o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~"

Transcriptie

1

2 ~~ ~~ o o IC o O o l

3 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring mt wrkwijzn n tools, zoals di d afglopn jarn is opgdaan door all SPA-ldn. Wij hopn dat d gids kan dinn als inspiratibron bij ht makn van passnd procsontwrpn n tr ondrstuning bij inhoudlijk n tchnisch vragn. En klin waarschuwing is hir chtr ook op zijn plaats. D gids is nit bdold als do-it-yourslf-kit voor mnsn zondr rvaring mt ht ontwrpn n bglidn van drglijk procssn. idr procs is andrs n vrdint n ign ontwrp. Procs-ontwrp n procsbgliding (of facilitati) zijn n vak op zich, All ldn van d Samnwrknd Procs-Advisurs kunnn u hir advis op maat lvrn. Voor wi is d SPA toolkit bdold? D gids zal in d rst plaats wordn aangbodn aan d "Intrmdiairn". Hirondr vrstaan wij al dignn waarbij projctlidrs kunnn aankloppn voor hulp n assistnti. Voorbldn hirvan zijn ldn van d rgional stunpuntn, contactprsonn, communicati-mdwrkrs tc. Zij kunnn d tools n tips II) gbruikn in hun adviswrk. Daarnaast kunnn zij loss factshts in advistrajctn aan projctlidrs n -mdwrkrs uitdln. Daarnaast zal d gids wordn gbruikt door d SPA-ldn tn bhov van n vrdr knnisuitwissling. Wat vindt u in d SPA toolkit? Naast d inliding ovr d toolkit vindt u in dz gids informati ovr ht procsontwrp in ht algmn, informati ovr SPA, n tnslott d tools mt n wgwijzr n d "campinggids". Tnslott is r n lijst mt rlvant litratuur. 0 Ho d SPA toolkit t gbruikn? Ht hoofdstuk totaalprocs (ovr procsontwrp in ht algmn) gft n dnkmodl of kadr voor ht ontwrpn van opn procssn. Dit kan u hlpn t bpaln waar in ht procs u zich bvindt n ho u dit vrdr vorm zou kunnn gvn. Dit hoofdstuk dint als 'kapstok' voor d tools. Bij d SPA-tools kun u zokn naar wrkwijzn, mthodn of middln waarm u ht procs zou kunnn invulln. Door middl van symboln in d rchtrkantlijn is pr tool aanggvn in wlk fas in ht procs d tools ht bst bruikbaar zijn, n op wlk ondrwrpn z inztbaar zijn. Daarnaast staat vrmld wi r rvaring m hft. En omschrijving van d btknis van d symboln vindt u in "n wgwijzr door d tools". Daarnaast is n 'campinggids' opgnomn: n lijst van all tools uit d toolkit, mt daarachtr d btrffnd symboln. U i tnodigi ng Dz toolkit is bdold als n dynamisch stuk grdschap bij ht ontwrpn n uitvorn van intractiv procssn. Om ht dynamisch karaktr t bhoudn hbbn w d hulp nodig van idrn di r m wrkt. Ook d SPA-ldn zlf zulln d toolkit rglmatig blijvn aanvulln. Daarom n uitnodiging aan d gbruikrs: Komt u in uw daglijks praktijk hulpmiddln, wrkwijzn of tchnikn tgn di nog nit in d toolkit zijn bschrvn. Laat ht ons wtn of stuur z ons op. Mt uw aanvullingn kunt u trcht bi/ d rdactildn van d toolkit: Alvast bdankt! D rdacti Paulijn d Bruijn (ARB) Sjoukj Rauwrda (InfraPlan) Wndy Blankrt (Q) Nick Posthumus (OPP-NH) Jaqulin Risslada (OPP-NH) Luitn Plkkr (OPP-ZH) Hnk van Haprn (Aqust) tl.: tl.: tl.: tl.: tl.: tl.: OIO tl.:

4 o o o o o o O o a o o a O o o a o a O

5 SPA, ht knnisntwrk van Samnwrknd Procs-Advisurs Bundling van knnis n rvaring mt intractif wrkn bij VnW Binnn Vrkr n Watrstaat is vl knnis n rvaring aanwzig op ht trrin van intractif wrkn. Ht gaat zowl ovr intractiv blidsvorming n intractiv planvorming als ovr d topassing van ht intractiv gdachtgod bij forml procdurs zoals inspraak n mr. Ht afglopn jaar hbbn d clubs di zich hirm bzighoudn zich gbundld in SPA: ht ntwrk van Samnwrknd Procs- Advisurs. In dit stuk staat ho zij samnwrkn bij ht vrgarn n vrspridn van informati ovr in tracti f wrkn. Voorgschidnis Opnhid, samnwrking n vrtrouwn. Inmiddls n bknd trits bij Vrkr n Watrstaat. W zijn ht r mt z'n alln ovr ns dat ht blangrijk is hir aan t wrkn, om zo d kwalitit van d blidsvoorbriding n planvorming t vrhogn. Dat wil nit zggn dat ht mtn gburt: r mot wrstand ovrwonnn wordn n vrvolgns is aan d ord: hó pakkn w dat dan aan? Op ht trrin van intractif wrkn ondrstunt n aantal advisrnd n facilitrnd clubs binnn VnW d vrschillnd projcttams binnn ht ministri. D vrbindnd factor is dat zij hlpn bij d inrichting van projctn/procssn mt aandacht voor n optimal rlati mt btrokknn binnn n buitn ht ministri tn bhov van kwalitit n draagvlak. Voor zowl d projctlidrs als d advisurs was ht onduidlijk wi wat dd, waar d ovrlappn n vrschilln zatn. Ht afglopn jaar hft n aantal van dz clubs dan ook d hoofdn bij lkaar gstokn mt d vraag: ho kunnn wij als intrn advisurs in ovrlg mt lkaar d organisati optimaal ondrstunn n d ffctivitit van ons wrk vrbtrn. Dit btknd ht ontstaan van SPA: ht ntwrk van Samnwrknd Procs-Advisurs, D clubs di SPA vormn zijn momntl: ARB Infraplan Q 'Stratgi op Vrzok' 0 OPP Noord- n Zuid-Holland Inspraakpunt q Activititn van SPA D ldn van SPA vulln d advisfuncti lk op hun ign manir in. Soms voor vrschillnd dolgropn n soms gricht op vrschillnd inhoudlijk trrinn, soms samn, soms apart, soms alln voor RWS, soms voor ht hl dpartmnt. D één advisrnd, d andr mr facilitrnd of daarbij ook nog uitvornd. D n club mt n uitgbrid pakkt aan oplidingn n communicatimiddln, d andr uurtjs bij lkaar schrapnd om collga's t kunnn ondrstunn. Dit willn w graag zo houdn, omdat juist d vrschidnhid aan wrktrrinn n van d vrschillnd SPA-partnrs mrwaard bidt voor d organisati. D SPA-partnrs zokn d samnwrking op gbidn waar juist afstmming n n nduidig prsntati van ht procsadvisaanbod mrwaard hft. D SPA-grop hft dan dri hoofdfunctis: Advis op maat: d SPA-ldn zttn hun afzondrlijk adviswrkzaamhdn voort, maar makn gbruik van lkaars xprtis, schakln lkaar in of vrwijzn ondrling door. Knnisontwikkling: binnn SPA wrkn SPA-partnrs, in wisslnd samnstlling n vt. in samnwrking mt andr in- n xtrn xprts aan ht uitwissln, consolidrn n vrniuwn van procsknnis. Knnisovrdracht: als ht gaat om knnisovrdracht naar d projctlidrs to prsntrn d SPApartnrs zich gcoördinrd (communicati, workshops, oplidingn).

6 Profilring van SPA Voor optimal duidlijkhid richting d organisati (wat don w als clubs 'solo' n wannr prsntrn w ons als SPA?) hbbn w voor n drital samnwrkingsvormn gkozn: 1) Gzamnlijk activititn van SPA Wannr: o Als ht ffctif is samn dingn t ondrnmn n ht voor d dolgrop logischr is dat SPA d afzndr is (algmn informati di d wg wijst naar d SPA-ldn, gzamnlijk gdragn boodschap richting organisati, ondrstunn van advisurs in rgional cntra) Wat mrkt d organisati r van (huidig idën): 0 SPA-knnisntwrk: gstructurrd samnwrkn aan uitwissln, consolidrn n vrniuwn van knnis 0 Trugkoppling rvaringn n aanbvlingn naar ht managmnt 0 SPA-Foldr mt informati ovr all aangslotn advisurs 0 SPA-Intrantsit 0 Bijdragn van SPA aan n VnW-brd niuw op t zttn 'procsblad' 0 SPA-Informati ovr oplidingn èn ovrlg mt DPO ovr n btr plan voor d tokomst 0 SPA-Thmadagn 0 SPA-Stand, bijvoorbld op Introductidagn niuw mdwrkrs o SPA-Toolkit mt ondrstunnd informati ovr mthodn n tchnikn Gzamnlijk activititn van n aantal SPA-ldn (al dan nit ondr d SPA-vlag) Wannr: o als samnwrkn nuttigr n ffctivr is dan solo Wat mrkt d organisati r van (voorbldn): ARB n Infraplan wrkn samn mt ht DTC aan n opliding intractiv blidsvorming voor communicatimdwrkrs o Inspraakpunt n ARB bidn samn ondrstuning bij ht inbddn van inspraak in intractiv procssn bij NVVP, 5NR0, ONL n Niuw SBL Klin luchtvaart. 0 Facilitatorn van Q n Infraplan ondrstunn n sssi van n ARB-projct Eign activitit van d SPA-clubs, vt. mt vrmlding "lid van d SPA-grop" Wannr: 0 mstal in d advisrol voor d ign dolgrop, als d rlati mt SPA nit rlvant is Wat mrkt d organisati r van: 0 ign productn van d SPA-ldn zijn door ondrling knnisuitwissling in ht SPA-ntwrk up-to-dat (d ARB-toolkit, d intak van ht Inspraakpunt, d facilitator van Infraplan) 0 als n projctlidr nit bij d mst gschikt advisur aanklopt, wordt hij doorvrwzn

7 SPA toolkit D Samnwrknd Procs-Advisurs: n ovrzicht D Samnwrknd Procs-Advisurs advisrn - idr binnn hun ign spcialism - projctlidrs ovr d inrichting n uitvoring van opn procssn. Om d kwalitit van hun advisring t vrhogn, wrkn zij samn binnn d SPA-grop. Dit zijn d SPA-ldn: 0 Advisunit Rsultaatgricht Blid (ARB) D ARB advisrt blidsmdwrkrs binnn hl VnW ovr d inrichting van opn blidsprocssn. Ht gaat om advisring bij complx blidstrajctn waar n stratgisch intracti mt divrs intrn n xtrn btrokknn ssntil is voor n blid dat in d praktijk wrkt. Basis voor d advisring is d flxibl topassing van ht ktnmodl, dat uitdrukklijk aandacht hft voor d rlati tussn blid, rglgving, uitvoring n handhaving. D ARB wrkt voortdurnd aan vrdr ontwikkling van dit instrumntarium, daarbij puttnd uit rvaringn uit ign n andrmans advispraktijk n d ondrzokswrld. D ondrstuning van d ARB is altijd maatwrk. En procsadvisur van d ARB is vaak btrokkn bij ht bgin van ht projct, als procsarchitct. Daarna kan hij of zij mdraain mt ht projcttam als mwrknd advisur gdurnd ht hl trajct. In andr gvalln blijft d advisur bschikbaar als klankbord voor d projctlidr. Tnslott kan d ARB hlpn bij ht ontwrpn n voorzittn van workshops n thmabijnkomstn. D ARB bundlt rvaringn di in ht ministri wordn opgdaan mt procsmanagmnt n draagt d knnis op divrs manirn ovr: Zo hft d ARB n toolkit voor projctlidrs ontwikklt, mt daarin n dnkmodl, tchnikn, tips n procsbschrijvingn. D ARB vrzorgt trainingn n workshops ovr procsmanagmnt op maat. Daarnaast is r bij d ARB vl achtrgrondinformati bschikbaar ovr opn blidsprocssn. In haar adviswrk draagt d ARB bij aan d ontwikkling van d VnW-organisati. D ARB intgrrt managmnt van opn procssn mt andr activititn di ht ministri ffctivr n rsultaatgrichtr makn. tlfoon: fax: i nf raplan is ht intrn advisburau van Rijkswatrstaat om Intractiv Planvorming (IP) binnn d organisati t implmntrn n t vrankrn advisrt projctlidrs ovr d aanpak van opn projctn facilitrt n bglidt o.a. bijnkomstn mt burgrs n blangngropn vrzorgt oplidingn op ht gbid van IP vormt n ondrhoudt ntwrkn van IP-rs binnn RWS maakt ondr andr gbruik van crativ tchnikn tlfoon: fax: Q "Stratgi op vrzok" 0 wil d stratgisch vaardighdn binnn Rijkswatrstaat vrhogn door d binnn d Dircti Q opgbouwd (procs-)knnis ovr t dragn richt zich mt nam op d startfas van in- n xtrn projctn ondrstunt managrs, tams n projctlidrs bij o.a. omgvingsvrknning, visivorming, organisationtwikkling n coaching maakt hirbij gbruik van tchnikn als visioning n crativitit, startgisch dialoog, scnario's n tamsssis tlfoon: fax:

8 Inspraakpunt Vrkr n Watrstaat (IVW) richt zich op wttlijk grgld inspraak advisrt n informrt binnn hl Vrkr n Watrstaat ovr d topassing van wt- n rglgving mt btrkking tot inspraak draagt zorg voor d uitvoring van inspraakprojctn bwaakt n ontwikklt d kwalitit van inspraakprocssn tlfoon: fax: a Opn Plan Procs (OPP) wil op opn n zorgvuldig wijz d blangn van omgving (andr ovrhdn, blangnorganisatis, burgrs, financirs) aan d blangn van Rijkswatrstaat koppln hft als dol d vrhoging van d kwalitit van ht planprocs (procs én inhoud) n vrsnlling van d bsluitvorming, in Tracé/m..r.- studis n uitvoringsprojctn 0 wrkt binnn d Rgional Dirctis Noord- n Zuid-Holland van Rijkswatrstaat ondrstunt d projctorganisati mt ht ontwrpn van ht opn plan procs n communicatiplan tijdns stratgisch wrkconfrntis maakt o.a. gbruik van n procsstappnplan, stuurnotiti, (flactoranalyss, dipt-intrviws mt burgrs n ontwrpatlir RWS dircti Noord-Holland: tlfoon: fax: RWS dircti Zuid-Holland: tlfoon: fax: O Andr advisurs binnn VnW: * tlfoon: Tracé/ m.. r. -cn tru m is n advis- n knnispunt voor rgional dirctis, bstuurskrn n hoofdkantoor van Vrkr n Watrstaat op ht gbid van tracé/m..r. procdurs 0 hft als dol d vrbtring van d kwalitit van bslisinformati advisrt ovr n vort ondrzok uit m.b.t. inhoud, procs n procdur 0 ontwikklt mthodn, zoals slcti miliu-aspctn n vrglijking altrnativn vrzorgt MER-Niuws, VnW/m..r.-dag, basiscursus Tracé/m..r., handlidingn n workshops lvrt scond opinions op o.a. trajctnota'slmer O fax: O Mr wtn ovr SPA? Bhoft aan mr informati? Aansluitn bij ht SPA-ntwrk? En vraag om advis? Nm contact op mt n van d ldn van SPA: I nfraplan Advisunit Rsultaatgricht Blid Q 'Stratgi op vrzok' Inspraakpunt Opn Plan Procs Noord-Holland Zuid-Holland O Kijk ook op intrant: * Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

9

10 SPA toolkit i n t ract iv b I i d svo rm i n g n procsbnadring Waarom intractiv blidsvorming? D motivati voor procsmatig blidsvorming binnn V&W is ht strvn naar "Bhoorlijk Bstuur", gricht op kwalitatif hoogwaardig blid n bsluitvorming, afgstmd op d bhoft uit d maatschappij, middls n inspirrnd, snll n ffctiv bsluitvorming. Concrt strvn w naar: kwalititsvrbtring: vrrijking van ht blid n bsluitvormingsprocs door: - niuw bsluitvormingsprocssn n ovrlgstructurn - rlvant knnis n rvaring uit d samnlving t bnuttn wat lidt tot niuw dnkn ovr vrkr n vrvorsproblmatik n bhrvraagstukkn - niuw wrkwijz binnn V&W 0 bgrip n inzicht voor ho d bsluitvorming tot stand is gkomn door transparanti n daarm n grotr mat van accptati O fficincy vrbtring: strvn naar ht optimaal bnuttn van mnsn n middln om blid t makn wat ffctif is, mt n kortr of bhrsbar doorlooptijd van projctn. o Ht hoofddol is kwalititsvrbtring. Ht inzicht groit dat draagvlakvorming (ls bgip n inzicht) stds mr als middl gzin mot wordn om ht dol van kwalititsvrbtring t brikn. Andrsom gldt ook dat ho hogr d kwalitit van ht ontwikkld blid n ho grotr d fficincy, ds t grotr ht bgrip n vrtrouwn binnn d samnlving. D dmocratisch lgitimitit van bsluitvorming zal hirdoor tonmn. Wat is intractiv blidsvorming? Intractiv blidsvorrning is n wijz van blids- n planvorrning, waarbij d ovrhid d burgrs, bstuurdrs, maatschapplijk organisatis, bdrijvn n/of andr ovrhdn d moglijkhid bidt om in n zo vrog moglijk stadium (waarin d bsluitvorming nog opn is), invlod uit t ofnn op blidsontwikkling, d uitvoring n valuati. Ht gaat hirbij om n intnsiv uitwissling van rvaring, knnis, visis n idn. D mat van intracti kan varirn van n vorm van consultati tot dlgati van vrantwoordlijkhdn. Er is dus gn kuz voor wl of nit intractivitit, maar ht gaat om ht zokn naar d juist mat van intracti. O Dz intractiv procssn wordn ook intrn togpast binnn d vrschillnd dinstn of organisatis van V&W om ht intrn blid t ontwikkln n uit t vorn. Intractiv blidsvorming hft d volgnd knmrkn: n procsbnadring mt n stapsgwijz aanpak O n voorlopig gformulrd dol, wat wordt aangpast bij niuw inzichtn O n opn rsultaat. (ht typ rsultaat kan wl vastliggn bv n notiti of vrknning, maar d inhoud daarvan is opn) O n samnwrking in ntwrkachtig situatis (ntwrksturing; koppln van blangn n blanghbbndn, rknnn van wdrzijds afhanklijkhid, wrkn mt ad-hoc ovrhdn in consortia) O n niuw rlati ovrhid-samnlving mt dirct participativ dmocrati, waarbij d ovrhid (vaak) ht initiatif nmt om d problmn van d samnlving, samn mt btrokknn (bstuurdrs, andr ovrhdn, blangnorganisatis of burgrs) op t lossn O ht bnuttn van rvaring n knnis in d maatschappij om kwalitatif btr blid/plannn t ontwikkln O opnhid, in d zin van rdr n mt mr partijn ondrling opn communicrn ovr kansn, problmn, oplossingn n hldrhid crrn ovr randvoorwaardn, maar ook momntn van rlativ gslotnhid (m, n. bij bstuurlijk bs1 ui tvorm i ng) O "Action larning"; op basis van rvaringn uit d praktijk n ht bzinnn daarop, n niuw stap zttn, wat wr lidt tot niuw inzichtn... O n balans tussn durvn (zlfvrtrouwn n nthousiasm), aangslotn zijn op d omgving, n ht hbbn van n visi * 0 n positiv inzt:, r ht bst van willn makn Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

11 o o individul blangn latn samngaan mt algmn blangn van d gmnschap (voorkomn van "ingravn" van blanghbbndn, crrn van win-win situatis) maatwrk (voor idr procs) dit btknt dat idr projctlidr zich allrrst mot afvragn of n zo ja wlk mat van intractivitit wnslijk n haalbaar is idr procs vraagt om zorgvuldig procsmanagmnt (o.a. om bovnstaand knmrkn god in d gatn t houdn), wat om rgissursvaardighdn n kwalititn vraagt

12 SPA toolkit Procsontwrp op maat Wannnr, wlk vorm van intractiv procssn topassn? Voor idr procs wordt n procsontwrp gmaakt. Dit is maatwrk. D gwnst vorm is afhanklijk van: d actul situati d gwnst/gpast mat van intracti d bschikbar mthodn n tchnikn * 1. D actul situati wordt bpaald door: d problmatik d btrokkn partijn (actorn) d dolstllingn (n d fas van blidsvorming) n aantal voorwaardn van intractif wrkn zoals: ruimt n opn opstlling, constructiv rlati mt bstuurdrs n managrs, duidlijkhid ovr opdracht n rolln, hldr vrwachtingn, voldond capacitit (gld n middln) 2. D gwnst mat van intracti Wlk vorm van intracti is wnslijk n haalbaar? Wil ht projcttam (n haar opdrachtgvrs) n participativ stijl, waarin z advis vraagt aan d vrschillnd blanghbbndn, waarbij r ruimt is voor discussi n invlod op bv d oplossingsrichtingn? Past dat in d contxt? Of is d actul situati zodanig dat z kist voor n dirctr vorm van dmocrati, waarbij op glijk vot mt andr btrokkn partijn wordt samnwrkt of vrantwoordlijkhid voor blidsvorming aan hn wordt dlgrd? Bij ht makn van ht procsontwrp is dit n crucial vraag. D mat van intracti kan gdurnd ht procs, pr stap vrandrn. Hirondr wordn n aantal stijln voor intracti * gnomd di idr Vrschillnd mat n vormn van intracti wrspigln: Stijln voor intracti 1. Consultativ stijl 2. Participativ stijl 3. Samnwrknd stijl 0 4. Dlgrnd stijl Vormn van intracti: 1.I participati zoals voorgschrvn in d wt (inspraak) 1.2 ondrzok 1.3 consultati (d ovrhid raadplgt andrn n wil lrn van andr mningn) 2.1 btrokknn wordn uitgnodigd hun visi op d problmatik n moglijk oplossingn t gvn. D ovrhid wordt gadvisrd, 3.1 d ovrhid wrkt samn mt andr partijn op glijkwaardig basis. Z dln vrantwoordlijkhid (ook in bsluitvorming. 4.1 d ovrhid bstuur gft randvoorwaardn aan, waarbinnn d partijn op rgionaal/lokaal nivau zlf blid n plannn ontwikkln n bsluitn daarovr nmn 5. Facilitrnd stijl 5.1 d ovrhid ondrstunt ht blids- of planvormingsprocs door ondrstuning t bidn (gld, dskundighid.,.) * zi ook ht continuum (in dz toolbox) zi rapport "D aanpak van intractif blid: lk situati is andrs (AVV, 1999) 3. Bschikbar mthodn n tchnikn Dz toolbox gft n ovrzicht van d vrschillnd mthodn n tchnikn di gbruikt kunnn wordn in d vrschillnd stappn n bij d gnomd activititn (zi kadr). In ht procsontwrp kan dz toolbox dan ook gbruikt wordn bij ht zokn naar d mst gschikt tools voor d uitvoring van d vrschillnd activititn. D bschrijvingn van d tools hlpn daarbij. Maar ook, prsoonlijk stijl, affinitit mt n bkndhid van d projcttamldn mt n aantal mthodn n tchnikn zulln d kuz voor n bpaald tool md-binvlodn. D toolbox zal blijvn groin n rglmatig aangpast wordn. W nodign all gbruikrs van dz toolbox uit hiraan n bijdrag t lvrn. * Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

13 In ht volgnd hoofdstuk "Tools pr fas" wordt n ovrzicht ggvn van d moglijk topassing van tools voor activititn in ht kadr voor intractiv procssn Enkl algmn tips bij procsontwrp n bgliding: 1, varitit zo lang moglijk handhavn. Inzicht krijgn in d varitit van mningn n idn n dz zo lang moglijk handhavn 2. ht innmn van standpuntn wordt zolang moglijk uitgstld 3. ns ghoord, altijd op d hoogt houdn 4. ign rol duidlijk makn 5. vrwachtingn van d actorn mt lkaar dln 6. zorg voor duidlijk afsprakn mt d opdrachtgvrs 7, houdt d knmrkn van intractiv procssn in d gatn...(zi p...) * Samnwrknd Procs- Advisurs (SPA)

14 SPA tooikit i Tools pr fas Hirondr wordn pr fas d blangrijkst activititn bschrvn. Pr activitit wordn n aantal tools gsuggrrd di gbruikt kunnn wordn. Er zijn tools di ht hl procs door inztbaar zijn. Voorbldn hirvan zijn: brainstorms (o.a. d brainbox n visioning) divrs clustrmthodikn (bv Hxagons, PMI) actif luistrn crativ sssis workshops Van tools zoals d monitoring n d communicatiplanning is zlfs aan t radn dz ht hl procs door t gbruikn. START fas (projct-opzt) 0 Dolstlling n procsontwrp mt duidlijk kadrs di d ruimt voor intractivitit aangvn n projct organisati (mt n projcttam) 0 hldr afsprakn mt opdrachtgvr n bstuurdr (ovr d aanpak & randvoonwaardn) stun voor d aanpak Activititn o bld krijgn van d problmatik n van d actorn projcttypring procsontwrp afbakning van takn n vrantwoordlijkhdn 0 bkndmaking 0 tambuilding Tools Voor idr activitit kun j bij ht procsontwrp van d startfas n kuz makn uit n aantal tools. Hirondr wordn, tr illustrati, n aantal tools gnomd di voor d gnomd activitit kunnn wordn ingzt: 1. Invntarisrn van problmatik n actorn - actorninvntarisati naar inhoud, rlati n btrokknhid - vrsnllingskamr/brainbox - intak gsprkkn: " in-out diagram" - brainstorm/crativ dnksssi - om gvi n gsanal ys - risicoanalys - communicati risicoanalys 2. Projcttypring - impact/onzkrhdnmatrix - continuum - projcttypring - oraklvraag 3. Procsontwrp - procsstappnplan - communicatiplanning - communicati stratgi - communicati middlnplan - stratgisch wrkconfrnti

15 4. Afbakning takn n vrantwoordlijkhdn (aanloop n bstuurlijk bsluit) - Afsprakn opdrachtgvr/projctplan - Stratgisch wrkconfrnti - Intntivrklaring - Bs1 u i tvorm i ngsnotiti - Bstuurlijk intntivrklaring 5. Samnstlling dfinitif projcttaml tambuilding - projcttam - nachtmrri/mooi droom, Virudpanac vraag - Lrlijn - Symbool vragn - Trapptj - Gron hart spl - trotsn - glid fantasi/visioning - schitschijf - wannr tvrdn VERKENNING vrknning van huidig situati n problmatik Dolstlling brd, gdld inzicht in problmatik mt hldr analys ovrzicht van aanwzig knnis n paralll trajctn Activititn o informrn btrokknn n voorondrzok o knnis n inzichtn vrzamln o analysrn n ordnn o bsluitvorming (I, Tools 1. Informrn btrokknn n "voorondrzok" i nloopavond Communicati stratgi Communicati planning Communicati middlnplan 2. Knnis n inzicht vrzamln - Vrsnllingskamr/brainbox - Dagbok - Intrviws - Stmsssi - Dagbok - Publiksvrificati - Brainstorm /Crativ sssis - Oraklvraag - Impact-onzkrhdn matrix - Vrsnllingskamr (brainbox) - Dskundign vrificati - Blomlzing - Wout diagram - Symbool vragn - Actif luistrn - Voorbriding van workshops

16 3. Analysrn n ordnn - h xagon s - problm n oorzakn analys - vrsnllingskamr/brainbox - vrtaln rsultatn stmfas voor Agora - risicoanalys m 4. Bsluitvorming n trugkoppling -bs1 ui tvorm i ngsnoti ti - trapptj - monitoring - vrtaling rsulatn Stmfas voor Agorafas - bstuurlijk intntivrklaring - targt/schitschijf GENEREREN VAN OPLOSSINGEN plan n blidsformulring Dolstlling ht ontwikkln van nuttig oplossingn, vrtaald in n aantal rël altrnativn n/of n ontwrp inzichtlijk kuzs "gdragn" oplossingn (plan n blidsformulring) Activititn 0 informrn o vrzinnn n uitwrkn van oplossingsrichtingn o ordnn n analysrn 0 ffctbpaling 0 inspraak 0 ovrlg bstuurdrs Tools 1. Informrn - inloopavond - communicati (middln )plan 2. Vrzinnn n uitwrkn oplossingsrichtingn - faxvldtocht(sht 'Wgvdichting - formulrn van voorlopig visi door projctam ism bslissrs (ARB?) - Agorasssi - BRAINSTORM/crativ sssis mt o.a. - tknaars (cartoons) - Visioning/glid fantasi - Nachtmrri/mooi droom - sym boolvragn, pri kklwoord, - foto n artist imprssion (OW) - brainbox/group dcision room - Associatis - Music for Association - Gnrrn oplossingn - Voorbridn workshops - actif luistrn

17 3. Ordnn n analysrn, slcti: - v rsn l1 i n gskam r/ brai n box - C-box - stickrn n clustrn (Agora) - impact/onzkrhdn matrix - PMI - Omgvingsanalys - Hxagons - Dskundign vrificati 4. Effctbpaling - targt - trotsn n spijtms - virus n panac - gvoiighidsanalys - ffctdaltrnativnmatrix - dskundignvrificati - risico analys - impact/onzkrhdn matrix - monitoring - wannr tvrdn 5. Inspraak - inloopavond - publiksvrificati 6. Ovrlg bstuurdrs Ht gron hart spl bsluitvormingsnotiti Bstuurlijk intntivrklaring

18 Wrkblad procsontwrp priod ictivititn/tools nt wi? ypn productn joor wi? START VERKENNING VAN SITUATIE/ PROBLEMATIEK GENEREREN VAN OPLOSSINGEN UITVO ERINC

19

20 Dz tools zijn vooral god t gbruikn in... d startfas d problmvrknningsfas d oplossingsfas o 8 8 d ui tvoringsfas gdurnd ht hl procs op bslismomntn 0 Dz tools bidn hulp bij... facilitrn van bijnkomstn communicati om gvingsv rkn ni ng procsontwrp informati vrzamln (divrgrn) informati vrwrkn (convrgrn) projctmanagmnt idën gnrrn forml procdurs Advisunit Rsultaatgricht Blid Q "Stratgi op vrzok" Opn Plan Procs I ns p raak pu n t Andrn (o.a. Wgvrlichting) Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

21 SPA TOOLKIT: OVERZICHT VAN DE TOOLS Actif luistrn Actorninvn tarisati Actorninvntarisati naar inhoud Actorninvntarisati naar rlati Actorninvntarsiati naar btrokknhid 0? ARB OQ-IP O -4 ARB O -4 ARB O -4 Q> ARB Afsmakn mt oddrachtgvr/droictdian O El X ARB ~~~ Agorasssi O:$ #?I IP Associatis O#& Bsluitvormingsnotiti M-&OPP Bstuurliik intntivrklarin I U CDEl!ZOPP _ Blomlzing O! ARB Brainstorm/Crativ dn I) C-box (crativititsmatrix) O!Q - Com m u n icati middln plan 0 C+!OPP Communicati risicoanalys o C+ -4? OPP Communicati planning O o C.)ARB Communicatistratgi CI) -4 Q> 8 OPP Continuüm Om CI) 4.~0% IP Crativ sssis O :%ARB Dagbok O:$? Ip Dsk u nd ignvrif i cati QFl?'&IP Glid v Gron Hart-sDl O :$ & Hxagons (zacht I nloodavond o +I) IP in-out intntivrklaring oc.)&ip J) intrviws 0? ARB Lrliin Monitoring Music for association Nachtmrri/mooi droom Impact/Onzkrhdnmatrix O mgvi ngsanalys Oraklvraag PMI (Plus-min-intrssant)/itmizd rsi3ons Problm- n oorzaakanalys Procsstappn plan Projcttam Pu bliksvrificati Risicoanalys Schitschijf O :$ CI) 8 :$ -4 :?! O!ARB O X ARB o C.) IP CD -4 s OPP 0 :$ Q

22 Stmsssi Stratgisch wrkconfrnti Symbool vragn Trap ptj Trotsn n spijtms/prouds and sorris Vrsnl I in gs kam r/ B rai n box Vrtaling rsultatn Stmfas voor Agorafas Voorbriding van workshops Wannr tvrdn o : +*+I+?! IP oa::=?!opp O : Q 0 :?! ARB o a!+& 0 : IP O

23 SPA toolkit tool # 1 Actif luistrn Dol Ht dol van d intrviws in d vrknningsfas lijkt zo nvoudig: zovl moglijk t wtn komn ovr ho d gïntrviwd ovr ht blidsitm dnkt. Maar ht blijkt vaak lastig voor d intrviwrs om nit zlf in discussi t gaan. Dit valt t voorkomn als d intrviwrs tijdns d gsprkkn bwust lttn op hun gdrag. Enkl praktisch luistrvaardighidtips om zovl moglijk uit d intrviws t haln. Inzt Ondrstaand richtlijnn kunnn d basis vormn voor n kort training voor d intrviwrs in actif luistrn, aan ht bgin van d vrknningsfas. Tips c 0 WEL don 0 Opn vragn stlln: Stl vragn waarop d vrtllr n brd antwoord kan gvn. Bijvoorbld vragn di bginnn mt Ho, Wat, Waarom tc? Samnvattn: Rglmatig samnvattn structurrt ht gsprk n hlpt d luistraar om t chckn of hij ht god bgrpn hft: "Als ik u god bgrijp dan..." 0 Doorvragn: Vragn als "Zit u nog mr aspctn?" of "Kunt u n voorbld nomn?" gaan vrdr op d matri in. 0 'Hummn': Rglmatig 'hummn' of d vrtllr bvstign ("Ja", Indrdaad') stimulrt d vrtllr. 0 Stilt latn valln Mnsn hbbn n stilttolranti van maar nkl scondn. Als na vir scondn zal imand vrdr gaan mt pratn. Af n to n stilt latn valln motivrt d vrtllr dus tot ht gvn van nog mr informati. Non vrbal communicati Rglmatig oogcontact, n licht voorovrgbogn houding, af n to instmmnd knikkn tc gtuign van aandacht voor d vrtllr. NIET don Gn gslotn vragn stlln Vragn zoals "Knt u ht ministri?", Houdt u van appltaart?" kan d vrtllr alln mt ja n n bantwoordn. Lvrn dus winig informati op. 0 Gn mrkuz vragn stlln En variati op d gslotn vragn: "Houdt u wl of nit van appltaart?". Ook dz gnrrn winig informati. 0 Gn suggstiv vragn stlln In suggstiv vragn zit ht antwoord ignlijk al bslotn: "U houdt zkr wl van appltaart?". Dit soort vragn stuurt d vrtllr. Nit uw ign mning gvn Ht gvn van uw ign mning rmt d vrtllr in zijn vrhaal. Ook blmmrt ht d intrviwr om god t luistrn. Nit in discussi gaan Dit is d grootst valkuil voor luistraars, mt nam als d vrtllr its zgt waar d luistraar ht nit m ns is. Echtr: 'wlls-nits' gsprkkn zijn gsprkkn mt n andr dol dan informati inwinnn. 9 Nit in d rd valln Laat d vrtllr uitsprkn. (vrij ontlnd aan: Cords & Bakkr Consultants)

24 Bron/mr informati Advisunit Rsultaatgricht Blid Ptrouschka Wrthr Tl: Paulijn d Bruijn Tl: Erik Spaink Tl:

25 Act orn i nv n tari sat i SPA toolkit tool ## 1 o InfraPlan knt gn ign actorn analys. ldr projct dot dit op d ign wijz soms zlf, soms laat mn dit don door n markting burau. InfraPlan ondrschidt d volgnd gropn actorn: Ht bstuur, mt nam ht voor dit projct dirct vrantwoordlijk bstuur. Dit zijn in n aantal gvalln d opdrachtgvrs. D ambtlijk uitvordrs. Hir btrft ht d intrn achtrban. Co-producntn. Dit zijn vaak bstuurdrs uit d andr bstuurslagn zoals gmntlijk n provincial bstuurdrs Eindgbruikrs. Dit zijn d mnsn di uitindlijk gbruik gaan makn van d rsultatn van ht projct. Binnn n projct mot pr hoofdgrop grlatrd aan d fas van ht planprocs n d stappn binnn ht projct d intracti vorm wordn vastgstld. Vaak vindn vrschillnd intracti activititn mt vrschillnd actorn simultaan plaats. Bron/Mr informati I nf raplan Ann Popkn tl: Sjoukj Rauwrda tl:

26 Actorninvntarisati naar inhoud Dol Bij intractiv trajctn is ht van blang om zr zorgvuldig af t wgn wi wannr om wlk rdn bij ht projct btrokkn wordt. D rst stap is ht krijgn van n zo volldig moglijk bld van d blanghbbnd partijn n vntul xprts, di ovr bruikbar knnis bschikkn. Zo volldig moglijk, omdat nits vrvlndr is dan achtraf t motn constatrn dat r n dolgrop ovr ht hoofd is gzin. Dz actorninvntarisati rducrt d kans daarop. SPA toolkit tooi # 1 o Inzt In d startfas: om n globaal bld t krijgn vanuit wlk invalshokn j ht ondrwrp kunt bkijkn, voor ht voorkomn van blind vlkkn. In d vrknningnfas: om n complt bld t krijgn van blanghbbndn di j bij ht projct mot btrkkn. In d blidsformulringsfas: om op basis van d gmaakt kuzs t bkijkn wi rlvant zijn in dz fas. a Tolichting D ofning is gricht op ht vrkrijgn van zovl moglijk prsonn, organisatis of dolgropn. D ofning vrloopt in dri stappn. D rst tw stappn btrffn invalshokn n subinvalshokn. Pas in d drd stap gaat ht om concrt prsonn n organisatis. Wrkwijz En grop van circa 10 prsonn is wrkbaar voor dz invntarisati. Dit kan ht projcttam zijn, aangvuld mt nkl andrn. Mstal lukt ht stap 2 n 3 in één kr t don. Vrstandig is om d rsultatn rst t ordnn/clustrn n dan stap 4 t don. Schrijf d rsultatn op flap-ovrs. Dit kan op tw manirn: maak bij stap 1 rijn ondr lkaar, n maak hirbij ondrvrdlingn bij stap 3. schrijf d invalshokn als n 'spin' rond ht ondrwrp (stap 2) n hang hiraan wr 'spinntjs' (stap 3). Stap voor stap 1. wijs n voorzittr aan. 2. bnom invalshokn van waaruit j naar ht problm/ht ondrwrp kunt kijkn. lt op: houd ht brd, nom in dit stadium nog gn concrt prsonn, maar gropn of organisatis alls wat idrn ropt is god rkn op ongvr 15 god t ondrschidn invalshokn 3. bnom subinvalshokn kijk waar catgoriën nog ondr t vrdln zijn rkn op ongvr 30 tot 50 uitindlijk invalshokn 4. nom spraakmaknd prsonn pr subinvalshok 5. chck ht rsultaat: hbbn w all schakls uit d blidsktn? hbbn w d uitindlijk 'slachtoffrs' van ht blid? hbbn w ook d intrn omgving? hbbn w ook d mnsn 'achtr d koplorganisatis'? Tips Zorg voor n gvarird samnstlling van d grop, zodat uit allrli hokn inbrng komt. Ovrwg d (gdlgrd) opdrachtgvr m t latn don, zodat dz latr kan bvstign dat d lijst van gconsultrd prsonn zorgvuldig is samngstld n dkknd is. Vul d actorninvntarisati aan mt xtra vraag bij n brainboxsssi, waarbij j d dlnmrs vraagt in ht wild wg namn t spuin van prsonn/organisatis di zij zoudn btrkkn bij ht projct. Vrzaml d naw-ggvns van * d actorn: zo'n databas is in ht vrvolg van ht projct goud waard! Samnwrknd Procs-Advisurs (SPA)

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

Zelfmanagement bij ouderen

Zelfmanagement bij ouderen Zlfmanagmnt bij oudrn factsht Inhoud Wat is zlfmanagmnt bij oudrn? 3 Thoriën di tn grondslag liggn aan zlfmanagmnt bij oudrn 3 Zlfmanagmnt uitgaand van communicativ zlfsturing 4 D zlfmanagmnt van wlbvindn

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES

WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES WARMTENETTEN EN NUL-OP-DE-METER RENOVATIES Opdrachtgvr Stroomvrsnlling/Platform 31 Koningin Julianaplin 10 Postbus 30833 2595 AA Dn Haag Contactprsoon: Patrick

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan

Jaarverslag 2012. Vernieuwen is vooruitgaan Jaarvrslag 2012 Vrniuwn is vooruitgaan Enkl concrt rsultatn van 2012 Lapauw Intrnational VCST Amplidata Flandrs PlasticVision Blwind I-movix Spac Applications Srvics Psychomd Provan Laborx Physiol Flxiways

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal

: Zaterdag 8 November 2014 van 14.00 uur tot 16.45 uur : Stadslandgoed de Kemphaan, Panoramazaal Notuln van d 4 ALV 8 Novmbr 2014 van 14.00-16.45 uur Stadslandgod D Kmphaan, Almr Aanwzign (28) : Hugo Trds, Philip Boontj, Robrt Hmmn, Nik Bink, Witsk Osinga, Bob Burlag, Milou Niëns, Marcl Koldr, Erwin

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS

Veranderingen ondersteunen met ARCHIBUS Vrandringn ondrstunn mt ARCHIBUS Naar vrmindring van d total bzttingskostn Organisatis vindn tgnwoordig hun wg in n voortdurnd vrandrnd, n uitdagnd, zaklijk omgving door stvig t snijdn in kostn, mnsn ldrs

Nadere informatie

Regionale rekeningen van de landbouw

Regionale rekeningen van de landbouw Rgional rkningn van d landbouw Novmbr 2005 Els Dmuynck n Els Brnarts Ministri van d Vlaams Gmnschap Administrati Land- n Tuinbouw (ALT) Afdling Monitoring n Studi (AMS) Luvnsplin 4 1000 Brussl INLEIDING

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie