden voor vrijstelling 32 Verlof buiten de schoolvakanties Schorsing en verwijdering Wat te doen bij problemen? 33 Algemeen 33 De contactpersoon 33 De klachtenprocedure 33 Vertrouwenspersoon en -inspecteur 34 Meldplicht seksueel geweld 34 6 DIVERSE PRAKTISCHE ZAKEN Schooltijden en vakanties 34 Verantwoording onderwijstijd Groepsindeling en klassenbezetting Kamp Buitenschoolse activiteiten Afspraken over spelen, binnenkomen, eten en drinken Verjaardagen Gymkleding Week- en maandviering Bibliotheek Abonnementen en boeken via school Schoolfotograaf Schoolverzekering Hoofdluis Gevonden en verloren voorwerpen Sponsoring Foto- en videoopnamen Ziek melden en noodadressen 40 7 NAMEN & ADRESSEN Personeel De Doornick Stichting Primair Onderwijs De Linge Medezeggenschapsraad De Doornick Ouderraad De Doornick Jeugdgezondheidszorg Inspectie van het onderwijs Leerplichtambtenaar Externe vertrouwenspersoon Schoolverzekering Peuterspeelzaal Verkeersouder en werkgroep Verkeer Contactouder en werkgroep Catechese Overblijfgroep De Doornick Contactouder werkgroep hoofdluis Overige namen en adressen 43 In onze schoolgids spreken we steeds over ouders. Met ouders bedoelen we alle volwassenen die de zorg voor leerlingen hebben.

2 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 1.1 Schoolbeschrijving Basisschool De Doornick werkt volgens het jaarklassensysteem. De school staat in Doornenburg, een kerkdorp van de gemeente Lingewaard met ongeveer 2800 inwoners. Op 1 oktober 2009 telt de school 186 kinderen. De kinderen zijn verdeeld over acht groepen. Vanaf groep 3 streven we naar homogene groepen en een inzet van maximaal 2 leerkrachten per groep. In totaal bestaat het team uit 17 leden. Naast het onderwijzend personeel is er ook onderwijsondersteunend personeel aanwezig. Alle kinderen zijn bij ons op school welkom, ongeacht hun achtergrond. Wel is van belang, dat iedereen die bij de school betrokken is onze identiteit respecteert. Net zo belangrijk is het, dat wij alle kinderen op onze school de ruimte geven om vanuit hun eigen achtergrond zichzelf te zijn. Ik geef je de kans waar jij om vraagt Het onderwijs en de opvoeding op basisschool De Doornick richt zich met name op dít kind, met déze ouders, in déze groep, met déze leerkracht, op déze school, in déze omgeving. Omgeving School Leerkracht De Doornick is een school gebaseerd op een katholieke grondslag. Dat betekent dat we op een aantal punten samenwerken met de plaatselijke geloofsgemeenschap, dat er op school catecheselessen gegeven worden, dat we ons onderwijs vorm geven vanuit een christelijke visie. Bij inschrijving van kinderen worden ouders/verzorgers op de hoogte gesteld van onze identiteit. Als we kijken naar een kind zal het accent vooral liggen op wat het kan. Aansluiting zoeken bij de mogelijkheden van dit kind, in deze groep, met deze leerkracht, met deze ouders biedt perspectief en kans van slagen. Wat zijn de sterke punten van dit kind? Groep Kind Ouders 2

3 Een kind voelt zich uitgedaagd in een omgeving die aanspraak maakt op wat het kan en waar de interesse van dit kind ligt. Een goed onderwijsaanbod uit zich in welbevinden, betrokkenheid en zelfstandigheid. Wie lekker in zijn vel zit, heeft ruimte voor het ontwikkelproces. Werken aan welbevinden heeft prioriteit. Voelt een kind zich veilig in de groep? Hoe is de relatie met andere kinderen en met de leerkracht? Met welke ervaringen komt het kind op school? Heeft het kind voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld? Is het kind als persoon in evenwicht of is het een nog niet voldoende ontwikkelde persoonlijkheid? De emotionele ontwikkeling is van belang. Ook de sociale, de cognitieve (kennis) en motorische ontwikkeling behoeft ondersteuning en uitdaging. We kunnen de betrokkenheid van kinderen stimuleren door de initiatieven bij de kinderen te leggen en door aan te sluiten bij het eigen niveau van de kinderen. Wij noemen dit wel eens met een mooi begrip Aansluiten bij de zone van de naaste ontwikkeling. Naast welbevinden en betrokkenheid is het vergroten van de zelfstandigheid het derde sleutelwoord van de school. Uitgangspunt van elke pedagogische situatie is dat kinderen zelfstandig worden en verantwoordelijkheid leren dragen. Aan de school de opdracht om een juiste balans te vinden tussen ondersteuning en uitdaging. De leerkracht houdt nauwkeurige observaties van de kinderen. Wat doen ze? Hoe doen ze het? Zit er ontwikkeling in? Waar liggen de behoeften van kinderen? Waar liggen kansen? Bij de inrichting van het lokaal houdt de leerkracht rekening en sluit aan bij de behoeften van kinderen. Van de ene kant veiligheid biedend, van de andere kant daagt de leerkracht de kinderen uit om zich te ontwikkelen. De leerkracht is er voortdurend op uit stimulerende activiteiten te ontwikkelen om aan de behoeften van kinderen te voldoen. De leerkracht introduceert de basisvaardigheden lezen, taal, rekenen, schrijven, maar ook nieuwe technieken om tekenen, schilderen, dans en toneel op een hoger plan te brengen. 3

