Kwaliteit door specialisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteit door specialisatie"

Transcriptie

1 Kwaliteit door specialisatie Maatschappelijk Verslag 2006 Onderdeel van het Jaardocument 2006 Parnassia Groep

2 Onze jaarverslaggeving in een nieuwe vorm De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer vorm aan haar jaarverslaggeving aan de hand van de voorschriften van het Jaardocument Zorginstellingen. Deze eerste 8 pagina s geven een beknopt overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten in Ook vatten we de inzichten samen die we al werkend hebben opgedaan, en die de basis vormen voor ons nieuwe bedrijfsplan Het motto kwaliteit door specialisatie illustreren we met 5 voorbeelden. In hoofdstuk 4.4 van ons Maatschappelijk Verslag vindt u er meer. Voor wie op hoofdlijnen een indruk wil hebben van het reilen en zeilen van de Parnassia Groep in 2006, en van hoe wij tegen de toekomst aankijken, zijn deze 8 bladzijden ook apart beschikbaar. Alle hier beschreven onderwerpen komen uitgebreider aan bod in ons Maatschappelijk Verslag. De opbouw van ons Jaardocument Ons volledige Jaardocument 2006 is te raadplegen op en op onze eigen website Het betreft drie pdf-documenten: - het Maatschappelijk Verslag - de Jaarrekening - de Bijlagen. Tezamen corresponderen deze met de formeel gedeponeerde versie van onze jaarverslaggeving. Dit Maatschappelijk Verslag 2006 bevat tevens een samenvatting van de Jaarrekening, en enkele door ons toegevoegde bijlagen. Ook onze volledige Jaarrekening 2006 is op verzoek als afzonderlijk gedrukte uitgave beschikbaar. Voor de (voorgeschreven) Bijlagen verwijzen wij naar genoemde websites. Sterker accent op behandeling verslaafde jongeren Een van de grote voordelen van de fusie tussen Brijder Verslavingszorg en Parnassia Verslavingszorg is dat nu ook ten behoeve van jongeren in Noord-Holland klinische behandeling kan worden geboden vanuit o.a. Mistral in Zuid-Holland. De eerste doorverwijzingen vanuit Noord-Holland van deze jongeren vonden al in 2006 plaats. De capaciteit is in 2006 uitgebreid van 13 naar 26 plaatsen. De Mistral kliniek verhuisde op 30 januari naar een nieuw pand op de locatie Monsterseweg, waar ook de nieuwe Mistral Dtox kon worden geopend. Direct zijn alle bedden bezet, waarmee de wachtlijst van Mistral en de detox in eerste instantie zijn weggewerkt. Wel staan nog een tiental jeugdigen in de wachtrij om beoordeeld te worden voor opname. Met Triversum, een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Noord-Holland, zijn gesprekken gestart ter ontwikkeling van een dubbele diagnosekliniek voor jeugd, die zowel kampt met verslaving als met psychiatrische stoornissen. Het gaat hier om jongeren die bovendien al veelvuldig in contact gekomen zijn met politie en justitie. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag 2006

3 Kwaliteit door specialisatie Het jaar 2006 vormde voor de Parnassia Groep de afsluiting van onze bedrijfsplanperiode , en de opmaat voor een nieuwe. Het Parnassia-motto vormde de titel van het bedrijfsplan: Uw vraag is onze zorg. Hoe beantwoorden wij die vraag effectief? De afgelopen drie jaar is ons glashelder geworden dat een belangrijke sleutel daartoe is: specialisatie. In het bedrijfsplan schreven we eind 2003 al: In Nederland is de afgelopen jaren de psychische problematiek onder de bevolking toegenomen. Daardoor, en door betere onderkenning van zulke problematiek en indien nodig doorverwijzing, is de behoefte aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg gegroeid. De prognoses zijn dat deze toename zich de komende jaren zal doorzetten. Dat is de afgelopen jaren wel gebleken. Op deze plaats willen wij als Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gezamenlijk de belangrijkste ontwikkelingen en behaalde resultaten in 2006 belichten, en blijk geven van onze waardering en dank aan allen die daaraan hebben bijgedragen: medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. Deze tekst (die wij ook afzonderlijk beschikbaar stellen) is daarmee te beschouwen als ons gezamenlijk voorwoord bij ons Jaardocument Onze speerpunten in 2006 In de jaren hebben we consequent gewerkt aan vier speerpunten die we voor deze periode formuleerden in ons bedrijfsplan: - verder investeren in de kwaliteit van zorg - verder investeren in opleiding en onderzoek - doorvoeren van kleinschaligheid in alle geledingen - klaar zijn voor de aankomende marktwerking. Het is een succesvolle bedrijfsplanperiode geweest voor de Parnassia Groep. Een van de belangrijkste verworvenheden is dat we nieuwe zorgvormen en kwalitatief betere zorg tot stand konden brengen door te kiezen voor heldere specialisaties. Zo kunnen we steeds gerichter en doeltreffender antwoord geven op de grote diversiteit van problematiek waarbij psychomedische zorg noodzakelijk is. Vandaar onze keuze voor het motto voor ons jaardocument: kwaliteit door specialisatie. Duidelijke verantwoording, heldere verantwoordelijkheden Gezien het belang dat de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur hechten aan openheid en een duidelijke verantwoording, zijn wij gelukkig met de introductie van het Jaardocument door de overheid. Het vormt een handzame leidraad bij het opnieuw vormgeven aan onze verslaggeving. Een andere uitstekende ontwikkeling is de toegenomen aandacht voor het onderwerp Governance. In de loop der jaren hebben wij reeds veel aandacht geschonken aan een zuivere rolverdeling tussen bestuur en toezicht, aan een goede vormgeving van de medezeggenschap, en een constructief-kritisch samenspel tussen deze organen. De Parnassia Groep beschikt over een reglement Corporate Governance, dat wij in 2006 geheel in overeenstemming hebben gebracht met de Zorgbrede Governancecode. In hoofdstuk 3 van het jaardocument wordt veel aandacht gegeven aan dit onderwerp, en op die plaats schetsen wij hoe de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur vormgeven aan hun onderscheiden verantwoordelijkheden ten opzichte van de organisatie en belanghebbenden. Maatschappelijk Verslag 2006 De eerste twee speerpunten hangen nauw samen: opleiding en onderzoek dragen rechtstreeks bij aan kwalitatief goede zorg. Tevens zijn zij van groot belang voor het functioneren en de motivatie van onze medewerkers. We hebben een aparte paragraaf in hoofdstuk 4 van het Jaardocument toegevoegd, om de ontwikkelingen rond opleiding en onderzoek in 2006 te belichten. Wat betreft ons derde speerpunt: ons concern opereert op grote schaal, maar de uitvoering van de zorg kenmerkt zich door kleinschaligheid. Dat zorgt ervoor dat de werklast van leidinggevenden overzichtelijk blijft en dat medewerkers zich met de eigen afdeling kunnen identificeren. De maximale afdelingsomvang van 30 medewerkers die wij voor ogen hadden bleek echter in de praktijk niet altijd goed werkbaar. Voor ongeveer 10% van de afdelingen bleek een grotere omvang noodzakelijk, als gevolg van autonome groei en inhoudelijk gemotiveerde organisatorische samenvoegingen. Het laatste speerpunt betreft de markt. Die wordt gevormd door onze klanten: patiënten, verwijzers en financiers. Hun behoefte aan gespecialiseerde zorg blijkt, zoals we hierboven al schreven, steeds nadrukkelijker. De Parnassia Groep nam in 2005 het initiatief tot het aanbieden van specialistische marktgerichte behandelprogramma s onder de merknaam PsyQ. Met de collega-instellingen Lentis en Bavo Europoort werd in 2006 de introductie in andere regio s voorbereid door middel van PsyQ Nederland. Na het aanbrengen van een organisatorisch onderscheid in regionale ketenzorg (onder de merknaam Parnassia) en de meer marktgerichte zorgprogramma s (PsyQ) vond in 2006 een doorontwikkeling plaats. Deze resulteerde in een vijftal divisies met Parnassia Groep

4 ssiamodule impulsbeheersing Een ander voorbeeld van verdergaande specialisatie in de patiëntenzorg is de ontwikkeling van de module impulsbeheersing vanuit de Forensisch Psychiatrische Afdeling voor mensen met een psychotische stoornis. De basis voor de module is gelegd in samenwerking met de afdeling persoonlijkheidsproblematiek van PsyQ. De module wordt gegeven in combinatie met een psychomotore therapeut (PMT). Deze module wordt ook aangeboden vanuit de forensische poli in het Huis van Bewaring in Zoetermeer. Het effect van deze module is dat patiënten een beter zelfinzicht krijgen en zichzelf beter kunnen controleren. Een wezenlijke verbetering in ons zorgaanbod en de kwaliteit van zorg. onderscheiden kerncompetenties, te weten Psychiatrie Parnassia, Wonen met Zorg Parnassia, Forensische en Intensieve Zorg, Brijder Verslavingszorg en PsyQ. Er zijn twee ondersteunende divisies, Zorgservice en Service Centrum. Gaandeweg is in het zorgaanbod van alle divisies verdergaande specialisatie zichtbaar geworden. Van Jeugdverslavingszorg (Mistral) tot Eerste psychosebehandeling, en van Forensische verslavingszorg tot Psychiatrische verpleeghuiszorg. Elders op deze pagina s en in hoofdstuk van het jaardocument zijn daarvan aansprekende voorbeelden te vinden. Meer specialisatiemogelijkheden door groei De Parnassia Groep biedt al met al een ongeëvenaard breed, samenhangend pakket van psychomedische zorgprogramma s, en daardoor zijn we een grote organisatie. Het grote voordeel daarvan is dat wij sluitende zorgketens kunnen aanbieden. Op zichzelf echter zijn veel van onze zorgprogramma s bescheiden van omvang, en dat beperkt hun mogelijkheden om de kwaliteit te vergroten. Voor specialistische zorg geldt namelijk dat meer schaalgrootte specialisatie, en daarmee hogere kwaliteit mogelijk maakt. Door het volume van bepaalde activiteiten te vergroten kunnen we middelen vrijmaken voor verdere verbetering en specialisatie. Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kwalitatief uitstekende specialistische zorg die we willen leveren, tegelijkertijd betaalbaar blijft. In 2006 konden we op het terrein van de Verslavingszorg de gewenste schaalvergroting realiseren door de fusie per 1 juni met Brijder Verslavingszorg in Noord Holland. Om de zojuist genoemde redenen zetten wij voor de bedrijfsplanperiode erop in om ook onze andere activiteiten verder te laten groeien. Behaalde resultaten in 2006 In het bedrijfsplan stelden we ons ten doel 25 concrete resultaten te behalen. In de eerste twee jaren hebben we er 14 (nagenoeg) volledig gerealiseerd. Nu de bedrijfsplanperiode ten einde is kunnen we vaststellen dat dit geldt voor vrijwel alle 25 resultaten. In de diverse onderdelen van het Jaardocument komen de resultaten die we hebben afgerond in 2006 aan de orde. Naast de voortschrijdende specialisatie in zorgprogramma s, en uitbreidingen en verbeteringen van de zorg die in het maatschappelijk jaarverslag aan de orde komen, was 2006 bedrijfsmatig in tal van opzichten een succesvol jaar. De productieafspraken werden ruimschoots gehaald, en is er hard gewerkt om de wachtlijsten verder weg Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag 2006

5 te werken. Dit ondanks de knellende AWBZ-budgetruimte, waardoor we helaas niet alle zorg hebben kunnen leveren waar vraag naar was. Nog altijd zijn de wachtlijsten helaas onaanvaardbaar groot. Eind 2006 waren er bijna wachtenden met een problematische wachttijd, dat wil zeggen boven de zogenoemde Treeknormen. Met een extra budget van ongeveer 1 7,5 miljoen zou aan hen tijdig zorg verleend hebben kunnen worden. We hebben in 2006 ongeveer patiënten (exclusief preventie en reclassering) kunnen behandelen; dat waren er ongeveer meer dan in De omzet van de Parnassia Groep groeide in 2006 met 20%. Zowel autonoom door uitbreiding van bestaande activiteiten (5,5%) als door de fusie met Brijder Verslavingszorg (13,5%) en twee kleine overnames (1%). Door een strakke en planmatige bedrijfsmatige aansturing werd uiteindelijk een positief exploitatieresultaat gerealiseerd van 1 2,9 miljoen op een omzet van 1 235,3 miljoen. Gro Het ziekteverzuim blijft verder dalen. Bedroeg het vóór deze bedrijfsplanperiode 6,1%, we hebben het door gerichte interventies en beleid in 2006 kunnen terugbrengen tot 4,4% op jaarbasis. Ons verzuim daalde tot onder het landelijk gemiddelde in de GGZ. Opnieuw is er veel aandacht besteed aan het registreren van onze productie. Zeer belangrijk, omdat we alleen betaald krijgen wat we hard kunnen verantwoorden. Het in 2005 ingevoerde Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) maakt het juist en volledig registreren eenvoudiger. Het blijkt ook uitstekende diensten te bewijzen bij het monitoren van onze processen en prestaties in de zorgverlening. We hebben in 2006 het grootste deel van onze activiteiten in het nieuwe systeem van Diagnose Behandel Combinaties (DBC s) moeten registreren. Doordat we beschikken over het EPD en in voorgaande jaren veel hebben geïnvesteerd in onze administratieve organisatie zijn we daar goed in geslaagd. Ook hebben we een start gemaakt met de zogenoemde Zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor patiënten die langdurig in zorg zijn. Digibord Het Team OGGZ Parnassia is in februari 2006 op zoek gegaan naar een manier om de efficiency van het ochtendoverleg te verbeteren. Het opzetten van een digitaal planbord bleek daarvoor een prima instrument. Dagelijks worden 120 patiënten in drie kwartier besproken. Ook werd het mogelijk de verstrekkingsmomenten van depotmedicatie te monitoren, evenals de voorgeschreven momenten waarop laboratorium-bezoek moet plaatsvinden in verband met veilig medicijngebruik en de afloopdata van Rechterlijke Machtigingen. Hierdoor is het aantal fouten geminimaliseerd. Veel collegaafdelingen hebben belangstelling getoond voor het Digibord. In 2007 gaat de afdeling dan ook trainingen aanbieden voor geïnteresseerden. Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

6 Op het gebied van huisvesting kan opnieuw gesproken worden van een vruchtbaar jaar. Onder meer werden de nieuwe Forensisch Psychiatrische Afdeling en een grote vestiging van de verslavingszorg in het centrum van Den Haag in gebruik genomen, en een nieuwe kliniek voor acute opnames nadert zijn voltooiing. Daarnaast hebben we tal van gebouwen opgeknapt en werd een aantal slechte gesloopt. Daarmee komt ons doel dat alle patiënten en medewerkers over adequate huisvesting beschikken nabij. Gereed voor de toekomst In zijn voorwoord bij het vorige jaarverslag schreef de Raad van Toezicht ervan doordrongen te zijn dat het voor de Parnassia Groep van groot belang zal blijven om de vele specialismen in de organisatie de ruimte te geven zich op hun eigen wijze te ontwikkelen, en tegelijkertijd het geheel meer dan de som der delen te laten zijn door onderlinge samenhang en versterking. Ruimte geven aan onderdelen voor hun eigen ontwikkeling is temeer noodzakelijk, omdat zoals in elke grote organisatie ook bij ons het gevaar van bureaucratisme en gebrek aan flexibiliteit op de loer ligt. Daarom hebben we in 2006 intensief gekeken naar onze werkwijzen, en is intensief hierover gesproken met medewerkers, leidinggevenden, divisiedirecties en medezeggenschap. Dat heeft geresulteerd in een set van nieuwe spelregels tussen de Raad van Bestuur en divisiedirecties, en tussen de divisies onderling. Deze geven enerzijds de divisies ruimte voor ondernemerschap en het op eigen wijze vormgeven aan de zorg voor hun doelgroepen, en zorgen anderzijds dat we de meerwaarde van het concern blijven benutten door te sturen op samenhang en synergie binnen de Parnassia Groep. Om ook in de toekomst succesvol te blijven vormen onze medewerkers en leidinggevenden de sleutel. Zij zullen graag medeverantwoordelijkheid nemen om zo goed mogelijke kwaliteit te leveren tegen zo laag mogelijke kosten, als hun deskundigheid en inzichten ertoe doen, en er ruimte is voor initiatief en ondernemerschap. In zetten we daarop in, onder het motto Slimmer werken tevens de titel van ons nieuwe bedrijfsplan. De kortste definitie van slimmer werken is: leuker werken met betere resultaten. Zo kunnen we de uitdaging voor de komende jaren aangaan: meer patiënten een behandeling bieden van hogere kwaliteit en tegen lagere kosten. Online behandeling Boulimia de Baas In mei 2006 werd het online behandelprogramma Boulimia de Baas gelanceerd door het programma Eetstoornissen & Obesitas. De online behandeling is laagdrempelig en de weg ernaartoe informatief en stimulerend. Online behandeling betekent ook gemak: op drie à vier face-to-face gesprekken na, vindt de behandeling van achter de PC plaats via wekelijkse consulten. Door publiciteit in de media, contacten met de patiëntenvereniging, presentaties op congressen en aanwezigheid op het internet, bijvoorbeeld in discussieforums, worden potentiële patiënten bereikt. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag 2006

7 Jij maakt het verschil Medio 2005 startte in het circuit Wonen het project Jij maakt het verschil waarin medewerkers worden uitgedaagd om hun verbeterideeën te ontwikkelen en in praktijk te brengen. In 2006 leidde dat onder meer tot sfeervol ingerichte huiskamers met door bewoners zelf gekozen meubilair. Bewoners van gesloten afdelingen kunnen nu in binnentuinen van het mooie weer genieten. Individuele wensen worden waar mogelijk gerealiseerd. Zo zijn bewoners met elkaar op vakantie geweest, en ging een bewoner op bezoek bij zijn familie en vrienden in Brussel. Personeel is voor bezoekers, familie en bewoners beter herkenbaar door een badge. De introductie van een biefstukdag behoeft geen nadere uitleg. De reacties van bewoners zijn positief. En medewerkers geven aan dat zij nu overwegend meer plezier hebben en meer voldoening halen uit hun werk. Meer voorbeelden van verhoging van kwaliteit door specialisatie zijn opgenomen in hoofdstuk 4.4 van ons Maatschappelijk Verslag. Tenslotte Ook in 2006 waren de inspanningen van de inmiddels ruim Parnassia Groep-medewerkers en vrijwilligers erop gericht om dag in dag uit, direct of indirect, bij te dragen aan de kwaliteit van leven van onze patiënten en aan de kwaliteit van de samenleving. In onderlinge samenwerking en met tal van externen zijn er opnieuw vele verbeteringen gerealiseerd, zowel op het gebied van zorginhoud als bedrijfsvoering. Wij willen graag onze erkentelijkheid uitspreken aan sia eenieder die daaraan heeft bijgedragen. drs. A.H.C. Annink voorzitter Raad van Toezicht drs. Frits Verschoor voorzitter Raad van Bestuur Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

8 G

9 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 11 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Structuur van het concern Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Capaciteit, productie, opbrengsten en personeel Werkgebieden Belanghebbenden 16 3 Governance Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Medezeggenschap patiënten / cliënten Medezeggenschap personeel 22 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van de patiëntenzorg Kwaliteit van zorg: prestatie-indicatoren Klachten Veiligheid Onderzoek en Opleiding Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Huisvesting ICT Financieel beleid 42 Jaarrekening 45 Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Bijlagen 48 I Samenwerkingsverbanden van de Parnassia Groep (bijlage bij 2.4 Belanghebbenden) 49 II Kwaliteit van zorg Verpleeghuis Dorestad: prestaties verantwoorde zorg (bijlage bij Kwaliteit van zorg: prestatie-indicatoren) 52 III Aanbevelingen klachtencommissie Parnassia Groep en genomen maatregelen in 2006 (bijlage bij Klachten) 54 De voorgeschreven bijlagen bij het Jaardocument zijn te raadplegen op en op Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

10 a

11 1. Uitgangspunten van de verslaggeving De Parnassia Groep geeft voor de eerste keer haar jaarverslaggeving vorm door middel van het Jaardocument Zorg. Het verslagjaar 2006 vormde het laatste jaar van onze driejarige bedrijfsplanperiode Inhoudelijk ligt dit maatschappelijk verslag dus direct in het verlengde van onze bestuursverslagen over de jaren 2005 en Door de sterk gewijzigde opzet was het bij voorbaat duidelijk dat een heldere aansluiting met de verslaggeving over de eerdere jaren niet op alle onderdelen eenvoudig te realiseren zou zijn. Niettemin hebben wij, gezien de vele voordelen van het nieuwe Jaardocument, ervoor gekozen om daar nu mee te gaan werken, al is dit nog niet verplicht. Daarbij hebben we gestreefd naar een zo goed mogelijke vergelijkbaarheid in de tijd. Wij volgen de indeling en volgorde van het Jaardocument Zorg. Aan de voorgeschreven paragrafen hebben wij er enkele toegevoegd, te weten opleiding en onderzoek (4.4.4) huisvesting (4.7) en ICT (4.8). In aanvulling op de verplichte bijlagen, beschikbaar via en voegen we aan dit Maatschappelijk Verslag enkele eigen bijlagen bij. De verslaggeving heeft betrekking op de Stichting Parnassia Groep. De organisatie is ingedeeld in divisies, die geen aparte rechtspersoonlijkheid hebben. Per 1 juni 2006 werd een juridische fusie gerealiseerd met de Stichting Brijder Verslavingszorg te Noord Holland. De verantwoording 2006 van de tot die datum bestaande Stichting Brijder Verslavingszorg maakt integraal deel uit van dit jaarverslag. Uitgangspunt bij de verslaggeving is verantwoording op het niveau van het concern Parnassia Groep. Op sommige plaatsen betreft de verantwoording een onderdeel van een divisie, te weten Verpleeghuis Dorestad (onderdeel van de divisie Wonen met Zorg Parnassia) aangezien dit deel uitmaakt van de sector Verpleging en Verzorging waarvoor specifieke verantwoordingseisen gelden. Alle andere onderdelen van de Parnassia Groep behoren tot de sector Geestelijke Gezondheidszorg. Gr 11 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

12 2. Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam verslagleggende rechtspersoon Parnassia Groep Adres Monsterseweg 93 Postcode Plaats 2553 RJ Den Haag Telefoonnummer / 6095 IdentificatienummerNZa Nummer Kamer van Koophandel adres Internetpagina Structuur van het concern Juridische structuur De Parnassia Groep is een Stichting De Stichting Parnassia Groep heeft een meerderheidsbelang in een tweetal BV s, te weten Parand BV (100%) en Paxtil BV (60%). De resultaten van deze BV s worden in de jaarrekening geconsolideerd. - divisie Forensische en Intensieve Zorg Parnassia - divisie Brijder Verslavingszorg - divisie PsyQ (specialistische, op genezing gerichte zorgprogramma s). Per 1 juni 2006 werd een juridische fusie gerealiseerd met de Stichting Brijder Verslavingszorg te Noord Holland. Daarbij ontstond door samenvoeging met de verslavingszorg van de Parnassia Groep één divisie, genaamd Brijder Verslavingszorg. De twee serviceverlenende divisies: - divisie Zorgservice. Deze levert diensten die nauw gerelateerd zijn aan de zorgverlening in de divisies (waaronder centrale aanmelding en toeleiding, consultatief medische diensten en geestelijke verzorging) en zorg ten behoeve van (patiënten van) alle divisies (preventieactiviteiten, huisartsenprogramma, bureau 24-uurszorg). - divisie Service Centrum. Deze levert aan de divisies uiteenlopende ondersteunende diensten en vervult ondersteunende taken ten behoeve van het concern als geheel. De divisies staan onder leiding van divisiedirecties, die verantwoording afleggen aan de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur wordt ondersteund door de concernstaf. Hierin is onder anderen ondergebracht de geneesheer-directeur, bij wie de controlfunctie voor de zorg ligt. In het verslagjaar werd PsyQ Buiten BV opgericht als volledige dochter van de Stichting Parnassia Groep. Tevens werd, als 100% dochters van PsyQ Buiten BV, een 11-tal PsyQ BV s opgericht in diverse plaatsen. Deze hebben ieder tot doel om aldaar een regionale PsyQ-vestiging te gaan exploiteren. Noch PsyQ Buiten BV, noch deze regionale PsyQ BV s verrichtten in 2006 activiteiten. Verder is sprake van een drietal gelieerde Stichtingen: Vrienden van Parnassia, Bloeiend Parnassia en Vrienden van de Brijder. Zij ondersteunen in beperkte mate de activiteiten van de Parnassia Groep. De stichtingen zijn niet in de consolidatie opgenomen omdat zij een onafhankelijk bestuur hebben (de Parnassia Groep is hier wel in vertegenwoordigd). Zie ook 4.6 Organisatiestructuur De Parnassia Groep is een concern met vijf doelgroepgerichte zorgdivisies, ondersteund door twee serviceverlenende divisies. De vijf zorgdivisies: - divisie Psychiatrie Parnassia (regionale ketenzorg) - divisie Wonen met Zorg Parnassia, bestaande uit de circuits Wonen en Verpleeghuis Dorestad Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

13 De organisatiestructuur ultimo 2006 schematisch: Raad van Toezicht Raad van Bestuur Centrale Cliëntenraad (CCR) Centrale Ondernemingsraad (COR) Geneesheer-directeur Concernstaf Zorgdivisies Psychiatrie Parnassia Wonen met Zorg Parnassia Forensische en Intensieve Zorg Parnassia Brijder Verslavingszorg PsyQ Ondersteunende divisies Zorgservice Service Centrum Besturingsmodel Binnen de Parnassia Groep worden bij de besturing van de organisatie twee sturingsprincipes gehanteerd: - Integraal management, wat betekent dat integrale verantwoordelijkheid voor de inhoud van de geleverde zorg en voor de bedrijfsvoering, gekoppeld aan die zorg, voor elk organisatieonderdeel bij het management van dat onderdeel ligt. - Contractmanagement, wat betekent dat door het gebruik van contracten in de hiërarchische lijn (verticaal contractmanagement) en tussen de verschillende organisatiedelen (horizontaal contractmanagement) duidelijkheid ontstaat over de taken en verantwoordelijkheden binnen de Groep. sia Aan het systematisch besturen en in control krijgen, hebben en houden van de Parnassia Groep wordt vorm gegeven met een integrale besturing & controlcyclus (zie 3.2). Medezeggenschapsstructuur Medezeggenschap patiënten De Parnassia Groep kent een zevental raden op divisie- dan wel circuitniveau te weten: de cliëntenraden, Psychotische Stoornissen, Ouderen, Forensische en Intensieve Zorg, Brijder Verslavingszorg en PsyQ, de bewonersraad Wonen en de familieraad Verpleeghuis Dorestad. Deze raden hebben alle een vertegenwoordiging in de Centrale Cliëntenraad (zie 3.3). Medezeggenschap personeel De structuur van de medezeggenschap werd in de loop van het jaar aangepast in verband met het per 1 mei ontstaan van vijf zorgdivisies. Er is nu sprake van 6 Ondernemingsraden: de Ondernemingsraad PsyQ, vier Tijdelijke Ondernemingsraden voor de divisies Psychiatrie, Wonen met Zorg, Forensische en Intensieve Zorg en Brijder Verslavingszorg, en de Ondernemingsraad Zorgservice en Service Centrum. In mei 2007 worden verkiezingen gehouden voor definitieve ondernemingsraden. Alle ondernemingsraden hebben een vertegenwoordiging in de Centrale Ondernemingsraad (zie 3.4). Toelatingen De Parnassia Groep beschikt ultimo 2006 over toelatingen voor de volgende AWBZ-functies: verblijf, verpleging, persoonlijke verzorging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en (alleen voor Verpleeghuis Dorestad) huishoudelijke verzorging. Zie voor de toegelaten capaciteit Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

14 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering De kernactiviteit van de Parnassia Groep is psychomedische zorg. Dit begrip hebben wij in 2006, op basis van de ervaringen in de periode , als volgt gespecificeerd: - preventie van psychische aandoeningen en verslaving - diagnostiek - gespecialiseerde psychiatrische en psychologische behandeling voor mensen met psychische aandoeningen en/of verslaving - psychiatrische verpleeghuiszorg - gespecialiseerde activiteiten voor onze doelgroepen, gericht op maatschappelijke (re)ïntegratie. Voorbeelden van op (re)ïntegratie gerichte activiteiten zijn (woon)begeleiding, reclassering, materieel-juridische dienstverlening en dagbesteding. Een nadere typering van de activiteiten van onze zorgdivisies: Divisie Psychiatrie Parnassia Kerncompetentie: behandeling en begeleiding van veelal chronische psychische aandoeningen. Karakter van de zorg: de zorg voor zowel volwassenen als ouderen is voor een belangrijk deel ambulant en opnamevoorkomend, en vertoont daardoor op het vlak van zorginhoud en -organisatie veel overeenkomsten. - De volwassenenpsychiatrie begeleidt en behandelt cliënten met langdurige of blijvende psychiatrische problemen. Het circuit richt zich vooral op mensen die regelmatig psychotisch zijn. - De ouderenpsychiatrie behandelt en begeleidt cliënten vanaf 65 jaar met psychiatrische problemen. Voorbeelden zijn somberheid (depressie), eenzaamheid, problemen met geheugen en oriëntatie etc. Externe omgeving: de divisie is sterk gericht op samenwerking met partners in de regio Haaglanden. De netwerken zijn voor een belangrijk deel doelgroepspecifiek. Financiering: vanaf 2008 voor meer dan de helft gefinancierd vanuit ziektekostenverzekering. Daarnaast AWBZ en eventueel WMO. Divisie Wonen met Zorg Parnassia Kerncompetentie: het bieden van woonzorgvoorzieningen met intensieve psychiatrische begeleiding, behandeling en verpleeghuiszorg. Karakter van de zorg: de zorg van beide circuits, Wonen en Verpleeghuiszorg Dorestad, wordt hoofdzakelijk intramuraal verleend, gekoppeld aan de geboden woonvoorziening. Er wordt langdurige intensieve tot zeer intensieve gespecialiseerde zorg geboden - In het circuit Wonen zijn alle woonactiviteiten (de functies wonen en woonbegeleiding) binnen de Parnassia Groep gebundeld. - Het circuit Verpleeghuiszorg Dorestad biedt verpleeghuiszorg aan oudere cliënten met psychogeriatrische en/of oudersdomsklachten zoals ernstige verwardheid, vaak gecombineerd met lichamelijke problemen. Het richt zich toenemend op de doelgroep die psychiatrische verpleeghuiszorg behoeft). Externe omgeving: beide circuits zijn sterk gericht op samenwerking met partners als woningcorporaties en RIBW s. Financiering: vrijwel volledig AWBZ. Divisie Forensische en Intensieve Zorg Parnassia Kerncompetentie: behandeling van patiënten met een justitiële titel en/of met complexe/meervoudige psychiatrische/verslavingsproblematiek. Karakter van de zorg: hoofdzakelijk intramuraal, tevens begeleiding bij de terugkeer naar de maatschappij of naar minder intensieve zorgvormen. Externe omgeving: samenwerking met tal van organisaties, overheids- en justitiële instanties. Zeer complexe netwerken, ook landelijk. Supraregionaal werkzaam; patiënten zijn in belangrijke mate afkomstig van buiten de regio Haaglanden. Financiering: deels justitie, deels AWBZ, vanaf 2008 deels ziektekostenverzekering, deels gemeentefinanciering. Divisie Brijder Verslavingszorg Kerncompetentie: het verlenen van zorg bij verslaving aan verslavende middelen (alcohol, drugs en medicijnen) en bij leefstijlproblemen (gokken of internet). Karakter van de zorg: klinisch waar nodig, deeltijd en ambulant waar mogelijk. Externe omgeving: samenwerking met tal van organisaties en (gemeentelijke) overheden. Supraregionaal werkzaam in de regio Zuid-Holland Noord en in Noord Holland. Daardoor uiteenlopende plaatselijke netwerken. Financiering: vanaf 2008 grotendeels gefinancierd vanuit de ziektekostenverzekering en gemeentelijke welzijns-(wmo-)gelden. Daarnaast beperkt AWBZ. Divisie Gro PsyQ Kerncompetentie: op genezing gerichte psychomedische behandeling. Karakter van de zorg: primair ambulante en deeltijdbehandeling, waar noodzakelijk klinische behandeling. Veelal face-to-face, en in toenemende mate via internet en digitale hulpmiddelen. Externe omgeving: meestal wordt de behandeling alleen door PsyQ verstrekt, waar nodig in samenwerking met aanbieders van somatische, basis- en andere zorg. Toenemend concurrerende markt. Financiering: nu nog AWBZ. Vanaf 2008 ziektekostenverzekering (basispakket, aanvullende verzekering), daarnaast particuliere werkgevers. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

15 2.3.2 Capaciteit, productie, opbrengsten en personeel Capaciteit De toegelaten capaciteit voor de functie verblijf omvatte ultimo 2006 in totaal 1461 plaatsen / bedden: klinische plaatsen voor volwassenen en ouderen klinische plaatsen voor verpleeghuiszorg klinische plaatsen voor verslaafden (114 Brijder NH), waarvan 16 voor dubbele diagnose - 40 klinische plaatsen forensische verslavingszorg - 24 klinische plaatsen intensieve behandeling - 24 plaatsen forensisch psychiatrische afdeling - 38 plaatsen kleinschalig wonen voor verslaafden (Brijder NH). Doordat in de loop der jaren klinische bedden werden afgebouwd en omgezet in ambulante vormen van zorg was het aantal plaatsen/bedden feitelijk in gebruik ultimo 2006 lager, namelijk Een overzicht van de capaciteitsontwikkeling in 2006: Klinische capaciteit feitelijk in gebruik ultimo 2005: - GGZ - Verpleeghuis Fusie met Brijder Verslavingszorg Noord- Holland (1 juni 2006) Ingebruikname 10 plaatsen Triple Ex (11 september 2006) plaatsen / bedden Klinische capaciteit feitelijk in gebruik ultimo In 2006 werd een aantal toelatingen ontvangen voor verdere capaciteitsuitbreidingen. Ongeveer 50% daarvan kan in 2007 al worden gerealiseerd omdat geschikte huisvesting beschikbaar is. Voor de andere 50% dient nieuwbouw plaats te vinden. 10 Een overzicht van de te realiseren uitbreidingen: Mistral Mirage Triple-Ex (ex-verslaafd, excrimineel, ex-werk-loos) FPA FPA-long-stay FPA plus Centrum Dubbele problematiek Wonen intramuraal Wonen Wonen Totaal uitbreiding aantal plaatsen / bedden AWBZ PM : Maatschappelijke Opvang G4 plaatsen / bedden plm. 100 (verwachte) realisatie 7 januari april mei oktober januari januari 2007 zie hieronder Op basis van het budget dat de gemeente Den Haag in het kader van het project Maatschappelijke Opvang vier grote steden beschikbaar heeft gekregen heeft in 2006 een aanbesteding plaatsgevonden. De divisies Brijder Verslavingszorg en Psychiatrie Parnassia kregen budget toegewezen voor ongeveer 100 woon/verblijfsplaatsen voor veelal verslaafde zorgwekkende zorgmijders. Er wordt nu naar geschikte locaties gezocht. In het algemeen is het niet eenvoudig deze te vinden. Gezien de uitstekende samenwerking met het Gemeentebestuur en de inmiddels gezamenlijk opgedane ervaring is de verwachting dat ook de realisatie van deze plaatsen voortvarend zal kunnen plaatsvinden. Voor diverse specifieke doelgroepen zullen de bovengenoemde uitbreidingen betekenen dat de kloof tussen de zorgvraag en de beschikbare capaciteit werd of zal kunnen worden verkleind. Productie en opbrengsten Nam in 2006 zowel de ambulante als de klinische productie toe, niettemin was er over het geheel genomen in 2006 een capaciteitsprobleem. Als gevolg van het budgetmaximum in de AWBZ zag de Parnassia Groep zich aan het begin van het jaar 2006 geconfronteerd met een kloof van 1 14 miljoen tussen de behoefte aan (AWBZ-gefinancierde) zorg en de beschikbare financiën om daarin te voorzien. Door een constructieve inbreng van het ministerie van VWS, de gemeente Den Haag en het Zorgkantoor Haaglanden kon de kloof uiteindelijk grotendeels gedicht worden. 15 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

16 De opbrengsten in 2006 bedroegen 1 235,3 miljoen. Zorgkantoor AWBZ Justitie Gemeentefinanciering WMO Overige financieringen 1 mln % 200,0 9,5 14,3 11,5 Totaal 235,3 100 De Parnassia Groep leverde in 2006 productie ter waarde van miljoen. Ondanks het beschikbaar stellen van extra contracteerruimte voor 2006 en de erkenning van de knelpunten van de Parnassia Groep door zorgkantoor Haaglanden werd vooralsnog 1 1,7 miljoen niet gedekt door externe (AWBZ-)financiering en blijven er aanzienlijke problematische wachtlijsten. Zie voor een nadere toelichting 4.9 Financieel Beleid. We hebben in totaal ongeveer patiënten geholpen (exclusief preventie- en reclassering). Dat is bijna meer dan in Ongeveer 8% van de patiënten ontving klinische zorg, 2% deeltijdbehandeling en 90% ambulante behandeling. Personeel Eind 2006 telde de Parnassia Groep ruim medewerkers, vrijwilligers en stagiaires meegerekend. Het aantal medewerkers in loondienst groeide van naar (van naar FTE). Deze groei was grotendeels het gevolg van de fusie met Brijder Verslavingszorg, en de overname van medewerkers van een tweetal kleinere organisaties als gevolg van faillissement. Het betreft Noagg (centrum voor transculturele geestelijke gezondheidszorg in Den Haag) en Triton (hulpverlening voor drug- en gokverslaafden in Den Helder). De groei van de personeelsomvang door autonome groei bedroeg 75 medewerkers (54 FTE). ia Zie voor verdere informatie over personeel Werkgebieden Al onze divisies zijn werkzaam in de regio Haaglanden. Het werkgebied van de divisie Brijder Verslavingszorg omvat de provincie Noord-Holland (exclusief Amsterdam) en het noordelijk gedeelte van Zuid Holland tot en met Haaglanden. De divisie Forensische en Intensieve Zorg heeft als werkgebieden de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht Belanghebbenden In 2006 heeft de Parnassia Groep opnieuw fors geïnvesteerd in externe samenwerking. Samenwerking met partners in de regionale ketenzorg is van belang om het zorgaanbod voor met name de meest kwetsbare groepen waar mogelijk verder te versterken. Samenwerking met ziekenhuizen en met diverse collega-ggz-instellingen binnen en buiten de eigen regio blijkt duidelijke kansen op te leveren voor het inhoudelijk versterken van het zorgaanbod, voor het behalen van wederzijdse voordelen op bedrijfsmatig vlak, en tenslotte ook voor het creëren van goede uitgangsposities op de zorgmarkt zoals die zich aftekent. Bijlage I bevat een volledig overzicht van de ruim 80 geformaliseerde samenwerkingsverbanden van de Parnassia Groep en haar divisies. Hieronder noemen wij de belangrijke ontwikkelingen voor het concern als geheel in Met de collega GGZ-instellingen Bavo Europoort (Rotterdam) en GGZ Groningen (nu: Lentis) werd de introductie van het merk PsyQ (specialistische, op genezing gerichte behandelprogramma s) in andere regio s voorbereid, door middel van een gezamenlijk op te richten franchiseorganisatie, PsyQ Nederland BV. Begin 2007 vond de daadwerkelijke oprichting plaats. - Met Altrecht (Utrecht) en GGZ Groningen is het voortouw genomen om te komen tot de landelijke ontwikkeling en erkenning van topreferente GGZfuncties. Beoogd wordt om in 2007 met steun van het ministerie een onafhankelijke Stichting in het leven te roepen die hierin een spilfunctie zal gaan vervullen. - Met een aantal collega GGZ instellingen werd begin 2005 CAP-N (Centra voor Arbeid en Psyche Nederland) opgericht, dat zich ten doel stelt een landelijk dekkend aanbod op het gebied van arbeidsgerelateerde hulpverlening te realiseren. Ultimo 2006 participeerden daarin - GGz Delfland, GGz Groningen, Mentrum, Altrecht, Symfora groep, Mondriaan Zorggroep en Ockenburgh Participaties. De gezamenlijke omzet groeide in 2006 met meer dan 50% ten opzichte van Het concept is verder verstevigd en slaat aan in de markt, getuige de uitbreiding van het aantal klanten. - Met De Jutters (Haaglanden) wordt met name samengewerkt op het gebied van preventie en afstemming van activiteiten op het grensgebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en psychiatrie voor volwassenen en verslavingszorg. In 2006 werd overeengekomen dat de Parnassia Groep het voormalig verpleeghuis Dorestad (Monsterseweg, Den Haag) zal verhuren ten behoeve van het door De Jutters (in samenwerking met de Stichting Jeugdformaat, De Bruggen en forensisch Centrum Teylingereind) te ontwikkelen intersectoraal programma Jeugdzorg Extra (JX) voor kinderen en Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

17 jeugdigen met ernstige gedragsproblemen en -stoornissen. - Met de Van der Hoeven Kliniek, centrum voor klinische forensische psychiatrie (Utrecht) werden de mogelijkheden tot intensieve samenwerking nader verkend. - Met de Reinier de Graafgroep werd in 2005 een intentieovereenkomst gesloten voor het realiseren van een PsyQ-behandelcentrum in het Diakonessenhuis in Voorburg. De voorbereidingen zijn in volle gang. Beoogd wordt te starten met de bouw in De samenwerking met de RIBW Den Haag heeft vorm gekregen in het Landhuisoverleg tussen de directie van de RIBW en die van de divisies Psychiatrie Parnassia en Wonen met Zorg Parnassia. Afstemming vindt plaats over zaken als uitwisseling wachtlijsten, deskundigheidsbevordering medewerkers, consultatie, behandeling van Parnassiapatiënten woonachtig in RIBW-woningen, en initiatieven voor nieuwe huisvesting. Waar nodig wordt gezamenlijk opgetrokken naar of met andere ketenpartners, om te bereiken dat alle Parnassiapatiënten die daarvoor in aanmerking komen een goede en passende huisvesting en woonbegeleiding kan worden geboden. - Met vier collega-ggz-instellingen participeert de Parnassia Groep in het Landelijk Centrum voor Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering (LCVT). Vijf Topreferente Behandelcentra kunnen patiënten die lijden onder de gevolgen van vroegkinderlijke chronische traumatisering verzekeren van gekwalificeerde zorg, goede toegankelijkheid, spreiding en valide behandelmethoden. Begin 2007 start het LCVT met een feestelijk minisymposium. - Met het Lange Land Ziekenhuis (Zoetermeer) werd intensief samengewerkt op het gebied van een geheugenpoli voor ouderen en een aanbod op het gebied van arbeid en psyche. Tevens zijn gesprekken gestart om te komen tot nieuwbouw voor PsyQ. - De samenwerking met Vestia, die in 2005 leidde tot realisatie van het Centrum Behandelpsychiatrie (Parnassia Groep/PsyQ) met aanpalende appartementen (Vestia) op de locatie Loudonstraat/Carel Reinierszkade (Mariahoeve) werd in 2006 met name voortgezet door de divisie Wonen met Zorg Parnassia. In 2006 heeft Vestia alle door Parnassia voorgedragen patiënten in een woning kunnen plaatsen voor individueel begeleid wonen. Er wonen nu bijna 80 patiënten in Vestia-woningen. Er is een regelmatig voortgangsoverleg waar eventuele probleemsituaties worden besproken. - Met de Compaan worden plannen ontwikkeld om te komen tot een gespecialiseerd behandelaanbod op het grensvlak van psychiatrie en zorg voor verstandelijk gehandicapten. - De intensieve samenwerking die in 2005 werd aangegaan met Brijder Verslavingszorg in Noord- Holland leidde in 2006 tot een intentie tot fusie met de Parnassia Groep, die werd gerealiseerd per 1 juli Met Bavo Europoort (Rotterdam) werd in 2006 vruchtbaar samengewerkt (deels met andere collega GGZ-instellingen), op diverse gebieden waaronder de openbare GGZ in de 4 grote steden, transculturele GGZ (Noagg, Mikado), ICT en PsyQ Nederland. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring tot fusie, begin 2007 als voorgenomen besluit ter advisering aan medezeggenschap voorgelegd. Gro 17 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

18 3. Governance 3.1 Bestuur en toezicht Zorgbrede Governance Code Het reglement Corporate Governance Parnassia Groep is vergeleken met de in 2005 opgestelde branchebrede GGZ-governancecode. Hieruit kwam naar voren dat de Parnassia Groep daar op twee punten niet aan voldeed: - vermelding in het jaarverslag van nevenfuncties van leden van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Dit is ingevoerd in het jaarverslag het voeren van functioneringsgesprekken met de individuele leden van de Raad van Bestuur (naast de gebruikelijke beoordeling van het functioneren van de voltallige Raad van Bestuur). Hiermee is in 2006 een aanvang gemaakt. Hiermee voldoet de Parnassia Groep volledig aan de inmiddels van kracht geworden Zorgbrede Governancecode Raad van Bestuur Samenstelling Raad van Bestuur Naam Bestuursfunctie Nevenfuncties in 2006 drs. Frits Verschoor voorzitter - Lid bestuur Stichting Steigers, waardoor tevens: - Lid bestuur Stichting Ockenburgh Zorg Nederland - Lid bestuur Monumentenstichting Steigers - Lid Raad van Commissarissen Alofood BV - Lid Raad van Commissarissen PsyQ Nederland BV i.o. Stephan Valk RA lid - Directeur Paxtil BV drs. Victor M. Vladár Rivero lid - Lid bestuur Kenniscentrum Mikado - Lid bestuur Stichting Arie Querido Lectures - Lid bestuur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie - Voorzitter curatorium voor de bijzondere leerstoel Klinische Psychopathologie met bijzondere nadruk op de psychiatrische aspecten, Faculteit der Sociale Wetenschappen, Universiteit Leiden - Lid college van curatoren van de leerstoel cognitieve gedragstherapie bij schizofrenie, faculteit der Psychologie en Pedagogiek, Vrije Universiteit te Amsterdam Gerrit Jan Vos MBA (vanaf 1 juli 2006) Gro lid - Lid bestuur Stichting Vrienden van de Brijder De relatie tussen de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht is beschreven in het Reglement Corporate Governance - Parnassia Groep. Er is geen afzonderlijk reglement van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur worden bezoldigd binnen de kaders van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden NVZD. Details zijn opgenomen in de Jaarrekening. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

19 3.3.3 Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht Naam Functie in RvT (aandachtsgebied) Hoofd- en nevenfuncties in 2006 Aftreeddatum (herbenoeming na huidige termijn) drs. A.H.C. Annink voorzitter Secretaris generaal ministerie van Defensie - Lid bestuur Stichting Ien Dales leerstoel - Lid Raad van Toezicht Stichting C-Quadraat 1 januari 2007 (herbenoemd tot 1 januari 2011) ir. R. van Yperen secretaris en vice-voorzitter (bedrijfsvoering) - Commissaris HG International Almere 1 januari 2007 (herbenoemd tot 1 januari 2011) mr. L.J.A.M. van den Bergen lid Directeur Trencavel BV Technology management - Commissaris Steenfabriek de Korenwaard te Heukelum - Voorzitter basisschoolbestuur te Heukelum 1 mei 2007 P. van Trigt lid (GGZ) Beleidsmedewerker gemeente Den Haag 1 augustus 2007 drs. C.M. de Koning (vanaf 1 juni 2006) lid (gezondheidszorg/ verslavingszorg) Kapitein-ter-zee arts / bedrijfsarts / Hoofd Sociaal Medische Dienst Koninklijke Marine - Voorzitter van het bestuur Stichting Dr. G.F. Pop - Voorzitter van het bestuur WBE Noordkop - Provinciaal voorzitter Gewest Noord- Holland KNJV - Vice-voorzitter Landelijke Bestuur KNJV - Medisch adviseur Marine Sanatoruim Fonds 1 juni 2010 drs. J. van Dijk lid Directeur Raad voor Rechtsbijstand, Den Haag - Voorzitter van het bestuur Stichting Bel Els - Voorzitter bestuur Stichting Mobiliteit in het kader van Sociaal Plan 2004 Stelselherziening Gesubsideerde Rechtsbijstand 1 januari 2007 (zal medio 2007 aftreden) drs. S. Fleischeuer (tot 22 juni 2006) lid Programmadirecteur Zuidvleugel/Randstad gemeente Rotterdam - Lid Raad van Toezicht Stichting Rotterdam Topsport - Lid bestuur Stichting Witte de With, centrum voor hedendaagse kunst 19 Maatschappelijk Verslag 2006 Parnassia Groep

20 Bij de actualisatie van de Governancecode Parnassia Groep per 1 juni 2006 (fusie met Brijder Verslavingszorg) zijn de aandachtsgebieden voor Raad van Toezicht-leden bepaald. Toekomstige vacatures zullen worden vervuld op basis van specifieke deskundigheid op de nog niet verdeelde aandachtsgebieden, te weten verzekeringsdeskundigheid, HRM en openbaar bestuur. Om de onafhankelijkheid van de leden van de Raad van Toezicht te waarborgen bevat het reglement Corporate Governance Parnassia Groep een zevental uitgangspunten die bij de coöptatie in acht worden genomen: - in de Raad van Toezicht is geen plaats voor een voormalig bestuurder van de Parnassia Groep; - bij een vacature beslist de voorzitter van de Raad van Toezicht, gehoord hebbende de Raad van Toezicht, na overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur, naar welk specifiek deskundigheidsgebied er gezocht wordt; - bij een eventuele herbenoeming speelt het functioneren van het lid in de afgelopen vier jaar een belangrijke rol en hoe er invulling is gegeven aan het eigen aandachtsgebied, zulks ter beoordeling van de overige leden van de Raad van Toezicht en nadat zij de voorzitter van de Raad van Bestuur hebben gehoord; - elk lid zal volstrekt onafhankelijk opereren en heeft op geen enkele wijze een eigen belang bij de Parnassia Groep. Zo heeft een Toezichthouder geen familie werken bij de Parnassia Groep en ontvangt hij of zij geen enkele financiële vergoeding van de Parnassia Groep, buiten de vergoeding in verband met het Toezichthouderschap; - leden van de Raad van Toezicht laten zich bij hun handelen slechts leiden door het belang van de Parnassia Groep; - het lid, dat op voordacht van de CCR is benoemd, opereert zonder last of ruggespraak van de CCR; - een lid van de Raad van Toezicht treedt direct af wanneer er onverenigbaarheid van belangen aan de orde is. Zulks is het geval als de meerderheid van de Raad van Toezicht zo beslist. Als de stemmen staken beslist de voorzitter. sia In het jaar 2006 heeft de Raad van Toezicht 6 maal vergaderd, in tegenwoordigheid van de Raad van Bestuur. In drie vergaderingen waren gastsprekers uitgenodigd om thema s verder uit te diepen, te weten prof. dr. Hoek (primair proces en wetenschappelijk onderzoek), de accountant (algehele gang van zaken n.a.v. de jaarrekening) en de directie van de divisie Forensische en Intensieve Zorg. Vaste agendapunten in de vergadering zijn een voortgangsbericht van de Raad van Bestuur en toelichting op de managementinformatie door de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft in 2006 de volgende documenten c.q. (voorgenomen) besluiten van de Raad van Bestuur goedgekeurd: - begroting notitie taken en verantwoordelijkheden per orgaan - bestuurs- en financieel jaarverslag intentie tot fusie met GGZ Delfland - fusie met Brijder Verslavingszorg en statutenwijziging naar aanleiding daarvan - bedrijfsplan Parnassia Groep voornemen tot het oprichten van en het nemen van een aandeel in PsyQ Nederland BV (te effectueren in 2007) - intensivering samenwerking met Stichting Steigers - aankoop woning voor patiëntenhuisvesting - de nagestreefde eigen vermogenspositie - de voorgenomen intentie tot fusie met Bavo Europoort De voorzitters van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hebben tienmaal bilateraal overleg gevoerd. In dit overleg wordt de agenda van de Toezichtvergadering bepaald en worden actuele thema s besproken. Door middel van de verslagen van de overleggen met de Centrale Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad laat de Raad van Toezicht zich informeren over de inhoud en de kwaliteit van het medezeggenschapsproces De accountant is in de aprilvergadering van de Raad van Toezicht gevraagd een algeheel oordeel te geven over de Parnassia Groep, mede aan de hand van de jaarrekening. Er is bij diverse in- en externe ontwikkelingen stilgestaan. Over het geheel genomen heeft de accountant geconcludeerd dat de Parnassia Groep goed en vooruitstrevend bezig is. Conclusie is dat daardoor het nemen van risico s onvermijdelijk is. Het eigen vermogen is goed. Maar met zaken als PsyQ, ICT en de fusie met Brijder blijft een strakke sturing hard nodig. De Raad van Toezicht bespreekt jaarlijks, buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur, het functioneren van de Raad van Bestuur, en tevens het eigen functioneren, gehoord hebbende de opvatting van de (voorzitter van de) Raad van Bestuur. De eisen die aan toezichthouders in de gezondheidszorg worden gesteld worden steeds hoger. Dat betekent dat elke toezichthouder voldoende tijd moet vrijmaken om zijn/haar functie goed in te kunnen vullen. Daarnaast zijn de leden van de Raad van Toezicht hoofdelijk aansprakelijk. De beloning dient passend te zijn voor een organisatie met de complexiteit en omvang van de Parnassia Groep. In 2006 bedroeg deze voor de voorzitter per jaar; voor de waarnemend voorzitter/ secretaris en de leden per jaar. Parnassia Groep Maatschappelijk Verslag

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

Een stap verder in forensische en intensieve zorg

Een stap verder in forensische en intensieve zorg Een stap verder in forensische en intensieve zorg Palier bundelt intensieve en forensische zorg. Het is zorg die net een stapje verder gaat. Dat vraagt om een intensieve aanpak. Want onze doelgroep kampt

Nadere informatie

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier]

Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis. [ontwikkeld door Palier] Vier zorgprogramma s ingezet vanuit het veiligheidshuis [ontwikkeld door Palier] Palier, enkele kenmerken Begonnen als Forensische & Intensieve zorg Parnassia (2004). Omvang nu 175 bedden nu 513 medewerkers

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2007. Specialisten in psycho-medische zorg

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2007. Specialisten in psycho-medische zorg MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2007 Specialisten in psycho-medische zorg Onderdeel van het Jaardocument 2007 Onze jaarverslaggeving De Parnassia Bavo Groep ontstond in 2007 uit een fusie tussen de Parnassia Groep

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Specialisten in verslavingszorg

Specialisten in verslavingszorg Specialisten in verslavingszorg Werkbespreking Commissie maatschappelijke Ontwikkeling Woensdag 7 maart 2007 Zorgdivisies binnen de Parnassiagroep Divisie Zorgservice Divisie Brijder Verslavingszorg Divisie

Nadere informatie

BOUWEN AAN BETER. Maatschappelijk Verslag 2009. Onderdeel van het Jaardocument 2009 Parnassia Bavo Groep

BOUWEN AAN BETER. Maatschappelijk Verslag 2009. Onderdeel van het Jaardocument 2009 Parnassia Bavo Groep BOUWEN AAN BETER Maatschappelijk Verslag 2009 Onderdeel van het Jaardocument 2009 Parnassia Bavo Groep Ik hoop dat mensen tot hun verstand komen en wél ontroering toelaten en emoties, want het is echt

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ

Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Achtergronddocument Specifieke groepen binnen de GGZ Specifieke groepen binnen de GGZ 1 2 Achtergronddocument bij advies Hoogspecialistische GGZ 1 Inleiding In dit achtergronddocument bespreekt de commissie

Nadere informatie

1 2012 Jaaroverzicht

1 2012 Jaaroverzicht 1 2012 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2012 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

BOUWEN AAN BETER. Maatschappelijk Verslag 2010. Onderdeel van het Jaardocument 2010 Parnassia Bavo Groep

BOUWEN AAN BETER. Maatschappelijk Verslag 2010. Onderdeel van het Jaardocument 2010 Parnassia Bavo Groep BOUWEN AAN BETER Maatschappelijk Verslag 2010 Onderdeel van het Jaardocument 2010 Parnassia Bavo Groep 2 INHOUD 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 7 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

uw antwoord op de Basis GGZ

uw antwoord op de Basis GGZ uw antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij 2 Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Mirro:

Nadere informatie

het antwoord op de Basis GGZ

het antwoord op de Basis GGZ het antwoord op de Basis GGZ mentale ondersteuning direct en dichtbij Inhoudsopgave Indigo Wat is de Basis GGZ? Verwijscriteria Wat kan Indigo mij bieden? 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ 3. mirro:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie

Buitengewoon Delta. algemene informatie Buitengewoon Delta algemene informatie Buitengewoon Delta Delta Psychiatrisch Centrum is gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en begeleiding van mensen met een psychische of psychiatrische aandoening.

Nadere informatie

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang

Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Rapport Monitor decentralisaties Federatie Opvang Amersfoort, maart 2015 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Respons en achtergrondkenmerken 3 Inkoop 4 Administratieve lasten en kwaliteitseisen 5 Gevolgen

Nadere informatie

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid

Volwassenen. Mondriaan. voor geestelijke gezondheid Volwassenen Mondriaan voor geestelijke gezondheid Verslavingszorg Introductie Verslavingszorg verleent hulp aan volwassenen met problematisch gebruik van alcohol, drugs, medicijnen, gameverslaving en met

Nadere informatie

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ

INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ INDIGO HET ANTWOORD OP DE BASIS GGZ Inhoudsopgave Indigo Brabant 2 Wat is de Basis GGZ? 2 Wat kan Indigo mij bieden? 4 1. POH-GGZ 2. Generalistische Basis GGZ Specialistische GGZ 7 Heeft u vragen? 7 Contact

Nadere informatie

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland

Jaarplan 2011 ketenproject. Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland Jaarplan 2011 ketenproject Samenwerking VG en GGZ in Groningen en Friesland A. Doelgroep en thema van de ketensamenwerking De Swaai, centrum voor verstandelijke beperking en psychiatrie, een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid

Algemene Informatie. Mondriaan. Informatie voor cliënten. Verslavingszorg. voor geestelijke gezondheid Algemene Informatie Informatie voor cliënten Verslavingszorg Mondriaan voor geestelijke gezondheid Uw hulpvraag staat bij ons centraal. Wie zijn wij? De Divisie Verslavingszorg is één van de vijf divisies

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT PROFIELSCHETS VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT 1. Beschrijving van de aard en de omvang van de stichting Bij de bepaling van de omvang en samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met

Nadere informatie

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Stichting Jeugdformaat. Twee leden raad van toezicht Profiel Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Stichting Jeugdformaat Twee leden raad van toezicht Algemene gegevens Stichting Jeugdformaat is een organisatie voor jeugd- en opvoedhulp in

Nadere informatie

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn

Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn 3 Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn De vijf ambulante teams van Altrecht Aventurijn zijn gevestigd in het Ambulant Centrum Altrecht Aventurijn. Onze zorg is opgedeeld

Nadere informatie

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE

Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Deskundig, respectvol & optimistisch ONZE GROEPSVISIE Richtlijnen/wenken voor het gebruik van onze groepsvisie: Context Het is van steeds groter belang dat we dezelfde boodschappen vertellen (naar patiënten,

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot Versie: 2014-01 Pagina 1/8 INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Definities...3 Artikel 2. Samenstelling van het Verantwoordingsorgaan...3 Artikel 3. Taken en bevoegdheden van het Verantwoordingsorgaan...4 Artikel

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten

Welkom bij GGz Breburg. Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten Welkom bij GGz Breburg Onderzoek, diagnostiek en behandeling Informatie voor cliënten 2 Inhoudsopgave 1. Aanmelding... 5 2. Onderzoek... 6 3. Hoe gaat uw behandeling verder?... 8 4. Waar kunnen familie

Nadere informatie

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014

datum 01-04-2015 bladnummer Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 1 van 10 Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Pagina 2 van 10 INHOUD 1. Voorwoord 2. Uitgangspunten van de verslaglegging 3. Profiel van de organisatie 4. Structuur 4.1 beleid, inspanning

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Externe brochure : toelichting

Externe brochure : toelichting Externe brochure : toelichting Doel: profilering Veldzicht Doelgroep: stakeholders Veldzicht Optionele uitwerking: boekje centrum voor transculturele psychiatrie VAARDIG EN VEILIG VERDER HELPEN In Veldzicht

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep

Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk. Reinier Haga Groep Profielschets Lid Raad van Toezicht, met profiel zorginhoudelijk Reinier Haga Groep 1. Inleiding Per 12 juli 2013 maakt het HagaZiekenhuis samen met het Reinier de Graaf in Delft deel uit van een overkoepelende

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Samenvatting. Adviesvragen

Samenvatting. Adviesvragen Samenvatting Adviesvragen Een deel van de mensen die kampen met ernstige en langdurige psychiatrische problemen heeft geen contact met de hulpverlening. Bij hen is geregeld sprake van acute nood. Desondanks

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

Hoofdlijnen. van het

Hoofdlijnen. van het Hoofdlijnen van het BELEIDSPLAN Terug naar de samenleving December 2013 Stichting De Overbrugging Graaf van Egmondstraat 48 KvKnummer 000024369104 www.deoverbrugging.nl Inhoud 1 Doel... 2 2 Doelgroep...

Nadere informatie

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur

Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers. voorzitter Raad van Bestuur Klaar voor 2015 e.v. Hans Helgers voorzitter Raad van Bestuur 11 december 2013 1 De Opbouw Wie of wat is De Opbouw? Opgericht 1939 Medewerkers ca. 5.500 (3.219 fte) 200+ locaties in 114 gemeenten in 3

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017

Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Werkplan Deelnemersraad MJD 2017 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële cliëntenraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp

GGZbehandeling. bij Elker. Jeugd- en opvoedhulp GGZbehandeling bij Elker Jeugd- en opvoedhulp Inleiding Elker is een maatschappelijke zorgaanbieder voor jeugd- en opvoedhulp die haar activiteiten uitvoert in de vorm van een (not for profit) stichting.

Nadere informatie

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht

Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Parlan Jeugdhulp Voorzitter en lid Raad van Toezicht Organisatie Parlan Jeugdhulp is een organisatie voor Jeugd- & Opvoedhulp (Parlan Jeugd & Opvoedhulp), Jeugdzorg Plus (Transferium Jeugdzorg) en Jeugd-GGZ

Nadere informatie

Perceelbeschrijving Beschermd wonen

Perceelbeschrijving Beschermd wonen Perceelbeschrijving Beschermd wonen Inhoud 1. Beschermd wonen... 3 1.1 Gevraagd product... 3 1.2 Eisen aan aanbieder... 4 1.3 Basisprotocol... 5 Pagina 2 van 5 1. Beschermd wonen 1.1 Gevraagd product De

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1

Herstelprogramma. GGD Zuid-Holland West. Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3. concept 0.3 2 juli 2012 1 Herstelprogramma GGD Zuid-Holland West Bram Anker 2 juli 2012 concept 0.3 concept 0.3 2 juli 2012 1 1 Inleiding De GGD Zuid-Holland West (GGD ZHW) is na de verzelfstandiging van de stichting JGZ in financiële

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Poliklinische behandeling

Poliklinische behandeling Poliklinische behandeling Ouderen Poliklinische behandeling Introductie Mondriaan Ouderen is een onderdeel van Mondriaan. We verlenen hulp aan mensen van 65 jaar en ouder, die behoefte hebben aan behandeling,

Nadere informatie

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland

Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland 1 Geanonimiseerde versie Landelijke geschillencommissie LPR - GGZ Nederland --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Nadere informatie

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray

GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Regionaal Centrum GGZ Venlo Regionaal Centrum GGZ Venray GGZ Centrum Roermond Informatie voor de cliënt 2 De Regionale Centra GGZ Venray, Venlo en Roermond Lichamelijke klachten heeft

Nadere informatie

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten

Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten Projectvoorstel Borging Programma Lokale Versterking GGz Project B: Regionale borgingsactiviteiten 20 april 2009 Landelijk Platform GGz Postbus 13223 3507 LE Utrecht 1 Inleiding Op 1 januari 2007 trad

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam

BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam BIJLAGE 2 Format jaarplan zorgaanbieders Format jaarplan zorgaanbieders Zuid-Holland, Haaglanden en stadsregio Rotterdam Jaarplan 20.. Deel I: Algemeen 1.1 Algemeen beleid /visie

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron

Profielschets leden Raad van Toezicht. November 2015. Profielschets leden raad van toezicht Novadic-Kentron Profielschets leden Raad van Toezicht November 2015 1 Organisatie is dè gespecialiseerde instelling voor verslavingszorg in Brabant. ondersteunt iedereen die last heeft van een verslaving, of vragen heeft

Nadere informatie

NVTG Zorgvastgoed Congres "Begrijpen wij elkaar nog wel"

NVTG Zorgvastgoed Congres Begrijpen wij elkaar nog wel pagina 1 pagina 2 Agenda 1) Voorstellen 2) Onderwerp: Bouwen is meer dan alleen stenen stapelen 3) Positie van de vastgoedportefeuille. 4) Bedrijfswaarde 5) Bouwen doe je samen (cliënt bestuur - zorg vastgoed)

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma

(Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma (Mede)zeggenschap sept/okt. 2015 Programma Mijn naam is Jos van de Ven en ben binnen Dichterbij werkzaam als ambtelijk secretaris van de cliëntenraad. Onafhankelijke ondersteuning Onafhankelijke cliëntondersteuning

Nadere informatie

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015

Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Werkplan Deelnemersraad MJD 2015 Inleiding Sinds december 2006 heeft de MJD de beschikking over een officiële deelnemersraad Deze raad gaat sinds 2014, na de fusie met Stiel, door het leven als 'De Deelnemersraad

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Netwerkbijeenkomst KKC

Netwerkbijeenkomst KKC Netwerkbijeenkomst KKC Samen voorbereid op de toekomst Breda, 26 maart 2015 Dr. Sandra W. Geerlings Psycholoog, projectleider zorginnovatie Saffier De Residentiegroep s.geerlings@saffierderesidentie.nl

Nadere informatie

1 2013 Jaaroverzicht

1 2013 Jaaroverzicht 1 2013 Jaaroverzicht 2 De Hoop jaaroverzicht 2013 De Hoop is een evangelische hulpverleningsinstelling voor psychiatrische problemen en verslavingsproblemen bij volwassenen, jeugdigen en kinderen. Daarnaast

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (V&V)

Verpleging en verzorging (V&V) Bijlage 1 : Aanscherping ZZP-omschrijvingen en algoritmen Op verzoek van VWS zijn de zorgzwaartepakketten (ZZP s) voor de AWBZ inhoudelijk aangescherpt en de algoritmen in het ZZP-registratieprogramma

Nadere informatie

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer

Ketenzorg dementie. Ketenzorg dementie in Zoetermeer Ketenzorg dementie Wat is dementie? Dementie is niet één bepaalde aandoening, maar een ziektebeeld (syndroom) waarvan meer dan 60 oorzaken bekend zijn. Kenmerkend voor dit ziektebeeld is een combinatie

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver

Profielschets. Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Profielschets Twee nieuwe leden raad van toezicht (m/v) Elver Organisatie Elver is een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking in de regio Achterhoek en Arnhem. Elver is expert in de begeleiding

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016

Reglement Senas-zorg Cliëntenraad. Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 Reglement Senas-zorg Cliëntenraad Vastgesteld, als voorgenomen besluit, door de Raad van Bestuur op 3 april 2016 1 Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2 Installatie 4 Artikel 3 Doel en taken

Nadere informatie

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland

December 2013. Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland December 2013 Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland Inhoud Hoofdlijnen Meerjarenbeleid (2013-2015) De Brug Midden-Nederland... 3 Financiën... 3 Omzetgroei... 3 Geldwerving*...

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp

Brijder Verslavingszorg Hoofddorp Ons Team Ons team is zeer divers. We bestaan uit het secretariaat, psychologen, maatschappelijk werkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen, cognitief gedragstherapeutisch werkers, ervaringsdeskundigen,

Nadere informatie

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden

Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraak Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden Uitspraaknr. : 09-02 Datum : 24 juni 2009 Partijen : (de zorgaanbieder), vertegenwoordigd door de secretaris van de raad van bestuur, de heer (naam),

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Maak kennis. met GGZ Friesland

Maak kennis. met GGZ Friesland Maak kennis met GGZ Friesland Psychische klachten hebben veel invloed op het dagelijks leven. Elke dag is een uitdaging en het is moeilijk om een normaal leven te leiden, contacten te onder houden, naar

Nadere informatie

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT

Definitieve versie 6 maart 2017 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT UNIVERSITEIT UTRECHT De cursief gedrukte tekst is overgenomen uit de relevante wetgeving. Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement heeft betrekking op de Raad van Toezicht (de Raad

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Aanmelding, intake en diagnostiek. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Aanmelding, intake en diagnostiek Inleiding In deze brochure geven wij u informatie over de aanmelding, de intake

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado

Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Profiel leden Raad van Toezicht Ingrado Februari 2017 1 1. Inleiding Ingrado is een landelijke opererende vereniging waarvan de gemeenten en de RMC-regio s lid zijn. Binnen die gemeenten en regio s zijn

Nadere informatie