Meten aan software(kwaliteit) Dr. Ir. Jacob Brunekreef Lector Softwarekwaliteit Instituut voor Informatica

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meten aan software(kwaliteit) Dr. Ir. Jacob Brunekreef Lector Softwarekwaliteit Instituut voor Informatica"

Transcriptie

1 Een grijs gat Meten aan software(kwaliteit) Dr Ir Jacob Brunekreef Lector Softwarekwaliteit Instituut voor Informatica Openbare Les Uitgesproken op 1 november 2007 Hogeschool van Amsterdam

2 In many ways, the software engineering process is an informational black hole it draws in money and resources like a magnet but little data emerges (HA Rubin) Measurement has been the basis of all science and engineering progress except for software (Capers Jones)

3 Geloven, weten en meten Software engineering is het vakgebied dat zich bezighoudt met het ontwerpen, bouwen, testen en beheren van software Het vakgebied is nog jong Het idee om methoden en technieken uit bestaande engineering disciplines in te zetten voor het ontwikkelen van software stamt uit het eind van de jaren zestig van de vorige eeuw Het was een antwoord op wat toen de software crisis werd genoemd: een overvloed aan problemen met slecht functionerende software, ontwikkeld in softwareprojecten die te laat opleverden en te veel kostten Aan de basis van gevestigde engineering disciplines als elektrotechniek, werktuigbouwkunde en chemische technologie staat de natuurwetenschappelijke benadering Het ontstaan van die benadering wordt uitgebreid beschreven in De mechanisering van het wereldbeeld van de hand van de Utrechtse hoogleraar EJ Dijksterhuis (Dijksterhuis, 1950) In dit monumentale boek beschrijft hij de geboorte van de klassieke natuurkunde, waarbij experimenten en wiskundige afleiding een prominente rol spelen De voorganger daarvan, de antieke natuurkunde, was primair gebaseerd op principes die wij nu samenvatten onder de noemer metafysica : religieuze en filosofische invloeden op de theorievorming, het primaat van de theorie boven het experiment Pas nadat de natuurkunde zich ontworsteld had aan haar metafysische ketenen ontstond een wetenschap die nu nog steeds model staat voor de (natuur)wetenschappelijke praktijk Een wetenschap die aan de basis heeft gestaan van grote maatschappelijke veranderingen, zoals de industriële revolutie De geboorte van de klassieke natuurkunde is niet vast te pinnen op één enkele gebeurtenis of één enkel tijdstip Er is sprake van een periode waarin oude inzichten langzaam afsterven, nieuwe inzichten langzaam rijpen Opvallend is de rol van de techniek: de sterk toegenomen kwaliteit van instrumenten in de zestiende en zeventiende eeuw gaf een enorme impuls aan het aantal en het niveau van experimenten Daarmee werd het mogelijk een wetenschap te ontwikkelen die gebaseerd was op nauwkeurige waarnemingen Enigszins generaliserend kunnen we zeggen dat de belangrijke rol die het meten (waarnemen, het uitvoeren van experimenten) toegewezen krijgt in het wetenschappelijk bedrijf de overgang markeert van het geloven naar het weten We zouden dan ook mogen verwachten dat meten een prominente plaats inneemt in de ontwikkeling van de software engineering als toegepaste wetenschap, maar zoals de citaten aan het begin van deze openbare les aangeven dit is ogenschijnlijk niet echt het geval Die citaten stammen uit het begin van 3 een grijs gat

4 de jaren negentig van de vorige eeuw (Rubin, 1993; Jones, 1991) Sindsdien is er in mijn ogen wel het één en ander ten goede veranderd, zonder dat er nu sprake is van een optimale situatie Zodat we wellicht niet meer moeten spreken van een black hole, een zwart gat, maar eerder van een grijs gat : nog steeds wordt er binnen de software engineering te weinig aandacht besteed aan het meten en aan het analyseren van meetgegevens Wat kunnen we eigenlijk meten aan software? Hoe moeten we meten? Wat kunnen we doen met meetresultaten? In deze openbare les wil ik op deze vragen ingaan vanuit de overtuiging dat het vakgebied van software engineering alleen werkelijk voortgang kan boeken als het meten een meer centrale plaats zal gaan innemen 4 Dr Ir Jacob Brunekreef

5 ICT is overal De producten van de digitale techniek, in het bijzonder de computer, hebben zich een essentiële plaats in de maatschappij veroverd: een ontwikkeling zonder weerga in de geschiedenis der techniek Dit is geen zinsnede uit een recente populairwetenschappelijke beschouwing over ICT, maar een citaat uit de inaugurele rede van mijn leermeester Gerrit Blaauw, uitgesproken in 1966 op de toenmalige TH Twente in Enschede (Blaauw, 1966) De onderkenning van het grote maatschappelijke belang van ICT is dus al zeker 40 jaar oud Tegenwoordig is ICT alom aanwezig in onze samenleving Vrijwel ieder mens in de westerse wereld komt een aantal keren per dag in aanraking met toepassingen van ICT Zo maken een treinkaartje uit een automaat, een sms-berichtje op een mobiele telefoon en route-instructies uit een routeplanner stuk voor stuk gebruik van ICT ICT verandert de maatschappij Reisbureaus zijn grotendeels uit het straatbeeld verdwenen; een reis boek je s avonds achter je pc, op het internet, niet meer aan een balie Artikelen worden via een virtuele marktplaats of veiling verkocht en gekocht, niet meer in een winkel Kennis haal je niet uit een boek maar van het internet Je bent overal bereikbaar, per telefoon, sms of De ICT-sector is ook van groot economisch belang Met een aandeel in de nationale productiewaarde van ruim 5% en een aandeel van ruim 4% als het gaat om werkverschaffing is de ICT-sector van substantiële waarde voor de BV Nederland (CBS, 2006) De ontwikkelingen in de ICT zijn voor een belangrijk deel mogelijk gemaakt door de stormachtige vooruitgang op het terrein van de hardware In ruim 60 jaar tijd is de ruimte die nodig is voor een elementaire digitale schakeling gekrompen van enkele kubieke centimeters (een elektronenbuis) tot enkele kubieke micrometers of zelfs nanometers (een halfgeleiderschakeling), en de tijd die nodig is om die elementaire schakelaar om te zetten, is teruggebracht van tienden van seconden tot nanoseconden De snelheid van de ontwikkeling van hardware werd al in 1965 vastgelegd in de Wet van Moore: iedere twee jaar verdubbelt het aantal transistors op een chip Figuur 1 toont de schets die ten grondslag lag aan deze wet De lijn voor 1970 was een voorspelling 5 een grijs gat

6 Figuur 1 Gordon Moores oorspronkelijke grafiek uit 1965 Al die krachtige hardware functioneert bij de gratie van software Die levert de instructies op basis waarvan computers, mobiele telefoons en pinautomaten functioneren Ook het produceren van software heeft in de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling doorgemaakt De eerste computers werden geprogrammeerd met behulp van stekkers en snoeren Al snel werden computerprogramma s opgeslagen in het geheugen van de computer Aanvankelijk werden deze programma s opgesteld in machinetaal: een lijst met instructies die direct uitvoerbaar is door de computer Omdat deze taal voor de mens vrijwel onbegrijpelijk was (en is), werden al in de jaren vijftig van de vorige eeuw kunstmatige talen ontwikkeld die voor mensen begrijpelijker waren, maar verder van de machine afstonden Deze talen dienden vaak specifieke doeleinden, zoals de taal Cobol voor het ontwikkelen van administratieve software en de taal Fortran voor wetenschappelijke rekenintensieve software Deze talen waren de voorlopers van een generatie van imperatieve of procedurele talen, met groepen opdrachten (statements) die nog vrij direct om te zetten waren in instructies voor een machine Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw wordt er in sterk toenemende mate geprogrammeerd in zogenaamde object-georiënteerde talen Daarbij dienen klassen van objecten, met welgedefinieerde operaties op die objecten, als basis voor een programma Hedendaagse voorbeelden van talen uit deze categorie zijn Java, C# en C++ 6 Dr Ir Jacob Brunekreef

7 Gezien de succesvolle aanwezigheid alom van ICT zouden we mogen veronderstellen dat het wel goed zit met de kwaliteit van de software die al die toepassingen aanstuurt Helaas, niet alleen het succesverhaal maar ook het falen van software is legendarisch Lijsten met softwarefouten zijn te vinden op het internet; zie bijvoorbeeld en Soms is een fout hilarisch: in het najaar van 2006 ontvingen vrijwel alle werknemers van de Universiteit van Groningen een bericht waarin hun ontslag werd aangekondigd Foutje van de computer(software) En, in februari 2007 lag het treinverkeer van en naar Amsterdam een aantal uren plat door een hardwarestoring Wie tijdens die uren probeerde op de website van de NS meer informatie over deze storing te verkrijgen, kreeg een wel heel originele storingsmelding (zie figuur 2) Figuur 2 Storingsmelding NS, februari 2007 Er zijn ook dramatischer voorbeelden te geven van het falen van software, ongelukken met ruimtevaartuigen, vliegtuigen of medische software, waarbij mensenlevens verloren zijn gegaan Niet alleen het product software, ook projecten waarin software wordt geproduceerd hebben een bedenkelijke reputatie Ze worden beëindigd zonder dat ze enig resultaat hebben opgeleverd en kosten veel meer tijd en/of geld dan 7 een grijs gat

8 oorspronkelijk was begroot Beroemd is het Chaos Report van de Standish Group uit 1994 Dit rapport bevat onthutsende cijfers over het percentage softwareprojecten dat voortijdig gestrand is tegenover het percentage projecten dat op tijd voltooid is (zie tabel 1) Grote bedrijven Middelgrote bedrijven Kleine bedrijven Op tijd gereed 9% 16% 28% Over tijd/over budget 62% 47% 50% Voortijdig beëindigd 29% 37% 21% Tabel 1 Slagingspercentage softwareprojecten in de Verenigde Staten, 1994 De cijfers hebben betrekking op de situatie in de Verenigde Staten, maar er is weinig reden om aan te nemen dat de situatie in Europa in 1994 anders lag Onderzoek van recenter datum van dezelfde partij laat overigens betere cijfers zien In 2006 was 35% van de projecten succesvol afgerond, was 46% van de projecten over tijd/over budget en stopte 19% van de projecten voortijdig Maar, dit zijn nog steeds niet cijfers om trots op te zijn! De Standish Group heeft in haar onderzoek naar het slagen en falen van softwareprojecten een top-10 lijst van oorzaken opgesteld (zie tabel 2) Top-10 factoren slagen projecten Top-10 factoren falen projecten 1 Betrokkenheid gebruikers 1 Gebrekkige specificaties 2 Support uitvoerend management 2 Onvoldoende betrokkenheid gebruikers 3 Duidelijke specificaties 3 Gebrek aan personeel, tools 4 Heldere planning 4 Onrealistische verwachtingen 5 Realistische verwachtingen 5 Gebrek aan management support 6 Kleine project milestones 6 Tussentijds wijzigen specificaties 7 Competent personeel 7 Gebrek aan planning 8 Eigenaarschap 8 Niet meer nodig 9 Heldere visie en doelen 9 Gebrek aan IT-management 10 Hardwerkend en betrokken personeel 10 Gebrek aan technische kennis, vaardigheden Tabel 2 Top-10 factoren voor het slagen en falen van softwareprojecten 8 Dr Ir Jacob Brunekreef

9 Opvallend is in de eerste plaats de betrokkenheid van de gebruikers De aanwezigheid van die betrokkenheid is een belangrijke slaagfactor voor projecten, de afwezigheid een belangrijke faalfactor Moderne ontwikkelmethoden als DSDM en XP propageren dan ook terecht een sterke betrokkenheid van de gebruiker van begin tot eind Helaas moet ik vanuit mijn eigen softwarepraktijk constateren dat er vaak onvoldoende invulling aan dit punt wordt gegeven Soms uit onvermogen, soms uit onwil, worden gebruikers pas in een zeer laat stadium, bij het acceptatietesten, betrokken bij een ontwikkelproject, met alle gevolgen van dien In de tweede plaats valt het belang van goede specificaties op Specificaties worden opgesteld door vertegenwoordigers van toekomstige gebruikers Ze dienen als opdrachtomschrijving voor softwareontwerpers Volgens sommigen is hier sprake van een fundamenteel communicatieprobleem In zijn boek The Inmates Are Running The Asylum introduceert Alan Cooper het begrip cognitive friction Hieronder verstaat hij de mentale kloof tussen de opdrachtgever/gebruiker aan de ene kant en de ontwerper aan de andere kant: de één leeft in een wereld van gewenste functionaliteiten, de ander in een wereld van mogelijke features (Cooper, 2004) Het tussentijds wijzigen van specificaties geldt als een belangrijke reden voor het falen van projecten Dit is voorstelbaar Maar, zeker bij langer lopende projecten is het een gegeven dat de specificaties tijdens het project wijzigen De buitenwereld staat immers niet stil De huidige generatie ontwikkelmethoden is daar dan ook tot op zekere hoogte op ingesteld Als lector aan een onderwijsinstelling doet het me goed te zien dat ook de kennis en vaardigheden van personeel ertoe doen, zowel in positieve zin (competent, hardwerkend en betrokken personeel is belangrijk voor het slagen van een project), als in negatieve zin (gebrek aan technische kennis en vaardigheden is een faalfactor) En dan is er natuurlijk de planning en aansturing van een project Een heldere planning, realistische verwachtingen en kleine project milestones zijn succesfactoren voor een softwareproject Daartegenover staan een gebrekkige planning, onrealistische verwachtingen en gebrek aan IT-management als faalfactoren Vooral het plannen, begroten en aansturen van grote projecten is een moeizame zaak Dit geldt overigens niet alleen voor softwareprojecten Ook grote infrastructuurprojecten in Nederland, zoals de Betuwelijn en de HSL, kampen met forse vertragingen en budgetoverschrijdingen En ook hier zien we wat doorgaans als een van de grootste bedreigingen van de voortgang in software- 9 een grijs gat

10 projecten wordt gezien: het tijdens de rit wijzigen van het programma van eisen en wensen De beveiligingssystemen die nu worden voorgeschreven voor de HSL zijn gebaseerd op eisen die nog niet bestonden bij de start van het project! 10 Dr Ir Jacob Brunekreef

