Analyse en ontwerp van informatiesystemen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse en ontwerp van informatiesystemen"

Transcriptie

1 Analyse en ontwerp van informatiesystemen Overzicht van en antwoorden op beschikbare examenvragen EDP = electronic data processing DFD = data flow diagram gebruikt om statistische of de dynamische, procesmatige aspecten van een IS te modelleren geen formele ondersteuning GERM = Generalized (N-aire) ER Model: relaties tss meer dan twee entiteiten BERM = Binary ER Model: hoogstens twee entiteiten zijn gerelateerd DD/D = data dictionary/directory: opslag van metagegevens OOA / OOD = objectgeoriënteerde analyse / design OOPLA = objectgeoriënteerde programmeertalen JAD = joint application design system sequence diagram (in OOA), weerspiegelt dynamisch gedrag van systeem BSP = business systems planning H3: het systeemontwikkelingsgebeuren o Systeeminceptie: system requirement specification o Systeemanalyse: functional specification (wat?) o Systeemontwerp: system design specification (hoe?) o Systeemproductie: eigenlijke systeem Principe van stringente fase-indeling: volgende fase pas starten als vorige volledig is afgesloten Evolutionary prototyping H3 Evolutionary prototypes moeten worden gebruikt als de systeemspecificatie (wat het systeem moet kunnen) moeilijk op voorhand kan worden bepaald (bv AI). Prototypes evolueren tot volledige systemen. Waarvoor worden throw-away prototypes gebruikt? Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

2 Throw-away prototyping: systeemvereisten niet gekend, worden weggegooid na bepaling vereisten Wat is incrementele ontwikkeling? H3.10 Combinatie van voordelen van prototyping met beheersbaar proces eerst algemeen architectuurplan, dan systeem ontwikkelen en afleveren in verschillende modules De stappen in systeemontwikkeling volgens MDA: CIM/PIM/PSM Link tussen MDA en UML: wordt UML gebruikt bij PIM, PSM, PSM naar code, alle drie, geen van de drie Model driven architecture, ontwikkeld door object management group. - CIM computation independent model = domain model - PIM platform independent model - UML - PSM platform specific model - Code (terug naar CIM) Wat is een niet-functionele requirement? H5 o Functionele requirements: functionaliteit waarover het systeem moet beschikken (bv. User ziet locatie postpakket) o Niet-functionele requirements: eigenschappen en kwaliteiten waaraan het systeem moet voldoen (bv orders per uur verwerken) o Randvoorwaarden: extra eisen (wie gaat het systeem gebruiken?) o Project requirements: (IS operationeel 1 maart) Process of finding requirements by asking clients H5.2 o Antwoorden: requirements analysis/engineering/elicitation/specification o Requirements elicitatie: onderzoek naar requirements o Requirements specificatie: documenteren van requirements uit elicitatiestap enterprise modelling data modelling domain modelling o Requirements validatie: valideren van requirements uit elicitatie en specificatiestap Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

3 Vereisten bij een systeem van bijlessen: wat voor soort requirement H5 - Het moet in orde zijn met de fiscale regelingen ivm werkende studenten (randvoorwaarde) - Het moet ook in de blokperiode werken (project requirement) - Er moeten minstens 1000 studenten in het systeem kunnen (niet functionele requirement) - Het moet mogelijk zijn om bijlesgevers aan bijlesnemers te koppelen (+-) (functionele requirement) Wat is geen eigenschap van BSP? H Tijdsafhankelijk BSP past in kader van systeeminceptie, in overgangsfase van computerbeheer naar gegevensen informatiebeheer BSP-studie veronderstelt dat het mogelijk is om gegevensstructuren te rationaliseren zonder rekening te houden met het verleden (<> SOG) BSP is niet geschikt voor gedecentraliseerde omgevingen Een BSP-studie heeft als beperkingen: - de methode is erg tijdsgebonden: regelmatige herziening van cruciale activiteiten is noodzakelijk aangezien het belang van activiteiten sterk beïnvloed wordt door externe factoren, zoals overheidsmaatregelen, - de methode zou niet volledig zijn om de grote organisatorische context van de onderneming te vatten. - de methode veronderstelt dat het mogelijk is om gegevensstructuren te rationaliseren zonder rekening te houden met het verleden. Wat is het nadeel van CSF? H Beperkte menselijke capaciteit bij kritische succesfactoren (subjectiviteit van de interviewer) - Tijdsgebondenheid van kritieke succesfactoren regelmatige herziening van cruciale activiteiten noodzakelijk - Moeilijke toepasbaarheid Infusie penetratiegraad van IT in onderneming Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

4 Diffusie versnipperingsgraad van IT in onderneming Wat zijn derivation rules? Van bestaande feiten nieuwe feiten afleiden H8 Wat betekent declaratief bij business rules? - leaves out who, how, where, when H8 Structural/operational business rules H8 Wat zijn reaction rules? H8 Business rule: An atomic piece of re-usable business logic, specified declaratively Declarative: leaves out who, how, where, when Structural: can be misunderstood not be violated business knowledge organisatie van bedrijfsactiviteiten It is permitted that Operational: can be violated business conduct uitvoering van bedrijfsactiviteiten It is obligatory that Static rules: define constraints Dynamic rules: product rules (if then do) Kinds of business rules: - Integrity constraints: restrict domain of facts o State constraint: geldt op elk moment o Process constraint: overgangen - Derivation rules: new facts based on existing facts - Permissions & obligations - Event reaction rules: als dit dan doe dat wat leidt tot dat type event-condition-actionevent Vocabularium bij business rules: wat is customer, wat is golden customer = minstens 15 transacties, wat is Switzerland, wat is persoon heeft rijbewijs? H8 ppt o Customer: term/concept o Persoon heeft rijbewijs: fact type Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

5 o Golden customer = minstens 15 transacties: concept definition o Switzerland: term/name o Every driver must have a valid licence: business rule In de Business Rules Approach worden een aantal elementen gebruikt en wordt een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten bedrijfsregels. Benoem volgende uitspraken: H8.3&4 o De korting die een klant krijgt hangt af van de prijs van de aankoop en het type klant: derivation rule o Een huurovereenkomst heeft betrekking op een klant en een wagen: structural business rule (?) o Een klant kan enkel geld afhalen als zijn kredietlimiet niet overschreden is: integrity constraint (state constraint, geld op elk moment) o Een klant is een persoon die ooit een auto gehuurd heeft: structural business rule (?) Prescriptief/descriptief Descriptive models attempt to describe the relationship between selected features (bv. Kaart) Prescriptive models attempt to provide guidance as to the course of action, explicit execution scenarios, implicit: why design-time and run-time INflexibility Procesdecompositie H9.33 Top-down techniek om een hiërarchische opsplitsing van processen te maken (~organigram, processen opsplitsen, inzicht verwerven in elementaire bedrijfsprocessen en communicatie vergemakkelijken) CRUD-matrix: definitie (legt link tussen ER & data - DFD) wat geeft deze aan? H9.34 Op twee manieren band tussen ER/DFD voorstellen - Tweedimensionale matrix processen rijen, entiteiten kolommen, cellen methodes (create, read, update, delete) - Voor elk proces een view op het ER-diagram. Attributen, relaties en entiteiten groeperen per proces Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

6 Beslissingstabel gegeven: welke uitspraak is niet waar (single hit, multiple hit, ) + waaraan merk je dat? Aan de eerste kolom kun je zien of het all hits of first hit is. H9.39 & H9.46 Beschrijft en analyseert procedurele beslissingssituatie alle mogelijkheden in 1 kolom Conditiesubjecten, actiesubjecten, conditie-ingangen, actie-ingangen Variaties op beslissingstabel: zijn alle kolommen wederzijds exclusief? - Single hit: alle kolommen wederzijds exclusief elke mogelijke conditiecombinatie = één kolom - Multiple hit: niet wederzijds exclusief Bij multiple hit: contradicties vermijden met regels - First hit: eerste hit v links naar rechts per kolom bepaald welke actie uitgevoerd moeten worden - All hit: elke hit kan acties toevoegen (en verwijderen) eerste kolom is - (?) Polymorfisme H9.73 Dynamic binding: oproepen methode pas bepalen als systeem uitgevoerd wordt, niet bij ontwerpen Polymorfisme: verschillende methoden met 1 naam in verschillende objecten communicatie tss objecten vereenvoudigen Context van overerving - hergebruik De sleutel tot hergebruik is het vinden van goede abstracties van concrete klassen: abstracte klassen Abstracte klasse vb mailitem, welke uitspraak klopt niet? toevoeging van voic bestand elementenlijst moet niet gewijzigd worden (in deze vorm juist) H9.78 Door gebruik te maken van polymorfisme en dynamic binding, worden instanties van subklassen van de abstracte klasse MailItem aanspreekbaar via een variabele, statisch gedeclareerd als MailItem. Er kunnen dynamisch subklassen aan toegevoegd worden Wat betekent aggregatie in OOA H10.22 Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

7 Speciale vorm van associatie relatie tss geaggregeerde object (vereniging) en componentobjecten, bv robot en armen, processor, Collaboration diagram H10.25 Collaboration diagram illustreert hoe objecten met elkaar interageren belangrijkste gedeelte van design fase in OOA Design class diagram: hierin worden design details opgenomen In OO-methoden worden diagrammen gebruikt om aan te duiden hoe objecten met elkaar interageren. Welke diagrammen drukken deze interactie uit: H11.5&13 - design class diagrams en associaties. - use cases en class diagrams. - real use cases en het conceptueel model. - collaboration diagrams en sequence diagrams. Functionaliteitseisen: use case diagram Statisch gedrag: class, object diagram Dynamisch gedrag: Sequence, collaboration diagram (interactie-diagrammen) / state, activity diagram Systeemarchitectuur: packages / component, deployment diagram OCL (object constraint language) H11.27 Toepasbaar op UML (niet te kennen? ) Wat is een proces bij SA? H13 Proces model: proceslogica uit DFD, structured english Wat betekent koppeling bij modules? H14.4 Module: begrensd, aaneengesloten geheel van instructies en heeft unieke naam - Coupling: maat voor graad van afhankelijkheid tss modules. Minimale koppeling optimaal Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

8 - Cohesion: maat voor mate waarin individuele modules een enkelvoudige, welomlijnde functie vervullen. Maximale cohesie optimaal - Fan-in: aantal modules door dewelke een module wordt opgeroepen - Fan-out: aantal modules dat module oproept Snoodaard die geheime code invoert - statische test Stel, U bent brand manager bij een belangrijke producent van MP3-spelers die op geregelde tijdstippen innovaties op de markt brengt die het gebruiksgemak verhogen tot een graad superieur aan alle voorgaande toestellen. U wordt gevraagd het nieuw informatiesysteem te testen dat moet nagaan wat de invloed van deze opeenvolging van innovaties op de verkoopcijfers is. Welk soort test voert U, als brand manager, dan uit? (kies 1) + verklaar uw antwoord. Systeemtest, bottom-up testen, integratietest, statische testtechnieken, moduletesten, acceptatietest, paddekking. - moduletesten: correcte werking van module afzonderlijk controleren - integratietesten: systeem als geheel beschouwen, logica van modules en onderlinge communicatie bottom-up integratie: functionele decompositie - systeemtesten: voldoet systeem aan oorspronkelijke verwachtingen? - Acceptatietest: zijn gebruikers tevreden met systeem? - Test-strategie: o Black-box: data driven - enkel in- en uitvoer testen o White-box: testen van logica - Soorten moduletesten: o Statische test: testen op fouten zonder programma uit te voeren o Dynamische test: wel uitvoeren - White-box criteria: o Paddekking: testgegevens kiezen zodanig dat elk pad één keer getest wordt o Takdekking: alle waarden van de predicamenten worden éénmaal getest Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

9 Wat is het b-model? (onderhoudscyclus) H15.3 (?) o Correctief onderhoud: fouten herstellen bij uitvoering programma o Adaptief onderhoud: nieuwe hardware o Perfectief onderhoud: nieuwe eisen o Preventief: vergemakkelijkt toekomstig onderhoudsproces Functiepuntanalyse H16 Model om omvang van systeem en productiviteit bij ontwikkeling te schatten (IBM) Uitgangspunt: aantal uit te voeren functies, worden opgedeeld, moeilijkheidsgraad (complex, gemiddeld, eenvoudig), complexiteitswaarden, brutototaal -> nettototaal via correctiefactor Voortgangs/efficiëntie/prestatieverschillen (project management) H16 Organic mode: kleine groep, vertrouwde projecten Embedded mode: complexe systemen in bestaande software-omgeving Semidetached mode: tussenvorm Verschillen tss gebudgetteerde & gerealiseerde tijdswaarden: - Prestatieverschillen: werkuren per teamlid/taak, werkelijk en gebudgetteerd - Efficiëntieverschillen: werkuren per werknemer per taak - Voortgangsverschillen/totale verschillen: som van prestatie- en efficiëntieverschillen In projectmanagement van informatiesystemen worden tijdens de verschillenanalyse een aantal verschillen onderscheiden. Hoe noemt men verschillen die betrekking hebben op de schatting van de tijd die nog nodig is om de taak volledig af te maken ten opzichte van de oorspronkelijke schatting? Geef een klein voorbeeldje. H16.16 Prestatieverschillen: per werknemer/taak Efficiëntieverschillen: per werknemer per taak Green IS: wat is geen issue issues: Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

10 o Reduce transportation costs with a fleet management system and dynamic routing of vehicles to avoid traffic congestion and minimize energy consumption o Support team work and meetings when employees are distributed throughout the world, and thus reduce the impact of air travel. IS can move remote working beyond telecommuting to include systems that support collaboration, group document management, cooperative knowledge management, and so forth. o Track environmental information (such as toxicity, energy used, water used, etc.) about the creation of products, their components, and the fulfillment of services o Monitor a firm's operational emissions and waste products to manage them more effectively o Provides information to consumers so they can make green choices more conveniently and effectively. Green IT/IS: eerste kolom wordt weggelaten (wat is unison?) Informational Physical U-construct The drive to The drive to Ubiquity Have access to information unconstrained by time and space Have ready availability of a desired resource Uniqueness Know precisely the characteristics and location of a Have the capability to tailor person or entity precisely the use of a physical resource to one s unique needs Unison Have information consistency Have procedural consistency Universality Overcome the friction of information systems Overcome the friction o physical incompatibilities differences Klasse X met methode M1 die M2 en M3 oproept, klasse Y met M3 y roept M1 op, wat wordt eruit gevoerd? Prestatiemaatstaven Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

11 Hierbij een voorbeeld van een diagram/systeem/klasse. Bespreek het aangeduide onderdeel. Waarom werd deze werkwijze gevolgd, of wat is er verkeerd aan deze werkwijze? Wat stellen de pijlen voor? (open driehoek inheritance? gewone pijl streep) (associatie, aggregatie, ) Stel dat u gevraagd wordt een bestaand administratief probleem (bijvoorbeeld binnen de faculteit) in kaart te brengen en een systeemanalyse uit te voeren. Doorloop hiervoor een beperkte inceptie- en analysefase. Bv: stageplatform van de FEB & Ekonomika - Is een systeem nodig? Welke alternatieven zijn er? Wat is de scope van het project? Zijn er implicaties op andere systemen en procedures? (Wat moet er gedaan worden?) - Wat zijn de benodigde gegevens(klassen) en waar komen de gegevens vandaan? - Welke informatie moet worden bijgehouden? - Hoe kan het systeem gebruikt worden? Door wie? Stel een eerste studie op die aangeeft hoe een dergelijk systeem of werkwijze er realistisch zou kunnen uitzien (diagramma-technieken hoeven niet noodzakelijk gebruikt te worden). - In de studie mag u elke creatieve oplossing gebruiken, maar ze moet haalbaar en zinvol zijn vanuit informatica-standpunt. Indien u meer middelen/mensen/tijd gebruikt dan nu beschikbaar, moet u de gevolgen inschatten (voor zowel studenten, administratie, bedrijven en anderen). Analyse & Ontwerp van Informatiesystemen

Software Architecture and Requirements Engineering

Software Architecture and Requirements Engineering Software Architecture and Requirements Engineering Wouter Swierstra Software Project en Game Project September 18, 2014 Credits Deze slides zijn gebaseerd op die van de cursus Software Architectuur van

Nadere informatie

Examenvragen theoriegedeelte Software Engineering (2007-08)

Examenvragen theoriegedeelte Software Engineering (2007-08) Examenvragen theoriegedeelte Software Engineering (2007-08) 07/06/2010 - W.S. - 3ELICTI 1. Wat is software engineering? Teken en leg uit: klassieke levenscyclus, prototyping en spiraalmodel. Software engineering:

Nadere informatie

Software services worden gebruikt in Enterprise applications

Software services worden gebruikt in Enterprise applications Samenvatting Service Oriented Architecture Wat is architectuur? Architecture is a term that lots of people try to define, with little agreement. There are two common elements: One is the highest-level

Nadere informatie

OOAA. Object Oriented Analysis Advanced. Arie Bubberman 12/10/2009

OOAA. Object Oriented Analysis Advanced. Arie Bubberman 12/10/2009 OOAA Object Oriented Analysis Advanced Arie Bubberman 12/10/2009 Contents 1 Analyse...3 Kiezen van een ontwikkelproces...3 Agile Methoden...3 Deelprocessen in het OO-ontwikkelproces...Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

Model Driven Architecture

Model Driven Architecture Specificeren van software functionaliteit Afstudeerscriptie Master Software Engineering, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica, Universiteit van Amsterdam Auteur: Begeleider: Wilfred

Nadere informatie

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management

Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen: een framework voor het middle management 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur in de beleidsinformatica Masterproef Het verbeteren van de beheerbaarheid van bedrijfsprocessen:

Nadere informatie

Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen

Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen Feasibility study of REA business patterns in a web oriented framework for

Nadere informatie

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict

TESTING POLICY. Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict. Dussart Dirk Architect - Fedict TESTING POLICY Van Caneghem Wouter Functionele Analist - Fedict Dussart Dirk Architect - Fedict Contents 1. Inleiding... 5 1.1. Doel van dit document... 5 1.2. Waarom testen?... 5 1.3. Wat is testen...

Nadere informatie

Bedrijfsmodellering: de sleutel tot de kwaliteit van informatiesystemen

Bedrijfsmodellering: de sleutel tot de kwaliteit van informatiesystemen Tijdschrift voor Economie en Management Vol. XLVIII, 1, 2003 Bedrijfsmodellering: de sleutel tot de kwaliteit van informatiesystemen door M. SNOECK Monique Snoeck KULeuven, Departement Toegepaste Economische

Nadere informatie

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld

Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Beleidsinformatica Tijdschrift Volume 30 Nummer 4 (2004) Business Modelling Patterns: Three-party pattern, een uitgewerkt voorbeeld Lotte De Rore, Monique Snoeck, Guido Dedene KBC-leerstoel Managing efficiency

Nadere informatie

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden

TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Auteur: ReTiBo Projectteam Datum Uitgifte: 16/03/2011 Versie: 03.00 TWB Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden Dit document vervangt integraal Deel II Hoofdstuk 08 ICT Standaarden 1. Inleiding 1.1. Samenvatting

Nadere informatie

Aanvullende onderwerpen ISyF

Aanvullende onderwerpen ISyF Literatuur C Aanvullende onderwerpen ISyF Editie augustus 2014 Copyright 2014 Delemarre, M Alle rechten voorbehouden Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Alternatief op het CDM-RuleFrame

Alternatief op het CDM-RuleFrame Transfer Solutions Alternatief op het CDM-RuleFrame Scriptie Jeroen Eissens, Mark van de Haar, Henze Berkheij 19-1-2010 Hogeschool Utrecht Alternatief op het CDM-RuleFrame Versie: 2.0 Auteurs en opleidingen

Nadere informatie

Databases Samenvatting

Databases Samenvatting Databases Samenvatting Dieter Castel Jonas Devlieghere Karel Domin Giel Dops Dennis Frett Kevin Fockaert Kenneth Geets John Gybels Laurent Janssens Ben Lefevere 13 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Introduction

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck

Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Componenten: Revolutie, evolutie, of devolutie? door Bart Huylebroeck Promotor: Frans Arickx Serge Demeyer Medelezer: Jan Broeckhove Abstract: Aan de hand van een aantal boeken wordt eerst gezocht naar

Nadere informatie

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116 Inhoudsopgave 1 Ontstaansgeschiedenis van web services 5 1.1 Evolutie van de architectuur van informatiesystemen..... 5 1.1.1 One-tier.......................... 6 1.1.2 Two-tier..........................

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Process discovery in de praktijk: een case study

Process discovery in de praktijk: een case study UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Process discovery in de praktijk: een case study Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

Hergebruik van software artefacten bij de kennisorganisatie TNO Defensie en Veiligheid. Tim Hartog

Hergebruik van software artefacten bij de kennisorganisatie TNO Defensie en Veiligheid. Tim Hartog Hergebruik van software artefacten bij de kennisorganisatie TNO Defensie en Veiligheid Tim Hartog In opdracht van TNO Defensie en Veiligheid, Afdeling Modelling & Simulation 2 Hergebruik van software artefacten

Nadere informatie

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op.

INFORMATIESYSTEMEN. Een vraag levert maximaal 1 punt op. Voorbeeldexamen Correctiemodel INFORMATIESYSTEMEN Een vraag levert maximaal op. De antwoorden worden automatisch, zonder tussenkomst van een corrector, beoordeeld. Bij het toekennen van punten gelden de

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

ADVANCED DESIGN PATTERNS

ADVANCED DESIGN PATTERNS ADVANCED DESIGN PATTERNS CAPITA SELECTA Behorend bij het afstudeerproject: Generiek framework voor administratieve toepassingen in een webgeoriënteerde omgeving Henk van de Ridder 834518719 December 2006,

Nadere informatie

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn.

A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende 3 stappen gelijktijdig vervuld zijn. Les 1 1.Bespreek de vijf principes van lean denken ( lean thinking ) *Antwoord 1: 5 Principes: A. Waarde B. Waardestroom C. Flow D. Pull E. Perfectie A. Waarde ( waste) Een stap heeft toegevoegde als volgende

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Graphical User Interface

Graphical User Interface Graphical User Interface Begrippen overerving, inner classes (anonymous) en interface/implementatie Overerving klassen met gemeenschappelijke eigenschappen, vb Docent, Student Persoon uitbreiding van bestaande

Nadere informatie

PREDICTABLE PERFORMANCE

PREDICTABLE PERFORMANCE PREDICTABLE PERFORMANCE Een cookbook van de NAF werkgroep performance prediction Auteurs: NAF werkgroep performance prediction Filenaam: NAFkookboekNed.doc Versie: 1.0 Datum verslag: 13-12-2004 4:03 Copyright

Nadere informatie

Systeemanalyse. 2de bach HI. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.00 EUR

Systeemanalyse. 2de bach HI. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 6.00 EUR 2de bach HI Systeemanalyse Theorie : slides + notities samengevoegd / examenvragen Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 152 6.00 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via

Nadere informatie