Inhoud Belangrijke attentiepunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Belangrijke attentiepunten"

Transcriptie

1 Inhoud Draaiboek Competentiegerichte Proeve van Bekwaamheid (CGO) Kwalificatiedossier Autoschadehersteltechniek crebo Uitstroom Autoschadetechnicus niveau 3 crebo Toetsvorm Proeve van bekwaamheid Inhoud Inleiding... 2 Vertaling kwalificatiedossier naar de proeve... 2 Uitwerking naar beoordelingscriteria... 2 Contextbeschrijving van de CGO proeve... 3 Opzet van de CGO proeve... 4 Voordat de deelnemer begint... 4 Uitvoeren van de opdrachten... 4 Eindgesprek... 4 Beoordeling van de deelnemer... 4 Rol van de examinator... 6 Beoordelings- en berekeningsmodel... 7 Korte beschrijving van het beoordelings- en berekeningsmodel... 7 Aanmaken van een beoordelings- en berekeningsmodel per deelnemer (cursusadministratie)... 8 Verwerken van beoordelingen in het berekeningsmodel door de examinatoren... 8 Beheren van deelnemerresultaten Resultaten bekendmaken (cursusadministratie) Archiveren van deelnemerresultaten (cursusadministratie) Documenten en bestanden voor de CGO proeve Opdrachten en benodigdheden CGO proeve Opdrachtenset deelnemers Beoordelings- en berekeningsmodel Notitiebladen Draaiboek Bijlagen Leidraad introductie en aanvang CGO proeve Leidraad voor het eindgesprek Belangrijke attentiepunten De (opdrachten van de) Competentiegerichte proeve van bekwaamheid (CGO PvB) mogen op geen enkele wijze worden aangepast, geïnterpreteerd of anders uitgevoerd. Het afsluitende criteriumgerichte interview kan voor kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen en dat de kans bestaat dat er derden bij aanwezig zullen zijn. Deelnemers kunnen hiertegen geen bezwaar maken. Beoordelaars realiseren zich dat hun notitiebladen rechtstreeks naar het ROC gaan, en zorgen daarom voor een goede verwerking en dat de namen (voor- en achternaam) van de beoordelaars zijn ingevuld, en de namen (voor- en achternaam) van de kandidaat zijn ingevuld. Aantekeningen maken is integraal onderdeel van het continue proces van een beoordelaar (instrueren, observeren/ luisteren, begeleiden, beoordelen en reflecteren). ALLE beoordelingscriteria welke beoordeeld zijn als: Onvoldaan of NVT, dienen te worden gemotiveerd/ onderbouwd op de notitiebladen. Suggestieve teksten dienen achterwegen gelaten te worden; beoordelaars dienen niet op te schrijven dat iets goed of fout is, maar waarom. Het proces dient terug te komen in de notities, zoals bijvoorbeeld de lengte van de schuurhalen, het te lage toerental van de schuurmachine of de stand van het schuurblok. Beoordelaars mogen GEEN advies/ eindoordeel uitspreken naar de deelnemer, wel dienen beoordelaars te vragen hoe de deelnemer het heeft ervaren en eventuele onduidelijkheden of niet geobserveerde zaken bevragen. In geval dat een deelnemer voortijdig stopt, vult een beoordelaar Onvoldaan in bij niet-geobserveerde beoordelingscriteria en maakt een aantekening inclusief tijdstip en reden op de notitiebladen. Manipulatie van het beoordelingsmodel is niet de bedoeling. Iedereen wordt opgeroepen om OPBOUWENDE kritische kanttekeningen te delen met de ontwikkelaars. Dit kunnen ideeën zijn over een opdracht, over de tijdsplanning, maar ook over de beoordeling of over beoordelingscriteria. Uiteindelijk zal de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie de examenproducten vaststellen. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 1 van 16

2 Inleiding In dit draaiboek wordt verantwoord hoe de kwalificatiedossiers van Vakopleiding Carrosseriebedrijf (VOC) zijn vertaald naar competentiegerichte (CGO) proeven van bekwaamheid (CGO PvB). De CGO proeven zijn opgezet met als doel inzichtelijk te maken of een deelnemer beschikt over het vereiste competentieniveau om de kerntaken van een specifieke beroepsuitoefening succesvol uit te kunnen voeren. De kerntaken zijn opgebouwd uit werkprocessen die verband houden met de werkzaamheden die een deelnemer in de dagelijkse beroepspraktijk verricht. VOC hanteert hierbij het uitgangspunt dat alle werkprocessen van de in het kwalificatiedossier beschreven uitstroom en 100% van de daaraan gekoppelde competenties in de CGO proeve wordt gemeten en beoordeeld. Vertaling kwalificatiedossier naar de proeve Uitwerking naar beoordelingscriteria De CGO proeve van bekwaamheid van VOC stelt deelnemers in staat aan te tonen dat zij beschikken over het vereiste competentieniveau om de werkzaamheden te verrichten zoals die beschreven zijn in de kerntaken die gelden voor de uitstromen in het kwalificatiedossier. In deel B van het kwalificatiedossier zijn de uitstromen, de kerntaken, en de daaruit bestaande werkprocessen, beschreven. Gelijktijdig zijn daarbij competenties aan de werkprocessen gekoppeld. In deel C van het kwalificatiedossier worden de werkprocessen per uitstroom specifieker beschreven. Daarbij wordt het resultaat van het werkproces beschreven en worden de competenties die aan de werkprocessen zijn gekoppeld uitgewerkt naar prestatie-indicatoren. Deze uitwerking vormt de basis voor het beschrijven van beoordelingscriteria. VOC heeft de prestatie-indicatoren tezamen met de per werkproces geformuleerde resultaten, vertaald naar een set beoordelingscriteria. Per kwalificatie is een verantwoordingsdocument opgesteld die de relatie tussen het kwalificatiedossier en de geformuleerde beoordelingscriteria met behulp van coderingen transparant maakt. Uit de codering is af te leiden wat de directe relatie van een beoordelingscriterium is met de uitgewerkte competenties. Voorbeeld: 2.1-E De deelnemer kan naar de examinator motiveren wat de best toepasbare (reparatie)werkmethode is in relatie tot de gewenste eindkwaliteit en de beschikbare werktijd. Bovenstaand voorbeeld (2.1-E) verwijst naar kerntaak 1, werkproces 1, competentie E (Samenwerken en Overleggen). De beoordelingscriteria worden in het beoordelings- en berekeningsmodel gekoppeld aan de opdrachten die de deelnemer tijdens de CGO proeve moet uitvoeren. Daarnaast zijn per beoordelingscriterium achterliggende vragen ontwikkeld. Deze niet-limitatieve lijst met achterliggende vragen helpt de beoordelaar om het kennis- en inzichtniveau van de deelnemer in relatie tot de opdracht te kunnen meten. De achterliggende vragen hebben dezelfde codering als de beoordelingscriteria waaraan deze gekoppeld zijn. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 2 van 16

3 Contextbeschrijving van de CGO proeve In de kwalificatiedossiers worden beroepen (uitstromen) op verschillende niveaus beschreven. Hierbij wordt de rol van de beroepsbeoefenaar, de daarmee samenhangende mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid en de complexiteit van de uitgevoerde handelingen in de beroepspraktijk beschreven. Tezamen bepalen deze zaken het niveau van de beroepsuitoefening. Deze beschrijvingen zijn geformuleerd op basis van de niveaudefinities voor het Mbo en geven de context aan waarbinnen de deelnemer de CGO proeve aflegt. Niveau 3 Deelnemers op niveau 3 kunnen zelfstandig werken en hebben geen sturing nodig. Zij zijn in staat om de opdrachten en werkzaamheden op een efficiënte en volgens een logische volgorde uit te voeren en kunnen anticiperen op (on)verwachte situaties en knelpunten. De deelnemer is in staat om problemen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en opdrachten te voorkomen of op te lossen. Daarbij overlegt hij eventueel met collega-deelnemers en werkt hij eventueel met hen samen. Situaties, problemen of vragen die hij niet direct zelfstandig kan oplossen, koppelt hij tijdig terug naar de beoordelaar/begeleider. De definitie voor de beroepsuitoefening op niveau 3 is voor het Mbo is volgt beschreven: Rol: - Werkt uitvoerend, ondersteunend en organiserend aan een opdracht. - Werkt instruerend en corrigerend tijdens een opdracht. - Werkt begeleidend aansturend en adviserend tijdens een opdracht. Verantwoordelijkheid: - Neemt de verantwoording over zijn eigen werk. - Neemt de verantwoording van het werk van het team op zich. - Speelt in op wisselende situatie (flexibel). Zelfstandigheid: Complexiteit: - Kan zichzelf motiveren om zijn werkzaamheden effectief uit te voeren. - Werkt zelfstandig binnen langdurige en complexe werkopdrachten. - Heeft geen bekrachtiging nodig van zijn leidinggevende. - Kan reflecteren op zijn eigen handelen. - Voert werkzaamheden uit waarvoor standaardwerkwijzen gelden - Voert werkzaamheden uit dat naar eigen inzicht ingevuld moet worden. - Voert diverse soorten werkzaamheden uit. - Voert werkzaamheden uit volgens procedures in gevarieerde situaties Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 3 van 16

4 Opzet van de CGO proeve De CGO proeve is opgezet met als doel inzichtelijk te maken of een deelnemer beschikt over het vereiste competentieniveau om de kerntaken van een specifieke beroepsuitoefening succesvol uit te kunnen voeren. Naast vakvaardigheden gaat het daarbij ook om inzicht en beroepshouding. In de proeve krijgt de deelnemer een aantal opdrachten. De deelnemer moet deze opdrachten allemaal volledig afronden. De proeve is zodanig opgezet dat er sprake is van een situatie, waarbij de werkzaamheden goed gepland moeten worden en de deelnemer, waar mogelijk, werkzaamheden moet combineren, om uit te komen met de tijd. Voordat de deelnemer begint De deelnemer begint aan dit examen. De deelnemer wordt ontvangen door de examinatoren. Nadat de deelnemer is gecontroleerd of hij de juiste werkkleding heeft en of zijn ID in orde is, krijgt hij een toelichting op de proeve en de opdrachten die hij gaat uitvoeren, er wordt hem verteld hoe de dag gaat verlopen, wat de (huis)regels zijn op de locatie waar hij zijn examen uitvoert, wanneer er gelegenheid is om te lunchen, etc. Een van de examinatoren geeft de deelnemer de opdrachten voor de proeve. Hij moet deze opdrachten allemaal volledig afronden. Uitvoeren van de opdrachten Over de gehele proeve laat een deelnemer zien dat hij in staat is de gegeven opdrachten op technische wijze uit te voeren en af te ronden volgens de afspraken. Aspecten als houding en het gedrag als werknemer en/of collega, worden gedurende de gehele proeve beoordeeld. Ook het op juiste wijze afronden van de opdrachten, of bepaalde werkzaamheden, is een onderdeel van beoordeling. De deelnemer wordt daarbij beoordeeld of hij er voor zorgt dat hij zijn werkplek op orde heeft en dat hij de gebruikte gereedschappen netjes en op juiste wijze heeft onderhouden en dat hij de materialen die hij heeft gebruikt goed heeft opgeborgen. Afval/reststoffen is daarbij op de juiste wijze afgevoerd. Veilig werken is een belangrijk beoordelingspunt. Dat betekent dat een deelnemer niet alleen maatregelen treft voor zijn eigen veiligheid, maar ook voor die van zijn collega-deelnemers. Het rekening houden met elkaar en het met elkaar kunnen samenwerken in dezelfde ruimte, is een sociaal element in deze proeve waarop gedurende de gehele proeve beoordeeld wordt. Als het zo uitkomt dat deelnemers materialen of gereedschappen van elkaar kunnen gebruiken, dan mag dat. Zo vindt dat immers ook plaats in het bedrijfsleven. Eindgesprek Aan het einde van de CGO proeve vindt een eindgesprek plaats. In het eindgesprek bespreken de deelnemer en de examinatoren de totale proeve en de daarin uitgevoerde opdrachten. De examinatoren zullen in het eindgesprek aangeven wat hun indruk is van de deelnemer. Dit doen zij op basis van de beoordelingen en de notities die zij gedurende de proeve hebben gemaakt en de antwoorden die zij hebben verkregen op de vragen die zij de deelnemer tijdens de proeve hebben gesteld. Verder biedt het eindgesprek de examinatoren nog de mogelijkheid vragen te stellen over zaken waarover zij nog onvoldoende een beeld van hebben. Ook hier kunnen de achterliggende kennis- en inzichtvragen worden gebruikt die voor de verschillende onderdelen van de opdrachten zijn geformuleerd. Voor het voeren van het eindgesprek is een leidraad opgesteld op basis waarvan de examinator dieper doorvraagt om zowel bepaalde kwaliteiten en werkgedrag, als de context waarin zich dat gedrag heeft voorgedaan, duidelijk en scherp in beeld te brengen. Een deelnemer mag in het eindgesprek reageren (reflecteren) op de bevindingen van de examinatoren en aangeven hoe hij daar zelf tegenaan kijkt. De deelnemer dient daarbij te motiveren waarom hij het ergens niet mee eens is, of waarom hij er anders over denkt. Daarnaast biedt het eindgesprek de deelnemer de gelegenheid de wijze waarop hij zijn opdrachten heeft uitgevoerd toe te lichten en te motiveren. De examinatoren noteren de motivaties en opmerkingen van de deelnemer, zodat er een registratie van het gesprek plaatsvindt. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 4 van 16

5 Doel van het eindgesprek is om de proeve te evalueren en niet om een eindbeoordeling te communiceren. Beoordeling van de deelnemer Op basis van de beoordelingscriteria wordt een eindbeoordeling opgemaakt. Deelnemers kunnen twee eindbeoordelingen krijgen. Te weten: Negatief of Positief. Wanneer de deelnemer aanmeldt voor een herkansing, zal de deelnemer de CGO proeve volledig opnieuw moeten afleggen. Herkansing op onderdelen van de CGO proeve is niet mogelijk. Wanneer wordt een deelnemer als voldoende bekwaam beoordeeld? In de CGO proeve wordt 100% van de werkprocessen en daaraan gekoppelde competenties gemeten en beoordeeld. De opdrachtencombinatie die de deelnemer tijdens de CGO proeve moet uitvoeren wordt zodanig geselecteerd, dat alle werkprocessen en competenties in de opdrachten aan bod komen. De competenties zijn vertaald naar één of meerdere (in de meeste gevallen) beoordelingscriteria. Voor het drievoudige berekeningsmodel dat voor de CGO proeve is ontwikkeld, gelden de volgende voorwaarden: Een deelnemer krijgt een positieve beoordeling wanneer hij/zij op 100% van de competenties van de werkprocessen Voldaan heeft gescoord. De deelnemer moet hiervoor op tenminste één van de beoordelingscriteria Voldaan scoren. Bijvoorbeeld: een competentie kan vertaald zijn naar 3 beoordelingscriteria over 3 opdrachten. Dit maakt dat er in dat geval negen (3 x 3) beoordelingscriteria zijn geformuleerd voor deze ene competentie. Negen kansen dus om een competentie met een goed gevolg af te sluiten. Dit verkleint de kans dat een deelnemer te snel wordt afgerekend op het niet behalen van een competentie doordat hij/zij een keer een beoordelingscriterium met een Onvoldaan afsluit. Het kan zijn dat een deelnemer in de uitvoering van zijn werkzaamheden specifieke keuzes maakt waardoor bepaalde werkprocessen geen rol meer spelen. De criteria worden daarbij als nvt aangemerkt en worden vervolgens niet meegeteld in de eindbeoordeling. Daarnaast is in de CGO proeve een aantal beoordelingscriteria onvoorwaardelijk. Dat wil zeggen dat de deelnemer op deze beoordelingscriteria altijd Voldaan dient te scoren. Mocht een deelnemer Onvoldaan scoren op een van deze criteria, dan geeft dit aan dat de deelnemer nog niet over het vereiste niveau beschikt, de deelnemer scoort dan op de hele CGO proeve Negatief. De onvoorwaardelijke beoordelingscriteria zijn in het beoordeling- en berekeningsmodel zichtbaar gemaakt door middel van een rode arcering. Als laatste voorwaarde voor de drievoudige eindberekening, geldt dat 80% van de beoordelingscriteria de onvoorwaardelijke beoordelingscriteria hierbij buiten beschouwing gelaten - met een Voldaan dient te worden afgesloten. Op basis van de eindbeoordeling- en berekening zullen de examinatoren een advies opstellen aan de onderwijsinstelling, het ROC. Wanneer aan alle eerdere genoemde beoordelingsvoorwaarden wordt voldaan, dan heeft de deelnemer zich in de CGO proeve bekwaam bewezen. In dat geval zal het advies naar de onderwijsinstelling Positief zijn. Wanneer niet aan de voorwaarden wordt voldaan, dan zal het advies in die gevallen Negatief zijn. Het advies aan het ROC wordt in geen geval gecommuniceerd naar de deelnemer. De cursusadministratie koppelt de beoordelingen met de daarbij door de examinator genoteerde onderbouwingen en overige aantekeningen en het advies aan de onderwijsinstelling terug. De onderwijsinstelling is verantwoordelijk voor de definitieve beoordeling van de deelnemer. In veel gevallen zal de uitslag van de CGO proeve worden gecombineerd met andere beoordelingsinstrumenten die de onderwijsinstelling inzet met betrekking tot het vaststellen van het competentieniveau van de deelnemer. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 5 van 16

6 Rol van de examinator De examinator heeft tijdens de CGO proeve meerdere rollen. Enerzijds is hij beoordelaar, anderzijds is hij degene die de dag faciliteert. Dat houdt in dat de examinator de opdrachten uitdeelt en toelicht en de deelnemers gedurende de CGO proeve begeleidt en aanstuurt, daarbij rekening houdend met het niveau van zelfstandigheid en mate van (zelf)verantwoordelijkheid van de deelnemers. Een examinator opereert niet alleen, de organisatie, begeleiding en beoordeling van de CGO proeve is in handen van teams bestaande uit twee examinatoren. In de proeve zijn in de vorm van vraagstellingen, achterliggende kennis- en inzichtelementen geformuleerd die betrekking hebben op de specifieke onderdelen uit de opdrachten, en die zodoende de beoordelingscriteria versterken door hier meer op in te zoomen. De examinator gebruikt deze vragen tijdens, maar ook voor en na, het uitvoeren van de opdrachten/werkzaamheden, om inzichtelijk te krijgen of een deelnemer weet waarover hij het heeft en of de deelnemer de theorie die hij heeft geleerd kan toepassen in de praktijk. In grote lijnen komt het er op neer dat de deelnemer gevraagd zal worden wat hij aan het doen is, hoe hij zijn werkzaamheden aanpakt, welke keuzes hij hierbij maakt, etc. Het staat de examinatoren niet vrij om opdrachten of beoordelingscriteria op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Gedurende het verloop van de CGO proeven maken de examinatoren aantekeningen van hun bevindingen en constateringen die zij hebben verkregen door observatie van werkwijze en gedrag, beoordeling van resultaten en het stellen van vragen. Zij gebruiken de hiervoor ontwikkelde notitiebladen. Deze notitiebladen zijn per kwalificatie opgesteld. In de notitiebladen is een onderverdeling gemaakt naar werkprocessen. Daaronder is ruimte gecreëerd om aantekening te maken. Per deelnemer wordt een notitieblad opgemaakt. Dat wil zeggen dat de examinatoren de gegevens van de deelnemer overnemen op het voorblad van het notitieblad en vervolgens alle bevindingen en constateringen op de notitiebladen vastleggen. Het verdient hierbij de aanbeveling om bij iedere aantekening op het notitieblad de codering van het beoordelingscriterium waarop de aantekening betrekking heeft, te vermelden. Op deze wijze houdt de examinator overzicht op zijn aantekeningen. Het kan voorkomen dat er na afloop van de CGO proeve nog enige onduidelijkheden zijn voor de examinatoren, waardoor zij niet kunnen aangeven of de deelnemer nu een Onvoldaan of Voldaan scoort op een bepaald beoordelingscriterium. De aantekeningen op het notitieblad bieden houvast voor de examinatoren om in het eindgesprek de juiste vragen te stellen, zodat een volledig beeld van de deelnemer verkregen wordt en de beoordelingscriteria gewaardeerd kunnen worden. De aantekeningen op het notitieblad vormen de onderbouwing van de eindconclusies van de examinatoren in het eindgesprek. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 6 van 16

7 Beoordelings- en berekeningsmodel Voor de CGO proeven is een beoordelingsmodel ontwikkeld waarmee tevens het resultaat kan worden berekend. Korte beschrijving van het beoordelings- en berekeningsmodel Aan de hand van onderstaande afbeelding, een korte beschrijving van het berekeningsmodel: - Kolom A: Codering van de beoordelingscriteria. Voorbeeld 1.1-E verwijst naar kerntaak 1, werkproces 1, competentie E (Samenwerken en Overleggen). - Kolom B: De beoordelingscriteria. Deze zijn direct afgeleid van de in prestatie-indicatoren uitgewerkte competenties uit deel C van het kwalificatiedossier. - Kolommen C t/m O (in onderstaande afbeelding): Hierin zijn de titels van de opdrachten uit de CGO proeve aangegeven. Daaronder staan, achter de beoordelingscriteria, de cellen waarin de beoordeling moet worden gegeven. - Kolom P: De achterliggende kennis en inzichtvragen. Deze vragen kan de examinator gebruiken om een zo n volledig beeld van de deelnemer te verkrijgen. De lijst met vragen is uiteraard niet limitatief, maar dient als richtlijn voor de examinatoren. Ander plaatje Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 7 van 16

8 Aanmaken van een beoordelings- en berekeningsmodel per deelnemer (cursusadministratie) Voor iedere ontwikkelde opdrachtencombinatie is het beoordelings- en berekeningsmodel gereed gemaakt voor gebruik. De deelnemers zijn echter nog niet ingevoerd, dit moet nog gebeuren. Maak een kopie van het beoordelings- en berekeningsmodel en geef dit bestand de titel en datum van de CGO proeve die gaat plaatsvinden. Beoordelings- en berekeningsblad aanmaken De namen en de deelnemernummers worden in het beoordelings- en berekeningsmodel in de tabbladen opgenomen. Dit werkt als volgt: - Klik met de rechtermuisknop op een van de deelnemertabs onderin het Excelblad. Het menu dat daaropvolgend opkomt maakt het mogelijk de naam van het tabblad te wijzigen. - Vul de titel van het tabblad aan met de naam van de deelnemer en diens deelnemernummer. Herhaal de voorgaande stappen, totdat voor alle deelnemers aan de CGO proeve een beoordelingsen berekeningsblad is aangemaakt. Verwerken van beoordelingen in het berekeningsmodel door de examinatoren In het beoordelings- en berekeningsmodel zijn de opdrachten weergegeven die de deelnemer tijdens de CGO proeve gaat uitvoeren. Onder de titels van de opdrachten staan, achter de beoordelingscriteria, de cellen waarin de beoordeling moet worden gegeven. De cellen zijn of wit of aangekleurd. De grijze cellen hoeven niet te worden ingevuld. De grijze arcering geeft aan dat deze criteria niet voor desbetreffende opdracht geldt. De witte cellen dienen altijd ingevuld te worden met een beoordeling. Dit geldt tevens voor de rode cellen. De rode arcering geeft aan dat dit een criterium betreft dat onvoorwaardelijk is. In het beoordeling- en berekeningsmodel kunnen naar aanleiding van wat de deelnemer tijdens de CGO proeve heeft laten zien, drie beoordelingen worden gegeven. Onvoldaan (o) Voldaan (v) Niet van Toepassing (nvt) Wanneer de deelnemer niet Voldaan scoort op een van de beoordelingscriteria, dan vult de examinator daarvoor in de witte cel achter het criterium, onder de van toepassing zijnde opdracht een O van Onvoldaan in. Scoort de deelnemer een Voldaan, dan vult de examinator een V in. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 8 van 16

9 Het kan voorkomen dat een deelnemer in zijn plan van aanpak keuzes heeft gemaakt waardoor een beoordelingscriterium niet meer beoordeeld kan worden. Bijvoorbeeld: een deelnemer besluit de kleur van een te verspuiten lakmateriaal niet bij te tinten. De beoordelingscriteria die voor bijtinten gelden zijn op dat moment niet meer van toepassing. Wanneer dat het geval is, vult de examinator nvt in. Cellen waarin een beoordeling is gegeven, kleuren blauw. Zo weet de examinator dat dit beoordelingscriterium is behandeld. De rode cellen kleuren na invulling niet mee, die blijven gewoon rood. Wanneer de examinator per ongeluk een verkeerde lettercode heeft ingevuld, bijvoorbeeld in plaats van een v een b, dan kleurt de cel niet blauw. De beoordelaar weet dan dat de cel niet goed is ingevuld. Het beoordelings- en berekeningsmodel is niet hoofdlettergevoelig. Er hoeft dus niet per se een hoofdletter te worden ingevoerd. Deelnemers worden beoordeeld op 100% van de werkprocessen en competenties uit het kwalificatiedossier. Dat betekent dat de deelnemer per competentie op tenminste één van de beoordelingscriteria Voldaan moet scoren. Onderstaand voorbeeld laat zien dat er voor competentie 1.1-E twee beoordelingscriteria zijn opgesteld. Wanneer de deelnemer op beide criteria Onvoldaan scoort, vertoont de laatste kolom van het beoordelings- en berekeningsmodel de melding: voor deze competentie geen voldoende. Scoort de deelnemer voor één van de twee criteria een Voldaan, dan is deze competentie afgedekt en verschijnt de melding niet. Wanneer alle in te vullen beoordelingscriteria zijn ingevuld (met een O, V, of nvt), berekent het berekeningsmodel het resultaat van de deelnemer. Alles over cesuur en resultaatuitslag is te lezen in het hoofdstuk Opzet van de CGO proeve, paragraaf; Beoordeling van de deelnemer, in dit draaiboek. Na afloop van de CGO proeve wordt het beoordelings- en berekeningsmodel, met de per deelnemer ingevulde beoordelingen + de per deelnemer ingevulde notitiebladen, verstuurd naar de cursusadministratie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 9 van 16

10 Beheren van deelnemerresultaten Resultaten bekendmaken (cursusadministratie) De cursusadministratie ontvangt na uitvoering van de CGO proeve, het per deelnemer ingevulde digitale beoordelings- en berekeningsmodel met de aantekeningen (de onderbouwing van de beoordelingen) die de examinatoren per deelnemer hebben gemaakt. Van zowel het beoordelings- en berekeningsmodel, als de aantekeningen, wordt per deelnemer een Pdf-bestand gemaakt. De notitiebladen van de examinatoren worden daarvoor door de cursusadministratie worden ingescanned en opgeslagen als Pdf-bestand. Vervolgens wordt dit Pdf van het notitieblad samengevoegd met het Pdf-bestand met de eindbeoordeling/berekening. Het gehele document (samengevoegd Pdf) wordt door de cursusadministratie opgeslagen onder naam van de CGO proeve, de datum en de deelnemergegevens (registratienummer en naam). Ook de berekeningsmodellen (Excelbestanden) dienen te worden opgeslagen. Dit i.v.m. de bewaarplicht. Archiveren van deelnemerresultaten (cursusadministratie) Deelnemerresultaten worden door de cursusadministratie beheerd volgens de in het kwaliteitsmanagementsysteem van VOC vastgelegde procedure. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 10 van 16

11 Documenten en bestanden voor de CGO proeve Voor de CGO proeven van VOC zijn diverse documenten ontwikkeld. Door, daar waar dat mogelijk is, slim te combineren of te digitaliseren, hebben de ontwikkelaars getracht het administratieve aspect rond de CGO proeve zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken. Alle documenten zijn opgenomen in een koppelbestand. Met behulp van dit koppelbestand, kunnen alle documenten die nodig zijn om een specifieke CGO proeve uit te voeren, worden opgeroepen. In het koppelbestand wordt onder vermelding van de afdelingen aangegeven welke afdeling, welke documenten beheert. Ieder document dat specifiek van toepassing is op een kwalificatie, kent in de naamgeving van het document een combinatie Crebonummer + de afkorting waaronder de kwalificatie binnen VOC en het scholenveld bekend is. Voorbeeld: As3 - Opdrachten en benodigdheden CGO proeve.doc. Het betreft in dit voorbeeld de Opdrachten en benodigdhedenlijst voor de CGO proeve; Autospuiter niveau 3. Deze kwalificatie heeft het toegekende Crebonummer Hieronder volgt een opsomming van de documenten/bestanden die een plaats hebben binnen de CGO proeven van VOC. Voorbeeld koppelbestand Opdrachten en benodigdheden CGO proeve De opdrachten die per kwalificatie voor de CGO proeven van VOC zijn ontwikkeld zijn opgenomen in het document: Opdrachten en benodigdheden CGO proeve. Dit document wordt beheerd door O&I. In dit document staan alle voor desbetreffende kwalificatie ontwikkelde opdrachten en de benodigdhedenlijsten per opdrachten. Omdat er voor de CGO proeven meerdere opdrachten zijn ontwikkeld, is het mogelijk om meerdere opdrachtencombinaties samen te stellen. Uit dit document worden dan ook de opdrachtensets voor de deelnemers opgemaakt. Het document Opdrachten en benodigdheden CGO proeve wordt door de cursusadministratie als bijlage bij het draaiboek CGO proeve meegeleverd aan de examinatoren, zodat zij zicht hebben op alle opdrachten die voor de CGO proeve zijn ontwikkeld. Het staat de examinatoren niet vrij om opdrachten of opdrachtencombinaties op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 11 van 16

12 Opdrachtenset deelnemers Vooraf zijn selecties gemaakt van combinaties van opdrachten die de deelnemers moeten gaan uitvoeren. Voor iedere combinatie is zowel voor de examinatoren als de deelnemer een tijdschema opgesteld als leidraad om de examendag soepel te laten verlopen. Bij het opstellen van de tijdschema s is rekening gehouden met het gebruik van bepaalde gereedschappen, apparatuur. Bij aanvang van de CGO proeve ontvangt de deelnemer een set met de opdrachten die de hij over de dag moet uitvoeren, de opdrachtenset. I De opdrachtensets worden beheerd door de cursusadministratie. Voorbeeld tijdschema deelnemer Voorbeeld tijdsschema examinator Beoordelings- en berekeningsmodel Per opdrachtencombinatie is een beoordelings- en berekeningsmodel gemaakt. Het betreft hier een Excelbestand. Dit bestand met daarin de per deelnemer aangemaakte beoordelings- en berekeningsbladen, wordt door de cursusadministratie voor aanvang van de CGO proeve, binnen de daarvoor geldende termijn (zie examenproces in ISO), digitaal naar de afnamelocatie verzonden. Een verdere toelichting op het beoordelings- en berekeningsmodel is te vinden in het gelijknamige hoofdstuk in dit draaiboek. De cursusadministratie beheert de, per opdrachtencombinatie, opgestelde beoordelings- en berekeningsmodellen die voor de CGO proeven zijn ontwikkeld. Het basisbestand van het beoordelings- en berekeningsmodel, met daarin alle opdrachten, wordt beheerd door O&I. Het staat de examinatoren niet vrij om beoordelingscriteria op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 12 van 16

13 Notitiebladen Gedurende het verloop van de CGO proeven maken de examinatoren aantekeningen van hun bevindingen en constateringen die zij hebben verkregen door observatie van werkwijze en gedrag, beoordeling van resultaten en het stellen van vragen. Zij gebruiken de hiervoor ontwikkelde notitiebladen. Deze notitiebladen zijn per kwalificatie opgesteld. In de notitiebladen is een onderverdeling gemaakt naar werkprocessen. Daaronder is ruimte gecreëerd om aantekening te maken. Per deelnemer wordt een notitieblad opgemaakt. Dat wil zeggen dat de examinatoren de gegevens van de deelnemer overnemen op het voorblad van het notitieblad en vervolgens alle bevindingen en constateringen op de notitiebladen vastleggen. Het verdient hierbij de aanbeveling om bij iedere aantekening op het notitieblad de codering van het beoordelingscriterium waarop de aantekening betrekking heeft, te vermelden. Op deze wijze houdt de examinator overzicht op zijn aantekeningen. Zie voor een verdere toelichting op het vastleggen van de bevindingen en constateringen hoofdstuk Opzet van de CGO proeve van dit draaiboek. De cursusadministratie beheert de notitiebladen die voor iedere CGO proeve zijn ontwikkeld en verzendt deze voor aanvang van de CGO proeve, binnen de daarvoor geldende termijn (zie examenproces in ISO) digitaal naar de afnamelocatie. Draaiboek Voorbeeld notitieblad Het draaiboek weergeeft alle aspecten van verantwoording tot uitvoering. Het draaiboek is een dynamisch product. Echter, wijzigingen worden alleen doorgevoerd in samenspraak en na evaluatie door de betrokken afdelingen en na goedkeuring door de Legitimeringscommissie Carrosserie. De cursusadministratie beheert het draaiboek en verzendt deze voor aanvang van de CGO proeve, binnen de daarvoor geldende termijn (zie examenproces in ISO) digitaal naar de afnamelocatie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 13 van 16

14 Bijlagen Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 14 van 16

15 Leidraad introductie en aanvang CGO proeve Deze leidraad dient als checklist voor de examinatoren en beschrijft alle punten die behandeld of uitgelegd worden bij aanvang van de CGO proeve. De hierna volgende opsomming van aandachtspunten hoeven niet per se in de gegeven volgorde behandeld te worden. - De examinatoren verwelkomen de deelnemers. - De examinatoren stellen zich voor. - De examinatoren controleren het ID van de deelnemer. - De examinatoren controleren de persoonlijke beschermingsmiddelen die de deelnemer getroffen heeft. - De deelnemers tekenen de presentielijst en ontvangen een badge met hun deelnemernummer. - De examinatoren lichten de CGO proeve kort toe (uitvoeren van meerdere opdrachten, beoordelen van vaardigheden, toegepaste kennis en inzicht, werkhouding, examinatoren stellen tussendoor vragen, aan het eind van de CGO proeve vindt een eindgesprek plaats). - De examinatoren geven aan wat hun rol tijdens de CGO proeve is (beoordelaar en begeleider). - De examinatoren geven aan wat de deelnemer aan informatie krijgt (set opdrachten + dag/tijdschema). - De deelnemers ontvangen de opdrachtensets (tijdschema, opdrachten, toelichting op de CGO proeve). - De deelnemers beginnen met het doornemen van de opdrachten en het bestuderen van het tijdschema. - Bij iedere opdracht hoort één of meerdere objecten. - De objecten zijn genummerd (nummer deelnemer en nummer opdracht). - Opdrachten mogen gecombineerd worden, zodat tijdswinst gemaakt kan worden. - De deelnemers bepalen vooraf de toe te passen werkmethode (afhankelijk van het niveau doen zij dat zelfstandig of worden zij daarin gestuurd). - De examinatoren komen in het begin van de CGO proeve, na aanvang van de werkzaamheden, bij iedere deelnemer langs om de bepaalde werkmethodes te bespreken en de planning (niveau 3) van de opdrachten door te nemen. - Deelnemers werken alleen aan hun eigen opdrachten, maar mogen elkaar wel helpen of samenwerken in geval van bijvoorbeeld het opspannen van een carrosseriedeel, of het gezamenlijk gebruiken van gereedschappen of apparatuur. - De examinatoren lichten de huis- en veiligheidsregels op de locatie toe. - De examinatoren lichten de routing in de werkplaats toe en geven aan waar welke gereedschappen liggen, waar de toiletten zijn, etc. - Deelnemers mogen gedurende de CGO proeve vragen stellen. - De deelnemers houden hun werkplek netjes en geordend. - Koffiepauzes kunnen desgewenst tussendoor genomen worden. Deelnemer moet zelf in de gaten houden of dit met het oog op de werkzaamheden kan. - Lunch meestal rond de klok van uur, afhankelijk van de werkzaamheden. - De deelnemers kunnen eventueel nog vragen stellen aan de examinatoren over hetgeen tot op dat moment behandeld en gezegd is. - De examinatoren wensen de deelnemers succes met de CGO proeve. - De deelnemers gaan aan de slag. Het staat de examinatoren niet vrij om opdrachten of beoordelingscriteria op welke wijze dan ook, aan te passen of te wijzigen. Aanpassingen aan de proeven vinden alleen plaats in overeenstemming met de Stem Legitimeringscommissie Carrosserie. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 15 van 16

16 Leidraad voor het eindgesprek. Situatie - Wat was het doel van je opdrachten? - Waar speelde de situatie zich af? - Wie waren er bij betrokken? Taak Actie Resultaat Reflectie - Hoe had je van tevoren gedacht je opdrachten aan te pakken? - Hoe had je dat in de beschikbare tijd willen bereiken (gepland)? - Waar wilde je speciaal op letten? - Hoe was je aanpak? Wat deed je precies? - Hoe verliep de samenwerking tussen jou en je collega s en met de examinatoren? - Hoe verliep het uitvoeren van je opdrachten in werkelijkheid? - Wat ging goed, wat ging minder goed? - Hoe kwam dat? - Welke oorzaken zijn aan te wijzen? - Wat vind je daarvan? - Wat heb je er van geleerd? - Waar zag je het meest tegen op? - Wat/ wie heeft je het meest belemmerd? - Wat/ wie heeft je het meest geholpen? - Wat waren je sterke/zwakke punten? - Hoe heeft de school, de omgeving, je resultaten beïnvloed? - Hoe pak je een soortgelijke opdracht volgende keer aan? - Welke voor- en nadelen heeft die aanpak? - Op welke punten kun je je werkhouding eventueel verbeteren? - Hoe zorg je ervoor dat je je voornemens ten aanzien van bovenstaande punten ook succesvol kan uitvoeren? - Welke hulp heb je daarbij van anderen nodig? In het eindgesprek is sprake van hoor en wederhoor. Dat wil zeggen dat de examinatoren het gesprek met de deelnemer voeren op basis van hun vastgelegde bevindingen en constateringen, zowel in het beoordeling- en berekeningsmodel, als met behulp van hun notities, die zij hebben verkregen tijdens de CGO proeve. De deelnemer heeft, op zijn beurt, de gelegenheid om vragen van de examinatoren te beantwoorden en zijn handelen en zijn resultaten n.a.v. de opdrachten, toe te lichten. De deelnemer geeft daarbij bijvoorbeeld aan waarom hij bepaalde keuzes heeft gemaakt, hoe die hebben uitgepakt en wat hij eventueel anders zou doen. Het eindgesprek is er niet voor bedoeld om beoordelingscriteria waarop de deelnemer Onvoldaan heeft gescoord, op basis van het eindgesprek te veranderen in Voldaan. Het kan echter voorkomen dat de deelnemer klaar is met het uitvoeren van zijn opdrachten, maar dat nog niet voor alle beoordelingscriteria een waardering is gegeven. De reden hiervoor kan zijn dat er mogelijk nog onduidelijkheden/blinde vlekken zijn voor de examinatoren, waardoor zij op die punten nog een onvoldoende beeld hebben van de deelnemer. De examinatoren zullen eventuele openstaande beoordelingscriteria met behulp van hun aantekeningen/notities, in het eindgesprek behandelen. De deelnemer krijgt hierbij de gelegenheid zijn handelen toe te lichten. Pas wanneer voldoende helderheid is verkregen, kunnen de examinatoren desbetreffende beoordelingscriteria afsluiten met een waardering. Draaiboek Competentiegerichte (CGO) Proeven VOC.doc Pagina 16 van 16

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Nederlands en rekenen

Nederlands en rekenen Beroepsgerichte examens Loopbaan en Burgerschap Nederlands en rekenen Inhoudsopgave Inleiding 4 Diploma-eisen 5 Deel 1: Beroepsgerichte examens 8 Beroepsgerichte examens van de opleiding 8 Diverse examens

Nadere informatie

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort

BPV. Secretarieel Medewerker. Planning en beoordeling. Noorderpoort BPV Planning en beoordeling Secretarieel Medewerker Noorderpoort Opwierderweg 2 Postbus 13 9902 AA Appingedam Tel 0596692929 Bpvcoördinator Dhr. B.Stok Inhoudsopgave Overzicht BPVstappenplan p. 2 Stagegegevens.

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Handboek. Steigerbouwer

Handboek. Steigerbouwer Handboek Steigerbouwer 1 Handboek 2013 Fundeon Uitgeverij Ceintuurbaan 2 Postbus 440 3840 AK Harderwijk T (0341) 499 499 F (0341) 499 999 E boeken@fundeon.nl 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Mogelijkheid

Nadere informatie

Docentenboek Versie augustus 2010

Docentenboek Versie augustus 2010 Docentenboek Versie augustus 2010 2 Docentenboek LINK2 versie augustus 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. LINK2 Economie in één oogopslag...7 3. Opzet LINK2...8 3.1. Domein... 8 3.2. Thema s... 8 3.3.

Nadere informatie

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker

Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Studiewijzer (met OER) Administratief Medewerker Nummer kwalificatiedossier: Naam kwalificatiedossier: CREBO nummers kwalificatie: 22156 Versie kwalificatiedossier: 2013 Administratief medewerker 90471,

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV

BPV-gids Alles wat je moet weten over de BPV Alles wat je moet weten over de BPV Cluster Zakelijke dienstverlening & ICT BOL - opleidingen Schooljaar: 2012-2013 Datum: 28 januari 2013 Auteur(s): Summa College Versie: 1.0 Cluster Zakelijke dienstverlening

Nadere informatie

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp)

Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Verzorgende-IG Kompas (2011-vz-kp) Niveau 3 Kompas (2011-vz-kp) Opleiding: Verzorgende-IG Niveau 3 Fase 1, 2 en 3 Artikelnummer CZW1VZ90007 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT

NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT NOTITIE BEOORDELINGS- EN BELONINGSBELEID GEMEENTE OLDAMBT 1 INHOUDSOPGAVE blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Competentiemanagement 3 1.2 Achtergrond 3 1.3 Resultaatgerichte afspraken (RGA s) 4 1.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011)

Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Deelnemerset Eindtermengericht praktijkexamen Bedrijfsbeheer Schadeherstel (55011) Inhoud Inleiding... 3 Eisen aan het verslag... 4 Bedrijfsbeheer blok A... 5 Leidinggeven (4.1.5) en Organisatie (4.1.2)...

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012

Gebruikshandleiding. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. Versie 3 - April 2012 Gebruikshandleiding Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs Versie 3 - April 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 0 Informatie vooraf 2 Inleiding 3 Instructiekaart Afname ZIEN! 1 4 Instructiekaart Afname

Nadere informatie

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK

KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK KWALITEIT VAN BEOORDELING IN DE PRAKTIJK John Dekker Kenniscentrum Handel Piet Sanders Research Center voor Examinering en Certificering Januari 2008 Kenniscentrum Handel, Ede condities creëren voor werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma

Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar. Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders. Inleiding. Inhoud van het programma Doe-het-zelf programma Samen duurzaam inzetbaar Integraal Uitvoeringsdraaiboek voor programmaleiders Inleiding Iedere verzekeraar is intussen doordrongen van het belang van een goed inzetbaarheidsbeleid,

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011

BPV-WEGWIJZER: VERDIEPING VOORBEELDFORMULIEREN december 2011 1 1 Verdieping voorbeeldformulieren U als praktijkbegeleider zult voor, tijdens en na de BPV- regelmatig te maken krijgen met het invullen van verschillende formulieren zoals bijvoorbeeld een sollicitatieformulier

Nadere informatie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie

Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde. 2012-2013 Definitieve versie Afstudeerhandleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde en Technische Bedrijfskunde 2012-2013 Definitieve versie Saxion Academie Bedrijfskunde & Ondernemen Enschede/Deventer 1 Voorwoord Voor je ligt de handleiding

Nadere informatie

Van talent naar performance

Van talent naar performance Praktijkboek Van talent naar performance Talentgericht selecteren, ontwikkelen en beoordelen Inclusief het complete TMA functie- en competentiemodel Edwin van IJzendoorn Liesbeth van Weert Bastian Müller

Nadere informatie

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang

Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Budgetcoaching: monitoren van de voortgang Handreiking prestatie-indicatoren budgetcoaching Nibud en Stimulansz, april 2015 Auteurs: Tamara Madern Vivian den Hartogh Annejet Kerckhaert Minou van der Werf

Nadere informatie