PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST. van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST. van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers. Versie 3.1 28-02-2014"

Transcriptie

1 PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers Versie

2 Inhoud PAGINA 2 VAN 32 Versiebeheer Algemeen Inleiding Doelgroep Begrippen en definities Taken en verantwoordelijkheden Organisatie van de branchevereniging Polyplast Ledenvergadering Bestuur Secretariaat Controleur Beroepscommissie inzake Keurmerkreglementen Technische Commissie PR Commissie Kas Commissie Geheimhoudingsverklaring controleur Lidmaatschap en aanmelding Lidmaatschap Polyplast Regulier lidmaatschap Buitengewoon lidmaatschap Donateurs Aanmeldingsprocedure Kosten van keurmerk controles Controles en certificaatverlening Keurmerk Polyplast processchema Beheer van onderliggende normen (ISO-VCA-DVS) Overgangstermijnen Normbeheer Polyplast controles (twee-jaarlijks) Vakbekwaamheid controleur Keurmerk Polyplast Geheimhoudingsverklaring controleur Keurmerk Polyplast Controle rapportage Non-conformities Verlenen, waarschuwen en intrekken van het Keurmerk Polyplast Geldigheidsduur Logogebruik Bezwaar en beroep Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaarprocedure Beroepsprocedure Register Keurmerkhouders en vervallen certificaten Consequentie intrekking Polyplast Keurmerk Vervallen Polyplast Keurmerk Communicatie van wijzigingen Klachtbehandeling BIJLAGEN Bijlage 1: Voorschriften Keurmerk Polyplast Voorschriften vanuit de ISO-9001: Voorschriften vanuit de VCA:2008/ Voorschriften vanuit de DVS Voorschriften vanuit de NEN Overige wet- en regelgeving

3 PAGINA 3 VAN 32 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving wijziging Oorspronkelijke Keurmerkteksten, nog niet herzien 2.0 Sept Eerste herziene versie Keurmerk Polyplast 2.1 Okt Herzieningen na feedback bestuur 3.0 Dec Herzieningen t.a.v. keurmerk regels rondom kunststof lassen, invoegen index en kleine tekstcorrecties 3.1 Feb 2014 Invoegen NEN 7200, verwijderen versienummers normen, kleine correcties tekst en lay out

4 PAGINA 4 VAN 32 1 Algemeen 1.1 INLEIDING Het Keurmerk Polyplast is een branchekeurmerk voor kunststofbewerkers. Het instellen van het keurmerk dient de volgende doelen: - borging en bevordering van een gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten en montage, - borging en bevordering van een gegarandeerd veiligheidsniveau van productie en montage, - de samenwerking tussen de leden te bevorderen en - de belangen van zowel de gemeenschappelijke leden, als de branche te bevorderen. Het keurmerk valt daarbij terug op een aantal essentiële eisen uit de actuele versies van de ISO-9001 (integrale kwaliteitsborging), VCA-2008 (veiligheid tijdens montage op locatie) en de DVS 2212 en NEN7200 inzake persoonsgebonden lascertificaten (voor een kwalitatieve uitvoering). Daar waar in de onderstaande teksten gesproken wordt over ISO, VCA, DVS of NEN7200, wordt bedoeld de meest actuele versie van de ISO-9001, VCA of DVS 2212 normen. Indien een beperkt deel van het toepassingsgebied van toepassing is wordt alleen hierop het lid gecertificeerd. Hierbij wordt teruggevallen op reeds aanwezige bedrijfscertificaten voor ISO en VCA (welke conform de NEN EN ISO/IEC accreditatie worden afgenomen) en de aanwezige lascertificaten van vakdeskundige lassers conform de DVS of NEN7200. Indien de bedrijfscertificaten niet aanwezig zijn, zal het bestuur van branchevereniging Polyplast een onafhankelijk controleur een toetsing laten uitvoeren op een aantal essentiële eisen in de ISO-9001 en VCA. Deze toetsing valt buiten de scope van de NEN EN ISO/IEC accreditatie. De vertaalslag (het systeem en de werkwijze) dient verder in overeenstemming met het DVS Verlag Taschenbuch DVS- merkblätter und Richtlinien, Fügen von Kunststoffen te zijn en een specifieke invulling van het voldoen aan Wet- en Regelgeving en Persoonscertificaten is vereist. Daar waar het alleen stuiklassen van buizen en hulpstukken van kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater of afvalwater betreft, mag worden teruggevallen op de door opdrachtgevers veelvuldig vereiste norm NEN7200. In alle andere gevallen is de DVS2212 van toepassing. Het Keurmerk Polyplast is tot stand gekomen door een werkgroep binnen de vereniging Polyplast. Alle leden verplichten zich tot het behalen van het Keurmerk Polyplast, uitzondering hierop zijn de handelsbedrijven en buitengewone leden. De handelsbedrijven en buitengewone leden kunnen lid blijven zonder het Keurmerk Polyplast te hoeven behalen. Slechts het bestuur van Polyplast is bevoegd tot uitgave (en intrekking) van het Keurmerk Polyplast. Nieuwe leden krijgen bij aanmelding dit Reglement Keurmerk Polyplast. Binnen een jaar na toelating dient het nieuwe lid het Keurmerk Polyplast te halen volgens dit reglement. In zoverre dat mogelijk is, toetst het bestuur van Polyplast bij aanname of er binnen een jaar geen onvolkomenheden aan de orde zijn die het Keurmerk Polyplast in de weg staan. Het lidmaatschap van het lid betekent automatisch dat het lid na maximaal een jaar dient te voldoen aan de eisen van het Keurmerk Polyplast. Dit wordt maximaal een jaar later na de start van het lidmaatschap getoetst door middel van een audit. Vervolgens vindt er iedere twee jaar een hertoetsing plaats die inhoudelijk dezelfde diepgang heeft als de eerste initiële audit, ofwel de documenten en implementatie worden iedere twee jaar beoordeeld.

5 PAGINA 5 VAN DOELGROEP De doelgroep van bedrijven welke in aanmerking komen voor het Keurmerk Polyplast is de volgende: - Alle actieve leden van de branchevereniging Polyplast welke de kunststoffen actief bewerken en verwerken en een regulier lidmaatschap hebben binnen de branchevereniging Polyplast. Daarnaast zijn er leden van de branchevereniging Polyplast welke handelen in kunststof producten of toeleverancier zijn aan kunststofbewerkers. Deze leden komen niet in aanmerking voor het regulier lidmaatschap van de vereniging (en haar Keurmerk Polyplast), maar kunnen zich als buitengewoon lid of donateur aansluiten vanuit een gemeenschappelijk belang. 1.3 BEGRIPPEN EN DEFINITIES Afwijking ALV Audit Beroep Bevoegdheden Bezwaar Buitengewoon lid Commissie van Beroep Certificaat Keurmerk Polyplast Niet voldoen aan een gespecificeerde eis Algemene Leden Vergadering, waaraan het bestuur in een jaarlijks te houden jaarvergadering over het gevoerde en toekomstige beleid verantwoording aflegt aan de verzamelde (reguliere en buitengewone) leden. Systematische en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of volgens het opgestelde systeem wordt gewerkt en of het systeem voldoet aan de eisen van de organisatie Beroep, aangetekend bij de Commissie van Beroep, nadat de kunststofbewerker of belanghebbende het niet eens was met de beslissing op het bezwaar ingediend bij het bestuur van Polyplast. Omschrijving van de rechten om binnen het omschreven functiegebied actie te nemen en de daarvoor benodigde middelen (geld, menskracht, materiaal) aan te wenden Bezwaar, aangetekend bij het bestuur van Polyplast, over de besluiten tot (niet) verlening, waarschuwing en intrekking van het Keurmerk Polyplast o.b.v. het inspectieschema van het Keurmerk Polyplast. Een bij de branchevereniging aangesloten bedrijf dat zelf geen bewerker is van kunststoffen, maar wel belangen heeft in de branche of een bewerker die niet binnen de reguliere termijnen kan voldoen aan de eisen uit het reglement Keurmerk Polyplast. De beroepscommissie van Polyplast. Een namens het bestuur van Polyplast uitgereikt certificaat op naam van de keurmerk houder welke geldig is voor de op het certificaat aangegeven vestigingen. Nevenvestigingen welke tussentijds door oprichting of overname aan het certificaat moeten worden toegevoegd dienen daarvoor apart getoetst / gecontroleerd te worden op invulling van de eisen. Na deze initiële beoordeling kunnen de nevenvestigingen meedraaien op het certificaat en de toetsingstermijn van de hoofdvestiging mits daarvan op de hoofdvestiging de relevante bewijzen kunnen worden ingezien. Certificatie Contract Controleur Indien een nevenvestiging reeds zelfstandig gecertificeerd was (zonder lopende afwijkingen), kan deze (tegen administratiekosten) worden toegevoegd aan het certificaat van een hoofdvestiging. Schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, dienst of product. Overeengekomen eisen tussen een derde en een klant Een onafhankelijk en deskundig persoon welke door het bestuur van Polyplast is aangesteld om de tweejaarlijkse controles uit te voeren op nale-

6 PAGINA 6 VAN 32 ving van de gestelde eisen vanuit het Keurmerk Polyplast. Controle rapport Feitelijke rapportage van bevindingen aangaande het voldoen aan de gestelde eisen (ISO, VCA en DVS). Corrigerende maatregel Maatregel die wordt genomen om de oorzaken van een bestaande afwijking, gebrek of een andere ongewenste situatie te elimineren om herhaling te voorkomen DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren Hoofdvestiging - Houder van het certificaat waarvoor in eerste instantie het keurmerk is aangevraagd. - Houder van het hoofdcertificaat waaraan gelijktijdig of later (middels extra beoordelingen) aanvullende vestigingen zijn toegevoegd. Instructie Werkplekgebonden beschrijving van de te hanteren uitvoerings-, bedienings- of controlemethoden ISO ISO-9001 Kalibratie Keuring Klacht Klant NEN Nevenvestiging NNI Normbeheerder PBM Preventieve maatregel Product Register Registratie Reglement Keurmerk Polyplast International Standards Organisation Internationale standaard voor organisatiekwaliteit. Meest actuele versie is 2008+c1:2009 (versie een kleine correctie doorgevoerd op de referentietabel inzake verwijzingen naar de ISO norm voor milieu). Vaststellen van de meetafwijking van een meetmiddel ten opzichte van een standaard Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven of schatten van één of meer kenmerken van een product of dienst en het vergelijken van de resultaten daarvan met de gespecificeerde eisen om vast te stellen of overeenkomstigheid voor elk kenmerk is bereikt Elk feitelijke of vermeende tekortkoming of afwijking die door een opdrachtgever, onderaannemer of toeleverancier wordt gemeld Persoon, ander bedrijf of instantie waarvoor de organisatie werkzaamheden in opdracht uitvoert Nederlandse Norm, welke wordt vastgesteld door het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). Een vestiging, welke organisatorisch gelieerd is aan een specifieke reeds gecertificeerde hoofdvestiging, waarop het Keurmerk Polyplast van toepassing is. Een nevenvestiging kan maar aan één hoofdvestiging toebehoren. Nederlands Normalisatie Instituut welke de verschillende NEN normen vaststelt (normen uit eigen land en vertalingen van internationale normen). De onafhankelijke en deskundige persoon welke door het bestuur van Polyplast is aangewezen om het Keurmerk reglement actueel te houden Persoonlijke Beschermings Middelen die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld om de gevolgen van een ongeval op de werkplek te verminderen Maatregel die wordt genomen om de oorzaken van een mogelijke afwijking, gebrek of andere ongewenste situatie te elimineren om het optreden daarvan te voorkomen Basismaterialen verbonden door middel van verbindingstechnieken Document dat overzicht geeft van in het bedrijf aanwezige documenten Vastlegging van waarnemingen of waarden Overzicht van eisen (dit document, inclusief bijlagen) waaraan een keurmerkhouder zicht moet conformeren om in aanmerking te komen voor uitgifte van het Keurmerk Polyplast.

7 PAGINA 7 VAN 32 Regulier lidmaatschap Taken TBV Vakbekwaamheid Verantwoordelijkheden VCA Lidmaatschap van een kunststofbewerkend bedrijf wat binnen de gestelde termijnen voldoet/blijft voldoen aan de in het keurmerk gestelde eisen. Activiteiten waarvan de uitvoering aan een bepaalde medewerker is opgedragen Afkorting van Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Aantoonbaar bewijs van vakmanschap. De houder van het Keurmerk Polyplast, dient middels het overleggen van een planning aantoonbaar te maken hoeveel gelijktijdige projecten worden uitgevoerd. Op basis van dit aantal projecten moet zij kunnen aantonen dat op elk project minimaal één persoonsgecertificeerd lasser (conform de relevante DVS eisen) aanwezig is. Het bedrijf dient een register te bewaken van zijn vakbekwaamheid en voor voldoende borging / vervangbaarheid te zorgen. De (resultaten van ) handelingen en beslissingen waarvoor een bepaalde medewerker aanspreekbaar is en/of rekenschap moet (kunnen) afleggen VGM Checklist Aannemerij (VGM = veiligheid, gezondheid en milieu). Meest actuele versie van de norm is 2008, versie 5.1. Overige definities: zie het onderdeel Termen en Definities uit de NEN ISO 9001 norm en Bijlage met Afkortingen definities - begrippen uit de norm VCA.

8 PAGINA 8 VAN 32 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 ORGANISATIE VAN DE BRANCHEVERENIGING POLYPLAST De branchevereniging Polyplast heeft zich als volgt georganiseerd: Ledenvergadering Bestuur Secretariaat Controleur Technische Commissie PR Commissie Kas Commissie Beroepscommissie Het bestuur houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen naast de bovengenoemde commissies tijdelijk een extra commissie aan te wijzen welke zich bezighoudt met een specifiek onderwerp Ledenvergadering De Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging, en bestaat uit alle gewone en buitengewone leden. Zij oefenen door middel van het stemrecht zeggenschap uit. Donateurs kunnen op uitnodiging aanwezig zijn op de vergadering, maar hebben geen stemrecht Bestuur Het orgaan wat verantwoordelijk is voor het besturen van de vereniging, aansturing van de aan de commissies toegewezen projecten en het behandelen van bezwaar. Daarnaast vormt zij zich een oordeel over de onderwerpen welke relevant zouden kunnen zijn of worden voor de branchevereniging Polyplast. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de leden tijdens de jaarvergadering. Het doel is een optimale belangenbehartiging van de branchevereniging, rekening houdend met in- en externe ontwikkelingen. Het bestuur wordt middels verkiezing door de leden vastgesteld. Het bestuur verplicht zich tot: 1. Het actueel houden van de documenten Vereisten bij het voeren van het keurmerk Polyplast, Certificatiereglement Keurmerk Polyplast en de documenten die hierin vernoemd zijn. Wijzigingsvoorstellen worden door werkgroepen binnen de Technische Commissie van de vereniging Polyplast behandeld en deze worden geaccordeerd door het Bestuur. De leden worden d.m.v. geïnformeerd dat er gewijzigde documenten op geplaatst zijn; 2. Het actueel houden van de website 3. Toezicht houden op de leden die bevoegd zijn tot het dragen van het keurmerk Polyplast; 4. Bekrachtiging voor het aanwijzen van de controleurs door de Technische Commissie; 5. Uitgeven certificaten Keurmerk Polyplast; 6. Aanstellen controleur voor uitvoering van Keurmerk Polyplast controles; 7. Het inplannen van de controlebezoeken; 8. Beheren van het Keurmerk Polyplast; 9. Toezicht op de naleving van de eisen volgens het Keurmerk Polyplast; 10. Bereiken van acceptatie en waardering van het Keurmerk Polyplast door promotie en publiciteit.

9 PAGINA 9 VAN Secretariaat Het secretariaat heeft tot doel het bestuur (en de commissies) in haar dagelijkse taken te ondersteunen, middels organisatie en verslaglegging van vergaderingen en het actief formuleren en ondersteunen van relevante projecten. Het secretariaat ziet (voor bedrijven welke ISO/VCA gecertificeerd zijn) toe op tijdige toezending van onderliggende ISO en VCA bedrijfscertificaten, alsmede controle op de relevante persoonscertificatie en bedrijfscertificatie inzake het DVS Controleur Een door het bestuur aan te wijze onafhankelijke persoon welke, in het belang van de instandhouding van het Keurmerk Polyplast, controles uitvoert op het naleven van de norm: Keurmerk Polyplast. Hierbij wordt ingezoomd op de verplicht gestelde onderdelen uit de ISO en/of VCA, en de vakbekwaamheidseisen vanuit de DVS. De stippellijnen in het organigram benadrukken de onafhankelijke positie van de controleur. Daarnaast geldt het volgende: De controleur rapporteert aan de voorzitter van het Bestuur van Polyplast. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, stelt de controleur zich in verbinding met het Bestuur van Polyplast als het om algemene zaken gaat. Indien het om inhoudelijke zaken gaat wordt de Technische Commissie van Polyplast ingeschakeld. Het advies van het Bestuur of Technische Commissie van Polyplast is bindend. De controleur is een afgevaardigde van het Bestuur van Polyplast. De controleur is geen lid van de vereniging Polyplast. Indien er sprake is van belangenverstrengeling van de controleur en het lid kan er geen audit plaats vinden. Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar met de controleur(s) Beroepscommissie inzake Keurmerkreglementen De beroepscommissie behandelt alle beroepen aangaande beslissingen op bezwaren waarover het bestuur zich reeds uitgesproken heeft. Deze commissie heeft een vaste samenstelling (minimaal één bestuurslid en lid TC) waaraan, om tot een weloverwogen oordeel te komen, nog gewone leden aan toegevoegd kunnen worden. Het vaste deel van de beroepscommissie wordt telkens voor 2 jaar aangewezen door het bestuur. De stippellijn in het organigram symboliseert de onafhankelijkheid van deze commissie Technische Commissie De TC (Technische Commissie) is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beoordelen van technische aspecten (b.v. wetswijzigingen) welke voor de branchevereniging relevant zijn. Daarnaast ondersteunt de TC de leden inhoudelijk bij technische vragen rondom productie en ver-/bewerkingstechnieken. De TC verplicht zich tot: 1) Het beantwoorden van technische vragen van de keurmerk controleurs; 2) Het informeren van de controleurs over ontwikkelingen t.a.v. markt, wetgeving, opleidingen, nieuwe technieken; 3) De benoeming van bevoegde controleurs, wat bekrachtigd wordt door het bestuur; 4) Toetst inhoudelijk of de eisen van het Keurmerk Polyplast conform de wet- en regelgeving zijn; 5) Verstrekt aan de leden basisinformatie om de eisen van het Keurmerk Polyplast in te vullen; 6) Distributie van de eisen van het Keurmerk Polyplast bij wijzigingen PR Commissie De PR (Public Relations) commissie van branchevereniging Polyplast houdt zich bezig met in- en externe promotie van de vereniging, de branche, het Keurmerk, alsmede de belangenbehartiging in algemene zin.

10 PAGINA 10 VAN Kas Commissie De Kascommissie ziet toe op een gezonde financiële huishouding van de branchevereniging. Eens per jaar controleert de commissie de boekhouding en adviseert de leden over het verlenen van décharge aan het bestuur Geheimhoudingsverklaring controleur De door het bestuur aangewezen controleur tekent voor aanvang van de werkzaamheden een geheimhoudingsverklaring met onderstaande teksten. 1. Ondergetekende is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die door de branchevereniging Polyplast en leden als geheim, danwel vertrouwelijk is gekwalificeerd. 2. Ondergetekende is niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem in het kader van zijn werkzaamheden voor de branchevereniging Polyplast ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 3. Tenzij daartoe door de branchevereniging Polyplast voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal ondergetekende de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de branchevereniging Polyplast en haar leden, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Ondergetekende zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 4. Ondergetekende zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. Voor akkoord getekend door: Datum:

11 PAGINA 11 VAN 32 3 Lidmaatschap en aanmelding 3.1 LIDMAATSCHAP POLYPLAST Het Keurmerk Polyplast is een branchekeurmerk voor bewerkers van thermoplastische kunststoffen met industriële toepassing. De branchevereniging behartigt de belangen van 2 soorten leden: - Bewerkers en verwerkers van kunststoffen - Handelaren en toeleveranciers in de kunststoffen keten Daarnaast kunnen andere belanghebbenden, betrokkenen of geïnteresseerden zich als donateur aanmelden. De branchevereniging heeft tot doel: - de toepassing van technische kunststoffen te bevorderen, - de samenwerking tussen de leden te bevorderen, - de gezamenlijke belangen van de leden te behartigen. In dat kader treedt Polyplast ook namens haar leden naar buiten in aangelegenheden die daarvoor geschikt worden geacht. Denk daarbij aan deelname in verschillende overlegstructuren met bijvoorbeeld overheid, collega-branches etc. Activiteiten Om deze doelen te bereiken organiseert Polyplast niet alleen bijeenkomsten, lezingen en promotie activiteiten, maar zijn er ook vaste werkgroepen (zoals de PR-commissie en de Technische Commissie) ingesteld. Daarnaast worden er waar nodig werkgroepen op ad hoc basis gecreëerd. Alle werkgroepen richten zich op voor de leden belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen in de branche die relevant zijn Regulier lidmaatschap Men kan zich aanmelden voor het regulier lidmaatschap van Polyplast door gebruik te maken van de aanmeldingsprocedure. Als regulier lid moet men voldoen aan de in het keurmerk gestelde eisen t.a.v. kwaliteits- en veiligheidsmanagement. Dit kan aantoonbaar gemaakt worden door certificatie of door het inrichten van een eigen managementsysteem. Daarnaast moet voldaan worden aan de opleidingseisen m.b.t. persoonscertificatie. Binnen een jaar na toetreding als lid, dient het bedrijf het Keurmerk verkregen te hebben. Lukt dat niet, dan gaat het bedrijf over naar de categorie buitengewone leden Buitengewoon lidmaatschap Handelaren en toeleveranciers in de kunststoffen keten kunnen zich ook aansluiten bij de vereniging als buitengewoon lid. Zij voeren geen montage of installatie activiteiten uit en kunnen daarvoor derhalve ook niet als bedrijf of persoon gecertificeerd worden. Ook reguliere leden, zonder keurmerk, vallen in deze categorie Donateurs Andere belanghebbenden, betrokkenen of geïnteresseerden kunnen zich als donateur aanmelden. 3.2 AANMELDINGSPROCEDURE In de statuten zijn alle voorwaarden vastgelegd met betrekking tot het aangaan en beëindigen van het lidmaatschap, contributie etc.. Een informatieverzoek kan gericht worden aan het secretariaat van Polyplast, via onder achterlating van de contactgegevens, of door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen en te verzenden.

12 PAGINA 12 VAN 32 Een aanmelding wordt doorgegeven aan het bestuur en in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. In de regel neemt daarna één van de bestuursleden contact op met het potentiële lid om vragen te beantwoorden en verder te informeren over de gang naar het lidmaatschap. Hierna wordt de aanvraag voorgelegd aan de leden, zij beslissen gezamenlijk over de definitieve toetreding van nieuwe leden. Bij een akkoord, wordt het nieuwe (buitengewone) lid uitgenodigd om bij de eerstvolgende ledenvergadering aanwezig te zijn en krijgt daar de ruimte om zichzelf en het bedrijf in een korte presentatie voor te stellen. Ter informatie: Op de website zijn de statuten te vinden. 3.3 KOSTEN VAN KEURMERK CONTROLES De kosten voor de uitvoering van de keurmerk controles hangen af van de volgende criteria: 1) Het aantal werknemers in het bedrijf; 2) Het wel of niet in bezit zijn van het ISO 9001-certificaat; 3) Het wel of niet in bezit zijn van het VCA*- of VCA**-certificaat. De prijs per dag (8 uur) van de auditor is 850,-, inclusief kilometerkosten en/of verblijfskosten. Een dag bestaat uit twee dagdelen en er wordt minimaal 4 uur in rekening gebracht, via de Polyplast vereniging. Tabel met aantal benodigde te besteden auditdagen per twee jaar (inclusief rapportage). Aantal medewerkers Geen ISO 9001-certificaat en geen VCA- ISO of VCAbedrijfscertificaat Zowel ISO als VCAbedrijfscertificaat 0-5 gemiddeld per jaar (eigen - en ingeleende medewerkers) bedrijfscertificaat 2 1, , , ,5 2,5 100 > 4 3 Via secretariaat. Bewaking op basis van certificaten.

13 PAGINA 13 VAN 32 4 Controles en certificaatverlening Om in aanmerking te komen voor het regulier lidmaatschap van Polyplast dient voldaan te worden aan de systeem- en opleidingseisen welke worden vastgelegd in de Voorschriften Keurmerk Polyplast (zie bijlage 2). 4.1 KEURMERK POLYPLAST PROCESSCHEMA Flowchart toekenning Keurmerk Polyplast Polyplast Lid ISO-9001 certificaat aanwezig? JA VCA certificaat aanwezig? JA NEE NEE ISO-9001 certificaat reeds aanwezig of in aanvraag? OF kwaliteit- /veiligheidshandboek dat voldoet aan Polyplast eisen VCA certificaat reeds aanwezig of in aanvraag? OF kwaliteit- /veiligheidshandboek dat voldoet aan Polyplast eisen 1) Insturen geldig ISO-9001 systeemcertificaat OF Keurmerk audit Insturen geldig VCA - systeemcertificaat OF Keurmerk audit Lascertificaten DVS-2212 / NEN 7200 aanwezig? NEE Lassers certificeren volgens DVS-2212 / NEN-7200 JA Review (door TC) * ISO-9001/VCA certificaten of Oordeel keurmerkaudit * Las certificaten Toekenning Polyplast Keurmerk 1) bij alleen werkplaats werkzaamheden is geen VCA-certificaat benodigd.

14 PAGINA 14 VAN BEHEER VAN ONDERLIGGENDE NORMEN (ISO-VCA-DVS-NEN7200) Het bestuur van het Keurmerk Polyplast zal het keurmerk Polyplast (laten) aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, zoals wijzigingen in onderliggende normen (ISO, VCA en DVS). Dit gebeurt als volgt: 1. Beoordeling gewijzigde wet- en regelgeving en toepasselijke normen: o De extern normbeheerder beoordeelt de mogelijke impact van op handen zijnde norm wijzigingen (ISO-9001 en VCA). o De TC beoordeelt de mogelijke impact van op handen zijnde norm wijzigingen (DVS en NEN7200). 2. Informeren van het bestuur middels een concreet uitgewerkt wijzigingsvoorstel. 3. Accorderen wijzigingsvoorstel door bestuur 4. Communicatie wijziging en overgangstermijnen aan de leden Overgangstermijnen Met betrekking tot overgangstermijnen wordt het volgende aangehouden: Normbeheer De normbeheerder (welke wordt aangestuurd door het bestuur van het keurmerk Polyplast) komt binnen 3 maanden na het verschijnen van een nieuwe norm met het wijzigingsvoorstel voor het keurmerk Polyplast. Het is wenselijk dat dit voorstel vervolgens binnen 3 maanden in haar definitieve vorm door het bestuur geaccordeerd wordt. De totale doorlooptijd van stappen (zie hierboven) is daarmee maximaal 6 maanden. Wijzigingen en overgangstermijnen voor aangesloten Keurmerkhouders - Voor reeds ISO-9001 en/of VCA gecertificeerde bedrijven worden de in de nieuwe norm gecommuniceerde overgangstermijnen aangehouden. Over het algemeen is dit de lopende certificatieperiode. - Voor bedrijven die middels een nieuwe certificatie aan de eisen willen gaan voldoen voor ISO-9001 en/of VCA worden de in de nieuwe norm gecommuniceerde overgangstermijnen aangehouden. Over het algemeen is dit een periode van een half jaar. - Voor bedrijven die middels een eigen (niet gecertificeerd) kwaliteits- en veiligheidsmanagement systeem willen voldoen aan de eisen, geldt dat zij een half jaar de tijd krijgen hun kwaliteits- en veiligheidsmanagement systeem aan de nieuwe eisen aan te passen, of hiertoe een nieuw systeem op te zetten. Hiervoor dienen de gestelde normelementen uit de ISO-9001 en VCA als leidraad gebruikt worden. Zie bijlage 2 van dit document. - Voor DVS en NEN7200 worden de in de nieuwe norm gecommuniceerde overgangstermijnen aangehouden. Over het algemeen is dit de lopende certificatieperiode. Bedrijven dienen te beschikken over een (digitale) versie van de betreffende normen. Hieronder wordt verwezen naar externe links om normen aan te schaffen: ISO-9001: VCA: DVS-2212: NEN7200: POLYPLAST CONTROLES (TWEE-JAARLIJKS) VOOR BEDRIJVEN ZONDER ISO/VCA Doel van de controles welke om het jaar gehouden worden is om na te gaan of aan de in het keurmerk opgenomen verplichtingen (normatief auditen) feitelijk voldaan wordt, zonder daarbij op dat moment inhoudelijk bedrijfsadvies af te geven.

15 PAGINA 15 VAN 32 Aanbevelingen worden alleen gegeven indien de kans bestaat dat de invulling van normelementen zodanig dreigt te verslappen dat er het risico bestaat dat bij een volgende audit niet meer aan de verplichtingen wordt voldaan hetgeen in de toekomst zal leiden tot lichte of zware afwijkingen. Op andere zaken worden geen aanbevelingen gedaan. Polyplast zal, indien verstrekking van het Keurmerk niet plaats vindt op basis van behaalde ISO-9001 en/of VCA certificaten, elke 2 jaar een inhoudelijke controle audit op locatie laten uitvoeren. De kosten van deze audit komen voor rekening van het gecontroleerde bedrijf. De controle bestaat uit een systeemaudit, uit te voeren door een Lead-Auditor (of gelijkwaardig) en een praktijkcontrole, uit te voeren door een technisch deskundige. Het controleplan wordt samengesteld op basis van beide onderdelen. De praktijk controle wordt uitbesteed aan een externe auditor (van de TUV). Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. De controleur stelt een rapport op van het controlebezoek op basis van een standaard checklist. Tegen het einde van het bezoek koppelt de controleur de bevindingen terug aan het bedrijf en stelt vast welk advies aan het bestuur van Polyplast zal worden uitgebracht. Dit kan zijn: a. Voorstel tot certificatie (zonder voorwaarden) b. Voorstel tot certificatie onder voorbehoud c. Afwijzing certificatie Ad. A. Indien een advies tot certificatie zonder voorwaarden wordt afgegeven, zal het rapport zonder afwijkingen worden gepresenteerd aan het bestuur van Polyplast, welke onder normale omstandigheden zal besluiten tot verlenging of uitreiking van het certificaat. Ad B. Een advies tot certificatie onder voorbehoud wordt afgegeven indien er één of meerdere lichte of zware afwijking geconstateerd wordt, die normaal gesproken binnen de gestelde termijnen afgehandeld kunnen worden. Ad. C. Een advies tot afwijzing van certificatie wordt gegeven indien de organisatie met normale inspanningen niet op korte termijn (binnen 12 weken) zal kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Een organisatie zal op zijn vroegst 6 maanden na de oorspronkelijke controle datum weer opnieuw het keurmerk kunnen aanvragen. Het bestuur zal de toekenning van het Keurmerk bekrachtigen met een certificaat. 4.4 VAKBEKWAAMHEID CONTROLEUR KEURMERK POLYPLAST Deze controleur heeft minimaal de volgende ervaring: - Certified Lead Assessor ISO > 5 jaren praktische ervaring m.b.t. VCA en ISO-9001 certificatie - Ruime ervaring bij maakbedrijven/in de branche - Ruime veiligheidskundige ervaring m.b.t. Bedrijfs-, functionele- en situationele risico s 4.5 GEHEIMHOUDINGSVERKLARING CONTROLEUR KEURMERK POLYPLAST De controleur is aangesteld door het bestuur van de branchevereniging Polyplast en brengt haar rapporten uit aan de keurmerk houder (het bedrijf) en het bestuur. Op geen enkele wijze zal de controleur deze of andere informatie, verkregen uit bedrijfsbezoeken, overdragen aan derden.

16 PAGINA 16 VAN CONTROLE RAPPORTAGE De controle rapportage is gebaseerd op een checklist met daarin de normelementen welke worden getoetst in de volgorde zoals deze in de norm voorkomen. Daarbij worden eerst de (algemene) organisatorische ISO-9001 normelementen behandeld, gevolgd door de VCA normelementen. Toetsing van het voldoen aan vaktechnische bekwaamheidseisen voor kunststof lassen, vindt plaats via externe technische controles op werkstukken door de TUV. De audit wordt afgesloten met een presentatie van de voorlopige bevindingen aan vertegenwoordigers van het bedrijf. De rapportagetermijn is vervolgens gesteld op 3 weken ( 15 werkdagen). Hierbij kan de controleur in de tussentijd in overleg treden met het bestuur van Polyplast, om tot overeenstemming te komen over de gradatie of inhoud van bevindingen. De definitieve rapportage wordt gelijktijdig zowel aan het bedrijf als aan het bestuur van Polyplast toegezonden. De inhoud en opmaak van de rapportage/keurmerk checklist is weergegeven in bijlage 3 van dit document. 4.7 NON-CONFORMITIES Op basis van de feitelijke bevindingen wordt de rapportage vastgesteld. Het uiteindelijke advies over het voldoen aan de Keurmerk vooraarden is weergegeven in paragraaf 4.3. Bij het uitschrijven van afwijkingen wordt de volgende verdeling aangehouden: - Zware afwijking/major non-conformity: een element is in zijn geheel niet conform de gestelde eisen in de norm vormgegeven danwel ingevoerd. Een Major-NC dient binnen 12 weken na vaststelling hiervan (bezoekdatum) te worden afgehandeld middels het standaard sjabloon voor afhandeling van afwijkingen. Een major NC betekent dat de status van certificatie tijdelijk wordt aangehouden totdat uitdrukkelijke beoordeling en nacontrole van effectiviteit van genomen maatregelen door de controleur heeft plaats gevonden. - Lichte afwijking/minor non-conformity: een element is gedeeltelijk niet conform de gestelde eisen in de norm vormgegeven danwel ingevoerd. De bedoeling/geest van het verplichte norm element wordt niet behaald. Het bedrijf krijgt 12 maanden de tijd de afwijking effectief te herstellen en hiervan de resultaten aan het bestuur terug te koppelen. Een Minor NC heeft geen gevolgen voor de status van certificatie. Een minor NC kan (indien deze langere tijd open staat, en het bedrijf geen bevredigende maatregelen neemt) worden opgeschaald naar Major NC. Het secretariaat bewaakt de afhandeltermijnen van de afwijkingen. (Aspirant) Leden dienen het bewijs voor afhandeling van afwijkingen toe te sturen aan het secretariaat. 4.8 VERLENEN, WAARSCHUWEN EN INTREKKEN VAN HET KEURMERK POLYPLAST Het proces van het (al dan niet onder voorwaarden) verlenen van het Keurmerk is reeds beschreven in paragraaf 4.3. Een auditor kan daarnaast besluiten tot het geven van een aanbeveling in het licht van mogelijke toekomstige afwijking(-en). Het bestuur kan op aangeven van het secretariaat of de keurmerk controleur besluiten tot het geven van een waarschuwing in de volgende gevallen: - Indien een bedrijf zich niet houdt aan de tijdige afhandel termijn van een afwijking (licht of zwaar). Aan te leveren bij het secretariaat. - Indien een bedrijf niet tijdig de onderbouwende certificaten instuurt aan het secretariaat. - Indien een bedrijf naar beoordeling van de keurmerkcontroleur onvoldoende inhoud heeft gegeven aan een eis tot verbetering in de vorm van een lichte of zware afwijking. Het bestuur kan besluiten tot intrekking van het Keurmerk Polyplast. Zij kan dit slechts doen na het geven van ten minste 1 waarschuwing waarin een concrete einddatum is gesteld. Indien deze datum

17 PAGINA 17 VAN 32 zonder het gewenste resultaat is verstreken zal het bestuur haar voornemen tot intrekking schriftelijk aan het bedrijf bekend maken. Opmerking: indien door een certificerende instelling aan bedrijven (m.b.t. ISO-9001 of VCA certificaten) een waarschuwing is gegeven of het certificaat daadwerkelijk is ingetrokken, dient het bedrijf het bestuur van Polyplast hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. 4.9 GELDIGHEIDSDUUR De geldigheidsduur van het Keurmerkcertificaat betreft 24 maanden. Oftewel elke 2 jaar zal het bestuur van de vereniging vaststellen of aan de eisen voldaan wordt. Dit geschiedt middels: - De rapportages van de keurmerkcontroleur - Beoordeling van tijdige toezending van onderliggende ISO-9001 en VCA certificaten. Op basis van deze beoordeling wordt het Keurmerk toegekend/verlengd LOGOGEBRUIK Indien een lid voldoet aan de eisen van het Keurmerk voldoet mag deze het logo hiertoe voeren op haar: - website - briefpapier - voertuigen - enz Het logo Keurmerk Polyplast is geregistreerd in het Benelux Merkenregister. Het logo mag alleen ten aanzien van diensten m.b.t. bewerking van thermoplastische kunststoffen gebruikt worden. Het Bestuur van Polyplast gebruikt het logo van het Keurmerk Polyplast op het certificaat. Onder het logo van het Keurmerk Polyplast wordt de tekst Uitgegeven door de Branchevereniging Polyplast geplaatst. Het Polyplast-logo mag slechts gebruikt worden indien ook de naam en het beeldmerk van de vereniging Polyplast worden gebruikt. Voorschriften voor uitvoering van het Keurmerk Polyplast - Het logo kan worden afgedrukt in kleur, of geheel in zwart. - Afmetingen: minimale hoogte 20 mm, minimale breedte 20 mm. De branchevereniging zal tegen wederrechtelijk gebruik van het logo of het misbruik daarvan, waaronder te verstaan het opnemen van het Polyplast-beeldkeurmerk op documenten, waarmee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze betrekking hebben op activiteiten of dienstverlening vallende onder Polyplast certificatie volgens het Keurmerk Polyplast, optreden.

18 PAGINA 18 VAN 32 5 Bezwaar en beroep 5.1 BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURE Een bedrijf kan als volgt protest aantekenen tegen een beslissing: 1. Indienen bezwaarschrift bij het bestuur van de vereniging en indien hier een ongewenst resultaat uit volgt bestaat er de mogelijkheid tot het 2. Aantekenen van beroep bij de beroepscommissie van de vereniging De uitspraak van de beroepscommissie is bindend. 5.2 BEZWAARPROCEDURE Tegen een beslissing over het niet-verlenen, intrekken en waarschuwen van het Keurmerk kan door de onderneming binnen een maand na verzending van het besluit middels een aangetekend schrijven bezwaar gemaakt worden bij het bestuur van Polyplast. Het bezwaar dient gemotiveerd te zijn. Het indienen van het bezwaar heeft opschortende werking. Bij de beslissing op bezwaar kan het bestuur besluiten dat het indienen van beroep schorsende werking heeft. Indien tijdens de bezwaarprocedure de houdbaarheid van het Keurmerk door tijdsverloop eindigt, wordt het geacht te zijn verlengd tot de datum van de uitspraak op het bezwaar. Daarmee blijft er ook sprake te zijn van controlebezoeken inzake het voldoen aan eisen van het Keurmerk. 5.3 BEROEPSPROCEDURE Tegen een beslissing op het bezwaar kan door de onderneming binnen een maand bij aangetekend schrijven beroep worden ingesteld bij de Beroepscommissie. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. 5.4 REGISTER KEURMERKHOUDERS EN VERVALLEN CERTIFICATEN Op de website van de vereniging Polyplast wordt een actueel register gevoerd van reguliere leden, aangesloten leden, donateurs en bedrijven met vervallen certificaten. 5.5 CONSEQUENTIE INTREKKING POLYPLAST KEURMERK Na het onherroepelijk worden van het besluit tot intrekken van het Keurmerk wordt de registratie van de onderneming van de Polyplast website verwijderd en dienen logo s binnen een redelijke termijn (3 maanden) te worden verwijderd van commerciële uitingen (zoals bij 4.8 beschreven). Indien na die tijd nog steeds het logo wordt gevoerd, kan het bestuur overgaan tot het nemen van aanvullende maatregelen. Eén jaar na datum van onherroepelijke intrekking kan het Keurmerk Polyplast opnieuw aangevraagd worden. 5.6 VERVALLEN POLYPLAST KEURMERK Het Keurmerk Polyplast vervalt: a. bij beëindiging van de onderneming b. bij surseance van betaling en/of faillissement c. bij wijziging van de rechtsvorm d. bij het niet-tijdig uit laten voeren van de twee-jaarlijkse (vervolg)inspectie e. door opzegging van het lidmaatschap door de onderneming f. door intrekking n.a.v. het niet tijdig/correct afwerken van Non-conformities.

19 PAGINA 19 VAN COMMUNICATIE VAN WIJZIGINGEN Dit reglement is vastgesteld onder het voorbehoud dat er geen sprake is van strijdigheid met weten/of regelgeving. Toekomstige wijzigingen in wet- en/of regelgeving die consequenties hebben voor de inhoud van dit reglement worden geacht rechtstreeks hierin door te werken. De wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Polyplast en zullen bij de eerstvolgende aanpassing van het reglement worden doorgevoerd. 5.8 KLACHTBEHANDELING Klacht/Suggestie Registratie secretariaat Polyplast Ontvangstbevestiging (naar indiener) Screening door Klachtencommissie (Bestuur Polyplast en Voorzitter Technische Commissie) Wel noodzakelijk Externe deskundigheid Inwinnen extern advies Niet noodzakelijk Behandeling klacht/ suggestie Wel wenselijk Uitbrengen advies Documenten/ Procedures wijzigen? Niet wenselijk Uitbrengen standpunt Registratie afhandeling Secretariaat Polyplast Standpunt Bestuur Polyplast (naar indiener) Einde

20 PAGINA 20 VAN 32 6 BIJLAGEN 6.1 BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN KEURMERK POLYPLAST Een aangesloten bedrijf dient zich te houden aan de volgende eisen inzake management van kwaliteit, veiligheid en vakbekwaamheid in de organisatie Voorschriften vanuit de ISO-9001 Onderwerp Onderdeel uit de ISO-9001 Beheersing van documentatie Beheersing van registraties * en Directiebeoordeling algemeen, c), d), e), f), g) input en output voor de beoordeling c) Personeel: bekwaamheid, bewustzijn en training a), b), e) Bepaling en beoordeling van producteisen c) zie DVS, a) zie DVS Inkoopproces, inkoopgegevens en verificatie van het ingekochte product 7.4.1, 7.4.2, Beheersing van productie en het leveren van diensten a), b), c), d) Beheersen van bewakings- en meetapparatuur 7.6 Klanttevredenheid Interne audits Bewaking en meting van producten Beheersing van afwijkende producten 8.3 Continue verbetering en corrigerende / preventieve maatregelen 8.5.1, 8.5.2, Voorschriften vanuit de VCA Onderwerp Onderdeel uit de VCA Aanstelling V&G-functionaris 1.2 VGM-structuur 1.3 Betrokkenheid top- en middelmanagement 1.5 Beoordeling management VCA-eisen 1.6 VGM-RIE 2.1 Taakrisico-analyse 2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 2.4 Vakopleiding medewerkers 3.1 B-VCA 3.2 Bedrijfseigen VGM-voorlichting 3.5 Preventieve milieumaatregelen 6.1 Werkplekinspecties 8.1 Keuring materieel en middelen 10.2 Procedure ongevallen 12.1 Onderzoek ongevallen Voorschriften vanuit de DVS-2212 De DVS vormt de basiseis voor kwaliteitsborging en bevordering voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, en monteren van thermoplasten. Het DVS verlag Taschenbuch DVS- merkblätter und Richtlinien, Fügen von Kunststoffen is het basisdocument voor het Keurmerk Polyplast. Bij een nieuwe uitgave van de DVS is deze direct van toepassing. 1. DVS 2212 bedrijfscertificaat: Het bedrijf dient een overzicht te maken met de onderdelen uit het DVS verlag Taschenbuch DVS- merkblätter und Richtlinien, Fügen von Kunststoffen welke van toepassing zijn voor de activiteiten die het lid uitvoert.

VGM Checklist Aannemers

VGM Checklist Aannemers VGM Checklist Aannemers VEILIGHEID GEZONDHEID MILIEU SSVV - CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN VCA Nederland Raad voor Accreditatie (RvA) België De Belgische Accreditatie-instelling (BELAC) Centraal College

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA Pagina 1/48 CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Blusmiddelen () Publicatiedatum : 30 maart 2012 Ingangsdatum : 1 juli 2012 Pagina 2/48 VOORWOORD Het certificatieschema is gericht op het certificeren van de

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk Evenementenbeveiliging Keurmerk Evenementenbeveiliging Herziene versie 1 (2012) Versiebeheer Herziene versie 1 (2012) Versie 1 (2010) Toelichting bij Herziene versie 1 (2012) Deze versie van het keurmerk is op één onderdeel

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Keurmerk Evenementenbeveiliging

Keurmerk Evenementenbeveiliging Keurmerk Evenementenbeveiliging versie 1 (2010) Versiebeheer Versie 1 (2010) Keurmerk Evenementenbeveiliging, versie 1 (2010) Redactie: Vereniging van Particuliere Beveiligingsorganisaties Gorinchem, Vereniging

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015

Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Policy Versie: 1.3 Datum: 30 juli 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Waarom het Privacy Seal?... 5 3. Wat is het Privacy Seal?... 6 3.1. Criteria op basis waarvan het Privacy Seal wordt verleend... 6 3.2.

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012. Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument Tuinaanleg & Tuinonderhoud vastgesteld 12 september 2012 Pagina 1 Groenkeur Beoordelingsrichtlijn Tuinaanleg & Tuinonderhoud 2012 Assessment Guideline Groenkeur Gardening inclusief interpretatiedocument

Nadere informatie

BELAC 2-201 Rev 5-2006

BELAC 2-201 Rev 5-2006 BELAC 2-201 Rev 5-2006 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN EN ISO/IEC 17020 DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Van toepassing vanaf:

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART

Kwaliteitszorg, en, Algemene Reglementen en Documenten H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR LUCHTVAART ROYAL NETHERLANDS AERONAUTICAL ASSOCIATION AANGESLOTEN BIJ DE FÉDÉRATION AÉRONAUTIQUE INTERNATIONALE H A N D B O E K Z E I L V L I E G E N Kwaliteitszorg,

Nadere informatie

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014

Handboek ISO 9001. Versie: 2013 2014 Handboek ISO 9001 Versie: 2013 2014 Inhoudsopgave 0: Inhoudsopgave Blz. 2 0.1: Directieverklaring Koudetechniek Blz. 4 1: Organisatie 1.1: Hoofdschema Blz. 5 1.2: Organisatieschema Koudetechniek Blz. 5

Nadere informatie

AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE

AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE AUDITREGLEMENT KEURMERK LETSELSCHADE Auteur : Q-Consult Versie : 4.3 DEFINITIEF Datum : 28 juni 2012 Q-Consult 2012 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014

(in toepassing van het KB van 5 december 2011) Commissie voor Pathologische Anatomie. Versie: 1. Datum goedkeuring: 22 januari 2014 Praktijkrichtlijn voor het opzetten van een kwaliteitssysteem in de erkende laboratoria voor pathologische anatomie werkzaam binnen het kader van het Erkenningsbesluit (in toepassing van het KB van 5 december

Nadere informatie

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s

1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1. Algemene eisen Milieukeur- en Barometerschema s 1.1 Certificeren 1.1.1 Erkenning Raad voor Accreditatie De certificering wordt in overeenstemming met de norm EN 45011 verricht door een certificatie-instelling

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl

PROCEDURES ENERGIEZORG MVO. Kelperheide 50 6037 SZ Kelpen-Oler tel. 0495-652380 fax 0495-652336 www.a-plus.nl PROCEDURES ENERGIEZORG MVO Format opgesteld in opdracht van het Productschap MVO door: Hoeks training en advies, ir. C.H. Hoeks A+, ir. R.C.J. Ongenae van commentaar voorzien door: Een werkgroep energiezorg

Nadere informatie