Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr. 10.004311"

Transcriptie

1 Stichting LSV GBKN Apeldoorn, doc. nr

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding en voorwoord Afkortingen en definities Bestuurszaken Belangrijkste resultaten LSV GBKN in Belangrijkste activiteiten BGT in Personele en organisatorische ontwikkelingen Activiteiten op het gebied van informatie en communicatie Producten BGT Activiteiten 2010 en toekomst GBKN - BGT...41 Bijlage 1: gegevens Stichting LSV GBKN...43 Bijlage 2: gegevens secretariaat LSV GBKN...44 Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 2

3 1. Inleiding en voorwoord 1.1 Inleiding Met de publicatie van dit jaarverslag, voldoet de Stichting Landelijk Samenwerkingsverband Grootschalige Basiskaart Nederland, kortweg; LSV GBKN aan de statutaire verplichting. Het beschrijft de resultaten die de Stichting LSV GBKN in 2009 bereikt heeft en schetst waar het LSV GBKN zich in 2010 op zal richten. Het slot vormt de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening van de Stichting LSV GBKN over Het LSV GBKN en de regionale Stichtingen bevinden zich in een overgangssituatie van de huidige, oude organisatie; GBKN naar de nieuwe, toekomstige organisatie; Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) en de overdracht van het beheer van de grootschalige topografie. Om duidelijk onderscheid te maken tussen de activiteiten die verricht zijn voor het LSV GBKN en de activiteiten voor de BGT, is er in verschillende hoofdstukken een splitsing gemaakt tussen beide onderwerpen. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 3

4 1.2 Voorwoord De huidige GBKN is een product van het poldermodel waarin het gemeenschappelijk belang van alle participanten wordt gediend. Ook voor het proces van GBKN naar BGT is gekozen voor draagvlak vanuit het werkveld, het zogenoemde polderen. Deelnemers vanuit publieke- en private partijen, LSV GBKN, gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden, het Rijk, Provincies en Waterschappen werken nauw samen om het grootste verandertraject in de GBKN geschiedenis te bewerkstelligen. Waar het LSV GBKN haar pijlen enerzijds richt op de winkel die openblijft tijdens de verbouwing en anderzijds in volle vaart actief participeert in de activiteiten van het Ministerie van VROM om van de BGT een succes te maken, starten gemeenten met initiatieven die nodig zijn voor de nieuwe taak als bronhouder die hen te wachten staat na implementatie van de BGT. Binnen de regionale samenwerkingsverbanden zijn in 2009 transitiecoördinatoren aangewezen en is er een Bestuurlijk Transitieteam geïmplementeerd die met behulp van de in 2009 vastgestelde Richtlijn voor regionale samenwerkingsverbanden, van GBKN naar BGT aan de slag zijn gegaan met de werkzaamheden voor de transitie naar de BGT zoals het opstellen van een algemeen transitieplan en een transitieplan per GBKN-stichting en een kaderstellende visie op de toekomstige publieke regionale productieorganisatie. Na de zomer van 2009 werd de intentieverklaring getekend waarin partijen de inhoud van de beleidsvisie onderstreepten en de intentie op papier bekrachtigden om in 2010 een convenant te tekenen waarin nadere afspraken gemaakt worden over de realisatie van de BGT. De eerste Stuurgroepvergadering in oktober 2009 markeerde de overgang van de verkenningsfase naar de ontwerpfase, waarmee officieel het BGT-programma startte. Het woord actie in het woord actielijnen dekt zeker de lading, want de samenwerking binnen de diverse actielijnen resulteerde in 2009 tot mooie, tastbare resultaten. Zo zijn de actielijnen Informatiemodel en Specificaties en Werkprocessen vanuit de Ontwerpfase in 2009 afgerond naar fase 1A. Actielijnen Bestuurlijke Organisatie, Voorbereiding Transitie en Wetgeving zijn nog in volle gang. De actielijnen Gebruik, en ICT bevinden zich in de opstartfase. Ditzelfde geldt voor de actielijn Businesscase en Financien. In 2009 werd ook op bijhoudingsgebied een succes behaald met het afronden van de aanbestedingsprocedure GBKN-bijhouding Dit resulteerde in nieuwe raamovereenkomsten waarin tevens de bijhouding van de BAG-topografie is gerealiseerd. In opdracht van de gemeenten zal deze bijhouding integraal met de GBKN-topografie door de RSV s worden uitgevoerd. Tevens is er in de RSV s aangevangen met de opschoning, uniformering en het beheer van matenplannen zodat deze informatie eventueel na besluitvorming door de Stuurgroep BGT kan worden opgenomen in de BGT. Ondanks de kou in het begin van 2010, belooft 2010 een zeer warm jaar te worden voor de GBKN. Het zal een jaar worden waarin besluitvorming centraal staat. Besluiten die genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat er in 2011 en 2012 gestart kan worden met de uitvoering van het BGTprogramma met als streven per 1 januari 2013 de BGT gereed te hebben voor het hele land. Gelet op complexiteit van een proces met veel partijen en een start die wat vertraging op liep, vraagt het dagelijks bestuur van het LSV GBKN vanaf nu om alle hens aan dek te zetten en de BGT voor elkaar te krijgen. 1 januari 2013 is ook het moment waarop de Stichtingen in de huidige vorm zullen ophouden te bestaan en we afscheid nemen van de netbeheerders in deze vorm, want zij zullen belangrijke gebruikers blijven maar dan van de BGT. Mede aan de netbeheerders danken wij de hoge nauwkeurigheid en de terrestrische nauwkeurigheid! Het bestuurlijke transitieteam heeft in 2009 al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd in het kader van consultatie van de bestuurders van participanten in de regionale samenwerkingsverbanden. Deze consultatie zal komend jaar worden uitgevoerd voor het ontwikkelen van een landelijk en regionaal transitieplan (inclusief een zakelijke verantwoording). Tevens zal dit leiden tot een gemeenschappelijke visie en randvoorwaarden om de continuïteit te borgen vanuit het LSV en de RSV s. Deze zullen worden gesteld aan een nieuw te vormen productieorganisatie BGT. Om de continuïteit en de kwaliteit van de bijhouding van de grootschalige topografie optimaal te borgen zal de oude organisatie; LSV GBKN en de regionale samenwerkingsverbanden haar activiteiten overdragen aan de nieuwe productieorganisatie; BGT. In het kader hiervan zal er een officiële Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 4

