tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "'tníl@ tnjtdiatltë' BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN. De Onlweper. :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde"

Transcriptie

1 :'4rovinde Brobonf Slod Vilvoorde ADM!tt ÍITRATIE VOOR n!rllítel"l'lke OFfiÊrntNc EN HUr91'e :l?lllqj ttf ii t elenci o'n gevoeg'"1 te \vorden bij het besluit van h-eden,. ^ NÍ O í,14+ lq t- Srusset, "'W' 'h4t^4 ^1 ên dê Vlaamse' minisler van opendare WeÍken, Ruimtelij'(e Ordening en Binn nlandsê Aangêleg nhêden' LOll( treo KELCHTER MANS al ONÏWERP BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR ó2 tnjtdiatltë' STEDEBOUWKUNDIGÊ VOORSCHRIFTEN Voor eensluidend afschrift, De HooÍdmedewerker' De Onlweper Technischê Dlensl Stod VllvooÍde Dienst Rulmlelijte Ordenlng & Huisvesllng AdminlslrolleÍ Centrum J. porloels J. Portoelsslroot 7 I8M VLVOORDE tet-42t tux-a425l.m.ti5

2 A. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Art Algemene vormen en materialen Gebouwen : De konstrukties mogen opgericht worden in traditionele en moderne materialen. De aard, kleur en de estethiek der gebouwen moet harmoniseren met de omgeving. Interne wegenis en parkeerzones : Moge uitgevoerd worden in traditionele en moderne materialen. Kleinschalige materialen zijn toegelaten. De oppervlakte ervan dient te worden beperkt tot het funktioneel noodzakelijke t.b.v. de bereikbaarheid van de gebouwen en bedrijven, de parkeerstroken, het noodverkeer i.f.v. de voorwaarden welke opgelegd kunnen worden door de brandweer. De interne wegenis is privatief inzake eigendom doch heeft een openbaar karakter inzake gebruik. De voetgangerswegen van het stadspark worden verbonden met deze binnen het businesspark, ter bevordering van een vlotte en open overgang tussen beide zones. Aard, vorm en materiaal, voor wat betreft de waterafvoer (zowel regen- als droogweerafvoer), dient conform te zijn met de vigerend eisen van het stadsbestuur op het ogenblik van de aanleg. Art Vergunningsplicht Een bouwvergunning is verplichtend voor de aanleg van beplantingen in zowel achteruitbouwstrook als bouwvrije groenzone. Elke vorm van afsluiting dient de voorafgaande, schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring weg te dragen van het College van Burgemeester en Schepenen, zelfs indien deze niet zou onderworpen zijn aan een voorgeschreven vergunning. Elke aanvraag tot het plaatsen van publiciteit dient het voorwerp uit te maken van een bouwaanvraagdosier en is bouwvergunningsplichtig volgens de schikkingen van huidig B.P.A., onafgezien van andere bepalingen, wetten en/of besluiten die het niet-vergunningsplichtig zijn zouden inhouden. B. BIJZONDERE BEPALINGEN Art Zone van achteruitbouw De achteruitbouwzone wordt bepaald zoals aangeduid op plan, op 2 m achteruit t.o.v. de perceelsgrens langsheen de Goubloemstraat en Schaarbeeklei. De toegang voor gemotoriseerd verkeer langsheen de Schaarbeeklei wordt beperkt tot één, met afgescheiden in- en uitrijstrook. Deze zone dient minstens voor de 3/4 van de totale oppervlakte voorzien te worden van beplantingen. Deze groenvoorzieningen dienen inzake verhoudingen gras, bodembedekkers, struiken en heesters, laagstam en gebeurlijke hoogstam, op estetisch verantwoorde en oordeelkundige wijze te worden voorzien. De rest van de oppervlakte van deze zone mag gebeurlijk voorbehouden worden voor toegangswegen, die evenwel met de nodige groenvoorzieningen dienen te worden "MONDIALE" 2

3 aangekleed en steeds rekening houdend met de beperking zoals vermeld in de eerste paragraaf van huidig artikel. Publiciteit kan er worden toegelaten onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 07 aangevuld met de voorwaarden dat deze dient ingeplant op minimum 2 m van elke perceelsgrens en beperking tot één per bedrijf, met uitzondering van de gewestweg waar eventueel strengere voorwaarden kunnen opgelegd worden. Konstruktieve elementen grenzend aan de rooilijn als afscherming van o.m. het voetpad zijn toegelaten met een maximale hoogte van 0,80 m. Art Groenzone De beplantingen moeten bestaan uit inheems of genaturaliseerd laag- en hoogstammig groen. De verhoudingen gras, bodembedekkers, struiken en heesters, laagstam en gebeurlijke hoogstam, op estetisch verantwoorde en oordeelkundige wijze te worden voorzien in het kader van een homogeen geheel. Elke konstruktie binnen de vastgelegde groenzone is uitgesloten, behoudens verbindingswegen. Publiciteit is er niet toegelaten. Art Zone voor Business-Park Deze zone is voorbehouden voor het oprichten van gebouwen en konstrukties, welke behoren tot een polyvalent business- en handelscentrum - grootwinkelbedrijven inbegrepen - met daaraan gekoppelde noodwendige nevenbestemmingen, zoals hotelaccommodaties, aktiviteiten in secundaire en tertiaire sektoren, high-tech bedrijvigheden, alsmede handel en dienstverlenende instellingen, kantoren en personeelsaccommodaties zijn eveneens toegelaten. Geïntegreerde woonfunkties zijn enkel toegelaten ten behoeve van het besturend en/of bewakend personeel en van het personeel waarvan de aanwezigheid ter plaatse een strikte noodzakelijkheid is, met beperking van één per bedrijf. Openbare instellingen, gebouwen en konstrukties voor openbaar nut zijn toegelaten. De konstrukties welke noodzakelijk zouden zijn voor de nutsvoorzieningen dienen ofwel ondergronds te worden voorzien, ofwel geïntegreerd in een gebouw dat valt onder de bestemmingen aangehaald in de eerste alinea van artikel 05. Elke bedrijvigheid die hinder teweeg brengt van welke aard ook, hetzij geur, geluid, luchtbevuiling,..., is niet toegelaten. Ten zuiden van de Goubloemstraat zijn autoherstelplaatsen toegelaten, met uitsluiting van plaatslagerij en verfspuitinstallaties. De afstanden tussen de diverse losstaande hoofdgebouwen dient minimum 5 m te bedragen, ofwel dienen ze aaneengesloten te worden voorzien. De inplanting dient te gebeuren binnen de op plan afgebakende zone. De bouwhoogte wordt bepaald op maximum 10 m. Bezettingsdensiteit : de afgebakende zone omvat de maximale bezettingsdensiteit "MONDIALE" 3

4 Art Zone voor parking- en toegangswegen Deze zone is bestemd voor het aanleggen van parking- en toegangswegen waarbinnen de verbondenheid met het openbaar groengebied wordt gewaarborgd. Volgende minimumnormen, inzake parkeerplaatsen zijn van toepassing : - konstrukties met woongelegenheid : één parkeerplaats per woongelegenheid - gebouwen met bestemming zoals opgesomd onder artikel 5 : één parkeerplaats per 50 m2; behoudens opslagruimtes : één per tien tewerkgestelde personen - gebouwen met meer dan 500 m2 brutovloeroppervlakte moeten beschikken over een op paritkuliere grond gelegen laad- en losplaats. Het niveau van deze zone wordt hoofdzakelijk bepaald op -0,60 m t.o.v. de voorliggende Schaarbeeklei, zodat, in samenhang met de bepalingen onder artikel 3 met betrekking tot de konstruktieve elementen in de achteruitbouwzone,.visueel de bebouwing wordt benadrukt en de parking- en toegangswegen ondergeschikt worden gesteld. Deze zone dient te worden aangekleed met de nodige groenvoorzieningen zodat een estetisch verantwoord geheel wordt verkregen. Art Publiciteit Enkel publiciteit die rechtstreeks verband houdt met de aktiviteite uiteoefend op het betrokken goed is toegelaten. Elke publiciteit welke storend is voor de omgeving en/of niet verenigbaar met het estetisch karakter van het gebied, en/of de verkeersveiligheid in het gedrang brengt is niet toegelaten. Enkel nederlandstalige publiciteit is toegelaten - met uitzondering van erkende firma- en/of produktnaam "MONDIALE" 4

5 í.ezien en voorlopig oonvoord in zitting von : 0 I ilfly. fgg2 De Slodssecreto ris. (g) Vero BOUDRY ln opdrochl : De SlodssecreloÍis, DOOR DE GEMEENTERAAD VAN VILVOORDE De Vooziller, (g)lourent MOYSON UINREKSEL oddrocht dd. 0ó.0.].1989 ede Schepen, -1 Wllly CORIOIS l-let College von burgemeesler en schepenen von de slod Vilvoorde bevesligt dol onderhovlge stedebouwkundige vooíschrif len ten slodhuize voor openboor ondezoek werden neergelqge von : Íor: 0 FEB, lgg3 ln opdroclrl :.-,De S to dsse c rel o ris, opdrochl dd. 0ó, De Schepen. ewllly CORTOIS -l 1-2 JAil, 1993 Gezien en deíinilief oonvoord in zittino von : 2 I JUlll 1993 De Sl odssecre loris, (g) VEro BOUDRY In opdrochl : ")e Sl odssecíe i o ris, DOOR DE GEMIENÏERAAD VAN VILVOORDE De Vooziller, (g)lourenl MOYSON VOOR EENSLUIDEND UINREKSEL opdrochl dd, 0ó.0 l, 1989 De Schepen,

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs

Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Typevoorschriften voor gewestelijke RUPs Bijlage bij het Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke uitvoeringsplannen

Nadere informatie

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 21 november 2006 TITEL IV TOEGANKELIJKHEID VAN GEBOUWEN VOOR PERSONEN MET BEPERKTE MOBILITEIT

Nadere informatie

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen

een (zelfstandige) detailhandelsfunctie, uitsluitend gericht op het ophalen en retourneren van goederen Lijst met de belangrijkste verschillen in de regeling voor de bestaande bedrijventerreinen Reinierpolder I en II ten opzichte van de huidige beheersverordening De beheersverordening was primair gericht

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening betreffende toegankelijkheid DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN

GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE DE NIET-GEKLASSEERDE WATERLOPEN Hoofstuk I: Instandhouding en onderhoud van niet-geklasseerde onbevaarbare waterlopen. Artikel 1. In onderhavig reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling

Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat. november 2009, de nitieve vaststelling Stad Waregem Ruimtelijk Uitvoeringsplan 7-1 Koning Albertstraat november 2009, de nitieve vaststelling Colofon Formele procedure Dit document is een publicatie van: Intercommunale Leiedal President Kennedypark

Nadere informatie

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN»

«GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» «GEMEENTELIJK REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE GEMEENTELIJKE GEBOUWEN» Artikel 1 Principe en Definities Het College van Burgemeester en Schepenen mag, onder de voorwaarden van dit reglement en

Nadere informatie

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen

SCREENING PLAN-MER PLICHT. RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen SCREENING PLAN-MER PLICHT RUP Provinciehuis Harmonie Verzoek tot raadpleging Stad Antwerpen COLOFON Opdracht: RUP Provinciehuis - Harmonie Plan-MER-screening Opdrachtgever: Stad Antwerpen Grote Markt 1

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden,

2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen. Wi jze van meten HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden, 2-1 INHOUD VAN DE VOORSCHRIFTEN HOOFDSTUK I. ALGEMEEN. Begrtpsbepal in gen Wi jze van meten artikel 1 arhkel 2 HOOFDSTUK IS. VOORSCHRIFTEN. Woon doe le i nden, Eengezinshuizen (kategorie Al) met bijbehorende

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging

RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging RUP 153A VICTOR BRAECKMANLAAN NIEUWELAAN ANTWERPSESTEENWEG Plan-MER screening Verzoek tot raadpleging COLOFON Opdracht: Screening plan-m.e.r.-plicht RUP 153A Victor Braeckmanlaan Nieuwelaan Antwerpsesteenweg

Nadere informatie

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen

Belasting op de spelen en weddenschappen. Fiscale verplichtingen Belasting op de spelen en Fiscale verplichtingen 2014 Inhoud Voorwoord... 3 1. Voor wie is dit document bestemd?... 4 2. Door welke wettelijke bepalingen wordt de belasting op de spelen en de geregeld?...

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport

Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport Niet-technische samenvatting Ruimtelijk VeiligheidsRapport in het kader van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in opdracht van Ministerie van Economie,

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW

BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007. VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW GEMEENTE TILBURG DIENST GEBIEDSONTWIKKELING AFDELING STEDENBOUW BESTEMMINGSPLAN HASSELT 2007 VOORSCHRIFTEN incl. BIJLAGEN voorontwerp: 30 maart 2007 ontwerp: 4 december 2007 vaststelling 13 mei 2008 goedkeuring:

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 68 VAN 16 JUNI 1998 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN DE WERKNEMERS TEN OPZICHTE VAN DE CAMERABEWAKING OP DE ARBEIDSPLAATS --------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten

Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten is opgericht door en bestaat uit Cofely Energy & Infra B.V. en EV-BOX B.V. Algemene voorwaarden inzake gebruik oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 0 In overweging nemende Artikel 1 Definities Artikel 2

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER

PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE. Kennisgeving Ontwerp-MER PLAN-MER IN KADER VAN OPMAAK GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN T KRIEKSKE TE HALLE Kennisgeving Ontwerp-MER COLOFON Opdracht: Milieubeoordeling ten behoeve van opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011]

Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische logies [zoals gewijzigd bij de decreten van 23 december 2010 en 8 juli 2011] Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen

Nadere informatie

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur

afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur regio Kust-Polders-West-hoek Zwin en Zwinbosjes bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd

Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Belastingreglement op woningen en/of gebouwen die als ongeschikt, onbewoonbaar of verwaarloosd worden beschouwd Datum vaststelling gemeenteraad : 25/11/2013 Geldigheidsduur : 01/01/2014 31/12/2019 De Gemeenteraad,

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie