Studiehandleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling in opvang en onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiehandleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling in opvang en onderwijs"

Transcriptie

1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam Studiehandleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling in opvang en onderwijs ( AT) bachelorjaar: 2 (Pedagogische wetenschappen) en 3 (Onderwijskunde & Universitaire Pabo van Amsterdam) cursusjaar: semester: 1 e semester coördinator/contactdocent: dr. F. C. Jellesma uitvoerende docenten: dr. F. C. Jellesma, drs. K.O.W. Helmerhorst, dr. P. Hoffenaar Amsterdam, oktober

2 1. Deelname aan het onderwijs en tentamen Deelname onderwijs/tentamen Om deel te kunnen nemen aan het onderwijs en/of eerste afsluitingsgelegenheid (tentamen) in deze module moet je je binnen de voorgeschreven periode aanmelden conform de door de onderwijsbureau voorgeschreven procedure Bij niet-tijdige aanmelding en/of onjuiste inschrijving kan deelname aan het onderwijs/tentamen op praktische gronden worden geweigerd. Zie voor de aanmeldingsprocedure of /owk Deelname herkansing Als je wilt deelnemen aan de herkansing dien je je minimaal 8 dagen voor de herkansing aan te melden via Student Self Service (SIS). Aanmelden kan nadat de uitslagen van de eerste afsluitingsgelegenheid bekend zijn gemaakt. Indien de aanmelding niet of niet tijdig heeft plaatsgevonden, kan deelname aan de herkansing op praktische gronden worden geweigerd, of kan het werk niet worden nagekeken en/of beoordeeld. 2. Inleiding Introductie module In deze module wordt ingegaan op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang en in het onderwijs. Ingegaan wordt op het relationeel functioneren van het kind, de taakbetrokkenheid en de sociaal-emotionele problematiek die je kunt tegenkomen. Er wordt in de module telkens een verbinding gemaakt tussen wat speelt bij het jonge kind en wat er speelt bij het kind in de basisschoolleeftijd. Dit wordt enerzijds door de docenten gedaan binnen de colleges en/of door de volgorde waarin de onderwerpen worden behandeld. In college 10 staat de vroege beïnvloeding van de ontwikkeling in de kinderdagopvang op het later functioneren op school centraal. Anderzijds wordt de student gestimuleerd om zelf na te denken over overeenkomsten, verschillen en verbindingen tussen de kinderopvang en basisschool bij de diverse thema s. Dit is ook terug te vinden in de werkgroepen. Doel en plaats van de module in het studieprogramma De module is een verplicht studieonderdeel voor bachelorstudenten. De behandelde onderwerpen en thema's worden in het vervolg van de studie bekend verondersteld. Er wordt een beroep gedaan op kennis over de grote ontwikkelingslijnen van het kind zoals die in de module Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren zijn behandeld. Doelgroep en voor welke categorie studenten de module ook relevant zou kunnen zijn De module is primair bedoeld voor bachelorstudenten Onderwijskunde en Pedagogiek en de Universi- 2

3 taire Pabo van Amsterdam. Relevantie van de module met betrekking tot de beroeps- en wetenschapsbeoefening. De module is van direct belang voor alle studenten die later werkzaam willen zijn in de kinderopvang of in het onderwijs. Daarnaast geldt dat kinderopvang en school zo n wezenlijk deel van het leven van kinderen uitmaken dat de meeste pedagogen in ieder geval indirect bij de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in deze settings betrokken zijn. 3. Voorkennis en aansluiting met andere modulen Wat betreft voorkennis: het is wenselijk dat de module Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren is afgerond voordat begonnen wordt met de module Studiehandleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling in opvang en onderwijs. Wat betreft aansluiting bij andere modules kan verder worden opgemerkt dat terwijl in deze module de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind wordt behandeld, de cognitieve ontwikkeling op school wordt behandeld in de module Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen. Mogelijkheden om te interveniëren worden in de onderhavige module globaal behandeld. In de mastermodule Interventie in de Orthopedagogiek wordt dieper ingegaan op interventies. Ook ligt er een raakvlak met de nieuwe Orthopedagogogiek-module Ontwikkeling van Baby s en Kleuters en Methodologische Aspecten van Baby-, Peuter- en Kleuteronderzoek en met het internationale kinderopvang-keuzevak (Childcare quality, research and recent developments; International Teaching Series on Early Childhood Education). 4. Leerdoelen Kennis en inzicht (Dublindescriptor): Kennis over en inzicht in de voornaamste theorieën en onderzoeksbenaderingen op het gebied van de normale en stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling Kennis over en inzicht in belangrijke aspecten van sociaal-emotionele competentie Kennis over en inzicht in interacties met leeftijdgenoten in de context van opvang en onderwijs en de invloed hiervan op het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen Kennis over en inzicht in interacties en relaties met professionele opvoeders (pedagogisch medewerkers en leerkrachten) en de invloed hiervan op het sociaal-emotioneel functioneren Kennis over en inzicht in belangrijke aspecten van diversiteit, zoals de invloed van etnische - en sekseverschillen in opvang en onderwijs Kennis over en inzicht in methoden om aspecten van sociaal-emotioneel functioneren en interacties / relaties met professionele opvoeders en leeftijdgenoten te meten 3

4 Kennismaking met interventies - en hun theoretische en empirische basis - ter bevordering van de sociaal-emotionele ontwikkeling en behandeling van problemen in opvang en onderwijs Oordeelsvorming (Dublindescriptor): In staat om een zelfstandig na te denken over methoden om aspecten van sociaal-emotioneel functioneren en interacties / relaties met professionele opvoeders en leeftijdgenoten te meten In staat om een zelfstandig na te denken over maatregelen en interventies van de sociaalemotionele ontwikkeling en behandeling van problemen in opvang en onderwijs Toepassen van kennis en inzicht (Dublindescriptor): In staat om bij sociaal-emotionele problemen in de kinderopvang en het onderwijs oplossingen te formuleren op basis van de theorie Communicatie (Dublindescriptor): In staat om een mening op heldere en wetenschappelijke wijze te presenteren Leervaardigheden (Dublindescriptor):: In staat op met medestudenten relevante literatuur te vinden en te verwerken 5. Inhoud Professionele aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van kinderen is niet alleen cruciaal voor het welbevinden en andere aspecten van de ontwikkeling en het leren van kinderen zelf. Het beïnvloedt ook de ontwikkelingsmogelijkheden en het welbevinden van groepsgenoten en opvoeders. Zo hebben gedragsproblemen een ongunstige uitwerking op interactie- en leerprocessen in de groep en veroorzaken ze ook stress bij pedagogisch medewerkers en leerkrachten. De geschiedenis van de kinderopvang laat zien dat er altijd veel zorgen zijn geweest om de sociaal-emotionele ontwikkeling van het (vooral jonge) kind in de kinderopvang. Een onderzoekslijn met een rijke traditie heeft duidelijk gemaakt welk gedrag van pedagogisch medewerkers het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen positief of juist negatief beïnvloedt. Kinderen hebben echter niet alleen verticale relaties met volwassenen maar ook horizontale relaties met andere kinderen in de groepsopvang, die van belang zijn voor de ontwikkeling. Ook is bekend welke andere aspecten van de pedagogische kwaliteit van kinderopvang in de voorschoolse periode samenhangen met de ontwikkeling van kinderen. Minder onderzoek is verricht naar de buitenschoolse opvang (bso) en hier zijn de inzichten schaarser al is er ook hier een en ander bekend over de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, de relaties met de staf en de pedagogische kwaliteit van de bso. Ook in de basisschoolleeftijd is het sociaal-emotionele domein een belangrijk aandachtsgebied. In deze leeftijdsperiode kan onderscheid worden gemaakt tussen schooltaakgericht en relationeel functioneren van kinderen. Wat betreft het schooltaakgerichte functioneren zijn motivatie en taak- 4

5 werkhouding belangrijke begrippen en kan bij stagnatie bijvoorbeeld gedacht worden aan faalangst en stress. Met betrekking tot het relationeel functioneren wordt voortgebouwd op onderwerpen uit de voorschoolse periode en onder meer aandacht besteed aan de rol van sociaal-cognitieve en emotieprocessen binnen de individuele ontwikkeling, verschillende typen emotionele en gedragsproblemen, groepsprocessen in de klas, en interacties en relaties met leerkrachten en medeleerlingen. Bijzondere aandacht wordt besteed aan de wijze waarop op school, in het bijzonder door de leerkracht, tegemoet kan worden gekomen aan pedagogische behoeften van kinderen. Onderwerpen in dit verband zijn aspecten van effectief klasmanagement en gedragsmanagement en emotionele ondersteuning van zorgleerlingen. Daarnaast volgt een eerste kennismaking met (a) instrumenten waarmee verschillende aspecten van het sociaal-emotionele functioneren en de interacties en relaties met leeftijdgenoten en professionele opvoeders in kaart gebracht kunnen worden en (b) manieren om de sociaal-emotionele ontwikkeling te bevorderen en problemen te behandelen in de context van opvang en onderwijs. 6. Literatuur Verplichte tentamenliteratuur: De Jong, P. F., Jellesma, F. C., & Plakas, A. (2010). Onderwijsleerproblemen (4 e editie). Pearson Custom Publishing. ISBN Let op: alleen de in het rooster vermelde hoofdstukken! Aanvullende literatuur: wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard en zie rooster 7. Onderwijsvormen Hoorcolleges Wekelijks vinden er een hoorcollege plaats op de maandag (9:00-11:00) en woensdag (9:00-11:00). In de colleges worden diverse onderwerpen (zie Inhoud en Rooster) behandeld vanuit de theorie, verdiept en geïllustreerd met voorbeelden. Wat in de colleges wordt behandeld, kan naast de verplichte literatuur getentamineerd worden. De power-point presentaties van de colleges komen via Blackboard beschikbaar. Responsiecollege Het college in week 13 is een responsiecollege (tijd en locatie is te vinden in het online rooster). Indien studenten vragen hebben voor het responsiecollege, dan moeten zij deze vraag vooraf in dienen via blackboard (zie hieronder voor instructies). Het indienen van een vraag is niet verplicht. Dit kan een vraag zijn over de stof omdat hij/zij dit deel van de stof niet begrijpt of een vraag zijn waarvan de student vindt dat het een interessante en uidagende tentamenvraag kan zijn. Het indienen van de vraag gaat via Blackboard (digitale dropbox). Studenten moeten hun file op Blackboard als volgt opslaan: Achternaam_studentennummer_type vraag (voor type vraag kan dan leerstofvraag of tentamenvraag worden ingevuld). De vraag moet uiterlijk ingeleverd zijn vóór donderdag 6 december 14:00. Tijdens het responsiecollege worden alleen de vragen behandeld die tijdig zijn ingeleverd. De vragen 5

6 over de stof en (een deel van) de door de studenten geformuleerde tentamenvragen zullen tijdens het responsiecollege behandeld worden. Ook zullen er tijdens het responsiecollege een aantal voorbeeld tentamenvragen worden besproken. Werkgroepen Net als in Bachelorjaar 1 maken werkgroepen in Bachelorjaar 2 onderdeel uit van de cursussen. De werkgroepen hebben als doel studenten te laten oefenen met academische vaardigheden en het toepassen van kennis en inzicht. Om deze doelen te bereiken voeren studenten opdrachten uit. Er worden 2 typen opdrachten onderscheiden: academische opdrachten en casusopdrachten. Bij de academische opdracht staat een theoretische vraag centraal, bij de casusopdrachten een praktische vraag. Tijdens de werkgroepen geeft de docent instructie over de opdrachten, wordt de uitwerking van de opdrachten besproken en krijgen studenten begeleiding bij het schrijven van teksten en het maken van presentaties. Studenten ontvangen van zowel van de docent als van medestudenten feedback op de presentaties en teksten. Casusopdrachten Casusopdrachten zijn gericht op het beantwoorden van praktische vraagstukken uit de pedagogische of onderwijskundige praktijk. Aan de hand van specifieke praktijkinformatie en relevante theorie formuleer je een antwoord op de vraag. Voor een module van 6 EC maak je 3 oefencasusopdrachten. Deze opdrachten worden niet beoordeeld, je dient de opdrachten wel in te leveren op Blackboard, uiterlijk de dag voor de werkgroep om 9.00 uur. Met andere woorden: Studenten die de werkgroep hebben op een dinsdag moeten de opdracht maandag voor 9:00 inleveren en studenten die de werkgroep op donderdag volgen moeten de opdracht voor woensdag 9:00 inleveren. Neem je uitgewerkte opdracht mee naar de werkgroep. De 3 oefen-casusopdrachten die voor de werkgroepen gemaakt worden bereiden voor op een casusopdracht die onderdeel is van het tentamen. Academische opdrachten De academische opdrachten zijn gericht op het beantwoorden van theoretische vragen of het beoordelen van wetenschappelijke producten. De academische opdracht is een opdracht die je stapsgewijs maakt, waar je feedback op krijgt en waar je voor de definitieve versie een cijfer voor krijgt. Voor de academische opdracht staan ook vaste inlevermomenten (zie onder Rooster). Heb je een inlevermoment van de academische opdracht gemist, dan kun je geen aanspraak maken op de feedback die voor die fase gepland stond. De academische opdracht voor het vak Sociaal Emotionele Ontwikkeling in Opvang en Onderwijs maak je samen met een medestudent (duo-opdracht). De omvang van de opdracht is 1200 tot 1500 woorden. Tijdens de laatste werkgroep-bijeenkomst geef je een mondelinge presentatie op basis van de schriftelijke academische opdracht die je hebt gemaakt. Deze presentatie geldt als oefening en wordt niet beoordeeld met een cijfer. Wel ontvangt de student feedback van medestudenten en/of de docent. 6

7 Brief aan de beoordelaar Om je schrijfvaardigheid te verbeteren is het belangrijk dat je de feedback die je ontvangt op teksten gebruikt bij het schrijven van volgende teksten. Op de academische opdracht ontvang je feedback van de docent en van medestudenten. Het is de bedoeling dat je als bijlage bij de academische opdracht een brief aan de beoordelaar toevoegt, waarin je toelicht hoe je deze feedback hebt verwerkt (zie document op Blackboard voor verdere uitleg). De wijze waarop je de feedback verwerkt wordt beoordeeld, en bepaald 10% van het cijfer voor de academische opdracht. 8. Rooster Overzicht van belangrijke data: Datum Tijd Activiteit : 00 11:00u Introductie college of Zie rooster.uva.nl Werkgroep of Zie rooster.uva.nl Werkgroep of Zie rooster.uva.nl Werkgroep Zie rooster.uva.nl Werkgroep : 00 11:00u Responsie college : 00 12:00u TENTAMEN : 00 12:00u HERTENTAMEN 7

8 Rooster Wk 44 Wk 45 Wk 46 Wk 47 Wk 48 Wk 49 Wk 50 Wk 51 Maandag okt 5 nov 12 nov 19 nov 26 nov 3 dec 10 dec 17 dec 1. Inleiding in de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen op school 3. Motivatie in de klas 5. Thema geluk bij kinderen 7. De leerkracht-leerling relatie en beïnvloeding van motivatie door de leerkracht 9. Relaties tussen klasgenoten en beïnvloeding van motivatie door klasgenoten 11. De rol van mannen in de kinderopvang Responsiecollege TENTAMEN Woensdag F. Jellesma F. Jellesma P. Hoffenaar F. Jellesma F. Jellesma Gastdocent: L. Tavecchio 31 okt 2. Zorgen over de sociaalemotionele ontwikkeling van kinderen in de kinderopvang 7 nov 4. Welbevinden & betrokkenheid in de kinderopvang 14 nov 6. De pedagogisch medewerker-kind relatie in de kinderopvang 21 nov 8. Kind-kind relaties in de kinderopvang 28 nov 10. Sociaal emotionele ontwikkeling buiten schooltijd 5 dec 12. Invloeden en relaties tussen kinderopvang en school K. Helmerhorst K. Helmerhorst K. Helmerhorst K. Helmerhorst P. Hoffenaar K. Helmerhorst - - Opdracht werkgroep Casus 1 over college 2 Casus 2 over college 7 Casus 3 over college 5 of 12 Academische vaardigheid 8

9 Week 44 College 1 Maandag , 9:00 11:00 Docent: Francine Jellesma Onderwerp: Inleiding in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op school Introductie College - Praktische punten - Algemene inleiding vak - Inleiding in de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op school Onderwijsleerproblemen. Social, emotional, and behavioral problems (uit Hallahan et al.) Onderwijsleerproblemen. Sociocultural influences (uit Schunk et al.). Rose A. J., Rudolph K. D. (2006). A review of sex differences in peer relationship processes: Potential trade-offs for the emotional and behavioral development of girls and boys. Psychological Bulletin, 132, College 2 Woensdag , 11:00 13:.00 Docent: Katrien Helmerhorst Onderwerp: Zorgen over sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen in kinderopvang Belsky, J. (2001). Emanuel Miller Lecture Developmental risks (still) associated with early child care. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42, Vandell, D. L. (2004). Early child care: The known and the unknown. Merrill-Palmer Quarterly, 50,

10 Week 45 College 3 Maandag , 9:00 11:00 Docent: Francine Jellesma Onderwerp: Interesse en motivatie van leerlingen voor school Onderwijsleerproblemen. Hoofdstuk 9. Interest and affect (uit Schunk et al.). Onderwijsleerproblemen. Hoofdstuk 10. Intrinsic and extrinsic motivation (uit Schunk et al.). Martin, A.J. & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review of Educational Research, 79(1), College 4 Woensdag , 11:00 13:00 Docent: Katrien Helmerhorst Onderwerp: Betrokkenheid en welbevinden van kinderen in de kinderopvang De Kruif, R. E. L., Vermeer, R. G., Fukkink, R. G., Riksen-Walraven. J. M. A., Tavecchio, L. W. C., Van IJzendoorn, M. H., & Van Zeijl, J. (2007). De nationale studie pedagogische kwaliteit kinderopvang: Eindrapport project 0 en 1. Amsterdam: NCKO. Te verkrijgen via (maar zie ook Blackboard): 0project%200%20en%201_0.pdf LET OP: alléén p.29-31, (tot discussie en conclusie) Vermeer, H. J., & Van IJzendoorn, M. H. (2006). Children s elevated cortisol levels at childcare: A review and meta-analysis. Early Childhood Research Quarterly, 21,

11 Week 46 College 5 Maandag , 9: Docent: Peter Hoffenaar Onderwerp: Thema geluk. Met specifieke aandacht voor positieve interventies, oftewel oefeningen en werkwijzen die schoolgaande kinderen gelukkiger zouden kunnen maken. Kurtz, J. L., & Lyubomirsky, S. (2011). Positive psychology. In M. R. Mehl & T. S. Conner (Eds.), Handbook of research methods for studying daily life ( ). New York: The Guilford Press. Parks, A. C., & Biswas-Diener, R. (in press). Positive interventions: Past, present and future. To appear in T. Kashdan & J. Ciarrochi (Eds.), Bridging acceptance and commitment therapy and positive psychology: A practitioner s guide to a unifying framework. Oakland, CA: New Harbinger. Zundert, R. van (2012). Onderwijs kan mentale gezondheid vergroten In: Campen, C. van, A. Bergsma, J. Boelhouwer, J. Boerefijn & L. Bolier (red.) (74-80 ). Sturen op geluk. Geluksbevordering door nationale overheden, gemeenten en publieke instellingen. Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau. 11

12 College 6 Woensdag , 11:00-13:00 Docent: Katrien Helmerhorst Onderwerp: De pedagogisch medewerker- kind relatie in de kinderopvang Ahnert, L., Pinquart, M., & Lamb, M. E. (2006). Security of children s relationships with nonparental care providers: A meta-analysis. Child Development, 74, De Kruif, R. E. L., Riksen-Walraven. J. M. A., Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., Helmerhorst, K. O. W., Tavecchio, L. W. C.,& Fukkink, R. G. (2009). Pedagogische kwaliteit van de opvang voor 0- tot 4-jarigen in Nederlandse kinderdagverblijven in Amsterdam: NCKO. Te verkrijgen via (maar zie ook Blackboard): ting%202008_0.pdf LET OP: alléén p (zie Blackboard) Riksen-Walraven, J. M. A. (2004). Pedagogische kwaliteit in de kinderopvang: doelstellingen en kwaliteitscriteria. In: M. H. Van IJzendoorn, L. W. C. Tavecchio, & J. M. A. Riksen- Walraven (Eds.). De kwaliteit van de Nederlandse kinderopvang (p ). Amsterdam: Boom LET OP: alléén p (zie Blackboard) 12

13 Week 47 College 7 Maandag , 9:00 11:00 Docent: Francine Jellesma Onderwerp: Leerkracht-leerling relatie en beïnvloeding van motivatie door de leerkracht Onderwijsleerproblemen Hoofdstuk 13. Teacher influences (uit Schunk et al.). Koomen, H.M.Y. & Thijs, J.C. (2004). Sociaal-emotioneel functioneren en de leerkracht-leerling relatie. Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, Orthopedagogiek en Kinderpsychiatrie, 6, Martin, A.J. & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review of Educational Research, 79(1), College 8 Woensdag , 11:00 13:00 Docent: Katrien Helmerhorst Onderwerp: Kind-kind relaties in de kinderopvang Gevers Deynoot-Schaub, M. J. J. M., & Riksen-Walraven, J. M. A. (2006). Peer contacts of 15-montholds in childcare: links with child temperament, parent-child interaction and quality of childcare. Social Development, 15, Rose-Krasnor, L. K., & Denham, S. (2009). Social-emotional competence in early childhood. In: K. H. Rubin, W. M. Bukowski, & B. Laursen (Eds.), Handbook of Peer Interactions, Relationships, and Groups ( ). New York, NY: The Guilford Press. NICHD Early Child Care Research Network (2001). Child care and children s peer interactions at 24 and 36 months: The NICHD Study of Early Child Care and Youth Development. Child Developmental Sciences, 4,

14 Week 48 College 9 Maandag , 9:00 11:00 Docent: Francine Jellesma Onderwerp: Relaties tussen klasgenoten en beïnvloeding van motivatie door klasgenoten Parker, J.G., Rubin, K.H., Erath, S., Wojslawowicz, J.C., & Buskirk, A. (2006). Peer relationships, child development, and adjustment: A developmental psychopathology perspective. In D. Cicchetti (Ed.), Developmental Psychopathology: Vol. 2: Risk, disorder, and adaptation. New York: Wiley. Martin, A.J. & Dowson, M. (2009). Interpersonal relationships, motivation, engagement, and achievement: Yields for theory, current issues, and educational practice. Review of Educational Research, 79(1), College 10 Woensdag , 11:00 13:00 Docent: Peter Hoffenaar Onderwerp: Sociaal emotionele ontwikkeling buiten schooltijd: de buitenschoolse opvang en andere georganiseerde activiteiten voor kinderen en adolescenten. Bohnert, A., Fredricks, J., & Randall, E. (2010). Capturing unique dimensions of youth s organized activity involvement: Theoretical and methodological considerations. Review of Educational Research, 80, doi: / Riggs, N.R., & Greenberg, M.T. (2004). After-school youth development programs: a developmentalecological model of current research. Clinical Child and Family Psychology Review, 7, doi: /B:CCFP

15 Week 49 College 11 Maandag , 9:00 11:00 Docent: gastdocent Louis Tavecchio Onderwerp: De rol van mannen in de kinderopvang Paquette, D. & Bigras, M. (2010). The risky situation: a procedure for assessing the father child activation relationship. Early Child Development and Care, 180, Newland, L.A. & Coyl, D.D. (2010). Fathers role as attachment figures: an interview with Sir Richard Bowlby. Early Child Development and Care, 180, Grossmann, K., Grossmann, K.E., Fremmer-Bombik, E., Kindler, H., Scheuerer-Englisch, H., & Zimmermann, P. (2002). The uniqueness of the child-father attachment relationship: Fathers' sensitive and challenging play as a pivotal variable in a 16-year longitudinal study. Social Development, College 12 Woensdag Docent: Katrien Helmerhorst Onderwerp: Invloeden en relaties tussen kinderopvang en school NICHD Early Child Care Research Network (2003). Does amount spent in child care predict socioemotional adjustment during the transition to kindergarten? Child Development, 74, Vandell, D., Belsky, J., Burchinal, M., Steinberg, L., Vandergrift, N., & the NICHD Early Child Care Research Network (2010). Do effects of early child care extend to age 15 years? Results from the NICHD study of Early Child Care and Youth Development. Child Development, 81,

16 Week 50 College 13 Maandag , 9:00 11:00 Docent: Francine Jellesma Onderwerp: Responsie college Alle eerder voorgeschreven literatuur Let op: woensdag 12 december is geen college, maar bedoeld als voorbereidingstijd op het tentamen TENTAMEN Maandag 17 december :00 12:00 HERTENTAMEN Dinsdag 12 maart :00-12:00 16

17 9. Van de student verwachte activiteiten Van de studenten wordt verwacht dat zij actief deelnemen aan de hoorcolleges en dat ze de literatuur grondig bestuderen volgens de planning die in het rooster staat weergegeven. Zie voor de eisen om af te ronden onderstaande paragraaf 10 (Beoordeling). Voor de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht, wat wil zeggen dat je maximaal 1 bijeenkomt mag missen. Bij afwezigheid dien je voor de bijeenkomst de docent te informeren en dien je een geldige reden te hebben. Indien je niet aan de aanwezigheidsplicht voldoet kun je uitgesloten worden voor verdere deelname aan de cursus die aan de werkgroepen verbonden is. 10. Beoordeling Het eindcijfer wordt voor reguliere studenten (die het vak voor 6 EC volgen) als volgt berekend: Het tentamen (inclusief tentamen-casusopdracht): 85% Academische opdracht (inclusief brief aan beoordelaar): 15% Voor schakel studenten (die het vak voor 5 EC volgen) : Het tentamen (inclusief tentamen-casusopdracht): 100% Voor de schriftelijke academische opdracht moet minimaal een 4 worden behaald om voor de cursus te kunnen slagen. Wanneer studenten niet aan deze inspanningsverplichting voldoen, kunnen zij eenmalig de academische opdracht herkansen. Studenten mogen de academische opdracht ook herkansen om een onvoldoende tentamencijfer te kunnen compenseren, ook als zij reeds een voldoende hebben behaald voor de academische opdracht. Hetzelfde geldt omgekeerd: het tentamen mag worden herkanst om een onvoldoende voor de academische opdracht te compenseren, mits minimaal een 4 is behaald voor de opdracht. Herkansing betekent voor de schriftelijke academische opdracht het inleveren van een bijgestelde versie van de eerder ingeleverde tekst. Herkansingen van de academische opdracht worden ingeleverd en beoordeeld in blok 3 (semester 1) of blok 6 (semester 2). Bij de beoordeling van herkansingsopdrachten wordt er rekening mee gehouden dat studenten vergeleken met studenten die geen herkansing doen steken in het proces hebben laten vallen en / of extra feedback hebben ontvangen. De brief aan de beoordelaar wordt beoordeeld met een 1, voor de beoordeling van de tekst worden dezelfde beoordelingscriteria en weging aangehouden als voor een eerste definitieve versie. Studenten 17

18 die voor de herkansingsopdracht lager dan een 4 halen of in combinatie met het tentamencijfer een onvoldoende hebben, zakken voor de cursus Naast de casus opdracht zal het tentamen bestaan uit meerkeuze vragen. 11. Feedback Studenten kunnen, indien gewenst, de resultaten van het tentamen inzien. Voor het inzien van het tentamen moet men zich aanmelden via Blackboard. Voor vragen rondom organisatie dan wel inhoud van de werkgroepen kun je contact opnemen met de werkgroepdocent of de coördinator van de werkgroepen (M. van Langen: Echter ook hier geldt: Lees eerst de studiehandleiding, check eerst of er een mededeling op blackboard is geplaatst, en vraag het eerst aan een medestudent. Als je dan nog geen antwoord hebt, vraag het dan eerst aan je werkgroepdocent voordat je een naar de werkgroep coördinator stuurt. 12. Belangrijk Evaluatie van het onderwijs Docenten en het onderwijsinstituut hebben behoefte aan feedback van de studenten op de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Waar nodig kan een betreffende module verbeterd worden voor de volgende groep studenten. Maar evalueren kan ook een goed leermoment zijn voor jou als student, omdat je zo extra nadenkt over je eigen leerproces en nagaat hoe je achteraf kijkt naar de inhoud van een module. Binnen de FMG wordt gewerkt met een vragenlijst die UvA-breed wordt toegepast. Bij het laatste college of na afloop van het tentamen zal je gevraagd worden deze vragenlijst in te vullen. Vul deze vragenlijst zo eerlijk mogelijk in, de resultaten ervan hebben geen consequenties voor de uitslag van het tentamen. Bovendien blijf je bij het invullen van de vragenlijst anoniem. Indien uit de resultaten van de vragenlijst blijkt dat toelichting nodig is op de evaluatie van de betreffende module, organiseert het Onderwijsinstituut een panelgesprek. Hiertoe worden een aantal studenten uitgenodigd en wordt samen met de docent en de onderwijsdirecteur of studieadviseur gesproken over het verloop en de inhoud van de betreffende module. Studenten kunnen indien gewenst ook zelf een panelgesprek aanvragen. Fraude Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van de student dat erop gericht is het vormen van een juist oordeel door de examinator omtrent kennis, inzicht en vaardigheden van de student geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken. Een voor iedereen duidelijk herkenbare vorm van fraude is bijv. het 18

19 op enigerlei wijze spieken tijdens het tentamen. Een helaas vaak voorkomende vorm van fraude, die in de wetenschappelijke wereld zeer zwaar wordt aangerekend, is het plegen van plagiaat. Plagiaat Een wetenschappelijke tekst moet controleerbaar zijn en daarom dien je gebruikte (internet)bronnen altijd vermelden in een zogenaamde bronvermelding. Als je een stuk tekst of tabel van iemand overneemt geef je precies aan wie de auteur is en waar je de tekst of tabel hebt gevonden. Doe je dat niet en wek je dus de indruk dat die tekst of die gegevens van jezelf zijn, dan wordt dat plagiaat genoemd. Het plegen van plagiaat in een paper of scriptie betekent altijd uitsluiting van de betreffende tentamen- of scriptiegelegenheid. Bovendien kan de examencommissie nog zwaardere straffen opleggen. Zorg dus dat je altijd goed je bronnen vermeldt en niet zomaar stukken tekst of gegevens van anderen overneemt. Zie ook Serviceplein voor studenten, Fraude- en plagiaatregeling, en OER bachelor- en masteropleiding Pedagogische Wetenschappen en Onderwijskunde, artikel Beroepsmogelijkheden Als je het niet eens bent met een beslissing van een examinator, is het verstandig om je eerst te wenden tot de Examencommissie POW met het verzoek om een uitspraak te doen over je eventuele klacht. Na die uitspraak kun je besluiten om binnen 4 weken beroep aan te tekenen bij de COBEX. Raadpleeg de studieadviseurs voor advies en de procedure. 19

20 Bijlage 1. Dublindescriptoren kennis en inzicht toepassen van kennis en inzicht oordeelsvorming communicatie leervaardigheden Bachelor Heeft aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen, functioneert doorgaans op een niveau met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. Is in staat om zijn/haar kennis en inzicht op een dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn/haar werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaalmaatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten en niet-specialisten. Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. Master Heeft aantoonbare kennis en inzicht, gebaseerd op de kennis en het inzicht op het niveau van Bachelor en deze te overtreffen en/of verdiepen, als mede een basis of kans bieden om een originele bijdrage te bieden aan het ontwikkelen en/of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband. Is in staat om kennis en inzicht en probleemoplossende methodes toe te passen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan het vakgebied; is in staat om kennis te integreren en met complexe materie om te gaan. Is in staat om oordelen te formuleren op grond van onvolledige informatie en daarbij rekening te houden met sociaalmaatschappelijke en ethische verantwoordelijkheden, die zijn verbonden aan het toepassen van de eigen kennis en oordelen. Is in staat om conclusies, alsmede de kennis, motieven en overwegingen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig over te brengen op een publiek van specialisten en niet-specialisten. Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een grotendeels zelfgestuurd of autonoom karakter. 20

Studiehandleiding Taal en diversiteit

Studiehandleiding Taal en diversiteit Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Taal en diversiteit (studiegidsnummer 70720219DY) Jaar 2 Semester

Nadere informatie

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding eigen vaardigheid basistoets Nederlands (studiegidsnr: 70710P06MY)

Nadere informatie

Studiehandleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling in opvang en onderwijs

Studiehandleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling in opvang en onderwijs Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Sociaal-emotionele ontwikkeling

Nadere informatie

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT)

studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Masterclass Forensische Orthopedagogiek (7014B458DT)

Masterclass Forensische Orthopedagogiek (7014B458DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Masterclass Forensische Orthopedagogiek

Nadere informatie

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek (70110180AT)

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek (70110180AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam (infopow@uva.nl)

Nadere informatie

Studiehandleiding Wetenschapsfilosofie ( DT)

Studiehandleiding Wetenschapsfilosofie ( DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1 Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 1 (70710P03MY) Onderdelen: - Digitale technieken

Nadere informatie

Studiehandleiding Testleer en Testgebruik (7013K400CY)

Studiehandleiding Testleer en Testgebruik (7013K400CY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY)

Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Geschiedenis (studiegidsnr.: 70710102MY) Jaar 1 Semester 1, blok

Nadere informatie

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AT/7012S230ET)

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AT/7012S230ET) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam.

Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht VZ Amsterdam. Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Digitaal Denken in Meten en Meetkunde (studiegidsnr.: 70720203AY)

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6

Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Psychologie (70710P13AY) Semester 2, blok 5 en 6 Cursusjaar 1 Studiejaar

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AY)

Studiehandleiding Beleid en organisatie van onderwijs en opvoeding ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht 130.

Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Universitaire Pabo van Amsterdam. Nieuwe Prinsengracht 130. Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Rekenen jaar 1 (studiegidsnr.: 70710P14LY) Jaar 1 Semester 1, blok

Nadere informatie

Studiehandleiding. Instructie en Leren ( AY) Bachelorjaar: 2 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 1, blok 2. Docent: dr. M.

Studiehandleiding. Instructie en Leren ( AY) Bachelorjaar: 2 Cursusjaar: 2013/2014 Semester: 1, blok 2. Docent: dr. M. Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Opleiding Onderwijskunde Nieuwe Prinsengracht 130 1018

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Forensische Orthopedagogiek (7014B413DT)

Studiehandleiding Forensische Orthopedagogiek (7014B413DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderwijskunde, theorie en contexten I (70220260AY)

Studiehandleiding Onderwijskunde, theorie en contexten I (70220260AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek I (7014C445DT)

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek I (7014C445DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek ( AY)

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Gedragsproblemen en Jeugdzorg (70120225AY)

Studiehandleiding Gedragsproblemen en Jeugdzorg (70120225AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT)

Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoekspracticum (PW GY)

Studiehandleiding Onderzoekspracticum (PW GY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding Kunsten, Cultuur en Media 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 titel code week 1-7 colleges Introduction to Audiovisual Culture continue toetsing, wekelijks verschillende

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Studiehandleiding. Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CY) Bachelorjaar 1 Cursusjaar: Semester: 2, blok 2 en 3

Studiehandleiding. Psychologie: ontwikkeling, persoonlijkheid en leren ( CY) Bachelorjaar 1 Cursusjaar: Semester: 2, blok 2 en 3 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek II (7014C445AY)

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek II (7014C445AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Psychische Stoornissen en Opvoeding (7014A422AY)

Psychische Stoornissen en Opvoeding (7014A422AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Midden-Oostenstudies CROHO 60842

Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Faculteit der Letteren Onderwijs- en Examenregeling (OER) Deel B: Masteropleiding Midden-Oostenstudies CROHO 60842 Programma Midden-Oostenstudies voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY)

Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Beroepsvaardigheden 4 (70710P04MY) Semester 2, blok 4 Cursusjaar

Nadere informatie

Studiehandleiding. Forensische Orthopedagogiek (7014B413DY) Masterjaar: 2013-2014 Semester 1

Studiehandleiding. Forensische Orthopedagogiek (7014B413DY) Masterjaar: 2013-2014 Semester 1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Neurobiologische ontwikkeling

Studiehandleiding Neurobiologische ontwikkeling Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Diagnostiek Behandel Combinatie bij Ontwikkelings- en Opvoedingsproblemen (7014A421AT)

Diagnostiek Behandel Combinatie bij Ontwikkelings- en Opvoedingsproblemen (7014A421AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Doelgroepen en Fenomenen in de Forensische Orthopedagogiek

Studiehandleiding Doelgroepen en Fenomenen in de Forensische Orthopedagogiek Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Doelgroepen en Fenomenen

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AT)

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (70110111AY)

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (70110111AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

Studiehandleiding Methodisch werken in de opvoedingsondersteuning (7014C440CT)

Studiehandleiding Methodisch werken in de opvoedingsondersteuning (7014C440CT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychopathologie ( AT/7012S255ET)

Studiehandleiding Psychopathologie ( AT/7012S255ET) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding Psychopathologie (70120255AT/7012S255ET)

Nadere informatie

Studiehandleiding ONDERWIJSSOCIOLOGIE ( AT)

Studiehandleiding ONDERWIJSSOCIOLOGIE ( AT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen.

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen. BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-2015 BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- blok 1 weken blok 2 weken blok 3 Academisch schrijven

Nadere informatie

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AY)

Studiehandleiding Geschiedenis van opvoeding en onderwijs ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media

Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Studiehandleiding Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Titel: Ba-scriptie Kunsten, Cultuur en Media Vakcode: LWX999B10 Opleiding: Kunsten, Cultuur en Media Studiefase: Bachelor 3 e jaar/ KCM Major Periode:

Nadere informatie

Studiehandleiding beeldende vorming 2

Studiehandleiding beeldende vorming 2 Universitaire Pabo van Amsterdam www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding beeldende vorming 2 70720212LY Docent Ineke Schaveling April 2014 Inleiding Deze module is een vervolg op Beeldende Vorming 1.

Nadere informatie

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij

10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10 Masteropleiding Filosofie & Maatschappij 10.1 Inleiding Dit hoofdstuk bevat gedetailleerde informatie over de doelstellingen, eindkwalificaties en opbouw van de Masteropleiding Filosofie & Maatschappij.

Nadere informatie

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AY)

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Testconstructie en onderzoeksverslaglegging AY (Pedagogiek) DY ULP13 (UPVA)

Studiehandleiding Testconstructie en onderzoeksverslaglegging AY (Pedagogiek) DY ULP13 (UPVA) Universiteit van Amsterdam Faculteit der Maatschappij en Gedragswetenschappen College Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl Studiehandleiding

Nadere informatie

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN

STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN STUDIEGIDS MASTER THEOLOGIE ALGEMEEN Inhoud Eindkwalificaties... 2 Afstudeerrichtingen... 3 Structuur van de opleiding... 3 Beroepsperspectief... 3 Excellentietraject... 4 Toelating en inschrijving...

Nadere informatie

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015

Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 Toetsplan Bachelor CIW 2014-2015 BA 1 CIW Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken blok 1 weken blok 2 weken blok 3 3 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken 7 college- hertoetsweek 2 toetsweken

Nadere informatie

Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed

Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed Universitaire Pabo van Amsterdam Studiehandleiding CE RF Cultuureducatie en Erfgoed Bachelorjaar: 3 Cursusjaar: 01-013 Semester 1, blok 1 nr? Docenten: Mila Ernst en Roosien Verlaan In studiejaar 01-013

Nadere informatie

Studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AY)

Studiehandleiding Schoolorganisatie (70220366AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Opvoeding en Ontwikkeling in Sociale Contexten

Opvoeding en Ontwikkeling in Sociale Contexten FACULTEIT DER MAATSCHAPPIJ- EN GEDRAGSWETENSCHAPPEN Onderwijsinstituut voor Pedagogische en onderwijskundige wetenschappen Opleiding Pedagogische wetenschappen Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek I (7014C445DY)

Studiehandleiding Grondslagen, methodologie en analyse van pedagogisch praktijkgericht onderzoek I (7014C445DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen (studiegidsnr.: EY)

Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen (studiegidsnr.: EY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Cognitieve Ontwikkeling & Leerproblemen (studiegidsnr.: 70730312EY)

Nadere informatie

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen

Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen Beoordelingskader Pilot Bijzonder Kenmerk Ondernemen 22 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordeling van het bijzonder kenmerk ondernemen 5 2.1 Uitgangspunten voor de beoordeling van het bijzonder

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1)

Studiewijzer. Bachelor Informatica. Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Studiewijzer Bachelor Informatica Vak: Inleiding Programmeren Studiejaar en semester: jaar 1, semester 1 (blok 1) Coördinator: J. Lagerberg Docenten: R. Poss en J. Lagerberg Studielast: 6 EC Studiegidsnummer:

Nadere informatie

Studiehandleiding Psychotherapeutische stromingen ( DY)

Studiehandleiding Psychotherapeutische stromingen ( DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning

Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Korte omschrijving van de cursussen in het mastertraject Opvoedingsondersteuning Cursus Opvoedingsinterventies 6 ECTS; Semester 1 (blok 1) bestaande uit wekelijkse hoorcolleges van 2 uren en wekelijkse

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR

Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Studiewijzer BACHELOR PSYCHOBIOLOGY VAK: BEHAVIOR-BASED ROBOTICS STUDIEJAAR: 3 E JAAR Semester, periode Coördinator(en) Docent(en) Studielast (EC) Vakcode : e semester, 3 e periode : Arnoud Visser : Arnoud

Nadere informatie

Studiehandleiding Propedeuse POWL en UPvA Argumentatieleer hoorcolleges & werkgroepen /practica v1.1

Studiehandleiding Propedeuse POWL en UPvA Argumentatieleer hoorcolleges & werkgroepen /practica v1.1 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (studiegidsnr: 70710P09AY)

Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (studiegidsnr: 70710P09AY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Inleiding Pedagogiek (studiegidsnr: 70710P09AY) Semester 1, blok

Nadere informatie

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis

Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Eindkwalificaties van de bacheloropleiding Geschiedenis Afgestudeerden van de opleiding hebben de onderstaande eindkwalificaties bereikt: I. Kennis Basiskennis en inzicht: 1. kennis van en inzicht in het

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur)

Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Neerlandistiek (voorheen Nederlandse taal en cultuur) Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Per 1 september 2016 is

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGELS VOOR HET SCHRIJVEN EN BEOORDELEN VAN BACHELORSCRIPTIES BIJ KUNST- EN CULTUURWETENSCHAPPEN (tot 1 september 2015 geldt dit reglement ook voor de BA Religiewetenschappen)

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderzoek(svoorstel) ( DY)

Studiehandleiding Onderzoek(svoorstel) ( DY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants

Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Certificaten Daltononderwijs KPZ Wenke Daltonconsultants Vernieuwing op basis van traditie 2 Aanleiding en doelstelling Het vaststellen van de kwalificatie eisen, inhoud, eindtermen en studiebelasting

Nadere informatie

Studiehandleiding Leerling-Leerkracht Interactie (7014A416DT)

Studiehandleiding Leerling-Leerkracht Interactie (7014A416DT) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek Kinderen in Context (B1806)

Studiehandleiding Sociale Pedagogiek Kinderen in Context (B1806) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Studiehandleiding Schoolorganisatie ( AY)

Studiehandleiding Schoolorganisatie ( AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen

Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen. Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Pedagogische wetenschappen Faculteit Maatschappij- en Gedragswetenschappen Academische Route UvA-HvA Onderwijskunde en Universitaire Master UvA Orthopedagogiek Forensische Orthopedagogiek (Opvoedingsondersteuning) HBO Bachelor HvA

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching

Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching Errata Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2-jarige masterprogramma s Graduate School of Teaching 2016-2017 6-9-2016 Toevoeging artikel 2.5 afbouw programma s 1. De volgende programma s zijn in afbouw:

Nadere informatie

Master s Event 8 oktober 2016

Master s Event 8 oktober 2016 Master s Event 8 oktober 2016 Welkom bij deze voorlichting over het hbo premasterprogramma Youth, Education and Society (YES) 10.00-10.30 zaal Ruppert Paars 12.15-12.45 zaal Ruppert 1.11 Introductie hbo

Nadere informatie

Studiehandleiding Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend leren (studiegidsnr: DY)

Studiehandleiding Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend leren (studiegidsnr: DY) Universitaire Pabo van Amsterdam Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam E-mail: upva@uva.nl www.student.uva.nl/upva Studiehandleiding Onderwijs in Onderzoekend en Ontwerpend leren (studiegidsnr: 70720218DY)

Nadere informatie

Studiehandleiding Gezin en Samenleving (70120215AY)

Studiehandleiding Gezin en Samenleving (70120215AY) Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development

8.4 Inrichting mastertrack Training & Development Master Psychologie 8 Track Training & Development 8.1 Doelgroep, toelaatbaarheid, selectie De track Training & Development is in principe toegankelijk voor studenten die een bachelor Psychologie hebben

Nadere informatie

Studiehandleiding Bachelorstage: 7012K470CY: 9 ECT 7012K470AY: 6 ECT

Studiehandleiding Bachelorstage: 7012K470CY: 9 ECT 7012K470AY: 6 ECT Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen College of Child Development and Education Graduate School of Child Development and Education Nieuwe Prinsengracht 130 1018 VZ Amsterdam infopow@uva.nl

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Aanvang

1. Inleiding. 2. Aanvang Studenthandleiding Bachelorscriptie Burgerlijk recht 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 2 Doel bachelorscriptie... 2 Aansluiting bij eerder geschreven essays... 2 2. Aanvang... 2 Introductiecollege... 2

Nadere informatie

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek

Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011. Media en onderzoek Modulewijzer Media en Onderzoek CDM jaar 4 CDMMEO Herfst / winter 2010 / 2011 Media en onderzoek Module beschrijving Moduelecode MEDMEO01-2 CP 2 Belasting 56 klokuren Looptijd 20 weken, twee kwartalen

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie