RijnGouwelijn West. Projectplan Planstudie 2 e fase Tracénota/MER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RijnGouwelijn West. Projectplan Planstudie 2 e fase Tracénota/MER"

Transcriptie

1 RijnGouwelijn West Projectplan Planstudie 2 e fase Tracénota/MER Versie oktober 2006

2 Colofon Titel RijnGouwelijn West - projectplan planstudie 2 e fase MER Projectnummer Fasenaam Planstudie 2 e fase MER Fasenummer Gedeputeerde De heer H. Huls, portefeuillehouder Mobiliteit Opdrachtgever R.L. Auburger Projectmanager H.J. van den Berg van Provincie Zuid-Holland, directie Ruimte en Mobiliteit, Afdeling Verkeer en Vervoer, bureau Verkenningen en Planstudies Telefoon Bureauhoofd K. Schaafsma Auteurs Cecile van der Ent, Hugo van den Berg Kenmerk Versie 2.0 Datum 4 oktober 2006 Bestand Q:\VV-VVVP\_VBP_ISO\RGL West\01 Contractstukken intern\02 Projectplan Status Definitief Autorisatie Rol + Naam Paraaf Datum Opmerkingen Ambtelijk opdrachtgever VV R.L. Auburger Budgetbeheerder R.L. Auburger Bureauhoofd VVVP Tekent voor capaciteit en kwaliteit K. Schaafsma Projectleider H.J. van den Berg Documentbeheer Versie Datum Opmerkingen/wijzigingen juli augustus 2006 Opmerkingen H. v.d. Berg en Lemmy Koskamp verwerkt augustus - 8 september Opmerkingen coördinatieoverleg, projectgroep en H. v.d. Berg verwerkt september Opmerkingen Projectmanagers RGL verwerkt september Opmerkingen Staf Huls, directieraad en stuurgroep verwerkt oktober Vormgeving aangepast 2/22

3 3/22

4 Inhoudsopgave pag. nr. Managementsamenvatting 4 0. Inleiding / Aanleiding 5 1. Projectinhoud De probleemstelling en doelstellingen Gewijzigde wetgeving Het projectresultaat Relatie en afstemming met andere projecten As Leiden Katwijk RijnGouwelijn Oost Productafbakening Randvoorwaarden Uitgangspunten Tot het project behoort niet Inhoudelijk activiteiten Beheersaspecten Geld Projectkosten Project(co)financiering Financiering totale project Financiering deze fase Organisatie Organogram Kwaliteit Proceskwaliteit Kwaliteitshandboek afdeling Verkeer en Vervoer Kwaliteitsdocument bureau Verkenningen en Planstudies Productkwaliteit Informatie en communicatie Overlegvormen Officemanagement Omgevingskaart/-analyse Communicatieplan Tijd Doorlooptijd en mijlpalen Fasering Capaciteit Kansen en risico s Kansen Risico s 18 Bijlagen 1A. Overzichtskaart RijnGouwelijn West 1B. Overzichtskaart RGL West incl. scopewijzigingen 2. Schema's met relatie tussen projecten in de regio 3. Lijst inhoudelijke activiteiten 4. Benodigde informatie t.b.v. aanvraag beslismoment 3 MIT 5. Rollen RijnGouwelijn West 6A. Overlegvormen RijnGouwelijn West 6B. Sjabloon actielijst coördinatieoverleg 7. Document 'Omgang met archivering/postverwerking/huisstijl in het project RijnGouwelijn West' 8. Planning tweede fase Tracénota/MER RijnGouwelijn West 4/22

5 5/22

6 Managementsamenvatting Na een bestaan in de marge van het project RijnGouwelijn is het onderdeel RijnGouwelijn West sinds kort weer volop in de aandacht gekomen door de ontwikkelingen in de As Leiden Katwijk en door het referendum in Leiden. Met de resultaten van de Tracénota/MER eerste fase moet nu de tweede fase uitgevoerd worden. Dit moet leiden tot een definitieve aanduiding van een voorkeurstracé en alle bijbehorende werkzaamheden. Om e.e.a. goed te kunnen uitvoeren is een projectplan RijnGouwelijn West opgesteld. Kern van het projectplan RijnGouwelijn West is het vastleggen van de relatie tussen projectleider en provinciaal opdrachtgever. Daarmee zijn de resultaten van de betreffende fase vastgelegd inclusief uitgangspunten en randvoorwaarden. In het projectplan zijn verder tijd, geld, organisatie, communicatie, kwaliteit en kansen en risico's vastgelegd. De kosten van deze fase zijn begroot op ruim één miljoen Euro; dit bedrag wordt vooralsnog door de provincie gefinancierd. De planning - die in deze fase nog vrij globaal is - leidt tot een afronding van de Tracénota/MER-studie in september 2007 en tot definitieve besluitvorming over bestemmingsplannen in begin Speciale aandacht wordt gevraagd voor het volgende: In de oorspronkelijke procedure zou de Tracénota/MER (tweede fase) leiden tot vaststelling van een voorkeurstracé in een zogenaamde concrete beleidsbeslissing (CBB) in het streekplan. Onder meer door gewijzigde wetgeving (Wet milieubeheer) en inzichten is dat pad verlaten. In dit projectplan wordt voorgesteld niet meer het streekplan, maar de diverse gemeentelijke bestemmingsplannen de drager van het ruimtelijke besluit te laten zijn. De Wet Milieubeheer laat die wijziging toe. Dat heeft tot consequentie dat de gemeenten Bevoegd Gezag voor het ruimtelijke besluit over het voorkeurstracé worden en daartoe de eerder door de provincie vastgestelde richtlijnen opnieuw moeten vaststellen. In een vroegere fase hebben de gemeenten daarover als wettelijk adviseur reeds geadviseerd. Daarnaast is het straks onder het regime van de aangepaste Wet Ruimtelijke Ordening ook mogelijk dat de provincie een (project)bestemmingsplan maakt speciaal t.b.v. de RijnGouwelijn West T.o.v. de besluitvorming m.b.t. de eerste fase TN/MER worden de volgende scopewijzigingen voorgesteld: o In Noordwijk en Katwijk naast onderzoek van de oorspronkelijke tracés ook een cirkeleinde i.p.v. kophaltes onderzoeken. Daarmee is het mogelijk een groter aantal reizigers te bedienen. o In Katwijk bij de Zanderij ook een variant onderzoeken aansluitend op de Meeuwenlaan (wens Katwijk). o Bij het transferium - naast de aansluiting van Oost op West aan de Rijnfront (noord)zijde - tevens een middenligging als aansluiting van Oost op West onderzoeken. o Locatie remise/opstelsporen onderzoeken. De koppeling van de RijnGouwelijn West aan de andere relevante projecten in de As Leiden Katwijk vindt plaats door het opstellen van een gemeenschappelijk planmer,dat leidt tot een streekplanherziening. Vanuit het project RijnGouwelijn West wordt daarvoor input geleverd, echter de procedurele planning van RijnGouwelijn West is losgekoppeld van dat planmer. Het project RijnGouwelijn West kent een aantal (bestuurlijke) risico's, zoals de koppeling As Leiden Katwijk, de financiering en het referendum Leiden. Dat betekent dat de financiële en tijdgegevens zoals aangegeven in dit projectplan onder druk kunnen komen te staan. 6/22

7 7/22

8 0. Inleiding / Aanleiding De RijnGouwelijn is de lightrailverbinding tussen Gouda en Noordwijk. Het oostelijke gedeelte van Gouda tot en met Leiden bevindt zich momenteel in de realisatiefase. Het westelijke deel van Leiden via Katwijk naar Noordwijk bevindt zicht in de planstudiefase. In deze fase wordt een Tracénota/MER opgesteld. De aanleiding voor het opstellen van de Tracénota/MER is het voornemen van Gedeputeerde Staten om een lightrailverbinding tussen Gouda en de kust aan te leggen. Ook heeft de minister van Verkeer en Waterstaat de provincie gevraagd een planstudie op te stellen voor de gehele RijnGouwelijn 1. Doel De RijnGouwelijn heeft tot doel de bereikbaarheid en de leefbaarheid in het gebied te verbeteren en de ruimtelijke ontwikkelingen te stimuleren. Gedeputeerde Staten en de betrokken gemeenten 2 hebben vervolgens besloten om voor de RijnGouwelijn West de Tracénota/MER in twee fasen uit te voeren 3. In de eerste fase moest het voorkeurstracé worden vastgesteld, in de tweede fase de inrichting ervan. Alternatieven RijnGouwelijn West In de eerste fase Tracénota/MER is op advies van de Bestuurlijke Begeleidingscommissie het aantal alternatieven teruggebracht van zes (vier alternatieven, het nulalternatief en het nulplus alternatief) naar twee. De twee alternatieven komen grotendeels overeen. Elk alternatief heeft een aantal varianten, die ook voor een deel overeenkomen. De eerste fase Tracénota/MER is op 21 oktober 2003 door GS vastgesteld en daarmee is de voorlopige tracékeuze bepaald voor de alternatieven 1 en 2 (zie bijlage 1A). Na de inspraakronde zijn op 27 april 2004 de aanvullende richtlijnen en het besluit tot nadere uitwerking van alternatieven 1 en 2 in de tweede fase vastgesteld. Aangezien er op dat moment onduidelijkheid bestond t.a.v. de bouwlocatie Valkenburg en de ontwikkelingsvisie As Leiden Katwijk, waardoor verder onderzoek van de variant door Valkenburg niet nader plaats kon vinden, is het project na besluitvorming stil komen te liggen. Eind 2005 was het volgende bekend: Er lag een beslissing van het Rijk om de locatie Valkenburg te bebouwen 4 en een voornemen tot het opstellen van een structuurplan Valkenburg. Dit plan zou medio 2006 gereed zijn. De verkenning Rijnlandroute was gereed, inclusief een aantal alternatieven waar in het project RijnGouwelijn West rekening mee gehouden kon worden. Er lag een voornemen van de provincie tot het ontwikkelen van een ontwikkelingsvisie As Leiden Katwijk. De gemeente Leiden benadrukte dat het project RijnGouwelijn West even belangrijk was als het project RijnGouwelijn Oost. 1 Brief van de minister V&W aan Gedeputeerde Staten d.d. 17 januari 2000 onderwerp: Opdracht planstudie Rijn Gouwe Lijn. 2 Via de bestuurlijke begeleidingscommissie RijnGouwelijn West 3 Het besluit is genomen bij vaststelling van de Startnotitie RijnGouwelijn West, d.d. november 2001, hoofdstuk Zie H van de Nota Ruimte 8/22

9 Deze zaken gaven de doorslag om de Europese aanbesteding voor de tweede fase MER in gang te zetten. De opdracht is gegund aan Royal Haskoning B.V. en zij is begin juli 2006 met de werkzaamheden begonnen. Dit projectplan markeert het formele begin van de verdere planvorming van de tweede fase Tracénota/MER RijnGouwelijn West. De provincie en de regio Holland Rijnland hebben de afgelopen tijd intensief gewerkt aan de ruimtelijke visie voor de As Leiden Katwijk. Deze visie toont de samenhang tussen een aantal grote projecten, waarvan voor de RijnGouwelijn West van belang zijn: Rijnlandroute, Knoop Leiden West, en herontwikkeling van de locatie Valkenburg. De uiteindelijke resultaten van de visie zullen eind september 2006 opgeleverd worden en zullen bestaan uit een aantal varianten met een visie op de optimale inrichting van het gebied. Hier zit ook een visie in op de bijbehorende infrastructuur. Uit de varianten zal een voorkeursalternatief gekozen worden. Het is niet uitgesloten dat daardoor nog een extra variant toegevoegd wordt aan de twee bestaande varianten van de RijnGouwelijn West. Ook dit zal eind september 2006 bekend zijn. Naamgeving fase Officieel zit het project RijnGouwelijn West in het tweede deel van de eerste fase van de planstudie. Het eerste deel bestaat uit de eerste fase Tracénota/MER, inclusief bijbehorende besluitvorming. Het tweede deel bestaat uit een planstudie met daarin o.a. de tweede fase Tracénota/MER (zie hoofdstuk 1.3 voor een volledige opsomming van de producten). De tweede fase van de planstudie bestaat uit het voorlopig ontwerp en wordt door bureau Realisatie Infrastructuur uitgevoerd. Als in dit projectplan gesproken wordt van 'deze fase' wordt gedoeld op de planstudie, incl. TN/MER 2 e fase en aanverwante producten. Schematisch ziet het er als volgt uit: 1 e fase planstudie 2 e fase planstudie Deel 1: 1 e fase TN/MER incl. besluitvorming Deel 2: Planstudie incl. 2 e fase TN/MER en andere producten Voorlopig Ontwerp 9/22

10 1. Projectinhoud 1.1 De probleemstelling en doelstellingen In de eerste fase Tracénota/MER is aangegeven dat de problematiek in het gebied ten westen van Leiden drieledig is: er is sprake van ontoereikend openbaar vervoer, een afnemende bereikbaarheid en een sterke behoefte om de open ruimtes te behouden. Door een sterke groei van de mobiliteitsbehoefte in de regio, die voornamelijk ingevuld wordt door middel van autogebruik zal er steeds meer congestie zijn en ontstaan er leefbaarheidproblemen. Het huidige openbaar vervoer is, naast het feit dat het ontoereikend is, niet stimulerend voor ruimtelijke ontwikkelingen en daarnaast heeft het een lage kostendekkingsgraad. De doelstelling van het totale project RijnGouwelijn West is vastgelegd in het document eerste fase Tracénota/MER RijnGouwelijn West (4 november 2003) en is als volgt aangegeven: Het bieden van een verbetering van het stadsgewestelijk openbaar vervoer, als onderdeel van een samenhangend pakket van maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en de leefbaarheid en de beperking van de groei van de automobiliteit in de regio. De RijnGouwelijn West moet een structurerende bijdrage kunnen leveren aan ruimtelijke ontwikkelingen en een stimulans vormen voor lokale en regionale economische ontwikkelingen. Door het bouwen van woningen bij nieuwe halteplaatsen kan de groei van openbaar vervoer worden gestimuleerd en zal het autogebruik afnemen. Doelstelling van deze fase is het verder uitwerken van de alternatieven 1 en 2 van de eerste fase en aansluiten bij de recente ontwikkelingen in het kader van de As Leiden Katwijk, om zo een optimale inpassing van het tracé in het gebied te bewerkstelligen. Dit doel wordt gerealiseerd door middel van het gedetailleerd in beeld brengen van de vervoerwaarde, de kostendekkingsgraad, de milieueffecten en de ruimtelijke effecten. Een andere doelstelling is het binden van de partijen binnen het project RijnGouwelijn West. Daartoe dienen de afspraken tussen de provincie, gemeenten en Holland Rijnland in eerste instantie voorafgaand aan het referendum in de gemeente Leiden (maart 2007) vastgelegd te worden in een intentieverklaring. Dit is vastgelegd in de interim-overeenkomst tussen de provincie en de gemeente Leiden. Aan het eind van deze fase dient er een bestuursovereenkomst opgesteld te worden, om zo opleveringsdata, financiering, kwaliteitseisen en risicoverdeling tussen de partijen te formaliseren en te verankeren. 1.2 Gewijzigde wetgeving In de oorspronkelijke procedure zou de Tracénota/MER (tweede fase) leiden tot vaststelling van een voorkeurstracé in een zogenaamde concrete beleidsbeslissing (CBB) in het streekplan. Onder meer door gewijzigde wetgeving (Wet milieubeheer) en inzichten is dat pad verlaten. In dit projectplan wordt voorgesteld niet meer het streekplan, maar de diverse gemeentelijke bestemmingsplannen de drager van het ruimtelijke besluit te laten zijn. De Wet Milieubeheer laat die wijziging toe. Dat heeft tot consequentie dat de gemeenten Bevoegd Gezag voor het ruimtelijke besluit over het voorkeurstracé worden en daartoe de reeds door de provincie vastgestelde richtlijnen opnieuw moeten vaststellen. In een eerdere fase hebben de gemeenten daarover als wettelijk adviseur reeds geadviseerd. Daarnaast is het straks onder het regime van de aangepaste Wet Ruimtelijke Ordening ook mogelijk dat de provincie een (project)bestemmingsplan maakt, speciaal t.b.v. de RijnGouwelijn West. 1.3 Het projectresultaat Aan het eind van deze fase dienen de volgende producten opgeleverd te zijn, om zo de volgende stap in het proces te kunnen zetten: 1. een intentieverklaring tussen PZH, gemeenten en Holland Rijnland 10/22

11 2. input voor de Strategische Milieubeoordeling/planMER 3. een planstudie, met daarin alles wat noodzakelijk is voor besluitvorming, met de volgende deelrapporten: 3.1. een omgevingsanalyse 3.2. een (intern en extern) communicatieplan 3.3. een risicobeheersplan 3.4. een door de Commissie m.e.r. goedgekeurd Tracénota/MER, met de volgende deelrapporten: een vervoerwaarde onderzoek op basis van de twee alternatieven een SSK-raming +/- 30% m.b.t. de twee alternatieven een uitvoeringsplanning voor RijnGouwelijn West, hierin zijn ook de bestemmingsplanherzieningen opgenomen een financieringsplan, inclusief een aanvraag MIT een analyse van de grondeigenarensituatie m.b.t. de alternatieven 4. een door GS en betrokken gemeenten vastgesteld besluit over een voorkeurstracé 5. een door alle partijen ondertekende bestuursovereenkomst 6. producten m.b.t. RO (m.b.t. tijdsplanning en inhoud, zie h. 1.6) Scopewijzigingen Elke scopewijziging die wordt voorgesteld dient te worden vastgesteld door de projectgroep en de stuurgroep. Daarbij komen de kosten van de scopewijziging voor rekening van de partij die deze inbrengt, tenzij deze scopewijziging voortvloeit uit wettelijke eisen. Tijdens het opstellen van de twee fase Tracénota/MER zullen de volgende scopewijzigingen ten opzichte van de eerste fase MER onderzocht worden door het adviesbureau (zie kaartje bijlage 1B): cirkeleind Noordwijk (verzoek projectleider) cirkeleind Katwijk (verzoek projectleider) beginpunt vanaf transferium: middenligging van de beide rijbanen (in plaats van noordzijde; verzoek projectleider) Zanderij zuidzijde variant: tracé buigt niet af naar rechts maar maakt een ruimere bocht richting Katwijk, Meeuwenlaan (verzoek gemeente Katwijk) Onderzoeken locatie remise en opstelsporen 1.4 Relatie en afstemming met andere projecten As Leiden Katwijk De As Leiden Katwijk is de verbinding tussen de Zuidvleugel en de Noordvleugel van de Randstad. Het gebied ligt strategisch tussen Amsterdam/Schiphol en Leiden. De belangrijkste opgaven voor de As zijn: - 70% van de woningen bouwen die in de regio nodig zijn, vooral binnen de verstedelijkte gebieden en op vliegveld Valkenburg - Bedrijventerreinen revitaliseren en nieuwe ontwikkelen: 150 hectare bedrijven terrein en m2 kantoorvloer - De infrastructuur versterken: Rijnlandroute en RijnGouwelijn - Groengebieden beschermen en ontwikkelen - Kenniseconomie, toerisme en netwerkfunctie versterken 5 De huidige vervoerwaardestudie loopt tot Deze studie wordt geactualiseerd naar /22

12 In de schema s in bijlage 2 is te zien hoe het project RijnGouwelijn West samenhangt met de andere projecten in As Leiden Katwijk, te weten Rijnlandroute, Valkenburg en Knoop Leiden West. De samenhang bestaat er vooral uit dat er een integrale Strategische Milieubeoordeling (SMB) moet komen die als input dient voor een (integrale) streekplanherziening. Hierdoor ontstaat een onderlinge afhankelijkheid tussen de projecten. De afhankelijkheid tussen de projecten bestaat verder vooral uit de onlosmakelijke relatie tussen RO en de RijnGouwelijn West. Het doel van de lijn is om ruimtelijk structurerend te zijn in de regio, wat inhoudt dat onderzocht dient te worden of rondom haltes nieuwe woningbouw, kantoren of leisure kan komen. Dit in tegenstelling tot 'asfaltinfra', zoals de Rijnlandroute, dat een veel kleinere relatie met RO heeft. Nieuwe wetgeving (zie h. 1.2) en de integratie van de RijnGouwelijn West met andere projecten in de As Leiden Katwijk houdt het volgende in: Er wordt een integrale Strategische Milieubeoordeling (SMB, per 1/10/2006 planmer genoemd) opgesteld. Alle projecten in de regio geven input voor de SMB. Voor de RijnGouwelijn West kan de input grotendeels uit de Tracénota/MER eerste fase gehaald worden. De SMB en de ontwerpstreekplanherziening dienen als basis voor de onderhandeling met het Rijk over de financiering van de projecten in de regio. Vervolgens dienen alle projecten afzonderlijk hun producten uit te werken. In principe geeft het huidige streekplan voldoende basis voor de RijnGouwelijn West om de bestemmingsplanherzieningen uit te werken. De streekplanherziening is voor RijnGouwelijn West dus niet nodig, voor de andere projecten in de ALK wel. Dit betekent tevens dat deelname van RijnGouwelijn West aan de SMB/planMER vrijwillig is. Er is dus geen sprake van een harde procedurele koppeling alleen wel in inhoudelijke zin op het gebied van integratie van de projecten RijnGouwelijn Oost De projecten RijnGouwelijn West en RijnGouwelijn Oost zijn onderdelen van één project, die zich in verschillende fasen van voorbereiding bevinden. Met andere woorden: de RijnGouwelijn blijft één project. Dit komt met name tot uitdrukking in de gezamenlijke communicatie en een afgestemde organisatiestructuur zoals weergegeven in hoofdstuk Het eindpunt van de RijnGouwelijn Oost bij Rijnfront-Zuid is het beginpunt van de RijnGouwelijn West. Dit is vastgelegd in de eerste bestuursovereenkomst RijnGouwelijn Oost. 1.5 Productafbakening Randvoorwaarden (hard) Onder randvoorwaarden wordt verstaan de (beleids)kaders die binnen en buiten project zijn op- en vastgesteld waar rekening mee gehouden moet worden in het project. Randvoorwaarden zijn 'hard' en staan niet ter discussie. De volgende randvoorwaarden kunnen worden onderscheiden in deze fase: 1. 1e fase MER, versie 5.0 d.d. 4 november 2003, inclusief het politieke besluit d.d. 27 april 2004 erover 2. Beginpunt RijnGouwelijn West zoals vastgelegd in de eerste bestuursovereenkomst RijnGouwelijn Oost (BO1) 3. Het light-railconcept, zoals vastgelegd in BO1 (zie hiervoor ook stuurgroepverslag d.d. 3 juli 2006) 4. Collegewerkprogramma , toezegging 15 miljoen voor RijnGouwelijn West 5. Provinciaal Verkeer en Vervoerplan (PVVP), gedeelte RijnGouwelijn West 6. Programma van Eisen voor RijnGouwelijn 7. Brief minister 2004 inz. MIT d.d. 30 september 2004, onderwerp: RijnGouwelijn, beslismoment 3 8. Vraagspecificatie MER 2 e fase voor de RijnGouwelijn West d.d. 31 maart 2006, ref Kwaliteitshandboek afdeling Verkeer en Vervoer, versie 4.0 d.d. 23 mei Besluit stuurgroep Knoop Leiden West over ontsluiting Rijnfront (moet nog plaatsvinden) 12/22

13 1.5.2 Uitgangspunten Onder uitgangspunten wordt verstaan alle overige documenten die gebruikt worden in deze fase maar die minder hard zijn dan de randvoorwaarden. Dit zijn de volgende documenten: 1. Plan van aanpak MER 2 e fase RijnGouwelijn West Royal Haskoning 2. Projectplan realisatie RijnGouwelijn Oost 3. Strategische communicatieplan RijnGouwelijn Oost Uitkomsten atelier As Leiden Katwijk 5. Kostenraming alternatief 1 en 2 ('Second Opinion Kostenraming Rijn Gouwelijn West, Alternatief 1 en 2', opsteller: PRC Bouwkostenmanagement, d.d. 4 augustus 2004) Tot het project behoort niet Alternatieven die in de loop van de tijd zijn afgevallen (alternatieven 3, 4 en nulplus alternatief uit de eerste fase MER, busbaan op light-railtracé). De concessieverlening van de RijnGouwelijn West Onderhandelingen met diverse partijen over de financiering van het project 1.6 Inhoudelijk activiteiten Het volgende dient verder uitgewerkt te worden: Er dienen nadere afspraken gemaakt te worden over de invulling en uitvoering van de taken op het gebied van RO. Deze taken zullen betrekking hebben op inventariseren en controleren van bestemmingsplanprocedures enerzijds en het onderzoeken van RO-ontwikkeling rondom de haltes anderzijds. De planning op het gebied van RO vormt een integraal onderdeel van het project RijnGouwelijn West, omdat oplevering van woningen en oplevering van RijnGouwelijn op elkaar afgestemd moeten zijn. De bijgevoegde planning (zie bijlage 8) is in verband met de relatie met de As Leiden Katwijk projecten op dit moment nog vrij globaal. Nadere uitwerking ervan is noodzakelijk. In bijlage 3 staan verder per resultaat de bijbehorende activiteiten en benodigde capaciteit. 13/22

14 2. Beheersaspecten 2.1 Geld Projectkosten De kosten voor het totale project zijn afhankelijk van de uitkomsten uit de tweede fase Tracénota/MER maar zullen rond de miljoen excl. btw liggen (bron: 1 e fase Tracénota/MER d.d. 4 november 2003, prijspeil 2002). De kosten voor deze fase worden als volgt geraamd: Item Bedrag in euro Totaal excl. BTW Extern 1 TN/MER Communicatie André Buijs (jan-sep 2006) Bijdrage atelier As Leiden Katwijk Bestuursovereenkomst Risicoanalyse Aanvullende onderzoeken Intern 8 Personeel Subtotaal Onvoorzien 10% Totaal te financieren Tabel 1 - Projectkosten deze fase Toelichting: 1. Het genoemde bedrag bestaat uit de opdracht aan Haskoning ( ). 2. Het project RijnGouwelijn West is een procesmatig gevoelig project, zeker in de fase waarin het zich nu bevindt. Er is daarom een groot bedrag gereserveerd voor communicatie, bijvoorbeeld voor creëren van draagvlak. In het communicatieplan wordt de communicatiestrategie verder uitgewerkt. 3. Dit is een verplichting aangegaan in het verleden door de vorige projectleider (januari 2006). 4. N.a.v. brief d.d. 25 juli 2006, kenmerk DRM/2006/ Bedrag gereserveerd voor evt. extern advies, evt. inhuren landsadvocaat, drukkosten, etc. 6. Bedrag gereserveerd voor evt. extern advies. 7. Het genoemde bedrag bestaat uit een aantal onderzoeken die niet in de vraagspecificatie MER 2 e fase voor de RijnGouwelijn West staan, maar die zeer waarschijnlijk wel gehouden moeten worden. Te denken valt hierbij aan extra onderzoek op het gebied van archeologie en natuurwaarden. In de vraagspecificatie staat dat onderzoek op deze gebieden in eerste instantie moet bestaan uit bureauonderzoek. Mocht daaruit volgen dat aanvullend onderzoek nodig is, dan dient het adviesbureau een onderzoeksvoorstel op te stellen dat als uitvraag kan dienen voor het aanvullend onderzoek. Dit aanvullend onderzoek kan aan derden opgedragen worden. Uitkomsten van het onderzoek dienen in het MER opgenomen te worden. Verder bestaat de kans dat het atelier As Leiden Katwijk adviseren om bepaalde tracés nader te onderzoeken, die in het verleden nog niet zijn onderzocht maar die wel meegenomen moeten worden in het MER. Tevens wordt hierbij gedacht aan onderzoeken t.b.v. de MIT-aanvraag, onderzoeken in het 14/22

15 kader van de vervoerwaarde, onderzoeken naar het economische belang van de RijnGouwelijn West en onderzoeken op het gebied van RO. 8. Zie bijlage 3 voor een overzicht van de interne personeelskosten Project(co)financiering Financiering totale project Voor de financiering van het totale project dient aan het eind van deze fase een plan opgesteld te zijn. In principe komen drie partijen voor financiering van het project in aanmerking: het Rijk, de Provincie en de betrokken gemeenten. a. Rijk/ministerie V&W - Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT) Om in aanmerking te komen voor financiering vanuit het ministerie V&W, zal de aanvraag voor MIT-gelden ingediend moeten worden bij het ministerie. In deze fase van het project is beslismoment 3 aan de orde. In de brochure 'Spelregels van het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport', d.d. juni 2004, staat in het hoofdstuk 'Grote regionale projecten beslismoment 3: projectbesluit' alle informatie die door de regio geleverd moet worden. Volgens de MIT-systematiek die het Rijk hanteert dient de regio minimaal 112,5 miljoen zelf te financieren voordat het Rijk meebetaalt aan het project. In bijlage 4 is schematisch de benodigde informatie weergegeven en in welk product dit komt te staan. In de bijlage bij de toezegging van 140 miljoen aan de RijnGouwelijn Oost staat het volgende: 'RijnGouwelijn West is een apart project. Besluitvorming (beslismoment 3 en verder) kan pas plaatsvinden in relatie tot de besluiten over de bouwopgaven in het kader van de Nota Ruimte. Indien het projectplan voor beslismoment 3 eerder wordt ingediend, zal een beslissing daarover worden aangehouden totdat de bouwopgaven langs deze lijn zijn vastgesteld.' (bijlage bij DGP/MDV/U , d.d. 26 augustus 2004) Uitgezocht dient te worden wat de stand van zaken is van de vaststelling van de bouwopgaven (dit betreft met name locatie Valkenburg). Er zal hiernaast met diverse partijen bij PZH, RWS en DGP overleg gevoerd moeten worden om e.e.a. duidelijk te krijgen. De inzet van PZH is om een 'package deal' met het ministerie van V&W te sluiten voor een financiële bijdrage aan de projecten Rijnlandroute, RijnGouwelijn en Valkenburg. Hiertoe zal een gezamenlijke financieringsdiscussie gevoerd worden met de minister b. Provincie Zuid-Holland In het collegewerkprogramma is vooralsnog 15 miljoen gereserveerd voor de RijnGouwelijn West. Dit geld is opgenomen in het Meerjarenprogramma Investeringen Provinciale Infrastructuur (MPI) met de volgende kasstroom: e.v Tabel 3 - kasstroom RijnGouwelijn West in het MPI in euro's In deze fase dient uitgezocht te worden hoe het resterende bedrag (kosten project minus bijdragen rijk en gemeenten) gefinancierd kan worden. c. Gemeenten Er is een traject in gang gezet door het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland (de investeringsstrategie) om voor een vijftal grote projecten in de regio een gezamenlijk aandeel te reserveren. In de 15/22

16 bestuursovereenkomst aan het eind van deze fase dient o.a. opgenomen te worden hoeveel de regio (afzonderlijke gemeenten via Holland Rijnland) bijdraagt aan realisering van het project Financiering deze fase Kosten in deze fase worden gefinancierd uit de 15 miljoen van het collegewerkprogramma Organisatie Organogram Voor een optimale sturing en beheersing van het project RijnGouwelijn West is gekozen voor het onderstaande organisatiemodel. Hierin is tevens de relatie met het project RijnGouwelijn Oost weergegeven. Provinciale Staten Gemeenteraden College GS Bestuurlijk platform Colleges B&W Projecten As Leiden Katwijk Gedeput. V&V en bestuurlijk opdrachtgever Stuurgroep RGL O+W Wethouders Ambtelijk opdrachtgever RGL Oost Ambtelijk opdrachtgever RGL West Directieraad RGL O+W Projectdirecteur RGL Oost Projectleider RGL exploitatie Projectleider RGL West Projectgroep extern RGL West staf Coörd. overleg intern Beheer en onderhoud Ruimtelijke Ordening TN/MER Haskoning Vervoerwaardestudie Intentieverklaring en B.O. Legenda: Functie of instantie Overleg Verantwoordingslijn Afstemmings- en overleglijn 16/22

17 Toelichting: In bovenstaand organogram staan verschillende rollen benoemd. In bijlage 5 is een nadere uitwerking wat betreft taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van deze rollen opgenomen. In bijlage 6A zijn de overlegvormen opgenomen, met o.a. de samenstelling, de onderwerpen en de vergaderfrequentie (zie ook hoofdstuk 2.4.1). Gekozen is voor één gemeenschappelijke stuurgroep, die zowel zaken voor RijnGouwelijn Oost als West behandelt. De reden hiervoor is dat besluitvorming over Oost consequenties kan hebben voor West. Hetzelfde geldt voor de directieraad. In de praktijk is de stuurgroep zo ingedeeld dat in het eerste uur West en in het tweede uur Oost behandeld wordt, met de mogelijkheid om tussentijds aan te schuiven voor leden. Het is niet uitgesloten dat voor specifieke Oost- en/of Westonderwerpen separate stuurgroepen worden gehouden. Er kunnen meerdere klankbordgroepen in het leven geroepen worden. Gedacht wordt aan een klankbordgroep West (voorzitter is de wethouder van een van de RijnGouwelijn Westgemeenten) met alle grote maatschappelijke organisaties en een of meer lokale klankbordgroepen per gemeente. Relatie met de lijnorganisatie: o het bureauhoofd VVVP, Karel Schaafsma, is verantwoordelijk voor de capaciteitstoedeling en de kwaliteit voor wat betreft de projectteamleden van het bureau VVVP. Hij is tevens faciliterend richting de medewerkers van het bureau die deelnemen in het project RijnGouwelijn West, zodat zij hun werk adequaat kunnen uitvoeren. o Het afdelingshoofd Verkeer en Vervoer is de budgetbeheerder van het project. o Bij besluitvorming richting GS loopt de besluitvorming volgens de volgende lijn: bureauhoofd VVVP, afdelingshoofd VV, DT (directeur DRM, provinciesecretaris). Relatie met As Leiden Katwijk projecten (Rijnlandroute, Knoop Leiden West, Valkenburg): zie h Kwaliteit Proceskwaliteit Kwaliteitshandboek afdeling Verkeer en Vervoer Het project RijnGouwelijn West is onderdeel van de afdeling Verkeer en Vervoer van de PZH. De afdeling Verkeer en Vervoer is ISO gecertificeerd voor haar kwaliteitsmanagementsysteem. Het projectteam RijnGouwelijn West is hiermee gehouden om te werken conform dit kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem is beschreven in het Kwaliteitshandboek afdeling Verkeer en Vervoer. Het werken conform het kwaliteitsmanagementsysteem wordt getoetst door interne en externe ISO audits Kwaliteitsdocument bureau Verkenningen en Planstudies De kwaliteitsmedewerker van het bureau Verkenningen en Planstudies (VVVP) heeft het Kwaliteitshandboek afdeling Verkeer en Vervoer vertaald naar een specifiek kwaliteitsdocument voor het bureau VVVP (versie 3.0 van 15 juni 2006) met daarin de relevante processen en benodigde documenten, formulieren en modelbrieven. De in het kwaliteitsdocument gemaakte afspraken dienen ertoe bij te dragen dat de processen binnen het project RijnGouwelijn West worden beheerst en dat het project kan voldoen aan de gestelde eisen en wensen. Door te werken conform dit kwaliteitsdocument wordt geborgd dat er rechtmatig, transparant en controleerbaar wordt gewerkt. Tevens wordt een adequate kwaliteit van door het projectteam op te leveren producten geborgd. 17/22

18 Het kwaliteitsdocument VVVP is dynamisch en kan regelmatig worden aangepast, bijvoorbeeld ten gevolge van veranderingen in het Kwaliteitshandboek Verkeer en Vervoer of op basis van voorstellen van de medewerkers van bureau VVVP. Voorstellen van medewerkers van het bureau worden, na acceptatie door de eigenaar van het betreffende proces van het Kwaliteitshandboek Verkeer en Vervoer, geregistreerd op een verbeterlijst en worden bij acceptatie opgenomen in een volgende versie van het Kwaliteitsdocument bureau VVVP. Verzoeken tot wijzigingen die een afwijking veroorzaken ten opzichte van het Kwaliteitshandboek afdeling Verkeer en Vervoer worden voorgelegd aan de eigenaar van het betreffende proces van het Kwaliteitshandboek Verkeer en Vervoer. Bij akkoord worden deze toegestane afwijkingen vastgelegd op een afwijkingenlijst die in beheer is bij de kwaliteitsmanager Productkwaliteit De kwaliteit van de op te leveren producten wordt gewaarborgd door de inzet van capabele projectteamleden, intensief overleg tijdens de voorbereiding, uitvoering en oplevering van diverse producten en door inschakeling van deskundige interne en externe medewerkers. De kwaliteit van de Tracénota/MER wordt getoetst door de commissie m.e.r. Deze commissie toetst of op kwalitatief juiste wijze voldaan is aan de richtlijnen die door het bevoegd gezag zijn vastgesteld. De Strategische milieubeoordeling kan ook getoetst worden door de commissie m.e.r. De kostenraming wordt opgesteld volgens de SSK-systematiek. 2.4 Informatie en communicatie Elke eerste dag van de maand vindt een schriftelijke rapportage plaats aan de ambtelijk opdrachtgever RijnGouwelijn West door de projectleider. Hij stuurt tevens een afschrift ervan aan de opdrachtgever RijnGouwelijn Oost, de projectdirecteur RijnGouwelijn, de projectcontroller en het bureauhoofd VVVP. In de maandrapportage staat de stand van zaken en eventuele afwijkingen ten opzichte van dit projectplan vermeld. Adviesbureau Haskoning rapporteert elke 15 e van de maand aan de projectleider. Deze rapportage wordt verwerkt in de rapportage richting de ambtelijk opdrachtgever e.a Overlegvormen Voor een juiste informatie en communicatie rond het project RijnGouwelijn West zijn/worden verschillende overlegvormen opgestart. In bijlage 6A wordt het overzicht gegeven van de verschillende overlegvormen, inclusief de samenstelling, de onderwerpen en de vergaderfrequentie Officemanagement Voor een juiste verantwoording over de loop van het project is het voeren van officemanagement van groot belang. De kernelementen van officemanagement zijn: Dossiervorming en archivering Postverwerking Huisstijl Hoe hiermee omgegaan dient te worden staat in het document 'Omgang met archivering/postverwerking/ huisstijl in het project RijnGouwelijn West' (bijlage 7) Omgevingskaart / -analyse Er dient een omgevingskaart opgesteld te worden door de strategisch communicatieadviseur, met daarin de belangrijkste stakeholders in deze fase. Op basis van de omgevingskaart dient een omgevingsanalyse uitgevoerd te worden. 18/22

19 2.4.4 Communicatieplan Er wordt een communicatieplan opgesteld door de strategisch adviseur Marketing en Communicatie, dat zo snel mogelijk in de stuurgroep behandeld zal worden. Het communicatieplan bestaat uit twee delen, een strategisch deel en een uitvoeringsdeel. Het is gebaseerd op een omgevingsanalyse en gericht op interne en externe doelgroepen. Aandacht wordt met name besteed aan de relatie met de RijnGouwelijn Oost en de projecten binnen de As Leiden Katwijk. Binnen de projecten RijnGouwelijn Oost en West geldt één communicatiestrategie. Hoofddoelen in het communicatieplan liggen op het terrein van informeren, interacteren (samenspraak) en PR-campagne voor het project. Het belangrijkste uitgangspunt voor de communicatiestrategie is het in een vroegtijdig stadium betrekken van maatschappelijke organisaties en omwonenden. 2.5 Tijd Doorlooptijd en mijlpalen In bijlage 8 is een planning voor deze fase opgenomen. Deze planning is voorlopig en dient nog nader uitgewerkt te worden. Dit kan leiden tot verschuivingen in de onderstaande mijlpaaldata. Tevens dient er een integrale planning gemaakt te worden voor alle projecten waarvoor een integrale SMB opgesteld wordt (RGL West, Rijnlandroute, Valkenburg, Knoop Leiden West). Doorlooptijd van deze fase is 22 maanden. Deze wordt op basis van de volgende bestuurlijke mijlpalen doorlopen: Vaststellen projectplan door stuurgroep en GS, ter kennisneming sturen naar Statencommissie MKE okt-nov 2006 Informatievoorziening voor colleges en commissies (communicatie) okt-nov 2006 Samenspraakrondes in regio (over ontwerp en inpassing; communicatie) nov-dec 2006 Vaststelling intentieverklaring door stuurgroep en GS/B&W's december 2006 Besluit voorkeurstracé door stuurgroep en GS/B&W's oktober 2007 Inspraak (voor)ontwerp bestemmingsplanherziening en Tracénota/MER nov-dec 2007 Aanvraag MIT 3 jan-mrt 2008 Bestuurlijke besluitvorming Tracénota/MER, incl. tracébesluit en ontwerpbestemmingsplanherzieningen april 2008 Bestuurlijke besluitvorming bestuursovereenkomst mei 2008 As Leiden Katwijk Vaststelling SMB/ontwerpstreekplanherziening in GS december 2007 Besluitvorming PS (bevoegd gezag) integrale streekplanherziening augustus /22

20 2.5.2 Fasering Fasering volgens Projectmatig werken Initiatief Definitie Ontwerp Voorbereiding Uitvoering Nazorg Intake Planstudie fase 1 Onderzoeken Grondverwerving Uitvoering Beheer en Verkenning Overleg en inspraak Vaststelling van het tracé door GS PvE VO (Planstudie fase2) Overleg en inspraak / Onteigening Bestek Vergunningen Aanbesteding Gunning bouwwerk Voorbereiding overdrachtdossier Overdracht bouwwerk onderhoud en B&W's DO Overdracht naar Bur. RI Overdracht naar DBI Besluitvormingsproces volgens MIT-fasering Verkenning Waarom? Planstudie Wat, hoe en waar? 1. Intakebesluit 3. Tracé-/Projectbesluit 2. Planstudiebesluit Realisatie Wanneer? 4. Uitvoeringsbesluit 5. Oplevering Capaciteit Op basis van de activiteiten die in bijlage 3 genoemd zijn, is de volgende in- en externe capaciteit nodig voor deze fase. Functie/rol Uren totaal Uren op Opmerkingen 2 e fase jaarbasis Projectleider RijnGouwelijn West Assistent projectleider RGL West Projectcontroller ½ dag per week Strat. communicatieadviseur ½ dag per week Uitvoerend dagen per week communicatieadviseur Projectplanner e twee maanden 1 dag/wk, daarna ½ dag/wk Projectsecretaris dagen per week Adviseur exploitatie RO-adviseur dagen per week MER-adviseur Div. specialisten PZH o.a. ecologie, archeologie, lucht, geluid, enz. Tabel 4a - Capaciteitsraming intern 20/22

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland

Verzenddatum >1 2 SEP 2013. iesecretans. Onderwerp Bestuurlijke overeenkomst RijnlandRoute tussen Ministerie van l&m en Provincie Zuid-Holland 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p'^^^^^j'^j^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-429268165 (DOS-2007-0001083) Datum vergadering Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris

2 5 NOV Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten pr HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2009-142370996 (DOS-2007-0002910) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 24

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het

1. Onderwerp Bestuursovereenkomsten Hoogwaardig Openbaar Vervoer-net Zuid Holland Noord 2. Rol van het Oplegvel In Holland Rijnland werken samen: Alphen aan den Rijn, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen,

Nadere informatie

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD

BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD Definitieve versie BESPREEKNOTITIE VOOR DE GEMEENTERAAD aan van de gemeenteraad Fred Dellemijn, namens het college bespreken in raadscommissie Openbare Ruimte, woensdag 12 februari 2014 onderwerp Overeenkomst

Nadere informatie

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard

Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard Nota Veegplannen 2014 gemeente Valkenswaard gemeente Valkenswaard Team Ruimtelijke ontwikkeling en economie 25-09-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Definitie 3 3. Vergelijking veegplannen en postzegelbestemmingsplannen

Nadere informatie

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan

Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Plan van Aanpak Titel: Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan Subtitel: Plan van Aanpak Versie: Versie 1.0 Plaats: Roermond Datum: 26 mei 2015 Opgesteld door: Jan Waalen,

Nadere informatie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie

g e m e e n t e M O N T F O O R T Startnotitie Nieuw bedrijventerrein Startnotitie Startnotitie Nieuw Bedrijventerrein Voorlopige projectnaam: Bestuurlijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtnemer: Nieuw bedrijventerrein H.T.J. van Beers C.L. Jonkers Ambtelijk opdrachtgever: Ambtelijk

Nadere informatie

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad

BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad BESTEMD VOOR BESTUURSOPDRACHT MAJEURPROJECT VOORTGEZET ONDERWIJS Gemeenteraad STATUS Openbaar DATUM BESTUURLIJKE Wethouder F. Strik OPDRACHTGEVER AMBTELIJKE OPDRACHTGEVER H. Damen hoofd Afdeling Beleid

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2015-506963964 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 3 maart 2015

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost

Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost Bestuursovereenkomst tot beëindiging van de Bestuursovereenkomst en aanvullende overeenkomsten met betrekking tot de RijnGouwelijn Oost Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens

Nadere informatie

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan

Projectplan. : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade. Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats. Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectplan Projectnaam : Verhuuroptimalisatie Cultuurhuis Pléiade Ambtelijk opdrachtgever : Ab van de Craats Bestuurlijk opdrachtgever : Wethouder Bert Homan Projectleider : Arie Overheul Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 29 mei 2012 nummer: 2012_BW_00060 Onderwerp Beslispunten inzake RijnlandRoute en RijnGouweLijn vergadering AB Holland Rijnland

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA

Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA Afspraken tussen raad, college en organisatie bij (grote) ruimtelijke gemeentelijke projecten S.Reijmer, 2 maart 2016, TA 1. Inleiding De raad heeft in de vergadering van februari 2014 het college de opdracht

Nadere informatie

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832

24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 fmff^ groningen Pifypiordrac h t 24 januari 2012 Corr.nr. 2012-02542, VB Nummer 2/2012 Zaaknr. 374832 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen voor het realiseren van de

Nadere informatie

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Statenmededeling. Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Statenmededeling Onderwerp Regionale verkeersvisie N605 en randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennis nemen van De uitkomsten van de studie over de regionale visie op de provinciale

Nadere informatie

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte

SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming. MIRT Verkenning Haaglanden Infrastructuur en ruimte SPOORBOEKJE Bestuurlijke Besluitvorming MIRT Verkenning en ruimte 2020 2040 2 november 2011 Een bereikbare toekomst begint vandaag 1/11 Colofon MIRT Verkenning Grote Marktstraat 43 Postbus 66 2501 CB Den

Nadere informatie

Invoering Omgevingswet

Invoering Omgevingswet Invoering Omgevingswet Projectplan Versie 1.2 Datum: 19-09-2016 Opsteller: Linda Roeterink Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Projectomschrijving... 2 2.1. Aanleiding... 2 2.2. Totstandkoming projectplan... 2

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2

Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Bijlage V Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 21 oktober 2014 pagina 1 van 6 Bijlage V: Governance realisatiefase Zuidelijke Ringweg Groningen Fase 2 Inleiding Governance in de

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Gouda vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017.

Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Routekaart eerste fase schoolbestuurlijk onderzoek Scholen voor Morgen en gemeentelijke onderzoek juni 2017 tot en met december 2017. Activiteit Wie Planning Actie Gemeentelijk projectplan Uitspreken intentie

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord

Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Bestuursovereenkomst provincie Zuid-Holland gemeente Rijnwoude vanwege het HOV-NET Zuid-Holland Noord Ondergetekenden: 1. DE PROVINCIE ZUID-HOLLAND, te dezen krachtens artikel 176 Provinciewet en de machtiging

Nadere informatie

Kredietaanvraag Ontwikkeling RijnGouwelijn BESLUITEN

Kredietaanvraag Ontwikkeling RijnGouwelijn BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Kredietaanvraag Ontwikkeling RijnGouwelijn In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten Directeuren Portefeuilleh. B&W Nr: 02.0577/17 06 2002 Dienst : BoWo

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie

Bestuursopdracht. Centrumvisie

Bestuursopdracht. Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Bestuursopdracht Centrumvisie Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Ruimte en Groen W. Hilbink/W.Algra Datum: 2 december 2014 Centrumvisie Scherpenzeel -1-

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar

Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Bijlage 5 bij Raadsvoorstel Regionale Agenda dd 16 mei 2011 Bestuursovereenkomst Regiovisie Bergen-Gennep-Mook en Middelaar Vastgesteld door de Stuurgroep Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar op

Nadere informatie

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk

Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Openbaar Onderwerp Snelfietsroute Nijmegen-Mook-Cuijk Programma Mobiliteit Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Vanuit de voormalige stadsregio Arnhem-Nijmegen, nu provincie Gelderland, is het initiatief

Nadere informatie

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004

As Leiden - Katwijk. Plan van Aanpak. Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland. 13 september 2004 As Leiden - Katwijk As Leiden - Katwijk Plan van Aanpak Provincie Zuid-Holland Regio Holland Rijnland 13 september 2004 Het gebied De opgave komt uit: - Programma van Afspraken ( 2002, Duin&Bollenstreek,

Nadere informatie

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente

Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Informatie Regionaal Bedrijventerrein Twente Geachte mevrouw, heer, Het is enige tijd stil geweest rondom de ontwikkeling van het Regionaal Bedrijventerrein Twente, het RBT. In oktober 2001 stelde de provincie

Nadere informatie

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU

Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim. 28 oktober 2014 J j OKF ZOU 5 -minuten versie voor Provinciale Staten provincie HOLLAND Directie DLB Afdeling Samenleving en Economie Registratienummer 489015306 {DOS-2007-0015748) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord Holland

Provinciale Staten van Noord Holland Provinciale Staten van Noord Holland Voordracht 59 Haarlem, 23 augustus 2005 Onderwerp: Overeenkomst Omlegging A9 Badhoevedorp Bijlagen: ontwerpbesluit scope document cash flow prognose Inleiding. Op het

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief

Projectvoorstel. Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Inhoudsopgave. Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Projectvoorstel Integraal onderhoud Zeewolde-Noord (1) Projectleider : Anne Damstra Datum : 05 april 2016 Versie : definitief Inhoudsopgave 2/8 1. Inleiding 3 1.1. Aanleiding 3 1.2. Historie 3 1.3. Doel

Nadere informatie

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties.

1. Nota van antwoord. Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. 1. Nota van antwoord Eindstand 2055 reacties door 3036 personen/instanties. Daarnaast zijn enkele petities/handtekeningenacties gevoerd: Petitie Voordorp 975 handtekeningen Petitie NMU meer dan 19.000

Nadere informatie

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden

Vervolgwerkzaamheden. Concrete werkzaamheden Concept-projectplan brede school te Zuidwolde Locatie Schoolbrink Hier mee wordt de oriëntatiefase afgesloten, de voorbereidingsfase afgerond en de ontwerpfase gestart. Bijlage van het voorstel aan burgemeester

Nadere informatie

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart.

gemeente Eindhoven RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. gemeente Eindhoven Raadsnummer 11R4481 Inboeknummer 11bst01486 Beslisdatum B&W 30 augustus 2011 Dossiernummer 11.35.753 RaadsvoorstelDekking bijdrage in kosten sluizen Zuid-Willemsvaart. Inleiding Om Zuidoost-Brabant

Nadere informatie

provincie :: Utrecht Mobiliteit

provincie :: Utrecht Mobiliteit provincie :: Utrecht Mobiliteit Aan: Minister van Infrastructuur en Milieu Mw. drs. M.H. Schultz van Haegen Postbus 20901 2500 EX Den Haag Pythagoraslaan 101 Postbus 80300 3508 TH Utrecht Tel. 030-2589111

Nadere informatie

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten)

Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Bijlage 2 Indicatieve doorlooptijden (open) aanbesteding(svarianten) Wanneer duidelijkheid burger* Aanbestedings dossier gereed Opties 0 en 1 Optie 2 Optie 3 Optie 4 DT Noord (verlegd en verdiept**) met

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017

Datum: Informerend. Datum: Adviserend. 30 aug. 2017 Oplegvel 1. Onderwerp Doelgroepenvervoer (en relatie met Openbaar Vervoer) 2. Rol van het Platformtaak volgens gemeente samenwerkingsorgaan Holland Rijnland 3. Regionaal belang Formuleren regionale afgestemde

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042

RAADSVOORSTEL 10.0116. Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 RAADSVOORSTEL 10.0116 Rv. nr..: 10.0116 B&W-besluit d.d.: 5-10-2010 B&W-besluit nr.: 10.1042 Naam programma +onderdeel: Bereikbaarheid Onderwerp: Besluitvorming ten aanzien van het advies Sleutel tot een

Nadere informatie

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten De kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Basisschool Aan de Bron en sporthal op het voormalige WML-terrein Onderzoeksopzet Rekenkamer Weert 16 december 2007 Inhoudsopgave 1. Achtergrond

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord

Gedeputeerde Staten kiezen voor voorkeursalternatief Bundeling Noord Juli 2016 Dagelijks ervaart het verkeer problemen met de doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. Ook de leefbaarheid en veiligheid op en rond de N629 en Westerlaan vragen aandacht. De provincie

Nadere informatie

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO)

Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) Participatie Stefan van der Voorn 22-12-2011 Inhoudsopgave presentatie Het proces aanleg Sneller en Beter De Verkenning Ruit Rotterdam De Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland /2tu^(y*^ Nieuwbouw gemaal Woudsepolder Beleidsveld: Aard voorstel: Besluitvormend Vergaderdatum: Agendapunt: Kenmerk VV: Aantal bijlagen: 18 december 2008 H.06 715517 3

Nadere informatie

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek

Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Raadsvergadering, 22 april 2008 Voorstel aan de Raad Nr: 228 Agendapunt: 6 Datum: 9 april 2008 Onderwerp: Onderzoek naar de overschrijding van de raming Brandweerkazerne Cothen-Langbroek Onderdeel raadsprogramma:

Nadere informatie

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris

INGEKOMEN 0 8 DEC Verzenddatum - 8 DEC Paraaf Provinciesecretaris 5 -minuten versie voor Provinciale Staten p ZUID HOLLAND INGEKOMEN 0 8 DEC. 2009 Directie DRM Afdeling Verkeer en Vervoer Registratienummer PZH-2009-144285304 (DOS-2007-0021019) Datum vergadering Gedeputeerde

Nadere informatie

Jacqueline Verbeek-Nijhof:

Jacqueline Verbeek-Nijhof: 1 Wethouder Hans Keuken: welkom en doel Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof: toelichting project Tidal Flow Rijnbrug Harry Bruger: Toelichting deelprojecten Tidal Flow Rijnbrug Wethouder Hans Keuken:

Nadere informatie

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9

Realisatie Fietsbrug Gaasp langs de A9 GROENGEBIED AMSTELLAND Adviescommissie agendapunt 10 Dagelijks bestuur Algemeen bestuur 21 juni 2012 Aantal bijlagen 1 Onderwerp Besluit Korte toelichting Consequenties Realisatie Fietsbrug Gaasp langs

Nadere informatie

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten.

de haven, en maatregelen die uit dit Masterplan volgen direct een MIRT-planstudie (of vergelijkbaar proces) kan starten. RANDSTADURGENT REGIO ROTTERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-VERKENNING RUIT ROTTERDAM) DOEL Het project REGIO ROTIERDAM EN HAVEN: DUURZAAM BEREIKBAAR (MIRT-Verkenning Ruit Rotterdam) heeft 2 doelen.

Nadere informatie

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland

Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Procesconvenant ruimtelijke ordening Zuid-Holland Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten Ondertekend door Gedeputeerde Staten, de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, en de acht Regionale Samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst

Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Projectbureau ViA15 Datum: 22 oktober 2008 Notitie Hoe verhoudt de Gebiedsvisie A15-A12 zich tot de afspraken in de bestuursovereenkomst Op 28 augustus 2008 heeft projectbureau ViA15 formeel de met erratum

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

5 minuten versie voor Provinciale Staten

5 minuten versie voor Provinciale Staten 5 minuten versie voor Provinciale Staten Directie DLB Afdeling Water en Groen Registratienummer PZH-2014-496811290 (DOS-2007-0008946) Datum vergadering Gedeputeerde Staten Verzenddatum Geheim 16 december

Nadere informatie

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel

Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verzoek aan provincie om bijdrage aanlegkosten Dorpensingel Programma Mobiliteit BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting Bij de behandeling van de Zomernota

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA)

1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) Dienst Stadsontwikkeling 1 e fase Planstudie Ring Utrecht Keuze VoorKeursAlternatief (VKA) RIA 5 oktober 2010 7-10-2010 1 De aanleiding Zwaar belast netwerk Ingewikkelde verkeersstromen Kwetsbaar gebied

Nadere informatie

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7

PS2009RGW : Concept-Ontwikkelingsvisie Noordvleugel Utrecht (Eindbalans) Ontwerpbesluit pag. 5. Toelichting pag. 7 PS2009RGW06-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 3 februari 2009 Nummer PS : PS2009RGW06 Afdeling : PRO Commissie : RGW Registratienummer: 2009INT235473 Portefeuillehouder : Krol

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad,

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Raadsvoorstel Griffiersnummer: Onderwerp: Vaststelling herindelingsontwerp Datum B&W-vergadering: 17 juli 2012 Datum raadsvergadering: 30 juli 2012 Datum politieke avond: 11 juli 2012 Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota:

Sis. 7 n. B&W-nota. gemeente Winterswijk. nr(s) geregistreerde stuk(ken): blad: 1/6 datum nota: Sis nr(s) geregistreerde stuk(ken): 40245 blad: 1/6 datum nota: 19-06-2015 programma: 4. Ruimt. ontw. in de kern, verkeer en vervoer werkdoel: 719 - Bedrijventerrein Arrisveld bestemmingsplan onderwerp:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag.

Rapport. Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Rapport Rapport betreffende een klacht over Rijkswaterstaat, vallend onder de minister van Infrastructuur en Milieu uit Den Haag. Datum: 10 september 2011 Rapportnummer: 2011/271 2 Klacht Verzoekster klaagt

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 13.1174 d.d. 17-12-2013 Onderwerp Brief aan de raad inzake Stand van Zaken Openbaar Vervoer Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. De brief aan de leden van de gemeenteraad met onderwerp

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Januari Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland,

Voordracht aan Provinciale Staten. van Gedeputeerde Staten. Januari Ontwerpbesluit. Provinciale Staten van Zuid-Holland, Voordracht aan Provinciale Staten van Gedeputeerde Staten Vergadering Januari 2009 Nummer 6004 onderwerp Wijziging partiële herziening Zuid-Holland West; As Leiden Katwijk 1 Ontwerpbesluit Provinciale

Nadere informatie

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming

Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Startnotitie Interactieve Beleidsvorming Status: concept Bestuurlijk opdrachtgever: Drs J.F.N. Cornelisse Ambtelijk opdrachtgever: Drs H.J. Beumer Ambtelijk opdrachtnemer: Drs M.M.H. de Boer Datum 17-03-2010

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Gebiedsontwikkeling en Platform Bodembeheer 19 maart 2009. Milou de Kort Maartje van Meeteren

Gebiedsontwikkeling en Platform Bodembeheer 19 maart 2009. Milou de Kort Maartje van Meeteren Gebiedsontwikkeling en Platform Bodembeheer 19 maart 2009 Milou de Kort Maartje van Meeteren Inhoud Wat kenmerkt gebiedsontwikkeling? Een link met bodem? Bodemadvies aan een rollenspel INVLOED OP KEUZEN

Nadere informatie

B & W-nota. Onderwerp Stadskantoor afronden definitief ontwerp en hoe nu verder. Bestuurlijke context. B&W-besluit:

B & W-nota. Onderwerp Stadskantoor afronden definitief ontwerp en hoe nu verder. Bestuurlijke context. B&W-besluit: B & W-nota Onderwerp Stadskantoor afronden definitief ontwerp en hoe nu verder Portefeuille J.J. Visser Auteur R. de Nieuwe, Directeur FD Telefoon 5113671 E-mail: b.groeneveld@haarlem.nl FD/ Reg.nr. FD/2006/2

Nadere informatie

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn

Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn Bijlage 1 Overzicht besluitvorming Zuiderzeelijn 1998 Kabinet - Verslag Algemeen Overleg 16-4-1998, kamerstuk 25017, nr. 9 Naar aanleiding van aanbeveling van Commissie Langman om de mogelijkheden van

Nadere informatie

De Raad en de Omgevingswet

De Raad en de Omgevingswet De Raad en de Omgevingswet Stelling Ik ben tevreden met de huidige werkwijze en instrumenten voor de fysieke leefomgeving! Inhoud Waarom de Omgevingswet? Wat is de Omgevingswet? Wat verandert er door de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk

Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk Voortgangsrapportage Invlechting van Hardinxveld-Giessendam in de GRD en het Drechtsteden netwerk 4e kwartaal 2016 1 1. Samenvatting resultaten 4 e kwartaal 2016 De gerealiseerde invlechtingskosten zijn

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden

Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Crisis- en herstelwet: Vragen en antwoorden Datum Februari 2012 Status Definitief in opdracht van Agentschap NL Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Publicatienummer Locatie Projectleider Contactpersoon

Nadere informatie

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone

Verzenddatum - 4 SEP 20. Onderwerp zienswijze op concept ontwikkelstrategiekader Oude Rijnzone 5 -minuten versie voor Provinciale Staten HOLLAND ZUID Directie DRM Afdeling Projecten en Programma's Registratienummer PZH-2013-419337565 (DOS-2007-0002927) Datum vergadering Gedeputeerde Staten 3 september

Nadere informatie

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal

BRZO zowel BRZO als VT-CHEMIE. Provincie Provincie Provincie Totaal PROJECTOPDRACHT Naam deelproject : VORMGEVING BRZO-RUD NOORD-NEDERLAND (LAT-RB) Opdrachtgever : Dick Bresser, namens de noordelijke regisseurs RUD Projectleider : Jan Smittenberg Organisatie : Provincie

Nadere informatie

Project Plan van Aanpak. Naam project:

Project Plan van Aanpak. Naam project: Project Plan van Aanpak Naam project: Verstrekking en versiehistorie: Versienummer Versiedatum Verstrekking Bijzonderheden Inhoudsopgave 1 WAAROM DIT PROJECT DE BUSINESS CASE... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Zaaknr: 18308. Gellleellte Vegliel

Raadsvoorstel. Zaaknr: 18308. Gellleellte Vegliel Raadsvoorstel Gellleellte Vegliel Zaaknr: 18308 Onderwerp: Zuidelijke Ontsluitingsweg Erp: aanvaarding Milieueffectrapport. Samenvatting: In 2008 heeft u via vaststelling van de Nota Hoofdwegenstructuur

Nadere informatie

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet

: 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet B&W-nota zaaknummer blad programma werkdoel onderwerp Sta :121010 : 1/5 datum nota : 23-08-2017 : 4: Ruimtelijke Ontwikkeling in en de Kern, plus verkeer en vervoer : 1667 / Invoering Omgevingswet : Plan

Nadere informatie

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen

INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen INITIATIEFVOORSTEL Gemeente Velsen Raadsvergadering d.d. : 1 december 2011 Raadsbesluitnummer : R11.081 Carrousel d.d. : 17 november 2011 Onderwerp : Eindrapport Rekenkamercommissie kwaliteit Grondbeleid

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Financiering versnelling woningbouwprojecten. Leiden, 8 juni 2007.

2007. Nr. : Dnst. : BOWO. Financiering versnelling woningbouwprojecten. Leiden, 8 juni 2007. 2007. Nr. : 07.0083 Dnst. : BOWO Financiering versnelling woningbouwprojecten. Leiden, 8 juni 2007. Leiden heeft de taakstelling om in de periode 2005-2009 3.944 woningen te realiseren. Het behalen van

Nadere informatie

Bijlage integratie Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost en BORDT-studie, deelproject "verbinding Dongen - Oosterhout (A27)

Bijlage integratie Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost en BORDT-studie, deelproject verbinding Dongen - Oosterhout (A27) Bijlage integratie Strategische Gebiedsvisie Oosterhout-Oost en BORDT-studie, deelproject "verbinding Dongen - Oosterhout (A27) Doel integratie Er lopen op dit moment twee planvormingsprocessen in het

Nadere informatie