Kwaliteit door specialisatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit door specialisatie"

Transcriptie

1 Kwaliteit door specialisatie Maatschappelijk Verslag 2006 Onderdeel van het Jaardocument 2006 Parnassia Groep

2 Onze jaarverslaggeving in een nieuwe vorm De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer vorm aan haar jaarverslaggeving aan de hand van de voorschriften van het Jaardocument Zorginstellingen. Deze eerste 8 pagina s geven een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten in Ook vatten we de inzichten samen die we al werkend hebben opgedaan, en die de basis vormen voor ons nieuwe bedrijfsplan Het motto kwaliteit door specialisatie illustreren we met 5 voorbeelden. In hoofdstuk 4.4 van ons Maatschappelijk Verslag vindt u er meer. Voor wie op hoofdlijnen een indruk wil hebben van het reilen en zeilen van de Parnassia Groep in 2006, en van hoe wij tegen de toekomst aankijken, zijn deze 8 bladzijden ook apart beschikbaar. Alle hier beschreven onderwerpen komen uitgebreider aan bod in ons Maatschappelijk Verslag. De opbouw van ons Jaardocument Ons volledige Jaardocument 2006 is te raadplegen op en op onze eigen website Het betreft drie pdf-documenten: - het Maatschappelijk Verslag - de Jaarrekening - de Bijlagen. Tezamen corresponderen deze met de formeel gedeponeerde versie van onze jaarverslaggeving. Dit Maatschappelijk Verslag 2006 bevat tevens een samenvatting van de Jaarrekening, en enkele door ons toegevoegde bijlagen. Ook onze volledige Jaarrekening 2006 is op verzoek als afzonderlijk gedrukte uitgave beschikbaar. Voor de (voorgeschreven) Bijlagen verwijzen wij naar genoemde websites. Sterker accent op behandeling verslaafde jongeren Een van de grote voordelen van de fusie tussen Brijder Verslavingszorg en Parnassia Verslavingszorg is dat nu ook ten behoeve van jongeren in Noord-Holland klinische behandeling kan worden geboden vanuit o.a. Mistral in Zuid-Holland. De eerste doorverwijzingen vanuit Noord-Holland van deze jongeren vonden al in 2006 plaats. De capaciteit is in 2006 uitgebreid van 13 naar 26 plaatsen. De Mistral kliniek verhuisde op 30 januari naar een nieuw pand op de locatie Monsterseweg, waar ook de nieuwe Mistral Dtox kon worden geopend. Direct zijn alle bedden bezet, waarmee de wachtlijst van Mistral en de detox in eerste instantie zijn weggewerkt. Wel staan nog een tiental jeugdigen in de wachtrij om beoordeeld te worden voor opname. Met Triversum, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland, zijn gesprekken gestart ter ontwikkeling van een dubbele diagnosekliniek voor jeugd, die zowel kampt met verslaving als met psychiatrische stoornissen. Het gaat hier om jongeren die bovendien al veelvuldig in contact gekomen zijn met politie en justitie. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag 2006

3 Kwaliteit door specialisatie Het jaar 2006 vormde voor de Parnassia Groep de afsluiting van onze bedrijfsplanperiode , en de opmaat voor een nieuwe. Het Parnassia-motto vormde de titel van het bedrijfsplan: Uw vraag is onze zorg. Hoe beantwoorden wij die vraag effectief? De afgelopen drie jaar is ons glashelder geworden dat een belangrijke sleutel daartoe is: specialisatie. In het bedrijfsplan schreven we eind 2003 al: In Nederland is de afgelopen jaren de psychische problematiek onder de bevolking toegenomen. Daardoor, en door betere onderkenning van zulke problematiek en indien nodig doorverwijzing, is de behoefte aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg gegroeid. De prognoses zijn dat deze toename zich de komende jaren zal doorzetten. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Op deze plaats willen wij als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gezamenlijk de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2006 belichten, en blijk geven van onze waardering en dank aan allen die daaraan hebben bijgedragen: medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Deze tekst (die wij ook afzonderlijk beschikbaar stellen) is daarmee te beschouwen als ons gezamenlijk voorwoord bij ons Jaardocument Onze speerpunten in 2006 In de jaren hebben we consequent gewerkt aan vier speerpunten die we voor deze periode formuleerden in ons bedrijfsplan: - verder investeren in de kwaliteit van zorg - verder investeren in opleiding en onderzoek - doorvoeren van kleinschaligheid in alle geledingen - klaar zijn voor de aankomende marktwerking. Het is een succesvolle bedrijfsplanperiode geweest voor de Parnassia Groep. Een van de belangrijkste verworvenheden is dat we nieuwe zorgvormen en kwalitatief betere zorg tot stand konden brengen door te kiezen voor heldere specialisaties. Zo kunnen we steeds gerichter en doeltreffender antwoord geven op de grote diversiteit van problematiek waarbij psychomedische zorg noodzakelijk is. Vandaar onze keuze voor het motto voor ons jaardocument: kwaliteit door specialisatie. Duidelijke verantwoording, heldere verantwoordelijkheden Gezien het belang dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hechten aan openheid en een duidelijke verantwoording, zijn wij gelukkig met de introductie van het Jaardocument door de overheid. Het vormt een handzame leidraad bij het opnieuw vormgeven aan onze verslaggeving. Een andere uitstekende ontwikkeling is de toegenomen aandacht voor het onderwerp Governance. In de loop der jaren hebben wij reeds veel aandacht geschonken aan een zuivere rolverdeling tussen bestuur en toezicht, aan een goede vormgeving van de medezeggenschap, en een constructief-kritisch samenspel tussen deze organen. De Parnassia Groep beschikt over een reglement Corporate Governance, dat wij in 2006 geheel in overeenstemming hebben gebracht met de Zorgbrede Governancecode. In hoofdstuk 3 van het jaardocument wordt veel aandacht gegeven aan dit onderwerp, en op die plaats schetsen wij hoe de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vormgeven aan hun onderscheiden verantwoordelijkheden ten opzichte van de organisatie en belanghebbenden. Maatschappelijk Verslag 2006 De eerste twee speerpunten hangen nauw samen: opleiding en onderzoek dragen rechtstreeks bij aan kwalitatief goede zorg. Tevens zijn zij van groot belang voor het functioneren en de motivatie van onze medewerkers. We hebben een aparte paragraaf in hoofdstuk 4 van het Jaardocument toegevoegd, om de ontwikkelingen rond opleiding en onderzoek in 2006 te belichten. Wat betreft ons derde speerpunt: ons concern opereert op grote schaal, maar de uitvoering van de zorg kenmerkt zich door kleinschaligheid. Dat zorgt ervoor dat de werklast van leidinggevenden overzichtelijk blijft en dat medewerkers zich met de eigen afdeling kunnen identificeren. De maximale afdelingsomvang van 30 medewerkers die wij voor ogen hadden bleek echter in de praktijk niet altijd goed werkbaar. Voor ongeveer 10% van de afdelingen bleek een grotere omvang noodzakelijk, als gevolg van autonome groei en inhoudelijk gemotiveerde organisatorische samenvoegingen. Het laatste speerpunt betreft de markt. Die wordt gevormd door onze klanten: patiënten, verwijzers en financiers. Hun behoefte aan gespecialiseerde zorg blijkt, zoals we hierboven al schreven, steeds nadrukkelijker. De Parnassia Groep nam in 2005 het initiatief tot het aanbieden van specialistische marktgerichte behandelprogramma s onder de merknaam PsyQ. Met de collega-instellingen Lentis en Bavo Europoort werd in 2006 de introductie in andere regio s voorbereid door middel van PsyQ Nederland. Na het aanbrengen van een organisatorisch onderscheid in regionale ketenzorg (onder de merknaam Parnassia) en de meer marktgerichte zorgprogramma s (PsyQ) vond in 2006 een doorontwikkeling plaats. Deze resulteerde in een vijftal divisies met Parnassia Groep

4 ssiamodule impulsbeheersing Een ander voorbeeld van verdergaande specialisatie in de patiëntenzorg is de ontwikkeling van de module impulsbeheersing vanuit de Forensisch Psychiatrische Afdeling voor mensen met een psychotische stoornis. De basis voor de module is gelegd in samenwerking met de afdeling persoonlijkheidsproblematiek van PsyQ. De module wordt gegeven in combinatie met een psychomotore therapeut (PMT). Deze module wordt ook aangeboden vanuit de forensische poli in het Huis van Bewaring in Zoetermeer. Het effect van deze module is dat patiënten een beter zelfinzicht krijgen en zichzelf beter kunnen controleren. Een wezenlijke verbetering in ons zorgaanbod en de kwaliteit van zorg. onderscheiden kerncompetenties, te weten Psychiatrie Parnassia, Wonen met Zorg Parnassia, Forensische en Intensieve Zorg, Brijder Verslavingszorg en PsyQ. Er zijn twee ondersteunende divisies, Zorgservice en Service Centrum. Gaandeweg is in het zorgaanbod van alle divisies verdergaande specialisatie zichtbaar geworden. Van Jeugdverslavingszorg (Mistral) tot Eerste psychosebehandeling, en van Forensische verslavingszorg tot Psychiatrische verpleeghuiszorg. Elders op deze pagina s en in hoofdstuk van het jaardocument zijn daarvan aansprekende voorbeelden te vinden. Meer specialisatiemogelijkheden door groei De Parnassia Groep biedt al met al een ongeëvenaard breed, samenhangend pakket van psychomedische zorgprogramma s, en daardoor zijn we een grote organisatie. Het grote voordeel daarvan is dat wij sluitende zorgketens kunnen aanbieden. Op zichzelf echter zijn veel van onze zorgprogramma s bescheiden van omvang, en dat beperkt hun mogelijkheden om de kwaliteit te vergroten. Voor specialistische zorg geldt namelijk dat meer schaalgrootte specialisatie, en daarmee hogere kwaliteit mogelijk maakt. Door het volume van bepaalde activiteiten te vergroten kunnen we middelen vrijmaken voor verdere verbetering en specialisatie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kwalitatief uitstekende specialistische zorg die we willen leveren, tegelijkertijd betaalbaar blijft. In 2006 konden we op het terrein van de Verslavingszorg de gewenste schaalvergroting realiseren door de fusie per 1 juni met Brijder Verslavingszorg in Noord Holland. Om de zojuist genoemde redenen zetten wij voor de bedrijfsplanperiode erop in om ook onze andere activiteiten verder te laten groeien. Behaalde resultaten in 2006 In het bedrijfsplan stelden we ons ten doel 25 concrete resultaten te behalen. In de eerste twee jaren hebben we er 14 (nagenoeg) volledig gerealiseerd. Nu de bedrijfsplanperiode ten einde is kunnen we vaststellen dat dit geldt voor vrijwel alle 25 resultaten. In de diverse onderdelen van het Jaardocument komen de resultaten die we hebben afgerond in 2006 aan de orde. Naast de voortschrijdende specialisatie in zorgprogramma s, en uitbreidingen en verbeteringen van de zorg die in het maatschappelijk jaarverslag aan de orde komen, was 2006 bedrijfsmatig in tal van opzichten een succesvol jaar. De productieafspraken werden ruimschoots gehaald, en is er hard gewerkt om de wachtlijsten verder weg Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag 2006

5 te werken. Dit ondanks de knellende AWBZ-budgetruimte, waardoor we helaas niet alle zorg hebben kunnen leveren waar vraag naar was. Nog altijd zijn de wachtlijsten helaas onaanvaardbaar groot. Eind 2006 waren er bijna wachtenden met een problematische wachttijd, dat wil zeggen boven de zogenoemde Treeknormen. Met een extra budget van ongeveer 1 7,5 miljoen zou aan hen tijdig zorg verleend hebben kunnen worden. We hebben in 2006 ongeveer patiënten (exclusief preventie en reclassering) kunnen behandelen; dat waren er ongeveer meer dan in De omzet van de Parnassia Groep groeide in 2006 met 20%. Zowel autonoom door uitbreiding van bestaande activiteiten (5,5%) als door de fusie met Brijder Verslavingszorg (13,5%) en twee kleine overnames (1%). Door een strakke en planmatige bedrijfsmatige aansturing werd uiteindelijk een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van 1 2,9 miljoen op een omzet van 1 235,3 miljoen. Gro Het ziekteverzuim blijft verder dalen. Bedroeg het vóór deze bedrijfsplanperiode 6,1%, we hebben het door gerichte interventies en beleid in 2006 kunnen terugbrengen tot 4,4% op jaarbasis. Ons verzuim daalde tot onder het landelijk gemiddelde in de GGZ. Opnieuw is er veel aandacht besteed aan het registreren van onze productie. Zeer belangrijk, omdat we alleen betaald krijgen wat we hard kunnen verantwoorden. Het in 2005 ingevoerde Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) maakt het juist en volledig registreren eenvoudiger. Het blijkt ook uitstekende diensten te bewijzen bij het monitoren van onze processen en prestaties in de zorgverlening. We hebben in 2006 het grootste deel van onze activiteiten in het nieuwe systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC s) moeten registreren. Doordat we beschikken over het EPD en in voorgaande jaren veel hebben geïnvesteerd in onze administratieve organisatie zijn we daar goed in geslaagd. Ook hebben we een start gemaakt met de zogenoemde Zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor patiënten die langdurig in zorg zijn. Digibord Het Team OGGZ Parnassia is in februari 2006 op zoek gegaan naar een manier om de efficiency van het ochtendoverleg te verbeteren. Het opzetten van een digitaal planbord bleek daarvoor een prima instrument. Dagelijks worden 120 patiënten in drie kwartier besproken. Ook werd het mogelijk de verstrekkingsmomenten van depotmedicatie te monitoren, evenals de voorgeschreven momenten waarop laboratorium-bezoek moet plaatsvinden in verband met veilig medicijngebruik en de afloopdata van Rechterlijke Machtigingen. Hierdoor is het aantal fouten geminimaliseerd. Veel collegaafdelingen hebben belangstelling getoond voor het Digibord. In 2007 gaat de afdeling dan ook trainingen aanbieden voor geïnteresseerden. Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

6 Op het gebied van huisvesting kan opnieuw gesproken worden van een vruchtbaar jaar. Onder meer werden de nieuwe Forensisch Psychiatrische Afdeling en een grote vestiging van de verslavingszorg in het centrum van Den Haag in gebruik genomen, en een nieuwe kliniek voor acute opnames nadert zijn voltooiing. Daarnaast hebben we tal van gebouwen opgeknapt en werd een aantal slechte gesloopt. Daarmee komt ons doel dat alle patiënten en medewerkers over adequate huisvesting beschikken nabij. Gereed voor de toekomst In zijn voorwoord bij het vorige jaarverslag schreef de Raad van Toezicht ervan doordrongen te zijn dat het voor de Parnassia Groep van groot belang zal blijven om de vele specialismen in de organisatie de ruimte te geven zich op hun eigen wijze te ontwikkelen, en tegelijkertijd het geheel meer dan de som der delen te laten zijn door onderlinge samenhang en versterking. Ruimte geven aan onderdelen voor hun eigen ontwikkeling is temeer noodzakelijk, omdat zoals in elke grote organisatie ook bij ons het gevaar van bureaucratisme en gebrek aan flexibiliteit op de loer ligt. Daarom hebben we in 2006 intensief gekeken naar onze werkwijzen, en is intensief hierover gesproken met medewerkers, leidinggevenden, divisiedirecties en medezeggenschap. Dat heeft geresulteerd in een set van nieuwe spelregels tussen de Raad van Bestuur en divisiedirecties, en tussen de divisies onderling. Deze geven enerzijds de divisies ruimte voor ondernemerschap en het op eigen wijze vormgeven aan de zorg voor hun doelgroepen, en zorgen anderzijds dat we de meerwaarde van het concern blijven benutten door te sturen op samenhang en synergie binnen de Parnassia Groep. Om ook in de toekomst succesvol te blijven vormen onze medewerkers en leidinggevenden de sleutel. Zij zullen graag medeverantwoordelijkheid nemen om zo goed mogelijke kwaliteit te leveren tegen zo laag mogelijke kosten, als hun deskundigheid en inzichten ertoe doen, en er ruimte is voor initiatief en ondernemerschap. In zetten we daarop in, onder het motto Slimmer werken tevens de titel van ons nieuwe bedrijfsplan. De kortste definitie van slimmer werken is: leuker werken met betere resultaten. Zo kunnen we de uitdaging voor de komende jaren aangaan: meer patiënten een behandeling bieden van hogere kwaliteit en tegen lagere kosten. Online behandeling Boulimia de Baas In mei 2006 werd het online behandelprogramma Boulimia de Baas gelanceerd door het programma Eetstoornissen & Obesitas. De online behandeling is laagdrempelig en de weg ernaartoe informatief en stimulerend. Online behandeling betekent ook gemak: op drie à vier face-to-face gesprekken na, vindt de behandeling van achter de PC plaats via wekelijkse consulten. Door publiciteit in de media, contacten met de patiëntenvereniging, presentaties op congressen en aanwezigheid op het internet, bijvoorbeeld in discussieforums, worden potentiële patiënten bereikt. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag 2006

7 Jij maakt het verschil Medio 2005 startte in het circuit Wonen het project Jij maakt het verschil waarin medewerkers worden uitgedaagd om hun verbeterideeën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. In 2006 leidde dat onder meer tot sfeervol ingerichte huiskamers met door bewoners zelf gekozen meubilair. Bewoners van gesloten afdelingen kunnen nu in binnentuinen van het mooie weer genieten. Individuele wensen worden waar mogelijk gerealiseerd. Zo zijn bewoners met elkaar op vakantie geweest, en ging een bewoner op bezoek bij zijn familie en vrienden in Brussel. Personeel is voor bezoekers, familie en bewoners beter herkenbaar door een badge. De introductie van een biefstukdag behoeft geen nadere uitleg. De reacties van bewoners zijn positief. En medewerkers geven aan dat zij nu overwegend meer plezier hebben en meer voldoening halen uit hun werk. Meer voorbeelden van verhoging van kwaliteit door specialisatie zijn opgenomen in hoofdstuk 4.4 van ons Maatschappelijk Verslag. Tenslotte Ook in 2006 waren de inspanningen van de inmiddels ruim Parnassia Groep-medewerkers en vrijwilligers erop gericht om dag in dag uit, direct of indirect, bij te dragen aan de kwaliteit van leven van onze patiënten en aan de kwaliteit van de samenleving. In onderlinge samenwerking en met tal van externen zijn er opnieuw vele verbeteringen gerealiseerd, zowel op het gebied van zorginhoud als bedrijfsvoering. Wij willen graag onze erkentelijkheid uitspreken aan sia eenieder die daaraan heeft bijgedragen. drs. A.H.C. Annink voorzitter Raad van Toezicht drs. Frits Verschoor voorzitter Raad van Bestuur Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

8 G

9 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 11 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Capaciteit, productie, opbrengsten en personeel Werkgebieden Belanghebbenden 16 3 Governance Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap patiënten / cliënten Medezeggenschap personeel 22 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van de patiëntenzorg Kwaliteit van zorg: prestatie-indicatoren Klachten Veiligheid Onderzoek en Opleiding Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Huisvesting ICT Financieel beleid 42 Jaarrekening 45 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Bijlagen 48 I Samenwerkingsverbanden van de Parnassia Groep (bijlage bij 2.4 Belanghebbenden) 49 II Kwaliteit van zorg Verpleeghuis Dorestad: prestaties verantwoorde zorg (bijlage bij Kwaliteit van zorg: prestatie-indicatoren) 52 III Aanbevelingen klachtencommissie Parnassia Groep en genomen maatregelen in 2006 (bijlage bij Klachten) 54 De voorgeschreven bijlagen bij het Jaardocument zijn te raadplegen op en op Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

10 a

11 1. Uitgangspunten van de verslaggeving De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer haar jaarverslaggeving vorm door middel van het Jaardocument Zorg. Het verslagjaar 2006 vormde het laatste jaar van onze driejarige bedrijfsplanperiode Inhoudelijk ligt dit maatschappelijk verslag dus direct in het verlengde van onze bestuursverslagen over de jaren 2005 en Door de sterk gewijzigde opzet was het bij voorbaat duidelijk dat een heldere aansluiting met de verslaggeving over de eerdere jaren niet op alle onderdelen eenvoudig te realiseren zou zijn. Niettemin hebben wij, gezien de vele voordelen van het nieuwe Jaardocument, ervoor gekozen om daar nu mee te gaan werken, al is dit nog niet verplicht. Daarbij hebben we gestreefd naar een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid in de tijd. Wij volgen de indeling en volgorde van het Jaardocument Zorg. Aan de voorgeschreven paragrafen hebben wij er enkele toegevoegd, te weten opleiding en onderzoek (4.4.4) huisvesting (4.7) en ICT (4.8). In aanvulling op de verplichte bijlagen, beschikbaar via en voegen we aan dit Maatschappelijk Verslag enkele eigen bijlagen bij. De verslaggeving heeft betrekking op de Stichting Parnassia Groep. De organisatie is ingedeeld in divisies, die geen aparte rechtspersoonlijkheid hebben. Per 1 juni 2006 werd een juridische fusie gerealiseerd met de Stichting Brijder Verslavingszorg te Noord Holland. De verantwoording 2006 van de tot die datum bestaande Stichting Brijder Verslavingszorg maakt integraal deel uit van dit jaarverslag. Uitgangspunt bij de verslaggeving is verantwoording op het niveau van het concern Parnassia Groep. Op sommige plaatsen betreft de verantwoording een onderdeel van een divisie, te weten Verpleeghuis Dorestad (onderdeel van de divisie Wonen met Zorg Parnassia) aangezien dit deel uitmaakt van de sector Verpleging en Verzorging waarvoor specifieke verantwoordingseisen gelden. Alle andere onderdelen van de Parnassia Groep behoren tot de sector Geestelijke Gezondheidszorg. Gr 11 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

12 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Parnassia Groep Adres Monsterseweg 93 Postcode Plaats 2553 RJ Den Haag Telefoonnummer / 6095 IdentificatienummerNZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur De Parnassia Groep is een Stichting De Stichting Parnassia Groep heeft een meerderheidsbelang in een tweetal BV s, te weten Parand BV (100%) en Paxtil BV (60%). De resultaten van deze BV s worden in de jaarrekening geconsolideerd. - divisie Forensische en Intensieve Zorg Parnassia - divisie Brijder Verslavingszorg - divisie PsyQ (specialistische, op genezing gerichte zorgprogramma s). Per 1 juni 2006 werd een juridische fusie gerealiseerd met de Stichting Brijder Verslavingszorg te Noord Holland. Daarbij ontstond door samenvoeging met de verslavingszorg van de Parnassia Groep één divisie, genaamd Brijder Verslavingszorg. De twee serviceverlenende divisies: - divisie Zorgservice. Deze levert diensten die nauw gerelateerd zijn aan de zorgverlening in de divisies (waaronder centrale aanmelding en toeleiding, consultatief medische diensten en geestelijke verzorging) en zorg ten behoeve van (patiënten van) alle divisies (preventieactiviteiten, huisartsenprogramma, bureau 24-uurszorg). - divisie Service Centrum. Deze levert aan de divisies uiteenlopende ondersteunende diensten en vervult ondersteunende taken ten behoeve van het concern als geheel. De divisies staan onder leiding van divisiedirecties, die verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de concernstaf. Hierin is onder anderen ondergebracht de geneesheer-directeur, bij wie de controlfunctie voor de zorg ligt. In het verslagjaar werd PsyQ Buiten BV opgericht als volledige dochter van de Stichting Parnassia Groep. Tevens werd, als 100% dochters van PsyQ Buiten BV, een 11-tal PsyQ BV s opgericht in diverse plaatsen. Deze hebben ieder tot doel om aldaar een regionale PsyQ-vestiging te gaan exploiteren. Noch PsyQ Buiten BV, noch deze regionale PsyQ BV s verrichtten in 2006 activiteiten. Verder is sprake van een drietal gelieerde Stichtingen: Vrienden van Parnassia, Bloeiend Parnassia en Vrienden van de Brijder. Zij ondersteunen in beperkte mate de activiteiten van de Parnassia Groep. De stichtingen zijn niet in de consolidatie opgenomen omdat zij een onafhankelijk bestuur hebben (de Parnassia Groep is hier wel in vertegenwoordigd). Zie ook 4.6 Organisatiestructuur De Parnassia Groep is een concern met vijf doelgroepgerichte zorgdivisies, ondersteund door twee serviceverlenende divisies. De vijf zorgdivisies: - divisie Psychiatrie Parnassia (regionale ketenzorg) - divisie Wonen met Zorg Parnassia, bestaande uit de circuits Wonen en Verpleeghuis Dorestad Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

13 De organisatiestructuur ultimo 2006 schematisch: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Centrale Cliëntenraad (CCR) Centrale Ondernemingsraad (COR) Geneesheer-directeur Concernstaf Zorgdivisies Psychiatrie Parnassia Wonen met Zorg Parnassia Forensische en Intensieve Zorg Parnassia Brijder Verslavingszorg PsyQ Ondersteunende divisies Zorgservice Service Centrum Besturingsmodel Binnen de Parnassia Groep worden bij de besturing van de organisatie twee sturingsprincipes gehanteerd: - Integraal management, wat betekent dat integrale verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geleverde zorg en voor de bedrijfsvoering, gekoppeld aan die zorg, voor elk organisatieonderdeel bij het management van dat onderdeel ligt. - Contractmanagement, wat betekent dat door het gebruik van contracten in de hiërarchische lijn (verticaal contractmanagement) en tussen de verschillende organisatiedelen (horizontaal contractmanagement) duidelijkheid ontstaat over de taken en verantwoordelijkheden binnen de Groep. sia Aan het systematisch besturen en in control krijgen, hebben en houden van de Parnassia Groep wordt vorm gegeven met een integrale besturing & controlcyclus (zie 3.2). Medezeggenschapsstructuur Medezeggenschap patiënten De Parnassia Groep kent een zevental raden op divisie- dan wel circuitniveau te weten: de cliëntenraden, Psychotische Stoornissen, Ouderen, Forensische en Intensieve Zorg, Brijder Verslavingszorg en PsyQ, de bewonersraad Wonen en de familieraad Verpleeghuis Dorestad. Deze raden hebben alle een vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad (zie 3.3). Medezeggenschap personeel De structuur van de medezeggenschap werd in de loop van het jaar aangepast in verband met het per 1 mei ontstaan van vijf zorgdivisies. Er is nu sprake van 6 Ondernemingsraden: de Ondernemingsraad PsyQ, vier Tijdelijke Ondernemingsraden voor de divisies Psychiatrie, Wonen met Zorg, Forensische en Intensieve Zorg en Brijder Verslavingszorg, en de Ondernemingsraad Zorgservice en Service Centrum. In mei 2007 worden verkiezingen gehouden voor definitieve ondernemingsraden. Alle ondernemingsraden hebben een vertegenwoordiging in de Centrale Ondernemingsraad (zie 3.4). Toelatingen De Parnassia Groep beschikt ultimo 2006 over toelatingen voor de volgende AWBZ-functies: verblijf, verpleging, persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en (alleen voor Verpleeghuis Dorestad) huishoudelijke verzorging. Zie voor de toegelaten capaciteit Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

14 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit van de Parnassia Groep is psychomedische zorg. Dit begrip hebben wij in 2006, op basis van de ervaringen in de periode , als volgt gespecificeerd: - preventie van psychische aandoeningen en verslaving - diagnostiek - gespecialiseerde psychiatrische en psychologische behandeling voor mensen met psychische aandoeningen en/of verslaving - psychiatrische verpleeghuiszorg - gespecialiseerde activiteiten voor onze doelgroepen, gericht op maatschappelijke (re)ïntegratie. Voorbeelden van op (re)ïntegratie gerichte activiteiten zijn (woon)begeleiding, reclassering, materieel-juridische dienstverlening en dagbesteding. Een nadere typering van de activiteiten van onze zorgdivisies: Divisie Psychiatrie Parnassia Kerncompetentie: behandeling en begeleiding van veelal chronische psychische aandoeningen. Karakter van de zorg: de zorg voor zowel volwassenen als ouderen is voor een belangrijk deel ambulant en opnamevoorkomend, en vertoont daardoor op het vlak van zorginhoud en -organisatie veel overeenkomsten. - De volwassenenpsychiatrie begeleidt en behandelt cliënten met langdurige of blijvende psychiatrische problemen. Het circuit richt zich vooral op mensen die regelmatig psychotisch zijn. - De ouderenpsychiatrie behandelt en begeleidt cliënten vanaf 65 jaar met psychiatrische problemen. Voorbeelden zijn somberheid (depressie), eenzaamheid, problemen met geheugen en oriëntatie etc. Externe omgeving: de divisie is sterk gericht op samenwerking met partners in de regio Haaglanden. De netwerken zijn voor een belangrijk deel doelgroepspecifiek. Financiering: vanaf 2008 voor meer dan de helft gefinancierd vanuit ziektekostenverzekering. Daarnaast AWBZ en eventueel WMO. Divisie Wonen met Zorg Parnassia Kerncompetentie: het bieden van woonzorgvoorzieningen met intensieve psychiatrische begeleiding, behandeling en verpleeghuiszorg. Karakter van de zorg: de zorg van beide circuits, Wonen en Verpleeghuiszorg Dorestad, wordt hoofdzakelijk intramuraal verleend, gekoppeld aan de geboden woonvoorziening. Er wordt langdurige intensieve tot zeer intensieve gespecialiseerde zorg geboden - In het circuit Wonen zijn alle woonactiviteiten (de functies wonen en woonbegeleiding) binnen de Parnassia Groep gebundeld. - Het circuit Verpleeghuiszorg Dorestad biedt verpleeghuiszorg aan oudere cliënten met psychogeriatrische en/of oudersdomsklachten zoals ernstige verwardheid, vaak gecombineerd met lichamelijke problemen. Het richt zich toenemend op de doelgroep die psychiatrische verpleeghuiszorg behoeft). Externe omgeving: beide circuits zijn sterk gericht op samenwerking met partners als woningcorporaties en RIBW s. Financiering: vrijwel volledig AWBZ. Divisie Forensische en Intensieve Zorg Parnassia Kerncompetentie: behandeling van patiënten met een justitiële titel en/of met complexe/meervoudige psychiatrische/verslavingsproblematiek. Karakter van de zorg: hoofdzakelijk intramuraal, tevens begeleiding bij de terugkeer naar de maatschappij of naar minder intensieve zorgvormen. Externe omgeving: samenwerking met tal van organisaties, overheids- en justitiële instanties. Zeer complexe netwerken, ook landelijk. Supraregionaal werkzaam; patiënten zijn in belangrijke mate afkomstig van buiten de regio Haaglanden. Financiering: deels justitie, deels AWBZ, vanaf 2008 deels ziektekostenverzekering, deels gemeentefinanciering. Divisie Brijder Verslavingszorg Kerncompetentie: het verlenen van zorg bij verslaving aan verslavende middelen (alcohol, drugs en medicijnen) en bij leefstijlproblemen (gokken of internet). Karakter van de zorg: klinisch waar nodig, deeltijd en ambulant waar mogelijk. Externe omgeving: samenwerking met tal van organisaties en (gemeentelijke) overheden. Supraregionaal werkzaam in de regio Zuid-Holland Noord en in Noord Holland. Daardoor uiteenlopende plaatselijke netwerken. Financiering: vanaf 2008 grotendeels gefinancierd vanuit de ziektekostenverzekering en gemeentelijke welzijns-(wmo-)gelden. Daarnaast beperkt AWBZ. Divisie Gro PsyQ Kerncompetentie: op genezing gerichte psychomedische behandeling. Karakter van de zorg: primair ambulante en deeltijdbehandeling, waar noodzakelijk klinische behandeling. Veelal face-to-face, en in toenemende mate via internet en digitale hulpmiddelen. Externe omgeving: meestal wordt de behandeling alleen door PsyQ verstrekt, waar nodig in samenwerking met aanbieders van somatische, basis- en andere zorg. Toenemend concurrerende markt. Financiering: nu nog AWBZ. Vanaf 2008 ziektekostenverzekering (basispakket, aanvullende verzekering), daarnaast particuliere werkgevers. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

15 2.3.2 Capaciteit, productie, opbrengsten en personeel Capaciteit De toegelaten capaciteit voor de functie verblijf omvatte ultimo 2006 in totaal 1461 plaatsen / bedden: klinische plaatsen voor volwassenen en ouderen klinische plaatsen voor verpleeghuiszorg klinische plaatsen voor verslaafden (114 Brijder NH), waarvan 16 voor dubbele diagnose - 40 klinische plaatsen forensische verslavingszorg - 24 klinische plaatsen intensieve behandeling - 24 plaatsen forensisch psychiatrische afdeling - 38 plaatsen kleinschalig wonen voor verslaafden (Brijder NH). Doordat in de loop der jaren klinische bedden werden afgebouwd en omgezet in ambulante vormen van zorg was het aantal plaatsen/bedden feitelijk in gebruik ultimo 2006 lager, namelijk Een overzicht van de capaciteitsontwikkeling in 2006: Klinische capaciteit feitelijk in gebruik ultimo 2005: - GGZ - Verpleeghuis Fusie met Brijder Verslavingszorg Noord- Holland (1 juni 2006) Ingebruikname 10 plaatsen Triple Ex (11 september 2006) plaatsen / bedden Klinische capaciteit feitelijk in gebruik ultimo In 2006 werd een aantal toelatingen ontvangen voor verdere capaciteitsuitbreidingen. Ongeveer 50% daarvan kan in 2007 al worden gerealiseerd omdat geschikte huisvesting beschikbaar is. Voor de andere 50% dient nieuwbouw plaats te vinden. 10 Een overzicht van de te realiseren uitbreidingen: Mistral Mirage Triple-Ex (ex-verslaafd, excrimineel, ex-werk-loos) FPA FPA-long-stay FPA plus Centrum Dubbele problematiek Wonen intramuraal Wonen Wonen Totaal uitbreiding aantal plaatsen / bedden AWBZ PM : Maatschappelijke Opvang G4 plaatsen / bedden plm. 100 (verwachte) realisatie 7 januari april mei oktober januari januari 2007 zie hieronder Op basis van het budget dat de gemeente Den Haag in het kader van het project Maatschappelijke Opvang vier grote steden beschikbaar heeft gekregen heeft in 2006 een aanbesteding plaatsgevonden. De divisies Brijder Verslavingszorg en Psychiatrie Parnassia kregen budget toegewezen voor ongeveer 100 woon/verblijfsplaatsen voor veelal verslaafde zorgwekkende zorgmijders. Er wordt nu naar geschikte locaties gezocht. In het algemeen is het niet eenvoudig deze te vinden. Gezien de uitstekende samenwerking met het Gemeentebestuur en de inmiddels gezamenlijk opgedane ervaring is de verwachting dat ook de realisatie van deze plaatsen voortvarend zal kunnen plaatsvinden. Voor diverse specifieke doelgroepen zullen de bovengenoemde uitbreidingen betekenen dat de kloof tussen de zorgvraag en de beschikbare capaciteit werd of zal kunnen worden verkleind. Productie en opbrengsten Nam in 2006 zowel de ambulante als de klinische productie toe, niettemin was er over het geheel genomen in 2006 een capaciteitsprobleem. Als gevolg van het budgetmaximum in de AWBZ zag de Parnassia Groep zich aan het begin van het jaar 2006 geconfronteerd met een kloof van 1 14 miljoen tussen de behoefte aan (AWBZ-gefinancierde) zorg en de beschikbare financiën om daarin te voorzien. Door een constructieve inbreng van het ministerie van VWS, de gemeente Den Haag en het Zorgkantoor Haaglanden kon de kloof uiteindelijk grotendeels gedicht worden. 15 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

16 De opbrengsten in 2006 bedroegen 1 235,3 miljoen. Zorgkantoor AWBZ Justitie Gemeentefinanciering WMO Overige financieringen 1 mln % 200,0 9,5 14,3 11,5 Totaal 235,3 100 De Parnassia Groep leverde in 2006 productie ter waarde van miljoen. Ondanks het beschikbaar stellen van extra contracteerruimte voor 2006 en de erkenning van de knelpunten van de Parnassia Groep door zorgkantoor Haaglanden werd vooralsnog 1 1,7 miljoen niet gedekt door externe (AWBZ-)financiering en blijven er aanzienlijke problematische wachtlijsten. Zie voor een nadere toelichting 4.9 Financieel Beleid. We hebben in totaal ongeveer patiënten geholpen (exclusief preventie- en reclassering). Dat is bijna meer dan in Ongeveer 8% van de patiënten ontving klinische zorg, 2% deeltijdbehandeling en 90% ambulante behandeling. Personeel Eind 2006 telde de Parnassia Groep ruim medewerkers, vrijwilligers en stagiaires meegerekend. Het aantal medewerkers in loondienst groeide van naar (van naar FTE). Deze groei was grotendeels het gevolg van de fusie met Brijder Verslavingszorg, en de overname van medewerkers van een tweetal kleinere organisaties als gevolg van faillissement. Het betreft Noagg (centrum voor transculturele geestelijke gezondheidszorg in Den Haag) en Triton (hulpverlening voor drug- en gokverslaafden in Den Helder). De groei van de personeelsomvang door autonome groei bedroeg 75 medewerkers (54 FTE). ia Zie voor verdere informatie over personeel Werkgebieden Al onze divisies zijn werkzaam in de regio Haaglanden. Het werkgebied van de divisie Brijder Verslavingszorg omvat de provincie Noord-Holland (exclusief Amsterdam) en het noordelijk gedeelte van Zuid Holland tot en met Haaglanden. De divisie Forensische en Intensieve Zorg heeft als werkgebieden de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht Belanghebbenden In 2006 heeft de Parnassia Groep opnieuw fors geïnvesteerd in externe samenwerking. Samenwerking met partners in de regionale ketenzorg is van belang om het zorgaanbod voor met name de meest kwetsbare groepen waar mogelijk verder te versterken. Samenwerking met ziekenhuizen en met diverse collega-ggz-instellingen binnen en buiten de eigen regio blijkt duidelijke kansen op te leveren voor het inhoudelijk versterken van het zorgaanbod, voor het behalen van wederzijdse voordelen op bedrijfsmatig vlak, en tenslotte ook voor het creëren van goede uitgangsposities op de zorgmarkt zoals die zich aftekent. Bijlage I bevat een volledig overzicht van de ruim 80 geformaliseerde samenwerkingsverbanden van de Parnassia Groep en haar divisies. Hieronder noemen wij de belangrijke ontwikkelingen voor het concern als geheel in Met de collega GGZ-instellingen Bavo Europoort (Rotterdam) en GGZ Groningen (nu: Lentis) werd de introductie van het merk PsyQ (specialistische, op genezing gerichte behandelprogramma s) in andere regio s voorbereid, door middel van een gezamenlijk op te richten franchiseorganisatie, PsyQ Nederland BV. Begin 2007 vond de daadwerkelijke oprichting plaats. - Met Altrecht (Utrecht) en GGZ Groningen is het voortouw genomen om te komen tot de landelijke ontwikkeling en erkenning van topreferente GGZfuncties. Beoogd wordt om in 2007 met steun van het ministerie een onafhankelijke Stichting in het leven te roepen die hierin een spilfunctie zal gaan vervullen. - Met een aantal collega GGZ instellingen werd begin 2005 CAP-N (Centra voor Arbeid en Psyche Nederland) opgericht, dat zich ten doel stelt een landelijk dekkend aanbod op het gebied van arbeidsgerelateerde hulpverlening te realiseren. Ultimo 2006 participeerden daarin - GGz Delfland, GGz Groningen, Mentrum, Altrecht, Symfora groep, Mondriaan Zorggroep en Ockenburgh Participaties. De gezamenlijke omzet groeide in 2006 met meer dan 50% ten opzichte van Het concept is verder verstevigd en slaat aan in de markt, getuige de uitbreiding van het aantal klanten. - Met De Jutters (Haaglanden) wordt met name samengewerkt op het gebied van preventie en afstemming van activiteiten op het grensgebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen en verslavingszorg. In 2006 werd overeengekomen dat de Parnassia Groep het voormalig verpleeghuis Dorestad (Monsterseweg, Den Haag) zal verhuren ten behoeve van het door De Jutters (in samenwerking met de Stichting Jeugdformaat, De Bruggen en forensisch Centrum Teylingereind) te ontwikkelen intersectoraal programma Jeugdzorg Extra (JX) voor kinderen en Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

17 jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en -stoornissen. - Met de Van der Hoeven Kliniek, centrum voor klinische forensische psychiatrie (Utrecht) werden de mogelijkheden tot intensieve samenwerking nader verkend. - Met de Reinier de Graafgroep werd in 2005 een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een PsyQ-behandelcentrum in het Diakonessenhuis in Voorburg. De voorbereidingen zijn in volle gang. Beoogd wordt te starten met de bouw in De samenwerking met de RIBW Den Haag heeft vorm gekregen in het Landhuisoverleg tussen de directie van de RIBW en die van de divisies Psychiatrie Parnassia en Wonen met Zorg Parnassia. Afstemming vindt plaats over zaken als uitwisseling wachtlijsten, deskundigheidsbevordering medewerkers, consultatie, behandeling van Parnassiapatiënten woonachtig in RIBW-woningen, en initiatieven voor nieuwe huisvesting. Waar nodig wordt gezamenlijk opgetrokken naar of met andere ketenpartners, om te bereiken dat alle Parnassiapatiënten die daarvoor in aanmerking komen een goede en passende huisvesting en woonbegeleiding kan worden geboden. - Met vier collega-ggz-instellingen participeert de Parnassia Groep in het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (LCVT). Vijf Topreferente Behandelcentra kunnen patiënten die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering verzekeren van gekwalificeerde zorg, goede toegankelijkheid, spreiding en valide behandelmethoden. Begin 2007 start het LCVT met een feestelijk minisymposium. - Met het Lange Land Ziekenhuis (Zoetermeer) werd intensief samengewerkt op het gebied van een geheugenpoli voor ouderen en een aanbod op het gebied van arbeid en psyche. Tevens zijn gesprekken gestart om te komen tot nieuwbouw voor PsyQ. - De samenwerking met Vestia, die in 2005 leidde tot realisatie van het Centrum Behandelpsychiatrie (Parnassia Groep/PsyQ) met aanpalende appartementen (Vestia) op de locatie Loudonstraat/Carel Reinierszkade (Mariahoeve) werd in 2006 met name voortgezet door de divisie Wonen met Zorg Parnassia. In 2006 heeft Vestia alle door Parnassia voorgedragen patiënten in een woning kunnen plaatsen voor individueel begeleid wonen. Er wonen nu bijna 80 patiënten in Vestia-woningen. Er is een regelmatig voortgangsoverleg waar eventuele probleemsituaties worden besproken. - Met de Compaan worden plannen ontwikkeld om te komen tot een gespecialiseerd behandelaanbod op het grensvlak van psychiatrie en zorg voor verstandelijk gehandicapten. - De intensieve samenwerking die in 2005 werd aangegaan met Brijder Verslavingszorg in Noord- Holland leidde in 2006 tot een intentie tot fusie met de Parnassia Groep, die werd gerealiseerd per 1 juli Met Bavo Europoort (Rotterdam) werd in 2006 vruchtbaar samengewerkt (deels met andere collega GGZ-instellingen), op diverse gebieden waaronder de openbare GGZ in de 4 grote steden, transculturele GGZ (Noagg, Mikado), ICT en PsyQ Nederland. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring tot fusie, begin 2007 als voorgenomen besluit ter advisering aan medezeggenschap voorgelegd. Gro 17 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

18 3. Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Het reglement Corporate Governance Parnassia Groep is vergeleken met de in 2005 opgestelde branchebrede GGZ-governancecode. Hieruit kwam naar voren dat de Parnassia Groep daar op twee punten niet aan voldeed: - vermelding in het jaarverslag van nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dit is ingevoerd in het jaarverslag het voeren van functioneringsgesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur (naast de gebruikelijke beoordeling van het functioneren van de voltallige Raad van Bestuur). Hiermee is in 2006 een aanvang gemaakt. Hiermee voldoet de Parnassia Groep volledig aan de inmiddels van kracht geworden Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties in 2006 drs. Frits Verschoor voorzitter - Lid bestuur Stichting Steigers, waardoor tevens: - Lid bestuur Stichting Ockenburgh Zorg Nederland - Lid bestuur Monumentenstichting Steigers - Lid Raad van Commissarissen Alofood BV - Lid Raad van Commissarissen PsyQ Nederland BV i.o. Stephan Valk RA lid - Directeur Paxtil BV drs. Victor M. Vladár Rivero lid - Lid bestuur Kenniscentrum Mikado - Lid bestuur Stichting Arie Querido Lectures - Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Voorzitter curatorium voor de bijzondere leerstoel Klinische Psychopathologie met bijzondere nadruk op de psychiatrische aspecten, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden - Lid college van curatoren van de leerstoel cognitieve gedragstherapie bij schizofrenie, faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit te Amsterdam Gerrit Jan Vos MBA (vanaf 1 juli 2006) Gro lid - Lid bestuur Stichting Vrienden van de Brijder De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is beschreven in het Reglement Corporate Governance - Parnassia Groep. Er is geen afzonderlijk reglement van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur worden bezoldigd binnen de kaders van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden NVZD. Details zijn opgenomen in de Jaarrekening. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

19 3.3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Naam Functie in RvT (aandachtsgebied) Hoofd- en nevenfuncties in 2006 Aftreeddatum (herbenoeming na huidige termijn) drs. A.H.C. Annink voorzitter Secretaris generaal ministerie van Defensie - Lid bestuur Stichting Ien Dales leerstoel - Lid Raad van Toezicht Stichting C-Quadraat 1 januari 2007 (herbenoemd tot 1 januari 2011) ir. R. van Yperen secretaris en vice-voorzitter (bedrijfsvoering) - Commissaris HG International Almere 1 januari 2007 (herbenoemd tot 1 januari 2011) mr. L.J.A.M. van den Bergen lid Directeur Trencavel BV Technology management - Commissaris Steenfabriek de Korenwaard te Heukelum - Voorzitter basisschoolbestuur te Heukelum 1 mei 2007 P. van Trigt lid (GGZ) Beleidsmedewerker gemeente Den Haag 1 augustus 2007 drs. C.M. de Koning (vanaf 1 juni 2006) lid (gezondheidszorg/ verslavingszorg) Kapitein-ter-zee arts / bedrijfsarts / Hoofd Sociaal Medische Dienst Koninklijke Marine - Voorzitter van het bestuur Stichting Dr. G.F. Pop - Voorzitter van het bestuur WBE Noordkop - Provinciaal voorzitter Gewest Noord- Holland KNJV - Vice-voorzitter Landelijke Bestuur KNJV - Medisch adviseur Marine Sanatoruim Fonds 1 juni 2010 drs. J. van Dijk lid Directeur Raad voor Rechtsbijstand, Den Haag - Voorzitter van het bestuur Stichting Bel Els - Voorzitter bestuur Stichting Mobiliteit in het kader van Sociaal Plan 2004 Stelselherziening Gesubsideerde Rechtsbijstand 1 januari 2007 (zal medio 2007 aftreden) drs. S. Fleischeuer (tot 22 juni 2006) lid Programmadirecteur Zuidvleugel/Randstad gemeente Rotterdam - Lid Raad van Toezicht Stichting Rotterdam Topsport - Lid bestuur Stichting Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst 19 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

20 Bij de actualisatie van de Governancecode Parnassia Groep per 1 juni 2006 (fusie met Brijder Verslavingszorg) zijn de aandachtsgebieden voor Raad van Toezicht-leden bepaald. Toekomstige vacatures zullen worden vervuld op basis van specifieke deskundigheid op de nog niet verdeelde aandachtsgebieden, te weten verzekeringsdeskundigheid, HRM en openbaar bestuur. Om de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht te waarborgen bevat het reglement Corporate Governance Parnassia Groep een zevental uitgangspunten die bij de coöptatie in acht worden genomen: - in de Raad van Toezicht is geen plaats voor een voormalig bestuurder van de Parnassia Groep; - bij een vacature beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Raad van Toezicht, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, naar welk specifiek deskundigheidsgebied er gezocht wordt; - bij een eventuele herbenoeming speelt het functioneren van het lid in de afgelopen vier jaar een belangrijke rol en hoe er invulling is gegeven aan het eigen aandachtsgebied, zulks ter beoordeling van de overige leden van de Raad van Toezicht en nadat zij de voorzitter van de Raad van Bestuur hebben gehoord; - elk lid zal volstrekt onafhankelijk opereren en heeft op geen enkele wijze een eigen belang bij de Parnassia Groep. Zo heeft een Toezichthouder geen familie werken bij de Parnassia Groep en ontvangt hij of zij geen enkele financiële vergoeding van de Parnassia Groep, buiten de vergoeding in verband met het Toezichthouderschap; - leden van de Raad van Toezicht laten zich bij hun handelen slechts leiden door het belang van de Parnassia Groep; - het lid, dat op voordacht van de CCR is benoemd, opereert zonder last of ruggespraak van de CCR; - een lid van de Raad van Toezicht treedt direct af wanneer er onverenigbaarheid van belangen aan de orde is. Zulks is het geval als de meerderheid van de Raad van Toezicht zo beslist. Als de stemmen staken beslist de voorzitter. sia In het jaar 2006 heeft de Raad van Toezicht 6 maal vergaderd, in tegenwoordigheid van de Raad van Bestuur. In drie vergaderingen waren gastsprekers uitgenodigd om thema s verder uit te diepen, te weten prof. dr. Hoek (primair proces en wetenschappelijk onderzoek), de accountant (algehele gang van zaken n.a.v. de jaarrekening) en de directie van de divisie Forensische en Intensieve Zorg. Vaste agendapunten in de vergadering zijn een voortgangsbericht van de Raad van Bestuur en toelichting op de managementinformatie door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2006 de volgende documenten c.q. (voorgenomen) besluiten van de Raad van Bestuur goedgekeurd: - begroting notitie taken en verantwoordelijkheden per orgaan - bestuurs- en financieel jaarverslag intentie tot fusie met GGZ Delfland - fusie met Brijder Verslavingszorg en statutenwijziging naar aanleiding daarvan - bedrijfsplan Parnassia Groep voornemen tot het oprichten van en het nemen van een aandeel in PsyQ Nederland BV (te effectueren in 2007) - intensivering samenwerking met Stichting Steigers - aankoop woning voor patiëntenhuisvesting - de nagestreefde eigen vermogenspositie - de voorgenomen intentie tot fusie met Bavo Europoort De voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben tienmaal bilateraal overleg gevoerd. In dit overleg wordt de agenda van de Toezichtvergadering bepaald en worden actuele thema s besproken. Door middel van de verslagen van de overleggen met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad laat de Raad van Toezicht zich informeren over de inhoud en de kwaliteit van het medezeggenschapsproces De accountant is in de aprilvergadering van de Raad van Toezicht gevraagd een algeheel oordeel te geven over de Parnassia Groep, mede aan de hand van de jaarrekening. Er is bij diverse in- en externe ontwikkelingen stilgestaan. Over het geheel genomen heeft de accountant geconcludeerd dat de Parnassia Groep goed en vooruitstrevend bezig is. Conclusie is dat daardoor het nemen van risico s onvermijdelijk is. Het eigen vermogen is goed. Maar met zaken als PsyQ, ICT en de fusie met Brijder blijft een strakke sturing hard nodig. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de Raad van Bestuur, en tevens het eigen functioneren, gehoord hebbende de opvatting van de (voorzitter van de) Raad van Bestuur. De eisen die aan toezichthouders in de gezondheidszorg worden gesteld worden steeds hoger. Dat betekent dat elke toezichthouder voldoende tijd moet vrijmaken om zijn/haar functie goed in te kunnen vullen. Daarnaast zijn de leden van de Raad van Toezicht hoofdelijk aansprakelijk. De beloning dient passend te zijn voor een organisatie met de complexiteit en omvang van de Parnassia Groep. In 2006 bedroeg deze voor de voorzitter per jaar; voor de waarnemend voorzitter/ secretaris en de leden per jaar. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Verslagjaar 2011 Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording Verslagjaar 2011 GGZ ingeest, partner VUmc Amsterdam, mei 2012 2 Voorwoord GGZ ingeest heeft 2011 afgesloten met een positief resultaat van 1,5 miljoen euro

Nadere informatie

Jaarverantwoording GGNet

Jaarverantwoording GGNet Jaarverantwoording GGNet 2011 Warnsveld, 10 mei 2012 Versie definitief Inhoudsopgave I Maatschappelijk verslag 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...5 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14

2. Profiel van de organisatie... 5. 3. Missie, visie en kernwaarden... 11. 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap... 14 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 4 2. Profiel van de organisatie... 5 2.1. Algemene identificatiegegevens... 5 2.2. Structuur van de organisatie... 5 2.2.1. Stichting Espria... 5 2.2.2. Stichting GGZ Drenthe...

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2010 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2010 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag

Maatschappelijk Verslag Maatschappelijk Verslag 2011 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2011 Mondriaan voor geestelijke gezondheid 2 Maatschappelijk Verslag 2011 Colofon Dit Maatschappelijk Verslag

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2009 Accare

Maatschappelijk verslag 2009 Accare Eigenaar Functie : A.A. Rietveld : Voorzitter Raad van Bestuur Functie : secretaris Raad van Bestuur Datum : 13-04-2010 Status: Vastgesteld Versie: 1 Organisatieonderdeel van toepassing: Accare Vindplaats:

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2008

Maatschappelijk Verslag 2008 Mondriaan voor geestelijke gezondheid Maatschappelijk Verslag 2008 2008 Onderdeel van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2008 Inhoudsopgave Stichting Mondriaan 3 Voorwoord 5 Maatschappelijk

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013.

Jaarverslag. Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Jaarverslag 2012 Vastgesteld door de Raad van Bestuur Lentis, d.d. 24 april 2013. Goedgekeurd door de Raad van Toezicht Lentis, d.d. 6 mei 2013. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 Voorwoord Raad van Toezicht...3

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680

Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen. (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl. www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Hendriklaan 7 3481 VR Harmelen (0348) 44 30 65 harmelen@boogh.nl www.boogh.nl Kvk 411 77 680 Jaarverslag 2014 Inhoud jaarverslag 2014 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 1 2. Profiel van de organisatie

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2009

Maatschappelijk verslag 2009 Maatschappelijk verslag 2009 Amsterdam, mei 2010 2 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene identificatiegegevens 6 2.2 Structuur van het concern

Nadere informatie

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009

Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 Jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 jaardocument Gemini Ziekenhuis 2009 pag. 1 van 91 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 4 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 5 2 Profiel van de organisatie... 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

COLOFON. Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006

COLOFON. Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006 JAARVERSLAG 2005 COLOFON Jaarverslag 2005 (bestuursverslag en jaarrekening) De Grift, Arnhem 10 april 2006 Vormgeving en productie Beerens en Van Ierland bv, creative communication, Nijmegen Oplage 175

Nadere informatie

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007

definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 definitief 9 mei 2008 Jaardocument 2007 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 3. Governance... 7 3.1 Bestuur en toezicht... 7 3.2 Bedrijfsvoering... 10 3.3 Cliëntenraad...

Nadere informatie

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag

Jaardocument Surplus 2011. Maatschappelijk verslag Jaardocument Surplus 2011 Maatschappelijk verslag 22 mei 2012 Jaardocument Surplus 2011 4 Maatschappelijk verslag, definitief dd 22 mei 2012 Auteur: L. Schipper Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...

Nadere informatie

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep

CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep CORDAAN JAARDOCUMENT 2011 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 1 2 Jaardocument 2011 Cordaan groep mei 2012 3 Inhoudsopgave 1 Voorwoord en uitgangspunten van de verslaggeving 7 1.1 Jaarverslag Raad

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht

Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Jaarverantwoording zorginstellingen Maatschappelijk verslag 2009 Stichting SHBU-zorgcentra in Utrecht Perudreef 90 3563 VE Utrecht www.shbu.nl info@shbu.nl Inhoudsopgave Voorwoord...3 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013

Werkenaancliëntperspectief. Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Werkenaancliëntperspectief Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2013 Voorwoord Raad van Bestuur Voor u ligt het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording 2013 van de Amarant Groep. Met dit Jaardocument

Nadere informatie

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder

VOORWOORD. Maart 2009, Mw. A. van den Brink directeur-bestuurder Jaarverslag Stichting Blijf Groep 2008 Inhoudsopgave VOORWOORD...5 A. MAATSCHAPPELIJK VERSLAG...7 1. Uitgangspunten van de verslaggeving...7 Aan dit document is in de Onderdelen C. en D. bijlagen (1. en

Nadere informatie

Jaarverslaglegging 2013

Jaarverslaglegging 2013 Jaarverslaglegging 2013 Inhoud 1. UITGANGSPUNTEN VOOR DE JAARVERSLAGGEVING 3 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 4 2.1. ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS 4 2.2. STRUCTUUR VAN DE ORGANISATIE 4 2.3. KERNGEGEVENS

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG

MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2013 2 VICTAS / MAATSCHAPPELIJK JAARVERSLAG / 2013 3 inhoud 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben

Voorwoord. Wie tegen een goede gast niet vriendelijk is, zal er nooit één hebben Jaardocument 212 Voorwoord Het eerste dat u bij lezing van het jaardocument over 212 van de Dimence Groep zal opvallen is dat het document veel minder tekst bevat. De wettelijke verplichting om een uitgebreid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie