Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders"

Transcriptie

1 Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 24 november 2014 Stichting OK Voor Installaties Postbus AD Zoetermeer

2 VOORWOORD OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor technische installatiebedrijven), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL). OK CV heeft bij de opstart financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen. Een groot aantal (consumenten)organisaties ondersteunt OK CV: Aedes, Brandweer NL, de Consumentenbond, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, Verbond van Verzekeraars, VvE en de Woonbond. OK CV aanbieders zijn organisaties of onderdelen daarvan, die werkzaam zijn als installatie-, service of onderhoudsbedrijf met een aangetoonde kwaliteit. De werkzaamheden van OK CV aanbieders worden systematisch en gecontroleerd. Met ingang van 2015 zal de controlerende taak worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectiebedrijven. Aansluitend daaraan is er de mogelijkheid om bij overtreding van de voorschriften sancties op te leggen. Om het label OK CV te voeren, moet u beschikken over één of meer Energie Service Specialisten (ESS) en uw bedrijf moet aan voorwaarden voldoen. ESS zijn de servicemonteurs die het onderhoud aan de cv-ketels uitvoeren en advies geven. Voor de Energie Service Specialist gelden opleidingseisen. In deze regeling vindt u de voorwaarden om aan OK CV te voldoen. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 2

3 Artikel 0. Begripsbepaling In dit monitoringsdocument wordt verstaan onder: 1. Secretariaat: Stichting OK Voor Installaties (OVI), de organisatie die deze erkenningsregeling ten uitvoer brengt. Zij kan de operationele werkzaamheden door een andere organisatie uit laten voeren 2. Steekproef: selectie uit het totaal van afgemelde OK CV keuringen ten behoeve van het bepalen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden 3. Bezwaarschrift: schriftelijke uiting van ontevredenheid over de beoordeling. 4. Beroep: het zich wenden tot het secretariaat om herziening van een beslissing op een uitspraak van een ingediend bezwaarschrift te krijgen 5. Inspectiebedrijf: het door het secretariaat aangewezen bedrijf dat de afgemelde OK CV keuringen op basis van steekproef en in overeenstemming met de voorschriften systematisch controleert Artikel 1. Monitoring Om kwaliteit en veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen is er vanuit de deelnemende partijen een monitoringsprogramma opgezet die deze doelen moet borgen. Dit monitoringsprogramma wordt uitgevoerd door het secretariaat van de stichting OVI en onder verantwoordelijkheid van de stichting OVI Artikel 2. Steekproef De borging van de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering van de OK CV keuring gebeurd in de vorm van een steekproef die op basis van afgemelde OK CV keuringen wordt vastgesteld. Per jaar worden in Nederland meer dan CV installaties onder de 100 kw onderhouden. De overheid stelt vast dat er van die 1 miljoen minimaal 400 per jaar in de steekproef mogen vallen tot een maximum van 500 per jaar. Dit houdt in dat na elke 2000 afmeldingen(+ of 5 afmeldingen) een installatie moet worden gecontroleerd. De Stichting behoudt zich het recht voor om af te wijken van de steekproef zoals hierboven is vastgelegd. Artikel 3. Licentie Een licentie wordt afgegeven aan die bedrijven die voldoen aan de voorwaarden gesteld in het document Licentieregeling voor OK CV aanbieders voor het uitvoeren van de OK CV keuring. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 3

4 Het aanvragen van een licentie heeft als consequentie dat de aanvrager zal worden gecontroleerd door een door Stichting OVI aangewezen inspectiebureau. De licentiehouder dient aan de diverse verplichtingen te voldoen zoals: - Het kunnen overleggen van een geldig en adequaat kalibratiecontract voor alle meetinstrumenten - Afmelden van een installatie binnen 24 uur of één werkdag - Toestaan en begeleiden van een controle binnen 2 werkdagen na de afmelding of uiterlijk 10 werkdagen. - Een licentie wordt afgegeven op vestigingsniveau Artikel 4. Verplichtingen van de ingeschrevene Een ingeschrevene is, onverminderd het overigens in deze regeling bepaalde, verplicht: 1. de voorschriften van de OK CV erkenning en de steekproefcontroles en de daarop gebaseerde aanwijzingen na te leven; 2. gebruik te maken van de voorgeschreven controle formulieren en formulieren voor het schriftelijk energie-advies; 3. OK CV werkzaamheden uitsluitend door vakbekwaam en bij de ingeschrevene in loondienst zijnde personeel of door de ingeschrevene rechtmatig ingeleend en onder diens verantwoordelijkheid werkend personeel te laten uitvoeren; 4. met behulp van de voorgeschreven communicatiemiddelen alle door het erkende OK CV installatiebedrijf onderhouden CV-installaties bij het secretariaat ter controle af te melden; 5. zich te houden aan het afmelden van CV-installaties waaraan het onderhoud heeft plaats gevonden binnen 24 uur of één werkdag, zodanig dat het secretariaat een controleplan kan ontwikkelen op basis van steekproef; 6. medewerking te verlenen aan de controles die in het kader van de steekproefcontrole op de uitgevoerde werkzaamheden worden geïnitieerd. Hiervoor moet op werkdagen gedurende de gebruikelijke werktijd de ESS beschikbaar zijn voor het inspectiebedrijf; 7. controle op zijn outillage toe te staan en desgevraagd een geldig en adequaat kalibratiecontract voor alle meetinstrumenten kan overleggen; 8. tot het herstellen van onvolkomenheden zoals door het inspectiebedrijf over uitgevoerde werkzaamheden gerapporteerd en wel zodanig dat de herstelmaatregelen door het inspectiebedrijf binnen haar werkwijze en reglement worden geaccepteerd. De hierbij gemaakte kosten zijn voor rekening van de ingeschrevene; 9. alle wijzigingen van gegevens die met betrekking tot de inschrijving en de naleving van de verplichtingen van belang zijn, dient men binnen 8 werkdagen aan het secretariaat op te geven; Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 4

5 10. bij wijziging, beëindiging of doorhaling op eerste verzoek van het secretariaat het bewijs van inschrijving in te leveren. Artikel 5. Sancties De ingeschrevene die zijn verplichtingen volgens of krachtens deze regeling niet nakomt, begaat een overtreding. Tegen hem kunnen, onverminderd hetgeen in de voorschriften omtrent herkeuringskosten is bepaald, de volgende sancties worden getroffen: 1. een schriftelijke berisping; (code Oranje) 2. schorsing; (code Rood) 3. een doorhaling van de inschrijving. Artikel 6. Schriftelijke berisping (code Oranje) Schriftelijke berispingen geschieden door het secretariaat. Een schriftelijke berisping wordt gegeven als: 1. er wordt afgeweken van de licentievoorwaarden (art. 15 Regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring) 2. er potentieel onveilige situatie bestaat, maar niet levensbedreigend 3. Indien na hercontrole blijkt dat de situatie nog niet in orde te zijn. De inspecteur bepaald of er een hercontrole dient plaats te vinden dan wel via het ingediende plan goedkeuring te verlenen aan het bedrijf. 4. Het bedrijf zal schriftelijk moeten toelichten welke maatregelen zijn genomen om de gemaakte fouten te herstellen en te borgen dat het niet meer voorkomt. De uitvoering van de maatregelen zal worden beoordeelt. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening OK CV. Artikel 7. Schorsing (code Rood) 1. Een ingeschrevene kan worden geschorst indien: a. Door het inspectiebedrijf zijn levensbedreigende fouten ontdekt en de gastoevoer moet direct worden afgesloten. b. indien hij, ondanks een desbetreffende aanmaning bij schrijven met ontvangstbevestiging door het secretariaat, in gebreke blijft de opgelegde verplichtingen ten aanzien van het inspectiebedrijf niet nakomt; c. indien hij, nadat hem ter zake van een ernstige overtreding binnen een tijdvak van 12 maanden zich opnieuw aan een ernstige overtreding schuldig heeft gemaakt; d. indien hij een zodanige overtreding begaat, zulks ter beoordeling van het inspectiebedrijf, dat daardoor de veiligheid van de gasvoorziening dan wel iemands leven of eigendom in gevaar kan komen; Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 5

