ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE"

Transcriptie

1 CTIB TCHN Technisch Centrum der Houtnijverheid ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE Hof ter Vleest dreef 3 Allée H of ter Vleest 3 Brussel B-1070 Bruxelles Tel. : Fax : w w w. c t i b - t c h n. b e FORTIS IBAN BE BIC (Sw ift): GEBABEBB TVA BE BTW RPM Bruxelles RPR Brussel Document: IC N.doc Datum: p. 1/12

2 TCHN - CTIB IC N.doc p. 2/ ALGEMEEN REGLEMENT Productcertificatie Inhoudstafel ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE INLEIDING ONDERWERP DEFINITIES ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Algemeenheden Basisprincipes betreffende de certificatie KARAKTERISTIEKEN VAN HET CERTIFICAAT Inhoud van het certificaat Geldigheidsperiode Geldigheidsvoorwaarden Verplichtingen in verband met de Bouwproducten Richtlijn CERTIFICATIE-AANVRAAG CERTIFICATIEPROCES Bestelling Dossierinstructies Uitreiking van het conformiteitscertificaat Productconformiteit Niet conformiteit van het product Certificatie en Registratie Toezicht Plichten van de titularis Wijzigingen die de conformiteit van het product beïnvloeden Sancties Algemene maatregelen Bijzondere maatregelen Bijzondere maatregelen in geval van stopzetting van de productie of een te beperkte productie BEROEPSPROCEDURES CONFIDENTIALITEIT VERANTWOORDELIJKHEID WIJZIGINGEN AAN DE WET EN/OF AAN HET REFERENTIEDOCUMENT VERGOEDINGEN VAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING... 11

3 TCHN - CTIB IC N.doc p. 3/12 0. INLEIDING De Opdracht van het Technisch Centrum der Houtnijverheid (CTIB-TCHN) is de hout- en meubelindustrie op wetenschappelijk en technisch vlak steunen in alle interessedomeinen van de sector. Hier is ook inbegrepen de zorg voor kwaliteit en veiligheid van producten. Om de industrie toe te laten het niveau van kwaliteit en veiligheid van zijn producten te bewijzen, is certificatie het instrument bij uitstek. Het CTIB-TCHN voert productcertificatieopdrachten uit in een brede waaier van domeinen van de hout- en meubelindustrie, zowel voor wat het materiaal betreft, als voor zijn toepassingen in de bouw, voor meubels en andere sectoren. De certificatie gebeurt volgens een referentiedocument, dit is, bij voorbeeld: een norm (NBN of EN, bv), een technische productbeschrijving bestemd voor de bouw (ATG, ETA). een nationale of internationale wetgeving of reglementering. In elk geval hoort bij de certificatie een min of meer uitgewerkt programma van productieinspecties en van proeven op de producten. Het Algemeen Reglement wordt indien nodig vervolledigd met een Bijzonder Reglement dat de voorwaarden van dit Algemeen Reglement aanpast aan de specificaties van elk product. Indien een Bijzonder Reglement bestaat voor een type van product, wordt dit ter beschikking gesteld van elke aanvrager. Het CTIB-TCHN merk is bij de Benelux bureau van de merken gedeponeerd ten titel van collectieve merk. Het accreditatienummer (door BELAC, ASI/FSC of andere instantie) van het CTIB-TCHN alsook zijn notificatienummer bij de EU zijn eigendom van het CTIB-TCHN. Al deze merken en nummers mogen dus alleen gebruikt worden conform de specificaties van huidig reglement. Elke bedrieglijk gebruikt zal vervolgd worden. De voorwaarden om het collectieve merkt: CTIB-TCHN te gebruiken zijn in een reglement weergegeven dat bij het CTIB-TCHN beschikbaar is. 1. ONDERWERP Dit Algemeen Reglement geeft de door het CTIB-TCHN toegepaste modaliteiten met betrekking tot productcertificatie. Dit reglement werd opgesteld conform de specificaties van de norm EN 45011: DEFINITIES Adviescomité: het orgaan van de certificatie-eenheid belast met het opstellen van het referentiedocument waarop de productcertificatie zal worden gebaseerd. Dit comité is ook belast met de supervisie van de certificatieactiviteiten. Certificatieovereenkomst: het contractuele document dat de begunstigde en het certificatieorganisme met elkaar verbindt, en die de wederkerige verplichtingen tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat vastlegt.

