TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE )"

Transcriptie

1 EMBARGO TOT :00AM TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE ) VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP Netto courant resultaat per aandeel voor het 3 de kwartaal van 2009 (exclusief IAS 39 en nietrecurrente elementen): 1,98 Netto courant resultaat per aandeel voor de eerste 9 maanden van 2009 (exclusief IAS 39 en nietrecurrente elementen) in de lijn van de verwachtingen: 5,78 (in vergelijking met 5,51 voor dezelfde periode in 2008) Bezettingsgraad boven 97% Gematigde daling van de waarde van de portefeuille (1,82% tijdens de eerste 9 maanden van 2009) Versterking van de balansstructuur Brussel, , 8:00am CET In een bijzonder moeilijke economische context realiseerde Cofinimmo tijdens de eerste negen maanden van het boekjaar 2009 een beter operationeel resultaat dan tijdens dezelfde periode in Het netto courant resultaat (exclusief IAS 39 en niet recurrente elementen) per bedraagt 5,78 per gewoon aandeel tegenover 5,51 per , hetzij een stijging van 4,9%. Dit resultaat werd verkregen dankzij het behoud van een bezettingsgraad van meer dan 97% en een verbetering van de operationele marge met 1,15%. Het netto courant resultaat (exclusief IAS 39 en niet recurrente elementen) van het 3 de kwartaal 2009 alleen bedraagt 1,98 per gewoon aandeel tegenover 1,80 voor het 3 de kwartaal Het resultaat van dit 3 de kwartaal 2009 bevestigt het vooruitzicht dat in het Jaarverslag 2008 werd gepubliceerd, met name een netto courant resultaat per aandeel van 7,40 voor het boekjaar Het vooruitzicht van het bruto dividend voor het gewoon aandeel dat aangekondigd werd op ( 6,50) blijft ongewijzigd. 1/15

2 De reële waarde van de vastgoedportefeuille daalde licht tijdens het derde kwartaal en toont voor de eerste 9 maanden van 2009 een totale daling van 1,82% 1. In een context van zeer geringe transactievolumes op de investeringmarkt, hebben de deskundigen de kapitalisatierentevoet opgetrokken. Tussen 1 januari en 30 september 2009 steeg deze van een gemiddelde van 6,88% naar 7,09%, ondanks het feit dat de resterende looptijd van de huurcontracten in de Cofinimmo portefeuille 10,7 jaar bedraagt. De daling van de reële waarde van de portefeuille heeft de vennootschap ertoe aangezet om haar financiële middelen aanzienlijk te versterken om als dusdanig haar investeringsverbintenissen na te komen zonder haar balansstructuur aan te tasten. Zo realiseerde Cofinimmo sinds het begin van het jaar: de verkoop van eigen aandelen voor een bedrag van 98 miljoen; de overdracht van huurinkomsten aan bankinstellingen voor een totaal bedrag van 271 miljoen; de uitgifte van een obligatielening op 5 jaar voor een bedrag van 100 miljoen. De aldus opgehaalde middelen dekken de integrale financieringsbehoeften voor investeringen tot eind juni 2011 evenals de herfinanciering van kredietlijnen die voor deze datum vervallen. Dankzij deze verschillende transacties heeft de vennootschap op een wettelijke schuldratio van 50,07%. De Loan to Value 2 ratio, bepaald volgens de regels overeengekomen met haar bankiers, bedraagt 53,23%. 1 De waardedaling van de portefeuille voor het 3 de kwartaal 2009 alleen bedraagt 0,48%. 2 Netto financiële schulden gedeeld door de reële waarde van het patrimonium en de financiële leasingvorderingen. 2/15

3 1. Belangrijke gebeurtenissen en transacties tijdens het 3 de kwartaal Acquisities Op verwierf Cofinimmo alle aandelen van Immo Noordkustlaan NV voor een bedrag van 22,2 miljoen. Deze vennootschap is eigenaar van het nieuwbouw kantorencomplex West End in Groot Bijgaarden, in de westelijke Brusselse periferie, waarvan de waarde op 26 miljoen werd geraamd. Het complex omvat m² kantoren en 205 parkeerplaatsen. Het is voor 60% verhuurd, hoofdzakelijk aan Adecco en Grant Thornton voor looptijden van meer dan 10 jaar. Het verwacht bruto huurrendement van dit gebouw wordt bij een volledige verhuring op 7,10% geschat (zie eveneens het persbericht van ) Desinvesteringen Op verkocht Cofinimmo aan BNP Paribas Fortis 96% van de toekomstige geïndexeerde huurvorderingen uit de huurovereenkomst betreffende de Egmont I en Egmont II gebouwen die afloopt op , evenals een vordering voor werken die er uitgevoerd werden voor rekening van de gebruiknemer voor een totaal bedrag van 199,6 miljoen. Cofinimmo behield echter 100% van de huren van de huurovereenkomst voor de jaren 2009 en 2010 teneinde de recurrente cashflow van deze jaren niet aan te tasten. De 96% overgedragen vorderingen betreffen enkel de jaren 2011 en volgende (zie eveneens het persbericht van ) Obligatie uitgifte Op bood Cofinimmo een openbare inschrijving aan op een obligatielening op 5 jaar voor een bedrag van 100 miljoen. De uitgifteprijs werd vastgelegd op 102% van de nominale waarde met een bruto coupon van 5,00% die jaarlijks betaalbaar is op 25 november. Het jaarlijks bruto actuarieel rendement op de uitgifteprijs bedraagt 4,54%. De obligatie werd integraal geplaatst op de eerste inschrijvingsdag. De netto opbrengst van deze uitgifte werd aangewend ter terugbetaling van roll over kredieten. Het laat Cofinimmo bovendien toe haar financieringsbronnen te diversifiëren en minder afhankelijk van de bankenmarkt te zijn. Op de vervaldag ( ) wordt 100% van de nominale waarde terugbetaald (zie eveneens het persbericht van 21 & ) Conversie bevoorrechte aandelen Overeenkomstig Artikel 10bis van de statuten, vond de derde periode plaats, van tot , waarin de bevoorrechte Cofinimmo aandelen kunnen omgezet worden in gewone Cofinimmo aandelen. Tijdens deze derde conversieperiode, werden in totaal conversieaanvragen met betrekking tot 933 bevoorrechte aandelen ontvangen. Aldus werden sinds het begin van de conversieprocedure ( ) bevoorrechte aandelen omgezet in gewone aandelen. Het aantal nog in omloop zijnde bevoorrechte aandelen bedraagt aldus De wijzigingen die volgen uit deze conversies qua kapitaalsamenstelling worden steeds bekendgemaakt aan de hand van een persbericht, in de statuten en onder de rubriek Investor Relations/Shareholder info/ Shareholding structure op de website van de onderneming ( Ter herinnering: de volgende conversiemogelijkheid wordt aangeboden tijdens de laatste 10 kalenderdagen van het volgende kwartaal, nl. van tot /15

4 2. Synthese van de resultaten en geconsolideerde rekeningen op De eerste 9 maanden van het boekjaar stonden in het teken van een sterke groei van de huurinkomsten (+8,7%) en een nog grotere groei van het operationeel resultaat (+11,2%). Hierdoor verhoogt tevens de operationele marge (87,11%). De netto financiële kosten zijn licht gestegen (+2,7%) terwijl de schuldkost stabiel blijft op 4,77%. Het netto courant resultaat exclusief de impact van IAS 39 en niet recurrente elementen gaat met 17,5% vooruit. Per aandeel stijgt dit netto courant resultaat slechts met 4,9%, daar het aantal deelgerechtigde aandelen gestegen is tijdens de periode (+12,1%). Het bijkomend eigen vermogen dat tijdens de 9 maanden van het jaar werd opgehaald (+8,7%) werd gebruikt om de passiefzijde van de balans te versterken. De waardevermindering van het vastgoedpatrimonium tijdens de eerste 9 maanden van het boekjaar tengevolge de afwaardering door de onafhankelijke deskundigen leidt tot een negatieve variatie van de reële waarde ten bedrage van 3,99 per gewoon aandeel. De verdere waardevermindering van de vastgoedportefeuille, die al grotendeels begonnen was in 2008 (niet gerealiseerd verlies van 5,19 per gewoon aandeel), wordt bij een ongewijzigde samenstelling van de portefeuille verklaard door de verhoogde kapitalisatierentevoet die door de deskundigen worden toegepast op de huur van de gebouwen. Op 9 maanden tijd evolueerde deze van gemiddeld 6,88% naar 7,09%. De langzamere stijging van de huren als gevolg van de inflatievertraging vergroot bovendien de impact van deze toegenomen kapitalisatierentevoet op het resultaat op de portefeuille. 4/15

5 2.1. Kerncijfers 5/15 EMBARGO TOT :00AM Algemene gegevens (x ) Portefeuille van Vastgoedbeleggingen (in reële waarde) 2 997, ,7 (x 1 000) maanden 9 maanden Vastgoedresultaat Operationeel resultaat vóór resultaat op portefeuille Financieel resultaat Netto courant resultaat (aandeel Groep) Resultaat op de portefeuille (aandeel Groep) Netto resultaat (aandeel Groep) (in %) Beheerkosten/gemiddelde patrimoniumwaarde 0,86% 0,89% Operationele marge 87,11% 85,96% Resterende looptijd van de huurcontracten 1 (in jaren) 10,7 11,7 Bezettingsgraad 2 97,05% 97,85% Bruto huurrendement bij 100% verhuring van de portefeuille 7,09% 6,88% Gemiddelde rentevoet van de leningen 3 4,77% 4,79% Schuldgraad 4 50,07% 52,79% Gegevens per aandeel verwaterd 5 (in ) Resultaten maanden maanden maanden maanden Netto courant resultaat aandeel Groep exclusief impact IAS 39 en niet recurrente 5,78 5,51 1,98 1,80 elementen IAS 39 impact winst/(verlies) (1,23) 0,21 (0,75) 0,03 Courante maar niet recurrente elementen gerealiseerde meerwaarden op financiële leasing vorderingen winst/(verlies) 0,47 0,10 Netto courant resultaat aandeel Groep 4,55 6,20 1,23 1,93 Gerealiseerd resultaat op de portefeuille 0,05 0,44 0,04 0,10 Niet gerealiseerd resultaat op de portefeuille 6 3,99 1,11 1,11 1,29 Netto resultaat aandeel Groep 0,61 5,53 0,16 0,74 Netto actief waarde per aandeel Geherwaardeerd netto actief per aandeel in reële waarde 7 na verdeling van het dividend van het boekjaar ,94 101,77 Geherwaardeerd netto actief per aandeel in investeringswaarde 8 na verdeling van het dividend van het boekjaar ,47 107,08 1 Tot aan de eerste opzeggingsmogelijkheid voor de huurder. 2 Berekend in functie van de reële huren voor de verhuurde gebouwen en de geschatte huurwaarde voor de leegstand. De bezettingsgraad van de kantorenportefeuille alleen bedraagt 95,3% t.o.v. 89,2% voor de kantoormarkt (bron: CB Richard Ellis). 3 Bankmarges en kosten van afschrijving van de indekkingsinstrumenten met betrekking tot de periode inbegrepen. 4 Financiële en andere schulden/totaal der activa, berekend overeenkomstig de regelgeving op Vastgoedbevaks. 5 Sinds zijn de bevoorrechte aandelen converteerbaar in gewone aandelen naar rato van één gewoon aandeel voor één bevoorrecht aandeel. De resultaten per aandeel zijn hier op een fully diluted basis berekend wat wil zeggen dat ervan uitgegaan wordt dat alle bevoorrechte aandelen geconverteerd werden, om zo het totale effect van de conversie weer te geven. De 2008 resultaten zijn op dezelfde wijze voorgesteld (zie eveneens het persbericht van ). 6 Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen. 7 Reële waarde: na aftrek van transactiekosten (hoofdzakelijk overdrachtsbelasting) van de waarde van de Vastgoedbeleggingen. 8 Investeringswaarde: vóór aftrek van deze kosten.

6 2.2. Geconsolideerde resultatenrekeningen Analytisch schema (x 1 000) EMBARGO TOT :00AM 6/ maanden maanden maanden maanden A. NETTO COURANT RESULTAAT Huurinkomsten, min de met verhuur verbonden kosten Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren (non cash) Niet gerecupereerde huurlasten en belastingen op verhuurde gebouwen Kosten voor wederinstaatstelling, min de vergoedingen voor huurschade Vastgoedresultaat Technische kosten Commerciële kosten Kosten en taksen van niet verhuurde goederen Vastgoedresultaat na rechtstreekse vastgoedkosten Beheerkosten vastgoed Operationeel vastgoedresultaat Algemene kosten van de vennootschap Operationeel resultaat (vóór resultaat op portefeuille) Financiële opbrengsten (exclusief IAS 39) Financiële kosten (exclusief IAS 39) Herwaardering van de financiële instrumenten (IAS 39) Belastingen Netto courant resultaat Minderheidsbelangen Netto courant resultaat aandeel Groep B. RESULTAAT OP DE PORTEFEUILLE Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen Exit taks Resultaat op de portefeuille Minderheidsbelangen Resultaat op de portefeuille aandeel Groep C. NETTO RESULTAAT Netto resultaat aandeel Groep IAS 39 inbegrepen bedragen de financiële opbrengsten op en respectievelijk K en K (9 maanden) en K 802 en K (3 maanden). 2 IAS 39 inbegrepen bedragen de financiële kosten op en respectievelijk K en K (9 maanden) en K en K (3 maanden). 3 Netto resultaat exclusief het resultaat op verkoop van vastgoedbeleggingen en de variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen. 4 De resultaten van 2008, bekendgemaakt in het persbericht van , werden herwerkt zodanig dat het aandeel van de Groep 2008 zowel op de gewone als op de bevoorrechte aandelen betrekking heeft, zoals dat het geval is voor het aandeel van de Groep 2009.

7 AANTAL AANDELEN Aantal uitgegeven gewone aandelen (eigen aandelen inbegrepen) Aantal uitgegeven en niet geconverteerde bevoorrechte aandelen Aantal gewone aandelen in omloop Gemiddeld aantal gewone aandelen in omloop deelgerechtigd in het resultaat van de periode Aantal bevoorrechte aandelen deelgerechtigd in het resultaat van de periode Totaal aantal aandelen deelgerechtigd in het resultaat van de periode Commentaar bij de geconsolideerde resultatenrekeningen Analytisch schema Resultaten van het 3 de kwartaal (3 maanden) Ten opzichte van het 3 de kwartaal 2008, stond het 3 de kwartaal van het lopende boekjaar in het teken van een sterke groei van de huurinkomsten (+6,6%) en van het operationeel resultaat (+8,8%). Het netto courant resultaat aandeel Groep exclusief impact IAS 39 en niet recurrente elementen, stijgt met 23,6%. Per aandeel stijgt dit netto courant resultaat aandeel Groep met 10,0% en bedraagt 1,98. De herwaardering van de financiële instrumenten (IAS 39) tijdens het kwartaal noteert een bedrag van 10,37 miljoen. Het netto resultaat aandeel Groep na integratie van een negatieve variatie van de reële waarde van de portefeuille van 15,39 miljoen voor het 3 de kwartaal 2009 (t.o.v. 16,19 miljoen voor het 3 de kwartaal van 2008) bedraagt 2,20 miljoen t.o.v. 9,04 miljoen voor het 3 de kwartaal Het netto resultaat per aandeel bedraagt 0,16 t.o.v. 0,74 voor het 3 de kwartaal Gecumuleerde resultaten op (9 maanden) Het vastgoedresultaat op van 161,12 miljoen ligt 10,6% hoger dan op ( 145,66 miljoen) en resulteert hoofdzakelijk uit de acquisities van de laatste 12 maanden voor een totaal bedrag van 210,6 miljoen. Het niveau van de huurinkomsten wordt gunstig beïnvloed door de bezettingsgraad die 97,1% bedraagt voor de totale portefeuille en 95,3% voor de kantorenportefeuille. Op basis van een onveranderde portefeuille stijgt het niveau van de huurgelden met 1,29%. De operationele marge (87,11%) ligt boven het niveau van het boekjaar 2008 (85,96%). Globaal gezien bedraagt het geheel aan directe en indirecte beheerskosten op jaarbasis 0,86% van de gemiddelde waarde van het patrimonium op , t.o.v. 0,89% in De financiële opbrengsten ( 6,63 miljoen) op zijn gedaald met 55,9% t.o.v Ze houden hoofdzakelijk financiële leasinginkomsten in. De financiële opbrengsten op omvatten eveneens de winst uit de verkoop van 50% van de erfpachtvordering met betrekking tot het gebouw Belliard I II ten bedrage van 4,68 miljoen en opbrengsten van de uitoefening van een CAP optie ter vermindering van de financiële schuldkost van de periode ten bedrage van 2,90 miljoen. 1 In tegenstelling tot het jaar 2008, zijn de aandelen uitgegeven in het kader van de verwerving van Medimur (zie persbericht van ) dit jaar voor de volledige periode deelgerechtigd in de jaarresultaten. 7/15

8 De financiële kosten ( 62,45 miljoen) op omvatten vooral interestlasten verbonden aan de financiële schuld. De gemiddelde schuld van de eerste 9 maanden van 2009 bedraagt miljoen t.o.v. slechts miljoen voor dezelfde periode in De gemiddelde rentevoet van de leningen, inclusief bankmarges en kosten van afschrijving van de indekkingsinstrumenten met betrekking tot de periode, is geëvolueerd van 4,79% voor het jaar 2008 (en gemiddeld 4,64% voor de eerste 9 maanden van 2008) naar 4,77% op De herwaardering van de optionele financiële instrumenten die de schommelingen in hun tijdswaarde door toepassing van IAS 39 registreert, leidt tot een latent netto verlies van 16,90 miljoen op t.o.v. een latente netto opbrengst van 2,55 miljoen op De balanspost van het eigen vermogen Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten, die de effectieve waardeschommelingen van de financiële instrumenten (zowel optionele als nietoptionele) omvat, daalt aanzienlijk van 30,69 miljoen op naar 54,28 miljoen op Dit element wordt niet in de resultatenrekeningen opgenomen maar heeft een negatieve impact op het netto actief. Deze sterke schommelingen zijn het gevolg van de belangrijke daling in de toekomstige rentecurve sinds en die zich voortzette in het 3 de kwartaal van De belastingen ( 4,51 miljoen) omvatten de belasting op de verworpen uitgaven van de Vastgoedbevak (voornamelijk de kantoortaks in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en de vennootschapsbelastingen ten laste van de dochterondernemingen (waaronder Pubstone NV) die niet genieten van het fiscaal statuut van Vastgoedbevak. Het netto courant resultaat aandeel Groep op bedraagt 62,76 miljoen t.o.v. 76,19 miljoen op ( 17,6%) of 4,55 per aandeel t.o.v. 6,20 op ( 26,6%). Zonder de negatieve impact van de toepassing van de norm IAS 39 en de andere niet recurrente elementen, bedraagt het netto courant resultaat aandeel Groep 79,66 miljoen t.o.v. 67,81 miljoen op Per aandeel komt dit neer op 5,78 t.o.v. 5,51 op Het resultaat op de portefeuille omvat een gerealiseerde meerwaarde van 0,71 miljoen resulterend uit de verkopen t.o.v. een meerwaarde van 5,44 miljoen op Het omvat tevens een negatieve variatie in de reële waarde van de portefeuille van 55,69 miljoen t.o.v. een negatieve variatie van 13,25 miljoen op De daling van de reële waarde van de portefeuille (aandeel Groep) bedraagt 3,99 per aandeel op t.o.v. een waardedaling van 1,11 per aandeel voor dezelfde periode in /15

9 De tabel hierna geeft de schommelingen in de reële waarde van de portefeuille weer per geografische zone en per sector, tussen en , evenals de uitsplitsing volgens de waarde. Reële waarde schommeling Geografische en sectorale uitsplitsing Kantoren 1,89% 59,2% Brussel Leopold/Louizawijk 1,50% 16,6% Brussel Centrum/Noord 0,18% 9,1% Brussel Gedecentraliseerd 3,48% 22,8% Brussel Periferie 1,27% 3,5% Brussel Satellieten 0,58% 1,4% Antwerpen 1,79% 2,0% Andere Regio s 0,60% 3,8% Rusthuizen 1,82% 25,2% België 0,90% 14,1% Frankrijk 2,97% 11,0% Pubstone 1,52% 13,0% Andere 1 1,58% 2,6% TOTAAL 1,82% 100,0% Het netto resultaat aandeel Groep (na integratie van het resultaat op de portefeuille) op bedraagt 8,36 miljoen t.o.v. 67,97 miljoen op en het netto resultaat per aandeel (na integratie van het resultaat op de portefeuille) bedraagt respectievelijk 0,61 t.o.v. 5,53. 1 Het betreft semi industriële gebouwen, handelspanden en een vrijetijdsclub. 9/15

10 2.3. Geconsolideerde balans (x 1 000) Vaste activa Goodwill Immateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen Andere materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen financiële leasing Handelsvorderingen en andere vaste activa Vlottende activa Activa bestemd voor verkoop Financiële vlottende activa Vorderingen financiële leasing Handelsvorderingen Belastingsvorderingen en andere vlottende activa Kas en kasequivalenten Overlopende rekeningen TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen Eigen vermogen toe te kennen aan de aandeelhouders van de moedervennootschap Kapitaal Uitgiftepremies Reserves Impact op de reële waarde van geschatte mutatierechten en kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten Minderheidsbelangen Verplichtingen Langlopende verplichtingen Voorzieningen Langlopende financiële schulden Andere langlopende financiële verplichtingen Uitgestelde belastingen Kortlopende verplichtingen Kortlopende financiële schulden Andere kortlopende financiële verplichtingen Handelsschulden en andere kortlopende schulden Overlopende rekeningen TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN /15

11 Commentaar bij de geconsolideerde balans Nieuwe elementen in de fiscale berekening van de waarde van de portefeuille van cafés (Pubstone) gelegen in Nederland deden het bedrag van de uitgestelde belastingen, en overeenkomstig de goodwill van de Nederlandse activiteiten, dalen met 7,33 miljoen. De reële waarde ( fair value ) van de vastgoedportefeuille 1, die opgenomen is in de geconsolideerde balans door de toepassing van de norm IAS 40, wordt bekomen door van de investeringswaarde de transactiekosten (zoals bepaald op p. 104 van het Jaarverslag 2008) af te trekken. Op bedraagt de reële waarde 2 997,68 miljoen, in vergelijking met 3 134,70 miljoen op De investeringswaarde van de vastgoedportefeuille 1, zoals bepaald door de onafhankelijke vastgoeddeskundigen, bedraagt 3 106,80 miljoen op in vergelijking met 3 247,04 miljoen op (zie ook tabel onder Vastgoedpatrimonium op pagina 12) Berekening van de schuldratio (x 1 000) De schuldratio (m.a.w. de schulden op het totaal der activa) bedraagt 50,07% op Ter herinnering: de wettelijk toegestane schuldgraad voor Vastgoedbevaks bedraagt 65% Langlopende financiële schulden Andere langlopende financiële verplichtingen (met uitzondering van indekkingsinstrumenten) Kortlopende financiële schulden Handelsschulden en andere kortlopende schulden Totale schuld = Totaal activa / SCHULDRATIO = 50,07% 52,79% 1 De activa bestemd voor eigen gebruik en de projectontwikkelingen inbegrepen. 11/15

12 3. Vastgoedpatrimonium EVOLUTIE VAN DE TOTALE PORTEFEUILLE Uittreksel uit het verslag van de onafhankelijke vastgoeddeskundige Winssinger & Vennoten gebaseerd op de investeringswaarde ( x ) Investeringswaarde van de volledige portefeuille 3 106, ,04 Projecten en grondreserve 71,55 45,41 Totaal gebouwen in exploitatie 3 035, ,63 Contractuele huurprijzen 208,75 215,59 Bruto rendement op gebouwen in exploitatie 6,88% 6,73% Contractuele huren +Geschatte huurwaarde van de op de waarderingsdatum leegstaande gebouwen 215,10 220,34 Bruto rendement bij 100% verhuring van de portefeuille 7,09% 6,88% Bezettingsgraad van de gebouwen in exploitatie 1 97,05% 97,85% Segment Reële waarde Vastgoedresultaat na directe kosten (in ) (in %) (in 1 000) (in %) Kantoren ,2% ,8% Rust en ziekenhuizen ,2% ,0% Pubstone ,0% ,2% Andere 78 2,6% ,0% TOTALE PORTEFEUILLE ,0% ,0% 1 Berekend op basis van de huurinkomsten. 12/15

13 Voor meer informatie: Ingrid Daerden Ingrid Schabon Investor Relations Manager Corporate Communications Manager Tel.: Tel.: Betreffende Cofinimmo Cofinimmo is de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring. De onderneming bezit een portefeuille van meer dan 3 miljard goed voor een totale oppervlakte van m². De onderneming is hoofdzakelijk actief in de kantoor en zorgsector. Cofinimmo is een onafhankelijke onderneming die zelf instaat voor het beheer van haar vastgoedpatrimonium. Zij is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en Paris en geniet van het Belgische fiscale Vastgoedbevak statuut en het Franse fiscale SIIC statuut. Op bedraagt de totale beurskapitalisatie 1,3 miljard. 13/15

14 Bijlage: Geconsolideerde resultatenrekeningen Schema K.B (x 1 000) maanden 1 De resultaten van 2008, bekendgemaakt in het persbericht van , werden herwerkt zodanig dat het aandeel van de Groep 2008 zowel op de gewone als op de bevoorrechte aandelen betrekking heeft, zoals dat het geval is voor het aandeel van de Groep / maanden maanden maanden A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten Terugnemingen overgedragen en verdisconteerde huren Met verhuur verbonden kosten Netto huurresultaat Recuperatie van vastgoedkosten Recuperatie van huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen Kosten van de huurders en gedragen door de eigenaar op huurschade en wederinstaatstelling op het einde van de huur Huurlasten en belastingen normaal gedragen door de huurder op verhuurde gebouwen Vastgoedresultaat Technische kosten Commerciële kosten Kosten en taksen van niet verhuurde goederen Vastgoedresultaat na rechtstreekse vastgoedkosten Beheerkosten vastgoed Operationeel vastgoedresultaat Algemene kosten van de vennootschap Operationeel resultaat vóór het resultaat op de portefeuille Resultaat verkoop vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van de vastgoedbeleggingen Operationeel resultaat Financiële opbrengsten Interestkosten Andere financiële kosten Financieel resultaat Resultaat vóór belastingen Vennootschapsbelasting Exit taks Belastingen Netto resultaat Minderheidsbelangen Netto resultaat aandeel Groep Netto courant resultaat aandeel Groep Resultaat op de portefeuille aandeel Groep

15 B. ANDERE ELEMENTEN VAN HET TOTALE RESULTAAT Variaties in geschatte mutatierechten en kosten bij hypothetische vervreemding van vastgoedbeleggingen Variaties in de reële waarde van financiële instrumenten Totaal andere elementen van het totale resultaat C. TOTALE RESULTAAT Totale resultaat aandeel Groep /15

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010

MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR (VOOR DE PERIODE 01.07.2010 30.09.2010) MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 30.09.2010 Netto courant resultaat per aandeel (exclusief IAS 39) van

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE )

TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE ) TUSSENTIJDSE VERKLARING (VOOR DE PERIODE 01.01.2011 31.03.2011) VAN DE RAAD VAN BESTUUR MET INBEGRIP VAN DE RESULTATEN AFGESLOTEN OP 31.03.2011 Netto courant resultaat per aandeel (zonder de impact van

Nadere informatie

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006).

miljoen). De bezettingsgraad op 30 september 2007 beloopt 92 % (92 % einde 2006). Persbericht Intervest Offices bevestigt haar bedrijfsresultaten voor 2007 Antwerpen, 31 oktober 2007 - Openbare vastgoedbevak Intervest Offices maakt vandaag haar resultaten per 30 september 2007 bekend.

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE:

JAARREKENINGEN 2006-07: AANZIENLIJKE UITBREIDING VASTGOEDPORTEFEUILLE: Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 PERSBERICHT - EMBARGO tot 25 mei 2007 17u40 JAARREKENINGEN 2006-07: Operationele winst stijgt met 8,35%

Nadere informatie

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2. Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2014 30.06.2013 Huurinkomsten 19.844 19.882 Met verhuur verbonden kosten -9-31 Nettohuurresultaat

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Lichte toename reële waarde van de vastgoedportefeuille Lage schuldgraad:

Nadere informatie

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat

Intervest Offices kent toename van operationeel uitkeerbaar resultaat Gereglementeerde informatie embargo 03/11/2008, 17.45 uur Tussentijdse verklaring over het derde kwartaal 2008 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2008 tot 30.09.2008 Intervest Offices kent toename

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Gereglementeerde informatie embargo tot 04/05/2009, 19.00 uur Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2009 Stijging operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel met 18

Nadere informatie

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening

2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 2. geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers 2.1 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 30.06.2015 30.06.2014 Huurinkomsten 23.023 19.844 Met verhuur verbonden kosten 27-9 NETTOHUURRESULTAAT

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009

TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 Gereglementeerde informatie embargo 02/11/2009, 17.45 uur TUSSENTIJDSE VERKLARING OVER HET DERDE KWARTAAL 2009 van de raad van bestuur over de periode 01.07.2009 tot 30.09.2009 Operationeel uitkeerbaar

Nadere informatie

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT

Huurinkomsten Met verhuur verbonden kosten NETTOHUURRESULTAAT Bijlagen: Financiële staten 1 geconsolideerde winst- en verliesrekening in duizenden 2014 2013 Huurinkomsten 40.037 39.914 Met verhuur verbonden kosten -22 4 NETTOHUURRESULTAAT 40.015 39.918 Recuperatie

Nadere informatie

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel

Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Persbericht Dividend van Intervest Offices stijgt in 2007 met 4% tegenover 2006, tot 1,94 per aandeel Antwerpen, 19 februari 2008 Openbare vastgoedbevak Intervest Offices¹ maakt vandaag haar geconsolideerde

Nadere informatie

Succesvolle opstart Qrf

Succesvolle opstart Qrf PERSBERICHT Gereglementeerde info 28/02/2014 om 7.00U Succesvolle opstart Qrf JAARRESULTATEN 18/12/2013 tot 30/12/2013 Qrf heeft op 18 december 2013 haar beursintroductie op Euronext succesvol gerealiseerd.

Nadere informatie

JAARREKENINGEN 2005-2006

JAARREKENINGEN 2005-2006 Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 JAARREKENINGEN 2005-2006 OPERATIONELE WINST BOEKJAAR 2005-2006 : 8,63 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

Het netto courant resultaat per gewoon aandeel ( 4,87) bevestigt de aangekondigde verwachtingen voor boekjaar 2006

Het netto courant resultaat per gewoon aandeel ( 4,87) bevestigt de aangekondigde verwachtingen voor boekjaar 2006 PERSBERICHT Onder embargo tot 27.07.2006 17u40 Het netto courant resultaat per gewoon aandeel ( 4,87) bevestigt de aangekondigde verwachtingen voor boekjaar 2006 Brussel, 27.07.2006 De tendensen waargenomen

Nadere informatie

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u

persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/ u persbericht Gereglementeerde informatie Onder embargo tot 14/05/13 7.30u Leasinvest Real Estate Tussentijdse verklaring van de zaakvoerder over het eerste kwartaal van het boekjaar 2013 (01/01/13-31/03/13)

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 4 augustus 2016 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2015/2016 Operationeel resultaat van 24,6 miljoen EUR (+ 9,7%)

Nadere informatie

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers

Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Geconsolideerde verkorte halfjaarcijfers Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening Huurinkomsten 9.856 10.901 Met verhuur verbonden kosten -67-77 NETTOHUURRESULTAAT 9.789 10.824 Recuperatie van

Nadere informatie

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan:

Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap, kondigt aan: - VERKOOP VAN DE AANDELEN VAN DE VENNOOTSCHAP GALAXY PROPERTIES, EIGENAAR VAN HET NORTH GALAXY GEBOUW - HERSTRUCTURERING VAN DE RENTEAFDEKKINGEN Cofinimmo, belangrijkste Belgische beursgenoteerde vastgoedvennootschap,

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 18/11/08 17:45 PM TUSSENTIJDSE VERKLARING VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2008 TOT 30/09/2008 DIE DE RESULTATEN BEVAT PER 30/09/2008 Groei met 40,1% van de huuropbrengsten

Nadere informatie

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2009

HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2009 HALFJAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2009 EMBARGO TOT 03.08.2009 8:00AM Netto courant resultaat per aandeel (uitgezonderd IAS 39 en niet recurrente elementen): 3,80 voor het eerste halfjaar 2009 (t.o.v. 3,77

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013

Pers- en analistenmeeting. Halfjaarcijfers 2013 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2013 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2013 3 Financiële resultaten per 30.06.2013 4 Vastgoedmarkt 5 Vooruitzichten

Nadere informatie

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren

Boekjaar afgesloten op 31 december aantal projecten aantal wooneenheden voor senioren 1 Care Property Invest NV Kerncijfers - boekjaar 2015 Kerncijfers 1. Patrimonium Vastgoedbeleggingen aantal projecten 4 1 0 aantal wooneenheden voor senioren 316 15 0 vastgoed beschikbaar voor verkoop

Nadere informatie

Geconsolideerde balans

Geconsolideerde balans Geconsolideerde jaarrekeningen Geconsolideerde balans Toelichtingen 30/09/2007 (x1.000 UR) G H J TV Vaste activa Goodwill 457 mmateriële vaste activa Vastgoedbeleggingen 3 + 5 211.156 Projectontwikkelingen

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 6 augustus 2015 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2014/2015 De reële waarde van de vastgoedbeleggingen bedraagt

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica

Halfjaarlijks Persbericht Aedifica 16 februari 2007 na sluiting van de markten Halfjaarlijks Persbericht Aedifica Succes van de beursintroductie (IPO) Uitbereiding met meer dan 80% van de vastgoedportefeuille Diverse investeringen in uitvoering

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per )

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. EERSTE KWARTAAL (afgesloten per ) TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR EERSTE KWARTAAL 2017-2018 1 (afgesloten per 30.06.2017) Netto huurresultaat stijgt met 8,06% tot 17,26 mio EUR EPRA Resultaat 2 van het eerste kwartaal van

Nadere informatie

PERSBERICHT Onder embargo tot u40

PERSBERICHT Onder embargo tot u40 PERSBERICHT Onder embargo tot 27.10.2006 17u40 Netto courant resultaat per gewoon aandeel ( 6,39) conform met de prognoses Bevestiging van de prognose voor het bruto dividend per gewoon aandeel ( 7,40)

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating value in retail estate

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 0,3% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 23 februari 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R E E R S T E K W A R T A A L V A N H E T B O E K

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Persbericht Woensdag 19 november 2008, 07u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER OVER DE PERIODE 1/07/2008 TOT 30/09/2008 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE NETTO COURANTE WINST 1 BEDRAAGT OVER HET DERDE

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l

Pers- en analistenmeeting. Jaarcijfers 2011. 15/02/2012 l Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2011 1 AGENDA 1 Beschrijving van de portefeuille 2 Belangrijke gebeurtenissen van 2011 3 Financiële resultaten per 31.12.2011 4 Vastgoedmarkt 5 Voorzichten voor 2012

Nadere informatie

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%)

JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT PER AANDEEL (+5,11%) Persmededeling onder embargo tot vrijdag 28 mei 17u40 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN boekjaar 2009 2010 STERKE GROEI VASTGOEDPORTEFEUILLE (+ 13,71%) AANZIENLIJKE STIJGING VAN HET COURANT RESULTAAT

Nadere informatie

Commanditaire vennootschap op Aandelen

Commanditaire vennootschap op Aandelen HALFJAARREKENINGEN - PERIODE VAN 1 OKTOBER 2006 TOT 31 MAART 2007 Commanditaire vennootschap op Aandelen CREATING VALUE IN REAL ESTATE Stijging van de intrinsieke waarde Duidelijke stijging van het resultaat

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2014 Gereglementeerde informatie - embargo tot 06/05/2014, 8.00 uur Antwerpen, 6 mei 2014 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 1,4 % 1 Stabiele reële waarde van de vastgoedportefeuille 2

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2012 Gereglementeerde informatie - embargo 07/05/2012, 17.45 uur Tussentijdse Antwerpen, 7 mei 2012 Verbeterd operationeel uitkeerbaar resultaat per aandeel: 0,48 (+ 35 %) Lichte waardestijging van de vastgoedportefeuille

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2013 TOT 30/09/2013 EMBARGO TOT 07/11/2013 08u45 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 3,36 MILJOEN (EUR 0,51 PER AANDEEL), EEN GROEI VAN 16,1% T.O.V. DEZELFDE PERIODE VORIG

Nadere informatie

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6%

Bij constante perimeter stijgt de waarde van de portefeuille licht met 1,6% PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 3 augustus 2017 T U S S E N T I J D S E V E R K L A R I N G V A N D E S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R D E R D E K W A R T A A L V A N H E T B O E K J A

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009)

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) TUSSENTIJDSE VERKLARING - GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Ternat, 19 februari 2010, embargo 17u40 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR. DERDE KWARTAAL 2009-2010 1 (afgesloten per 31/12/2009) Netto

Nadere informatie

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar

Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Vastgoedportefeuille Retail Estates stijgt met 59% tot 300 miljoen euro in één jaar Halfjaarresultaten: courante winst stijgt conform verwachtingen met 8,84% tot 4,85 miljoen euro Ternat, 30 november 2007.

Nadere informatie

Activiteiten en resultaten van het eerste kwartaal 2016

Activiteiten en resultaten van het eerste kwartaal 2016 Activiteiten en resultaten van het eerste kwartaal 2016 Solide financiële resultaten Stijging van de bruto huurinkomsten met 0,4 % in vergelijking met 31.03.2015 bij een ongewijzigde samenstelling Netto

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder Eerste kwartaal 2014 Huurinkomsten stijgen tot 9,1 mln (2013: 8,9 mln) Stabiele waarde vastgoedportefeuille Lage schuldgraad: 20,6% Operationele activiteiten

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate the art of creating value in retail estate TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR DERDE KWARTAAL 2012-2013 1 (afgesloten per 31/12/2012) Netto courant resultaat 2 stijgt met 15,62 % tot 15,10

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014

TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 7 augustus 2014 Onder embargo tot 7u30 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER DERDE KWARTAAL VAN HET BOEKJAAR 2013/2014 COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 PERSMEDEDELING Gereglementeerde informatie 30 november 2015 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2014-2015 LOPEND NETTORESULTAAT: 22,9 MILJOEN EUR, EEN STIJGING MET 19% REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN:

Nadere informatie

Vanaf de inbreng geniet Cofinimmo van een initieel bruto huurrendement van 7,31% in dubbel netto equivalent 3.

Vanaf de inbreng geniet Cofinimmo van een initieel bruto huurrendement van 7,31% in dubbel netto equivalent 3. Inbreng in natura van 4 rusthuizen (311 bedden, 15 777m²) en uitgifte van 224 967 nieuwe aandelen Acquisitie van het kantorenproject City Link reeds voor 86% verhuurd Verkoop van de vastgoedrechten op

Nadere informatie

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1

Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar (01/07/ /03/2006) 1 Trading update eerste 9 maanden van het boekjaar 2005-2006 (01/07/2005-31/03/2006) 1 Brussel, 19 mei 2006 Reële waarde van vastgoedportefeuille stijgt met 54,3% t.o.v. 31/12/2005 van 272,2 miljoen EUR

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017

Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Tussentijdse verklaring van de Raad van Bestuur over het 1 ste kwartaal 2017 Stevige verankering in het segment van premium city high street shops blijft het objectief. Op 31 maart 2017 bestaat 59% van

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring

Tussentijdse verklaring Gereglementeerde informatie - embargo 26.10.2012, 17.45 uur Tussentijdse verklaring Antwerpen, 26 oktober 2012 Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat: 16 % in de eerste negen maanden van 2012

Nadere informatie

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE

D E V ASTGOEDPORTEFEUILLE TRADING UPDATE GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE EMBARGO 17 FEBRUARI 2009 17.40 U. TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE ZAAKVOERDER AANGAANDE DE PERIODE VAN 01.10.2008 TOT 31.12.2008 Beperkte daling van de portefeuillewaarde

Nadere informatie

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en

16 coupons nr. 21 van het dividend van het gewoon aandeel geven recht op één nieuw gewoon aandeel, zonder opleg in geld; en VOORWAARDEN BETREFFENDE HET KEUZEDIVIDEND IN AANDELEN Brussel, 02.05.2012, 8:00 AM CET De Gewone Algemene Vergadering van 27.04.2012 heeft beslist voor boekjaar 2011 een bruto dividend van 6,50 per gewoon

Nadere informatie

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709

Geconsolideerde huurinkomsten (x1.000 ) 30 september 2007 30 september 2006. Residentiële of gemengde gebouwen 1.537 709 16 november 2007 na sluiting van de markten Onder embargo tot 17u40 Trading update Q1 2007/2008 Aedifica Huurinkomsten met 96% gestegen in vergelijking met het eerste trimester 2006/2007 Waarde van de

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07

PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07 23/05/07 onder embargo tot 8h00 PERSBERICHT RESULTAAT VAN DE EERSTE ZES MAANDEN VAN MONTEA GECONSOLIDEERDE REKENINGEN AFGESLOTEN OP 31/03/07 Montea bevestigt de verbintenissen die werden aangegaan bij

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 14/05/ u45 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/01/2009 TOT 31/03/2009 Netto courant resultaat 1 stijgt met 18,7% tot EUR 2,07 miljoen (EUR 0,58 per aandeel) tegenover EUR

Nadere informatie

Door deze transacties investeerde Cofinimmo in 2006 voor een totaal bedrag van 162,5 miljoen.

Door deze transacties investeerde Cofinimmo in 2006 voor een totaal bedrag van 162,5 miljoen. PERSBERICHT Embargo tot 08.02.2007 17u40 Netto courant resultaat per aandeel: 8,69 (+1%) Netto resultaat per aandeel: 13,73 (+49%) Bevestiging van het verwachte bruto dividend per gewoon aandeel: 7,40

Nadere informatie

Netto-actiefwaarde per aandeel (in reële waarde): 85,79 tegenover 85,77 op (+0,02%) Schuldratio: 47,9% tegenover 48,9% op

Netto-actiefwaarde per aandeel (in reële waarde): 85,79 tegenover 85,77 op (+0,02%) Schuldratio: 47,9% tegenover 48,9% op ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VAN HET DERDE KWARTAAL 2014 Netto courant resultaat per aandeel aandeel van de Groep (exclusief IAS 39 impact): 5,10 ongewijzigd in vergelijking met 30.09.2013 in lijn met het

Nadere informatie

PERSBERICHT Onder embargo tot 26.10.2007 17u40

PERSBERICHT Onder embargo tot 26.10.2007 17u40 PERSBERICHT Onder embargo tot 26.10.2007 17u40 Het netto resultaat per gewoon aandeel neemt toe van 8,91 per 30.09.2006 tot 12,77 per 30.09.2007, dankzij de gerealiseerde meerwaarden op de verkopen van

Nadere informatie

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015

QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 QRF VULT HAAR ACQUISITIESTRATEGIE VAN BINNENSTEDELIJK WINKELVASTGOED VERDER IN TIJDENS DERDE KWARTAAL VAN 2015 - Acquisitie van een handelscomplex in de binnenstad van Aalst met een totale verhuurbare

Nadere informatie

Geconsolideerde jaarrekening

Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK (PERIODE VAN 1 JANUARI 2009 TOT 31 DECEMBER 2009 EN 1 JANUARI 2008 TOT 31 DECEMBER 2008) GECONSOLIDEERDE RESULTATENREKENING DECEUNINCK

Nadere informatie

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013

1. Operationele activiteiten van het eerste kwartaal 2013 Gereglementeerde informatie - embargo tot 07/05/2013, 8.00 uur Antwerpen, 7 mei 2013 Naamswijziging Intervest Retail in Vastned Stijging van het operationeel uitkeerbaar resultaat met 5 % 1 Lichte toename

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 08.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 8 verhuurtransacties aan nieuwe huurders in het

Nadere informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie

PERSBERICHT Gereglementeerde informatie Embargo tot 17/11/2011 8u00 TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2011 TOT 30/09/2011 Netto courant resultaat 1 stijgt met 16,4% tot EUR 2,68 miljoen t.o.v. EUR

Nadere informatie

JAARRESULTATEN 2008 * * *

JAARRESULTATEN 2008 * * * JAARRESULTATEN 2008 Sterk gestegen huurinkomsten (+28,15%) Bezettingsgraad boven het marktniveau: 97,85% vs. 90,86% Stabiel netto courant resultaat 1 per aandeel (aandeel Groep) zonder IAS 39 impact en

Nadere informatie

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007

ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 PERSBERICHT 22 november 2007 Onder embargo tot 17.45 uur ASCENCIO CVA JAARRESULTATEN REKENINGEN AFGESLOTEN OP 30/09/2007 Verwacht brutodividend per aandeel bevestigd: 2,48 EUR Gerealiseerde investeringen

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Halfjaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting halfjaarcijfers 2016 29.07.2016 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van eerste semester 2016

Nadere informatie

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR

RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR PERSBERICHT Gereglementeerde informatie 14 november 2014 RESULTATEN VAN HET BOEKJAAR 2013-2014 REËLE WAARDE VAN DE VASTGOEDBELEGGINGEN: 477 MILJOEN, EEN STIJGING MET 101 MILJOEN COURANT NETTORESULTAAT

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015

MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 7 PERSBERICHT TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER MET BETREKKING TOT DE PERIODE VAN 01/07/2015 TOT EN MET 30/09/2015 EMBARGO TOT 05/11/2015 08u30 NETTO COURANT RESULTAAT EUR 5,33 MILJOEN

Nadere informatie

PERSBERICHT. Activiteiten en resultaten van het 3 de kwartaal 2016

PERSBERICHT. Activiteiten en resultaten van het 3 de kwartaal 2016 Activiteiten en resultaten van het 3 de kwartaal 2016 Solide financiële resultaten: Netto courant resultaat (exclusief IAS 39-impact) aandeel van de Groep*: 4,69 EUR per aandeel (tegenover 4,96 EUR op

Nadere informatie

PERSBERICHT Embargo tot u40

PERSBERICHT Embargo tot u40 PERSBERICHT Embargo tot 31.07.2007 17u40 Het netto resultaat per gewoon aandeel neemt toe van 5,30 per 30.06.2006 tot 9,03 per 30.06.2007, dankzij de gerealiseerde meerwaarden op de verkopen van 2007 en

Nadere informatie

/ halfjaarlijks financieel verslag 2010.

/ halfjaarlijks financieel verslag 2010. / halfjaarlijks financieel verslag 2010. EMBARGO TOT 02.08.2010 8:00AM Netto courant resultaat (aandeel Groep, exclusief IAS 39) voor het 1 ste semester 2010: 3,94 per aandeel (te vergelijken met 3,80

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG Ruimte en Vrijheid

HALFJAARVERSLAG Ruimte en Vrijheid HALFJAARVERSLAG 2006 Ruimte en Vrijheid 1 A c t i v i t e i t e n verslag va n he t 1 st e halfjaar 2 0 0 6 1 Inleiding 2 Investeringen en verkopen 3 Gebeurtenissen na balansdatum 4 S a m e n vat t i n

Nadere informatie

RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG

RETAIL ESTATES - HALFJAARVERSLAG HALFJAARVERSLAG 30 SEPTEMBER 2006 1 INHOUDSOPGAVE p. 2 Inleiding p. 2 Financieel verslag p. 2 A. Financiële resultaten p. 13 B. Analyse van de resultaten p. 14 C. Vooruitzichten p. 15 D. Verslag van de

Nadere informatie

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016

Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 Pers- en analistenmeeting Jaarcijfers 2016 08.02.2017 Agenda 1. Beschrijving van de portefeuille 2. Belangrijke gebeurtenissen van 2016 3. Financiële resultaten

Nadere informatie

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015

Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 over het derde kwartaal van boekjaar 2015 Gereglementeerde informatie - embargo tot 27.10.2015, 8.00 uur Antwerpen, 27 oktober 2015 Tussentijdse mededeling van de raad van bestuur per 30 september 2015 Focus op premium city high street shopstrategie

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Onder embargo tot 27 oktober 2016 om 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2016 Na de eerste 9 maanden van het boekjaar 1 : Toename met 7,6% van de reële waarde van de

Nadere informatie

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009 1 / 12 Persbericht Woensdag 17 februari 2010, 07u00 Gereglementeerde informatie JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2009 TOT 31/12/2009 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2009 STIJGT MET 18,5% TOT 34,0

Nadere informatie

the art of creating value in retail estate

the art of creating value in retail estate Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 the art of creating

Nadere informatie

Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven

Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven Begrippenlijst en alternatieve prestatiemaatstaven Alternatieve prestatiemaatstaven zijn maatstaven die Intervest hanteert om haar operationele performantie te meten en op te volgen. De maatstaven worden

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur 1 ste kwartaal 2008/2009 1 - Huurinkomsten tijdens het 1 ste kwartaal: +27% in vergelijking met dezelfde periode van het vorige boekjaar - Vastgoedportefeuille

Nadere informatie

Operationele activiteiten

Operationele activiteiten Tussentijdse verklaring van de Statutaire Zaakvoerder 30 september 2014 Huurinkomsten stijgen tot 28,3 mln (2013: 26,8 mln) Waarde vastgoedportefeuille inclusief projectontwikkelingen 649,4 mln Verwerving

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2016 Gereglementeerde informatie - embargo tot 3.5.2016, 8.00 uur ANTWERPEN, 3 MEI 2016 over het eerste kwartaal 2016 Stevige verankering in segment van premium city high street shops blijft objectief. Op 31

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) 2012 2013 evolutie Q4 2012 Q4 2013 evolutie Herzien* Herzien* niet Omzet 3.091 2.865-7,3% 812 739-9,0% Kostprijs van verkopen (2.222) (2.031)

Nadere informatie

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM

PERSBERICHT GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE Embargo tot 18/11/ :00 AM TUSSENTIJDSE VERKLARING VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER VOOR DE PERIODE VAN 01/07/2009 TOT 30/09/2009 Netto courant resultaat 1 van EUR 1,90 miljoen (EUR 0,53 per aandeel) Stijging van het netto huurresultaat

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE

Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE Vastgoedbevak naar Belgisch recht Industrielaan 6, te 1740 Ternat RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847 OPERATIONELE WINST EERSTE SEMESTER BOEKJAAR 2005-2006 : 4,40 MIO EUR - BEANTWOORDT AAN VERWACHTINGEN

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015

Tussentijdse verklaring van de raad van bestuur over het eerste kwartaal 2015 Gereglementeerde informatie embargo tot 05/05/2015, 8.00 uur Antwerpen, 5 mei 2015 Focus op premium city high street shopstrategie blijft rode draad in activiteiten. Verwerving van een premium city high

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs

Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries. Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Persbericht - Gereglementeerde informatie Aankondiging jaarresultaten 2013 Sioen Industries Persbericht Sioen Industries - 28/02/2014 vóór Beurs Ardooie, 28 februari 2014 - Sioen Industries NV is een gediversifieerde

Nadere informatie

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS

7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van IFRS 7 Aansluitingsoverzicht van de eerste toepassing van Vanaf boekjaar 2005 past de Groep toe als basis voor haar rapportage. De jaarrekening van 2005 bevat vergelijkende cijfers over het boekjaar 2004 die

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST)

Gereglementeerde informatie, Leuven, 31 augustus 2017 (20.00 CEST) , Leuven, KBC Ancora sluit boekjaar 2016/2017 af met een winst van 843,2 miljoen euro, in hoofdzaak bepaald door dividendinkomsten en de terugname van waardeverminderingen KBC Ancora boekte in het afgelopen

Nadere informatie

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica

Trading update Q3 2006/2007 Aedifica 16 mei 2007 na sluiting van de beurs Trading update Q3 2006/2007 Aedifica Waarde van de portefeuille (in reële waarde) 205,4 miljoen Omzet van 8,8 miljoen voor de eerste 9 maanden Acquisities voor 7,5

Nadere informatie

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten

Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Cofinimmo investeert verder in haar twee belangrijkste activiteitensegmenten Een zorgvastgoed in Goirle (Nederland) Op 01.08.2016 heeft de Cofinimmo Groep het eerste lijnszorgcentrum 1 Oranjeplein, gelegen

Nadere informatie

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008

JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008 1 / 12 Persbericht Woensdag 25 februari 2009, 07u00 Gereglementeerde informatie JAARLIJKSE RESULTATE OVER DE PERIODE 01/01/2008 TOT 31/12/2008 ETTO COURA TE WI ST 1 OVER 2008 STIJGT MET BIJ A 10% TOT 28,7

Nadere informatie

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017

PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017 Onder embargo tot 26 oktober 2017 17.40 u Gereglementeerde informatie PERSBERICHT RESULTATEN OP 30 SEPTEMBER 2017 Resultaten na de eerste 9 maanden van het boekjaar: Toename met 10,8% van de reële waarde

Nadere informatie

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013)

Jaarresultaten 2014. Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Persbericht Gereglementeerde informatie 2 maart 2015 Jaarresultaten 2014 Nettowinst over de periode van 49,4 miljoen (+ 25,1 miljoen in vergelijking met 2013) Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten

Nadere informatie