5 overdrachtsprocedure worden opgesteld. Dit garandeert dat de bronhouders en gebruikers aangesloten kunnen worden bij een nieuwe organisatie. Het overdragen van een prachtig polderproduct betekent tevens formeel de liquidatie van de Stichting LSV GBKN en de regionale Stichtingen. Wat er nog allemaal moet gebeuren om deze overdracht mogelijk te maken en waar het LSV GBKN in 2010 haar pijlen op richt leest u in hoofdstuk 9: Activiteiten 2010 en toekomst GBKN - BGT Pauline Krikke Voorzitter Stichting LSV GBKN Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 5

6 Implementatie van de BGT vanuit gemeenteperspectief Bij de gemeenten ligt na de implementatie van de BGT een belangrijke taak als bronhouder in het verschiet. Wij vroegen de heer Zonnevylle vanuit zijn rol als VNG vertegenwoordiger in het Algemeen en Dagelijks Bestuur van het LSV GBKN en de heer Jellema namens DataLand om de implementatie van de BGT te beschrijven vanuit het gemeenteperspectief. Enorme inspanning voor gemeenten Over de waarde van de BGT zijn de gemeenten het eens. De BGT is een bedrijfskritisch bedrijfsvoeringsmiddel voor gemeenten en de totstandkoming van de BGT draagt bij aan een collectieve doelstelling van gemeenten, namelijk kwaliteitsverbetering van de gemeentelijke dienstverlening. Ondanks dat er veel draagvlak bij gemeenten is, betekent dat tijdens de implementatie van de BGT veel op de gemeenten afkomt. Zeker in een tijd waarin drastische bezuinigingen de boventoon voeren. Een gedeelde zorg van de gemeenten is dat het proces vertraagd wordt door deze bezuinigingen. Het is daarom belangrijk dat het Rijk het ambitieniveau en de transitieperiode goed in de gaten houdt. Gedeeld standpunt gemeenten en provincies In 2010 zal een bestuurlijk standpunt -welke gedeeld wordt door gemeenten- vanuit de VNG worden geventileerd door middel van een zgn. ledenbrief. Een belangrijke boodschap in deze brief aan de gemeenten is, dat zij de voortgang bewaken en behouden en dat zij zorgen dat de grootschalige topografie op orde komt en blijft. Hierin is een rol voor het gemeentelijk samenwerkingsverband BGT i.o., dat in de omgeving van Dataland wordt georganiseerd, weggelegd. In het standpunt dat de VNG zal communiceren zijn een aantal punten belangrijk: De verschillende Basisregistraties hebben invloed op de administratieve organisatie bij gemeenten. Basisregistraties moeten onderling uitwisselbaar en gekoppeld zijn of kunnen worden. Dit is een belangrijk punt van zorg! Daarnaast moet er duidelijkheid over de financiering bestaan. De ledenbrief zal eerst worden voorgelegd aan de adviescommissie van de VNG, waarna het wordt voorgelegd aan de leden van de VNG. Open samenwerkingsmodel Gemeenten wensen in gezamenlijkheid via het Gemeentelijk SamenwerkingsVerband BGT (GSV BGT) de regie op het BGT-proces te verkrijgen. Deze gezamenlijkheid betekent enerzijds dat alle gemeenten toetreden tot het GSV BGT, maar anderzijds betekent het niet dat de gemeenten en het GSV BGT alles zelf gaan doen. Immers naast de gemeenten zijn er ook nog andere belangrijke bronhouders, zoals waterschappen, provincies, RWS en Prorail. Om tot een volledige BGT te komen is het voor de gemeenten dan ook een belangrijk uitgangspunt dat in een open samenwerkingsmodel met deze niet-gemeentelijke bronhouders de productie en het beheer van de BGT ter hand wordt genomen. Afhankelijk van de ambities van deze niet-gemeentelijke bronhouders kan en wil het GSV BGT graag tot afstemming en samenwerking komen. Zo is het voor te stellen dat het GSV BGT ook voor deze niet-gemeentelijke bronhouders, indien zij dat wensen, uitvoerende activiteiten gaat uitvoeren. Zwaluwstaarten Gemeenten vinden de rol van het LSV GBKN in het BGT-proces belangrijk, immers het LSV GBKN moet in samenwerking met de toekomstige bronhouders en afnemers zorg dragen voor een goede overdracht en transitie. Om binnen betrekkelijk korte tijd tot een succesvolle migratie van de GBKN naar de BGT te komen is het belangrijk dat beide werelden (GBKN en BGT) aan elkaar gezwaluwstaart Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 6

7 worden. Door middel van het zwaluwstaarten wordt de aanwezige kennis, noodzakelijke maar ook schaarse capaciteit en de binding tussen betrokken organisaties op zowel bestuurlijk als uitvoering niveau optimaal op elkaar afgestemd om tot een zorgvuldige en succesvolle transitie van de GBKN naar de BGT te komen. Het lijkt daarbij zinvol om de transitie vanuit de BGT-wereld aan te vliegen. Alleen door het zwaluwstaarten van het goede uit beide werelden is de verwachting dat we als gebruikers op afzienbare termijn gebruik kunnen gaan maken van een BGT die aansluit op het Stelsel van Basisregistraties. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 7

8 Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 8

9 2. Afkortingen en definities Uitleg en betekenis van relevante afkortingen en definities die de leesbaarheid van het jaarverslag bevorderen. Afkortingen LSV - Landelijk Samenwerkingsverband (van de GBKN) GBKN - Grootschalige Basiskaart van Nederland BGT - Basisregistratie Grootschalige Topografie NEN - Nederlandse Norm MMS - Mutatie Meld Systeem SUF-NEN Standaard Uitwisselings Formaat conform de NEN 1878 norm IMGEO - Het informatiemodel IMGeo brengt eenheid in definities, afbakening en uitwisseling van grootschalige geometrie voor geografische basisobjecten. Het informatiemodel richt zich op grootschalige topografie, BAG-objecten en bestuurlijke gebieden. IMGeo valt binnen het concept van het Basismodel geo-informatie (NEN3610:2005) en is afgestemd op het landelijke stelsel van basisregistraties en de gemeentelijke verbreding hiervan: het RSGB, het referentiemodel van het stelsel van gemeentelijke basisgegevens (www.egem.nl). UTM - Conforme cilinderprojectie in transversale ligging waarbij steeds meridiaanzones* van 6 lengtegraden worden afgebeeld. Deze zones worden begrensd door de meridianen 180(W.L., 174(W.L., 168(W.L., enz. Opm: UTM-projectie is de afkorting van Universele Transversale Mercatorprojectie. De UTM-projectie wordt toegepast voor internationale militaire kaart ALTO - Actielijntrekkersoverleg PGB - Programmabureau BGT Actielijn BO - Actielijn Bestuurlijke Organisatie Actielijn BC - Actielijn Business Case PID - Project Initiatie Document NUP - Nationaal Uitvoerings Programma LV - Landelijke Voorziening KCC Klant Contact Center INSPIRE - Information Spacialdata Infrastructure Europe (EU-wetgeving) BRO Basisregistratie Ondergrond Nederland WION Wet Informatie Ondergrond Nederland GIDEON - Geo-Informatie en Data Electronische Overheid Nederland (VROM beleidsnota) ARG - Adviesraad Gebruikers GSDI - GeoSpacial Data Infrastructure Definities Bijhouden Het voortdurend laten aansluiten van het GBKN-bestand op de overeengekomen specificaties. Directievoerder De persoon die namens een regionale GBKN-organisatie verantwoordelijk is voor het beheer van de GBKN. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 9

10 Gebruiker De persoon of organisatie die met een GBKN-organisatie een gebruiksovereenkomst heeft afgesloten om het GBKN-bestand eenmalig dan wel regelmatig af te nemen. Landelijke GBKN organisatie De landelijke rechtspersoon die intermediair is tussen landelijke afnemers van de GBKN en de regionale GBKN-organisaties (LSV GBKN). Leverancier De partij die op basis van een leveringsovereenkomst activiteiten uitvoert voor - dan wel diensten levert aan - de regionale GBKN-organisatie. Matenplantopografie (plantopografie) Dit is de verzamelnaam voor gepande topografie die de regionale GBKN-organisatie in staat stelt om de bijhouding uit te voeren, en de geplande topografie die gebruikers in staat stelt om voorafgaand aan de realisatie analyses te maken van de invloed van die geplande topografie op de eigen bedrijfsmiddelen en deze zo nodig aan te passen. Opwaarderen Het opwaarderen van punten en lijnen NEN 1878 naar objecten (IMGEO). Regionale GBKN-organisatie De regionale of locale rechtspersoon die (of samenwerkingsverband dat) het juridische eigendom heeft van de GBKN. Is tevens producent van de GBKN. Participant Rechtspersonen die de landelijke samenwerkingsovereenkomst ondertekend hebben, te onderscheiden in deelnemers exploitatie en overige deelnemers. Deelnemers exploitatie Deelnemers die verantwoordelijkheid voor de exploitatie, de bijhouding, uniformering en de levering van de GBKN in een deel van Nederland. Overige deelnemers Deelnemers niet zijnde deelnemers exploitatie. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 10

11 3. Bestuurszaken 3.1 Samenstelling Bestuur Op 31 december 2009 bestond het Algemeen- en Dagelijks Bestuur van de Stichting LSV GBKN uit de volgende personen: Algemeen Bestuur Voorzitter: Mevrouw P.C. Krikke (burgemeester Gemeente Arnhem) Vanuit de Stichting GBKN: Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (directeur-secretaris Stichting LSV GBKN) Vanuit de Regionale Samenwerkingsverbanden: Stichting GBKN Friesland Dhr. mr. W. van den Berg (burgemeester Ferwerderadiel) Stichting GBKN Groningen/Drenthe Dhr. ir. K.J. Hoogsteen (directeur Waterleidingmaatschappij Drenthe) Stichting GBKN Overijssel Dhr. F.T.J.M. Backhuijs (VNG, afd. Overijssel) Stichting GBKN Flevoland Dhr. ir. J.B. van der Veen (Waterschap Zuiderzeeland) Stichting GBKN Gelderland Dhr. ing. W.P. Omta (burgemeester Ermelo) Stichting GBKN Utrecht Dhr. ir. R.C.J. Witmer MBA (Kadaster) Stichting GBKN Noord-Holland Dhr. ir. W.J. Lambo (KPN) Stichting GBKN Zuid-Holland Dhr. ir. J.J. Vingerling (Wethouder gemeente Katwijk) Stichting GBKN Zeeland Dhr. ir. P.J. Buijs MBA (DELTA N.V.) Stichting GBKN Zuid Dhr. ir. W.J. Lambo (KPN) Koepelorganisaties: Netbeheer Nederland Dhr. mr. Sj. S. Bakker NLKabel Dhr. ing. J.P. Wehrmeijer MBT VEWIN Dhr. ir. Ch.P. Bruggink (tevens Adviseur DB) Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 11

12 VNG Dhr. mr. M. Zonnevylle, tevens secretaris Stichting LSV GBKN Unie van Waterschappen Dhr. ir. H. van 't Land Landelijke participanten: RWS DID Dhr. A. van Putten Enexis Dhr. J.C.F.M. Peters Kadaster Dhr. G.J.M. Barnasconi (tevens plaatsvervangend voorzitter Stichting LSV GBKN) KPN Dhr. H.L. Visser Alliander Dhr. ir. F. Geradts (tevens penningmeester Stichting LSV GBKN en Stichting GBKN) Vanuit de Stichting GBKN Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (tevens directeur-secretaris LSV GBKN) Dagelijks Bestuur Voorzitter: Mevrouw P.C. Krikke (Burgemeester Gemeente Arnhem) Leden: Plaatsvervangend voorzitter: dhr. G.J.M. Barnasconi (Kadaster, tevens secretaris Stichting GBKN) Penningmeester: dhr. ir. F. Geradts (Alliander, tevens penningmeester Stichting GBKN) Secretaris: dhr. mr. M. Zonnevylle (VNG) Dhr. H.L. Visser (KPN) Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (tevens directeur-secretaris LSV GBKN) Adviseur Dhr. ir. Ch.P. Bruggink Bestuur Stichting GBKN Voorzitter: Mevrouw P.C. Krikke (Burgemeester Gemeente Arnhem) Leden: Plaatsvervangend voorzitter en secretaris: dhr. G.J.M. Barnasconi (Kadaster) Penningmeester: dhr. ir. F. Geradts (Alliander, tevens penningmeester Stichting LSV GBKN) Dhr. H.L. Visser (KPN) dhr. mr. M. Zonnevylle (VNG) Dhr. drs. M.R.H.E. Peersmann (tevens directeur-secretaris LSV GBKN) Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 12

13 Vergaderingen Dagelijks- en Algemeen Bestuur LSV GBKN In het jaar 2009, kwam het Dagelijks Bestuur 3 keer en het Algemeen Bestuur 4 keer bijeen en wel op de volgende data: Dagelijks Bestuur: 5 maart 2009 Stadhuis te Arnhem 2 november 2009 Stadhuis te Arnhem 25 juni 2009 Stadhuis te Arnhem Algemeen Bestuur 5 maart 2009 Stadhuis te Arnhem 1 juli 2009 Stadhuis te Arnhem Extra vergadering (speciale BGT-sessie): 5 oktober 2009 De Grift te Apeldoorn 16 november 2009 Stadhuis te Arnhem Naslag: Informatie over Regionale Stichtingen: regionale organisatie Directe link: Stichting GBKN Zuid heeft een eigen website: Participanten: Netbeheer Nederland: Nederland.nl Kadaster: NL kabel: Vewin: Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG): Unie van Waterschappen (UvW): Rijkswaterstaat Dienst ICT en Data (RWS DID): Enexis: Alliander: KPN: 3.2 Toetredingen Er zijn in 2009 geen organisaties toegetreden tot het bestuur van het LSV GBKN. 3.3 Bestuurswisselingen In maart 2009 werd de heer Barnasconi benoemd tot plaatsvervangend voorzitter van de Stichting LSV GBKN; de heer Zonnevylle werd benoemd tot secretaris van de Stichting GBKN; de heer Geradts werd benoemd tot penningmeester van de Stichting GBKN. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 13

14 Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 november 2009 werd de heer Geradts benoemd tot penningmeester van de Stichting LSV GBKN en de heer Zonnevylle tot secretaris van de Stichting LSV GBKN. 3.4 Bestuurlijke ontwikkelingen in de regionale samenwerkingsverbanden Open dagen regionale Stichtingen: 17 juni 2009 Gezamenlijke open dag Stichtingen GBKN Zuid-Holland en GBKN Utrecht 18 november 2009 Contactmiddag Stichting GBKN Zuid 19 november Gezamenlijke open dag Stichtingen GBKN Groningen/Drenthe en GBKN Overijssel 10 december 2009 Open dag Stichting GBKN Zeeland Tijdens de open dagen van de regionale Stichtingen verzorgden de heer Peersmann van LSV GBKN en de heer Van Rossem van het Ministerie van VROM informatieve sessies over het BGT programma en over de richtlijn 2.0. In hoofdstuk 4.2 vindt u meer informatie over de informatiesessies tijdens de open dagen van de regionale Stichtingen. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 14