4 TCHN - CTIB IC N.doc p. 4/12 Evaluator: de gekwalificeerde agent belast met de evaluatie van het technische dossier van het eventueel te certificeren product. Aanvrager: Opdrachtgever die de certificatie van een product aanvraagt. Referenties: het geheel van referentiedocumenten, reglementen en overeenkomsten waarop een certificatie berust. Bijzonder reglement: praktische maatregelen die de rechten en plichten bepalen van alle bij de productcertificatie en bij de inspectie van productieprocessen betrokken partijen. Certificatieschema: certificatiesysteem toegepast op de gespecificeerde producten voor dewelke dezelfde normen, bijzondere voorschriften en procedure van toepassing zijn (ISO/IEC Richtlijn 2). Controleschema: de praktische maatregelen voor de inspectie van de productieprocessen nodig voor het toekennen van een certificatie. Titularis: opdrachtgever die een certificatie van een product ontvangen heeft. Volgens de modaliteiten bepaald in het referentiedocument kunnen bij het certificatieproces de volgende instellingen betrokken zijn zoals gedefinieerd in de normen EN 45011, ISO en ISO 17025: Certificatie-instelling: instelling belast met de organisatie van de certificatie en de uitreiking van het certificaat. In dit geval, het CTIB-TCHN. Inspectieorganisme: instelling die het productieproces volgt (ook externe controle genoemd) onder de globale verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling. Hier wordt bij voorkeur het CTIB-TCHN gekozen, maar deze opdracht kan ook worden uitbesteed. Proeflaboratorium: het laboratorium dat de analyses of proeven uitvoert volgens de specificaties van het referentiedocument en onder de globale verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling. Hier wordt bij voorkeur het CTIB-TCHN gekozen, maar deze opdracht kan ook worden uitbesteed. 3. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 3.1. Algemeenheden De productcertificatie heeft als doel de conformiteit van het product met een referentiedocument toepasselijk voor dit product te attesteren. Elke aanvrager en elke titularis van een productcertificatie wordt verondersteld van het op het ogenblik van de certificatie van kracht zijnde Algemeen Reglement en, indien bestaand, elk Bijzondere Reglement, te respecteren. De CTIB-TCHN - certificatie is toegankelijk voor elke aanvrager voor zover het beperkt blijft tot de producten waarvoor het CTIB-TCHN bevoegd is. Het CTIB-TCHN behoudt zich het recht de certificatie te weigeren voor een aanvrager wanneer er fundamentele en duidelijke redenen zijn, zoals illegale activiteiten, antecedenten betreffende herhaaldelijke niet conformiteiten tov certificatiespecificaties of gelijkaardige gevallen. De Algemene Voorwaarden van het CTIB-TCHN (IC ) zijn van toepassing. De specificaties van dit Algemeen Reglement vervangen de eventuele tegenstrijdige specificaties van de algemene voorwaarden van het CTIB-TCHN. Alle prestaties betreffende certificatie, inspectie en laboproeven worden uitgevoerd door het CTIB-TCHN, tenzij anders duidelijk vermeld.

5 TCHN - CTIB IC N.doc p. 5/ Basisprincipes betreffende de certificatie De toekenning van een certificaat is gebaseerd op bewijzen dat het product of het systeem: de voorgeschreven prestaties behaald, een constante kwaliteit heeft bij productie. Hiervoor is een controlemethode nodig met een zeker vertrouwensniveau. Deze methode bestaat in het algemeen uit de volgende punten: een industrieel zelfcontrolesysteem (intern productiecontrolesysteem), een extern kwaliteitstoezicht van deze zelfcontrole, willekeurige bemonstering voor onderzoek in een extern labo met als bedoeling de exacte identificatie te bepalen, de juistheid van de zelfcontrole of de werkelijke prestaties van het product. De specificaties van de opgelegde zelfcontrole (FPC Factory Production Control) zijn opgenomen in het bijzonder reglement dat in bijlage van de Certificatie-overeenkomst wordt opgesteld geval per geval. Ook het extern controleprogramma, namelijk de inspectie door het CTIB-TCHN of zijn afgevaardigde, is hierin opgenomen. De voor de certificatie gekozen methode beantwoordt aan de beschrijving van de Richtlijn ISO 25 systeem KARAKTERISTIEKEN VAN HET CERTIFICAAT 4.1. Inhoud van het certificaat Het certificaat zal op zijn minst volgende elementen bevatten: naam en adres van de certificatie-instelling (CTIB-TCHN), eenduidige aanwijzing van het certificaat (nummer), eenduidige aanwijzing van het gecertificeerde product, naam en adres van de titularis, en eventueel indien van toepassing, dat van de ductieplaats, exacte vermelding van het referentiedocument (norm of andere), geldigheid (vervaldatum, technische beschrijving, ) van het certificaat, indien van toepassing, de vermelding van de gevolgde certificatiemethode (inspecties en/of proeven), handtekening van de verantwoordelijke van de certificatie-instelling (directeur van het CTIB-TCHN) Geldigheidsperiode De geldigheidsduur van het certificaat wordt bepaald in het referentiedocument of door de van kracht zijnde wetgeving en is specifiek per geval.

6 TCHN - CTIB IC N.doc p. 6/ Geldigheidsvoorwaarden De geldigheid is afhankelijk van een continu en intern controleprogramma van de productie. Dat controleprogramma wordt ook opgenomen in het relevante certificatieprogramma. Elke verandering aan de productieomstandigheden die een risico van niet-conformiteit van de gecertificeerde producten met zich kunnen brengen moet schriftelijk aan het CTIB-TCHN in een maximale termijn van een week vermeld worden Verplichtingen in verband met de Bouwproducten Richtlijn In voorkomend geval eerbiedigt de certificatie toegekend conform de specificaties van de Bouwproducten Richtlijn (CPD - Construction Products Directive) n 89/106 en het Belgische Koninklijk besluit die deze toepast (19 augustus 1998) ook de elementen van volgende paragraaf: De Richtlijn en het Besluit specificeren dat het aan "de fabrikant" is om de overeenstemming van zijn product aan de reglementaire specificaties te getuigen. Het gelijkvormigheidattest dat door het CTIB-TCHN wordt uitgereikt, is in overeenstemming met de specificaties van de Richtlijn en/of van het Besluit (bijlage III par. 4.2.). De conformiteitsmarkering moet met de specificaties van de Richtlijn en/of van het Besluit (bijlage III, par. 4.1.) overeenkomen. De aandacht van de fabrikant wordt op artikel 34 van het Besluit getrokken dat de overtredingen van de verplichtingen in verband met de certificatie specificeert en die het onderwerp maken van de vervolgingen voorzien door artikel 4 van de wet van 25 maart 1996 (BS ). Los van de controles die door de overheid verricht zijn, zal het CTIB-TCHN de naleving van deze verplichtingen controleren en zal het certificaat in geval van niet-naleving terugtrekken. 5. CERTIFICATIE-AANVRAAG Geen enkel bedrijf mag gediscrimineerd worden voor wat de toepassing van de certificatieprocedures betreft. De aanvrager neemt contact op met het CTIB-TCHN en stelt het (de) product(en) voor die hij wil laten certificeren. Een afgevaardigde van het CTIB-TCHN evalueert de ontvankelijkheid van de aanvraag ten opzichte van de referentiedocumenten en vraagt eventuele bijkomende informatie om het dossier te vervolledigen. Daarna en waar nodig maakt het CTIB-TCHN een offerte op. De prestaties van het CTIB-TCHN beginnen binnen een overeen te komen termijn nadat een volgens de regels opgestelde schriftelijke bestelling werd ontvangen. 6. CERTIFICATIEPROCES 6.1. Bestelling Het CTIB-TCHN meldt de goede ontvangst van de bestelling en bevestigt de aanvangtermijn voor de prestaties.

7 TCHN - CTIB IC N.doc p. 7/ Dossierinstructies De evaluator evalueert het dossier op basis van de beschikbare technische informatie, met als objectief de conformiteit van het product met het relevante referentiedocument. De evaluator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien hem niet spontaan de relevante informatie wordt gegeven door de titularis. De evaluator stelt een rapport op bestemd voor het Certificatiecomité. Dit rapport bevat alle nodige elementen voor een objectieve conformiteitsevaluatie, die dan al dan niet toelaat een certificaat uit te reiken Uitreiking van het conformiteitscertificaat Het certificatiecomité heeft als taak de certificaten toe te kennen, erover wakend dat dit voor alle aanvragers op een even objectieve manier gebeurt. Het certificatiecomité vergadert in principe één maal per week Productconformiteit In geval van uitreiking van een certificaat is dit gedateerd op de dag van de vergadering van het certificatiecomité Niet conformiteit van het product De aanvrager wordt per brief van de niet-conformiteiten verwittigd en wordt gevraagd een nieuwe certificatieaanvraag in te dienen wanneer hij de aangepaste correcties zou hebben gebracht Certificatie en Registratie Zodra de beslissing genomen is om een certificaat af te leveren, wordt het opgenomen in het register van gecertificeerde producten van het CTIB-TCHN. Deze informatie is eveneens beschikbaar op de web-site van het CTIB-TCHN en, daardoor, openbaar beschikbaar. Er wordt eveneens een certificaat aan de titularis overgemaakt Toezicht Conform aan de referentiedocumenten of tengevolge van een beslissing van het CTIB-TCHN, kan het certificaat vergezeld zijn door een verplicht toezichtsprogramma uit te voeren door een inspectieorganisme (het CTIB-TCHN of een ander door het CTIB-TCHN erkend organisme, te bekijken geval per geval). Het CTIB-TCHN ziet toe op het respecteren van deze verplichtingen, en zal, indien dit niet het geval is, het certificaat intrekken Plichten van de titularis De titularis respecteert alle verplichtingen van dit Algemeen Reglement alsook deze opgenomen in een eventueel Bijzonder Reglement en in het bijzonder de volgende punten: Hij houdt zich ten allen tijde aan de maatregelen van toepassing in het certificatieprogramma. Hij verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de instructiebegeleiding te vergemakkelijken. Hierin zijn begrepen, zowel de maatregelen betreffende het bestuderen van de documenten, de toegang tot alle afdelingen en dossiers (inbegrepen

8 TCHN - CTIB IC N.doc p. 8/12 de dossiers van de interne audits), als maatregelen aangaande het personeel voor wat de nodige instructies en de klachtenbehandeling betreft. De verklaringen van de titularis, mogen geen aanleiding geven tot verwarring betreffende het te certificeren product en betreffende de omvang van de certificatie. Hij verbindt er zich ook toe het product te fabriceren en/of te gebruiken op een manier conform aan deze beschreven in het certificaat. Indien een markering aan de certificatie verbonden is, respecteert hij de voorschriften daaromtrent. Hij vergoedt zonder uitstel de kosten, die hem door het CTIB-TCHN en zoals vermeld in de certificatieovereenkomst, gefactureerd worden Wijzigingen die de conformiteit van het product beïnvloeden De titularis is verplicht het CTIB-TCHN in te lichten over alle eventuele veranderingen aan het product, de fabricatiemethode of wanneer aanwezig, aan het kwaliteitsmanagementsysteem, die de conformiteit van het product kunnen beïnvloeden. Het CTIB-TCHN beslist of ten gevolge van deze aangekondigde wijzigingen een bijkomend onderzoek nodig is. Wanneer dit het geval is, dan mag de titularis de producten die het onderwerp uitmaken van deze wijziging niet meer verdelen als gecertificeerd product, zolang dat het CTIB-TCHN geen schriftelijke toelating hieromtrent heeft gegeven Sancties Algemene maatregelen Het CTIB-TCHN behoudt zich het recht te sanctioneren en de nodige maatregelen te nemen bij het vaststellen van een inbreuk of een tekortkoming betreffende: de technische specificaties van het product, de reglementaire maatregelen, de bijzondere maatregelen die in het kader van de certificatie, door het CTIB-TCHN opgelegd werden. Een sanctie kan zowel een deel als de volledig gecertificeerde productie aangaan. Ze kan gepaard gaan met het verstrengen van het interne controleprogramma, het externe toezicht, als met het opleggen van bijkomende maatregelen die voor de titularis een verplicht karakter krijgen. De titularis is verplicht hieraan gevolg te geven, en alle nodige correctieve maatregelen te nemen om het behoud of de herhaling van inbreuk of tekortkoming te voorkomen. In functie van de ernst van de inbreuk of tekortkoming, kan men de volgende sancties onderscheiden: WAARSCHUWING: de titularis wordt gewaarschuwd dat bij herhaling van de inbreuk of tekortkoming binnen een welbepaalde termijn, zijn bekwaamheid om de conformiteit van het product te garanderen wordt in twijfel getrokken, en dat dit kan leiden tot zwaardere sancties; SCHORSING VAN HET CERTIFICAAT: de titularis kan het bezit van het certificaat voor het betrokken product niet meer rechtvaardigen voor een door het certificatieorganisme bepaalde periode; INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT: de titularis kan het bezit van het certificaat voor het betrokken product niet meer rechtvaardigen. Het toezicht wordt gestopt alsook de certificatieovereenkomst ongeacht de nog verschuldigde sommen.

9 TCHN - CTIB IC N.doc p. 9/12 Een waarschuwing is een interne zaak tussen de titularis en het CTIB-TCHN en wordt nooit bekend gemaakt aan derden. De schorsing van het certificaat wordt uitgesproken voor een welbepaalde tijd en wordt bekendgemaakt aan de betrokken partijen (b.v. de autoriteiten, lijst van de door het CTIB-TCHN afgeleverde certificaten, enz.). De intrekking van het certificaat is definitief en wordt ook bekendgemaakt aan de betrokken partijen. In het geval dat de titularis nadien nog wenst aanspraak te maken op een certificaat, dient hij een nieuwe certificatieaanvraag te beginnen. In geval van intrekking van het certificaat, wordt dit per aangetekend schrijven aan de titularis meegedeeld, die heeft dan twee kalenderweken vanaf de datum van de verwittiging om te antwoorden en zich te verdedigen. Hierna beslist het CTIB-TCHN eigenhandig welke sanctie het zal toepassen. Het resultaat van deze beslissing wordt aan de titularis meegedeeld per aangetekend schrijven. Alle bijkomende kosten betreffende prestaties met betrekking tot deze sancties, zijn ten laste van de titularis Bijzondere maatregelen Voor elke inbreuk of tekortkoming evalueert het CTIB-TCHN de geschiktheid van de sanctie, bepaalt het niveau en, indien nodig, de duur van de sanctie en de eventuele bijkomende maatregelen. Hiervoor houdt het CTIB-TCHN rekening met de reglementaire maatregelen, de vaststellingen van het inspectieorganisme, de reeds gemelde opmerkingen, als andere relevante elementen betreffende het dossier en de jurisprudentie. Kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot verwittiging: het niet respecteren van de aard of de frequentie van de opgelegde controles in het kader van het interne controleprogramma; het ontbreken van de correctieve acties wanneer de resultaten van het interne controleprogramma niet conform zijn; het gebruik van niet-conforme grondstoffen of leveren van foutieve informatie betreffende de gebruikte grondstoffen; alle tekortkomingen van het personeel, van de installaties of van het interne controleprogramma; het niet naleven van de opgelegde maatregelen in geval dat de resultaten van het interne controleprogramma niet voldoen aan de technische specificaties van het product of aan de reglementaire maatregelen; Kunnen bijvoorbeeld leiden tot een schorsing van het certificaat: het stoppen van de productie, of onvoldoende productie waardoor onvoldoende garanties kunnen gegeven worden dat het product aan de technische specificaties of aan de reglementaire maatregelen voldoet; het niet respecteren van de verwittigingen van het CTIB-TCHN. Kunnen bijvoorbeeld leiden tot intrekking van het certificaat: elke opzettelijke daad met de bedoeling de niet-conformiteiten van de productie te verbergen; het niet respecteren van de waarschuwingen van het CTIB-TCHN; het niet naleven van een clausule van de certificatieovereenkomst (b.v. het niet betalen van de verschuldigde bedragen).

10 TCHN - CTIB IC N.doc p. 10/ Bijzondere maatregelen in geval van stopzetting van de productie of een te beperkte productie De certificatie kan niet behouden worden indien de productie tijdelijk stopgezet wordt of indien de externe controle niet degelijk uitgevoerd kan worden wegens een te beperkte productie of een productie op onregelmatige basis. De certificatie-instelling moet op de hoogte gebracht worden van elke belangrijke tijdelijke stopzetting zodat een document van vrijwillige schorsing kan worden opgesteld. De externe controle wordt beperkt. Ook bij heropstarten van de productie of bij tijdelijke hervatting van specifieke producties moet de certificatie-instelling op de hoogte gebracht worden zodat voorafgaandelijk een controle kan georganiseerd worden vooraleer de certificatie terug geldig te maken. In geval een te beperkte productie wordt vastgesteld, zal zonder toestemming van de titularis, de certificatie-instelling zelf de nodige aangepaste maatregelingen nemen. 7. BEROEPSPROCEDURES De titularis of zijn vertegenwoordiger of elk andere geïnteresseerde partij kunnen in beroep gaan tegen de certificatiebeslissing van het CTIB-TCHN. Dit moet, om geldig te zijn, gebeuren per aangetekend schrijven, en binnen een termijn van twee maanden na bekendmaking van de beslissing van het CTIB-TCHN. Alle betwistingen worden eerst geëvalueerd door het Certificatiecomité. Wanneer dit binnen zijn bevoegdheid ligt, zal het Certificatiecomité, een oplossing voorstellen, dat binnen een termijn van twee weken schriftelijk aan de aanklager wordt overgemaakt. Alle betwistingen betreffende de toepassing of de interpretatie van relevante referenties worden voorgelegd aan het Adviescomité. Wanneer het Certificatiecomité niet kan antwoorden op de klacht en het Adviescomité niet bevoegd is, zal een Beroepscomité worden aangesteld. De samenstelling hiervan wordt bepaald door de Directie van het CTIB-TCHN in functie van het gestelde probleem. De samenstelling van dit Comité wordt schriftelijk aan de aanklager overgemaakt. Na schriftelijk akkoord van deze laatste, wordt de datum van de vergadering vastgelegd. Tijdens de vergadering van het Beroepscomité, kan de aanklager worden gehoord, alsook alle personen die het Comité op een objectieve en voldoende manier kunnen inlichten. De beslissing van het Beroepscomité wordt schriftelijk aan de aanklager overgemaakt binnen de twee weken na de vergadering. Deze beslissing is definitief. Tijdens de periode van de beroepsprocedure, blijft de betwiste beslissing gehandhaafd. Wat ook het resultaat van het beroep is, de titularis kan voor zijn eventuele schade, geen schadevergoeding eisen van het CTIB-TCHN. Opmerking: Binnen de activiteiten waarvoor het CTIB-TCHN geaccrediteerd is, kunnen alle betwistingen betreffende de werking van het certificatieorganisme schriftelijk overgemaakt worden aan BELAC. 8. CONFIDENTIALITEIT Alle informatie betreffende een product of betreffende een bepaalde titularis, die in het kader van de certificatieactiviteiten verzameld werd, mag niet aan derden bekend gemaakt worden zonder schriftelijk akkoord van de titularis.

11 TCHN - CTIB IC N.doc p. 11/12 De titularis staat het CTIB-TCHN uitdrukkelijk toe, dat het aan de accreditatie- en/of erkenningsen/of notificatie-autoriteiten van het CTIB-TCHN, toegang verleent tot het certificatiedossier, mits dat die instellingen eveneens dezelfde confidentialiteitsverplichtingen naleven. 9. VERANTWOORDELIJKHEID In toepassing van dit Algemeen Reglement betreffende het gebruiksrecht van een certificaat afgeleverd door het CTIB-TCHN aan een titularis, wijst het CTIB-TCHN iedere aansprakelijkheid af die normaal in toepassing van de wetten of reglementeringen op de fabrikant en/of verdeler rust. 10. WIJZIGINGEN AAN DE WET EN/OF AAN HET REFERENTIEDOCUMENT In geval van wijzigingen, in de wettelijke reglementering en/of de referentiedocumenten, die invloed kunnen hebben op de inhoud van het certificaat of op het certificatieproces, zal het CTIB-TCHN contact opnemen met de titularis om hem de wijzigingen mede te delen zodat het certificaat geldig blijft. 11. VERGOEDINGEN VAN DE CERTIFICATIE- INSTELLING De vergoedingen die het CTIB-TCHN vraagt voor zijn bewezen diensten zijn bepaald in het Bijzonder Reglement en dit voor elk domein van de te certificeren producten. De door de TITULARIS te betalen bedragen aan de Certificatie-instelling, aan het Inspectieorganisme voor de periodieke controles en aan het aangewezen labo voor het uitvoeren van proeven, zijn bepaald in de Certificatieovereenkomst. De kosten betreffende het beheer van het certificaat maken het onderwerp uit van een jaarlijkse facturatie opgemaakt door de Certificatie-instelling en moeten ook betaald worden aan die instelling. De kosten en honoraria betreffende de inspecties worden door het Inspectieorganisme volgens de specificaties van de certificatieovereenkomst en moeten ook betaald worden aan dit organisme. De kosten voor het uitvoeren van de proeven door een extern labo, worden volgens de specificaties van de certificatieovereenkomst aan de TITULARIS doorgefactureerd door het labo aangewezen door het Inspectieorganisme, en moeten ook betaald worden aan dat organisme. Ze maken het onderwerp uit van drie facturen, voor een afgerond bedrag dat elk 25 % vertegenwoordigt van het jaarlijkse bedrag, en een eindfactuur dat overeenstemt met het nog verschuldigd saldo. De kosten betreffende de bijkomende controles / of proeven tengevolge van een nietconformiteit aan de voorwaarden van de Technische Goedkeuringen, worden bijkomend in rekening gebracht en worden aan de TITULARTIS gefactureerd naargelang de uitvoering ervan. Bij het niet respecteren van de op de factuur vermelde betalingstermijnen zullen zowel de controles door het Inspectieorganisme als het recht op het gebruik van het merk geschorst worden vanaf de 15 de dag volgend op de aangetekende brief dat de Certificatie-instelling zal

12 TCHN - CTIB IC N.doc p. 12/12 sturen aan de TITULARIS, en dit aangetekend schrijven is, volgens de overeenkomst getekend door beide partijen, een voldoende aanmaning. Het innen van de verschuldigde bedragen, verhoogd met de inningskosten en de wettelijke interesten zal via wettelijke weg geschieden. De controles kunnen hernomen worden en het recht op gebruik van het certificaat en het merk kunnen toegestaan worden vanaf de dag volgend op de datum van betaling van het volledig verschuldigd bedrag op voorwaarde dat dit plaatsvindt ten laatste een maand na de schorsing.

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Elia Keizerslaan 20 1000 Brussel ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDEN Algemene aankoopvoorwaarden van Elia voor werken, leveringen en diensten Globaal werkdocument Inhoudstafel 1 Toepassingsgebied... 3 2 Definities...

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK

REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK NBN/RVB.CA/RM2012-10-02 REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN HET TOEZICHT OP HET GEBRUIK VAN HET BENOR-MERK 1. TOEPASSINGSGEBIED 2. BENOR-MERK 3. DOELSTELLING 4. BASISPRINCIPES VAN HET BENOR-MERK 5. VERLENING VAN

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK TEST DATA MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 30 augustus 2011 om 10u. Blz. 1 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5 I.1 BESCHRIJVING

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR OP PEIL HOUDEN EN EVALUEREN VAN MS PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 9

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Versie 2 van het bestek BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN COMMUNITY CLOUD BUILDING BLOCKS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Versie 2 van het bestek Wijzigingen aan het bestek op de volgende pagina s : Pagina 73, punt III.10 : toevoeging

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

BESTEK Procesboek COBIT

BESTEK Procesboek COBIT BESTEK Procesboek COBIT Wijzigingen in: 1 Administratieve en contractuele bepalingen van de opdracht 3.1 Bepalen van de opdracht 3.6.1 case 1: verschil tussen Cobit 4.1 en Cobit 5 Datum van de openingszitting

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08

P.1 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale 2011/08 Algemene voorwaarden van het Raamcontract Aansluiting verwerking kredietkaarten en internationale debetschema s Card Not Present (Transacties waarbij de kaart niet gelezen wordt) VersiE 2011/08 Hoofdstuk

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten

ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten ALGEMENE VOORWAARDEN voor de relaties tussen La Française AM Private Bank en zijn cliënten en overzicht van de risico s van de financiële instrumenten Version 02/11/2011 1. INLEIDENDE BEPALINGEN 1.1. De

Nadere informatie

Reseller Application Form

Reseller Application Form Reseller Application Form Graag ingevuld document en een kopie van de bedrijfsstatuten terugsturen naar Tech Data Per fax : 02 / 583.86.54 Per post : Tech Data bvba t.a.v. Business Development Assesteenweg

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV

AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV AANNEMINGSVOORSCHRIFTEN OLEON NV INHOUD 0. Formulier algemene veiligheidsinformatie 1. Algemene aannemingsvoorschriften 2. Algemene veiligheids- en milieuvoorschriften voor aannemers 3. Verzekering 4.

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie