Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden"

Transcriptie

1

2 Datum Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden

3

4 3 van 28 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Probleemstelling en oplossing Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Toekomstige ontwikkelingen 8 2 Preventieve handhaving Inhoudelijke afspraken Procedurele afspraken 11 3 Melding en nadere eisen Toetsing Beoordelingsbrief Nadere eisen Publicatie, registratie en bewaking 18 4 Voorbereiding toezichtbezoek Documentonderzoek Checklist Wvo vaste objecten 21 5 Uitvoering toezichtbezoek Voorbereiding Controle 22 6 Bewaking en afhandeling toezichtbezoek Bezoekrapport en bevindingen Sanctiestrategie RWS Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 25 7 Bijlagen 27

5 4 van 28 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten kunnen stoffen vrijkomen welke in het oppervlaktewater terechtkomen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken is, ter bescherming van het oppervlaktewater, het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten in werking getreden. Bij werkzaamheden die uitgevoerd worden boven en nabij rijkswateren is Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag. Bij werken eigen dienst is de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)-Toezichteenheid Waterbeheer bevoegd gezag. 1.2 Probleemstelling en oplossing Hoewel het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten zelf overzichtelijk is, is gebleken dat beoordeling en handhaving van het lozingenbesluit op verschillende wijze geïnterpreteerd kan worden. Verschillende manieren van uitvoering en de toepassing van nieuwe technieken en werkwijzen spelen daarbij een rol maar ook verschillen in de wijze van beoordelen en handhaven van het Lozingenbesluit. Om hiervoor een oplossing te bieden en om aan de vraag vanuit de uitvoeringspraktijk te voldoen, is een uitvoeringskader voor de handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden gewenst. Dit kader beoogt uniformering in beoordeling en handhaving van het Lozingenbesluit te brengen. Geen strak keurslijf, maar een uitvoeringskader ontstaan en gevoed uit de uitvoeringspraktijk. Een kader dat ruimte laat voor maatwerk, en dat antwoord geeft op de vragen van de handhaver van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten. Het uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten sluit aan op het uitvoeringskader Werken eigen dienst Rijkswaterstaat. Het is een dynamisch document wat aan de ontwikkelingen van wetgeving en uitvoeringspraktijk aangepast zal worden en wordt daarom digitaal uitgebracht. 1.3 Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Algemeen Het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten (Lvo) is een algemene maatregel van bestuur, die gebaseerd is op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Het Lvo is op 1 maart 1998 in werking getreden. In het besluit worden algemeen verbindende regels gesteld voor het (voorzienbaar) in het oppervlaktewater brengen van stoffen die vrijkomen bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten, gelegen in, boven of nabij het oppervlaktewater.

6 5 van 28 Indien de reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten vallen onder de werkingssfeer van het Lvo, dan wordt voor die werkzaamheden de vergunningplicht Wvo opgeheven. De te treffen maatregelen worden door de volgende drie factoren bepaald: - De toe te passen reinigings- of conserveringstechnieken (clusters technieken); - De afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden vrij kunnen komen (categorie stoffen); - De te nemen milieubeschermende maatregelen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken, bijvoorbeeld door het toepassen van een afschermende hulpconstructie. De combinatie van reinigings- of conserveringstechnieken met de daarbij gebruikte of vrijkomende (afval)stoffen bepaalt de zogenaamde afschermingsklasse. Op basis van de vastgestelde afschermingsklasse wordt onder meer de afschermende hulpconstructie voorgeschreven. Het is toegestaan om stoffen die vrijkomen bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden in het oppervlaktewater te brengen, indien het lozen van stoffen plaatsvindt met inachtneming van de voorschriften in artikel 13 tot en met 27 Lvo. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om nadere eisen te stellen ten aanzien van een aantal algemeen verwoorde voorschriften en om zo de te treffen maatregelen nader te concretiseren. In bijzondere gevallen kunnen deze nadere eisen ten aanzien van in het besluit genoemde onderwerpen aan individuele melders van vaste objecten worden opgelegd. Ingevolge het Lvo wordt door de eigenaar of beheerder van het vaste object het voornemen tot het verrichten van reinigings- of conserveringswerkzaamheden en het in dit kader (voorzienbaar) lozen gemeld aan het bevoegd gezag voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. De melding heeft voor het bevoegd gezag een signalerings- en controlefunctie. Het meldingsformulier is door de Minister vastgesteld in de Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten (Stcrt. 1999, 30, gerectificeerd in Stcrt. 1999, 85). De melding mag overigens ook met een niet door de Minister vastgesteld formulier worden gedaan. Er dienen wel de bij de regeling behorende bijlage vastgestelde gegevens te worden verstrekt, teneinde de melding te kunnen beoordelen Ongewone voorvallen Indien zich bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden een ongewoon voorval voordoet waardoor nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater kunnen ontstaan, moet de lozer onmiddellijk doelmatige en doeltreffende beheersmaatregelen treffen. Tevens wordt door de

7 6 van 28 lozer uiterlijk binnen 8 uren van het voorval melding gemaakt bij het bevoegd gezag. Zo spoedig mogelijk na het voorval wordt de eerder gedane melding ongewone voorvallen aangevuld met een onderzoeksrapport van onder meer oorzaken, gevolgen, omstandigheden en corrigerende maatregelen met betrekking tot het ongewone voorval. Het bevoegd gezag stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, waarin het vaste object zich bevindt, alsmede van de eerste gemeente die zich stroomafwaarts bevindt, van de melding ongewone voorvallen en het desbetreffende onderzoeksrapport op de hoogte Handhaving Op grond van artikel 29, onder a, van de Wvo heeft de waterkwaliteitsbeheerder de taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de voorschriften die bij of krachtens het Lvo zijn gesteld. Op grond van artikel 30 Wvo juncto art tot en met van de Wet milieubeheer (Wm) wijst de waterkwaliteitsbeheerder ambtenaren aan die binnen het ambtsgebied van de waterkwaliteitsbeheerder belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving van het Lvo en van het toezicht op de naleving van het Lvo door de onder hun gezag werkzame toezichthouders. Afdeling 5.2 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt in algemene zin onder meer de toezichtbevoegdheden. Het niet-melden ingevolge artikel 28 Lvo van het voornemen tot het verrichten van reinigings- of conserveringswerkzaamheden en het in dit kader (voorzienbaar) lozen moet worden onderscheiden van het niet voldoen aan de voorschriften in artikel 13 tot en met 27 Lvo. De algemene regels met betrekking tot bestuursrechtelijke handhaving, zoals (spoedeisende of preventieve) bestuursdwang en (preventieve) last onder dwangsom, zijn opgenomen in afdeling 5.3 en 5.4 van de Awb. De mogelijkheden tot bestuursrechtelijke handhaving zijn aanwezig. Daarnaast zijn strafrechtelijke sancties mogelijk. De volgende overtredingen kunnen zich voordoen: 1. Niet-tijdig melden van de werkzaamheden; 2. Opzettelijk niet-tijdig melden van de werkzaamheden; 3. Niet melden van de werkzaamheden; 4. Opzettelijk niet melden van de werkzaamheden; 5. Niet-voldoen aan de algemene regels; 6. Opzettelijk niet-voldoen aan de algemene regels; 7. Niet-voldoen aan de zorgplichtbepaling; 8. Niet voldoen aan nadere eisen. Opgemerkt wordt dat het belangrijk is om in geval van een overtreding te onderzoeken of sprake is van opzet in verband met de strafbaarheidstelling en de te volgen sanctiestrategie.

8 7 van 28 Op 1 januari 2008 is de (herziene) sanctiestrategie RWS (juni 2007) in werking getreden. In deze sanctiestrategie is vastgelegd op welke sanctionerend wordt opgetreden. De sanctiestrategie is een beslissingsondersteunend instrument. Bij belangrijke overtredingen (overtredingen van kernbepalingen) wordt in principe opgetreden met een handhavingsbeschikking en een proces-verbaal. De lijst van kernbepalingen 1 is door de IVW geadopteerd als Inspectiekader. Indien reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten plaatsvinden en er worden bij deze werkzaamheden stoffen in het oppervlaktewater gebracht, dan moet worden voldaan aan de voorschriften in artikel 13 tot en met 28 Lvo, alsmede aan de eventuele gestelde nadere eisen (art. 11, lid 1, Lvo). Een gedraging in strijd met de voorschriften uit het Lvo is derhalve verboden. Opgemerkt wordt dat de regels van het Lvo al van toepassing zijn, indien reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten plaatsvinden en het is voorzienbaar dat bij deze werkzaamheden stoffen in het oppervlaktewater zullen worden gebracht (dreigende milieuschade). De zorgplichtbepaling, artikel 13 Lvo, doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van degene die loost of de eigenaar of beheerder van het vaste object. De zorgplicht is overigens in de voorschriften van het Lvo geconcretiseerd. De zorgplichtbepaling geldt voor alle afschermingklassen. Daar waar geen concretisering heeft plaatsgevonden of geen voorschriften zijn gesteld, kan de zorgplichtbepaling als vangnetvoorschrift worden beschouwd. De reikwijdte van de zorgplichtbepaling wordt begrensd door wat degene tot wie de bepaling zich in het concrete geval richt, weet of, onder meer gezien zijn specifieke kennis of hoedanigheid, had moeten weten, en waartoe deze redelijkerwijs in staat is. De zorgplichtbepaling heeft afdwingbare, preventieve werking. Het bevoegd gezag kan reeds bestuursrechtelijk handhaven als geen preventieve maatregelen worden genomen om dreigende milieuschade te voorkomen, en waar dit niet mogelijk is zoveel mogelijk te beperken. Omdat artikel 13, eerste lid van het Lvo strafrechtelijk moeilijk te concretiseren is, is het niet de bedoeling dat dit artikel strafrechtelijk wordt gehandhaafd. 2 1 bijlage 1 van Aanwijzing handhaving milieurecht (2005A027) van het Openbaar Ministerie. 2 Lozingenbesluit Wvo vaste objecten, Nota van Toelichting, Stb

9 8 van Toekomstige ontwikkelingen Besluit lozingen buiten inrichtingen Bij de modernisering van algemene regels in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is een aantal uitgangspunten geformuleerd. De nieuwe algemene regels dienen relevante en herkenbare milieudoelen. Activiteiten met een geringe milieubelasting worden niet of slechts globaal gereguleerd. De nieuwe algemene regels zijn zoveel mogelijk uniform, maar bieden ook ruimte voor flexibiliteit en innovatie. Waar nodig is ruimte voor maatwerk en/of gebiedsgerichte normering. Het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten heeft een actuele vertaling naar de praktijk in het Besluit lozingen buiten inrichtingen gekregen en later, voor inrichtingen, in het Activiteitenbesluit. Hierbij worden kleine en kortdurende lozingen, en een aantal technieken en middelen die weinig of geringe milieubezwaarlijkheid geven, ondergebracht onder de zorgplicht. Verder worden veel zaken die in het lozingenbesluit zijn geregeld ook in het nieuwe besluit ondergebracht waarbij een dynamisch deel de technieken en middelen in de ministeriële regeling terechtkomt. Indien vaste objecten worden gesloopt, gerenoveerd of gebouwd is het bijna onvermijdelijk dat vaste delen in het oppervlaktewater geraken. Het is daarom van belang dat initiatiefnemers bij deze werkzaamheden aan vaste objecten, die zich aan of boven het oppervlaktewater bevinden, zo veel mogelijk zullen trachten verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. De werkwijze en een zorgvuldige bedrijfsvoering zijn daarbij van doorslaggevend belang. Daarom is het nodig dat bij de voorgeschreven melding een werkplan wordt overlegd. Het bevoegd gezag kan via artikel 2.1 maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de werkwijze bij deze werkzaamheden. De vermoedelijke inwerkingtreding van het Besluit lozingen buiten inrichtingen wordt medio Vierde tranche Awb In de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder meer aandacht besteed aan (wijzigingen in) bestuurlijke handhaving. Het gaat dan om: codificatie van het legaliteitsbeginsel voor bestuurlijke sancties, regeling van het zwijgrecht, regeling van cumulatie van sancties, bestuurlijke boete, bestuursrechtelijke geldschulden, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang. De vierde tranche Awb moet in 2009 in werking treden.

10 9 van 28 2 Preventieve handhaving 2.1 Inhoudelijke afspraken Inleiding: ervaringen uit de handhavingspraktijk Handhaving vraagt om een efficiënte wijze van inzet van (veelal beperkte) menskracht. Het optreden bestaat uit preventief toezicht en repressief toezicht. Met name preventieve handhaving, bestaande uit overleg, voorlichting en controlebezoeken, kan voor zowel de uitvoering van werken als ook voor de inzet van handhaving veel tijdsbesparing, frustratie en ergernis voorkomen. Dit heeft de ervaring bij een aantal regionale diensten inmiddels geleerd. Afhankelijk van de dienst, situatie en grootte van het werk kan het dus voordeel opleveren om als toezichthouder vroegtijdig contact te hebben met de melder of de initiatiefnemer. Zonder dit als vaste regel te stellen dient deze optie wel serieus bekeken te worden. Wanneer één en ander tot problemen mocht leiden met betrekking tot de gewenste functiescheiding kan overwogen worden om hierover afspraken te maken met de afdeling vergunningverlening Voorlichting en overleg Om het naleefgedrag te stimuleren, is het aspect preventieve handhaving een waardevol instrument om aan de voordeur alles goed te regelen. Tevens is dit een klantvriendelijke manier om het naleefgedrag te stimuleren. Het is echter van belang om ervoor te waken dat de toezichthouder niet als adviseur ingeschakeld wordt en de rol van adviesbureau op zich neemt. De toezichthouder kan wel het naleefgedrag bevorderen bijvoorbeeld op basis van compliance assistance. Hoe kan preventieve handhaving toepast worden en op welk moment in het administratieve proces is dit in te zetten? Hieronder zijn een 7-tal aangrijpingspunten (te beantwoorden vragen) benoemd, die vorm kunnen geven aan het preventief handhaven: 1. Wat is het doel van de melding? 2. Wie is meldingsplichtige? 3. Wat zijn de meldingsvereisten? 4. Wat zijn de indieningsvereisten? 5. Welke afschermingsklassen kunnen van toepassing zijn? 6. Welke hulpconstructie kan worden toegepast? 7. Wordt een kick-off gehouden? Bovenstaande aangrijpingspunten kunnen voorafgaand aan de melding en de feitelijke werkzaamheden aan de orde komen. Belangrijk is dat je alle bij het werk betrokken personen om de tafel hebt om zaken preventief mee door te nemen. Alleen dan kan tot een juiste en volledige melding worden gekomen, die goed aansluit op de uit te voeren (wijze van) werkzaamheden en de te treffen maatregelen.

11 10 van 28 De melding is een belangrijk contactmoment tussen melder en bevoegd gezag. Er ontbreekt echter een natuurlijk moment van voorlichting en overleg over het doen van de melding in het concrete geval. Juist voorlichting en overleg leiden tot het juist en volledig verstrekken van de vereiste gegevens in de melding. De regels van het Lvo en hun concrete toepassing kunnen door voorlichting en tijdens overleg worden verduidelijkt en uitgelegd. Problemen in de interpretatie van de regels kunnen hierdoor op tijd worden opgelost. Op basis van het bij het concept van de melding overgelegde gegevens kan het reeds duidelijk zijn dat de melder niet voldoet aan de in het Lvo gestelde regels. Er kan dan nog nader overleg volgen over de door de melder te ondernemen acties. Voorkomen kan worden dat de lozer wordt gedwongen om achteraf dure voorzieningen aan te brengen en ook dat de uitvoeringsplanning vertraagd wordt Meldingsdoel De melding dient verschillende functies: 1. Signaleringsfunctie. Door de melding wordt het bevoegd gezag geïnformeerd. In de melding vindt de vertaling plaats van algemene regels naar de concrete activiteiten. De bij de melding verstrekte gegevens kunnen als basis dienen voor een toezichtchecklist op maat. 2. Controlefunctie. Het bevoegd gezag kan na kennisname van de melding beoordelen of: - Terecht met een melding is volstaan of dat toch sprake is van een vergunningplichtge activiteit (bijvoorbeeld aanbrengen van creosoot, aanbrengen asfalt, enz.); - De voorgenomen activiteiten voldoen aan de algemene voorschriften van het besluit. In het algemeen mag worden aangenomen dat het bevoegd gezag in staat is om, louter op grond van de overgelegde schriftelijke stukken, een oordeel te vormen over de lozingssituatie; - Nadere eisen moeten worden gesteld. Het meldingsformulier biedt het bevoegd gezag inzicht in de voorgenomen reinigings- of conserveringswerkzaamheden en de te realiseren afschermende hulpconstructie. De termijn van melden, namelijk ten minste zes weken voorafgaand aan de uitvoering, geeft het bevoegd gezag de benodigde tijd voor het beoordelen van de melding, het eventueel stellen van een nadere eis, het inplannen van toezicht, enz. Daarnaast wordt van het bevoegd gezag gevraagd aandacht te hebben voor een correcte uitvoering van de melding en punten als zorgplicht, good house-keeping en dergelijke.

12 11 van Meldingsvereisten In het overleg zoals onder paragraaf is besproken, kunnen de minimale vereisten van de melding worden doorgenomen. Het betreft alle vereisten die vastgelegd zijn in artikel 28, lid 2, van het Lvo Afschermingsklassen Tijdens het overleg zoals in paragraaf is besproken, kunnen de toe te passen afschermingsklassen worden toegelicht. In bijlage 1 is een opsomming gegeven van toe te passen afschermingsklassen Hulpconstructie In het lozingenbesluit staat precies aangegeven welke afschermende hulpconstructie benodigd is voor welke afschermingsklasse. In voorkomende gevallen is het echter ondoenlijk deze gedetailleerde uitwerking op het vaste object van toepassing te laten zijn. Daarom kan het noodzakelijk zijn maatwerk te leveren door de initiatiefnemer of de melder en afstemming hiervoor te zoeken met het bevoegd gezag. Het maatwerk kan worden vastgelegd in een zogenaamde Best Practice. 2.2 Procedurele afspraken Algemeen De procedurele behandeling van een Lvo-melding vindt plaats in overeenstemming met de werkinstructie Beoordeling meldingen en toezichtbezoek: vaste objecten, documentnummer P02.W04 uit het kwaliteitsmanagementsysteem RWS 3. De melder wordt door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontvangst van de melding, waarbij het resultaat van de beoordeling wordt meegedeeld. Als een voornemen bestaat om een nadere eis te stellen, wordt dit gelijktijdig kennisgegeven. Bij werken eigen dienst is de Inspectie het bevoegd gezag voor de handhaving. De Inspectie beoordeelt de Lvo-melding. De procedurele behandeling van een Lvo-melding eigen dienst vindt plaats in overeenstemming met hoofdstuk 3 van het Uitvoeringskader werken eigen dienst Rijkswaterstaat, IVW, februari Het toezicht op de naleving van het Lvo, de bestuursrechtelijke handhaving van het Lvo en de afhandelingen daarvan vinden plaats in overeenstemming met het formulier HH2.04.C5 checklist Lozingenbesluit Wvo vaste objecten 5 en de Herziene sanctiestrategie RWS. 3 <http://www.helpdeskwater.nl/emissiebeheer/handhaving/uitvoering_rws/houden_van_toezicht/>. 4 <http://www.ivw.nl/onderwerpen/waterbeheer/eigen_werken_rijkswaterstaat> 5 Als 3

13 12 van 28 Bij werken eigen dienst vindt het toezicht op de naleving van het Lvo en de handhaving van het Lvo plaats in overeenstemming met hoofdstuk 3 van het Uitvoeringskader werken eigen dienst Rijkswaterstaat, IVW, februari Paraplumelding Een paraplumelding Lvo is een melding ingevolge artikel 28 Lvo die van toepassing is op meer dan één vast object. Voorwaarde is wel dat de bij de reinigings- of conserveringswerkzaamheden, de gebruikte of vrijkomende categorie stoffen en de uitvoering van de hulpconstructies dezelfde zijn. Een paraplumelding kan worden gedaan, mits er één coördinerende melder is en het ontvangende oppervlaktewater geen bijzondere bescherming behoeft. Ten minste zes weken voordat met de eerste werkzaamheden aan het eerste vaste object wordt aangevangen, moet de paraplumelding zijn gedaan bij het coördinerende bevoegd gezag binnen wiens gebied de eerste werkzaamheden zullen plaatsvinden. Voordat een melder een paraplumelding Lvo doet, vindt over de paraplumelding vooroverleg plaats tussen de coördinerende melder en het coördinerende bevoegd gezag. Tijdens het vooroverleg kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het gewenste aanspreekpunt en de eisen van correspondentie. Tevens kan nadere afstemming plaatsvinden over de wijze van beoordeling van en het toezicht houden op de paraplumelding Meldingsplichtige: eigenaar, beheerder of gemachtigde Het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten richt zich op de lozer. Ten aanzien van de melding is dit specifiek vertaald naar de eigenaar of beheerder van het vaste object. De melder is primair verantwoordelijk voor het verrichten of doen verrichten van de werkzaamheden. De melder draagt zorg voor de naleving van de voorschriften van het besluit en mogelijke gestelde nadere eisen. Ingevolge artikel 2:1, lid 1, van de Awb kan de melder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Artikel 2:1, lid 2, van de Awb geeft aan dat het bestuursorgaan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging kan verlangen. Indien een gemachtigde de Lvo-melding doet, wordt een bewijs van machtiging gevoegd bij de melding. Voor het overige wordt specifiek gewezen naar het Uitvoeringskader werken eigen dienst Rijkswaterstaat, IVW, februari 2008 en het Uitvoeringskader innovatief aanbesteden 6. Een Lvo-melding moet volledig en tijdig zijn ingediend bij het bevoegd gezag binnen wiens gebied de werkzaamheden zullen plaatsvinden. 6 <http://www.ivw.nl/onderwerpen/waterbeheer/eigen_werken_rijkswaterstaat/index.aspx.>.

14 13 van 28 De volledigheidstoets vindt plaats aan de hand van de Werkinstructie beoordeling meldingen en toezichtbezoek: vaste objecten. Opgemerkt wordt dat een Lvo-melding werken eigen dienst in tweevoud moet worden ingediend bij het bevoegd gezag. Een onvolledige melding (niet conform artikel 28, lid 2 Lvo) wordt beschouwd als een gedane melding die niet voldoet aan de algemene regels. De Lvo-melding wordt gedaan ten minste zes weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. Wanneer bij de melding essentiële gegevens ontbreken, waardoor het bevoegd gezag de melding niet of niet goed kan beoordelen, doet het bevoegd gezag hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de melder. Hierbij wordt de melder schriftelijk, per brief, fax of , bericht dat de melding niet volledig is en zal gevraagd worden om aanvullende gegevens alsnog te verstrekken. Na ontvangst van de aanvullende gegevens, wordt de melding opnieuw getoetst op volledigheid. Indien aanvullende gegevens zijn verstrekt, begint de termijn van zes weken te lopen op de datum van aanvulling van de ontbrekende gegevens. De datum waarop de termijn van zes weken wordt gebaseerd, is de datum waarop de (volledige) melding is gepost (verzendtheorie). Een Lvo-melding die via de wordt verzonden, is tijdig ingediend indien deze ten minste zes weken voordat met de werkzaamheden en het (veranderde) lozen wordt aangevangen, is ontvangen (ontvangsttheorie). Indien de Lvo-melding bij het verkeerde bevoegd gezag is ingediend, wordt deze melding in overeenstemming met artikel 2:3, lid 1, Awb direct doorgezonden door de ontvanger naar het juiste bevoegd gezag onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender Kick-off Na de beoordeling van de melding en vlak voor de feitelijke start van de werkzaamheden kan het nuttig en effectief zijn om in het kader van preventieve handhaving met de betrokkenen op locatie de volgende zaken door te nemen, bijvoorbeeld in een zogenaamde toolboxmeeting 7. Het vaste object. De beoordeelde melding in het algemeen. De omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. De periode van uitvoering. De contactpersonen vanuit de lozer of de uitvoering. De contactpersonen vanuit de afdeling Handhaving. De vergunningen of meldingen betrekking hebbende op het werk. 7 Bedrijven die een VCA-systeem hebben houden een toolboxmeeting voor instructies naar de medewerkers. Wanneer en wie deze toolboxmeeting krijgen, wordt vastgelegd in het systeem.

15 14 van 28 De essentiële onderdelen uit de melding, die een risico kunnen vormen in de uitvoering. De wijze waarop de sanctiestrategie wordt toegepast. De rol van Handhaving bij incidenten en ongewone voorvallen. De communicatiestructuur. Afhankelijk van de grootte van het vaste object, de wijze van werkzaamheden en/of bijzondere omstandigheden kunnen bij de kick-off aanwezig zijn degenen die (voor)overleg hebben gehad, de beoordelaar van de melding, de toezichthouder, de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de uitvoerder of de lozer.

16 15 van 28 3 Melding en nadere eisen 3.1 Toetsing Volledigheid De volledigheidstoets vindt plaats aan de hand van de werkinstructie beoordeling meldingen en toezichtbezoek: vaste objecten, HH2.04.W5. Wanneer de melding blijvend niet voldoet aan de in de Lvo opgenomen eisen, dan kan bestuursrechtelijk en strafrechtelijk worden opgetreden. De meldingsvereisten zijn opgenomen in artikel 28, lid 2, van het Lvo Tijdigheid De Lvo-melding wordt gedaan ten minste zes weken voordat met de werkzaamheden lozen. Opgemerkt wordt dat, wanneer de werkzaamheden binnen zes weken worden aangevangen na het indienen van de melding artikel 28, lid 1, van het Lvo wordt overtreden. Deze overtreding kan strafrechtelijk worden gehandhaafd Juistheid Het beoordelen van de melding op juistheid omvat het beantwoorden van de volgende drie vragen: - Kan terecht met een melding worden volstaan of is toch sprake van een vergunningplichtige activiteit? - Voldoen de voorgenomen activiteiten en het werkplan aan de algemene voorschriften van het besluit, met name de keuze van de afschermingsklasse en de uitvoering van de hulpconstructie? - Moeten nadere eisen worden gesteld of gelden de desbetreffende verstrekte gegevens bij de melding als concrete invulling van de voorschriften? Beslissingsondersteunend computerprogramma vaste objecten Voor het vaststellen van de afschermingsklasse en de voorschriften wordt uitgegaan van het gebruik gebruik te maken van een beslissingsondersteunend computerprogramma. Dit in verband met de gewenste uniformiteit van de beoordeling van meldingen. Hiervoor is het programma Lozingenbesluit Wvo Vaste Objecten, Versie 1.0, juli 1998 beschikbaar. Dit programma leidt u per reinigings- of conserveringswerkzaamheid via een aantal vragen door het Lvo. Het resultaat is de vaststelling van de afschermingsklasse en de relevante voorschriften van het Lvo. Het programma is te downloaden via <www.helpdeskwater.nl>, rubriek Wet- en regelgeving, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Lozingenbesluit Wvo vaste objecten, en de link Programma Wvo vaste objecten. De resultaten uit het programma zijn voorschriften die via kopiëren en plakken overgebracht kunnen worden in een word-document en als bijlage bij de beoordelingsbrief gevoegd worden.

17 16 van 28 Om het programma goed en uniform toe te passen, is een gebruikersinstructie ontwikkeld (bijlage 2). 3.2 Beoordelingsbrief Algemeen In de wet is niet geregeld dat het bevoegd gezag op een melding moet reageren. De IVW hanteert, in haar rol als bevoegd gezag, in de praktijk de werkwijze om met een schriftelijke reactie op een melding te reageren. In voorkomende gevallen moet het bevoegd gezag aan de melder schriftelijk meedelen dat de (voorgenomen) lozing Wvo-vergunningplichtig is en niet valt onder de werkingssfeer van het besluit. Wanneer er geen Wvo-vergunning nodig is, moet er in voorkomende gevallen op worden gewezen dat de (voorgenomen) lozing niet voldoet aan de in het lozingenbesluit gestelde regels of moeten eventueel nadere eisen worden gesteld. Ter zake van de reactie op een melding bestaat geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Of de melding terecht is gedaan, volgt rechtstreeks uit de wet. Noch de melding, noch de reactie daarop heeft een rechtsgevolg. Immers, de in artikel 2b, lid 1 van de Wvo bedoelde meldingsplicht ingevolge een AMvB ex artikel 2a, lid 1 en lid 2, van de Wvo staat los van de gelding van de AMvB voor de meldingsplichtige lozing. De AMvB-verplichtingen gelden ook rechtstreeks zonder dat de melding is gedaan Inhoud In de brief van het bevoegd gezag wordt de beoordeling vastgelegd. De melding is dan inhoudelijk beoordeeld en er is vastgesteld of de voorgenomen reinigingsof conserveringswerkzaamheden voldoen aan de regels van het lozingenbesluit. In de beoordelingsbrief wordt ten minste vermeld: - Datum en inboekdatum van de melding of de aanvullingen er op; - NAW-gegevens van het vaste object of in specifieke gevallen de betreffende coördinaten; - Naam en kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater; - Toe te passen reinigings- en conserveringstechnieken; - Categorie van de gebruikte (hulp)stoffen; - Indeling in de afschermingsklasse; - Conclusies ten aanzien van toetsing werkplan of bestek; - Startdatum en einddatum van de werkzaamheden; - 48-uurs meldplicht van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden; - Wijze van melden van ongewone voorvallen. Aan de beoordelingsbrief wordt een bijlage verbonden. In deze bijlage zijn de belangrijkste voorschriften van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten samengevat, die van toepassing zijn op het concrete werk (zie 3.1.4).

18 17 van 28 Een voorbeeld-beoordelingsbrief is als bijlage opgenomen (bijlage 3) Termijnen en afschriften Er wordt door het bevoegd gezag naar gestreefd om binnen vijf werkdagen na het inboeken van de melding de beoordelingsbrief te zenden aan de melder. 8 Een afschrift van de beoordelingsbrief wordt gezonden aan: - De lozer; - De uitvoerder; - De (haven)politie; - De (integrale) RWS-toezichthouder, en - De desbetreffende gemeente. 3.3 Nadere eisen Inhoudelijk Het lozingenbesluit geeft de mogelijkheid om voor de afschermingsklassen I tot en met VI nadere eisen te stellen ten aanzien van: - Het maximale gehalte aan stoffen in ontvetters bij het lozen, of - De bepaling van het gehalte aan stoffen in ontvetters door een aan te geven meetfrequentie, meetvoorschrift of analysemethode. Het lozingenbesluit geeft de mogelijkheid om voor de afschermingsklassen III tot en met VI nadere eisen te stellen bij werkzaamheden aan vaste objecten in direct contact met oppervlaktewater. Dit bij werkzaamheden aan het beweegbare deel van vaste objecten of bij werkzaamheden aan hoge, smalle vaste objecten ten aanzien van de mate waarin en de wijze waarop de hulpconstructie de ruimte waarin wordt gewerkt, omsluit. Ontvetters op basis van detergenten worden in bepaalde gevallen toegevoegd aan het afspuitwater. Ten aanzien van zich in het te lozen afspuitwater bevindende ontvetters kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen. Uitgangspunt voor de beoordeling of een nadere eis gesteld moet worden, vormt het algemene verwoorde waterkwaliteitsbeleid, dat tevens tot uitdrukking komt in het toepassen van de beste beschikbare technieken. Ten aanzien van de hulpconstructie bij het beweegbare deel van een brug of aanlegsteiger kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen. Het stellen van nadere eisen is alleen opportuun indien de brug of aanlegsteiger regelmatig moet worden geopend om stremmingen te voorkomen. Indien de brug of aanlegsteiger tijdens de duur van de werkzaamheden niet behoeft te worden geopend, hoeven geen nadere eisen te worden gesteld. 8 Voor eigen werken conform Uitvoeringskader Werken eigen dienst Rijkswaterstaat

19 18 van 28 Bij nadere eisen kunnen voorschriften, inhoudende good housekeepingmaatregelen, worden gesteld om bij werkzaamheden aan vaste objecten, die in direct contact staan met het oppervlaktewater, verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken. Voor werkzaamheden aan hoge, smalle objecten kan het bevoegd gezag ten aanzien van de hulpconstructie nadere eisen stellen. Deze nadere eisen moeten knelpunten, zoals instabiliteit van het vaste object en de onmogelijkheid om een hulpconstructie aan te brengen, opheffen Procedureel Nadere eisen zijn besluiten waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Overigens is het weigeren van het stellen van nadere eisen op verzoek van derden eveneens een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing. Voor de totstandkoming van een besluit tot het stellen van nadere eisen zijn een aantal paragrafen uit de Awb van toepassing. Voor het stellen van nadere eisen is overigens geen procedure uit de Awb verplicht gesteld. De minimale procedure van titel 4.1 Awb kan worden gevolgd en zou er als volgt uit kunnen zien voor het ambtshalve stellen van nadere eisen: - Kenbaar maken van het voornemen tot het stellen van nadere eisen: afd. 3.2 en 3.7 Awb; - Melder in de gelegenheid stellen zijn zienswijze te geven: art. 4:7, 4:8 en 4:9 Awb; - Opstellen besluit, bekendmaking en mededeling doen: afd. 3.6 en Awb en art. 31 Lvo; - Mogelijkheid voor bezwaar, beroep en verzoek tot voorlopige voorziening bij bestuursorgaan: art. 7:1, 8:81 en afd. 7.2 Awb; - Nieuw besluit van bestuursorgaan: art. 7:11 Awb. Binnen acht weken vanaf het kenbaar maken van het voornemen tot het stellen van nadere eisen moet een beschikking door het bevoegd gezag zijn afgegeven. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt 4 weken en voor een bezwaarschrift zes weken. 3.4 Publicatie, registratie en bewaking Melding Het publiceren van de melding is sinds 1 januari 2008 niet meer verplicht. Als er een nadere eis is opgenomen dan moet op grond van artikel 31 van Lvo wel een publicatie worden gedaan door kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

20 19 van Wvo-Info De melding, de definitieve beoordelingsbrief en de definitieve beschikking nadere eisen worden geregistreerd in Wvo-Info. De registratie vindt plaats in overeenstemming met: - De Samenvattingskaart Lozingenbesluiten Wvo-Info, versie 5.6, december 2002; - De Samenvattingskaart Vergunningverleningsprocedure Wvo-Info, versie 5.7, februari 2003 en; - De Samenvattingskaart Vergunningen, versie 5.7, februari De registratie geschiedt zodanig dat de IVW herkenbaar is als bevoegd gezag bij werken eigen dienst.

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013

Algemeen. Bijlage 1. Bijlage behorende bij mandaatverlening milieubevoegdheden aan DCMR van 8 oktober 2013 Bijlage 1: MANDAATLIJST Goeree-Overflakkee aan DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 A04 A05 A06 Proceshandelingen op grond van: a) art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde wijze van afdoen en

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren

Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Ontwerpbesluit inzake de Wet verontreiniging oppervlaktewateren Nummer : 2009.09833V Venlo, Bijlage(n) : Het Dagelijks Bestuur heeft op 12 augustus 2009 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet verontreiniging

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V.

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor de activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor de activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1985 Kenmerk: 2016/48004 d.d. 23 juni 2016 Verzonden:

Nadere informatie

Ontwerp Watervergunning

Ontwerp Watervergunning Ontwerp Watervergunning Datum : 28 augustus 2014 Documentnummer : 2014025455 Case nr. : WV114.0470 AANHEF Het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen heeft op 25 juni 2014 een aanvraag ontvangen

Nadere informatie

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving

Behandeld door de heer G.J. Ambachtsheer Afdeling Toezicht en Handhaving A A N T E K E N E N B.V. Vurense Snack Industrie t.a.v. de directie Gildenstraat 36 4143 HS LEERDAM Uw brief van Verzenddatum 14 juli 2016 Uw kenmerk Dossier D-00026929 Reactie op Zaaknummer Z-16-304957

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR),

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen (MGR), gelet op het bepaalde in hoofdstuk 9 Awb gelet op het bepaalde in artikel 23 van de MGR Besluit vast te stellen

Nadere informatie

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005

Inventarisatie stand van zaken lozingen huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 Bijlage 2 Datum huishoudelijk afvalwater op Rijkswateren stand van zaken medio oktober 2005 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Belangrijkste conclusies 3 2 age 4 2.1 Algemene opmerking 4 3 Stand van zaken

Nadere informatie

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING MANDAATLIJST Provincie Zeeland voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Algemeen BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING A01 Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen:

Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: Toelichting op meldingsprocedure en meldingsformulier Wbb Deze toelichting op de meldingenprocedure bestaat uit twee delen: A B Algemene informatie over de Meldingprocedure bodemsanering; Een toelichting

Nadere informatie

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo:

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ontwerpbesluit omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.30 en 2.31 Wabo: Ambtshalve aanpassing omgevingsvergunning Zaaknummer: 1178985 De Nederlandsche Bank N.V. Het dagelijkse bestuur van de Nederlandsche

Nadere informatie

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting

Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Verkleinen van de inrichting Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0182 Kenmerk: 2013/16657 d.d. 21 maart 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

3 december 1992, houdende plaatsing in het

3 december 1992, houdende plaatsing in het Beschikking van de Minister van Justitie van 3 december 1992, houdende plaatsing in het Staatsblad van de tekst van de Wet verontreiniging zeewater (Stb. 1981,695), zoals deze luidt na wijziging krachtens

Nadere informatie

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg

Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg Bijlage 8.6 Toelichting bij de Sanctiematrix Drank- en Horecawet en verwante artikelen uit de Algemene plaatselijke verordening gemeente Leidschendam-Voorburg De in de sanctiematrix Drank- en Horecawet

Nadere informatie

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE

LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE LEIDRAAD BIJ DE LANDELIJKE HANDHAVINGSSTRATEGIE foto provincie Utrecht Versie: maart 2015 Inhoud Inleiding... 3 Gebruik van de Leidraad... 3 Bestuursrecht... 3 Naamgeving... 3 Stappen... 4 Last onder dwangsom

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTIH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven provincie Zeeland 2014 De directeur

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015-2016 33 872 Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving) A herdruk 1 GEWIJZIGD

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720

Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 Ondermandaatbesluit Directeur RUD Zuid-Limburg bevoegdheden burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht november 2014 2014/63720 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet

Nadere informatie

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen

Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Aanvraag Stralen of chemisch reinigen Artikel 10.63 Wet milieubeheer In te vullen door de gemeente Ω 1. Melder/aanvrager Naam aanvrager man vrouw Geen postbusnummer Ω Adres Postcode + Plaats Telefoon Naam

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens (meldplicht

Nadere informatie

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer.

Dit besluit wordt van kracht overeenkomstig artikel 20.3 van de Wet milieubeheer. Datum 12 maart 2002 Kenmerk SAS/2002001698 Onderwerp VERKLARING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 18 KERNENERGIEWET JUNCTO ARTIKEL 8.19, TWEEDE LID, WET MILIEUBEHEER TEN BEHOEVE VAN NV EPZ (KERNENERGIECENTRALE BORSSELE)

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep

Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat CT Nieuw Vennep Besluit omgevingsvergunning beperkte milieutoets 2457443 Rits Scooters T.a.v. mevr. R. Imanse Hugo de Vriesstraat 50 2152 CT Nieuw Vennep Locatie: Rist Scooters Hugo de Vriesstraat 50, Nieuw Vennep Onderwerp:

Nadere informatie

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer

Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit milieubeheer Smurfit Kappa Roermond Papier BV te Roermond Zaaknummer: 2016-603446 Kenmerk: 2017/3913 d.d. 19 januari

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding

Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor. 1. Inleiding Handhavingsbeleid Wet lokaal spoor 1. Inleiding De Wet lokaal spoor (Wls) treedt in werking op 1 december 20015. Deze wet beoogt de wetgeving inzake de lokale spoorwegen te moderniseren en zorgt ervoor

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Activiteit milieuneutraal veranderen. Rockwool B.V. te Roermond Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning Activiteit milieuneutraal veranderen Rockwool B.V. te Roermond Zaaknummer: 2015-1632 Kenmerk: 2015/95267 d.d. 10 december 2015 Verzonden:

Nadere informatie

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017

Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Register behorende bij het Besluit mandaat, (sub)volmacht en machtiging RUD Limburg-Noord versie 2017 Nr: Bevoegdheid: Grondslag: Specifieke bepalingen / Intern RUD A1 A2 A3 Het opstellen van het regionaal

Nadere informatie

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan MC Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam G & S Vastgoed bv I Taal Gustav Mahlerlaan 34 1082 MC Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 24 maart 2017

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 21459 31 juli 2014 Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging Kansspelautoriteit, vastgesteld op grond van afdeling

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Waterschap Groot Salland Aangevraagde activiteiten : Aanpassen van de installatie in het kader van de gasveiligheid Locatie

Nadere informatie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie

Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie BIJLAGE 4 Mandaat externen Bevoegdheden extern: Hulpofficier van Justitie VE3 Opleggen huisverbod - het nemen van het besluit tot het opleggen van een huisverbod - Wet tijdelijk huisverbod - burgemeester

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk 76519-HHSc/132.09. Aanwijzing publicatie sterftecijfers 9 mei 2014 Aangetekend Amphia Ziekenhuis Raad van Bestuur [ ] Postbus 90158 4800 RK BREDA Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld

Nadere informatie

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure

Pagina 1/7. Besluit «Openbare versie» 1 Samenvatting. 2 Verloop van de procedure Ons ACM/DTVP/2014/200507_OV kenmerk: Zaaknummer: 14.0136.20 Datum: 31 januari 2014 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 15.2, tweede lid, van de Telecommunicatiewet in samenhang

Nadere informatie

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland

Algemeen. Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures. Kan worden doorgemandateerd aan het Afdelingshoofd Tijdelijke RUD van de provincie Zeeland MANDAATLIJST Brzo/IPPC voor DCMR Milieudienst Rijnmond 2013 Algemeen A01 A02 A03 BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Besluiten inzake bestuursrechtelijke procedures Besluiten op grond: a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving Algemene bepalingen Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Hoofdstuk 5. Bestuursrechtelijke handhaving 5.1. Algemene bepalingen Artikel 5.1 Dit hoofdstuk is van toepassing met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens

Nadere informatie

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede

Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede Handhaven is goed, voorkomen is beter! Handhaving van milieuwetgeving in Enschede In deze brochure vindt u informatie over

Nadere informatie

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA

Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA Klachtenregeling van MF-ondernemerspunt RBA L. Rodenburg handelend onder de handelsnamen MF-ondernemerspunt RBA en Rodenburg BedrijfsAdvies hierna te noemen RBA; overwegende dat het wenselijk is dat er

Nadere informatie

Aantal bijlagen. div. Afdeling. Beschikking maatwerkvoorschriften voor uw inrichting aan de Groendalseweg 81 te Bleiswijk.

Aantal bijlagen. div. Afdeling. Beschikking maatwerkvoorschriften voor uw inrichting aan de Groendalseweg 81 te Bleiswijk. AANTEKENEN Motorcrossclub Bleiswijk Postus 107 2665 ZJ LANSINGERLAND Wit DCMR milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D

OMGEVINGSVERGUNNING *D * D *D170252216* D170252216 OMGEVINGSVERGUNNING Aanvrager : Tapijtfabriek Intercarpet BV Datum besluit : 24 mei 2017 Onderwerp : aanpassen vergunning Locatie : Tweede Broekdijk 1 te Aalten OLO-nummer : 2807768

Nadere informatie

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten

Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten Eind 2013 is er een tweetal incidenten geweest in midden Limburg, waarbij door graafwerkzaamheden een ondergrondse leiding is geraakt. Hierdoor verontreinigde

Nadere informatie

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies

De bestuurlijke boete. Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete Wet bestuurlijke boete meldingsplichten door ministers verstrekte subsidies De bestuurlijke boete bij niet-naleving meldingsplichten subsidies Op 1 januari 2013 is de Wet bestuurlijke

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Brink Recycling B.V. Aangevraagde activiteiten : Beperken opslag gevaarlijk afval tot maximaal 50 ton Locatie : Haatlandhaven

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG

PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG PREVENTIEVE DWANGSOM BIJ OVERLASTGEVEND GEDRAG Doel van de beleidsregel preventieve dwangsom bij overlastgevend gedrag. Met deze preventieve dwangsom wordt getracht het gedrag van overlastgevende personen

Nadere informatie

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Leaseplan Corporation H. van den Bergh Postbus BB Almere. Betreft: Omgevingsvergunning

Leaseplan Corporation H. van den Bergh Postbus BB Almere. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Leaseplan Corporation H. van den Bergh Postbus 1085 1300 BB Almere Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 9 februari

Nadere informatie

RWS-2017/25854 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1.

RWS-2017/25854 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen. 1. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 3.6 van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor het lozen van koelwater op het Beerkanaal waaraan in beperkte mate hulpstoffen worden toegevoegd. Zaaknummer

Nadere informatie

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING

RUD UTRECHT. MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN VOORWAARDEN EN REIKWIJDTE (INSTRUCTIES) OPMERKING Mandaten voor combi Basis en Plustaken Mandaten voor Basistaken Mandaten voor Plustaken MANDAATLIJST Gemeente, BEPERKT MANDAAT Algemeen A01 Besluiten op grond van: A02 A03 a. art. 4:5 en 4:6 Awb (vereenvoudigde

Nadere informatie

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem

Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân. Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem Algemene regels bij de keur van Wetterskip Fryslân Algemene bepalingen en voorschriften voor onttrekkingen van grondwater uit de bodem INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag

Besluit omgevingsvergunning milieu. Aanvraagnummer: Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus BC Den Haag Besluit omgevingsvergunning milieu Aanvraagnummer: 170186 Aanvrager: Servauto Nederland B.V. Dhr. M. Haas Postbus 294 2501 BC Den Haag Locatie: Total Express Hoofddorp, Graan voor Visch 19201 te Hoofddorp

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond

DCMR milieudienst Rijnmond Besluit tot doormandateren van de directeur DCMR aan de directeur RUD-Zeeland inzake uitvoering van VTH-taken voor Wabo BRZO- en RIE4-bedrijven gemeente Terneuzen 2014 De directeur van de DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Beschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : M. Titsing Vastgoed B.V. Aangevraagde activiteiten : Bouwen van een kantoor met bedrijfshal Locatie : Binnenhaven 111a

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen; gelet op het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Regeling Wet bescherming persoonsgegevens Teylingen

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Directie Ecologie Ons kenmerk C2036505/2799671 op de op 14 juni 2011 bij hen ingekomen aanvraag van Rasenberg Bouwbedrijf BV, om vergunning krachtens

Nadere informatie

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015

MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 MILIEUJAARVERSLAG 2014-2015 GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE & SPAARNWOUDE Vastgesteld: april 2016 Inhoudsopgave Inleiding... - 3 - Procedure vaststelling Milieuverslag en programma... - 3 - Uitbesteding aan ODIJmond

Nadere informatie

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken

BIJLAGEN Bijlage I Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Bijlage II Protocol Controles oplevering bouwwerken BIJLAGEN Bijlage I Bijlage II Bijlage III Bijlage IV Bijlage V Bijlage VI Bijlage VII Protocol Aanvraag gebruiksvergunning Protocol Controles oplevering bouwwerken Protocol Controles gebruiksvergunning

Nadere informatie

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d.

- Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. - Concept doorlopende tekst - ter informatie 06 juli 2016 - - pag. 1 - Wion : concept doorlopende tekst incl voorgestelde wijzing d.d. 6 juli 2016 - Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend-

Nadere informatie

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek.

De loop van de procedure Op 1 juni 2007 hebben IGZ en CBP een bezoek gebracht aan het OZG Lucas in het kader van het hiervoor genoemde onderzoek. POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10= TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN AANGETEKEND Ommelander Ziekenhuis

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt:

vast te stellen de Interne klachtenregeling gemeente het Bildt: Interne klachtenregeling gemeente het Bildt Het college van burgemeester en wethouders van het Bildt; - gelet op de bepalingen van Titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 121 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, J.M. de Vries. VW Regeling meldingen Lozingenbesluit open teelt en veehouderij Regeling houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot gegevens, die bij een melding van voorgenomen agrarische activiteiten

Nadere informatie

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11

Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Gepubliceerd in Staatscourant 17 september 2007, nr. 179 / pag. 11 Klachtenregeling IGZ Artikel 1 1 Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop de inspectie zich in een bepaalde aangelegenheid jegens

Nadere informatie

Zorgplichten en maatwerk in het Bal

Zorgplichten en maatwerk in het Bal 1 Zorgplichten en maatwerk in het Bal prof. mr. K.J. (Kars) de Graaf 1) Zorgplichten: functies huidige situatie Omgevingswet Bal 2) Maatwerk: huidige situatie Omgevingswet Bal 3) Afsluiting 2 Functies

Nadere informatie

Landelijk model klachtenregeling

Landelijk model klachtenregeling Landelijk model klachtenregeling Introductie Op 1 januari 2002 is voor alle bedrijven in Nederland een uniforme klachtenregeling in werking getreden. De regeling is gebaseerd op een gemeenschappelijk model

Nadere informatie

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht.

Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. CVDR Officiële uitgave van Deventer. Nr. CVDR14362_1 15 maart 2016 Instructie voor ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht. HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze instructie wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Besluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Datum omgevingsvergunning: 7 september 2016, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie AL nr. 660,, kadastraal bekend als gemeente Borsele, sectie

Nadere informatie

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit.

Ontbrandingstoestemming. Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK B.V. om een ontbrandingstoestemming ingevolge het Vuurwerkbesluit. Zaaknummer 2017-204942 Maastricht 17 oktober 2017 Ons kenmerk 2017/71446 Bijlage(n) 1 Verzonden Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Ontbrandingstoestemming Onderwerp Aanvraag van XENA VUURWERK

Nadere informatie

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VERLENEN Onderwerp Wij hebben op 29 december 2014 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Den Ouden Groenrecycling BV. Het betreft het bouwen van een nieuw entreegebouw.

Nadere informatie

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk

Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Regeling interne behandeling van klachten gemeente Harderwijk Artikel 1 Onder klacht in de zin van deze regeling wordt verstaan: een uiting van ongenoegen over de wijze waarop een bestuursorgaan of een

Nadere informatie

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning Aanvrager : Van Gansewinkel Nederland B.V. Aangevraagde activiteiten : Ambtshalve wijziging in verband met IPPC toets Locatie

Nadere informatie

Happy Italy Amsterdam D.J.L. de Blok Postbus CD Dordrecht. Betreft: Omgevingsvergunning

Happy Italy Amsterdam D.J.L. de Blok Postbus CD Dordrecht. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Happy Italy Amsterdam D.J.L. de Blok Postbus 8166 3301 CD Dordrecht Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 14 februari

Nadere informatie

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg

Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg BIJLAGE 2 Mandaatbesluit van de gemeente Maastricht aan de Directeur van de RUD Zuid- Limburg Burgemeester en Wethouders van de gemeente Maastricht Gelet op: - afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 074 Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de exploitatie van de luchthaven Schiphol Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND

OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND OMGEVINGSVERGUNNING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN ZEELAND Aan: Kenmerk: Afdeling: Sinke Vastgoed B.V, Nishoek 38 A 4416 PE Kruiningen W-AOV160110/00126175 Vergunningverlening Datum: 21 april 2016 Onderwerp:

Nadere informatie

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014

MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 MANDAATLIJST EX ARTIKEL 2, EERSTE LID, VAN HET MANDAATBESLUIT OMGEVINGSDIENST ZHZ 2014 GEMEENTE HENDRIK-IDO-AMBACHT BEVOEGDHEDEN/BESLUITEN Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 299 Wijziging van de Drank- en Horecawet in verband met de introductie van de bestuurlijke boete Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer

Nadere informatie

Documentnummer Verkorte inhoud document

Documentnummer Verkorte inhoud document *Z03571510C6* Documentnummer : INT-16-31378 Verkorte inhoud document: De bewerkersovereenkomst regelt de informatieverstrekking die zal plaatsvinden ter uitvoering van de GR. Bewerkersovereenkomst GR schoolverzuim

Nadere informatie

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

6. Bij brief van 3 september 2010 (kenmerk: 20445/2010013654) heeft het Commissariaat Haspro Agri verzocht aanvullende informatie te verstrekken. Sanctiebeschikking Kenmerk: 25593/2012001256 Betreft: handelwijze inzake het boek Henk Angenent, een onbegrepen doordouwer Sanctiebeschikking van het Commissariaat voor de Media (hierna: het Commissariaat)

Nadere informatie

Deliveroo Netherlands B.V. R.A.J. Mureau Keizersgracht EM Amsterdam. Betreft: heroverweging Omgevingsvergunning

Deliveroo Netherlands B.V. R.A.J. Mureau Keizersgracht EM Amsterdam. Betreft: heroverweging Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Deliveroo Netherlands B.V. R.A.J. Mureau Keizersgracht 562 1017 EM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: heroverweging Omgevingsvergunning

Nadere informatie

Stibbe B.V. Beethovenplein WM Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning

Stibbe B.V. Beethovenplein WM Amsterdam. Betreft: Omgevingsvergunning Bezoekadres Ebbehout 31 1507 EA Zaandam Stibbe B.V. Beethovenplein 10 1077 WM Amsterdam Postbus 209 1500 EE Zaandam www.odnzkg.nl Betreft: Omgevingsvergunning Datum aanvraag: 27 juni 2016 Locatie: Beethovenplein

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor het maken van een uitweg. Dienst Stadsbeheer te Maastricht

Omgevingsvergunning. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. voor het maken van een uitweg. Dienst Stadsbeheer te Maastricht Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Omgevingsvergunning voor het maken van een uitweg Dienst Stadsbeheer te Maastricht Zaaknummer: 2013-0213 Kenmerk: 2013/21381 d.d. 11 april 2013 Verzonden: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Ons kenmerk C2140613/3540209 op aanvraag om een omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) van Van Gansewinkel

Nadere informatie

I. BESLISSING. I.A. Algemeen

I. BESLISSING. I.A. Algemeen Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht BESCHIKKING van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 10 november 2009 Team Milieubeheer Nummer 2009INT250700

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927

Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 Ondermandaatbesluit Directeur Regionale Uitvoeringsdienst Zuid- Limburg bevoegdheden gemeente Schinnen (1 e wijziging) 2014/57927 De directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Zuid-Limburg Gelet op:

Nadere informatie

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

gelet op artikel 24, zesde lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Besluit van de deken in het arrondissement Zeeland-West-Brabant van 12 april 2017 tot vaststelling van de beleidsregel handhaving Wwft 2017 in het arrondissement Zeeland-West- Brabant De deken van de orde

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk ; Verordening peuterspeelzaalwerk Rotterdam 2007 De raad van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 februari 2007, 06jos14047; raadsstuk 2007-592;

Nadere informatie

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3

Bestuurlijke Boete. 2 Bestuurlijke boete Bestuurlijke boete 3 Bestuurlijke Boete Bestuurlijke Boete De bewaakt en bevordert een veilig en duurzaam gebruik van weg, water, lucht en rail door burgers en ondernemers. Dat wordt bijvoorbeeld gedaan door controles langs

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348

Rapport. Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348 Rapport Datum: 13 oktober 2003 Rapportnummer: 2003/348 2 Klacht Op 3 februari 2003 besloot de Nationale ombudsman een onderzoek uit eigen beweging in te stellen naar een gedraging van de Informatie Beheer

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht

Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Maastricht, 16 juni 2011 JZ 10.062 Regeling ter behandeling van individuele klachten binnen de Faculteit der van de Universiteit Maastricht Paragraaf 1 Reikwijdte van de regeling Artikel 1 Deze regeling

Nadere informatie

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal

het oprichten van een appartementengebouw Onyxdijk 167 te Roosendaal Stichting S&L Zorg T.a.v. D. van Randwijk Postbus 148 4700 AC Roosendaal NEDERLAND contactpersoon : Mevr. M. Bezemer (Aanw.op ma,di,do) Roosendaal : doorkiesnummer : (0165) 579875 (W20_vrl_OU) onderwerp

Nadere informatie

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK

VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK VERORDENING KWALITEITSREGELS PEUTERSPEELZAALWERK De raad van de gemeente Etten-Leur; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 maart 2005 inzake de verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk.

Nadere informatie

RWS-2017/34489 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8.

RWS-2017/34489 M. Inhoudsopgave. 1. Aanhef 2. Besluit 3. Voorschriften 4. Overwegingen 5. Conclusie 6. Ondertekening 7. Mededelingen 8. Onderwerp Maatwerkvoorschrift op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer voor Evides N.V., Dolfijnweg 21 te Rotterdam, voor het lozen van ketelspuiwater waaraan chemicaliën

Nadere informatie