Higher technician in building Hogere technicus in de bouw. Professional activities/tasks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Higher technician in building Hogere technicus in de bouw. Professional activities/tasks"

Transcriptie

1 Higher technician in building Hogere technicus in de bouw Professional activities/tasks Studies of building works and of interfaces including through rehabilitation Studies van bouwwerken en van interfaces, waaronder door middel van rehabilitatie Units/Sub-units Analyse calls for tender, procurement contracts and files relating to companies. Analyseer aanbestedingen, opdrachten en bestanden met betrekking tot ondernemingen. Prepare administrative and technical synthesis : Identify the administrative characteristics of a folder Bereid administratieve en technische synthese: Identificeer de administratieve kenmerken van een map Prepare administrative and technical synthesis : Identify the architectural and technical characteristics of the work to be performed Bereid administratieve en technische synthese: Identificeer de bouwkundige en technische kenmerken van de te verrichten werkzaamheden Prepare administrative and technical synthesis : Identify constraints of the site and of the environment Bereid administratieve en technische synthese: Identificeer beperkingen van de site en van het milieu Prepare administrative and technical synthesis : French legal system, sources of laws, contracts and obligations, labour laws Franse juridische systeem, de bronnen van wetgeving, contracten en verplichtingen, arbeidswetgeving Administrative and legal environment of the building process : urbanism, laws on the town planning, permissions, easements Administratieve en juridische omgeving van het bouwproces: stedenbouw, wetten op de ruimtelijke ordening, vergunningen, erfdienstbaarheden Partners and Stakeholders in the building act : responsibilities, assurances, subcontracting, litigations Partners en belanghebbenden in het gebouw act: verantwoordelijkheden, verzekeringen, uitbesteding, geschillen Market / calls for tender : types of contracts,

2 List the complementary information to be searched Bereid administratieve en technische synthese: een lijst van de aanvullende informatie die moet worden doorzocht Prepare administrative and technical synthesis : Formalise a synthesis note Bereid administratieve en technische synthese: Formaliseer een synthese notitie awarding, component parts, methods of pricing, price changes, conduct of building works Markt / aanbestedingen: soorten contracten, de gunning, onderdelen, de wijze van prijsvorming, prijswijzigingen, gedrag van bouwwerken Home confort : Accessibility for people, comfort for people (thermic, technical and acoustic, air quality) Home Confort: Toegankelijkheid voor mensen, comfort voor de mensen (thermische, technische en akoestische, luchtkwaliteit) Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques Technische communicatie: technische synthese (schriftelijke en mondelinge), grafische technieken Clarify needs and formalize all or part of specifications Verduidelijk behoeften en formaliseren alle of een deel van de specificaties

3 Technically express the client's needs : Collect data Technisch uiten behoeften van de klant: Verzamel gegevens Technically express the client's needs : Express the needs technically Technisch uiten behoeften van de klant: technisch Express de behoeften Technically express the client's needs : Propose technical variants Technisch uiten behoeften van de klant: Voorstellen technische varianten Technically express the client's needs : Submit and justify the proposed solutions Technisch drukken de behoeften van de klant: Versturen en rechtvaardigen de voorgestelde oplossingen Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Calls for tenders analysis Aanbestedingen analyse Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software Analyze the structural principle of a new or existing building on plans or on site. Analyseer de structurele principe van een nieuw of bestaand gebouw aan de plannen of op het terrein. Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Identify the elements of the structure of the building Analyseer de werking van de draagconstructie van een gebouw: de onderdelen van de structuur van het gebouw Analyze the functioning of the carrying structure General information on Topography, Altimetry, Planimetry Algemene informatie over Topografie, hoogtemeting, Platte grond Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural

4 of a building : Describe the mechanical functioning of the building structure Analyseer de werking van de draagconstructie van een gebouw: beschrijven de mechanische werking van het bouwwerk Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Make a plan of the structure of the building Analyseer de werking van de draagstructuur van een gebouw: Maak een plan van de structuur van het gebouw Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Identify inconsistencies or omissions and propose remedial solutions Analyseer de werking van de draagstructuur van een gebouw: Identificeer inconsistenties of omissies en voorstellen corrigerende oplossingen Analyze the functioning of the carrying structure of a building : Submit and justify the results of the analysis Analyseer de werking van de draagstructuur van een gebouw: Versturen en rechtvaardigen de resultaten van de analyse regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Accessibility to the site Toegankelijkheid van de site Taking into account risks and constraints Rekening houdend met risico's en beperkingen Taking into account fire safety Rekening houdend met de brandveiligheid Passive protection Passieve bescherming Infrastructure, superstructures, second work, road ans utilities Infrastructuur, bovenbouw, tweede werk, weg ans nutsbedrijven Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Structures study : Modeling of a structural element, Equilibrium of structural element,

5 Resistance of materials, regulations and calculation of structures, Mechanics of soils Structuren studie: Modelleren van een constructiedeel, Evenwicht van structureel element, de weerstand van materialen, voorschriften en berekening van constructies, Mechanica van de bodem Develop technical solutions in accordance with the specifications, with a construction method, with regulations. Technische oplossingen te ontwikkelen in overeenstemming met de specificaties, met een bouwmethode, met regelgeving. Develop technical solutions : Identify technical constraints and regulatory requirements Technische oplossingen te ontwikkelen: Identificeer technische beperkingen en regelgeving Develop technical solutions : Identify the different technical solutions Technische oplossingen te ontwikkelen: Identificeer de technische oplossingen Develop technical solutions : Develop or modify technical solutions Technische oplossingen te ontwikkelen: ontwikkelen of aan te passen technische oplossingen Develop technical General information on Topography, Altimetry, Planimetry Algemene informatie over Topografie, hoogtemeting, Platte grond Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment, consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Accessibility to the site Toegankelijkheid van de site Taking into account risks and constraints Rekening houdend met

6 solutions : Draw the chosen technical solutions Technische oplossingen te ontwikkelen: Teken de gekozen technische oplossingen risico's en beperkingen Taking into account fire safety Rekening houdend met de brandveiligheid Seismic regulations Seismische regelgeving Passive protection Passieve bescherming Infrastructure, superstructures, second work, road ans utilities Infrastructuur, bovenbouw, tweede werk, weg ans nutsbedrijven Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Structures study : Modeling of a structural element, Equilibrium of structural element, Resistance of materials, regulations and calculation of structures, Mechanics of soils Structuren studie: Modelleren van een constructiedeel, Evenwicht van structureel element, de weerstand van materialen, voorschriften en berekening van constructies, Mechanica van de bodem

7 Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques Technische communicatie: technische synthese (schriftelijke en mondelinge), grafische technieken Size common structural elements Grootte gemeenschappelijke structurele elementen Size and / or check simple elements of a structure : Identify standards and regulations to be taken into account Grootte en / of controleren eenvoudige elementen van een structuur: identificeren normen en regels worden genomen Size and / or check simple elements of a structure : Locate the elements to size and / or verify in the structure Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Zoek de elementen op maat en / of te controleren in de structuur Size and / or check simple elements of a structure : Inventory the loads applied to the studied element Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Inventaris van de belastingen waaraan de onderzochte element Size and / or check simple elements of a Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Structures study : Modeling of a structural element, Equilibrium of structural element, Resistance of materials, regulations and calculation of structures, Mechanics of soils Structuren studie: Modelleren van een constructiedeel, Evenwicht van structureel element, de weerstand van materialen, voorschriften en berekening van constructies, Mechanica van de bodem

8 structure : Model the element to be calculated Grootte en / of controleren eenvoudige elementen van een structuur: Model het element te berekenen Size and / or check simple elements of a structure : Proceed to the calculation of the element Grootte en / of controleren eenvoudige elementen van een structuur: Ga naar de berekening van het element Size and / or check simple elements of a structure : Interpret the results Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Interpreteer de resultaten Size and / or check simple elements of a structure : Write the calculation note Grootte en / of controleer eenvoudige elementen van een constructie: Schrijf de berekeningsnota Produce detailed implementation plans Produceer gedetailleerde uitvoeringsplannen Develop the folder of implementation plans : Decode the plans of the call for tender to extract the information needed to carry out the realization of implementation plans Ontwikkel de map van uitvoeringsplannen: Decode de plannen van General information on Topography, Altimetry, Planimetry Algemene informatie over Topografie, hoogtemeting, Platte grond Comprehensive analysis of a project : architectural design, environment,

9 de aanbesteding om de informatie die nodig is voor het uitvoeren van de realisatie van uitvoeringsplannen halen Develop the folder of implementation plans : Produce drawings of works or parts of works Ontwikkel de map van uitvoeringsplannen: Produceer tekeningen van werken of delen van werken Develop the folder of implementation plans : Ensure traceability (management and monitoring) of documents Ontwikkel de map van uitvoeringsplannen: Zorg voor traceerbaarheid (beheer en monitoring) van documenten consideration of constraints (architectural regulatory), analyse of the site Uitgebreide analyse van een project: architectonisch ontwerp, het milieu, rekening houdend met beperkingen (bouwkundige regelgeving), analyseren van de site Supporting structures (metal, wood, concrete and mixed): new construction, the renovation and restoration, building envelope, interior, technical equipment, finishing Ondersteunende structuren (metaal, hout, beton en gemengd): nieuwbouw, de renovatie en restauratie, gebouwschil, interieur, technische uitrusting, afwerking Infrastructure, superstructures, second work, road ans utilities Infrastructuur, bovenbouw, tweede werk, weg ans nutsbedrijven Taking into account risks and constraints Rekening houdend met risico's en beperkingen Taking into account fire safety Rekening houdend met de brandveiligheid Accessibility to the site Toegankelijkheid van de site Home confort : Accessibility for people, comfort for people (technical and acoustic,

10 air quality) Home Confort: Toegankelijkheid voor mensen, comfort voor de mensen (technische en akoestische, luchtkwaliteit) Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software Make quotes Maak citaten Quantify the needs and estimate the cost of an elementary work : Establish the measures of the elementary work Kwantificeren van de behoeften en een schatting van de kosten van een elementaire werk: Bepaal de maatregelen van de elementaire werk Quantify the needs and estimate the cost of an elementary work : Calculate the cost of the elementary work Kwantificeren van de behoeften en een schatting van de kosten van een elementaire werk: Bereken de kosten van de elementaire werk Quantify the needs and estimate the cost of an Identification of the elements to be quantified which will be taken into account in the quote Identificatie van de elementen worden gekwantificeerd die worden gehouden in het citaat Quantification of the needed elements of an elementary work Kwantificering van de benodigde elementen van een elementair werk Study of structures : application of regulation to calculate structures Studie van de structuren: de toepassing van de regelgeving om structuren te berekenen Calculation of the cost of elementary work, integrating : the cost of

11 elementary work : Formalize a quote Kwantificeren van de behoeften en een schatting van de kosten van een elementaire werk: Formaliseren een offerte materials and consumables, production costs (human, material, transport,...), the cost of subcontracting, The costs of construction, the overhead. Berekening van de kosten van de elementaire werk, de integratie: de kosten van materialen en hulpstoffen, de productiekosten (mens, materiaal, vervoer,...), de kosten van uitbesteding, De kosten van de bouw, de overhead. Formalization of a quote Formalisering van een offerte With or without digital assistance, design, the process of carrying out a building work Met of zonder hulp digitale, design, het proces van het uitvoeren van een bouwwerk Units/Sub-units Develop the necessary documents prior to the opening of the building site Ontwikkeling van de nodige documenten voor de opening van de bouwplaats Prepare the preliminary documents to the opening of a building site : Complete the authorization requests (installation of cranes, temporary roads,...) Bereid de voorbereidende documenten voor de opening van een bouwplaats: Voltooi de autorisatieverzoeken (installatie van kranen, tijdelijke wegen,...) Prepare the preliminary documents to the opening of a building site : Complete statutory declarations (opening The necessary phases prior to the opening of a building site De noodzakelijke fasen voor de opening van een bouwplaats The necessary documents prior to the opening of a building site : Permissions (assembly crane, road,...), Statements (DICT, DOC, DROC), Agencies and concessionaires De nodige documenten voorafgaand aan de opening van een bouwplaats: Machtigingen (montage

12 statement of the building site...) Bereid de voorbereidende documenten voor de opening van een bouwplaats: Complete wettelijke verklaringen (opening verklaring van de bouwplaats...) kraan, weg,...), Statements (DICT, DOC, DROC), agentschappen en concessiehouders Select and / or validate methods in a schedule for realization. Selecteer en / of valideren van methoden in een schema voor de realisatie. Establish processes for the realization : Identify the realization methods appropriate to the building work Stellen werkwijzen voor de realisatie: Identificeer de realisatie methoden past bij de bouwwerkzaamheden Establish processes for the realization : Compare the advantages and disadvantages of the considered methods Stellen werkwijzen voor de realisatie: Vergelijk de voor-en nadelen van de beschouwde methoden Establish processes for the realization : Choose the realization process for the elementary building works Stellen werkwijzen voor de realisatie: Kies het realisatieproces voor de elementaire bouwwerken Establish processes for the realization : Make an overview of the chosen processes Stellen werkwijzen voor de realisatie: Maak een overzicht van de gekozen Possible processes / methods for the realization Mogelijke processen / methoden voor de verwezenlijking Elements of the processes / methods, which have to be taken into account to make a relevant choice Elementen van de processen / methoden die moeten worden gehouden om een relevante keuze Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software

13 processen Develop a work schedule. Ontwikkelen van een werkschema. Plan the works : Develop a previsionnal time table for the implementation of the structural work Plan de werken: Het ontwikkelen van een previsionnal tijdschema voor de uitvoering van de ruwbouw Plan the works : Establish the previsionnal time tables for the workforce, for the use of materials, of prefabrication, of supply Plan de werken: Bepaal het previsionnal tijd tabellen voor het personeel, voor het gebruik van materialen, prefabricage, van de levering Plan the works : Identify the chronology of tasks for the finishing Plan de werken: Identificeer de chronologie van taken voor de afwerking Chronology of tasks in the realization of the building work Chronologie van taken in de realisatie van de bouw Management tools for workforce Management tools voor medewerkers Use of dashboards and timetables Het gebruik van dashboards en tijdschema's Technical communication : technical synthesis (written and oral), graphic techniques, use of specialized softwares Technische communicatie: technische synthese (schriftelijk en mondeling), grafische technieken, het gebruik van gespecialiseerde software Select and define resources (human and material) necessary for the construction Selecteer en definieer middelen (menselijke en materiële) die nodig zijn voor de bouw Develop the process for the implementation of the building work : Define the phasing for the implementation Ontwikkel het proces voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden: Process for the selection of the necessary human resources on the site : Calculating a unit time, from datacollected on site Procedure voor de selectie van de nodige personele middelen op de

14 Definieer de fasering voor de uitvoering Develop the process for the implementation of the building work : Decompose the building work into sets and subsets Ontwikkelen van de werkwijze voor de uitvoering van de werken: Splits de bouw in sets en subsets Develop the process for the implementation of the building work : Quantify the sets and subsets Ontwikkelen van de werkwijze voor de uitvoering van de werken: Kwantificeer de sets en subsets Develop the process for the implementation of the building work: Determine the estimated time limit for the implementation Ontwikkel het proces voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden: Bepaal de geschatte termijn voor de uitvoering Develop the process for the implementation of the building work : Define the material and human resources required for each phase Ontwikkel het proces voor de uitvoering van de bouwwerkzaamheden: Definieer de materiële en menselijke middelen die nodig zijn voor elke fase Develop the process for the implementation of the building work : Formalize the solution Ontwikkelen van de werkwijze voor de uitvoering van de werken: site: Berekenen van een tijdseenheid, vanaf datacollected ter plaatse Process for the selection of the necessary human resources on the site : Calculating the number of hours required for a set of tasks, for a cycle Werkwijze voor de selectie van de noodzakelijke menselijke hulpbronnen op de site: berekenen van het aantal uren dat een aantal taken voor een cyclus Process for the selection of the necessary human resources on the site : Definition of the duration of the working time for the teams and of their daily number of hours of activities on the site Procedure voor de selectie van de nodige personele middelen op de site: Definitie van de duur van de arbeidstijd voor de teams en van hun dagelijkse aantal uren van de activiteiten op de site Process for the selection of the necessary human resources on the site : Calculation of the size of the teams Werkwijze voor de selectie van de noodzakelijke menselijke hulpbronnen op de site: Berekening van de omvang van de teams Process for the selection of the necessary human resources on the site : The composition of a team based on the required skills on site Procedure voor de selectie van de nodige

15 Formaliseren de oplossing personele middelen op de site: De samenstelling van een team op basis van de vereiste vaardigheden op het terrein Process for the definition of necessary equipment on site : Lifting and Handling, Production and Supply of Concrete, Excavation, formwork, shoring, work platform, scaffolding Proces voor het bepalen van benodigde apparatuur op site: Lifting en Handling, productie en levering van beton, Grondverzet, bekisting, stutten, werkplatform, steigers Process for the definition of necessary materials on site : Quantification of needschoice of the modes of supply Proces voor het bepalen van benodigde materialen op site: Kwantificering van needschoice van de wijzen van dienstverlening Develop a detailed implementation process, Ontwikkel een gedetailleerde uitvoering, met inbegrip van protocollen voor monitoring en controle Set the installation of the building site : Identify the characteristics of the building site and its surroundings Stel de installatie van de bouwplaats: De kenmerken van het gebouw en zijn omgeving Set the installation of the building site : Select and Incoming data (property boundaries, building and adjoining neighboring, existing networks, public road,...) Binnenkomende gegevens (eigen erf, bouw-en grenzend aan naburige, bestaande netwerken, openbare weg,...)

16 position a lifting machine Stel de installatie van de bouwplaats: Selecteer en de positie van een hefwerktuig Set the installation of the building site : Size and / or position workstations, storage areas, premises of hygiene and services, access, circulation and delivery areas, networks, fences and signs, and devices of construction waste Stel de installatie van de bouwplaats: Maat en / of positie werkstations, opslagplaatsen, lokalen van hygiëne en diensten, toegang, circulatie en de levering gebieden, netwerken, hekken en borden, en apparaten van bouwafval Set the installation of the building site : Choose a mode of supply of the concrete Stel de installatie van de bouwplaats: Kies een wijze van levering van de betonnen Set the installation of the building site : Set the installation plan of the building site Stel de installatie van de bouwplaats: Stel de installatie plan van de bouwplaats Lifting equipment (assembly, disassembly) : positionning Laad-en losinstallaties (montage, demontage): Positionering Power plant with concrete on construction site : sizing and positionning Centrale met beton op de bouwplaats: dimensionering en Positionering Areas of manufacturing and storage : sizing and positionning Gebieden van de productie en opslag: dimensionering en Positionering Protections and facilities (fences, tunnels of protection, deviation of pedestrians,signaling, road marking...) needs and definition Bescherming en faciliteiten (hekken, tunnels van de bescherming, afwijking van voetgangers, signalering, wegmarkering...) behoeften en de definitie Access and internal circulation : Access for pedestrians and vehicles (types and dimensions) Entrance and exit of vehicles : safety measures Toegang en interne circulatie: Toegang voor voetgangers en voertuigen (types en afmetingen) en uitgang van voertuigen: veiligheidsmaatregelen

17 Networks : Types, dealers connections brought on site : identification and positionning Netwerken: Soorten, dealers aansluitingen gebracht op site: identificatie en Positionering Rules and regulation for hygiene Regels en regelgeving voor hygiëne Waste treatment and discharge: Contractual obligations, selective sorting of waste, treatment of releases Afvalverwerking en ontslag: Contractuele verplichtingen, selectief sorteren van afval, behandeling van releases Plan of installation of construction site : Definition, role of the document, content, recipients Plan van de installatie van de bouwplaats: Definitie, de rol van het document, de inhoud, de ontvangers Identify the relevant means for the requirements of quality, safety and environment of a construction site. Identificeer de relevante middelen voor de eisen van kwaliteit, veiligheid en milieu van een bouwplaats. Analyze risks and propose solutions : Extract from the call for tender the contractual data concerning the quality management, the protection of persons and property, the protection of the environment Analyseer de risico's en constructive arrangements related to risks : implementation of the project in terms of risk areas in the local urbanism plans constructieve afspraken met betrekking tot risico's: de uitvoering van het project in termen van

18 oplossingen voor te stellen: Uittreksel uit de aanbesteding van de contractuele gegevens met betrekking tot de kwaliteit beheer, de bescherming van personen en goederen, de bescherming van het milieu Analyze risks and propose solutions : Analyse quality risks specific to the implementation of the work, developing totally or partly quality assurance plan, write a review procedure Analyseer de risico's en oplossingen voor te stellen: Analyseer kwaliteit specifieke risico's van de uitvoering van het werk, het ontwikkelen van geheel of gedeeltelijk kwaliteitsplan, schrijf een recensie procedure Analyze risks and propose solutions : Analyse occupational hazards, develop all or part of the safety and health plan (SHSP) Analyseer de risico's en oplossingen voor te stellen: Analyse beroepsrisico's, de ontwikkeling van het geheel of een deel van de veiligheids-en gezondheidsplan (SHSP) Analyze risks and propose solutions : Apply the environmental quality approach on-the building site to the chosen implementation solutions Analyseer de risico's en het voorstellen van risicogebieden in de lokale stedenbouw plannen constructive arrangements related to risks : the protection of people constructieve afspraken met betrekking tot risico's: de bescherming van mensen Protection against electrical hazards, acoustic risks, chemical risks, radiations Beveiliging tegen elektrische gevaren, akoestische risico's, chemische risico's, stralingen Quality, safety, environnmental risks Kwaliteit, veiligheid, environnmental risico's Quality Management Quality Management Security Management Security Management Preventives measures to the identified risks Preventives maatregelen om de geïdentificeerde risico's

19 oplossingen: Breng de milieukwaliteit aanpak op de bouwplaats aan de gekozen implementatie oplossingen Define the work budget Definieer de werkbudget Develop the budget for the works : Extract, from the developed solutions, the data needed for the budget including the cost for modifying works Ontwikkel het budget voor de werken: Extract, van de ontwikkelde oplossingen, worden de gegevens die nodig zijn voor de begroting met inbegrip van de kosten voor het wijzigen van de werken Develop the budget for the works : Consult suppliers. Ontwikkel het budget voor de werken: Raadplegen leveranciers. Develop the budget for the works : Analyze price offers and select suppliers Ontwikkel het budget voor de werken: Analyseer prijsoffertes en selecteer leveranciers Develop the budget for the works : Evaluate the projected costs of the elementary works Ontwikkel het budget voor de werken: Evalueer de verwachte kosten van de elementaire werken Develop the budget for the works : Evaluate the projected costs of the Economic and technical management of an operation Economische en technische beheer van een operatie General information on a Company Algemene informatie over een bedrijf The concept of depreciation Het begrip afschrijvingen The financial charges and compound interests De financiële kosten en samengestelde interest Financing and Means of payment Financiering en Betaalmiddelen Before quantity take-offs and bill of quantities Voordat hoeveelheid take-offs en meetstaat Study prices Studie prijzen Billing work Facturering Economic assessment of an operation Economische evaluatie van een operatie Opening and closing the site Openen en sluiten van de site Time management

20 building site Ontwikkel het budget voor de werken: Evalueer de verwachte kosten van de bouwplaats Develop the budget for the works : Consult the subcontractors (prepare the consultation / analyze price offers / propose subcontractors) Ontwikkel het budget voor de werken: Raadpleeg de onderaannemers (voorbereiding van de raadpleging / prijsoffertes / analyseren stellen onderaannemers) Develop the budget for the works : Prepare monitoring documents = Budget / expenditures Ontwikkel het budget voor de werken: Bereid de controle documenten = Budget / uitgaven Time management Design phases of intervention on site Ontwerpfase van interventie op het terrein Define the phasing for the implementation : Decompose the building work into sets and subsets Definieer de fasering voor de uitvoering: Splits de bouwwerkzaamheden in sets en subsets Definition of quality; Quality assurance for the work Definitie van kwaliteit; Kwaliteitsborging voor het werk Phases and Cycles Fasen en cycli Define the phasing for the Planning implementation : Planning Quantify the sets and Needs concerning subsets productive workforce Definieer de fasering Behoeften met betrekking voor de uitvoering: tot productieve Kwantificeer de sets en arbeidskrachten subsets Equipment needs Define the phasing for the Apparatuur nodig

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus

It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus It s CMMI Jim, but not as we know it! CMMI toegepast op een Compliance organisatie Door Jasper Doornbos Improvement Focus Inhoud Compliance vakgebied en organisatie CMMI software en systems engineering

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security

ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security ISA SP-99 Manufacturing and Control Systems Security IT Security in de industrie, 11 mei 2006 Standards Certification Education & Training Publishing Conferences & Exhibits Bianca Scholten, ISA Netherlands

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Energy saving and green building technologies Energiebesparing en groene bouwtechnologie. Professional activities/tasks

Energy saving and green building technologies Energiebesparing en groene bouwtechnologie. Professional activities/tasks Energy saving and green building technologies Energiebesparing en groene bouwtechnologie Professional activities/tasks 1. To analyse and make feasibility studies 1. Om te analyseren en haalbaarheidsstudies

Nadere informatie

2 e webinar herziening ISO 14001

2 e webinar herziening ISO 14001 2 e webinar herziening ISO 14001 Webinar SCCM 25 september 2014 Frans Stuyt Doel 2 e webinar herziening ISO 14001 Planning vervolg herziening Overgangsperiode certificaten Korte samenvatting 1 e webinar

Nadere informatie

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe

VLC. De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series. Ing Raoul Heremans, ewe 1 VLC De betekenis van de Verantwoordelijk LasCoördinator in de EN 1090 en ISO 3834 series Ing Raoul Heremans, ewe De VLC, een nieuw begrip? Met welke verordeningen, standaarden en normen is het begrip

Nadere informatie

Wat komt er op ons af?

Wat komt er op ons af? BUSINESS ASSURANCE ISO 45001 Wat komt er op ons af? Apply veiligheidsdag Hans Snoeren 25 mei 2016 1 EHS Conversion_01_Introduction_Rev 0 SAFER, SMARTER, GREENER Introductions Planning ontwikkeling ISO

Nadere informatie

Aanbesteding van IT projecten bij de overheid. 26 maart 2015 Hans Mulder - Hans Nouwens

Aanbesteding van IT projecten bij de overheid. 26 maart 2015 Hans Mulder - Hans Nouwens Aanbesteding van IT projecten bij de overheid 26 maart 2015 Hans Mulder - Hans Nouwens De zolderkamer van mijn vader, 40 jaar geleden Van zolderkamer naar minihouse Technologische veranderingen ICT-Geschillen

Nadere informatie

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode

Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Snel naar ISO20000 met de ISM-methode Cross-reference Datum: 16 oktober 2012 Versie: 1.0 Auteur: J. van Bon Integrated Service Management Snel naar ISO20000 met de ISM-methode! Organisaties moeten, door

Nadere informatie

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036

Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 Integratie van Due Diligence in bestaande risicomanagementsystemen volgens NPR 9036 NCP contactdag, 19 april 2016 Thamar Zijlstra, Dick Hortensius NEN Milieu en Maatschappij Agenda Achtergrond NPR 9036

Nadere informatie

Risk & Requirements Based Testing

Risk & Requirements Based Testing Risk & Requirements Based Testing Tycho Schmidt PreSales Consultant, HP 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice Agenda Introductie

Nadere informatie

Expert Panel. Awareness Information. 25 June 2013. Challenge the future

Expert Panel. Awareness Information. 25 June 2013. Challenge the future Expert Panel Awareness Information 25 June 2013 1 Structure Doel Proces Classificatie van de practices waarvan je al dan niet direct op de hoogte gehouden wilt worden Classificatie van de practices waarbij

Nadere informatie

Information security officer: Where to start?

Information security officer: Where to start? 1 Information security officer: Where to start? The information security policy process is a continuous and cyclic process 2 1. PLAN: establish ISMS CREATE Information Security Policy (ISP) Inventarise

Nadere informatie

Certificate of Conformity Part I

Certificate of Conformity Part I 1. Supplier Serial No. Certificate of Conformity Part I 2. Supplier (Include Name, Address, Email etc.): 3. Contract Number: 4. Contract Modification Number: 5. Approved Deviations and/or Concessions:

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Continuous testing in DevOps met Test Automation

Continuous testing in DevOps met Test Automation Continuous ing in met Continuous testing in met Marco Jansen van Doorn Tool Consultant 1 is a software development method that emphasizes communication, collaboration, integration, automation, and measurement

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT

FOD VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU 25/2/2016. Biocide CLOSED CIRCUIT 1 25/2/2016 Biocide CLOSED CIRCUIT 2 Regulatory background and scope Biocidal products regulation (EU) nr. 528/2012 (BPR), art. 19 (4): A biocidal product shall not be authorised for making available on

Nadere informatie

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1

CobiT. Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 CobiT Drs. Rob M.J. Christiaanse RA PI themabijeenkomst Utrecht 29 juni 2005 9/2/2005 1 Control objectives for information and related Technology Lezenswaardig: 1. CobiT, Opkomst, ondergang en opleving

Nadere informatie

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling

Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Contractmanagement voor Software-ontwikkeling Presentatie PIANO / NEVI Regionale bijeenkomst Den Haag nieuwe inzichten in contracteren en besturen November 2009 Marcel Blommestijn 2 Doel van deze presentatie

Nadere informatie

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6

GMPZ herziening 2013 H7 Uitbestede werkzaamheden Pagina 1 van 6 -Z Hoofdstuk 7 Uitbestede werkzaamheden Inleiding Voor het uitbesteden van de gehele bereiding of een onderdeel daarvan geldt de. De -principes van dit hoofdstuk zijn van toepassing op het uitbesteden

Nadere informatie

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels)

Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Staten-Generaal Annual event/meeting with key decision makers and GI-practitioners of Flanders (at different administrative levels) Subject: Sustainable Flemish SDI Nature: Mobilising, Steering Organisers:

Nadere informatie

"Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?"

Baselines: eigenwijsheid of wijsheid? "Baselines: eigenwijsheid of wijsheid?" Een afrondende 'beschouwende' presentatie Ing. Ernst J. Oud CISA CISSP Philips Toshiba Crypsys Data Security Getronics Business Continuity (a.k.a. CUC) Urenco Deloitte

Nadere informatie

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V.

[ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR. Over Ascom Harry Wassens 13-10-11 Ascom (Nederland) B.V. [ ] OVER ASCOM HARRY WASSENS, SALES DIRECTOR 1 ASCOM Ascom employs about 2.300 people worldwide Ascom has subsidiaries in 20 countries In H1/2011 Ascom generated revenues of 253.1 MCHF with an EBITDA margin

Nadere informatie

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw

Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Richtlijn Machines 98/37/EC - 2006/42/EC Samenbouw Marc Vanderhaeghe Vinçotte - Gent Contract Manager Safety of Machinery Coordinator Conformity of Technical Installations Prebes 27 april 2009 Brugge INHOUD

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. AGENDA

Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc.  AGENDA Managen van digitale competenties (e-skills) 2017 Paul P.M. Willockx MSc. www.ict-mastery.eu AGENDA e-skills / e-competenties ICT spraakverwarring e-cf raamwerk Kwaliteitsraamwerk I(v) Benutting van e-cf

Nadere informatie

Verwachtingen rapport

Verwachtingen rapport Het proces van aanwerving en selectie van de kandidaten voor de functie: Project: Exemplary recruitment process 17.04.2014 14:11 1. INTRODUCTIE Dit rapport vertegenwoordigd de verwachtingen van de toekomstige

Nadere informatie

Session Educa-on. 14-15 October 2013

Session Educa-on. 14-15 October 2013 Session Educa-on 14-15 October 2013 FIRE facilities in education: Networking courses (fixed and wireless) IP fixed networks ComNet Labs Build your own network [Lab router] Calculate IP ranges According

Nadere informatie

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014

Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business Rules: het scheiden van kennis en processen 17 september 2014 Business rules scheiden kennis van processen 1 Agenda 18:30-18:40 Opening 18:40-19:15 Het scheiden van kennis en processen Peter Nobels,

Nadere informatie

zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere

zie bestek III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund : zie bestek III.1.4) Andere bijzondere Belgium Tenders Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij arro. Dendermonde, Begijnhoflaan 24,

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Uitbesteding van processen

Uitbesteding van processen Certification Providers Uitbesteding van processen College van Belanghebbenden TTP.NL Over deze presentatie s Signalen van marktpartijen - twijfel of alle s op de juiste wijze omgaan met (buitenlandse)

Nadere informatie

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013

Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Informatiebeveiliging & ISO/IEC 27001:2013 Aart Bitter Haarlem, 18 maart 2014 Kwaliteitskring Noord-Holland www.information-security-governance.com Agenda 13:45-14:15 - Informatiebeveiliging Introductie

Nadere informatie

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013

ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters. Marc Lankhorst 16 oktober 2013 ArchiMate voor kennismodellen van NORA en haar dochters Marc Lankhorst 16 oktober 2013 Agenda 13:00 introductie ArchiMate-status en -ontwikkelingen en NORA-kennismodel 14:00 parallelle workshops rond de

Nadere informatie

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98

Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Welke standaard is het beste? 4 december 2008, Bianca Scholten, bianca.scholten@task24.nl, tel. 06 52 45 25 98 Level 4 Business Planning & Logistics ISA-99 beveiliging binnen het control domain Level 3

Nadere informatie

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security

Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag. Renato Kuiper. Principal Consultant Information Security Architecten-debat 21 juni 2006 PI GvIB Themamiddag Renato Kuiper Principal Consultant Information Security 1 De spreker Principal Consultant Information Security Hoofdredacteur Informatiebeveiliging 15

Nadere informatie

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek?

Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Wat verwacht de Inspectie van Klinisch onderzoek? Jos Kraus, senior inspecteur Inspectie voor de gezondheidszorg Baarn, 7 oktober 009. Wat is klinisch onderzoek Introductie Definities De weg door de wet

Nadere informatie

Support Center GIS-Flanders

Support Center GIS-Flanders Support Center GIS-Flanders Our mission: Ensuring the optimal use of geographic information in Flanders Het Ondersteunend Centrum GIS-Vlaanderen is

Nadere informatie

understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal

understands and applies technical terms in a foreign language begrijpt en geldt technische termen in een vreemde taal Foreman in electrical industry Foreman in elektrische industrie Professional activities/tasks 1. Professional work in the field of energy 1. Professioneel werk op het gebied van energie Units/Sub-units

Nadere informatie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie

Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie 12.15 12.40 Bescherming van (software) IP bij uitbesteding van productie Gerard Fianen INDES-IDS BV The choice of professionals Wie zijn wij? Tools, software components and services for the development,

Nadere informatie

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland

Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland Toegang tot overheidsinformatie: de gevolgen van Europese ontwikkelingen voor Nederland KvAG/NCG/Ravi studiedag Europese GI-projecten waaronder INSPIRE Bastiaan van Loenen B.vanloenen@geo.tudelft.nl 23

Nadere informatie

CTI SUITE TSP DETAILS

CTI SUITE TSP DETAILS CTI SUITE TSP DETAILS TAPI allows an application to access telephony services provided by a telecom PABX. In order to implement its access to ETRADEAL, a TAPI interface has been developed by Etrali. As

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS opleider

EXIN WORKFORCE READINESS opleider EXIN WORKFORCE READINESS opleider DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever

EXIN WORKFORCE READINESS werkgever EXIN WORKFORCE READINESS werkgever DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is om

Nadere informatie

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA

ISO Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA ISO 45001 Stephanie Jansen - NEN Henk Kwakernaak - KWA overheid industrie vakbonden NGO s consumenten consultancy/ wetenschap Missie: het kennisnetwerk op gebied van normontwikkeling en normtoepassing

Nadere informatie

Maturity van security architectuur

Maturity van security architectuur Renato Kuiper Principal Consultant LogicaCMG renato.kuiper@logicacmg.com LogicaCMG 2006. All rights reserved Over de spreker Renato Kuiper Principal consultant Information Security bij LogicaCMG Hoofdredacteur

Nadere informatie

EXIN WORKFORCE READINESS professional

EXIN WORKFORCE READINESS professional EXIN WORKFORCE READINESS professional DE ERVARING LEERT ICT is overal. Het is in het leven verweven geraakt. In een wereld waarin alles steeds sneller verandert, is het lastig te bepalen wat er nodig is

Nadere informatie

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES

AANVULLENDE AJS SAFETY RULES Pagina: 1 van 5 Inleiding Naast de regels en procedures die Harsco Infrastructure B.V. heeft opgesteld hebben een aantal van onze klanten aanvullende veiligheidseisen en procedures. Als je voor onze opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012

Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 Hoe start ik een test competence center of excellence? Thomas Veltman 1-5-2012 10 jaar ervaring met TCoE 2 Iedereen heeft zijn eigen verhaal Opdracht Gever Development Leverancier Tester Manager TCoE Test

Nadere informatie

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks

C - de totale constante kosten. N - de normale bezetting in stuks STANDAARDKOSTPRIJS Een bedrijf moet een verkoopprijs bepalen om zijn producten te kunnen verkopen. De klant moet vooraf weten welke prijs betaald moet worden voor het aangeboden product. De standaardkostprijs

Nadere informatie

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide.

Hello map Ocean. To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) 21 maart 2007 Slide 1 Next slide. Hello map Ocean To view animation put this slide in full screen mode (Shift + F5 on keyboard) Slide 1 Next slide. NVVA symposium 2007 REACH handhaving en consequenties* *connectedthinking Agenda Wat verandert

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 25 January h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar

Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Titel, samenvatting en biografie Stephanie van Dijck De integrale aanpak maakt complexiteit hanteerbaar Samenvatting: Nieuwe projecten nemen toe in complexiteit: afhankelijkheden tussen software componenten,

Nadere informatie

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills

Developing an adaptive, diagnostic test of. English writing skills Developing an adaptive, diagnostic test of English writing skills Development of the DET Objectives Consultation IT Student model Consultation External committee Research Student models Psychometric Automatic

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Business Continuity Management. Pieter de Ruiter 1 / MAXIMAAL DRIE WOORDEN

Business Continuity Management. Pieter de Ruiter 1 / MAXIMAAL DRIE WOORDEN Business Management Pieter de Ruiter 1 / MAXIMAAL DRIE WOORDEN Lelystad, 29 juni 2009 AGENDA Waarom Business Management? Hoe pakken we BCM aan? Wat is de relatie van BCM met SABSA? SCS Lelystad en mijn

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1

PRESTATIEVERKLARING. Nr NL. 5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid: 1 PRESTATIEVERKLARING Nr. 0079 NL 1. Unieke identificatiecode van het producttype: fischer injectiesysteem fischer FIS EM 2. Beoogd(e) gebruik(en): Product Metalen ankers voor gebruik in beton (zware lasten)

Nadere informatie

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017

Fysieke belasting. Stephanie Jansen 22 november 2017 Fysieke belasting Stephanie Jansen 22 november 2017 NEN Nederlands Normalisatie-instituut Opgericht in 1916 Onafhankelijke stichting Non-profit Netwerk van ca. 800 commissies & ca. 5000 leden Ontwikkelt,

Nadere informatie

Implementeren van complianceen risicomanagement met Panoptys

Implementeren van complianceen risicomanagement met Panoptys Implementeren van complianceen risicomanagement met Panoptys Michiel Bareman 11 september 2014 1 Panoptys is alziend Argus Panoptys was een reus uit de Griekse mythologie die over zijn gehele lichaam honderd

Nadere informatie

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit

Evaluatie in de Europese Commissie. Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit Evaluatie in de Europese Commissie Dhr. Johan Geyskens, Europese Commissie, DG Budget, Evaluation Unit 1 INHOUD Basis concepten in de Commissie Evaluatie capaciteit Evaluatie netwerk Wettelijk kader and

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.

Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing. Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet. Expert at a distance Creating a marketplace where expertise is made available through videoconferencing Roland Staring Community Support Manager roland.staring@surfnet.nl Working together for education

Nadere informatie

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het

III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het Belgium Tender Aankondiging van een opdracht Werken Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : VZW Katholiek Basisonderwijs Zottegem, Kasteelstraat 18,, België, t.a.v. De

Nadere informatie

Readiness Assessment ISMS

Readiness Assessment ISMS Readiness Assessment van ISMS ISO/IEC27001:2005 1 Senior Internal/IT auditor Luyke Tjebbes EMIA RO CISA Lead Auditor ISO/IEC27001:2005 Projectleider ISO assessment 2 Wat is ISO 27001 eigenlijk? ISO/IEC

Nadere informatie

PLM & CAD Consultancy

PLM & CAD Consultancy 2 Over USG 3 Facts & Figures PARTNERS Elke maand helpen we 90.000 mensen aan het werk via ons netwerk van 5.195 medewerkers in 944 kantoren in 8 landen. Dit maakt ons de 2de grootste speler in de Nederlandse

Nadere informatie

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen

Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Een andere blik op fraude en integriteit: zicht op geld- en goederenstromen Hans Schoolderman Building trust in food Food Supply and Integrity Services October 2015 VMT congres, 13 oktober Hans Schoolderman

Nadere informatie

BE Nanoregistry Annual Public Report

BE Nanoregistry Annual Public Report 1 BE Nanoregistry Annual Public Report Carine Gorrebeeck FPS Health, Food Chain Safety & Environment 2 WHY? The objectives of the registry (a.o.): - Traceability: allow competent authorities to intervene

Nadere informatie

European frameworks for VET

European frameworks for VET European frameworks for VET VLOR Brussels, 4 June 2014 Carlo Scatoli Vocational Training and Adult Learning 2002 The Copenhagen Declaration 30 November 2002 Strengthen the European dimension Improve transparency,

Nadere informatie

Safety Values in de context van Business Strategy.

Safety Values in de context van Business Strategy. Safety Values in de context van Business Strategy. Annick Starren en Gerard Zwetsloot (TNO) Papendal, 31 maart 2015. NVVK sessie Horen, Zien en Zwijgen. Safety Values in de context van Business strategy.

Nadere informatie

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007

ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard. NGI Limburg 30 mei 2007 ISO/IEC 20000, van standaardkwaliteit naar kwaliteitsstandaard NGI Limburg 30 mei 2007 1 Tijdlijn 80-er jaren: ITIL versie 1 2000: BS 15000 2001: ITIL versie 2 2002: Aangepaste versie BS 15000 2005: BS

Nadere informatie

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials:

AE1103 Statics. 3 November h h. Answer sheets. Last name and initials: Space above not to be filled in by the student AE1103 Statics 09.00h - 12.00h Answer sheets Last name and initials: Student no.: Only hand in the answer sheets! Other sheets will not be accepted Write

Nadere informatie

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS!

BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! ICT BLIJVEND STRUCTUREEL TEKORT AAN DIGITAL EXPERTS! Persconferentie 4 juni 2013 AXA Brussel Agenda 1. Resultaten van de enquête 2013 over de arbeidsmarkt voor digital experts 2. AXA 3. Actiepunten en

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense

VisionWaves DELTA. Integraal Management Platform. VisionWaves. Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! Marc van Lokven. Partner Aviation & Defense VisionWaves DELTA Integraal Management Platform Gateway naar de waardeketen, ook voor AMC! VisionWaves Marc van Lokven Partner Aviation & Defense Agenda Wie is VisionWaves Uitdagingen voor de hedendaagse

Nadere informatie

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study

Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Usability evaluation of a guideline implementation systym for cardiac rehabilitation: Think aloud study Mariëtte VAN ENGEN-VERHEUL, Linda PEUTE, Ellen KILSDONK, Niels PEEK, Monique JASPERS Mariëtte van

Nadere informatie

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4

EPC ESCO VME. Sven Wuyts Factor4 EPC ESCO VME Sven Wuyts Factor4 Energie Prestatie Contract Energy Service COmpany Vereniging van MedeEigenaars Sven Wuyts Factor4 Factor4: Antwerpen en Amsterdam Ingenieurs en financieel experts Energiebesparingsprojecten

Nadere informatie

Inkoop: sterke schakels naar succes

Inkoop: sterke schakels naar succes Inkoop: sterke schakels naar succes 5e Pianoo Congres, Rotterdam, 27 mei 2010 Drs Jeroen van de Rijt 0 Hoeveel uitkomsten zijn er mogelijk? input condities uitkomst Tijd 1 1 Conclusies Flow in plaats van

Nadere informatie

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Standard Parts Installatie Solid Edge ST3 Hamersveldseweg 65-1b 3833 GL LEUSDEN 033-457 33 22 033-457 33 25 info@caap.nl www.caap.nl Bank (Rabo): 10.54.52.173 KvK Utrecht: 32075127 BTW: 8081.46.543.B.01 Standard Parts Installatie Solid Edge ST3

Nadere informatie

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan

1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan 1. Overleg tussen VOC en SSVV over aanpassingen 2. Planning 2015 nieuwe versie gereed 3. Aansluitend nieuwe VCU 4. Waarschijnlijk meer nuancering dan schokkende wijzigingen Speerpunten VOC richting SSVV

Nadere informatie

NEN EN ISO 13485:2016

NEN EN ISO 13485:2016 NEN EN ISO 13485:2016 Relatie met de huidige MDD en aankomende MDR Arjan van Drongelen Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteitssystemen in MDD 3. Kwaliteitssystemen in MDR 4. Common specifications & standaarden

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Van Commissionaire naar LRD?

Van Commissionaire naar LRD? Van Commissionaire naar LRD? Internationale jurisprudentie en bewegingen in het OESO commentaar over het begrip vaste inrichting (Quo Vadis?) Mirko Marinc, Michiel Bijloo, Jan Willem Gerritsen Agenda Introductie

Nadere informatie

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW)

INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) INFORMATIEBIJEENKOMST ESFRI ROADMAP 2016 HANS CHANG (KNAW) EN LEO LE DUC (OCW) 14 november 2014 2 PROGRAMMA ESFRI Roadmap, wat is het en waar doen we het voor? Roadmap 2016 Verschillen met vorige Schets

Nadere informatie

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder?

Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? Tim Lemoine WTCB Hoofdadviseur Dienst BIM en informatietechnieken tim.lemoine@bbri.be Wat kan BIM betekenen voor de gebouwbeheerder? - 13-05-16 - Pagina 1

Nadere informatie

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES

RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES RISICO MANAGEMENT, BASIS PRINCIPES AGENDA Leerdoelen van vandaag Wat en waarom Risico Management? Validatie bij Automatisering GMP-Z, GAMP 5, ASTM 2500 en Risico Management Overzicht Risk Management Proces

Nadere informatie

ISO 20000 @ CTG Europe

ISO 20000 @ CTG Europe ISO 20000 @ CTG Europe 31/10/2007 mieke.roelens@ctg.com +32 496266725 1 Agenda 31 oktober 2007 Voorstelling Project Business Case: Doel & Scope Projectorganisatie Resultaten assessments en conclusies De

Nadere informatie

Enterprisearchitectuur

Enterprisearchitectuur Les 2 Enterprisearchitectuur Enterprisearchitectuur ITarchitectuur Servicegeoriënteerde architectuur Conceptuele basis Organisatiebrede scope Gericht op strategie en communicatie Individuele systeemscope

Nadere informatie

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV)

Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) GIS Day 2006 Ten years of regional GIS collaboration in Flanders Bart Cosyn, Programme Manager SDI 22/11/2006 Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (AGIV) The collaborative framework GIS Flanders

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

De toekomst van de Tax Assurance Provider

De toekomst van de Tax Assurance Provider De toekomst van de Tax Assurance Provider Tax Data Science & Tax Assurance Vakmanschap 2022 RTAP-dag John Piepers 14 juni 2017 Interne beheersing 2 De wereld globaliseert... 3 versnelt, zapt en is on-line!

Nadere informatie

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC

STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC STICHTING LIGHTREC NEDERLAND MANAGER LIGHTREC LIGHTREC Energiezuinige lampen zijn goed voor het milieu, maar mogen niet worden afgedankt bij het gewone huisvuil. De materialen uit energiezuinige verlichting

Nadere informatie

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl

Pijlers van Beheer. Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Welkom Pijlers van Beheer Bram van der Vos www.axisintoict.nl ict@axisinto.nl Waarom doe je Beheer Business perspectief Stabiliteit Security Enablen voor gebruikers Ondersteuning Technisch Perspectief

Nadere informatie

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper

Orbis Software. Exact. Integration Tools. Whitepaper Orbis Software Exact Integration Tools Whitepaper Exact Integration Tools Whitepaper Orbis Software is met het product TaskCentre marktleider op het gebied van Business Proces Management (BPM) software

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie