Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek"

Transcriptie

1 Bijlage D: Actualisatie akoestisch onderzoek

2 VVK Architectuur en Stedenbouw BV Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 van Twickelostraat 2 postbus AE Deventer telefoon telefax

3 VVK Architectuur en Stedenbouw BV Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 referentie projectcode status HLML3-2/doea/003 HLML3-2 definitief projectleider projectdirecteur datum ing. G.A. Krone ir. A.M. Schakel 21 april 2006 autorisatie naam paraaf goedgekeurd ing. G.A. Krone van Twickelostraat 2 Het kwaliteitsmanagementsysteem van is gecertificeerd volgens ISO 9001 : 2000 postbus AE Deventer telefoon telefax Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Raadgevende ingenieurs b.v., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

4 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER Wegverkeerslawaai Railverkeerslawaai Luchtvaartlawaai 3 3. MODELLERING 5 4. UITGANGSPUNTEN Wegverkeer Intensiteiten Wegdektypen Maximumsnelheid Railverkeer Luchtvaart 8 5. BEREKENINGEN EN RESULTATEN Wegverkeer Railverkeer TOETSING RESULTATEN Wegverkeer Railverkeer Luchtvaart Cumulatie wegverkeer, railverkeer en luchtvaart CONCLUSIE 15 laatste bladzijde 15 bijlagen aantal bladzijden I Overzicht plangebied 2 II Wettelijke zones weg- en railverkeer 1 III Situering rekenpunten 1 IV Modelleringsgegevens wegverkeer 11 V Modelleringsgegevens railverkeer 3 VI Geluidbelastingscontouren Schiphol 3 VII Resultaten wegverkeer 4 VIII Resultaten railverkeer 2 IX Resultaten cumulatie (MKM) 2 HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

5 1. INLEIDING heeft in 2002 in opdracht van VVK Architectuur en Stedenbouw b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige geluidbelasting van een drietal nieuwe locaties voor woningbouw te Halfweg. Deze drie locaties zijn hiertoe aangewezen in het bestemmingsplan Halfweg De resultaten van dat onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2002, rapport HLML3-1 d.d. 7 april Een overzicht van het plangebied is opgenomen in bijlage I. In opdracht van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is thans het onderzoek geactualiseerd, waarbij het peiljaar 2016 als uitgangspunt is genomen voor de bepaling van de geluidbelasting. Doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat de geluidbelasting, als gevolg van wegverkeer, railverkeer en luchtvaart, in het plangebied is en ter plaatse van de nieuwe bouwlocaties. Op basis van de berekende geluidbelastingen kan worden aangegeven of er een hogere waarde moet worden vastgesteld. Middels overdrachtsberekeningen uitgevoerd met behulp van een akoestisch model is de akoestische situatie in het plangebied bepaald. Hiertoe is de situatie geschematiseerd tot rijlijnen, bodemgebieden en objecten (gebouwen). De uitkomsten van de berekeningen zijn vervolgens getoetst aan het wettelijke kader. Middels een aantal tabellen en plots wordt de akoestische situatie in de gebieden weergegeven. In hoofdstuk twee wordt het wettelijk kader van dit onderzoek omschreven. In het derde hoofdstuk wordt aangegeven hoe het akoestisch model is opgezet. De uitgangspunten van het wegverkeer, railverkeer en de luchtvaart komen in hoofdstuk vier aan bod. Vervolgens behandelt hoofdstuk vijf de berekeningsresultaten. In hoofdstuk zes worden de resultaten getoetst aan het wettelijk kader en vindt een kwalificatie van de akoestisch omgeving plaats. Ten slotte staan de conclusies van het onderzoek in hoofdstuk zeven. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

6 2. WETTELIJK KADER 2.1. Wegverkeerslawaai De drie nieuwbouw locaties liggen in de wettelijke zone van de N200, de weg tussen Amsterdam en Haarlem. De zone van een weg wordt bepaald aan de hand van onderstaande tabel. Tabel 2.1. Breedte van geluidzones bij wegen aantal rijstroken breedte geluidzone in meters breedte geluidzone in meters (buitenstedelijk) (stedelijk) 1 of of of meer De definities van het buitenstedelijk en stedelijk gebied zijn opgenomen in artikel 1 van de Wet geluidhinder. Als buitenstedelijk wordt aangemerkt: - het gebied buiten de bebouwde kom; - het gebied binnen de zone van een autoweg of autosnelweg die binnen de bebouwde kom ligt. Het stedelijk gebied is dus het gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van de geluidzones van autowegen en autosnelwegen. De wettelijke zone bedraagt op basis van bovenstaande uitgangspunten voor de N meter. Deze zone staat op een kaart weergegeven in bijlage II. Bij de bepaling van de ten hoogst toelaatbare geluidbelasting buiten aan de gevel wordt conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 een aftrek toegepast in verband met de verwachting dat het verkeer in de toekomst stiller zal worden. Deze aftrek bedraagt 2 db(a) voor wegen met een voor lichte voertuigen representatieve snelheid van 70 km per uur en hoger en 5 db(a) voor overige wegen. Krachtens artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 geldt deze correctie niet voor de geluidbelasting in gebouwen. Bij de berekening is voor de N200 de aftrek van 5 db(a) conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift toegepast. Voor de gevelbelasting van nieuwe woningen langs een bestaande weg geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) etmaalwaarde. Een hogere waarde kan worden vastgesteld tot maximaal 70 db(a) indien er binnenstedelijk sprake is van vervangende nieuwbouw. In onderstaande tabel is de normstelling weergegeven voor nieuwe situaties. Tabel 2.2. Grenswaarden wegverkeerslawaai in nieuwe situaties situatie: nieuwe woning/bestaande weg voorkeursgrenswaarde hoogst toelaatbare gevelbelasting met ontheffing nieuw te bouwen woning 50 db(a) stedelijk: 65 db(a) buitenstedelijk: 55 db(a) nieuw te bouwen agrarische woning 50 db(a) stedelijk: n.v.t. buitenstedelijk: 60 db(a) vervangende nieuwbouw* 50 db(a) stedelijk: 70 db(a) buitenstedelijk: n.v.t. hoogst toelaatbare binnenniveau 35 db(a) 35 db(a) 35 db(a) * Nog te bouwen woningen in stedelijk gebied waar bijvoorbeeld sprake is van het opvullen van open ruimte in een bestaande structuur (zie artikel 83 lid 5 Wet geluidhinder). Indien een hogere waarde wordt vastgesteld dient de geluidwering van de gevel van nieuw te bouwen woningen dusdanig te zijn dat als gevolg van het wegverkeer een binnenniveau van 35 db(a) niet wordt overschreden. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

7 2.2. Railverkeerslawaai De drie nieuwbouwlocaties zijn gelegen binnen de wettelijke geluidzone van de spoorlijn Amsterdam Haarlem. De zonebreedte bedraagt 300 meter. In bijlage II is de zone voor railverkeer weergegeven op een plattegrond. Voor de geluidbelasting van nieuwe woningen als gevolg van een bestaande spoorlijn geldt een voorkeursgrenswaarde van 57 db(a) en een maximale ontheffingswaarde van 70 db(a). Indien een hogere waarde wordt vastgesteld dient de geluidwering van de gevel dusdanig te zijn, dat als gevolg van het railverkeer een binnenniveau van 35 db(a) niet wordt overschreden Luchtvaartlawaai Het luchthavenverkeerbesluit is gericht op de beheersing van de belasting van het milieu door het luchthavenluchtverkeer van de luchthaven Schiphol. Tezamen met het luchthavenindelingbesluit, dat de ruimtelijke maatregelen op rijksniveau bevat, is het besluit een uitwerking van het nieuwe hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart, zoals dat in die wet is opgenomen door de wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de luchthaven Schiphol. Voor de gronden rondom Schiphol is op grond van artikel 8.4 van de Wet luchtvaart het Luchthavenindelingbesluit Schiphol 1 (hierna: LIB) vastgesteld. Voor de gronden, die zijn aangewezen op de kaart in bijlage 3 van het LIB gelden op grond van artikel van dit besluit beperkingen binnen het aangewezen beperkingengebied. Het beperkingengebied omvat vier deelgebieden: - gebied 1: de veiligheidsloopzone; - gebied 2: de geluidsloopzone; - gebied 3: een veiligheidszone; - gebied 4: een geluidzone. Naast deze vier deelgebied zijn in het LIB beperkingen opgenomen met betrekking tot hoogte van bebouwing en met betrekking tot functies met een vogelaantrekkende werking. In onderstaande figuur zijn de geluidzone en de situering van het plangebied (schematisch aangegeven m.b.v. de rode cirkel) weergegeven. De gehele geluidzone is in bijlage VI weergegeven. Het plangebied bevindt zich gedeeltelijk binnen de geluidzone. Binnen dit gebied zijn geen nieuwe woningen, woonwagens, woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen toegestaan, behoudens be- 1 Besluit van 26 november 2002, besluit wijziging van 23 augustus HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

8 staand gebruik. Van bestaand gebruik is sprake indien op de datum van inwerkingtreding van dit besluit op de desbetreffende plaats een gebouw rechtmatig aanwezig is en overeenkomstig de bestemming wordt gebruikt, of voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een bouwvergunning is verleend voor dit gebouw op de desbetreffende plaats, mits binnen zes maanden na die datum een begin met de werkzaamheden is gemaakt. Woningen, gebouwen met een onderwijsfunctie of gezondheidsfunctie binnen dit gebied nummer 4 mogen derhalve niet worden gebouwd, noch worden uitgebreid. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn in het beperkingengebied 4, a contrario geredeneerd, wel mogelijk (zowel met een lage als met een hogere gebruiksintensiteit). Van het uit artikel voortvloeiende verbod voor de daarin bedoelde respectievelijk genoemde typen gebouwen kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken op grond van artikel 2.2.1, lid 7 LIB, mits een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9, lid 3 van de Wet luchtvaart is ontvangen. Zo zijn, waar het gaat over woningen, afwijkingen voorstelbaar als sprake is van het opvullen van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing, functiewijziging, herbouw van woningen op een minder milieubelaste plaats of bouw van bedrijfswoningen. Daarbij zullen de volgende beleidslijnen worden gehanteerd: - bij herbouw wordt uitgegaan van een vervanging van 1 op 1, dus geen uitbreiding van de woningvoorraad. De vervanging moet elders in het beperkingengebied kunnen worden gerealiseerd op een minder milieubelastende plaats. De te vervangen woning moet aan de voorraad worden onttrokken en ter plaatse mag geen andere kwetsbare bestemming worden gerealiseerd; - voor de bouw van bedrijfswoningen moet de noodzaak worden aangetoond; - bij de opvulling van open gaten wordt onderscheid gemaakt tussen open gaten in lintbebouwing en open gaten in stedelijk of dorpsgebied. Wat betreft voor zover hier van belang bij bestaand stedelijk gebied of dorpskommen wordt een maximum gehanteerd van 25 woningen; - bij functiewijziging moet de wenselijkheid worden aangetoond. Bijvoorbeeld dat het bestaande gebouw om architectonische of cultuurhistorische redenen behouden moet blijven. Er geldt dan een maximum van 25 woningen of appartementen. Worden gebouwen gesloopt, dan is het gestelde omtrent opvulling van open gaten van toepassing; - er is een verklaring van geen bezwaar nodig van de Minister van Verkeer en Waterstaat in overeenstemming met de Minister van VROM. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

9 3. MODELLERING Op basis van het akoestisch onderzoek van 2002 is voor de toekomstige situatie met behulp van het softwarepakket Geonoise versie 5.20 een akoestisch overdrachtsmodel opgesteld conform de Standaard Rekenmethode II. Voor wegverkeerslawaai staat dit omschreven in het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai uit 2002 en voor railverkeerslawaai in het Reken- en meetvoorschrift Railverkeerslawaai uit Het model schematiseert de situatie in rijlijnen, bodemgebieden en objecten (gebouwen). Om de geluidbelasting in de drie gebieden inzichtelijk te maken, is een grid van rekenpunten over het plangebied gelegd. De rekenpunten liggen op een hoogte van 5 meter. Door dit te berekenen is het mogelijk om de relevante geluidcontouren te presenteren. Bovendien is in de gebieden een aantal rekenpunten gelegd. Een aantal daarvan is gesitueerd op de locatie waar de voorgevelrooilijn verwacht mag worden. De berekeningshoogten zijn gemodelleerd op drie hoogten, corresponderend met drie woonlagen, namelijk 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Voor een overzicht van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage III. De autowegen en waterpartijen zijn als akoestisch hard ingevoerd (B=0,0), de rest van het plangebied als akoestisch zacht (B=1,0). Voor de berekening van de geluidbelastingen buiten aan de gevel is in het rekenmodel rekening gehouden met zowel een kruispunttoeslag voor optrekkend en afremmend verkeer als een aftrek van 5 db(a) conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai Voor de bepaling van het binnenniveau is wel rekening gehouden met een kruispunttoeslag, maar is de aftrek van 5 db(a) krachtens artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift niet toegepast. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

10 4. UITGANGSPUNTEN 4.1. Wegverkeer Intensiteiten De relevante verkeersintensiteiten, snelheden en wegdektypen van de N200 en de Oranje Nassaustraat zijn overgenomen uit het door Cauberg-Huygen uitgevoerd akoestisch onderzoek Wet geluidhinder, reconstructie N200 te Halfweg, rapport Bij de prognose voor de verkeersintensiteiten in 2016 is rekening gehouden met de openstelling van de Westrandweg in De verdeling van de verkeersintensiteiten over de perioden, voertuigcategorieën en wegdelen is in onderstaande tabel weergegeven. De situering van de verschillende wegdelen zijn in bijlage IV schematisch weergegeven. Tabel 4.2. Verkeersintensiteiten N (motorvoertuigen per uur) dagperiode nachtperiode wegdeel/ voertuigcategorie licht middel zwaar licht middel zwaar Bovenstaande intensiteiten zijn vervolgens aangepast zodat rekening wordt gehouden met de herontwikkeling van het CSM-terrein. Dit houdt een verhoging van de intensiteiten in met 500 voertuigen per etmaal, waarbij eenzelfde verdeling (per periode, voertuigcategorie en wegdeel) wordt aangehouden als in bovenstaande tabel. De intensiteiten voor het model staan in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 4.3. Verkeersintensiteiten N inclusief CSM-terrein (motorvoertuigen per uur) dagperiode nachtperiode wegdeel/ voertuigcategorie licht middel zwaar licht middel zwaar Naast de bovenstaande intensiteiten en de verdeling is er nog een aantal uitgangspunten van belang voor de modellering, zoals het wegdektype en de maximumsnelheid Wegdektypen Voor de toekomstige situatie van de N200 worden twee verschillende wegdektypen toegepast, ZOAB 0/16 en SMA 0/11. De toepassingsgebieden voor de twee wegdektypen zijn schematisch in bijlage IV weergegeven. Voor de twee verschillende wegdektypen worden in het rekenmodel correcties toegepast. ZOAB 0/16 is een open deklaag en heeft een karakteristieke steengradering van ZOAB 6/16. Voor dit type wegdek kunnen de wegdekcorrecties van een 1-laags ZOAB worden toegepast. Het wegdek SMA 0/11 valt onder de categorie van het referentiewegdek en heeft dus per definitie een wegdekcorrectie van 0 db(a). HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

11 Tabel 4.4. Reductiewaarden wegdektypen (bron: Octaaf 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz ZOAB 0/16 1,30-3,70-4,00 0,06-2,27-4,33-3,32 0,17 SMA 0/11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Maximumsnelheid De uitgangspunten betreffende de te hanteren snelheden zijn samengevat in onderstaande tabel. Tabel 4.5. Snelheden wegverkeer wegdeel maximumsnelheid (km/h) Oranje Nassaustraat 30 N Gezien het voornemen om de Oranje Nassaustraat als 30 km/h weg te inrichten, is deze weg voor de toekomstige situatie niet in het model opgenomen. De kruispunten Osdorperweg N200 en Oranje Nassaustraat N200 worden voorzien van een gekoppelde verkeersregelinstallatie, zodat een groene golf mogelijk wordt. Aangenomen wordt dat het kruispunt Osdorperweg N200 gezien de situering, op een afstand van minimaal 200 meter met afscherming door tussenliggende gebouwen, geen relevante bijdrage levert aan de geluidbelasting ter plaatse van de drie nieuwbouwlocaties. Het kruispunt Oranje Nassaustraat N200 zal wel een relevante bijdrage leveren aan de geluidbelasting ter plaatse van de nieuwbouwlocaties. In het rekenmodel wordt afhankelijk van het type kruispunt een correctiewaarde aan het kruispunt toegekend. De kruispuntcorrectie voor een ontvanger is afhankelijk van de afstand tussen het reken- en kruispunt en het kruispuntkental. Uitgaande van een eerste orde en ongelijkwaardig kruispunt, ter plaatse van de Oranje Nassaustraat en de N200, in combinatie met een groene golf wordt de waarde voor het kruispuntkental ½. De modelleringsgegevens voor het wegverkeer zijn in bijlage IV opgenomen Railverkeer Voor het railverkeer zijn in het model de spoorgegevens geïmporteerd uit het akoestisch spoorboekje van de Nederlandse Spoorwegen, Aswin versie 2006, databestand v12/05. Hierbij is voor het peiljaar 2016 de prognose voor 2010/2015 gehanteerd. Een overzicht is weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 4.1. Treinintensiteiten 2016 (bakken/uur) treincategorie periode 1. MAT64 2. ICR/ICM 3. SGM 4. CARGO 8. IRM/DDM dag 24,00 0,00 48,00 8,87 80,00 avond 24,00 52,00 48,00 13,30 32,00 nacht 4,50 9,76 9,00 6,65 6,00 Naast deze intensiteiten biedt het akoestische spoorboekje nog meer informatie over bijvoorbeeld de rijsnelheden en de typen bovenbouw. Al deze gegevens worden geïmporteerd in het overdrachtsmodel. De enige akoestisch relevante wijziging ten opzichte van de prognose van 2002 betreft de bovenbouw. In de prognose van 2002 was het merendeel van de bovenbouw voorzien van houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed. In de prognose van 2004 is de bovenbouw van houten of zigzag betonnen dwarsliggers in ballastbed op een aantal plaatsen vervangen door betonnen dwarsliggers. Deze betonnen dwarsliggers zorgen voor een reductie van ca. 2 db(a) in de geluidbelasting ten opzichte van de situatie in HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

12 Aanvullend is voor de spoorbrug ten noordoosten een toeslag in de berekeningen meegenomen. Als uitgangspunt is een brugtoeslag van ca. 3 db(a) gehanteerd De modelleringsgegevens voor het railverkeer zijn in bijlage V opgenomen Luchtvaart Voor luchtvaartlawaai te Halfweg is door de gemeente Haarlemmerliede in het document met uitgangspunten Verkeersintensiteiten wegverkeer en geluid Schiphol een verwijzing naar een website opgenomen. Op de website (http://mapserver.rivm.nl/directxs/) zijn door het Milieu Natuur Planbureau de geluidbelastingscontouren van Schiphol geplaatst. Voor de toekomstige situatie zullen de gegevens van 2010 worden gebruikt, aangezien deze het peiljaar 2016 het best benaderen. Aan de hand van deze uitgangspunten zijn in bijlage VI de geluidbelastingscontouren van Schiphol weergegeven. De geluidbelasting van Schiphol is uitsluitend in de berekeningen betrokken om eventuele cumulatieve effecten te kunnen kwantificeren. Voor de cumulatie is aangenomen dat de nachtperiode de maatgevende periode is. Tevens wordt aangenomen dat L NIGHT -waarde, van maximaal 43 db(a), overeenkomt met de geluidbelasting buiten aan de gevel. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

13 5. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 5.1. Wegverkeer Op basis van bovenstaande intensiteiten zijn middels het akoestische overdrachtsmodel de geluidbelastingen in de drie gebieden bepaald voor De relevante invoergegevens van het model staan weergegeven in bijlage IV. In onderstaande tabellen staan de resultaten weergegeven voor de meest relevante punten. Dit zijn de punten gelegen op de te verwachten voorgevelrooilijn uit het nieuwe bestemmingsplan. Voor een overzicht van de rekenpunten wordt verwezen naar bijlage III. Voor de berekening van de geluidbelastingen buiten aan de gevel is in het rekenmodel rekening gehouden met zowel een kruispunttoeslag voor optrekkend en afremmend verkeer als een aftrek van 5 db(a) conform artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai Tabel 5.1. Geluidbelastingen buiten aan de gevel t.g.v. N200 inclusief aftrek artikel 6 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 58,3 51,7 61,7 1b 1 4,5 58,9 52,2 62,2 1c 1 7,5 58,9 52,2 62,2 2a 1 1,5 58,0 51,3 61,3 2b 1 4,5 58,6 51,9 61,9 2c 1 7,5 58,6 51,9 61,9 6a 2 1,5 58,7 52,2 62,2 6b 2 4,5 59,4 52,8 62,8 6c 2 7,5 59,4 52,8 62,8 7a 2 1,5 59,5 53,0 63,0 7b 2 4,5 60,0 53,4 63,4 7c 2 7,5 59,9 53,3 63,3 14a 3 1,5 59,3 52,7 62,7 14b 3 4,5 60,1 53,5 63,5 14c 3 7,5 60,1 53,5 63,5 15a 3 1,5 59,9 53,3 63,3 15b 3 4,5 60,6 54,0 64,0 15c 3 7,5 60,5 53,9 63,9 16a 3 1,5 59,5 52,9 62,9 16b 3 4,5 60,2 53,5 63,5 16c 3 7,5 60,2 53,5 63,5 Voor de bepaling van het binnenniveau is wel rekening gehouden met een kruispunttoeslag, maar is de aftrek van 5 db(a) krachtens artikel 6 van het Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002 niet toegepast. Tabel 5.2. Geluidbelastingen t.b.v. binnenniveau t.g.v. N200 exclusief aftrek artikel 6 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 63,3 56,7 66,7 1b 1 4,5 63,9 57,2 67,2 1c 1 7,5 63,9 57,2 67,2 2a 1 1,5 63,0 56,3 66,3 2b 1 4,5 63,6 56,9 66,9 2c 1 7,5 63,6 56,9 66,9 6a 2 1,5 63,7 57,2 67,2 6b 2 4,5 64,4 57,8 67,8 6c 2 7,5 64,4 57,8 67,8 HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

14 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 7a 2 1,5 64,5 58,0 68,0 7b 2 4,5 65,0 58,4 68,4 7c 2 7,5 64,9 58,3 68,3 14a 3 1,5 64,3 57,7 67,7 14b 3 4,5 65,1 58,5 68,5 14c 3 7,5 65,1 58,5 68,5 15a 3 1,5 64,9 58,3 68,3 15b 3 4,5 65,6 59,0 69,0 15c 3 7,5 65,5 58,9 68,9 16a 3 1,5 64,5 57,9 67,9 16b 3 4,5 65,2 58,5 68,5 16c 3 7,5 65,2 58,5 68,5 Voor het resultatenoverzicht van alle rekenpunten en een grafische weergave van de geluidcontouren wordt verwezen naar bijlage VII. De nachtperiode is de maatgevende periode voor de etmaalwaarde Railverkeer In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de geluidbelastingen voor de meest relevante punten. Tabel 5.3. Geluidbelastingen relevante punten t.g.v. railverkeer rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode avondperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 51,9 54,3 47,5 59,3 1b 1 4,5 54,3 56,8 50,0 61,8 1c 1 7,5 57,3 59,7 52,9 64,7 2a 1 1,5 52,1 54,5 47,8 59,5 2b 1 4,5 55,1 57,5 50,7 62,5 2c 1 7,5 57,9 60,3 53,6 65,3 6a 2 1,5 54,7 57,1 50,4 62,1 6b 2 4,5 56,4 58,8 52,0 63,8 6c 2 7,5 58,5 60,9 54,2 65,9 7a 2 1,5 57,3 59,8 53,0 64,8 7b 2 4,5 58,7 61,2 54,4 66,2 7c 2 7,5 60,3 62,7 56,0 67,7 14a 3 1,5 61,4 63,8 57,1 68,8 14b 3 4,5 62,6 65,1 58,3 70,1 14c 3 7,5 63,7 66,1 59,4 71,1 15a 3 1,5 61,8 64,2 57,5 69,2 15b 3 4,5 62,9 65,3 58,6 70,3 15c 3 7,5 63,9 66,3 59,6 71,3 16a 3 1,5 61,4 63,9 57,1 68,9 16b 3 4,5 62,7 65,2 58,4 70,2 16c 3 7,5 63,8 66,2 59,4 71,2 Voor het resultatenoverzicht van alle rekenpunten en relevante geluidcontouren wordt verwezen naar bijlage VIII. De avondperiode is maatgevend voor de etmaalwaarde van de geluidbelasting van het railverkeer. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

15 6. TOETSING RESULTATEN 6.1. Wegverkeer De resultaten van de berekeningen worden getoetst aan het wettelijk kader. Voor het wegverkeer geldt een voorkeursgrenswaarde van 50 db(a). In onderstaande tabel worden de uitkomsten hieraan getoetst. Tabel 6.1. Toetsing gevelbelasting t.g.v. N200 inclusief aftrek artikel 6 rekenpunt gebied hoogte (m) toetsing geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa * dagperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 58/50/8 52/40/12 62/50/12 1b 1 4,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 1c 1 7,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 2a 1 1,5 58/50/8 51/40/11 61/50/11 2b 1 4,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 2c 1 7,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 6a 2 1,5 59/50/9 52/40/12 62/50/12 6b 2 4,5 59/50/9 53/40/13 63/50/13 6c 2 7,5 59/50/9 53/40/13 63/50/13 7a 2 1,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 7b 2 4,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 7c 2 7,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 14a 3 1,5 59/50/9 53/40/13 63/50/13 14b 3 4,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 14c 3 7,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 15a 3 1,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 15b 3 4,5 61/50/11 54/40/14 64/50/14 15c 3 7,5 61/50/11 54/40/14 64/50/14 16a 3 1,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 16b 3 4,5 60/50/10 54/40/14 64/50/14 16c 3 7,5 60/50/10 53/40/13 63/50/13 * berekende waarde/toetsingswaarde/overschrijding Uit de tabel blijkt dat bij alle punten de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) overschreden wordt. De maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) wordt bij geen van de punten overschreden. De overschrijding van de voorkeurgrenswaarde heeft als gevolg dat er in het kader van de bestemmingsplanprocedure een hogere grenswaarde procedure gevolgd dient te worden. Voor alle rekenpunten waar per weg een overschrijding plaatsvindt van de voorkeursgrenswaarde geldt dat de definitieve bouwaanvraag vergezeld dient te worden van een akoestisch onderzoek waarbij de geluidbelasting op basis van het bouwontwerp wordt berekend op woningniveau. Vervolgens dient middels een bouwakoestisch onderzoek te worden vastgesteld welke voorzieningen in de gevels van de woningen nodig zijn om een binnenniveau van 35 db(a) te kunnen garanderen Railverkeer Voor geluidbelastingen ten gevolge van railverkeer geldt een wettelijke voorkeursgrenswaarde van 57 db(a). In onderstaande tabel worden de uitkomsten van de relevante punten hieraan getoetst. Tabel 6.2. Geluidbelastingen t.g.v. railverkeer rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode avondperiode nachtperiode etmaalwaarde 1a 1 1,5 52/57/-- 54/52/2 48/47/1 59/57/12 1b 1 4,5 54/57/-- 57/52/5 50/47/3 62/57/5 1c 1 7,5 57/57/-- 60/52/8 53/47/6 65/57/8 HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

16 rekenpunt gebied hoogte (m) geluidbelasting in db(a) ref. 2x10-5 Pa dagperiode avondperiode nachtperiode etmaalwaarde 2a 1 1,5 52/57/-- 55/52/3 48/47/1 60/57/3 2b 1 4,5 55/57/-- 58/52/5 51/47/4 63/57/6 2c 1 7,5 58/57/1 60/52/8 54/47/7 65/57/8 6a 2 1,5 55/57/-- 57/52/5 50/47/3 62/57/5 6b 2 4,5 56/57/-- 59/52/7 52/47/5 64/57/7 6c 2 7,5 58/57/1 61/52/9 54/47/7 66/57/9 7a 2 1,5 57/57/-- 60/52/8 53/47/6 65/57/8 7b 2 4,5 59/57/2 61/52/9 54/47/7 66/57/9 7c 2 7,5 60/57/3 63/52/11 56/47/9 68/57/11 14a 3 1,5 61/57/4 64/52/12 57/47/10 69/57/12 14b 3 4,5 63/57/6 65/52/13 58/47/11 70/57/13 14c 3 7,5 64/57/7 66/52/13 59/47/12 71/57/14 15a 3 1,5 62/57/5 64/52/12 57/47/10 69/57/12 15b 3 4,5 63/57/6 65/52/15 59/47/12 70/57/13 15c 3 7,5 64/57/7 66/52/14 60/47/13 71/57/14 16a 3 1,5 61/57/4 64/52/12 57/47/10 69/57/12 16b 3 4,5 63/57/6 65/52/13 58/47/11 70/57/13 16c 3 7,5 64/57/7 66/52/13 59/47/12 71/57/14 Uit de tabel blijkt dat ten gevolge van railverkeer bij alle rekenpunten de voorkeursgrenswaarde van 57 db(a) overschreden wordt. In het kader van het bestemmingsplan zal een hogere waarde procedure moeten worden doorlopen. Ook wordt bij de punten 14, 15 en 16 in gebied 3 op 7,5 meter hoogte de maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer is hier juridisch gezien te hoog om woningen te realiseren. Om de geluidbelasting ter plaatse van bouwlocatie 3 en de omgeving van het spoor te verminderen zijn er echter wel maatregelen mogelijk in de bron en overdrachtssfeer. Hierbij kan gedacht worden aan de bovenbouwconstructie en het plaatsen van geluidschermen langs het spoor. Berekeningen van dergelijke maatregelen (schermvarianten) maken geen onderdeel uit van dit onderzoek. Een en ander is tevens afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen in het gebied Luchtvaart Het plangebied bevindt zich gedeeltelijk binnen de geluidzone. Binnen dit gebied zijn geen nieuwe woningen, woonwagens, woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik. Woningen, gebouwen met een onderwijsfunctie of gezondheidsfunctie binnen de geluidzone mogen derhalve niet worden gebouwd, noch worden uitgebreid. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn, a contrario geredeneerd, wel mogelijk. Van het verbod voor de hierboven genoemde gebouwen kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken op grond van artikel 2.2.1, lid 7 LIB, mits een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9, lid 3 van de Wet luchtvaart is ontvangen. Zo zijn, waar het gaat over woningen, afwijkingen voorstelbaar als sprake is van het opvullen van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing, functiewijziging, herbouw van woningen op een minder milieubelaste plaats of bouw van bedrijfswoningen Cumulatie wegverkeer, railverkeer en luchtvaart Bij cumulatie van geluid mag het geluid van de verschillende typen bronnen zoals wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai niet zomaar gesommeerd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de hinder die bij een bepaalde geluidbelasting optreedt niet voor alle typen geluid hetzelfde is. Zo blijkt bijvoorbeeld dat mensen meer hinder ondervinden van wegverkeerslawaai dan van railverkeerslawaai. Om de verschillende typen geluid toch te kunnen sommeren, is er een cumulatiemethode opgesteld. Doel van deze methode is het bepalen van de Milieu Kwaliteits Maat (MKM) die een kwalificatie toekent HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

17 aan omgeving. Verbonden aan de kwalificatie is het percentage gehinderden 2 dat verwacht mag worden bij een dergelijke MKM. De verschillende kwalificaties staan weergegeven in onderstaande tabel. Tabel 6.3. Kwalificatie van de akoestische omgeving Milieu Kwaliteits Maat kwalificatie akoestische omgeving percentage gehinderden onder de 50 db(a) goed 14 tussen de 50 en 55 db(a) redelijk 24 tussen de 55 en 60 db(a) matig 34 tussen de 60 en 65 db(a) tamelijk slecht 43 tussen de 65 en 70 db(a) slecht 53 boven de 70 db(a) zeer slecht 62 Voor een aantal van de rekenpunten gelegen op de te verwachten voorgevelrooilijn is het wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai gecumuleerd en de MKM bepaald. Gekozen is om per gebied zowel de MKM afzonderlijk per bron als gecumuleerd te bepalen. Per gebied is daartoe hetzelfde rekenpunt gekozen als in het eerder door uitgevoerd akoestisch onderzoek (Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2002, rapport HLML3-1 d.d. 7 april 2003). Dit zijn de punten 1c, 7c en 15c. De uitkomsten staan weergegeven in onderstaande tabel en voor alle rekenpunten in bijlage IX. Tabel 6.4. MKM in de drie nieuwe woongebieden rekenpunt geluidbelasting nachtperiode in db(a) ref. 2x10-5 Pa MKM kwalificatie wegverkeer railverkeer luchtvaart (indicatief) wegverkeer 1c 52, tamelijk slecht 7c 53, tamelijk slecht 15c 53, tamelijk slecht railverkeer 1c -- 52, matig 7c -- 56, tamelijk slecht 15c -- 59, slecht luchtvaart 1c ,0 57 matig 7c ,0 57 matig 15c ,0 57 matig cumulatie weg- en railverkeer 1c 52,2 52, tamelijk slecht 7c 53,3 56, tamelijk slecht 15c 53,9 59, slecht cumulatie weg-, railverkeer en luchtvaart 1c 52,2 52,9 43,0 65 tamelijk slecht 7c 53,3 56,0 43,0 66 slecht 15c 53,9 59,6 43,0 68 slecht Uit bovenstaande tabel blijkt dat de kwalificatie van de akoestische omgeving als gevolg van afzonderlijk wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai als respectievelijk tamelijk slecht, matig tot slecht en matig is aan te merken. Wanneer het wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai gecumuleerd wordt, is de kwalificatie van de akoestische omgeving tamelijk slecht tot slecht. Daarnaast blijkt dat het wegverkeer de grootste bij- 2 Dit percentage heeft betrekking op een grote populatie en dan niet specifiek op de bewoners van Halfweg. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

18 drage levert aan de MKM-waarde. De cumulatie van het wegverkeer met het railverkeer geeft een verhoging van ca. 2,3 db(a) voor de MKM-waarde. De cumulatie van de luchtvaart met het weg- en railverkeer levert vervolgens met ca. 0,6 db(a) een beperkte bijdrage aan de MKM-waarde. De kwalificatie van de drie nieuwe woongebieden blijft hierdoor, met uitzondering van woongebied 2, ongewijzigd. HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

19 7. CONCLUSIE heeft in 2002 in opdracht van VVK Architectuur en Stedenbouw b.v. een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige geluidbelasting van een drietal nieuwe locaties voor woningbouw te Halfweg. Deze drie locaties zijn hiertoe aangewezen in het bestemmingsplan Halfweg De resultaten van dat onderzoek zijn vastgelegd in het rapport Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2002, rapport HLML3-1 d.d. 7 april In opdracht van de Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is thans het onderzoek geactualiseerd, waarbij het peiljaar 2016 als uitgangspunt is genomen voor de bepaling van de geluidbelasting. Doel van dit onderzoek is te onderzoeken wat de geluidbelasting, als gevolg van wegverkeer, railverkeer en luchtvaart, in het plangebied is en ter plaatse van de nieuwe bouwlocaties. Op basis van de berekende geluidbelastingen kan worden aangegeven of er een hogere waarde moet worden vastgesteld. Middels overdrachtsberekeningen uitgevoerd met behulp van een akoestisch model is de akoestische situatie in het plangebied bepaald: - uit de berekeningen blijkt dat bij alle rekenpunten de voorkeursgrenswaarde van 50 db(a) ten gevolge van de N200 overschreden wordt. De maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) wordt bij geen van de rekenpunten overschreden. De overschrijding van de voorkeurgrenswaarde heeft als gevolg dat er een hogere grenswaarde procedure gevolgd dient te worden; - ten gevolge van het railverkeer wordt bij alle rekenpunten de voorkeursgrenswaarde van 57 db(a) overschreden. Bij het realiseren van een bouwwerk met een woonfunctie zal de hogere waarde procedure doorlopen moeten worden. Ook wordt bij de punten 14, 15 en 16 in gebied 3 op 7,5 meter hoogte de maximale ontheffingswaarde van 70 db(a) met maximaal 1 db(a) overschreden. De geluidbelasting ten gevolge van het railverkeer is hier juridisch gezien te hoog om woningen te realiseren. Om de geluidbelasting ter plaatse van bouwlocatie 3 en de omgeving van het spoor te verminderen zijn er echter wel maatregelen mogelijk in de bron en overdrachtssfeer. Hierbij kan gedacht worden aan de bovenbouw en het plaatsen van geluidschermen langs het spoor; - Het plangebied bevindt zich gedeeltelijk binnen de geluidzone. Binnen dit gebied zijn geen nieuwe woningen, woonwagens, woonboten, scholen en gezondheidszorggebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik. Woningen, gebouwen met een onderwijsfunctie of gezondheidsfunctie binnen de geluidzone mogen derhalve niet worden gebouwd, noch worden uitgebreid. Nieuwe bedrijfsgebouwen zijn, a contrario geredeneerd, wel mogelijk; - Van het verbod voor de hierboven genoemde gebouwen kan in uitzonderingsgevallen worden afgeweken op grond van artikel 2.2.1, lid 7 LIB, mits een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9, lid 3 van de Wet luchtvaart is ontvangen. Zo zijn, waar het gaat over woningen, afwijkingen voorstelbaar als sprake is van het opvullen van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing, functiewijziging, herbouw van woningen op een minder milieubelaste plaats of bouw van bedrijfswoningen. Wanneer het wegverkeers-, railverkeers- en luchtvaartlawaai gecumuleerd wordt, is de kwalificatie van de akoestische omgeving tamelijk slecht tot slecht. Daarnaast blijkt dat het wegverkeer de grootste bijdrage levert aan de MKM-waarde. De cumulatie van het wegverkeer met het railverkeer geeft een verhoging van ca. 2,3 db(a) voor de MKM-waarde. De cumulatie van de luchtvaart met het weg- en railverkeer levert vervolgens met ca. 0,6 db(a) een beperkte bijdrage aan de MKM-waarde. De kwalificatie van de drie nieuwe woongebieden blijft hierdoor, met uitzondering van woongebied 2, ongewijzigd. Deze tekst laten staan i.v.m. laatste pagina berekening; wordt niet geprint HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april

20 BIJLAGE I Overzicht plangebied HLML3-2 Actualisatie akoestisch onderzoek bestemmingsplan Halfweg 2006 definitief d.d. 21 april 2006

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau

omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal toelaatbaar binnenniveau Tabel 2.1. Grenswaarden voor (vervangende) nieuwbouw volgens Wgh woning, nieuwbouw 48 db stedelijk*: 63 db buitenstedelijk**: 53 db omschrijving voorkeursgrenswaarde maximale ontheffingswaarde maximaal

Nadere informatie

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Buro voor Bouwkunde - Ermelo. Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Buro voor Bouwkunde - Ermelo Akoestisch onderzoek Paleisweg 6-8 te Garderen van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING

Nadere informatie

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400

aantal rijstroken zonebreedten [m¹] aantal rijstroken zonebreedten [m¹] 1 of of of meer of 4 400 1 WEGVERKEERSLAWAAI De bestemmingsplanwijziging heeft betrekking op 28 geprojecteerde appartementen en 1 geprojecteerde grondgebonden woning. De geprojecteerde wooneenheden zijn gesitueerd binnen de geluidszone

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop

Geluidbelasting wegverkeer en. railverkeer op plan Vestion. te Vroomshoop Geluidbelasting wegverkeer en railverkeer op plan Vestion te Vroomshoop versie 8 december 29 9-295 datum 8 december 29 opdrachtgever Grontmij Nederland bv Postbus 1364 81 BJ Zwolle auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden

AKOESTISCH ONDERZOEK. Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden AKOESTISCH ONDERZOEK Wet geluidhinder Hotel van der Valk Gemeente Uden Colofon Project : Bestemmingsplan Uden Noord 2, Hotel van der Valk Onderdeel : Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Opgesteld door

Nadere informatie

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplanwijziging 22 nieuwbouw woningen Het Meuke te Haaksbergen Akoestisch onderzoek

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost

V.O.F. De Beemster Compagnie. Akoestisch onderzoek. plan De Nieuwe Tuinderij west en oost V.O.F. De Beemster Compagnie Akoestisch onderzoek plan De Nieuwe Tuinderij west en oost INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. UITGANGSPUNTEN 2 2.1. Wettelijk kader 2 2.1.1. Wet geluidhinder 2 2.1.2. Reken-

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk:

het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer S.M. Dijkstra Postbus AC JOURE Uw kenmerk: Uw kenmerk: Ons nummer: Ska-woningen Stobbegasterpaad-Hasjerdijken-11a Behandeld door: de heer A.G. Faber Telefoon: 0515-489722 het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân t.a.v. de heer

Nadere informatie

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk

: Holdingmaatschappij D. v.d. Plas BV : dhr. D. van der Plas jr. : Steenbakkerstraat 2 : 2222 AT Katwijk RAPPORT betreffende een akoestisch onderzoek wegverkeer Vijf Meilaan te Leiden Datum : 19 december 2013 Kenmerk : 1303F227/COB/rap3 Contactpersoon : dhr. C. Brouwer Opdrachtgever : Holdingmaatschappij

Nadere informatie

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert

ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI ingevolge de Wet geluidhinder in het kader van een planologische procedure voor het bouwplan Diesterbaan te Weert 5 oktober 2016 Akoestisch onderzoek ingevolge de

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek ligging geluidscontour t.g.v.

Nadere informatie

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek

BIJLAGE 6. Rapportage geluidonderzoek BIJLAGE 6 Rapportage geluidonderzoek Rapport Akoestisch onderzoek Geplande woningbouw Weidenaar Aldeboarn projectnr. 176812 revisie D0 maart 2008 Auteur R. de Leeuw Opdrachtgever S. Weidenaar It Rak 1

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI Nieuwbouw woning aan de Zeesweg te Sevenum Datum : 15 maart 2012 Rapportnummer : 212-SZe-srm2-v1 Koolweg 64 5759 PZ Helenaveen Tel. 0493-539803 Fax. 0493-539804 E-mail.

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI KRUISWEG O.N. MAASBRACHT RAPPORTNUMMER 20104172 rapportnummer: 20104172 datum:

Nadere informatie

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC

Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste. Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC Gemeente Sneek Bestemmingsplan Hemdijk De Harste Aanvullend akoestisch onderzoek Uitbreiding AOC KuiperCompagnons Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Architectuur, Landschap B.V. Afdeling geluid/js werknummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai (toetsing Wet geluidhinder: SRMI) Landgoed de Landreij Heikesestraat 8 te Vessem projectnummer: 124/19/RV, versie 1 INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 UITGANGSPUNTEN

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de 48/ db geluidscontouren

Nadere informatie

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones

Bijlage Geluid. Wettelijk kader en Geluidzones Bijlage Geluid Wettelijk kader en Geluidzones Volgens de Wet Geluidhinder gelden zogenaamde zones langs wegen, spoorwegen en rond industrieterreinen, waar grote lawaaimakers zijn gevestigd. Binnen deze

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald

Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Akoestisch onderzoek optredende gevelbelastingen Nieuwbouw hoek Kreeftenheide-Verlengde Boterdijk te Siebengewald Projectnr. M15 271.401 M15 271.401 2 Opdrachtgever : Fam. Pouwels Kreeftenheide 82 5853

Nadere informatie

Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948.

Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948. Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam Alexanderstraat 21 postbus 85948 2508 CP Den Haag telefoon 070 370 07 00 telefax 070 360 00 98 Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting.

Barendrecht. Akoestisch onderzoek. Uitbreiding Vrijenburgschool. 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) drs. R.A.P. Effting. Barendrecht Akoestisch onderzoek Uitbreiding Vrijenburgschool projectnummer: datum: 048900.15162.00 02-02-2010 (versie 1.0) opdrachtleider: opdrachtgever: drs. R.A.P. Effting Gemeente Barendrecht auteur(s):

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015

AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 AKOESTISCH ONDERZOEK WONING BEMELERWEG 89 TE CADIER EN KEER SCHETSONTWERP 17-3-2015 DE HEER EN MEVROUW P. MEIJERS 2 juli 2015 077280972:C - Definitief B02046.000027.0100 Inhoud 1 Inleiding...2 2 Uitgangspunten...3

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai woonzorgcomplex Zundertseweg te Roosendaal Opdrachtgever: Contactpersoon: Koninvest Damstraat 2 4701 GN ROOSENDAAL de heer ing. J.C.J.L. Konings Greten Raadgevende

Nadere informatie

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor

betreft Geluid bedrijventerrein Zenkeldamshoek te Goor retouradres Postbus 202, 7460 AE Rijssen Gemeente Hof van Twente t.a.v. mevr. Roebert Ter Horst Postbus 54 7470 AB GOOR bezoekadres postbus postcode telefoon telefax e-mail internet Aveco de Bondt Reggesingel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit t.b.v. bestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân)

Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage I (Advies Wetterskip Fryslân) Bijlage II (Plan van aanpak grondsanering) Bijlage III (Akoestische onderzoeken) Onderzoek naar de geluidsbelasting op de nieuw

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen

Geluidbelasting railverkeer op. woningbouwlocatie. Knoevenoordstraat te Brummen Geluidbelasting railverkeer op woningbouwlocatie Knoevenoordstraat te Brummen versie 5 februari 2007 datum 5 februari 2007 opdrachtgever H. van Ittersum Burg. Van Walsemstraat 11 8162 GC EPE auteur A.D.

Nadere informatie

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg

Rapport. Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg gemeente Alblasserdam. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Rapport Dossier Zaaknummer 0076209 Kenmerk Opsteller De heer ing. E. Janssen Datum 1 december 2011 Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai nieuwbouwplan Vinkenpolderweg Akoestisch onderzoek nieuwbouwplanvinkenpolderweg

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING BOUWLOCATIE HOEK SINT CAMILLUSSTRAAT / HEINSBERGERWEG, ROERMOND RAPPORTNUMMER 20114142

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING HOOFDSTRAAT 57, SCHIMMERT RAPPORTNUMMER 20112079 rapportnummer: 20112079 datum: 6

Nadere informatie

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2

Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Datum 6 december 2010 Referentie 20101628-02v2 Referentie 20101628-02v2 Rapporttitel Zuiderpoort Fase 2 te Apeldoorn; akoestisch

Nadere informatie

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde 5 Rapport Lid NLingenieurs ISO 9001 gecertificeerd Betreft: Rapportnummer: Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevels van het plan Veenweg 10 te Heerde H 4714-1-RA-001 Datum: 22

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo

Akoestisch onderzoek weg- en railverkeer voor het plan Nijrees Noord te Almelo Tebodin B.V. Drienerstate, P.C. Hooftlaan 56 7552 HG Hengelo Postbus 233 7550 AE Hengelo Telefoon 074 249 64 96 Fax 074 242 57 12 hengelo@tebodin.nl www.tebodin.com Opdrachtgever: Rotij Projecten B.V.

Nadere informatie

db/a consultants v.o.f.

db/a consultants v.o.f. akoestiek/milieu postbus 237 5670 ae nuenen tel. (040) 263 11 49 fax (040) 283 28 95 e-mail: info@geluidshinder.nl site: www.geluidshinder.nl abn amro nuenen rek.nr. 42.33.53.357 k.v.k. eindhoven nr. 170.99065

Nadere informatie

Bestemmingsplan Dokkum West

Bestemmingsplan Dokkum West Bestemmingsplan Dokkum West wegverkeerslawaai Birdaarderstraatweg Auteur : Gert Baatje Datum : 6 mei 2014 Ons kenmerk : GB/00020/2014/2 Status : Definitief Versie : 01 In opdracht van: Gemeente Dongeradeel

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai Akoestisch onderzoek Wegslawaai Agrarische bedrijfswoning naast Meerkoetweg 5 te s-heer Arendskerke d.d. 5 juni 2015 Inleiding In opdracht van de heer De Jager is door RuimtelijkAdviesBureau Zweistra &

Nadere informatie

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52

Eisenhowerlaan 112, Postbus 82223 NL-2508 EE Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)70 358 47 52 Rapport V.2008.1041.00.R001 Plan Hoogstedelaan, Arnhem Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.)

Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Akoestisch onderzoek verkeerslawaai (Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V.) Raadgevend ingenieursbureau Metz B.V. A d v i e s b u r e a u v o o r b o u w a k o e s t i e k W o u d r i c h e m Opdrachtgever:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg Ontwikkeling Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai ten behoeve van Bestemmingsplan Agrarisch Buitengebied De Valk, hoek Hoge Valkseweg / Ganzenkampweg rapportnummer L12.017 Versie: 1 Datum: 30 augustus

Nadere informatie

Milieudienst West-Holland

Milieudienst West-Holland Milieudienst West-Holland Project Onderwerp Geluidcontouren gebiedsvisie Willem Alexanderlaan Gemeente Leiderdorp Datum vraag 29 september Datum 13 oktober 2011 Contactpersoon Merijn Vroonhof gemeente

Nadere informatie

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36

Casuariestraat 5, Postbus 370 NL-2501 C J Den Haag T +31 (0)70 350 39 99 F +31 (0)26 443 58 36 Rapport I.2011.1201.01.R001 Groenhorst College, Velp Akoestisch onderzoek Status: DEFINITIEF Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software info@dgmr.nl www.dgmr.nl Van Pallandtstraat 9-11,

Nadere informatie

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Nieuwbouw 6 woningen Fluunseweg 14 te Didam akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134142.R01.V01 Document:

Nadere informatie

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen

Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Akoestisch onderzoek Concept Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 12 januari 2012 Verantwoording Titel : Nieuwbouwlocatie Bergweg te Rhenen Projectnummer : 317995 Referentienummer

Nadere informatie

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep

Geluidbelasting railverkeer. woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep Geluidbelasting railverkeer woningen Houtakkerweg/ Wildekampsweg te Wezep versie 18 augustus 29 opdrachtnummer 9-22 datum 18 augustus 29 opdrachtgever OOSTZEEstedenbouw Postbus 9 68 AA Arnhem auteur A.D.

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort. akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Kinderdagverblijf Heiligenbergerweg (locatie ziekenhuis) te Amersfoort akoestisch onderzoek

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de ligging van de / db geluidscontouren t.g.v.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen

Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen 16 februari 2015 Akoestisch onderzoek Hameinde te Loenen Geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai www.deerns.nl Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen

Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde school aan de Lindonk te Zevenbergen 1 Akoestisch onderzoek geluidbelasting vanwege wegverkeerslawaai op de geprojecteerde

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Tiendweg te Ameide Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van 19 woningen aan de Tiendweg te Ameide. 6 maart 2012 Rapporttitel:

Nadere informatie

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor

Grenswaarden wegverkeerslawaai. Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470 AB Goor Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 26 Postbus 140, 7450 AC Holten T: (0548) 63 64 20 F: (0548) 63 64 30 Eelerwoude T.a.v. de heer M. Elshof Postbus 53 7470

Nadere informatie

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Brede School Noord te Baarn Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Rapportnummer: 20134373.R03.V02 Document:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek Cumulatieve geluidbelasting Triangel Waddinxveen In opdracht van: Behandeld door: Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Dhr. D. Koppenaal Postbus 400 2740 AK Waddinxveen

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 1 Onderzoek Akoestiek blad 7 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Inleiding

Akoestisch onderzoek. Inleiding Onderwerp wegverkeerslawaai 30 woningen locatie Plasweg te Waddinxveen Datum 24 augustus 2007 Uitgevoerd door G.J. Ravensbergen Projectnummer 0715018emh Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude

Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede. Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede Gemeente Haarlemmerliede-Spaarnwoude Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bouwplan Appartementen Rottewegje, Haarlemmerliede

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELBELASTING 7 BEDRIJFSWONINGEN TE PANNINGEN RAPPORTNUMMER 20104150 rapportnummer: 20104150 datum:

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Bijlage 4 bij de toelichting RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Kleine Heitrak te Asten Gemeente: Asten April 2006 Croonen Adviseurs b.v. Projectgegevens:

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar

Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Akoestisch onderzoek Noordwest Ziekenhuis Alkmaar Ten behoeve van bestemmingsplan Definitief Noordwest Ziekenhuisgroep Postbus 501 1800 AM ALKMAAR Sweco Nederland B.V. De Bilt, 21 november 2016 Titel :

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk

Akoestisch onderzoek. Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Akoestisch onderzoek Geluidbelasting vanwege weg- en spoorweglawaai op de nieuw te bouwen woningen aan de Merwedestraat te Beverwijk Datum: 23 april 13 Opdrachtgever: PACT 3D ontwerp en bim-management

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek

Geluidbelasting wegverkeer en. industrielawaai op. bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek Geluidbelasting wegverkeer en industrielawaai op bestemmingsplan Stekkenberg- West te Groesbeek versie 16 november 2009 datum 16 november 2009 opdrachtgever Oosterpoort Postbus 31 6560 AA Groesbeek auteur

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie

1. Inleiding. 2. Situatie. Notitie Notitie Project Bestemmingsplan Nieuw Rhijngeest Zuid Betreft akoestisch onderzoek wegverkeer Ons kenmerk M.2013.0521.01.N001 Versie 001 Datum 13 maart 2014 Verwerkt door DJA SBA Contactpersoon dr. A.Y.

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai

Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Afdeling Expertise Contact J.M.B. Boere T 088 5450394 amboere@odmh.nl Akoestisch Onderzoek Wegverkeerslawaai Postbus 45 2800 AA Gouda T 088 545 00 00 www.odmh.nl Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008

alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : 102.13109.00 datum : 27 juni 2008 alblasserdam mercon-kloos besluit hogere waarden opdrachtgever : gemeente Alblasserdam nummer : datum : 27 juni 2008 opdrachtleider : drs.ing. J.M. van Riet auteur(s) : mw. ing. W. Sondorp Inhoud 1 1.

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v. wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu

BEREKENING GEVELBELASTING. Schey 11 te Noorbeek 11/25637/B/M/JZ M Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Rapportnummer Dossiernummer 11/25637/B/M/JZ M16959.07 Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu Aelmans Ruimtelijke Ontwikkeling en Milieu is een handelsnaam van Triple A adviseurs B.V. Kerkstraat 4,

Nadere informatie

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking

ONTWERP Wet geluidhinder beschikking 1 ONTWERP Wet geluidhinder beschikking Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Zaanstad, gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder woningbouw Schipholweg Haarlem

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder woningbouw Schipholweg Haarlem Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder woningbouw Schipholweg Haarlem Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder (wegverkeerslawaai) voor de realisatie van appartementen aan de Schipholweg in Haarlem. Opgesteld

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk

Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos. Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Drogesestraat - Walterbos Gemeente Cuijk Bijlagen Computeroutput, SRM

Nadere informatie

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden

Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Nieuwbouw Leo Kannercollege te Leiden Akoestisch onderzoek wegverkeer Opdrachtgever Stichting Professor Dr. Leo Kannerschool Contactpersoon Ben van der Vlist Adviesburo BV, de heer D. Kuijlenburg Kenmerk

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren

Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard. Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek Buren, Appelgaard Gemeente Buren Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Buren, Appelgaard Gemeente Buren Bijlagen Computeroutput/kaarten SRM II wegverkeer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Zuideinde 40 en 40a, Roelofarendsveen Rapportnummer: SRO.11.04 Datum: 10 juni 2011 Opdrachtgever: buro SRO, drs. ing. C.M. Vaartjes Ing. C.M. Weel Van Noordtkade 18

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK behorende bij het wijzigingsplan Duinweg, Drunen gemeente Heusden Kaarten: Bijlage: behorende bij de computeroutput computeroutput SRM II projectgegevens: RAO01-MLX00001-01A

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht

Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam. Gemeente Zwijndrecht Rapport akoestisch onderzoek Educatiefplein, Heerjansdam Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan Educatief plein, Heerjansdam Bijlagen Rekenbladen SRM I wegverkeer Computeroutput/kaarten

Nadere informatie

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK

RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK RAPPORT AKOESTISCH ONDERZOEK Reekstraat 9 te Weurt gemeente Beuningen Bijlage: Rekenblad, SRM I projectgegevens: RAO01-BEU00017-01B Rosmalen, april 2008 / juni 2011 Croonen Adviseurs b.v. ORGANISATORISCHE

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN "PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË" TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER

BESTEMMINGSPLAN PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER BESTEMMINGSPLAN "PROJECTVESTIGING GLASTUINBOUW CALIFORNIË" TE HORST AAN DE MAAS GELUIDBELASTING WEGVERKEER BIJLAGE BIJ BESTEMMINGSPLAN 21 augustus 2007 140323/BM7/082/000415 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016

memo Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 memo Postbus 150. 3000 AD Rotterdam Tel: 010-201 85 55 E-mail: info@rho.nl Onderwerp: Akoestisch onderzoek bedrijfswoning Aelbrechtsweg Datum: 9 januari 2016 Referte: Roel Meijs Toetsingskader Normstelling

Nadere informatie

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010

Heihorsten, Someren. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Definitief. Gemeente Someren. Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 Heihorsten, Someren Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Definitief Gemeente Someren Grontmij Nederland B.V. Eindhoven, 2 april 2010 188685.ehv.212.R001, revisie 00 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

GEMEENTE VALKENSWAARD

GEMEENTE VALKENSWAARD 094-024 GEMEENTE VALKENSWAARD Bestemmingsplan Kerkakkerstraat Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai maart 2010 INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 3 2. BELEID EN REGELGEVING... 4 2.1. Landelijk beleid en regelgeving

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting t.g.v.

Nadere informatie

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden

Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel gemeente Uden Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan 2 woningen Lagenheuvelstraat Volkel Gemeente: Uden Projectgegevens:

Nadere informatie

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel

Berekening gevelbelasting. Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Berekening gevelbelasting Voorstraat 103 te Velddriel Rapportnummer: Naam opdrachtgever: Project locatie: Opsteller: M153184.001.001/JGO de heer E.

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER

AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER Bureau Geluid NL Sint Gerlach 47 6301 JA Houthem 043 458 41 65 www.bureaugeluid.nl AKOESTISCH ONDERZOEK GEVELWERING / GEVELBELASTING HAAGDOORNWEG O.N., MERKELBEEK RAPPORTNUMMER 20134086 rapportnummer:

Nadere informatie

Servicebureau De Friese Wouden

Servicebureau De Friese Wouden Achtkarspelen Heerenveen Ooststellingwerf Opsterland Smallingerland Tytsjerksteradiel Weststellingwerf 23 februari 2007 Servicebureau De Friese Wouden Onderzoek geluid en luchtkwaliteit ten behoeve van

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk

Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk Akoestisch onderzoek Wet geluidhinder Oude Koningstraat te Puiflijk Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai op basis van de Wet geluidhinder voor de bouw van vier woningen aan de Oude Koningstraat te Puiflijk.

Nadere informatie

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc

m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan loc m i l i e u g e l u i d b o u w a d v i e s b r a n d v e i l i g h e i d r u i m t e l i j k e o r d e n i n g b e l e i d s a d v i e s Bouwplan locatie Broek ongenummerd in Sevenum Akoestisch onderzoek

Nadere informatie