15 4. Belangrijkste resultaten LSV GBKN in 2009 Secretariaat LSV GBKN Kwaliteitsverbetering secretariaat in het kader van de DNO met het Kadaster Klanttevredenheidsonderzoek GBKN applicaties door Colfield uitgevoerd LSV GBKN verhuisd Personele en organisatorische ontwikkelingen Extra capaciteit ingehuurd en werkzaamheden uitbesteed Communicatieprojecten t.b.v. Kadaster uitgevoerd Detachering medewerkers bij BGT programma bij Ministerie van VROM GBKN Internetapplicaties Continuïteit beheer GBKN applicaties geborgd en GBKN applicaties toekomstproof door opstellen nieuwe SLA met Geodan voor beheer GBKN applicaties inclusief upgraden software (ArcGis 9.3) en applicaties Gestart met uitbesteding eerstelijnshelpdesk voor GBKN applicaties naar Klant Contact Center van het Kadaster Helpdeskpagina voor GBKN applicaties ontwikkeld als onderdeel van het uitbesteden van de GBKN eerstelijns helpdesk Statitische analyse loket uitgevoerd Viadesk: toename intensiteit gebruik door RSV s, aantal gebruikers en toename omvang hoeveelheid data. Beheer, helpdesk & onderhoud ook in 2009 verzorgd en gecoördineerd door LSV Intensief gebruik van BasisKaart On Line in KLIC-online Projecten en overige Geparticipeerd in externe overlegorganen en besturen Aanbestedingsprocedure GBKN-bijhouding 2010 succesvol afgerond. Bijhouding GBKN uitgevoerd Advies en begeleiding gegeven bij ontwikkeling website Stichting GBKN Zuid Tarievenkaart geactualiseerd Nieuwe versie GBKN tel opgeleverd Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 15

16 4.1 Toelichting op een aantal specifieke projecten: Secretariaat LSV GBKN Kwaliteitsverbetering secretariaat/invoeren kwaliteitsmanagementsysteem Het aantal medewerkers van het LSV GBKN secretariaat was voorgaande jaren vooral gericht op het uitvoeren van coördinerende taken conform de Stichting Statuten. In de loop der jaren is de vraag en het gebruik van de GBKN toegenomen, met name door de verkoop van de GBKN via internet door middel van BasisKaart On Line, GBKN loket en MMS. Door het succes van deze Internet applicaties kreeg het secretariaat er ook een aantal uitvoerende, c.q. administratieve en beheertaken bij maar het aantal formatieplaatsen bleef gelijk. Naast de huidige werkzaamheden kwamen ook nog alle coördinerende activiteiten die noodzakelijk zijn voor de implementatie van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Om de werkdruk te ontlasten en om extra capaciteit vrij te maken voor de implementatie van de GBKN als BGT, is in 2008 een eerste fase van een kwaliteitsverbetering voor het secretariaat gestart. Dit betekent dat er een Diensten Niveau Overeenkomst (DNO) met het Kadaster is afgesloten voor huisvesting, personele activiteiten/administratie, kantoorautomatisering en helpdesk voor de internetapplicaties. Het uitbesteden van diverse werkzaamheden is gefaseerd aangepakt en bevond zich in 2009 in de laatste fase. Het betreft de volgende werkzaamheden; Kantoorautomatisering overgestapt van eigen kantoornetwerk naar kantoornetwerk van het Kadaster; Eerstelijns helpdesk internetapplicaties gefaseerd uitbesteed aan het Kadaster, tweedelijns helpdesk blijft voorlopig nog bij het LSV GBKN, streven is om dit grotendeels uitbesteed te hebben medio 2010; Financiële administratie is grotendeels overgenomen door het Kadaster. Daarnaast zijn en worden externe specialisten ingehuurd middels detachering vanuit de deelnemers of derden voor diverse projecten. Met deze kwaliteitsverbetering van het secretariaat wordt een kwaliteitsmanagementsysteem ingevoerd. Het streven is om het kwaliteitsmanagementsysteem conform ISO 9001 (2008) in te richten en aan te sluiten bij het kwaliteitsmanagementsysteem van het Kadaster. Zie ook hoofdstuk 5: Personele en organisatorische ontwikkelingen. Klanttevredenheidsonderzoek GBKN applicaties In september 2009 heeft Colfield in opdracht van LSV GBKN een online-onderzoek uitgevoerd naar de tevredenheid over het gebruik van de GBKN applicaties. Deelnemers aan dit onderzoek waren klanten en gebruikers van de GBKN internetapplicaties zoals het bestelloket, BasisKaart On Line en het Mutatie Meldings Systeem. Door dit onderzoek heeft het LSV GBKN meer inzicht gekregen in de punten waarover klanten en gebruikers tevreden zijn, maar wat minstens zo belangrijk is; op welke punten de GBKN applicatie(s) volgens de deelnemers verbeterd kunnen worden. Een andere doelstelling van dit onderzoek was het verkrijgen van meer informatie over de wensen en behoeften van klanten en gebruikers met het oog op de ontwikkeling van het nieuwe BGT loket (BGT: Basisregistratie Grootschalige Topografie) beheerd door de landelijke voorzieninghouder (Kadaster). Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 16

17 De zeer hoge respons gaf eveneens de hoge mate van betrokkenheid van onze klanten en gebruikers aan. Een impressie van de resultaten: Bestelloket driekwart van de klanten en gebruikers geeft aan dat zij graag willen zien wat ze bestellen; klanten en gebruikers zijn het minst tevreden over de prijs/kwaliteitsverhouding; het meest tevreden zijn klanten en gebruikers over de wijze waarop de bestelling wordt aangeleverd, het bestandsformaat en de levertijd van de GBKN bestelling. BasisKaart On Line 40% van de klanten en gebruikers geeft aan ontevreden te zijn over het geleverde formaat ; de gebruikersvriendelijkheid kan beter; klanten en gebruikers zijn het meest tevreden over de wijziging van abonnementsvorm en over de precisie en volledigheid van het product. Mutatie Melding Systeem: melders zijn het minst tevreden over de doorlooptijd van het aanmelden tot het verwerken van een mutatie; beheerders zijn het minst tevreden over het doorvoeren van statuswijzigingen van mutaties. Helpdesk: Klanten geven aan tevreden te zijn over de helpdesk. De helpdesk scoort het hoogst op haar vriendelijkheid. Wat is er gebeurd met de resultaten en aanbevelingen? Het LSV GBKN is aan de slag gegaan met de uitkomsten van het onderzoek. Zo zijn de resultaten en aanbevelingen aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen bestuur van het LSV GBKN én aan het kernteam BGT (Actielijn Gebruik en ICT). LSV GBKN heeft de Quick Wins geïnventariseerd om te kijken of er vooruitlopend op het nieuwe BGT loket, op korte termijn verbeteringen t.b.v. van het huidige loket doorgevoerd kunnen worden (Actielijn ICT). Voor de ontwikkeling van het nieuwe BGT loket, zijn de resultaten en aanbevelingen uit het onderzoek meegenomen. Vanuit een onderdeel van het BGT programma bij het Ministerie van VROM Gebruik BGT wordt contact gezocht met gebruikers die aan hebben gegeven mee te willen denken over de ontwikkeling van het nieuwe BGT loket. Onder de respondenten werd een Garmin GPS Handheld verloot. Naslag: Beknopte Powerpointpresentatie en onderzoeksrapport: downloads Gebruik GBKN Klanttevredenheidsonderzoek Directe link: Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 17

18 LSV GBKN verhuisd op 31 augustus 2009 Inmiddels een vast punt in het jaarverslag: verhuizing LSV GBKN secretariaat. Op maandag 31 augustus verhuisde het secretariaat van het LSV GBKN van de Wilhelmina Drückerstraat in Apeldoorn naar de Hofstraat 110 in Apeldoorn. GBKN Internetapplicaties Continuïteit GBKN applicaties geborgd en GBKN applicaties toekomstproof In 2009 stelde het LSV GBKN in nauwe samenwerking met het Kadaster een nieuwe SLA op met Geodan voor het beheer van de GBKN applicaties en het upgraden van software (naar ArcGis 9.3). Hiermee zijn de GBKN applicaties toekomstproof, oftewel; robuuster en daardoor toekomstbestendig. Door de upgrade naar ArcGis 9.3 zijn andere projecties zoals RD, UTM 3 en UTM 5 mogelijk. De samenhang tussen BasisKaart On Line en KLIC online is hiermee ook beter geborgd, alsmede crossborder informatie uitwisselingen in het kader van INSPIRE. De nieuwe SLA is in 2009 ondertekend. De SLA loopt tot 2012, maar kan, indien BGT daartoe aanleiding geeft, eerder beëindigd worden, dan wel verlengd worden.` Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 18

19 Uitbesteding eerstelijns helpdesk GBKN applicaties Ook het uitbesteden van de helpdesk voor de internetapplicaties GBKN behoorde tot een onderdeel van de DNO die met het Kadaster afgesloten is. De eerstelijns helpdesk werd daarom in 2009 belegd bij het Klant Contact Center van het Kadaster (KCC). Vanwege het instrueren, begeleiden en de overdracht van kennis aan medewerkers van het KCC, is dit gefasseerd aangepakt. Per 1 september 2009 is een speciaal nummer toegekend voor de helpdesk GBKN applicaties: Voor wat betreft communicatie is gekozen voor communicatie via en Klanten die nog wel naar het algemene nummer van het LSV GBKN belden werden met uitleg doorverwezen naar de nieuwe helpdesk. Ook kregen zij het verzoek voortaan het speciale helpdesknummer te gebruiken. Deze aanpak bleek succesvol. Status per 31 december 2009 was dat medewerkers voor ca. 90% zelfstandig de eerstelijnshelpdesk voor het LSV GBKN voerden. Wel geeft het LSV GBKN tijdens de maandelijkse vergadering van KCC instructie aan belaste medewerkers. Tevens wordt hierin geevalueerd hoe helpdesk GBKN applicaties verloopt, wat ook als input dient voor het hiervoor geschreven handboek. Tweedelijns helpdesk is nog belegd bij het LSV GBKN. In 2010 is voorzien dat de tweedelijns helpdesk grotendeels ook overgedragen zal worden aan het Kadaster. Ook dit zal vanwege instructie, begeleiding en kennisoverdracht gefasseerd geschieden. Helpdeskpagina GBKN applicaties ontwikkeld Voordat de eerstelijns helpdesk overgedragen werd aan het KCC, heeft het LSV GBKN de huidige helpdesk geanalyseerd op een paar punten om deze zo effectief mogelijk over te dragen. Investeren (in tijd door medewerker LSV GBKN) in de ontwikkeling van een helpdeskpagina die als filter kon dienen voor klanten die anders meteen bellen naar de helpdesk, bleek effectief. De helpdeskpagina is opgezet en gecommuniceerd via de website op diverse plekken. Ook is de helpdeskpagina als link aanwezig op de startpagina van het LSV GBKN en BasisKaart On Line. Invoegen afbeelding Helpdeskpagina GBKN applicaties: Participatie in externe overlegorganen en besturen Overleg met Kadaster, Directie Geo, Raad van Bestuur, sector GBKN, Strategie en Beleid, Services, ICT en P&O. EU en Internationaal o INSPIRE expert meeting (Adviseur Ministerie van VROM) o INSPIRE LMO reviews during consultations o NDR chairman of the National Data Repository Workgroup o GSDI Conference Member of the local organizer committee Stelseloverleg o Standaardenoverleg o GML standaarden voor Nederland o INSPIRE klankbordgroep o IMGeo Stuurgroep o Agendalid GI-Beraad o Stelseloverleg o Programmaraad Geonovum o Afstemming Basisregistraties o Werkgroep Keteneffect relaties in het Geo-domein o Programmamanagersoverleg NUP o Vrienden van de Basisregistratie Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 19

20 o o o o o EGEM/ICTU overleg RGI Voorzittersoverleg en Adviesraden STIB (Stuurgroep Informatiebeheer Bodemsanering) GDI Management & Escalatiegroep (geo informatie t.b.v. rampen en crisisbeheersing) BRO Afstemmingsoverleg RGI Het programma RGI is in 2009 met succes afgesloten. Martin Peersmann was voorzitter van de adviesraad gebruikers (ARG). Hans van Eekelen van het LSV GBKN leverde een bijdrage voor Geonovum. Crossborder Het vervolgtraject hiervan zal mogelijk met Eurogi plaatsvinden en wordt in 2010 besproken. Aanbestedingsprocedure GBKN-bijhouding 2010 succesvol afgerond. De sector GBKN van de Afdeling Geo-Informatie van het Kadaster is directievoerder voor de GBKNbijhouding van de regionale GBKN-stichtingen. Het inventariseren, inwinnen en verwerken van mutaties in de GBKN wordt voor ongeveer 60% uitgevoerd door marktpartijen. De aanbesteding van deze werkzaamheden wordt landelijk gecoördineerd door de sector GBKN. De GBKN-stichtingen hebben middels een Europese aanbestedingsprocedure raamovereenkomsten afgesloten met een aantal ingenieursbureaus. Binnen deze overeenkomsten worden projecten aanbesteed. Een project omvat steeds voor een periode van 2 jaar alle door marktpartijen uit te voeren werkzaamheden voor één regionale GBKN-stichting. In 2009 heeft een aanbesteding 2010/2011 plaatsgevonden voor de GBKN-stichtingen Groningen/Drenthe, Friesland, Noord-Holland en Utrecht. Het bestek bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van eerdere aanbestedingen. De actualisatietermijn is verhoogd naar 1x per kwartaal, er kan meer gebruik worden gemaakt van luchtfoto s en er is een mogelijkheid gekomen voor gemeenten om in een geïntegreerd proces de geometrie voor de BAG in combinatie met de GBKN in te winnen. Voor de GBKN-stichtingen Overijssel, Gelderland, Zuid-Holland en Zeeland geldt dat deze wijzigingen in de voor 2009/2010 afgesloten overeenkomsten in overleg met de leveranciers zijn doorgevoerd. De wijzigingen hebben nauwelijks gevolg gehad voor de tarieven. De aanbiedingen voor terrestrische inwinning bevinden zich op het prijsniveau van voorgaande jaren. De tarieven voor fotogrammetrie en inventarisatie liggen lager. Door combinatie van beide inwinningsmethoden is er zelfs sprake van een substantiële kostenreductie. De geselecteerde leveranciers voor 2010 zijn: Stichting GBKN Groningen-Drenthe Stichting GBKN Friesland Stichting GBKN Overijssel Stichting GBKN Gelderland Stichting GBKN Flevoland Stichting GBKN Utrecht Stichting GBKN Noord-Holland Stichting GBKN Zuid-Holland Stichting GBKN Zeeland Stichting GBKN Zuid Azimuth Geodetic Azimuth Geodetic Arcadis Arcadis geen marktpartij Metrio Metrio Arcadis RPS BCC Arcadis De aanbesteding 2010/2011 is de laatste onder de huidige Raamovereenkomsten. De wijze waarop nieuwe aanbestedingen worden uitgevoerd is mede afhankelijk van de ontwikkeling met betrekking tot de totstandkoming van de Basisregistratie Grootschalige Topografie. Jaarverslag 2009 Stichting LSV GBKN pagina 20

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2

KWARTIERMAKERORGANISATIE LANDELIJKE MELDKAMERORGANISATIE VERSIE 1.2 Plan van Aanpak - Kwartiermakersorganisatie Landelijke Meldkamerorganisatie - Voorlopig vastgesteld ten behoeve van achterbanraadpleging door leden regiegroep LMO VERSIE 1.2 Pagina 1 van 44 Auteurs: Jill

Nadere informatie

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak

Informatiebeleidsplan gemeente Maasdriel 2013 2016 Visie, Ambities, Beleid, Architectuur, Plan van Aanpak ICT is niet het doel, maar een noodzakelijk middel om de organisatie efficiënter en beter te laten functioneren en om de dienstverlening op een (nog) hoger peil te krijgen. Informatiebeleidsplan gemeente

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort

Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort Rekenkameronderzoek Doeltreffendheid en doelmatigheid IT- investeringen Gemeente Amersfoort REKENKAMERONDERZOEK DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID IT-INVESTERINGEN Colofon Uitgave: 5 februari 2015 Rekenkamercommissie

Nadere informatie

ORGANISATIEBREED webgis 1

ORGANISATIEBREED webgis 1 ORGANISATIEBREED webgis 1 Colofon Titel: Organisatiebreed webgis Uitgave van B3Partners BV Redactie: Chris van Lith, Marc Vloemans Vormgeving en opmaak: B3Partners Druk: KSB, Zwolle Eerste druk: december

Nadere informatie

Lessons Learned P-Direkt

Lessons Learned P-Direkt Lessons Learned P-Direkt First Opinion inzake verbeterpunten van de oprichting van P-Direkt Van: Aan: Opdrachtgever P-Direkt psg-beraad, Kernteam & APO Den Haag, 26 september 2005, versie 1.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Informatiebeleid in een veranderende tijd

Informatiebeleid in een veranderende tijd Informatiebeleid in een veranderende tijd Verkennend onderzoek naar de staat van het informatiebeleid bij de provincie Zeeland Deel 2 Rekenkamer Zeeland Middelburg, mei 2011 REKENKAMER ZEELAND Leden Dr.

Nadere informatie

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel

Plan van Aanpak Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Plan van Rivus Gezamenlijk Afvalwaterbeheer West Overijssel Opdrachtgever Rivus Versie Definitief Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Situatiebeschrijving 3 1.2 Rivus doelen en resultaten 4 2 Organisatie en Communicatie

Nadere informatie

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen

Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Jaarplan 2005 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2005 BKWI Datum: 28 september 2004 Versie: 1.3 definitief Inhoud 1 INLEIDING...3 2 MEERJARENPERSPECTIEF 2006-2009...5 2.1 INLEIDING...5

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71

2 e Bestuursrapportage 2012 (periode januari - augustus) Servicepunt71 2 e Bestuursrapportage (periode januari - augustus) Servicepunt71 Auteur: Servicepunt71 Tweelingstraat 4 Postbus 171 / 2300AD / Leiden Onderwerp: 2 e bestuursrapportage Aantal pag s: 43 Datum: donderdag

Nadere informatie

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen

Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Project Initiatie Document Basisregistratie Personen Versie 1.0 Datum 7 juli 2011 Status Publicatieversie Inhoud 1 INLEIDING...5 1.1 DOEL EN BEREIK VAN DIT DOCUMENT...5 1.2 DEFINITIES, ACRONIEMEN EN AFKORTINGEN...5

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten

IMPLEMENTATIESTRATEGIE. Implementatie mgba gemeenten IMPLEMENTATIESTRATEGIE Implementatie mgba gemeenten Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Documenteigenschappen... 4 1. Inleiding... 5 1.1. Leeswijzer... 5 2. Doel van de implementatie... 6 2.1. Afbakening...

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK VERKENNING

PLAN VAN AANPAK VERKENNING PLAN VAN AANPAK VERKENNING INFORMATIEVOORZIENING SOCIALE DOMEIN (VISD) Organiseren en innoveren van de informatievoorziening sociaal domein 1 Versiebeheer Versie Datum Wijziging Distributie: 0.1 0.2 3

Nadere informatie

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning

Fusievoortgang 2012. Voortgangsrapportage. Datum Opgemaakt door afdeling. 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Voortgangsrapportage Datum Opgemaakt door afdeling 14 november 2012 Bedrijfskundige Ondersteuning Blad 2 van 25 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Kwaliteit... 5 2.1. Waterpartner... 5 2.2. Strategisch

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI)

Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Jaarverslag 2004 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen (BKWI) Datum: 28 februari 2005 Versie: 1.0 (definitief) 1. MANAGEMENTSAMENVATTING...3 2. INLEIDING EN ALGEMEEN BEELD...7 2.1 Missie...7 2.2

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009

Groningen Digitaal. Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Strategisch ICT-beleidsplan 2007-2009 Groningen Digitaal Op weg naar een moderne dienstverlenende provincie! Datum : 26 februari 2007 Versie : 1.01 Status : Definitief 1 van 42 Inhoudsopgave Voorwoord...3

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006

Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Tussenrapportage 2005 Strategisch ICT beleidsplan 2003-2006 Datum : 9 maart 2005 Versie : 0.9 Status : Concept ter vaststelling voor Gedeputeerde Staten Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 SAMENVATTING... 4 1

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen

Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012. Anders werken, samen doen Programmaplan Klantgerichte dienstverlening 2009-2012 Anders werken, samen doen Opdrachtgever: Directeur Publiek Zaken Opdrachtnemer(s): Derk Riesthuis Datum: 23 maart 2009 Versie: 1.1 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Realisatieplan SSC ICT

Realisatieplan SSC ICT MIJLPAALDOCUMENT Project SSC ICT fase-2 startgroep Realisatieplan SSC ICT (Concept) onderdeel van het programma Shared Service Centers ICT Dit document heeft pagina s 25 januari 2005 Versie 14 Realisatieplan

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen

Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E overheid E-Overheid Informatiebeleidsplan Borger-Odoorn, Coevorden, Emmen E-Overheid in de versnelling door samenwerking. VERSIEBEHEER SAMENVATTING 1. E OVERHEID 5 1.1. INLEIDING 5 1.2. E-OVERHEID NADER

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief

Jaarplan 2014. Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen. Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Jaarplan 2014 Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen Titel: Jaarplan 2014 Datum: 25 september 2013 Versie: 1.1 definitief Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Kerncijfers en Prestatie-indicatoren... 5

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Financieel- Economische Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.n1 Inlichtingen

Nadere informatie

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal

MEMO. Voortgang en status van de ontwikkeling van de ICT bij de Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal WBR MEMO Postadres: Postbus 201, 2050 AE Overveen www.bloemendaal.nl Telefoon (023) 522 55 55 Telefax (023) 522 55 66 e-mail: gemeente@bloemendaal.nl Aan : de leden van de Raad c.c.

Nadere informatie