4 Ik geef je de kans waar jij om vraagt 4

5 Het onderwijs op De Doornick komt tegemoet aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. Relatie: Ik voel me veilig, ik voel me thuis. De behoefte om emotioneel vrij te zijn. De relatie met ouders/verzorgers, de relatie met andere kinderen. Het ontwikkelen van vriendschappen. Competentie: Ik kan het. De uitdaging groot te willen worden. De ontwikkeling van samen spelen en werken. De omgang met de omgeving en de materialen. De competentie met betrekking tot het omgaan met de wereld. Autonomie: Ik wil het zelf. De ontwikkeling van de zelfbeleving, de zelfredzaamheid, de zelfstandigheid. Kinderen leren zelfstandig werken door: - te leren de opgegeven taken goed te plannen en op tijd af te hebben; - regelmatig de gelegenheid te krijgen om zelf informatie op te zoeken en te verwerken; - voor de groep informatie te presenteren bijv. voor een spreekbeurt of leeskring. Uitgangspunt van de school is: Ik geef je de kans waar jij om vraagt. Om dat te kunnen realiseren, werken wij als school aan het leren in teamverband, aan het denken in samenhangen, aan het opbouwen van een gedeelde visie en aan het persoonlijk meesterschap van ieder teamlid. Wij willen samen met u ouders vorm en inhoud geven aan onderwijs en opvoeding. De school is bezig met het zoeken naar een goede inhoud van en een juiste verhouding tussen praktijk, beleid en visie. Onderwijs en opvoeden heeft te maken: - Met het invoeren in de cultuur met haar normen en waarden; - Met het weerbaar maken in die cultuur ; - Met het aanleren van vaardigheden; met overdracht van kennis; - Met de begeleiding van de menswording van ieder kind. Kernwaarden voor De Doornick Respect voor de ander en voor mijzelf Respect voor verschillen Dit uit zich in: - Betrokkenheid; - Zelfstandigheid; - Welbevinden, vertrouwen en veiligheid; - Enthousiasme; - Samen: samen plezier in leren en werk; Samen werken: afstemmen; Samen leren: match; Zorg voor elkaar: eensgezind; - Verantwoordelijkheid: van het individu en het team voor de leerling, de groep en de school; - Inspirerend leiderschap/leraarschap; - Uitdagende leersituaties voor leerlingen; - Vergroten van leerkrachtvaardigheden. Kwaliteit van het onderwijs is een zaak die het hele team aangaat. In de school werken leerkrachten voortdurend samen aan de verbetering van het onderwijs. Hierdoor ontwikkelt de school zich als geheel, als lerende organisatie. Betrokkenheid, welbevinden en zelfstandigheid zijn de sleutelwoorden van ons onderwijs. De kinderen moeten zich prettig kunnen voelen. De leerkrachten signaleren de ontwikkeling van de kinderen en handelen ernaar. De schoolleiding zorgt dat er voldoende scholing voor teamleden is. Ook de samenwerking met andere Lingescholen, SVOB, Marant en andere externe deskundigen wordt bevorderd. - Wij stellen het kind in de leerling centraal en niet de leerstof. - Wij willen een goed overleg met ouders en zicht hebben op de thuissituatie. - Wij willen rekening houden met de cultuurachtergrond. Binnen het team vinden er regelmatig teambijeenkomsten en bouwoverleggen plaats. Veranderingen in de omgeving spelen hierin mee: Een snel veranderende maatschappij waarbij een flexibel gedrag vereist is. Dit betekent een flexibele opstelling van leerkrachten en schoolleiding. Ouders vragen steeds meer om transparantie en een begeleiding die is afgestemd op het eigen kind. 5

6 Doelen m.b.t. het pedagogische klimaat - De leerkrachten zorgen voor een ordelijke en functionele leeromgeving; - De leerkrachten tonen in gedrag en taalgebruik respect voor de leerlingen; - De leerkrachten bevorderen het onderlinge respect bij de leerlingen; - De leerkrachten ondersteunen het zelfvertrouwen van leerlingen. Er zijn op schoolniveau duidelijke omgangsregels afgesproken; - De leerkrachten zorgen in de groepen voor structuur; - De leerkrachten zorgen voor een uitdagende leeromgeving; - De school stimuleert bij leerlingen de ontwikkeling van zelfstandig werken. Visie levensbeschouwelijke identiteit Onze school is een katholieke school. Wij willen ons laten inspireren door de levenshouding van Jezus van Nazareth. Voor ons is dat een houding van zorg en respect voor mensen wie of wat ze ook zijn, voor de aarde en de dingen om ons heen. Dit houdt in dat onze identiteit zichtbaar en merkbaar is in de manier waarop wij met elkaar omgaan, de normen en waarden die we nastreven en aan de kinderen doorgeven. Belangrijke waarden die hiermee samenhangen zijn eerlijkheid, rechtvaardigheid, levensvreugde, luisteren naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen en geven. Tevens besteden we aandacht aan de verscheidenheid van levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke waarden, zoals deze in onze multiculturele samenleving spelen. Ook dagen we de kinderen uit zich een gefundeerde mening te vormen, waarbij het standpunt van de ander als waardevol beschouwd wordt. 6

7 Doelen - De leerkrachten respecteren en onderschrijven de grondslag van de school; - De school besteedt aandacht aan kerkelijke vieringen; - De leerkrachten scheppen een sfeer, waarin ieder kind zich veilig voelt; - De leerkrachten gaan uit van de eigenheid van ieder kind; - De leerkrachten besteden in hun lessen expliciet aandacht aan normen en waarden; - De leerkrachten geven op inspirerende, open en uitnodigende manier hun visie op medemenselijkheid door. Wij willen onze inspiratie op een uitnodigende, open manier aan kinderen doorgeven en samen met hen hiervan leren. Dat gebeurt voortdurend in de omgang met elkaar. Vooral in de bovenbouw laten we kinderen kennismaken met verschillende wereldgodsdiensten. We hopen dat ze daarmee waardering opdoen voor de rijkdom van andere culturen en leren omgaan met de verschillen, die er op dit gebied in Nederland zijn. Identiteit in bezinning en actie De katholieke traditie is voor ons ook een traditie van vieren en bezinnen. We besteden veel zorg aan gezamenlijke vieringen rond kerkelijke hoogtijdagen. Daarbij is de creatieve inbreng van kinderen van belang, b.v. in de vorm van eigen gebeden, tekeningen, collages of muziek. Maar we willen de kinderen ook iets laten ervaren van dat wat groter is dan wijzelf, in de verhalen die we vertellen en de symbolen die we gebruiken. We staan bezinnend stil bij bijzondere momenten die kinderen thuis of op school meemaken. Dat kunnen vrolijke of juist heel verdrietige momenten zijn. Belangstelling voor en solidariteit met de Derde Wereld heeft onze speciale aandacht. We vinden het belangrijk dat onze kinderen leren dat onrecht, honger en geweld in de wereld geen dingen zijn waarbij we ons maar neer moeten leggen. We vinden het waardevol, samen te kijken naar de oorzaken en naar mogelijkheden om een klein steentje bij te dragen aan verandering. We streven ernaar om jaarlijks een overlegmoment te hebben met het kerkbestuur en de Missie Ontwikkeling & Vredegroep. Sinds 2006 werken we ook samen met de Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard (SOL). Wij streven hierbij naar een integratie tussen SOL en MOV. 1.2 Naam en logo Onze school heet: De Doornick. Deze naam voert de school sinds 1988, toen na een grondige renovatie de integratie van de voormalige kleuterschool en lagere school een feit werd. Deze naam is - onder goedkeuring van de Stichting tot Behoud van den Doornenburg- afgeleid van het geslacht Van Doornick de oudste, ons bekend zijnde familie, die in het kasteel De Doornenburg heeft gewoond. Van recentere datum -5 december is het logo van de school, zoals dat bij de ingang van de school hangt. Het stelt twee spelende kinderen voor in de geborgenheid van een cirkel op de tinnen van het kasteel (oftewel een trap naar de toekomst) met op de achtergrond de wapperende banier, dat de splitsing van Waal en Rijn symboliseert. Relatie met de parochie We vinden het belangrijk dat we een goede relatie met de plaatselijke kerkgemeenschap hebben. Daarbij heeft ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Zo worden kinderen die de Eerste Communie of het Vormsel willen doen door de parochie voorbereid. De school heeft jaarlijks rond Kerstmis en Pasen een activiteit. Wij sluiten ons aan bij de plaatselijke Vastenactie door in de groepen uitgebreid aandacht te besteden aan het project in de Derde Wereld dat ook in de parochie centraal staat. 7

8 1.3 Bestuursvorm en organisatiestructuur Onze school is één van de 9 scholen die horen bij Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs De Linge. De volgende scholen in de gemeente Lingewaard maken deel uit van De Linge: De Borgwal te Bemmel, Donatushof te Bemmel, Doornick te Doornenburg, Het Drieluik te Huissen, Marang te Angeren, Mariaschool te Bemmel, t Pänneke te Haalderen, Pius X te Bemmel en De Vonkenmorgen te Gendt. De kracht van onze samenwerking ligt in het kunnen inspelen op ontwikkelingen in de maatschappij, het onderwijsveld en landelijk en gemeentelijk beleid. Het managementteam van De Linge bestaat uit de directeuren van alle scholen met als voorzitter de stichtingsdirecteur. Beeldmerk

9 2 WAAR STAAN WIJ VOOR? 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge Onderwijs en opvoeding binnen de scholen van De Linge stelt alle kinderen in staat de beste leerresultaten te behalen. In partnerschap met de ouders bereiden teams de leerlingen in een veilig en inspirerend klimaat voor op het optimaal ontplooien van hun talenten in de maatschappij. De Linge is trots op alle talenten. We herkennen en erkennen verschillen tussen kinderen en medewerkers. De scholen bieden maximaal ruimte aan die verschillen, door hun eigen identiteit, ondernemerschap voor iedereen en een open relatie met hun omgeving. De strategische beleidsvoornemens van stichting De Linge voor de periode zijn kaderstellend geformuleerd. Een open formulering op hoofdlijnen, het wat, die volop ruimte biedt voor uitwerking van het hoe door de schoolteams van de Lingescholen. Bij het ontwerpen van het plan zijn medewerkers, leerlingen, ouders en externe partners maximaal betrokken. Motto De manier waarop we werken aan het bereiken van onze centrale opdracht, komt het beste tot uitdrukking in ons motto: Samen leren met onderlinge verschillen. Voor Lingescholen is Passend Onderwijs op maat gesneden onderwijs en opvoeding, dat ieder kind in onze scholen optimaal toerust op de maatschappij. In 2012 hebben we dit samen gerealiseerd door in te zetten op een vijftal coördinaten met daarbinnen telkens een aantal doelen, die zoals de spaken in een stuurwiel een nadrukkelijke samenhang kennen. Op vindt u een volledige beschrijving van het strategisch beleidsplan. Centrale opdracht In deze beleidsperiode stellen we onszelf als gezamenlijke opdracht: Samen koersen op Passend Onderwijs! 9

10 2.2 Wat betekent dat voor De Doornick? Schoolplan In ons schoolplan voor de beleidsperiode hebben we het meerschools beleid vertaald naar specifiek beleid voor De Doornick. Hierin werken we de door ons te bereiken resultaten op de vijf coördinaten van passend onderwijs uit. Uitgangspunt daarbij is de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, met als uiteindelijk doel van het onderwijs: Het vergroten van de leerlingenopbrengsten. In het voorjaar van 2008 is onder ouders en leerlingen een enquête afgenomen. Bij de samenstelling van het schoolplan is rekening gehouden met aanbevelingen vanuit de ouder- en leerling-enquête. Dit schoolplan is ambitieus. Werken aan verandering is moeilijk. Zorgvuldig en systematisch alle kansen en risico s in kaart brengen en de benodigde inspanningen en middelen goed op elkaar afstemmen, is in ieders belang om tot een goed resultaat te komen. Het systematisch en planmatig werken aan kwaliteitszorg is hiervoor een doeltreffend instrument. Op vindt u een volledige beschrijving van het schoolplan. Jaarplan : Waar gaan we dit jaar aan werken? Ieder schooljaar realiseren we een stukje van onze doelen. In het jaarplan hebben we vastgelegd met welke ontwikkelonderwerpen we in het schooljaar aan de slag gaan. Verschillende teamleden vormen een projectgroep, waarbinnen een ontwikkel-onderwerp aanpakt wordt. Projectplannen die ook in nog doorlopen: - Leesverbetertraject; - Implementatie van de taalmethode Taaljournaal (werken met portfolio s) en de methode voor voortgezet technisch lezen Estafette en Natuniek; - Project hoogbegaafde kinderen; - Project communicatie; - Schrijven: Implementatie nieuwe methode schrijven; - Digitaal schoolbord. Aandachtspunten waar we in aan gewerkt hebben en welke ook gecontinueerd worden in : - Uitbouw van het Zelfstandig werken (samenwerkende leervormen); - Dossiervorming (groepsplannen); - Integraal Personeels Beleid; - Overgangscriteria van de groepen ; - Doorgaande lijn peuterspeelzaal/ kinderdagverblijf basisonderwijs - voortgezet onderwijs. Projectplannen in Engels; - Onderzoek levensbeschouwelijke identiteit en visie; - Bewegingsonderwijs; - Beschrijving samenwerking met peuterspeelzaal; - Terugkoppeling ontwikkelingsniveau van gestarte vierjarigen naar peuterspeelzaal. 2.3 Terugblik: wat hebben we al gerealiseerd? Evaluatie jaarplan Het toetsen van inhoud en opbrengsten van onze ontwikkelactiviteiten begint bij onszelf. Evalueren van ons eigen handelen is belangrijk, zodat we op grond daarvan veranderingen aan kunnen brengen. Hieronder volgt een rapportage over de geboekte resultaten bij de verschillende projecten vorig schooljaar: A: SPEERPUNT LEZEN Alle Lingescholen hebben uitgesproken de resultaten van het technisch leesonderwijs te willen verbeteren. Ons na te streven doel is dat over 3 jaar 95 % van de kinderen aan het eind van groep 5 vlot kunnen lezen. Dat wil zeggen een AVI niveau van 9 bereiken. Dit als voorwaarde voor effectief verder leren. Om dit te kunnen realiseren is een uitgebreid leesverbeterplan op stichtingsniveau op 27 augustus 2008 van start gegaan. Onze doelen per groep zijn: Voor het lezen: Eind groep 1 & 2 : 95% van de leerlingen scoort A, B of C op Taal voor Kleuters; Eind groep 2 : Een goed ontwikkeld fonemisch bewustzijn; Eind groep 2 : Letterkennis (minimaal 15 letters kennen); Eind groep 3 : Minimaal AVI -2; Eind groep 4 : Minimaal AVI -5; Eind groep 5 : AVI 9 bereikt voor 95 % van de leerlingen. Woordenschat: 80% van de kinderen haalt A, B of C niveau op de Cito woordenschattoetsen in groep 3 en 4. Leeswoordenschat: 80% van de leerlingen haalt een A, B of C score in groep 5 op de CITO Leeswoordentoets. 10

11 Het toetsen van inhoud en opbrengsten van onze ontwikkelactiviteiten begint bij onszelf 11

12 We zijn in november 2008 gekomen tot de keuze van een nieuwe methode technisch lezen Estafette. Met de implementatie van deze methode willen we de leesniveaus van de leerlingen dusdanig omhoog trekken zodat we de doelstellingen zoals beschreven in het leestraject gaan halen. (Groep 4 Avi 5, groep 5 Avi 9). B: CULTUUREDUCATIE Op onze studiedag van 22 september 2008 hebben wij met het hele team onder leiding van een medewerker van Eduart (een begeleidingsinstantie op gebied van cultuureducatie) een spel gespeeld om te achterhalen : Wat is de huidige stand van zaken van onze cultuureducatie?; Wat doen we nu? ; Wat willen we in de toekomst?; Wat willen we vasthouden, versterken, verminderen?; Wat voor een soort school willen we zijn?. Onze interne coördinator cultuureducatie (Ineke Kersten van Buuren) heeft het afgelopen schooljaar een cursus van 6 bijeenkomsten gevolgd met het doel een cultuureducatie beleidsplan toegesneden op onze school aan het team te kunnen presenteren. In de visievergadering van maart 09 is dit plan ter goedkeuring aan het team voorgelegd en geaccordeerd. C: TAAL Bij de invoering van de nieuwe taalmethode Taaljournaal voor groep 4 t/m 8 hoort het werken met een taalportfolio. Een portfolio is een verzameling werkstukken van een leerling, gemaakt in een bepaalde periode. Deze verzameling wordt zorgvuldig samengesteld. Essentieel is dat elke leerling zelf in gesprekken met de leerkracht- zijn eigen portfolio samenstelt. In deze gesprekken denken leerling en leerkracht samen na over het leer- en ontwikkelingsproces en over bereikte resultaten. Door over het eigen leerproces na te denken, ontdekt hij de sterke en zwakke punten in zijn werk en wordt hij uitgedaagd nieuwe leerdoelen te stellen. In de portfolio wordt de leerling niet met anderen vergeleken, maar met zichzelf. Wat weet, kan en begrijp ik nu, wat ik eerst nog niet wist, kon of begreep. De norm voor vooruitgang ligt in de leerling zelf. De betekenis van portfolio s voor de taalontwikkeling: - Ze geven een gedetailleerd beeld van het leren en de ontwikkeling van de leerling: kennis, vaardigheden, kwaliteit van het werk, proces dat tot het resultaat leidt; - Ze geven een volledig beeld: ook aspecten, die je moeilijk kunt toetsen (sociale vaardigheden, groepswerk) kun je systematisch documenteren; - De evaluatie verloopt authentiek. De gegevens zijn echt en komen rechtstreeks uit het leerproces. Factoren als faalangst, spanning en tijdsdruk zijn uit den boze; - Portfolio s maken de leerprocessen voor anderen beter toegankelijk: aan medeleerlingen en ouders kan de leerling laten zien wat hij heeft geleerd, wat nog moeite kost en wat hij de komende periode wil bereiken. Kennis en ervaringen worden openbaar gemaakt en gedeeld; - Ze brengen bewustwording teweeg van hun eigen leerproces. De leerlingen gaan zich vragen stellen, vergelijken hun werk met gestelde doelen. Dat geeft zelfvertrouwen; - Ze stimuleren het zelfverantwoordelijk leren: leerlingen volgen hun eigen ontwikkeling en stellen zichzelf nieuwe doelen; - Ze bevorderen de motivatie en betrokkenheid van leerlingen: succeservaringen vergroten hun gevoel van competentie; - Je kunt de evaluatie en het onderwijsleerproces beter op elkaar afstemmen: authentiek materiaal maakt dat je gemakkelijk nieuwe leeractiviteiten kunt bedenken en plannen. D: WERKEN AAN ADAPTIEF ONDERWIJS Als school zijn we bezig om steeds meer vorm te geven aan adaptief onderwijs. Adaptief onderwijs is onderwijs waar de ontwikkeling van het kind uitgangspunt is. Het onderwijs dat rekening houdt met het feit dat kinderen verschillend zijn en dus verschillend onderwijs nodig hebben. Wij moeten daar rekening mee houden bij het inrichten van ons onderwijs. Kinderen ontwikkelen zich verschillend. Wij moeten daar rekening mee houden bij het volgen van kinderen. Ieder kind is uniek en waarborgt kwaliteiten, maar ook hiaten binnen zijn ontwikkeling. Dit kan van invloed zijn op zijn leervermogen, maar ook op zijn sociaalemotionele ontwikkeling. Voor ons als school is het zaak om in te spelen op datgene waar het kind om vraagt. We vinden het als school belangrijk om een klimaat te creëren, waarin ieder kind de kans krijgt om zich verder te ontplooien. De aspecten betrokkenheid, welbevinden en zelfstandigheid vormen hierbij de sleutelwoorden. Dit vertalen wij in ons onderwijs door aan te sluiten bij de sterke kanten van kinderen en haalbare doelen te stellen. We zijn van mening dat wanneer kinderen succeservaringen opdoen, zij eerder aangezet worden tot leren. We moeten oog hebben voor de signalen die kinderen afgeven en deze serieus nemen. Belangrijk is het om deze gegevens vast te leggen door middel van een logboek. Zo ontgaan belangrijke gegevens ons niet. Zorg omvat naast signaleren zowel het remediëren als het bieden van extra taken. De leerkracht is eerstverantwoordelijke en zorgt dat het kind die ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. Hoe doe je dat nou? Het aansluiten bij de behoeften van kinderen. Het omgaan met verschillen. Het hanteren van verschillende instructiemodellen zoals het omgaan met de grote groep, de kleine groep en de instructietafel. Het kunnen hanteren van het zelfstandig werken. 12

13 Gelukkig staat de leerkracht er niet alleen voor en wordt hij of zij ondersteund door de Onderwijskundig Begeleider (OKB), de Intern Begeleider (IB) en de schoolleider. Wij hebben niet voor niets de slogan: Samen leren met onderlinge verschillen. Wij hebben de tijd van de Intern Begeleider uitgebreid met een 1/2 dag. Deze heeft nu 1 1/2 dag om zorg en begeleiding te realiseren. Daarnaast is er vorig schooljaar een onderwijsassistente aangetrokken voor alle ochtenden in de week om leerkrachten te ondersteunen bij het onderwijsleerproces. Zelfstandige verwerking Wij zijn op schoolniveau bezig met het ontwikkelen van een leerlijn zelfstandige verwerking. Wij onderscheiden daarbij een aantal fasen. Fase 1: Omgaan met uitgestelde aandacht, de leerkracht is niet beschikbaar (vindt plaats na directe instructie); - Verbruiksmaterialen liggen klaar; - Extra werk is beschikbaar; - Leerlingen weten wat te doen als ze klaar zijn; - Overzicht van de dag wordt met de leerlingen besproken; - Leerkracht geeft expliciet aan als de leerlingen geen beroep op hem/haar mogen doen; - Leerkracht gebruikt klok, zandloper als visuele ondersteuning; - Leerkracht gebruikt visueel middel om aan te geven dat de leerlingen geen beroep op hem/haar mogen doen; - Leerkracht maakt vaste ronde; - Leerlingen weten wat te doen als ze vragen hebben; - Leerkracht bespreekt zelfstandig werken met de groep; - Er is een vaste plaats gemaakt waar werk wordt neergelegd. Fase 2: - Er is een tijdsperiode beschikbaar waarin leerlingen aan taken kunnen werken; - De leerkracht maakt blokken vrij in het rooster voor zelfstandig werken (klein beginnen 2x 25 min.); - De leerkracht selecteert taken die geschikt zijn om zelfstandig te maken (geen instructie nodig); - De taken staan op een overzichtsformulier; - Alle leerlingen krijgen hetzelfde formulier met dezelfde taken; - Er zijn moet-taken en mag-taken ; - Leerlingen mogen zelf kiezen welke taak ze het eerst gaan maken. Werk dat af is, gaat in de bak met gemaakt werk ; 13

14 Instructietafel. Planbord/kiesbord. Kieskast. Eventueel circuitmodel met keuzemogelijkheden. Fase 3: - Werken met dag en weektaken; - Er wordt gewerkt met een takenpakket op maat. Voor ieder kind is het takenpakket toegesneden op de mogelijkheden. Het takenpakket is gevarieerd van samenstelling; - Systeem van fase 1 wordt gebruikt; - Dagelijks is tijd ingebouwd om aan de dag- en weektaak te werken;. - De leerkracht maakt voor alle leerlingen een dag- en weekplan. Dit kan voor groepen leerlingen hetzelfde zijn; - De leerkracht stelt het takenpakket zo samen dat er sprake is van onderscheid in basisstof, extra stof en herhalingsstof; - Er zijn verplichte en facultatieve taken; - Er zijn mogelijkheden voor samenwerken ingebouwd; - De leerling bepaalt zelf de volgorde van werken; - De leerling registreert zelf als de taak klaar is; - De leerling plant zelf de volgorde van werken; - De leerkracht geeft duidelijk aan wanneer de instructiemomenten zijn en voor wie; - De leerkracht evalueert zowel individueel als met de hele groep; - De leerlingen corrigeren zelf het werk; - De leerkracht weet welke taken de leerlingen zelf nakijken en welk werk de leerkracht nakijkt (bijv. toetsen). In de onderbouw wordt gewerkt met het planbord De start is een kringmoment. Hierbij worden de kinderen op weg gezet worden om in de hoeken verder te werken. Het planbord is hierbij een hulpje om de afspraken goed zichtbaar te kunnen maken. Het lokaal is hierdoor veel meer op een soort werkplaats gaan lijken waar allerlei activiteiten plaatsvinden die voor de ontwikkeling van de kinderen nodig zijn. In groep 3 werken de kinderen 2x een half uur in de week aan het zelfstandig werken. De werkjes worden aangeboden aan het begin van een periode van ongeveer 3 weken. De kinderen mogen kiezen welk werk ze willen maken, niet alles is verplicht. Het zijn werkjes die bij de leesmethode horen, maar ook constructiemateriaal, knutselen, tekenen, rekenen en ook opdrachten die er vanuit de themahoek liggen en het werken op de computer. De kinderen werken zoveel mogelijk zelfstandig. Hulp vragen zij in eerste instantie bij elkaar en niet bij de juf. De leerkrachten houden zo tijd vrij om kinderen extra te kunnen helpen en te kunnen observeren. In de bovenbouw werken de kinderen aan een weektaak. Op maandag staat een overzicht van de nieuwe weektaak op het bord. De weektaak bestaat uit allerlei opdrachten die zelfstandig uitgevoerd worden. Middels de weektaak verwerken de kinderen de geïnstrueerde stof en verdiepen zich. Een goede planning door de week heen is een leerdoel voor de kinderen. Dagelijks is er gelegenheid om te werken aan de taak. Op vrijdag wordt de week geëvalueerd. Er is differentiatie tussen de verschillende kinderen. Niet iedereen maakt hetzelfde. Uitgangspunt bij de evaluatie is de werkhouding en inzet: Heb je goed aan de weektaak gewerkt? Welke keuzes heb je gemaakt? Ben je trots op je werk? Wat stop je in je portfolio? Is de leerkracht tevreden? Wat zou je de volgende keer anders doen? Tijdens het werken aan de weektaak begeleidt de leerkracht de kinderen die extra instructie behoeven. Bij het zelfstandig werken is het belangrijk dat de kinderen kennismaken met coöperatieve werkvormen. (Een mogelijkheid is het implementeren van de coöperatieve werkvormen bij Taaljournaal met als hoofdgedachte: het kunnen samenwerken aan de keuze-activiteiten). Basisvaardigheden ontwikkelen bij de kinderen om te komen tot individuele verantwoordelijkheid voor het eigen leren en leren verantwoordelijk te zijn voor het geven van hulp aan de ander. Samenwerkingsvaardigheden aanreiken en inoefenen. Het is hierbij belangrijk aan te leren dat samenwerkend leren niet iets vrijblijvends is, maar planmatigheid en doelmatigheid vereist: te beginnen bij: naar elkaar luisteren, niet door elkaar heen praten, 14

15 de ander niet in de rede vallen, het kunnen omgaan met meningsverschillen, overleggen met elkaar, onderhandelen, het kunnen oplossen van problemen. Samenwerkingsmogelijkheden voor duo s en quatro s aanreiken en inoefenen. Samenwerkend leren: de basisvaardigheden worden toegepast. Aangeleerde werkvormen zijn bijvoorbeeld: Placemat, denken-delen-uitwisselen, rotonde, koppen-bij-elkaar, binnenkring-buitenkring. E: ICT ICT is een vast onderdeel van ons onderwijs geworden. Door de mediatheek (met 16 computers) waar we middels een weekrooster vast gebruik van maken en het vernieuwen van alle computers in de school zijn de voorwaarden om eigentijds onderwijs te bieden, gerealiseerd. (in groep 1/ 2 twee computers per groep, in de overige groepen 3 computers). In de groepen gebruiken we de volgende programma s: Voor de kleuters: Schatkist met de muis; Schatkist voor taal en rekenen; Bas gaat digitaal; Lekker weertje: winter, lente, herfst; Ambrasoft (rekenen). Voor groep 3 t/m 8 Office 2003 pakket; Leerwereld; Wereld in Getallen. Voor groep 3 en 4: Veilig leren lezen. Vanaf groep 4 t/m 8: Taaljournaal (spelling en woordenschat); Ambrasoft Taal totaal; Woordentotaal; Rekensom; Topografie; Aardrijkskunde : Hier en daar; Geschiedenis: Speurtocht; Groep 7: Verkeersproef. Spelling: een remediërend programma voor spelling vanaf groep 4. Cursus typvaardigheid via Type basic In de visievergadering van eind maart 2009 zijn de voorstellen van de projectgroep aan het team gepresenteerd en is er besloten tot aanschaf van 3 digitale schoolborden. Een voor groep 3, groep 7 en groep 8. De komende jaren zal dit als een olievlek over de school uitbreiden. F: COMMUNICATIE Onze school vindt goede communicatielijnen met alle betrokkenen buitengewoon belangrijk. De schoolleiding zorgt daartoe voor optimale overlegstructuren. Het is in de eerste plaats van groot belang, dat leerkrachten op een goede manier met elkaar communiceren. Deze communicatie moet gericht zijn op de doelen van de school, op de gedragslijnen (gedragscode) en op afstemming tussen de leerkrachten. De doelen van de school en de verschillende (gedrags)afspraken zijn opgenomen in de groepsmappen die op zich dus ook functioneren als een communicatiemiddel. De school vindt ook dat het overleg tussen de leerkrachten en de schoolleiding zich niet mag beperken tot louter organisatorische aspecten. De interne communicatie is daarom primair gericht op onderwijsinhoudelijke zaken, op de doelen die de school nastreeft. Tevens is het van belang, dat de communicatie met degenen die betrokken zijn bij de school (bevoegd gezag, ouderraad, medezeggenschapsraad) optimaal verloopt. Andere interne communicatiemiddelen zijn: het infobulletin en het whiteboard in de personeelskamer. Informatie wordt zo veel mogelijk (ook) verspreid via de postvakken en de mailadressen van de leerkrachten. De projectgroep rapportage heeft bewerkstelligd dat de vorderingen van de kinderen in alle groepen op dezelfde manier wordt vastgelegd. Zo is er een overdrachtsformulier ontwikkeld dat door de leerkrachten van groep 2 t/m 7 ingevuld wordt als de kinderen naar een volgende groep gaan. Daarnaast zijn er inhoudslijsten gemaakt voor de groepsklapper, het groepsdossier en het leerlingendossier. We infomeren de ouders over de LOVS-gegevens van hun kind(eren). We organiseren een ouderbedankavond. G: WERELDORIENTATIE De vernieuwing van de wereldoriëntatie willen we afronden door de implementatie van de nieuwe methode voor natuurkunde en biologie: Natuniek. 15

16 H: (H00G)BEGAAFDE KINDEREN In ons verbeterplan staan de volgende doelen aangegeven: - Plusgroep. Vanuit de plusgroep komen activiteiten naar leerkrachten terug. In het schooljaar werken leerkrachten(waarvan kinderen in de plusgroep zitten) van de Doornick actief samen met de leerkrachten van de plusgroep. Onder actief verstaan we o.a.: overleggen met leerkrachten plusgroep, uitvoeren van het handelingsplan van kinderen uit de plusgroep in de klas, informatieoverdracht van plusgroep naar Doornick; - Informatie over verrijkingsmateriaal. - Uitbouwen naar gr 1-2. We gaan onderzoeken hoe leerlingen uit groep 1-2 met ontwikkelings voorsprong tijdig gesignaleerd kunnen worden. In mei 09 is er een keuze gemaakt voor een signaleringslijst om kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong vroegtijdig te signaleren in groep 1 en 2; - In het schooljaar van wordt een signaleringslijst operationeel; - Leerlingen invoeren in het digitaal handelingsplan hoogbegaafdheid (DHH). Alle leerkrachten vullen dit schooljaar( ) voor januari 2009 min. 1 leerling in het DHH; - In het najaar van 2010 gaan we met het team onderzoeken of uitdagende leerstof voor andere vakken wenselijk en mogelijk is.; - Compacten en verrijken van de rekenstof. I: SCHRIJVEN De doelstellingen van dit projectplan zijn: Het handschrift moet duidelijk leesbaar zijn. Minimaal moeten alle kinderen de letters en cijfers op dezelfde manier schrijven. A: Kinderen moeten weten wat de vorm van de letter en het cijfer is; B: Daarnaast moeten zij leren hoe zij het traject beheersen; C: Kinderen leren feedback te geven op hun eigen producten. 16

17 3 ONDERWIJS & BEGELEIDING 3.1 HOE ZIET ONS ONDERWIJS ER UIT? Wij hebben de ouders op 16 april 2009 in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het kleurenpalet van het onderwijs zoals dat anno 2009 op De Doornick gegeven wordt. Een rijk palet om recht te doen aan al die verschillen die er tussen kinderen zijn. Wij hebben ouders de mogelijkheid gegeven te kiezen uit het volgende palet: uur uur uur uur uur Ontvangst Eerste palet Tweede palet Derde palet Even napraten speelzaal Koffie/thee Welkom Theo halletje en verdeling bovenbouw en over de speelzaal groepen Groep 1/ 2 A Kring Werken Taalspelletjes Groep 1/ 2 B Spelles in de speelzaal Werken Kringactiviteit Groep 3 Mediatheek Planbord VLL Planbord Vorm van WO/ creatieve vakken leesonderwijs Groep 4 Lezen Zelfstandig werken Bewegingsonderwijs Groep 5 Ingrid in de groep Leesonderwijs Handvaardigheid Zelfstandig werken Les met een bepaalde Groep 6 Les met een bepaalde Les met een bepaalde samenwerkende leervorm: samenwerkende leervorm : samenwerkende leervorm: Place-mat Binnenkring/ buitenkring Duo s Groep 7 Engels Natuniek Werkstuk W.O. Groep 8 Bewegingsonderwijs Bewegingsonderwijs Zelfstandig werken Heleen & Margriet Begeleiding en onderwijs in Begeleiding en onderwijs Begeleiding en overblijfruimte in overblijfruimte onderwijs in overblijfruimte Theo Informatie over de school Informatie over de school Informatie over de school halletje bovenbouw halletje bovenbouw halletje bovenbouw 17

18 3.1.1 Inschrijving en toelating Aanmelding en toelating nieuwe kinderen Bij de keuze van een school spelen vele aspecten een rol. Het lezen van deze schoolgids heeft u misschien al een idee gegeven of uw kind zich op De Doornick thuis zou kunnen voelen. De schoolleider vertelt ouders graag iets over de school en is altijd bereid om vragen te beantwoorden. Wanneer u een afspraak maakt met de schoolleider, kunt u tevens eens rondkijken in de school, de sfeer proeven en zien hoe wij met de kinderen werken. Een nieuw kind kan via een aanmeldingsformulier van de school opgegeven en ingeschreven worden. Dit kan ook op de Open ochtend : vrijdag 26 maart Een kind is definitief aangemeld als het formulier volledig ingevuld en ondertekend is ingeleverd. Voor de 4-jarigen geldt, dat zij naar school mogen op de dag dat zij 4 jaar worden. In de laatste 2 maanden voor hun verjaardag mogen deze kinderen max. 5 dagdelen de school bezoeken om alvast kennis te maken. Ruim voor dit tijdstip wordt er met de ouders van deze kinderen contact opgenomen om afspraken te maken voor deze kennismakingsbezoeken. Tijdens het intakegesprek tussen ouders en leerkracht wordt ook de rapportage van de peuterspeelzaal besproken. Bij tussentijdse aanmeldingen zal na een informatief gesprek met de ouders ook -indien wenselijkcontact worden opgenomen met de school, waar het kind vandaan komt, om eventueel verduidelijking of aanvullende gegevens m.b.t. het ontvangen onderwijskundig rapport op te vragen. Kinderen van andere basisscholen Het komt voor dat kinderen van andere scholen de overstap maken naar onze school, bijvoorbeeld na een verhuizing. Als ontvangende school krijgen we met toestemming van de ouders: informatie van eventuele externen (bijv. logopediste, fysiotherapeut, psycholoog) en gegevens en resultaten van de vorige school. Overleg vindt plaats tussen de intern begeleiders van beide scholen met uitwisseling van gegevens. De directie neemt de beslissing over plaatsing. Voorwaarde is afstemming tussen de vraag van het kind en het aanbod van de school. Kinderen met een handicap Vanaf 2005 is de landelijke politiek in gesprek met onderwijs- en ouderorganisaties over de ontwikkeling en invoering van Passend Onderwijs: passende onderwijszorgarrangementen voor iedere leerling. Bij deze vernieuwing van de zorgstructuur staat de zorgplicht centraal. De ingewikkelde wet- en regelgeving door de overheid wordt verminderd, waarbij de scholen en hun besturen de verantwoordelijkheid krijgen om voor alle leerlingen ongeacht hun beperking een passend onderwijsaanbod te realiseren. Wanneer een school dit aanbod niet (volledig) zelf kan verzorgen, moet zij dit in overleg met andere scholen/besturen realiseren. Dit versterkt de positie van de ouders. Ook de bekostigingssystematiek, indicatiestelling en inspectietoezicht worden aangepast. De Lingescholen bieden passende onderwijszorgarrangementen aan al haar leerlingen. Na een aanmelding door ouders volgt een gesprek over de verdere procedure. De ouders geven toestemming om eventueel gegevens over hun kind elders op te vragen. De intern begeleider, onderwijskundig begeleider en de directie bespreken en analyseren de gegevens waarbij alle facetten meewegen. Het gaat er immers om dat het kind op die school terecht komt waar het tot zijn recht komt. Mochten er nog vragen zijn, dan kan men besluiten tot verder onderzoek. Na toelating van de leerling volgt een gesprek met de ouders. De school legt de afspraken over de begeleiding schriftelijk vast. Bij niet plaatsing volgt een gesprek met de ouders, waarbij de school de onderbouwing op schrift zet en met de ouders naar alternatieven zoekt. De intern begeleider begeleidt de ouders bij het vinden van een passende andere school De vakken nader bekeken Op onze school werken we volgens het leerstofjaarklassensysteem. Dit betekent dat alle kinderen die tot hetzelfde leerjaar horen in een groep bij elkaar zitten. Een uitzondering hierop is de kleuterbouw. Deze kinderen zitten in een groep met 4, 5 en 6 jarigen. Wij doen dit omdat het sociaal-emotionele aspect dan beter tot zijn recht komt. Het aantal personeelsleden is afhankelijk van het aantal kinderen op 1 oktober van het voorgaande schooljaar. Dit heet de formatie van de school. De groepsindeling en -bezetting voor het komende schooljaar vindt u in hoofdstuk 6. Binnen de jaargroepen volgen de kinderen in grote lijnen hetzelfde programma. We streven ernaar, dat alle kinderen de minimumdoelen bereiken. Natuurlijk zijn er individuele verschillen tussen leerlingen. Daarom vindt er binnen de groep differentiatie plaats naar aanleg en tempo van de kinderen en de aard van de activiteiten. In de kleutergroepen leren kinderen zich spelenderwijs te ontwikkelen. Zij krijgen twee maal per dag ongeveer een uur de gelegenheid om met ontwikkelingsmateriaal te spelen. Dit noemen wij de werkles. Tijdens de werkles kunnen de kinderen ook knippen, plakken, kleien en schilderen. Door met dit ontwikkelingsmateriaal te werken maken zij kennis met vormen, kleuren, taalbegrippen en hoeveelheidbegrippen. Zij leren zich te concentreren, te sorteren, combineren, construeren en logisch na te denken. Naast dit ontwikkelingsmateriaal kunnen zij ook spelen met expressie- en constructiemateriaal. Bovendien kunnen de kinderen in de zandtafel of huishoek spelen, waarbij de fijne motoriek wordt geoefend en hun fantasie geprikkeld. Ook het samenspelen en de emotionele ontwikkeling staan hierbij centraal. Er wordt gewerkt rond thema s die bij de belevingswereld van de kinderen passen. Tijdens de kringactiviteiten wordt er een gesprek, een verhaal, een liedje, een prentenboek, een taalof rekenspelletje gedaan rond het thema. 18

19 Heel belangrijk is dat de kinderen zich betrokken voelen bij het thema, dat het betekenis voor ze heeft en dat er een sfeer is waarin het kind zich thuis voelt. Spelletjesochtend in groep 1 en 2 Een keer in de 6 weken mogen de kleuters een groepsspelletje mee naar school nemen. Het is de bedoeling dat ze samen met een ouder, opa, oma, oppas of leerkracht in een groepje van 4 kinderen hiermee bezig zijn. De activiteit duurt een uur. In de klas hangt een lijst met data waar de ouders zichzelf kunnen inschrijven om die ochtend te kunnen helpen. Grote en kleine kring In de kleutergroep starten we elke dag met een activiteit in de kring. Dit kan met alle kinderen samen zijn, maar het kan ook zijn dat er maar een aantal kinderen in die kring zitten. De andere kinderen werken/ spelen dan zelfstandig in de klas. In de kleine kring krijgen de kinderen specifieke aandacht wat zij dan nodig hebben. Dit kan op het gebied van taal of rekenen zijn. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs. Het kan een herhaling zijn van de activiteit die plaats vond in de grote kring. In groep 3 maakt het spelen geleidelijk plaats voor het leren. Het aanvankelijk lezen, schrijven en rekenen krijgt een vaste plek in het weekrooster. Daarnaast zal er ook nog gelegenheid tot spelen en werken in hoeken blijven, zoals de kinderen dat in de kleutergroepen gewend waren. In groep 4 zijn lezen, rekenen, schrijven en taal aparte vakken geworden. Vanaf groep 5 zijn bijna alle schoolvakken terug te vinden: aardrijkskunde, geschiedenis en natuur en techniek komen er als aparte vakken bij. In groep 7 en 8 staat ook nog Engels, geestelijke stromingen en maatschappelijke verhoudingen op het programma. De basisvaardigheden lezen, schrijven, taal en rekenen Wij streven ernaar zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkeling van het kind. Bij de keuze van de methodes wordt daarmee rekening gehouden. 19

20 We vinden het belangrijk dat kinderen op onze school een brede algemene ontwikkeling krijgen 20

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster.

Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Rekenen Bij rekenen werken we met de met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019

STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 STRATEGISCH PLAN BASISSCHOOL DE VORDERING 2015-2019 MISSIE DE VORDERING Vanuit een traditie van katholieke waarden en voor iedereen toegankelijk, verzorgen wij kwalitatief hoogstaand eigentijds basisonderwijs,

Nadere informatie

Algemene informatie. Diverse dingen:

Algemene informatie. Diverse dingen: Informatieboekje Groep 4/5 2011-2012 Algemene informatie Diverse dingen: Gedragsregels in en buiten de klas Samen met de juf hebben de kinderen klassenregels bedacht en ondertekend. Wij houden ons allemaal

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen

Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Plan van aanpak voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong of (hoog)begaafde kinderen Inhoud Doelgroep 3 Signalering en diagnosticering 3 Het vertrekpunt 3 Onderwijskundige maatregelen 4 Verrijken en

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Een kijkje in groep 1-2

Een kijkje in groep 1-2 Het Talent Elk kind een ster Een kijkje in groep 1-2 Luciadonk 65 4707VK Roosendaal tel.: 0165-541894 fax: 0165-566212 e-mail: het.talent@kporoosendaal.nl Inhoud - Onze visie op het onderwijs in groep

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016

Jaarplan obs De Daverhof. Schooljaar 2015-2016 Jaarplan obs De Daverhof Schooljaar 2015-2016 Verbeterpunten Onderwerp Inhoud Afronding Kwaliteitszorg Borging van bestaande kwaliteitskaarten Opstellen kwaliteitskaart groepsplannen Invoering kind gesprekken

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Werken met instructieblokken

Werken met instructieblokken Werken met instructieblokken Inleiding Op De Appelgaard is bewust gekozen voor het onderwijsmodel werken met instructieblokken. Dit model past bij onze onderwijsvisie, zoals beschreven in het schoolplan

Nadere informatie

Doelen van de school Methoden / materialen Relatie met de kerndoelen. Constructiemateriaal. Poppenhoekmateriaal. Ongevormd materiaal.

Doelen van de school Methoden / materialen Relatie met de kerndoelen. Constructiemateriaal. Poppenhoekmateriaal. Ongevormd materiaal. Bijlage 2 Ordening van de inhoud van het onderwijs WERKEN MET ONTWIKKELINGSMATERIAAL Over een grote mate van begripsvorming en ruimtelijk inzicht beschikken en dit laatste ook in het platte vlak kunnen

Nadere informatie

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders.

rapportage Portfolio Naast het rapport gebruiken de kinderen ook een portfolio, die ze eens per jaar in een gesprek presenteren aan hun ouders. PROTOCOLLEN rapportage pag.: 1 datum: 21-11-2012 versie: 3 Doel Het doel van dit protocol is informeren m.b.t. de vormgeving, de invulling en de gang van zaken rond rapportage. Dit protocol bundelt al

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen.

Wereldoriëntatie. Wijzer door het verkeer. De kinderen in groep 7 nemen deel aan het verkeersexamen. Onderwijsinhoud Activiteiten in de onderbouw Spelen is nog heel belangrijk voor de kleuters. De kinderen in groep 1 leren wat het is om de hele dag in een groep te zijn en wat de school allemaal van hen

Nadere informatie

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL

BREDE MARIA SCHOOL REUSEL BREDE MARIA SCHOOL REUSEL Pedagogisch beleid Brede Mariaschool Visie De Brede Mariaschool werkt vanuit een visie waarbij het welbevinden van de aan de Brede Mariaschool toevertrouwde kinderen centraal

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Overgangsprotocol VPCO

Overgangsprotocol VPCO Overgangsprotocol VPCO Vastgesteld november 2015 Overgangsprotocol FO-scholen Inleiding Ieder kind heeft recht op een ononderbroken ontwikkeling binnen het Funderend Onderwijs. In principe doorlopen leerlingen

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2

HUISWERKBELEID. Inhoudsopgave... 1. Inleiding... 2. Het doel van dit huiswerkbeleid... 2. Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 HUISWERKBELEID Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Het doel van dit huiswerkbeleid... 2 Voorwaarden huiswerkbeleid... 2 Doelstellingen huiswerk... 3 Opbouw van het huiswerk... 3 Incidenteel huiswerk... 6

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats

Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Informatie groep 7 schooljaar 2015-2016 De groepsleerkrachten Groep 7:Gerda van Dijke en Jolanda Verbiest Klassenouders Groep 7:Sabine Kats Rekenen Wij werken met Wereld in getallen. Deze methode kent

Nadere informatie

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen.

Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Zelfstandig werken Zelfstandig werken = actief en zelfstandig leren van een leerling. Het kan individueel of in een groep van maximaal 6 leerlingen. Visie Leerlinggericht: gericht op de mogelijkheden van

Nadere informatie

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland

Deel 1: Pedagogisch project Vrije Basisschool Lenteland 1 ONZE SCHOOL en de SCHOLENGROEP ARKORUM Het katholiek basisonderwijs brengt al vele jaren een aanbod van kwalitatief onderwijs en opvoeding aan kleuters en leerlingen in de regio Roeselare- Ardooie. In

Nadere informatie

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat

1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat KIJKWIJZER PEDAGOGISCH-DIDACTISCH HANDELEN IN DE KLAS School : Vakgebied : Leerkracht : Datum : Groep : Observant : 1 De leraar creëert een veilig pedagogisch klimaat (SBL competenties 1 en 2) 1.1* is

Nadere informatie

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4.

Groepsinfo-folder BS Theresia 1. Informatie folder groep 4. Welkom in groep 4. Informatie folder groep 4 Postbus 16 5170AA Kaatsheuvel Tel: 0416-540 939 Email: directie@theresia-kaatsheuvel.nl Welkom in groep 4. Leuk dat uw kind in groep 4 zit. We zijn al enkele weken bezig en zoals

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6

Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5. Hoofdstuk 5 Doorstroming in de kleuterbouw 6 Doorstroom Protocol Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten met betrekking tot doorstroming... 4 Hoofdstuk 2 Begripsformulering doorstroming, doublure en versnelling... 5 Hoofdstuk 3 De betrokkenen...

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 it Bynt Winsum Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut

Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014. Samenwerkingsschool de Lispeltuut Informatieboekje groep 5-7 schooljaar 2013-2014 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Het informatieboekje voor groep 5/7. In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe en met welke methodes we werken

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut

Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsschool De Lispeltuut Informatieboekje groep 7 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsschool De Lispeltuut Oostkapelle, september 2015 Beste ouders, Voor u ligt het informatieboekje van groep 7. Hierin staat informatie over de vakken

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Wij gaan met plezier naar school.

Wij gaan met plezier naar school. www.schoolbranst.be Wij gaan met plezier naar school. 3...onze visie Onze school is een landelijk gelegen dorpsschool, een groene school, waar we leven in verbondenheid met de natuur en met elkaar en handelen

Nadere informatie

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015

Algemeen Uitwerking Schoolplan ICT 2011-2015 Algemeen Mei 2014 Evaluatie t/m 2010 De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het invoeren van diverse softwarepakketten in de groepen en op het uitvoeren van hetgeen in de ICT leerlijn wordt vermeld.

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE

VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE VERDER IN LEREN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2011-2015 PUBLIEKSVERSIE INHOUD Missie & visie 4 Het onderwijs voorbij 5 Kwaliteit vanuit identiteit 7 Werken vanuit passie 8 Elke leerling telt 10 Ondernemend en

Nadere informatie

Welkom in de kikkergroep

Welkom in de kikkergroep Welkom in de kikkergroep Informatie-avond 06-09-2016 Om 8:20 uur gaan de deuren open: welkom Bij de deur geven we een hand. Fijn dat je er bent! Soms een kring: op de stoel ligt een naamkaartje Soms vrije

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Auteur: Ingeborg van der Zanden Bartels Datum: 05 januari 2015 Plaats: Kerkdriel Versie: 0.1 Pedagogisch beleidsplan BSO VillaDriel 12 april 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander

Schooljaarplan 2015-2016 Koning Willem-Alexander Schooljaarplan -2016 Koning Willem-Alexander 1 e kolom: (S.)ignaal, (M.)eetbaar, (A.)cceptabel, 2 e kolom (R.)ealisatie, (T.)ijd Onderwerp (S.M.A.) Datum agendapunt (R.T.) Klaar? (T) Borging VCPO-NG scholen

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED

5.3.2.0. OMSCHRIJVING VAN HET VAKGEBIED DEELSCHOOLWERKPLAN; SCHRIJVEN INHOUDSOPGAVE; 5.3.2.0. omschrijving vakgebied 5.3.2.1. visie op schrijven 5.3.2.2. bijdrage van het leergebied aan de integrale doelen 5.3.2.3. beginsituatie 5.3.2.4. globale

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7

Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Huiswerkbeleid Onderwijsteam 7 Inleiding: Het onderwijs op school is er onder meer op gericht de verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen te vergroten. Ook het maken van huiswerk levert

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre

Schooljaarverslag Christoffelschool Waalre Schooljaarverslag 2015-2016 Christoffelschool Waalre In een notendop Doel Een gedragen visie, een heldere kijk op onze doelen Voor (nieuwe) ouders inzichtelijk maken wie wij zijn en hoe wij werken Ouders

Nadere informatie

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2

Groepsbrief. Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 Groepsbrief Aan de ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 In deze groepsbrief brengen we enkele punten onder uw aandacht, die nodig zijn voor het goed functioneren van de groep. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

De kinderen op onze school

De kinderen op onze school SPEERPUNTEN De kinderen op onze school Wij willen onze kinderen voorbereiden om de stap door het kleine deurtje naar de grote wereld te kunnen maken. In samenwerking met ouders willen wij met kinderen

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie