ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE"

Transcriptie

1 CTIB TCHN Technisch Centrum der Houtnijverheid ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE Hof ter Vleest dreef 3 Allée H of ter Vleest 3 Brussel B-1070 Bruxelles Tel. : Fax : w w w. c t i b - t c h n. b e FORTIS IBAN BE BIC (Sw ift): GEBABEBB TVA BE BTW RPM Bruxelles RPR Brussel Document: IC N.doc Datum: p. 1/12

2 TCHN - CTIB IC N.doc p. 2/ ALGEMEEN REGLEMENT Productcertificatie Inhoudstafel ALGEMEEN REGLEMENT PRODUCTCERTIFICATIE INLEIDING ONDERWERP DEFINITIES ALGEMENE VOORSCHRIFTEN Algemeenheden Basisprincipes betreffende de certificatie KARAKTERISTIEKEN VAN HET CERTIFICAAT Inhoud van het certificaat Geldigheidsperiode Geldigheidsvoorwaarden Verplichtingen in verband met de Bouwproducten Richtlijn CERTIFICATIE-AANVRAAG CERTIFICATIEPROCES Bestelling Dossierinstructies Uitreiking van het conformiteitscertificaat Productconformiteit Niet conformiteit van het product Certificatie en Registratie Toezicht Plichten van de titularis Wijzigingen die de conformiteit van het product beïnvloeden Sancties Algemene maatregelen Bijzondere maatregelen Bijzondere maatregelen in geval van stopzetting van de productie of een te beperkte productie BEROEPSPROCEDURES CONFIDENTIALITEIT VERANTWOORDELIJKHEID WIJZIGINGEN AAN DE WET EN/OF AAN HET REFERENTIEDOCUMENT VERGOEDINGEN VAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING... 11

3 TCHN - CTIB IC N.doc p. 3/12 0. INLEIDING De Opdracht van het Technisch Centrum der Houtnijverheid (CTIB-TCHN) is de hout- en meubelindustrie op wetenschappelijk en technisch vlak steunen in alle interessedomeinen van de sector. Hier is ook inbegrepen de zorg voor kwaliteit en veiligheid van producten. Om de industrie toe te laten het niveau van kwaliteit en veiligheid van zijn producten te bewijzen, is certificatie het instrument bij uitstek. Het CTIB-TCHN voert productcertificatieopdrachten uit in een brede waaier van domeinen van de hout- en meubelindustrie, zowel voor wat het materiaal betreft, als voor zijn toepassingen in de bouw, voor meubels en andere sectoren. De certificatie gebeurt volgens een referentiedocument, dit is, bij voorbeeld: een norm (NBN of EN, bv), een technische productbeschrijving bestemd voor de bouw (ATG, ETA). een nationale of internationale wetgeving of reglementering. In elk geval hoort bij de certificatie een min of meer uitgewerkt programma van productieinspecties en van proeven op de producten. Het Algemeen Reglement wordt indien nodig vervolledigd met een Bijzonder Reglement dat de voorwaarden van dit Algemeen Reglement aanpast aan de specificaties van elk product. Indien een Bijzonder Reglement bestaat voor een type van product, wordt dit ter beschikking gesteld van elke aanvrager. Het CTIB-TCHN merk is bij de Benelux bureau van de merken gedeponeerd ten titel van collectieve merk. Het accreditatienummer (door BELAC, ASI/FSC of andere instantie) van het CTIB-TCHN alsook zijn notificatienummer bij de EU zijn eigendom van het CTIB-TCHN. Al deze merken en nummers mogen dus alleen gebruikt worden conform de specificaties van huidig reglement. Elke bedrieglijk gebruikt zal vervolgd worden. De voorwaarden om het collectieve merkt: CTIB-TCHN te gebruiken zijn in een reglement weergegeven dat bij het CTIB-TCHN beschikbaar is. 1. ONDERWERP Dit Algemeen Reglement geeft de door het CTIB-TCHN toegepaste modaliteiten met betrekking tot productcertificatie. Dit reglement werd opgesteld conform de specificaties van de norm EN 45011: DEFINITIES Adviescomité: het orgaan van de certificatie-eenheid belast met het opstellen van het referentiedocument waarop de productcertificatie zal worden gebaseerd. Dit comité is ook belast met de supervisie van de certificatieactiviteiten. Certificatieovereenkomst: het contractuele document dat de begunstigde en het certificatieorganisme met elkaar verbindt, en die de wederkerige verplichtingen tijdens de geldigheidsperiode van het certificaat vastlegt.

4 TCHN - CTIB IC N.doc p. 4/12 Evaluator: de gekwalificeerde agent belast met de evaluatie van het technische dossier van het eventueel te certificeren product. Aanvrager: Opdrachtgever die de certificatie van een product aanvraagt. Referenties: het geheel van referentiedocumenten, reglementen en overeenkomsten waarop een certificatie berust. Bijzonder reglement: praktische maatregelen die de rechten en plichten bepalen van alle bij de productcertificatie en bij de inspectie van productieprocessen betrokken partijen. Certificatieschema: certificatiesysteem toegepast op de gespecificeerde producten voor dewelke dezelfde normen, bijzondere voorschriften en procedure van toepassing zijn (ISO/IEC Richtlijn 2). Controleschema: de praktische maatregelen voor de inspectie van de productieprocessen nodig voor het toekennen van een certificatie. Titularis: opdrachtgever die een certificatie van een product ontvangen heeft. Volgens de modaliteiten bepaald in het referentiedocument kunnen bij het certificatieproces de volgende instellingen betrokken zijn zoals gedefinieerd in de normen EN 45011, ISO en ISO 17025: Certificatie-instelling: instelling belast met de organisatie van de certificatie en de uitreiking van het certificaat. In dit geval, het CTIB-TCHN. Inspectieorganisme: instelling die het productieproces volgt (ook externe controle genoemd) onder de globale verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling. Hier wordt bij voorkeur het CTIB-TCHN gekozen, maar deze opdracht kan ook worden uitbesteed. Proeflaboratorium: het laboratorium dat de analyses of proeven uitvoert volgens de specificaties van het referentiedocument en onder de globale verantwoordelijkheid van de certificatie-instelling. Hier wordt bij voorkeur het CTIB-TCHN gekozen, maar deze opdracht kan ook worden uitbesteed. 3. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN 3.1. Algemeenheden De productcertificatie heeft als doel de conformiteit van het product met een referentiedocument toepasselijk voor dit product te attesteren. Elke aanvrager en elke titularis van een productcertificatie wordt verondersteld van het op het ogenblik van de certificatie van kracht zijnde Algemeen Reglement en, indien bestaand, elk Bijzondere Reglement, te respecteren. De CTIB-TCHN - certificatie is toegankelijk voor elke aanvrager voor zover het beperkt blijft tot de producten waarvoor het CTIB-TCHN bevoegd is. Het CTIB-TCHN behoudt zich het recht de certificatie te weigeren voor een aanvrager wanneer er fundamentele en duidelijke redenen zijn, zoals illegale activiteiten, antecedenten betreffende herhaaldelijke niet conformiteiten tov certificatiespecificaties of gelijkaardige gevallen. De Algemene Voorwaarden van het CTIB-TCHN (IC ) zijn van toepassing. De specificaties van dit Algemeen Reglement vervangen de eventuele tegenstrijdige specificaties van de algemene voorwaarden van het CTIB-TCHN. Alle prestaties betreffende certificatie, inspectie en laboproeven worden uitgevoerd door het CTIB-TCHN, tenzij anders duidelijk vermeld.

5 TCHN - CTIB IC N.doc p. 5/ Basisprincipes betreffende de certificatie De toekenning van een certificaat is gebaseerd op bewijzen dat het product of het systeem: de voorgeschreven prestaties behaald, een constante kwaliteit heeft bij productie. Hiervoor is een controlemethode nodig met een zeker vertrouwensniveau. Deze methode bestaat in het algemeen uit de volgende punten: een industrieel zelfcontrolesysteem (intern productiecontrolesysteem), een extern kwaliteitstoezicht van deze zelfcontrole, willekeurige bemonstering voor onderzoek in een extern labo met als bedoeling de exacte identificatie te bepalen, de juistheid van de zelfcontrole of de werkelijke prestaties van het product. De specificaties van de opgelegde zelfcontrole (FPC Factory Production Control) zijn opgenomen in het bijzonder reglement dat in bijlage van de Certificatie-overeenkomst wordt opgesteld geval per geval. Ook het extern controleprogramma, namelijk de inspectie door het CTIB-TCHN of zijn afgevaardigde, is hierin opgenomen. De voor de certificatie gekozen methode beantwoordt aan de beschrijving van de Richtlijn ISO 25 systeem KARAKTERISTIEKEN VAN HET CERTIFICAAT 4.1. Inhoud van het certificaat Het certificaat zal op zijn minst volgende elementen bevatten: naam en adres van de certificatie-instelling (CTIB-TCHN), eenduidige aanwijzing van het certificaat (nummer), eenduidige aanwijzing van het gecertificeerde product, naam en adres van de titularis, en eventueel indien van toepassing, dat van de ductieplaats, exacte vermelding van het referentiedocument (norm of andere), geldigheid (vervaldatum, technische beschrijving, ) van het certificaat, indien van toepassing, de vermelding van de gevolgde certificatiemethode (inspecties en/of proeven), handtekening van de verantwoordelijke van de certificatie-instelling (directeur van het CTIB-TCHN) Geldigheidsperiode De geldigheidsduur van het certificaat wordt bepaald in het referentiedocument of door de van kracht zijnde wetgeving en is specifiek per geval.

6 TCHN - CTIB IC N.doc p. 6/ Geldigheidsvoorwaarden De geldigheid is afhankelijk van een continu en intern controleprogramma van de productie. Dat controleprogramma wordt ook opgenomen in het relevante certificatieprogramma. Elke verandering aan de productieomstandigheden die een risico van niet-conformiteit van de gecertificeerde producten met zich kunnen brengen moet schriftelijk aan het CTIB-TCHN in een maximale termijn van een week vermeld worden Verplichtingen in verband met de Bouwproducten Richtlijn In voorkomend geval eerbiedigt de certificatie toegekend conform de specificaties van de Bouwproducten Richtlijn (CPD - Construction Products Directive) n 89/106 en het Belgische Koninklijk besluit die deze toepast (19 augustus 1998) ook de elementen van volgende paragraaf: De Richtlijn en het Besluit specificeren dat het aan "de fabrikant" is om de overeenstemming van zijn product aan de reglementaire specificaties te getuigen. Het gelijkvormigheidattest dat door het CTIB-TCHN wordt uitgereikt, is in overeenstemming met de specificaties van de Richtlijn en/of van het Besluit (bijlage III par. 4.2.). De conformiteitsmarkering moet met de specificaties van de Richtlijn en/of van het Besluit (bijlage III, par. 4.1.) overeenkomen. De aandacht van de fabrikant wordt op artikel 34 van het Besluit getrokken dat de overtredingen van de verplichtingen in verband met de certificatie specificeert en die het onderwerp maken van de vervolgingen voorzien door artikel 4 van de wet van 25 maart 1996 (BS ). Los van de controles die door de overheid verricht zijn, zal het CTIB-TCHN de naleving van deze verplichtingen controleren en zal het certificaat in geval van niet-naleving terugtrekken. 5. CERTIFICATIE-AANVRAAG Geen enkel bedrijf mag gediscrimineerd worden voor wat de toepassing van de certificatieprocedures betreft. De aanvrager neemt contact op met het CTIB-TCHN en stelt het (de) product(en) voor die hij wil laten certificeren. Een afgevaardigde van het CTIB-TCHN evalueert de ontvankelijkheid van de aanvraag ten opzichte van de referentiedocumenten en vraagt eventuele bijkomende informatie om het dossier te vervolledigen. Daarna en waar nodig maakt het CTIB-TCHN een offerte op. De prestaties van het CTIB-TCHN beginnen binnen een overeen te komen termijn nadat een volgens de regels opgestelde schriftelijke bestelling werd ontvangen. 6. CERTIFICATIEPROCES 6.1. Bestelling Het CTIB-TCHN meldt de goede ontvangst van de bestelling en bevestigt de aanvangtermijn voor de prestaties.

7 TCHN - CTIB IC N.doc p. 7/ Dossierinstructies De evaluator evalueert het dossier op basis van de beschikbare technische informatie, met als objectief de conformiteit van het product met het relevante referentiedocument. De evaluator kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien hem niet spontaan de relevante informatie wordt gegeven door de titularis. De evaluator stelt een rapport op bestemd voor het Certificatiecomité. Dit rapport bevat alle nodige elementen voor een objectieve conformiteitsevaluatie, die dan al dan niet toelaat een certificaat uit te reiken Uitreiking van het conformiteitscertificaat Het certificatiecomité heeft als taak de certificaten toe te kennen, erover wakend dat dit voor alle aanvragers op een even objectieve manier gebeurt. Het certificatiecomité vergadert in principe één maal per week Productconformiteit In geval van uitreiking van een certificaat is dit gedateerd op de dag van de vergadering van het certificatiecomité Niet conformiteit van het product De aanvrager wordt per brief van de niet-conformiteiten verwittigd en wordt gevraagd een nieuwe certificatieaanvraag in te dienen wanneer hij de aangepaste correcties zou hebben gebracht Certificatie en Registratie Zodra de beslissing genomen is om een certificaat af te leveren, wordt het opgenomen in het register van gecertificeerde producten van het CTIB-TCHN. Deze informatie is eveneens beschikbaar op de web-site van het CTIB-TCHN en, daardoor, openbaar beschikbaar. Er wordt eveneens een certificaat aan de titularis overgemaakt Toezicht Conform aan de referentiedocumenten of tengevolge van een beslissing van het CTIB-TCHN, kan het certificaat vergezeld zijn door een verplicht toezichtsprogramma uit te voeren door een inspectieorganisme (het CTIB-TCHN of een ander door het CTIB-TCHN erkend organisme, te bekijken geval per geval). Het CTIB-TCHN ziet toe op het respecteren van deze verplichtingen, en zal, indien dit niet het geval is, het certificaat intrekken Plichten van de titularis De titularis respecteert alle verplichtingen van dit Algemeen Reglement alsook deze opgenomen in een eventueel Bijzonder Reglement en in het bijzonder de volgende punten: Hij houdt zich ten allen tijde aan de maatregelen van toepassing in het certificatieprogramma. Hij verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te treffen om de instructiebegeleiding te vergemakkelijken. Hierin zijn begrepen, zowel de maatregelen betreffende het bestuderen van de documenten, de toegang tot alle afdelingen en dossiers (inbegrepen

8 TCHN - CTIB IC N.doc p. 8/12 de dossiers van de interne audits), als maatregelen aangaande het personeel voor wat de nodige instructies en de klachtenbehandeling betreft. De verklaringen van de titularis, mogen geen aanleiding geven tot verwarring betreffende het te certificeren product en betreffende de omvang van de certificatie. Hij verbindt er zich ook toe het product te fabriceren en/of te gebruiken op een manier conform aan deze beschreven in het certificaat. Indien een markering aan de certificatie verbonden is, respecteert hij de voorschriften daaromtrent. Hij vergoedt zonder uitstel de kosten, die hem door het CTIB-TCHN en zoals vermeld in de certificatieovereenkomst, gefactureerd worden Wijzigingen die de conformiteit van het product beïnvloeden De titularis is verplicht het CTIB-TCHN in te lichten over alle eventuele veranderingen aan het product, de fabricatiemethode of wanneer aanwezig, aan het kwaliteitsmanagementsysteem, die de conformiteit van het product kunnen beïnvloeden. Het CTIB-TCHN beslist of ten gevolge van deze aangekondigde wijzigingen een bijkomend onderzoek nodig is. Wanneer dit het geval is, dan mag de titularis de producten die het onderwerp uitmaken van deze wijziging niet meer verdelen als gecertificeerd product, zolang dat het CTIB-TCHN geen schriftelijke toelating hieromtrent heeft gegeven Sancties Algemene maatregelen Het CTIB-TCHN behoudt zich het recht te sanctioneren en de nodige maatregelen te nemen bij het vaststellen van een inbreuk of een tekortkoming betreffende: de technische specificaties van het product, de reglementaire maatregelen, de bijzondere maatregelen die in het kader van de certificatie, door het CTIB-TCHN opgelegd werden. Een sanctie kan zowel een deel als de volledig gecertificeerde productie aangaan. Ze kan gepaard gaan met het verstrengen van het interne controleprogramma, het externe toezicht, als met het opleggen van bijkomende maatregelen die voor de titularis een verplicht karakter krijgen. De titularis is verplicht hieraan gevolg te geven, en alle nodige correctieve maatregelen te nemen om het behoud of de herhaling van inbreuk of tekortkoming te voorkomen. In functie van de ernst van de inbreuk of tekortkoming, kan men de volgende sancties onderscheiden: WAARSCHUWING: de titularis wordt gewaarschuwd dat bij herhaling van de inbreuk of tekortkoming binnen een welbepaalde termijn, zijn bekwaamheid om de conformiteit van het product te garanderen wordt in twijfel getrokken, en dat dit kan leiden tot zwaardere sancties; SCHORSING VAN HET CERTIFICAAT: de titularis kan het bezit van het certificaat voor het betrokken product niet meer rechtvaardigen voor een door het certificatieorganisme bepaalde periode; INTREKKING VAN HET CERTIFICAAT: de titularis kan het bezit van het certificaat voor het betrokken product niet meer rechtvaardigen. Het toezicht wordt gestopt alsook de certificatieovereenkomst ongeacht de nog verschuldigde sommen.

9 TCHN - CTIB IC N.doc p. 9/12 Een waarschuwing is een interne zaak tussen de titularis en het CTIB-TCHN en wordt nooit bekend gemaakt aan derden. De schorsing van het certificaat wordt uitgesproken voor een welbepaalde tijd en wordt bekendgemaakt aan de betrokken partijen (b.v. de autoriteiten, lijst van de door het CTIB-TCHN afgeleverde certificaten, enz.). De intrekking van het certificaat is definitief en wordt ook bekendgemaakt aan de betrokken partijen. In het geval dat de titularis nadien nog wenst aanspraak te maken op een certificaat, dient hij een nieuwe certificatieaanvraag te beginnen. In geval van intrekking van het certificaat, wordt dit per aangetekend schrijven aan de titularis meegedeeld, die heeft dan twee kalenderweken vanaf de datum van de verwittiging om te antwoorden en zich te verdedigen. Hierna beslist het CTIB-TCHN eigenhandig welke sanctie het zal toepassen. Het resultaat van deze beslissing wordt aan de titularis meegedeeld per aangetekend schrijven. Alle bijkomende kosten betreffende prestaties met betrekking tot deze sancties, zijn ten laste van de titularis Bijzondere maatregelen Voor elke inbreuk of tekortkoming evalueert het CTIB-TCHN de geschiktheid van de sanctie, bepaalt het niveau en, indien nodig, de duur van de sanctie en de eventuele bijkomende maatregelen. Hiervoor houdt het CTIB-TCHN rekening met de reglementaire maatregelen, de vaststellingen van het inspectieorganisme, de reeds gemelde opmerkingen, als andere relevante elementen betreffende het dossier en de jurisprudentie. Kunnen bijvoorbeeld aanleiding geven tot verwittiging: het niet respecteren van de aard of de frequentie van de opgelegde controles in het kader van het interne controleprogramma; het ontbreken van de correctieve acties wanneer de resultaten van het interne controleprogramma niet conform zijn; het gebruik van niet-conforme grondstoffen of leveren van foutieve informatie betreffende de gebruikte grondstoffen; alle tekortkomingen van het personeel, van de installaties of van het interne controleprogramma; het niet naleven van de opgelegde maatregelen in geval dat de resultaten van het interne controleprogramma niet voldoen aan de technische specificaties van het product of aan de reglementaire maatregelen; Kunnen bijvoorbeeld leiden tot een schorsing van het certificaat: het stoppen van de productie, of onvoldoende productie waardoor onvoldoende garanties kunnen gegeven worden dat het product aan de technische specificaties of aan de reglementaire maatregelen voldoet; het niet respecteren van de verwittigingen van het CTIB-TCHN. Kunnen bijvoorbeeld leiden tot intrekking van het certificaat: elke opzettelijke daad met de bedoeling de niet-conformiteiten van de productie te verbergen; het niet respecteren van de waarschuwingen van het CTIB-TCHN; het niet naleven van een clausule van de certificatieovereenkomst (b.v. het niet betalen van de verschuldigde bedragen).

10 TCHN - CTIB IC N.doc p. 10/ Bijzondere maatregelen in geval van stopzetting van de productie of een te beperkte productie De certificatie kan niet behouden worden indien de productie tijdelijk stopgezet wordt of indien de externe controle niet degelijk uitgevoerd kan worden wegens een te beperkte productie of een productie op onregelmatige basis. De certificatie-instelling moet op de hoogte gebracht worden van elke belangrijke tijdelijke stopzetting zodat een document van vrijwillige schorsing kan worden opgesteld. De externe controle wordt beperkt. Ook bij heropstarten van de productie of bij tijdelijke hervatting van specifieke producties moet de certificatie-instelling op de hoogte gebracht worden zodat voorafgaandelijk een controle kan georganiseerd worden vooraleer de certificatie terug geldig te maken. In geval een te beperkte productie wordt vastgesteld, zal zonder toestemming van de titularis, de certificatie-instelling zelf de nodige aangepaste maatregelingen nemen. 7. BEROEPSPROCEDURES De titularis of zijn vertegenwoordiger of elk andere geïnteresseerde partij kunnen in beroep gaan tegen de certificatiebeslissing van het CTIB-TCHN. Dit moet, om geldig te zijn, gebeuren per aangetekend schrijven, en binnen een termijn van twee maanden na bekendmaking van de beslissing van het CTIB-TCHN. Alle betwistingen worden eerst geëvalueerd door het Certificatiecomité. Wanneer dit binnen zijn bevoegdheid ligt, zal het Certificatiecomité, een oplossing voorstellen, dat binnen een termijn van twee weken schriftelijk aan de aanklager wordt overgemaakt. Alle betwistingen betreffende de toepassing of de interpretatie van relevante referenties worden voorgelegd aan het Adviescomité. Wanneer het Certificatiecomité niet kan antwoorden op de klacht en het Adviescomité niet bevoegd is, zal een Beroepscomité worden aangesteld. De samenstelling hiervan wordt bepaald door de Directie van het CTIB-TCHN in functie van het gestelde probleem. De samenstelling van dit Comité wordt schriftelijk aan de aanklager overgemaakt. Na schriftelijk akkoord van deze laatste, wordt de datum van de vergadering vastgelegd. Tijdens de vergadering van het Beroepscomité, kan de aanklager worden gehoord, alsook alle personen die het Comité op een objectieve en voldoende manier kunnen inlichten. De beslissing van het Beroepscomité wordt schriftelijk aan de aanklager overgemaakt binnen de twee weken na de vergadering. Deze beslissing is definitief. Tijdens de periode van de beroepsprocedure, blijft de betwiste beslissing gehandhaafd. Wat ook het resultaat van het beroep is, de titularis kan voor zijn eventuele schade, geen schadevergoeding eisen van het CTIB-TCHN. Opmerking: Binnen de activiteiten waarvoor het CTIB-TCHN geaccrediteerd is, kunnen alle betwistingen betreffende de werking van het certificatieorganisme schriftelijk overgemaakt worden aan BELAC. 8. CONFIDENTIALITEIT Alle informatie betreffende een product of betreffende een bepaalde titularis, die in het kader van de certificatieactiviteiten verzameld werd, mag niet aan derden bekend gemaakt worden zonder schriftelijk akkoord van de titularis.

11 TCHN - CTIB IC N.doc p. 11/12 De titularis staat het CTIB-TCHN uitdrukkelijk toe, dat het aan de accreditatie- en/of erkenningsen/of notificatie-autoriteiten van het CTIB-TCHN, toegang verleent tot het certificatiedossier, mits dat die instellingen eveneens dezelfde confidentialiteitsverplichtingen naleven. 9. VERANTWOORDELIJKHEID In toepassing van dit Algemeen Reglement betreffende het gebruiksrecht van een certificaat afgeleverd door het CTIB-TCHN aan een titularis, wijst het CTIB-TCHN iedere aansprakelijkheid af die normaal in toepassing van de wetten of reglementeringen op de fabrikant en/of verdeler rust. 10. WIJZIGINGEN AAN DE WET EN/OF AAN HET REFERENTIEDOCUMENT In geval van wijzigingen, in de wettelijke reglementering en/of de referentiedocumenten, die invloed kunnen hebben op de inhoud van het certificaat of op het certificatieproces, zal het CTIB-TCHN contact opnemen met de titularis om hem de wijzigingen mede te delen zodat het certificaat geldig blijft. 11. VERGOEDINGEN VAN DE CERTIFICATIE- INSTELLING De vergoedingen die het CTIB-TCHN vraagt voor zijn bewezen diensten zijn bepaald in het Bijzonder Reglement en dit voor elk domein van de te certificeren producten. De door de TITULARIS te betalen bedragen aan de Certificatie-instelling, aan het Inspectieorganisme voor de periodieke controles en aan het aangewezen labo voor het uitvoeren van proeven, zijn bepaald in de Certificatieovereenkomst. De kosten betreffende het beheer van het certificaat maken het onderwerp uit van een jaarlijkse facturatie opgemaakt door de Certificatie-instelling en moeten ook betaald worden aan die instelling. De kosten en honoraria betreffende de inspecties worden door het Inspectieorganisme volgens de specificaties van de certificatieovereenkomst en moeten ook betaald worden aan dit organisme. De kosten voor het uitvoeren van de proeven door een extern labo, worden volgens de specificaties van de certificatieovereenkomst aan de TITULARIS doorgefactureerd door het labo aangewezen door het Inspectieorganisme, en moeten ook betaald worden aan dat organisme. Ze maken het onderwerp uit van drie facturen, voor een afgerond bedrag dat elk 25 % vertegenwoordigt van het jaarlijkse bedrag, en een eindfactuur dat overeenstemt met het nog verschuldigd saldo. De kosten betreffende de bijkomende controles / of proeven tengevolge van een nietconformiteit aan de voorwaarden van de Technische Goedkeuringen, worden bijkomend in rekening gebracht en worden aan de TITULARTIS gefactureerd naargelang de uitvoering ervan. Bij het niet respecteren van de op de factuur vermelde betalingstermijnen zullen zowel de controles door het Inspectieorganisme als het recht op het gebruik van het merk geschorst worden vanaf de 15 de dag volgend op de aangetekende brief dat de Certificatie-instelling zal

12 TCHN - CTIB IC N.doc p. 12/12 sturen aan de TITULARIS, en dit aangetekend schrijven is, volgens de overeenkomst getekend door beide partijen, een voldoende aanmaning. Het innen van de verschuldigde bedragen, verhoogd met de inningskosten en de wettelijke interesten zal via wettelijke weg geschieden. De controles kunnen hernomen worden en het recht op gebruik van het certificaat en het merk kunnen toegestaan worden vanaf de dag volgend op de datum van betaling van het volledig verschuldigd bedrag op voorwaarde dat dit plaatsvindt ten laatste een maand na de schorsing.

CoC (chain of custody)

CoC (chain of custody) CTIB - CENTRE TECHNIQUE DE L INDUSTRIE DU BOIS Établissement reconnu par application de l'arrêté loi du 30 janvier 1947 TCHN - TECHNISCH CENTRUM DER HOUTNIJVERHEID Inrichting erkend bij toepassing van

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Bouwproducten Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Bouwproducten ouwproducten_nl.doc saved: 14/08/12 blz. 1 / 9 Inhoud 1Inleiding 3 2Onderwerp

Nadere informatie

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

Centexbel. Algemeen certificatiereglement. Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) Centexbel Wetenschappelijk en technisch centrum van de Belgische textielnijverheid Algemeen certificatiereglement Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) D:\My Documents\certificatie\Algemeen_certificatiereglement_PBM.doc

Nadere informatie

Grondbank vzw. Certificatiereglement

Grondbank vzw. Certificatiereglement Grondbank vzw Certificatiereglement Bijkomende afspraken bij het Kwaliteitsreglement in het kader van de erkenning van een grondreinigingscentrum of een tussentijdse opslagplaats voor uitgegraven bodem

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA

BE-CERT Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) Fax: +32 (0) BIJLAGE ETA Vorstlaan 68 B 1170 Brussel Tel.: + 32 (0) 2 645.52.41 Fax: +32 (0) 2 645. 52.61 E-mail: certif@be-cert.be BIJLAGE ETA Bijlage: Aanvullende keuring voor de beoordeling van de overeenkomstigheid volgens

Nadere informatie

4 Algemene eisen gesteld aan de Certificatie-instelling

4 Algemene eisen gesteld aan de Certificatie-instelling WOOD.BE IC-12-000-02 page 1 de 9 1 Introductie Dit reglement beschrijft de werkwijze en de verantwoordelijkheden omtrent certificatie door WOOD.BE. 2 Referentie documenten ISO 17065 ISO 17020 Conformiteitsbeoordeling

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L

U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L R EGLEMENT U NI Z O E - C O M M E R C E L A B E L Teneinde handelaars te stimuleren een veilige en klantvriendelijke webwinkel te ontwikkelen, heeft UNIZO het e-commerce label ontwikkeld (het UNIZO e-commerce

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF

KWALITEITSHANDBOEK. Beschrijving van de juridische structuur. Certificatiereglement KONHEF Blz 1/5 Artikel 1. Aanvaarding opdracht De certificatieopdracht wordt aanvaard na ontvangst van het volledig ingevulde formulier Aanvraagformulier voor certificatie door de aanvrager. Artikel 2. Geheimhouding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS

AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS AANVRAAGFORMULIER VOOR DE ACCREDITATIE VAN CERTIFICATIEDIENSTVERLENERS INFORMATIE 1. Conform artikel 3, 1 van het koninklijk besluit van 6 december 2002 houdende de organisatie van de controle en de accreditatie

Nadere informatie

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen

Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid Dienst Veiligheid van de Consumenten Werkingscriteria en modaliteiten van de controle op de werking van tussenkomende organismen Versie 30/05/07 Referenties :

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl

BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl NOTIFIED BODY n 1134 003-TEST ISO/IEC 17025 003-INSP ISO/IEC 17020 003-PROD EN 45011 BOSEC Automatische brandblussing Focus op het Conformiteitsattest 2014/02/04 vzw ANPI asbl 1849 ANPI Powerpoint Presentation

Nadere informatie

HaCeCo afdeling certificatie verder HAC genoemd die geaccrediteerd is om certificaten toe te kennen binnen haar erkenningsgebied.

HaCeCo afdeling certificatie verder HAC genoemd die geaccrediteerd is om certificaten toe te kennen binnen haar erkenningsgebied. 1. Definities Firma De organisatie die opdracht heeft gegeven of wil geven aan HAC om haar kwaliteits- of veiligheidssysteem te auditeren tegen een bepaalde norm of checklist. Certificatie-instelling HaCeCo

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

Reglement voor de certificatie van inbouwbedrijven van beveiligingssystemen op mobiele objecten

Reglement voor de certificatie van inbouwbedrijven van beveiligingssystemen op mobiele objecten Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw Diamant Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel : 02/706 85 70 - Fax : 02/706 85 80 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende:

Aanvraagformulier. FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09. Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: FORM01NLPUR Geldig vanaf 2011-05-09 Aanvraagformulier Administratieve gegevens van de aanvrager (zie Artikel 2) De ondergetekende: In eigen naam In naam van het bedrijf: Bedrijf dat aangegeven dient te

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN

BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN Pagina 1 van 8 BIJZONDER REGLEMENT VAN BEOORDELING EN VERIFICATIE VAN DE PRESTATIEBESTENDIGHEID IN HET KADER VAN DE VERORDENING BOUWPRODUCTEN EN VOOR HET GEBRUIK VAN DE CE-MARKERING IN DE SECTOR VAN DE

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen

Koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen PB 00 P 09 - REV 2 2005-2/13 I. DOELSTELLINGEN EN TOEPASSINGGEBIED Via deze procedure wordt er door het FAVV nagegaan of het onderzochte bedrijf voldoet aan de geldende wetgeving inzake de wettelijk opgelegde

Nadere informatie

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM

Reglement Administratieve Sancties. Politiezone HEKLA. Gemeente EDEGEM - 1 - Reglement Administratieve Sancties Politiezone HEKLA Gemeente EDEGEM Goedgekeurd in de gemeenteraad op 18 april 2007. - 2 - HOOFDSTUK I: TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Dit reglement is - behoudens andersluidende

Nadere informatie

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1

Certificatiereglement. BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand. January 1 Certificatiereglement BeCommerce Kwaliteitslabel voor Verkoop op Afstand January 1 2014 De vzw BeCommerce heeft als doelstelling het vertrouwen van de consument te verhogen in online en offline verkoop

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS)

REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) REGLEMENT VOOR HET GEBRUIK VAN EN HET TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE BEELDMERK MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORDE DIERVOEDERSTROMEN (MVDS) 1 Inhoud GEBRUIK VAN HET COLLECTIEVE MERK... 3 Artikel 1... 3 Artikel 2...

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE. GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015) PROVINCIE WEST-VLAANDEREN ARRONDISSEMENT VEURNE GEMEENTE KOKSIJDE REGLEMENT BETREFFENDE DE GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES VAN DE GEMEENTE KOKSIJDE (Hervastgesteld bij gemeenteraad van 22 juni 2015)

Nadere informatie

Goedkeuringskosten. A. ATG-goedkeuring

Goedkeuringskosten. A. ATG-goedkeuring R Goedkeuringskosten Opmerking: Onderhavige bepalingen zijn afkomstig van het BUtgb document A/G-9 dd. 00-06-0. Bij haar oprichting bevestigde de BUtgb vzw, tijdens de eerste vergadering van de Raad van

Nadere informatie

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE WOORDMERK RM, HET COLLECTIEVE BEELDMERK RM, EN HET COLLECTIEVE BEELDMERK VASTGOEDCERT GECERTIFICEERD Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert

Nadere informatie

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES

GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES GEMEENTELIJK REGLEMENT GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE SANCTIES Zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van Hamme van 18 juni 2014. HOOFDSTUK 1: TOEPASSINGSGEBIED... 2 HOOFDSTUK 2: SANCTIES... 2 AFDELING 1:

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE VAN HET MERK BENOR VAN OVEREENKOMSTIGHEID MET DE NORMEN HERZIENING 1 Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com ALGEMEEN REGLEMENT ARG CM10 Herz. 1 1998/12 ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GEBRUIK EN CONTROLE

Nadere informatie

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet

Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Voorstelling COPRO Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Fabrikant maakt product en zet de afgebakende partij op voorraad. COPRO komt uit die partij

Nadere informatie

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de

TOEPASSINGSREGLEMENT VAN HET BENOR-MERK IN DE SECTOR VAN BEVESTIGINGSELEMENTEN VOOR STALEN VANGRAILS. Controlemodaliteiten toepasselijk op de Organisme voor de Controle van Betonstaal Vereniging zonder winstoogmerk Arianelaan 5 B 1200 BRUSSEL www.ocab-ocbs.com TOEPASSINGSREGLEMENT TRA 292 Herz. 0 2001/11 TRA 292/0 2001 TOEPASSINGSREGLEMENT VAN

Nadere informatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie

CE-markering en Vrijwillige Certificatie CE-markering en Vrijwillige Certificatie J. DEFOURNY, P-H.. BESEM, J-J.. POLEN, G. COOLS, P. MASSART Conformiteitsbeoordeling Verwerven van zekerheid over de kwaliteit en de geschiktheid van het geleverde

Nadere informatie

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

17. Toepasselijk recht en geschilbeslechting Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Voorwaarden 1. Definities i) Onder de term "Services" wordt verstaan alle diensten die door Lloyd's Register Nederland BV ("LR" of "LRQA") aan de klant worden verstrekt; ii) "Overeenkomst" betekent de

Nadere informatie

CERTIFICATIEREGLEMENT

CERTIFICATIEREGLEMENT CERTIFICATIE VAN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEMEN EN VAN VGM-BEHEERSYSTEMEN 1. DOEL CERTIFICATIEREGLEMENT Onderhavig Certificatiereglement bepaalt de door PME Cert nv toegepaste regels bij de certificatie

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.

Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9. Koninklijk besluit van 29 april 1999 betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats (B.S. 2.9.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2. Trainers

HOOFDSTUK 2. Trainers HOOFDSTUK 2. Trainers 1. Definitie. Wordt als trainer aanzien, hij die van de Jockey Club de toelating gekregen heeft om de training van galoprenpaarden te leiden. 2. Algemene voorschriften. a. Alle paarden

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een kassasysteem als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een kassasysteem als onderdeel

Nadere informatie

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN

VOOR DE AFGIFTE VAN EEN 27-05-2014 SKG RICHTLIJN VOOR DE AFGIFTE VAN EEN VERKLARING IN HET KADER VAN DE CPR OF EEN SKG-CERTIFICATE OF CONFORMITY Uitgave SKG Nadruk verboden Pagina 2. dd. 27-05-2014 VOORWOORD Deze richtlijn zal

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

BIJZONDER REGLEMENT IN DE SECTOR VAN DE ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSMIDDELEN - INCERT - BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN

BIJZONDER REGLEMENT IN DE SECTOR VAN DE ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSMIDDELEN - INCERT - BEVEILIGINGSONDERNEMINGEN BIJZONDER REGLEMENT IN DE SECTOR VAN DE INCERT - BEVEILIGINGSEN ANPI Divisie Certificatie Aarlenstraat 82 B-1040 Brussel Tel.: 32.2.234.36.10 Fax: 32.2.234.36.17 ANPI 2008 1 / 9 TCC9 BIJZONDER REGLEMENT

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

Procédure de Traitement des appels et réclamations

Procédure de Traitement des appels et réclamations P 7200 2011-08 1/ 6 ONDERWERP VAN DIT DOCUMENT : - Beschrijving van de voorwaarden voor behandeling van een dossier voor beroep Toepassingsdomein : DEKRA Certification Systeem OVERZICHT 1. Behandeling

Nadere informatie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie

MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie MODELOVEREENKOMST voor een deelopdracht van de raamovereenkomst wedstrijdpool architectuuropdrachten: haalbaarheidstudie TER INFO: Blauw zijn stukken tekst die elke projectleider zal moeten aanpassen i.f.v.

Nadere informatie

CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN :

CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN : CONTRACTNUMMER OKXXXX. ONDERHOUDSCONTRACT TUSSEN : Firma Vertegenwoordigdd door Te hierna de "Klant" genoemd en WILO NV met maatschappelijke zetel Rusatiralaan, 2 te 1083 GANSHOREN vertegenwoordigd door:

Nadere informatie

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN

Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN Contractnummer: VERTROUWELIJKHEIDSCONTRACT TUSSEN DE ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK STATISTICS BELGIUM EN.. Tussen De Algemene Directie Statistiek Statistics Belgium van de FOD Economie, KMO, Middenstand

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren

RESERVERING. Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren RESERVERING Restaurant - Feestzalen Den Orchidee Gentse Steenweg, 142 9160 Lokeren www.denorchidee.be feesten@denorchidee.be Datum Reservatie: Datum Feest: Doel feest Contactgegevens klant Naam en Voornaam

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING

OVEREENKOMST DIENSTVERLENING p. 1 Tussen de ondergetekenden : OVEREENKOMST DIENSTVERLENING 1. De vennootschap / vereniging... (naam en rechtsvorm), met maatschappelijke zetel te... (plaats), met ondernemingsnummer... (nummer en RPR),

Nadere informatie

Certificatieprocedure Voor

Certificatieprocedure Voor Certificatieprocedure Voor DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur o.z, DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed DNV-Gecertificeerd Register-Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB

REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB REGLEMENT OP HET GEBRUIK VAN EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE EI-KEURMERK IKB Het bestuur van de Stichting IKB EI, hierna te noemen: de Stichting, in aanmerking nemende dat, het Productschap Pluimvee en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING

PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING HOOFDSTUK 1.16 PROCEDURE VOOR DE UITGIFTE VAN HET CERTIFICAAT VAN GOEDKEURING 1.16.1 Certificaat van Goedkeuring 1.16.1.1 Algemeen 1.16.1.1.1 Droge lading schepen die gevaarlijke goederen in grotere hoeveelheden

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw)

Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw (contract OCI VEGAPLAN.BE vzw) Aanvraag tot erkenning als OCI door VEGAPLAN.BE vzw Vegaplan.be vzw, afgekort Vegaplan, met maatschappelijke zetel te Bolwerklaan 21, Bus 35, B-1210 Brussel Tel.: 02.880.22.00 Fax: 02.880.22.19 Ondernemingsnr.:

Nadere informatie

NV B Q A SA OFFERTEAANVRAAG. Bedrijfsnaam :.. Adres:..

NV B Q A SA OFFERTEAANVRAAG. Bedrijfsnaam :.. Adres:.. OFFERTEAANVRAAG ALGEMENE GEGEVENS Bedrijfsnaam :.. Adres:... Telefoon:. Fax: BTW-nummer: E-mailadres: Website:. Ligging van de onderneming: in landelijk gebied industriezone in woongebied andere: Naam

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen

Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Algemene voorwaarden voor dienstenverrichtingen Artikel 1 Voorwerp Het voorwerp van deze algemene voorwaarden (hierna de Algemene Voorwaarden genoemd) is de interventiemodaliteiten voor en/of in naam van

Nadere informatie

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem

Aanvraagformulier tot certificatie van een Fiscale Data Module als onderdeel van een geregistreerd kassasysteem Via dit aanvraagformulier verzamelt de Federale Overheidsdienst Financiën (FOD Financiën) de gegevens die noodzakelijk zijn om de certificatieprocedure uit te voeren van een Fiscale Data Module, zoals

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie)

ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB (buitenland versie) ALGEMENE VOORWAARDEN IKB PSB Het bestuur van de Stichting AVINED heeft, overwegende dat er in de markt voor pluimvee certificatieschema s zijn vastgesteld die uitgaan van een aaneengesloten kwaliteitsbeheersingssysteem

Nadere informatie

Praktische handleiding

Praktische handleiding Belgische veiligheidsinstantie van de spoorwegen Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen voor de aanvraag tot erkenning als centrum belast met de medische en/of psychologische onderzoeken

Nadere informatie

BELAC 1-05 Rev

BELAC 1-05 Rev BELAC 1-05 Rev 0-2012 PROCEDURES EN MODALITEITEN IN HET GEVAL VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ACCREDITATIE EN MET HET OOG OP SAMENWERKING MET ACCREDITATIE- INSTELLINGEN DIE LID ZIJN VAN EA, ILAC EN IAF De versies

Nadere informatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie

RvA-R3. Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken. Raad voor Accreditatie Reglement voor het Gebruik van Accreditatiemerken Raad voor Accreditatie 17 mei 2002 INHOUD 1 INLEIDING... 2 2 RVA ACCREDITATIELOGO'S EN ACCREDITATIEMERKEN... 2 3 GEBRUIK VAN HET ACCREDITATIEMERK... 2

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen?

FAQ OCI. 4) Zijn er modelcertificaten ter beschikking voor de controleorganismen? PB 07 FAQ INTERNET REV 0 2007-1/7 FAQ OCI 1) Worden de auditoren van de CI s erkend door het FAVV? 2) Dient de vereiste van twee jaar ervaring voor auditoren die audits in een bepaalde sector willen uitvoeren,

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw

Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw Duurzame innovatie op het vlak van technologie en leefcomfort voor houttoepassingen in de bouw CE markering Het systeem Raymond Van Pestel 3 Er was eens CPD = Construction Product Directive Geharmoniseerde

Nadere informatie

-------------------------------

------------------------------- VERTROUWELIJK Volmachtovereenkomst ING Perpetuai III Tussen Naam: Bedrijf **: Vertegenwoordigd door **: Ondernemingsnummer **: Adres ***: ------------------------------- Tel***: ------------ E-mail***:

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 * CPR - REGULATION (EU) No 05/2011 Sir W. Churchill-laan 2 Telefoon +1 (0) 0 1 00 Fax +1 (0) 0 1 20 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Grondslag: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 57 van 25 oktober 2002 over een ontwerp van koninklijk besluit betreffende de beveiliging

Nadere informatie

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement van het collectief merk PDL... 3 Toetsingscommissie... 5 Procedure aanvraag Keurmerk

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht

Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Keurmerkreglement voor registratie en toezicht Stichting Keurmerk Leegstandbeheer Versie 1 1 januari 2017 REGLEMENT REGISTRATIE De Stichting Keurmerk Leegstand Beheer beheert een register van gecertificeerde

Nadere informatie

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld)

SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) SPONSORINGOVEREENKOMST (voorbeeld) TUSSEN naamloze vennootschap/ bvba, met maatschappelijke zetel gevestigd te.. B.T.W. nummer BE.., ingeschreven in het handelsregister van.onder het nummer., vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT CRC 01 PRODUCTCERTIFICATIE COPRO-MERK COPRO VOOR IN DE BOUWSECTOR ONDER HET

ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT CRC 01 PRODUCTCERTIFICATIE COPRO-MERK COPRO VOOR IN DE BOUWSECTOR ONDER HET ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT ALGEMEEN CERTIFICATIEREGLEMENT VOOR PRODUCTCERTIFICATIE IN DE BOUWSECTOR ONDER HET COPRO-MERK COPRO vzw Versie 3.0 van 2015-11-05 Onpartijdige Instelling voor de Controle

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening

Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Bijlage Bijlage bij de uniforme brief van 23 mei 2007 Formulier voor de benoeming van een lid van een operationeel orgaan van een instelling voor bedrijfspensioenvoorziening Toepassingsveld: Artikelen

Nadere informatie

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg,

van Belgische zijde: de heer Dr. Arthur NOKERMAN, Secretaris-generaal van het Ministerie van Sociale Voorzorg, Administratieve schikking houdende de toepassingsmodaliteiten van de Overeenkomst betreffende de Sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Staat Israël, ondertekend te Brussel op 5 juli 1971

Nadere informatie

goedkeuring door gemeenteraad

goedkeuring door gemeenteraad GEMEENTELIJK FEESTCOMITE p/a Markt 1 9340 LEDE Voorzitter Elsie Van den Abbeele uw kenmerk: ons kenmerk: bijlagen: dienst: patrimonium tel.: (053)60 68 50 fax: (053)80 33 09 e-mail: patrimonium@lede.be

Nadere informatie

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden

Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Media Markt Algemene verkoopsvoorwaarden Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopovereenkomsten tussen Media Markt en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL H A N D M A D E IN B E LG I U M Met het label Handmade In Belgium, hierna HIB-label, erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Die

Nadere informatie

Keurmerkreglement IKB Ei

Keurmerkreglement IKB Ei Definities Artikel 1 1. Dit reglement is een bijlage bij de AV IKB Ei. in dit reglement zijn de definities van de AV IKB Ei overgenomen, in aanvulling hierop wordt verstaan onder: 1. Aangewezen rechtspersoon:

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED

ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED ALGEMENE VOORWAARDEN I. TOEPASSINGSGEBIED Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle professionele relaties tussen de beroepsbeoefenaar en de cliënt. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP

BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Pagina 1 van 6 BIJLAGE 7: VOORBEELDOVEREENKOMST INZAKE DE TOEPASSING VAN HET CERTIFICATIESCHEMA IKB KIP Certificerende Instantie (CI): En Bedrijfsnaam: Rechtsvorm: Bedrijfsadres: Postcode/vestigingsplaats:

Nadere informatie