Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek"

Transcriptie

1 Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek

2 VVK Architectuur en Stedenbouw BV Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

3 VVK Architectuur en Stedenbouw BV Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 referentie projectcode status HLML3-2/doea/003 HLML3-2 definitief projectleider projectdirecteur datum ing. G.A. Krone ir. A.M. Schakel 21 april 2006 autorisatie naam paraaf goedgekeurd ing. G.A. Krone van Twickelostraat 2 Het kwaliteitsmanagementsysteem van is gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000 postbus AE Deventer telefoon telefax Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Raadgevende ingenieurs b.v., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

4 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER Wegverkeerslawaai Railverkeerslawaai Luchtvaartlawaai 3 3. MODELLERING 5 4. UITGANGSPUNTEN Wegverkeer Intensiteiten Wegdektypen Maximumsnelheid Railverkeer Luchtvaart 8 5. BEREKENINGEN EN RESULTATEN Wegverkeer Railverkeer TOETSING RESULTATEN Wegverkeer Railverkeer Luchtvaart Cumulatie wegverkeer, railverkeer en luchtvaart CONCLUSIE 15 laatste bladzijde 15 bijlagen aantal bladzijden I Overzicht plangebied 2 II Wettelijke zones weg- en railverkeer 1 III Situering rekenpunten 1 IV Modelleringsgegevens wegverkeer 11 V Modelleringsgegevens railverkeer 3 VI Geluidbelastingscontouren Schiphol 3 VII Resultaten wegverkeer 4 VIII Resultaten railverkeer 2 IX Resultaten cumulatie (MKM) 2 HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

5 1. INLEIDING heeft in 2002 in opdracht van VVK Architectuur en Stedenbouw b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige geluidbelasting van een drietal nieuwe locaties voor woningbouw te Halfweg. Deze drie locaties zijn hiertoe aangewezen in het bestemmingsplan Halfweg De resultaten van dat onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2002, rapport HLML3-1 d.d. 7 april Een overzicht van het plangebied is opgenomen in bijlage I. In opdracht van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is thans het onderzoek geactualiseerd, waarbij het peiljaar 2016 als uitgangspunt is genomen voor de bepaling van de geluidbelasting. Doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat de geluidbelasting, als gevolg van wegverkeer, railverkeer en luchtvaart, in het plangebied is en ter plaatse van de nieuwe bouwlocaties. Op basis van de berekende geluidbelastingen kan worden aangegeven of er een hogere waarde moet worden vastgesteld. Middels overdrachtsberekeningen uitgevoerd met behulp van een akoestisch model is de akoestische situatie in het plangebied bepaald. Hiertoe is de situatie geschematiseerd tot rijlijnen, bodemgebieden en objecten (gebouwen). De uitkomsten van de berekeningen zijn vervolgens getoetst aan het wettelijke kader. Middels een aantal tabellen en plots wordt de akoestische situatie in de gebieden weergegeven. In hoofdstuk twee wordt het wettelijk kader van dit onderzoek omschreven. In het derde hoofdstuk wordt aangegeven hoe het akoestisch model is opgezet. De uitgangspunten van het wegverkeer, railverkeer en de luchtvaart komen in hoofdstuk vier aan bod. Vervolgens behandelt hoofdstuk vijf de berekeningsresultaten. In hoofdstuk zes worden de resultaten getoetst aan het wettelijk kader en vindt een kwalificatie van de akoestisch omgeving plaats. Ten slotte staan de conclusies van het onderzoek in hoofdstuk zeven. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

6 2. WETTELIJK KADER 2.1. Wegverkeerslawaai De drie nieuwbouw locaties liggen in de wettelijke zone van de N200, de weg tussen Amsterdam en Haarlem. De zone van een weg wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel. Tabel 2.1. Breedte van geluidzones bij wegen aantal rijstroken breedte geluidzone in meters breedte geluidzone in meters (buitenstedelijk) (stedelijk) 1 of of of meer De definities van het buitenstedelijk en stedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 van de Wet geluidhinder. Als buitenstedelijk wordt aangemerkt: - het gebied buiten de bebouwde kom; - het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg die binnen de bebouwde kom ligt. Het stedelijk gebied is dus het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de geluidzones van autowegen en autosnelwegen. De wettelijke zone bedraagt op basis van bovenstaande uitgangspunten voor de N meter. Deze zone staat op een kaart weergegeven in bijlage II. Bij de bepaling van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting buiten aan de gevel wordt conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 een aftrek toegepast in verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden. Deze aftrek bedraagt 2 db(a) voor wegen met een voor lichte voertuigen representatieve snelheid van 70 km per uur en hoger en 5 db(a) voor overige wegen. Krachtens artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 geldt deze correctie niet voor de geluidbelasting in gebouwen. Bij de berekening is voor de N200 de aftrek van 5 db(a) conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift toegepast. Voor de gevelbelasting van nieuwe woningen langs een bestaande weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Een hogere waarde kan worden vastgesteld tot maximaal 70 db(a) indien er binnenstedelijk sprake is van vervangende nieuwbouw. In onderstaande tabel is de normstelling weergegeven voor nieuwe situaties. Tabel 2.2. Grenswaarden wegverkeerslawaai in nieuwe situaties situatie: nieuwe woning/bestaande weg voorkeursgrenswaarde hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing nieuw te bouwen woning 50 db(a) stedelijk: 65 db(a) buitenstedelijk: 55 db(a) nieuw te bouwen agrarische woning 50 db(a) stedelijk: n.v.t. buitenstedelijk: 60 db(a) vervangende nieuwbouw* 50 db(a) stedelijk: 70 db(a) buitenstedelijk: n.v.t. hoogst toelaatbare binnenniveau 35 db(a) 35 db(a) 35 db(a) * Nog te bouwen woningen in stedelijk gebied waar bijvoorbeeld sprake is van het opvullen van open ruimte in een bestaande structuur (zie artikel 83 lid 5 Wet geluidhinder). Indien een hogere waarde wordt vastgesteld dient de geluidwering van de gevel van nieuw te bouwen woningen dusdanig te zijn dat als gevolg van het wegverkeer een binnenniveau van 35 db(a) niet wordt overschreden. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

7 2.2. Railverkeerslawaai De drie nieuwbouwlocaties zijn gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de spoorlijn Amsterdam Haarlem. De zonebreedte bedraagt 300 meter. In bijlage II is de zone voor railverkeer weergegeven op een plattegrond. Voor de geluidbelasting van nieuwe woningen als gevolg van een bestaande spoorlijn geldt een voorkeursgrenswaarde van 57 db(a) en een maximale ontheffingswaarde van 70 db(a). Indien een hogere waarde wordt vastgesteld dient de geluidwering van de gevel dusdanig te zijn, dat als gevolg van het railverkeer een binnenniveau van 35 db(a) niet wordt overschreden Luchtvaartlawaai Het luchthavenverkeerbesluit is gericht op de beheersing van de belasting van het milieu door het luchthavenluchtverkeer van de luchthaven Schiphol. Tezamen met het luchthavenindelingbesluit, dat de ruimtelijke maatregelen op rijksniveau bevat, is het besluit een uitwerking van het nieuwe hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart, zoals dat in die wet is opgenomen door de wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol. Voor de gronden rondom Schiphol is op grond van artikel 8.4 van de Wet luchtvaart het Luchthavenindelingbesluit Schiphol 1 (hierna: LIB) vastgesteld. Voor de gronden, die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 3 van het LIB gelden op grond van artikel van dit besluit beperkingen binnen het aangewezen beperkingengebied. Het beperkingengebied omvat vier deelgebieden: - gebied 1: de veiligheidsloopzone; - gebied 2: de geluidsloopzone; - gebied 3: een veiligheidszone; - gebied 4: een geluidzone. Naast deze vier deelgebied zijn in het LIB beperkingen opgenomen met betrekking tot hoogte van bebouwing en met betrekking tot functies met een vogelaantrekkende werking. In onderstaande figuur zijn de geluidzone en de situering van het plangebied (schematisch aangegeven m.b.v. de rode cirkel) weergegeven. De gehele geluidzone is in bijlage VI weergegeven. Het plangebied bevindt zich gedeeltelijk binnen de geluidzone. Binnen dit gebied zijn geen nieuwe woningen, woonwagens, woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen toegestaan, behoudens be- 1 Besluit van 26 november 2002, besluit wijziging van 23 augustus HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

8 staand gebruik. Van bestaand gebruik is sprake indien op de datum van inwerkingtreding van dit besluit op de desbetreffende plaats een gebouw rechtmatig aanwezig is en overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt, of voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een bouwvergunning is verleend voor dit gebouw op de desbetreffende plaats, mits binnen zes maanden na die datum een begin met de werkzaamheden is gemaakt. Woningen, gebouwen met een onderwijsfunctie of gezondheidsfunctie binnen dit gebied nummer 4 mogen derhalve niet worden gebouwd, noch worden uitgebreid. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn in het beperkingengebied 4, a contrario geredeneerd, wel mogelijk (zowel met een lage als met een hogere gebruiksintensiteit). Van het uit artikel voortvloeiende verbod voor de daarin bedoelde respectievelijk genoemde typen gebouwen kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken op grond van artikel 2.2.1, lid 7 LIB, mits een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9, lid 3 van de Wet luchtvaart is ontvangen. Zo zijn, waar het gaat over woningen, afwijkingen voorstelbaar als sprake is van het opvullen van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing, functiewijziging, herbouw van woningen op een minder milieubelaste plaats of bouw van bedrijfswoningen. Daarbij zullen de volgende beleidslijnen worden gehanteerd: - bij herbouw wordt uitgegaan van een vervanging van 1 op 1, dus geen uitbreiding van de woningvoorraad. De vervanging moet elders in het beperkingengebied kunnen worden gerealiseerd op een minder milieubelastende plaats. De te vervangen woning moet aan de voorraad worden onttrokken en ter plaatse mag geen andere kwetsbare bestemming worden gerealiseerd; - voor de bouw van bedrijfswoningen moet de noodzaak worden aangetoond; - bij de opvulling van open gaten wordt onderscheid gemaakt tussen open gaten in lintbebouwing en open gaten in stedelijk of dorpsgebied. Wat betreft voor zover hier van belang bij bestaand stedelijk gebied of dorpskommen wordt een maximum gehanteerd van 25 woningen; - bij functiewijziging moet de wenselijkheid worden aangetoond. Bijvoorbeeld dat het bestaande gebouw om architectonische of cultuurhistorische redenen behouden moet blijven. Er geldt dan een maximum van 25 woningen of appartementen. Worden gebouwen gesloopt, dan is het gestelde omtrent opvulling van open gaten van toepassing; - er is een verklaring van geen bezwaar nodig van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van VROM. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

9 3. MODELLERING Op basis van het akoestisch onderzoek van 2002 is voor de toekomstige situatie met behulp van het softwarepakket Geonoise versie 5.20 een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld conform de Standaard Rekenmethode II. Voor wegverkeerslawaai staat dit omschreven in het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai uit 2002 en voor railverkeerslawaai in het Reken- en meetvoorschrift Railverkeerslawaai uit Het model schematiseert de situatie in rijlijnen, bodemgebieden en objecten (gebouwen). Om de geluidbelasting in de drie gebieden inzichtelijk te maken, is een grid van rekenpunten over het plangebied gelegd. De rekenpunten liggen op een hoogte van 5 meter. Door dit te berekenen is het mogelijk om de relevante geluidcontouren te presenteren. Bovendien is in de gebieden een aantal rekenpunten gelegd. Een aantal daarvan is gesitueerd op de locatie waar de voorgevelrooilijn verwacht mag worden. De berekeningshoogten zijn gemodelleerd op drie hoogten, corresponderend met drie woonlagen, namelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Voor een overzicht van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage III. De autowegen en waterpartijen zijn als akoestisch hard ingevoerd (B=0,0), de rest van het plangebied als akoestisch zacht (B=1,0). Voor de berekening van de geluidbelastingen buiten aan de gevel is in het rekenmodel rekening gehouden met zowel een kruispunttoeslag voor optrekkend en afremmend verkeer als een aftrek van 5 db(a) conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai Voor de bepaling van het binnenniveau is wel rekening gehouden met een kruispunttoeslag, maar is de aftrek van 5 db(a) krachtens artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift niet toegepast. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

10 4. UITGANGSPUNTEN 4.1. Wegverkeer Intensiteiten De relevante verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektypen van de N200 en de Oranje Nassaustraat zijn overgenomen uit het door Cauberg-Huygen uitgevoerd akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, reconstructie N200 te Halfweg, rapport Bij de prognose voor de verkeersintensiteiten in 2016 is rekening gehouden met de openstelling van de Westrandweg in De verdeling van de verkeersintensiteiten over de perioden, voertuigcategorieën en wegdelen is in onderstaande tabel weergegeven. De situering van de verschillende wegdelen zijn in bijlage IV schematisch weergegeven. Tabel 4.2. Verkeersintensiteiten N (motorvoertuigen per uur) dagperiode nachtperiode wegdeel/ voertuigcategorie licht middel zwaar licht middel zwaar Bovenstaande intensiteiten zijn vervolgens aangepast zodat rekening wordt gehouden met de herontwikkeling van het CSM-terrein. Dit houdt een verhoging van de intensiteiten in met 500 voertuigen per etmaal, waarbij eenzelfde verdeling (per periode, voertuigcategorie en wegdeel) wordt aangehouden als in bovenstaande tabel. De intensiteiten voor het model staan in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 4.3. Verkeersintensiteiten N inclusief CSM-terrein (motorvoertuigen per uur) dagperiode nachtperiode wegdeel/ voertuigcategorie licht middel zwaar licht middel zwaar Naast de bovenstaande intensiteiten en de verdeling is er nog een aantal uitgangspunten van belang voor de modellering, zoals het wegdektype en de maximumsnelheid Wegdektypen Voor de toekomstige situatie van de N200 worden twee verschillende wegdektypen toegepast, ZOAB 0/16 en SMA 0/11. De toepassingsgebieden voor de twee wegdektypen zijn schematisch in bijlage IV weergegeven. Voor de twee verschillende wegdektypen worden in het rekenmodel correcties toegepast. ZOAB 0/16 is een open deklaag en heeft een karakteristieke steengradering van ZOAB 6/16. Voor dit type wegdek kunnen de wegdekcorrecties van een 1-laags ZOAB worden toegepast. Het wegdek SMA 0/11 valt onder de categorie van het referentiewegdek en heeft dus per definitie een wegdekcorrectie van 0 db(a). HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

11 Tabel 4.4. Reductiewaarden wegdektypen (bron: Octaaf 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz ZOAB 0/16 1,30-3,70-4,00 0,06-2,27-4,33-3,32 0,17 SMA 0/11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maximumsnelheid De uitgangspunten betreffende de te hanteren snelheden zijn samengevat in onderstaande tabel. Tabel 4.5. Snelheden wegverkeer wegdeel maximumsnelheid (km/h) Oranje Nassaustraat 30 N Gezien het voornemen om de Oranje Nassaustraat als 30 km/h weg te inrichten, is deze weg voor de toekomstige situatie niet in het model opgenomen. De kruispunten Osdorperweg N200 en Oranje Nassaustraat N200 worden voorzien van een gekoppelde verkeersregelinstallatie, zodat een groene golf mogelijk wordt. Aangenomen wordt dat het kruispunt Osdorperweg N200 gezien de situering, op een afstand van minimaal 200 meter met afscherming door tussenliggende gebouwen, geen relevante bijdrage levert aan de geluidbelasting ter plaatse van de drie nieuwbouwlocaties. Het kruispunt Oranje Nassaustraat N200 zal wel een relevante bijdrage leveren aan de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwbouwlocaties. In het rekenmodel wordt afhankelijk van het type kruispunt een correctiewaarde aan het kruispunt toegekend. De kruispuntcorrectie voor een ontvanger is afhankelijk van de afstand tussen het reken- en kruispunt en het kruispuntkental. Uitgaande van een eerste orde en ongelijkwaardig kruispunt, ter plaatse van de Oranje Nassaustraat en de N200, in combinatie met een groene golf wordt de waarde voor het kruispuntkental ½. De modelleringsgegevens voor het wegverkeer zijn in bijlage IV opgenomen Railverkeer Voor het railverkeer zijn in het model de spoorgegevens geïmporteerd uit het akoestisch spoorboekje van de Nederlandse Spoorwegen, Aswin versie 2006, databestand v12/05. Hierbij is voor het peiljaar 2016 de prognose voor 2010/2015 gehanteerd. Een overzicht is weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 4.1. Treinintensiteiten 2016 (bakken/uur) treincategorie periode 1. MAT64 2. ICR/ICM 3. SGM 4. CARGO 8. IRM/DDM dag 24,00 0,00 48,00 8,87 80,00 avond 24,00 52,00 48,00 13,30 32,00 nacht 4,50 9,76 9,00 6,65 6,00 Naast deze intensiteiten biedt het akoestische spoorboekje nog meer informatie over bijvoorbeeld de rijsnelheden en de typen bovenbouw. Al deze gegevens worden geïmporteerd in het overdrachtsmodel. De enige akoestisch relevante wijziging ten opzichte van de prognose van 2002 betreft de bovenbouw. In de prognose van 2002 was het merendeel van de bovenbouw voorzien van houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed. In de prognose van 2004 is de bovenbouw van houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed op een aantal plaatsen vervangen door betonnen dwarsliggers. Deze betonnen dwarsliggers zorgen voor een reductie van ca. 2 db(a) in de geluidbelasting ten opzichte van de situatie in HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

12 Aanvullend is voor de spoorbrug ten noordoosten een toeslag in de berekeningen meegenomen. Als uitgangspunt is een brugtoeslag van ca. 3 db(a) gehanteerd De modelleringsgegevens voor het railverkeer zijn in bijlage V opgenomen Luchtvaart Voor luchtvaartlawaai te Halfweg is door de gemeente Haarlemmerliede in het document met uitgangspunten Verkeersintensiteiten wegverkeer en geluid Schiphol een verwijzing naar een website opgenomen. Op de website (http://mapserver.rivm.nl/directxs/) zijn door het Milieu Natuur Planbureau de geluidbelastingscontouren van Schiphol geplaatst. Voor de toekomstige situatie zullen de gegevens van 2010 worden gebruikt, aangezien deze het peiljaar 2016 het best benaderen. Aan de hand van deze uitgangspunten zijn in bijlage VI de geluidbelastingscontouren van Schiphol weergegeven. De geluidbelasting van Schiphol is uitsluitend in de berekeningen betrokken om eventuele cumulatieve effecten te kunnen kwantificeren. Voor de cumulatie is aangenomen dat de nachtperiode de maatgevende periode is. Tevens wordt aangenomen dat L NIGHT -waarde, van maximaal 43 db(a), overeenkomt met de geluidbelasting buiten aan de gevel. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

13 5. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 5.1. Wegverkeer Op basis van bovenstaande intensiteiten zijn middels het akoestische overdrachtsmodel de geluidbelastingen in de drie gebieden bepaald voor De relevante invoergegevens van het model staan weergegeven in bijlage IV. In onderstaande tabellen staan de resultaten weergegeven voor de meest relevante punten. Dit zijn de punten gelegen op de te verwachten voorgevelrooilijn uit het nieuwe bestemmingsplan. Voor een overzicht van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage III. Voor de berekening van de geluidbelastingen buiten aan de gevel is in het rekenmodel rekening gehouden met zowel een kruispunttoeslag voor optrekkend en afremmend verkeer als een aftrek van 5 db(a) conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai Tabel 5.1. Geluidbelastingen buiten aan de gevel t.g.v. N200 inclusief aftrek artikel 6 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 58,3 51,7 61,7 1b 1 4,5 58,9 52,2 62,2 1c 1 7,5 58,9 52,2 62,2 2a 1 1,5 58,0 51,3 61,3 2b 1 4,5 58,6 51,9 61,9 2c 1 7,5 58,6 51,9 61,9 6a 2 1,5 58,7 52,2 62,2 6b 2 4,5 59,4 52,8 62,8 6c 2 7,5 59,4 52,8 62,8 7a 2 1,5 59,5 53,0 63,0 7b 2 4,5 60,0 53,4 63,4 7c 2 7,5 59,9 53,3 63,3 14a 3 1,5 59,3 52,7 62,7 14b 3 4,5 60,1 53,5 63,5 14c 3 7,5 60,1 53,5 63,5 15a 3 1,5 59,9 53,3 63,3 15b 3 4,5 60,6 54,0 64,0 15c 3 7,5 60,5 53,9 63,9 16a 3 1,5 59,5 52,9 62,9 16b 3 4,5 60,2 53,5 63,5 16c 3 7,5 60,2 53,5 63,5 Voor de bepaling van het binnenniveau is wel rekening gehouden met een kruispunttoeslag, maar is de aftrek van 5 db(a) krachtens artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 niet toegepast. Tabel 5.2. Geluidbelastingen t.b.v. binnenniveau t.g.v. N200 exclusief aftrek artikel 6 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 63,3 56,7 66,7 1b 1 4,5 63,9 57,2 67,2 1c 1 7,5 63,9 57,2 67,2 2a 1 1,5 63,0 56,3 66,3 2b 1 4,5 63,6 56,9 66,9 2c 1 7,5 63,6 56,9 66,9 6a 2 1,5 63,7 57,2 67,2 6b 2 4,5 64,4 57,8 67,8 6c 2 7,5 64,4 57,8 67,8 HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

14 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 7a 2 1,5 64,5 58,0 68,0 7b 2 4,5 65,0 58,4 68,4 7c 2 7,5 64,9 58,3 68,3 14a 3 1,5 64,3 57,7 67,7 14b 3 4,5 65,1 58,5 68,5 14c 3 7,5 65,1 58,5 68,5 15a 3 1,5 64,9 58,3 68,3 15b 3 4,5 65,6 59,0 69,0 15c 3 7,5 65,5 58,9 68,9 16a 3 1,5 64,5 57,9 67,9 16b 3 4,5 65,2 58,5 68,5 16c 3 7,5 65,2 58,5 68,5 Voor het resultatenoverzicht van alle rekenpunten en een grafische weergave van de geluidcontouren wordt verwezen naar bijlage VII. De nachtperiode is de maatgevende periode voor de etmaalwaarde Railverkeer In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geluidbelastingen voor de meest relevante punten. Tabel 5.3. Geluidbelastingen relevante punten t.g.v. railverkeer rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode avondperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 51,9 54,3 47,5 59,3 1b 1 4,5 54,3 56,8 50,0 61,8 1c 1 7,5 57,3 59,7 52,9 64,7 2a 1 1,5 52,1 54,5 47,8 59,5 2b 1 4,5 55,1 57,5 50,7 62,5 2c 1 7,5 57,9 60,3 53,6 65,3 6a 2 1,5 54,7 57,1 50,4 62,1 6b 2 4,5 56,4 58,8 52,0 63,8 6c 2 7,5 58,5 60,9 54,2 65,9 7a 2 1,5 57,3 59,8 53,0 64,8 7b 2 4,5 58,7 61,2 54,4 66,2 7c 2 7,5 60,3 62,7 56,0 67,7 14a 3 1,5 61,4 63,8 57,1 68,8 14b 3 4,5 62,6 65,1 58,3 70,1 14c 3 7,5 63,7 66,1 59,4 71,1 15a 3 1,5 61,8 64,2 57,5 69,2 15b 3 4,5 62,9 65,3 58,6 70,3 15c 3 7,5 63,9 66,3 59,6 71,3 16a 3 1,5 61,4 63,9 57,1 68,9 16b 3 4,5 62,7 65,2 58,4 70,2 16c 3 7,5 63,8 66,2 59,4 71,2 Voor het resultatenoverzicht van alle rekenpunten en relevante geluidcontouren wordt verwezen naar bijlage VIII. De avondperiode is maatgevend voor de etmaalwaarde van de geluidbelasting van het railverkeer. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

15 6. TOETSING RESULTATEN 6.1. Wegverkeer De resultaten van de berekeningen worden getoetst aan het wettelijk kader. Voor het wegverkeer geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). In onderstaande tabel worden de uitkomsten hieraan getoetst. Tabel 6.1. Toetsing gevelbelasting t.g.v. N200 inclusief aftrek artikel 6 rekenpunt gebied hoogte (m) toetsing geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa * dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 58/50/8 52/40/12 62/50/12 1b 1 4,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 1c 1 7,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 2a 1 1,5 58/50/8 51/40/11 61/50/11 2b 1 4,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 2c 1 7,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 6a 2 1,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 6b 2 4,5 59/50/9 53/40/13 63/50/13 6c 2 7,5 59/50/9 53/40/13 63/50/13 7a 2 1,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 7b 2 4,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 7c 2 7,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 14a 3 1,5 59/50/9 53/40/13 63/50/13 14b 3 4,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 14c 3 7,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 15a 3 1,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 15b 3 4,5 61/50/11 54/40/14 64/50/14 15c 3 7,5 61/50/11 54/40/14 64/50/14 16a 3 1,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 16b 3 4,5 60/50/10 54/40/14 64/50/14 16c 3 7,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 * berekende waarde/toetsingswaarde/overschrijding Uit de tabel blijkt dat bij alle punten de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) overschreden wordt. De maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) wordt bij geen van de punten overschreden. De overschrijding van de voorkeurgrenswaarde heeft als gevolg dat er in het kader van de bestemmingsplanprocedure een hogere grenswaarde procedure gevolgd dient te worden. Voor alle rekenpunten waar per weg een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde geldt dat de definitieve bouwaanvraag vergezeld dient te worden van een akoestisch onderzoek waarbij de geluidbelasting op basis van het bouwontwerp wordt berekend op woningniveau. Vervolgens dient middels een bouwakoestisch onderzoek te worden vastgesteld welke voorzieningen in de gevels van de woningen nodig zijn om een binnenniveau van 35 db(a) te kunnen garanderen Railverkeer Voor geluidbelastingen ten gevolge van railverkeer geldt een wettelijke voorkeursgrenswaarde van 57 db(a). In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de relevante punten hieraan getoetst. Tabel 6.2. Geluidbelastingen t.g.v. railverkeer rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode avondperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 52/57/-- 54/52/2 48/47/1 59/57/12 1b 1 4,5 54/57/-- 57/52/5 50/47/3 62/57/5 1c 1 7,5 57/57/-- 60/52/8 53/47/6 65/57/8 HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

16 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode avondperiode nachtperiode etmaalwaarde 2a 1 1,5 52/57/-- 55/52/3 48/47/1 60/57/3 2b 1 4,5 55/57/-- 58/52/5 51/47/4 63/57/6 2c 1 7,5 58/57/1 60/52/8 54/47/7 65/57/8 6a 2 1,5 55/57/-- 57/52/5 50/47/3 62/57/5 6b 2 4,5 56/57/-- 59/52/7 52/47/5 64/57/7 6c 2 7,5 58/57/1 61/52/9 54/47/7 66/57/9 7a 2 1,5 57/57/-- 60/52/8 53/47/6 65/57/8 7b 2 4,5 59/57/2 61/52/9 54/47/7 66/57/9 7c 2 7,5 60/57/3 63/52/11 56/47/9 68/57/11 14a 3 1,5 61/57/4 64/52/12 57/47/10 69/57/12 14b 3 4,5 63/57/6 65/52/13 58/47/11 70/57/13 14c 3 7,5 64/57/7 66/52/13 59/47/12 71/57/14 15a 3 1,5 62/57/5 64/52/12 57/47/10 69/57/12 15b 3 4,5 63/57/6 65/52/15 59/47/12 70/57/13 15c 3 7,5 64/57/7 66/52/14 60/47/13 71/57/14 16a 3 1,5 61/57/4 64/52/12 57/47/10 69/57/12 16b 3 4,5 63/57/6 65/52/13 58/47/11 70/57/13 16c 3 7,5 64/57/7 66/52/13 59/47/12 71/57/14 Uit de tabel blijkt dat ten gevolge van railverkeer bij alle rekenpunten de voorkeursgrenswaarde van 57 db(a) overschreden wordt. In het kader van het bestemmingsplan zal een hogere waarde procedure moeten worden doorlopen. Ook wordt bij de punten 14, 15 en 16 in gebied 3 op 7,5 meter hoogte de maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer is hier juridisch gezien te hoog om woningen te realiseren. Om de geluidbelasting ter plaatse van bouwlocatie 3 en de omgeving van het spoor te verminderen zijn er echter wel maatregelen mogelijk in de bron en overdrachtssfeer. Hierbij kan gedacht worden aan de bovenbouwconstructie en het plaatsen van geluidschermen langs het spoor. Berekeningen van dergelijke maatregelen (schermvarianten) maken geen onderdeel uit van dit onderzoek. Een en ander is tevens afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Luchtvaart Het plangebied bevindt zich gedeeltelijk binnen de geluidzone. Binnen dit gebied zijn geen nieuwe woningen, woonwagens, woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik. Woningen, gebouwen met een onderwijsfunctie of gezondheidsfunctie binnen de geluidzone mogen derhalve niet worden gebouwd, noch worden uitgebreid. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn, a contrario geredeneerd, wel mogelijk. Van het verbod voor de hierboven genoemde gebouwen kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken op grond van artikel 2.2.1, lid 7 LIB, mits een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9, lid 3 van de Wet luchtvaart is ontvangen. Zo zijn, waar het gaat over woningen, afwijkingen voorstelbaar als sprake is van het opvullen van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing, functiewijziging, herbouw van woningen op een minder milieubelaste plaats of bouw van bedrijfswoningen Cumulatie wegverkeer, railverkeer en luchtvaart Bij cumulatie van geluid mag het geluid van de verschillende typen bronnen zoals wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai niet zomaar gesommeerd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de hinder die bij een bepaalde geluidbelasting optreedt niet voor alle typen geluid hetzelfde is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen meer hinder ondervinden van wegverkeerslawaai dan van railverkeerslawaai. Om de verschillende typen geluid toch te kunnen sommeren, is er een cumulatiemethode opgesteld. Doel van deze methode is het bepalen van de Milieu Kwaliteits Maat (MKM) die een kwalificatie toekent HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

17 aan omgeving. Verbonden aan de kwalificatie is het percentage gehinderden 2 dat verwacht mag worden bij een dergelijke MKM. De verschillende kwalificaties staan weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 6.3. Kwalificatie van de akoestische omgeving Milieu Kwaliteits Maat kwalificatie akoestische omgeving percentage gehinderden onder de 50 db(a) goed 14 tussen de 50 en 55 db(a) redelijk 24 tussen de 55 en 60 db(a) matig 34 tussen de 60 en 65 db(a) tamelijk slecht 43 tussen de 65 en 70 db(a) slecht 53 boven de 70 db(a) zeer slecht 62 Voor een aantal van de rekenpunten gelegen op de te verwachten voorgevelrooilijn is het wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai gecumuleerd en de MKM bepaald. Gekozen is om per gebied zowel de MKM afzonderlijk per bron als gecumuleerd te bepalen. Per gebied is daartoe hetzelfde rekenpunt gekozen als in het eerder door uitgevoerd akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2002, rapport HLML3-1 d.d. 7 april 2003). Dit zijn de punten 1c, 7c en 15c. De uitkomsten staan weergegeven in onderstaande tabel en voor alle rekenpunten in bijlage IX. Tabel 6.4. MKM in de drie nieuwe woongebieden rekenpunt geluidbelasting nachtperiode in db(a) ref. 2x10-5 Pa MKM kwalificatie wegverkeer railverkeer luchtvaart (indicatief) wegverkeer 1c 52, tamelijk slecht 7c 53, tamelijk slecht 15c 53, tamelijk slecht railverkeer 1c -- 52, matig 7c -- 56, tamelijk slecht 15c -- 59, slecht luchtvaart 1c ,0 57 matig 7c ,0 57 matig 15c ,0 57 matig cumulatie weg- en railverkeer 1c 52,2 52, tamelijk slecht 7c 53,3 56, tamelijk slecht 15c 53,9 59, slecht cumulatie weg-, railverkeer en luchtvaart 1c 52,2 52,9 43,0 65 tamelijk slecht 7c 53,3 56,0 43,0 66 slecht 15c 53,9 59,6 43,0 68 slecht Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kwalificatie van de akoestische omgeving als gevolg van afzonderlijk wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai als respectievelijk tamelijk slecht, matig tot slecht en matig is aan te merken. Wanneer het wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai gecumuleerd wordt, is de kwalificatie van de akoestische omgeving tamelijk slecht tot slecht. Daarnaast blijkt dat het wegverkeer de grootste bij- 2 Dit percentage heeft betrekking op een grote populatie en dan niet specifiek op de bewoners van Halfweg. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

18 drage levert aan de MKM-waarde. De cumulatie van het wegverkeer met het railverkeer geeft een verhoging van ca. 2,3 db(a) voor de MKM-waarde. De cumulatie van de luchtvaart met het weg- en railverkeer levert vervolgens met ca. 0,6 db(a) een beperkte bijdrage aan de MKM-waarde. De kwalificatie van de drie nieuwe woongebieden blijft hierdoor, met uitzondering van woongebied 2, ongewijzigd. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

19 7. CONCLUSIE heeft in 2002 in opdracht van VVK Architectuur en Stedenbouw b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige geluidbelasting van een drietal nieuwe locaties voor woningbouw te Halfweg. Deze drie locaties zijn hiertoe aangewezen in het bestemmingsplan Halfweg De resultaten van dat onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2002, rapport HLML3-1 d.d. 7 april In opdracht van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is thans het onderzoek geactualiseerd, waarbij het peiljaar 2016 als uitgangspunt is genomen voor de bepaling van de geluidbelasting. Doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat de geluidbelasting, als gevolg van wegverkeer, railverkeer en luchtvaart, in het plangebied is en ter plaatse van de nieuwe bouwlocaties. Op basis van de berekende geluidbelastingen kan worden aangegeven of er een hogere waarde moet worden vastgesteld. Middels overdrachtsberekeningen uitgevoerd met behulp van een akoestisch model is de akoestische situatie in het plangebied bepaald: - uit de berekeningen blijkt dat bij alle rekenpunten de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) ten gevolge van de N200 overschreden wordt. De maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) wordt bij geen van de rekenpunten overschreden. De overschrijding van de voorkeurgrenswaarde heeft als gevolg dat er een hogere grenswaarde procedure gevolgd dient te worden; - ten gevolge van het railverkeer wordt bij alle rekenpunten de voorkeursgrenswaarde van 57 db(a) overschreden. Bij het realiseren van een bouwwerk met een woonfunctie zal de hogere waarde procedure doorlopen moeten worden. Ook wordt bij de punten 14, 15 en 16 in gebied 3 op 7,5 meter hoogte de maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) met maximaal 1 db(a) overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer is hier juridisch gezien te hoog om woningen te realiseren. Om de geluidbelasting ter plaatse van bouwlocatie 3 en de omgeving van het spoor te verminderen zijn er echter wel maatregelen mogelijk in de bron en overdrachtssfeer. Hierbij kan gedacht worden aan de bovenbouw en het plaatsen van geluidschermen langs het spoor; - Het plangebied bevindt zich gedeeltelijk binnen de geluidzone. Binnen dit gebied zijn geen nieuwe woningen, woonwagens, woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik. Woningen, gebouwen met een onderwijsfunctie of gezondheidsfunctie binnen de geluidzone mogen derhalve niet worden gebouwd, noch worden uitgebreid. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn, a contrario geredeneerd, wel mogelijk; - Van het verbod voor de hierboven genoemde gebouwen kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken op grond van artikel 2.2.1, lid 7 LIB, mits een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9, lid 3 van de Wet luchtvaart is ontvangen. Zo zijn, waar het gaat over woningen, afwijkingen voorstelbaar als sprake is van het opvullen van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing, functiewijziging, herbouw van woningen op een minder milieubelaste plaats of bouw van bedrijfswoningen. Wanneer het wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai gecumuleerd wordt, is de kwalificatie van de akoestische omgeving tamelijk slecht tot slecht. Daarnaast blijkt dat het wegverkeer de grootste bijdrage levert aan de MKM-waarde. De cumulatie van het wegverkeer met het railverkeer geeft een verhoging van ca. 2,3 db(a) voor de MKM-waarde. De cumulatie van de luchtvaart met het weg- en railverkeer levert vervolgens met ca. 0,6 db(a) een beperkte bijdrage aan de MKM-waarde. De kwalificatie van de drie nieuwe woongebieden blijft hierdoor, met uitzondering van woongebied 2, ongewijzigd. Deze tekst laten staan i.v.m. laatste pagina berekening; wordt niet geprint HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

20 BIJLAGE I Overzicht plangebied HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april 2006

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost V.O.F. De Beemster Compagnie Akoestisch onderzoek plan De Nieuwe Tuinderij west en oost INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.1.1. Wet geluidhinder 2 2.1.2. Reken-

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem projectnummer: 124/19/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948.

Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948. Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam Alexanderstraat 21 postbus 85948 2508 CP Den Haag telefoon 070 370 07 00 telefax 070 360 00 98 Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Referentie 20101628-02v2 Rapporttitel Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven nr. 170.99065

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van 19 woningen aan de Tiendweg te Ameide. 6 maart 2012 Rapporttitel:

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit ten behoeve van

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Buren, Appelgaard Gemeente Buren Bijlagen Computeroutput/kaarten SRM II wegverkeer

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN "PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË" TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN "PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË" TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER BIJLAGE BIJ BESTEMMINGSPLAN 21 augustus 2007 140323/BM7/082/000415 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai

ADVIES. Geluid, verkeerslawaai ADVIES Aan : Esther Bouwhuis / gemeente Berkelland Behandeld door : Jan Prakken / adviseur geluid Datum : 29 juni 2015 Ons kenmerk : S2014-00164.2 Onderwerp : Verbouw schuur tot woning, Groenloseweg 36

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel

Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Akoestisch onderzoek Weg- en railverkeerslawaai Slangekruid 1 te Nieuwerkerk aan den IJssel Behandeld door: Opdrachtgever: M. Groen Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Gemeente Zuidplas

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan "Oude Uitbreiding West" te Sliedrecht

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan Oude Uitbreiding West te Sliedrecht Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai en industrielawaai Bouwplan "Oude Uitbreiding West" te Sliedrecht projectnr. revisie 02 27 januari 2010 Auteur Stefan Grob Opdrachtgever VORM Ontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage III Geluidonderzoek

Bijlage III Geluidonderzoek Bijlage III Geluidonderzoek LBP SIGHT R085542ae.fvl 36 Notitie Datum: 18 juni 2013 Project: Landgoed Rozephoeve: bestemmingsplan 't Wildelot Uw kenmerk: - Locatie: Oisterwijk Ons kenmerk: V085542ae.00003.mvb

Nadere informatie

MER Achtergronddocument Randweg Twello Deelonderzoek geluid

MER Achtergronddocument Randweg Twello Deelonderzoek geluid MER Achtergronddocument Randweg Twello Deelonderzoek geluid Gemeente Voorst 28 april 2011 Definitief rapport A COMPANY OF HASKONING NEDERLAND B.V. VESTIGING ENSCHEDE Colosseum 3 Postbus 26 7500 AA Enschede

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai. Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 Ontwikkeling Akoestisch onderzoek weg- en railverkeerslawaai ten behoeve van Ede, Enka, uitwerkingsplan deelgebied J2 rapportnummer E14.001 Versie: 1 Datum: 13 januari 2014 Status: DEFINITIEF Auteur: Regina

Nadere informatie

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude

Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek W.S. van Vliet Architect Maart 2012 Eindconcept Nieuwbouw boerderij Meijers te Abcoude Akoestisch onderzoek dossier : BA9007-106-100 registratienummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie

Akoestisch onderzoek. Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk. Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Akoestisch onderzoek Nieuwbouw 3 woningen aan de Tuindersweg te Maasdijk Opdrachtgever: Hr. G. Hollaar via Visie Tekenwerk en Presentatie Milieu consultancy Watermanagement Ruimtelijke ordening Aqua-Terra

Nadere informatie

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie.

Het doel van het onderzoek is het bepalen van de geluidbelasting, als gevolg van het wegverkeer, ter plaatse van de nieuwbouwlocatie. Aanslagsweg 22 7622 LD Borne Retouradres: Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne Koraal Vastgoed De heer E. Kuijpers Postbus 29 8280 AA GENEMUIDEN telefoon 074 7676007 / 06 10556500 e-mail info@munsterhuisgeluidsadvies.nl

Nadere informatie

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde

Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde Ontwerpbesluit tot vaststelling Hogere waarde 1 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tilburg stellen hogere waarden vast op grond van art. 110a Wet geluidhinder ten behoeve van het

Nadere informatie

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012

Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013. Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss - 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den Berghstraat november 2012 Bestemmingsplan Centrum-Oss 2013 Bijlage 6: Akoestisch onderzoek woningen Bram van den

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan woning Boerhaavelaan, Tiel.

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan woning Boerhaavelaan, Tiel. Opdrachtgever: Onderwerp: Gemeente Tiel Akoestisch onderzoek verkeerslawaai: Bouwplan woning Boerhaavelaan, Tiel. Datum: 17 februari 2011 Rapport: 17.2078.1101/R01 Burg. van Lidth de Jeudelaan 3a - Postbus

Nadere informatie

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING

BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING BUIJVOETS BOUW- EN GELUIDSADVISERING Ons kenmerk : 10.115b1 BJZ.NU T.a.v. Wim Bekke Twentepoort Oost 61-15 7609 RG Almelo Betreft : akoestisch onderzoek 4 woningen Om de Kamp Ansen Oldenzaal, 8 december

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza.

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid voor 18 woningen in het bestemmingsplan Stadscentrum Oost / Cadenza. I. OVERWEGINGEN 1. De locatie In het kader van planontwikkeling wordt het bestemmingsplan Stadscentrum

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING / GEVELWERING DEMERTHOF FASE 2 RAPPORTNUMMER 20134092 rapportnummer: 20134092 datum:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013.

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Westfriesedijk 14a te Schoorldam. projectnummer 132576. Versienummer: 3.0. Datum: 27 november 2013. Akoestisch onderzoek Wegverkeer Westfriesedijk 14a te Schoorldam projectnummer 132576 Opdrachtgever: Familie De Wit Versienummer: 3.0 Datum: 27 november 2013 Auteur: I. Avontuur Controle: D.C. Blokland

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag.

1. Inleiding pag. 3. 2. Grenswaarden pag. 4. 3. Geluidsberekeningen pag. 5. 4. Resultaten en toetsing pag. 7. 5. Samenvatting en conclusie pag. INHOUD: 1. Inleiding pag. 3 2. Grenswaarden pag. 4 3. Geluidsberekeningen pag. 5 3.1 Uitgangspunten 3.2 Rekenmethode 4. Resultaten en toetsing pag. 7 4.1 Resultaten 4.2 Toetsing 5. Samenvatting en conclusie

Nadere informatie

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving

Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving Toelichting op het geluidbeleid van de gemeente Lelystad en de wet- en regelgeving (Een beknopte uitleg over het gemeentelijk geluidbeleid en de wet- en regelgeving in het kader van het dienstverleningshandvest

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai perceel Memlingstraat / Nieuwe Tiendweg te Krimpen a/d IJssel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai perceel Memlingstraat / Nieuwe Tiendweg te Krimpen a/d IJssel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai perceel Memlingstraat / Nieuwe Tiendweg te Krimpen a/d IJssel Opdrachtgever: Contactpersoon: Postbus 75 2920 AB KRIMPEN AAN DEN IJSSEL de heer drs. H. van Herk Greten

Nadere informatie

Notitie. Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek beheerderswoning Golfbaan NOAB Definitief

Notitie. Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek beheerderswoning Golfbaan NOAB Definitief Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Aan : John Jocker (ds+v) Datum : 25 mei 2009 Betreft : Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Weel geluidadvies. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Keenenburg V te Schipluiden

Weel geluidadvies. Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Keenenburg V te Schipluiden Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Keenenburg V te Schipluiden Rapporttitel: Omschrijving: Referentie: Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder bestemmingsplan Keenenburg V te Schipluiden Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel

Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek Middelingenseweg 20a te Hedel, gemeente Maasdriel Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het wijzigingsplan Middelingenseweg 20a te Hedel, Gemeente: Maasdriel Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren

Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren Akoestisch Onderzoek Noordervaart 41 Stompetoren 2015-3002 12 maart 2015 Laarseweg 24-1, 8171 PR Vaassen (T) 0578-76 90 60 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Colofon Titel Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel

Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Akoestisch onderzoek Schutboom 1, Boekel Opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Bongers Datum: 23-07-2015 Projectleider Buro SRO: Dhr. M. Geerts Projectnummer Buro SRO 41.40.02

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97

Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) Teteringsedijk 97 te Breda Bestemmingsplan Brabantpark, Teteringsedijk 97 -----------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg

Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagenbundel bij bestemmingsplan Melisseweg Bijlagen bij de toelichting Bijlage 1 Akoestisch onderzoek Bijlage 2 Archeologisch onderzoek Bijlage 3 Bedrijven en Milieuzonering Bijlage 4 Ecologische quickscan

Nadere informatie

Datum: Versie: 1

Datum: Versie: 1 Titel: Kenmerk: Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bremweg 15 te Venlo 0092-W-16-A Datum: 20-04-2016 Versie: 1 Adviseur: Opdrachtgever: ing. Aljan Gal Dhr. H. Eigenbrood Turfstraat 30 5914 XR Venlo

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Bouwplan Pater op t Hooghof te Moergestel, gemeente Oisterwijk

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Bouwplan Pater op t Hooghof te Moergestel, gemeente Oisterwijk Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Bouwplan Pater op t Hooghof te Moergestel, gemeente Oisterwijk Rapportnr. M15 165.401.2 M15 165.401.2.doc 2 Opdrachtgever : Aeres Milieu Zuidhoven 9m Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01

Nieuwbouw woning Noordeinde 37 te Lambertschaag; Akoestisch onderzoek in het kader van de Wet geluidhinder. Datum 21 juli 2014 Referentie 20140866-01 Wilhelm Röntgenstraat 4 8013 NE ZWOLLE Postbus 1590 8001 BN ZWOLLE T +31 (0)38-4221411 F +31 (0)38-4223197 E Zwolle@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Nieuwbouw woning Noordeinde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120

Zuid - Holland Noord-Brabant 111.19.1111. Postbus 705 Postbus 120 AV CONSULTING B.V. NL15 RABO 0307 33 99 20. KvK Gouda 29037057 L Lid INCE NAG ABAV Ti-Kviv www.av-consulting.n1 NL - 8033.00.591.B.01 Rapport AV.0958 10 november 2011 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk

Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, gemeente Bergeijk Rapport akoestisch onderzoek Weebosch 79 te Weebosch, Gemeente: Bergeijk Projectgegevens: RAO01-0252635-01a Datum: 10 januari 2014

Nadere informatie

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013)

(Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) (Ontwerp) besluit hogere waarden geluid: bestemmingsplan Zorghart (BP00013) I. OVERWEGINGEN De locatie In het kader van het Meerjarenprogramma herziening Bestemmingsplannen 2011-2013 wordt het bestemmingsplan

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk

Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik gemeente Waalwijk Rapport akoestisch onderzoek Uitbreiding woonwagenlocatie Schoutstraat te Waspik Gemeente: Waalwijk Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557

Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar. projectnummer GT130557 Akoestisch onderzoek De Telefooncentrale Koelmalaan 350 Alkmaar projectnummer GT130557 Opdrachtgever: GTP VastgoedOntwikkeling BV de heer ing. J.R. Fennema Industrieterrein Oosterzij 5 1851 NV Heiloo Versienummer:

Nadere informatie

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS

HOGERE WAARDEN BOUWPLAN RENOVATIE ACHTERHUIS VAN HET PROVENIERSHUIS gemeente Schiedam cluster Stedelijke Ontwikkeling afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, Vastgoed & Grondzaken Postbus 1501 3100 EA Schiedam Stadskantoor Stadserf 1 3112 DZ Schiedam T 010 219 11 11 W www.schiedam.nl

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen

Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Berekening geluidsbelasting wegverkeerslawaai op nieuw te bouwen woningen aan de Boslaan 25 en 25A in Emmen Opdrachtgever Uitgevoerd door Behandeld door De heer J.H. Suhlmann Boslaan 25 7823 TN Emmen Noordelijk

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60

Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Akoestisch onderzoek Pandelaar 40-60 Opdrachtgever: de heer H. van de Berg Contactpersoon opdrachtgever: de heer M. Schellen Datum: 12-11-2014 Projectleider Buro SRO: de heer J. Westerink Projectnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst

Akoestisch onderzoek. Woningbouw project Buitenkans Tienrayseweg ong. te Horst Akoestisch onderzoek Woningbouw project Buitenkans 10825AK01-04 A Projectgegevens Initiatiefnemer Naam : Willems Melderslo B.V. Adres : Hoebertweg 15 Postcode, plaats : 5966 ND America Handelsnaam en locatie

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan. Binnenstad. Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer en industrie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan. Binnenstad. Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer en industrie Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Schiedam Binnenstad Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeer en industrie Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Schiedam Binnenstad Geluidbelasting ten gevolge van

Nadere informatie

Landgoed "Buitengewoon" Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01

Landgoed Buitengewoon Heesch. Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai. Opdrachtnummer : 13344-01 Landgoed "Buitengewoon" Heesch Akoestisch onderzoek - Wegverkeerslawaai Opdrachtnummer : 13344-01 Document Status : Rap-01 : Concept Datum : 01-07-2014 Project : Landgoed "Buitengewoon" Heesch Document

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a

Ontwerp Besluit Hogere waarde Wet geluidhinder, artikel 110a Opsteller : Cees Vermeent Datum : Juni 2013 Doorkiesnr. : 0348-428.348 Onderwerp : Vaststelling hogere waarden weg- en railverkeerslawaai ex art 110a Wet geluidhinder (Wgh.) voor grondgebonden woningen

Nadere informatie

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties

Bestemmingsplan Nieuw Wolfslaar, 3 locaties 1 Besluit tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting (Wet geluidhinder) ter plaatse van ontwikkellocatie 1, het voormalig walgebouw aan de noordzijde van

Nadere informatie

HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK

HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK HILVERSUM s-gravelandseweg 15 AKOESTISCH ONDERZOEK RBOI - Rotterdam bv Delftseplein 27b Postbus 150 3000 AD Rotterdam telefoon (010) 201 85 55 E-mail: info@rboi.nl Hilversum s Gravelandseweg 15 akoestisch

Nadere informatie

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde

Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder Verzoek hogere waarde Ingekomen stempel: Gemeente: Moerdijk Datum: Kenmerk: Contactpersoon: A.A. van Dongen Besluitstempel: Verzoek om vaststelling hogere waarde Als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt

Gemeente Leiden. Akoestisch onderzoek. parkeergarage Garenmarkt Gemeente Leiden Akoestisch onderzoek parkeergarage Garenmarkt INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER 3 2.1. Activiteitenbesluit 3 2.2. Indirecte hinder 3 3. UITGANGSPUNTEN 5 3.1. Omgeving

Nadere informatie

projectnr. 0233087 Rapport 14 juni 2012, revisie 00 Akoestisch onderzoek bouwplan Orthen-Links

projectnr. 0233087 Rapport 14 juni 2012, revisie 00 Akoestisch onderzoek bouwplan Orthen-Links projectnr. 0233087 Rapport 14 juni 2012, revisie 00 Akoestisch onderzoek bouwplan Orthen-Links Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.. Alle rechten voorbehouden. Behoudens uitzonderingen door de wet gesteld,

Nadere informatie

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder

Ontwerp hogere grenswaarde besluit omgevingsvergunning Ouddiemerlaan 112-142 d.d. 19 mei 2015. Wet geluidhinder 1 Wet geluidhinder Besluit van burgemeester en wethouders van Diemen tot het op grond van artikel 83 van de Wet geluidhinder en artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder vaststellen van hogere grenswaarden

Nadere informatie

De Tuinen-Oost, fase C2

De Tuinen-Oost, fase C2 Akoestisch onderzoek wegverkeer De Tuinen-Oost, fase C2 Gemeente Lansingerland Datum: 20 november 2014 Projectnummer: 140396 SAB Postbus 479 6800 AL Arnhem tel: 026-357 69 11 fax: 026-357 66 11 Auteur:

Nadere informatie

Geluidsschermen railverkeer Wierden

Geluidsschermen railverkeer Wierden Geluidsschermen railverkeer Wierden Akoestisch onderzoek in het kader van de voorgenomen plaatsing van geluidsschermen langs de spoortrajecten 140 en 141 te Wierden Beoordeling schermplaatsing Tweede en

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Binnenhaven, IJmuiden. projectnummer 152048. Postbus 854 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 2.0. Datum: 26 juni 2015

Akoestisch onderzoek Wegverkeer. Binnenhaven, IJmuiden. projectnummer 152048. Postbus 854 2700 AW Zoetermeer. Versienummer: 2.0. Datum: 26 juni 2015 Akoestisch onderzoek Wegverkeer Binnenhaven, IJmuiden projectnummer 152048 Opdrachtgever: Mees Ruimte en Milieu Postbus 854 2700 AW Zoetermeer Versienummer: 2.0 Datum: 26 juni 2015 Auteur: I. Avontuur

Nadere informatie

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER

ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDE VOOR DE TEN HOOGSTE TOELAATBARE GELUIDSBELASTING WET GELUIDHINDER 1 Ambtshalve besluit Voor het plangebied Dorst-West (verder: plangebied) is gelijktijdig met dit ontwerpbesluit

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Traaij 109 Driebergen

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Traaij 109 Driebergen Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Traaij 109 Driebergen akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai voor de realisatie van twee bovenwoningen aan de Traaij 109 te Driebergen. 30 januari 2013 19 april 2013

Nadere informatie

Putten. Nijkerkerstraat 57. akoestisch onderzoek 200906.17231.00 04-09-2012. ing. W.K. Swolfs. auteur(s):

Putten. Nijkerkerstraat 57. akoestisch onderzoek 200906.17231.00 04-09-2012. ing. W.K. Swolfs. auteur(s): Putten Nijkerkerstraat 57 akoestisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 200906.17231.00 04-09-2012 projectleider: opdrachtgever: ing. P.J.P. Hommel Bouwbedrijf J. Timmer BV auteur(s):

Nadere informatie