11 De virtuele wereld van software Zowel het succes als het falen van ICT, van softwareproducten en -projecten, is zeer zichtbaar in onze maatschappij Voor het vakgebied van de software engineering ligt er de uitdaging om het succespercentage te verhogen door permanente aandacht voor kwaliteitsverbetering Het aanpakken van een probleem begint met het in kaart brengen van wat er nu feitelijk aan de hand is Daarbij speelt meten een belangrijke, zo niet centrale rol In de fysieke wereld zijn we zeer vertrouwd met meten Tal van eigenschappen van objecten worden uitgedrukt in een meeteenheid: de lengte van een persoon in meters, de massa van een auto in kilogrammen, de elektrische spanning van een batterij in volt en ga zo maar door Software functioneert in een virtuele wereld Dat is een andere wereld dan de fysieke wereld, wat betekent: andere eigenschappen, andere meeteenheden en andere meetprocessen Voordat ik daar nader op inga, wil ik eerst enkele kenmerken van die virtuele wereld aanstippen die een rol spelen bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van het meten aan software 1 De relatie tussen statische en dynamische eigenschappen is indirect Gloeilampen worden gemaakt om licht te geven Auto s worden gemaakt om in te rijden In de fysieke wereld kunnen direct waarneembare statische eigenschappen al duidelijk maken dat een product niet naar wens zal functioneren Een gloeilamp zonder fitting, een auto met vierkante wielen Al tijdens het ontwerpen en bouwen wordt duidelijk dat de gevraagde functie (licht geven, verplaatsen van personen) niet geleverd kan worden Software wordt gemaakt om gewenst gedrag te vertonen als het programma gedraaid wordt Software bestaat uit een aantal regels met programmacode Aan die programmacode zelf is niet in één oogopslag te zien of er problemen zullen zijn bij dit dynamische gedrag Daarin onderscheidt software zich van engineering-producten in de fysieke wereld Bij software die functioneert in een virtuele wereld is de directe relatie tussen statische en dynamische eigenschappen niet aanwezig 2 De grenzen van de virtuele wereld zijn niet helder In de fysieke wereld zorgen materiaaleigenschappen en natuurwetten voor een soort natuurlijke bovengrens voor wat betreft de mogelijkheden Een brug met een overspanning van 10 kilometer, een auto met een topsnelheid hoger dan 11 een grijs gat

12 het geluid, een kerncentrale die heel Nederland van stroom voorziet: het zijn toekomstdromen van futuristen De huidige generatie ingenieurs en constructeurs houdt zich er niet serieus mee bezig Zowel informatici als niet-informatici zijn bijzonder goed in het bedenken van complexe uitdagingen op softwaregebied, zonder dat ze een helder zicht hebben op de mogelijkheden om ze te realiseren Door het ontbreken van natuurlijke beperkingen is het niet altijd direct inzichtelijk dat de doelstellingen soms ver voorbij het haalbare liggen Zo zijn in het verleden tal van grote automatiseringstrajecten gestart die voortijdig gestopt zijn, zonder dat ze enig resultaat hebben opgeleverd Een berucht voorbeeld uit een wat verder verleden is het Strategic Defense Initiative (SDI) uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, ook wel Star Wars genaamd: een computergestuurd raketschild in de ruimte dat de Verenigde Staten moest beschermen tegen raketaanvallen van buiten de VS In 1985 trok de bekende informaticus David Parnas zich terug uit dit project omdat hij de realisatie van de benodigde software op vakinhoudelijke gronden voor onmogelijk hield Zijn belangrijkste argumenten waren: inherent onvolledige specificaties (de kenmerken van een vijandige raket zijn pas met zekerheid bekend ten tijde van de aanval), het feit dat men het systeem niet kan testen in een realistische omgeving en het gegeven dat door de korte tijd waarin een aanval zich afspeelt een handmatige correctie van een foutieve beslissing niet mogelijk zal zijn (Parnas, 1985) Ook nu nog is voor grotere softwareprojecten de volledigheid van specificaties niet te garanderen en is een realistische testomgeving moeilijk of niet te realiseren Mede hierom hebben kleinere projecten nog steeds een grotere kans van slagen dan grote projecten 3 De virtuele wereld is discreet van karakter De fysieke wereld is voor het overgrote deel continue van karakter In een continue wereld leidt een kleine verandering of afwijking tot kleine gevolgen Eén wat zwakkere spaak in een wiel leidt niet direct tot het sneuvelen van een fiets Software in de virtuele wereld gedraagt zich anders Eén enkele foutieve actie in een programma kan leiden tot een 100% fout resultaat Dit discrete gedrag van programmatuur (overigens ook al gememoreerd door David Parnas in zijn eerdergenoemde artikel) maakt het bijzonder moeilijk om ongewenste resultaten te allen tijde te voorkomen In de fysieke (continue) wereld is overdimensionering een veelgebruikte techniek om potentiële problemen te voorkomen Maak de spaken in een wiel extra dik, zodat ze bij normale belasting nooit 12 Dr Ir Jacob Brunekreef

13 zullen buigen Een dergelijke aanpak is in een discrete wereld onzinnig, want het toevoegen van een paar extra statements verhoogt op geen enkele manier de betrouwbaarheid van een programma! 4 De virtuele wereld kent zeer veel verschillende toestanden We kunnen een computerprogramma beschouwen als een automaat met een aantal toestanden Door een externe prikkel (muisklik, menucommando, invoer van een getal) gaat de automaat over van de ene toestand naar een andere toestand Enig rekenwerk laat zien dat zelfs bij eenvoudige programma s het aantal mogelijke toestanden al snel in de miljoenen loopt Dat wil zeggen dat niet iedere toestand waarin het programma kan verkeren, getest kan worden voordat het programma in gebruik wordt genomen, en dat houdt op zijn beurt weer een fundamenteel risico in: een programma kan in een niet geteste toestand ongewenst gedrag vertonen 5 (Re)productie kost geen materiaal Aan het produceren van software zijn nagenoeg geen materiaalkosten verbonden Zeker als de productieomgeving (de hardware) al aanwezig is, zijn de kosten van het produceren van software volledig toe te schrijven aan de inzet van de benodigde menskracht Dit betekent dat een bestaand softwareproduct zonder verlies van materiaalkosten gewijzigd of zelfs weggegooid kan worden Moderne ontwikkelmethoden voor software maken gebruik van deze eigenschap: tussenproducten worden aan toekomstige gebruikers getoond, en als deze niet bevallen, worden er wijzigingen in doorgevoerd Dit is een belangrijk verschil met de fysieke wereld Als een productiestraat voor een auto er eenmaal staat, dan is het zeer kostbaar om daar veranderingen in aan te brengen In de klassieke engineering disciplines is alles er dan ook op gericht om éérst goed te ontwerpen en daarna pas te gaan bouwen, met als doel het aantal corrective actions tot een absoluut minimum te beperken Binnen de virtuele wereld is een bestand (programma, maar ook documenten, muziek, foto s, films) zeer eenvoudig en kosteloos te kopiëren Ook dit is een belangrijk verschil met de fysieke wereld Het ontwerpen en implementeren van een reproductieproces is een belangrijk aandachtsgebied binnen de klassieke engineering disciplines: hoe maak ik zo goed en goedkoop mogelijk grote aantallen gloeilampen, auto s, etc Binnen de virtuele wereld is het reproductieproces zeer eenvoudig en daarmee geen punt van aandacht/zorg (afgezien van auteursrechten of patenten, maar dat is een ander verhaal) 13 een grijs gat

14 Figuur 3 Onbeperkt kopiëren in de virtuele wereld Op basis van de genoemde punten is te verwachten dat werken in een virtuele wereld gebaseerd zal moeten zijn op andere inzichten dan werken in de fysieke wereld De klassieke engineering-aanpak, met ontwerpen op basis van materiaalkennis en natuurwetenschappelijke inzichten en bouwen en reproduceren op basis van beproefde constructiemethoden, is niet zonder meer overdraagbaar naar het terrein van de softwareontwikkeling Het vakgebied van software engineering is nu zo n zestig jaar onderweg met het verkennen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van de virtuele wereld Gezien de tijd die de natuurwetenschappen nodig hebben gehad om zich te ontwikkelen tot hun huidige niveau mogen we nauwelijks verwachten dat de software engineering al tot volledige wasdom is gekomen In mijn ogen bevindt de ontwikkeling van software engineering als wetenschap zich in een fase die vergelijkbaar is met die van de natuurkunde in de zestiende, zeventiende eeuw Alleen is nu niet een mechanisering maar een virtualisering van het wereldbeeld aan de orde Oude inzichten die hun oorsprong hebben in de fysieke wereld gaan overboord Nieuwe inzichten zijn al volop aanwezig, maar moeten nog tot volle wasdom komen De geschiedenis heeft geleerd dat dit tijd kost Ook al gaan wetenschappelijke ontwikkelingen vandaag de dag razend snel, dan nog is niet te verwachten dat een totaal nieuwe wetenschap als software engineering zich in ruim een halve eeuw volledig kan ontwikkelen 14 Dr Ir Jacob Brunekreef

15 Bij het ontwikkelen van een eigen wetenschappelijke aanpak op het terrein van de software engineering speelt een bezinning op het meten aan software een belangrijke rol Hoe is de in andere wetenschappelijke disciplines zo succesvol gebleken empirische benadering te vertalen naar het specifieke domein van software engineering? 15 een grijs gat

16 Meten aan software Meten speelt in de natuurwetenschappen een cruciale rol Op basis van meetresultaten worden theorieën geverifieerd of gefalsifieerd en worden onvolkomenheden in theorieën aan het licht gebracht De natuurwetenschappen kennen een uitgebreide theorie en praktijk als het gaat om meten Begrippen als meetschaal, meeteenheid en meetfout zijn uitgebreid beschreven, nauwkeurig gedefinieerd Meten kan gezien worden als het (zo mogelijk kwantitatief) bepalen van een eigenschap (attribuut) van een object Met het vaststellen van een aantal verschillen tussen de virtuele wereld en fysieke wereld dient zich direct de vraag aan wat we kunnen meten in de virtuele wereld en hoe we dit moeten meten In deze paragraaf wordt een aantal direct meetbare eigenschappen (basismetrieken) benoemd voor zowel het product software als het proces van softwareontwikkeling (en -gebruik) Bij iedere eigenschap wordt een meeteenheid gegeven Ook wordt aandacht besteed aan de meetmethode Daarbij speelt het onderscheid tussen handmatig en geautomatiseerd een rol Sommige eigenschappen zijn alleen via persoonlijke waarneming/inspectie te meten, andere kunnen via de inzet van tools (meetinstrumenten) zonder menselijke tussenkomst gemeten worden Meten aan het product Een product kent dynamische en statische eigenschappen Dynamische eigenschappen, zoals de snelheid van een auto, de remweg, de CO2-uitstoot, hangen samen met het gebruik Statische eigenschappen zeggen iets over het product op zich: het gewicht, de lengte, de kleur van een auto De oudste vorm van meten van de dynamische eigenschappen van software is testen Door het programma te draaien op een computer kan een gebruiker, programmeur of beheerder waarnemen of het gedrag van het programma overeenkomt met de verwachtingen Daarbij wordt vooral gekeken naar de functionaliteit: is de gewenste functionaliteit beschikbaar, leidt het activeren van een functie met specifieke parameters tot het beoogde resultaat? Functionaliteit wordt doorgaans niet gemeten tijdens het reguliere gebruik, maar in een aparte testsituatie in een aparte testomgeving Een programmeur test vanuit een technische invalshoek of een module of functie correct werkt Een gebruiker test meestal het hele programma Hij controleert of het programma op de gewenste manier het bedrijfsproces van de gebruiker ondersteunt Functionaliteit wordt gemeten door een groot aantal nauwkeurig beschreven 16 Dr Ir Jacob Brunekreef

17 testgevallen af te lopen Per testgeval wordt een geïsoleerd stukje gedrag van het programma gecontroleerd Het is mogelijk om de uitkomsten van het testen uit te drukken in een getal, bijvoorbeeld het percentage testgevallen dat geslaagd is Dit soort percentages is doorgaans weinig zeggend: het falen van één enkele essentiële functie is veel belangrijker dan het correct functioneren van een aantal onbelangrijke functies Testen is voornamelijk een handmatige activiteit, die deels ondersteund wordt met tools Testen is een vak op zich Methodes als TMap zijn ontwikkeld om het testproces zorgvuldig vorm te geven, de juiste testgevallen vast te leggen (zie Pol et al, 2000) Het is belangrijk om te beseffen dat met testen wel de aanwezigheid van fouten/problemen kan worden aangetoond, maar nooit de afwezigheid Omdat we vrijwel nooit alle toestanden van het programma kunnen testen, verkrijgen we niet de garantie dat een programma absoluut zonder fouten is Naast functionaliteit zijn er ook andere dynamische eigenschappen die kunnen worden gemeten: Performance: hoe snel komt het programma met een reactie? Belasting: in hoeverre belast het draaien van het programma de hardware (processorcapaciteit, geheugencapaciteit, bandbreedte van het netwerk)? Beschikbaarheid: op welke momenten is het programma (niet) beschikbaar voor gebruikers? Incidenten: hoeveel klachten, vragen, suggesties worden door gebruikers en beheerders gemeld? Performance en belasting kunnen zowel gemeten worden in een testomgeving als in de productieomgeving (gebruikssituatie) Alleen in het laatste geval zijn de uitkomsten echt realistisch Hierbij kunnen harde data worden gemeten, zoals responsetijden en geheugenbeslag (bytes) Het meten van deze grootheden gebeurt vaak met behulp van specifieke systeemsoftware De beschikbaarheid kan alleen gemeten worden in de gebruiksfase In feite komt dit neer op het meten van tijdsintervallen waarin het programma wel of niet beschikbaar is voor de gebruikers Dit kan vrij eenvoudig geautomatiseerd gemeten worden, maar in de praktijk wordt het vaak handmatig vastgelegd Binnen meer professioneel ingerichte organisaties worden tijdens de gebruiksfase incidenten geregistreerd, bijvoorbeeld door een service deskhet aantal en de zwaarte van de incidenten zegt iets over de kwaliteit van het pro- 17 een grijs gat

18 gramma Het registreren en afhandelen van incidenten vindt zowel handmatig als geautomatiseerd plaats Sinds jaar en dag wordt er ook gemeten aan statische eigenschappen van software, door het inspecteren van programmacode en documentatie Bij de programmacode kunnen eigenschappen worden gemeten als omvang, structuur, complexiteit en kwaliteit Bij documentatie is het minder duidelijk wat er te meten is Volledigheid en actualiteit zijn binnen zekere grenzen objectief vast te stellen; bij inhoudelijke kwaliteit wordt dat lastiger Omvang programmacode Het is verrassend om te zien hoeveel meeteenheden er zijn om de omvang van programmacode in uit te drukken Waar in de fysieke wereld een lengtemaat als de meter een onbetwist uitgangspunt is om de omvang van een object te bepalen, zien we in de virtuele wereld van de software verschillende meeteenheden die gebaseerd zijn op verschillende uitgangspunten Zo kennen we de volgende meeteenheden: Bytes: het aantal bytes dat een programma in een geheugen in beslag neemt In de begintijd van de computer was geheugen een schaars goed De omvang van een programma uitgedrukt in bytes was in die tijd dan ook een belangrijk item Tegenwoordig is geheugen in (bijna) onbeperkte mate beschikbaar en speelt deze eenheid in de meeste gevallen een ondergeschikte rol De omvang in bytes wordt gemeten met behulp van systeemsoftware Regels code: een programma is opgebouwd uit regels Het lijkt dan ook voor de hand te liggen om de omvang van een programma uit te drukken in het aantal regels Echter, er is een aantal complicerende factoren Ieder programma bevat (als het goed is) regels met commentaar en lege regels Tellen deze (voor de verwerking door de computer inhoudsloze) regels ook mee voor het bepalen van de omvang? Daarnaast kan in een programma onderscheid worden gemaakt tussen wel en niet executeerbare regels code, tussen regels die wel en niet statements bevatten We zien dan ook dat de omvang van programmacode wordt uitgedrukt in verschillende eenheden: LOC (Lines Of Code), ELOC (Executable LOC), SLOC (Statement LOC) Het tellen van regels code gebeurt vrijwel altijd geautomatiseerd, vaak met behulp van specifieke software 18 Dr Ir Jacob Brunekreef

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling

Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Rol van de IT auditor bij agile systeemontwikkeling Auteurs Jan Rodenburg & Vincent Vlaanderen Versie 1.1 Datum Mei 2009 Instituut Vrije universiteit Amsterdam Team 911 Colofon Titel Rol van de IT auditor

Nadere informatie

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering?

Change Management. Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart. Tijd voor een verandering? Change Management Tijd voor een verandering? Gemaakt door: Nabeel Malik & Ralph Veraart Tijd voor een verandering? Pagina 1 van 79 Tijd voor een verandering? Pagina 2 van 79 Voorwoord Na het goede verloop

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Uittreksel. Ten geleide

Uittreksel. Ten geleide Ten geleide TMap, Test Management Approach, is een aanpak voor het gestructureerd testen van informatiesystemen. Het geeft antwoord op de wat/wanneer, hoe, waarmee en wie vragen van het testen. Om de inrichting

Nadere informatie

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software?

Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? 25 Leiden nieuwe ontwikkelparadigma s ook tot betere software? Danny Greefhorst De mensheid staat niet stil; we leren continue en proberen te bouwen op ervaringen van anderen om steeds verder te komen.

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Scriptie. Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging van informatiesystemen. Studentnummer: 838191288

Scriptie. Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging van informatiesystemen. Studentnummer: 838191288 Scriptie Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging van informatiesystemen Auteur: Edwin Paulissen Studentnummer: 838191288 Datum: 4 september 2009 2 Begroten van datamigratietrajecten bij vervanging

Nadere informatie

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten?

Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Open of Closed Source Software? Meer dan, een afweging tussen kwaliteit en kosten? Auteur: Theo Heumakers Studentnummer: 831593326 Datum: 19 juni 2012 1/89 Open of Closed Source Software? Meer dan, een

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem

fasen fasen ontwerpen inrichten invoeren integreren opzetten n en inrichten beheer informatiesysteem Management en Informatica Consultants Steenwinkel Kruithof Associates Ed Kruithof Margareth Jonker Samenvatting SIM 3 fasen voorbereiden ontwerpen inrichten invoeren integreren besturing bedrijfsprocessen

Nadere informatie

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen

WHITE PAPER. Usability Testen volgens TMap NEXT. AUTEUR IDEA: usability testen WHITE PAPER Usability Testen volgens TMap NEXT AUTEUR IDEA: usability testen White Paper Usability Testen volgens TMap NEXT IDEA: Usability Testen december 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten

Docentenhandleiding. Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Docentenhandleiding TestGoal Leerboek resultaatgedreven softwaretesten Versie 1.2 Derk-Jan de Grood 978 90 395 2561 D Collis B.V. De heijderweg 1 2314 XZ Leiden T 071-5183636 F 071-5813630 E grood@collis.nl

Nadere informatie

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

8.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer .2 Sieder- 2003-54 1-02-2003 13:36 Pagina 1 Benchmarking Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor.2 Ervaringen met het selfassessment als methodiek voor professionalisering van het IT-beheer

Nadere informatie

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen

Agile testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen Agile testen Testen als teamsport: het antwoord op innovatie in ontwikkelprocessen CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Tijman, A. Agile Testen. Testen als teamsport: het antwoord op innovatie

Nadere informatie

Een audit op informatiearchitectuur:

Een audit op informatiearchitectuur: 9 Een audit op informatiearchitectuur: waar te beginnen? Stel dat je als IT-auditor gevraagd wordt om een oordeel te geven over de kwaliteit van een informatiearchitectuur. Wat dan? Wat is een informatiearchitectuur?

Nadere informatie

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen.

auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. TESTEN IN ONDERHOUD auteur: Leo van der Aalst gebaseerd op de originele white paper 2010, Sogeti Nederland B.V. te Vianen. Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor

Nadere informatie

De synergie door samenhang met bestaande methoden en technieken

De synergie door samenhang met bestaande methoden en technieken Lectorale rede Lectoraat Business Innovation & Enterprise Engineering Hogeschool NOVI te Utrecht De synergie door samenhang met bestaande methoden en technieken Uitgesproken Donderdag 2 oktober 2014 Edward

Nadere informatie

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008

Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Handboek projectmanagement versie 1.2 - mei 2008 Wouter Baars Advies: Henk Harmsen Rutger Kramer Laurents Sesink Joris van Zundert This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Non- Commercial-Share-Alike

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE "ITIL" Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer

INHOUDSOPGAVE ITIL Algemene Inleiding Helpdesk Probleembeheer INHOUDSOPGAVE "ITIL" 1 Algemene Inleiding 1.1 Procesbenadering 1.2 Doel en structuur van het boek 1.3 Enkele basisbegrippen 1.3.1 IT infrastructuur 1.3.2 Beheer en exploitatie 1.3.3 Gebruiker versus opdrachtgever

Nadere informatie

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl

TestNet Column. Hulpmiddelen voor Non-functional testen Erik van Veenendaal eve@improveqs.nl en dan de testware aanpassen, vervolgens een regressietest uitvoeren. Invoerdata Een probleem met de invoerdata is dat deze op gespannen voet kan staan met de initiële data. Bij het invoeren van fysieke

Nadere informatie

Sense and nonsense of sensing Een terugblik

Sense and nonsense of sensing Een terugblik Sense and nonsense of sensing Een terugblik Uitgave ter gelegenheid van het afscheid van drs. Henk van Leeuwen, lector Ambient Intelligence saxion.nl/designentechnologie Inhoudsopgave 2 1. Intro 4 2. Wat

Nadere informatie

ITIL, meerwaarde in de praktijk?

ITIL, meerwaarde in de praktijk? VLAAMSE INGENIEURS KAMER KATHOLIEKE HOGESCHOOL KEMPEN ITIL, meerwaarde in de praktijk? Editie 10 - jaargang 2002-2003 Barry Nauta Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 IT beheer 5 2.1 Ontwikkeling in de IT......................

Nadere informatie

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met

september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met september 2013 I nummer 3 I jaargang 6 m a g a z i n e scheepsbouw nederland Partners In samenwerking met 2INHOUD INTERVIEWS Sjef van Dooremalen, Voorzitter Scheepsbouw Nederland Innovatie is hét antwoord

Nadere informatie

Een automatiseringsproject,

Een automatiseringsproject, Een automatiseringsproject, een kwestie van alleen een systeem plaatsen? Organisatie Projectmanagement Procesmanagement Waarom de organisatie, projectmanagement en procesmanagement een belangrijke rol

Nadere informatie

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel?

ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? ICT Complexiteit Binnen Organisaties Architectuur als stuurmiddel? Colofon Auteur: Ing. Roel Konieczny rkoniecz@sci.kun.nl Opleiding: Opdracht: Universiteit: Subfaculteit: Informatiekunde ICT complexiteit

Nadere informatie

2.5 ASL, de volgende generatie applicatiebeheer

2.5 ASL, de volgende generatie applicatiebeheer Beheerprocessen ASL, de volgende generatie applicatie 2.5 ASL, de volgende generatie applicatie 71 Er is de laatste jaren het nodige gepubliceerd over en ervaring opgebouwd met het procesmatig inrichten

Nadere informatie

flexibel Procesmanagement in 2012 1

flexibel Procesmanagement in 2012 1 flexibel Procesmanagement in 2012 1 INHOUD Redactie Michel Jungbluth, Wouter Kolbeek, Mark Telgenkamp en BPM-Forum Nederland Redactieadres ConQuaestor Postbus 8227 3503 RE Utrecht www.conquaestor.nl www.conquaestor.tv

Nadere informatie

State of the Art rapport KC Kwaliteitszorg voor Systeemontwikkeling

State of the Art rapport KC Kwaliteitszorg voor Systeemontwikkeling Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq Adviesdienst Verkeer en Vervoer State of the Art rapport KC Kwaliteitszorg voor Systeemontwikkeling 31 juli 2003 Ministerie van Verkeer en Waterstaat jklmnopq

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie