ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERNEMINGSPLAN 2014 Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin"

Transcriptie

1 ONDERNEMINGSPLAN 2014 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

2 INHOUD Februari 2014 Inhoud 1. Algemene bepalingen Missie en Visie Missie Visie Prioriteiten Diversiteitsplan Welzijnsplan Uitvoering van de Engagementen uit de Managementovereenkomst Engagementen inzake de beleidsnota Engagementen inzake de beleidsvoorbereiding en evaluatie en de toetsing van beleidsintenties Engagementen inzake de beleidsuitvoering door het departement Engagementen inzake de managementondersteunende dienstverlening Engagementen inzake de kwaliteitszorg en de interne controle Opvolging en rapportering Recurrente taken Addendum Afgeronde acties Acties uit de managementovereenkomst die geen mijlpaal hebben in maar nog niet werden afgerond Personeelsinzet Aantal VTE en loonkost per proces Aantal VTE per afdeling en proces Aantal personeelsleden en gemiddelde leeftijd per proces Begroting Recurrente taken departement : een aantal kerngegevens Welzijn en : een aantal kerngegevens VIPA: een aantal kerngegevens voor de afgelopen jaren Personeel Ondernemingsplan

3 Vooraf: Leeswijzer Bij de opmaak van het ondernemingsplan 2014 werd tegemoet gekomen aan de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 november 2012 m.b.t. de inhoud en implementatie van het jaarlijks ondernemingsplan en de jaarlijkse uitvoeringsrapportering. Naast een aantal bepalingen rond o.a. het diversiteitsplan, welzijnsplan, worden entiteiten gestimuleerd om het jaarrapport te integreren in het nieuwe ondernemingsplan zodat de uitvoering en de planning getoetst kunnen worden. Om hieraan tegemoet te komen worden niet alleen de acties benoemd die aanwijsbare mijlpalen hebben in 2014 maar ook die acties die reeds afgerond zijn. Daarnaast worden ook in het ondernemingsplan van 2014 een aantal cijfers m.b.t. de recurrente werking over 2012 en 2013 meegegeven om zo aan de rapporteringsbehoefte te voldoen. Ten slotte wordt ook nog een zelfevaluatie m.b.t toegevoegd in de vorm van een rapport. 1. Algemene bepalingen Dit ondernemingsplan is opgemaakt in uitvoering van de managementovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en het Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (1 januari december 2015) zoals goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 december Deze overeenkomst concretiseert de taakstelling van het alsook het charter Politiek- Ambtelijke Samenwerking en stelt in artikel 2 onder andere: De bepalingen van de managementovereenkomst krijgen jaarlijks operationele invulling in een ondernemingsplan. Het voorliggende ondernemingsplan 2014 herneemt de strategische en operationele doelstellingen uit de managementovereenkomst en geeft concrete invulling aan de acties die erbij geformuleerd werden. De focus ligt daarbij op de planning voor Op die manier is het ondernemingsplan een sturingsplan voor de uitvoering van de managementovereenkomst (cf. art. 4 managementovereenkomst): het bundelt mijlpalen bij de acties, geeft waar nodig enige duiding bij het streefdoel en vermeldt het ter zake relevante personeelsproces. Bij de invulling van het ondernemingsplan 2014 is rekening gehouden met de beslissing van de Vlaamse Regering van 16 november Met dit ondernemingsplan wil het tegemoet komen aan de voorwaarden/bepalingen voor een ondernemingsplan gestipuleerd in deze beslissing. Het heeft de voorbije jaren een intern rapporteringsinstrument, met name MONDE, opgezet voor de opvolging van de doelstellingen en acties uit de Managementovereenkomst en onderliggende ondernemingsplannen. Daaruit werd geput voor de opname van mijlpalen in dit ondernemingsplan (cf. infra). Het ondernemingsplan 2014 bevat in eerste instantie die acties waarrond in 2014 actie wordt ondernomen in het. We maken hierbij volgend onderscheid: Acties waaraan 1 of meerdere mijlpalen voor 2014 werden gekoppeld; Acties uit de managementovereenkomst die afgerond zijn en bijgevolg ook geen mijlpaal hebben voor Ondernemingsplan

4 Naast de acties uit de managementovereenkomst die we op projectmatige manier opvolgen via MONDE in het ondernemingsplan, doet het uiteraard nog veel meer. Het gaat hier voornamelijk om acties uit de managementovereenkomst die een permanent karakter hebben en die acties die gekoppeld zijn aan het recurrente takenpakket van het, bijgevoegd als bijlage bij de managementovereenkomst. Deze taken worden binnen verschillende afdelingen opgevolgd via cijfers, rapporteringen aan de directieraad, We kiezen ervoor om deze acties niet afzonderlijk te benoemen en op te volgen in het ondernemingsplan op een projectmatige wijze maar willen wel benadrukken dat een groot deel van het personeel van het met deze taken elke dag bezig is. We willen in 2014 werk maken van het verder verduidelijken van de processen binnen ons en deze trachten te linken aan de personeelsinzet. Op deze manier kan het volledige takenpakket van het in beeld worden gebracht. Daarnaast willen we in 2014 ook verder werk maken van onze bijdrage aan de verschillende dashboards binnen ons beleidsdomein. Wat betreft het Dashboard Zorgaanbod gaan we verder kijken welke informatie nog kan geleverd worden voor het. Informatie rond de recurrente taken van het vindt u in punt 9 van dit ondernemingsplan. Ten slotte wordt om aan de rapporteringsverplichtingen te voldoen, een rapport m.b.t. de mijlpalen uit het Ondernemingsplan 2013 toegevoegd. In dit rapport wordt duidelijk gemaakt welke mijlpalen in 2013 op schema zitten of met vertraging waren. Ondernemingsplan

5 2. Missie en Visie 2.1. Missie Het Welzijn, Volksgezondheid en Gezin wil, samen met de agentschappen en in dialoog met de partners op het terrein, mee bouwen aan het beleid van de Vlaamse overheid, dat zorg op maat op een doeltreffende manier realiseert Visie Het Welzijn, Volksgezondheid en Gezin staat ten dienste van de bevolking in Vlaanderen en in Brussel, en van de Vlaamse Regering. Het streeft ernaar om het welzijn en de gezondheid van de bevolking te verhogen op persoonlijk en algemeen maatschappelijk vlak om te komen tot een levenskwaliteit die de vergelijking met het Europese topniveau doorstaat. Daartoe inventariseert het de noden, behoeften en opportuniteiten van onze samenleving en het evalueert het ter zake gevoerde beleid. Dat beleid wordt uitgevoerd door het aansturen van organisaties, het scheppen van randvoorwaarden en door het zelf organiseren van eigen dienstverlening. Bij het uitvoeren en volbrengen van de vooropgestelde missie zal het zich voornamelijk laten leiden door de volgende principes. Participatie In de beleidsvoorbereiding en in de beleidsuitvoering wil het de inspraak en betrokkenheid bevorderen en zorgen voor een zo breed mogelijk bereik van het aanbod. Enerzijds wil het inspraak en betrokkenheid bevorderen bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid. Anderzijds wil het ervoor zorgen dat zijn aanbod een zo breed mogelijk bereik heeft. Hierbij geeft het bijzondere aandacht aan het voorkomen van uitsluitingmechanismen en aan het bereiken van de meest kwetsbare groepen in de samenleving. Subsidiariteit Het zoekt naar oplossingen die naar organisatievorm het best aansluiten bij de noden van de gebruiker van de dienstverlening. Daarnaast wil het de dienstverleners responsabiliseren voor de kwaliteit van hun aanbod. Het zal slechts voorstellen om eigen dienstverlening op te zetten, wanneer een evenwaardig initiatief hiertoe elders ontbreekt. Oplossingen op het meest geschikte bestuursniveau worden gezocht, alternatieven worden voorgelegd. Inclusiviteit Het overlegt bij de beleidsondersteuning en bij de eigen beleidsuitvoering met de relevante actoren binnen en buiten het Beleidsdomein in een geest van volwaardig partnerschap. Integrale kwaliteitszorg De interne werking van het wordt voortdurend in al haar aspecten geoptimaliseerd. Extern en intern stelt het zich klantgericht op en streeft het naar een voldoende en kwalitatief aanbod van diensten. Ondernemingsplan

6 Alle elementen die de efficiëntie van onze organisatie bepalen, worden voortdurend verbeterd. Het dynamische karakter mag hier zeker niet uit het oog worden verloren. Kennisdeling en -borging Het voert een gericht beleid m.b.t. het verwerven van beleidsrelevante informatie en zet een systeem op dat het delen van die kennis waarborgt. Ook voor de kennis over het eigen optreden en handelen, wordt een systeem van kennisdeling en -borging ontwikkeld. Internationale context Het positioneert zich in een internationale context. Dat betekent enerzijds dat internationaal relevante ontwikkelingen proactief worden gecapteerd. Anderzijds participeert het ook aan internationale fora waardoor het zijn expertise ter beschikking stelt van geïnteresseerde partners. Ondernemingsplan

7 3. Prioriteiten 2014 Prioriteiten 2014 De prioriteiten voor 2014 wat het betreft overlappen grotendeels met de planning van de secretaris-generaal voor het werkjaar ICT in de zorg (A44) Implementatie decreet gegevensdeling in de zorg (A44) Werk maken van indicatoren m.b.t. gezin (A75) Flanders Care -> algemeen (AD 1) Flanders Care -> leeftijdsonafhankelijk hulpmiddelenbeleid (AD1) (Kinder)armoede bestrijden (A1-A8-A70) Optimaliseren geïntegreerde rapportage (A89) Sleutelproject administratieve lastenverlaging (A 108) Werken aan organisatiebeheersing & BCM (A122) CAF-verbeteracties departement implementeren (A123) Meerjarenprogramma Slagkrachtige Overheid > verbeteracties DEP (A126- A127) Ondernemingsplan/managementovereenkomst (A133-A134) Project doelstellingenmanagement binnen de VO (A64) Voorbereiding bijdrage Regeerakkoord/voorbereiding beleidsnota (A147) (A66) Zesde staatshervorming (AD17) De persoonlijke prioriteiten voor 2014 voor de secretaris-generaal zijn: Implementatie decreet gegevensdeling in de zorg (A44) ViA doorbraak Warme (A 85) Flanders Care -> algemeen (AD 1) Intersectorale aanpak hulpmiddelenbeleid (AD1) (Kinder)armoede bestrijden (A1-A8-A70) Coördineren implementatie management ondersteunende dienstverlening (MOD) in beleidsdomein -Nota Welgeteld (A127) Sleutelproject administratieve Lastenverlaging (A 108) Project doelstellingenmanagement binnen de VO (A64) Bijdrage Regeerakkoord / voorbereiding beleidsnota 2014 (A 147) (A66) Zesde staatshervorming (AD17) Transitietraject Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) (A33) Ondernemingsplan

8 4. Diversiteitsplan In de managementovereenkomst van het wordt een doelstelling gewijd aan het diversiteitsbeleid. Ondertussen bepaalde de Vlaamse Regering voor 3 kansengroepen aangepaste streefcijfers. Personeelsleden met een migratieachtergrond: 4% tegen 2015; Personeelsleden met een handicap of chronische ziekte: 3% tegen 2015; Vrouwen in managementfuncties: 33% vrouwen in kaderfuncties en 33% vrouwen in topfuncties tegen Het departement zet zich in om verder te evolueren naar deze streefcijfers. In het ondernemingsplan 2014 van het departement vindt u de betreffende mijlpalen terug onder actie A 115 en A116. Wat de diversiteitsstreefcijfers betreft van de voorgaande jaren vindt u hieronder een aantal grafieken. Daarnaast organiseert het in 2014 in samenwerking met andere entiteiten van het BD een sensibiliseringsactie rond mobiliteitshandicap. Ondernemingsplan

9 Ondernemingsplan

10 5. Welzijnsplan Het jaaractieplan 2014 is gebaseerd op het globaal preventieplan van het. Voor 2014 staan volgende acties op de agenda: Deelname aan de griepvaccinatiecampagne; Preventieve medische check-up 45+ Opvolgen van het gezondheidstoezicht U vindt als bijlage bij het ondernemingsplan 2014 het jaaractieplan. 6. Uitvoering van de Engagementen uit de Managementovereenkomst In de volgende tabel wordt, geclusterd conform de Managementovereenkomst en vastgehangen aan de strategische en operationele doelstellingen, per actie het nummer uit respectievelijk de Managementovereenkomst en MONDE opgenomen. Uiteraard wordt ook de actie zelf opgenomen met daarbij de mijlpalen die gelden voor Waar relevant wordt voor een goed begrip duidende commentaar voorzien. De verantwoordelijke afdeling krijgt een plaats en tot slot vermelden we het proces in kwestie uit het personeelsplan waaronder de actie valt. Omdat er (vooralsnog) geen sluitende band bestaat tussen de acties en mijlpalen enerzijds en de processen in het personeelsplan (met inbegrip van de daaraan gelinkte personeelsinzet) anderzijds, heeft deze melding enkel een indicatieve betekenis. Aanvullend voegen we in het volgende hoofdstuk wel twee globale overzichtstabellen van de personeelsinzet toe, zoals die zijn gedistilleerd uit het personeelsplan. Per rubriek vindt u de acties waarvoor in 2014 mijlpalen werden geformuleerd. Daarnaast vindt u aan het einde van het hoofdstuk een opsomming van alle afgeronde acties uit de managementovereenkomst. 6.1 Engagementen inzake de beleidsnota SD1 OD1 We versterken mensen in hun fysiek, psychisch en sociaal welbevinden door welzijns- en gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zo vlug mogelijk te detecteren en tijdig en adequaat aan te pakken. We willen bij vragen en problemen snel de gepaste hulp inzetten om zo erger te voorkomen. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces Ondernemingsplan

11 A1 332 We stimuleren de samenwerking tussen de CAW s, de verenigingen waar armen het woord nemen en de instituten voor samenlevingsopbouw. A2 333 We stimuleren eerstelijnswelzijnswerk om een gezamenlijk actief preventiebeleid te voeren door probleemsignalerende acties te ondernemen. A3 335 We bouwen de onthaalwerking en het psychosociaal begeleidingsaanbod van de CAW s uit. Goedkeuring BVR sopbouw door VR Opstellen MB met resultaatsgerichte indicatoren voor sector samenlevingsopbouw Uitwerken van een voorstel van programmatie i.s.m. sector (rekening houdend met actuele wetenschappelijke onderzoeken) 31/03/2014 Welzijn en 31/03/2014 Welzijn en 31/12/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid A5 331 We versterken de samenwerking tussen enerzijds het AW, verenigingen waar armen het woord nemen en samenlevingsopbouw en anderzijds de lokale besturen. Deelname aan wg SAW-VVSG m.b.t. actualisatie en uitbreiding samenwerkingsprotocol Advies aan minister omtrent voorstel aan nieuw samenwerkingsprotocol 30/06/2014 Welzijn en 30/06/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid A8 339 We houden in elke entiteit rekening met mensen in armoede en benutten er meer samenwerkings - mogelijkheden. Hierbij is er bijzondere aandacht voor armoede en gezondheid, de problematiek van gekleurde armoede, de mensen in schulden en naar personen met een laag opleidingsniveau. Voorstel van implementatie m.b.t. structurele uitbouw lokale pro-actieve dienstverlening ter bestrijding van onderscherming, uitwerken en in praktijk brengen 31/12/2014 Cfr. BELMO 362 Welzijn en Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

12 SD3 OD1 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren Jeugdhulp geldt als een speerpunt in het beleid van de minister. We willen investeren in uitbreiding, innovatie en afstemming binnen een integrale aanpak, om zo de minderjarige de hulp te kunnen bieden die aansluit bij zijn noden. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We bereiden de implementatie voor van de intersectorale toegangspoort via vier beleidslijnen. A We finaliseren de experimentfase van de knelpuntdossiers en bereiden een structurele inbedding van de aanpak van deze dossiers voor. A We evalueren het decreet Integrale Jeugdhulpverlening op zijn effectiviteit en efficiëntie. Decreet IJH in uitvoering 1/03/2014 Cfr. A15,monde 327 Beleidsontwikkeling Overdracht van de intersectoraal prioritair toe te wijzen hulpvragen naar het agentschap Jongerenwelzijn Opmaak uitvoeringsbesluit pilootregio (decreet IJH) Ontwerp van besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoerig van decreet IJH 01/03/2014 Door overdracht van verscheidene elementen van IJH naar Jongerenwelzijn 31/01/2013 Bepaalde artikels decreet IJH treden vroeger in werking id pilootregio. Ontwerp BVR regelt de oprichting en werking van de ITP, de gemandateerde voorzieningen en de werking van de gerechtelijke jeugdhulp in die regio 01/03/2014 Opmaken nodige besluiten zodat decreet in uitvoering kan gaan in Vlaanderen op 1/3/2014 Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling SD3 OD2 We bouwen de hulp- en dienstverlening zo uit dat ze voldoende beschikbaar en toegankelijk is om zorg op maat te kunnen realiseren We realiseren een toegankelijke en beschikbare dienstverlening waarbij aandacht is voor de facetten eigen aan de leefsituatie en zorgnoden van de specifieke doelgroepen. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We ondersteunen en voeden de totstandkoming van het nieuwe Ouderenbeleidsplan. 319 Eindevaluatie nieuw ouderenbeleidsplan Publicatie uitvoeringsbesluit 31/12/2013 BVR principieel goedgekeurd door Vlareg op 8/11/2013. Advies Raad van State aangevraagd. Beleidsontwikkeling 15/04/2014 Beleidsontwikkeling Ondernemingsplan

13 A We verhogen de toegang tot en de kwaliteit van schuldbemiddeling door subsidiëring van de instellingen. A We differentiëren de thuislozenzorg op basis van een wetenschappelijk onderbouwd monitoringsysteem. Definitieve goedkeuring uitvoeringsbesluit 28/02/2014 BVR is principieel goedgekeurd op Vlareg Welzijn en Uitvoering geven aan uitvoeringsbesluit 30/06/2014 Welzijn en Verder uitbouwen en verfijnen THULOZO 31/12/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Monitoren en evalueren beleid Lokale en regionale strategieën inzake daken thuisloosheid ondersteunen 31/12/2014 Welzijn en Monitoren en evalueren beleid A We bouwen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden verder uit. Opvolgen uitvoering masterplan gevangenissen Opstart nieuwe gevangenis Beveren Uitbreiding capaciteit in gevangenissen Noorderkempen Opvolgen evolutie bouw forensische psychiatrische centra 31/12/2014 Welzijn en 31/12/2014 Welzijn en Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

14 SD4 OD1 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We bouwen een toegankelijke zorginfrastructuur uit om zo de bereikbaarheid van het aanbod voor de gebruiker te optimaliseren. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We passen het sectorbesluit K&G aan rekening houdend met het nieuwe decreet op de kinderopvang. A We passen het sectorbesluit VAPH aan rekening houdend met de persoonsvolgende financiering. Krachtlijnen uittekenen 28/02/2014 VIPA Ontwerp BVR en nota VR opmaken. 31/03/2014 VIPA Advies IF inwinnen. 30/04/2014 VIPA Principiële goedkeuring. 31/07/2014 VIPA Krachlijnen uittekenen 28/02/2014 VIPA Ontwerp BVR en nota VR opmaken 31/03/2014 VIPA A In uitvoering van de al in 2010 met de vzw Enter afgesloten overeenkomst gaan we verder met het in kaart brengen van goede praktijken die de (fysieke) toegankelijkheid van het private gedeelte van voorzieningen waarborgen. Advies IF inwinnen 30/04/2014 VIPA Principiële goedkeuring 31/07/2014 VIPA Inspiratiebundel toegankelijkheid instellingen voor personen met een handicap 26/01/2015 De analysefase is opgestart voor de uitwerking van deze inspiratiebundel. In de loop van het jaar 2014 zal daarop de ontwikkelingsfase en finalisering volgen waarbij de eindoplevering voorzien wordt begin VIPA Ondernemingsplan

15 SD4 OD2 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We bouwen aan een duurzame welzijns- en verzorgingsinfrastructuur. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A In het kader van de actualisatie van de VIPA criteria duurzaamheid zullen we voor de gebouwen uit de zorgsector een instrument aanreiken waarmee we de integrale duurzaamheid kunnen meten en tevens duurzame oplossingen doorheen het ontwerpproces kunnen stimuleren. A We intensifiëren de samenwerking met de Vlaamse Bouwmeester en met de agentschappen AGION en VMSW A We ontwikkelen een leidraad voor een éénduidige sectoroverschrijdende regelgeving voor brandveiligheid. Start fase 2 (werkbare draftversie) Oplevering fase 2 03/01/ /08/2014 De tweede fase behelst een analyse en bevraging van de stakeholders, waaruit een aanbevelingsnota wordt opgemaakt, en daaropvolgend de ontwikkeling van een hanteerbare en werkbare eerste versie van het instrument. Bekendmaking resultaten ontwerpen Pilootprojecten Zorg (PPZ) Toepassen LLC-module en toegankelijkheid op ontwerpplannen ontwerpers Ontwerp BVR brandveiligheid jongerenwelzijn als leidraad voor toekomstige regelgeving brandveiligheid. Uitbreiding BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen naar groepen assistentiewoningen en dagopvangcentra als leidraad voor toekomstige regelgeving brandveiligheid. Eindrapport van de omvattende studie brandveiligheid in nieuwe concepten voor zorgvoorzieningen. 10/02/2014 Resultaten van deze ontwerpoefening bekend gemaakt op colloquium einde PPZ vanaf dan begeleiding projecten Vanaf maart-april 2014 Na gunning opdrachten opstarten 30/09/2014 De uitgangspunten die bij het uitwerken van het BVR brandveiligheid Jongerenwelzijn worden gehanteerd, zullen gebruikt worden voor het opstellen van de sectoroverschrijdende leidraad 30/09/2014 De uitgangspunten die bij het uitwerken van de uitbreiding van het BVR brandveiligheid ouderenvoorzieningen worden gehanteerd, zullen gebruikt worden voor het opstellen van de sectoroverschrijdende leidraad. 31/12/2014 De aanbevelingen en conclusies van het rapport zullen mee opgenomen worden in de leidraad. VIPA VIPA VIPA VIPA VIPA VIPA Uitvoeren beleid Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

16 SD4 OD3 We sturen, stimuleren en ondersteunen de welzijns- en gezondheidsactoren zodat ze kwaliteitsvolle zorg bieden in een aangepaste infrastructuur, voortdurend innoveren, een inclusieve aanpak bevorderen en duurzaam te werk gaan. We versterken het vrijwilligerswerk om zo vorm te geven aan een zorgzame en participatieve samenleving A We zorgen voor de afstemming van de taakverdeling van de steunpunten vriijwilligerswerk Opvolgen herwerking website 31/12/2014 Welzijn & Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

17 SD5 OD1 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We investeren in een verbeterde elektronische registratie, gegevensverzameling en gegevensuitwisseling, om zo de werkprocessen efficiënter te laten verlopen en ook om beleidsmatig een beter zicht te krijgen op vraag- en aanbodevoluties. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We staan in voor de juridische uitwerking van een nieuw decreet betreffende het netwerk voor welzijnsen gezondheidsinformatie. Definitieve goedkeuring decreet begeleiden en de uitvoering voorbereiden 31/03/ /12/ de principiële goedkeuring op Vlareg 20/12/2013 Beheersmonitoring Beleidsontwikkeling Operationeel maken van het agentschap voorbereiden 31/12/2014 Samenstelling raad van bestuur voor bereiden en secretariaat organiseren. Beheersmonitoring Beleidsontwikkeling Kern Uitvoeren beleid Ondernemingsplan

18 A We organiseren cliëntgerichte en beleidsgerichte informatie-uitwisseling met maximaal hergebruik van beschikbare bestuurlijke informatie. Periodiek overleg met VVP en huis van Gezondheid Brussel Samenwerking met VVP en Huis voor gezondheid, geopunt door middel van hergebruik open data Samenwerking met VVP en Huis voor gezondheid door middel van hergebruik van rapporten Dashboard Flanders Care ontwikkelen en in productie nemen Dashboard Boordtabellen rond zorgberoepen ontwikkelen en in productie nemen proof of concept (POC) Sociale Secretariaten uitvoeren in samenspraak met de partners 31/12/2014 Beheersmonitoring CoBRHA-datamodel (Common Kenniscentrum Base Registry for Health Care Actors) en andere open data Kwartaalrapport + verdere aanpassing van DB Zorgaanbod en DB Demografie Kenniscentrum 31/05/2014 Kenniscentrum 31/05/2014 In opdracht van de zorgambassadeur de evoluties van de zorgberoepen systematisch opvolgen 31/12/2014 VIA gegevens kunnen eenvoudiger uit de database van de sociale secretariaten worden gehaald. Voor zover medewerking van de partners gegarandeerd is Ondernemingsplan

19 365 Actieplan e-zorgzaam Vlaanderen We volgen op en nemen de nodige acties opdat de basisidentificatiedata van alle erkende zorgvoorzieningen van het beleidsdomein(en alle erkende zorgverleners) opgenomen zijn en automatisch bijgewerkt worden in CoBRHA. We doen een concreet voorstel om zorgvoorzieningen en hun uitbatingsplaatsen intersectoraal en interbestuurlijk te kunnen identificeren met gemeenschappelijke sleutels We zorgen er voor dat alle zorgvoorzieningen die erkend worden binnen het geregistreerd zijn bij ehealth, voor zover er toepassingen zijn die dat vereisen Als het decreet op de gegevensdeling in de zorg wordt goedgekeurd, sensibiliseren we het ruime publiek over het vereiste informed consent. We overleggen driewekelijks met Smals / Eranova / ehealth en maken daar afspraken over de verantwoordelijkheden, rollen en samenwerking in de aansturing van / opvolging van de Vlaamse zorgvoorzieningen bij ehealth, tot de door de Vlaamse zorgvoorzieningen gemelde problemen herleid zijn tot een aanvaardbaar niveau (max. 1 op 10 van de registraties) en op gepaste en aanvaardbare wijze aangepakt / opgelost worden (80 % van de incidenten opgelost in maximaal tien werkdagen). We overleggen met de andere overheden in de ehealth Authentic Soruce Group, tot we met minstens 1 van deze overheden in minstens 1 dossier op een gestroomlijnde, elektronische wijze kunnen samenwerken. Release 1.0 in maart 2014 (publicatie van de thesaurus als thesauruswebsite) met een beperkte set van termen m.b.t. de intersectorale toegangspoort. 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Beheersmonitoring 31/03/2014 Beheersmonitoring Ondernemingsplan

20 A We ontwikkelen een elektronisch gedetineerdenopvolgingssysteem (GOS) Organiseren van een contentgroep om de definities inzake zorgaanbod te definiëren en te hergebruiken in nieuw GKB (klantenbestand) en Dashboard zorgaanbod. Afstemmen GOS op SIDISSUITE en e- dossier CAW 31/08/2014 Beheersmonitoring 31/12/2014 Welzijn & samenleving Uitvoeren beleid A We ontwikkelen een aanpak voor het verzamelen van beleidsrelevante indicatoren. DB GABI 31/12/2014 Verdere concretisering van dashboard met aanvulling van bestaande interne en externe indicatoren. Cfr. A75 Kenniscentrum SD5 OD2 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We willen de procedures van erkenning en subsidiëring van de verschillende werkvormen in het Beleidsdomein, over de grenzen van agentschappen en afdelingen heen, optimaliseren en maximaal op elkaar afstemmen, om zo zowel de operationele efficiëntie als de beleidsrelevantie ervan te verhogen. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We coördineren de werkgroep(en) financiering om te komen tot meer operationele efficiëntie en een meer beleidsrelevante intersectorale gegevensopbouw en verwerking, in eerste instantie via het uniformiseren van de anciënniteitberekening en de indexeringsmechanismen. Sectoranalyses van voorzieningen BJB en pmh klaar 10/02/2014 Tegen eind januari zullen we de jaarrekeningen analyseren van de voorzieningen van de BJB en de voorzieningen voor pmh. Sectoranalyses van overige sectoren klaar 01/05/2014 Tegen begin mei analyseren we de jaarrekeningen van de overige sectoren, op de sector GGZ na. Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling Ondernemingsplan

21 SD5 OD3 We bevorderen bij de overheid en bij de welzijns- en gezondheidsactoren de aandacht en het initiatief voor een meer efficiënte en effectieve werking om zo met dezelfde middelen meer zorg te creëren We ondersteunen de voorwaarden voor een goed bestuur van de sociale ondernemingen in de welzijns- en gezondheidssector om zo het professioneel ondernemerschap en de zorgethiek in ons beleidsdomein te stimuleren. MO MONDE Actie Mijlpaal 2014 Deadline Duiding, opmerking Afdeling Proces A We coördineren de totstandkoming van een code voor goed bestuur in sociale ondernemingen. Overleg met werkveld i.v.m. deugdelijk bestuur 01/01/2014 Zodra de handleiding deugdelijk bestuur is goedgekeurd door de Beleidsraad, kunnen we deze bespreken met het terrein en op basis daarvan bijwerken. We beogen overleg in maart /04/2014 Het voorzien van wettelijke bepalingen inzake deugdelijk bestuur werd als niet wenselijk gezien, zowel door de Inspectie (niet controleerbaar) als door de agentschappen. We werken momenteel een handleiding voor deugdelijk bestuur uit tav de social profitvoorzieningen. We willen deze in feb voorleggen aan de Beleidsraad en daarna overleggen met het terrein. Doelstelling: goedkeuring en verzending naar de sector voor het einde van de legislatuur. Beleidsontwikkeling Wettelijke bepaling deugdelijk bestuur (actie gestopt) Handleiding deugdelijk bestuur 11/05/2014 We werken momenteel een handleiding voor deugdelijk bestuur uit tav de social profitvoorzieningen. We willen deze in feb voorleggen aan de Beleidsraad en daarna overleggen met het terrein. Doelstelling: verzending naar de sector voor het einde van de legislatuur. Beleidsontwikkeling Beleidsontwikkeling Ondernemingsplan

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management...

e. Vlaams Intersectoraal Akkoord... 44 f. Schuldhulpverlening... 45 6. MOD WVG - afdeling Ondersteuning Werking... 47 a. Financieel management... Inhoud 1. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin... 5 a. Internationaal beleid... 5 b. Communicatie... 6 c. Archiefbeleid... 9 d. Gelijke kansen... 10 e. Vlaanderen in Actie - Flanders' Care...

Nadere informatie

Jaarverslag Departement WVG 2012

Jaarverslag Departement WVG 2012 Jaarverslag Departement WVG 2012 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 4 Departement WVG... 6 Communicatie... 6 Internationaal beleid... 9 Archiefbeleid... 12 Gelijke kansen... 13 Vlaanderen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013

Ondernemingsplan 2013 Ondernemingsplan 2013 Departement Financiën en Begroting Pagina 1 van 52 1. Inhoudstafel 1. Inhoudstafel 2. Voorwoord 3. Doelstellingen 2013 4. Projecten in het kader van organisatiebeheersing 5. Projecten

Nadere informatie

Management en operationeel plan

Management en operationeel plan Management en operationeel plan inhoud Oriëntatie...5 I. Algemene bepalingen....9 1. Identificatie mandaathouder....9 2. Juridisch kader...9 3. Opdracht mandaathouder leidend ambtenaar...9 4. Periode...9

Nadere informatie

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies...

1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2. 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... Inhoud 1 Organisatiebrede initiatieven (projecten voor de Vlaamse overheid)... 2 1.1 Project rationalisatie van de Managementondersteunende functies... 2 1.2 Horizontale projecten... 3 1.3 Project Federale

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun

4d. Specifieke projecten inzake organisatieontwikkeling. B2 Opzetten van de opvolging binnen de nieuwe IWT-bedrijfssteun ONDERNEMINGSPLAN 2013 2 1.Inleiding 2. Het IWT als organisatie 3. Onze strategische en operationele doelstellingen 4. Prioriteiten en planning 2013 4a1. Recurrente programma s en activiteiten 4a2. Nieuwe

Nadere informatie

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren

Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Strategisch plan van de Vlaamse Gemeenschap Missie, krachtlijnen, ambities, strategieën en kritische succesfactoren Opdrachtgever : Voorzitter : Deelnemers :

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2227 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering

Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ondernemingsplan 2013 Studiedienst van de Vlaamse Regering Ingediend op 8 januari 2013 door Josée Lemaître, Administrateur-generaal Ter goedkeuring voorgelegd aan minister-president Kris Peeters: INHOUD

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6

Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 Evaluatieverslag Tweede uitvoeringsplan GO!2020 Versie 6 GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel 1 Inhoudsopgave Situering... 3 1. GO!2020 het uitvoeringsproces... 3

Nadere informatie

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017

Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 EENDRACHT MAAKT MACHT Geïntegreerd Managementplan 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding 7 2. De totstandkoming van het strategisch plan 2012-2017 9 3. Het organigram van de FOD Financiën 15 4. Het strategisch

Nadere informatie

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2014. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2014 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Onze missie... 5 3. Onze visie... 6 4. Onze waarden... 7 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing

Leidraad. Interne Controle Organisatiebeheersing Leidraad Interne Controle Organisatiebeheersing Coördinatie en eindredactie Technische werkgroep interne controle Carolina Stevens, Herman Panneels, Kurt Debruyne, Leo Van Loo, Lieven Tydgat, Mark Vandersmissen,

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017

Operationeel plan 2015. In uitvoering van Horizon 2012-2017 H T Operationeel plan 2015 In uitvoering van Horizon 2012-2017 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Onze missie... 6 3. Onze visie... 7 4. Onze waarden... 8 5. Een duidelijke, ambitieuze maar haalbare strategie...

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

Screening Beleidsbrieven 2013

Screening Beleidsbrieven 2013 Screening Beleidsbrieven 2013 DECEMBER 2 3 INHOUDSTAFEL DIENST ALGEMEEN REGERINGSBELEID (DAR)... 5 Screening Beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid... 5 Screening Beleidsbrief Brussel... 18 Screening Beleidsbrief

Nadere informatie

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement

De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement De ontwikkeling van indicatoren voor het reguleringsmanagement D/2006/3241/197 V O O r w o o r d Als leidend ambtenaar bent u niet alleen

Nadere informatie

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013

Ondernemingsplan 2013. Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade. Februari 2013 Ondernemingsplan 2013 Vlaamse Overheid Agentschap Flanders Investment & Trade Februari 2013 Flanders Investment & Trade Jaarlijks Ondernemingsplan 2013 1 Colofon: Titel: Ondernemingsplan 2013 - Flanders

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie

Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Overheidsorganisatie van het jaar - preselectie Om de preselectie te doorlopen en uw kandidatuur te stellen voor één van onze prijzen, dient u volgende stappen te doorlopen: 1. In een eerste deel wordt

Nadere informatie

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014

Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Actieplan Sport voor Allen 2012-2014 Overlegplatform Sport voor Allen (18 april 2012) Eindredactie 10 mei 2012 I. Opdracht Actieplan Sport voor Allen Met het oog op het uittekenen van een nieuw Actieplan

Nadere informatie

Operationele planning 2008. Departement LNE

Operationele planning 2008. Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Operationele planning 2008 Departement LNE Inhoudsopgave Afdeling Algemene Zaken, Communicatie en Juridische Dienst...3 Afdeling Centraal Databeheer.14 Afdeling

Nadere informatie