Inhoud Belangrijke attentiepunten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Belangrijke attentiepunten"

Transcriptie

1 Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo Toetsvorm Proeve van bekwaamheid Inhoud Inleiding... 2 Vertaling kwalificatiedossier naar de proeve... 2 Uitwerking naar beoordelingscriteria... 2 Contextbeschrijving van de CGO proeve... 3 Opzet van de CGO proeve... 4 Voordat de deelnemer begint... 4 Uitvoeren van de opdrachten... 4 Eindgesprek... 4 Beoordeling van de deelnemer... 4 Rol van de examinator... 6 Beoordelings- en berekeningsmodel... 7 Korte beschrijving van het beoordelings- en berekeningsmodel... 7 Aanmaken van een beoordelings- en berekeningsmodel per deelnemer (cursusadministratie)... 8 Verwerken van beoordelingen in het berekeningsmodel door de examinatoren... 8 Beheren van deelnemerresultaten Resultaten bekendmaken (cursusadministratie) Archiveren van deelnemerresultaten (cursusadministratie) Documenten en bestanden voor de CGO proeve Opdrachten en benodigdheden CGO proeve Opdrachtenset deelnemers Beoordelings- en berekeningsmodel Notitiebladen Draaiboek Bijlagen Leidraad introductie en aanvang CGO proeve Leidraad voor het eindgesprek Belangrijke attentiepunten De (opdrachten van de) Competentiegerichte proeve van bekwaamheid (CGO PvB) mogen op geen enkele wijze worden aangepast, geïnterpreteerd of anders uitgevoerd. Het afsluitende criteriumgerichte interview kan voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen en dat de kans bestaat dat er derden bij aanwezig zullen zijn. Deelnemers kunnen hiertegen geen bezwaar maken. Beoordelaars realiseren zich dat hun notitiebladen rechtstreeks naar het ROC gaan, en zorgen daarom voor een goede verwerking en dat de namen (voor- en achternaam) van de beoordelaars zijn ingevuld, en de namen (voor- en achternaam) van de kandidaat zijn ingevuld. Aantekeningen maken is integraal onderdeel van het continue proces van een beoordelaar (instrueren, observeren/ luisteren, begeleiden, beoordelen en reflecteren). ALLE beoordelingscriteria welke beoordeeld zijn als: Onvoldaan of NVT, dienen te worden gemotiveerd/ onderbouwd op de notitiebladen. Suggestieve teksten dienen achterwegen gelaten te worden; beoordelaars dienen niet op te schrijven dat iets goed of fout is, maar waarom. Het proces dient terug te komen in de notities, zoals bijvoorbeeld de lengte van de schuurhalen, het te lage toerental van de schuurmachine of de stand van het schuurblok. Beoordelaars mogen GEEN advies/ eindoordeel uitspreken naar de deelnemer, wel dienen beoordelaars te vragen hoe de deelnemer het heeft ervaren en eventuele onduidelijkheden of niet geobserveerde zaken bevragen. In geval dat een deelnemer voortijdig stopt, vult een beoordelaar Onvoldaan in bij niet-geobserveerde beoordelingscriteria en maakt een aantekening inclusief tijdstip en reden op de notitiebladen. Manipulatie van het beoordelingsmodel is niet de bedoeling. Iedereen wordt opgeroepen om OPBOUWENDE kritische kanttekeningen te delen met de ontwikkelaars. Dit kunnen ideeën zijn over een opdracht, over de tijdsplanning, maar ook over de beoordeling of over beoordelingscriteria. Uiteindelijk zal de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie de examenproducten vaststellen. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 1 van 16

2 Inleiding In dit draaiboek wordt verantwoord hoe de kwalificatiedossiers van Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) zijn vertaald naar competentiegerichte (CGO) proeven van bekwaamheid (CGO PvB). De CGO proeven zijn opgezet met als doel inzichtelijk te maken of een deelnemer beschikt over het vereiste competentieniveau om de kerntaken van een specifieke beroepsuitoefening succesvol uit te kunnen voeren. De kerntaken zijn opgebouwd uit werkprocessen die verband houden met de werkzaamheden die een deelnemer in de dagelijkse beroepspraktijk verricht. VOC hanteert hierbij het uitgangspunt dat alle werkprocessen van de in het kwalificatiedossier beschreven uitstroom en 100% van de daaraan gekoppelde competenties in de CGO proeve wordt gemeten en beoordeeld. Vertaling kwalificatiedossier naar de proeve Uitwerking naar beoordelingscriteria De CGO proeve van bekwaamheid van VOC stelt deelnemers in staat aan te tonen dat zij beschikken over het vereiste competentieniveau om de werkzaamheden te verrichten zoals die beschreven zijn in de kerntaken die gelden voor de uitstromen in het kwalificatiedossier. In deel B van het kwalificatiedossier zijn de uitstromen, de kerntaken, en de daaruit bestaande werkprocessen, beschreven. Gelijktijdig zijn daarbij competenties aan de werkprocessen gekoppeld. In deel C van het kwalificatiedossier worden de werkprocessen per uitstroom specifieker beschreven. Daarbij wordt het resultaat van het werkproces beschreven en worden de competenties die aan de werkprocessen zijn gekoppeld uitgewerkt naar prestatie-indicatoren. Deze uitwerking vormt de basis voor het beschrijven van beoordelingscriteria. VOC heeft de prestatie-indicatoren tezamen met de per werkproces geformuleerde resultaten, vertaald naar een set beoordelingscriteria. Per kwalificatie is een verantwoordingsdocument opgesteld die de relatie tussen het kwalificatiedossier en de geformuleerde beoordelingscriteria met behulp van coderingen transparant maakt. Uit de codering is af te leiden wat de directe relatie van een beoordelingscriterium is met de uitgewerkte competenties. Voorbeeld: 2.1-E De deelnemer kan naar de examinator motiveren wat de best toepasbare (reparatie)werkmethode is in relatie tot de gewenste eindkwaliteit en de beschikbare werktijd. Bovenstaand voorbeeld (2.1-E) verwijst naar kerntaak 1, werkproces 1, competentie E (Samenwerken en Overleggen). De beoordelingscriteria worden in het beoordelings- en berekeningsmodel gekoppeld aan de opdrachten die de deelnemer tijdens de CGO proeve moet uitvoeren. Daarnaast zijn per beoordelingscriterium achterliggende vragen ontwikkeld. Deze niet-limitatieve lijst met achterliggende vragen helpt de beoordelaar om het kennis- en inzichtniveau van de deelnemer in relatie tot de opdracht te kunnen meten. De achterliggende vragen hebben dezelfde codering als de beoordelingscriteria waaraan deze gekoppeld zijn. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 2 van 16

3 Contextbeschrijving van de CGO proeve In de kwalificatiedossiers worden beroepen (uitstromen) op verschillende niveaus beschreven. Hierbij wordt de rol van de beroepsbeoefenaar, de daarmee samenhangende mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en de complexiteit van de uitgevoerde handelingen in de beroepspraktijk beschreven. Tezamen bepalen deze zaken het niveau van de beroepsuitoefening. Deze beschrijvingen zijn geformuleerd op basis van de niveaudefinities voor het Mbo en geven de context aan waarbinnen de deelnemer de CGO proeve aflegt. Niveau 3 Deelnemers op niveau 3 kunnen zelfstandig werken en hebben geen sturing nodig. Zij zijn in staat om de opdrachten en werkzaamheden op een efficiënte en volgens een logische volgorde uit te voeren en kunnen anticiperen op (on)verwachte situaties en knelpunten. De deelnemer is in staat om problemen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en opdrachten te voorkomen of op te lossen. Daarbij overlegt hij eventueel met collega-deelnemers en werkt hij eventueel met hen samen. Situaties, problemen of vragen die hij niet direct zelfstandig kan oplossen, koppelt hij tijdig terug naar de beoordelaar/begeleider. De definitie voor de beroepsuitoefening op niveau 3 is voor het Mbo is volgt beschreven: Rol: - Werkt uitvoerend, ondersteunend en organiserend aan een opdracht. - Werkt instruerend en corrigerend tijdens een opdracht. - Werkt begeleidend aansturend en adviserend tijdens een opdracht. Verantwoordelijkheid: - Neemt de verantwoording over zijn eigen werk. - Neemt de verantwoording van het werk van het team op zich. - Speelt in op wisselende situatie (flexibel). Zelfstandigheid: Complexiteit: - Kan zichzelf motiveren om zijn werkzaamheden effectief uit te voeren. - Werkt zelfstandig binnen langdurige en complexe werkopdrachten. - Heeft geen bekrachtiging nodig van zijn leidinggevende. - Kan reflecteren op zijn eigen handelen. - Voert werkzaamheden uit waarvoor standaardwerkwijzen gelden - Voert werkzaamheden uit dat naar eigen inzicht ingevuld moet worden. - Voert diverse soorten werkzaamheden uit. - Voert werkzaamheden uit volgens procedures in gevarieerde situaties Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 3 van 16

4 Opzet van de CGO proeve De CGO proeve is opgezet met als doel inzichtelijk te maken of een deelnemer beschikt over het vereiste competentieniveau om de kerntaken van een specifieke beroepsuitoefening succesvol uit te kunnen voeren. Naast vakvaardigheden gaat het daarbij ook om inzicht en beroepshouding. In de proeve krijgt de deelnemer een aantal opdrachten. De deelnemer moet deze opdrachten allemaal volledig afronden. De proeve is zodanig opgezet dat er sprake is van een situatie, waarbij de werkzaamheden goed gepland moeten worden en de deelnemer, waar mogelijk, werkzaamheden moet combineren, om uit te komen met de tijd. Voordat de deelnemer begint De deelnemer begint aan dit examen. De deelnemer wordt ontvangen door de examinatoren. Nadat de deelnemer is gecontroleerd of hij de juiste werkkleding heeft en of zijn ID in orde is, krijgt hij een toelichting op de proeve en de opdrachten die hij gaat uitvoeren, er wordt hem verteld hoe de dag gaat verlopen, wat de (huis)regels zijn op de locatie waar hij zijn examen uitvoert, wanneer er gelegenheid is om te lunchen, etc. Een van de examinatoren geeft de deelnemer de opdrachten voor de proeve. Hij moet deze opdrachten allemaal volledig afronden. Uitvoeren van de opdrachten Over de gehele proeve laat een deelnemer zien dat hij in staat is de gegeven opdrachten op technische wijze uit te voeren en af te ronden volgens de afspraken. Aspecten als houding en het gedrag als werknemer en/of collega, worden gedurende de gehele proeve beoordeeld. Ook het op juiste wijze afronden van de opdrachten, of bepaalde werkzaamheden, is een onderdeel van beoordeling. De deelnemer wordt daarbij beoordeeld of hij er voor zorgt dat hij zijn werkplek op orde heeft en dat hij de gebruikte gereedschappen netjes en op juiste wijze heeft onderhouden en dat hij de materialen die hij heeft gebruikt goed heeft opgeborgen. Afval/reststoffen is daarbij op de juiste wijze afgevoerd. Veilig werken is een belangrijk beoordelingspunt. Dat betekent dat een deelnemer niet alleen maatregelen treft voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van zijn collega-deelnemers. Het rekening houden met elkaar en het met elkaar kunnen samenwerken in dezelfde ruimte, is een sociaal element in deze proeve waarop gedurende de gehele proeve beoordeeld wordt. Als het zo uitkomt dat deelnemers materialen of gereedschappen van elkaar kunnen gebruiken, dan mag dat. Zo vindt dat immers ook plaats in het bedrijfsleven. Eindgesprek Aan het einde van de CGO proeve vindt een eindgesprek plaats. In het eindgesprek bespreken de deelnemer en de examinatoren de totale proeve en de daarin uitgevoerde opdrachten. De examinatoren zullen in het eindgesprek aangeven wat hun indruk is van de deelnemer. Dit doen zij op basis van de beoordelingen en de notities die zij gedurende de proeve hebben gemaakt en de antwoorden die zij hebben verkregen op de vragen die zij de deelnemer tijdens de proeve hebben gesteld. Verder biedt het eindgesprek de examinatoren nog de mogelijkheid vragen te stellen over zaken waarover zij nog onvoldoende een beeld van hebben. Ook hier kunnen de achterliggende kennis- en inzichtvragen worden gebruikt die voor de verschillende onderdelen van de opdrachten zijn geformuleerd. Voor het voeren van het eindgesprek is een leidraad opgesteld op basis waarvan de examinator dieper doorvraagt om zowel bepaalde kwaliteiten en werkgedrag, als de context waarin zich dat gedrag heeft voorgedaan, duidelijk en scherp in beeld te brengen. Een deelnemer mag in het eindgesprek reageren (reflecteren) op de bevindingen van de examinatoren en aangeven hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. De deelnemer dient daarbij te motiveren waarom hij het ergens niet mee eens is, of waarom hij er anders over denkt. Daarnaast biedt het eindgesprek de deelnemer de gelegenheid de wijze waarop hij zijn opdrachten heeft uitgevoerd toe te lichten en te motiveren. De examinatoren noteren de motivaties en opmerkingen van de deelnemer, zodat er een registratie van het gesprek plaatsvindt. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 4 van 16

5 Doel van het eindgesprek is om de proeve te evalueren en niet om een eindbeoordeling te communiceren. Beoordeling van de deelnemer Op basis van de beoordelingscriteria wordt een eindbeoordeling opgemaakt. Deelnemers kunnen twee eindbeoordelingen krijgen. Te weten: Negatief of Positief. Wanneer de deelnemer aanmeldt voor een herkansing, zal de deelnemer de CGO proeve volledig opnieuw moeten afleggen. Herkansing op onderdelen van de CGO proeve is niet mogelijk. Wanneer wordt een deelnemer als voldoende bekwaam beoordeeld? In de CGO proeve wordt 100% van de werkprocessen en daaraan gekoppelde competenties gemeten en beoordeeld. De opdrachtencombinatie die de deelnemer tijdens de CGO proeve moet uitvoeren wordt zodanig geselecteerd, dat alle werkprocessen en competenties in de opdrachten aan bod komen. De competenties zijn vertaald naar één of meerdere (in de meeste gevallen) beoordelingscriteria. Voor het drievoudige berekeningsmodel dat voor de CGO proeve is ontwikkeld, gelden de volgende voorwaarden: Een deelnemer krijgt een positieve beoordeling wanneer hij/zij op 100% van de competenties van de werkprocessen Voldaan heeft gescoord. De deelnemer moet hiervoor op tenminste één van de beoordelingscriteria Voldaan scoren. Bijvoorbeeld: een competentie kan vertaald zijn naar 3 beoordelingscriteria over 3 opdrachten. Dit maakt dat er in dat geval negen (3 x 3) beoordelingscriteria zijn geformuleerd voor deze ene competentie. Negen kansen dus om een competentie met een goed gevolg af te sluiten. Dit verkleint de kans dat een deelnemer te snel wordt afgerekend op het niet behalen van een competentie doordat hij/zij een keer een beoordelingscriterium met een Onvoldaan afsluit. Het kan zijn dat een deelnemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden specifieke keuzes maakt waardoor bepaalde werkprocessen geen rol meer spelen. De criteria worden daarbij als nvt aangemerkt en worden vervolgens niet meegeteld in de eindbeoordeling. Daarnaast is in de CGO proeve een aantal beoordelingscriteria onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen dat de deelnemer op deze beoordelingscriteria altijd Voldaan dient te scoren. Mocht een deelnemer Onvoldaan scoren op een van deze criteria, dan geeft dit aan dat de deelnemer nog niet over het vereiste niveau beschikt, de deelnemer scoort dan op de hele CGO proeve Negatief. De onvoorwaardelijke beoordelingscriteria zijn in het beoordeling- en berekeningsmodel zichtbaar gemaakt door middel van een rode arcering. Als laatste voorwaarde voor de drievoudige eindberekening, geldt dat 80% van de beoordelingscriteria de onvoorwaardelijke beoordelingscriteria hierbij buiten beschouwing gelaten - met een Voldaan dient te worden afgesloten. Op basis van de eindbeoordeling- en berekening zullen de examinatoren een advies opstellen aan de onderwijsinstelling, het ROC. Wanneer aan alle eerdere genoemde beoordelingsvoorwaarden wordt voldaan, dan heeft de deelnemer zich in de CGO proeve bekwaam bewezen. In dat geval zal het advies naar de onderwijsinstelling Positief zijn. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan zal het advies in die gevallen Negatief zijn. Het advies aan het ROC wordt in geen geval gecommuniceerd naar de deelnemer. De cursusadministratie koppelt de beoordelingen met de daarbij door de examinator genoteerde onderbouwingen en overige aantekeningen en het advies aan de onderwijsinstelling terug. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de definitieve beoordeling van de deelnemer. In veel gevallen zal de uitslag van de CGO proeve worden gecombineerd met andere beoordelingsinstrumenten die de onderwijsinstelling inzet met betrekking tot het vaststellen van het competentieniveau van de deelnemer. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 5 van 16

6 Rol van de examinator De examinator heeft tijdens de CGO proeve meerdere rollen. Enerzijds is hij beoordelaar, anderzijds is hij degene die de dag faciliteert. Dat houdt in dat de examinator de opdrachten uitdeelt en toelicht en de deelnemers gedurende de CGO proeve begeleidt en aanstuurt, daarbij rekening houdend met het niveau van zelfstandigheid en mate van (zelf)verantwoordelijkheid van de deelnemers. Een examinator opereert niet alleen, de organisatie, begeleiding en beoordeling van de CGO proeve is in handen van teams bestaande uit twee examinatoren. In de proeve zijn in de vorm van vraagstellingen, achterliggende kennis- en inzichtelementen geformuleerd die betrekking hebben op de specifieke onderdelen uit de opdrachten, en die zodoende de beoordelingscriteria versterken door hier meer op in te zoomen. De examinator gebruikt deze vragen tijdens, maar ook voor en na, het uitvoeren van de opdrachten/werkzaamheden, om inzichtelijk te krijgen of een deelnemer weet waarover hij het heeft en of de deelnemer de theorie die hij heeft geleerd kan toepassen in de praktijk. In grote lijnen komt het er op neer dat de deelnemer gevraagd zal worden wat hij aan het doen is, hoe hij zijn werkzaamheden aanpakt, welke keuzes hij hierbij maakt, etc. Het staat de examinatoren niet vrij om opdrachten of beoordelingscriteria op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Gedurende het verloop van de CGO proeven maken de examinatoren aantekeningen van hun bevindingen en constateringen die zij hebben verkregen door observatie van werkwijze en gedrag, beoordeling van resultaten en het stellen van vragen. Zij gebruiken de hiervoor ontwikkelde notitiebladen. Deze notitiebladen zijn per kwalificatie opgesteld. In de notitiebladen is een onderverdeling gemaakt naar werkprocessen. Daaronder is ruimte gecreëerd om aantekening te maken. Per deelnemer wordt een notitieblad opgemaakt. Dat wil zeggen dat de examinatoren de gegevens van de deelnemer overnemen op het voorblad van het notitieblad en vervolgens alle bevindingen en constateringen op de notitiebladen vastleggen. Het verdient hierbij de aanbeveling om bij iedere aantekening op het notitieblad de codering van het beoordelingscriterium waarop de aantekening betrekking heeft, te vermelden. Op deze wijze houdt de examinator overzicht op zijn aantekeningen. Het kan voorkomen dat er na afloop van de CGO proeve nog enige onduidelijkheden zijn voor de examinatoren, waardoor zij niet kunnen aangeven of de deelnemer nu een Onvoldaan of Voldaan scoort op een bepaald beoordelingscriterium. De aantekeningen op het notitieblad bieden houvast voor de examinatoren om in het eindgesprek de juiste vragen te stellen, zodat een volledig beeld van de deelnemer verkregen wordt en de beoordelingscriteria gewaardeerd kunnen worden. De aantekeningen op het notitieblad vormen de onderbouwing van de eindconclusies van de examinatoren in het eindgesprek. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 6 van 16

7 Beoordelings- en berekeningsmodel Voor de CGO proeven is een beoordelingsmodel ontwikkeld waarmee tevens het resultaat kan worden berekend. Korte beschrijving van het beoordelings- en berekeningsmodel Aan de hand van onderstaande afbeelding, een korte beschrijving van het berekeningsmodel: - Kolom A: Codering van de beoordelingscriteria. Voorbeeld 1.1-E verwijst naar kerntaak 1, werkproces 1, competentie E (Samenwerken en Overleggen). - Kolom B: De beoordelingscriteria. Deze zijn direct afgeleid van de in prestatie-indicatoren uitgewerkte competenties uit deel C van het kwalificatiedossier. - Kolommen C t/m O (in onderstaande afbeelding): Hierin zijn de titels van de opdrachten uit de CGO proeve aangegeven. Daaronder staan, achter de beoordelingscriteria, de cellen waarin de beoordeling moet worden gegeven. - Kolom P: De achterliggende kennis en inzichtvragen. Deze vragen kan de examinator gebruiken om een zo n volledig beeld van de deelnemer te verkrijgen. De lijst met vragen is uiteraard niet limitatief, maar dient als richtlijn voor de examinatoren. Ander plaatje Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 7 van 16

8 Aanmaken van een beoordelings- en berekeningsmodel per deelnemer (cursusadministratie) Voor iedere ontwikkelde opdrachtencombinatie is het beoordelings- en berekeningsmodel gereed gemaakt voor gebruik. De deelnemers zijn echter nog niet ingevoerd, dit moet nog gebeuren. Maak een kopie van het beoordelings- en berekeningsmodel en geef dit bestand de titel en datum van de CGO proeve die gaat plaatsvinden. Beoordelings- en berekeningsblad aanmaken De namen en de deelnemernummers worden in het beoordelings- en berekeningsmodel in de tabbladen opgenomen. Dit werkt als volgt: - Klik met de rechtermuisknop op een van de deelnemertabs onderin het Excelblad. Het menu dat daaropvolgend opkomt maakt het mogelijk de naam van het tabblad te wijzigen. - Vul de titel van het tabblad aan met de naam van de deelnemer en diens deelnemernummer. Herhaal de voorgaande stappen, totdat voor alle deelnemers aan de CGO proeve een beoordelingsen berekeningsblad is aangemaakt. Verwerken van beoordelingen in het berekeningsmodel door de examinatoren In het beoordelings- en berekeningsmodel zijn de opdrachten weergegeven die de deelnemer tijdens de CGO proeve gaat uitvoeren. Onder de titels van de opdrachten staan, achter de beoordelingscriteria, de cellen waarin de beoordeling moet worden gegeven. De cellen zijn of wit of aangekleurd. De grijze cellen hoeven niet te worden ingevuld. De grijze arcering geeft aan dat deze criteria niet voor desbetreffende opdracht geldt. De witte cellen dienen altijd ingevuld te worden met een beoordeling. Dit geldt tevens voor de rode cellen. De rode arcering geeft aan dat dit een criterium betreft dat onvoorwaardelijk is. In het beoordeling- en berekeningsmodel kunnen naar aanleiding van wat de deelnemer tijdens de CGO proeve heeft laten zien, drie beoordelingen worden gegeven. Onvoldaan (o) Voldaan (v) Niet van Toepassing (nvt) Wanneer de deelnemer niet Voldaan scoort op een van de beoordelingscriteria, dan vult de examinator daarvoor in de witte cel achter het criterium, onder de van toepassing zijnde opdracht een O van Onvoldaan in. Scoort de deelnemer een Voldaan, dan vult de examinator een V in. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 8 van 16

9 Het kan voorkomen dat een deelnemer in zijn plan van aanpak keuzes heeft gemaakt waardoor een beoordelingscriterium niet meer beoordeeld kan worden. Bijvoorbeeld: een deelnemer besluit de kleur van een te verspuiten lakmateriaal niet bij te tinten. De beoordelingscriteria die voor bijtinten gelden zijn op dat moment niet meer van toepassing. Wanneer dat het geval is, vult de examinator nvt in. Cellen waarin een beoordeling is gegeven, kleuren blauw. Zo weet de examinator dat dit beoordelingscriterium is behandeld. De rode cellen kleuren na invulling niet mee, die blijven gewoon rood. Wanneer de examinator per ongeluk een verkeerde lettercode heeft ingevuld, bijvoorbeeld in plaats van een v een b, dan kleurt de cel niet blauw. De beoordelaar weet dan dat de cel niet goed is ingevuld. Het beoordelings- en berekeningsmodel is niet hoofdlettergevoelig. Er hoeft dus niet per se een hoofdletter te worden ingevoerd. Deelnemers worden beoordeeld op 100% van de werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier. Dat betekent dat de deelnemer per competentie op tenminste één van de beoordelingscriteria Voldaan moet scoren. Onderstaand voorbeeld laat zien dat er voor competentie 1.1-E twee beoordelingscriteria zijn opgesteld. Wanneer de deelnemer op beide criteria Onvoldaan scoort, vertoont de laatste kolom van het beoordelings- en berekeningsmodel de melding: voor deze competentie geen voldoende. Scoort de deelnemer voor één van de twee criteria een Voldaan, dan is deze competentie afgedekt en verschijnt de melding niet. Wanneer alle in te vullen beoordelingscriteria zijn ingevuld (met een O, V, of nvt), berekent het berekeningsmodel het resultaat van de deelnemer. Alles over cesuur en resultaatuitslag is te lezen in het hoofdstuk Opzet van de CGO proeve, paragraaf; Beoordeling van de deelnemer, in dit draaiboek. Na afloop van de CGO proeve wordt het beoordelings- en berekeningsmodel, met de per deelnemer ingevulde beoordelingen + de per deelnemer ingevulde notitiebladen, verstuurd naar de cursusadministratie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 9 van 16

10 Beheren van deelnemerresultaten Resultaten bekendmaken (cursusadministratie) De cursusadministratie ontvangt na uitvoering van de CGO proeve, het per deelnemer ingevulde digitale beoordelings- en berekeningsmodel met de aantekeningen (de onderbouwing van de beoordelingen) die de examinatoren per deelnemer hebben gemaakt. Van zowel het beoordelings- en berekeningsmodel, als de aantekeningen, wordt per deelnemer een Pdf-bestand gemaakt. De notitiebladen van de examinatoren worden daarvoor door de cursusadministratie worden ingescanned en opgeslagen als Pdf-bestand. Vervolgens wordt dit Pdf van het notitieblad samengevoegd met het Pdf-bestand met de eindbeoordeling/berekening. Het gehele document (samengevoegd Pdf) wordt door de cursusadministratie opgeslagen onder naam van de CGO proeve, de datum en de deelnemergegevens (registratienummer en naam). Ook de berekeningsmodellen (Excelbestanden) dienen te worden opgeslagen. Dit i.v.m. de bewaarplicht. Archiveren van deelnemerresultaten (cursusadministratie) Deelnemerresultaten worden door de cursusadministratie beheerd volgens de in het kwaliteitsmanagementsysteem van VOC vastgelegde procedure. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 10 van 16

11 Documenten en bestanden voor de CGO proeve Voor de CGO proeven van VOC zijn diverse documenten ontwikkeld. Door, daar waar dat mogelijk is, slim te combineren of te digitaliseren, hebben de ontwikkelaars getracht het administratieve aspect rond de CGO proeve zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Alle documenten zijn opgenomen in een koppelbestand. Met behulp van dit koppelbestand, kunnen alle documenten die nodig zijn om een specifieke CGO proeve uit te voeren, worden opgeroepen. In het koppelbestand wordt onder vermelding van de afdelingen aangegeven welke afdeling, welke documenten beheert. Ieder document dat specifiek van toepassing is op een kwalificatie, kent in de naamgeving van het document een combinatie Crebonummer + de afkorting waaronder de kwalificatie binnen VOC en het scholenveld bekend is. Voorbeeld: As3 - Opdrachten en benodigdheden CGO proeve.doc. Het betreft in dit voorbeeld de Opdrachten en benodigdhedenlijst voor de CGO proeve; Autospuiter niveau 3. Deze kwalificatie heeft het toegekende Crebonummer Hieronder volgt een opsomming van de documenten/bestanden die een plaats hebben binnen de CGO proeven van VOC. Voorbeeld koppelbestand Opdrachten en benodigdheden CGO proeve De opdrachten die per kwalificatie voor de CGO proeven van VOC zijn ontwikkeld zijn opgenomen in het document: Opdrachten en benodigdheden CGO proeve. Dit document wordt beheerd door O&I. In dit document staan alle voor desbetreffende kwalificatie ontwikkelde opdrachten en de benodigdhedenlijsten per opdrachten. Omdat er voor de CGO proeven meerdere opdrachten zijn ontwikkeld, is het mogelijk om meerdere opdrachtencombinaties samen te stellen. Uit dit document worden dan ook de opdrachtensets voor de deelnemers opgemaakt. Het document Opdrachten en benodigdheden CGO proeve wordt door de cursusadministratie als bijlage bij het draaiboek CGO proeve meegeleverd aan de examinatoren, zodat zij zicht hebben op alle opdrachten die voor de CGO proeve zijn ontwikkeld. Het staat de examinatoren niet vrij om opdrachten of opdrachtencombinaties op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 11 van 16

12 Opdrachtenset deelnemers Vooraf zijn selecties gemaakt van combinaties van opdrachten die de deelnemers moeten gaan uitvoeren. Voor iedere combinatie is zowel voor de examinatoren als de deelnemer een tijdschema opgesteld als leidraad om de examendag soepel te laten verlopen. Bij het opstellen van de tijdschema s is rekening gehouden met het gebruik van bepaalde gereedschappen, apparatuur. Bij aanvang van de CGO proeve ontvangt de deelnemer een set met de opdrachten die de hij over de dag moet uitvoeren, de opdrachtenset. I De opdrachtensets worden beheerd door de cursusadministratie. Voorbeeld tijdschema deelnemer Voorbeeld tijdsschema examinator Beoordelings- en berekeningsmodel Per opdrachtencombinatie is een beoordelings- en berekeningsmodel gemaakt. Het betreft hier een Excelbestand. Dit bestand met daarin de per deelnemer aangemaakte beoordelings- en berekeningsbladen, wordt door de cursusadministratie voor aanvang van de CGO proeve, binnen de daarvoor geldende termijn (zie examenproces in ISO), digitaal naar de afnamelocatie verzonden. Een verdere toelichting op het beoordelings- en berekeningsmodel is te vinden in het gelijknamige hoofdstuk in dit draaiboek. De cursusadministratie beheert de, per opdrachtencombinatie, opgestelde beoordelings- en berekeningsmodellen die voor de CGO proeven zijn ontwikkeld. Het basisbestand van het beoordelings- en berekeningsmodel, met daarin alle opdrachten, wordt beheerd door O&I. Het staat de examinatoren niet vrij om beoordelingscriteria op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 12 van 16

13 Notitiebladen Gedurende het verloop van de CGO proeven maken de examinatoren aantekeningen van hun bevindingen en constateringen die zij hebben verkregen door observatie van werkwijze en gedrag, beoordeling van resultaten en het stellen van vragen. Zij gebruiken de hiervoor ontwikkelde notitiebladen. Deze notitiebladen zijn per kwalificatie opgesteld. In de notitiebladen is een onderverdeling gemaakt naar werkprocessen. Daaronder is ruimte gecreëerd om aantekening te maken. Per deelnemer wordt een notitieblad opgemaakt. Dat wil zeggen dat de examinatoren de gegevens van de deelnemer overnemen op het voorblad van het notitieblad en vervolgens alle bevindingen en constateringen op de notitiebladen vastleggen. Het verdient hierbij de aanbeveling om bij iedere aantekening op het notitieblad de codering van het beoordelingscriterium waarop de aantekening betrekking heeft, te vermelden. Op deze wijze houdt de examinator overzicht op zijn aantekeningen. Zie voor een verdere toelichting op het vastleggen van de bevindingen en constateringen hoofdstuk Opzet van de CGO proeve van dit draaiboek. De cursusadministratie beheert de notitiebladen die voor iedere CGO proeve zijn ontwikkeld en verzendt deze voor aanvang van de CGO proeve, binnen de daarvoor geldende termijn (zie examenproces in ISO) digitaal naar de afnamelocatie. Draaiboek Voorbeeld notitieblad Het draaiboek weergeeft alle aspecten van verantwoording tot uitvoering. Het draaiboek is een dynamisch product. Echter, wijzigingen worden alleen doorgevoerd in samenspraak en na evaluatie door de betrokken afdelingen en na goedkeuring door de Legitimeringscommissie Carrosserie. De cursusadministratie beheert het draaiboek en verzendt deze voor aanvang van de CGO proeve, binnen de daarvoor geldende termijn (zie examenproces in ISO) digitaal naar de afnamelocatie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 13 van 16

14 Bijlagen Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 14 van 16

15 Leidraad introductie en aanvang CGO proeve Deze leidraad dient als checklist voor de examinatoren en beschrijft alle punten die behandeld of uitgelegd worden bij aanvang van de CGO proeve. De hierna volgende opsomming van aandachtspunten hoeven niet per se in de gegeven volgorde behandeld te worden. - De examinatoren verwelkomen de deelnemers. - De examinatoren stellen zich voor. - De examinatoren controleren het ID van de deelnemer. - De examinatoren controleren de persoonlijke beschermingsmiddelen die de deelnemer getroffen heeft. - De deelnemers tekenen de presentielijst en ontvangen een badge met hun deelnemernummer. - De examinatoren lichten de CGO proeve kort toe (uitvoeren van meerdere opdrachten, beoordelen van vaardigheden, toegepaste kennis en inzicht, werkhouding, examinatoren stellen tussendoor vragen, aan het eind van de CGO proeve vindt een eindgesprek plaats). - De examinatoren geven aan wat hun rol tijdens de CGO proeve is (beoordelaar en begeleider). - De examinatoren geven aan wat de deelnemer aan informatie krijgt (set opdrachten + dag/tijdschema). - De deelnemers ontvangen de opdrachtensets (tijdschema, opdrachten, toelichting op de CGO proeve). - De deelnemers beginnen met het doornemen van de opdrachten en het bestuderen van het tijdschema. - Bij iedere opdracht hoort één of meerdere objecten. - De objecten zijn genummerd (nummer deelnemer en nummer opdracht). - Opdrachten mogen gecombineerd worden, zodat tijdswinst gemaakt kan worden. - De deelnemers bepalen vooraf de toe te passen werkmethode (afhankelijk van het niveau doen zij dat zelfstandig of worden zij daarin gestuurd). - De examinatoren komen in het begin van de CGO proeve, na aanvang van de werkzaamheden, bij iedere deelnemer langs om de bepaalde werkmethodes te bespreken en de planning (niveau 3) van de opdrachten door te nemen. - Deelnemers werken alleen aan hun eigen opdrachten, maar mogen elkaar wel helpen of samenwerken in geval van bijvoorbeeld het opspannen van een carrosseriedeel, of het gezamenlijk gebruiken van gereedschappen of apparatuur. - De examinatoren lichten de huis- en veiligheidsregels op de locatie toe. - De examinatoren lichten de routing in de werkplaats toe en geven aan waar welke gereedschappen liggen, waar de toiletten zijn, etc. - Deelnemers mogen gedurende de CGO proeve vragen stellen. - De deelnemers houden hun werkplek netjes en geordend. - Koffiepauzes kunnen desgewenst tussendoor genomen worden. Deelnemer moet zelf in de gaten houden of dit met het oog op de werkzaamheden kan. - Lunch meestal rond de klok van uur, afhankelijk van de werkzaamheden. - De deelnemers kunnen eventueel nog vragen stellen aan de examinatoren over hetgeen tot op dat moment behandeld en gezegd is. - De examinatoren wensen de deelnemers succes met de CGO proeve. - De deelnemers gaan aan de slag. Het staat de examinatoren niet vrij om opdrachten of beoordelingscriteria op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 15 van 16

16 Leidraad voor het eindgesprek. Situatie - Wat was het doel van je opdrachten? - Waar speelde de situatie zich af? - Wie waren er bij betrokken? Taak Actie Resultaat Reflectie - Hoe had je van tevoren gedacht je opdrachten aan te pakken? - Hoe had je dat in de beschikbare tijd willen bereiken (gepland)? - Waar wilde je speciaal op letten? - Hoe was je aanpak? Wat deed je precies? - Hoe verliep de samenwerking tussen jou en je collega s en met de examinatoren? - Hoe verliep het uitvoeren van je opdrachten in werkelijkheid? - Wat ging goed, wat ging minder goed? - Hoe kwam dat? - Welke oorzaken zijn aan te wijzen? - Wat vind je daarvan? - Wat heb je er van geleerd? - Waar zag je het meest tegen op? - Wat/ wie heeft je het meest belemmerd? - Wat/ wie heeft je het meest geholpen? - Wat waren je sterke/zwakke punten? - Hoe heeft de school, de omgeving, je resultaten beïnvloed? - Hoe pak je een soortgelijke opdracht volgende keer aan? - Welke voor- en nadelen heeft die aanpak? - Op welke punten kun je je werkhouding eventueel verbeteren? - Hoe zorg je ervoor dat je je voornemens ten aanzien van bovenstaande punten ook succesvol kan uitvoeren? - Welke hulp heb je daarbij van anderen nodig? In het eindgesprek is sprake van hoor en wederhoor. Dat wil zeggen dat de examinatoren het gesprek met de deelnemer voeren op basis van hun vastgelegde bevindingen en constateringen, zowel in het beoordeling- en berekeningsmodel, als met behulp van hun notities, die zij hebben verkregen tijdens de CGO proeve. De deelnemer heeft, op zijn beurt, de gelegenheid om vragen van de examinatoren te beantwoorden en zijn handelen en zijn resultaten n.a.v. de opdrachten, toe te lichten. De deelnemer geeft daarbij bijvoorbeeld aan waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt, hoe die hebben uitgepakt en wat hij eventueel anders zou doen. Het eindgesprek is er niet voor bedoeld om beoordelingscriteria waarop de deelnemer Onvoldaan heeft gescoord, op basis van het eindgesprek te veranderen in Voldaan. Het kan echter voorkomen dat de deelnemer klaar is met het uitvoeren van zijn opdrachten, maar dat nog niet voor alle beoordelingscriteria een waardering is gegeven. De reden hiervoor kan zijn dat er mogelijk nog onduidelijkheden/blinde vlekken zijn voor de examinatoren, waardoor zij op die punten nog een onvoldoende beeld hebben van de deelnemer. De examinatoren zullen eventuele openstaande beoordelingscriteria met behulp van hun aantekeningen/notities, in het eindgesprek behandelen. De deelnemer krijgt hierbij de gelegenheid zijn handelen toe te lichten. Pas wanneer voldoende helderheid is verkregen, kunnen de examinatoren desbetreffende beoordelingscriteria afsluiten met een waardering. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 16 van 16

Draaiboek Proeve van bekwaamheid VOC v5 201406 Pagina 1 van 22

Draaiboek Proeve van bekwaamheid VOC v5 201406 Pagina 1 van 22 Inhoud Draaiboek Proeve van Bekwaamheid (PvB) Kwalificatiedossier Autospuiter en Autoschadehersteltechniek Uitstroom Autospuiter niveau 2 Autospuiter niveau 3 Autoschadehersteller niveau 2 Autoschadehersteller

Nadere informatie

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8

95042 AST3 - Opdrachtenset Deelnemer combinatie 1.doc Pagina 1 van 8 Inhoud Opdrachtenset combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve AST3 deelnemer 1 t/m 8... 2 Opdracht AST3-1: Fase 1 schade analyseren (Opel Astra)... 3 Opdracht AST3-2: Fase 2 diagnose stellen aan voertuigsystemen

Nadere informatie

Belangrijke attentiepunten

Belangrijke attentiepunten Inhoud Kwalificatiedossier Uitstroom Toetsvorm Draaiboek Proeve van Bekwaamheid (PvB) Alle kwalificatiedossiers Alle daarvan deel uitmakende kwalificatieuitstromen Proeve van bekwaamheid Belangrijke attentiepunten

Nadere informatie

Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO PvB) Alle daarvan deeluitmakende uitstromen Proeve van bekwaamheid

Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO PvB) Alle daarvan deeluitmakende uitstromen Proeve van bekwaamheid Inhoud Kwalificatiedossier Uitstroom Toetsvorm Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO PvB) Alle kwalificatiedossiers Alle daarvan deeluitmakende uitstromen Proeve van bekwaamheid Belangrijke

Nadere informatie

95030 Sh2 - Deelnemerset PvB comb3 V2 EV Pagina 1 van 9

95030 Sh2 - Deelnemerset PvB comb3 V2 EV Pagina 1 van 9 Inhoud Deelnemerset PvB combinatie 3 Inhoud Tijdschema proeve Sh2 deelnemer 1 t/m 6... 2 Opdracht Sh2-A: Plannen... 3 Opdracht Sh2-I: Werken aan Verlichtingssysteem en Koelsysteem... 4 Opdracht Sh2-J:

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadetechnicus niveau 3 (PvB AST3) Document: 95042 PvB AST3 v201510 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom:

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 3 (PvB AS3)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 3 (PvB AS3) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 3 (PvB AS3) Document: 91780 PvB AS3 v201409 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autospuiter crebo 91770/91780 Uitstroom: Autospuiter

Nadere informatie

95030 Sh2 - Deelnemerset PvB comb1.doc Pagina 1 van 12

95030 Sh2 - Deelnemerset PvB comb1.doc Pagina 1 van 12 Deelnemerset PvB combinatie 1 Inhoud Tijdschema proeve Sh2... 2 Sh2-A: Plannen... 4 Sh2-B: Reparatie dorpel aan achterscherm... 5 Sh2-C: Kitten van naden van een carrosseriedeel... 6 Sh2-D: Afstellen verlichtingssysteem...

Nadere informatie

Opdrachtenset BeroepsPraktijkVorming (BPV) Carrosseriebouwer niveau 2 (CB2) Inhoud Inleiding... 2

Opdrachtenset BeroepsPraktijkVorming (BPV) Carrosseriebouwer niveau 2 (CB2) Inhoud Inleiding... 2 Opdrachtenset BeroepsPraktijkVorming (BPV) Carrosseriebouwer niveau 2 (CB2) Document: 91790 BPV CB2 v201505 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Carrosseriebouwer crebo 91790 Uitstroom: Carrosseriebouwer

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 2 (PvB AS2)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 2 (PvB AS2) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autospuiter niveau 2 (PvB AS2) Document: 91770 PvB AS2 v201409 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autospuiter crebo 91770/91780 Uitstroom: Autospuiter

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Carrosseriebouwer niveau 2 (PvB CB2)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Carrosseriebouwer niveau 2 (PvB CB2) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Carrosseriebouwer niveau 2 (PvB CB2) Document: 91790 PvB CB2 v201409 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Carrosseriebouwer crebo 91790 Uitstroom: Carrosseriebouwer

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller niveau 2 (PvB SH2)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller niveau 2 (PvB SH2) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller niveau 2 (PvB SH2) Document: 95030 PvB SH2 v201409 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom:

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller niveau 2 (PvB SH2)

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller niveau 2 (PvB SH2) Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller niveau 2 (PvB SH2) Document: 95030 PvB SH2 v201404 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Autoschadehersteltechniek crebo 95040 Uitstroom:

Nadere informatie

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar

Autospuiter. Crebonummer PvB 08. Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de beoordelaar Autospuiter Crebonummer 91770 PvB 08 Applicatiefouten herstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar. 1 Wat is een Proeve van

Nadere informatie

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo

Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar. Dossiers vmbo Handleiding BPV-Beoordeling voor de beoordelaar Dossiers vmbo Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers 2013-2014 Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Informatie BPV-beoordeling... 6 Kerntaken, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels...

Nadere informatie

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 INSTRUCTIES BETROKKENEN: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 BETROKKENEN: ROC-begeleider ROC-beoordelaar Praktijkbegeleider Praktijkbeoordelaar

Nadere informatie

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren?

OPDRACHTFORMULIER. De opdrachtomschrijving. Hoe ga je de opdracht uitvoeren? Wanneer ga je de opdracht uitvoeren? OPDRACHTFORMULIER Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2013 ROC begeleider BPV-bedrijf Kwalificatieprofiel Uitstroomdifferentiatie Naam Adres Plaats Contactpersoon Crebonummer 90440 Niveau 1 Kerntaak

Nadere informatie

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3

Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Examens hout- en meubelopleidingen in het mbo Niveau 2 en 3 Algemeen Wat moet ik doen? Aan het eind van je opleiding doe je examen om te laten zien dat je vakbekwaam bent. In dit informatieblad staat alles

Nadere informatie

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator

Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus. Informatie Proeven en BPV. Versie organisator Kwalificatie Eerste Verbrandingsmotortechnicus Crebocode 90900 dossier 2014-2015 Informatie Proeven en BPV Versie organisator Inhoudsopgave Inleiding... 3 Begrippenlijst... 4 Hulpmiddelen... 6 Het geven

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

94550 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheep)interieurbouw

94550 Meewerkend leidinggevende machinaal houtbewerken Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheep)interieurbouw Niveau 4 Informatie examens examinatoren Portfoliobeoordeling niveau 4 Dit informatiedocument is van toepassing op (deel)examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode Naam kwalificatie 94550 Meewerkend

Nadere informatie

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Carrosseriebouwer niveau 2 (PvB CB2) Kerntaak 2 Reparatie/ onderhoud aan carrosserieën uitvoeren

Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Carrosseriebouwer niveau 2 (PvB CB2) Kerntaak 2 Reparatie/ onderhoud aan carrosserieën uitvoeren Opdrachtenset Proeve van Bekwaamheid Carrosseriebouwer niveau 2 (PvB CB2) Document: 91790 PvB CB2 v201309 2Opdrachtenset met bijlagen Kwalificatiedossier: Carrosseriebouwer crebo 91790 Uitstroom: Carrosseriebouwer

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4

Certificaat B Duurzaamheid. Techniek en Technologie. NIVEAU: 1 t/m 4 PROCEDURE: Certificaat B Duurzaamheid DOMEIN: Techniek en Technologie LEERWEG: BOL en BBL NIVEAU: 1 t/m 4 Versie: 22-01-2013 Voorwoord Bij elke opleiding binnen het domein Techniek en Technologie krijgt

Nadere informatie

Handleiding Praktijkopleider

Handleiding Praktijkopleider Ontwikkelingsgericht Digitaal beoordelen DOSSIER : Dienstverlening DOSSIERCREBO : 23189 KWALIFICATIE : Helpende Zorg en Welzijn KWALIFICATIECREBO : 25498 NIVEAU : 2 COHORT : Vanaf 2015 KERNTAAK : Alle

Nadere informatie

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen

Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen Scholen voor Zorg Kwalificatiedossier 2012 Exameneenheid 6 Bewijsmap Vaardigheden/Verpleegtechnische handelingen bestaat uit de volgende 3 delen die apart worden uitgereikt: Deel A: Basisvaardigheden Deel

Nadere informatie

Machinevaardigheid. Inleiding

Machinevaardigheid. Inleiding Machinevaardigheid Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid.

1e Autospuiter. Crebonummer PvB 01 8SPU-D01SO. Voorbewerken en spuiten van ondergronden. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. 1e Autospuiter Crebonummer 91780 PvB 01 8SPU-D01SO Voorbewerken en spuiten van ondergronden Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer 1

Nadere informatie

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria

Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Inhoud Verantwoording vertaling kwalificatiedossier naar beoordelingscriteria Kwalificatiedossier Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93740/93742 Uitstroom Assistent Mobiliteitsbranche crebo 93742 Toetsvorm

Nadere informatie

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4

Dossier Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Dossier 2012-2013 Informatieblad praktijkopleider: voorbereiden en beoordelen proeve van bekwaamheid, niveau 4 Examinering hout & meubelopleidingen niveau 4 Aan het eind van de opleiding moet een kandidaat

Nadere informatie

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer

Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid. Voor de deelnemer 1 e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de deelnemer Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de deelnemer

Nadere informatie

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat

Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Beroepsgerichte Examens Consortium Beroepsonderwijs serie 2014 Zorg & Welzijn Instructie voor de examenkandidaat Inleiding In dit document staat informatie die je nodig hebt wanneer je aan de slag gaat

Nadere informatie

Met loonwerk aan de slag

Met loonwerk aan de slag Met loonwerk aan de slag Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Uitleg Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2015-2016 Crebocode: 95530 Februari 2015 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG

Nadere informatie

Informatie examens deelnemers

Informatie examens deelnemers Niveau 3 Niveau 2 Informatie examens deelnemers Proeve van bekwaamheid en Vakvaardigheidstoets - Niveau 2 en 3 Dit informatiedocument is van toepassing op examens bij de volgende crebo s: Niveau Crebocode

Nadere informatie

Examenplatform Uiterlijke Verzorging Verantwoordingsdocument Examens kwalificatiedossiers vanaf 2015

Examenplatform Uiterlijke Verzorging Verantwoordingsdocument Examens kwalificatiedossiers vanaf 2015 Examenplatform Uiterlijke Verzorging Verantwoordingsdocument Examens kwalificatiedossiers vanaf 2015 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 VISIE OP EXAMINERING... 3 DEKKING VAN HET KWALIFICATIEDOSSIER... 3 EXAMENPLAN...

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (3) Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Proeve van Bekwaamheid Entree assistent dienstverlening en zorg Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Terugblikken en vooruitkijken (1) Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 SBL Juli 2012 2

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en

RES J K L M S T. 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor. De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en 1.1 Werkproces: Bereidt onderhoudsopdracht aan bedrijfsauto voor De deelnemer volgt de instructies/voorschriften in checlists en fabrieksdocumentatie op De deelnemer kiest: geschikte materialen/onderdelen

Nadere informatie

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding Proeve van Bekwaamheid voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie Proeve... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties en beoordelingscriteria... 4 De beoordeling

Nadere informatie

1e Autoschadehersteller. Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

1e Autoschadehersteller. Crebonummer PvB 02 8HAT-DO2AO. Aandrijfsystemen en onderstellen. Handleiding Proeve van Bekwaamheid 1e Autoschadehersteller Crebonummer 91760 PvB 02 8HAT-DO2AO Aandrijfsystemen en onderstellen Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te leveren producten

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG PROEVE

Opleiding Verzorgende IG PROEVE Opleiding Verzorgende IG PROEVE Albeda College Branche Gezondheidszorg Kwalificatieniveau 3 Cohort: 2012 2013 Crebocode: 94830 en 95530 Naam student: Proeve Cohort 2012-2013 verzorgende IG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail

Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Proeve van Bekwaamheid Entree assistent verkoop/retail Naam leerling Inschrijfnummer Cohort vanaf 2014 ROC-begeleider BPV-bedrijf Naam Adres Plaats Contactpersoon Examenlocatie Contactpersoon Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Werken met de Groen Proeven Proeven van Bekwaamheid

Werken met de Groen Proeven Proeven van Bekwaamheid PROEVE VAN BEKWAAMHEID Algemene instructie voor docenten Werken met de Groen Proeven Proeven van Bekwaamheid Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Wat is een Proeve van Bekwaamheid? 5 2. De opbouw van het praktijkdeel

Nadere informatie

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat Examen Werkplekbeveiliging Ontwerpende taken Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Casusexamen 4 1.2 Portfolioproducten 4 1.3 Eindgesprek 5 2 Beoordeling

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Onderwijsassistent niveau 4

Onderwijsassistent niveau 4 examenproducten Onderwijsassistent Onderwijsassistent niveau 4 EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 4. Dekkingsgraad 3 7. Inhoudelijke wijzigingen per proeve 4 8. Vakkennis en vaardigheden

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken

Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken Keuzedeel mbo Carrosserieschade herstellen met behulp van scheidende en verbindende technieken gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0015 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport,

Nadere informatie

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium

3. Een norm voor valide examenproducten norm voor valide examenproducten cesuur exameninstrumentarium Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Examens voor Middenkader Engineering

Examens voor Middenkader Engineering Examens voor Middenkader Engineering Hoe borgen we het niveau? 12 5 2017 Dick Huisman Arjan Kompanje Joke Steenbruggen Jannet Tiegelaar Inhoud Doel van de workshop Inleiding MEI Aan de slag Presenteren

Nadere informatie

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat

Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat Examen Controleur Veilige Berijdbaarheid PRC00036-E Exameninformatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examenopzet 4 1.1 Portfolioproducten 4 1.2 Eindgesprek 5 2 Beoordeling 6

Nadere informatie

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO

Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer. Dossiers VMBO Handleiding BPV-beoordeling voor de deelnemer Dossiers VMBO Inhoudsopgave Inleiding... 3 Informatie BPV-beoordeling... 4 Kerntaak, werkprocessen, competenties, beoordelingscriteria en Arbo-regels... 4

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Kom eens kijken EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer: 93500

NIET KOPIËREN. Kom eens kijken EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer: 93500 Proeve van Bekwaamheid Kom eens kijken Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 2 Opdracht 3 Beoordelingsformulier 5

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Handleiding voor de examinator

Handleiding voor de examinator Handleiding voor de examinator Het afnemen van de proeve van bekwaamheid met voorwaardelijke meting De examinator beoordeelt de examenkandidaat tijdens de proeve van bekwaamheid. De examencommissie van

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Naam Examenleverancier :

Naam Examenleverancier : Naam Eamenleverancier : Toetsing Organisatieaudit Product Dienst Indien er sprake is van het toetsen van een product: Naam Product : Crebonummer : In te vullen door de Organisatie auditor van Kiwa Naar

Nadere informatie

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500

NIET KOPIËREN. Niet iedereen is gelijk EXAMENBANK PROVE2MOVE. Proeve van Bekwaamheid. Crebonummer 93500 Proeve van Bekwaamheid Niet iedereen is gelijk Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Juli 2012 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2

PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten (portfoliobeoordeling) Deelkwalificatie van Basketballtrainer-coach 2 Inleiding Om het door de Nederlandse Basketball Bond en NOC*NSF erkende diploma Basketballtrainer-coach

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller

Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Stichting Examenservice MEI Workshop Construeren vanuit de ogen van de vaststeller Trainers: Joke Steenbruggen en Robert Kamper 1 De cesuur per werkproces moet op 75% liggen Prestaties zoals zichtbaar

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Proeve van Bekwaamheid. Onderzoeken en presenteren. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Proeve van Bekwaamheid Onderzoeken en presenteren Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Kwalificatiedossier 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Summa Automotive Kwalificatiedossier : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Opleiding : Assemblagetechnicus Mobiliteitsbranche Crebonummer : 92230 KBB : Innovam

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus

Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Cultuurtechnisch loonwerk basis plus Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 1: Ontwikkelen van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Handleiding EVC-procedure

Handleiding EVC-procedure Handleiding EVC-procedure Informatie voor de kandidaat VAPRO Basisoperator VAPRO A VAPRO B VAPRO C december 2007 Inhoud 1 Inleiding...3 2 De EVC-procedure...4 2.1 Afnemen van een quick scan...4 2.2 Verzamelen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE

Verantwoordingsdocument wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE wijzigingen examenproducten Pedagogisch Werker Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg EXAMENBANK PROVE2MOVE Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doel 3 3. Vaststellingscommissie 3 4. Totaaloverzicht 3 5. Het kwalificatiedossier

Nadere informatie

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten

CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten CVT2 PvB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van CMV trainer 2 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NSF erkende diploma CMV trainer 2 te behalen, moet je de kerntaak Training geven op niveau

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR

EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR EXAMEN KEUZEDEEL VERRIJKING LEERVAARDIGHEDEN Code: K0440 3. INFORMATIE VOOR DE BEOORDELAAR Versie 1.1 31.10.2016 INHOUD Inleiding... 3 Het examen... 3 Cesuur... 3 Afronding... 4 BIJLAGEN... 5 BIJLAGE 1a

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Thematisch werken. Crebonummer 93500. Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Thematisch werken Crebonummer 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1e druk: juli 2012 ISBN: 9789462240322 2 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure

Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Beroepsprestaties beoordelen volgens een driepuntschaal: Verantwoording en procedure Versiebeheer Versie Datum Auteurs Status Wijzigingen 1 9-1-2013 WvD Concept 2 15-1-2013 WvD Concept Opmaak / criteria

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Stappenplan. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Praktijkopleider/BPV-beoordelaar. DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle CREBONUMMER :

Stappenplan. Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Praktijkopleider/BPV-beoordelaar. DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle CREBONUMMER : Stappenplan Ontwikkelingsgericht Praktijkbeoordelen.nl Praktijkopleider/BPV-beoordelaar DOSSIER : Alle DOSSIERCREBO : Alle KWALIFICATIE : Alle CREBONUMMER : NIVEAU : Alle COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK :

Nadere informatie

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter

2011 / 2012. Toetsplan. Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter 2011 / 2012 Toetsplan Voor de Middelbare Beroepsopleiding Tegelzetter Naam kwalificatie: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Behorende bij het kwalificatiedossier: Tegelzetter Crebonummer: 93910 Correcties

Nadere informatie

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit

Praktijkexamen Filiaalmanager. Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit Praktijkexamen Filiaalmanager Kerntaak 4 Coördineert kassatransacties en voert deze uit naam deelnemer praktijkexamenperiode bpv-bedrijf praktijkopleider onderwijsinstelling praktijkbegeleider praktijkexaminator

Nadere informatie

Animal events. Inleiding

Animal events. Inleiding Animal events Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer gaat afleggen.

Nadere informatie

PvB 3.1 Geven van trainingen

PvB 3.1 Geven van trainingen PvB 3.1 Geven van trainingen Titel kwalificatieprofiel: Basis Baanatletiektrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Geven van trainingen (KSS 3.1) 29-10-2012-1 - 1 PvB 3.1 Geven van trainingen Om het door de Atletiekunie

Nadere informatie

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer

PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer PVB 4.1 Geven van trainingen Geweer Deelkwalificatie van trainer-coach 4 Geweer Inleiding Om het door de KNSA en NOC*NSF erkende diploma trainer-coach 4 Geweer te behalen, moet je vijf kerntaken op niveau

Nadere informatie

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat

Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat Hertoets praktijkproduct Werkplekbeveiliging Voorbereidende taken Informatie voor de kandidaat (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Hertoets 4 1.1 Gekozen werk als basis voor de hertoets 4 1.2 Op

Nadere informatie

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m

Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten t/m Algemene toetstechnische eisen De groene standaard voor examenstandaarden van cohorten 2008-2009 t/m 2011-2012 Inleiding Deze Algemene toetstechnische eisen De groene standaard behoren bij de examenstandaarden

Nadere informatie

Beoordelingsvoorschift

Beoordelingsvoorschift Beoordelingsvoorschift Praktijkexamen Stichting Praktijkleren. Auteursrechten voorbehouden. Niets uit dit werk mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd

Nadere informatie

Agrarisch en groen loonwerk basis

Agrarisch en groen loonwerk basis Agrarisch en groen loonwerk basis Inleiding Wat is het doel van deze examenstandaard? Deze examenstandaard is de basis voor het inrichten, uitvoeren en beoordelen van de proeve van bekwaamheid die de deelnemer

Nadere informatie

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is.

De deelnemer voert complex loonwerk uit, zodat de klant tevreden en het loonbedrijf succesvol is. Loonwerk in bedrijf Kerntaken Werkprocessen 1 Voert gemechaniseerd loonwerk uit 1.1 Bereidt opdracht voor 1.2 Organiseert eigen werkzaamheden 1.4 Bereidt uitvoeringslocatie voor 1.5 Voert gemechaniseerde

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden

Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Integrale opdracht 2 e jaar Kapper Receptievaardigheden Naam: Kapper Crebonummer: 91182 Leerweg: BOL Kerntaken: 1, 2 & 3 Cohort: 2012-2013 Integrale opdracht receptievaardigheden Kapper (summatief) Inhoudsopgave

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE

Proeve van Bekwaamheid. Begeleiden. Crebonummer: Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL NIET KOPIËREN EXAMENBANK PROVE2MOVE Proeve van Bekwaamheid Begeleiden Crebonummer: 93500 Opleiding Onderwijsassistent Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 6 Opdracht 6 Beoordelingsformulier: Opdracht

Nadere informatie