Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders"

Transcriptie

1 Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 24 november 2014 Stichting OK Voor Installaties Postbus AD Zoetermeer

2 VOORWOORD OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door UNETO-VNI (de ondernemersorganisatie voor technische installatiebedrijven), VFK (de vereniging van ketelfabrikanten) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL). OK CV heeft bij de opstart financiële steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gekregen. Een groot aantal (consumenten)organisaties ondersteunt OK CV: Aedes, Brandweer NL, de Consumentenbond, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, Vastgoed Belang, Verbond van Verzekeraars, VvE en de Woonbond. OK CV aanbieders zijn organisaties of onderdelen daarvan, die werkzaam zijn als installatie-, service of onderhoudsbedrijf met een aangetoonde kwaliteit. De werkzaamheden van OK CV aanbieders worden systematisch en gecontroleerd. Met ingang van 2015 zal de controlerende taak worden uitgevoerd door onafhankelijke inspectiebedrijven. Aansluitend daaraan is er de mogelijkheid om bij overtreding van de voorschriften sancties op te leggen. Om het label OK CV te voeren, moet u beschikken over één of meer Energie Service Specialisten (ESS) en uw bedrijf moet aan voorwaarden voldoen. ESS zijn de servicemonteurs die het onderhoud aan de cv-ketels uitvoeren en advies geven. Voor de Energie Service Specialist gelden opleidingseisen. In deze regeling vindt u de voorwaarden om aan OK CV te voldoen. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 2

3 Artikel 0. Begripsbepaling In dit monitoringsdocument wordt verstaan onder: 1. Secretariaat: Stichting OK Voor Installaties (OVI), de organisatie die deze erkenningsregeling ten uitvoer brengt. Zij kan de operationele werkzaamheden door een andere organisatie uit laten voeren 2. Steekproef: selectie uit het totaal van afgemelde OK CV keuringen ten behoeve van het bepalen van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden 3. Bezwaarschrift: schriftelijke uiting van ontevredenheid over de beoordeling. 4. Beroep: het zich wenden tot het secretariaat om herziening van een beslissing op een uitspraak van een ingediend bezwaarschrift te krijgen 5. Inspectiebedrijf: het door het secretariaat aangewezen bedrijf dat de afgemelde OK CV keuringen op basis van steekproef en in overeenstemming met de voorschriften systematisch controleert Artikel 1. Monitoring Om kwaliteit en veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen is er vanuit de deelnemende partijen een monitoringsprogramma opgezet die deze doelen moet borgen. Dit monitoringsprogramma wordt uitgevoerd door het secretariaat van de stichting OVI en onder verantwoordelijkheid van de stichting OVI Artikel 2. Steekproef De borging van de kwaliteit en veiligheid van de uitvoering van de OK CV keuring gebeurd in de vorm van een steekproef die op basis van afgemelde OK CV keuringen wordt vastgesteld. Per jaar worden in Nederland meer dan CV installaties onder de 100 kw onderhouden. De overheid stelt vast dat er van die 1 miljoen minimaal 400 per jaar in de steekproef mogen vallen tot een maximum van 500 per jaar. Dit houdt in dat na elke 2000 afmeldingen(+ of 5 afmeldingen) een installatie moet worden gecontroleerd. De Stichting behoudt zich het recht voor om af te wijken van de steekproef zoals hierboven is vastgelegd. Artikel 3. Licentie Een licentie wordt afgegeven aan die bedrijven die voldoen aan de voorwaarden gesteld in het document Licentieregeling voor OK CV aanbieders voor het uitvoeren van de OK CV keuring. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 3

4 Het aanvragen van een licentie heeft als consequentie dat de aanvrager zal worden gecontroleerd door een door Stichting OVI aangewezen inspectiebureau. De licentiehouder dient aan de diverse verplichtingen te voldoen zoals: - Het kunnen overleggen van een geldig en adequaat kalibratiecontract voor alle meetinstrumenten - Afmelden van een installatie binnen 24 uur of één werkdag - Toestaan en begeleiden van een controle binnen 2 werkdagen na de afmelding of uiterlijk 10 werkdagen. - Een licentie wordt afgegeven op vestigingsniveau Artikel 4. Verplichtingen van de ingeschrevene Een ingeschrevene is, onverminderd het overigens in deze regeling bepaalde, verplicht: 1. de voorschriften van de OK CV erkenning en de steekproefcontroles en de daarop gebaseerde aanwijzingen na te leven; 2. gebruik te maken van de voorgeschreven controle formulieren en formulieren voor het schriftelijk energie-advies; 3. OK CV werkzaamheden uitsluitend door vakbekwaam en bij de ingeschrevene in loondienst zijnde personeel of door de ingeschrevene rechtmatig ingeleend en onder diens verantwoordelijkheid werkend personeel te laten uitvoeren; 4. met behulp van de voorgeschreven communicatiemiddelen alle door het erkende OK CV installatiebedrijf onderhouden CV-installaties bij het secretariaat ter controle af te melden; 5. zich te houden aan het afmelden van CV-installaties waaraan het onderhoud heeft plaats gevonden binnen 24 uur of één werkdag, zodanig dat het secretariaat een controleplan kan ontwikkelen op basis van steekproef; 6. medewerking te verlenen aan de controles die in het kader van de steekproefcontrole op de uitgevoerde werkzaamheden worden geïnitieerd. Hiervoor moet op werkdagen gedurende de gebruikelijke werktijd de ESS beschikbaar zijn voor het inspectiebedrijf; 7. controle op zijn outillage toe te staan en desgevraagd een geldig en adequaat kalibratiecontract voor alle meetinstrumenten kan overleggen; 8. tot het herstellen van onvolkomenheden zoals door het inspectiebedrijf over uitgevoerde werkzaamheden gerapporteerd en wel zodanig dat de herstelmaatregelen door het inspectiebedrijf binnen haar werkwijze en reglement worden geaccepteerd. De hierbij gemaakte kosten zijn voor rekening van de ingeschrevene; 9. alle wijzigingen van gegevens die met betrekking tot de inschrijving en de naleving van de verplichtingen van belang zijn, dient men binnen 8 werkdagen aan het secretariaat op te geven; Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 4

5 10. bij wijziging, beëindiging of doorhaling op eerste verzoek van het secretariaat het bewijs van inschrijving in te leveren. Artikel 5. Sancties De ingeschrevene die zijn verplichtingen volgens of krachtens deze regeling niet nakomt, begaat een overtreding. Tegen hem kunnen, onverminderd hetgeen in de voorschriften omtrent herkeuringskosten is bepaald, de volgende sancties worden getroffen: 1. een schriftelijke berisping; (code Oranje) 2. schorsing; (code Rood) 3. een doorhaling van de inschrijving. Artikel 6. Schriftelijke berisping (code Oranje) Schriftelijke berispingen geschieden door het secretariaat. Een schriftelijke berisping wordt gegeven als: 1. er wordt afgeweken van de licentievoorwaarden (art. 15 Regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring) 2. er potentieel onveilige situatie bestaat, maar niet levensbedreigend 3. Indien na hercontrole blijkt dat de situatie nog niet in orde te zijn. De inspecteur bepaald of er een hercontrole dient plaats te vinden dan wel via het ingediende plan goedkeuring te verlenen aan het bedrijf. 4. Het bedrijf zal schriftelijk moeten toelichten welke maatregelen zijn genomen om de gemaakte fouten te herstellen en te borgen dat het niet meer voorkomt. De uitvoering van de maatregelen zal worden beoordeelt. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening OK CV. Artikel 7. Schorsing (code Rood) 1. Een ingeschrevene kan worden geschorst indien: a. Door het inspectiebedrijf zijn levensbedreigende fouten ontdekt en de gastoevoer moet direct worden afgesloten. b. indien hij, ondanks een desbetreffende aanmaning bij schrijven met ontvangstbevestiging door het secretariaat, in gebreke blijft de opgelegde verplichtingen ten aanzien van het inspectiebedrijf niet nakomt; c. indien hij, nadat hem ter zake van een ernstige overtreding binnen een tijdvak van 12 maanden zich opnieuw aan een ernstige overtreding schuldig heeft gemaakt; d. indien hij een zodanige overtreding begaat, zulks ter beoordeling van het inspectiebedrijf, dat daardoor de veiligheid van de gasvoorziening dan wel iemands leven of eigendom in gevaar kan komen; Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 5

6 2. De duur van een schorsing bedraagt ten minste 2 weken en ten hoogste 6 maanden. 3. Een ingeschrevene mag tijdens de duur van zijn schorsing als ingeschrevene geen andere OK CV werkzaamheden aanvangen. Het is hem slechts toegestaan de gemaakte fouten te herstellen en de al begonnen OK CV werkzaamheden te voltooien. 4. Om de schorsing op te heffen zal het bedrijf een plan moeten indien met daarin aangegeven welke maatregelen zijn genomen om de gemaakte fouten te herstellen en te borgen dat het niet meer voorkomt. De uitvoering van het plan zal worden beoordeelt evenals het plan zelf. De kosten hiermee gemoeid zijn voor rekening van het bedrijf. Artikel 8. Wijze van schorsen 1. Een schorsing van een ingeschrevene wordt opgelegd door het secretariaat, gehoord het betrokken aangewezen inspectiebedrijf. 2. Van zijn voornemen tot het opleggen van een schorsing stelt het secretariaat de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging in kennis onder vermelding van: a. de beweegredenen en het overtreden voorschrift; b. de ingangsdatum en de duur van de schorsing; c. de termijn van 15 werkdagen binnen welke de ingeschrevene bezwaar kan maken bij het secretariaat. Dit bezwaar tegen het voornemen om een schorsing op te leggen dient schriftelijk en gemotiveerd ingediend te worden. In afwijking van het gestelde in de eerste zin van dit lid kan ingeval van toepassing van artikel 7 lid 1 sub d evenwel terstond tot het opleggen van een schorsing worden overgegaan. Alsnog kan de ingeschrevene binnen 15 werkdagen schriftelijk en gemotiveerd tegen de opgelegde schorsing bezwaar maken. 3. Een ontvangen bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 4. Van het opleggen van een schorsing ontvangt de ingeschrevene bericht bij schrijven met ontvangstbevestiging, waarin ten minste zijn vermeld: a. de beweegredenen en het overtreden voorschrift; b. de ingangsdatum en de duur van de schorsing en de extra administratiekosten verband houdende met de schorsing; c. de mogelijkheid en de termijn van bezwaarschrift. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 6

7 5. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf van de schorsing op de hoogte. Het secretariaat is bovendien gerechtigd een schorsing, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 lid 6, regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, openbaar te maken. Artikel 9. Beëindiging van de schorsing 1. Een schorsing wordt beëindigd zodra de ingeschrevene aan de voor hem ter zake van de schorsing geldende verplichtingen heeft voldaan dan wel door het verloop van de voor de schorsing bepaalde termijn. Heeft de ingeschrevene 6 maanden na de ingangsdatum van de schorsing nog niet aan zijn desbetreffende verplichtingen voldaan, dan wordt de schorsing eveneens beëindigd, onverminderd de mogelijkheid van doorhaling van de inschrijving. 2. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf onverwijld van de beëindiging der schorsing op de hoogte. 3. Indien de schorsing openbaar is gemaakt, zal het secretariaat ook de beëindiging daarvan op dezelfde wijze publiceren. Artikel 10. Doorhaling van de inschrijving 1. Een inschrijving kan worden doorgehaald: a. indien de ingeschrevene 6 maanden of langer na de ingangsdatum van een schorsing in gebreke is gebleven de voor hem ter zake van de schorsing geldende verplichtingen, na te komen; b. indien de ingeschrevene binnen 12 maanden na het tijdstip van beëindiging van een schorsing opnieuw wegens een ernstige overtreding voor schorsing in aanmerking komt; c. indien de ingeschrevene in strijd met het in artikel 21 lid 3, van de regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, genoemde verbod tijdens de duur van zijn schorsing nieuwe OK CV werkzaamheden aanvangt; d. indien de ingeschrevene in strijd gehandeld heeft met het bepaalde in artikel 15 lid 2 en/of 3 van de regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring. 2. In de gevallen bedoeld in lid 1 sub b en c zal doorhaling van de inschrijving niet eerder plaatsvinden dan 15 werkdagen nadat de ingeschrevene van het voornemen van de doorhaling bij schrijven met ontvangstbevestiging, onder vermelding van de beweegredenen, in kennis is gesteld. Binnen de genoemde termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene bij het secretariaat schriftelijk en gemotiveerd tegen het voornemen tot doorhaling bezwaar maken. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 7

8 3. Een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 4. Na het ingaan van de doorhaling van zijn inschrijving mag de betrokkene als ingeschrevene geen OK CV werkzaamheden meer verrichten, tenzij hij opnieuw een inschrijving zou verwerven. De aanvraag voor deze inschrijving wordt niet in behandeling genomen dan nadat 2 volle jaren na de ingangsdatum van de doorhaling zijn verstreken. Artikel 11. Wijze van doorhalen 1. Doorhaling van een inschrijving geschiedt door het secretariaat, na het betrokken aangewezen inspectiebedrijf gehoord te hebben. 2. Van de doorhaling ontvangt de betrokkene bericht bij schrijven met ontvangstbevestiging waarin ten minste zijn vermeld: a. de beweegredenen en het overtreden voorschrift; b. de ingangsdatum van de doorhaling; c. de mogelijkheid en de termijn van beroep. 3. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf van een doorhaling op de hoogte. Voorts is het gerechtigd, met inachtneming van het bepaalde in artikel 30 lid 6, Regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, de doorhaling openbaar te maken. Artikel 12. Duur van de inschrijving 1. Een inschrijving geldt behoudens tussentijdse doorhaling of beëindiging tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar en wordt telkenmale voor de duur van een kalenderjaar verlengd, indien de ingeschrevene vóór 1 december daaraan voorafgaand aan het secretariaat: a. de voor verlenging door het secretariaat gevraagde gegevens en bescheiden heeft verstrekt; b. de in het tarievenblad vermelde bijdrage in de administratiekosten heeft betaald. 2. Wordt aan het in lid 1 sub b bepaalde niet voldaan, dan is de betrokkene gehouden terstond de in de aanmaning vermelde, in het tarievenblad bepaalde extra administratiekosten te vergoeden. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 8

9 Artikel 13. Beëindiging van de inschrijving 1. De inschrijving wordt, onverminderd het in deze regeling omtrent doorhaling bepaalde, door het secretariaat beëindigd: a. op verzoek van de ingeschrevene; b. indien de ingeschrevene overleden is of als rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan; c. ingeval niet is voldaan aan de voorwaarden bedoeld in artikel 26; d. in alle overige gevallen waarin niet of niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor de inschrijving, met dien verstande dat indien de oorzaak is gelegen in het uit dienst treden van de technisch beheerder beëindiging niet eerder zal plaatsvinden dan 3 maanden na deze uitdiensttreding. Van zijn voornemen tot beëindiging van de inschrijving stelt het secretariaat in de gevallen bedoeld in lid 1 sub d de ingeschrevene 15 werkdagen vóór de ingangsdatum van de voorgenomen beëindiging, onder vermelding van de beweegredenen en de ingangsdatum van de beëindiging, bij schrijven met ontvangstbevestiging in kennis. 2. Binnen de in lid 1 genoemde termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene schriftelijk en gemotiveerd tegen het voornemen tot beëindiging bezwaar maken. 3. Een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 4. Na het ingaan van de beëindiging van zijn inschrijving mag de betrokkene als ingeschrevene geen OK CV werkzaamheden meer verrichten tot het tijdstip waarop hij opnieuw wordt ingeschreven. Artikel 14. Mededeling van de beëindiging 1. Het secretariaat doet bij schrijven met ontvangstbevestiging aan de betrokkene(n) mededeling van de beëindiging van een inschrijving en van de ingangsdatum daarvan en vermeldt in de gevallen bedoeld in artikel 27 lid 1 sub d van de regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, de mogelijkheid en termijn van beroep. 2. Het secretariaat stelt het betrokken aangewezen inspectiebedrijf van de beëindiging van de inschrijving op de hoogte. Het secretariaat is bovendien gerechtigd deze beëindiging openbaar te maken. In de gevallen van beëindiging bedoeld in artikel 27 lid 1 sub d, Regeling voor de erkenning OK CV voor installatiebedrijven voor het uitvoeren van de OK CV keuring, is deze openbaarmaking echter niet toegestaan hangende een beroep tegen de beëindiging. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 9

10 Artikel 15. Bezwaarschriften en beroep 1. Bezwaarschriften: binnen een termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene bij het secretariaat schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken op genomen besluiten. Het bezwaarschrift moet worden ingediend op het volgende adres: Stichting OVI Postbus AD Zoetermeer Een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van zijn bezwaarschrift is ingenomen. 2. Beroep: binnen een termijn van 15 werkdagen kan de ingeschrevene bij het secretariaat schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan tegen een beslissing op grond van artikel Het beroep moet worden ingediend op het volgende adres: Stichting OVI Postbus AD Zoetermeer Een beroep op een bezwaarschrift wordt door het secretariaat terstond na ontvangst in behandeling genomen. Het secretariaat vormt een beroepscommissie bestaande uit drie leden met minimaal twee onafhankelijke inhoudsdeskundigen. De beroepscommissie staat onder voorzitterschap van de voorzitter van Stichting OVI. De inhoudsdeskundigen worden benoemd door het secretariaat. De beroepscommissie besluit bij meerderheid van stemmen. Binnen 15 werkdagen na de behandeling van het bezwaarschrift wordt de ingeschrevene bij schrijven met ontvangstbevestiging ingelicht over het standpunt dat door het secretariaat ten aanzien van het is ingenomen. Dit standpunt is bindend. Artikel 16. Onvoorziene omstandigheden In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het secretariaat. Artikel 17. Geheimhouding Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van dit reglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan. Geheimhouding is niet van toepassing als een betrokkene tot bekendmaking wordt verplicht door een wettelijk voorschrift of bekendmaking voortvloeit uit zijn taak bij de uitvoering van dit reglement. Monitoringsdocument voor OK CV aanbieders 10

Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland EVI 2017 Erkenningsregeling voor installateurs

Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland EVI 2017 Erkenningsregeling voor installateurs 01 Januari 2017 Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland EVI 2017 Erkenningsregeling voor installateurs POSTBUS 857 POSTBUS 7103 3000 AW ROTTERDAM 2701 AC ZOETERMEER TELEFOON 010-2066550 TELEFOON:

Nadere informatie

STICHTING ERKENNING INSTALLATIEBEDRIJVEN. EVI 2004 Erkenningsregeling voor installateurs

STICHTING ERKENNING INSTALLATIEBEDRIJVEN. EVI 2004 Erkenningsregeling voor installateurs STICHTING ERKENNING INSTALLATIEBEDRIJVEN EVI 2004 Erkenningsregeling voor installateurs POSTBUS 188 2700 AD ZOETERMEER TELEFOON 079-3217993 FAX 079-3230056 ERKENNINGREGELING VOOR INSTALLATEURS (vastgesteld

Nadere informatie

SEI STICHTING ERKENN ING INSTALLATIEBEDRIJVEN. REW2002 Regeling voor de erkenning van watertechnische installateurs

SEI STICHTING ERKENN ING INSTALLATIEBEDRIJVEN. REW2002 Regeling voor de erkenning van watertechnische installateurs SEI STICHTING ERKENN ING INSTALLATIEBEDRIJVEN REW2002 Regeling voor de erkenning van watertechnische installateurs REGELING VOOR DE ERKENNING VAN WATERTECHNISCHE INSTALLATEURS 2002 (REW2002) (vastgesteld

Nadere informatie

Licentieregeling voor OK CV aanbieders

Licentieregeling voor OK CV aanbieders Licentieregeling voor OK CV aanbieders 23 december 2014 Stichting OK Voor Installaties Postbus 188 2700 AD Zoetermeer VOORWOORD OK CV is een vrijwillig kwaliteitslabel dat is ontwikkeld door UNETO-VNI

Nadere informatie

Regeling voor de erkenning van installateurs van duurzame energie. Deel 1: zonnepanelen. REDE 2013

Regeling voor de erkenning van installateurs van duurzame energie. Deel 1: zonnepanelen. REDE 2013 Regeling voor de erkenning van installateurs van duurzame energie Deel 1: zonnepanelen. REDE 2013 20 juni 2013 1 VOORWOORD In de installateursmarkt is een duidelijke opkomst merkbaar van het installeren

Nadere informatie

Erkenningsregeling voor installateurs van sfeerverwarming EVIS 2014

Erkenningsregeling voor installateurs van sfeerverwarming EVIS 2014 Erkenningsregeling voor installateurs van sfeerverwarming EVIS 2014 januari 2014 VOORWOORD Ten behoeve van de veiligheid met betrekking tot de installatie en het onderhoud van toestellen voor sfeer- en

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Regeling voor de erkenning van Installateurs van duurzame energie. Deel 1: zonnepanelen. REDE 2013

Regeling voor de erkenning van Installateurs van duurzame energie. Deel 1: zonnepanelen. REDE 2013 Regeling voor de erkenning van Installateurs van duurzame energie Deel 1: zonnepanelen. REDE 2013 Herzien oktober 2014 1 VOORWOORD In de installateursmarkt is een duidelijke opkomst merkbaar van het installeren

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

Erkenningsregeling. Elektrotechnische Reparatiebedrijven. Bruingoed. Witgoed. Telecom. Computers

Erkenningsregeling. Elektrotechnische Reparatiebedrijven. Bruingoed. Witgoed. Telecom. Computers Erkenningsregeling Elektrotechnische Reparatiebedrijven Bruingoed Witgoed Telecom Computers uneto vni is de ondernemers organisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel Erkenningsregeling

Nadere informatie

Regeling voor de erkenning van Installateurs inzake plaatsing van slimme meters EMP 2015

Regeling voor de erkenning van Installateurs inzake plaatsing van slimme meters EMP 2015 Regeling voor de erkenning van Installateurs inzake plaatsing van slimme meters EMP 2015 Vastgesteld 8 mei 2015 1 WOORD VOORAF In de komende jaren tot en met 2020 zullen de Netbeheerders in Nederland een

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL

Reglement Bezwaar en Beroep Inschrijving Register GBL Het Bestuur van Stichting De Letselschade Raad, gehoord Het Platformoverleg en de Projectgroep Kwaliteitseisen Register GBL, overwegende dat: - organisaties die in Nederland werkzaam zijn op het gebied

Nadere informatie

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016

Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Subsidiereglement Opleiding Veiligheidscertificaat Havens (VCH) Geldend per 1 september 2016 Artikel 1 Definities 1.1. Aanvrager: Werkgever die als zodanig is erkend door Stichting 631-634 en in dat kader

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels;

een bij een Aangesloten Instelling geregistreerde mediator; de door een Aangesloten Instelling vastgestelde gedragsregels; 10 november 2009 REGLEMENT STICHTING TUCHTRECHTSPRAAK MEDIATORS Artikel 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Aangesloten Instelling: Mediator: Gedragsregels: Klachtenregeling:

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING. Sterksel. Opgericht 01-04-1960. Ingeschreven bij het. Nederlands Handbal Verbond. HUISHOUDELIJK REGLEMENT HANDBALVERENIGING te Sterksel Opgericht 01-04-1960 Ingeschreven bij het Nederlands Handbal Verbond onder de naam HV De Vlinders INHOUDSOPGAVE: OMSCHRIJVING: ARTIKEL: ALGEMEEN 1

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT der Stichting Stichting IHE-Netherlands Foundation, vastgesteld door het bestuur van de Stichting, na overleg met de stuurgroep op 16 december 2008. Deelnemers... 1 Categorieën

Nadere informatie

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven:

1. Met inachtneming van de bepalingen van dit reglement kan erkenning worden afgegeven: Reglement erkenning opleidingsinstituten Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Nederlandse Reanimatie Raad Bestuur van de Nederlandse Reanimatie Raad te Den Haag. b. Opleidingsinstituut

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid...

Begripsbepalingen: Artikel 1 Tuchtreglement Artikel 2 Tuchtrechtspraak Artikel 3 Bevoegdheid Artikel 4 Strafbaarheid... TUCHTREGLEMENT VAN DE ATLETIEK- EN RECREATIESPORTVERENIGING THOR Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 22 november 2010 Inhoud Begripsbepalingen:... 2 Artikel 1 Tuchtreglement... 2 Artikel 2

Nadere informatie

VEB Partner Reglement

VEB Partner Reglement VEB Partner Reglement De algemene vergadering van Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (V.E.B.), een vereniging, statutair gevestigd te gemeente Woerden, kantoorhoudend: Kuipersweg 2P, 3449 JA Woerden,

Nadere informatie

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG

Nederlands Arbitrage Instituut MEDIATIONAANVRAAG Secretariaat Nederlands Arbitrage Instituut Postbus 21075, 3001 AB Rotterdam Telefoon: 010 2816969 Aert van Nesstraat 25 J-K, 3012 CA Rotterdam Fax: 010 2816968 E-mail: zorgcontractering@nai-nl.org Website:

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:

TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: TUCHTRAAD FINANCIËLE DIENSTVERLENING (ASSURANTIËN) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1. Begripsbepalingen 1. In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: - reglement: het Reglement Tuchtraad Financiële

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag Klachtenregeling Melius Zorg Terwestenpad 9-11 2525 BD, Den Haag klachtencommissie@meliuszorg.nl Klachtenfunctionaris Melius Margriet Maris info@hetvolstevertrouwen.nl 06 5116 6161 1 Klachtenregeling Melius

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald.

Artikel 4 1.Benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur geschieden op de wijze als in artikel 8 van de statuten bepaald. Huishoudelijk reglement LEDEN EN DONATEURS Artikel 1 Lid is een ieder die beantwoordt aan de omschrijving, gegeven in de statuten. De vereniging kent donateurs, deze zijn geen lid. Donateurs hebben toegang

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES

NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES NAI REGLEMENT VOOR HET BENOEMEN VAN EEN BINDEND ADVISEUR IN AD HOC PROCEDURES EERSTE AFDELING ALGEMEEN Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de volgende woorden en uitdrukkingen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen

KNSB Tuchtreglement. Hoofdstuk 1. Algemeen KNSB Tuchtreglement Hoofdstuk 1. Algemeen Artikel 1. Reikwijdte Tuchtreglement 1.1 Het KNSB Tuchtreglement is een reglement in de zin van artikel 15.2 en 15.5 van de Statuten en wordt hierna aangeduid

Nadere informatie

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA

REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA 2 REGLEMENT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN STICHTING OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS GOUDA Overwegende dat het gewenst is het

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities

Reglement van het Tuchtcollege van St!R. Definities Reglement van het Tuchtcollege van St!R Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 College: het Tuchtcollege van St!R; 1.2 St!R: Stichting Registratie; 1.3 Gedragscode: Gedragscode

Nadere informatie

Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per )

Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per ) 3.a. Reglement Bezwarencommissie functiewaardering voor het katholiek onderwijs (gewijzigd per 1-7-2008) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN a. bevoegd gezag: het schoolbestuur respectievelijk de rechtspersoon

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra

Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra Reglement Commissie Integriteit Buma/Stemra Zoals vastgesteld door het Buma/Stemra bestuur op 6 april 2016 Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Buma: de Vereniging

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Charim

Klachtenregeling Zorggroep Charim Klachtenregeling Zorggroep Charim Soort document: beleid Versiedatum: 10-03-2017 Evaluatiedatum: 10-03-2018 Aantal pagina s: Vaststel datum: 21-03-2017 Verantwoordelijk leidinggevende:raad van Bestuur

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties

AANGESLOTENEN-REGLEMENT. Stichting Taxaties en Validaties AANGESLOTENEN-REGLEMENT Stichting Taxaties en Validaties 31 december 2012 Inhoudsopgave 1 Definities... 3 2 Inschrijfprocedure... 4 3 Toelatingsprocedure... 4 4 Jaarlijkse Bijdrage... 4 5 Verplichtingen

Nadere informatie

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur.

Artikel 2 1. De leden van de commissie worden benoemd door de raad van toezicht op voordracht van het bestuur. Commissie van beroep Artikel 1 De stichtingen Stichting Garantiefonds Reisgelden en Stichting Calamiteitenfonds Reizen - verder respectievelijk SGR en het Calamiteitenfonds te noemen - hebben gezamenlijk

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE POST per 1 april 2016 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Artikel 4. De samenstelling van de commissie Artikel 5. Vereisten voor het lidmaatschap van de commissie

Artikel 4. De samenstelling van de commissie Artikel 5. Vereisten voor het lidmaatschap van de commissie REGLEMENT LANDELIJKE BEZWARENCOMMISSIE FUNCTIEWAARDERING VOOR HET KATHOLIEK BASISONDERWIJS, (VOORTGEZET) SPECIAAL ONDERWIJS, VOORTGEZET ONDERWIJS EN CENTRALE DIENSTEN Artikel 1. Begripsbepalingen a. bevoegd

Nadere informatie

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ

REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ REGLEMENT TUCHTCOMMISSIE MAKELAARDIJ Vastgesteld door de algemene ledenvergadering van VastgoedPRO op 12-11-2013, op grond van het bepaalde in de statuten van VastgoedPRO. Ingaande per 1-1-2014. Begripsomschrijving

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING ONDERWIJS CB08.199 AJH 09-09-2008 procedures Aventus\CB08.199.reglement klachtenbehandeling onderwijs versie 2.0 def. vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra houdende toetsing van levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek en tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 1 oktober 2012 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken;

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP

BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP BIJLAGE 3: GESCHILLENREGLEMENT IKB KIP Het bestuur van de Stichting PLUIMNED heeft, gelet op artikel 19 van de Algemene Voorwaarden IKB Kip, ter zake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Geschillenreglement IKB Ei

Geschillenreglement IKB Ei Definities Artikel 1 Dit geschillenreglement is een bijlage van de AV IKB Ei neemt de terminologie van de AV IKB Ei over. In afwijking van de definities in de AV IKB Ei wordt voor de toepassing van dit

Nadere informatie

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen andere voorzieningen INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1: DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2: NALEVINGSPLICHT VAN REGELS, RICHTLIJNEN EN AANWIJZINGEN... 2 ARTIKEL 3: MAATREGELEN BIJ OVERTREDING... 3 ARTIKEL 4: ONTZEGGING VAN

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen;

Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de. lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen; Regeling van werkzaamheden van het Verantwoordingsorgaan van de lnstelling Pensioenfonds van de Nederlandse Bisdommen Het bestuur, gelet op artikel 33 van de Pensioenwet; gelet op de Code Pensioenfondsen,

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS CB08.198 AJH 09-09-2008 \reglement cie. van beroep voor de examens versie 2.0 def.vastgesteld CvB 05-11-2008 Historie document: Reglement commissie van beroep

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Diegene die werkzaam is bij Bzzzonder Werkt en/of gebruik maakt van de dienstverlening van Bzzzonder Eemlandhoeve B.V.

Diegene die werkzaam is bij Bzzzonder Werkt en/of gebruik maakt van de dienstverlening van Bzzzonder Eemlandhoeve B.V. Klachtenreglement Voorwoord Voorkomen is beter dan genezen. Indien er, ondanks ons preventiebeleid, zaken zijn die niet naar tevredenheid verlopen, vragen wij u vriendelijk om dit direct bespreekbaar te

Nadere informatie

COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING

COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING COMMENTAREN-, KLACHTEN- EN GESCHILLENREGELING Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Commentaar: een melding van de aangeslotene aan NORMA waaruit blijkt dat de aangeslotene het oneens is met de hoogte van

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI

BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI BIJLAGE 3 - GESCHILLENREGLEMENT IKB EI Het bestuur van de Stichting IKB Ei heeft, gelet op Artikel 17 van de Algemene Voorwaarden IKB Ei, terzake van de behandeling van geschillen tussen een deelnemer

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1996 378 Wet van 3 juli 1996, houdende algemene regels over de advisering in zaken van algemeen verbindende voorschriften of te voeren beleid van

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1

: LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen. 1. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSVERORDENING houdende regels met betrekking tot het brandweerwezen Citeertitel: Landsverordening brandweer Vindplaats : AB 1991 no. 64 Wijzigingen: AB 1993 no. 68; AB 1997 no. 34 1. Algemene

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA

Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA Specialisten vereniging migratierecht advocaten SVMA HUISHOUDELIJK REGLEMENT (artikel 18a van de Statuten) 1. MIGRATIERECHT In aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de Statuten wordt in dit Huishoudelijk

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN

WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN WET OP DE MEDISCHE HULPMIDDELEN Tekst zoals deze geldt op 22 januari 2010 WET van 15 januari 1970, houdende regelen met betrekking tot medische hulpmiddelen WIJ JULIANA, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens

Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens Artikel 1 - Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent

Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom. Stichting Sociaal Fonds Essent Postbus 948 4600 AX Bergen op Zoom Stichting Sociaal Fonds Essent Reglement 2014 Algemeen Artikel 1 1. De Stichting Sociaal Fonds Essent heeft blijkens artikel 3 van de statuten ten doel financiële steun

Nadere informatie

Regeling melding misstand woningcorporaties

Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling melding misstand woningcorporaties Regeling van de procedure voor het melden van een vermoeden van een misstand en van de (rechts)bescherming van de melder en de vertrouwenspersoon integriteit.

Nadere informatie

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken Dd 12-02-08 Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. register: het

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE

KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE Proceseigenaar: Directie Pagina: 1 KLACHTENREGLEMENT JUPITERZORG B.V. JUPITERZORG SAFEHOUSE 1 Proceseigenaar: Directie Pagina: 2 Klachtenregeling Jupiter Zorg / Jupiterzorg B.V. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek

Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Regeling Beroepscommissie Gedragscode Onderzoek & Statistiek Begripsomschrijving Artikel 1 In deze beroepsregeling wordt verstaan onder: Gedragscode: De gedragscode die de VBO, VSO en MOA hebben vastgesteld

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN Jaargang 2010 GT no. 19 Landsverordening Sociaal-Economische Raad 1 Hoofdstuk 1. Instelling en taak Artikel 1 Er is een Sociaal-Economische Raad, hierna genoemd de Raad.

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente

Overzicht van de wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling Openbaar Lichaam Crematoria Twente Overzicht van de wijzigingen in de Openbaar Lichaam Crematoria Twente Artikelnummer Oude tekst Nieuwe tekst 1, lid 1 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de in de

Nadere informatie

Agentschap BPR DGBK/BPR

Agentschap BPR DGBK/BPR Agentschap BPR DGBK/BPR In het verzoek van 26 november 2012, BPR2012/53973, heeft het Universitair Medisch Centrum Utrecht verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit een

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 980 Aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling over samenhangende besluiten (Wet samenhangende besluiten Awb) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie