AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)"

Transcriptie

1 AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Fontys Hogescholen Het Eeuwsel 2, 5612 AS Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: Hub Keulen Telefoon: , Internetadres(sen): Adres van het kopersprofiel: Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: 1. TenderNed Marktplaats voor aanbestedingen ( Nederland ) Telefoon: , Internetadres (URL): Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF ACTIVITEITEN Publiekrechtelijke instelling Onderwijs De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING II.1.1 DOOR DE AANBESTEDENDE DIENST AAN DE OPDRACHT GEGEVEN BENAMING Bouwkundige werkzaamheden II.1.2 TYPE OPDRACHT EN PLAATS VAN UITVOERING VAN DE WERKEN, LEVERING VAN DE GOEDEREN OF VERLENING VAN DE DIENSTEN Type: (c) Diensten Categorie: 1. Onderhoud en reparatie Belangrijkste plaats van dienstverlening: Einhoven, Den Bosch, Tilburg, Venlo en Sittard. NUTScode: NL II.1.3 DE AANKONDIGING BETREFT De opstelling van een raamovereenkomst II.1.4 INLICHTINGEN OVER EEN RAAMOVEREENKOMST Raamovereenkomst met verschillende ondernemingen Aantal: 3 maximumaantal: of maand(en): 48 Motivering voor een raamovereenkomst van meer dan vier jaar: Initiéle looptijd is 48 maanden met een optie tot verlenging. De motivatie verlening waarmee het contract op een langere periode dan 4 jaar kan komen komt voort uit een tweetal overwegingen: de werkzaamheden zijn zeer moeilijk inplanbaar; kleine opdrachten worden per definitie gegund aan één partij die voor dat perceel de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan, maar het aantal opdrachten kan in een bepaalde periode zeer beperkt zijn. benodigde inwerkperiode om de organisatie en de gebouwen te leren kennen; garantiebepalingen Frequentie en waarde van de te gunnen opdrachten: II.1.5 KORTE BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT OF DE AANKOOP/AANKOPEN Dienst Huisvesting en Facilitaire Zaken (H&F) is binnen Fontys onder andere verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud

2 van het vastgoed. Het betreft een omvang van ca m2 vloeroppervlak verdeeld over 26 gebouwen. Deze gebouwen concentreren zich voornamelijk in de steden Eindhoven, Tilburg en Venlo. Dienst H&F wenst meer uniformiteit, helderheid en transparantie aan te brengen in de manier waarop de activiteiten, bouwkundige werkzaamheden, worden uitbesteed. Om bovengenoemde reden is besloten een aanbesteding te doorlopen voor de bouwkundige werkzaamheden voor alle Fontys locaties. De afdeling H&F is voor de toekomst op zoek naar een goede balans tussen enerzijds het uitbesteden van werkzaamheden en anderzijds op de juiste momenten intensieve betrokkenheid en sturing van de projectleiders binnen H&F. Als projectgroep is gekozen voor het aangaan van een overeenkomst met drie bouwkundige aannemers waarbij de begeleiding intern (door Fontys) wordt verzorgd. De aansturing wordt hierbij volgens het huidige model gecontinueerd. Het gaat om uiteenlopend onderhoud en reparaties. Deze zijn onder te verdelen in: a. afwerking gebouwen: dze activiteiten omvatten stukadoorswerk, schrijnwerk (binnenwand afwerking, systeem plafonds e.d.); b. dagelijks voorkomend bouwkundig herstel; c. reparatie van draaiende delen zoals deuren en ramen; d. calamiteiten (bouwkundige herstelwerkzaamheden na inbraak, brand). II.1.6 CPVCLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: (Bouwwerkzaamheden) II.1.7 OPDRACHT VALT ONDER DE OVEREENKOMST INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN (GPA) II.1.8 VERDELING IN PERCELEN ja moeten inschrijvingen worden ingediend voor: een of meer percelen II.1.9 VARIANTEN WORDEN GEACCEPTEERD II.2 HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT II.2.1 TOTALE HOEVEELHEID OF OMVANG II.2.2 OPTIES Betreft bouwkundige onderhoudswerkzaamheden van over het algemeen kleine opdrachten, betrekking hebbend op de gebouwen in een 3tal regio's: Perceel 1 (Eindhoven + Den Bosch): m2 BVO Perceel 2 (Tilburg): m2 Perceel 3 (Venlo en Sittard): ja beschrijving van deze opties: Optie tot verlenging van vier keer 1 jaar. Aantal mogelijke verlengingen: 4 II.3 LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT Periode in maanden: 48 AFDELING III: JURIDISCHE, ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN TECHNISCHE INLICHTINGEN III.1 VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE OPDRACHT III.1.1 VERLANGDE BORGSOMMEN EN WAARBORGEN

3 III.1.2 BELANGRIJKSTE FINANCIERINGS EN BETALINGSVOORWAARDEN EN/OF VERWIJZING NAAR DE VOORSCHRIFTEN DIENAANGAANDE III.1.3 DE VEREISTE RECHTSVORM VAN DE COMBINATIE VAN ONDERNEMERS WAARAAN DE OPDRACHT WORDT GEGUND Eis: Combinatievorming Beschrijving: Indien Gegadigde niet zelfstandig in het gevraagde kan of wil voorzien, bestaat de mogelijkheid om de Aanmelding in te dienen in samenwerking met (een) andere organisatie(s). De Combinatie wordt als één geheel beoordeeld. De Combinatie is verplicht bij Aanmelding één Penvoerder aan te wijzen om hen in alle opzichten te vertegenwoordigen. Na sluitingsdatum van de aanmeldingstermijn mogen geen wijzigingen in de Combinatie worden aangebracht. Bij een eventuele uitnodiging voor de Gunningsfase van deze aanbesteding dient een gezamenlijke ondertekende verklaring te worden verstrekt door de Combinatie van leveranciers, waarin bevestigd wordt dat alle leden van de Combinatie zich gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijk stellen voor de uitvoering van de financiële en technische aspecten van Opdracht. Bij een samenwerkingsverband (Combinatie) gaat het om meerdere ondernemingen die gezamenlijk deelnemen aan de Aanbestedingsprocedure. Onder punt 1.5 van de Eigen Verklaring dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van de Combinatie. Ieder Combinatielid dient een Eigen Verklaring te overleggen en onder 8.1 aan te geven voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Tevens dient ieder Combinatielid, na uitnodiging voor de Gunningsfase van deze aanbesteding, op verzoek van Aanbestedende Dienst een (kopie van een) uittreksel uit het beroeps of handelsregister waar hij gevestigd is te overleggen, waaruit blijkt wie namens de onderneming vertegenwoordigingsbevoegd is. Vertegenwoordigingsbevoegd houdt in dat de persoon of de personen die de Eigen Verklaring onderteken(t)(en) in het handelsregister moeten zijn ingeschreven als vertegenwoordigingsbevoegde personen van de onderneming. Wanneer in het handelsregister is opgenomen dat twee of meer personen slechts gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd zijn, wordt de Eigen verklaring ook door die twee of meer personen ondertekend. Wanneer er bij de bevoegdheid tot het vertegenwoordigen van de onderneming beperkingen zijn opgenomen, moet daar rekening mee gehouden worden. Toelichting op Bewijsstuk: Onder 1.5 van de Eigen Verklaring dienen de ondernemingen te worden genoemd die deel uitmaken van de combinatie. De gegadigde geeft onder 8.1 van de Eigen Verklaring aan voor welke geschiktheidseisen een beroep op zijn onderneming wordt gedaan. Ieder combinatielid dient een Eigen Verklaring te overleggen. III.1.4 ANDER BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT ja Eis: Onderaanneming Beschrijving: Gegadigden die uitgenodigd worden voor de Gunningsfase dienen bij hun Inschrijving aan te geven, of ze bij de uitvoering van de Opdracht voornemens zijn (een) Onderaannemer(s) in te schakelen. Indien dat het geval is, wordt van Inschrijver én Onderaannemer(s) gevraagd een verklaring Onderaannemer in te vullen. Toelichting op Bewijsstuk: Eis: Inschrijving in handels en beroepsregister Beschrijving: Wetsverwijzing: Inschrijving beroeps of handelsregister Bewijsstuk: Handelsregister Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigden die uitgenodigd worden voor de Gunningsfase van deze aanbesteding, de Combinanten dan wel Derde(n) waarop een beroep wordt gedaan worden in het kader van de draagkracht dient/dienen ieder voor zich te zijn ingeschreven in het beroeps of handelsregister van het land waar hij is gevestigd te overleggen. Indien de ondertekening van Aanmelding is geschied door een ander dan vermeld in het register dient tevens (een kopie van) de daartoe vereiste volmacht te worden overlegd. Eis: Taal Beschrijving: Gegadigde garandeert dat de opgedragen werkzaamheden adequaat worden uitgevoerd door Nederlands sprekend, aantoonbaar bekwaam en bevoegd personeel, om invulling te geven aan onderhavige Overeenkomst. Direct leidinggevenden dienen de Nederlandse taal in woord en geschrift goed te beheersen. Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde dienst bij de aanmelding onder punt 4.10 van de Eigen Verklaring te bevestigen dat hij voldoet aan de gestelde eis. Eis: Contactpersoon Beschrijving: Aanbestedende Dienst wil een aantal vaste aanspreekpunten op sleutelposities hebben die onze organisatie begrijpen zodat we niet steeds opnieuw het wiel hoeven uit te vinden, dat wil zeggen één vaste contactpersoon voor werkvoorbereiding, calculatie en uitvoering. Mocht door wijzingen bij Opdrachtnemer dit aanspreekpunt onverhoopt veranderen, dan eist Aanbestedende Dienst inspraak in het aanwijzen van een opvolger/ster. Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde dient bij de Aanmelding onder punt 4.10 van de Eigen Verklaring te bevestigen dat hij voldoet aan de gestelde. III.2 VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1 PERSOONLIJKE SITUATIE VAN ONDERNEMERS, WAARONDER DE VEREISTEN IN VERBAND MET DE INSCHRIJVING IN HET BEROEPS OF HANDELSREGISTER

4 Eis: Facultatieve uitsluitingsgronden Beschrijving: Onder punt 3 van de Eigen Verklaring zijn de facultatieve uitsluitingsgronden opgenomen. Wanneer een gegadigde onder een van de aangemerkte uitsluitingsgronden valt wordt de aanmelding van verdere deelname uitgesloten. Toelichting op Bewijsstuk: Eigen verklaring, na selectie voor de tweede fase dient de betreffende gegadigde de bewijsstukken hiervoor te overleggen. III.2.2 ECONOMISCHE EN FINANCIËLE DRAAGKRACHT: INLICHTINGEN EN FORMALITEITEN OM NA TE GAAN OF AAN DE VEREISTEN IS VOLDAAN: Eis: Beroep financiële draagkracht binnen een concern Beschrijving: Voor zowel zelfstandige Gegadigden als voor elk van de leden van een Combinatie geldt dat wanneer zij in het kader van de financiële draagkracht, gebruik wensen te maken van de jaarcijfers van (een) Derde(n) die deel uitmaakt van het concern waartoe zijzelf behoort of behoren, een concernverklaring verstrekt dient te worden door de rechtspersoon op het hoogste niveau binnen het concern. Bij gunning staat het concern volledig en onvoorwaardelijk garant voor de nakoming van de verplichtingen die uit het af te sluiten contract voortvloeien. Toelichting op Bewijsstuk: De in de selectieleidraad als bijlage opgenomen concernverklaring dient door Gegadigde te worden ondertekend en achter tabblad 3 te worden toegevoegd. Een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 403 lid 1 boek 2 B.W. wordt niet als gelijkwaardig document geaccepteerd. Een zelfstandige Gegadigde of een Combinatie kan zich voor Opdracht beroepen op draagkracht en/of bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met deze natuurlijke personen of rechtspersonen. Gegadigde dient aan te tonen dat hij werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke draagkracht en/of bekwaamheid van deze natuurlijke personen of rechtspersonen. Eis: Beroep financiële draagkracht derden Beschrijving: Een zelfstandige Gegadigde of een Combinatie kan zich voor Opdracht beroepen op draagkracht en/of bekwaamheid van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard van zijn banden met deze natuurlijke personen of rechtspersonen. Gegadigde dient aan te tonen dat hij werkelijk kan beschikken over de voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke draagkracht en/of bekwaamheid van deze natuurlijke personen of rechtspersonen. Bij een beroep op (een) Derde(n) als hiervoor bedoeld neemt Gegadigde of Combinatie de verplichting op zich deze Derde(n) bij de uitvoering van Opdracht ook daadwerkelijk beschikbaar te hebben voor die onderdelen waarvoor het beroep op de Derde(n) is gedaan (zelfvereiste). Voor een beroep op de beroeps en technische bekwaamheid betreft dit, desgewenst, de vereiste beschikbaarheid van personeel en technische uitrusting. Voor een beroep op de financiële en economische draagkracht houdt deze verplichting in, dat de desbetreffende Derde(n) hoofdelijk aansprakelijk is (zijn) voor de gestanddoening van de verplichtingen die voortvloeien uit een eventuele Inschrijving alsmede de uitvoering van de Overeenkomst. Aanbestedende Dienst heeft het recht om van Gegadigde of Combinatie te verlangen dat hij de daadwerkelijke beschikbaarheid van de desbetreffende Derde(n) voor de uitvoering van Opdracht aantoont. In dat geval kan Aanbestedende Dienst van Gegadigde verlangen dat deze aanvullende rechtsgeldige verklaringen van de desbetreffende Derde(n) zelf, overlegt. Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde of Combinatie dient, indien hij een beroep doet op (een) Derde(n), bij punt 8.2 van de Eigen Verklaring aan te geven voor welke geschiktheidseisen hij een beroep op (een) Derde(n) doet. Tevens dien(t)(en) Derde(n), na uitnodiging voor de Gunningsfase van deze aanbesteding, op verzoek van Aanbestedende Dienst een (kopie van een) uittreksel uit het beroeps of handelsregister waar hij gevestigd is te overleggen, waarin is aangegeven wie namens de onderneming bevoegd is de Inschrijving te ondertekenen, alsmede een bevestiging dat deze Derde ook dat deze derde ook daadwerkelijk beschikbaar zal zijn voor de Opdracht. Indien de ondertekening geschiedt door een ander dan vermeld in het register dient tevens (een kopie van) de daartoe vereiste volmacht te worden bijgevoegd. Eis: Verzekering Beschrijving: Gegadigde dient verzekerd te zijn tegen (bedrijfs)aansprakelijkheid met een dekking van minimaal , per schadeveroorzakende gebeurtenis met een maximum van , op jaarbasis, dan wel bereid te zijn bij gunning een dergelijke verzekering te sluiten. Wetsverwijzing: Verzekering tegen beroepsrisico's Bewijsstuk: Verzekering beroepsrisico's Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde dient bij de Aanmelding onder punt 5.1 van de Eigen Verklaring te bevestigen dat hij voldoet aan de gestelde eis. III.2.3 VAKBEKWAAMHEID:INLICHTINGEN EN FORMALITEITEN OM NA TE GAAN OF AAN DE VEREISTEN IS VOLDAAN: Eis: Tekenwerk Beschrijving: Aanbestedende Dienst eist na afronding van bouwkundige werkzaamheden in één van haar panden, dat Opdrachtnemer binnen een maand na oplevering bouwkundig tekenwerk in door Aanbestedende Dienst aangeleverde Autocad tekeningen volgens Aanbestedende Dienst tekeningenprotocol aanpast en verstrekt. Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde dient bij de Aanmelding onder punt 4.10 van de Eigen Verklaring te bevestigen dat hij voldoet aan de gestelde eis. Eis: Kwaliteitsmanagementsysteem Beschrijving: Aanbestedende Dienst wenst zaken te doen met goed georganiseerde partners. Gegadigde dient derhalve te beschikken over een kwaliteitsmanagementsysteem NENENISO 9001:2008 of gelijkwaardig, waarmee het kwaliteitsbeleid

5 van de organisatie is geborgd. Wetsverwijzing: Waarborgen kwaliteit Bewijsstuk: Techniche uitrusting en maatregelen kwaliteitswaarborgen Toelichting op Bewijsstuk: Bewijstukken een kopie van een geldig NENENISO9001:2008 certificaat. Het certificaat moet zijn afgegeven door een daartoe bevoegde certificeringinstantie; of indien Gegadigde over een gelijkwaardig kwaliteitsbeheersysteem beschikt, dient Gegadigde in maximaal drie A4 aan te tonen welke maatregelen zijn onderneming heeft genomen om de gevraagde kwaliteit te waarborgen. Op verzoek van Aanbestedende Dienst dient Gegadigde een toelichting te geven waarom het systeem gelijkwaardig is aan een NENEN ISO 9001:2008. Als onderbouwing van die toelichting worden daartoe dienende documenten van het kwaliteitsbeheersysteem overgelegd. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (Combinatie) dient de Combinatie, dan wel alle deelnemers van die Combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitscertificaat of gelijkwaardig kwaliteitssysteem. In het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de Opdracht. Een verzoek tot het overleggen van bewijsstukken zal alleen worden gedaan aan de Gegadigden die zijn geselecteerd een Inschrijving te doen. Eis: Veiligheid, gezondheid en milieu (VGM) Beschrijving: Gegadigde dient te beschikken over een VCAcertificering of gelijkwaardig, waarmee kan worden aangetoond dat veiligheids, gezondheids en milieuzaken (VGM) binnen de organisatie middels een VGMbeheersysteem geborgd zijn. Bewijsstukken een kopie van een geldig VCA certificaat; of indien Gegadigde over een gelijkwaardig VGMbeheersysteem beschikt, dient Gegadigde in maximaal drie A4 aan te tonen welke maatregelen zijn onderneming heeft genomen om de gevraagde kwaliteit te waarborgen. Op verzoek van Aanbestedende Dienst dient Gegadigde een toelichting te geven waarom het systeem gelijkwaardig is aan een VCA certificering. Als onderbouwing van die toelichting dienen daartoe dienende documenten van het VGM beheersysteem te worden overgelegd. In het geval van Aanmelding als Combinatie dienen alle combinanten voor zover verantwoordelijk voor de feitelijke realisatie van (een deel van) de bouwwerkzaamheden aan deze eis te voldoen. Een verzoek tot het overleggen van bewijsstukken zal alleen worden gedaan aan Gegadigden die zijn geselecteerd een Inschrijving te doen. Wetsverwijzing: Maatregelen inzake milieubeheer Bewijsstuk: Maatregelen milieubeheer Toelichting op Bewijsstuk: Gegadigde dient bij de Aanmelding onder punt 5.2 van de Eigen Verklaring te bevestigen dat hij voldoet aan de gestelde eisen m.b.t. kwaliteitsmanagement en VGM. Een verzoek tot het overleggen van bewijsstukken zal alleen worden gedaan aan de Gegadigden die zijn geselecteerd een Inschrijving te doen. III.2.4 VOORBEHOUDEN OPDRACHTEN III.3 VOORWAARDEN BETREFFENDE EEN OPDRACHT VOOR DIENSTVERLENING III.3.1 HET VERRICHTEN VAN DE DIENST IS AAN EEN BEPAALDE BEROEPSGROEP VOORBEHOUDEN III.3.2 RECHTSPERSONEN MOETEN DE NAMEN EN BEROEPSKWALIFICATIES OPGEVEN VAN HET PERSONEEL DAT MET DE UITVOERING VAN DE DIENSTVERLENINGSOPDRACHT WORDT BELAST AFDELING IV: PROCEDURE IV.1 TYPE PROCEDURE

6 IV.1.1 TYPE PROCEDURE Nietopenbaar IV.1.2 BEPERKINGEN OP HET AANTAL ONDERNEMINGEN DAT VERZOCHT WORDT IN TE SCHRIJVEN OF DEEL TE NEMEN Objectieve criteria voor de selectie van het beperkt aantal gegadigden: Criterium: Referentie 1 kerncompetentie grote hoeveelheid relatief kleine opdrachten Beschrijving: Het verwerken van een groot aantal kleine opdrachten vraag volgens de Aanbestedende Dienst andere competenties, dan het uitvoeren van een of twee grote opdrachten. Aanbestedende dienst kiest dan ook bewust niet voor het stellen van omzeteisen, maar wil dat Gegadigde middels een referentie aantoont dat hij de hoeveelheid opdrachten per perceel probleemloos kan uitvoeren (aantallen zijn gebaseerd op 60% van de aantallen per Perceel zoals die historisch bij Fontys voorkwamen: dit geeft geen garanties naar de toekomst toe). Gegadigde overlegt per perceel waarop hij inschrijft een referentie waarbij in één kalenderjaar: Perceel 1: minimaal 60 opdrachten met een maximale waarde per opdracht van voor betreffende referent zijn uitgevoerd. Perceel 2: minimaal 40 opdrachten met een maximale waarde per opdracht van voor betreffende referent zijn uitgevoerd. Perceel 3: minimaal 20 opdrachten met een maximale waarde per opdracht van voor betreffende referent zijn uitgevoerd. Vereisten: Referentie inclusief tevredenheidsverklaring van de referent. Criterium: Referentie 2 kerncompetentie werkzaamheden concentreren zich in piekperioden Beschrijving: Aanbestedende dienst dient in de uitvoering van haar werkzaamheden rekening te houden met het onderwijs en heeft daarom veelal in vakantieperiodes te maken met bouwkundige werkzaamheden. Gegadigde overlegt een referentie waarbij in twee aagesloten maanden, bij voorkeur juli en augustus, minimaal 5 (Perceel 1), 4 (Perceel 2) resp. 2 (Perceel 3) opdrachten voor betreffende referent zijn uitgevoerd. Vereisten: Referentie inclusief tevredenheidsverklaring van de referent. Criterium: Referentie 3 kerncompetentie beperken van overlast Beschrijving: Aanbestedende Dienst wil hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden voor de studenten en de overige gebruikers in de Fontys gebouwen tot een absoluut minimum beperken. Aanbestedende dienst wenst dan ook in deze referentie terug te zien, dat Gegadigde in staat is hier adequaat op in te spelen. De referentie wordt als geheel beoordeeld op basis van: De mate waarin het gebouw gedurende de verbouwing haar functie heeft te behouden;. De mate waarin er sprake was van (een) openbaar, publiekstoegankelijk(e) gebouw(en); De mate waarin er sprake was van bijzondere omstandigheden waardoor de overlast tot een absoluut minimum beperkt diende te blijven; De mate van overlast voor gebruikers van het gebouw, de directe omgeving/ omwonenden. Vereisten: Referentie inclusief tevredenheidsverklaring van de referent. Criterium: Visie Beschrijving: Aanbestedende Dienst realiseert zich, dat het volstrekt disproportioneel zou zijn om één of meerdere referenties te vragen, waarin alle drie de kerncompetenties verenigd zijn. Blijft natuurlijk wel het punt, dat deze opdracht een combinatie vraagt van de genoemde kerncompetenties, naast een aantal andere uitdagingen. Aanbestedende Dienst vraagt dan ook Gegadigde zijn visie te verwoorden op de volgende combinatie van: groot aantal relatief kleine opdrachten; werkzaamheden concentreren zich grotendeels in een aantal (vakantie)periodes; en mogen slechts zeer beperkt tot overlast leiden voor het primaire proces. De visie wordt als geheel wordt beoordeeld, waarbij minimaal elk van bovengenoemde aspecten aan de orde dient te komen. De overtuigingskracht van uw argumentatie en de helderheid en logica van de onderbouwing zullen daarbij leidend zijn in de beoordeling. Vereisten: Criterium: Calamiteiten/onderhoudsdienst Beschrijving: Aanbestedende Dienst is op zoek naar een aannemer die bij calamiteiten snel kan handelen en snel kan ondersteunen met bereddering en herstelwerkzaamheden. Gelieve in maximaal 2 A4 aan te geven, hoe deze servicedienst is ingericht / georganiseerd (responstijden, bereikbaarheid, achterwacht e.d.). Indien u (nog) niet over een

7 calamiteiten/onderhoudsdienst beschikt beschrijf dan hoe u er zorg voor gaat dragen, dat u over een dergelijke dienst gaat beschikken uiterlijk dd. de ingang van het contract. Toekenning van punten is afhankelijk van de mate waarin de dienst aansluit bij de opdracht. In geval Gegadigde nog niet over een calamiteiten/onderhoudsdienst beschikt, maar wel een uitstekende toelichting kan geven over hoe hij ultimo ingang contract hierover zal gaan beschikken, bedraagt het maximaal aantal te behalen punten de helft van het totale maximale aantal te behalen punten op dit onderdeel. Tekstdelen die het gevraagde maximum overschrijden worden niet meegenomen in de beoordeling. Vereisten: WeegFactor: 15 Criterium: Veiligheid Beschrijving: Aanbestedende Dienst eist van Gegadigden dat ze minimaal beschikken over een VCAcertificering. Beschrijft op maximaal één A4 hoe u verder denkt te gaan dan de minimale vereisten voor een VCAcertificering, met nadruk op de zorg voor veilig werken voor zowel de eigen medewerkers als de personen in de omgeving waarin zij werken is georgani seerd, en geef tevens aan op welke wijze daarop gecontroleerd wordt. Uw beschrijving mag maximaal 2 pagina s A4 omvatten. Tekstdelen die het gevraagde maximum overschrijden worden niet meegenomen in de beoordeling. Vereisten: WeegFactor: 5 IV.1.3 BEPERKING VAN HET AANTAL ONDERNEMINGEN TIJDENS DE ONDERHANDELING OF DE DIALOOG IV.2 GUNNINGSCRITERIA IV.2.1 GUNNINGSCRITERIA Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op de onderstaande criteria (de gunningscriteria moeten worden vermeld met hun weging of in afnemende volgorde van belangrijkheid wanneer om aantoonbare redenen geen weging mogelijk is) Criterium: Prijs Beschrijving: Vereisten: WeegFactor: 50 Criterium: Kwaliteit Maatschappelijk verantwoord ondernemen Beschrijving: Vereisten: WeegFactor: 10 Criterium: Kwaliteit Servicemanagementsysteem Beschrijving: Vereisten: Criterium: Kwaliteit Plan van aanpak Beschrijving: Vereisten: IV.2.2 ER WORDT GEBRUIK GEMAAKT VAN EEN ELEKTRONISCHE VEILING IV.3 ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN IV.3.1 REFERENTIENUMMER VAN HET DOSSIER BIJ DE AANBESTEDENDE DIENST IV.3.2 EERDERE AANKONDIGINGEN BETREFFENDE DEZELFDE OPDRACHT IV.3.3 VOORWAARDEN VOOR DE VERKRIJGING VAN BESTEKKEN EN AANVULLENDE DOCUMENTEN

8 Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: maandag 7 oktober 2013 om 12:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten: IV.3.4 TERMIJN VOOR ONTVANGST VAN INSCHRIJVINGEN OF DEELNEMINGSAANVRAGEN maandag 7 oktober 2013 om 12:00 IV.3.5 DATUM VAN VERZENDING VAN UITNODIGINGEN TOT INSCHRIJVING OF DEELNEMING AAN GESELECTEERDE GEGADIGDEN vrijdag 25 oktober 2013 om 00:00 IV.3.6 TAAL OF TALEN DIE MOGEN WORDEN GEBRUIKT BIJ INSCHRIJVINGEN OF VERZOEKEN TOT DEELNEMING NL Andere: AFDELING VI: AANVULLENDE INLICHTINGEN VI.1 PERIODIEKE OPDRACHT VI.2 OPDRACHT HOUDT VERBAND MET EEN PROJECT EN/OF EEN PROGRAMMA DAT MET MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAP WORDT GEFINANCIERD VI.3 NADERE INLICHTINGEN VI.4 BEROEPSPROCEDURES VI VOOR BEROEPSPROCEDURES BEVOEGDE INSTANTIE Rechtbank 's Hertogenbosch Postbus 70584, 5201 CZ 's Hertogenbosch (Nederland) Telefoon: Internetadres (URL): VI.4.1.2VOOR BEMIDDELINGSPROCEDURES BEVOEGDE INSTANTIE VI.4.2 INSTELLEN VAN BEROEP Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep: VI.4.3 DIENST WAAR INLICHTINGEN OVER DE BEROEPSPROCEDURES KUNNEN WORDEN VERKREGEN Rechtbank 's Hertogenbosch Postbus 70584, 5201 CZ 's Hertogenbosch (Nederland) Telefoon: Internetadres (URL): VI.5 DATUM VAN VERZENDING VAN DEZE AANKONDIGING: woensdag 4 september 2013 BIJLAGE B: INLICHTINGEN OVER PERCELEN PERCEEL NR. 001: PERCEEL 1

9 1 KORTE BESCHRIJVING Betreft bouwkundige werkzaamheden voor de gebouwen in Eindhoven en Den Bosch met een BVO van m2 2 CPVCLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: (Bouwwerkzaamheden) 3 HOEVEELHEID OF OMVANG 4 AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING 5 AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN PERCEEL NR. 002: PERCEEL 2 1 KORTE BESCHRIJVING Betreft bouwkundige werkzaamheden voor de gebouwen in Tilburg met een BVO van m2 2 CPVCLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: (Bouwwerkzaamheden) 3 HOEVEELHEID OF OMVANG 4 AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING 5 AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN PERCEEL NR. 003: PERCEEL 3 1 KORTE BESCHRIJVING Betreft bouwkundige werkzaamheden voor de gebouwen in Venlo en Sittard met een BVO van m2 2 CPVCLASSIFICATIE (GEMEENSCHAPPELIJKE WOORDENLIJST OVERHEIDSOPDRACHTEN) Hoofdopdracht Hoofdcategorieën: (Bouwwerkzaamheden) 3 HOEVEELHEID OF OMVANG 4 AFWIJKENDE DATUM VOOR DE DUUR VAN DE OPDRACHT OF DE AANVANG/VOLTOOIING 5 AANVULLENDE INLICHTINGEN OVER PERCELEN

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Nelleke Jansen Fax: +31 2860556 Email: LET_OP_JE_EIGEN_EMAIL_ADRES_INVULLEN@utrecht.nl,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Groot Salland Dr. van Thienenweg 1, 8025 AL Zwolle ( Nederland ) Ter attentie van: Job Looijenga Telefoon: +31 384556621,

Nadere informatie

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040

Nationale Loterij naamloze vennootschap van publiek recht. Plaats: Brussel Postcode: 1040 1/ 14 BE001 06/12/2013 - BDA nummer: 2013-527731 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) NS Groep N.V. Laan van Puntenburg 100, 3511ER UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Addy Stoutjesdijk Telefoon: +31 655846702, Email:

Nadere informatie

Muntcenter Plaats: Brussel Postcode: 1000

Muntcenter Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 12/02/2015 - BDA nummer: 2015-503593 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 08/05/2015 - BDA nummer: 2015-511809 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op:

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AAFM ten behoeve van Enexis BV Luchthavenweg 38, 5657EB Eindhoven ( Nederland ) Ter attentie van: J.J. Besselink Email: info@aanbestedingszaak.nl,

Nadere informatie

1/ 21 BE001 8/6/2015 - BDA nummer: 2015-514797 Standaardformulier 2 - NL Selectieleidraad verzekeringen Haviland Intercommunale IgSv

1/ 21 BE001 8/6/2015 - BDA nummer: 2015-514797 Standaardformulier 2 - NL Selectieleidraad verzekeringen Haviland Intercommunale IgSv 1/ 21 BE001 8/6/2015 - BDA nummer: 2015-514797 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 13 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Abdij Ter Kameren Plaats: Brussel Postcode: 1000

Abdij Ter Kameren Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 18 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 20/05/2014 - BDA nummer: 2014-511208 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Plaats: Brussel Postcode: 1000. Contactpunt(en): De Clercq Geert Tel. +32 22391105 T.a.v.: E-mail: geert.declercq@dibiss.fgov.

Plaats: Brussel Postcode: 1000. Contactpunt(en): De Clercq Geert Tel. +32 22391105 T.a.v.: E-mail: geert.declercq@dibiss.fgov. 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050

De Belgische Staat, vertegenwoordigd door Belnet, Staatsdienst met afzonderlijk beheer. Plaats: Brussel Postcode: 1050 1/ 13 BE001 17/9/2012 - BDA nummer: 2012-521112 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 12 BE001 9/5/2014 - BDA nummer: 2014-510300 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Contactpunt(en): Bart De Backer Tel. +32 25531880 T.a.v.: E-mail: bart.debacker@rwo.vlaanderen.be Fax

Contactpunt(en): Bart De Backer Tel. +32 25531880 T.a.v.: E-mail: bart.debacker@rwo.vlaanderen.be Fax 1/ 13 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 17/7/2015 - BDA nummer: 2015-518925 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 28/08/2014 - BDA nummer: 2014-519071 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 13 BE001 3/2/2014 - BDA nummer: 2014-502273 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Utrecht Vliegend Hertlaan 1 11, 3526 KT UTRECHT ( Nederland ) Ter attentie van: Olaf Verschoor Telefoon: +31 302860555, Fax:

Nadere informatie

1/ 12 BE001 14/03/2013 - BDA nummer: 2013-505279 Standaardformulier 2 - NL Uitbesteding Outplacement in kader van het Sociaal Interventiefonds

1/ 12 BE001 14/03/2013 - BDA nummer: 2013-505279 Standaardformulier 2 - NL Uitbesteding Outplacement in kader van het Sociaal Interventiefonds 1/ 12 BE001 14/03/2013 - BDA nummer: 2013-505279 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 15 BE001 31/03/2015 - BDA nummer: 2015-508060 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 16 BE001 15/9/2014 - BDA nummer: 2014-520543 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Kruidtuinlaan 50 8e verdieping Plaats: Brussel Postcode: 1000

Kruidtuinlaan 50 8e verdieping Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 03/05/2013 - BDA nummer: 2013-509183 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 14 BE001 24/11/2014 - BDA nummer: 2014-527125 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 18 BE001 02/03/2015 - BDA nummer: 2015-505189 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

E-mail: rik.decancq@marsh.com Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): http://www.ua.ac.

E-mail: rik.decancq@marsh.com Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): http://www.ua.ac. 1/ 13 BE001 25/6/2013 - BDA nummer: 2013-514351 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 1/ 16 BE001 23/07/2013 - BDA nummer: 2013-516796 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap. Plaats: Brussel Postcode: 1000

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap. Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 13 BE001 02/03/2012 - BDA nummer: 2012-504455 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie