o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~"

Transcriptie

1

2 ~~ ~~ o o IC o O o l

3 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring mt wrkwijzn n tools, zoals di d afglopn jarn is opgdaan door all SPA-ldn. Wij hopn dat d gids kan dinn als inspiratibron bij ht makn van passnd procsontwrpn n tr ondrstuning bij inhoudlijk n tchnisch vragn. En klin waarschuwing is hir chtr ook op zijn plaats. D gids is nit bdold als do-it-yourslf-kit voor mnsn zondr rvaring mt ht ontwrpn n bglidn van drglijk procssn. idr procs is andrs n vrdint n ign ontwrp. Procs-ontwrp n procsbgliding (of facilitati) zijn n vak op zich, All ldn van d Samnwrknd Procs-Advisurs kunnn u hir advis op maat lvrn. Voor wi is d SPA toolkit bdold? D gids zal in d rst plaats wordn aangbodn aan d "Intrmdiairn". Hirondr vrstaan wij al dignn waarbij projctlidrs kunnn aankloppn voor hulp n assistnti. Voorbldn hirvan zijn ldn van d rgional stunpuntn, contactprsonn, communicati-mdwrkrs tc. Zij kunnn d tools n tips II) gbruikn in hun adviswrk. Daarnaast kunnn zij loss factshts in advistrajctn aan projctlidrs n -mdwrkrs uitdln. Daarnaast zal d gids wordn gbruikt door d SPA-ldn tn bhov van n vrdr knnisuitwissling. Wat vindt u in d SPA toolkit? Naast d inliding ovr d toolkit vindt u in dz gids informati ovr ht procsontwrp in ht algmn, informati ovr SPA, n tnslott d tools mt n wgwijzr n d "campinggids". Tnslott is r n lijst mt rlvant litratuur. 0 Ho d SPA toolkit t gbruikn? Ht hoofdstuk totaalprocs (ovr procsontwrp in ht algmn) gft n dnkmodl of kadr voor ht ontwrpn van opn procssn. Dit kan u hlpn t bpaln waar in ht procs u zich bvindt n ho u dit vrdr vorm zou kunnn gvn. Dit hoofdstuk dint als 'kapstok' voor d tools. Bij d SPA-tools kun u zokn naar wrkwijzn, mthodn of middln waarm u ht procs zou kunnn invulln. Door middl van symboln in d rchtrkantlijn is pr tool aanggvn in wlk fas in ht procs d tools ht bst bruikbaar zijn, n op wlk ondrwrpn z inztbaar zijn. Daarnaast staat vrmld wi r rvaring m hft. En omschrijving van d btknis van d symboln vindt u in "n wgwijzr door d tools". Daarnaast is n 'campinggids' opgnomn: n lijst van all tools uit d toolkit, mt daarachtr d btrffnd symboln. U i tnodigi ng Dz toolkit is bdold als n dynamisch stuk grdschap bij ht ontwrpn n uitvorn van intractiv procssn. Om ht dynamisch karaktr t bhoudn hbbn w d hulp nodig van idrn di r m wrkt. Ook d SPA-ldn zlf zulln d toolkit rglmatig blijvn aanvulln. Daarom n uitnodiging aan d gbruikrs: Komt u in uw daglijks praktijk hulpmiddln, wrkwijzn of tchnikn tgn di nog nit in d toolkit zijn bschrvn. Laat ht ons wtn of stuur z ons op. Mt uw aanvullingn kunt u trcht bi/ d rdactildn van d toolkit: Alvast bdankt! D rdacti Paulijn d Bruijn (ARB) Sjoukj Rauwrda (InfraPlan) Wndy Blankrt (Q) Nick Posthumus (OPP-NH) Jaqulin Risslada (OPP-NH) Luitn Plkkr (OPP-ZH) Hnk van Haprn (Aqust) tl.: tl.: tl.: tl.: tl.: tl.: OIO tl.:

4 o o o o o o O o a o o a O o o a o a O

5 SPA, ht knnisntwrk van Samnwrknd Procs-Advisurs Bundling van knnis n rvaring mt intractif wrkn bij VnW Binnn Vrkr n Watrstaat is vl knnis n rvaring aanwzig op ht trrin van intractif wrkn. Ht gaat zowl ovr intractiv blidsvorming n intractiv planvorming als ovr d topassing van ht intractiv gdachtgod bij forml procdurs zoals inspraak n mr. Ht afglopn jaar hbbn d clubs di zich hirm bzighoudn zich gbundld in SPA: ht ntwrk van Samnwrknd Procs- Advisurs. In dit stuk staat ho zij samnwrkn bij ht vrgarn n vrspridn van informati ovr in tracti f wrkn. Voorgschidnis Opnhid, samnwrking n vrtrouwn. Inmiddls n bknd trits bij Vrkr n Watrstaat. W zijn ht r mt z'n alln ovr ns dat ht blangrijk is hir aan t wrkn, om zo d kwalitit van d blidsvoorbriding n planvorming t vrhogn. Dat wil nit zggn dat ht mtn gburt: r mot wrstand ovrwonnn wordn n vrvolgns is aan d ord: hó pakkn w dat dan aan? Op ht trrin van intractif wrkn ondrstunt n aantal advisrnd n facilitrnd clubs binnn VnW d vrschillnd projcttams binnn ht ministri. D vrbindnd factor is dat zij hlpn bij d inrichting van projctn/procssn mt aandacht voor n optimal rlati mt btrokknn binnn n buitn ht ministri tn bhov van kwalitit n draagvlak. Voor zowl d projctlidrs als d advisurs was ht onduidlijk wi wat dd, waar d ovrlappn n vrschilln zatn. Ht afglopn jaar hft n aantal van dz clubs dan ook d hoofdn bij lkaar gstokn mt d vraag: ho kunnn wij als intrn advisurs in ovrlg mt lkaar d organisati optimaal ondrstunn n d ffctivitit van ons wrk vrbtrn. Dit btknd ht ontstaan van SPA: ht ntwrk van Samnwrknd Procs-Advisurs, D clubs di SPA vormn zijn momntl: ARB Infraplan Q 'Stratgi op Vrzok' 0 OPP Noord- n Zuid-Holland Inspraakpunt q Activititn van SPA D ldn van SPA vulln d advisfuncti lk op hun ign manir in. Soms voor vrschillnd dolgropn n soms gricht op vrschillnd inhoudlijk trrinn, soms samn, soms apart, soms alln voor RWS, soms voor ht hl dpartmnt. D één advisrnd, d andr mr facilitrnd of daarbij ook nog uitvornd. D n club mt n uitgbrid pakkt aan oplidingn n communicatimiddln, d andr uurtjs bij lkaar schrapnd om collga's t kunnn ondrstunn. Dit willn w graag zo houdn, omdat juist d vrschidnhid aan wrktrrinn n van d vrschillnd SPA-partnrs mrwaard bidt voor d organisati. D SPA-partnrs zokn d samnwrking op gbidn waar juist afstmming n n nduidig prsntati van ht procsadvisaanbod mrwaard hft. D SPA-grop hft dan dri hoofdfunctis: Advis op maat: d SPA-ldn zttn hun afzondrlijk adviswrkzaamhdn voort, maar makn gbruik van lkaars xprtis, schakln lkaar in of vrwijzn ondrling door. Knnisontwikkling: binnn SPA wrkn SPA-partnrs, in wisslnd samnstlling n vt. in samnwrking mt andr in- n xtrn xprts aan ht uitwissln, consolidrn n vrniuwn van procsknnis. Knnisovrdracht: als ht gaat om knnisovrdracht naar d projctlidrs to prsntrn d SPApartnrs zich gcoördinrd (communicati, workshops, oplidingn).

6 Profilring van SPA Voor optimal duidlijkhid richting d organisati (wat don w als clubs 'solo' n wannr prsntrn w ons als SPA?) hbbn w voor n drital samnwrkingsvormn gkozn: 1) Gzamnlijk activititn van SPA Wannr: o Als ht ffctif is samn dingn t ondrnmn n ht voor d dolgrop logischr is dat SPA d afzndr is (algmn informati di d wg wijst naar d SPA-ldn, gzamnlijk gdragn boodschap richting organisati, ondrstunn van advisurs in rgional cntra) Wat mrkt d organisati r van (huidig idën): 0 SPA-knnisntwrk: gstructurrd samnwrkn aan uitwissln, consolidrn n vrniuwn van knnis 0 Trugkoppling rvaringn n aanbvlingn naar ht managmnt 0 SPA-Foldr mt informati ovr all aangslotn advisurs 0 SPA-Intrantsit 0 Bijdragn van SPA aan n VnW-brd niuw op t zttn 'procsblad' 0 SPA-Informati ovr oplidingn èn ovrlg mt DPO ovr n btr plan voor d tokomst 0 SPA-Thmadagn 0 SPA-Stand, bijvoorbld op Introductidagn niuw mdwrkrs o SPA-Toolkit mt ondrstunnd informati ovr mthodn n tchnikn Gzamnlijk activititn van n aantal SPA-ldn (al dan nit ondr d SPA-vlag) Wannr: o als samnwrkn nuttigr n ffctivr is dan solo Wat mrkt d organisati r van (voorbldn): ARB n Infraplan wrkn samn mt ht DTC aan n opliding intractiv blidsvorming voor communicatimdwrkrs o Inspraakpunt n ARB bidn samn ondrstuning bij ht inbddn van inspraak in intractiv procssn bij NVVP, 5NR0, ONL n Niuw SBL Klin luchtvaart. 0 Facilitatorn van Q n Infraplan ondrstunn n sssi van n ARB-projct Eign activitit van d SPA-clubs, vt. mt vrmlding "lid van d SPA-grop" Wannr: 0 mstal in d advisrol voor d ign dolgrop, als d rlati mt SPA nit rlvant is Wat mrkt d organisati r van: 0 ign productn van d SPA-ldn zijn door ondrling knnisuitwissling in ht SPA-ntwrk up-to-dat (d ARB-toolkit, d intak van ht Inspraakpunt, d facilitator van Infraplan) 0 als n projctlidr nit bij d mst gschikt advisur aanklopt, wordt hij doorvrwzn

7 SPA toolkit D Samnwrknd Procs-Advisurs: n ovrzicht D Samnwrknd Procs-Advisurs advisrn - idr binnn hun ign spcialism - projctlidrs ovr d inrichting n uitvoring van opn procssn. Om d kwalitit van hun advisring t vrhogn, wrkn zij samn binnn d SPA-grop. Dit zijn d SPA-ldn: 0 Advisunit Rsultaatgricht Blid (ARB) D ARB advisrt blidsmdwrkrs binnn hl VnW ovr d inrichting van opn blidsprocssn. Ht gaat om advisring bij complx blidstrajctn waar n stratgisch intracti mt divrs intrn n xtrn btrokknn ssntil is voor n blid dat in d praktijk wrkt. Basis voor d advisring is d flxibl topassing van ht ktnmodl, dat uitdrukklijk aandacht hft voor d rlati tussn blid, rglgving, uitvoring n handhaving. D ARB wrkt voortdurnd aan vrdr ontwikkling van dit instrumntarium, daarbij puttnd uit rvaringn uit ign n andrmans advispraktijk n d ondrzokswrld. D ondrstuning van d ARB is altijd maatwrk. En procsadvisur van d ARB is vaak btrokkn bij ht bgin van ht projct, als procsarchitct. Daarna kan hij of zij mdraain mt ht projcttam als mwrknd advisur gdurnd ht hl trajct. In andr gvalln blijft d advisur bschikbaar als klankbord voor d projctlidr. Tnslott kan d ARB hlpn bij ht ontwrpn n voorzittn van workshops n thmabijnkomstn. D ARB bundlt rvaringn di in ht ministri wordn opgdaan mt procsmanagmnt n draagt d knnis op divrs manirn ovr: Zo hft d ARB n toolkit voor projctlidrs ontwikklt, mt daarin n dnkmodl, tchnikn, tips n procsbschrijvingn. D ARB vrzorgt trainingn n workshops ovr procsmanagmnt op maat. Daarnaast is r bij d ARB vl achtrgrondinformati bschikbaar ovr opn blidsprocssn. In haar adviswrk draagt d ARB bij aan d ontwikkling van d VnW-organisati. D ARB intgrrt managmnt van opn procssn mt andr activititn di ht ministri ffctivr n rsultaatgrichtr makn. tlfoon: fax: i nf raplan is ht intrn advisburau van Rijkswatrstaat om Intractiv Planvorming (IP) binnn d organisati t implmntrn n t vrankrn advisrt projctlidrs ovr d aanpak van opn projctn facilitrt n bglidt o.a. bijnkomstn mt burgrs n blangngropn vrzorgt oplidingn op ht gbid van IP vormt n ondrhoudt ntwrkn van IP-rs binnn RWS maakt ondr andr gbruik van crativ tchnikn tlfoon: fax: Q "Stratgi op vrzok" 0 wil d stratgisch vaardighdn binnn Rijkswatrstaat vrhogn door d binnn d Dircti Q opgbouwd (procs-)knnis ovr t dragn richt zich mt nam op d startfas van in- n xtrn projctn ondrstunt managrs, tams n projctlidrs bij o.a. omgvingsvrknning, visivorming, organisationtwikkling n coaching maakt hirbij gbruik van tchnikn als visioning n crativitit, startgisch dialoog, scnario's n tamsssis tlfoon: fax:

8 Inspraakpunt Vrkr n Watrstaat (IVW) richt zich op wttlijk grgld inspraak advisrt n informrt binnn hl Vrkr n Watrstaat ovr d topassing van wt- n rglgving mt btrkking tot inspraak draagt zorg voor d uitvoring van inspraakprojctn bwaakt n ontwikklt d kwalitit van inspraakprocssn tlfoon: fax: a Opn Plan Procs (OPP) wil op opn n zorgvuldig wijz d blangn van omgving (andr ovrhdn, blangnorganisatis, burgrs, financirs) aan d blangn van Rijkswatrstaat koppln hft als dol d vrhoging van d kwalitit van ht planprocs (procs én inhoud) n vrsnlling van d bsluitvorming, in Tracé/m..r.- studis n uitvoringsprojctn 0 wrkt binnn d Rgional Dirctis Noord- n Zuid-Holland van Rijkswatrstaat ondrstunt d projctorganisati mt ht ontwrpn van ht opn plan procs n communicatiplan tijdns stratgisch wrkconfrntis maakt o.a. gbruik van n procsstappnplan, stuurnotiti, (flactoranalyss, dipt-intrviws mt burgrs n ontwrpatlir RWS dircti Noord-Holland: tlfoon: fax: RWS dircti Zuid-Holland: tlfoon: fax: O Andr advisurs binnn VnW: * tlfoon: Tracé/ m.. r. -cn tru m is n advis- n knnispunt voor rgional dirctis, bstuurskrn n hoofdkantoor van Vrkr n Watrstaat op ht gbid van tracé/m..r. procdurs 0 hft als dol d vrbtring van d kwalitit van bslisinformati advisrt ovr n vort ondrzok uit m.b.t. inhoud, procs n procdur 0 ontwikklt mthodn, zoals slcti miliu-aspctn n vrglijking altrnativn vrzorgt MER-Niuws, VnW/m..r.-dag, basiscursus Tracé/m..r., handlidingn n workshops lvrt scond opinions op o.a. trajctnota'slmer O fax: O Mr wtn ovr SPA? Bhoft aan mr informati? Aansluitn bij ht SPA-ntwrk? En vraag om advis? Nm contact op mt n van d ldn van SPA: I nfraplan Advisunit Rsultaatgricht Blid Q 'Stratgi op vrzok' Inspraakpunt Opn Plan Procs Noord-Holland Zuid-Holland O Kijk ook op intrant: * Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

9

10 SPA toolkit i n t ract iv b I i d svo rm i n g n procsbnadring Waarom intractiv blidsvorming? D motivati voor procsmatig blidsvorming binnn V&W is ht strvn naar "Bhoorlijk Bstuur", gricht op kwalitatif hoogwaardig blid n bsluitvorming, afgstmd op d bhoft uit d maatschappij, middls n inspirrnd, snll n ffctiv bsluitvorming. Concrt strvn w naar: kwalititsvrbtring: vrrijking van ht blid n bsluitvormingsprocs door: - niuw bsluitvormingsprocssn n ovrlgstructurn - rlvant knnis n rvaring uit d samnlving t bnuttn wat lidt tot niuw dnkn ovr vrkr n vrvorsproblmatik n bhrvraagstukkn - niuw wrkwijz binnn V&W 0 bgrip n inzicht voor ho d bsluitvorming tot stand is gkomn door transparanti n daarm n grotr mat van accptati O fficincy vrbtring: strvn naar ht optimaal bnuttn van mnsn n middln om blid t makn wat ffctif is, mt n kortr of bhrsbar doorlooptijd van projctn. o Ht hoofddol is kwalititsvrbtring. Ht inzicht groit dat draagvlakvorming (ls bgip n inzicht) stds mr als middl gzin mot wordn om ht dol van kwalititsvrbtring t brikn. Andrsom gldt ook dat ho hogr d kwalitit van ht ontwikkld blid n ho grotr d fficincy, ds t grotr ht bgrip n vrtrouwn binnn d samnlving. D dmocratisch lgitimitit van bsluitvorming zal hirdoor tonmn. Wat is intractiv blidsvorming? Intractiv blidsvorrning is n wijz van blids- n planvorrning, waarbij d ovrhid d burgrs, bstuurdrs, maatschapplijk organisatis, bdrijvn n/of andr ovrhdn d moglijkhid bidt om in n zo vrog moglijk stadium (waarin d bsluitvorming nog opn is), invlod uit t ofnn op blidsontwikkling, d uitvoring n valuati. Ht gaat hirbij om n intnsiv uitwissling van rvaring, knnis, visis n idn. D mat van intracti kan varirn van n vorm van consultati tot dlgati van vrantwoordlijkhdn. Er is dus gn kuz voor wl of nit intractivitit, maar ht gaat om ht zokn naar d juist mat van intracti. O Dz intractiv procssn wordn ook intrn togpast binnn d vrschillnd dinstn of organisatis van V&W om ht intrn blid t ontwikkln n uit t vorn. Intractiv blidsvorming hft d volgnd knmrkn: n procsbnadring mt n stapsgwijz aanpak O n voorlopig gformulrd dol, wat wordt aangpast bij niuw inzichtn O n opn rsultaat. (ht typ rsultaat kan wl vastliggn bv n notiti of vrknning, maar d inhoud daarvan is opn) O n samnwrking in ntwrkachtig situatis (ntwrksturing; koppln van blangn n blanghbbndn, rknnn van wdrzijds afhanklijkhid, wrkn mt ad-hoc ovrhdn in consortia) O n niuw rlati ovrhid-samnlving mt dirct participativ dmocrati, waarbij d ovrhid (vaak) ht initiatif nmt om d problmn van d samnlving, samn mt btrokknn (bstuurdrs, andr ovrhdn, blangnorganisatis of burgrs) op t lossn O ht bnuttn van rvaring n knnis in d maatschappij om kwalitatif btr blid/plannn t ontwikkln O opnhid, in d zin van rdr n mt mr partijn ondrling opn communicrn ovr kansn, problmn, oplossingn n hldrhid crrn ovr randvoorwaardn, maar ook momntn van rlativ gslotnhid (m, n. bij bstuurlijk bs1 ui tvorm i ng) O "Action larning"; op basis van rvaringn uit d praktijk n ht bzinnn daarop, n niuw stap zttn, wat wr lidt tot niuw inzichtn... O n balans tussn durvn (zlfvrtrouwn n nthousiasm), aangslotn zijn op d omgving, n ht hbbn van n visi * 0 n positiv inzt:, r ht bst van willn makn Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

11 o o individul blangn latn samngaan mt algmn blangn van d gmnschap (voorkomn van "ingravn" van blanghbbndn, crrn van win-win situatis) maatwrk (voor idr procs) dit btknt dat idr projctlidr zich allrrst mot afvragn of n zo ja wlk mat van intractivitit wnslijk n haalbaar is idr procs vraagt om zorgvuldig procsmanagmnt (o.a. om bovnstaand knmrkn god in d gatn t houdn), wat om rgissursvaardighdn n kwalititn vraagt

12 SPA toolkit Procsontwrp op maat Wannnr, wlk vorm van intractiv procssn topassn? Voor idr procs wordt n procsontwrp gmaakt. Dit is maatwrk. D gwnst vorm is afhanklijk van: d actul situati d gwnst/gpast mat van intracti d bschikbar mthodn n tchnikn * 1. D actul situati wordt bpaald door: d problmatik d btrokkn partijn (actorn) d dolstllingn (n d fas van blidsvorming) n aantal voorwaardn van intractif wrkn zoals: ruimt n opn opstlling, constructiv rlati mt bstuurdrs n managrs, duidlijkhid ovr opdracht n rolln, hldr vrwachtingn, voldond capacitit (gld n middln) 2. D gwnst mat van intracti Wlk vorm van intracti is wnslijk n haalbaar? Wil ht projcttam (n haar opdrachtgvrs) n participativ stijl, waarin z advis vraagt aan d vrschillnd blanghbbndn, waarbij r ruimt is voor discussi n invlod op bv d oplossingsrichtingn? Past dat in d contxt? Of is d actul situati zodanig dat z kist voor n dirctr vorm van dmocrati, waarbij op glijk vot mt andr btrokkn partijn wordt samnwrkt of vrantwoordlijkhid voor blidsvorming aan hn wordt dlgrd? Bij ht makn van ht procsontwrp is dit n crucial vraag. D mat van intracti kan gdurnd ht procs, pr stap vrandrn. Hirondr wordn n aantal stijln voor intracti * gnomd di idr Vrschillnd mat n vormn van intracti wrspigln: Stijln voor intracti 1. Consultativ stijl 2. Participativ stijl 3. Samnwrknd stijl 0 4. Dlgrnd stijl Vormn van intracti: 1.I participati zoals voorgschrvn in d wt (inspraak) 1.2 ondrzok 1.3 consultati (d ovrhid raadplgt andrn n wil lrn van andr mningn) 2.1 btrokknn wordn uitgnodigd hun visi op d problmatik n moglijk oplossingn t gvn. D ovrhid wordt gadvisrd, 3.1 d ovrhid wrkt samn mt andr partijn op glijkwaardig basis. Z dln vrantwoordlijkhid (ook in bsluitvorming. 4.1 d ovrhid bstuur gft randvoorwaardn aan, waarbinnn d partijn op rgionaal/lokaal nivau zlf blid n plannn ontwikkln n bsluitn daarovr nmn 5. Facilitrnd stijl 5.1 d ovrhid ondrstunt ht blids- of planvormingsprocs door ondrstuning t bidn (gld, dskundighid.,.) * zi ook ht continuum (in dz toolbox) zi rapport "D aanpak van intractif blid: lk situati is andrs (AVV, 1999) 3. Bschikbar mthodn n tchnikn Dz toolbox gft n ovrzicht van d vrschillnd mthodn n tchnikn di gbruikt kunnn wordn in d vrschillnd stappn n bij d gnomd activititn (zi kadr). In ht procsontwrp kan dz toolbox dan ook gbruikt wordn bij ht zokn naar d mst gschikt tools voor d uitvoring van d vrschillnd activititn. D bschrijvingn van d tools hlpn daarbij. Maar ook, prsoonlijk stijl, affinitit mt n bkndhid van d projcttamldn mt n aantal mthodn n tchnikn zulln d kuz voor n bpaald tool md-binvlodn. D toolbox zal blijvn groin n rglmatig aangpast wordn. W nodign all gbruikrs van dz toolbox uit hiraan n bijdrag t lvrn. * Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

13 In ht volgnd hoofdstuk "Tools pr fas" wordt n ovrzicht ggvn van d moglijk topassing van tools voor activititn in ht kadr voor intractiv procssn Enkl algmn tips bij procsontwrp n bgliding: 1, varitit zo lang moglijk handhavn. Inzicht krijgn in d varitit van mningn n idn n dz zo lang moglijk handhavn 2. ht innmn van standpuntn wordt zolang moglijk uitgstld 3. ns ghoord, altijd op d hoogt houdn 4. ign rol duidlijk makn 5. vrwachtingn van d actorn mt lkaar dln 6. zorg voor duidlijk afsprakn mt d opdrachtgvrs 7, houdt d knmrkn van intractiv procssn in d gatn...(zi p...) * Samnwrknd Procs- Advisurs (SPA)

14 SPA tooikit i Tools pr fas Hirondr wordn pr fas d blangrijkst activititn bschrvn. Pr activitit wordn n aantal tools gsuggrrd di gbruikt kunnn wordn. Er zijn tools di ht hl procs door inztbaar zijn. Voorbldn hirvan zijn: brainstorms (o.a. d brainbox n visioning) divrs clustrmthodikn (bv Hxagons, PMI) actif luistrn crativ sssis workshops Van tools zoals d monitoring n d communicatiplanning is zlfs aan t radn dz ht hl procs door t gbruikn. START fas (projct-opzt) 0 Dolstlling n procsontwrp mt duidlijk kadrs di d ruimt voor intractivitit aangvn n projct organisati (mt n projcttam) 0 hldr afsprakn mt opdrachtgvr n bstuurdr (ovr d aanpak & randvoonwaardn) stun voor d aanpak Activititn o bld krijgn van d problmatik n van d actorn projcttypring procsontwrp afbakning van takn n vrantwoordlijkhdn 0 bkndmaking 0 tambuilding Tools Voor idr activitit kun j bij ht procsontwrp van d startfas n kuz makn uit n aantal tools. Hirondr wordn, tr illustrati, n aantal tools gnomd di voor d gnomd activitit kunnn wordn ingzt: 1. Invntarisrn van problmatik n actorn - actorninvntarisati naar inhoud, rlati n btrokknhid - vrsnllingskamr/brainbox - intak gsprkkn: " in-out diagram" - brainstorm/crativ dnksssi - om gvi n gsanal ys - risicoanalys - communicati risicoanalys 2. Projcttypring - impact/onzkrhdnmatrix - continuum - projcttypring - oraklvraag 3. Procsontwrp - procsstappnplan - communicatiplanning - communicati stratgi - communicati middlnplan - stratgisch wrkconfrnti

15 4. Afbakning takn n vrantwoordlijkhdn (aanloop n bstuurlijk bsluit) - Afsprakn opdrachtgvr/projctplan - Stratgisch wrkconfrnti - Intntivrklaring - Bs1 u i tvorm i ngsnotiti - Bstuurlijk intntivrklaring 5. Samnstlling dfinitif projcttaml tambuilding - projcttam - nachtmrri/mooi droom, Virudpanac vraag - Lrlijn - Symbool vragn - Trapptj - Gron hart spl - trotsn - glid fantasi/visioning - schitschijf - wannr tvrdn VERKENNING vrknning van huidig situati n problmatik Dolstlling brd, gdld inzicht in problmatik mt hldr analys ovrzicht van aanwzig knnis n paralll trajctn Activititn o informrn btrokknn n voorondrzok o knnis n inzichtn vrzamln o analysrn n ordnn o bsluitvorming (I, Tools 1. Informrn btrokknn n "voorondrzok" i nloopavond Communicati stratgi Communicati planning Communicati middlnplan 2. Knnis n inzicht vrzamln - Vrsnllingskamr/brainbox - Dagbok - Intrviws - Stmsssi - Dagbok - Publiksvrificati - Brainstorm /Crativ sssis - Oraklvraag - Impact-onzkrhdn matrix - Vrsnllingskamr (brainbox) - Dskundign vrificati - Blomlzing - Wout diagram - Symbool vragn - Actif luistrn - Voorbriding van workshops

16 3. Analysrn n ordnn - h xagon s - problm n oorzakn analys - vrsnllingskamr/brainbox - vrtaln rsultatn stmfas voor Agora - risicoanalys m 4. Bsluitvorming n trugkoppling -bs1 ui tvorm i ngsnoti ti - trapptj - monitoring - vrtaling rsulatn Stmfas voor Agorafas - bstuurlijk intntivrklaring - targt/schitschijf GENEREREN VAN OPLOSSINGEN plan n blidsformulring Dolstlling ht ontwikkln van nuttig oplossingn, vrtaald in n aantal rël altrnativn n/of n ontwrp inzichtlijk kuzs "gdragn" oplossingn (plan n blidsformulring) Activititn 0 informrn o vrzinnn n uitwrkn van oplossingsrichtingn o ordnn n analysrn 0 ffctbpaling 0 inspraak 0 ovrlg bstuurdrs Tools 1. Informrn - inloopavond - communicati (middln )plan 2. Vrzinnn n uitwrkn oplossingsrichtingn - faxvldtocht(sht 'Wgvdichting - formulrn van voorlopig visi door projctam ism bslissrs (ARB?) - Agorasssi - BRAINSTORM/crativ sssis mt o.a. - tknaars (cartoons) - Visioning/glid fantasi - Nachtmrri/mooi droom - sym boolvragn, pri kklwoord, - foto n artist imprssion (OW) - brainbox/group dcision room - Associatis - Music for Association - Gnrrn oplossingn - Voorbridn workshops - actif luistrn

17 3. Ordnn n analysrn, slcti: - v rsn l1 i n gskam r/ brai n box - C-box - stickrn n clustrn (Agora) - impact/onzkrhdn matrix - PMI - Omgvingsanalys - Hxagons - Dskundign vrificati 4. Effctbpaling - targt - trotsn n spijtms - virus n panac - gvoiighidsanalys - ffctdaltrnativnmatrix - dskundignvrificati - risico analys - impact/onzkrhdn matrix - monitoring - wannr tvrdn 5. Inspraak - inloopavond - publiksvrificati 6. Ovrlg bstuurdrs Ht gron hart spl bsluitvormingsnotiti Bstuurlijk intntivrklaring

18 Wrkblad procsontwrp priod ictivititn/tools nt wi? ypn productn joor wi? START VERKENNING VAN SITUATIE/ PROBLEMATIEK GENEREREN VAN OPLOSSINGEN UITVO ERINC

19

20 Dz tools zijn vooral god t gbruikn in... d startfas d problmvrknningsfas d oplossingsfas o 8 8 d ui tvoringsfas gdurnd ht hl procs op bslismomntn 0 Dz tools bidn hulp bij... facilitrn van bijnkomstn communicati om gvingsv rkn ni ng procsontwrp informati vrzamln (divrgrn) informati vrwrkn (convrgrn) projctmanagmnt idën gnrrn forml procdurs Advisunit Rsultaatgricht Blid Q "Stratgi op vrzok" Opn Plan Procs I ns p raak pu n t Andrn (o.a. Wgvrlichting) Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

21 SPA TOOLKIT: OVERZICHT VAN DE TOOLS Actif luistrn Actorninvn tarisati Actorninvntarisati naar inhoud Actorninvntarisati naar rlati Actorninvntarsiati naar btrokknhid 0? ARB OQ-IP O -4 ARB O -4 ARB O -4 Q> ARB Afsmakn mt oddrachtgvr/droictdian O El X ARB ~~~ Agorasssi O:$ #?I IP Associatis O#& Bsluitvormingsnotiti M-&OPP Bstuurliik intntivrklarin I U CDEl!ZOPP _ Blomlzing O! ARB Brainstorm/Crativ dn I) C-box (crativititsmatrix) O!Q - Com m u n icati middln plan 0 C+!OPP Communicati risicoanalys o C+ -4? OPP Communicati planning O o C.)ARB Communicatistratgi CI) -4 Q> 8 OPP Continuüm Om CI) 4.~0% IP Crativ sssis O :%ARB Dagbok O:$? Ip Dsk u nd ignvrif i cati QFl?'&IP Glid v Gron Hart-sDl O :$ & Hxagons (zacht I nloodavond o +I) IP in-out intntivrklaring oc.)&ip J) intrviws 0? ARB Lrliin Monitoring Music for association Nachtmrri/mooi droom Impact/Onzkrhdnmatrix O mgvi ngsanalys Oraklvraag PMI (Plus-min-intrssant)/itmizd rsi3ons Problm- n oorzaakanalys Procsstappn plan Projcttam Pu bliksvrificati Risicoanalys Schitschijf O :$ CI) 8 :$ -4 :?! O!ARB O X ARB o C.) IP CD -4 s OPP 0 :$ Q

22 Stmsssi Stratgisch wrkconfrnti Symbool vragn Trap ptj Trotsn n spijtms/prouds and sorris Vrsnl I in gs kam r/ B rai n box Vrtaling rsultatn Stmfas voor Agorafas Voorbriding van workshops Wannr tvrdn o : +*+I+?! IP oa::=?!opp O : Q 0 :?! ARB o a!+& 0 : IP O

23 SPA toolkit tool # 1 Actif luistrn Dol Ht dol van d intrviws in d vrknningsfas lijkt zo nvoudig: zovl moglijk t wtn komn ovr ho d gïntrviwd ovr ht blidsitm dnkt. Maar ht blijkt vaak lastig voor d intrviwrs om nit zlf in discussi t gaan. Dit valt t voorkomn als d intrviwrs tijdns d gsprkkn bwust lttn op hun gdrag. Enkl praktisch luistrvaardighidtips om zovl moglijk uit d intrviws t haln. Inzt Ondrstaand richtlijnn kunnn d basis vormn voor n kort training voor d intrviwrs in actif luistrn, aan ht bgin van d vrknningsfas. Tips c 0 WEL don 0 Opn vragn stlln: Stl vragn waarop d vrtllr n brd antwoord kan gvn. Bijvoorbld vragn di bginnn mt Ho, Wat, Waarom tc? Samnvattn: Rglmatig samnvattn structurrt ht gsprk n hlpt d luistraar om t chckn of hij ht god bgrpn hft: "Als ik u god bgrijp dan..." 0 Doorvragn: Vragn als "Zit u nog mr aspctn?" of "Kunt u n voorbld nomn?" gaan vrdr op d matri in. 0 'Hummn': Rglmatig 'hummn' of d vrtllr bvstign ("Ja", Indrdaad') stimulrt d vrtllr. 0 Stilt latn valln Mnsn hbbn n stilttolranti van maar nkl scondn. Als na vir scondn zal imand vrdr gaan mt pratn. Af n to n stilt latn valln motivrt d vrtllr dus tot ht gvn van nog mr informati. Non vrbal communicati Rglmatig oogcontact, n licht voorovrgbogn houding, af n to instmmnd knikkn tc gtuign van aandacht voor d vrtllr. NIET don Gn gslotn vragn stlln Vragn zoals "Knt u ht ministri?", Houdt u van appltaart?" kan d vrtllr alln mt ja n n bantwoordn. Lvrn dus winig informati op. 0 Gn mrkuz vragn stlln En variati op d gslotn vragn: "Houdt u wl of nit van appltaart?". Ook dz gnrrn winig informati. 0 Gn suggstiv vragn stlln In suggstiv vragn zit ht antwoord ignlijk al bslotn: "U houdt zkr wl van appltaart?". Dit soort vragn stuurt d vrtllr. Nit uw ign mning gvn Ht gvn van uw ign mning rmt d vrtllr in zijn vrhaal. Ook blmmrt ht d intrviwr om god t luistrn. Nit in discussi gaan Dit is d grootst valkuil voor luistraars, mt nam als d vrtllr its zgt waar d luistraar ht nit m ns is. Echtr: 'wlls-nits' gsprkkn zijn gsprkkn mt n andr dol dan informati inwinnn. 9 Nit in d rd valln Laat d vrtllr uitsprkn. (vrij ontlnd aan: Cords & Bakkr Consultants)

24 Bron/mr informati Advisunit Rsultaatgricht Blid Ptrouschka Wrthr Tl: Paulijn d Bruijn Tl: Erik Spaink Tl:

25 Act orn i nv n tari sat i SPA toolkit tool ## 1 o InfraPlan knt gn ign actorn analys. ldr projct dot dit op d ign wijz soms zlf, soms laat mn dit don door n markting burau. InfraPlan ondrschidt d volgnd gropn actorn: Ht bstuur, mt nam ht voor dit projct dirct vrantwoordlijk bstuur. Dit zijn in n aantal gvalln d opdrachtgvrs. D ambtlijk uitvordrs. Hir btrft ht d intrn achtrban. Co-producntn. Dit zijn vaak bstuurdrs uit d andr bstuurslagn zoals gmntlijk n provincial bstuurdrs Eindgbruikrs. Dit zijn d mnsn di uitindlijk gbruik gaan makn van d rsultatn van ht projct. Binnn n projct mot pr hoofdgrop grlatrd aan d fas van ht planprocs n d stappn binnn ht projct d intracti vorm wordn vastgstld. Vaak vindn vrschillnd intracti activititn mt vrschillnd actorn simultaan plaats. Bron/Mr informati I nf raplan Ann Popkn tl: Sjoukj Rauwrda tl:

26 Actorninvntarisati naar inhoud Dol Bij intractiv trajctn is ht van blang om zr zorgvuldig af t wgn wi wannr om wlk rdn bij ht projct btrokkn wordt. D rst stap is ht krijgn van n zo volldig moglijk bld van d blanghbbnd partijn n vntul xprts, di ovr bruikbar knnis bschikkn. Zo volldig moglijk, omdat nits vrvlndr is dan achtraf t motn constatrn dat r n dolgrop ovr ht hoofd is gzin. Dz actorninvntarisati rducrt d kans daarop. SPA toolkit tooi # 1 o Inzt In d startfas: om n globaal bld t krijgn vanuit wlk invalshokn j ht ondrwrp kunt bkijkn, voor ht voorkomn van blind vlkkn. In d vrknningnfas: om n complt bld t krijgn van blanghbbndn di j bij ht projct mot btrkkn. In d blidsformulringsfas: om op basis van d gmaakt kuzs t bkijkn wi rlvant zijn in dz fas. a Tolichting D ofning is gricht op ht vrkrijgn van zovl moglijk prsonn, organisatis of dolgropn. D ofning vrloopt in dri stappn. D rst tw stappn btrffn invalshokn n subinvalshokn. Pas in d drd stap gaat ht om concrt prsonn n organisatis. Wrkwijz En grop van circa 10 prsonn is wrkbaar voor dz invntarisati. Dit kan ht projcttam zijn, aangvuld mt nkl andrn. Mstal lukt ht stap 2 n 3 in één kr t don. Vrstandig is om d rsultatn rst t ordnn/clustrn n dan stap 4 t don. Schrijf d rsultatn op flap-ovrs. Dit kan op tw manirn: maak bij stap 1 rijn ondr lkaar, n maak hirbij ondrvrdlingn bij stap 3. schrijf d invalshokn als n 'spin' rond ht ondrwrp (stap 2) n hang hiraan wr 'spinntjs' (stap 3). Stap voor stap 1. wijs n voorzittr aan. 2. bnom invalshokn van waaruit j naar ht problm/ht ondrwrp kunt kijkn. lt op: houd ht brd, nom in dit stadium nog gn concrt prsonn, maar gropn of organisatis alls wat idrn ropt is god rkn op ongvr 15 god t ondrschidn invalshokn 3. bnom subinvalshokn kijk waar catgoriën nog ondr t vrdln zijn rkn op ongvr 30 tot 50 uitindlijk invalshokn 4. nom spraakmaknd prsonn pr subinvalshok 5. chck ht rsultaat: hbbn w all schakls uit d blidsktn? hbbn w d uitindlijk 'slachtoffrs' van ht blid? hbbn w ook d intrn omgving? hbbn w ook d mnsn 'achtr d koplorganisatis'? Tips Zorg voor n gvarird samnstlling van d grop, zodat uit allrli hokn inbrng komt. Ovrwg d (gdlgrd) opdrachtgvr m t latn don, zodat dz latr kan bvstign dat d lijst van gconsultrd prsonn zorgvuldig is samngstld n dkknd is. Vul d actorninvntarisati aan mt xtra vraag bij n brainboxsssi, waarbij j d dlnmrs vraagt in ht wild wg namn t spuin van prsonn/organisatis di zij zoudn btrkkn bij ht projct. Vrzaml d naw-ggvns van * d actorn: zo'n databas is in ht vrvolg van ht projct goud waard! Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Routekaart Transitie Jeugdzorg

Routekaart Transitie Jeugdzorg Routkaart Transiti Jugdzorg Algmn Bsluit 1 kw 2 kw 1. Startnotiti is vastgstld 1 2. Visinota is vastgstld 2 3. Plan van aanpak is vastgstld B&W 06 4. Pilots praktijkvrknning: - van ZAT naar BEA B&W 1 kw

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Hoofd Evaluatie, Kwaliteit en Ontwikkeling (EKO) FUNCTIEBESCHRIJVING Hoofd Evaluati, Kwalitit n Ontwikkling (EKO) Organisati Ht UMC St Radboud, opgricht in 1951, is n van d acht Univrsitair Mdisch Cntra in Ndrland. Sinds haar oprichting hft ht UMC St.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof?

De veelheid van kwaliteitssystemen in de zorg: Wie baant zich een weg in dit doolhof? D vlhid van kwalititssystmn in d zorg: Wi baant zich n wg in dit doolhof? Drs. ing. K. Janssn Stnbrg, Q-Consult D kuz voor n kwalititssystm loopt voor vl kwalititsmanagrs uit op n zoktocht in n doolhof

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

...aan de slag dan maar!

...aan de slag dan maar! initiatif van d knkf...aan d slag dan maar! Thori n wrkvormn voor ht comptntigricht bglidn van jongrn Inliding initiatif van d knkf Voor u ligt ht cursusbok Osh? Aan d slag dan maar. Ht cursusbok maakt

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

BESCHRIJVING PROCEDURE

BESCHRIJVING PROCEDURE Wrkinstructi : HSEW Blz. : 1 van 7 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 3.1 Introducti 3.2 Vrpakking radioactiv matrialn 3.2.1 Radioactif bsmtt installati-ondrdln 3.2.2 Radioactif afval: 3.2.3

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN

VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN AB 4 DECEMBER 2015 RM 2015-535115042 VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR RECREATIESCHAP ROTTEMEREN Ondrwrp : Projct Hrontwikkling 9 ha. Endragtspoldr Knmrk : 2015-535115042 Bijlagn : -5- Bsluitdatum : 3 dcmbr

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014

Bevindingen n.a.v. vragen tijdens vergadering Bewonersvereniging Oude Leede van 29 oktober 2014 Bvindinn n.a.v. vran tijdns vradrin Bwonrsvrniin Oud Ld van 29 oktobr 214 Contactprsoon Boudwijn van Ardnn Datum 21 januari 21 Knmrk N3-121479DAR-nja-V1-NL Dz notiti is opstld om u als inwonr van Oud Ld

Nadere informatie

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem

Van stadspromotie naar citymarketing in Arnhem 1 Van stadspromoti naar citymarkting in Arnhm Concpt visi citymarkting 2010-2014 Modbiënnal 2009, foto Bas Borman 6 Dl 2. Arnhms citymarktingstratgi 1. Gron n cratif in ht hart van d profilring 2. Van

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden...

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat... 6. Waar SJSJ voor gaat... 10. Van strategie naar actie... 14. Missie... 6. Onze kernwaarden... SJSJ 5 1 0 2 2 1 20 Inhoudsopgav Voorwoord... 4 Waar SJSJ voor staat.... 6 Missi... 6 Onz krnwaardn... 7 Waar SJSJ voor gaat... 10 Visi... 10 Ambitis... 11 Van stratgi naar acti... 14 D lidnd princips...

Nadere informatie

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN

FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Organisati n procssn Crditmanagmnt als bindnd factor FINANCE EN SALES MOETEN EFFECTIEVER SAMENWERKEN Financ n sals zijn in d praktijk vaak vakinhoudlijk, maar ook qua mntalitit, lkaars tgnpoln. D autur

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997

: Verantwoording kabelgelden 2010 voor Dress To Impress (met kenmerk 2010/355589) en Digitale Huiskamer (met kenmerk 2010/356997 !PS> o^ 0 Gmnt Haarlm Vrantwoording UPC kablgldn Postbus 11 2003 PB Haarlm m Btrft Ons knmrk : Vrantwoording kablgldn 2010 voor Drss To Imprss (mt knmrk 2010/389) n Digital Huiskamr (mt knmrk 2010/36997

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht.

situaties aanvaard dient te worden. S 2.2.4 richt zich op de testamentaire erfopvolging onder het huidige Nederlandse internationaal erfrecht. Samnvatting Hoofdstuk bschrijft d problmatik di ht ondrwrp vormt van dz studi; ht intmationaal rfrcht. Dit hoofdstuk bvat tvns ht plan van bhandling voor d bsprking daarvan. Bij dz bsprking staan d volgnd

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten?

MKBA. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 1. Voorbeeld van het monetariseren van fysieke effecten: 2 MKBA. Meer weten? Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 1 Voorbld van ht montarisrn van ysik ctn: 2 Mr wtn? En Maatschapplijk Kostn-BatnAnalys () gt ht rndmnt van n invstring voor d ghl maatschappij wr. D kracht van d

Nadere informatie

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering.

REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD. Definities. Doel van de Seniorenregeling. Informatieverstrekking. Financiering. REGLEMENT SENIORENREGELING APOTHEKEN INHOUD Dfinitis Dol van d Sniornrgli Informativrstrkki Financiri Prmigrondslag Prmihffi Hoogt n dclarati van d vrgodi Priodik totsi van d dclarati Dinstn tijdns gbruikmaki

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

Deelexamen Calculus 1 21/10

Deelexamen Calculus 1 21/10 Dlxamn Calculus 1 21/10 1. Ggvn d functi y(x) waarvoor y y = x+1 (a) Brkn d afglid y voor n punt (x, y) dat voldot aan ht functivoorschrift. (b) Gbruik d gvondn uitdrukking om d vrglijking van d raaklijn

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie