Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden"

Transcriptie

1

2 Datum Uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden

3

4 3 van 28 Inhoudsopgave 1 Inleiding Aanleiding Probleemstelling en oplossing Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Toekomstige ontwikkelingen 8 2 Preventieve handhaving Inhoudelijke afspraken Procedurele afspraken 11 3 Melding en nadere eisen Toetsing Beoordelingsbrief Nadere eisen Publicatie, registratie en bewaking 18 4 Voorbereiding toezichtbezoek Documentonderzoek Checklist Wvo vaste objecten 21 5 Uitvoering toezichtbezoek Voorbereiding Controle 22 6 Bewaking en afhandeling toezichtbezoek Bezoekrapport en bevindingen Sanctiestrategie RWS Bestuursrechtelijke sanctiemiddelen 25 7 Bijlagen 27

5 4 van 28 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten kunnen stoffen vrijkomen welke in het oppervlaktewater terechtkomen. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken is, ter bescherming van het oppervlaktewater, het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten in werking getreden. Bij werkzaamheden die uitgevoerd worden boven en nabij rijkswateren is Rijkswaterstaat als waterkwaliteitsbeheerder bevoegd gezag. Bij werken eigen dienst is de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW)-Toezichteenheid Waterbeheer bevoegd gezag. 1.2 Probleemstelling en oplossing Hoewel het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten zelf overzichtelijk is, is gebleken dat beoordeling en handhaving van het lozingenbesluit op verschillende wijze geïnterpreteerd kan worden. Verschillende manieren van uitvoering en de toepassing van nieuwe technieken en werkwijzen spelen daarbij een rol maar ook verschillen in de wijze van beoordelen en handhaven van het Lozingenbesluit. Om hiervoor een oplossing te bieden en om aan de vraag vanuit de uitvoeringspraktijk te voldoen, is een uitvoeringskader voor de handhaving bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden gewenst. Dit kader beoogt uniformering in beoordeling en handhaving van het Lozingenbesluit te brengen. Geen strak keurslijf, maar een uitvoeringskader ontstaan en gevoed uit de uitvoeringspraktijk. Een kader dat ruimte laat voor maatwerk, en dat antwoord geeft op de vragen van de handhaver van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten. Het uitvoeringskader Lozingenbesluit Wvo vaste objecten sluit aan op het uitvoeringskader Werken eigen dienst Rijkswaterstaat. Het is een dynamisch document wat aan de ontwikkelingen van wetgeving en uitvoeringspraktijk aangepast zal worden en wordt daarom digitaal uitgebracht. 1.3 Lozingenbesluit Wvo vaste objecten Algemeen Het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten (Lvo) is een algemene maatregel van bestuur, die gebaseerd is op de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). Het Lvo is op 1 maart 1998 in werking getreden. In het besluit worden algemeen verbindende regels gesteld voor het (voorzienbaar) in het oppervlaktewater brengen van stoffen die vrijkomen bij reinigings- en conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten, gelegen in, boven of nabij het oppervlaktewater.

6 5 van 28 Indien de reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten vallen onder de werkingssfeer van het Lvo, dan wordt voor die werkzaamheden de vergunningplicht Wvo opgeheven. De te treffen maatregelen worden door de volgende drie factoren bepaald: - De toe te passen reinigings- of conserveringstechnieken (clusters technieken); - De afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, die bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden vrij kunnen komen (categorie stoffen); - De te nemen milieubeschermende maatregelen om emissies naar het oppervlaktewater te beperken, bijvoorbeeld door het toepassen van een afschermende hulpconstructie. De combinatie van reinigings- of conserveringstechnieken met de daarbij gebruikte of vrijkomende (afval)stoffen bepaalt de zogenaamde afschermingsklasse. Op basis van de vastgestelde afschermingsklasse wordt onder meer de afschermende hulpconstructie voorgeschreven. Het is toegestaan om stoffen die vrijkomen bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden in het oppervlaktewater te brengen, indien het lozen van stoffen plaatsvindt met inachtneming van de voorschriften in artikel 13 tot en met 27 Lvo. Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om nadere eisen te stellen ten aanzien van een aantal algemeen verwoorde voorschriften en om zo de te treffen maatregelen nader te concretiseren. In bijzondere gevallen kunnen deze nadere eisen ten aanzien van in het besluit genoemde onderwerpen aan individuele melders van vaste objecten worden opgelegd. Ingevolge het Lvo wordt door de eigenaar of beheerder van het vaste object het voornemen tot het verrichten van reinigings- of conserveringswerkzaamheden en het in dit kader (voorzienbaar) lozen gemeld aan het bevoegd gezag voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. De melding heeft voor het bevoegd gezag een signalerings- en controlefunctie. Het meldingsformulier is door de Minister vastgesteld in de Regeling meldingen Lozingenbesluit Wvo vaste objecten (Stcrt. 1999, 30, gerectificeerd in Stcrt. 1999, 85). De melding mag overigens ook met een niet door de Minister vastgesteld formulier worden gedaan. Er dienen wel de bij de regeling behorende bijlage vastgestelde gegevens te worden verstrekt, teneinde de melding te kunnen beoordelen Ongewone voorvallen Indien zich bij reinigings- of conserveringswerkzaamheden een ongewoon voorval voordoet waardoor nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het ontvangende oppervlaktewater kunnen ontstaan, moet de lozer onmiddellijk doelmatige en doeltreffende beheersmaatregelen treffen. Tevens wordt door de

7 6 van 28 lozer uiterlijk binnen 8 uren van het voorval melding gemaakt bij het bevoegd gezag. Zo spoedig mogelijk na het voorval wordt de eerder gedane melding ongewone voorvallen aangevuld met een onderzoeksrapport van onder meer oorzaken, gevolgen, omstandigheden en corrigerende maatregelen met betrekking tot het ongewone voorval. Het bevoegd gezag stelt het college van burgemeester en wethouders van de gemeente, waarin het vaste object zich bevindt, alsmede van de eerste gemeente die zich stroomafwaarts bevindt, van de melding ongewone voorvallen en het desbetreffende onderzoeksrapport op de hoogte Handhaving Op grond van artikel 29, onder a, van de Wvo heeft de waterkwaliteitsbeheerder de taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de voorschriften die bij of krachtens het Lvo zijn gesteld. Op grond van artikel 30 Wvo juncto art tot en met van de Wet milieubeheer (Wm) wijst de waterkwaliteitsbeheerder ambtenaren aan die binnen het ambtsgebied van de waterkwaliteitsbeheerder belast zijn met de bestuursrechtelijke handhaving van het Lvo en van het toezicht op de naleving van het Lvo door de onder hun gezag werkzame toezichthouders. Afdeling 5.2 in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) regelt in algemene zin onder meer de toezichtbevoegdheden. Het niet-melden ingevolge artikel 28 Lvo van het voornemen tot het verrichten van reinigings- of conserveringswerkzaamheden en het in dit kader (voorzienbaar) lozen moet worden onderscheiden van het niet voldoen aan de voorschriften in artikel 13 tot en met 27 Lvo. De algemene regels met betrekking tot bestuursrechtelijke handhaving, zoals (spoedeisende of preventieve) bestuursdwang en (preventieve) last onder dwangsom, zijn opgenomen in afdeling 5.3 en 5.4 van de Awb. De mogelijkheden tot bestuursrechtelijke handhaving zijn aanwezig. Daarnaast zijn strafrechtelijke sancties mogelijk. De volgende overtredingen kunnen zich voordoen: 1. Niet-tijdig melden van de werkzaamheden; 2. Opzettelijk niet-tijdig melden van de werkzaamheden; 3. Niet melden van de werkzaamheden; 4. Opzettelijk niet melden van de werkzaamheden; 5. Niet-voldoen aan de algemene regels; 6. Opzettelijk niet-voldoen aan de algemene regels; 7. Niet-voldoen aan de zorgplichtbepaling; 8. Niet voldoen aan nadere eisen. Opgemerkt wordt dat het belangrijk is om in geval van een overtreding te onderzoeken of sprake is van opzet in verband met de strafbaarheidstelling en de te volgen sanctiestrategie.

8 7 van 28 Op 1 januari 2008 is de (herziene) sanctiestrategie RWS (juni 2007) in werking getreden. In deze sanctiestrategie is vastgelegd op welke sanctionerend wordt opgetreden. De sanctiestrategie is een beslissingsondersteunend instrument. Bij belangrijke overtredingen (overtredingen van kernbepalingen) wordt in principe opgetreden met een handhavingsbeschikking en een proces-verbaal. De lijst van kernbepalingen 1 is door de IVW geadopteerd als Inspectiekader. Indien reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten plaatsvinden en er worden bij deze werkzaamheden stoffen in het oppervlaktewater gebracht, dan moet worden voldaan aan de voorschriften in artikel 13 tot en met 28 Lvo, alsmede aan de eventuele gestelde nadere eisen (art. 11, lid 1, Lvo). Een gedraging in strijd met de voorschriften uit het Lvo is derhalve verboden. Opgemerkt wordt dat de regels van het Lvo al van toepassing zijn, indien reinigings- of conserveringswerkzaamheden aan vaste objecten plaatsvinden en het is voorzienbaar dat bij deze werkzaamheden stoffen in het oppervlaktewater zullen worden gebracht (dreigende milieuschade). De zorgplichtbepaling, artikel 13 Lvo, doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van degene die loost of de eigenaar of beheerder van het vaste object. De zorgplicht is overigens in de voorschriften van het Lvo geconcretiseerd. De zorgplichtbepaling geldt voor alle afschermingklassen. Daar waar geen concretisering heeft plaatsgevonden of geen voorschriften zijn gesteld, kan de zorgplichtbepaling als vangnetvoorschrift worden beschouwd. De reikwijdte van de zorgplichtbepaling wordt begrensd door wat degene tot wie de bepaling zich in het concrete geval richt, weet of, onder meer gezien zijn specifieke kennis of hoedanigheid, had moeten weten, en waartoe deze redelijkerwijs in staat is. De zorgplichtbepaling heeft afdwingbare, preventieve werking. Het bevoegd gezag kan reeds bestuursrechtelijk handhaven als geen preventieve maatregelen worden genomen om dreigende milieuschade te voorkomen, en waar dit niet mogelijk is zoveel mogelijk te beperken. Omdat artikel 13, eerste lid van het Lvo strafrechtelijk moeilijk te concretiseren is, is het niet de bedoeling dat dit artikel strafrechtelijk wordt gehandhaafd. 2 1 bijlage 1 van Aanwijzing handhaving milieurecht (2005A027) van het Openbaar Ministerie. 2 Lozingenbesluit Wvo vaste objecten, Nota van Toelichting, Stb

9 8 van Toekomstige ontwikkelingen Besluit lozingen buiten inrichtingen Bij de modernisering van algemene regels in het kader van de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren is een aantal uitgangspunten geformuleerd. De nieuwe algemene regels dienen relevante en herkenbare milieudoelen. Activiteiten met een geringe milieubelasting worden niet of slechts globaal gereguleerd. De nieuwe algemene regels zijn zoveel mogelijk uniform, maar bieden ook ruimte voor flexibiliteit en innovatie. Waar nodig is ruimte voor maatwerk en/of gebiedsgerichte normering. Het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten heeft een actuele vertaling naar de praktijk in het Besluit lozingen buiten inrichtingen gekregen en later, voor inrichtingen, in het Activiteitenbesluit. Hierbij worden kleine en kortdurende lozingen, en een aantal technieken en middelen die weinig of geringe milieubezwaarlijkheid geven, ondergebracht onder de zorgplicht. Verder worden veel zaken die in het lozingenbesluit zijn geregeld ook in het nieuwe besluit ondergebracht waarbij een dynamisch deel de technieken en middelen in de ministeriële regeling terechtkomt. Indien vaste objecten worden gesloopt, gerenoveerd of gebouwd is het bijna onvermijdelijk dat vaste delen in het oppervlaktewater geraken. Het is daarom van belang dat initiatiefnemers bij deze werkzaamheden aan vaste objecten, die zich aan of boven het oppervlaktewater bevinden, zo veel mogelijk zullen trachten verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen. De werkwijze en een zorgvuldige bedrijfsvoering zijn daarbij van doorslaggevend belang. Daarom is het nodig dat bij de voorgeschreven melding een werkplan wordt overlegd. Het bevoegd gezag kan via artikel 2.1 maatwerkvoorschriften stellen met betrekking tot de werkwijze bij deze werkzaamheden. De vermoedelijke inwerkingtreding van het Besluit lozingen buiten inrichtingen wordt medio Vierde tranche Awb In de vierde tranche van de Algemene wet bestuursrecht wordt onder meer aandacht besteed aan (wijzigingen in) bestuurlijke handhaving. Het gaat dan om: codificatie van het legaliteitsbeginsel voor bestuurlijke sancties, regeling van het zwijgrecht, regeling van cumulatie van sancties, bestuurlijke boete, bestuursrechtelijke geldschulden, last onder dwangsom en last onder bestuursdwang. De vierde tranche Awb moet in 2009 in werking treden.

10 9 van 28 2 Preventieve handhaving 2.1 Inhoudelijke afspraken Inleiding: ervaringen uit de handhavingspraktijk Handhaving vraagt om een efficiënte wijze van inzet van (veelal beperkte) menskracht. Het optreden bestaat uit preventief toezicht en repressief toezicht. Met name preventieve handhaving, bestaande uit overleg, voorlichting en controlebezoeken, kan voor zowel de uitvoering van werken als ook voor de inzet van handhaving veel tijdsbesparing, frustratie en ergernis voorkomen. Dit heeft de ervaring bij een aantal regionale diensten inmiddels geleerd. Afhankelijk van de dienst, situatie en grootte van het werk kan het dus voordeel opleveren om als toezichthouder vroegtijdig contact te hebben met de melder of de initiatiefnemer. Zonder dit als vaste regel te stellen dient deze optie wel serieus bekeken te worden. Wanneer één en ander tot problemen mocht leiden met betrekking tot de gewenste functiescheiding kan overwogen worden om hierover afspraken te maken met de afdeling vergunningverlening Voorlichting en overleg Om het naleefgedrag te stimuleren, is het aspect preventieve handhaving een waardevol instrument om aan de voordeur alles goed te regelen. Tevens is dit een klantvriendelijke manier om het naleefgedrag te stimuleren. Het is echter van belang om ervoor te waken dat de toezichthouder niet als adviseur ingeschakeld wordt en de rol van adviesbureau op zich neemt. De toezichthouder kan wel het naleefgedrag bevorderen bijvoorbeeld op basis van compliance assistance. Hoe kan preventieve handhaving toepast worden en op welk moment in het administratieve proces is dit in te zetten? Hieronder zijn een 7-tal aangrijpingspunten (te beantwoorden vragen) benoemd, die vorm kunnen geven aan het preventief handhaven: 1. Wat is het doel van de melding? 2. Wie is meldingsplichtige? 3. Wat zijn de meldingsvereisten? 4. Wat zijn de indieningsvereisten? 5. Welke afschermingsklassen kunnen van toepassing zijn? 6. Welke hulpconstructie kan worden toegepast? 7. Wordt een kick-off gehouden? Bovenstaande aangrijpingspunten kunnen voorafgaand aan de melding en de feitelijke werkzaamheden aan de orde komen. Belangrijk is dat je alle bij het werk betrokken personen om de tafel hebt om zaken preventief mee door te nemen. Alleen dan kan tot een juiste en volledige melding worden gekomen, die goed aansluit op de uit te voeren (wijze van) werkzaamheden en de te treffen maatregelen.

11 10 van 28 De melding is een belangrijk contactmoment tussen melder en bevoegd gezag. Er ontbreekt echter een natuurlijk moment van voorlichting en overleg over het doen van de melding in het concrete geval. Juist voorlichting en overleg leiden tot het juist en volledig verstrekken van de vereiste gegevens in de melding. De regels van het Lvo en hun concrete toepassing kunnen door voorlichting en tijdens overleg worden verduidelijkt en uitgelegd. Problemen in de interpretatie van de regels kunnen hierdoor op tijd worden opgelost. Op basis van het bij het concept van de melding overgelegde gegevens kan het reeds duidelijk zijn dat de melder niet voldoet aan de in het Lvo gestelde regels. Er kan dan nog nader overleg volgen over de door de melder te ondernemen acties. Voorkomen kan worden dat de lozer wordt gedwongen om achteraf dure voorzieningen aan te brengen en ook dat de uitvoeringsplanning vertraagd wordt Meldingsdoel De melding dient verschillende functies: 1. Signaleringsfunctie. Door de melding wordt het bevoegd gezag geïnformeerd. In de melding vindt de vertaling plaats van algemene regels naar de concrete activiteiten. De bij de melding verstrekte gegevens kunnen als basis dienen voor een toezichtchecklist op maat. 2. Controlefunctie. Het bevoegd gezag kan na kennisname van de melding beoordelen of: - Terecht met een melding is volstaan of dat toch sprake is van een vergunningplichtge activiteit (bijvoorbeeld aanbrengen van creosoot, aanbrengen asfalt, enz.); - De voorgenomen activiteiten voldoen aan de algemene voorschriften van het besluit. In het algemeen mag worden aangenomen dat het bevoegd gezag in staat is om, louter op grond van de overgelegde schriftelijke stukken, een oordeel te vormen over de lozingssituatie; - Nadere eisen moeten worden gesteld. Het meldingsformulier biedt het bevoegd gezag inzicht in de voorgenomen reinigings- of conserveringswerkzaamheden en de te realiseren afschermende hulpconstructie. De termijn van melden, namelijk ten minste zes weken voorafgaand aan de uitvoering, geeft het bevoegd gezag de benodigde tijd voor het beoordelen van de melding, het eventueel stellen van een nadere eis, het inplannen van toezicht, enz. Daarnaast wordt van het bevoegd gezag gevraagd aandacht te hebben voor een correcte uitvoering van de melding en punten als zorgplicht, good house-keeping en dergelijke.

12 11 van Meldingsvereisten In het overleg zoals onder paragraaf is besproken, kunnen de minimale vereisten van de melding worden doorgenomen. Het betreft alle vereisten die vastgelegd zijn in artikel 28, lid 2, van het Lvo Afschermingsklassen Tijdens het overleg zoals in paragraaf is besproken, kunnen de toe te passen afschermingsklassen worden toegelicht. In bijlage 1 is een opsomming gegeven van toe te passen afschermingsklassen Hulpconstructie In het lozingenbesluit staat precies aangegeven welke afschermende hulpconstructie benodigd is voor welke afschermingsklasse. In voorkomende gevallen is het echter ondoenlijk deze gedetailleerde uitwerking op het vaste object van toepassing te laten zijn. Daarom kan het noodzakelijk zijn maatwerk te leveren door de initiatiefnemer of de melder en afstemming hiervoor te zoeken met het bevoegd gezag. Het maatwerk kan worden vastgelegd in een zogenaamde Best Practice. 2.2 Procedurele afspraken Algemeen De procedurele behandeling van een Lvo-melding vindt plaats in overeenstemming met de werkinstructie Beoordeling meldingen en toezichtbezoek: vaste objecten, documentnummer P02.W04 uit het kwaliteitsmanagementsysteem RWS 3. De melder wordt door het bevoegd gezag schriftelijk op de hoogte gesteld van de ontvangst van de melding, waarbij het resultaat van de beoordeling wordt meegedeeld. Als een voornemen bestaat om een nadere eis te stellen, wordt dit gelijktijdig kennisgegeven. Bij werken eigen dienst is de Inspectie het bevoegd gezag voor de handhaving. De Inspectie beoordeelt de Lvo-melding. De procedurele behandeling van een Lvo-melding eigen dienst vindt plaats in overeenstemming met hoofdstuk 3 van het Uitvoeringskader werken eigen dienst Rijkswaterstaat, IVW, februari Het toezicht op de naleving van het Lvo, de bestuursrechtelijke handhaving van het Lvo en de afhandelingen daarvan vinden plaats in overeenstemming met het formulier HH2.04.C5 checklist Lozingenbesluit Wvo vaste objecten 5 en de Herziene sanctiestrategie RWS. 3 <http://www.helpdeskwater.nl/emissiebeheer/handhaving/uitvoering_rws/houden_van_toezicht/>. 4 <http://www.ivw.nl/onderwerpen/waterbeheer/eigen_werken_rijkswaterstaat> 5 Als 3

13 12 van 28 Bij werken eigen dienst vindt het toezicht op de naleving van het Lvo en de handhaving van het Lvo plaats in overeenstemming met hoofdstuk 3 van het Uitvoeringskader werken eigen dienst Rijkswaterstaat, IVW, februari Paraplumelding Een paraplumelding Lvo is een melding ingevolge artikel 28 Lvo die van toepassing is op meer dan één vast object. Voorwaarde is wel dat de bij de reinigings- of conserveringswerkzaamheden, de gebruikte of vrijkomende categorie stoffen en de uitvoering van de hulpconstructies dezelfde zijn. Een paraplumelding kan worden gedaan, mits er één coördinerende melder is en het ontvangende oppervlaktewater geen bijzondere bescherming behoeft. Ten minste zes weken voordat met de eerste werkzaamheden aan het eerste vaste object wordt aangevangen, moet de paraplumelding zijn gedaan bij het coördinerende bevoegd gezag binnen wiens gebied de eerste werkzaamheden zullen plaatsvinden. Voordat een melder een paraplumelding Lvo doet, vindt over de paraplumelding vooroverleg plaats tussen de coördinerende melder en het coördinerende bevoegd gezag. Tijdens het vooroverleg kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld het gewenste aanspreekpunt en de eisen van correspondentie. Tevens kan nadere afstemming plaatsvinden over de wijze van beoordeling van en het toezicht houden op de paraplumelding Meldingsplichtige: eigenaar, beheerder of gemachtigde Het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten richt zich op de lozer. Ten aanzien van de melding is dit specifiek vertaald naar de eigenaar of beheerder van het vaste object. De melder is primair verantwoordelijk voor het verrichten of doen verrichten van de werkzaamheden. De melder draagt zorg voor de naleving van de voorschriften van het besluit en mogelijke gestelde nadere eisen. Ingevolge artikel 2:1, lid 1, van de Awb kan de melder zich ter behartiging van zijn belangen in het verkeer met bestuursorganen laten bijstaan of door een gemachtigde laten vertegenwoordigen. Artikel 2:1, lid 2, van de Awb geeft aan dat het bestuursorgaan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging kan verlangen. Indien een gemachtigde de Lvo-melding doet, wordt een bewijs van machtiging gevoegd bij de melding. Voor het overige wordt specifiek gewezen naar het Uitvoeringskader werken eigen dienst Rijkswaterstaat, IVW, februari 2008 en het Uitvoeringskader innovatief aanbesteden 6. Een Lvo-melding moet volledig en tijdig zijn ingediend bij het bevoegd gezag binnen wiens gebied de werkzaamheden zullen plaatsvinden. 6 <http://www.ivw.nl/onderwerpen/waterbeheer/eigen_werken_rijkswaterstaat/index.aspx.>.

14 13 van 28 De volledigheidstoets vindt plaats aan de hand van de Werkinstructie beoordeling meldingen en toezichtbezoek: vaste objecten. Opgemerkt wordt dat een Lvo-melding werken eigen dienst in tweevoud moet worden ingediend bij het bevoegd gezag. Een onvolledige melding (niet conform artikel 28, lid 2 Lvo) wordt beschouwd als een gedane melding die niet voldoet aan de algemene regels. De Lvo-melding wordt gedaan ten minste zes weken voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. Wanneer bij de melding essentiële gegevens ontbreken, waardoor het bevoegd gezag de melding niet of niet goed kan beoordelen, doet het bevoegd gezag hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de melder. Hierbij wordt de melder schriftelijk, per brief, fax of , bericht dat de melding niet volledig is en zal gevraagd worden om aanvullende gegevens alsnog te verstrekken. Na ontvangst van de aanvullende gegevens, wordt de melding opnieuw getoetst op volledigheid. Indien aanvullende gegevens zijn verstrekt, begint de termijn van zes weken te lopen op de datum van aanvulling van de ontbrekende gegevens. De datum waarop de termijn van zes weken wordt gebaseerd, is de datum waarop de (volledige) melding is gepost (verzendtheorie). Een Lvo-melding die via de wordt verzonden, is tijdig ingediend indien deze ten minste zes weken voordat met de werkzaamheden en het (veranderde) lozen wordt aangevangen, is ontvangen (ontvangsttheorie). Indien de Lvo-melding bij het verkeerde bevoegd gezag is ingediend, wordt deze melding in overeenstemming met artikel 2:3, lid 1, Awb direct doorgezonden door de ontvanger naar het juiste bevoegd gezag onder gelijktijdige mededeling daarvan aan de afzender Kick-off Na de beoordeling van de melding en vlak voor de feitelijke start van de werkzaamheden kan het nuttig en effectief zijn om in het kader van preventieve handhaving met de betrokkenen op locatie de volgende zaken door te nemen, bijvoorbeeld in een zogenaamde toolboxmeeting 7. Het vaste object. De beoordeelde melding in het algemeen. De omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden. De periode van uitvoering. De contactpersonen vanuit de lozer of de uitvoering. De contactpersonen vanuit de afdeling Handhaving. De vergunningen of meldingen betrekking hebbende op het werk. 7 Bedrijven die een VCA-systeem hebben houden een toolboxmeeting voor instructies naar de medewerkers. Wanneer en wie deze toolboxmeeting krijgen, wordt vastgelegd in het systeem.

15 14 van 28 De essentiële onderdelen uit de melding, die een risico kunnen vormen in de uitvoering. De wijze waarop de sanctiestrategie wordt toegepast. De rol van Handhaving bij incidenten en ongewone voorvallen. De communicatiestructuur. Afhankelijk van de grootte van het vaste object, de wijze van werkzaamheden en/of bijzondere omstandigheden kunnen bij de kick-off aanwezig zijn degenen die (voor)overleg hebben gehad, de beoordelaar van de melding, de toezichthouder, de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de uitvoerder of de lozer.

16 15 van 28 3 Melding en nadere eisen 3.1 Toetsing Volledigheid De volledigheidstoets vindt plaats aan de hand van de werkinstructie beoordeling meldingen en toezichtbezoek: vaste objecten, HH2.04.W5. Wanneer de melding blijvend niet voldoet aan de in de Lvo opgenomen eisen, dan kan bestuursrechtelijk en strafrechtelijk worden opgetreden. De meldingsvereisten zijn opgenomen in artikel 28, lid 2, van het Lvo Tijdigheid De Lvo-melding wordt gedaan ten minste zes weken voordat met de werkzaamheden lozen. Opgemerkt wordt dat, wanneer de werkzaamheden binnen zes weken worden aangevangen na het indienen van de melding artikel 28, lid 1, van het Lvo wordt overtreden. Deze overtreding kan strafrechtelijk worden gehandhaafd Juistheid Het beoordelen van de melding op juistheid omvat het beantwoorden van de volgende drie vragen: - Kan terecht met een melding worden volstaan of is toch sprake van een vergunningplichtige activiteit? - Voldoen de voorgenomen activiteiten en het werkplan aan de algemene voorschriften van het besluit, met name de keuze van de afschermingsklasse en de uitvoering van de hulpconstructie? - Moeten nadere eisen worden gesteld of gelden de desbetreffende verstrekte gegevens bij de melding als concrete invulling van de voorschriften? Beslissingsondersteunend computerprogramma vaste objecten Voor het vaststellen van de afschermingsklasse en de voorschriften wordt uitgegaan van het gebruik gebruik te maken van een beslissingsondersteunend computerprogramma. Dit in verband met de gewenste uniformiteit van de beoordeling van meldingen. Hiervoor is het programma Lozingenbesluit Wvo Vaste Objecten, Versie 1.0, juli 1998 beschikbaar. Dit programma leidt u per reinigings- of conserveringswerkzaamheid via een aantal vragen door het Lvo. Het resultaat is de vaststelling van de afschermingsklasse en de relevante voorschriften van het Lvo. Het programma is te downloaden via <www.helpdeskwater.nl>, rubriek Wet- en regelgeving, Wet verontreiniging oppervlaktewateren, Lozingenbesluit Wvo vaste objecten, en de link Programma Wvo vaste objecten. De resultaten uit het programma zijn voorschriften die via kopiëren en plakken overgebracht kunnen worden in een word-document en als bijlage bij de beoordelingsbrief gevoegd worden.

17 16 van 28 Om het programma goed en uniform toe te passen, is een gebruikersinstructie ontwikkeld (bijlage 2). 3.2 Beoordelingsbrief Algemeen In de wet is niet geregeld dat het bevoegd gezag op een melding moet reageren. De IVW hanteert, in haar rol als bevoegd gezag, in de praktijk de werkwijze om met een schriftelijke reactie op een melding te reageren. In voorkomende gevallen moet het bevoegd gezag aan de melder schriftelijk meedelen dat de (voorgenomen) lozing Wvo-vergunningplichtig is en niet valt onder de werkingssfeer van het besluit. Wanneer er geen Wvo-vergunning nodig is, moet er in voorkomende gevallen op worden gewezen dat de (voorgenomen) lozing niet voldoet aan de in het lozingenbesluit gestelde regels of moeten eventueel nadere eisen worden gesteld. Ter zake van de reactie op een melding bestaat geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming. Of de melding terecht is gedaan, volgt rechtstreeks uit de wet. Noch de melding, noch de reactie daarop heeft een rechtsgevolg. Immers, de in artikel 2b, lid 1 van de Wvo bedoelde meldingsplicht ingevolge een AMvB ex artikel 2a, lid 1 en lid 2, van de Wvo staat los van de gelding van de AMvB voor de meldingsplichtige lozing. De AMvB-verplichtingen gelden ook rechtstreeks zonder dat de melding is gedaan Inhoud In de brief van het bevoegd gezag wordt de beoordeling vastgelegd. De melding is dan inhoudelijk beoordeeld en er is vastgesteld of de voorgenomen reinigingsof conserveringswerkzaamheden voldoen aan de regels van het lozingenbesluit. In de beoordelingsbrief wordt ten minste vermeld: - Datum en inboekdatum van de melding of de aanvullingen er op; - NAW-gegevens van het vaste object of in specifieke gevallen de betreffende coördinaten; - Naam en kwetsbaarheid van het ontvangende oppervlaktewater; - Toe te passen reinigings- en conserveringstechnieken; - Categorie van de gebruikte (hulp)stoffen; - Indeling in de afschermingsklasse; - Conclusies ten aanzien van toetsing werkplan of bestek; - Startdatum en einddatum van de werkzaamheden; - 48-uurs meldplicht van aanvang en beëindiging van de werkzaamheden; - Wijze van melden van ongewone voorvallen. Aan de beoordelingsbrief wordt een bijlage verbonden. In deze bijlage zijn de belangrijkste voorschriften van het Lozingenbesluit Wvo vaste objecten samengevat, die van toepassing zijn op het concrete werk (zie 3.1.4).

18 17 van 28 Een voorbeeld-beoordelingsbrief is als bijlage opgenomen (bijlage 3) Termijnen en afschriften Er wordt door het bevoegd gezag naar gestreefd om binnen vijf werkdagen na het inboeken van de melding de beoordelingsbrief te zenden aan de melder. 8 Een afschrift van de beoordelingsbrief wordt gezonden aan: - De lozer; - De uitvoerder; - De (haven)politie; - De (integrale) RWS-toezichthouder, en - De desbetreffende gemeente. 3.3 Nadere eisen Inhoudelijk Het lozingenbesluit geeft de mogelijkheid om voor de afschermingsklassen I tot en met VI nadere eisen te stellen ten aanzien van: - Het maximale gehalte aan stoffen in ontvetters bij het lozen, of - De bepaling van het gehalte aan stoffen in ontvetters door een aan te geven meetfrequentie, meetvoorschrift of analysemethode. Het lozingenbesluit geeft de mogelijkheid om voor de afschermingsklassen III tot en met VI nadere eisen te stellen bij werkzaamheden aan vaste objecten in direct contact met oppervlaktewater. Dit bij werkzaamheden aan het beweegbare deel van vaste objecten of bij werkzaamheden aan hoge, smalle vaste objecten ten aanzien van de mate waarin en de wijze waarop de hulpconstructie de ruimte waarin wordt gewerkt, omsluit. Ontvetters op basis van detergenten worden in bepaalde gevallen toegevoegd aan het afspuitwater. Ten aanzien van zich in het te lozen afspuitwater bevindende ontvetters kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen. Uitgangspunt voor de beoordeling of een nadere eis gesteld moet worden, vormt het algemene verwoorde waterkwaliteitsbeleid, dat tevens tot uitdrukking komt in het toepassen van de beste beschikbare technieken. Ten aanzien van de hulpconstructie bij het beweegbare deel van een brug of aanlegsteiger kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen. Het stellen van nadere eisen is alleen opportuun indien de brug of aanlegsteiger regelmatig moet worden geopend om stremmingen te voorkomen. Indien de brug of aanlegsteiger tijdens de duur van de werkzaamheden niet behoeft te worden geopend, hoeven geen nadere eisen te worden gesteld. 8 Voor eigen werken conform Uitvoeringskader Werken eigen dienst Rijkswaterstaat

19 18 van 28 Bij nadere eisen kunnen voorschriften, inhoudende good housekeepingmaatregelen, worden gesteld om bij werkzaamheden aan vaste objecten, die in direct contact staan met het oppervlaktewater, verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen, dan wel zoveel mogelijk te beperken. Voor werkzaamheden aan hoge, smalle objecten kan het bevoegd gezag ten aanzien van de hulpconstructie nadere eisen stellen. Deze nadere eisen moeten knelpunten, zoals instabiliteit van het vaste object en de onmogelijkheid om een hulpconstructie aan te brengen, opheffen Procedureel Nadere eisen zijn besluiten waarop de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is. Overigens is het weigeren van het stellen van nadere eisen op verzoek van derden eveneens een voor bezwaar en beroep vatbare beslissing. Voor de totstandkoming van een besluit tot het stellen van nadere eisen zijn een aantal paragrafen uit de Awb van toepassing. Voor het stellen van nadere eisen is overigens geen procedure uit de Awb verplicht gesteld. De minimale procedure van titel 4.1 Awb kan worden gevolgd en zou er als volgt uit kunnen zien voor het ambtshalve stellen van nadere eisen: - Kenbaar maken van het voornemen tot het stellen van nadere eisen: afd. 3.2 en 3.7 Awb; - Melder in de gelegenheid stellen zijn zienswijze te geven: art. 4:7, 4:8 en 4:9 Awb; - Opstellen besluit, bekendmaking en mededeling doen: afd. 3.6 en Awb en art. 31 Lvo; - Mogelijkheid voor bezwaar, beroep en verzoek tot voorlopige voorziening bij bestuursorgaan: art. 7:1, 8:81 en afd. 7.2 Awb; - Nieuw besluit van bestuursorgaan: art. 7:11 Awb. Binnen acht weken vanaf het kenbaar maken van het voornemen tot het stellen van nadere eisen moet een beschikking door het bevoegd gezag zijn afgegeven. De termijn voor het indienen van zienswijzen bedraagt 4 weken en voor een bezwaarschrift zes weken. 3.4 Publicatie, registratie en bewaking Melding Het publiceren van de melding is sinds 1 januari 2008 niet meer verplicht. Als er een nadere eis is opgenomen dan moet op grond van artikel 31 van Lvo wel een publicatie worden gedaan door kennisgeving in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen.

20 19 van Wvo-Info De melding, de definitieve beoordelingsbrief en de definitieve beschikking nadere eisen worden geregistreerd in Wvo-Info. De registratie vindt plaats in overeenstemming met: - De Samenvattingskaart Lozingenbesluiten Wvo-Info, versie 5.6, december 2002; - De Samenvattingskaart Vergunningverleningsprocedure Wvo-Info, versie 5.7, februari 2003 en; - De Samenvattingskaart Vergunningen, versie 5.7, februari De registratie geschiedt zodanig dat de IVW herkenbaar is als bevoegd gezag bij werken eigen dienst.

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten

Handhavingsbeleidsplan. Omgevingsrecht 2011-2015. BMW-gemeenten Handhavingsbeleidsplan Omgevingsrecht 2011-2015 BMW-gemeenten Gemeente Bedum Gemeente De Marne Gemeente Winsum S. Bergsma, Bedum, juni 2011 1 Voorwoord Sinds 1 oktober 2010 is Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL

ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN HET OPTREDEN VAN DE PROVINCIALE OVERHEID ALS BEVOEGD GEZAG WABO (Wm) IN HET DOSSIER NORTH REFINERY TE DELFZIJL Groningen, mei 2011 Ten geleide In maart 2010 ontving het

Nadere informatie

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden

Landelijk expertisecentrum Brandweer & BRZO. Toezicht en handhaving industriële veiligheid. Praktijkvoorbeelden Toezicht en handhaving industriële veiligheid Praktijkvoorbeelden Opdrachtgever : Landelijk Expertisecentrum BrandweerBRZO Datum : 2 maart Status : Concept 1 1 Introductie In Nederland is de organisatie

Nadere informatie

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink,

de Minister van VWS, de heer dr. A. Klink Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Advies inzake Tijdelijke regeling WMG Geachte heer Klink, POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN de Minister van VWS, de heer dr.

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

Richtlijn Klachtbehandeling

Richtlijn Klachtbehandeling Gemeente Amsterdam Richtlijn Klachtbehandeling Taken, verantwoordelijkheden en procedures bij het vormgeven van het beleid over klachtbehandeling Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Taken en

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003.

Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. HET ALGEMEEN BESTUUR VAN WSD Gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van WSD; Gelet op de ter zake gegeven instemming van de Centrale Ondernemingsraad van WSD d.d. 22 september 2003. Gelet op de

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan?

Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Van publiek naar privaat: en de gemeente dan? Onderzoek naar hoe de gemeente Helmond aan de hand van in kaart gebrachte gevolgen van private kwaliteitsborging zo voorbereid mogelijk kan inspelen op het

Nadere informatie

Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland

Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland Inspectieprogramma BRZO 2007-2012 Utrecht-Flevoland Hulpverleningsdienst Flevoland Veiligheidsregio Utrecht Hulpverleningsdienst Groningen Regionale brandweer Amsterdam e.o. Inhoudsopgave 1. Inleiding...3

Nadere informatie

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT

I. SAMENVATTING ONTWERP-BESLUIT Afdeling Vergunningverlening Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht ONTWERP-BESLUIT van GS van Utrecht Tel. 030-2589111 www.provincie-utrecht.nl Datum 16 november 2010 Team Milieubeheer Nummer

Nadere informatie

Doel van de nota. Leeswijzer

Doel van de nota. Leeswijzer Doel van de nota Deze notitie Ontheffingenbeleid keur Wetterskip Fryslân geeft inhoud aan de uitwerking van beleid en beleidsregels die toegepast worden bij de beoordeling van ontheffingsaanvragen op grond

Nadere informatie

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding

Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Leidraad Veiligheid publieksevenementen Een systematische aanpak voor risicoanalyse en voorbereiding Voorwoord Voor u ligt de Leidraad Veiligheid publieksevenementen. Deze is door het Nibra ontwikkeld

Nadere informatie

De Warmtewet oktober 2013

De Warmtewet oktober 2013 De Warmtewet oktober 2013 INHOUD I. De Warmtewet samengevat 3 1. Inleiding 4 2. Warmtewet algemeen 4 3. Verplichtingen leverancier 6 4. Tarieven 8 5. Noodvoorziening en compensatie 9 6. Vergunningen 9

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie

DCMR milieudienst Rijnmond. Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. r? ţ\

DCMR milieudienst Rijnmond. Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel. r? ţ\ m DCMR milieudienst Rijnmond Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente Krimpen aan den IJssel r? ţ\ 1 m DCMR milieudienst Rijnmond Werkplan 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond voor de gemeente

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie

Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke communicatie van advocaten bij de interceptie van telecommunicatie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl Onderzoek naar de waarborging van de vertrouwelijke

Nadere informatie

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen

Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid. publieksevenementen. Veiligheidsregio Groningen Regionale multidisciplinaire leidraad veiligheid publieksevenementen Veiligheidsregio Groningen Versie april 2012 Steller: L. de Jong Beleidsmedewerker GHOR Groningen In samenwerking met de leden van de

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Wat betekent de WNT voor ù? Informatie over de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer);

Gelezen het voorstel van het college van - - (datum en eventueel nummer); 1/50 Inhoudsopgave Afvalstoffenverordening gemeente Noordenveld 2011...2 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN...2 Artikel 1. Begripsomschrijvingen...2 PARAGRAAF 2. INZAMELING VAN HUISHOUDELIJKE AFVALSTOFFEN...3

Nadere informatie

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten,

3. De provincie Drenthe, handelend ter uitvoering van het besluit van Gedeputeerde Staten, Bestuursovereenkomst LAT RB, Regio Noord De ondergetekenden, 1. De provincie Groningen, handelend ter uitvoering van het besluit van College van Gedeputeerde Staten, in deze vertegenwoordigd door. 2. De

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016

Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 Preventie- en handhavingsplan alcohol gemeenten Heusden en Waalwijk 2014-2016 1 Inhoudsopgave Pagina Samenvatting 3 1.Inleiding 4 1.1. Aanleiding 4 1.2. Inhoud preventie- en handhavingsplan alcohol 4 1.3.

Nadere informatie

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0

Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Beleidsregels Wmo 2015 Hoeksche Waard versie 3.0 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Algemene uitgangspunten... 4 Inleiding... 4 Opdracht Wmo 2015 aan de gemeente... 4 Kwaliteit... 5 Wat wordt van burgers verwacht...

Nadere informatie