EXPERT KENNISBEHEER (M/V)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EXPERT KENNISBEHEER (M/V)"

Transcriptie

1 Het Departement Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged (RWO) werft aan in cntractueel dienstverband vr een peride van 2,5 jaar: EXPERT KENNISBEHEER (M/V) Afdeling: Beleidsdmein: Niveau: Standplaats: Kennis en Infrmatie Ruimtelijke Ordening, Wnbeleid en Onrerend Erfged A2 Phenixgebuw Kning Albert II laan Brussel Vacaturenummer : 2463 FUNCTIECONTEXT Het Departement RWO is verantwrdelijk vr de beleidsvrbereiding van het ruimtelijk rdeningsbeleid, het wnbeleid en het nrerend erfgedbeleid van de Vlaamse Regering, en vr de vertaling van dat beleid naar de uitvering te. Het Departement RWO ndersteunt de bevegde ministers vanuit haar beleidsvrbereidende en een beleidsevaluerende pdracht: inhudelijke expertise wrdt pgebuwd, beleidsnta s en beleidsbrieven van de ministers wrden vrbereid. Het departement is k verantwrdelijk vr de ndersteuning van de bevegde ministers bij de aansturing en de pvlging van de beleidsuitvering, die tevertruwd wrdt aan agentschappen. Het departement RWO staat vr de uitdaging m haar beleidsndersteunende dienstverlening verder uit te buwen zdat vanuit een geznde plitiek-ambtelijke verhuding de vgdijminister in staat is zijn uitgestippeld beleid vlwaardig te realiseren. Het Departement wenst zich daarm te ntwikkelen als expertisecentrum teneinde deze beleidsndersteuning te versterken en is vlp bezig met een transitietraject met als del haar beleidsndersteunende dienstverlening te ptimaliseren. Het Departement wil het structureel infrmatiebeheer m.b.t. RWO verder uitwerken teneinde de aanwezige actuele kennis in het beleidsdmein te ntsluiten en beschikbaar te stellen. Om dit te realiseren wenst ze p krte termijn een kennismanagementplan uit te werken en te beginnen implementeren. Hierbij is het ndersteunen, rganiseren, pvlgen, sturen en begeleiden van de infrmatiestrmen binnen het Departement met bijzndere aandacht vr data-warehusing en mnitring essentieel. Ok het nauw betrekken van de kennismedewerkers bij de realisatie is ndzakelijk m een kenniscultuur in het Departement tt stand te laten kmen. Het Departement gaat daarm ver tt de cntractuele aanwerving van een expert kennisbeheer, die ver een peride van 2,5 jaar de trekker is van de systematische uitbuw van het kennismanagement binnen de rganisatie. Als expert kennisbeheer werk je nauw samen met de verantwrdelijke vr het ICT-beleid, de P&O medewerker en de verantwrdelijke vr prcesmanagement, naast de medewerkers van de beleidsafdelingen en het management. Je neemt deel aan werkvergaderingen, vertegenwrdigt het Departement bij verkepelende initiatieven en prjecten, rapprteert ver de evlutie en stand van zaken en vlgt de nieuwste trends. Hiervr neem je deel aan studiedagen en vrmingsessies. Je maakt deel uit van Kennis en Infrmatie. Deze dienst rganiseert het kennisbeheer en ICT-beleid binnen het Departement en het beleidsdmein RWO, beheert en ntsluit (mee) de infrmatiestrmen, en cördineert de cmmunicatie. 1

2 JE TAKENPAKKET Hiernder is het takenpakket pgenmen dat je vlwaardig pneemt na een krte inwerkperide. In deze inwerkperide ligt de fcus p vlgende taken: Inwerken in de bevegdheden en prcessen van het Departement RWO Inventariseren van de infrmatiestrmen en expertisegrepen Inwerken in de bestaande ICT-tepassingen van het Departement in functie van data-uitwisseling en ptimalisering Uitwerken van het kennismanagementplan Overleg met de andere entiteiten van het beleidsdmein inzake dcument- en databeheer Als expert kennisbeheer sta je in vr: Opstellen van, implementeren van, rapprteren ver en evalueren van een kennismanagementplan binnen het Departement RWO Inventariseren van de infrmatiestrmen en beheften aan mnitring die mee als input kan dienen bij de uitwerking van het kennismanagementplan en een visie p mnitring binnen het Departement Inventariseren van de (werking van de) expertisegrepen (cmmunity f practices) binnen het Departement die mee als input kan dienen vr het kennismanagementplan Meewerken aan de rganisatie en implementatie van de mnitringtls; Het dagelijks beheer van de tepassingen vr databeheer en mnitring; Het pzetten en nderhuden van structureel verleg en samenwerking binnen het Departement rnd data- en kennisbeheer; Organiseren van de cntacten met de externe dataleveranciers en vastleggen van de afspraken in prtcls p basis van een uitgewerkt kaderprtcl; Het pzetten, uitbuwen en beheren van een datawarehuse vr de dr het departement beheerde infrmatiebrnnen; het beheren van de dcumentatie; het verleggen met de entiteiten van het beleidsdmein rnd het delen van infrmatiebrnnen en data; Daarnaast: participeer je aan de dagelijkse werking van Kennis en Infrmatie signaleer je pleidingsbeheften en rganiseer je pleidingen ndersteun je de gebruikers van de ju tegewezen tepassingen dr middel van het rganiseren van een tweedelijnshulp blijf je p de hgte van de ntwikkelingen en evluties p het vlak van kennis- en databeheer 2

3 RESULTAATGEBIEDEN 1. BEHOEFTEANALYSE Inventariseren en analyseren van de beheften van de rganisatie en interne klanten teneinde een crrect beeld te krijgen van de pprtuniteiten en de nden. Beheften en pprtuniteiten bespreken met het lijnmanagement Anticiperen p prblemen en knelpunten binnen de rganisatie Opvlgen van ntwikkelingen en tendensen Uitveren van (prbleem)analysen Analyseren van ad hc vragen en prblemen Evalueren van de huidige dienstverlening 2. DIENSTVERLENING UITBOUWEN Op basis van het beleid en de behefteanalyse definiëren, implementeren en bijsturen van de dienstverlening binnen het functinele dmein teneinde de interne klant en de rganisatie p de best mgelijke manier te ndersteunen. Cntext: in verleg en in samenwerking met het lijnmanagement. Vrstellen den en bespreken van de dienstverlening Akkrd bereiken rnd de dienstverlening De cntinue werking van de rganisatie meehelpen verzekeren Actieplan pstellen, werkmethde definiëren Definiëren van langere termijnplanning Administratie uitveren die bij de dienstverlening hrt Interne klanten ndersteunen bij de implementatie en het gebruik van instrumenten, systemen, tepassingen, 3. WERKINSTRUMENTEN Ontwikkelen f aanpassen van cncepten, systemen, methden en technieken in nauw verleg met de interne klant teneinde dr algemeen tepasbare f maatgerichte prducten en diensten de gedefinieerde dienstverlening te kunnen uitveren. Werkinstrumenten en hulpmiddelen ntwerpen, verbeteren en/f tegankelijk maken Innvatieve ideeën ntwikkelen Meewerken aan prjecten van prductntwikkeling Uitwerken van prcedures en richtlijnen Ontwikkelen van pleidingen, rekenmdellen, IT-prgramma s, databanken, cncepten vr financieel beheer 4. ADVIESVERLENING Zwel p vraag als pr-actief interne klanten adviseren vanuit het functinele dmein teneinde deskundige plssingen aan te bieden vr vraagstukken f prblemen. Antwrden p vragen van klanten Fungeren als aanspreekpunt vr het eigen vakgebied Adviseren ver tepassing en gebruik van diensten, prducten, systemen Gebruikers adviseren ver interpretatie van regelgeving Management adviseren ver thema s die te maken hebben met het functinele dmein Inspelen p specifieke vragen van het management Actief deelnemen aan werkgrepen en vergaderingen 3

4 Pr-actief knelpunten signaleren 5. KWALITEITSBORGING Opvlgen, evalueren en eventueel bijsturen van de vrtgang f resultaten van prcessen en dienstverlening teneinde een ptimale kwaliteit en efficiëntie te garanderen cnfrm de afspraken, richtlijnen en regelgeving. Bewaken van crrecte tepassingen van reglementaire bepalingen, prcedures, nrmen, Erp tezien dat wet- en regelgeving wrden gerespecteerd Verzamelen en verwerken van gegevens, pmaken van verzichten en verslagen, rapprteren van indicatren Input leveren vr management rapprtering Tezien p naleving van kwaliteitsnrmen Evalueren van klanttevredenheid Kwaliteitsbewaking van de pgezette systemen Vrstellen den vr verbetering Prces afstemmen met andere prcessen binnen de rganisatie 6. COMMUNICATIE EN CONTACTEN Cmmuniceren ver de dienstverlening teneinde de (interne) klanten te infrmeren en hen te stimuleren m van de dienstverlening gebruik te maken. De dienstverlening pr-actief kenbaar maken aan de klant Deelnemen aan en rganiseren van werkgrepen, vergaderingen, infsessies Fungeren als aanspreekpunt Feedback vragen aan klanten 7. PROJECTDEELNAME Leiden f deelnemen aan (deel)prjecten teneinde bij te dragen aan de realisatie van de afgesprken prjectdelstellingen. Cntext: m.b.t. het eigen functinele dmein Adviseren, cntrleren en bijsturen van prjecten Leveren van specifieke vakinhudelijke input vr prjecten Prjecten plannen, cördineren en leiden Deelnemen aan crss functinele prjectgrepen Opstellen en bewaken van technische nrmen en standaarden Het pvlgen van de werkzaamheden 8. KENNIS M.B.T. HET VAKGEBIED Actief bijhuden en uitwisselen van kennis en ervaring m.b.t. het vakgebied teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te ptimaliseren. Opbuwen en nderhuden van netwerken Bijhuden van vakliteratuur Vlgen van nieuwe ntwikkelingen Op de hgte blijven van nieuwe methden, therieën en technieken Deelnemen aan interne en externe vrmingsactiviteiten p het vakgebied 4

5 9. COÖRDINEREN / KENNISDELEN Cördineren en inhudelijk van aansturen een grep medewerkers m het werk z efficiënt mgelijk te laten verlpen. Vakinhudelijk begeleiden van cllega s. Uitbuwen van de kennis en methdes vr kennisdeling ter beschikking stellen m het kennisniveau van het departement en van het team en p peil te huden. Uitbuwen dcumentatie Infrmeren en begeleiden van de medewerkers JE PROFIEL JE DIPLOMA Je heb een master f een gelijkwaardig diplma. JE WERKERVARING Je hebt minimum 6 jaar ervaring met kennisbeheer, databeheer f datawarehusing. Ervaring met GIS en BI-tls is een meerwaarde. JE TECHNISCHE COMPETENTIES Je hebt inzicht in de evluties p vlak van kennisbeheer, databeheer en mnitring Je kan vlt werken met Wrd, Excel, Access en Pwerpint; Je bent vertruwd met datawarehusing; Je hebt interesse in f affiniteit met de thema s waarmee je binnen het beleidsdmein te maken kan krijgen, zals ruimtelijke rdening, wnbeleid,. JE PERSOONSGEBONDEN COMPETENTIES Vrtdurend Verbeteren Vrtdurend verbeteren van het eigen functineren en van de werking van de entiteit, dr de bereidheid m te leren en mee te greien met veranderingen III. Leert ver andere vakgebieden, methdes en technieken en werkt actief mee aan het verbeteren van de werking van de entiteit Klantgerichtheid Met het g p het dienen van het algemeen belang, de legitieme beheften van verschillende srten (interne en externe) klanten nderkennen en er adequaat p reageren III. Onderneemt, binnen de mgelijkheden van de eigen functie, acties m de dienstverlening aan klanten te ptimaliseren Samenwerken Met het g p het algemeen belang een bijdrage leveren aan een gezamenlijk resultaat p het niveau van een team, entiteit f de rganisatie, k als dat niet meteen van persnlijk belang is III. Stimuleert de samenwerking binnen de eigen entiteit, werkgrepen f prjectgrepen Betruwbaarheid cnsequent en crrect handelen Handelen vanuit de cdes van integriteit, zrgvuldigheid, bjectiviteit, gelijke behandeling, crrectheid en transparantie uitgaande van de basisregels, sciale en ethische nrmen (diversiteit, milieuzrg ). Afspraken nakmen en zijn/haar verantwrdelijkheid pnemen II. Brengt sciale en ethische nrmen in de praktijk 5

6 Initiatief Kansen nderkennen en uit eigen beweging acties vrstellen f ndernemen III. Neemt initiatieven die aantnen dat hij anticipeert p gebeurtenissen (practief) Visie (cnceptueel denken) De dagelijkse praktijk verstijgen en eigen ideeën uitwerken vr de tekmst, feiten bekijken vanp een afstand, ze in een ruimere cntext en langetermijnperspectief plaatsen III. Brengt een eigen beleid naar vren dat de entiteit f rganisatie p lange termijn beïnvledt Overtuigingskracht Instemming verkrijgen vr een mening, aanpak f visie dr ged nderbuwde argumenten te gebruiken, dr dialg en verleg aan te gaan, dr autriteit (bevegdheid en deskundigheid) gepast aan te wenden en dr gepaste strategieën uit te buwen II. Overtuigt dr inhud én aanpak Netwerken = Ontwikkelen en bestendigen van relaties, allianties en calities binnen en buiten de eigen rganisatie f entiteit en die aanwenden m infrmatie, steun en medewerking te verkrijgen II. Legt nieuwe cntacten die vr de eigen taak en pdracht nuttig kunnen zijn Cachen (ntwikkelingsgericht cachen) Cllega s expliciet helpen en ndersteunen bij hun prfessinele ntwikkeling en p die wijze mee verantwrdelijk-heid pnemen vr het leren binnen de rganisatie I. Biedt hulp en steun bij het uitveren van taken en bij het behalen van resultaten HOE SOLLICITEREN? Je sllicitatiebrief met uitgebreid cv stuur je uiterlijk p zndag 21 nvember 2010 bij vrkeur via mail naar We willen je vragen m het cv en de brief als bijlage bij je mail te vegen. Vermeld in het nderwerp van je mail het vacaturenummer Of je stuurt deze dcumenten per brief naar: Vlaamse verheid - Bestuurszaken Jbpunt Vlaanderen (zne 3C) Budewijnlaan 30 BUS Brussel SELECTIEPROCEDURE - Screening van cv's: week van 29 nvember - Jurygesprekken: vanaf 6 december - Psychtechnische screening: vanaf 20 december ONS AANBOD - Een beiende en uitdagende functie. - Het Departement RWO wil zich ntwikkelen als een expertisecentrum. Je krijgt dan k ruime mgelijkheden wat vrming, bijschling en ndersteuning met mderne ICT middelen betreft. - Je eerste 12 maanden vrmen een prefperide. Je mentr helpt je bij het inwerken en begeleidt je waar ndig. - Je werkdruk kan hg zijn, maar we prberen het werk z ptimaal mgelijk te cmbineren met de privésituatie: z bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar aan en een systeem van glijdende werktijden. Tijdens de schlvakanties is er in de hfdkantren (Brussel, Antwerpen, Hasselt, Gent en Brugge) een prfessinele pvang vr kinderen tussen 3 en 14 jaar. De mgelijkheid bestaat m, mits te vlden aan 6

7 een aantal vrwaarden, één dag per week te werken in de satellietkantren van de Vlaamse verheid (Hasselt, Gent, Brugge, Mechelen, Antwerpen f Tngeren) f thuis. - Vlt bereikbaar met het penbaar verver: het Departement RWO ligt vlakbij het statin Brussel-Nrd. Je wn-werkverkeer met het penbaar verver is vlledig gratis. - De hspitalisatieverzekering is gratis. Nevenverzekerden zals gezinsleden kunnen bvendien k aansluiten tegen gunstige tarieven. - Het Departement RWO zet zich actief in m gelijke kansen en diversiteit p de werkvler te bevrderen. De kwaliteiten van ns persneel zijn belangrijker dan leeftijd, geslacht, handicap f afkmst. Als je een handicap hebt, laat ns dat vraf weten. We zrgen ervr dat je in de best mgelijke mstandigheden kunt deelnemen aan de selecties. Krijg je de baan? Dan passen we de werkplek z ged mgelijk aan juw handicap aan. - Je wrdt cntractueel aangewrven in de graad van adviseur (rang A2) vr een peride van 2 jaar en 6 maanden. - Relevante berepservaring in de private sectr f als zelfstandige kan wrden erkend dr de lijnmanager p basis van de functievereisten en kan tt maximaal 9 jaar verlnd wrden. Je aanvangssalaris is minimaal ,84 eur (brutjaarsalaris, aangepast aan de huidige index), reglementaire telagen niet inbegrepen. Je brut maandsalaris is dan 4.310,9 eur. Je kan zelf berekenen heveel je bij de Vlaamse verheid kan verdienen via de Salarissimulatr p Hier vind je k meer infrmatie ver de algemene arbeidsvrwaarden van de Vlaamse verheid. - Alle persneelsleden ntvangen maaltijdcheques (van 5 eur per gewerkte dag). De Vlaamse verheid beschikt ver verschillende bedrijfsrestaurants met demcratische prijzen. MEER WETEN? - Vr extra infrmatie ver de inhud van de functie kun je cntact pnemen met Wim De Bruyne Phenix-gebuw 9 e verdieping, Kning Albert II-laan 19, 1210 Brussel Vr extra infrmatie ver de selectieprcedure kun je cntact pnemen met Liesbeth Van Wichelen, selectieverantwrdelijke Budewijnlaan 30 bus 42 te 1000 Brussel Vr extra infrmatie ver de arbeidsvrwaarden kun je cntact pnemen met Nadja Csijns, persneelsmedewerker Kning Albert II-laan 19, 1000 Brussel

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator

Management en operationeel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM. Jan VERBELEN Deskundige-coördinator Management en peratineel plan MEET- EN WEETCEL / EXPERTISECENTRUM Jan VERBELEN Deskundige-cördinatr I. Algemene bepalingen 1. Identificatie mandaathuder De heer Jan VERBELEN werd vanaf 1 ktber 2008 aangesteld

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert

FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Projectleider - Expert FUNCTIEBESCHRIJVING ICT Prjectleider - Epert 1. CONTEXT VAN DE FUNCTIE BINNEN DE ORGANISATIE De Vlaamse ICT-vereniging is een ksten- en kennisdelende rganisatie, die strategische ICT-brugfuncties ter beschikking

Nadere informatie

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan

Stafmedewerker ICT. 1. Identificatiegegevens. Onthaal & informatie. Niveau. 2. Positionering in het organogram. Geeft leiding aan Stafmedewerker ICT 1. Identificatiegegevens Functietitel Dienst Afdeling Niveau Graad Stafmedewerker ICT Onthaal & infrmatie Algemene zaken B B1-B3 2. Psitinering in het rgangram Geeft leiding aan Rapprteert

Nadere informatie

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN

VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten Vereisten ndersteunende prcessen VEREISTEN ONDERSTEUNENDE PROCESSEN Pagina 1 van 39 Versie: 4 nvember 2013 Inhud ICT Cntract 2015 Explitatiegebnden ICT-diensten

Nadere informatie

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid

Overlegplatform Sport voor Allen. Uitbouwen van een lokaal Sport voor Allen beleid Overlegplatfrm Sprt vr Allen Uitbuwen van een lkaal Sprt vr Allen beleid Synthesenta werkgrep 1 gedgekeurd dr het Overlegplatfrm Sprt vr Allen p19/12/2005 Op het Overlegplatfrm Sprt vr Allen van 16 december

Nadere informatie

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004

FOD Financiën Programma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstroom Mensen Versie 4 Voorgelegd ter validatie aan de stuurgroep van 19/05/2004 FOD Financiën Prgramma Multi-kanaal Dienstverlening Oplevering werkstrm Mensen Versie 4 Vrgelegd ter validatie aan de stuurgrep van 19/05/2004 Vrstudie Prgramma MKDV. Inhud Blz. 1. Inleiding... 4 1.1.

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 mei 2015 Telichting Bevegd deputatielid: Luk Lemmens Telefn: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Prvinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging CIPAL. Telichting

Nadere informatie

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO

SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO SERVICEDOCUMENT BIJ DE LEERPLANNEN OH EN OA DERDE GRAAD BSO Juni 2014 (D/2014/7841/031 en D/2014/7841/036) Vlaams Verbnd van het Kathliek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Inhud Inleiding

Nadere informatie

FOD SOCIALE ZEKERHEID

FOD SOCIALE ZEKERHEID FOD SOCIALE ZEKERHEID JAARVERSLAG 2014 WOORD VAN DE VOORZITTER... 6 ACHTER DE SCHERMEN VAN DE FOD... 8 1. DE DIENST VAN DE FOD SOCIALE ZEKERHEID IN BELGIË... 8 1.1. Organigram van de FOD Sciale Zekerheid...

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba.

Agressiemanagement. Management Consulting and Research Kapeldreef 60, 3001 Heverlee Tel. 016/29 83 11 Fax 016/29 83 19 Website http://www.mcr-bvba. Agressiemanagement Bedrijven, rganisaties en schlen krijgen steeds vaker met agressie te maken. Wanneer je met mensen werkt, bestaat er immers de kans p cnflicten. Z n cnflict kan escaleren in bedreigingen,

Nadere informatie

HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog: het vervolg

HRM op orde en de professionaliseringslat omhoog: het vervolg HRM p rde en de prfessinaliseringslat mhg: het vervlg 4 september 2013 Inleiding In deze rapprtage det het interviewteam van MBO15 verslag van zijn bevindingen naar aanleiding van de gesprekken met de

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Kninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 105 11 juni 2009 Besluit van 16 april 2009, nr. 09.001007, hudende vaststelling van een selectielijst van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Thuis in de Stad-prijs 2012

Thuis in de Stad-prijs 2012 Thuis in de Stad-prijs 2012 Inschrijvingsfrmulier Digitaal psturen naar inf@thuisindestad.be U krijgt een ntvangstmelding Waarvr dient dit frmulier? Met dit frmulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs

Nadere informatie

Almeerse kinderen doen het beter!

Almeerse kinderen doen het beter! Almeerse kinderen den het beter! Ouders en schlen werken samen aan ptimale mstandigheden vr hun ntwikkeling Nbdy is perfect, but a team can be René Peeters 1. Inleiding... 2 Veel bereikt... 2 He nu verder...

Nadere informatie

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra

Roadbook Informatisering Woonzorgcentra Klanten & Diensten Onderzek R. Lyln www.s mals.be Radbk Infrmatisering Wnzrgcentra Versie 1.0 Versin Statut Date Auteur(s) Aard van de wijzigingen 1 Eerste versie 19/03/2013 R. Lyln 1.0 Finale versie 03/02/2014

Nadere informatie

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office

Implementatie van een organisatiebreed elektronisch dossierbeheer, gebaseerd op de concepten van een MID-Office Implementatie van een rganisatiebreed elektrnisch dssierbeheer, gebaseerd p de cncepten van een MID-Office Aanvraag tt deelneming Opdracht van aanneming van diensten - 2 Implementatie van een rganisatiebreed

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE

PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE PROJECT VOORTGANGSRAPPORTAGE Naar betere psychsciale zrg vr mensen met kanker Bevrderen en brgen van de kwaliteit en vergrten van de tegankelijkheid van betaalbare prfessinele psych-nclgische zrg (d.d.

Nadere informatie

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf

BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader voor periode 2011-2015. Vooraf BELEIDSKADER TRAJECTEN JEUGDZORG PLUS. Richtinggevend kader vr peride 2011-2015 Vraf Het vrliggende beleidskader wrdt in de peride tt en met 2015 richtinggevend vr de instellingen Jeugdzrg plus. Uitvering

Nadere informatie

15 februari 2007. Pagina 1

15 februari 2007. Pagina 1 Regeling peridiek evaluatienderzek en beleidsinfrmatie 2006, Ministerie van financiën dd. 18 april 2006 Beleidsdrlichting artikel 4/Operatinele Delstelling 3, MvT BZK Begrting 2006. (TK, vergaderjaar 2005-2006,

Nadere informatie

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid

Praktische tips voor de kmo die wil werken aan een genderbewust personeelsbeleid Praktische tips vr de km die wil werken aan een genderbewust persneelsbeleid blanc Cntactgegevens Kamer van Kphandel Ost-Vlaanderen Anne Knings Prjectcördinatr C-efficiënt tel. 052 33 98 35 anne.knings@kvkv.vka.be

Nadere informatie

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE

B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE B ELEIDSPLAN 2007-2011 AC TION VAN SPEL NAAR SPECIALISATIE Inhudspgave 1. Visie... 1 2. Cntext... 1 3. Trends... 1 4. Missie TION... 2 5. Beleidsuitgangspunten... 2 6. Beleidsfrmulering... 4 7. Beleidsuitvering...

Nadere informatie

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer

Invulling Vlaamse Vertrouwensbarometer %SURMHFW2QWZHUSYDQHHQ9ODDPVH YHUWURXZHQVEDURPHWHU Invulling Vlaamse Vertruwensbarmeter Steven Van Rsbrek Dr. Steven Van de Walle Dr. Jarl K. Kampen Prf. Dr. Geert Buckaert Rapprt D/2005/10106/029 December

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2013

ONDERNEMINGSPLAN 2013 Vlaarnsc verheid ICT-Beheer ONDERNEMINGSPLAN 2013 entiteit e-gvernment en ICT-Beheer (e-ib) versie 22/02/2013 1 Inhud Inleidg.3 Missie, strategische rganisatiedelstellgen en kernwaarden 4 Operatele planng:

Nadere informatie

Rapportering van de voordrachten

Rapportering van de voordrachten 1 De farmaceutische zrg in het zrgteam De farmaceutische zrg in het zrgteam Rapprtering van de vrdrachten Les sins pharmaceutiques dans l équipe de sins Studiedag 30/04/2010 Jurnée d étude Netwerk van

Nadere informatie

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW)

Peter Konings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjoerd Weiland (RDW) Werkgrep Brging: Peter Knings (Belastingdienst), Rutger Heerdink (UWV), Rene Backer (SVB), Sjerd Weiland (RDW) December 2013 Deze presentatie en het bijbehrende verdiepingsmateriaal zijn prducten van de

Nadere informatie