Pedagogisch Beleidsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch Beleidsplan"

Transcriptie

1 Maart 2009 Quintine de Koning

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 Deel I: Uitgangspunten pedagogische visie en kwaliteitseisen Gastouderopvang via Gastouderbureau Kind is Koning 2 Werkwijze en inspiratiebronnen Kwaliteitseisen gastouderopvang Aantal kinderen per gastouder Achterwacht innovatieve gastouder Huisvesting gastouderopvang Veiligheids- en gezondheidsbeleid Kwaliteitseisen gastouder Kwaliteitsgarantie Gastouderbureau Kind is Koning... 9 Deel II: Uitwerking pedagogische visie en werkwijze Gastouderbureau Kind is Koning 4 De Basis Pedagogische basisregels Pedagogisch doel Pedagogische ondersteuning van de gastouder De praktijk Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Locatie en voorzieningen Contactmomenten Zelfstandigheid en zelfvertrouwen Ontwikkelingsgebieden De sociale ontwikkeling, respect en aandacht De emotionele ontwikkeling De verstandelijke ontwikkeling De motorische ontwikkeling De creatieve ontwikkeling Veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving Omgaan met normen en waarden Ziekten Medisch handelen Plaatsing Opvallend gedrag Oudercommissie Klachtenprocedure Page i of 27

3 1 Inleiding Kinderopvang is vertrouwen. Vraagouders vertrouwen de gastouders immers hun allerliefste bezit toe. Zij moeten de zekerheid hebben dat hun kind ook in hun afwezigheid een veilige opvang en een verantwoorde opvoeding wordt geboden. Daarom is er door Gastouderbureau Kind is Koning een pedagogisch beleidsplan opgesteld. Hierop kunnen ouders/verzorgers en gastouders terugvallen als het gaat om de kwaliteitseisen, uitgangspunten en de werkwijze die worden gehanteerd bij de omgang en opvoeding van kinderen die worden bemiddeld door Gastouderbureau Kind is Koning. Het laat zien waarop vraagouders kunnen rekenen als zij hun kind in handen geven aan de gastouder. Tevens vormt het een goed uitgangspunt voor de onderlinge gesprekken. Een gedegen pedagogisch beleidsplan is volgens Gastouderbureau Kind is Koning onontbeerlijk om de kwaliteit op een hoog peil te houden, te kunnen controleren en zo nodig bij te stellen. Want het allerbelangrijkste is dat een gastkind met plezier en in een veilige, gezonde, kindvriendelijke en vertrouwde omgeving kan opgroeien. Ieder kind is een uniek wezen, dat zich in een eigen tempo en daarbij behorende karakter moet kunnen en mogen ontwikkelen. In de eerste vier levensjaren wordt het fundament gelegd voor de persoonlijkheid. Daarom moeten kinderen in deze periode voldoende geprikkeld worden om vrijuit en veelzijdig te kunnen beleven en ervaren. De ervaringen uit de allereerste jaren vergeten wij grotendeels, maar toch bepalen zij een leven lang wie wij zijn. Het belang van een goede opvoeding en liefdevolle begeleiding in deze eerste jaren kan dus niet genoeg benadrukt worden. Samen met de gastouders werkt Gastouderbureau Kind is Koning eraan een optimale situatie rondom de kinderen te creëren. Wederzijds vertrouwen en een gevoel van veiligheid zijn hierbij de basis en het kind en zijn vrije ontwikkeling staan bij Gastouderbureau Kind is Koning altijd centraal. Gastouderbureau Kind is Koning vindt het heel belangrijk dat de natuurlijke behoefte om zelf dingen te ontdekken, te onderzoeken en uit te proberen zo min mogelijk wordt verstoord. Er ligt een democratische opvoedingsstijl ten grondslag aan het pedagogisch handelen binnen Gastouderbureau Kind is Koning. De mening van kinderen telt, er wordt goed naar hen gekeken en geluisterd. Er is voortdurend interactie tussen gastouder en kind. Gastouderbureau Kind is Koning draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders. Vertaald naar de dagelijkse praktijk komen we tot de volgende doelstelling ten aanzien van Gastouderbureau Kind is Koning: Doel van Gastouderbureau Kind is Koning is een waardevolle bijdrage leveren aan een professionele en kwalitatieve ontwikkeling in de gastouder-kinderopvang. Gastouderbureau Kind is Koning bemiddelt in opvangplaatsen bij gastouders, waar kinderopvang op een veilige, gezonde en pedagogisch verantwoorde wijze plaatsvindt. Verder stelt Gastouderbureau zich ten doel een beweging op gang te brengen waarin het gastouderbureau, de gastouders en vraagouders samenwerken om continu te blijven werken aan de kwaliteit in de zorg voor kinderen. Gastouderbureau Kind is Koning pleit voor veel contact tussen de betrokken partijen en zet zich in voor een goede begeleiding van de gastouders. In scholingstrajecten, reflectiebijeenkomsten en thema avonden zullen we met elkaar leren, oefenen, discussiëren hoe je als (gast)ouder de beste ondersteuning en begeleiding aan de kinderen kan bieden. Via dit pedagogisch beleidsplan verwoord Gastouderbureau Kind is Koning haar visie en met uiteenlopende praktische voorbeelden wordt aangegeven hoe de aangesloten gastouder omgaat met het kind en welke doelen Gastouderbureau Kind is Koning stelt op pedagogisch gebied in de periode dat het gastkind de gastouder bezoekt. Houten, mei 2008 Page 3 of 27

4 Deel I: Uitgangspunten pedagogische visie en kwaliteitseisen gastouderopvang via Gastouderbureau Kind is Koning Page 4 of 27

5 2 Werkwijze en inspiratiebronnen De pedagogische aanpak van Gastouderbureau Kind is Koning is geïnspireerd op elementen uit de visies van verschillende pedagogen en opvoedingsmethodes. Deze worden hier in volgorde van belangrijkheid genoemd. Ten eerste werkt Gastouderbureau Kind is Koning via de Thomas Gordon-theorie. Thomas Gordon is een kinderpsycholoog die gespecialiseerd is in de communicatie tussen ouders/verzorgers en kinderen. Gordon stelt het respect voor en luisteren naar elkaar centraal. Kinderen zoveel mogelijk hun eigen problemen laten oplossen is een belangrijk aspect van zijn ideeën. Eén van de manieren om dat te stimuleren is actief luisteren. Vervolgens verwoord je de problemen en de gevoelens van de kinderen. Belangrijke kenmerken van de Gordon theorie zijn: - bijdragen aan een positief zelfbeeld van het kind - luisteren naar wat het kind eigenlijk bedoelt en wil - juist omgaan met onaanvaardbaar gedrag van het kind - het kind leren duidelijk te zijn over zichzelf en gepast op te komen voor zijn eigen behoeftes - het kind ruzies, meningsverschillen en conflicten leren hanteren - het kind helpen bij het oplossen van problemen op het gebied van normen en waarden. Daarnaast is er de werkwijze van Loris Malaguzzi: de pedagogiek van Reggio Emilia waar Gastouderbureau Kind is Koning aspecten uit onderschrijft. In deze pedagogiek ligt de nadruk op: "wat kinderen kunnen en zijn" en niet op wat ze nog "niet kunnen en zijn". Men vertrouwt er op dat kinderen alles in huis hebben om zichzelf en de wereld te leren kennen. Dit vertrouwen slaat over op de kinderen. Communicatie is een belangrijke factor. Jonge kinderen kunnen dat nog niet zo goed met taal, maar wel op vele andere manieren; brabbelen, huilen, gebaren, tekenen, wijzen, ergens heen kruipen, verven, kleien. Malaguzzi noemde dat "de honderd talen van kinderen". Hij benaderde kinderen als onderzoekers. Het is belangrijk om kinderen te stimuleren zich te uiten. Dat gebeurt o.a. door een uitgebreid aanbod aan materialen waarmee kinderen zich creatief kunnen uitdrukken. Wij als volwassenen dienen te kijken en luisteren hoe de kinderen bezig zijn en spelen daarop in. Het onderzoeksproces van de kinderen staat voorop en niet het resultaat van hun werk. In 1990 werd de Diana school in Reggio Emilia in het blad Newsweek tot een van de beste scholen van de wereld uitgeroepen. In de daaropvolgende jaren trok er een stroom van leerkrachten en mensen uit de kinderopvang uit alle landen van de wereld naar dit kleine plaatsje in het Noorden van Italië om zelf de werkwijze in Reggio Emilia in de praktijk te zien. Montessori gaat (net als Malaguzzi) uit van de natuurlijke drang van kinderen om op onderzoek uit te gaan. Elk kind doorloopt dezelfde fasen, maar niet elk kind doet dat in hetzelfde tempo. De eerste fase is de zintuiglijke; daarna volgt de verstandelijke ontwikkeling. De Hongaarse kinderarts Emmi Pikler ( ) stelt: als een kind in staat wordt gesteld zich in het eigen tempo te ontwikkelen en ontdekkingen te doen, dan leert het beter zitten, staan, lopen en denken dan een kind dat kunstmatig wordt gestuurd en aangemoedigd om de voorgeschreven ontwikkelingsstadia te bereiken. "Een kind heeft volwassenen niet nodig om te leren kruipen, zich op te richten, te gaan zitten of te leren lopen." Zij pleit dan ook voor bewegingsvrijheid voor kinderen. Page 5 of 27

6 Janusz Korczak zegt: Het kind is in elke fase een volwaardig menselijk wezen en niet slechts een onaf mens, die nog van alles niet kan. Het kind heeft drie grondrechten: 1: Het recht op de dag van vandaag. De kinderjaren zijn niet een voorbereiding op het echte volwassen leven, maar een op zichzelf staande waardevolle periode. De beschermende houding van volwassenen mag kinderen niet het recht ontnemen een eigen leven te leiden. 2: "Ieder kind heeft recht op zijn eigen bult". Door vallen en opstaan leren kinderen risico's in te schatten en de eigen grenzen te onderzoeken en verleggen. Natuurlijk moet je ernstige verwondingen zien te voorkomen, maar een blauwe plek, schram of bult hoort bij het leven. 3: Het recht om te zijn zoals het is. Volwassenen moeten hun best doen om elk kind afzonderlijk goed te leren kennen. We hebben in het algemeen nog te weinig respect voor de ervaringen waarover het kind reeds beschikt. Steiner is de grondlegger van de antroposofie. Hij is van mening dat lichaam en ziel niet tot ontplooiing kunnen komen als het verstand te vroeg wordt geschoold. De nadruk in de opvoeding moet daarom liggen op de ontwikkeling van het wils- en gevoelsleven en de kunstzinnige vorming. Een rustige en huiselijke sfeer en het gebruik van natuurlijke materialen kunnen de ontwikkeling van de fantasie en creativiteit stimuleren, afhankelijk van de mogelijkheden die ieder kind in zich heeft. Ook zijn er aspecten uit de visie van Aletha Solter die Gastouderbureau Kind is Koning onderschrijft. Haar uitgangspunt is dat een baby zelf het beste weet wat hij nodig heeft. Het gaat erom dat ouders en verzorgers zijn signalen opvangen en die op de goede manier interpreteren. Huilen mag. Voor kinderen is het heel belangrijk dat zij hun angstige en frustrerende ervaringen kunnen verwerken door te huilen. Dit moet je dus niet zo zomaar snel mogelijk zien te stoppen, zonder eerst goed naar het kind te kijken. Niet onnodig wiegen, troosten, een speen geven of afleiden. Maar wel: laat het kind niet alleen, geef het aandacht en houd het liefdevol vast. Praat zachtjes tegen hem en ontken zijn verdriet niet maar laat het ontladen. Kinderen die de gelegenheid krijgen door te huilen hun nare ervaringen te verwerken, zijn daarna vaak opgewekt en uitgerust en gaan weer heerlijk spelen... Tenslotte zijn er aspecten van Celestin Freinet opgenomen in de visie van Gastouderbureau Kind is Koning. Hij gaat uit van de fundamentele gelijkwaardigheid van volwassene en kind en de nadruk van zijn werkwijze ligt op eigen initiatief, experimenteren en expressie. Page 6 of 27

7 3 Kwaliteitseisen gastouderopvang 3.1 Aantal kinderen per gastouder Binnen de reguliere gastouderopvang mag de gastouder maximaal 4 kinderen tegelijk opvangen. Sinds april 2008 telen hierbij ook de eigen kinderen onder de 4 jaar mee. Er mogen dan van de totaal tegelijk opgevangen eigen en niet-eigen kinderen maximaal vier kinderen onder de 4 jaar zijn (dit is dus inclusief de eigen kinderen onder de 4 jaar). Indien de gastouder staat ingeschreven voor innovatieve gastouderopvang en voldoet aan de gestelde (wettelijke) eisen mogen er maximaal 6 niet-eigen kinderen tegelijk worden opgevangen. Voorlopig worden bij de innovatieve kinderopvang de eigen kinderen nog buiten beschouwing gelaten, nieuwe regelgeving over het aantal kinderen en de leeftijdssamenstelling bij een innovatief gastouder volgt naar verwachting eind De genoemde kindaantallen gelden voor alle op te vangen kinderen, dus ook als deze niet door Gastouderbureau Kind is Koning bemiddeld zijn. Regels per 2010: Vanaf januari 2010 gelden de volgende regels voor de groepsgrootte van alle gastouders (innovatieve opvang wordt per hierin gevat): Binnen de gastouderopvang mag de gastouder in een groep van 0 tot 13 jarigen maximaal 6 kinderen opvangen, de eigen kinderen tot 10 jaar worden hierin meegeteld. Indien een gastouder uitsluitend kinderen opvangt in de leeftijd van 0 tot 4 jaar mag deze 5 kinderen opvangen, de eigen kinderen worden hierin meegeteld. De genoemde kindaantallen gelden voor alle op te vangen kinderen, dus ook als deze niet door Gastouderbureau Kind is Koning bemiddeld zijn 3.2 Achterwacht innovatieve gastouder Indien door tussenkomst van Gastouderbureau Kind is Koning innovatieve gastouderopvang plaatsvindt, dient de gastouder bij de gelijktijdige opvang van meer dan vier niet-eigen kinderen ondersteuning door een andere volwassene in geval van calamiteiten duidelijk en aantoonbaar te hebben geregeld. Gastouderbureau Kind is Koning ziet de afspraken hieromtrent tussen gastouder en achterwacht graag vastgelegd in een achterwacht-overeenkomst, waarvan een kopie wordt overhandigd aan Gastouderbureau Kind is Koning. Kind is Koning adviseert voorts elke gastouder een goede achterwacht te hebben, ongeacht de eventuele innovatieve status. Met het oog op de regelgeving en groepsgrootte vanaf 2010 zal dit advies binnen Kind is Koning als voorwaarde gesteld gaan worden. 3.3 Huisvesting gastouderopvang De woning waar gastouderopvang plaatsvindt dient over voldoende speel- en slaapruimte voor kinderen te beschikken en over voldoende buitenspeelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Al tijdens de intake en de hierop volgende RIE wordt hiernaar gekeken. Elk kind dient voldoende speelruimte te hebben, Kind is Koning schat deze ruimte in tijdens het bezoek en gaat hierbij grofweg uit van de minimaal 3,5m2 passend ingerichte speelruimte verdeeld over de beschikbare speelruimtes van de opvanglocatie die ook geldt voor een kinderdagverblijf. Tevens dient deze ruimte ingericht te zijn in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Tenslotte beschikt de gastouder voor kinderen die slapen bij de gastouder een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte(s). Ook met betrekking tot de buitenspeelmogelijkheden wordt de ruimte ingeschat op het aantal kinderen en gaat Kind is Koning uit van de gestelde eisen van een kinderdagverblijf, zijnde: een aangrenzende, voor kinderen veilige en toegankelijke, alsmede op de leeftijd van de kinderen passend ingerichte buitenspeelruimte, waarvan de oppervlakte ten minste 3 m 2 speelruimte per aanwezig kind bedraagt. Gastouderbureau Kind is Koning beoordeelt binnen de geldende regels per gastouder of de samenstelling van de groep kinderen die wordt opgevangen, verantwoord is. Daarbij wordt o.a het aantal en de leeftijd van de niet-eigen kinderen en de eigen kinderen meegewogen. Page 7 of 27

8 Het gedeelte van de woning waar de kinderen worden opgevangen dient rookvrij te zijn en de opvanglocatie dient veilig en hygiënisch te zijn. Er wordt jaarlijks door Gastouderbureau Kind is Koning getoetst op naleving tijdens een bezoek in de opvangwoning van de gastouder. De bevindingen en aanbevelingen worden vastgelegd in het veiligheids- en gezondheidsverslag. 3.4 Veiligheids- en gezondheidsbeleid In woningen waar de opvang plaatsvindt, vindt jaarlijks een risico-inventarisatie en evaluatie plaats voor veiligheid en gezondheid, hoe te handelen in noodsituaties. Daartoe bezoekt Gastouderbureau Kind is Koning elke opvangwoning minimaal eenmaal per jaar. De eerste risico-inventarisatie vindt plaats voordat de opvang via het gastouderbureau van start gaat. De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt in de opvangwoning uitgevoerd en is na documentatie inzichtelijk voor ouders in de woning waar de opvang plaatsvindt. 3.5 Kwaliteitseisen gastouder Een privépersoon mag zich gastouder van Gastouderbureau Kind is Koning noemen indien zij: voldoet aan de selectiecriteria van Gastouderbureau Kind is Koning en de bemiddelingsprocedure van het bureau als koppelingstraject doorloopt. Na de koppeling biedt zij kinderopvang aan in haar privé-woning. Gastouderbureau Kind is Koning heeft criteria geformuleerd voor de kwaliteit van gastouders. Deze eisen worden jaarlijks getoetst tijdens een bezoek van Gastouderbureau Kind is Koning aan de gastouder. De resultaten worden opgenomen in de inventarisatie veiligheid en gezondheid. Tevens is KiK een bureau dat veel persoonlijk contact nastreeft met haar gastouders en dus is er voorturend een meer natuurlijke controle op de gastouder en de kwaliteitscriteria. Wat verwachten wij van de gastouder? De gastouder: is 18 jaar of ouder staat positief tegenover kinderopvang in het algemeen en gastouderopvang in het bijzonder; is lichamelijk en geestelijk gezond; (hetgeen o.a. blijkt uit de bezoeken en gesprekken met de gastouder en in de mate van betrokkenheid bij de opvang, het pedagogisch beleid en de regelgeving.) is bereid tot samenwerking met Gastouderbureau Kind is Koning. Staat open voor begeleiding en advies en zijn bereid tot het volgen van aanvullende cursussen/trainingen/intervisiebijeenkomsten die gerelateerd zijn aan de opvangtaak; heeft een lerende houding t.o.v. kinderen, ouders en collega-gastouders; is in staat tot reflecteren op het eigen handelen en is zich bewust van de voorbeeldfunctie; respecteert privacygevoelige gegevens en speelt geen informatie door aan derden; staat open voor en respecteert andere gewoontes, culturen, levenswijzen en opvoedingsideeën; beschikt over goede communicatieve vaardigheden en is in staat om op een professionele manier contact met vraagouders te onderhouden, afspraken te maken en regelmatig contact te hebben over de opvoeding en de ontwikkeling van de opgevangen kinderen; heeft ervaring met en kennis van ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar door eigen of andere kind(eren) of door een opleiding, staat achter het pedagogisch beleid en de richtlijnen die Gastouderbureau Kind is Koning biedt en kan deze in de praktijk brengen; heeft kennis van EHBO voor kinderen (volgens eindtermen van het Oranje Kruis), laat kinderen niet alleen of het toezicht aan anderen over, met uitzondering van calamiteiten en vervanging door een geregistreerde vervang(st)er. is regelmatig en gedurende minimaal een half jaar beschikbaar voor opvang; heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal; is telefonisch goed bereikbaar; is in het bezit van een AVP verzekering/ inzittenden verzekering bij auto gebruik; zal bij inschrijving bij Gastouderbureau Kind is Koning een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. Indien de opvang plaatsvindt in het huis van de gastouder dienen ook alle volwassen huisgenoten van de gastouder in het bezit te zijn van een VOG. Page 8 of 27

9 3.6 Kwaliteitsgarantie Gastouderbureau Kind is Koning Gastouderbureau Kind is Koning heeft een begeleidende, bemiddelende en administratieve functie. Om deze taken goed uit te voeren, biedt Gastouderbureau Kind is Koning de volgende diensten: De opvang wordt minimaal jaarlijks mondeling geëvalueerd met de vraagouders. De evaluatie wordt schriftelijk vastgelegd. 3 tot 5 maanden na start van de opvang vindt er een eerste evaluatie plaats bij de vraagouder thuis, hierna wordt deze jaarlijks herhaald. Gastouderbureau Kind is Koning biedt scholingsmogelijkheden aan gastouders bij de start van hun werkzaamheden. O.a. in de vorm van een introductie voor elke gastouder die is gerelateerd aan de daadwerkelijke opvangtaken en de visie, werkwijze en aandachtspunten uit het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Kind is Koning. Zie ook bijlage 1. Gastouderbureau Kind is Koning organiseert themabijeenkomsten voor de gastouders en biedt cursussen en reflectiebijeenkomsten waar gastouders elkaar ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Zie ook bijlage 1. Gastouderbureau Kind is Koning biedt een gratis boeken uitleenservice ter ondersteuning van de pedagogische (bij)scholing via zelfstudie van de gastouders. De boeken zijn veelal pedagogisch van aard en sluiten aan bij de visie en werkwijze van Gastouderbureau Kind is Koning. Het biedt gastouders achtergrondinformatie en handvatten ten behoeve van optimale kwaliteit van de kinderopvang. De intake bij vraag- en gastouder wordt persoonlijk en aan huis uitgevoerd door Gastouderbureau Kind is Koning. Bij elke nieuwe koppeling tussen vraag- en gastouder vindt er een koppelingsgesprek plaats met deze ouders. Het koppelingsgesprek vindt plaats in de opvangwoning door Gastouderbureau Kind is Koning. Jaarlijks vindt er een evaluatie bij de gastouder plaats. Per jaar vinden er minimaal twee huisbezoeken plaats uitgevoerd door Gastouderbureau Kind is Koning in de woning waar de opvang plaatsvindt. Tijdens deze bezoeken wordt in ieder geval de jaarlijkse risico-inventarisatie en evaluatie uitgevoerd, en vindt de jaarlijkse toetsing van de criteria van de gastouder en de jaarlijkse evaluatie van de opvang plaats. Naast deze huisbezoeken vinden er in het kaders van intake, eerste risico-inventarisatie en nieuwe koppelingen extra huisbezoeken plaats. Gastouderbureau Kind is Koning zal ook steekproefsgewijs per jaar bij enkele gastouders een onaangekondigd bezoek brengen. De bemiddelingsmedewerker(s) van Gastouderbureau Kind is Koning beschikken aantoonbaar over voor gastouderopvang relevante pedagogische kennis. Zij heeft minimaal een opleiding op MBO niveau, heeft ervaring met of kennis van de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar door eigen of andere kind(eren) of door een opleiding en houdt haar pedagogische kennis voortdurend op peil door scholing, cursussen, zelfstudie en intervisie. Gezien het aantal werkzaamheden dat per koppeling moet worden verricht, is er een reële verhouding tussen de beschikbare informatie en het aantal koppelingen dat door Gastouderbureau Kind is Koning wordt begeleidt. Gastouderbureau Kind is Koning maakt dit inzichtelijk. Gastouderbureau Kind is Koning zorgt ervoor dat zij goed bereikbaar is voor de vraag- en gastouder en informeert deze hierover. Page 9 of 27

10 Contactfrequentie met gastouder: Gastouderbureau Kind is Koning heeft gemiddeld minimaal 1 x per maand contact met elke gastouder. Dit kan telefonisch, per , per post, tijdens een RIE, een evaluatiegesprek met of zonder de vraagouders, een koppelingsgesprek met de vraagouders, een cursus of reflectiebijeenkomst of zelfs een spontaan bezoek zijn. Per gastouder zijn er jaarlijks minimaal 3 huisbezoeken: 1. RIE 2. Koppelingsgesprekken met vraagouder op opvanglocatie 3. Evaluatiegesprek met gastouder 4. Eventueel aanvullend evaluatiegesprek met gastouder en vraagouder op opvanglocatie In werkelijkheid zal dit aantal zal echter meestal een stuk hoger liggen, om de eerder genoemde redenen, waaronder ook: - Intake - Eerste risico inventarisatie - en nieuwe Koppelingsgesprekken. Page 10 of 27

11 Deel II: Uitwerking pedagogische visie en werkwijze Gastouderbureau Kind is Koning Page 11 of 27

12 4 De Basis 4.1 Pedagogische basisregels De gastouder schept een veilige en vertrouwde opvangomgeving voor het gastkind. De gastouder benadert het gastkind met respect en aandacht. De gastouder biedt voldoende activiteiten aan die passen bij de leeftijd, aard en ontwikkeling van het gastkind. De gastouder draagt zorg voor een veilige, hygiënische en gezonde opvangomgeving. De gastouder besteedt aandacht aan normen en waarden. 4.2 Pedagogisch doel De gastouder schept een vertrouwde omgeving waar de kinderen zich prettig voelen en zichzelf kunnen zijn zodat ze zich vanuit deze veilige basis kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociale mensen met zelfvertrouwen en verantwoordelijkheidsgevoel; mensen die positief in het leven staan en respect hebben voor zichzelf en voor anderen. 4.3 Pedagogische ondersteuning van de gastouder Informeren Elke gastouder wordt direct tijdens het eerste kennismakingsgesprek ingelicht over de pedagogische visie van gastouderbureau kind is Koning. Kind is Koning toetst in een persoonlijk gesprek of de werkwijze van de gastouder zal aansluiten bij het pedagogisch beleid van Kind is Koning. KiK doet dit door gerichte vragen te stellen en cases/voorbeeldsituaties voor te leggen. Uiteraard is elke gastouder anders en heeft zij haar eigen sterke punten en gewoontes, echter de basis zal moeten aansluiten bij de visie van Kind is Koning wil er een goede, vruchtbare en vertrouwensvolle samenwerking kunnen ontstaan om samen te werken aan een optimale opvanglocatie. De gastouder ontvangt een exemplaar van het pedagogisch beleidsplan en wordt verzocht deze door te lezen en indien er vragen en/of opmerkingen zijn hier z.s.m. op terug te komen. Ook zelf vraagt KiK na lezen nog na of het beleid onderdaad aansluit bij de werkwijze van de gastouder. Utvoering: Naast het gesprek vooraf waarin het pedagogisch beleid een belangrijke rol speelt, wordt bij de bezoeken en de afspraken die gemaakt worden voor bv. de koppelingsgesprekken gekeken naar de opvang situatie. De gesprekken vinden naast de avonduren ook overdag plaatst, waarbij er ook regelmatig gastkinderen aanwezig zijn. Hiermee krijgt Kind is Koning een goed beeld van hoe de gastouder het pedagogisch beleid in de praktijk toepast en kan er op dat moment of naderhand worden ingegaan op aspecten die Kind is Koning dan ziet en tegenkomt. Ook zal bij iedere jaarlijkse evaluatie en de RIE controle het pedagogisch beleid een belangrijk item zijn. Er worden situaties voorgelegd en besproken om de werkwijze van de gastouder te blijven toetsen aan het beleid van KiK. Begeleiding Vragen kunnen te allen tijde worden gesteld, per mail. Telefoon of in en persoonlijk gesprek. Ook staat de deur altijd open als mensen als dan niet aangekondigd langskomen. Gastouderbureau Kind is Koning geeft advies over pedagogische vraagstukken, maar ook over kwesties betreffende gezondheidsaspecten in de opvang en/of de omgang met vraagouders etc. Kind is Koning streeft ernaar hierin een open houding aan te nemen waarin de gastouder zich een gelijke voelt i.p.v. iemand die wordt verbeterd. Het gaat erom uiteindelijk samen tot een ideale opvangsituatie te komen. En aangezien de visie van Thomas Gordon een belangrijk rol speelt in het beleid van Kind is Koning biedt KiK regelmatig specifiek pedagogische gerelateerde cursussen aan, zoals de cursus Luisteren naar Kinderen. Ook is er aandacht voor een Emmi Pikler training. Page 12 of 27

13 5 De praktijk 5.1 Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Locatie en voorzieningen Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat een kind zich thuis voelt bij de gastouders van Gastouderbureau Kind is Koning. Het gastgezin moet een warme plek zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar ze zich vrij voelen om emoties, zoals verdriet, boosheid en blijdschap te tonen en te delen. Basis hierbij is het ontwikkelen van een stabiele vertrouwensrelatie en dit begint bij duidelijkheid voor de kinderen. Het kind moet weten waar het aan toe is. Daarom is er bij de gastouder een vaste dagindeling en zijn er duidelijke regels. Binnen deze regels is het kind echter weer vrij. Gastouderopvang vindt plaats in de woning van de gastouder of bij de ouders thuis. De tuin maakt tevens onderdeel uit van de opvangomgeving. De huizen van de gastouders en de inrichting van het huis voldoen aan een aantal eisen zodat het kind zich er thuis, maar ook vrij kan voelen. Denk hierbij aan inrichting en indeling van de ruimtes, maar ook omgeving en speelmogelijkheden in de nabijheid van het huis, activiteiten, speel en spelmaterialen, manier van aanbieden, creatieve expressiematerialen, slaapvoorzieningen, veiligheid en hygiëne. Er moet zowel binnen als buiten voldoende ruimte zijn voor het gastkind, de eventuele andere gastkinderen en eigen kinderen van de gastouder, om te spelen, lopen, sjouwen en stoeien. Wanneer er geen tuin aanwezig is, zal de gastouder alternatieven moeten aanbieden, zoals regelmatig naar buiten gaan, speeltuinbezoek of naar de kinderboerderij. Daarnaast moet er ook een plek zijn voor het gastkind om zich terug te kunnen trekken om bijvoorbeeld te tekenen, te lezen of te puzzelen. Een apart speelhoekje of doe-hoekje is een pré. Voor jonge kinderen is het belangrijk, dat er een veilige plek is waar ze rustig kunnen liggen, rollen, zitten of spelen. Bovendien zal er een veilige en rustige slaapplek moeten zijn, waar het gastkind kan slapen of uitrusten. De gastouder is er verantwoordelijk voor dat er een veilige, schone en gezonde opvangomgeving is. Gastouderbureau Kind is Koning controleert voordat de gastouder wordt ingeschreven de opvangomgeving op veiligheid en hygiëne. Daarna vindt er twee maal per jaar controle plaats middels een huisbezoek Contactmomenten Via Gastouderbureau Kind is Koning komt het kind terecht in een vergelijkbare, maar toch op diverse vlakken andere situatie dan thuis. Het komt in een omgeving waar het te maken krijgt met leeftijdgenootjes, met een andere volwassene en met andere speel- en ontwikkelingsmogelijkheden. Ook zullen er bij de gastouder andere regels gelden dan thuis en zijn er andere gewoontes en gebruiken. Maar het hoéft ook niet allemaal precies zo te gaan als thuis en andersom. Onze ervaring is dat kinderen heel goed in staat zijn onderscheid te maken tussen thuis en de gastouder, als maar duidelijk wordt gemaakt wat er anders is en waarom. Hiervoor is het van belang dat er een goede afstemming is tussen thuis en gastouder. Met elkaar in gesprek gaan en blijven over de zorg en opvoeding van het gastkind is de basis om goede opvang te bieden. Om dat te bereiken is er een aantal vaste momenten waarop er overleg is tussen ouders, gastouderbureau en gastouder, zowel voorafgaand aan als tijdens de opvang. Kennismaking en bemiddelingsgesprek. Bij het eerste gesprek, het intakegesprek, worden de ouders geïnformeerd over de gang van zaken binnen Gastouderbureau Kind is Koning. Voor een goede bemiddeling worden de wensen van de vraagouders betreffende de opvang geïnventariseerd voor optimale matching bij een van de aangesloten gastouders. Het gesprek vind altijd plaats in d woning van de vraagouders om een goed beeld te krijgen van de thuissituatie. Het mooiste is het als ook het kind zelf hierbij aanwezig, dan kan KiK het kind in haar eigen omgeving observeren voor een goede indruk ten einde een optimale match te kunnen creëren met een gastouder. Page 13 of 27

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid

GASTOUDERBUREAU KIND AAN HUIS Pedagogisch Beleid Pedagogisch Beleid 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Pedagogische richtlijnen 4 2.1 Een vertrouwde en geborgen sfeer 4 2.2 Een hygi├źnische, veilige en gezonde opvangomgeving 5 2.3 Respect en aandacht voor

Nadere informatie

Pedagogische beleidsplan 2014

Pedagogische beleidsplan 2014 Pedagogische beleidsplan 2014 update aug. 2014 1 Buitenschoolse opvang De Lolifantjes Inhoudsopgave Inleiding Blz. 5 Motivatie Deel 1 Pedagogisch beleid en visie Blz. 6 1.1 Algemene Doelstellingen 1.2

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie

Pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Doetsie Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Doetsie 1 Inhoud Voorwoord... 4 Doelstelling van kinderdagverblijf Doetsie... 5 Visie... 6 Missie... 6 Accommodatie Doetsie... 7 Startfase kinderdagverblijf Doetsie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3

Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 2 Hoofdstuk 2. Pedagogische visie... 3 2.1 Visie op kinderopvang 2.2 Visie op kinderen 2.3 Visie op opvoeden Hoofdstuk 3. Pedagogische kwaliteit... 7 3.1 Interactie

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Pedagogische Beleidsplan Eye4kidz KDV & BSO wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje

Pedagogisch Beleidsplan. Kinderdagverblijf Boefje Pedagogisch Beleidsplan Kinderdagverblijf Boefje Juli 2015 Naam organisatie: Kinderopvang Boefje Adres: Visserspad 1a, 1561 PK te Krommenie Telefoonnummer: 075-61 53678 Website: www.kinderopvangboefje.nl

Nadere informatie

Informatie gids voor Vraagouders

Informatie gids voor Vraagouders Informatie gids voor Vraagouders Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde www.tiskidz.nl Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 1 Inhoudsopgave Wat heeft TisKidz te bieden pagina 3 Visie pagina

Nadere informatie

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje

Het pedagogisch beleidsplan. Kinderdagverblijf Madeliefje Het pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Madeliefje Verticale groep 0-4 jaar December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Onze visie op kinderen en op opvoeden 4 2. Pedagogische uitgangspunten 5 3.

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015

Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Pedagogisch Beleidsplan Mei 2015 Kinderdagverblijf Topkids Swammerdamstraat 12 3553 RX Utrecht info@topkids.nl www.topkids.nl Tel. 030-2440468 Tel. Hoofdkantoor: 0346-283850 1 Voorwoord Voor u ligt het

Nadere informatie

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH

Informatiebrochure. Elst, 12-2013, JH Informatiebrochure Elst, 12-2013, JH 1 Inhoud Inhoudsopgave 2 1. Welkom 3 2. Over Ons 5 3. Werkwijze 6 4. Wie doet wat 9 5. Tarieven 10 6. Pedagogisch Beleidsplan 11 7. Kwaliteit 18 2 1. Welkom Welkom

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015

Pedagogisch Beleid Kinderopvang Delftlanden 01-01-2015 Pedagogisch Beleidsplan 01-01-2015 1 Inhoudsopgave pedagogisch beleid. Voorwoord blz. 3 1. Visie op het kind blz. 4 2. Doelstelling en opvoedingsdoelen blz. 5 3. Het Pedagogisch Beleid blz. 6 3.1 Veiligheid,

Nadere informatie

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Informatie gids voor Gastouders

Informatie gids voor Gastouders Informatie gids voor Gastouders TisKidz Bovenstreek 2 8391 HM Noordwolde info@tiskidz.nl www.tiskidz.nl KvK 05081436 Registratie nr. Landelijk Register Kinderopvang 154768200 Gastouderbureau TisKidz 2014

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal

Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Pedagogisch beleid Kinderopvang Ommerkanaal Inhoudsopgave 1. Inleiding pedagogisch beleid 2. Onze missie 3. Onze visie op kinderen 4. Onze visie op opvoeden / pedagogisch uitgangspunten 5. Een dag op Kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar

Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Pedagogisch Beleidsplan Stichting Sport-BSO 0-12 jaar Versie : 0.3 d.d. 01 juli 2011 Bezoekadres : Hof van Naeltwijck 24; 2631 WX Nootdorp Postadres : Postbus 18545; 2502 EM s-gravenhage Internet : www.sport-bso.nl,

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Heppienest

Kinderdagverblijf Heppienest Kinderdagverblijf Heppienest Pedagogisch beleidsplan Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie op pedagogiek en samenwerking met ouders 4 3. Pedagogische basisdoelen 5 4. Pedagogische basisdoelen binnen Heppienest

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan 1 Pedagogisch beleidsplan Spelen, bewegen, ontdekken en ontwikkelen in kindercentrum het groenehuis Inhoudsopgave Inleiding pagina 1 Onze visie op opvoeden pagina 2 Groepsgrootte, werkwijze groep en pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013

Informatieboekje. website: www.peppieszorg.nl tel: (010) 4255316 email: Peppieszorg@peppieszorg.info Versie 2 april 2013 Informatieboekje Gastouderbureau Peppie s Zorg 2013 Bezoekadres: Nieuwe Binnenweg 411B 3023 EM, Rotterdam Telefoon: (010-4255316) E-mail: Peppieszorg@peppieszorg.info Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Doelstelling

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN 1 NOVEMBER 2014 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 4 Visie 5 - Pedagogische benadering volgens Reggio Emilia en Emmi Pikler Reggio Emilia Emmi Pikler - Pedagogisch doelen en competenties

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v.

Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Pedagogisch beleidsplan Kindercentrum KOM.MIJN Inie Minie en Maxie b.v. Inleiding Kindercentrum KOM.MIJN (voormalig Inie Minie ) is gestart in september 1999 met een verticale groep voor kinderen van 0-4

Nadere informatie

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum

Pedagogisch Plan. Kinderdagcentrum Pedagogisch Plan Kinderdagcentrum Kinderdagcentrum Kalle Monnikeraklaan 25 3544 TH Utrecht Telefoon: 06-28650563 E-mail: kalle@kpnmail.nl Website: http://home.kpn.nl/b.jansen48/ Pedagogisch Plan van Kinderdagcentrum

Nadere informatie

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN

PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN PEDAGOGISCH PLAN KINDERDAGVERBLIJF DE PLATANEN INHOUDSOPGAVE Pagina INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 4 Doel Pedagogisch Beleidsplan 4 De totstandkoming 4 Hoofdstuk 1 DE PEDAGOGISCHE VISIE 5 Leven in een groep

Nadere informatie

Informatiebrochure voor vraagouders.

Informatiebrochure voor vraagouders. Informatiebrochure voor vraagouders. Inhoudsopgave 1.Welkom...2 2.De Organisatie...3 3.Wie is dan die gastouder?...4 Evaluaties...7 Huisbezoeken...7 Jaarlijkse risico-inventarisatie...8 Contact met Kind-Zijn...8

Nadere informatie

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties

P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN. Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties Versie maart 2013 P.1 INHOUD P. 3 INLEIDING P. 4 PEDAGOGISCHE VISIE P. 5 KINDEROPVANG IN HET GROEN P. 6 DE 4 PEDAGOGISCHE BASISDOELEN VOLGENS RIKSEN EN WALRAVEN Gevoel van emotionele veiligheid bieden

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee

Pedagogisch beleidsplan Kinderdagverblijf Hupsakee VOORWOORD Wij willen kinderen naast hun veilige thuisbasis ook een veilige en vertrouwde omgeving bieden binnen ons kinderdagverblijf. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er een pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting...

Inleiding...3. 1. Opvang bij KiKeBOO...4. 1.1 Uitgangspunten...4. 1.2 Groepen...5. 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5. 1.3 Personele bezetting... Pedagogisch beleid INHOUDSOPGAVE Inleiding...3 1. Opvang bij KiKeBOO...4 1.1 Uitgangspunten...4 1.2 Groepen...5 1.2.1 Opvang in andere stamgroep...5 1.3 Personele bezetting...5 1.4 Dagritme...6 1.5 Wennen...6

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht

Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Pedagogisch beleidsplan Zonnelicht Inhoudsopgave 1.Visie en uitgangspunten 1 2.Het VVE Regenboogprogramma.. 4 3. Houding en handelen van de leerkracht.. 18 4. Algemene punten.21 1) Visie en uitgangspunten

Nadere informatie