Master Software Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Software Engineering"

Transcriptie

1 Universiteit van Amsterdam Informatica Instituut Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen Hogeschool van Amsterdam Instituut Informatica en Elektrotechniek van de Opleiding Master Software Engineering Studiejaar verkorte versie - 15 april 2003 Missie De opleiding tot Master of Software Engineering leidt studenten 1 op tot professionele software engineers die er voor zorgen dat een software systeem op tijd en binnen de begroting wordt opgeleverd en dat het precies voldoet aan de wensen van de klant. De professionele software engineer zorgt ervoor dat het software systeem steeds wordt aangepast aan de veranderende wensen en eisen van de klant en dat de software parallel loopt, en blijft lopen, met de bedrijfsprocessen van de klant. Tijdens de opleiding zal de student worden onderwezen door gemotiveerde en deskundige docenten. De student zal tijdens de opleiding een groot aantal, zorgvuldig geselecteerde, praktische cases moeten bestuderen, doorgronden en bekritiseren. Deze cases dienen om het wetenschappelijke fundament van de opleiding te toetsen en te illustreren. De student zal tijdens de opleiding in één jaar tijd worden opgeleid tot professioneel software engineer. Om dat in zo n korte tijd voor elkaar te krijgen zijn alle vakken van de opleiding precies op elkaar afgestemd. Daarnaast eist de opleiding maximale inzet van de studenten, en zal elke student elke dag goed voorbereid naar de opleiding moeten komen, teneinde geen tijd te verliezen. 1 Terwille van de leesbaarheid is er van afgezien om telkens de mannelijke en vrouwelijke vormen te gebruiken. 1

2 Achtergrond Software Engineering richt zich op het systematisch ontwerpen, bouwen en onderhouden van grote software systemen die op tijd en binnen de begroting opgeleverd worden, betrouwbaar en efficiënt zijn, en ook op langere termijn goed onderhoudbaar zijn. Software Engineering is essentieel voor het functioneren van de huidige maatschappij, vrijwel geen product of dienst zowel van het bedrijfsleven als van de overheid kan tot stand komen zonder software engineering. Dat blijkt uit de cijfers: in 2002 is in Nederland ongeveer 28 miljard euro besteed aan automatisering (inclusief hardware); dit is 8% van het Bruto Binnenlands Product. In 1999 werd de totale markt voor software producten wereldwijd geschat op 155 miljard dollar per jaar met een jaarlijkse groei van 11% per jaar. Uitdagingen De huidige opleiding van software engineers is onvoldoende, gezien het feit dat vrijwel alle software projecten in meer of mindere mate in de problemen komen. Een overzicht: Ontwikkelkosten: 50% van de software engineering projecten kost tweemaal zoveel als oorspronkelijk begroot. Ontwikkeltijd: een derde van de software projecten overschrijdt de tijdsplanning met 200 tot 300%. Mislukte projecten: 80% van de softwareprojecten wordt door de opdrachtgevers als mislukt beschouwd. Als een gevolg hiervan wordt een derde van de projecten vroegtijdig afgebroken. Kosten van softwarefouten: het United States National Institute of Standards and Technology (NIST) schat dat softwarefouten de Amerikaanse economie jaarlijks 60 miljard dollar kosten ofwel 0.6% van het Bruto Binnenlands Product. Kosten van software-onderhoud en aanpassing: Software die niet wordt onderhouden is binnen de kortste keren onbruikbaar. Aangezien de meeste software niet is ontwikkeld om te evolueren met de veranderende wensen van de gebruiker, is het onderhouden en aanpassen van software een uiterst kostbare zaak. Wereldwijd zijn er momenteel ruim 10 miljoen software engineers werkzaam en meer dan 60% daarvan houdt zich full-time met onderhoud bezig. Kansen voor een Master of Software Engineering opleiding De hierboven genoemde uitdagingen vragen om geavanceerd onderzoek en om onderwijs dat de resultaten van dit onderzoek overdraagt. De Master of Software Engineering opleiding zal hierin een toonaangevende rol spelen. In de Amsterdamse regio is unieke expertise beschikbaar over onderzoek en gebruik van geavanceerde software engineering technieken. Dankzij deze expertise is het mogelijk om een docententeam samen te stellen dat alle aspecten van Software Engineering kan overzien. De docenten zijn verbonden aan: UvA II/OWI-i 2 HvA I&E

3 Informatica Instituut ( van de Universiteit van Amsterdam (UvA - II), Instituut voor Informatica en Elektrotechniek ( van de Hogeschool van Amsterdam (HvA - I&E), Cluster Software Engineering ( van het Centrum voor Wiskunde en Informatica (CWI - SEN), Afdeling Informatiemanagement en Software Engineering ( van de Vrije Universiteit (VU - IMSE), en Software Improvement Group ( (SIG). De opleiding start op 1 september 2003 en is een nieuwe en voltijdse masteropleiding. Een deeltijdopleiding of een duale variant wordt voor het studiejaar niet aangeboden. Het resterende deel van dit document bestaat uit een toelichting op het programma van de masteropleiding Software Engineering. Inhoudsopgave 1 Doelgroep, Toelatingseisen en Eindtermen Doelgroep Toelatingseisen Eindtermen Het Onderwijs Didactisch kader Curriculum en semesterindeling Docententeam Open source software Vakomschrijvingen, Projectonderwijs en Examen 9 UvA II/OWI-i 3 HvA I&E