6 2. De duur van een schorsing bedraagt ten minste 2 weken en ten hoogste 6 maanden. 3. Een ingeschrevene mag tijdens de duur van zijn schorsing als ingeschrevene geen andere OK CV werkzaamheden aanvangen. Het is hem slechts toegestaan de gemaakte fouten te herstellen en de al begonnen OK CV werkzaamheden te voltooien. 4. Om de schorsing op te heffen zal het bedrijf een plan moeten indien met daarin aangegeven welke maatregelen zijn genomen om de gemaakte fouten te herstellen en te borgen dat het niet meer voorkomt. De uitvoering van het plan zal worden beoordeelt evenals het plan zelf. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van het bedrijf. Artikel 8. Wijze van schorsen 1. Een schorsing van een ingeschrevene wordt opgelegd door het secretariaat, gehoord het betrokken aangewezen inspectiebedrijf. 2. Van zijn voornemen tot het opleggen van een schorsing stelt het secretariaat de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging in kennis onder vermelding van: a. de beweegredenen en het overtreden voorschrift; b. de ingangsdatum en de duur van de schorsing; c. de termijn van 15 werkdagen binnen welke de ingeschrevene bezwaar kan maken bij het secretariaat. Dit bezwaar tegen het voornemen om een schorsing op te leggen dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden. In afwijking van het gestelde in de eerste zin van dit lid kan ingeval van toepassing van artikel 7 lid 1 sub d evenwel terstond tot het opleggen van een schorsing worden overgegaan. Alsnog kan de ingeschrevene binnen 15 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd tegen de opgelegde schorsing bezwaar maken. 3. Een ontvangen bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 4. Van het opleggen van een schorsing ontvangt de ingeschrevene bericht bij schrijven met ontvangstbevestiging, waarin ten minste zijn vermeld: a. de beweegredenen en het overtreden voorschrift; b. de ingangsdatum en de duur van de schorsing en de extra administratiekosten verband houdende met de schorsing; c. de mogelijkheid en de termijn van bezwaarschrift. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 6

7 5. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf van de schorsing op de hoogte. Het secretariaat is bovendien gerechtigd een schorsing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 lid 6, regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, openbaar te maken. Artikel 9. Beëindiging van de schorsing 1. Een schorsing wordt beëindigd zodra de ingeschrevene aan de voor hem ter zake van de schorsing geldende verplichtingen heeft voldaan dan wel door het verloop van de voor de schorsing bepaalde termijn. Heeft de ingeschrevene 6 maanden na de ingangsdatum van de schorsing nog niet aan zijn desbetreffende verplichtingen voldaan, dan wordt de schorsing eveneens beëindigd, onverminderd de mogelijkheid van doorhaling van de inschrijving. 2. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf onverwijld van de beëindiging der schorsing op de hoogte. 3. Indien de schorsing openbaar is gemaakt, zal het secretariaat ook de beëindiging daarvan op dezelfde wijze publiceren. Artikel 10. Doorhaling van de inschrijving 1. Een inschrijving kan worden doorgehaald: a. indien de ingeschrevene 6 maanden of langer na de ingangsdatum van een schorsing in gebreke is gebleven de voor hem ter zake van de schorsing geldende verplichtingen, na te komen; b. indien de ingeschrevene binnen 12 maanden na het tijdstip van beëindiging van een schorsing opnieuw wegens een ernstige overtreding voor schorsing in aanmerking komt; c. indien de ingeschrevene in strijd met het in artikel 21 lid 3, van de regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, genoemde verbod tijdens de duur van zijn schorsing nieuwe OK CV werkzaamheden aanvangt; d. indien de ingeschrevene in strijd gehandeld heeft met het bepaalde in artikel 15 lid 2 en/of 3 van de regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring. 2. In de gevallen bedoeld in lid 1 sub b en c zal doorhaling van de inschrijving niet eerder plaatsvinden dan 15 werkdagen nadat de ingeschrevene van het voornemen van de doorhaling bij schrijven met ontvangstbevestiging, onder vermelding van de beweegredenen, in kennis is gesteld. Binnen de genoemde termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene bij het secretariaat schriftelijk en gemotiveerd tegen het voornemen tot doorhaling bezwaar maken. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 7

8 3. Een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 4. Na het ingaan van de doorhaling van zijn inschrijving mag de betrokkene als ingeschrevene geen OK CV werkzaamheden meer verrichten, tenzij hij opnieuw een inschrijving zou verwerven. De aanvraag voor deze inschrijving wordt niet in behandeling genomen dan nadat 2 volle jaren na de ingangsdatum van de doorhaling zijn verstreken. Artikel 11. Wijze van doorhalen 1. Doorhaling van een inschrijving geschiedt door het secretariaat, na het betrokken aangewezen inspectiebedrijf gehoord te hebben. 2. Van de doorhaling ontvangt de betrokkene bericht bij schrijven met ontvangstbevestiging waarin ten minste zijn vermeld: a. de beweegredenen en het overtreden voorschrift; b. de ingangsdatum van de doorhaling; c. de mogelijkheid en de termijn van beroep. 3. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf van een doorhaling op de hoogte. Voorts is het gerechtigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 lid 6, Regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, de doorhaling openbaar te maken. Artikel 12. Duur van de inschrijving 1. Een inschrijving geldt behoudens tussentijdse doorhaling of beëindiging tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar verlengd, indien de ingeschrevene vóór 1 december daaraan voorafgaand aan het secretariaat: a. de voor verlenging door het secretariaat gevraagde gegevens en bescheiden heeft verstrekt; b. de in het tarievenblad vermelde bijdrage in de administratiekosten heeft betaald. 2. Wordt aan het in lid 1 sub b bepaalde niet voldaan, dan is de betrokkene gehouden terstond de in de aanmaning vermelde, in het tarievenblad bepaalde extra administratiekosten te vergoeden. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 8

9 Artikel 13. Beëindiging van de inschrijving 1. De inschrijving wordt, onverminderd het in deze regeling omtrent doorhaling bepaalde, door het secretariaat beëindigd: a. op verzoek van de ingeschrevene; b. indien de ingeschrevene overleden is of als rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan; c. ingeval niet is voldaan aan de voorwaarden bedoeld in artikel 26; d. in alle overige gevallen waarin niet of niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de inschrijving, met dien verstande dat indien de oorzaak is gelegen in het uit dienst treden van de technisch beheerder beëindiging niet eerder zal plaatsvinden dan 3 maanden na deze uitdiensttreding. Van zijn voornemen tot beëindiging van de inschrijving stelt het secretariaat in de gevallen bedoeld in lid 1 sub d de ingeschrevene 15 werkdagen vóór de ingangsdatum van de voorgenomen beëindiging, onder vermelding van de beweegredenen en de ingangsdatum van de beëindiging, bij schrijven met ontvangstbevestiging in kennis. 2. Binnen de in lid 1 genoemde termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene schriftelijk en gemotiveerd tegen het voornemen tot beëindiging bezwaar maken. 3. Een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 4. Na het ingaan van de beëindiging van zijn inschrijving mag de betrokkene als ingeschrevene geen OK CV werkzaamheden meer verrichten tot het tijdstip waarop hij opnieuw wordt ingeschreven. Artikel 14. Mededeling van de beëindiging 1. Het secretariaat doet bij schrijven met ontvangstbevestiging aan de betrokkene(n) mededeling van de beëindiging van een inschrijving en van de ingangsdatum daarvan en vermeldt in de gevallen bedoeld in artikel 27 lid 1 sub d van de regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, de mogelijkheid en termijn van beroep. 2. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf van de beëindiging van de inschrijving op de hoogte. Het secretariaat is bovendien gerechtigd deze beëindiging openbaar te maken. In de gevallen van beëindiging bedoeld in artikel 27 lid 1 sub d, Regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, is deze openbaarmaking echter niet toegestaan hangende een beroep tegen de beëindiging. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 9

10 Artikel 15. Bezwaarschriften en beroep 1. Bezwaarschriften: binnen een termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene bij het secretariaat schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken op genomen besluiten. Het bezwaarschrift moet worden ingediend op het volgende adres: Stichting OVI Postbus AD Zoetermeer Een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 2. Beroep: binnen een termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene bij het secretariaat schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan tegen een beslissing op grond van artikel Het beroep moet worden ingediend op het volgende adres: Stichting OVI Postbus AD Zoetermeer Een beroep op een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Het secretariaat vormt een beroepscommissie bestaande uit drie leden met minimaal twee onafhankelijke inhoudsdeskundigen. De beroepscommissie staat onder voorzitterschap van de voorzitter van Stichting OVI. De inhoudsdeskundigen worden benoemd door het secretariaat. De beroepscommissie besluit bij meerderheid van stemmen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van het is ingenomen. Dit standpunt is bindend. Artikel 16. Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het secretariaat. Artikel 17. Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan. Geheimhouding is niet van toepassing als een betrokkene tot bekendmaking wordt verplicht door een wettelijk voorschrift of bekendmaking voortvloeit uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 10

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ENERGIEBEDRIJF NEDERWEERT Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tot levering van warmte en/of

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s

a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s a l g e m e n e v o o r w a a r d e n m o d e l c o n t r a c t v o o r d e l e v e r i n g v a n e n e r g i e a a n k l e i n v e r b r u i k e r s Deze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bijlage B1 Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 1 augustus 2013 Versie 2013 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van stroom en gas aan kleinverbruikers Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor consumenten in het kader van de Coördi natie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013.

Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Algemene Voorwaarden Levering elektriciteit en gas kleingebruikers 2013. Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie www.nle.nl)

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta.

ELEKTRICITEIT. Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers. www.delta. ELEKTRICITEIT Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit door DELTA Comfort B.V. aan kleinverbruikers www.delta.nl Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover

Nadere informatie

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012

Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Innova Energie BV Algemene Voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers 1 Januari 2012 Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Bij deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van Oxxio 1 juni 2013 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene voorwaarden van Budget TM Energie voor levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.budgetenergie.nl/algemene-voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden DGB Energie B.V. 2014 voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is voor particuliere en MKBklanten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Alsmede de kwaliteitscriteria van WoonEnergie Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting

Nadere informatie

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006

Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers. Geldig per 1 juli 2006 Essent levert: Algemene Voorwaarden voor de levering van gas en elektriciteit aan kleinverbruikers Geldig per 1 juli 2006 Preambule Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen nadat daarover voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers

Algemene voorwaarden 2006 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op de internetsite van de leverancier (zie ) en is op aanvraag kosteloos verkrijgbaar bij de leverancier. Preambule Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013.

Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. Algemene Voorwaarden. Levering van elektriciteit en gas aan zakelijke klanten 2013. - OM TE BEWAREN - Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aansluit- en transportovereenkomst:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij: Cogas Infra en Beheer B.V. (www.cogas.nl);

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Algemene Voorwaarden MKB Energie 2006 voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Bij deze Algemene Voorwaarden hoort een toelichting. Deze toelichting is te vinden op www.mkbenergie.nl en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers

Algemene Voorwaarden voor aansluiting en transport elektriciteit en gas voor kleinverbruikers (versie 2013) Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen Netbeheer Nederland en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de SER en zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode

Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers. Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006. Kwaliteitscriteria Anode Algemene Voorwaarden 2006 voor levering van elektriciteit aan kleinverbruikers Toelichting op de Algemene Voorwaarden 2006 Kwaliteitscriteria Anode 12 november 2006 1/1 12 november 2006 Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie

Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene voorwaarden BudgetEnergie Algemene Voorwaarden BudgetEnergie Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel

Nadere informatie

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas. VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Zakelijk Kleinverbruik Elektriciteit + Gas VanHelder - ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Algemene voorwaarden geldend vanaf September 2014 voor de levering van elektriciteit en/of gas aan Zakelijk Kleinverbruik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders)

Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders) Algemene Voorwaarden 2008 voor aansluiting gas voor grootverbruikers (zakelijke afnemers, niet-zijnde invoeders) Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013

Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 Samen gaan we voor duurzaam Algemene Voorwaarden Eneco Retail 2013 voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers inclusief toelichting alsmede de kwaliteitscriteria 1 augustus 2013 Samen

Nadere informatie

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas

Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas Deze aansluit- en transportovereenkomst wordt verstrekt door VanHelder namens uw regionale netbeheerder Aansluit- en transportovereenkomst voor elektriciteit en/of gas de kleinverbruiker 1 en de regionale

Nadere informatie

STATUTEN DPA GROUP N.V.

STATUTEN DPA GROUP N.V. STATUTEN DPA GROUP N.V. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1. In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben, te weten de naamloze vennootschap

Nadere informatie