ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2014 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2 INHOUD Februari 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen Missie en Visie Missie Visie Prioriteiten Diversiteitsplan Welzijnsplan Uitvoering van de Engagementen uit de Managementovereenkomst Engagementen inzake de beleidsnota Engagementen inzake de beleidsvoorbereiding en evaluatie en de toetsing van beleidsintenties Engagementen inzake de beleidsuitvoering door het departement Engagementen inzake de managementondersteunende dienstverlening Engagementen inzake de kwaliteitszorg en de interne controle Opvolging en rapportering Recurrente taken Addendum Afgeronde acties Acties uit de managementovereenkomst die geen mijlpaal hebben in maar nog niet werden afgerond Personeelsinzet Aantal VTE en loonkost per proces Aantal VTE per afdeling en proces Aantal personeelsleden en gemiddelde leeftijd per proces Begroting Recurrente taken departement : een aantal kerngegevens Welzijn en : een aantal kerngegevens VIPA: een aantal kerngegevens voor de afgelopen jaren Personeel Ondernemingsplan

3 Vooraf: Leeswijzer Bij de opmaak van het ondernemingsplan 2014 werd tegemoet gekomen aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 m.b.t. de inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering. Naast een aantal bepalingen rond o.a. het diversiteitsplan, welzijnsplan, worden entiteiten gestimuleerd om het jaarrapport te integreren in het nieuwe ondernemingsplan zodat de uitvoering en de planning getoetst kunnen worden. Om hieraan tegemoet te komen worden niet alleen de acties benoemd die aanwijsbare mijlpalen hebben in 2014 maar ook die acties die reeds afgerond zijn. Daarnaast worden ook in het ondernemingsplan van 2014 een aantal cijfers m.b.t. de recurrente werking over 2012 en 2013 meegegeven om zo aan de rapporteringsbehoefte te voldoen. Ten slotte wordt ook nog een zelfevaluatie m.b.t toegevoegd in de vorm van een rapport. 1. Algemene bepalingen Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (1 januari december 2015) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 december Deze overeenkomst concretiseert de taakstelling van het alsook het charter Politiek- Ambtelijke Samenwerking en stelt in artikel 2 onder andere: De bepalingen van de managementovereenkomst krijgen jaarlijks operationele invulling in een ondernemingsplan. Het voorliggende ondernemingsplan 2014 herneemt de strategische en operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst en geeft concrete invulling aan de acties die erbij geformuleerd werden. De focus ligt daarbij op de planning voor Op die manier is het ondernemingsplan een sturingsplan voor de uitvoering van de managementovereenkomst (cf. art. 4 managementovereenkomst): het bundelt mijlpalen bij de acties, geeft waar nodig enige duiding bij het streefdoel en vermeldt het ter zake relevante personeelsproces. Bij de invulling van het ondernemingsplan 2014 is rekening gehouden met de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 november Met dit ondernemingsplan wil het tegemoet komen aan de voorwaarden/bepalingen voor een ondernemingsplan gestipuleerd in deze beslissing. Het heeft de voorbije jaren een intern rapporteringsinstrument, met name MONDE, opgezet voor de opvolging van de doelstellingen en acties uit de Managementovereenkomst en onderliggende ondernemingsplannen. Daaruit werd geput voor de opname van mijlpalen in dit ondernemingsplan (cf. infra). Het ondernemingsplan 2014 bevat in eerste instantie die acties waarrond in 2014 actie wordt ondernomen in het. We maken hierbij volgend onderscheid: Acties waaraan 1 of meerdere mijlpalen voor 2014 werden gekoppeld; Acties uit de managementovereenkomst die afgerond zijn en bijgevolg ook geen mijlpaal hebben voor Ondernemingsplan

4 Naast de acties uit de managementovereenkomst die we op projectmatige manier opvolgen via MONDE in het ondernemingsplan, doet het uiteraard nog veel meer. Het gaat hier voornamelijk om acties uit de managementovereenkomst die een permanent karakter hebben en die acties die gekoppeld zijn aan het recurrente takenpakket van het, bijgevoegd als bijlage bij de managementovereenkomst. Deze taken worden binnen verschillende afdelingen opgevolgd via cijfers, rapporteringen aan de directieraad, We kiezen ervoor om deze acties niet afzonderlijk te benoemen en op te volgen in het ondernemingsplan op een projectmatige wijze maar willen wel benadrukken dat een groot deel van het personeel van het met deze taken elke dag bezig is. We willen in 2014 werk maken van het verder verduidelijken van de processen binnen ons en deze trachten te linken aan de personeelsinzet. Op deze manier kan het volledige takenpakket van het in beeld worden gebracht. Daarnaast willen we in 2014 ook verder werk maken van onze bijdrage aan de verschillende dashboards binnen ons beleidsdomein. Wat betreft het Dashboard Zorgaanbod gaan we verder kijken welke informatie nog kan geleverd worden voor het. Informatie rond de recurrente taken van het vindt u in punt 9 van dit ondernemingsplan. Ten slotte wordt om aan de rapporteringsverplichtingen te voldoen, een rapport m.b.t. de mijlpalen uit het Ondernemingsplan 2013 toegevoegd. In dit rapport wordt duidelijk gemaakt welke mijlpalen in 2013 op schema zitten of met vertraging waren. Ondernemingsplan

5 2. Missie en Visie 2.1. Missie Het Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil, samen met de agentschappen en in dialoog met de partners op het terrein, mee bouwen aan het beleid van de Vlaamse overheid, dat zorg op maat op een doeltreffende manier realiseert Visie Het Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staat ten dienste van de bevolking in Vlaanderen en in Brussel, en van de Vlaamse Regering. Het streeft ernaar om het welzijn en de gezondheid van de bevolking te verhogen op persoonlijk en algemeen maatschappelijk vlak om te komen tot een levenskwaliteit die de vergelijking met het Europese topniveau doorstaat. Daartoe inventariseert het de noden, behoeften en opportuniteiten van onze samenleving en het evalueert het ter zake gevoerde beleid. Dat beleid wordt uitgevoerd door het aansturen van organisaties, het scheppen van randvoorwaarden en door het zelf organiseren van eigen dienstverlening. Bij het uitvoeren en volbrengen van de vooropgestelde missie zal het zich voornamelijk laten leiden door de volgende principes. Participatie In de beleidsvoorbereiding en in de beleidsuitvoering wil het de inspraak en betrokkenheid bevorderen en zorgen voor een zo breed mogelijk bereik van het aanbod. Enerzijds wil het inspraak en betrokkenheid bevorderen bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Anderzijds wil het ervoor zorgen dat zijn aanbod een zo breed mogelijk bereik heeft. Hierbij geeft het bijzondere aandacht aan het voorkomen van uitsluitingmechanismen en aan het bereiken van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Subsidiariteit Het zoekt naar oplossingen die naar organisatievorm het best aansluiten bij de noden van de gebruiker van de dienstverlening. Daarnaast wil het de dienstverleners responsabiliseren voor de kwaliteit van hun aanbod. Het zal slechts voorstellen om eigen dienstverlening op te zetten, wanneer een evenwaardig initiatief hiertoe elders ontbreekt. Oplossingen op het meest geschikte bestuursniveau worden gezocht, alternatieven worden voorgelegd. Inclusiviteit Het overlegt bij de beleidsondersteuning en bij de eigen beleidsuitvoering met de relevante actoren binnen en buiten het Beleidsdomein in een geest van volwaardig partnerschap. Integrale kwaliteitszorg De interne werking van het wordt voortdurend in al haar aspecten geoptimaliseerd. Extern en intern stelt het zich klantgericht op en streeft het naar een voldoende en kwalitatief aanbod van diensten. Ondernemingsplan

6 Alle elementen die de efficiëntie van onze organisatie bepalen, worden voortdurend verbeterd. Het dynamische karakter mag hier zeker niet uit het oog worden verloren. Kennisdeling en -borging Het voert een gericht beleid m.b.t. het verwerven van beleidsrelevante informatie en zet een systeem op dat het delen van die kennis waarborgt. Ook voor de kennis over het eigen optreden en handelen, wordt een systeem van kennisdeling en -borging ontwikkeld. Internationale context Het positioneert zich in een internationale context. Dat betekent enerzijds dat internationaal relevante ontwikkelingen proactief worden gecapteerd. Anderzijds participeert het ook aan internationale fora waardoor het zijn expertise ter beschikking stelt van geïnteresseerde partners. Ondernemingsplan

7 3. Prioriteiten 2014 Prioriteiten 2014 De prioriteiten voor 2014 wat het betreft overlappen grotendeels met de planning van de secretaris-generaal voor het werkjaar ICT in de zorg (A44) Implementatie decreet gegevensdeling in de zorg (A44) Werk maken van indicatoren m.b.t. gezin (A75) Flanders Care -> algemeen (AD 1) Flanders Care -> leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid (AD1) (Kinder)armoede bestrijden (A1-A8-A70) Optimaliseren geïntegreerde rapportage (A89) Sleutelproject administratieve lastenverlaging (A 108) Werken aan organisatiebeheersing & BCM (A122) CAF-verbeteracties departement implementeren (A123) Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid > verbeteracties DEP (A126- A127) Ondernemingsplan/managementovereenkomst (A133-A134) Project doelstellingenmanagement binnen de VO (A64) Voorbereiding bijdrage Regeerakkoord/voorbereiding beleidsnota (A147) (A66) Zesde staatshervorming (AD17) De persoonlijke prioriteiten voor 2014 voor de secretaris-generaal zijn: Implementatie decreet gegevensdeling in de zorg (A44) ViA doorbraak Warme (A 85) Flanders Care -> algemeen (AD 1) Intersectorale aanpak hulpmiddelenbeleid (AD1) (Kinder)armoede bestrijden (A1-A8-A70) Coördineren implementatie management ondersteunende dienstverlening (MOD) in beleidsdomein -Nota Welgeteld (A127) Sleutelproject administratieve Lastenverlaging (A 108) Project doelstellingenmanagement binnen de VO (A64) Bijdrage Regeerakkoord / voorbereiding beleidsnota 2014 (A 147) (A66) Zesde staatshervorming (AD17) Transitietraject Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (A33) Ondernemingsplan

8 4. Diversiteitsplan In de managementovereenkomst van het wordt een doelstelling gewijd aan het diversiteitsbeleid. Ondertussen bepaalde de Vlaamse Regering voor 3 kansengroepen aangepaste streefcijfers. Personeelsleden met een migratieachtergrond: 4% tegen 2015; Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte: 3% tegen 2015; Vrouwen in managementfuncties: 33% vrouwen in kaderfuncties en 33% vrouwen in topfuncties tegen Het departement zet zich in om verder te evolueren naar deze streefcijfers. In het ondernemingsplan 2014 van het departement vindt u de betreffende mijlpalen terug onder actie A 115 en A116. Wat de diversiteitsstreefcijfers betreft van de voorgaande jaren vindt u hieronder een aantal grafieken. Daarnaast organiseert het in 2014 in samenwerking met andere entiteiten van het BD een sensibiliseringsactie rond mobiliteitshandicap. Ondernemingsplan

9 Ondernemingsplan

10 5. Welzijnsplan Het jaaractieplan 2014 is gebaseerd op het globaal preventieplan van het. Voor 2014 staan volgende acties op de agenda: Deelname aan de griepvaccinatiecampagne; Preventieve medische check-up 45+ Opvolgen van het gezondheidstoezicht U vindt als bijlage bij het ondernemingsplan 2014 het jaaractieplan. 6. Uitvoering van de Engagementen uit de Managementovereenkomst In de volgende tabel wordt, geclusterd conform de Managementovereenkomst en vastgehangen aan de strategische en operationele doelstellingen, per actie het nummer uit respectievelijk de Managementovereenkomst en MONDE opgenomen. Uiteraard wordt ook de actie zelf opgenomen met daarbij de mijlpalen die gelden voor Waar relevant wordt voor een goed begrip duidende commentaar voorzien. De verantwoordelijke afdeling krijgt een plaats en tot slot vermelden we het proces in kwestie uit het personeelsplan waaronder de actie valt. Omdat er (vooralsnog) geen sluitende band bestaat tussen de acties en mijlpalen enerzijds en de processen in het personeelsplan (met inbegrip van de daaraan gelinkte personeelsinzet) anderzijds, heeft deze melding enkel een indicatieve betekenis. Aanvullend voegen we in het volgende hoofdstuk wel twee globale overzichtstabellen van de personeelsinzet toe, zoals die zijn gedistilleerd uit het personeelsplan. Per rubriek vindt u de acties waarvoor in 2014 mijlpalen werden geformuleerd. Daarnaast vindt u aan het einde van het hoofdstuk een opsomming van alle afgeronde acties uit de managementovereenkomst. 6.1 Engagementen inzake de beleidsnota SD1 OD1 We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken. We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces Ondernemingsplan

11 A1 332 We stimuleren de samenwerking tussen de CAW s, de verenigingen waar armen het woord nemen en de instituten voor samenlevingsopbouw. A2 333 We stimuleren eerstelijnswelzijnswerk om een gezamenlijk actief preventiebeleid te voeren door probleemsignalerende acties te ondernemen. A3 335 We bouwen de onthaalwerking en het psychosociaal begeleidingsaanbod van de CAW s uit. Goedkeuring BVR sopbouw door VR Opstellen MB met resultaatsgerichte indicatoren voor sector samenlevingsopbouw Uitwerken van een voorstel van programmatie i.s.m. sector (rekening houdend met actuele wetenschappelijke onderzoeken) 31/03/2014 Welzijn en 31/03/2014 Welzijn en 31/12/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid A5 331 We versterken de samenwerking tussen enerzijds het AW, verenigingen waar armen het woord nemen en samenlevingsopbouw en anderzijds de lokale besturen. Deelname aan wg SAW-VVSG m.b.t. actualisatie en uitbreiding samenwerkingsprotocol Advies aan minister omtrent voorstel aan nieuw samenwerkingsprotocol 30/06/2014 Welzijn en 30/06/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid A8 339 We houden in elke entiteit rekening met mensen in armoede en benutten er meer samenwerkings - mogelijkheden. Hierbij is er bijzondere aandacht voor armoede en gezondheid, de problematiek van gekleurde armoede, de mensen in schulden en naar personen met een laag opleidingsniveau. Voorstel van implementatie m.b.t. structurele uitbouw lokale pro-actieve dienstverlening ter bestrijding van onderscherming, uitwerken en in praktijk brengen 31/12/2014 Cfr. BELMO 362 Welzijn en Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

12 SD3 OD1 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren Jeugdhulp geldt als een speerpunt in het beleid van de minister. We willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We bereiden de implementatie voor van de intersectorale toegangspoort via vier beleidslijnen. A We finaliseren de experimentfase van de knelpuntdossiers en bereiden een structurele inbedding van de aanpak van deze dossiers voor. A We evalueren het decreet Integrale Jeugdhulpverlening op zijn effectiviteit en efficiëntie. Decreet IJH in uitvoering 1/03/2014 Cfr. A15,monde 327 Beleidsontwikkeling Overdracht van de intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen naar het agentschap Jongerenwelzijn Opmaak uitvoeringsbesluit pilootregio (decreet IJH) Ontwerp van besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoerig van decreet IJH 01/03/2014 Door overdracht van verscheidene elementen van IJH naar Jongerenwelzijn 31/01/2013 Bepaalde artikels decreet IJH treden vroeger in werking id pilootregio. Ontwerp BVR regelt de oprichting en werking van de ITP, de gemandateerde voorzieningen en de werking van de gerechtelijke jeugdhulp in die regio 01/03/2014 Opmaken nodige besluiten zodat decreet in uitvoering kan gaan in Vlaanderen op 1/3/2014 Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling SD3 OD2 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren We realiseren een toegankelijke en beschikbare dienstverlening waarbij aandacht is voor de facetten eigen aan de leefsituatie en zorgnoden van de specifieke doelgroepen. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We ondersteunen en voeden de totstandkoming van het nieuwe Ouderenbeleidsplan. 319 Eindevaluatie nieuw ouderenbeleidsplan Publicatie uitvoeringsbesluit 31/12/2013 BVR principieel goedgekeurd door Vlareg op 8/11/2013. Advies Raad van State aangevraagd. Beleidsontwikkeling 15/04/2014 Beleidsontwikkeling Ondernemingsplan

13 A We verhogen de toegang tot en de kwaliteit van schuldbemiddeling door subsidiëring van de instellingen. A We differentiëren de thuislozenzorg op basis van een wetenschappelijk onderbouwd monitoringsysteem. Definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit 28/02/2014 BVR is principieel goedgekeurd op Vlareg Welzijn en Uitvoering geven aan uitvoeringsbesluit 30/06/2014 Welzijn en Verder uitbouwen en verfijnen THULOZO 31/12/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Monitoren en evalueren beleid Lokale en regionale strategieën inzake daken thuisloosheid ondersteunen 31/12/2014 Welzijn en Monitoren en evalueren beleid A We bouwen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden verder uit. Opvolgen uitvoering masterplan gevangenissen Opstart nieuwe gevangenis Beveren Uitbreiding capaciteit in gevangenissen Noorderkempen Opvolgen evolutie bouw forensische psychiatrische centra 31/12/2014 Welzijn en 31/12/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

14 SD4 OD1 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We passen het sectorbesluit K&G aan rekening houdend met het nieuwe decreet op de kinderopvang. A We passen het sectorbesluit VAPH aan rekening houdend met de persoonsvolgende financiering. Krachtlijnen uittekenen 28/02/2014 VIPA Ontwerp BVR en nota VR opmaken. 31/03/2014 VIPA Advies IF inwinnen. 30/04/2014 VIPA Principiële goedkeuring. 31/07/2014 VIPA Krachlijnen uittekenen 28/02/2014 VIPA Ontwerp BVR en nota VR opmaken 31/03/2014 VIPA A In uitvoering van de al in 2010 met de vzw Enter afgesloten overeenkomst gaan we verder met het in kaart brengen van goede praktijken die de (fysieke) toegankelijkheid van het private gedeelte van voorzieningen waarborgen. Advies IF inwinnen 30/04/2014 VIPA Principiële goedkeuring 31/07/2014 VIPA Inspiratiebundel toegankelijkheid instellingen voor personen met een handicap 26/01/2015 De analysefase is opgestart voor de uitwerking van deze inspiratiebundel. In de loop van het jaar 2014 zal daarop de ontwikkelingsfase en finalisering volgen waarbij de eindoplevering voorzien wordt begin VIPA Ondernemingsplan

15 SD4 OD2 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We bouwen aan een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A In het kader van de actualisatie van de VIPA criteria duurzaamheid zullen we voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken waarmee we de integrale duurzaamheid kunnen meten en tevens duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces kunnen stimuleren. A We intensifiëren de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en met de agentschappen AGION en VMSW A We ontwikkelen een leidraad voor een éénduidige sectoroverschrijdende regelgeving voor brandveiligheid. Start fase 2 (werkbare draftversie) Oplevering fase 2 03/01/ /08/2014 De tweede fase behelst een analyse en bevraging van de stakeholders, waaruit een aanbevelingsnota wordt opgemaakt, en daaropvolgend de ontwikkeling van een hanteerbare en werkbare eerste versie van het instrument. Bekendmaking resultaten ontwerpen Pilootprojecten Zorg (PPZ) Toepassen LLC-module en toegankelijkheid op ontwerpplannen ontwerpers Ontwerp BVR brandveiligheid jongerenwelzijn als leidraad voor toekomstige regelgeving brandveiligheid. Uitbreiding BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen naar groepen assistentiewoningen en dagopvangcentra als leidraad voor toekomstige regelgeving brandveiligheid. Eindrapport van de omvattende studie brandveiligheid in nieuwe concepten voor zorgvoorzieningen. 10/02/2014 Resultaten van deze ontwerpoefening bekend gemaakt op colloquium einde PPZ vanaf dan begeleiding projecten Vanaf maart-april 2014 Na gunning opdrachten opstarten 30/09/2014 De uitgangspunten die bij het uitwerken van het BVR brandveiligheid Jongerenwelzijn worden gehanteerd, zullen gebruikt worden voor het opstellen van de sectoroverschrijdende leidraad 30/09/2014 De uitgangspunten die bij het uitwerken van de uitbreiding van het BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen worden gehanteerd, zullen gebruikt worden voor het opstellen van de sectoroverschrijdende leidraad. 31/12/2014 De aanbevelingen en conclusies van het rapport zullen mee opgenomen worden in de leidraad. VIPA VIPA VIPA VIPA VIPA VIPA Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

16 SD4 OD3 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We versterken het vrijwilligerswerk om zo vorm te geven aan een zorgzame en participatieve samenleving A We zorgen voor de afstemming van de taakverdeling van de steunpunten vriijwilligerswerk Opvolgen herwerking website 31/12/2014 Welzijn & Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

17 SD5 OD1 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We staan in voor de juridische uitwerking van een nieuw decreet betreffende het netwerk voor welzijnsen gezondheidsinformatie. Definitieve goedkeuring decreet begeleiden en de uitvoering voorbereiden 31/03/ /12/ de principiële goedkeuring op Vlareg 20/12/2013 Beheersmonitoring Beleidsontwikkeling Operationeel maken van het agentschap voorbereiden 31/12/2014 Samenstelling raad van bestuur voor bereiden en secretariaat organiseren. Beheersmonitoring Beleidsontwikkeling Kern Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

18 A We organiseren cliëntgerichte en beleidsgerichte informatie-uitwisseling met maximaal hergebruik van beschikbare bestuurlijke informatie. Periodiek overleg met VVP en huis van Gezondheid Brussel Samenwerking met VVP en Huis voor gezondheid, geopunt door middel van hergebruik open data Samenwerking met VVP en Huis voor gezondheid door middel van hergebruik van rapporten Dashboard Flanders Care ontwikkelen en in productie nemen Dashboard Boordtabellen rond zorgberoepen ontwikkelen en in productie nemen proof of concept (POC) Sociale Secretariaten uitvoeren in samenspraak met de partners 31/12/2014 Beheersmonitoring CoBRHA-datamodel (Common Kenniscentrum Base Registry for Health Care Actors) en andere open data Kwartaalrapport + verdere aanpassing van DB Zorgaanbod en DB Demografie Kenniscentrum 31/05/2014 Kenniscentrum 31/05/2014 In opdracht van de zorgambassadeur de evoluties van de zorgberoepen systematisch opvolgen 31/12/2014 VIA gegevens kunnen eenvoudiger uit de database van de sociale secretariaten worden gehaald. Voor zover medewerking van de partners gegarandeerd is Ondernemingsplan

19 365 Actieplan e-zorgzaam Vlaanderen We volgen op en nemen de nodige acties opdat de basisidentificatiedata van alle erkende zorgvoorzieningen van het beleidsdomein(en alle erkende zorgverleners) opgenomen zijn en automatisch bijgewerkt worden in CoBRHA. We doen een concreet voorstel om zorgvoorzieningen en hun uitbatingsplaatsen intersectoraal en interbestuurlijk te kunnen identificeren met gemeenschappelijke sleutels We zorgen er voor dat alle zorgvoorzieningen die erkend worden binnen het geregistreerd zijn bij ehealth, voor zover er toepassingen zijn die dat vereisen Als het decreet op de gegevensdeling in de zorg wordt goedgekeurd, sensibiliseren we het ruime publiek over het vereiste informed consent. We overleggen driewekelijks met Smals / Eranova / ehealth en maken daar afspraken over de verantwoordelijkheden, rollen en samenwerking in de aansturing van / opvolging van de Vlaamse zorgvoorzieningen bij ehealth, tot de door de Vlaamse zorgvoorzieningen gemelde problemen herleid zijn tot een aanvaardbaar niveau (max. 1 op 10 van de registraties) en op gepaste en aanvaardbare wijze aangepakt / opgelost worden (80 % van de incidenten opgelost in maximaal tien werkdagen). We overleggen met de andere overheden in de ehealth Authentic Soruce Group, tot we met minstens 1 van deze overheden in minstens 1 dossier op een gestroomlijnde, elektronische wijze kunnen samenwerken. Release 1.0 in maart 2014 (publicatie van de thesaurus als thesauruswebsite) met een beperkte set van termen m.b.t. de intersectorale toegangspoort. 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/03/2014 Beheersmonitoring Ondernemingsplan

20 A We ontwikkelen een elektronisch gedetineerdenopvolgingssysteem (GOS) Organiseren van een contentgroep om de definities inzake zorgaanbod te definiëren en te hergebruiken in nieuw GKB (klantenbestand) en Dashboard zorgaanbod. Afstemmen GOS op SIDISSUITE en e- dossier CAW 31/08/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Welzijn & samenleving Uitvoeren beleid A We ontwikkelen een aanpak voor het verzamelen van beleidsrelevante indicatoren. DB GABI 31/12/2014 Verdere concretisering van dashboard met aanvulling van bestaande interne en externe indicatoren. Cfr. A75 Kenniscentrum SD5 OD2 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We willen de procedures van erkenning en subsidiëring van de verschillende werkvormen in het Beleidsdomein, over de grenzen van agentschappen en afdelingen heen, optimaliseren en maximaal op elkaar afstemmen, om zo zowel de operationele efficiëntie als de beleidsrelevantie ervan te verhogen. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We coördineren de werkgroep(en) financiering om te komen tot meer operationele efficiëntie en een meer beleidsrelevante intersectorale gegevensopbouw en verwerking, in eerste instantie via het uniformiseren van de anciënniteitberekening en de indexeringsmechanismen. Sectoranalyses van voorzieningen BJB en pmh klaar 10/02/2014 Tegen eind januari zullen we de jaarrekeningen analyseren van de voorzieningen van de BJB en de voorzieningen voor pmh. Sectoranalyses van overige sectoren klaar 01/05/2014 Tegen begin mei analyseren we de jaarrekeningen van de overige sectoren, op de sector GGZ na. Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling Ondernemingsplan

21 SD5 OD3 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We ondersteunen de voorwaarden voor een goed bestuur van de sociale ondernemingen in de welzijns- en gezondheidssector om zo het professioneel ondernemerschap en de zorgethiek in ons beleidsdomein te stimuleren. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We coördineren de totstandkoming van een code voor goed bestuur in sociale ondernemingen. Overleg met werkveld i.v.m. deugdelijk bestuur 01/01/2014 Zodra de handleiding deugdelijk bestuur is goedgekeurd door de Beleidsraad, kunnen we deze bespreken met het terrein en op basis daarvan bijwerken. We beogen overleg in maart /04/2014 Het voorzien van wettelijke bepalingen inzake deugdelijk bestuur werd als niet wenselijk gezien, zowel door de Inspectie (niet controleerbaar) als door de agentschappen. We werken momenteel een handleiding voor deugdelijk bestuur uit tav de social profitvoorzieningen. We willen deze in feb voorleggen aan de Beleidsraad en daarna overleggen met het terrein. Doelstelling: goedkeuring en verzending naar de sector voor het einde van de legislatuur. Beleidsontwikkeling Wettelijke bepaling deugdelijk bestuur (actie gestopt) Handleiding deugdelijk bestuur 11/05/2014 We werken momenteel een handleiding voor deugdelijk bestuur uit tav de social profitvoorzieningen. We willen deze in feb voorleggen aan de Beleidsraad en daarna overleggen met het terrein. Doelstelling: verzending naar de sector voor het einde van de legislatuur. Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling Ondernemingsplan

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken

Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019. Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Toelichting bij de nota Opvolging van doelstellingen in de regeerperiode 2014-2019 Dieter Vanhee Departement Bestuurszaken Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 Regeerakkoord 2014-2019 We verminderen

Nadere informatie

Art. 6 Missie Departement 7 Art. 7 Visie Departement 7

Art. 6 Missie Departement 7 Art. 7 Visie Departement 7 Managementovereenkomst Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 2011-2015 versie 20, 3 november 2010 aangepast vóór begrotingsakkoord goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 december 2010 H O O

Nadere informatie

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg

Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin. Samen bouwen aan beleid en zorg Departement Welzijn Volksgezondheid & Gezin Samen bouwen aan beleid en zorg Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaamse minister Strategische adviesraad voor het Vlaamse welzijns-, gezondheids-

Nadere informatie

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande

De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande De meerjarige ondernemingsplannen binnen de Vlaamse overheid Les plans d entreprises pluriannuels au sein de l administration Flamande Martin Ruebens Secretaris-generaal Departement Kanselarij en Bestuur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Seminarie ondernemingsplan. 13 november Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Seminarie ondernemingsplan 13 november 2015 Getuigenis vanuit het departement Economie, Wetenschap en Innovatie Presentatie is opgebouwd rond een aantal vragen die ons werden voorgelegd door de initiatiefnemers

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning

FUNCTIEFAMILIE 4.1 Beleidsondersteuning Doel van de functiefamilie Goed onderbouwde en kwalitatieve beleidsvoorstellen doen teneinde de beleidsbepaler(s) zoals bv de Vlaamse Regering, de functionele ministers in staat te stellen de juiste beleidsbeslissingen

Nadere informatie

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid

Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 I. Inleiding Samenwerking, dialoog en vertrouwen Kwaliteitsvolle besluitvorming Uitbouw Departement Kanselarij en Bestuur Specifieke horizontale prioriteiten

Nadere informatie

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel?

Beleidsplanning in Geel. Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Beleidsplanning in Geel Welke plaats heeft gezondheid in dit geheel? Geel sterk stijgend aantal inwoners - 2013: 38.238 (+ 13,5% t.o.v. 2000) grote oppervlakte: stedelijke kern landelijke deeldorpen

Nadere informatie

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing

Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing Wat u zeker moet weten over Audit Vlaanderen & de Leidraad Organisatiebeheersing VOOR LOKALE BESTUREN AUDIT VLAANDEREN www.auditvlaanderen.be 1 Inhoud AUDIT VLAANDEREN 5 INTERNE CONTROLE OF ORGANISATIEBEHEERSING?

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009

Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Bijdrage Regeerakkoord (seminarie Alden Biesen) MOVI Colloquium Beter Besturen, Beter Regeren Woensdag 13 mei 2009 Aanzet > Bijdrage regeerakkoord voor aantredende regering na 7 juni > Horizontale thema

Nadere informatie

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9

AuditchArter VAn het AGentSchAp Audit VLAAnderen 1 / 9 Auditcharter Van HET AGENTSChap AUDIT VLAANDEREN 1 / 9 Inhoudsopgave MISSIE VAN HET AGENTSCHAP AUDIT VLAANDEREN... 3 ONAFHANKELIJKHEID... 4 OBJECTIVITEIT EN BEKWAAMHEID... 5 KWALITEIT VAN DE AUDITWERKZAAMHEDEN...

Nadere informatie

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan

VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan VLAAMSE OUDERENRAAD Advies 2014/3 naar aanleiding van het Vlaams Ouderenbeleidsplan 2015-2020 Vlaamse Ouderenraad vzw 5 november 2014 Koloniënstraat 18-24 bus 7 1000 Brussel Advies 2014/3 naar aanleiding

Nadere informatie

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen

Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Operationeel plan 2013 Vlaams Agentschap voor Internationale Samenwerking Strategische en operationele doelstellingen Strategische Doelstelling Operationele Doelstelling Prestatie Omschrijving activiteit

Nadere informatie

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen BIJLAGE 2 Decreet van 30 april 2004 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Dit decreet wil onder meer de ontwikkeling van een lokaal ouderenbeleid

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Hoofdstuk I. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van

Nadere informatie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie

Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Het ondernemingsplan als beheersinstrument in de Vlaamse Overheid voor interne opvolging en dialoog tussen politiek en administratie Een vergelijking van de inhoud en gebruik van ondernemingsplannen 2015

Nadere informatie

Memorie van toelichting

Memorie van toelichting [Voorontwerp van] decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid

Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid VR 2017 2402 DOC.0170/2BIS Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING

MEDEDELING AAN DE VLAAMSE REGERING De minister president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en armoedebestrijding

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR

WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR WERKPLUS WAREGEM FUNCTIE- EN COMPETENTIEPROFIEL ADJUNCT - DIRECTEUR 2/6 FUNCTIEBESCHRIJVING: Adjunct - Directeur Datum opmaak: 22-01-2012 Door: Nancy Cantens (Mentor consult) Datum bijwerking: Door: Reden

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement

FUNCTIEFAMILIE 5.3 Projectmanagement Doel van de functiefamilie Leiden van projecten en/of deelprojecten de realisatie van de afgesproken projectdoelstellingen te garanderen. Context: In lijn met de overgekomen normen in termen van tijd,

Nadere informatie

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling

Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO. Advies. Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling Brussel, 8 juli 2009 07082009_SERV-advies projecten VSDO Advies Projecten Vlaamse strategie duurzame ontwikkeling 1. Inleiding Op 8 juni 2009 werd de SERV om advies gevraagd over de fiches ter invulling

Nadere informatie

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid

Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Garanties voor hulpcontinuïteit in de overgang naar meerderjarigheid Trefdag Jong en zonder (t)huis 2 juni 2017 David Debrouwere Afdelingshoofd Voorzieningenbeleid Jongerenwelzijn Inhoud Actieplan jongvolwassenen

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN HUISHOUDELIJK REGLEMENT INTERSECTORAAL REGIONAAL OVERLEG JEUGDHULP WEST-VLAANDEREN Inleidende bepaling Gebruikersparticipatie vormt een rode draad doorheen Integrale Jeugdhulp en de werking van het IROJ.

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014

Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 Observatorium voor Gezondheid en Welzijn OPERATIONEEL PLAN 2011-2014 1. OPDRACHTEN VAN HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 1.1 Wettelijke basis De opdrachten van het Observatorium staan opgesomd

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van

Nadere informatie

Effecten van prestatie-audits op de Vlaamse Administratie: een praktijkverhaal voor welzijn, volksgezondheid en gezin

Effecten van prestatie-audits op de Vlaamse Administratie: een praktijkverhaal voor welzijn, volksgezondheid en gezin Effecten van prestatie-audits op de Vlaamse Administratie: een praktijkverhaal voor welzijn, volksgezondheid en gezin In het Beleidsdomein WVG bouwt het departement samen met de agentschappen aan zorg

Nadere informatie

VR MED.0146/5TER

VR MED.0146/5TER VR 2017 3103 MED.0146/5TER Voortgangsverslag Horizontaal en Verticaal Permanent Armoedeoverleg Periode september 2014 maart 2017 Mensen in armoede hebben vaak problemen op verschillende levensdomeinen.

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Afdeling Beleidsontwikkeling

Afdeling Beleidsontwikkeling Afdeling Beleidsontwikkeling Inhoudstafel ALGEMEEN LUIK... 3 WERKING VAN DE AFDELING... 3 DOCUMENTBEHEER... 3 Serie: documenten mbt het document- en archiefbeheer van de afdeling... 3 ADMINISTRATIEF BEHEER...

Nadere informatie

ADVIES Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ADVIES Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin ADVIES Beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Op 26 oktober 2009 diende minister Vandeurzen zijn beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in bij het Vlaams Parlement. In dit beleidsdocument

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus

Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus VJR-20100511 Inputnota Vlaamse Jeugdraad: lokaal jeugdbeleid in de nieuwe gemeentelijke beleids- en beheerscyclus Inleiding De Vlaamse regering wil de lokale sectorale en thematische beleidsplannen, waaronder

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van decreet houdende regeling tot erkenning en subsidiëring van een Vlaamse organisatie ter ondersteuning

Nadere informatie

Centra voor Integrale Gezinszorg

Centra voor Integrale Gezinszorg Centra voor Integrale Gezinszorg Regelgeving: 1. Besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 1997 tot regeling van de erkenning en subsidiëring van de centra voor integrale gezinszorg (B.S.27.XI.1997)

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015

Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Seminarie Ondernemingsplan 13 november 2015 Ondernemingsplan ABB 2015: een praktijkgetuigenis Ondernemingsplan ABB 2015 Situering ABB Specifieke context Opmaak & structuur Inhoud in de kijker Opvolging

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie

Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Zorg om talent: van inzicht naar implementatie Johan Hellings voorzitter Zorgvernieuwingsplatform ViA Ronde Tafel, Brussel, 18 februari 2013 Flanders Care Bredere kader = Gekaderd in doorbraak warme samenleving

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal

DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE. Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal DEPARTEMENT WERK EN SOCIALE ECONOMIE Dirk Vanderpoorten Secretaris Generaal STUDIEDAG BBB EN DEUGELIJK BESTUUR BINNEN DE VLAAMSE OVERHEID 7 mei 2009 1 Werkgroep II: Taakafbakening tussen een heilige Drievuldigheid

Nadere informatie

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013

Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 Addendum 1 horende bij de beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor de periode 2008-2013 1. Inleiding Tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur

FUNCTIE/ORGAAN: Directeur FUNCTIE/ORGAAN: Directeur Functiedoel: - De directeur is de eindverantwoordelijke van het PVT De Landhuizen en is verantwoordelijk voor de realisatie van de missie, de visie en het beleid binnen de doelstellingen

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014

Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril. Eddy Guilliams 1 april 2014 Doelstellingenmanagement en monitoring vanuit de auditbril Eddy Guilliams 1 april 2014 Agenda Interne controle/ organisatiebeheersing en audit Wie zijn we? Doelstellingen en monitoring in de leidraad organisatiebeheersing

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin

SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin SOM-standpunt organisatie- en beheerstructuur Beleidsdomein Welzijn, Gezondheid & Gezin 1. Inleiding Ten gevolge van de zesde staatshervorming wordt een aantal bevoegdheden van het federale beleidsniveau

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING De viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft:

Nadere informatie

nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan

nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 793 van LORIN PARYS datum: 16 juli 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden - Strategisch plan Justitiehuizen

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING. Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring VR 2017 2402 DOC.0170/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN,VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Voorontwerp van decreet betreffende het lokaal sociaal beleid Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Gezondheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Gezondheid" SCSZG/16/085 BERAADSLAGING NR. 16/040 VAN 19 APRIL 2016 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR EN AAN HET

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 459 (2011-2012) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZIT TING 2011-2012 17 NOVEMBER 2011 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van mevrouw Elke ROEX betreffende het waarborgen van het recht op kinderopvang

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM

AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM AFSPRAKENNOTA tussen OCMW-RAAD en MANAGEMENTTEAM De Raad voor Maatschappelijk Welzijn maakt met de OCMW-secretaris mede namens het managementteam de hiernavolgende afspraken over de onderlinge samenwerking

Nadere informatie

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011

STUDIEDAG. Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 STUDIEDAG Projectmatig werken in lokale overheden LEUVEN 27 oktober 2011 1. 2. 3. 4. Voorstelling Stad en OCMW Roeselare Inleiding Beleidscyclus Projectmatig werken 2 - Studiedag - Projectmatig werken

Nadere informatie

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010

Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 Ex ante evaluatie van beleid en regelgeving: focus op impact assessments VEP studiedag 30 april 2010 «Ik wil mensen in armoede een transparant model aanreiken waarmee zij kunnen toetsen of een beleidsmaatregel

Nadere informatie

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1

Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 1 Decreet van 17 oktober 2003 (BS 10 november 2003) betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE

BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE BIJLAGE 2 WEDERZIJDSE AFSPRAKEN TUSSEN LOGO ANTWERPEN GEMEENTE IN HET KADER VAN GEZONDE GEMEENTE SITUERING Deze afsprakennota kadert binnen de ruimere samenwerking tussen de gemeente en Logo Antwerpen

Nadere informatie

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME

MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME VLAAMS MINISTER VAN FINANCIEN EN BEGROTING EN RUIMTELIJKE ORDENING NOTA AAN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

Eén gezin één plan. Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Eén gezin één plan Meer capaciteit en samenwerking in de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Inhoud De oproep Context en beleidskeuzes Finaliteit van de oproep: één gezin, één plan Samenstelling en uitbouw

Nadere informatie

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG

PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG PROJECTPLAN REGISTRATIESYSTEEM PRIVATE VOORZIENINGEN BIJZONDERE JEUGDZORG Stefaan VIAENE Johan PEETERS 30 maart 2007 1 A. CONTEXT VAN HET PROJECT - Doelstelling 32 van het Globaal Plan bepaalt: We geven

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie VCP/NCP-werking Evaluatie National Contact Point (NCP) werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP) Het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma (VCP)

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities

Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en definities BIJLAGE 3 Decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid (met uitvoeringsbesluit) Het Lokaal Sociaal Beleid heeft als doel de sociale grondrechten voor iedereen te realiseren. Via de opmaak

Nadere informatie

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement

Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Link tussen ondernemingsplan en tool doelstellingenmanagement Infosessie ondernemingsplan 12 januari 2015 1/ Situering: Project doelstellingenmanagement Doel: Tool als onderdeel van VO-project doelstellingenmanagement

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere

Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus. Tom Van Laere Het ondernemingsplan: nut van een betere koppeling met de begrotingscyclus Tom Van Laere Inhoud Inleiding Overkoepelende aandachtspunten prestatiegericht begroten Prestatiebegroting: wat en waarom? Historiek

Nadere informatie

VR DOC.1027/2

VR DOC.1027/2 VR 2015 0910 DOC.1027/2 Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het subsidiëren van operationele groepen inzake het Europees Partnerschap voor Innovatie - netwerk voor de productiviteit en duurzaamheid

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota?

Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? GELIJKEKANSENBELEID Wat waren de voornemens, volgens het regeerakkoord en de beleidsnota? In het regeerakkoord werd aangegeven dat het Vlaams beleid streeft naar een volwaardige participatie voor iedereen

Nadere informatie

HR beleidsplan departement LV

HR beleidsplan departement LV HR beleidsplan departement LV Filip Grauls Donderdag 30 september 2010 1 Agenda De aanleiding Het resultaat Het vervolg Aandachtspunten 2 1 1. De aanleiding Eyeopener EFQM zelfevaluatie 2007 Probleemstelling

Nadere informatie

Pilootproject VVM De Lijn

Pilootproject VVM De Lijn Pilootproject VVM De Lijn Netwerk organisatiebeheersing 24 januari 2013 Dominiek Viaene VVM De Lijn Jo Fransen IAVA Agenda 1. Kerncijfers VVM De Lijn 2. Situering pilootproject single audit 3. Methodiek

Nadere informatie