OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Concernstaf Raadsnummer o6.rz760.00i Inboeknummer o6bstort8q. Beslisdatum BSP ap juni 2006 Dossiernummer 6a6 qsr OplegvelRaadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening gemeente Eindhoven oo6 1 Samenvatting Op 3 november 2003 is de Financiele Verordening van de gemeente Eindhoven vastgesteld. Deze verordening betreft het financieel beleid, financieel beheer en de financiele organisatie van de gemeente Eindhoven. De afgelopen jaren is er een aantal wijzigingen geweest waaronder de invoering van het begrip rechtmatigheid en de nota "Activeren, waarderen en afschrijven waardoor het wenselijk is de huidige financiele verordening aan te passen. Omdat het een groot aantal wijzigingen betreft verdient het aanbeveling de huidige verordening in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen. 2 Bijlage(n) Als bijlage(n) bij dit voorstel behoort: Financiele Verordening gemeente Eindhoven (vastgesteld in 2003). De bijlage ligt ter inzage in de leeskamer.

2 gemeente Eindhouen Concernstaf Raadsnummer O6. RZ OOI Inboeknummer o6bstort8q. Beslisdatum B5MT az juni 2006 Dossiernummer 6a6 qsr Raadsvoorstel tot het uaststellen uan de Financiele Verordening gemeente Eindhouen aoo6 1 Inleiding Op 3 november 2003 is de Financiele Verordening van de gemeente Eindhoven vastgesteld. Deze verordening betreft het financieel beleid, financieel beheer en de financiele organisatie van de gemeente en vindt zijn wettelijke basis in artikel 212 van de Gemeentewet. De afgelopen jaren is er een aantal ontwikkelingen geweest waaronder de uitwerking van het begrip rechtmatigheid en de nota "Activeren, waarderen en afschrijven". Verder is er nog een aantal kleinere wijzigingen in de nu voorliggende versie doorgevoerd. Voorgesteld wordt de huidige verordening in te trekken en een nieuwe verordening vast te stellen. Door de VNG is onlangs gemeld dat er wordt gewerkt aan een nieuwe modelverordening. De verwachting is dat deze verordening na de zomervakantie door de VNG zal worden gepubliceerd. Om de huidige verordening toch "up to date" te houden is ervoor gekozen niet te wachten op het beschikbaar komen van de nieuwe modelverordening maar nu al wijzigingen door te voeren. Nadat de nieuwe modelverordening van de VNG bekend is, zal opnieuw de Financiele Verordening worden bekeken. Waarschijnlijk zal dit in 2007 leiden tot een aanpassing van de nu voorliggende Financiele Verordening. 2 Wat willen we bereiken Het doel van dit voorstel is dat de aangepaste Financiele Verordening voldoet aan de eisen van de Gemeentewet en de gangbare praktijk. 3 Wat gaan we daarvoor doen De bestaande Financiele Verordening is gecheckt op basis van de huidige richtlijnen en inzichten. De belangrijkste wijzigingen worden hierna kort toegelicht. Rechtmatigheid In de huidige verordening, artikel 1f wordt rechtmatigheid gedefinieerd als "het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving, waaronder

3 gemeentelijke verordeningen, raadsbesluiten en collegebesluiten". Conform de richtlijnen van het Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten die zijn neergelegd in de Kadernota rechtmatigheid d.d. 10 oktober 2005 zijn voorschriften die het college uitvaardigt een interne aangelegenheid en vallen niet onder het rechtmatigheidoordeel. Deze voorschriften hebben betrekking op de relatie college- ambtenaren. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel. Ten eerste zijn dat die collegebesluiten die betrekking hebben op de financiele beheershandelingen die een nadere uitwerking bevatten van: a externe regelgeving; b een door de raad vastgestelde verordening; c en waarbij in de externe regelgeving en/of de door de raad vastgestelde verordening wordt aangegeven dat een dergelijk collegebesluit moet worden genomen. De tweede uitzondering zijn de collegebesluiten ten aanzien van aanbestedingen en ten aanzien van subsidies. Deze besluiten vallen wel onder het rechtmatigheidoordeel omdat deze besluiten een externe werking hebben. Om nu de Financiele Verordening in overeenstemming te brengen met nu gangbare definitie van het begrip rechtmatigheid wordt voorgesteld de volgende definitie van het begrip rechtmatigheid te hanteren: "het in overeenstemming zijn met begroting en van toepassing zijnde wet-en regelgeving". Activeren, waarderen en afschrijven Artikel 212, lid 2 van de Gemeentewet schrijft voor dat de Financiele Verordening regels moet bevatten voor waardering en afschrijving van activa. Na het verschijnen van de Financiele Verordening in 2003 is in 2004 de nota Activeren, waarderen en afschrijven opgesteld waarin met het oog op de voorschriften in het BBV nieuwe regels zijn gesteld voor waarderen en activeren. Een belangrijke wijziging betreft het besluit investeringen met maatschappelijk nut niet te activeren. Investeringen met maatschappelijk nut zijn investeringen die niet verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen, bijvoorbeeld investeringen in wegen, openbaar groen en verkeersregelinstallaties. Voorgesteld wordt de bepaling dat investeringen met maatschappelijk nut niet worden geactiveerd, zoals vastgesteld door de raad in de nota Activeren, waarderen en afschrijven (vastgesteld door de raad op 27 september. 2004) op te nemen in de Financiele Verordening. In de bijlage bij de Financiele Verordening staat een overzicht van de afschrijvingstermijnen. Overige aanpassingen De overige aanpassingen zijn van technische aard, zoals aanpassing van termijnen of termen aan de nu gangbare termijnen en terminologie. Bijvoorbeeld het aanpassen van de termijn voor de vaststelling van de richtlijnen van de Voorjaarsnota (was april, wordt 2 kwartaal) of de term Kwartaalbericht (huidige term: "Tussentijdse rapportage").

4 Stand van zaken op te stellen nota s In het raadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening is ook een planning opgenomen van de nota s, zoals genoemd in de Financiele Verordening. Wat de stand van zaken is ten aanzien van de uitvoering van deze planning is in onderstaand overzicht opgenomen. Overzicht 1: Stand van zaken op stellen nota s Nota Oorspronkelijke planning Stand van zaken Reserves en voorzieningen (CS) 2004 In december 2004 door raad vastgesteld Waarderen, activeren en afschrijven 2004 In september 2004 door raad vastgesteld (CS) Weerstandsvermogen (CS) 2004 Nota "Vermogenspositie" is in juli 2004 door raad vastgesteld Grondbeleid (DSOB) 2004 Vastgesteld door raad in juli 2004 Lokale heffingen (DAPZ) 2004 In 2007 zal deze nota verschijnen Verbonden partijen (DAPZ) 2005 Onderhoud kapitaalgoederen 2005 (DSOB) Onderhoud gebouwen (DAPZ) 2005 Subsidieverstrekking (DAPZ) 2006 Treasurystatuut (CS) 2007 Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2007 (DSOB) Nota "Verantwoord deelnemen" is in maart 2006 vastgesteld In 2005 is de raadsnotitie "onderhoud van de stad" vastgesteld. Eind 2006 zal de nota "openbare ruimte" door de raad worden vastgesteld Onderhoud is meegenomen in de nota Vastgoed die door het college van burgemeester en wethouders is vastgesteld en via de raadsinformatiebrief met de raad is gecommuniceerd. Voldoet niet aan Financiele Verordening artikel 18, lid 3 De Subsidieverordening 2002 is in 2006 aangepast. In 2008 zal een verslag over de verstrekte subsidies verschijnen In 2003 is een bijgesteld statuut vastgesteld In oktober 2006 zal nieuw GRP aan de raad worden aangeboden

5 Uit bovenstaand overzicht blijkt dat een groot deel van de nota s conform de planning zijn opgesteld. Voor sommige nota s geldt dat ze in een andere vorm zijn verschenen. Zo zal er geen nota Subsidieverstrekking komen, maar zal er conform de Subsidieverordening een verslag van de doeltreffendheid en effecten verstrekte subsidies verschijnen. Ook is er (nog) geen nota Onderhoud gebouwen opgesteld. Wel wordt in de nota Vastgoed kort ingegaan op het onderwerp onderhoud. De nota Onderhoud, zoals die in de Financiele Verordening is omschreven (artikel 18, lid 3), omvat echter meer dan hetgeen in de nota Vastgoed staat. Het wordt zinvol geacht deze nota Onderhoud gebouwen wel op te stellen conform de Financiele Verordening. 4 Wat kost het De aanpassing van de Financiele Verordening brengt geen kosten met zich mee. Een ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, G. Kok-Mol, wnd. secretaris.

6 Raadsbesluit De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juni 2006 en 3 oktober 2006; gelet op artikel 212 Gemeentewet; besluit: vast te stellen de verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiele organisatie van de gemeente Eindhoven onder gelijktijdig intrekking van de Financiele Verordening gemeente Eindhoven, zoals vastgesteld in november Financiele Verordening Gemeente Eindhoven 2006 Artikel 1. Definities. In deze verordening wordt verstaan onder: a. dienst: iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie die als zodanig een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college heeft; b. administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie ten behoeve van het besturen, het functioneren en het beheersen van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Eindhoven en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd; c. financiele administratie: het onderdeel van de administratie dat omvat het systematisch maken en verwerken van aantekeningen betreffende de financiele gegevens van (onderdelen van) de organisatie van de gemeente Eindhoven, teneinde te komen tot een goed inzicht in: 1. de financieel-economische positie; 2. het financiele beheer; 3. de uitvoering van de begroting; 4. het afwikkelen van vorderingen en schulden; 5. alsmede tot het afleggen van rekening en verantwoording daarover; d. administratieve organisatie: het geheel van maatregelen gericht op het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens, gericht op het verstrekken van informatie ten behoeve van de organisatie en ten behoeve van de verantwoording die daarover moet worden afgelegd;

7 e. bedrijfsvoering: alle activiteiten voor het besturen, beheren en onderhouden van werkprocessen, gericht op het effectief en efficient tot stand brengen van producten en diensten; daarbij gaat het om het verkrijgen, ordenen en vastleggen van gegevens over de doelen van de processen, de inzet van mensen en middelen, het financieel beheer en het afleggen van verantwoording; f. financieel beheer: het uitoefenen van bestuur over en toezicht op het beheer van middelen en het uitoefenen van rechten van de gemeente Eindhoven; g. financiele rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met begroting en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; h. doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen; doeltreffendheid: de mate waarin de beoogde maatschappelijke effecten van het beleid ook daadwerkelijk worden behaald. Titel l. Begroting en verantwoording. Kade rstel le n. Artikel 2. Programmabegroti ng. 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programma-indeling vast, bestaande uit raadsprogramma s (lees: hoofdstukindeling) en programmaonderdelen. 2. De raad stelt per programmaonderdeel vast: a. de beoogde maatschappelijke effecten (wat willen we bereiken?); b. de te leveren goederen en diensten (wat doen we ervoor?); c. de baten en lasten (wat mag het kosten?). 3. Het college stelt per programmaonderdeel indicatoren voor met betrekking tot de beoogde maatschappelijke effecten en de te leveren goederen en diensten. 4. De raad stelt de indicatoren, bedoeld in het derde lid, vast. 5. Het college draagt zorg voor het verzamelen en vastleggen van gegevens over de geleverde goederen en diensten en de maatschappelijke effecten, opdat de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid, zoals vastgesteld door de raad, kunnen worden getoetst. Artikel 3. Collegeproducten.

8 1. Bij iedere begroting en jaarstukken wordt een overzicht gegeven van de toedeling van de collegeproducten uit de productraming aan de programmaonderdelen. 2. De onderverdeling van de programmaonderdelen in de collegeproducten staat voor de raadsperiode vast, tenzij er dringende redenen zijn tot wijzigen. Wijzigingen worden bij de begroting expliciet vermeld. Voorj aarsnota. 1. Het college stelt in het eerste kwartaal van het lopende kalenderjaar de richtlijnen op voor het volgende begrotingsjaar. 2. Het college biedt uiterlijk in het tweede kwartaal van het lopende kalenderjaar een nota aan over de kaders voor het volgende begrotingsjaar en de drie opvolgende jaren. In deze nota worden de bevindingen meegenomen die voortkomen uit de rapportage van de begrotingsuitvoering bedoeld in artikel 7 en de jaarstukken bedoeld in artikel De raad stelt deze nota uiterlijk in het tweede kwartaal van het lopende kalenderjaar vast. Uitvoering. Artikel5. Uitvoering begroting. 1. Het college stelt regels vast die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doeltreffend verloopt. 2. Het college draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat: a. de lasten en baten, door middel van toerekening, eenduidig zijn toegewezen aan de collegeproducten van de productraming; b. de budgetten uit de productraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders, zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiele positie; c. de lasten en baten van de collegeproducten niet dusdanig worden overschreden c.q. onderschreden dat de realisatie van andere collegeproducten binnen hetzelfde programmaonderdeel onder druk komt te staan. 3. Het college draagt er zorg voor dat de lasten van de programmaonderdelen, zoals geautoriseerd in de (gewijzigde) programmabegroting, niet worden overschreden. 4. Indien het college voorziet dat een geautoriseerd budget of investeringskrediet dreigt te worden overschreden, wordt dit door het college aan de raad gemeld. Het college voegt hierbij een voorstel voor wijziging van de begroting of van het investeringskrediet of een voorstel voor bijstelling van het beleid. Beheersing en Interne controle.

9 Artikel 6. Interne controle en onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid. 1. Het college draagt ten behoeve van het getrouwe beeld en de rechtmatigheid van de jaarrekening zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van de getrouwheid van de informatieverstrekking, en de rechtmatigheid van de beheershandelingen. Bij afwijkingen neemt het college maatregelen tot herstel. 2. Het college draagt zorg voor de jaarlijkse interne toetsing van een aantal bedrijfsonderdelen op juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bestuurlijke informatievoorziening, de rechtmatigheid van beheershandelingen en op misbruik en oneigenlijk gebruik van de gemeentelijke regelingen. Deze toetsing kan worden geintegreerd in de onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van artikel 213a van de Gemeentewet. Daarnaast kunnen in het kader van de interim-controle van de accountant afspraken worden gemaakt over de interne toetsing. 3. Het college zorgt op basis van de resultaten van de toets bedoeld in het tweede lid indien nodig voor een plan van verbetering. Het college neemt op basis van het plan van verbetering maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. 4. De resultaten van de toets en het plan van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Rapportage en Verantwoording. Artikel 7. Tussentijdse rapportage. 1. Het college informeert de raad op het niveau van programmaonderdelen door middel van tussentijdse rapportages over de realisatie van de programmabegroting. 2. De tussentijdse rapportages worden aan de raad aangeboden. 3. Het college stelt de opzet vast van de inrichting van de tussentijdse rapportages. 4. De rapportages gaan in op afwijkingen, zowel wat betreft de baten en de lasten, de voortgang van de programmaonderdelen en indien daar aanleiding voor is de maatschappelijke effecten. 5. vervallen 6. vervallen Artikel 8. Jaarstukken. 1. Het college draagt zorg voor een adequate vertaling van de verantwoording van de collegeproducten naar de verantwoording van de programmaonderdelen. 2. Het college legt verantwoording af over de uitvoering van de programmaonderdelen. In de verantwoording geeft het college aan: a. wat is bereikt; b. wat hebben we daarvoor gedaan; c. wat heeft het gekost (exploitatie en investeringen);

10 d. hoe de resultaten zich verhouden tot de in de begroting gestelde doelen. 3. De raad bepaalt aan de hand van de uitvoering van de programmaonderdelen of de beleidsdoelen van de programmaonderdelen voor het lopende jaar bijstelling behoeven. Titel 2. Financiele positie. Kade rstel le n. Artikel 9. Fi na nci ele positie. 1. Het college draagt er zorg voor, dat al het beleid waartoe de raad heeft besloten, in de uiteenzetting van de financiele positie en de meerjarenramingen is opgenomen. 2. De raad autoriseert met het vaststellen van definanciele positie de investeringskredieten. Artikel 10. Waardering en afschrijving vaste activa. 1. Kosten voor het afsluiten van geldleningen, kosten voor onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief en het saldo van agio en disagio worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. 2. Materiele vaste activa zijn te onderscheiden in: investeringen met een economisch nut; investeringen met een maatschappelijk nut. 3. De afschrijvingstermijnen die worden gehanteerd voor investeringen met economisch nut zijn vermeld in de bijlage "Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven vaste activa met economisch nut" die onderdeel uitmaakt van deze verordening. 4. Investeringen met maatschappelijk nut worden niet geactiveerd. 5. Het college biedt tenminste eens per vier jaar een (bijgestelde) nota aan over de regels ten aanzien van waarderen, activeren en afschrijven. 6. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan E 2.500,ÃćâĆňâĂİ worden niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatst genoemden worden altijd geactiveerd. 7. Activa met een levensduur van twee jaar worden direct ten laste van de exploitatie gebracht, tenzij anders wettelijk voorgeschreven. Artikel 11. lloorzi eni ng voor dubieuze debi teuren. 1. Voor openstaande vorderingen betreffende activiteiten met een homogeen karakter, zoals, huurvorderingen, rente en aflossing Stadsbank, wordt een voorziening wegens oninbaarheid gevormd ter grootte van een percentage van de omzet (dynamische methode. Er wordt een voorzienin voor oninbaarheid e- vormd voor die osten waarvan het risico redeli kerwi s niet js in te schatten en waarvoor om die reden een aarlj ks ex lojtatjebud et js o enomen voorbeeld:balans pst no teontvan enbelastin en

11 2. Voor de overi e vorderin en wordt een voorzienin wegens oninbaarheid gevormd op basis van een beoordeling op inbaarheid van de openstaande vorderingen ouder dan drie maanden. Hoe ouder de vordering, hoe hoger de voorziening. 3. In elk geval wordt bij de jaarrekening de omvang van de voorziening getoetst. Artikel 12. Reserves en voorzieningen. 1. Het college biedt eens per vier jaar een nota reserves en voorzieningen aan. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden. 2. De nota behandelt in ieder geval: a. de vorming en besteding van reserves; b. de vorming en besteding voorzieningen; c. de toerekening en verwerking van rente over de reserves en de voorzieningen; d. een toetsing van de reserves en voorzieningen aan de uitgangspunten ten aanzien van de hoogte van de reserves en voorzieningen en het nut en de noodzaak van de reserves en voorzieningen. 3. Bij de jaarrekening worden jaarlijks de reserves en voorzieningen beoordeeld op hun toereikendheid, nut en noodzaak. Artikel 13. Kostprijsberekening. 1. De grondslag voor het bepalen van de heffingen en tarieven wordt gevormd door de geraamde kostprijs van de betreffende producten en diensten van de gemeente Eindhoven. Tenzij anders bepaald, dienen de tarieven en heffingen 100g/o kostendekkend te zijn, rekening houdend met de kosten die wettelijk mogen worden toegerekend. Bij de kostentoerekening worden naast de directe kosten alleen die indirecte kosten betrokken, die samenhangen met de door de gemeente verleende diensten. 2. Bij de indirecte kosten worden betrokken de bijdragen aan reserves en voorzienincien voorde noodzakelijke vervanging van de betrokken activa, de kapitaallasten van de in gebruik zijnde activa en voor rioolrechten, reinigingsrechten en afvalstoffenheffing de compensabele BTW. 3. De omslagrente voor de rentetoerekening van de kapitaallasten wordt bepaald door het rentetotaal van de uitstaande leningen en de bij begroting vastgestelde gecalculeerde rente over het eigen vermogen en voorzieningen. Artikel 14. Trecjsuryfunctie. 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar het (bijgestelde) Treasurystatuut aan ter behandeling en vaststelling door de raad. 2. Het Treasurystatuut legt de beleidsmatige infrastructuur van de treasuryfunctie vast in de vorm van uitgangspunten, doelstellingen, richtlijnen en limieten. Het Treasurystatuut maakt een objectieve en transparante verantwoording van de treasuryfunctie vooraf en achteraf mogelijk.

12 Artikel 15. Registratie bezittingen, activa en vermogen. 1. Het college draagt zorgt voor een juiste en volledige registratie van bezittingen. In de registratie worden ook opgenomen niet-geactiveerde kunstvoorwerpen met cultuurhistorische waarde en de niet- of netto-geactiveerde investeringen in de openbare ruimte. 2. Het college draagt er zorg voor, dat de registratie en de ontwikkeling van de bezittingen en het vermogen van de gemeente systematisch worden gecontroleerd, met dien verstande dat de waardepapieren, de voorraden, de uitstaande leningen, de (debiteuren-)vorderingen, de liquiditeiten, de opgenomen leningen en de (crediteuren-)schulden jaarlijks worden gecontroleerd en registergoederen en bedrijfsmiddelen tenminste eenmaal in de vier jaar. 3. Bij afwijkingen in de registratie van bezittingen neemt het college maatregelen voor herstel van de tekortkomingen. De resultaten van de controle en eventuele plannen van verbetering worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden. Titel 3. Pa rag rafen. Artikel 16. Lokale heffingen. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota lokale heffingen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. Deze nota behandelt in ieder geval: de samenstelling van het pakket aan gemeentelijke belastingen en heffingen; de kostendekkendheid van de rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede voor de heffing bedoeld in artikel van de Wet milieubeheer; de druk van de lokale gemeentelijke belastingen en heffingen; het kwijtscheldingsbeleid en het tarievenbeleid. De nota bevat voorts een overzicht van de verordeningen, met de bijbehorende planning van de vaststellingsdata, waarin tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn vastgelegd. Voor het vaststellen van de hoogte van de tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen door de raad verstrekt het college aan de raad grondslagen voor de berekening van de door het gemeentebestuur in rekening te brengen tarieven voor rechten als bedoeld in artikel 229b, alsmede voor de heffing bedoeld in artikel van de Wet milieubeheer. Bij de begroting en jaarstukken doet het college in de paragraaf lokale heffingen in ieder geval verslag van: de geraamde inkomsten; het beleid ten aanzien van de lokale heffingen; een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen; een aanduiding van de lokale lastendruk; een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

13 Artikel 17. Weerstandsvermogen en risicomanagement. 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een (bijgestelde) nota weerstandsvermogen en risicomanagement aan. In deze nota wordt ingegaan op het risicomanagement, het opvangen van risico s door verzekeringen, voorzieningen, het weerstandsvermogen of anderszins. In de nota wordt tevens het gewenste weerstandscapaciteit bepaald. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden. 2. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de risico s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico s zich voordoen. Het college brengt hierbij in elk geval de risico s in beeld en actualiseert de risico s genoemd in de nota bedoeld in het eerste lid. Het college geeft aan in de paragraaf weerstandsvermogen van de begroting en van de jaarstukken de weerstandscapaciteit en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van de risico s van materieel belang met de weerstandscapaciteit kunnen worden opgevangen. Artikel 18. Onderhoud ka pi taalgoederen. 1. Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een nota onderhoud openbare ruimte aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau voor het openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, openbare verlichting, verkeersinstallaties en straatmeubilair en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden. 2. Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een nota rioleringsplan aan. De nota geeft het kader weer voor de inrichting van het onderhoud en het beoogde onderhoudsniveau evenals de kwaliteit van het milieu in zoverre gerelateerd aan het beheer en onderhoud van het rioolstelsel en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden. 3. Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een nota onderhoud gebouwen aan ter behandeling en vaststelling door de raad. De nota bevat de voorstellen voor het te plegen onderhoud en de bijbehorende kosten aan de gemeentelijke gebouwen en eveneens de normkostensystematiek en het meerjarig budgettair beslag. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden. 4. Bij de begroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen verslag over de voortgang van het geplande onderhoud en het eventuele achterstallig onderhoud aan openbaar groen, water, wegen, kunstwerken, openbare verlichting, verkeersinstallaties, straatmeubilair, riolering en gebouwen. Artikel 19. Financiering

14 1. Bij het uitoefenen van de financieringsfunctie handelt het college conform het Treasurystatuut. 2. Bij de programmabegroting en de jaarstukken doet het college in de paragraaf financiering in ieder geval verslag van: a. de kasgeldlimiet; b. de rente risiconorm; c. de liquiditeitsplanning en de financieringsbehoefte voor de komende vier jaar; d. de rentevisie; e. de rentekosten en renteopbrengsten verbonden aan definancieringsfunctie; f. de omvang en samenstelling van de beleggings- en leningenportefeuille. Artikel 20. Bedrij fsvoeri ng. 1. In de bedrijfsvoeringparagraaf in de begroting wordt ingegaan op actuele onderwerpen die aandacht behoeven. In de bedrijfsvoeringparagraaf in het jaarverslag wordt gerapporteerd over de bij de begroting bepaalde onderwerpen aangaande de bedrijfsvoering evenals over nieuwe ontwikkelingen. 2. Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid, bedoeld in artikel 213a van de Gemeentewet, en de uitputting van de bijbehorende budgetten. Artikel 27. Ilerbonden partijen. 1. Het college biedt tenminste eenmaal in de vier jaar een nota verbonden partijen aan. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is aangeboden. 2. Van elk van de verbonden partijen wordt weergegeven het openbaar belang, het eigen vermogen, de solvabiliteit, het financieel resultaat en het financieel belang en de zeggenschap van de gemeente. 3. De nota bevat voorts de kaders voor het beleid aangaande (het aangaan van nieuwe) participaties met name de condities waaronder het publiek belang is gediend met behartiging door verbonden partijen, de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verbonden partijen en de financiele voorwaarden. 4. In de begroting en de jaarstukken wordt in de paragraaf verbonden partijen in elk geval ingegaan op nieuwe verbonden partijen, het beeindigen van bestaande verbonden partijen, het wijzigen van bestaande verbonden partijen en eventuele problemen bij bestaande verbonden partijen. Artikel 22. Grondbelei d.

15 1. Het college biedt tenminste eens in de vier jaar een (bijgestelde) nota grondbeleid aan ter behandeling en vaststelling door de raad. In deze nota wordt aandacht besteed aan: a. de relatie met de programmaonderdelen van de begroting; b. de strategische visie van het grondbeleid van de gemeente. De raad stelt de nota vast binnen drie maanden nadat de nota is ingediend. 2. In de paragraaf grondbeleid van de begroting en de jaarstukken wordt ingegaan op de uitvoering van de nota grondbeleid, met name de belangrijkste financiele ontwikkelingen zoals verlies/winstverwachtingen, te ontwikkelen en in ontwikkeling genomen projecten, de verwerving van gronden, de uitgifte van gronden in erfpacht en de bijstelling van erfpachtvergoedingen en de relaties van het grondbeleid met de programmaonderdelen. Artikel 23. Verstrekking subsidies. 1. Het college stelt tenminste eens in de vier jaar een verslag op over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidies die zijn verstrekt op grond van de Subsidieverordening gemeente Eindhoven Dit verslag zal aan de raad worden toegezonden. 3. In de begroting wordt een overzicht opgenomen van de door de gemeente verstrekte subsidies met een meerjarig karakter. Voor subsidies, zoals bedoeld in artikel 4.23, lid 3, sub a en d van de Awb, publiceert het college jaarlijks een verslag van de verstrekking van subsidies conform het bepaalde in artikel 4.23, lid 4 van de Awb. Titel 4. Financiele organisatie en administratie. Artikel 24. Administratie. 1. De administratie is zodanig van opzet en werking, dat zij in ieder geval dienstbaar is voor: a. het sturen en het beheersen van activiteiten en processen in de gemeente als geheel en in de diensten; b. het verstrekken van informatie over ontwikkelingen in de omvang van activa, voorraden, vorderingen en schulden, enzovoorts; c. het verschaffen van informatie aan de budgethouders en voor het maken van kostencalculaties; d. het streven naar rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de programmabegroting en terzake geldende wet- en regelgeving; e. het afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid, de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen, de programmabegroting en ter zake geldende wet- en regelgeving; f de controle van de registratie van gegevens als zodanig en van de daaraan ontleende informatie alsmede voor de controle op de rechtmatigheid, de

16 doelmatigheid en de doeltreffendheid van het gevoerde bestuur in relatie tot de gestelde beleidsdoelen. Artikel 25. Fi nanci ele administratie. Het college draagt er zorg voor dat: a. de inrichting en de werking van de financiele administratie voldoet aan het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en andere relevante wet- en regelgeving; b. de vereiste informatie verstrekt wordt aan het Rijk, de provincie en de Europese Unie, alsmede aan andere instellingen die specifieke verantwoordingsverplichtingen opleggen aan gemeenten. Artikel 26. Fi nanci ele organisatie. Het college draagt de zorg voor en legt (in een besluit) vast: a. een eenduidige indeling van de gemeentelijke financiele organisatie en een eenduidige toewijzing van de gemeentelijke taken aan de diensten; b. een adequate scheiding van taken, functies, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zodat aan de eisen van interne controle wordt voldaan en de betrouwbaarheid van de verstrekte informatie aan beleids- en beheersorganen is gewaarborgd; c. de verlening van mandaten en volmachten voor het aangaan van verplichtingen ten laste van de toegekende budgetten en investeringskredieten; d. de regels voor de opdrachtverlening en de verrekening van leveringen tussen de diensten van de gemeente; e. de te maken afspraken met de diensten over de te leveren prestaties, de daarvoor beschikbare middelen en de wijze en frequentie van rapportage over de voortgang van de activiteiten en uitputting van middelen; f. de regels voor de verlening van decharge over het gevoerde beheer van de diensten. Artikel 27. Aanbesteding en inkoop. Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de inkoop en aanbesteding van werken, leveringen en diensten. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie. Artikel 28. Subsi di everstrekki ng en steunverleni ng aan ondernemingen. Het college draagt zorg voor en legt (in een besluit) vast de interne regels (protocol) voor de toekenning van steunverlening en subsidies aan ondernemingen. De regels waarborgen dat wordt gehandeld in overeenstemming met de regels terzake van de Europese Unie en de Subsidieverordening gemeente Eindhoven 2002.

17 Titel 5. Slotbepalingen. Artikel 29. Inwerkingtreding. Deze verordening treedt in werking per 1 november Artikel 30. Ci teer ti tei. Deze verordening kan worden aangehaald onder de naam "Financiele Verordening gemeente Eindhoven Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 oktober A. Sakkers, voorzitter. J. Verheugt, griffier.

18 EE Raadsnummer O6.RZ76O.OOI

19 Bijlage bij het derde lid artikel 10 van de Financiele Verordening gemeente Eindhoven Afschrijvingstermijnen gemeente Eindhoven vaste activa met economisch nut: 60 jaar: rioleringen; 50 jaar: gebouwen (kantoren en bedrijfspanden van steen), woningen; 40 jaar: sporthallen, zwembaden en watersportaccommodaties, kunstijsbaan, begraafplaatsen, scholen, civieltechnische werken (indien maatschappelijk nut, dan niet activeren), havens, kanalen; 33 jaar: jongerencentra, jeugdhonken gemeenschapshuizen; 20 jaar: sportparken, voorzieningen aan terreinen niet-zijnde parkeerterreinen, kwekerijen, kassen, installaties en inrichting van gebouwen, parkeermeters; max. 20 jaar: voorzieningen aan gehuurde gebouwen (afgestemd op de huurtermijn), verbouwingen (als de verwachte levensduur van het gebouw korter is, dan daaraan koppelen); 15 jaar: gebouwen van hout, eigen glasvezelverbinding tussen locaties, generatoren (voor computerapparatuur); 10 tot 15 jaar: brandweerauto s (conform richtlijnen BiZa EB 81/U 1258); 12 jaar: containers; 10 jaar: voorziening aan parkeerterrein, achterstallig onderhoud, sanering, inventaris vrijetijdsaccommodaties, inventaris meubilair (niet meubilair van scholen), machines (pompen, aggregaten, zaagmachines en compressoren), gebouwbekabeling; 6 tot 10 jaar: vrachtwagens, huisvuilwagens; 5 jaar: ambulances, personenauto s, bestelauto s, veegwagens, aanhangwagens, kleine strooiwagens, kosten aanschaf en ontwikkeling van automatiseringssystemen, centrale serves/printers/copiers, plotters, appl.software, (geo)databases, CMS en document-managementsystemen, Bi-tools, cognos, kosten aanschaf en ontwikkeling van automatiseringssystemen, netwerkelektronica; 3 jaar: PDA, PC, laptop, afdelingsprinters/copiers, kantoorautomatiseringssoftware, draadloze verbindingsapparatuur, werkplekgebonden ICT-voorzienin gen; divers: activa huurkoop/financial lease (toelichting: activeren op basis van verwachte gebruiksduur. Voor te betalen termijnen (exclusief rente) wordt een schuld opgenomen; niet: gronden, meubilair scholen, leer- en hulpmiddelen scholen, gereedschap.

20 gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissieserretariaat Retouradres Postbus 9oxso,56oo RB Eindhoven Aan de leden van de raad van de gemeente Eindhoven. Raadsnummer 06.RI76O.OOI Behandeld doar i.verheugt Telefoon (o4a) z38 xxa3 Ons kenmerk griffie Verzenddatuxn x3 september Cotnrnissieadvies Betreft cie MZFPO: Raadsvoarstel tot het vaststellen van de Financiele Verordening gemeente Eindhoven 2006, De commissie Maatschappelijke Zorg, Financien, Personeel en Organisatie heeft in haar vergadering van 12 september 2006 beraadslaagd over het bovengenoemde onclefwel p. De wethouder licht het voorstei desgevraagd als volgt toe. Het aanpassen van de Eindhovense verordening en de ontvangst van de modelverordening van de VNG hebben elkaar gekruist. Een aantal opmerkingen over de effectiviteit van beleid en van cle organisatie warden doorverwezen naar de commissie BSV die zich over beleidseffecten en effectiviteit gaat buigen. De wethauder zal de commissie via informeren over het onderscheid tussen economisch en maatschappelijk nut. De commissie heeft als va! gt g eadviseerd; PvdA: akkoord; CDA: akkoord; SP. akkoord; VVD: akkoord; G roe nlinks: akkoord; leefbaar eindhoven : akkoord; Ouderen Appel Eindhoven akkoord; D66 akkoord; De Stadspartij: akkoord; Lijst Pim Fartuyn: akkoord; ChristenUnie: akkoord. Voor wat betreft de categorisering op de raadsagenda wordt het presidium geadviseerd om dit voorste! in te delen bij de categorie "weinig of geen discussie verwacht". Wnd.-secretaris van de commissie, J, Verheugt Bijlage(n) : 0 Bezoekadres Stadhuisplein xo Eindhoven Openingstijden ma t/m vr 9.oo-r6.oa uur Postadres Postbus 9oxso s6oo RB Eindhoven Teleronisch bereikbaar

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007; Nummer B-5.20.2007 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 62106 17 mei 2016 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 12 mei 2004. onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender. bijlage: ontwerpbesluit RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 12 mei 2004 onderwerp: aanpassing verordening ex art 212 Gw aan P&C kalender bijlage: ontwerpbesluit datum: 26 april 2004 gemeenteblad I nr.: 37 agenda nr.: 8 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

De Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2011

De Financiële verordening gemeente Tynaarlo 2011 Raadsbesluit nr. 11. I Betreft: Herijking van de verordening ex artikel 212 Gemeentewet.(Financiële verordening) De raad van de gemeente Tynaarlo; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T:

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling Nr. 2012/... De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet)

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) MID 11/004 Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) Versie: 29 maart 2011 2 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: Afdeling: iedere

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, Financiële verordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, gelet op: - artikel 212 Gemeentewet;

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri Het algemeen

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX Blz. 1 van 8 Financiele verordening gemeenschappelijke regeling Avalex 2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Titel 1 Begroting

Nadere informatie

Financiële Verordening

Financiële Verordening Financiële Verordening Financiële Verordening Gemeente Helmond Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Financiële verordening 2017

Financiële verordening 2017 Financiële verordening 2017 Financiële Verordening Gemeente Helmond 2017 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; besluit:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; besluit: De raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 november 2009; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010)

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) Bijlage 2 Financiële verordening gemeente Asten 2010 (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) 2 TITEL 1 BEGROTING EN VERANTWOORDING Artikel 1 Begroting 1. De raad stelt

Nadere informatie

De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Financiële

Nadere informatie

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK

FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK FINANCIELE BELEIDS- & BEHEERSVERORDENING BEDRIJFSVOERINGSORGANISATIE HAVENSCHAP MOERDIJK 2017 Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Havenschap Moerdijk In de vergadering van 21 december 2016 Mij bekend,

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 2, 9 maart 2017 Nr. IV / 7 De raad van de gemeente De Wolden; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

1. Inleidende bepalingen

1. Inleidende bepalingen De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 19-02-07 (nr. 2008-xxxxxx). wordt nieuw Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit Begroting

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

Verordening op basis van Artikel 212 GW; de financiële functie Pagina 1 van 7

Verordening op basis van Artikel 212 GW; de financiële functie Pagina 1 van 7 Verordening op basis van Artikel 212 GW; de financiële functie Pagina 1 van 7 Pagina 1 van 7 De raad van de gemeente Woudrichem besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit:

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit: Raadsbesluit Jaar 2015/04/30/.. Onderwerp: Financiële verordening en Wet Markt en Overheid De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 70808 2 december 2014 Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL TITEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen

Nadere informatie

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L)

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L) Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Financiële verordening gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2015 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 mei 2012, nummer: 12/487; gelet op het bepaalde in ; b e s l u i t : vast te stellen de: Financiële Verordening

Nadere informatie

Herziene verordening financieel beleid, beheer en financiële organisatie van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden

Herziene verordening financieel beleid, beheer en financiële organisatie van de Gemeenschappelijke regeling RDOG Hollands Midden Herziene Financiële Verordening 2014-2017 RDOG Hollands Midden Het Algemeen Bestuur van de RDOG Hollands Midden, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur

Nadere informatie

Financiële Verordening Utrechtse Heuvelrug 2017

Financiële Verordening Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-376 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, BESLUIT Over te gaan tot vaststelling van de volgende verordening: Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 89825 29 september 2015 Financiële Verordening gemeente Sliedrecht 2015 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

14it Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008

14it Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008 14it.02602 Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008 Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. afdeling: iedere organisatorische eenheid

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR249467_1. Financiële verordening 2013

CVDR. Nr. CVDR249467_1. Financiële verordening 2013 CVDR Officiële uitgave van Bunnik. Nr. CVDR249467_1 8 maart 2016 Financiële verordening 2013 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 18-09-2012,

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân ; gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet - het Besluit

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; FINANCIËLE VERORDENING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard, - gelet op artikel 212 van de

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

FINANCIËLE BEHEERSVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2008

FINANCIËLE BEHEERSVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2008 FINANCIËLE BEHEERSVERORDENING GEMEENTE VALKENSWAARD 2008 De raad van de gemeente Valkenswaard besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Financiële verordening gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; Nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 november 2005 Gelet op artikel

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.;

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; Nr. 8A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de: VERORDENING OP

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d.

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 22 april 2014; Gezien het advies van de commissie Mobiliteit en Financiºn, d.d. Ontwerpbesluit / B Voorgestelde behandeling PS-vergadering : 3 oktober 2014 Onderwerp Financiºle verordening Provinciale Staten van Noord-Brabant, Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. ; Gelet

Nadere informatie

VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel

VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel VERORDENING op de uitgangspunten voor het financieel beleid,alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007

Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2007 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, bijeen in vergadering d.d. 28 februari 2007; overwegende: 1. dat de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Bijlage 1 FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE Paragraaf 1, Inleidende bepaling

Bijlage 1 FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE Paragraaf 1, Inleidende bepaling FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE 2012 Bijlage 1 Paragraaf 1, Inleidende bepaling Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. organisatie-eenheid: een werkeenheid zoals bedoeld

Nadere informatie

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (VRZ) gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 35 van

Nadere informatie

Nijverdal, 12 december Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 november 2017;

Nijverdal, 12 december Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 november 2017; Besluit Nijverdal, 12 december 2017 Nr. 17INT02825 De raad van de gemeente Hellendoorn; Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 6 november 2017; Gelet op artikel 212 van

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2016

PROVINCIAAL BLAD FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 1294 4 maart 2016 FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2016 Provinciale Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Grave 2014

Financiële verordening gemeente Grave 2014 Financiële verordening gemeente Grave 2014 De raad van de gemeente Grave; Overwegende dat een gemeenschappelijke regeling is aangegaan: de Gemeenschappelijke Regeling Cuijk Grave Mill en Sint Hubert, waarbij

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

FINANCIELE VERORDENING 2012 STADSREGIO ROTTERDAM. Titel 1: Definities

FINANCIELE VERORDENING 2012 STADSREGIO ROTTERDAM. Titel 1: Definities STADSREGIO ^^^ ^^"" FINANCIELE VERORDENING 2012 STADSREGIO Net algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 47 lid 1 en artikel 48 van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college.

a. Afdeling: Iedere organisatorische eenheid binnen de gemeentelijke organisatie met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid aan het college. Registratienummer Raad-14-01852 Z-14-13762 Raadsbesluit Besluitnummer Bijlagenummer Onderwerp: Financiële verordening 2015 De raad van de gemeente Noordwijkerhout, gelezen het advies van de burgemeester

Nadere informatie

FINANCI~LE VERORDENING RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND

FINANCI~LE VERORDENING RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND FINANCI~LE VERORDENING RECREATIESCHAP MIDDEN-DELFLAND Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Midden-Delfland; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 29 september 2014; Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling

OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten maatschappelijk nut in ontwikkeling gemeente Eindhoven Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Raadsnummer O6.RZ852.OOI Inboeknummer o6bstoaasb Beslisdatum BSP Sr oktober 2006 Dossiernummer 6qq qsq OplegvelRaadsvoorstel inzake projecten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

Financiële verordening Regio West-Brabant 2011

Financiële verordening Regio West-Brabant 2011 Financiële verordening Regio West-Brabant 2011 Het algemeen bestuur van de Regio West-Brabant, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14 januari 2011; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Toelichting op de artikelen Financiële Verordening 2008 Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit begroting

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017

Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening Gemeente Eindhoven 2017 gemeente Eindhoven Raadsnummer 17R7165 Inboeknummer 17bst00254 B&W Beslisdatum 28 februari 2017 Dossiernummer 17.09.652 Raadsvoorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening Gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Werkbestand nieuwe financiële verordening GO

Werkbestand nieuwe financiële verordening GO Werkbestand nieuwe financiële verordening GO Legenda: Zwarte tekst van het concept is ongewijzigd t.o.v. de huidige Geel gearceerde tekst is een wijziging t.o.v. de oude of is niet meer overgenomen. Huidige

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam-Voorburg Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2016

Gemeente Leidschendam-Voorburg Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leidschendam-Voorburg. Nr. 125515 22 december 2015 Gemeente Leidschendam-Voorburg Financiële verordening gemeente Leidschendam-Voorburg 2016 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Verordening op de uitgangspuntenvoor het financieel beleid, alsmede de

Verordening op de uitgangspuntenvoor het financieel beleid, alsmede de Verordening op de uitgangspuntenvoor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Dordrecht Wetstechnische informatie

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014

FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 FINANCIËLE VERORDENING SAMENWERKINGSORGAAN HOLLAND RIJNLAND 2014 (DE VERORDENING EX ARTIKEL 212 VAN DE GEMEENTEWET) Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam

Nadere informatie

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening

ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet Twee voorbeelden voor de financiële verordening omslag lei.indd 1 16-6-2006 8:21:01 Twee voorbeelden voor de financiële verordening (ex artikel 212 Gemeentewet) Juni 2006 2 Inhoud

Nadere informatie

Notitie software Mei 2007

Notitie software Mei 2007 Notitie software Mei 2007 2 1 Inleiding 1.1 Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

FINANCIELE VERORDENING 2011

FINANCIELE VERORDENING 2011 FINANCIELE VERORDENING 2011 De raad van de gemeente IJsselstein; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING. Vast te stellen de volgende wijziging van De Financiële Verordening:

PROVINCIAAL BLAD WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING. Vast te stellen de volgende wijziging van De Financiële Verordening: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 951 24 juni 2014 WIJZIGING VAN DE FINANCIËLE VERORDENING Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 216 van de Provinciewet;

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02. Onderwerp: Financiële verordening 212

Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843. Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02. Onderwerp: Financiële verordening 212 Pagina 1 van 9 Versie Nr. 2 Definitief Registratienr.: 2011I00843 Afdeling: Concernzaken Leiderdorp, 02 Onderwerp: Financiële verordening 212 De raad van de gemeente Leiderdorp; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN. De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen:

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN. De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE OOSTZAAN De raad van de gemeente Oostzaan besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid,

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Te besluiten om: 1. De Financiële verordening 2012 vast te stellen

Te besluiten om: 1. De Financiële verordening 2012 vast te stellen Raadsvoorstel GEMEENTERAAD Voorstel 26 oktober 2011 Agendanummer : M.F. Vermaat Datum Financiën en Control raadsvergadering : 15-12-2011 Planning en Control Registratienummer : Onderwerp: Financiële verordening

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Financiële verordening 2017

Financiële verordening 2017 B16-028568 Financiële verordening 2017 De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 december 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

FINANCIELE VERORDENING HEUSDEN 2017

FINANCIELE VERORDENING HEUSDEN 2017 FINANCIELE VERORDENING HEUSDEN 2017 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 september 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2012

FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2012 FINANCIËLE VERORDENING PROVINCIE LIMBURG 2012 1. Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: 1 Administratie: het systematisch verzamelen, vastleggen, verwerken en verstrekken van informatie

Nadere informatie