4 1 Doelgroep, Toelatingseisen en Eindtermen 1.1 Doelgroep De masteropleiding Software Engineering richt zich landelijk op WO en HBO bachelors in de informatiewetenschappen. Het onderwijs wordt in het Nederlands gegeven; het onderwijsmateriaal is zoveel mogelijk in het Engels gesteld. 1.2 Toelatingseisen Voor toelating tot de masteropleiding Software Engineering per september 2003 komt in aanmerking: 1. Iedere Bachelor Informatica of Technische Informatica van een Nederlandse universiteit. 2. Een ieder die een buitenlandse kwalificatie vergelijkbaar met 1 heeft, op voorwaarde dat het Nederlands en Engels actief en passief voldoende worden beheerst. Wat betreft de beoordeling van een buitenlands diploma zullen met het Nuffic criteria en procedures worden vastgesteld. 3. Iedere HBO Bachelor Informatica (HIO), Technische Informatica, Information Engineering, of Elektrotechniek met afstudeerrichting Computerkunde, met eindcijfer gemiddeld 7 of hoger die een pakket heeft gevolgd dat de volgende of hiermee vergelijkbare vakken omvat: (a) Algoritmen en datastructuren, (b) Systeemarchitectuur, (c) Besturingssystemen, (d) Programmeertalen, (e) Software engineering. 4. Een ieder die (een substantieel deel van) een gerelateerde opleiding succesvol heeft afgerond en die tijdens een assessment procedure aantoont over voldoende kwaliteit, motivatie en voorkennis te beschikken om de opleiding succesvol af te ronden. De genoemde procedure is nader vast te stellen door de Examen Commissie. 1.3 Eindtermen Algemene eindtermen. 1. De master heeft op het gebied van software engineering inzicht in de belangrijkste technologische ontwikkelingen en hieraan gerelateerde wetenschappelijke resultaten. 2. De master is in staat dit inzicht in te zetten ten behoeve van innovatie en modernisering van software engineering. 3. De master kan software engineering-problemen aanpakken met behulp van abstractie en modelvorming, en is in staat de oplossingen zowel in algemene termen als in wiskundige en technische termen te formuleren. UvA II/OWI-i 4 HvA I&E

5 4. De master is in staat zich zowel mondeling als schriftelijk helder uit te drukken, is vaardig in het presenteren voor een groep mensen, en weet problemen en oplossingen op het juiste abstractienivo uit te leggen. 5. De master kan goed in teamverband functioneren. De master is vaardig in het overleggen in kleine en grote groepen over technische thema s en is goed in staat technische werkzaamheden te verdelen over een groep mensen en deze werkzaamheden op elkaar af te stemmen. 6. De master heeft zich rekenschap gegeven van de maatschappelijke, ethische en sociale aspecten van software engineering. Specifieke eindtermen. 1. De master is vaardig in het exploreren (zoeken, lezen en beoordelen) van de vele vormen, zowel qua inhoud als medium, van documentatie en literatuur op het gebied van de software engineering. 2. De master beheerst methoden en technieken om een software systeem mee te laten evolueren met de veranderende eisen die aan dat systeem gesteld worden. 3. De master is in staat kwalitatief hoogwaardige systemen te ontwikkelen door het systematisch gebruik van testmethoden en technieken. De master beheerst een scala aan testmethoden en technieken, weet wanneer welke techniek ingezet dient te worden, en heeft hiermee ook praktische ervaring opgedaan. 4. De master is in staat richtlijnen op het gebied van softwareconstructie op te stellen, bijvoorbeeld ten aanzien van coding standards, herstructurering, configuratie management, en build processen. 5. De master is in staat systeemeisen te vertalen in een systeemarchitectuur en afwegingen tussen conflicterende eisen zorgvuldig te maken en te motiveren. 6. De master is in staat wensen van systeemgebruikers om te zetten in specifieke requirements, objectmodellen en acceptatietests. 7. De master is op de hoogte van diverse software procesmodellen en kent de voor- en nadelen van deze. Hij is in staat een ontwikkelingsproces te kiezen voor een specifiek project, en het geselecteerde proces optimaal af te stemmen op de eisen die door dat project gesteld worden. 8. De master heeft voldoende technische kennis en intellectuele capaciteiten om na enige jaren en ervaring een leidinggevende rol in het werkveld van de software engineering te kunnen spelen. De master is in staat een visie te ontwikkelen op het gebied van software engineering en zodoende bij te dragen aan de evolutie en innovatie van concrete software engineering projecten. UvA II/OWI-i 5 HvA I&E

6 2 Het Onderwijs 2.1 Didactisch kader Het éénjarig curriculum (60 ECTS) bestaat voor 60% uit vakinhoudelijk cursorisch onderwijs (theorie en practicum 36 ECTS) en voor 40% uit projectonderwijs (24 ECTS), onder meer uit te voeren bij externe partners. Voor zowel cursorisch onderwijs als projectonderwijs staan de te bereiken eindtermen (zie Paragraaf 1.3) centraal. In het bijzonder bevat het curriculum geen vakken die uitsluitend ten dienste staan van andere vakken. Het cursorisch onderwijs omspant de volledige range van vakinhoudelijke onderwerpen die wij op dit moment beschouwen als de body of knowledge in software engineering. Dit onderwijs bestaat uit 6 vakken en wordt verzorgd op vaste dagen in de week gedurende periodes van 8 weken. Elk vak bestaat uit hoorcolleges en werkcolleges en/of practica. Het werkcollege geeft de student gelegenheid met de aangeboden stof te oefenen en dient ter consolidering. In het practicum past de student onder begeleiding van een docent de behandelde stof toe op typische software engineering problemen. Elk vak wordt getoetst middels een schriftelijk tentamen en/of de beoordeling van de bij het practicum of werkcollege opgeleverde producten. De invulling van de vakken sluit aan bij belangrijke moderne ontwikkelingen, zoals het Unified Process, agile methods, software architectuur, product families, en componenttechnologie. Hiermee geeft de opleiding een ruime overdekking van de internationaal opgestelde Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK). Het projectonderwijs krijgt gestalte in de vorm van twee korte projecten en het Mastersproject. Het eerste project is een literatuurstudie, bijvoorbeeld het maken van een ge-annoteerde bibliografie volgens gegeven richtlijnen of voorbeelden. In het tweede project gaat het om de voorbereiding op het Mastersproject; dit project loopt gelijktijdig met de literatuurstudie over een periode van 4 weken. Het Mastersproject vindt plaats in de laatste twaalf weken van het studiejaar. Dit project wordt in twee vormen aangeboden: - een onderzoeksgerichte variant waarin studenten literatuurstudie doen, deelnemen aan een onderzoeksproject en hierover rapporteren; - een softwaregerichte variant waarin studenten een mini software house beheren en software voor een (interne of externe) klant moeten bouwen. In de loop van het eerste semester worden studenten hierover geïnformeerd en maken ze een keuze. 2.2 Curriculum en semesterindeling Het cursorisch deel van de opleiding is ondergebracht in zes vakken van elk 6 ECTS: Software Evolution, Software Architecture, Software Construction, Requirements Engineering, Software Testing, en Software Process. Deze vakken hebben een zeer nauwe relatie met de software life cycle, en daarmee met elkaar. Het vak Software Process gaat in op het gehele proces van software ontwikkeling en onderhoud en gaat ook in op de (project) management aspecten die daarbij een rol spelen; de overige vijf vakken komen overeen met de voornaamste fasen van de software life cycle, waarbij Software Evolution het onderhoud van software omvat, en ook ingaat op software kwaliteit. Onder andere om deze reden is dat vak als eerste in de semesterindeling geplaatst. Deze vakken worden in Paragraaf 3 afzon- UvA II/OWI-i 6 HvA I&E

7 derlijk toegelicht. In Paragraaf 3 wordt ook het projectonderwijs en het examen Master of Software Engineering toegelicht. Voor de roostering van het onderwijs gebruiken we een indeling van het eerste semester in perioden van 8, 8 en 4 weken. Het cursorische onderwijs vindt plaats in perioden van 8 weken, waarbij de 8e week een tentamenweek (tentamen, practicumafsluiting, eindpresentatie of inleveren verslag) is. De eerste periode van 4 weken wordt gebruikt voor de korte projecten Literatuurstudie en Voorbereiding Mastersproject. Het tweede semester bestaat uit een periode van 8 weken waarin het laatste cursorische onderwijs plaats vindt; de resterende 12 weken worden gevuld met het Mastersproject. Het onderwijsprogramma voor de masteroleiding Software Engineering is als volgt ingedeeld: Semester 1 (8+8+4 weken) Periode 1 Periode 2 Periode 3 (week 36 t/m 43) (week 44 t/m 51) (week 2 t/m 5) Vak 1: (6 ECTS) Vak 3: (6 ECTS) (4 ECTS) Software Evolution Software Construction Literatuurstudie Vak 2: (6 ECTS) Vak 4: (6 ECTS) (2 ECTS) Voorbereiding Software Architecture Requirements Engineering Mastersproject Semester 2 (8+(8+4) weken) Periode 4 Periode 5 Periode 6 (week 6 t/m 13) (week 14 t/m 22) (week 23 t/m 26) Vak 5: (6 ECTS) (18 ECTS) Software Testing Mastersproject Vak 6: (6 ECTS) Software Process Structuur en belasting van het onderwijs: 1. De zes 6 ECTS-cursussen beslaan wekelijks 4 uur hoorcollege en 6 uur werkcollege en/of practicum. Dus 10 uur begeleid onderwijs per week. Zelfwerkzaamheid per week is 10 uur per vak. Het onderwijs in een dergelijk vak geeft de student een belasting van 20 uur per week. 2. Tijdens de twee korte projecten (periode 3) en het Mastersproject wordt de student begeleid door een interne supervisor. Een belangrijke taak van de interne supervisor is het archiveren van de projectresultaten. Gedurende het projectonderwijs wordt voor de student een belasting voorzien van (gemiddeld) 40 uur per week. UvA II/OWI-i 7 HvA I&E

8 2.3 Docententeam De vaste kern van het docententeam van de masteropleiding Software Engineering bestaat uit de volgende vijf personen: Dr. M.G.J. van den Brand (CWI - VU) Software Evolution en Software Construction, Ing. R. Esmaili (HvA) Requirements Engineering en Software Testing, Prof.dr. P. Klint (CWI - UvA) Software Evolution en Software Construction, Dr. T. Kuipers (SIG) Software Process, Prof.dr. J.C. van Vliet (VU) Software Architecture. Naast de vaste docenten zullen ook regelmatig gastdocenten optreden. 2.4 Open source software Open source software krijgt bij de inrichting van het onderwijs bijzondere aandacht. Overwegingen hierbij zijn deels praktisch (toegang tot broncode van realistische systemen, mogelijkheid te werken aan projecten die breder dan de onderwijssetting zijn, etcetera), en deels ideologisch (ook overheid en bedrijfsleven hechten in toenemende mate belang aan open source software, deels om vendor lock-in tegen te werken). UvA II/OWI-i 8 HvA I&E

9 3 Vakomschrijvingen, Projectonderwijs en Examen Noot. De literatuuropgave bij de vakken kan door een docent nader ingevuld of aangevuld worden. Software Evolutie Software Evolutie 6 Tentamen en practicum Kernwoorden software maintenance, configuratie management, reverse engineering, re-engineering, software renovatie, maintenance processes. Voorkennis Kennis van een programmeertaal, enige ervaring met een software ontwikkelomgeving (Linux, Java,...) Wil een software systeem zijn waarde voor de gebruikers behouden, dan is het van groot belang dat het systeem mee kan evolueren met de veranderende eisen die de business en de technologie stellen. Vaak zal het gaan om veranderingen die plaats vinden terwijl het systeem al in productie is. In het vak software evolutie worden factoren behandeld die flexibiliteit en evolutie bemoeilijken, en technieken om starre systemen geschikt te maken voor verandering. Na afloop van dit onderdeel is de student in staat om een keuze te maken uit verschillende technieken om systemen te analyseren en meer flexibel te maken. Practicum In het practicum doet de student ervaring op met technieken voor analyse en transformatie van software systemen. Bovendien wordt de student geconfronteerd met een bestaand, groot systeem, om zo ervaring op te doen met de geleerde reverse engineering technieken. Open source projecten (Linux, Source Forge) dienen als voorbeeld. Eisen aan zalen voor college en practicum, en aan apparatuur en software Reverse engineering systeem, Linux. Literatuur T. Pigoski. Practical Software Maintenance. Best practices for managing your software investment, 384 pages. Wiley, S. Demeyer, S. Ducasse and Oscar Nierstrasz. Object-Oriented Reengineering Patterns. 304 pages. Morgan Kaufmann and DPunkt, UvA II/OWI-i 9 HvA I&E

10 Software Architectuur Software Architectuur 6 Tentamen en practicum Kernwoorden product families, software product lines, architectural patterns, design patterns, architecture trade-off analysis, viewpoints, architectural evolution. Voorkennis Kennis van en ervaring met een moderne modulaire programmeertaal (Java, C#) In dit vak wordt ingegaan op fundamentele ontwerpbeslissingen die er voor moeten zorgen dat een software systeem gedurende een lange periode in staat is te voldoen aan de gestelde eisen. Dit betreft de opdeling van een systeem in componenten, de relaties tussen deze componenten, de kwaliteitseisen die aan de individuele componenten en aan het systeem als geheel gesteld dienen te worden, en afwegingen die gemaakt dienen te worden tussen conflicterende eisen. Na dit onderdeel is de student in staat om: systeemeisen te vertalen in een systeemarchitectuur; afwegingen tussen conflicterende eisen zorgvuldig te maken en te motiveren; de kwaliteit van een voor een bepaald systeem gekozen architectuur te beoordelen; een architectuur te documenteren voor verschillende belanghebbenden, met verschillende prioriteiten. Practicum In het practicum ontwerpt de student een gedistribueerde, gelaagde architectuur. Tevens wordt een analyse uitgevoerd van de architectuur van enkele bestaande (open source) systemen. Eisen aan zalen voor college en practicum, en aan apparatuur en software Ontwerp systeem (zoals Rational Rose of Argo/UML). Literatuur L. Bass, P. Clements and R. Kazman. Software Architecture in Practice. Addison-Wesley, (Second edition, afhankelijk van beschikbaarheid.) F. Buschmann, C. Jaekel, R. Meunier, R. Rohnert and M. Stahl. Pattern-Oriented Software Architecture - A System of Patterns. John Wiley & Sons, UvA II/OWI-i 10 HvA I&E

11 Software Construction Software Construction 6 Tentamen en practicum Kernwoorden inspecties, coding standards, pair programming, build processes, configuratie management, software quality, reliability, design by contract, refactoring, code smells. Voorkennis Het vak software constructie houdt zich bezig met methoden en technieken die specifiek gericht zijn op de programmeer- en implementatie-activiteiten van een software engineering project. Voorbeelden van zulke activiteiten zijn coding en debugging, detailed design, unit testing, reviews op andermans code, optimalisaties, component integratie, enz. Na dit onderdeel is de student in staat om: een audit uit te voeren van een software-systeem; coding standards te (be-)schrijven en in te voeren in een organisatie; adequate software constructie gereedschappen te selecteren en toe te passen (make, IDE s, configure-scripts, etc); refactoring te gebruiken om sneller nieuwe features in software te kunnen implementeren en fouten sneller te kunnen repareren. Practicum In het practicum voert de student inspecties uit op een bestaande (Java-)applicatie, identificeert hij bad coding smells in de programmatuur, en past hij refactorings toe om code te verbeteren. Eisen aan zalen voor college en practicum, en aan apparatuur en software Software ontwikkelomgeving (Linux, JDE of.net). Literatuur M. Fowler. Refactoring: Improving the Design of Existing Code. 413 pages. Addison-Wesley, S. McConnell. Code Complete. A practical handbook of software construction. Microsoft Press, UvA II/OWI-i 11 HvA I&E

12 Requirements Engineering Requirements Engineering 6 Tentamen en practicum Kernwoorden requirements elictation, stakeholder analysis, scoping, use case levels, acceptance testing, business modeling, object models, analysis patterns, customer involvement, release planning. Voorkennis Het succes van een software-systeem staat of valt met de correcte interpretatie van de wensen van de toekomstige systeemgebruikers. In dit vak wordt ingegaan op een aantal specifieke technieken om deze wensen te destilleren, te formuleren in use cases, en controleerbaar te maken middels functionele acceptatietests. Na dit onderdeel is de student in staat: in overleg met beoogde eindgebruikers systeemrequirements op te stellen; requirements te vertalen in een serie functionele acceptatie-tests; een applicatiedomein te beschrijven middels object-georienteerde business modellen. Practicum In het practicum wordt in een rollenspel een stakeholder analyse uitgevoerd, en worden systeemeisen vertaald in use cases en acceptatietests. Eisen aan zalen voor college en practicum, en aan apparatuur en software Geen specifieke. Literatuur A. Cockburn. Writing Effective Use Cases. 270 pages. Addison-Wesley, M. Fowler. Analysis Patterns: Reusable Object Models. 357 pages. Addison-Wesley, UvA II/OWI-i 12 HvA I&E

13 Software Testing Software Testing 6 Tentamen en practicum Kernwoorden kwaliteitseisen, verbeterplan, test planning, test case reductie, coverage, black box testing, white box testing, unit and integratie testing, acceptatie testing, quality assurance, test-first design, test-first development, dynamische en statische procesverbetermodellen. Voorkennis Het testen van software systemen is van groot belang om te verifiëren dat een systeem het gewenste gedrag vertoont en te valideren dat het systeem beantwoordt aan de requirements. Door het testen nauw te integreren met de overige stappen in het softwareontwikkelingsproces (van requirements analyse tot implementatie) is het mogelijk kwalitatief hoogwaardige software te ontwikkelen. Na dit onderdeel is de student in staat om: kwaliteitseisen op te stellen; een overzicht te geven van diverse testtechnieken (proces en produkt); een keuze te maken uit testtechnieken; testtechnieken in te voeren in een bestaande softwareontwikkellijn. Practicum In het practicum doet de student ervaring op met een testing framework, en past dit toe op eigen en bestaande software systemen. Eisen aan zalen voor college en practicum, en aan apparatuur en software Geen specifieke. Literatuur Softwarekwaliteit: op weg naar betere software, Fred Heemstra, Rob Kusters, Jos Trienekens, ten Hagen & Stam Uitgevers, Den Haag 1e druk Testen volgens TMap, Martin Pol, Ruud Teunissen, Erik van Veenendaal, uitgever: Tutein Nolthenius, 2e druk UvA II/OWI-i 13 HvA I&E

14 Software Process Software Process 6 Tentamen en practicum Kernwoorden CMM, RUP, UP, agile methods, extreme programming, DSDM, software process improvement, project management, planning and estimation, software metrics. Voorkennis In dit vak wordt de nadruk gelegd op de samenhang tussen de eerder opgebouwde kennis. In het bijzonder wordt gekeken naar de manier waarop de eerder geleerde methoden en technieken geïntegreerd kunnen worden tot een samenhangend software process. Tevens worden de in de cursus behandelde onderwerpen in een bredere context geplaatst. Na het volgen van dit vak is de student in staat: een overzicht te geven van invloedrijke software proces modellen; een keuze te maken uit deze modellen voor een specifiek project; een proces aan te passen aan de specifieke eisen die in reele projecten gesteld worden; de effectiviteit van het in een lopend project gebruikte ontwikkelingsproces te beoordelen. Practicum In het practicum voert de student projectvoorbereidingen uit, met verschillende methodes en parameters. Ook wordt de student geconfronteerd met realistische probleemsituaties (situatieschetsen en rollenspellen). Eisen aan zalen voor college en practicum, en aan apparatuur en software Project planning tools en (mogelijk) tools voor kostenschatting. Literatuur P. Kruchten: The Rational Unified Process, An Introduction. Addison-Wesley, K. Beck. Extreme Programming Explained: Embrace Change. Addison-Wesley, UvA II/OWI-i 14 HvA I&E

15 Projectonderwijs en Examen In de loop van het projectonderwijs krijgt iedere student een interne supervisor toegewezen. De begeleiding van de student in het projectonderwijs valt onder de verantwoording van zijn interne supervisor. Het projectonderwijs krijgt gestalte in drie projecten: de Literatuurstudie, de Voorbereiding op het Mastersproject, en als sluitstuk van de opleiding het Mastersproject. Literatuurstudie Literatuurstudie 4 Verslag en bespreking Een voorbeeld van een literatuurstudie is het maken van een ge-annoteerde bibliografie volgens gegeven richtlijnen of voorbeelden. Behaalde studieresultaten kunnen worden gebruikt als indicatie voor een gerichte opdracht. In voorkomende gevallen kan de literatuurstudie aansluiten bij de afstudeerplannen van de student en een directe rol spelen in de voorbereiding van het Mastersproject. Voorbereiding Mastersproject Voorbereiding Mastersproject 2 Verslag, presentatie, accordering Dit project valt gelijktijdig met de literatuurstudie, en is gericht op het afstuderen. In de loop van dit project moet de student beslissen of hij een onderzoeksgericht Mastersproject dan wel een softwaregericht Mastersproject gaat doen. In voorkomende gevallen kan de literatuurstudie hierbij een ondersteunende rol spelen. De eindtermen voor dit project zijn: - schriftelijke vastlegging van de precieze projectdoelen, - feitelijke kennismaking/contactlegging met de externe partij(en) die betrokken zullen worden bij het Mastersproject, - een eerste opstelling van het projectplan. Op deze wijze ontstaat van ieder student een archief, dat in het verdere verloop van de studie zal worden bijgehouden en onder verantwoording van de interne supervisor valt. UvA II/OWI-i 15 HvA I&E

16 Mastersproject Mastersproject 18 Verslag, presentatie, accordering Het Mastersproject wordt uitgevoerd door een individuele student of door een groepje van twee studenten. Naast de interne supervisor krijgt elke student (of groep van twee studenten) een externe supervisor toegewezen die de omgeving van het afstuderen representeert. Het Mastersproject duurt in totaal twaalf weken. Gedurende deze periode zijn de studenten verplicht een maandelijkse voortgangsrapportage in te dienen bij hun interne supervisor. Deze rapportage moet voldoen aan een vast omschreven omvang en structuur. Het Mastersproject leidt tot het feitelijke examen Master of Software Engineering. Het individuele Master of Software Engineering examen is als volgt samengesteld: Een presentatie van één uur over het voltooide Mastersproject; Een afstudeerscriptie, geschreven in het Nederlands, overeenkomstig een vast omschreven omvang en structuur (indicatie: 10 pagina s). Het dubbele Master of Software Engineering examen voor een groep van twee studenten is als volgt samengesteld: Een presentatie van 45 minuten per kandidaat over het voltooide Mastersproject; Een afstudeerscriptie, geschreven in het Nederlands, overeenkomstig een vast omschreven omvang en structuur (indicatie: 15 pagina s). Voor de beoordeling van het examen wordt ook advies gevraagd aan de externe supervisor. Na afloop van het Mastersproject moet het archief van elke examenkandidaat het volgende bevatten: - Een beschrijving/definitie van het Mastersproject (vaste omvang en structuur), - Het contract tussen student en externe partij, - De drie maandelijkse voortgangsrapportages, - De afstudeerscriptie, - Het presentatiemateriaal (bv. beamerpresentatie), - Een evaluatieformulier ingevuld door de interne supervisor, - Een evaluatieformulier ingevuld door de externe supervisor. UvA II/OWI-i 16 HvA I&E

Master Software Engineering

Master Software Engineering Universiteit van Amsterdam Informatica Instituut Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen Hogeschool van Amsterdam Instituut Informatica en Elektrotechniek van de Opleiding Master Software Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011. Deel B. HOOFDSTUK 1 - Doelstellingen en eindtermen van de opleiding UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING studiejaar 2010-2011 Deel B MASTEROPLEIDING SOFTWARE ENGINEERING 1 september 2010 HOOFDSTUK

Nadere informatie

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam

De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam De Studie De masteropleiding Software Engineering aan de Universiteit van Amsterdam is een Nederlandstalige, voltijdse opleiding

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica

Bijlage bacheloropleiding Informatica Bijlage bacheloropleiding Informatica 2011-2012 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor

Master Software Engineering. Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Master Software Engineering Inhoud, begeleiding, tentamen dr. Anda Counotte Docent en mentor Thema Software Architectuur Design Patterns (DP) ir. Sylvia Stuurman, dr.ir. Harrie Passier en dr. Bastiaan

Nadere informatie

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2014-2015 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2014-2015 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2014 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting

Curriculum 2015-2016 Afkortingen Bachelor Informatica Propedeuse Postpropedeuse Start Vervolg Afsluiting 60,0 Gebonden keuze (8,6 EC) Afsluiting Curriculum 2015-2016 Opleidingen Open Universiteit, faculteit Management, Science & Technology, wetenschapsgebied Informatica en informatiekunde, geldig vanaf 1-9-2015 Afkortingen European Credits (studiepunten)

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de bacheloropleiding Bedrijfswiskunde en Informatica Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden. In

Nadere informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie

B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie B.Sc. Informatica Module 4: Data & Informatie Djoerd Hiemstra, Klaas Sikkel, Luís Ferreira Pires, Maurice van Keulen, en Jan Kamphuis 1 Inleiding Studenten hebben in modules 1 en 2 geleerd om moeilijke

Nadere informatie

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013

Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage bacheloropleiding Informatica 2012-2013 Bijlage I Eindtermen van de bacheloropleiding (artikel 1.3) De bachelor Informatica: a. kennis en inzicht a1. heeft kennis van en inzicht in de belangrijkste

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding

Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding vrije Universiteit amsterdam Faculteit der Exacte Wetenschappen Onderwijs- en examenregeling van de masteropleiding Computer Science Deel B Preambule In dit document wordt een A en een B gedeelte onderscheiden.

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management -

Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Sociale Wetenschappen - P Culture Organization and Management - Culture, Organization and Management Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Culture Organization and Management - 2013-2014

Nadere informatie

Studieschema bachelor Informatica

Studieschema bachelor Informatica Studieschema bachelor Informatica 6515316 code titel modulen begeleidingsvorm tentamenvorm tentamendata sept. 15 -aug. 16 Startpakket U kunt op twee momenten in het jaar in september of in februari starten

Nadere informatie

From Computer Science to Software Engineering

From Computer Science to Software Engineering From Computer Science to Software Engineering Jeroen Weber Hogeschool Utrecht jeroen.weber@hu.nl Christian Köppe Hogeschool Utrecht christian.koppe@hu.nl May 23, 2011 Introductie Hier is mijn visitekaartje.

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8

Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Aliens? http://www.youtube.com/watch?v=e5pqleh2hz8 Ontwikkelmethoden en technieken Kenmerken van ontwikkelmethoden POMT HC2 2 Vorige week 3 Rollenspel Klant is koning Communicatie en afspraken Documentatie

Nadere informatie

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN

Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EXTRA KEUZENVAK VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN Studiewijzer BACHELOR KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE VAK: C++ PROGRAMMEERMETHODEN EXTRA KEUZENVAK Semester, periode : 2 e semester, periode 4 en 5 Coördinator(en) : Arnoud Visser en Bas Terwijn Docent(en) :

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Cursus Software evolution. Dr. Bastiaan Heeren (bhr@ou.nl) Touw Symposium, 24 november 2012 Studiecentrum Amsterdam

Cursus Software evolution. Dr. Bastiaan Heeren (bhr@ou.nl) Touw Symposium, 24 november 2012 Studiecentrum Amsterdam Cursus Software evolution Dr. Bastiaan Heeren (bhr@ou.nl) Touw Symposium, 24 november 2012 Studiecentrum Amsterdam Inhoud Organisatie cursus De software vulkaan Opdracht 1: metrieken Opdracht 2: visualisatie

Nadere informatie

Introductie tot de cursus

Introductie tot de cursus 1 Plaats en functie van de cursus Software engineering is het vakgebied dat zich bezighoudt met alle aspecten van het doelmatig produceren van hoogwaardige software die vanwege de omvang of complexiteit

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Inleiding ontwikkelmethoden

Inleiding ontwikkelmethoden Inleiding ontwikkelmethoden 1 Ontwikkelmethoden en Technieken POMT HC1 2 Ronald de Waal Opleiding TU Delft: industrieel ontwerpen Diverse softwarebedrijven, internet ontwerp vanaf 1994 Docent systeemontwikkeling

Nadere informatie

Praktische zaken INFOB3SO

Praktische zaken INFOB3SO Praktische zaken INFOB3SO Department of Information and Computing Sciences, Universiteit Utrecht November 7, 2014 Welkom bij INFOB3SO Ofwel: Systeemontwikkeling: Methoden en Management Vervolg op MSO,

Nadere informatie

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove

Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Voorbereiding onderwijsvisitatie: Bachelor Opleidingsonderdelen J. Broeckhove Gevorderd Programmeren Verplicht onderdeel: BA2, 1 e semester, 6 studiepunten, 30+30 contacturen Vakbeschrijving Werkvorm Evaluatievorm

Nadere informatie

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte

Keuzes in de propedeuse De propedeuse kent geen gebonden keuzeruimte en geen vrije ruimte Uitvoeringsregeling 2016-2017 Bacheloropleiding Faculteit Management, Science & Technology wo bacheloropleiding Informatiekunde (Bachelor of Science Information Science) De voertaal in deze opleiding is

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2011-2012 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2011-2012 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Evo Evolutionary Project Management. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Evo Evolutionary Project Management Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. EVO... 4 3. FASERING...

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6

: Afstudeerproject BSc KI : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : semester 2, periode 5 en 6 Studiewijzer BACHELOR OPLEIDING KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE Vak : Afstudeerproject BSc KI Opleiding : Bachelor Kunstmatige Intelligentie Studiejaar, Semester, Periode : 2015-2016 semester 2, periode 5 en

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Voorlichtingsdag Bedrijfskunde. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Voorlichtingsdag Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde PROGRAMMA Bedrijfskunde@VU: hoe, wat en waarom? Prof. dr. W.E.H. Dullaert, Opleidingsdirecteur bachelor bedrijfskunde

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8

Samenvatting aanvraag. Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Bijlage 8 Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1 Verplaatsing

Nadere informatie

De tester als bruggenbouwer

De tester als bruggenbouwer De tester als bruggenbouwer Tim Koomen Testnet voorjaarsevenement 9 juni 2004 Agenda Bruggen Enkele bruggen toegelicht De bruggenbouwer Trends Sogeti Nederland B.V. Pagina 1 Bruggen Systeem Beheer Stuur

Nadere informatie

Software Quality Assurance Plan

Software Quality Assurance Plan FACULTEIT WETENSCHAPPEN Software Quality Assurance Plan Software Engineering groep 3 Jeroen Van den haute Versie Datum Auteur Commentaar 0.1 09/11/2010 Jeroen Van den haute Eerste versie 0.2 12/11/2010

Nadere informatie

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken

Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken Releasen met een druk op de knop: Met behulp van Continuous Delivery sneller uw doel bereiken De business organisatie heeft altijd stijgende verwachtingen van uw IT organisatie. Meer dan ooit is het van

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Computer Science (uitlopende programmering) (Master of Science Computer Science) De voertaal in deze opleiding

Nadere informatie

Hoorcollege I: PGA en de talen PGLA en PGLB Alban Ponse

Hoorcollege I: PGA en de talen PGLA en PGLB Alban Ponse Hoorcollege I: PGA en de talen PGLA en PGLB Alban Ponse CSP Faculteit NWI Instituut voor Informatica Universiteit van Amsterdam http://www.science.uva.nl/~alban/ 26 september 2003, 1 Wie zijn wij? Inge

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Cursusjaar 2015-2016 Versie september 2015 2015 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011

Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs- en Examenregeling van de Bacheloropleiding Molecular Science & Technology 2010-2011 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Uitvoeringsregeling/Bijlage behorend bij de Onderwijs-

Nadere informatie

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS

BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS BOKS HBO-ICT NIOC 2013 5 APRIL 2013 MISCHA BECKERS INHOUD Body of knowledge and skills (BoKS) HBO-i domeinbeschrijving Curriculumontwikkeling 3 BODY OF KNOWLEDGE AND SKILLS verantwoording veel hogescholen

Nadere informatie

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde

Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Vernieuwing Bacheloropleidingen Informatica en Informatiekunde Marko van Eekelen, Remko Helms, Evert van de Vrie TouW Informatica symposium 21 november 2015 Aanleiding vernieuwing Open Universiteit Ministerie

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE DUALE MASTEROPLEIDING TAALWETENSCHAPPEN 90 EC PROGRAMMA NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-201 Deel

Nadere informatie

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL

STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL School of Business and Economics STUDIEGIDS PREMASTERPROGRAMMA ACCOUNTING & CONTROL Collegejaar 2017-2018 Versie september 2017 2017 Vrije Universiteit, Amsterdam PREMASTERPROGRAMMA EN DOORSTROOMEISEN

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2003-2004. voor de masteropleiding SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2003-2004. voor de masteropleiding SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER ONDERWIJSINSTITUUT INFORMATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2003-2004 voor de masteropleiding SYSTEEM- EN NETWERKBEHEER In de Onderwijs- en Examenregeling (OER) is de inhoud en de inrichting

Nadere informatie

TFS als perfecte tool voor Scrum

TFS als perfecte tool voor Scrum TFS als perfecte tool voor Scrum René van Osnabrugge renevo@delta-n.nl About me René van Osnabrugge Communicate @renevo renevo@delta-n.nl http://osnabrugge.wordpress.com Agenda Wat is Scrum? Wat is ALM

Nadere informatie

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Unified Process... 4 3. Fasering... 5 3.1.

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam.

Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Model Driven Software Development: Geen toekomst maar realiteit. 4 juni 2009, WTC, Amsterdam. Welke hoort in dit rijtje niet thuis? Weg- en waterbouw Huizen- en kantoorbouw Stedenbouw Auto- en vliegtuigbouw

Nadere informatie

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software

OPTIMIZE Vacature. JAVA Developer. Divisie Just Software OPTIMIZE Vacature JAVA Developer Divisie Just Software Just Software ontwikkelt en levert reeds meer dan 15 jaar haar eigen geïntegreerde softwareoplossingen voor het beheer van administratieve processen

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Contact the Agency. Tim Stienen José

Contact the Agency. Tim Stienen José Contact the Agency Tim Stienen 0621127816 tim@rockstars.nl José Zie hier het profiel van onze Java developer José uit Noord- Brabant. José stelt zich graag voor aan de hand van onderstaande vragen. Hoe

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr)

Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Rapport over het werkprofiel van Software engineer (sr) Identificatienummer: Publicatiedatum: 19 november 2015 Leeswijzer Dit rapport omschrijft het werkprofiel van 'Software engineer (sr)' zoals die door

Nadere informatie

Practicumhandleiding. (versie 2010)

Practicumhandleiding. (versie 2010) (versie 2010) Belangrijk! In deze handleiding treft u alle informatie aan die nodig is voor de uitvoering van het practicum. Behalve de organisatie van het practicum zelf en een korte beschrijving van

Nadere informatie

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015

Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 Deel B van de onderwijs- en examenregeling voor de duale masteropleiding Communicatie- en informatiewetenschappen, 90 EC, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze

Nadere informatie

Business Process Management

Business Process Management Business Process Management Prof. dr. Manu De Backer Universiteit Antwerpen Katholieke Universiteit Leuven Hogeschool Gent Wat is een bedrijfsproces? Een verzameling van (logisch) gerelateerde taken die

Nadere informatie

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010

Curriculumherziening. Bacheloropleiding Informatiekunde. Eindtermen. Informatiekunde. Het eerste jaar. Bacheloropleiding 4/27/2010 Bacheloropleiding Curriculum 2010-2011 Curriculumherziening Departement ß-faculteit Universiteit Utrecht onderwijs visitatie zelfevaluatie masteropleidingen bachelor informatiekunde vakgebied docenten

Nadere informatie

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten.

Voor de master (uitlopende programmering) worden vanaf de OER geen nieuwe studenten meer toegelaten. Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science & Technology wo masteropleiding Software Engineering (uitlopende programmering) (Master of Science Software Engineering) De voertaal in

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing - 2010-2011 Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2010-2011 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN

B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN B. OPLEIDINGSSPECIFIEK DEEL VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE RESEARCH MASTER FILOSOFIE FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN 2015-2016 Deel B: Opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Bachelor Eind Project

Bachelor Eind Project Bachelor Eind Project Robert Hekkenberg & Ido Akkerman 14-12-2015 Delft University of Technology Challenge the future 2 Vandaag Toegangseisen Leerdoelen Onderwijsvorm Beoordeling Praktische zaken Ondersteunende

Nadere informatie

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden:

2. Selectie van studenten geschiedt op basis van een oordeel over de volgende kerncompetenties van belangstellenden: Opleidingsspecifieke deel OER, 2017-2018 Opleiding / programma: Theologie en Religiewetenschappen Programma: Religie en Samenleving Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding 1. Voor toelating tot de

Nadere informatie

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool)

Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) Niveau 1 Competenties uit het curriculum HBO Werktuigbouwkunde (aan de Haagse Hogeschool) 1. Analyseren: Behaald 1 2 Ontwerpen: Behaald 2 3 Realiseren: Behaald 3 4 Beheren: Onbehaald 4 5 Managen: Onbehaald

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV

Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Test Automatisering? Mislukken Slagen gegarandeerd! Ruud Teunissen - Polteq Test Services BV Mislukken Slagen gegarandeerd 2 Mislukken Slagen gegarandeerd Management verwacht onmiddellijk R.O.I. Doel:

Nadere informatie

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil

Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil Scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum scrumscrumscrumscrumscrumscrum agileagileagileagileagileagileagileagil eagileagileagileagileagileagileagileagi leagileagileagileagileagileagileagileag

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding

Opleidingsspecifiek deel MA Geschiedenis. toelatingseisen opleiding Opleidingsspecifiek deel Art.2.1 toelatingseisen opleiding 1. Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van een Nederlands of een buitenlands diploma van hoger onderwijs, die aantoont te beschikken over

Nadere informatie

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008

Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Titel, samenvatting en biografie Eibert Dijkgraaf Kijk verder dan je test neus lang is: Life Cycle Testing Scan Voorjaarsevent Testnet: 30 juni 2008 Samenvatting: Eibert Dijkgraaf (testconsultant Test

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development

BiZZdesign. Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools. Research & Development BiZZdesign Bouwen van sterke en wendbare organisaties met behulp van standaarden, methode, technieken en tools Research & Development 1 Profile CV Joost Niehof Name Grade Nationality Residence Role Joost

Nadere informatie

R O D Y M I D D E L K O O P, R O D Y. M I D D E L K O O P @ H A N. N L, @ R O D M I D D E

R O D Y M I D D E L K O O P, R O D Y. M I D D E L K O O P @ H A N. N L, @ R O D M I D D E 1 DDOA 2 Semester Keuze uit 15 Combinatie bepaalt opleiding Student kiest er 3 die samen met stage het 2e/3e jaar vormen 3 INGEZOOMD: DDOA 7.5 ECTS 7.5 ECTS 15 ECTS Project 4 BEROEPSTAAK Ontwikkel een

Nadere informatie

Plan van Aanpak Afstuderen

Plan van Aanpak Afstuderen Plan van Aanpak Afstuderen Michiel Graat 27-09-2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Terminologie............................. 3 1.2 Opdracht............................... 4 1.3 JavaCard...............................

Nadere informatie

De brug tussen requirement engineer en gebruiker

De brug tussen requirement engineer en gebruiker De brug tussen requirement engineer en gebruiker Gerlof Hoekstra Even kennismaken Senior testconsultant / product manager In de ICT sinds 1985 Sinds 1993 testen/kwaliteitszorg Opdrachtgevers Postbank KPN

Nadere informatie

Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen Universiteit van Amsterdam Februari 2007. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen Universiteit van Amsterdam Februari 2007. Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica Zelfevaluatierapport ten behoeve van de externe beoordeling van de Master Software Engineering CROHO-registratie 60228 Onderwijsinstituut Informatiewetenschappen Universiteit van Amsterdam Februari 2007

Nadere informatie

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04

Opleidingsplan. Studenten. MDL- referentie. Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis D04 Opleidingsplan Studenten Clermond de Hullu Wiebren Wolthuis Simon Wels Maik Gosenshuis MDL- referentie D04 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen Door wie 0.1 20-09- 2009 Eerste opzet voor het document.

Nadere informatie

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2

Ontwikkelmethoden en technieken. Ontwikkelmethoden & Technieken HC 2 Ontwikkelmethoden en technieken 1 Vandaag Een kleine geschiedenis (vervolg) Klein stukje XP Afbakening verwachtingen 2 Werkwijze theorie Lesstof Presentaties Boek Aantekeningen Introductie/overzicht Week

Nadere informatie

Satisfy the real (and changing) customer expectation

Satisfy the real (and changing) customer expectation Han Duisterwinkel Test & Quality competence RUP competence LogicaCMG Nederland B.V. Eemsgolaan 1 P.O. Box 70237 9704 AE Groningen The Netherlands www.logicacmg.com @logicacmg.com

Nadere informatie

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013

Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Minor Goede doelen, filantropie en non-profits Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - Onderwijscentrum VU - Minoren - 2012-2013 I Inhoudsopgave

Nadere informatie

Opleider. Context. Doel

Opleider. Context. Doel Opleider Doel (Mede)ontwikkelen van het opleidingsbeleid en ontwikkelen en (laten) verzorgen van trainingen en voor verschillende interne en/of externe doelgroepen, binnen de kaders van het beleid en de

Nadere informatie

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010

Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Programma Bachelor- en Masteropleiding Informatica 2009-2010 Curriculumcommissie Redactie: Jos Roerdink Laatst herzien: 26 maart 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Bacheloropleiding 1 3 Masteropleiding

Nadere informatie

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing

Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - Fac. der Economische Wet. en Bedrijfsk. - P Marketing Premaster Marketing Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 Vrije Universiteit Amsterdam - - P Marketing - 2012-2013 I De premasteropleiding duurt maximaal één jaar en is bestemd voor

Nadere informatie

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur

Opleidingsspecifieke deel OER, Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Opleidingsspecifieke deel OER, 2015-2016 Opleiding / programma: Neerlandistiek/ Nederlandse taal en cultuur Artikel Tekst 2.1 Toelatingseisen opleiding Alle studenten die per 1 september 2016 willen starten

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Microsoft Certified Solutions Associate

Microsoft Certified Solutions Associate 1 BUSINESS ICT MANAGEMENT STUDIES. FACTSHEET MASTERCLASS DEEL HBO-ICT OPLEIDING Microsoft Certified Solutions Associate INCLUDED CURSUS DATA MANAGEMENT INFRASTRUCTURE LINUX SQL ASP NET EXCHANGESERVER 2010

Nadere informatie

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User

RUM. requirements Management. SPIder session Project. driven by requirements 25th april. Risk assessed User RUM Risk assessed User requirements Management - SPIder session Project driven by requirements 25th april Copyright 2006 ps_testware - Gijs Kuiper Risk assessed User requirement Management Personalia Gijs

Nadere informatie

Auditen van Agile projecten

Auditen van Agile projecten Auditen van Agile projecten Platform voor Informatiebeveiliging 10 december 2013 Merijn van der Zalm & Marcel Trijssenaar Agenda Belang van assurance op agile ontwikkelen Agile versus Waterval Perspectief

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren

Competenties Luuk van Paridon. Analyseren Competenties Luuk van Paridon Overzicht waar ik nu sta: Afbeelding 1: Spinnenweb competenties De groene lijn geeft aan welke competenties ik tot nu toe behaald heb (zie Afbeelding 1). De competenties die

Nadere informatie

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014

Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 1/6 Vrijstelling binnen een bacheloropleiding van de faculteit Informatica, 2013-2014 Iedereen van 18 jaar of ouder kan bij de Open Universiteit starten met een bacheloropleiding van de faculteit Informatica:

Nadere informatie