Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr. 10.004311"

Transcriptie

1 Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en voorwoord Afkortingen en definities Bestuurszaken Belangrijkste resultaten LSV GBKN in Belangrijkste activiteiten BGT in Personele en organisatorische ontwikkelingen Activiteiten op het gebied van informatie en communicatie Producten BGT Activiteiten 2010 en toekomst GBKN - BGT...41 Bijlage 1: gegevens Stichting LSV GBKN...43 Bijlage 2: gegevens secretariaat LSV GBKN...44 Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 2

3 1. Inleiding en voorwoord 1.1 Inleiding Met de publicatie van dit jaarverslag, voldoet de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland, kortweg; LSV GBKN aan de statutaire verplichting. Het beschrijft de resultaten die de Stichting LSV GBKN in 2009 bereikt heeft en schetst waar het LSV GBKN zich in 2010 op zal richten. Het slot vormt de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening van de Stichting LSV GBKN over Het LSV GBKN en de regionale Stichtingen bevinden zich in een overgangssituatie van de huidige, oude organisatie; GBKN naar de nieuwe, toekomstige organisatie; Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de overdracht van het beheer van de grootschalige topografie. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de activiteiten die verricht zijn voor het LSV GBKN en de activiteiten voor de BGT, is er in verschillende hoofdstukken een splitsing gemaakt tussen beide onderwerpen. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 3

4 1.2 Voorwoord De huidige GBKN is een product van het poldermodel waarin het gemeenschappelijk belang van alle participanten wordt gediend. Ook voor het proces van GBKN naar BGT is gekozen voor draagvlak vanuit het werkveld, het zogenoemde polderen. Deelnemers vanuit publieke- en private partijen, LSV GBKN, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden, het Rijk, Provincies en Waterschappen werken nauw samen om het grootste verandertraject in de GBKN geschiedenis te bewerkstelligen. Waar het LSV GBKN haar pijlen enerzijds richt op de winkel die openblijft tijdens de verbouwing en anderzijds in volle vaart actief participeert in de activiteiten van het Ministerie van VROM om van de BGT een succes te maken, starten gemeenten met initiatieven die nodig zijn voor de nieuwe taak als bronhouder die hen te wachten staat na implementatie van de BGT. Binnen de regionale samenwerkingsverbanden zijn in 2009 transitiecoördinatoren aangewezen en is er een Bestuurlijk Transitieteam geïmplementeerd die met behulp van de in 2009 vastgestelde Richtlijn voor regionale samenwerkingsverbanden, van GBKN naar BGT aan de slag zijn gegaan met de werkzaamheden voor de transitie naar de BGT zoals het opstellen van een algemeen transitieplan en een transitieplan per GBKN-stichting en een kaderstellende visie op de toekomstige publieke regionale productieorganisatie. Na de zomer van 2009 werd de intentieverklaring getekend waarin partijen de inhoud van de beleidsvisie onderstreepten en de intentie op papier bekrachtigden om in 2010 een convenant te tekenen waarin nadere afspraken gemaakt worden over de realisatie van de BGT. De eerste Stuurgroepvergadering in oktober 2009 markeerde de overgang van de verkenningsfase naar de ontwerpfase, waarmee officieel het BGT-programma startte. Het woord actie in het woord actielijnen dekt zeker de lading, want de samenwerking binnen de diverse actielijnen resulteerde in 2009 tot mooie, tastbare resultaten. Zo zijn de actielijnen Informatiemodel en Specificaties en Werkprocessen vanuit de Ontwerpfase in 2009 afgerond naar fase 1A. Actielijnen Bestuurlijke Organisatie, Voorbereiding Transitie en Wetgeving zijn nog in volle gang. De actielijnen Gebruik, en ICT bevinden zich in de opstartfase. Ditzelfde geldt voor de actielijn Businesscase en Financien. In 2009 werd ook op bijhoudingsgebied een succes behaald met het afronden van de aanbestedingsprocedure GBKN-bijhouding Dit resulteerde in nieuwe raamovereenkomsten waarin tevens de bijhouding van de BAG-topografie is gerealiseerd. In opdracht van de gemeenten zal deze bijhouding integraal met de GBKN-topografie door de RSV s worden uitgevoerd. Tevens is er in de RSV s aangevangen met de opschoning, uniformering en het beheer van matenplannen zodat deze informatie eventueel na besluitvorming door de Stuurgroep BGT kan worden opgenomen in de BGT. Ondanks de kou in het begin van 2010, belooft 2010 een zeer warm jaar te worden voor de GBKN. Het zal een jaar worden waarin besluitvorming centraal staat. Besluiten die genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat er in 2011 en 2012 gestart kan worden met de uitvoering van het BGTprogramma met als streven per 1 januari 2013 de BGT gereed te hebben voor het hele land. Gelet op complexiteit van een proces met veel partijen en een start die wat vertraging op liep, vraagt het dagelijks bestuur van het LSV GBKN vanaf nu om alle hens aan dek te zetten en de BGT voor elkaar te krijgen. 1 januari 2013 is ook het moment waarop de Stichtingen in de huidige vorm zullen ophouden te bestaan en we afscheid nemen van de netbeheerders in deze vorm, want zij zullen belangrijke gebruikers blijven maar dan van de BGT. Mede aan de netbeheerders danken wij de hoge nauwkeurigheid en de terrestrische nauwkeurigheid! Het bestuurlijke transitieteam heeft in 2009 al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van consultatie van de bestuurders van participanten in de regionale samenwerkingsverbanden. Deze consultatie zal komend jaar worden uitgevoerd voor het ontwikkelen van een landelijk en regionaal transitieplan (inclusief een zakelijke verantwoording). Tevens zal dit leiden tot een gemeenschappelijke visie en randvoorwaarden om de continuïteit te borgen vanuit het LSV en de RSV s. Deze zullen worden gesteld aan een nieuw te vormen productieorganisatie BGT. Om de continuïteit en de kwaliteit van de bijhouding van de grootschalige topografie optimaal te borgen zal de oude organisatie; LSV GBKN en de regionale samenwerkingsverbanden haar activiteiten overdragen aan de nieuwe productieorganisatie; BGT. In het kader hiervan zal er een officiële Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 4

5 overdrachtsprocedure worden opgesteld. Dit garandeert dat de bronhouders en gebruikers aangesloten kunnen worden bij een nieuwe organisatie. Het overdragen van een prachtig polderproduct betekent tevens formeel de liquidatie van de Stichting LSV GBKN en de regionale Stichtingen. Wat er nog allemaal moet gebeuren om deze overdracht mogelijk te maken en waar het LSV GBKN in 2010 haar pijlen op richt leest u in hoofdstuk 9: Activiteiten 2010 en toekomst GBKN - BGT Pauline Krikke Voorzitter Stichting LSV GBKN Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 5

6 Implementatie van de BGT vanuit gemeenteperspectief Bij de gemeenten ligt na de implementatie van de BGT een belangrijke taak als bronhouder in het verschiet. Wij vroegen de heer Zonnevylle vanuit zijn rol als VNG vertegenwoordiger in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het LSV GBKN en de heer Jellema namens DataLand om de implementatie van de BGT te beschrijven vanuit het gemeenteperspectief. Enorme inspanning voor gemeenten Over de waarde van de BGT zijn de gemeenten het eens. De BGT is een bedrijfskritisch bedrijfsvoeringsmiddel voor gemeenten en de totstandkoming van de BGT draagt bij aan een collectieve doelstelling van gemeenten, namelijk kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Ondanks dat er veel draagvlak bij gemeenten is, betekent dat tijdens de implementatie van de BGT veel op de gemeenten afkomt. Zeker in een tijd waarin drastische bezuinigingen de boventoon voeren. Een gedeelde zorg van de gemeenten is dat het proces vertraagd wordt door deze bezuinigingen. Het is daarom belangrijk dat het Rijk het ambitieniveau en de transitieperiode goed in de gaten houdt. Gedeeld standpunt gemeenten en provincies In 2010 zal een bestuurlijk standpunt -welke gedeeld wordt door gemeenten- vanuit de VNG worden geventileerd door middel van een zgn. ledenbrief. Een belangrijke boodschap in deze brief aan de gemeenten is, dat zij de voortgang bewaken en behouden en dat zij zorgen dat de grootschalige topografie op orde komt en blijft. Hierin is een rol voor het gemeentelijk samenwerkingsverband BGT i.o., dat in de omgeving van Dataland wordt georganiseerd, weggelegd. In het standpunt dat de VNG zal communiceren zijn een aantal punten belangrijk: De verschillende Basisregistraties hebben invloed op de administratieve organisatie bij gemeenten. Basisregistraties moeten onderling uitwisselbaar en gekoppeld zijn of kunnen worden. Dit is een belangrijk punt van zorg! Daarnaast moet er duidelijkheid over de financiering bestaan. De ledenbrief zal eerst worden voorgelegd aan de adviescommissie van de VNG, waarna het wordt voorgelegd aan de leden van de VNG. Open samenwerkingsmodel Gemeenten wensen in gezamenlijkheid via het Gemeentelijk SamenwerkingsVerband BGT (GSV BGT) de regie op het BGT-proces te verkrijgen. Deze gezamenlijkheid betekent enerzijds dat alle gemeenten toetreden tot het GSV BGT, maar anderzijds betekent het niet dat de gemeenten en het GSV BGT alles zelf gaan doen. Immers naast de gemeenten zijn er ook nog andere belangrijke bronhouders, zoals waterschappen, provincies, RWS en Prorail. Om tot een volledige BGT te komen is het voor de gemeenten dan ook een belangrijk uitgangspunt dat in een open samenwerkingsmodel met deze niet-gemeentelijke bronhouders de productie en het beheer van de BGT ter hand wordt genomen. Afhankelijk van de ambities van deze niet-gemeentelijke bronhouders kan en wil het GSV BGT graag tot afstemming en samenwerking komen. Zo is het voor te stellen dat het GSV BGT ook voor deze niet-gemeentelijke bronhouders, indien zij dat wensen, uitvoerende activiteiten gaat uitvoeren. Zwaluwstaarten Gemeenten vinden de rol van het LSV GBKN in het BGT-proces belangrijk, immers het LSV GBKN moet in samenwerking met de toekomstige bronhouders en afnemers zorg dragen voor een goede overdracht en transitie. Om binnen betrekkelijk korte tijd tot een succesvolle migratie van de GBKN naar de BGT te komen is het belangrijk dat beide werelden (GBKN en BGT) aan elkaar gezwaluwstaart Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 6

7 worden. Door middel van het zwaluwstaarten wordt de aanwezige kennis, noodzakelijke maar ook schaarse capaciteit en de binding tussen betrokken organisaties op zowel bestuurlijk als uitvoering niveau optimaal op elkaar afgestemd om tot een zorgvuldige en succesvolle transitie van de GBKN naar de BGT te komen. Het lijkt daarbij zinvol om de transitie vanuit de BGT-wereld aan te vliegen. Alleen door het zwaluwstaarten van het goede uit beide werelden is de verwachting dat we als gebruikers op afzienbare termijn gebruik kunnen gaan maken van een BGT die aansluit op het Stelsel van Basisregistraties. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 7

8 Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 8

9 2. Afkortingen en definities Uitleg en betekenis van relevante afkortingen en definities die de leesbaarheid van het jaarverslag bevorderen. Afkortingen LSV - Landelijk Samenwerkingsverband (van de GBKN) GBKN - Grootschalige Basiskaart van Nederland BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie NEN - Nederlandse Norm MMS - Mutatie Meld Systeem SUF-NEN Standaard Uitwisselings Formaat conform de NEN 1878 norm IMGEO - Het informatiemodel IMGeo brengt eenheid in definities, afbakening en uitwisseling van grootschalige geometrie voor geografische basisobjecten. Het informatiemodel richt zich op grootschalige topografie, BAG-objecten en bestuurlijke gebieden. IMGeo valt binnen het concept van het Basismodel geo-informatie (NEN3610:2005) en is afgestemd op het landelijke stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke verbreding hiervan: het RSGB, het referentiemodel van het stelsel van gemeentelijke basisgegevens (www.egem.nl). UTM - Conforme cilinderprojectie in transversale ligging waarbij steeds meridiaanzones* van 6 lengtegraden worden afgebeeld. Deze zones worden begrensd door de meridianen 180(W.L., 174(W.L., 168(W.L., enz. Opm: UTM-projectie is de afkorting van Universele Transversale Mercatorprojectie. De UTM-projectie wordt toegepast voor internationale militaire kaart ALTO - Actielijntrekkersoverleg PGB - Programmabureau BGT Actielijn BO - Actielijn Bestuurlijke Organisatie Actielijn BC - Actielijn Business Case PID - Project Initiatie Document NUP - Nationaal Uitvoerings Programma LV - Landelijke Voorziening KCC Klant Contact Center INSPIRE - Information Spacialdata Infrastructure Europe (EU-wetgeving) BRO Basisregistratie Ondergrond Nederland WION Wet Informatie Ondergrond Nederland GIDEON - Geo-Informatie en Data Electronische Overheid Nederland (VROM beleidsnota) ARG - Adviesraad Gebruikers GSDI - GeoSpacial Data Infrastructure Definities Bijhouden Het voortdurend laten aansluiten van het GBKN-bestand op de overeengekomen specificaties. Directievoerder De persoon die namens een regionale GBKN-organisatie verantwoordelijk is voor het beheer van de GBKN. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 9

10 Gebruiker De persoon of organisatie die met een GBKN-organisatie een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten om het GBKN-bestand eenmalig dan wel regelmatig af te nemen. Landelijke GBKN organisatie De landelijke rechtspersoon die intermediair is tussen landelijke afnemers van de GBKN en de regionale GBKN-organisaties (LSV GBKN). Leverancier De partij die op basis van een leveringsovereenkomst activiteiten uitvoert voor - dan wel diensten levert aan - de regionale GBKN-organisatie. Matenplantopografie (plantopografie) Dit is de verzamelnaam voor gepande topografie die de regionale GBKN-organisatie in staat stelt om de bijhouding uit te voeren, en de geplande topografie die gebruikers in staat stelt om voorafgaand aan de realisatie analyses te maken van de invloed van die geplande topografie op de eigen bedrijfsmiddelen en deze zo nodig aan te passen. Opwaarderen Het opwaarderen van punten en lijnen NEN 1878 naar objecten (IMGEO). Regionale GBKN-organisatie De regionale of locale rechtspersoon die (of samenwerkingsverband dat) het juridische eigendom heeft van de GBKN. Is tevens producent van de GBKN. Participant Rechtspersonen die de landelijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, te onderscheiden in deelnemers exploitatie en overige deelnemers. Deelnemers exploitatie Deelnemers die verantwoordelijkheid voor de exploitatie, de bijhouding, uniformering en de levering van de GBKN in een deel van Nederland. Overige deelnemers Deelnemers niet zijnde deelnemers exploitatie. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 10

11 3. Bestuurszaken 3.1 Samenstelling Bestuur Op 31 december 2009 bestond het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van de Stichting LSV GBKN uit de volgende personen: Algemeen Bestuur Voorzitter: Mevrouw P.C. Krikke (burgemeester Gemeente Arnhem) Vanuit de Stichting GBKN: Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (directeur-secretaris Stichting LSV GBKN) Vanuit de Regionale Samenwerkingsverbanden: Stichting GBKN Friesland Dhr. mr. W. van den Berg (burgemeester Ferwerderadiel) Stichting GBKN Groningen/Drenthe Dhr. ir. K.J. Hoogsteen (directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe) Stichting GBKN Overijssel Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VNG, afd. Overijssel) Stichting GBKN Flevoland Dhr. ir. J.B. van der Veen (Waterschap Zuiderzeeland) Stichting GBKN Gelderland Dhr. ing. W.P. Omta (burgemeester Ermelo) Stichting GBKN Utrecht Dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA (Kadaster) Stichting GBKN Noord-Holland Dhr. ir. W.J. Lambo (KPN) Stichting GBKN Zuid-Holland Dhr. ir. J.J. Vingerling (Wethouder gemeente Katwijk) Stichting GBKN Zeeland Dhr. ir. P.J. Buijs MBA (DELTA N.V.) Stichting GBKN Zuid Dhr. ir. W.J. Lambo (KPN) Koepelorganisaties: Netbeheer Nederland Dhr. mr. Sj. S. Bakker NLKabel Dhr. ing. J.P. Wehrmeijer MBT VEWIN Dhr. ir. Ch.P. Bruggink (tevens Adviseur DB) Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 11

12 VNG Dhr. mr. M. Zonnevylle, tevens secretaris Stichting LSV GBKN Unie van Waterschappen Dhr. ir. H. van 't Land Landelijke participanten: RWS DID Dhr. A. van Putten Enexis Dhr. J.C.F.M. Peters Kadaster Dhr. G.J.M. Barnasconi (tevens plaatsvervangend voorzitter Stichting LSV GBKN) KPN Dhr. H.L. Visser Alliander Dhr. ir. F. Geradts (tevens penningmeester Stichting LSV GBKN en Stichting GBKN) Vanuit de Stichting GBKN Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (tevens directeur-secretaris LSV GBKN) Dagelijks Bestuur Voorzitter: Mevrouw P.C. Krikke (Burgemeester Gemeente Arnhem) Leden: Plaatsvervangend voorzitter: dhr. G.J.M. Barnasconi (Kadaster, tevens secretaris Stichting GBKN) Penningmeester: dhr. ir. F. Geradts (Alliander, tevens penningmeester Stichting GBKN) Secretaris: dhr. mr. M. Zonnevylle (VNG) Dhr. H.L. Visser (KPN) Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (tevens directeur-secretaris LSV GBKN) Adviseur Dhr. ir. Ch.P. Bruggink Bestuur Stichting GBKN Voorzitter: Mevrouw P.C. Krikke (Burgemeester Gemeente Arnhem) Leden: Plaatsvervangend voorzitter en secretaris: dhr. G.J.M. Barnasconi (Kadaster) Penningmeester: dhr. ir. F. Geradts (Alliander, tevens penningmeester Stichting LSV GBKN) Dhr. H.L. Visser (KPN) dhr. mr. M. Zonnevylle (VNG) Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (tevens directeur-secretaris LSV GBKN) Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 12

13 Vergaderingen Dagelijks- en Algemeen Bestuur LSV GBKN In het jaar 2009, kwam het Dagelijks Bestuur 3 keer en het Algemeen Bestuur 4 keer bijeen en wel op de volgende data: Dagelijks Bestuur: 5 maart 2009 Stadhuis te Arnhem 2 november 2009 Stadhuis te Arnhem 25 juni 2009 Stadhuis te Arnhem Algemeen Bestuur 5 maart 2009 Stadhuis te Arnhem 1 juli 2009 Stadhuis te Arnhem Extra vergadering (speciale BGT-sessie): 5 oktober 2009 De Grift te Apeldoorn 16 november 2009 Stadhuis te Arnhem Naslag: Informatie over Regionale Stichtingen: regionale organisatie Directe link: Stichting GBKN Zuid heeft een eigen website: Participanten: Netbeheer Nederland: Nederland.nl Kadaster: NL kabel: Vewin: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): Unie van Waterschappen (UvW): Rijkswaterstaat Dienst ICT en Data (RWS DID): Enexis: Alliander: KPN: 3.2 Toetredingen Er zijn in 2009 geen organisaties toegetreden tot het bestuur van het LSV GBKN. 3.3 Bestuurswisselingen In maart 2009 werd de heer Barnasconi benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Stichting LSV GBKN; de heer Zonnevylle werd benoemd tot secretaris van de Stichting GBKN; de heer Geradts werd benoemd tot penningmeester van de Stichting GBKN. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 13

14 Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 november 2009 werd de heer Geradts benoemd tot penningmeester van de Stichting LSV GBKN en de heer Zonnevylle tot secretaris van de Stichting LSV GBKN. 3.4 Bestuurlijke ontwikkelingen in de regionale samenwerkingsverbanden Open dagen regionale Stichtingen: 17 juni 2009 Gezamenlijke open dag Stichtingen GBKN Zuid-Holland en GBKN Utrecht 18 november 2009 Contactmiddag Stichting GBKN Zuid 19 november Gezamenlijke open dag Stichtingen GBKN Groningen/Drenthe en GBKN Overijssel 10 december 2009 Open dag Stichting GBKN Zeeland Tijdens de open dagen van de regionale Stichtingen verzorgden de heer Peersmann van LSV GBKN en de heer Van Rossem van het Ministerie van VROM informatieve sessies over het BGT programma en over de richtlijn 2.0. In hoofdstuk 4.2 vindt u meer informatie over de informatiesessies tijdens de open dagen van de regionale Stichtingen. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 14

15 4. Belangrijkste resultaten LSV GBKN in 2009 Secretariaat LSV GBKN Kwaliteitsverbetering secretariaat in het kader van de DNO met het Kadaster Klanttevredenheidsonderzoek GBKN applicaties door Colfield uitgevoerd LSV GBKN verhuisd Personele en organisatorische ontwikkelingen Extra capaciteit ingehuurd en werkzaamheden uitbesteed Communicatieprojecten t.b.v. Kadaster uitgevoerd Detachering medewerkers bij BGT programma bij Ministerie van VROM GBKN Internetapplicaties Continuïteit beheer GBKN applicaties geborgd en GBKN applicaties toekomstproof door opstellen nieuwe SLA met Geodan voor beheer GBKN applicaties inclusief upgraden software (ArcGis 9.3) en applicaties Gestart met uitbesteding eerstelijnshelpdesk voor GBKN applicaties naar Klant Contact Center van het Kadaster Helpdeskpagina voor GBKN applicaties ontwikkeld als onderdeel van het uitbesteden van de GBKN eerstelijns helpdesk Statitische analyse loket uitgevoerd Viadesk: toename intensiteit gebruik door RSV s, aantal gebruikers en toename omvang hoeveelheid data. Beheer, helpdesk & onderhoud ook in 2009 verzorgd en gecoördineerd door LSV Intensief gebruik van BasisKaart On Line in KLIC-online Projecten en overige Geparticipeerd in externe overlegorganen en besturen Aanbestedingsprocedure GBKN-bijhouding 2010 succesvol afgerond. Bijhouding GBKN uitgevoerd Advies en begeleiding gegeven bij ontwikkeling website Stichting GBKN Zuid Tarievenkaart geactualiseerd Nieuwe versie GBKN tel opgeleverd Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 15

16 4.1 Toelichting op een aantal specifieke projecten: Secretariaat LSV GBKN Kwaliteitsverbetering secretariaat/invoeren kwaliteitsmanagementsysteem Het aantal medewerkers van het LSV GBKN secretariaat was voorgaande jaren vooral gericht op het uitvoeren van coördinerende taken conform de Stichting Statuten. In de loop der jaren is de vraag en het gebruik van de GBKN toegenomen, met name door de verkoop van de GBKN via internet door middel van BasisKaart On Line, GBKN loket en MMS. Door het succes van deze Internet applicaties kreeg het secretariaat er ook een aantal uitvoerende, c.q. administratieve en beheertaken bij maar het aantal formatieplaatsen bleef gelijk. Naast de huidige werkzaamheden kwamen ook nog alle coördinerende activiteiten die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Om de werkdruk te ontlasten en om extra capaciteit vrij te maken voor de implementatie van de GBKN als BGT, is in 2008 een eerste fase van een kwaliteitsverbetering voor het secretariaat gestart. Dit betekent dat er een Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) met het Kadaster is afgesloten voor huisvesting, personele activiteiten/administratie, kantoorautomatisering en helpdesk voor de internetapplicaties. Het uitbesteden van diverse werkzaamheden is gefaseerd aangepakt en bevond zich in 2009 in de laatste fase. Het betreft de volgende werkzaamheden; Kantoorautomatisering overgestapt van eigen kantoornetwerk naar kantoornetwerk van het Kadaster; Eerstelijns helpdesk internetapplicaties gefaseerd uitbesteed aan het Kadaster, tweedelijns helpdesk blijft voorlopig nog bij het LSV GBKN, streven is om dit grotendeels uitbesteed te hebben medio 2010; Financiële administratie is grotendeels overgenomen door het Kadaster. Daarnaast zijn en worden externe specialisten ingehuurd middels detachering vanuit de deelnemers of derden voor diverse projecten. Met deze kwaliteitsverbetering van het secretariaat wordt een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. Het streven is om het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 (2008) in te richten en aan te sluiten bij het kwaliteitsmanagementsysteem van het Kadaster. Zie ook hoofdstuk 5: Personele en organisatorische ontwikkelingen. Klanttevredenheidsonderzoek GBKN applicaties In september 2009 heeft Colfield in opdracht van LSV GBKN een online-onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over het gebruik van de GBKN applicaties. Deelnemers aan dit onderzoek waren klanten en gebruikers van de GBKN internetapplicaties zoals het bestelloket, BasisKaart On Line en het Mutatie Meldings Systeem. Door dit onderzoek heeft het LSV GBKN meer inzicht gekregen in de punten waarover klanten en gebruikers tevreden zijn, maar wat minstens zo belangrijk is; op welke punten de GBKN applicatie(s) volgens de deelnemers verbeterd kunnen worden. Een andere doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van meer informatie over de wensen en behoeften van klanten en gebruikers met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe BGT loket (BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie) beheerd door de landelijke voorzieninghouder (Kadaster). Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 16

17 De zeer hoge respons gaf eveneens de hoge mate van betrokkenheid van onze klanten en gebruikers aan. Een impressie van de resultaten: Bestelloket driekwart van de klanten en gebruikers geeft aan dat zij graag willen zien wat ze bestellen; klanten en gebruikers zijn het minst tevreden over de prijs/kwaliteitsverhouding; het meest tevreden zijn klanten en gebruikers over de wijze waarop de bestelling wordt aangeleverd, het bestandsformaat en de levertijd van de GBKN bestelling. BasisKaart On Line 40% van de klanten en gebruikers geeft aan ontevreden te zijn over het geleverde formaat ; de gebruikersvriendelijkheid kan beter; klanten en gebruikers zijn het meest tevreden over de wijziging van abonnementsvorm en over de precisie en volledigheid van het product. Mutatie Melding Systeem: melders zijn het minst tevreden over de doorlooptijd van het aanmelden tot het verwerken van een mutatie; beheerders zijn het minst tevreden over het doorvoeren van statuswijzigingen van mutaties. Helpdesk: Klanten geven aan tevreden te zijn over de helpdesk. De helpdesk scoort het hoogst op haar vriendelijkheid. Wat is er gebeurd met de resultaten en aanbevelingen? Het LSV GBKN is aan de slag gegaan met de uitkomsten van het onderzoek. Zo zijn de resultaten en aanbevelingen aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen bestuur van het LSV GBKN én aan het kernteam BGT (Actielijn Gebruik en ICT). LSV GBKN heeft de Quick Wins geïnventariseerd om te kijken of er vooruitlopend op het nieuwe BGT loket, op korte termijn verbeteringen t.b.v. van het huidige loket doorgevoerd kunnen worden (Actielijn ICT). Voor de ontwikkeling van het nieuwe BGT loket, zijn de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek meegenomen. Vanuit een onderdeel van het BGT programma bij het Ministerie van VROM Gebruik BGT wordt contact gezocht met gebruikers die aan hebben gegeven mee te willen denken over de ontwikkeling van het nieuwe BGT loket. Onder de respondenten werd een Garmin GPS Handheld verloot. Naslag: Beknopte Powerpointpresentatie en onderzoeksrapport: downloads Gebruik GBKN Klanttevredenheidsonderzoek Directe link: Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 17

18 LSV GBKN verhuisd op 31 augustus 2009 Inmiddels een vast punt in het jaarverslag: verhuizing LSV GBKN secretariaat. Op maandag 31 augustus verhuisde het secretariaat van het LSV GBKN van de Wilhelmina Drückerstraat in Apeldoorn naar de Hofstraat 110 in Apeldoorn. GBKN Internetapplicaties Continuïteit GBKN applicaties geborgd en GBKN applicaties toekomstproof In 2009 stelde het LSV GBKN in nauwe samenwerking met het Kadaster een nieuwe SLA op met Geodan voor het beheer van de GBKN applicaties en het upgraden van software (naar ArcGis 9.3). Hiermee zijn de GBKN applicaties toekomstproof, oftewel; robuuster en daardoor toekomstbestendig. Door de upgrade naar ArcGis 9.3 zijn andere projecties zoals RD, UTM 3 en UTM 5 mogelijk. De samenhang tussen BasisKaart On Line en KLIC online is hiermee ook beter geborgd, alsmede crossborder informatie uitwisselingen in het kader van INSPIRE. De nieuwe SLA is in 2009 ondertekend. De SLA loopt tot 2012, maar kan, indien BGT daartoe aanleiding geeft, eerder beëindigd worden, dan wel verlengd worden.` Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 18

19 Uitbesteding eerstelijns helpdesk GBKN applicaties Ook het uitbesteden van de helpdesk voor de internetapplicaties GBKN behoorde tot een onderdeel van de DNO die met het Kadaster afgesloten is. De eerstelijns helpdesk werd daarom in 2009 belegd bij het Klant Contact Center van het Kadaster (KCC). Vanwege het instrueren, begeleiden en de overdracht van kennis aan medewerkers van het KCC, is dit gefasseerd aangepakt. Per 1 september 2009 is een speciaal nummer toegekend voor de helpdesk GBKN applicaties: Voor wat betreft communicatie is gekozen voor communicatie via en Klanten die nog wel naar het algemene nummer van het LSV GBKN belden werden met uitleg doorverwezen naar de nieuwe helpdesk. Ook kregen zij het verzoek voortaan het speciale helpdesknummer te gebruiken. Deze aanpak bleek succesvol. Status per 31 december 2009 was dat medewerkers voor ca. 90% zelfstandig de eerstelijnshelpdesk voor het LSV GBKN voerden. Wel geeft het LSV GBKN tijdens de maandelijkse vergadering van KCC instructie aan belaste medewerkers. Tevens wordt hierin geevalueerd hoe helpdesk GBKN applicaties verloopt, wat ook als input dient voor het hiervoor geschreven handboek. Tweedelijns helpdesk is nog belegd bij het LSV GBKN. In 2010 is voorzien dat de tweedelijns helpdesk grotendeels ook overgedragen zal worden aan het Kadaster. Ook dit zal vanwege instructie, begeleiding en kennisoverdracht gefasseerd geschieden. Helpdeskpagina GBKN applicaties ontwikkeld Voordat de eerstelijns helpdesk overgedragen werd aan het KCC, heeft het LSV GBKN de huidige helpdesk geanalyseerd op een paar punten om deze zo effectief mogelijk over te dragen. Investeren (in tijd door medewerker LSV GBKN) in de ontwikkeling van een helpdeskpagina die als filter kon dienen voor klanten die anders meteen bellen naar de helpdesk, bleek effectief. De helpdeskpagina is opgezet en gecommuniceerd via de website op diverse plekken. Ook is de helpdeskpagina als link aanwezig op de startpagina van het LSV GBKN en BasisKaart On Line. Invoegen afbeelding Helpdeskpagina GBKN applicaties: Participatie in externe overlegorganen en besturen Overleg met Kadaster, Directie Geo, Raad van Bestuur, sector GBKN, Strategie en Beleid, Services, ICT en P&O. EU en Internationaal o INSPIRE expert meeting (Adviseur Ministerie van VROM) o INSPIRE LMO reviews during consultations o NDR chairman of the National Data Repository Workgroup o GSDI Conference Member of the local organizer committee Stelseloverleg o Standaardenoverleg o GML standaarden voor Nederland o INSPIRE klankbordgroep o IMGeo Stuurgroep o Agendalid GI-Beraad o Stelseloverleg o Programmaraad Geonovum o Afstemming Basisregistraties o Werkgroep Keteneffect relaties in het Geo-domein o Programmamanagersoverleg NUP o Vrienden van de Basisregistratie Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 19

20 o o o o o EGEM/ICTU overleg RGI Voorzittersoverleg en Adviesraden STIB (Stuurgroep Informatiebeheer Bodemsanering) GDI Management & Escalatiegroep (geo informatie t.b.v. rampen en crisisbeheersing) BRO Afstemmingsoverleg RGI Het programma RGI is in 2009 met succes afgesloten. Martin Peersmann was voorzitter van de adviesraad gebruikers (ARG). Hans van Eekelen van het LSV GBKN leverde een bijdrage voor Geonovum. Crossborder Het vervolgtraject hiervan zal mogelijk met Eurogi plaatsvinden en wordt in 2010 besproken. Aanbestedingsprocedure GBKN-bijhouding 2010 succesvol afgerond. De sector GBKN van de Afdeling Geo-Informatie van het Kadaster is directievoerder voor de GBKNbijhouding van de regionale GBKN-stichtingen. Het inventariseren, inwinnen en verwerken van mutaties in de GBKN wordt voor ongeveer 60% uitgevoerd door marktpartijen. De aanbesteding van deze werkzaamheden wordt landelijk gecoördineerd door de sector GBKN. De GBKN-stichtingen hebben middels een Europese aanbestedingsprocedure raamovereenkomsten afgesloten met een aantal ingenieursbureaus. Binnen deze overeenkomsten worden projecten aanbesteed. Een project omvat steeds voor een periode van 2 jaar alle door marktpartijen uit te voeren werkzaamheden voor één regionale GBKN-stichting. In 2009 heeft een aanbesteding 2010/2011 plaatsgevonden voor de GBKN-stichtingen Groningen/Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht. Het bestek bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere aanbestedingen. De actualisatietermijn is verhoogd naar 1x per kwartaal, er kan meer gebruik worden gemaakt van luchtfoto s en er is een mogelijkheid gekomen voor gemeenten om in een geïntegreerd proces de geometrie voor de BAG in combinatie met de GBKN in te winnen. Voor de GBKN-stichtingen Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland geldt dat deze wijzigingen in de voor 2009/2010 afgesloten overeenkomsten in overleg met de leveranciers zijn doorgevoerd. De wijzigingen hebben nauwelijks gevolg gehad voor de tarieven. De aanbiedingen voor terrestrische inwinning bevinden zich op het prijsniveau van voorgaande jaren. De tarieven voor fotogrammetrie en inventarisatie liggen lager. Door combinatie van beide inwinningsmethoden is er zelfs sprake van een substantiële kostenreductie. De geselecteerde leveranciers voor 2010 zijn: Stichting GBKN Groningen-Drenthe Stichting GBKN Friesland Stichting GBKN Overijssel Stichting GBKN Gelderland Stichting GBKN Flevoland Stichting GBKN Utrecht Stichting GBKN Noord-Holland Stichting GBKN Zuid-Holland Stichting GBKN Zeeland Stichting GBKN Zuid Azimuth Geodetic Azimuth Geodetic Arcadis Arcadis geen marktpartij Metrio Metrio Arcadis RPS BCC Arcadis De aanbesteding 2010/2011 is de laatste onder de huidige Raamovereenkomsten. De wijze waarop nieuwe aanbestedingen worden uitgevoerd is mede afhankelijk van de ontwikkeling met betrekking tot de totstandkoming van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 20

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT

Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Zwaluwstaarten LSV GBKN en SVB BGT Bestuursvergadering St. GBKN Utrecht Zuid-Holland. 01 december 2011 Zwaluwstaarten Uitgangspunten Stuurgroep BGT Werkvoorraad Landelijk Gebied Transitie plan SVB RSVs

Nadere informatie

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent

Invoering Matenplantopografie. deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Invoering Matenplantopografie deelnemersmiddag, 17 maart 2010, Wannie Drent Agenda Inleiding Splitsing werkzaamheden Nut en voordelen Kosten Businessmodel en Proces Beslispunten AB-LSV en RSV s Begroting

Nadere informatie

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen

LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen LSV GBKN Het Heden: de veranderende rol van de partijen De Technisch / Inhoudelijk uitdagingen tijdens de mars Gebruikersmiddag Stichting GBKN Zuid-Holland en Utrecht 2008 "Qui audet adipiscitur" Woensdag

Nadere informatie

Bijlage 10 bij agendapunt 05: AB-vergadering d.d. 18-02-2013. CONCEPT Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr. 12.044384

Bijlage 10 bij agendapunt 05: AB-vergadering d.d. 18-02-2013. CONCEPT Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr. 12.044384 Bijlage 10 bij agendapunt 05: AB-vergadering d.d. 18-02-2013 CONCEPT Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr. 12.044384 Inhoudsopgave 1. Inleiding en voorwoord...3 2. Afkortingen en definities...9 3. Bestuurszaken...12

Nadere informatie

Richtlijn voor regionale GBKN stichtingen Van GBKN naar BGT in Gelderland

Richtlijn voor regionale GBKN stichtingen Van GBKN naar BGT in Gelderland Richtlijn voor regionale GBKN stichtingen Van GBKN naar BGT in Gelderland Deelnemersmiddag RSV Gelderland "Qui audet adipiscitur" Apeldoorn, 17 maart 2010 Inhoud Algemeen Bestuurlijk-Organisatorisch Operationeel

Nadere informatie

LSV GBKN 25 jaar Publiek Private samenwerking in de keten tijd voor verandering Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT

LSV GBKN 25 jaar Publiek Private samenwerking in de keten tijd voor verandering Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT LSV GBKN 25 jaar Publiek Private samenwerking in de keten tijd voor verandering Basisregistratie Grootschalige Topografie BGT meeting GIN regio Zuid en AGIV "Qui audet adipiscitur" Vrijdag 25 juni 2010

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225

Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvoorstel 2013 Rockanje, 1 oktober 2013 Nr. 83169/74225 Raadsvergadering van 28 en 31 oktober 2013 Agendanummer 11 Aan Onderwerp: de gemeenteraad. Krediet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 65537 Datum : 8 juli 2014 Programma : bestuur Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder: dhr. H.C.V. Veldhuijsen

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie Basisregistratie Grootschalige Topografie Brandende Vraag 27 mei 2010 Drs. J.A.B. Walschots MPIM Dr. Ir. F. Penninga 22-6-2010 Opzet presentatie 1. Doel van de BGT 2. Programma-aanpak 3. Stand van zaken

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 2, januari 2010. Inleiding. Beleidsvisie definitief. Inleiding. Intentieverklaring gereed

BGT-info. Jaargang 2, januari 2010. Inleiding. Beleidsvisie definitief. Inleiding. Intentieverklaring gereed BGT-info Jaargang 2, januari 2010 In dit nummer Inleiding Inleiding Het programma BGT heeft de verkenningsfase inmiddels afgesloten. Een groot deel van 2009 is besteed aan deze fase, waarin gesprekken

Nadere informatie

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers :

: : 22 september. : dhr. C.L. Jonkers : RAADSVOORSTEL ter besluitvorming in de raad Datum Forum vergadering Datum Raadsvergadering Portefeuillehouder Verantwoordelijk MT-lid : : 22 september : dhr. C.L. Jonkers : Zaaknummer : 65564 Onderwerp:

Nadere informatie

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT

verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT Wat kunt u van het SVB BGT verwachten? Symposium BGT Ernst Koperdraat, wnd directeur SVB BGT Doel van de wet BGT lleoverheden gebruiken de zelfde basisset aan gegevens lle overheden gebruiken de zelfde

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof

Stichting GBKN-Zuid. Contactmiddag GBKN Zuid 2010. Frans Olthof Stichting GBKN-Zuid Contactmiddag GBKN Zuid 2010 Frans Olthof Programma 1. Opening (Harrie Nuijten, voorzitter Stichting GBKN-Zuid) 2. Bijhouding 2010 en Aanbesteding 2011 (Frans Olthof - Manager RIB GBKN-Zuid)

Nadere informatie

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag Zuid, 1 oktober 2015 Harrie Nuijten voorzitter St GBKN Zuid

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag Zuid, 1 oktober 2015 Harrie Nuijten voorzitter St GBKN Zuid GBKN het einde van een tijdperk GBKN de route naar uniforme grootschalige topografie In de 30 er jaren, zorgen over schade aan kabels en leidingen 1975-1985: Kadaster taakstelling GBKN vervaardiging Fotogrammetrie

Nadere informatie

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056

BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Overheidsbrede inkoop van beeldmateriaal uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201101511 Lbr. 11/056 bijlage(n) -

Nadere informatie

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem

Nieuwe Sturing op de Basisregistraties. Doorontwikkeling in Samenhang. De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW. Ruud van Rossem Nieuwe Sturing op de Basisregistraties De I-agenda van IenM. Presentatie DGRW Doorontwikkeling in Samenhang Ruud van Rossem Open Geo Dag 31 mei 2017 6 juni 2017 Basisregistraties In het kader van de Generieke

Nadere informatie

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag West, 3 november 2015 Werner ten Kate voorzitter St GBKN Zuid-Holland

GBKN het einde van een tijdperk. BGT contactdag West, 3 november 2015 Werner ten Kate voorzitter St GBKN Zuid-Holland GBKN het einde van een tijdperk Werner ten Kate voorzitter St GBKN Zuid-Holland GBKN de route naar uniforme grootschalige topografie In de 30 er jaren, zorgen over schade aan kabels en leidingen 1975-1985:

Nadere informatie

De BGT: de kaart van Nederland

De BGT: de kaart van Nederland De BGT: de kaart van Nederland AGIV 27 november 2014 Ruud van Rossem, Programmamanager BGT 1 december 2014 Waarom de BGT? 2 1 december 2014 Doel van de BGT De hele overheid gebruikt dezelfde basisset grootschalige

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het StUF-koppelvlak Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG

Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG Addendum betreffende het implementeren en gebruiken van het koppelvlak StUF-Geo BAG tussen Geonovum, KING en Leveranciers Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten & Leveranciers Versie: 003 Datum: december

Nadere informatie

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders

GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders GBKN 1937 BGT-zakboekje voor GBKN-bestuurders 10 veel gestelde vragen over de Basisregistratie Grootschalige Topografie In 1937 hield dijkgraaf J. Glerum in de Tweede Kamer een pleidooi voor een grootschalige

Nadere informatie

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein

(Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein (Gemeentelijke) Samenwerking in het Geo-domein Gabriel van Tiggelen senior beleidsmedewerker informatiebeleid VNG ambtelijk voorzitter Gemeentelijk Geo Beraad Geo-informatie Belang (Geo) informatie bij

Nadere informatie

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5

BGT-info. Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 BGT-info Jaargang 2, juli 2010 nummer 5 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Kenmerk Bijlage(n) > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070 456

Nadere informatie

Zwaluwstaarten naar de BGT. Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN

Zwaluwstaarten naar de BGT. Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN Zwaluwstaarten naar de BGT Regio Brabant en Limburg 21 November 2013 Jan Bruijn, directeur SVB-BGT Martin Peersmann directeur LSV GBKN 2 Inhoud Oude versus nieuwe situatie SVB-BGT Gevolgen tijdens transitie

Nadere informatie

Basisregistraties en Inspire

Basisregistraties en Inspire Basisregistraties en Inspire Stand van zaken Beleid en Perspectieven Noud Hooyman 23 maart 2011 7 april 2011 Onderwerpen en Uitdaging Positionering Geo-informatie Gideon Geo-Basisregistraties Stelsel en

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT de stand van zaken Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid, 16 november 2011 Onderwerpen Algemene stand van zaken BGT Organisatie SVB BGT

Nadere informatie

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg

BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg BGT migratie Maastricht BGT contactdagen 30 oktober 2014, Tilburg Ad Balemans, Coördinator/specialist vastgoedinformatie gemeente Maastricht Matty Lakerveld, directeur, Crotec 03/11/2014 Programma Proces

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem

Basisregistratie Grootschalige Topografie. RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem Basisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid Holland / Utrecht 8 oktober 2008 Ruud van Rossem 8 oktober 2008 Basisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - Basisregistraties -BGT 8 oktober

Nadere informatie

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Basisregistratie Grootschalige Topografie en Geo-informatie uw kenmerk ons kenmerk BABVI/U201200418 Lbr. 12/035

Nadere informatie

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren

Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen. GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Transitie BGT: gezien vanuit marktpartijen GBKN Deelnemersdag St.GBKN Flevoland en St.GBKN Gelderland 5 oktober 2011 Wim van Pijkeren Achtereenvolgens Geo Business Nederland Vertrekpunt branche Onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT

Ontwikkelingen in de keten Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Ontwikkelingen in de keten 2015 Jeroen van der Veen Ketenmanager BGT Inhoud 1. Afgeronde ontwikkeling 2014 2. Doorontwikkeling keten 2015 Lopende ontwikkelingen Automatisch berichtenverkeer Verdere doorontwikkeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44665 8 december 2015 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 7 december 2015, nr. IENM/BSK-2015/161734,

Nadere informatie

Gebruikersmiddag GBKN Utrecht 9 mei 2007

Gebruikersmiddag GBKN Utrecht 9 mei 2007 Gebruikersmiddag GBKN Utrecht 9 mei 2007 Inhoud presentatie De bijhouding van de GBKN in Utrecht Dienstverlening aan de Stichting GBKN Utrecht Dienstverlening aan de stichting GBKN-Utrecht De Uitvoeringsorganisatie

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013

De stand van de BGT. Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 De stand van de BGT Monitorrapportage november 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 7 Rapportage november 2013 8 Leeswijzer 9 1 Organisatie 11 2

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Heeze, 3 oktober 2007 Ir.L.M.Murre, LSV GBKN Inhoud Basisregistraties Wat is een basisregistratie? Eisen, het stelsel en andere basisregistraties; Basisregistratie

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

De BGT: van denken naar doen

De BGT: van denken naar doen De BGT: van denken naar doen Terugblik op Ontwerpfase, Vooruitblik op Transitie Ruud van Rossem, Algemeen Programmamanager BGT, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ruud.van.rossem@miniem.nl In 2008

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008).

Aanleiding Maatregelenpakket uit 2008 ter verbetering van de ICT/GIS functie (DB 8-12-2008). voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 9 november 2010 dagelijks bestuur : vergaderdatum commissie wb : datum commissie bcwvm : datum algemeen bestuur : datum ab

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223

Raadsstuk. Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 Raadsstuk Onderwerp: Kredietaanvraag I Project Digitalisering Reg.nummer: M&S/ICT 2009 / 207223 1. Inleiding Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen hebben in 2006 afspraken gemaakt over een uitvoeringsagenda

Nadere informatie

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag

De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer Der Staten-Generaal Binnenhof 21-23 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag Bijlage(n) 3 Datum

Nadere informatie

Startbijeenkomst transitieregio 1

Startbijeenkomst transitieregio 1 Startbijeenkomst transitieregio 1 De transitie naar de BGT Startbijeenkomst Regionaal Transitieteam Startbijeenkomst transitieregio 2 Programma Opening en Svz SVB BGT Transitieaanpak E,L&I en de BGT Ernst

Nadere informatie

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder

Offerte Transitie en bijhouding BGT. Bronhouder Offerte Transitie en bijhouding BGT Bronhouder Amersfoort, 6 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema

3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma Inleiding. 2 Rapportagestructuur. 3 Stand van zaken per thema 3 e voorgangsrapportage ICT uitvoeringsprogramma 2014 2018 1 Inleiding In september 2014 heeft de gemeenteraad het Strategisch Informatiebeleid 2014-2018 vastgesteld, inclusief het bijbehorende Uitvoeringsplan

Nadere informatie

Transitieproces GBKN BGT 30 oktober 2014

Transitieproces GBKN BGT 30 oktober 2014 Transitieproces GBKN BGT Voorstellen Wolter Hummel Frans Olthof Adrie Noorlander Ingrid Hugen Project manager St. GBKN Zeeland Manager RIB Stichting GBKN-Zuid Transitieregisseur regio Zeeland en Flevoland

Nadere informatie

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT.

Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag BGT. Memo Aan De leden van de commissie Bestuur en Middelen Van J.W. van Dongen Doorkiesnummer Datum 4 juli 2014 Afschriften aan Betreft Vragen commissie Bestuur en Middelen over raadsvoorstel kredietaanvraag

Nadere informatie

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT

SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding. Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT SVB-BGT faciliteert bronhouders voor de bijhouding Welke taak bronhouder Welke taken bij SVB-BGT Generiek Proces Bijhouding Mutatiesignalering bij bronhouder Mutatiemelding Opdracht aan marktpartij Inwinning

Nadere informatie

Digitale Plannen en de nieuwe WRO

Digitale Plannen en de nieuwe WRO Digitale Plannen en de nieuwe WRO Afstemming tussen Geo-Informatiemodellen Paul Janssen, Geonovum Presentatie Wie is Geonovum? Wat is een geo-informatiemodel? Rol van een geo-informatiemodel Stelsel van

Nadere informatie

Processen en juridische aspecten LV WOZ

Processen en juridische aspecten LV WOZ Processen en juridische aspecten LV WOZ LV WOZ Inlichtingen Peter van den Heuij T 070-3427816 p.p.a.heuij@minfin.nl Datum 23 mei 2011 Auteur Ruud Kathmann Bijlage: Inleiding Voor de aanbesteding van de

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013

INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 INTENTIEVERKLARING KLIC-WIN, 27 november 2013 Partijen 1. De Staat der Nederlanden, te dezen vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze de Waarnemend Directeur Ruimtelijke

Nadere informatie

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer:

BGT-info. Impressie van de stuurgroep van 15 december. jaargang 3 januari 2011 nummer 8. In dit nummer: BGT-info jaargang 3 januari 2011 nummer 8 Dit informatieblad over de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) wordt uitgegeven door het programmabureau van de BGT. Het geeft achtergrondinformatie

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

BGT migratie Spijkenisse

BGT migratie Spijkenisse BGT migratie Spijkenisse Erwin van Leiden Teamcoördinator Geo-informatie Plv directeur Syntrophos Matty Lakerveld, directeur, Crotec 12/11/2014 Even voorstellen: 2 Korte introductie Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Uniforme matenplantopografie.

Uniforme matenplantopografie. Uniforme matenplantopografie. Contactmiddag Stichting GBKN-Zuid 2008. 29 oktober 2008, Heeze. Door: Wil Lambo (KPN). Agenda van de presentatie 1) Aanleiding tot uniformering van matenplantopografie. 2)

Nadere informatie

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies

Basisinformatie. Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal. Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies Basisinformatie Gegevensmanagement van sectoraal naar integraal Dick Krijtenburg Manager stelselbeheer en advies 5 november 2015 Integraal gegevensmanagement van stelsel van basisregistraties Integraal

Nadere informatie

Update Basisregistratie Ondergrond BRO

Update Basisregistratie Ondergrond BRO Update Basisregistratie Ondergrond BRO Ad van der Meer programmabureau BRO Ministerie van I en M April 2016 Globale aanpak van de BRO Oktober 2015: wet 2016: implementatie tranche 1 1-1-2017: verplichte

Nadere informatie

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart

Intentieverklaring. Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming. OV-Chipkaart Intentieverklaring Platform voor Overleg, Samenwerking en Besluitvorming OV-Chipkaart 1. De minister van Infrastructuur en Milieu, handelend als bestuursorgaan; 2. De gedeputeerde staten van de provincies

Nadere informatie

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente

Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Bijlage 1. Overzicht van de basisvoorziening in het NUP: afspraken en gevolgen voor de gemeente Waar hieronder wordt gesproken over partijen is bedoeld: gemeenten, provincies, waterschappen en rijksdiensten

Nadere informatie

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces

Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Geobuzz 21 november 2017 Geïntegreerd objectenmodel en bijhoudingsproces Van registratie denken naar objectdenken 1 Janneke de Zwaan beleidsmedewerker geo (VNG) Ben Roetgerink secretaris GGB (DataLand)

Nadere informatie

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013

Voortgangsrapportage fusie. Klankbordgroep november 2013 Voortgangsrapportage fusie Klankbordgroep november 2013 Voorwoord De stuurgroep: Beste leden van de klankbordgroep. Voor u ligt de laatste voortgangsrapportage. We zijn er klaar voor, werken aan de laatste

Nadere informatie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie

Feiten over de BGT op zakformaat. Basisregistratie Grootschalige Topografie Feiten over de BGT op zakformaat Basisregistratie Grootschalige Topografie Inhoud Samenwerking is de sleutel tot succes 4 Wat is de BGT? 7 De BGT is onderdeel van een groter geheel 9 Meerwaarde door standaarden

Nadere informatie

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart

Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Geo informatieplan 2013-2016 Koggenland op de kaart Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Verantwoording 2012 4 2.1 Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) 4 2.2 Diversen 4 3 Nieuwe ontwikkelingen 5 3.1

Nadere informatie

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ

Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Het stelsel werkt, ook voor de WOZ Dataland Congres 2014 12-6-2014 Harmen Tjeerdsma Agenda Voorstellen Trends Stelsel en Neuron Ontwikkelingen WOZ Neuron WOZ Registratie Samenwerking En verder Vragen en

Nadere informatie

Hoe maak je de BGT succesvol

Hoe maak je de BGT succesvol Hoe maak je de BGT succesvol in jouw organisatie? Hoe succesvol geworden bij de provincie Johan Janzen Succes vertalen naar jouw organisatie Willy Bakker Hoe het allemaal begon (Landmeten) Instrumentarium/hulpmiddelen

Nadere informatie

Stichting GBKN-Zuid contactmiddag 3 oktober 2007

Stichting GBKN-Zuid contactmiddag 3 oktober 2007 Ziet u door de bomen het bos nog? Stichting GBKN-Zuid contactmiddag 3 oktober 2007 Frans Olthof Ziet u door de bomen het bos nog? Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) Nieuwe productspecificaties

Nadere informatie

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden

Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Bijeenkomst transitieteam Regio Haaglanden Gemeente Westland 22 november 2012 Agenda Stand van zaken BGT Transitieplan en planning Pauze De rol van de bronhouder (Friso Penninga) - Bronhouderprofielen

Nadere informatie

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd

Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Hoe een ambitieus (e-)overheidsproject op tijd en conform budget werd gerealiseerd Ervaringen in het programma BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) bij het Kadaster Jeroen Zaalberg, Bakkenist 10

Nadere informatie

Gelderland Flevoland en Overijssel

Gelderland Flevoland en Overijssel Gelderland Flevoland en Overijssel Rijn en IJssel Rivierenland Groot Salland Reest en Wieden Vallei en Veluwe Provincie Gelderland Provincie Overijssel Twente IJsselland Flevoland Flevoland - Koploper

Nadere informatie

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN)

Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata Catalogus (algemeen) Productbeschrijving Dataset Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN) Metadata referentie invoerdatum: 1998/1999 laatste controledatum: 26 oktober 2000 laatste update datum:

Nadere informatie

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid,

BRG. De Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, Instellingsbesluit voor de instelling van een dagelijks bestuur van de Bestuurlijke Regiegroep Dienstverlening en e-overheid, van de Programmaraad e-overheid voor Burgers en van de Programmaraad Stelsel

Nadere informatie

Basisregistratie Ondergrond BRO

Basisregistratie Ondergrond BRO Basisregistratie Ondergrond BRO Martin Peersmann Programmabureau BRO Directoraat-Generaal Ruimte & Water 25 februari 2015 Programmatische aanpak BRO Actielijnen Beleid en aansturing Wet en regelgeving

Nadere informatie

Basisregistratie Grootschalige Topografie

Basisregistratie Grootschalige Topografie asisregistratie Grootschalige Topografie RSV Zuid 29 oktober 2008 Ruud van Rossem Algemeen Projectleider GT 29 oktober 2008 asisregistratie Grootschalige Topografie - E-Overheid - asisregistraties -GT

Nadere informatie

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT

SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT. Voortgang transitiepilots BGT SamenwerkingsVerband Bronhouders BGT en Voortgang transitiepilots BGT Adrie Noorlander Bouwteam SVB-BGT Deelnemersbijeenkomst Stichting GBKN Gelderland/Flevoland, 5 oktober 2011 Inhoud deel SVB-BGT Belang

Nadere informatie

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ

Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Samenwerking met ketenpartners bij de Landelijke Voorziening WOZ Anja Smorenburg Johan ten Dolle Peter ter Telgte Vrienden van de Basisregistraties d.d. 7-11-2013 Agenda 1. Project LV WOZ 2. Stelselvoorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2011/21892 Datum : 16 augustus 2011 Programma : Bestuur en Organisatie Blad : 1 van 6 Cluster : Bestuur Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid

Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid Programma bijeenkomst Transitieteam Limburg Zuid 14:15-14.45 Stand van zaken SVB-BGT: IMGEO 2.1 facility kosten aanbestedingsstrategie 14.45 15.00 Project Venray 15.00-15.15 Het assemblageproces 15.15-15.30

Nadere informatie

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht

Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht Kernregistratie Openbare Ruimte Overheid & ICT, Utrecht DE KERNREGISTRATIE OPENBARE RUIMTE IS EEN ONMISBAAR INSTRUMENT VOOR IEDERE OVERHEIDSORGANISATIE DIE BEHEERTAKEN IN DE OPENBARE RUIMTE HEEFT René

Nadere informatie

Verantwoordingsrapportage

Verantwoordingsrapportage Verantwoordingsrapportage Beheer en Bestuur Basisregistratie Grootschalige Topografie Bronhouder ZZ-ICTU-1 Datum vaststelling rapportage: Datum dagelijks bestuur vaststelling: Datum agendering algemeen

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

3D in het informatie model van BGT (IMGeo)

3D in het informatie model van BGT (IMGeo) RWS Prov NB 3D in het informatie model van BGT (IMGeo) Jantien Stoter Kadaster, Geonovum, TU Delft TNO Gemeente Rotterdam ! Hoe zit 3D in BGT?! Toolkit voor 3D in BGT! 3D IMGeo: waar staan we? 3D is praktijk,

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015

DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ. VERSIE d.d. 08-07-2015 DRAAIBOEK AANSLUITEN DOOR GEMEENTEN OP DE LV WOZ VERSIE d.d. 08-07-2015 INLEIDING De Basisregistratie Waarde Onroerende Zaken (Basisregistratie WOZ) is onderdeel van het overheidsstelsel van basisregistraties.

Nadere informatie

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden!

Basisregistraties Adressen en Gebouwen. De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Basisregistraties Adressen en Gebouwen 1 De BAG: niet omdat het moet, maar omdat we er wijzer van worden! Agenda Wat is de BAG: inhoud, samenhang in stelsel Winstpakkers van de BAG Relatie WABO - BAG Wat

Nadere informatie

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W.

a Tľz T; * b m M» * W. Hompe rvu Postregistratienr(s) Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Portefeuillehouder W. Gemeente Geldermalsen Onderwerp: Regionaal Plan van aanpak Transitie Jeugdzorg Voorstel beslispunten (1 t/m...) 1. In te stemmen met het Regionaal plan van aanpak Transitie Jeugdzorg 2. Het plan van aanpak

Nadere informatie

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak

Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Eén digitale overheid: betere service, meer gemak Rob Evelo Programmamanager i-nup Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Visie op dienstverlening: samen doen Overheden werken vanuit

Nadere informatie

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen?

gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Baten van IM BOR Welke onderlinge samenhang is er Wie voelt zich geroepen? gisiben IM BOR IM BOR de logische opvolger van IM GEO Probleemstelling: Elk beheersysteem heeft een eigen datamodel Enkelvoudige eenduidige registraties bestaan niet in het openbare domein Uitwisseling

Nadere informatie

Regio Utrecht Nedgraphicsdag 18 september Agenda 4 e bijeenkomst Transitieteam. Transitieteam Utrecht, 7 maart 2013, te Amersfoort

Regio Utrecht Nedgraphicsdag 18 september Agenda 4 e bijeenkomst Transitieteam. Transitieteam Utrecht, 7 maart 2013, te Amersfoort Regio Utrecht Transitieteam Utrecht, 7 maart 2013, te Amersfoort Agenda 4 e bijeenkomst Transitieteam 13.30-13.35 Opening 13.35 14.00 Stand van zaken BGT-project: - Landelijk - SVB-BGT 14.00 14.30 Concept

Nadere informatie

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR

Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Grip op de openbare ruimte m.b.v. het Informatiemodel Beheer Openbare Ruimte IMBOR Ceciel van Iperen CROW-cluster Beheer Openbare Ruimte en Infrastructuur Stand van zaken IMBOR 1.Korte introductie rol

Nadere informatie

Projectplan Duurzaam Inkopen

Projectplan Duurzaam Inkopen Projectplan Duurzaam Inkopen Gemeente Franekeradeel, afdeling Bouwen en Milieu Minke Lotens - Eichhorn Augustus 2010 status: Definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelstellingen projectplan 4 Overige resultaten

Nadere informatie

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016

De stand van de BGT. Monitorrapportage maart 2016 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 1 De stand van de BGT Monitorrapportage maart 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inleiding 6 1 Stand van de transitie 10 2 Planning en afronding 20 3 Beheer

Nadere informatie

De BRO, hoe komen we daar?

De BRO, hoe komen we daar? De BRO, hoe komen we daar? Robert Jan van Leeuwen Geologische Dienst Nederland,TNO 14 maart 2011 Drie vragen Wat moet er eigenlijk gebeuren? Hoe denken Alterra en TNO dat te gaan doen? Hoe beginnen we

Nadere informatie

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties

Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties Overzicht activiteiten/projecten Samen over de brug! Werkdocument consequenties en acties NR Activiteit/project 1 Samenwerkingsovereenkomst De huidige samenwerkingsovereenkomst wordt ontbonden bij raadsbesluiten

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren

SVB-BGT Zeeland 30 oktober Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren SVB-BGT Zeeland 30 oktober 2014 Praktijk Ervaringen BGT Transitie & BGT Etappe 4: Beheren Agenda Doel van de presentatie en Voorstellen Samenwerking Transitie BGT: Praktijkervaringen Transitie gereed,

Nadere informatie