Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage 2013.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage 2013."

Transcriptie

1 CMFB Agendapunt: 5 Sittard, 10 oktober 2013 AAN DE COMMISSIE MIDDELEN EN FINANCIEEL BELEID Onderwerp: Najaarsrapportage 2013; 3e begrotingswijziging 2013./. Hierbij bieden wij u de Najaarsrapportage 2013 met peildatum 1 september 2013 aan. In deze rapportage, periode 1 januari 2013 tot 1 september 2013, wordt teruggekeken op de afgelopen acht maanden en een doorkijk gemaakt naar de rest van het jaar. De in deze rapportage opgenomen gewijzigde begroting betreft de prognose zoals opgenomen in de voorjaarsrapportage. De rapportage kenmerkt zich door informatie over de programma s, investeringskredieten, kostensoorten en onttrekkingen aan de bestemmingsreserves en voorzieningen. Vanwege de toenemende actualiteit van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) wordt aan dit onderwerp niet alleen aandacht geschonken in de meerjarenraming, begroting en jaarrekening, maar wordt ook hierop teruggekomen in de tussentijdse rapportages (hoofdstuk 5). In hoofdstuk 2 wordt over de programma s gerapporteerd. In de begroting 2013 zijn de onderdelen wat willen we bereiken en wat doen we ervoor als volgt gepresenteerd. Wat willen we bereiken is gepresenteerd als kop en wat we vervolgens doen om dit te bereiken wordt puntsgewijs weergegeven. In de najaarsrapportage geldt voor de punten met een blije smiley dat ze volgens planning verlopen, deze behoeven dan ook geen toelichting. Voor de punten met een droevige smiley geldt dat ze afwijken van de planning en realisatie binnen gestelde termijn onzeker is, hierop wordt vervolgens een toelichting gegeven. Daarnaast is in deze najaarsrapportage de neutrale smiley toegevoegd. Hiervoor geldt een afwijking van de planning, maar realisatie binnen de gestelde termijn. Ook hierbij wordt steeds een toelichting gegeven. In een afzonderlijke paragraaf wordt de procedure over de investeringskredieten nader toegelicht en wordt gerapporteerd over de door het dagelijks bestuur verleende kredieten. De kostensoorten (hoofdstuk 3) geven in één oogopslag de bij de voornemens behorende financiële informatie. De onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves en voorzieningen (hoofdstuk 4) worden nader toegelicht. Financiële consequenties Op basis van de huidige inzichten is het resultaat van de Najaarsrapportage : positief rekeningresultaat 2012 WBL /2

2 positieve ontwikkeling overige opbrengsten De loods Herkenbosch is verkocht en de waterschapsbelastingen nemen toe als gevolg van de afsluiting van het belastingjaar 2008 en de bijgestelde prognose. hogere kosten Deze hebben vooral betrekking op de afschrijvingen en diensten en bijdragen aan derden. Aangezien resultaatsbestemming een bevoegdheid is van het algemeen bestuur bij de vaststelling van de jaarrekening, wordt het positieve resultaat van deze rapportage toegevoegd aan de post onvoorzien, waardoor deze bedraagt (primitief , voorjaarsrapportage en najaarsrapportage ). Kortheidshalve volstaan wij verder met een verwijzing naar de Najaarsrapportage Wij zijn voornemens het algemeen bestuur voor te stellen: 1. de Najaarsrapportage 2013 vast te stellen; 2. het resultaat van toe te voegen aan de post onvoorzien; 3. de begroting 2013 te wijzigen conform de bij deze notitie behorende 3 e begrotingswijziging Graag vernemen wij uw advies ter zake. Het dagelijks bestuur, de secretaris/directeur, ing. J.M.G. In den Kleef de voorzitter, dr. J.J. Schrijen /2

3 Najaarsrapportage 2013

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding Programmaplan Programma Plannen Programma Watersysteem Programma Veiligheid Programma Zuiveren Programma Instrumenten Programma Bestuur, externe communicatie en belastingen Programma Bedrijfsvoering Investeringskredieten Kostensoorten Kosten Opbrengsten Onvoorzien Onttrekkingen bestemmingsreserves en voorzieningen Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof) / Waterschap Roer en Overmaas 1

6 2 Najaarsrapportage 2013

7 1 Inleiding De begroting is opgezet en vastgesteld op programmaniveau. Een programma is een samenhangend geheel van activiteiten op basis waarvan het bestuur het beleid van het waterschap vaststelt. De volgende zeven programma s zijn gedefinieerd: Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur en externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering In de begroting wordt per programma ingegaan op de volgende onderdelen: Wat willen we bereiken Wat doen we Kosten Investeringen Om de leesbaarheid te bevorderen zijn in de begroting 2013 de onderdelen wat willen we bereiken en wat doen we ervoor ten opzichte van de begroting 2012 op een andere wijze gepresenteerd. Deze presentatiewijze is gevolgd in de voorjaarsrapportage en wordt dan ook gevolgd in de najaarsrapportage. Wat willen we bereiken Wat doen we ervoor Wat willen we bereiken wordt gepresenteerd als kop en wat we vervolgens doen om dit te bereiken wordt puntsgewijs weergegeven. In deze najaarsrapportage geldt, evenals in de voorjaarsrapportage, voor de punten met een blije smiley dat ze volgens planning verlopen, deze behoeven dan ook geen toelichting. Voor de punten met een droevige smiley geldt dat ze afwijken van de planning en realisatie binnen de gestelde termijn onzeker is, hierop wordt vervolgens een toelichting gegeven. Daarnaast is in deze najaarsrapportage de neutrale smiley toegevoegd hiervoor geldt een afwijking van de planning maar realisatie binnen gestelde termijn. Ook hierbij wordt steeds een toelichting gegeven. Verder wordt in de najaarsrapportage, met peildatum 1 september 2013, per programma gerapporteerd over de realisatie van de eerste acht maanden en wordt een prognose afgegeven tot en met december 2013, voor de kosten, investeringen en kengetallen. Evenals in de begroting en voorjaarsrapportage is een aparte paragraaf gewijd aan de procedure betreffende investeringskredieten. Bij vaststelling van de begroting voteert het algemeen bestuur per programma een krediet. Het dagelijks bestuur stelt vervolgens het krediet per individueel project ter beschikking. Naast de programma s zijn de kostensoorten verplicht. Volgens de voorschriften zijn deze van informatieve waarde waardoor een toelichting hierop niet verplicht is. Omdat een toelichting de besluitvorming ten goede komt wordt, evenals in de begroting en de voorjaarsrapportage, op hoofdlijnen een korte toelichting gegeven. In deze tussentijdse rapportage wordt dezelfde systematiek gevolgd, zie hoofdstuk / Waterschap Roer en Overmaas 3

8 In hoofdstuk 4 wordt gerapporteerd over de onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves en voorzieningen. In hoofdstuk 5 wordt de wet Hof aangehaald en het geprognotiseerde EMUsaldo 2013 weergegeven. 4 Najaarsrapportage 2013

9 2 Programmaplan In dit programmaplan wordt het naar de programma's onderscheiden en te realiseren beleid voor het waterschap voor 2013 weergegeven, aangevuld met de realisatie hiervan in de eerste acht maanden en een prognose voor het gehele verslagjaar. Kosten Programmatotaal Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Programmatotaal exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en de doorberekening van bedrijfsvoering naar de programma's Het programma bedrijfsvoering heeft een bijzondere functie. Het bevat alle activiteiten die erop gericht zijn de organisatie te ondersteunen bij het realiseren van de bestuurlijke doelstellingen. Hier worden de ondersteunende activiteiten verantwoord en uiteindelijk doorberekend naar de programma's. Alle kosten die betrekking hebben op huisvesting, informatiebeleid en automatisering behoren tot het programma bedrijfsvoering. Evenals de kosten van juridische, facilitaire, financiële en personeelsaangelegenheden. Ook de salariskosten en de rente en afschrijvingen worden verantwoord binnen dit programma. Aangezien het overgrote deel van bovengenoemde kosten eenmaal per jaar wordt doorberekend naar de programma s, bij het opmaken van de jaarrekening, wordt met deze doorberekening in deze najaarsrapportage geen rekening gehouden. Bovendien is in het programmatotaal de te betalen bijdrage 2013 Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) van en Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) van buiten beschouwing gelaten. Deze verplichte bijdragen worden maandelijks voor 1/12 deel betaald. Investeringen Programma Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Plannen Watersysteem Veiligheid Zuiveren Instrumenten Bestuur, externe communicatie en belastingen Bedrijfsvoering Totaal netto investeringsuitgaven / Waterschap Roer en Overmaas 5

10 2.1 Programma Plannen Programma-inhoud Dit programma is vooral gericht op het opstellen van eigen plannen en overige beleidsaspecten. Ook de kosten voor studie en onderzoek voor het formuleren van nieuw beleid maken hier deel van uit. Het belangrijkste beleidsplan is het waterbeheersplan met de nieuwe beleidsaspecten zoals de Kaderrichtlijn Water, waterbeheer 21 e eeuw / Nationaal Bestuursakkoord Water en Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR). Maar ook hiervan afgeleide werkprocessen en beleidsplannen, zoals plannen van derden, gebiedsgericht werken, landinrichting, watertoets en wateradvies, het beheersplan waterkeringen en het calamiteitenplan, het grondbeleid, recreatief medegebruik, cultuurhistorische waarden, visserij en jacht worden tot dit programma gerekend. Op 29 september 2009 is het Waterbeheerplan (WBP) vastgesteld waarin opgenomen de Kaderrichtlijn Water, waterbeheer 21 e eeuw/nationaal Bestuursakkoord Water, Gewenst Grond en Oppervlaktewater Regime (GGOR) en andere beleidsvelden die de komende jaren richtinggevend zijn voor onze werkzaamheden. Het waterbeheersplan maakt deel uit van de algemene plansystematiek, met onder andere het Provinciaal Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan Maas. Op de maatregelen die voor de Kaderrichtlijn Water in het Stroomgebiedsbeheersplan Maas zijn opgenomen, is een resultaatverplichting van toepassing. WBP en afgeleide processen en plannen Een meer systematische monitoring van de beleidsdoelen en -uitvoering van het WBP onder andere ten behoeve van de bestuursrapportages 2013 en volgende jaren; beleidsmonitoring WBP. Het beheersgebied van het waterschap bestaat uit circa 30 stroomgebieden, waarvoor (stroomgebied) factsheets zijn opgesteld. Hiermee wordt een actueel overzicht geboden van de stand van zaken per stroomgebied voor de duur van het beheersplan op het gebied van waterkwaliteit, waterkwantiteit en de keringen (wat hebben we al). Daarnaast geeft de factsheet aan welke voornemens vanuit het beheersplan nog dienen te worden uitgevoerd (wat moeten we nog). Grondverwerving op minnelijke basis biedt niet in alle gevallen voldoende zekerheid over de realisatie van projecten. Bij grondverwerving van projecten voor veiligheid zal nadrukkelijker gekeken worden naar de mogelijkheden van het opleggen van gedoogplichten en onteigenen op grond van de Waterwet en Onteigeningswet. Uitwerken onderzoeken en acties uit WBP. Het betreft onder andere onderzoek naar gebruiksmogelijkheden van nieuwe technieken op het gebied van het opstellen van hydrologische modellen, verbetering van waterkwaliteit, onderzoek naar hormoonverstorende stoffen en medicijnresten, onderzoek naar de waterkwaliteit van oppervlakkig afstromend water bij hevige neerslag, en zogenaamde onderzoeksmonitoring voor de Europese Kaderrichtlijn Water (voor het invullen van kennishiaten). 6 Najaarsrapportage 2013

11 De uitvoering van deze onderzoeken valt onder het Programma Watersysteem of Instrumenten. In 2013 wordt op landelijk- en Maasbreed niveau begonnen met de voorbereiding van het 2 e KRW Stroomgebiedbeheerplan Maas Dit betekent dat binnen ons beheersgebied moet worden gestart met publieke participatie in de vorm van gebiedsprocessen tussen waterschap, provincie, gemeenten en extern betrokken partijen. Instrument watertoets heeft zowel landelijk als regionaal (zo wijzen evaluaties uit) zijn rol bewezen. In een vroegtijdig stadium bij planvorming de waterbelangen inbrengen betekent effectief en efficiënt aan het ontstaansproces van een nieuwe ruimtelijke situatie meebouwen. Kostenbesparing Samenwerken in de afvalwaterketen. Verwachting is dat in alle gemeenten binnen ons beheersgebied een samenwerking operationeel zal zijn en dat inzicht is verkregen in de mogelijke besparingen op samenwerkingsniveau, en mogelijk al doelen hebben gerealiseerd op gebied van Kwetsbaarheid, Kwaliteit en Kostenverlaging. Veiligheid Samen met de provincie Limburg en de Waterdienst de Europese Richtlijn Overstromings Risico s (ROR) implementeren wat zal resulteren in een Overstromingsrisicobeheerplan (ORBP) voor het Maasstroomgebied in Kengetallen Begroting 2013 Gewijzigde begroting Realisatie Prognose Aantal adviezen / beoordelen plannen Kosten Programma plannen Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten / Waterschap Roer en Overmaas 7

12 Jaarlijks draagt het waterschap financieel bij aan onderzoek dat in gemeenschappelijk belang voor het waterbeheer in Nederland wordt verricht. Een groot deel van de begroting op dit programma heeft hierop betrekking. De bijdrage wordt doorgaans in het begin van het jaar gedeclareerd en betaald. De kosten en opbrengsten in verband met het stedelijk waterbeheer nemen, budgettair neutraal, toe met De door het waterschap gemaakte kosten worden gecompenseerd doordat gemeenten en het WBL bijdrage in deze kosten. De geplande bijdragen aan de gemeentelijke waterplannen van zijn ondergebracht onder het stedelijk waterbeheer. (zie 3.1 en 3.2) Bijstelling: kosten , opbrengsten Investeringen Programma plannen Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma plannen In de verslagperiode zijn niet geraamde uitgaven in het Aquadra project verantwoord en worden in het kader van AGOR aanvullende werkzaamheden verricht (verbetering AGOR door gebruik van AHN2 en opstellen grondgebruiksmogelijkhedenkaart). Bovendien is een niet begrote Aquadra-bijdrage ontvangen waarmee de inkomsten worden verhoogd. Bijstelling: uitgaven , inkomsten Najaarsrapportage 2013

13 2.2 Programma Watersysteem Programma-inhoud Dit programma betreft het realiseren en onderhouden van waterhuishoudkundige werken van het watersysteem, zijnde het waterkwantiteit- en het passieve waterkwaliteitsbeheer. Het programma omvat de inrichting van stromende en stilstaande wateren in zowel het landelijke gebied als de bebouwde omgeving. Hiertoe behoren ook beekherstel en maatregelen ten behoeve van de verbetering van vismigratie evenals duurzaam stedelijk waterbeheer, waterbodemsanering (baggeren), aanpak diffuse bronnen van watervervuiling en andere (fysieke) maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit. Verder behoren de inrichting van het watersysteem op basis van de nieuwe normering, voorkomen van wateroverlast, aanleg regenwaterbuffers en retentie, aanpak van bodemerosie en oppervlakkige afstroming in hellend gebied, gewenst grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) en peilbeheer tot dit programma. In de planperiode worden de maatregelen uitgevoerd die zijn opgenomen in het Waterbeheerplan Hierin is opgenomen dat de wateren gedeeltelijk zijn, of worden, ingericht zodat ze voldoen aan de eisen uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ook dient het watersysteem te voldoen aan de nieuwe normering Waterbeheer 21 e eeuw (WB21) en het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW). Beschermen tegen wateroverlast / droogte Oplossen van wateroverlastproblemen en het voldoen aan de normering wordt o.a. bereikt door vergroten van circa 30 bestaande (stedelijke) regenwaterbuffers (2 e tranche). Van 2011 tot en met 2014 neem het waterschap deel aan het project Deltaplan Hoge Zandgronden. In dit project wordt voor Zuidoost Nederland een visie ontwikkeld om te komen tot een klimaatbestendig regionaal watersysteem in 2050, vooral gerelateerd aan droogteproblematiek. In 2013 vindt op basis van nieuwe klimaatscenario s van het KNMI een nieuwe watersysteemtoets plaats (toetsing van de wateroverlastnormering voor onze beken en regenwaterbuffers). Herinrichting Centraal Plateau. Herinrichting Mergelland-Oost. Verbetering waterverdeling Maasnielderbeek - Vijverpartijen Roermond / Waterschap Roer en Overmaas 9

14 Oppervlaktewateren optrekbaar maken voor vissen Oplossen van de vismigratieknelpunten bij o.a. de Volmolen, Wittemermolen Wittem. De voorbereidende gesprekken lopen, maar het verloop van de gesprekken is moeizaam. Er is dan ook nog geen zicht op realisatie. Waar mogelijk verwijderen van overkluizingen binnen stedelijk gebied Ontkluizing van de Caumerbeek in Heerlen. Herinrichting en ontkluizing Keutelbeek, kern Beek. Optimaliseren kwaliteit oppervlaktewater en ecologie Stimuleren van het reduceren van de overstortfrequenties op (zeer) kwetsbare oppervlaktewateren. In het kader van het Gewenst grond- en oppervlakte regime (GGOR) bekijken hoe de waterhuishouding dient te zijn zodat de gewenste natuurwaarden zich kunnen ontwikkelen. Sanering verontreinigde waterbodems Voorbereiding en uitvoering van het (sanerings)project Kanjel en Gelei in Maastricht. (SEF-)beken dienen natuurlijk of bijna natuurlijk te worden ingericht Uitvoeren van een gedeelte van in het WBP opgenomen ca. 110 km ecologisch beekherstel, zoals: o Herinrichting van de Geul benedenstrooms kern Valkenburg fase 2 (Leeuw brouwerij), Het plan ligt stil in afwachting van concrete plannen. o Herinrichting brongebied Maasnielderbeek, De tijdsplanning staat onder druk met name de ruil van gronden met de provincie blijft achter. o Herinrichting van de Middelsgraaf, o Herinrichting Geleenbeek Corio Glana. Duurzaam stedelijk waterbeheer Samenwerken in de afvalwaterketen. Voor alle gemeenten moet een samenwerking operationeel zijn wat leidt tot besparingen op samenwerkingsniveau en doelrealisaties. Dit wordt vormgegeven door het programmamanagement stedelijke water en accountmanagement. Als waterschap participeren wij in de 4 samenwerkende regio s zijnde: Limburgse Peelen, Parkstad, Westelijke Mijnstreek en Maas en Mergelland. 10 Najaarsrapportage 2013

15 Stimuleren van afkoppelen van regenwater. De regeling is afgelopen. Vanaf kunnen geen nieuwe aanvragen meer worden ingediend. Een Grondgebruiksmogelijkhedenkaart Met het Actueel grond- en oppervlaktewaterregime (AGOR) wordt tot en met 2013 de huidige grondwaterstanden in het gebied ten noorden van Sittard in beeld gebracht. Met de resultaten hiervan kunnen de GGOR-projecten worden ondersteund en wordt een grondgebruiksmogelijkhedenkaart opgesteld. Juist en goed afgestemd onderhoudsniveau van het watersysteem, rekening houdend met de hydrologische en ecologische functies Op een efficiënte wijze onderhouden van het complete watersysteem waarbij wordt gestreefd naar een goedwerkend watersysteem en een positieve beleving van de omgeving. Implementeren van een Onderhoudsbeheersysteem waarin alle onderhoudsactiviteiten (voor zover mogelijk) worden gepland en geregistreerd op basis van vooraf vastgestelde onderhoudsconcepten. Aan de hand van de bij de externe ISO-audit (mei 2013) geconstateerde tekortkomingen is een plan van aanpak geschreven dat heeft geleid tot een aangepaste planning van de implementatie van het Onderhoudsbeheerssysteem omdat de nadruk nu komt te liggen op dit plan van aanpak. Uitvoering van onderhoudsbaggerwerkzaamheden. Voor muskus- en beverratbestrijding onder het gestelde landelijke normeringgetal blijven Effectief en efficiënt bestrijden van de muskus- en beverrat. Met ingang van 1 januari 2011 is de taak van de bestrijding van de muskus- en beverraten formeel overgegaan naar het waterschap. Het waterschap blijft de komende jaren kritisch kijken naar de bestrijding in relatie tot de benodigde inzet, waarbij de borging van het bereikte niveau van de afgelopen jaren voorop staat. Kengetallen Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Aantal projecten in voorbereiding Aantal projecten in uitvoering Aantal meldingen / klachten w atersysteem Aantal muskusrattenvangsten per uur 0,2 0,2 0,12 0,18 Aantal beverrattenvangsten per uur 0,1 0,1 0,02 0, / Waterschap Roer en Overmaas 11

16 Kosten Programma w atersysteem Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten De naar verhouding lage realisatie van de kosten ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat veel activiteiten die binnen dit programma vallen seizoensgebonden zijn. Zo is bijvoorbeeld geheel volgens planning nog niet gestart met het bestekmatig maaien en worden de onderhoudswerkzaamheden vooral in de tweede helft van het jaar uitgevoerd. In het verslagjaar is geen rekening gehouden met de in 2009 toegezegde bijdrage in het project Nevengeul Stadsweide. Tegenover deze stijging staat een daling van de onderhoudskosten in het kader van de muskusrattenbestrijding en de lagere stortkosten. (zie 3.1 De opbrengsten nemen enerzijds toe als gevolg van grondverkoop. Anderzijds neemt de bijdrage in het kader van de muskusrattenbestrijding af. (zie 3.2) Bijstelling: kosten , opbrengsten -/ Investeringen Programma w atersysteem Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma w atersysteem De realisatie heeft grotendeels betrekking op de Herinrichting van een gedeelte van de Kanjel, Geleenbeek katsbek, Aanpassing Molens en ecologische verbindingszone, Herinrichting mergelland Oost, Herinrichting Geleenbeek Corio Glana en vergroten regenwaterbuffers fase 2. De in de begroting opgenomen projecten zijn grondig geanalyseerd. Dit heeft ertoe geleid dat de uitgaven neerwaarts worden bijgesteld. De bijstelling van de inkomsten is het gevolg van het actief verkopen van overtollige grond. Bijstelling: uitgaven -/ , inkomsten Najaarsrapportage 2013

17 2.3 Programma Veiligheid Programma-inhoud Dit programma omvat de aanleg en onderhoud van waterkeringen, de hoogwateractiviteiten (dijkbewaking) en de calamiteitenbestrijding. Onder deze noemer zijn de (uitvoerings)maatregelen gebracht die voortkomen uit het Beheersplan Waterkeringen Veilige keringen Start uitvoering van de verbetermaatregelen om de waterkeringen te versterken en gedeeltelijk te verhogen. Leveren van een bijdrage, capaciteit, aan het Delta programma voor het ontwikkelen en actualiseren van een nieuwe normering. Daadkrachtig en efficiënt optreden bij calamiteiten Maken en actualiseren van bestrijdingsplannen voor bijzondere en dreigende situaties. De crisisorganisatie wordt verder opgeleid en geoefend op basis van het Meerjarig Beleidsplan Opleiding Training en Oefeningen (OTO) Het aantal oefeningen/trainingen 2013 is afgestemd op de haalbaarheid (jaarplan OTO 2013). Integreren en afstemmen van activiteiten op het terrein van crisisbeheersing en rampenbestrijding door uitvoering te geven aan het op 2 februari 2012 getekende convenant Samenwerking Crisisbeheersing Waterkolom Limburg. In 2013 verder uitvoering geven aan de in Programma Veiligheid en ISO calamiteitenzorg gedefinieerde actiepunten. Op de realisatie van de gedefinieerde actiepunten zal in de resterende maanden extra gestuurd worden. Optimaliseren onderhoud waterkeringen Uitvoeren van inspecties, regulier onderhoud en bijhouden van het beheerregister. Controleren en inspecteren van de waterkeringen en de kunstwerken op basis van een vastgesteld inspectie en onderhoudsplan. Alle primaire, regionale- en overige waterkeringen worden minimaal twee keer per jaar geïnspecteerd. Ook worden de waterkeringen geïnspecteerd op de aanwezigheid van muskus- en beverratten of andere schadelijke dierlijke activiteiten zoals mollen en konijnen / Waterschap Roer en Overmaas 13

18 Bevorderen bewustwording hoogwaterrisico s De risicobeleving en het beleid ten aanzien van risico-communicatie wordt nader onderzocht, waarbij de diverse social media worden ingezet. Kengetallen Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Aantal projecten in voorbereiding Aantal projecten in uitvoering Aantal opschalingen calamiteitenorganisatie w aterkeringen Aantal oefeningen / trainingen mbt calamiteitenbestrijding Aantal meldingen / klachten mbt veiligheid Kosten Programma veiligheid Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Kosten Opbrengsten Netto, exclusief bijdrage aan het WBL, de BsGW en doorberekende kosten De naar verhouding lage realisatie wordt veroorzaakt doordat veel onderhoudsactiviteiten in het najaar worden uitgevoerd. Ook de begrote kosten van de oefening hoogwater Maas worden pas in november geëffectueerd. Desondanks stijgen de kosten omdat voor de uitvoering van de noodplannen Hoog water Maas en de noodmaatregelen wateroverlast materialen worden aangeschaft, om adequaat te kunnen reageren. Anderzijds nemen de onderhoudskosten af, als gevolg van gewijzigde inzichten. Ook de bijdrage in de kosten van het Deltaprogramma Rivieren daalt, gezien de voortgang van het project (zie 3.2). Bijstelling: kosten Najaarsrapportage 2013

19 Investeringen Programma veiligheid Begroting 2013 Gew ijzigde begroting Realisatie Prognose Uitgaven Inkomsten Netto investeringsuitgaven programma veiligheid De uitgaven hebben betrekking op de Bijdrage Hoogwaterbeschermingsprogramma 2013, de budgettair neutrale investering Sluitstukkades en het project Alexanderhaven Roermond. De uitgaven van dit laatste project zijn lager dan verwacht en worden bijgesteld. Bijstelling: uitgaven -/ / Waterschap Roer en Overmaas 15

20 2.4 Programma Zuiveren Programma-inhoud Dit programma omvat de investeringen en onderhoudskosten die gemaakt worden voor de waterketen, ofwel het zuiveringsbeheer. De investeringen, het beheer en onderhoud van zuiveringstechnische werken (rioolwaterzuiveringsinstallaties, BBP: gezuiverd afvalwater) plus slibverwerking, het rioleringsbeleid en de kosten voor het rioolwatertransportsysteem (BBP: transport afvalwater) maken hier deel van uit. Ook de samenwerking in de waterketen behoort tot dit programma. In het bestuursprogramma van het Waterschap Roer en Overmaas is met betrekking tot het WBL opgenomen: de mogelijkheden voor samenwerking met gemeenten in de afvalwaterketen worden optimaal benut; duurzaamheid in de bedrijfsvoering wordt nagestreefd. Hierbij wordt de regio nadrukkelijk betrokken. Een en ander zal nader worden uitgewerkt in relatie tot het amoveren van installaties, het gebruik van andere technieken, het besparen/opwekken van energie, etc. Het gebruik van duurzame materialen en het realiseren van projecten waarbij zo min mogelijk onderhoud resteert, zijn aandachtspunt. In het bestuursakkoord van het Waterschap Peel en Maasvallei is hiervoor opgenomen: het stimuleren van samenwerking met gemeenten en bedrijven in de afvalwaterketen; de bedrijfsmatige aanpak van het WBL moet versterkt worden voorgezet. Sturing vindt plaats op afstand. In aansluiting hierop heeft het bestuur van het WBL onder andere de volgende uitgangspunten geformuleerd: versterking bedrijfsmatige focus; ambities in de afvalwaterketen zijn gericht op beheer en onderhoud van gemalen, databeheer, capaciteitsberekeningen en het projectmanagement van gemeenschappelijke projecten. Op basis van de geformuleerde bestuurlijke uitgangspunten, zijn in de bestuurlijke notitie Uitgangspunten Meerjarenraming en begroting 2012 de missie en de visie van het bedrijf geformuleerd. Kwaliteitsverbetering en duurzamere bedrijfsvoering, versterking van de bedrijfsmatige focus, innovatie, samenwerken in de afvalwaterketen, kostenverlaging, hogere klant- en medewerker tevredenheid Vertalen van de effluenteisen in Meerjarig Investeringsplan en Meerjarenraming Uitbouwen van het aantal operatoronafhankelijke installaties. Verdere energiereductie met 2% per jaar overeenkomstig de landelijke meerjarenafspraak energie (MJA). Het in gebruik nemen van een nieuw procesautomatiseringssysteem waardoor het mogelijk wordt om installaties te besturen vanuit een centraal datacentrum en waardoor systemen als realtime control- en voorspellingstechnieken kunnen worden geïntegreerd. Uitvoeren van studies voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering gericht op verlagen van de netto kosten en het verduurzamen van de bedrijfsprocessen. Op niveau houden en waar nodig verder verbeteren van ARBO en veiligheid. 16 Najaarsrapportage 2013

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14

DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 DB-vergadering 24-05-2011 Agendapunt 14 Onderwerp Vaststelling programmarekening 2010 Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan Niet

Nadere informatie

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12

WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 AB 05-07-2011 WATERSCHAPSBLAD 2011, NUMMER 27 BIJL.: 1 Agendapunt: 12 Sittard, 21 juni 2011 AAN HET ALGEMEEN BESTUUR Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2012 en meerjarenraming 2012-2016 Waterschapsbedrijf

Nadere informatie

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010

BEGROTING 2011. De Stichtse Rijnlanden. Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 BEGROTING 2011 De Stichtse Rijnlanden Vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 23 november 2010 Doelgroep: Algemeen bestuur Datum: 23 november 2010 Versie: 1.5 (na behandeling in het AB

Nadere informatie

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2

BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 BIJLAGE 1 BESTUURSRAPPORTAGE WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL 2014-2 Periode 01-01-2014 t/m 31-08-2014 VOORWOORD... 2 1 INLEIDING... 3 2 RAPPORTAGE IN ÉÉN OOGOPSLAG... 4 2.1 UITVOERING BELEID... 4 2.2 FINANCIËLE

Nadere informatie

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg

DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11. Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg DB-vergadering 15-06-2009 Agendapunt 11 Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2010 en meerjarenraming 2011-2014 Waterschapsbedrijf Limburg Portefeuillehouder(s) R.L.M. Sleijpen Afdeling Middelen Bestuursprogramma

Nadere informatie

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel

AGENDAPUNT 10. Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800. Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 10 Onderwerp: Bestuursrapportage 2013 no. 2 Nummer: 724800 In D&H: 17-09-2013 (1 ste behandeling) Steller: M. Vijverberg 24-09-2013 (2 de behandeling) 29-10-2013

Nadere informatie

Programmabegroting 2013

Programmabegroting 2013 Programmabegroting 2013 Ridderkerk, 22 november 2012 Inhoudsopgave: Voorwoord 2 1 Inleiding 3 1.1 Algemeen... 3 1.2 Missie... 3 1.3 Uitgangspunten en normen... 3 1.4 Leeswijzer... 4 2 Bestuurlijke samenvatting

Nadere informatie

2014.13133. ļ QvAAJci

2014.13133. ļ QvAAJci W A T E R S C H A P S B E D R I J F L I M B U R G Waterschap Peel en Maasvallei het Algemeen Bestuur Postbus 3390 5902 RJ VENL 2014.13133 ļ QvAAJci IS 9001 iso 14001 HSAS 18001 WATERSCHAPSBEDRIJF LIMBURG

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg

Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Gemeentelijk Rioleringsplan Leidschendam-Voorburg Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2009-2014 Definitief Gemeente Leidschendam-Voorburg Postbus 905 2270 AX VOORBURG Grontmij Nederland

Nadere informatie

Beleidsbegroting 2015

Beleidsbegroting 2015 Beleidsbegroting 2015 inclusief meerjarenraming 2016 tot en met 2019 Datum 12 november 2014 Opgemaakt door afdeling Bedrijfskundige Ondersteuning Kenmerk Pagina 2 van 59 INHOUDSOPGAVE 1. Nota van aanbieding...

Nadere informatie

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg

Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer. Gemeente Geertruidenberg Onderzoek Rioleringsbeleid en -beheer Gemeente Geertruidenberg Eindrapportage Augustus 2011 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Onderzoek rioleringsbeleid en -beheer gemeente

Nadere informatie

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief

Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011. Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater. Planperiode 2010-2015. Definitief Stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater Planperiode 2010-2015 Definitief Grontmij Nederland B.V. Assen, 17 mei 2011 Pagina 1 van 51 Titel : Gemeentelijk Rioleringsplan Emmen Subtitel : Stedelijk

Nadere informatie

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering

Colofon. Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen. Planperiode: 2014 2018. Afdeling Openbaar Gebied Team Water & Team Civiel, riolering Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gemeente Ommen 2014-2018 Colofon Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Ommen Planperiode: 2014 2018 Opdrachtgever: Opgesteld door: Gemeente Ommen Bestuursdienst Ommen

Nadere informatie

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 DATUM VERGADERING 16 maart 2006 BDLAGE(N) ~ 2 - AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006 AAN DE VERENIGDE VERGADERING BESTUURSRAPPORTAGE - III B0600372 Hollandse Delta 1. Aanleiding Op

Nadere informatie

Concept Jaarrekening 2010

Concept Jaarrekening 2010 Concept Jaarrekening 2010 Colofon Delft, mei 2011 Jaarrekening 2010 Samenstelling Hoogheemraadschap van Delfland Foto omslag www.hhdelfland.nl Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32 Postbus 3061

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

Bekendmaking Jaarrekening 2010

Bekendmaking Jaarrekening 2010 Bekendmaking Jaarrekening 2010 Publicatiedatum 31 mei 2011 Type overig Termijn 31 mei 2011-14 juni 2011 Kennisgeving terinzagelegging Jaarrekening 2010 Volledig gebied DMS-nr. 954152 Het college van dijkgraaf

Nadere informatie

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015

Werken aan water in en met de omgeving. Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 Werken aan water in en met de omgeving Waterbeheerplan Waterschap Amstel, Gooi en Vecht 2010-2015 3 Inhoud Samenvatting 8 1. Inleiding en leeswijzer 13 1.1 Inleiding 14 1.2 Leeswijzer 15 2 Evaluatie WBP

Nadere informatie

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016

VGRP gemeente Landerd 2012-2016. VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Verantwoording Titel VGRP gemeente Landerd 2012-2016 Opdrachtgever Gemeente Landerd Projectleider ing. Gwendolijn Vugs Auteur(s) Ing. Adrie

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl

Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Waterschap Zuiderzeeland Postbus 229 8200 AE LELYSTAD telefoon: (0320) 274 911 fax: (0320) 247 919 www.zuiderzeeland.nl Jaarverslag 2007 versie 20080424a, afgedrukt op 28-4-2008 9:19 Pagina 2 Jaarverslag

Nadere informatie

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen

Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken. Rekenkamercommissie gemeente Heerlen Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken Rekenkamercommissie gemeente Heerlen 26 juni 2013 Wordt de rioolheffing goed besteed? RKC onderzoek naar gemeentelijke watertaken

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA

GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 2011 WATERSCHAP BRABANTSE DELTA JAARREKENING 2011 Inleiding Bladzijde JAARVERSLAG 2011 Verslag ter verantwoording van het financieel beheer 7 t/m 38 GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

Nadere informatie

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc

Ontwerp VGRP. Deliverables - op te leveren producten\t4.2 Controlled - extern\w10a0102.r07.ontwerpvgrp.doc Verbreed GRP 2012-2017 Gemeente Wijdemeren Ontwerp VGRP In opdracht van Gemeente Wijdemeren Projectnummer W10A0102 Documentnaam S:\Data\Project\W10\W10A0102\2 (T ) Inhoudelijk - Technisch\T4 Deliverables

Nadere informatie

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017

Samen werken aan gezondheid. Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Samen werken aan gezondheid Programmabegroting 2014 en Meerjarenraming 2015 2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Leeswijzer 4 1. Programma s 5 1.1 Programma Gezondheid 5 1.2 Programma Bestuur 10 2 Financiële

Nadere informatie

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN

Ronald Bosua DT VAN AFSCHRIFT AAN 22-09-2006 College Dijkgraaf en Heemraden, Gezamenlijke commissie vergadering d.d. 4 oktober 2006 Inrichting beleidsbegroting VAN AFSCHRIFT AAN Ronald Bosua DT B0601505 Notitie "De (In) richting beleidsbegroting

Nadere informatie

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015

Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Fractie Natuurterreinen Technische vragen en antwoorden AB 17 juni 2015 Agendapunt 3.a.1 Jaarrekening 2014 Pag 2: wat is verkeerstoren en waarom hoeft er niet te worden opgeschaald vanwege opschaling van

Nadere informatie

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4

Inhoud. Bestuurlijke samenvatting... 4 Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Rucphen 2013-2017 Inhoud Bestuurlijke samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Waarom dit beleidsplan?... 6 1.2 Wat staat er in dit plan?... 6 1.3 Hoe lang is dit plan

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013

INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 JAARSTUKKEN 2013 1 2 INHOUDSOPGAVE JAARSTUKKEN 2013 1 JAARVERSLAG 6 1.1 Inleiding 6 1.2 Verslaggeving 6 1.3 Ontwikkelingen in het verslagjaar 7 1.4 Exploitatieresultaat 2013 9 1.5 Incidentele baten en

Nadere informatie

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan

Hoofdlijnennota. Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan Vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland op 8 januari 2008 Actualisatie van het derde Waterhuishoudingsplan 8-1-2008 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl

Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020. www.deventer.nl Gemeentelijk Rioleringsplan Deventer 2015-2020 www.deventer.nl Inhoudsopgave SAMENVATTING 1. INLEIDING 8 1.1. Aanleiding 9 1.2. Doelstelling 9 1.3. Geldigheidsduur 9 1.4. Totstandkoming 9 1.5. Leeswijzer

Nadere informatie