Higher technician in building Hogere technicus in de bouw. Professional activities/tasks

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Higher technician in building Hogere technicus in de bouw. Professional activities/tasks"

Transcriptie

1 Higher technician in building Hogere technicus in de bouw Professional activities/tasks Studies of building works and of interfaces including through rehabilitation Studies van bouwwerken en van interfaces, waaronder door middel van rehabilitatie Units/Sub-units Analyse calls for tender, procurement contracts and files relating to companies. Analyseer aanbestedingen, opdrachten en bestanden met betrekking tot ondernemingen. Prepare administrative and technical synthesis : Identify the administrative characteristics of a folder Bereid administratieve en technische synthese: Identificeer de administratieve kenmerken van een map Prepare administrative and technical synthesis : Identify the architectural and technical characteristics of the work to be performed Bereid administratieve en technische synthese: Identificeer de bouwkundige en technische kenmerken van de te verrichten werkzaamheden Prepare administrative and technical synthesis : Identify constraints of the site and of the environment Bereid administratieve en technische synthese: Identificeer beperkingen van de site en van het milieu Prepare administrative and technical synthesis : French legal system, sources of laws, contracts and obligations, labour laws Franse juridische systeem, de bronnen van wetgeving, contracten en verplichtingen, arbeidswetgeving Administrative and legal environment of the building process : urbanism, laws on the town planning, permissions, easements Administratieve en juridische omgeving van het bouwproces: stedenbouw, wetten op de ruimtelijke ordening, vergunningen, erfdienstbaarheden Partners and Stakeholders in the building act : responsibilities, assurances, subcontracting, litigations Partners en belanghebbenden in het gebouw act: verantwoordelijkheden, verzekeringen, uitbesteding, geschillen Market / calls for tender : types of contracts,

2 List the complementary information to be searched Bereid administratieve en technische synthese: een lijst van de aanvullende informatie die moet worden doorzocht Prepare administrative and technical synthesis : Formalise a synthesis note Bereid administratieve en technische synthese: Formaliseer een synthese notitie awarding, component parts, methods of pricing, price changes, conduct of building works Markt / aanbestedingen: soorten contracten, de gunning, onderdelen, de wijze van prijsvorming, prijswijzigingen, gedrag van bouwwerken Home confort : Accessibility for people, comfort for people (thermic, technical and acoustic, air quality) Home Confort: Toegankelijkheid voor mensen, comfort voor de mensen (thermische, technische en akoestische, luchtkwaliteit) Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques Technische communicatie: technische synthese (schriftelijke en mondelinge), grafische technieken Clarify needs and formalize all or part of specifications Verduidelijk behoeften en formaliseren alle of een deel van de specificaties

3 Technically express the client's needs : Collect data Technisch uiten behoeften van de klant: Verzamel gegevens Technically express the client's needs : Express the needs technically Technisch uiten behoeften van de klant: technisch Express de behoeften Technically express the client's needs : Propose technical variants Technisch uiten behoeften van de klant: Voorstellen technische varianten Technically express the client's needs : Submit and justify the proposed solutions Technisch drukken de behoeften van de klant: Versturen en rechtvaardigen de voorgestelde oplossingen Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Calls for tenders analysis Aanbestedingen analyse Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software Analyze the structural principle of a new or existing building on plans or on site. Analyseer de structurele principe van een nieuw of bestaand gebouw aan de plannen of op het terrein. Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Identify the elements of the structure of the building Analyseer de werking van de draagconstructie van een gebouw: de onderdelen van de structuur van het gebouw Analyze the functioning of the carrying structure General information on Topography, Altimetry, Planimetry Algemene informatie over Topografie, hoogtemeting, Platte grond Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural

4 of a building : Describe the mechanical functioning of the building structure Analyseer de werking van de draagconstructie van een gebouw: beschrijven de mechanische werking van het bouwwerk Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Make a plan of the structure of the building Analyseer de werking van de draagstructuur van een gebouw: Maak een plan van de structuur van het gebouw Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Identify inconsistencies or omissions and propose remedial solutions Analyseer de werking van de draagstructuur van een gebouw: Identificeer inconsistenties of omissies en voorstellen corrigerende oplossingen Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Submit and justify the results of the analysis Analyseer de werking van de draagstructuur van een gebouw: Versturen en rechtvaardigen de resultaten van de analyse regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Accessibility to the site Toegankelijkheid van de site Taking into account risks and constraints Rekening houdend met risico's en beperkingen Taking into account fire safety Rekening houdend met de brandveiligheid Passive protection Passieve bescherming Infrastructure, superstructures, second work, road ans utilities Infrastructuur, bovenbouw, tweede werk, weg ans nutsbedrijven Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Structures study : Modeling of a structural element, Equilibrium of structural element,

5 Resistance of materials, regulations and calculation of structures, Mechanics of soils Structuren studie: Modelleren van een constructiedeel, Evenwicht van structureel element, de weerstand van materialen, voorschriften en berekening van constructies, Mechanica van de bodem Develop technical solutions in accordance with the specifications, with a construction method, with regulations. Technische oplossingen te ontwikkelen in overeenstemming met de specificaties, met een bouwmethode, met regelgeving. Develop technical solutions : Identify technical constraints and regulatory requirements Technische oplossingen te ontwikkelen: Identificeer technische beperkingen en regelgeving Develop technical solutions : Identify the different technical solutions Technische oplossingen te ontwikkelen: Identificeer de technische oplossingen Develop technical solutions : Develop or modify technical solutions Technische oplossingen te ontwikkelen: ontwikkelen of aan te passen technische oplossingen Develop technical General information on Topography, Altimetry, Planimetry Algemene informatie over Topografie, hoogtemeting, Platte grond Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Accessibility to the site Toegankelijkheid van de site Taking into account risks and constraints Rekening houdend met

6 solutions : Draw the chosen technical solutions Technische oplossingen te ontwikkelen: Teken de gekozen technische oplossingen risico's en beperkingen Taking into account fire safety Rekening houdend met de brandveiligheid Seismic regulations Seismische regelgeving Passive protection Passieve bescherming Infrastructure, superstructures, second work, road ans utilities Infrastructuur, bovenbouw, tweede werk, weg ans nutsbedrijven Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Structures study : Modeling of a structural element, Equilibrium of structural element, Resistance of materials, regulations and calculation of structures, Mechanics of soils Structuren studie: Modelleren van een constructiedeel, Evenwicht van structureel element, de weerstand van materialen, voorschriften en berekening van constructies, Mechanica van de bodem

7 Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques Technische communicatie: technische synthese (schriftelijke en mondelinge), grafische technieken Size common structural elements Grootte gemeenschappelijke structurele elementen Size and / or check simple elements of a structure : Identify standards and regulations to be taken into account Grootte en / of controleren eenvoudige elementen van een structuur: identificeren normen en regels worden genomen Size and / or check simple elements of a structure : Locate the elements to size and / or verify in the structure Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Zoek de elementen op maat en / of te controleren in de structuur Size and / or check simple elements of a structure : Inventory the loads applied to the studied element Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Inventaris van de belastingen waaraan de onderzochte element Size and / or check simple elements of a Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Structures study : Modeling of a structural element, Equilibrium of structural element, Resistance of materials, regulations and calculation of structures, Mechanics of soils Structuren studie: Modelleren van een constructiedeel, Evenwicht van structureel element, de weerstand van materialen, voorschriften en berekening van constructies, Mechanica van de bodem

8 structure : Model the element to be calculated Grootte en / of controleren eenvoudige elementen van een structuur: Model het element te berekenen Size and / or check simple elements of a structure : Proceed to the calculation of the element Grootte en / of controleren eenvoudige elementen van een structuur: Ga naar de berekening van het element Size and / or check simple elements of a structure : Interpret the results Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Interpreteer de resultaten Size and / or check simple elements of a structure : Write the calculation note Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Schrijf de berekeningsnota Produce detailed implementation plans Produceer gedetailleerde uitvoeringsplannen Develop the folder of implementation plans : Decode the plans of the call for tender to extract the information needed to carry out the realization of implementation plans Ontwikkel de map van uitvoeringsplannen: Decode de plannen van General information on Topography, Altimetry, Planimetry Algemene informatie over Topografie, hoogtemeting, Platte grond Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment,

9 de aanbesteding om de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de realisatie van uitvoeringsplannen halen Develop the folder of implementation plans : Produce drawings of works or parts of works Ontwikkel de map van uitvoeringsplannen: Produceer tekeningen van werken of delen van werken Develop the folder of implementation plans : Ensure traceability (management and monitoring) of documents Ontwikkel de map van uitvoeringsplannen: Zorg voor traceerbaarheid (beheer en monitoring) van documenten consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Infrastructure, superstructures, second work, road ans utilities Infrastructuur, bovenbouw, tweede werk, weg ans nutsbedrijven Taking into account risks and constraints Rekening houdend met risico's en beperkingen Taking into account fire safety Rekening houdend met de brandveiligheid Accessibility to the site Toegankelijkheid van de site Home confort : Accessibility for people, comfort for people (technical and acoustic,

10 air quality) Home Confort: Toegankelijkheid voor mensen, comfort voor de mensen (technische en akoestische, luchtkwaliteit) Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software Make quotes Maak citaten Quantify the needs and estimate the cost of an elementary work : Establish the measures of the elementary work Kwantificeren van de behoeften en een schatting van de kosten van een elementaire werk: Bepaal de maatregelen van de elementaire werk Quantify the needs and estimate the cost of an elementary work : Calculate the cost of the elementary work Kwantificeren van de behoeften en een schatting van de kosten van een elementaire werk: Bereken de kosten van de elementaire werk Quantify the needs and estimate the cost of an Identification of the elements to be quantified which will be taken into account in the quote Identificatie van de elementen worden gekwantificeerd die worden gehouden in het citaat Quantification of the needed elements of an elementary work Kwantificering van de benodigde elementen van een elementair werk Study of structures : application of regulation to calculate structures Studie van de structuren: de toepassing van de regelgeving om structuren te berekenen Calculation of the cost of elementary work, integrating : the cost of

11 elementary work : Formalize a quote Kwantificeren van de behoeften en een schatting van de kosten van een elementaire werk: Formaliseren een offerte materials and consumables, production costs (human, material, transport,...), the cost of subcontracting, The costs of construction, the overhead. Berekening van de kosten van de elementaire werk, de integratie: de kosten van materialen en hulpstoffen, de productiekosten (mens, materiaal, vervoer,...), de kosten van uitbesteding, De kosten van de bouw, de overhead. Formalization of a quote Formalisering van een offerte With or without digital assistance, design, the process of carrying out a building work Met of zonder hulp digitale, design, het proces van het uitvoeren van een bouwwerk Units/Sub-units Develop the necessary documents prior to the opening of the building site Ontwikkeling van de nodige documenten voor de opening van de bouwplaats Prepare the preliminary documents to the opening of a building site : Complete the authorization requests (installation of cranes, temporary roads,...) Bereid de voorbereidende documenten voor de opening van een bouwplaats: Voltooi de autorisatieverzoeken (installatie van kranen, tijdelijke wegen,...) Prepare the preliminary documents to the opening of a building site : Complete statutory declarations (opening The necessary phases prior to the opening of a building site De noodzakelijke fasen voor de opening van een bouwplaats The necessary documents prior to the opening of a building site : Permissions (assembly crane, road,...), Statements (DICT, DOC, DROC), Agencies and concessionaires De nodige documenten voorafgaand aan de opening van een bouwplaats: Machtigingen (montage

12 statement of the building site...) Bereid de voorbereidende documenten voor de opening van een bouwplaats: Complete wettelijke verklaringen (opening verklaring van de bouwplaats...) kraan, weg,...), Statements (DICT, DOC, DROC), agentschappen en concessiehouders Select and / or validate methods in a schedule for realization. Selecteer en / of valideren van methoden in een schema voor de realisatie. Establish processes for the realization : Identify the realization methods appropriate to the building work Stellen werkwijzen voor de realisatie: Identificeer de realisatie methoden past bij de bouwwerkzaamheden Establish processes for the realization : Compare the advantages and disadvantages of the considered methods Stellen werkwijzen voor de realisatie: Vergelijk de voor-en nadelen van de beschouwde methoden Establish processes for the realization : Choose the realization process for the elementary building works Stellen werkwijzen voor de realisatie: Kies het realisatieproces voor de elementaire bouwwerken Establish processes for the realization : Make an overview of the chosen processes Stellen werkwijzen voor de realisatie: Maak een overzicht van de gekozen Possible processes / methods for the realization Mogelijke processen / methoden voor de verwezenlijking Elements of the processes / methods, which have to be taken into account to make a relevant choice Elementen van de processen / methoden die moeten worden gehouden om een relevante keuze Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software

13 processen Develop a work schedule. Ontwikkelen van een werkschema. Plan the works : Develop a previsionnal time table for the implementation of the structural work Plan de werken: Het ontwikkelen van een previsionnal tijdschema voor de uitvoering van de ruwbouw Plan the works : Establish the previsionnal time tables for the workforce, for the use of materials, of prefabrication, of supply Plan de werken: Bepaal het previsionnal tijd tabellen voor het personeel, voor het gebruik van materialen, prefabricage, van de levering Plan the works : Identify the chronology of tasks for the finishing Plan de werken: Identificeer de chronologie van taken voor de afwerking Chronology of tasks in the realization of the building work Chronologie van taken in de realisatie van de bouw Management tools for workforce Management tools voor medewerkers Use of dashboards and timetables Het gebruik van dashboards en tijdschema's Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software Select and define resources (human and material) necessary for the construction Selecteer en definieer middelen (menselijke en materiële) die nodig zijn voor de bouw Develop the process for the implementation of the building work : Define the phasing for the implementation Ontwikkel het proces voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden: Process for the selection of the necessary human resources on the site : Calculating a unit time, from datacollected on site Procedure voor de selectie van de nodige personele middelen op de

14 Definieer de fasering voor de uitvoering Develop the process for the implementation of the building work : Decompose the building work into sets and subsets Ontwikkelen van de werkwijze voor de uitvoering van de werken: Splits de bouw in sets en subsets Develop the process for the implementation of the building work : Quantify the sets and subsets Ontwikkelen van de werkwijze voor de uitvoering van de werken: Kwantificeer de sets en subsets Develop the process for the implementation of the building work: Determine the estimated time limit for the implementation Ontwikkel het proces voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden: Bepaal de geschatte termijn voor de uitvoering Develop the process for the implementation of the building work : Define the material and human resources required for each phase Ontwikkel het proces voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden: Definieer de materiële en menselijke middelen die nodig zijn voor elke fase Develop the process for the implementation of the building work : Formalize the solution Ontwikkelen van de werkwijze voor de uitvoering van de werken: site: Berekenen van een tijdseenheid, vanaf datacollected ter plaatse Process for the selection of the necessary human resources on the site : Calculating the number of hours required for a set of tasks, for a cycle Werkwijze voor de selectie van de noodzakelijke menselijke hulpbronnen op de site: berekenen van het aantal uren dat een aantal taken voor een cyclus Process for the selection of the necessary human resources on the site : Definition of the duration of the working time for the teams and of their daily number of hours of activities on the site Procedure voor de selectie van de nodige personele middelen op de site: Definitie van de duur van de arbeidstijd voor de teams en van hun dagelijkse aantal uren van de activiteiten op de site Process for the selection of the necessary human resources on the site : Calculation of the size of the teams Werkwijze voor de selectie van de noodzakelijke menselijke hulpbronnen op de site: Berekening van de omvang van de teams Process for the selection of the necessary human resources on the site : The composition of a team based on the required skills on site Procedure voor de selectie van de nodige

15 Formaliseren de oplossing personele middelen op de site: De samenstelling van een team op basis van de vereiste vaardigheden op het terrein Process for the definition of necessary equipment on site : Lifting and Handling, Production and Supply of Concrete, Excavation, formwork, shoring, work platform, scaffolding Proces voor het bepalen van benodigde apparatuur op site: Lifting en Handling, productie en levering van beton, Grondverzet, bekisting, stutten, werkplatform, steigers Process for the definition of necessary materials on site : Quantification of needschoice of the modes of supply Proces voor het bepalen van benodigde materialen op site: Kwantificering van needschoice van de wijzen van dienstverlening Develop a detailed implementation process, Ontwikkel een gedetailleerde uitvoering, met inbegrip van protocollen voor monitoring en controle Set the installation of the building site : Identify the characteristics of the building site and its surroundings Stel de installatie van de bouwplaats: De kenmerken van het gebouw en zijn omgeving Set the installation of the building site : Select and Incoming data (property boundaries, building and adjoining neighboring, existing networks, public road,...) Binnenkomende gegevens (eigen erf, bouw-en grenzend aan naburige, bestaande netwerken, openbare weg,...)

16 position a lifting machine Stel de installatie van de bouwplaats: Selecteer en de positie van een hefwerktuig Set the installation of the building site : Size and / or position workstations, storage areas, premises of hygiene and services, access, circulation and delivery areas, networks, fences and signs, and devices of construction waste Stel de installatie van de bouwplaats: Maat en / of positie werkstations, opslagplaatsen, lokalen van hygiëne en diensten, toegang, circulatie en de levering gebieden, netwerken, hekken en borden, en apparaten van bouwafval Set the installation of the building site : Choose a mode of supply of the concrete Stel de installatie van de bouwplaats: Kies een wijze van levering van de betonnen Set the installation of the building site : Set the installation plan of the building site Stel de installatie van de bouwplaats: Stel de installatie plan van de bouwplaats Lifting equipment (assembly, disassembly) : positionning Laad-en losinstallaties (montage, demontage): Positionering Power plant with concrete on construction site : sizing and positionning Centrale met beton op de bouwplaats: dimensionering en Positionering Areas of manufacturing and storage : sizing and positionning Gebieden van de productie en opslag: dimensionering en Positionering Protections and facilities (fences, tunnels of protection, deviation of pedestrians,signaling, road marking...) needs and definition Bescherming en faciliteiten (hekken, tunnels van de bescherming, afwijking van voetgangers, signalering, wegmarkering...) behoeften en de definitie Access and internal circulation : Access for pedestrians and vehicles (types and dimensions) Entrance and exit of vehicles : safety measures Toegang en interne circulatie: Toegang voor voetgangers en voertuigen (types en afmetingen) en uitgang van voertuigen: veiligheidsmaatregelen

17 Networks : Types, dealers connections brought on site : identification and positionning Netwerken: Soorten, dealers aansluitingen gebracht op site: identificatie en Positionering Rules and regulation for hygiene Regels en regelgeving voor hygiëne Waste treatment and discharge: Contractual obligations, selective sorting of waste, treatment of releases Afvalverwerking en ontslag: Contractuele verplichtingen, selectief sorteren van afval, behandeling van releases Plan of installation of construction site : Definition, role of the document, content, recipients Plan van de installatie van de bouwplaats: Definitie, de rol van het document, de inhoud, de ontvangers Identify the relevant means for the requirements of quality, safety and environment of a construction site. Identificeer de relevante middelen voor de eisen van kwaliteit, veiligheid en milieu van een bouwplaats. Analyze risks and propose solutions : Extract from the call for tender the contractual data concerning the quality management, the protection of persons and property, the protection of the environment Analyseer de risico's en constructive arrangements related to risks : implementation of the project in terms of risk areas in the local urbanism plans constructieve afspraken met betrekking tot risico's: de uitvoering van het project in termen van

18 oplossingen voor te stellen: Uittreksel uit de aanbesteding van de contractuele gegevens met betrekking tot de kwaliteit beheer, de bescherming van personen en goederen, de bescherming van het milieu Analyze risks and propose solutions : Analyse quality risks specific to the implementation of the work, developing totally or partly quality assurance plan, write a review procedure Analyseer de risico's en oplossingen voor te stellen: Analyseer kwaliteit specifieke risico's van de uitvoering van het werk, het ontwikkelen van geheel of gedeeltelijk kwaliteitsplan, schrijf een recensie procedure Analyze risks and propose solutions : Analyse occupational hazards, develop all or part of the safety and health plan (SHSP) Analyseer de risico's en oplossingen voor te stellen: Analyse beroepsrisico's, de ontwikkeling van het geheel of een deel van de veiligheids-en gezondheidsplan (SHSP) Analyze risks and propose solutions : Apply the environmental quality approach on-the building site to the chosen implementation solutions Analyseer de risico's en het voorstellen van risicogebieden in de lokale stedenbouw plannen constructive arrangements related to risks : the protection of people constructieve afspraken met betrekking tot risico's: de bescherming van mensen Protection against electrical hazards, acoustic risks, chemical risks, radiations Beveiliging tegen elektrische gevaren, akoestische risico's, chemische risico's, stralingen Quality, safety, environnmental risks Kwaliteit, veiligheid, environnmental risico's Quality Management Quality Management Security Management Security Management Preventives measures to the identified risks Preventives maatregelen om de geïdentificeerde risico's

19 oplossingen: Breng de milieukwaliteit aanpak op de bouwplaats aan de gekozen implementatie oplossingen Define the work budget Definieer de werkbudget Develop the budget for the works : Extract, from the developed solutions, the data needed for the budget including the cost for modifying works Ontwikkel het budget voor de werken: Extract, van de ontwikkelde oplossingen, worden de gegevens die nodig zijn voor de begroting met inbegrip van de kosten voor het wijzigen van de werken Develop the budget for the works : Consult suppliers. Ontwikkel het budget voor de werken: Raadplegen leveranciers. Develop the budget for the works : Analyze price offers and select suppliers Ontwikkel het budget voor de werken: Analyseer prijsoffertes en selecteer leveranciers Develop the budget for the works : Evaluate the projected costs of the elementary works Ontwikkel het budget voor de werken: Evalueer de verwachte kosten van de elementaire werken Develop the budget for the works : Evaluate the projected costs of the Economic and technical management of an operation Economische en technische beheer van een operatie General information on a Company Algemene informatie over een bedrijf The concept of depreciation Het begrip afschrijvingen The financial charges and compound interests De financiële kosten en samengestelde interest Financing and Means of payment Financiering en Betaalmiddelen Before quantity take-offs and bill of quantities Voordat hoeveelheid take-offs en meetstaat Study prices Studie prijzen Billing work Facturering Economic assessment of an operation Economische evaluatie van een operatie Opening and closing the site Openen en sluiten van de site Time management

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks

New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy. Professional activities/tasks New Technologies for Made in Italy Nieuwe technologieën voor Made in Italy Professional activities/tasks Development of analysis and marketing researches Ontwikkeling van analyse en marktonderzoek Units/Sub-units

Nadere informatie

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units

Professional activities/tasks. Management in InformationTechnology Management in InformatieTechnologie. Units/Sub-units Edexcel BTEC Levels 4 and 5 Higher Nationals specification in Computing and Systems Development Edexcel BTEC niveau 4 en 5 Hogere Nationals specificatie in Computing and Systems Development Professional

Nadere informatie

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2005 Glossary of Terms Dutch PRINCE2 2005 Glossary EN 020708--v3.2_Translation EN-NL Document Details: Document Name: Document Control Information Dutch translation of PRINCE2 glossary PRINCE2 2005 Glossary EN 020708-v3.2 Purpose

Nadere informatie

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch

PRINCE2 2002 Glossary of Terms Dutch Acceptance criteria Activity network A prioritised list of criteria that the final product(s) must meet before the customer will accept them; a measurable definition of what must be done for the final

Nadere informatie

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011

Global Standard for Packaging and Packaging Materials Issue 4 : February 2011 P026: Materials Issue 4 Materials Issue 4 : Company Name: Fleoplast B.V. Site name: Fleoplast B.V. Audit Category: High Hygiene Risk BRC Site Code: 1692398 Audit Result: CERTIFICATED Audit Grade: Audit

Nadere informatie

KANSEN EN KENTERINGEN IN DE SCHEEPSBOUW. s. Hengst juni,1998. Bibliotheek TU Delft. Oiill1lli5

KANSEN EN KENTERINGEN IN DE SCHEEPSBOUW. s. Hengst juni,1998. Bibliotheek TU Delft. Oiill1lli5 Prof. ir. S. Hengst KANSEN EN KENTERINGEN IN DE SCHEEPSBOUW s. Hengst juni,1998 Bibliotheek TU Delft 1111111111111111111111111111111111 C Oiill1lli5 2414 549 6 -------------------- J Delft Maritiem 8 SERIE

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations

Competence Skill Knowledge Be able to recognize problems related to dyeing and printing operations Higher Technician of process, product and communication - marketing for the Fashion Hogere Technicus van proces-, product-en communicatie - marketing voor de Fashion Professional activities/tasks Choose

Nadere informatie

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE

JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE JAARGANG s s THEMANUMMER Maatschappelijk verantwoord ondernemen +WALITEITSKRULLEN IS HET PERIODIEK VAN DE +WALITEITSKRING 4WENTE WIJ BRENGEN HELDER UW IT OPLOSSING IN BEELD! Op het gebied van het ontwerpen,

Nadere informatie

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch

PRINCE2 Glossary of Terms English Dutch Term Definition Vertaalde Termen Vertaalde Definitie accept (risk response) acceptance acceptance criteria activity agile methods A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English

PRINCE2:2009 Glossary of Terms English accept (risk response) acceptance A risk response to a threat where a conscious and deliberate decision is taken to retain the threat, having discerned that it is more economical to do so than to attempt

Nadere informatie

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation

Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation The Road to Sustainable Educational Innovation Determinants for Failure and Success of Innovation Projects: The Road to Sustainable Educational Innovation Educational Technology Expertise Center Open University

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0

CERTIFICATIESCHEMA. Edukoppeling en SAAS. In ontwikkeling. DATUM 8 januari 2014 STATUS VERSIE 1.0 CERTIFICATIESCHEMA Edukoppeling en SAAS DATUM 8 januari 2014 STATUS In ontwikkeling VERSIE 1.0 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 2 1 Achtergrond en aanleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Doel 4

Nadere informatie

1/ 15 BE001 02/09/2010 Standaardformulier 5 - NL Smart Meters - Metering Systems

1/ 15 BE001 02/09/2010 Standaardformulier 5 - NL Smart Meters - Metering Systems 1/ 15 BE001 02/09/2010 Standaardformulier 5 - NL EUROPESE UNIE Publicatie van het Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxemburg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu

Nadere informatie

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS

ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS is een kring van TLN ICC CYBER SECURITY GUIDE FOR BUSINESS Auteursrechten en intellectueel eigendom 2015, International Chamber of Commerce (ICC). Deze ICC Cyber

Nadere informatie

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014

Kennissessie ISO27001:2013. 23 januari 2014 Kennissessie ISO27001:2013 23 januari 2014 Agenda Introductie Samenvatting certificering ISO27001:2005 versus ISO27001:2013 Wat is er veranderd? Wat zijn de consequenties? Wat zijn de eerste ervaringen

Nadere informatie

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in Europe. Member State Report: Nederland, 2012 Infrastructure for Spatial Information in Europe Member State Report: Nederland, 2012 Title Member state report, Nederland, 2012 Creator IenM / Geonovum Date 2 mei 2013 Subject Rapportage invoering INSPIRE

Nadere informatie

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction

(Effective for audits of financial statements for periods beginning on or after December 15, 2009) CONTENTS Paragraph Introduction Engels INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 Vertaling Nederlands INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 315 IDENTIFYING AND ASSESSING THE RISKS OF MATERIAL MISSTATEMENT THROUGH UNDERSTANDING THE ENTITY AND

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd

Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: International Business & Management Studies voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en examenregeling (OER

Nadere informatie

Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks

Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur. Professional activities/tasks Automation and mechatronics technician Automatisering en mechatronica monteur Professional activities/tasks To cooperate in the mechatronic systems design and in their integration for the management of

Nadere informatie

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002

MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 MEERJARENPLAN OPERA-PG-COV002 OPERA-PG-COV002 Ewoud Verhoef 5 juli 2011 COVRA N.V. Inhoudopgave 1. Inleiding... 1 1.1. Achtergrond... 1 1.2. Doelstelling Meerjarenplan... 1 1.3. Totstandkoming Meerjarenplan...

Nadere informatie

Nationaliteit. Geboortejaar 1965

Nationaliteit. Geboortejaar 1965 CURRICULUM VITAE CHRISTIAN GIJSELS BUSINESS UNIT MANAGER / FUNCTIONAL & BUSINESS ANALYST PERSONALIA Nationaliteit Geslacht Belg Man Geboortejaar 1965 PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN Christian Gijsels is een

Nadere informatie

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen

4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen ICC-GUIDANCE EN ICC-RICHTLIJN VERANTWOORD INKOPEN 4 ICC-Guidance en ICC-richtlijn verantwoord inkopen 4.1 Beschrijving en toelichting Wat is de Internationale Kamer van Koophandel? De International Chamber

Nadere informatie

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM:

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Logistiek Management voor BK: 412115 Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Supply chain, or logistics network. SCM is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses,

Nadere informatie

Departement Inrichtingen en Afval. Dienst Nucleaire basisinrichtingen

Departement Inrichtingen en Afval. Dienst Nucleaire basisinrichtingen ÉTABLISSEMENTS ET DÉCHETS INRICHTINGEN EN AFVAL Departement Inrichtingen en Afval Dienst Nucleaire basisinrichtingen AUDIT Belgoprocess 18 22 Oktober 2010 Auditrapport Documentnummer : 3-1/SCO/11-10/1

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Learning outcomes. theoretical

Learning outcomes. theoretical Learning outcomes theoretical accountancy education 2008 This document is in English as from paragraph 2.5, page Betreft : Dutch learning outcomes theoretical accountancy education Auteur : Commissie Eindtermen

Nadere informatie