PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST. van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST. van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers. Versie 3.1 28-02-2014"

Transcriptie

1 PAGINA 1 VAN 32 REGLEMENT KEURMERK POLYPLAST van Polyplast, branchevereniging voor kunststofbewerkers Versie

2 Inhoud PAGINA 2 VAN 32 Versiebeheer Algemeen Inleiding Doelgroep Begrippen en definities Taken en verantwoordelijkheden Organisatie van de branchevereniging Polyplast Ledenvergadering Bestuur Secretariaat Controleur Beroepscommissie inzake Keurmerkreglementen Technische Commissie PR Commissie Kas Commissie Geheimhoudingsverklaring controleur Lidmaatschap en aanmelding Lidmaatschap Polyplast Regulier lidmaatschap Buitengewoon lidmaatschap Donateurs Aanmeldingsprocedure Kosten van keurmerk controles Controles en certificaatverlening Keurmerk Polyplast processchema Beheer van onderliggende normen (ISO-VCA-DVS) Overgangstermijnen Normbeheer Polyplast controles (twee-jaarlijks) Vakbekwaamheid controleur Keurmerk Polyplast Geheimhoudingsverklaring controleur Keurmerk Polyplast Controle rapportage Non-conformities Verlenen, waarschuwen en intrekken van het Keurmerk Polyplast Geldigheidsduur Logogebruik Bezwaar en beroep Bezwaar- en beroepsprocedure Bezwaarprocedure Beroepsprocedure Register Keurmerkhouders en vervallen certificaten Consequentie intrekking Polyplast Keurmerk Vervallen Polyplast Keurmerk Communicatie van wijzigingen Klachtbehandeling BIJLAGEN Bijlage 1: Voorschriften Keurmerk Polyplast Voorschriften vanuit de ISO-9001: Voorschriften vanuit de VCA:2008/ Voorschriften vanuit de DVS Voorschriften vanuit de NEN Overige wet- en regelgeving

3 PAGINA 3 VAN 32 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving wijziging Oorspronkelijke Keurmerkteksten, nog niet herzien 2.0 Sept Eerste herziene versie Keurmerk Polyplast 2.1 Okt Herzieningen na feedback bestuur 3.0 Dec Herzieningen t.a.v. keurmerk regels rondom kunststof lassen, invoegen index en kleine tekstcorrecties 3.1 Feb 2014 Invoegen NEN 7200, verwijderen versienummers normen, kleine correcties tekst en lay out

4 PAGINA 4 VAN 32 1 Algemeen 1.1 INLEIDING Het Keurmerk Polyplast is een branchekeurmerk voor kunststofbewerkers. Het instellen van het keurmerk dient de volgende doelen: - borging en bevordering van een gegarandeerd kwaliteitsniveau van producten en montage, - borging en bevordering van een gegarandeerd veiligheidsniveau van productie en montage, - de samenwerking tussen de leden te bevorderen en - de belangen van zowel de gemeenschappelijke leden, als de branche te bevorderen. Het keurmerk valt daarbij terug op een aantal essentiële eisen uit de actuele versies van de ISO-9001 (integrale kwaliteitsborging), VCA-2008 (veiligheid tijdens montage op locatie) en de DVS 2212 en NEN7200 inzake persoonsgebonden lascertificaten (voor een kwalitatieve uitvoering). Daar waar in de onderstaande teksten gesproken wordt over ISO, VCA, DVS of NEN7200, wordt bedoeld de meest actuele versie van de ISO-9001, VCA of DVS 2212 normen. Indien een beperkt deel van het toepassingsgebied van toepassing is wordt alleen hierop het lid gecertificeerd. Hierbij wordt teruggevallen op reeds aanwezige bedrijfscertificaten voor ISO en VCA (welke conform de NEN EN ISO/IEC accreditatie worden afgenomen) en de aanwezige lascertificaten van vakdeskundige lassers conform de DVS of NEN7200. Indien de bedrijfscertificaten niet aanwezig zijn, zal het bestuur van branchevereniging Polyplast een onafhankelijk controleur een toetsing laten uitvoeren op een aantal essentiële eisen in de ISO-9001 en VCA. Deze toetsing valt buiten de scope van de NEN EN ISO/IEC accreditatie. De vertaalslag (het systeem en de werkwijze) dient verder in overeenstemming met het DVS Verlag Taschenbuch DVS- merkblätter und Richtlinien, Fügen von Kunststoffen te zijn en een specifieke invulling van het voldoen aan Wet- en Regelgeving en Persoonscertificaten is vereist. Daar waar het alleen stuiklassen van buizen en hulpstukken van kunststofleidingen voor het transport van gas, drinkwater of afvalwater betreft, mag worden teruggevallen op de door opdrachtgevers veelvuldig vereiste norm NEN7200. In alle andere gevallen is de DVS2212 van toepassing. Het Keurmerk Polyplast is tot stand gekomen door een werkgroep binnen de vereniging Polyplast. Alle leden verplichten zich tot het behalen van het Keurmerk Polyplast, uitzondering hierop zijn de handelsbedrijven en buitengewone leden. De handelsbedrijven en buitengewone leden kunnen lid blijven zonder het Keurmerk Polyplast te hoeven behalen. Slechts het bestuur van Polyplast is bevoegd tot uitgave (en intrekking) van het Keurmerk Polyplast. Nieuwe leden krijgen bij aanmelding dit Reglement Keurmerk Polyplast. Binnen een jaar na toelating dient het nieuwe lid het Keurmerk Polyplast te halen volgens dit reglement. In zoverre dat mogelijk is, toetst het bestuur van Polyplast bij aanname of er binnen een jaar geen onvolkomenheden aan de orde zijn die het Keurmerk Polyplast in de weg staan. Het lidmaatschap van het lid betekent automatisch dat het lid na maximaal een jaar dient te voldoen aan de eisen van het Keurmerk Polyplast. Dit wordt maximaal een jaar later na de start van het lidmaatschap getoetst door middel van een audit. Vervolgens vindt er iedere twee jaar een hertoetsing plaats die inhoudelijk dezelfde diepgang heeft als de eerste initiële audit, ofwel de documenten en implementatie worden iedere twee jaar beoordeeld.

5 PAGINA 5 VAN DOELGROEP De doelgroep van bedrijven welke in aanmerking komen voor het Keurmerk Polyplast is de volgende: - Alle actieve leden van de branchevereniging Polyplast welke de kunststoffen actief bewerken en verwerken en een regulier lidmaatschap hebben binnen de branchevereniging Polyplast. Daarnaast zijn er leden van de branchevereniging Polyplast welke handelen in kunststof producten of toeleverancier zijn aan kunststofbewerkers. Deze leden komen niet in aanmerking voor het regulier lidmaatschap van de vereniging (en haar Keurmerk Polyplast), maar kunnen zich als buitengewoon lid of donateur aansluiten vanuit een gemeenschappelijk belang. 1.3 BEGRIPPEN EN DEFINITIES Afwijking ALV Audit Beroep Bevoegdheden Bezwaar Buitengewoon lid Commissie van Beroep Certificaat Keurmerk Polyplast Niet voldoen aan een gespecificeerde eis Algemene Leden Vergadering, waaraan het bestuur in een jaarlijks te houden jaarvergadering over het gevoerde en toekomstige beleid verantwoording aflegt aan de verzamelde (reguliere en buitengewone) leden. Systematische en onafhankelijk onderzoek om te bepalen of volgens het opgestelde systeem wordt gewerkt en of het systeem voldoet aan de eisen van de organisatie Beroep, aangetekend bij de Commissie van Beroep, nadat de kunststofbewerker of belanghebbende het niet eens was met de beslissing op het bezwaar ingediend bij het bestuur van Polyplast. Omschrijving van de rechten om binnen het omschreven functiegebied actie te nemen en de daarvoor benodigde middelen (geld, menskracht, materiaal) aan te wenden Bezwaar, aangetekend bij het bestuur van Polyplast, over de besluiten tot (niet) verlening, waarschuwing en intrekking van het Keurmerk Polyplast o.b.v. het inspectieschema van het Keurmerk Polyplast. Een bij de branchevereniging aangesloten bedrijf dat zelf geen bewerker is van kunststoffen, maar wel belangen heeft in de branche of een bewerker die niet binnen de reguliere termijnen kan voldoen aan de eisen uit het reglement Keurmerk Polyplast. De beroepscommissie van Polyplast. Een namens het bestuur van Polyplast uitgereikt certificaat op naam van de keurmerk houder welke geldig is voor de op het certificaat aangegeven vestigingen. Nevenvestigingen welke tussentijds door oprichting of overname aan het certificaat moeten worden toegevoegd dienen daarvoor apart getoetst / gecontroleerd te worden op invulling van de eisen. Na deze initiële beoordeling kunnen de nevenvestigingen meedraaien op het certificaat en de toetsingstermijn van de hoofdvestiging mits daarvan op de hoofdvestiging de relevante bewijzen kunnen worden ingezien. Certificatie Contract Controleur Indien een nevenvestiging reeds zelfstandig gecertificeerd was (zonder lopende afwijkingen), kan deze (tegen administratiekosten) worden toegevoegd aan het certificaat van een hoofdvestiging. Schriftelijke verklaring, doorgaans, maar niet altijd, bedoeld als bewijsstuk voor de kwaliteit van een bedrijf, dienst of product. Overeengekomen eisen tussen een derde en een klant Een onafhankelijk en deskundig persoon welke door het bestuur van Polyplast is aangesteld om de tweejaarlijkse controles uit te voeren op nale-

6 PAGINA 6 VAN 32 ving van de gestelde eisen vanuit het Keurmerk Polyplast. Controle rapport Feitelijke rapportage van bevindingen aangaande het voldoen aan de gestelde eisen (ISO, VCA en DVS). Corrigerende maatregel Maatregel die wordt genomen om de oorzaken van een bestaande afwijking, gebrek of een andere ongewenste situatie te elimineren om herhaling te voorkomen DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren Hoofdvestiging - Houder van het certificaat waarvoor in eerste instantie het keurmerk is aangevraagd. - Houder van het hoofdcertificaat waaraan gelijktijdig of later (middels extra beoordelingen) aanvullende vestigingen zijn toegevoegd. Instructie Werkplekgebonden beschrijving van de te hanteren uitvoerings-, bedienings- of controlemethoden ISO ISO-9001 Kalibratie Keuring Klacht Klant NEN Nevenvestiging NNI Normbeheerder PBM Preventieve maatregel Product Register Registratie Reglement Keurmerk Polyplast International Standards Organisation Internationale standaard voor organisatiekwaliteit. Meest actuele versie is 2008+c1:2009 (versie een kleine correctie doorgevoerd op de referentietabel inzake verwijzingen naar de ISO norm voor milieu). Vaststellen van de meetafwijking van een meetmiddel ten opzichte van een standaard Activiteiten zoals meten, onderzoeken, beproeven of schatten van één of meer kenmerken van een product of dienst en het vergelijken van de resultaten daarvan met de gespecificeerde eisen om vast te stellen of overeenkomstigheid voor elk kenmerk is bereikt Elk feitelijke of vermeende tekortkoming of afwijking die door een opdrachtgever, onderaannemer of toeleverancier wordt gemeld Persoon, ander bedrijf of instantie waarvoor de organisatie werkzaamheden in opdracht uitvoert Nederlandse Norm, welke wordt vastgesteld door het NNI (Nederlands Normalisatie Instituut). Een vestiging, welke organisatorisch gelieerd is aan een specifieke reeds gecertificeerde hoofdvestiging, waarop het Keurmerk Polyplast van toepassing is. Een nevenvestiging kan maar aan één hoofdvestiging toebehoren. Nederlands Normalisatie Instituut welke de verschillende NEN normen vaststelt (normen uit eigen land en vertalingen van internationale normen). De onafhankelijke en deskundige persoon welke door het bestuur van Polyplast is aangewezen om het Keurmerk reglement actueel te houden Persoonlijke Beschermings Middelen die aan de werknemer ter beschikking worden gesteld om de gevolgen van een ongeval op de werkplek te verminderen Maatregel die wordt genomen om de oorzaken van een mogelijke afwijking, gebrek of andere ongewenste situatie te elimineren om het optreden daarvan te voorkomen Basismaterialen verbonden door middel van verbindingstechnieken Document dat overzicht geeft van in het bedrijf aanwezige documenten Vastlegging van waarnemingen of waarden Overzicht van eisen (dit document, inclusief bijlagen) waaraan een keurmerkhouder zicht moet conformeren om in aanmerking te komen voor uitgifte van het Keurmerk Polyplast.

7 PAGINA 7 VAN 32 Regulier lidmaatschap Taken TBV Vakbekwaamheid Verantwoordelijkheden VCA Lidmaatschap van een kunststofbewerkend bedrijf wat binnen de gestelde termijnen voldoet/blijft voldoen aan de in het keurmerk gestelde eisen. Activiteiten waarvan de uitvoering aan een bepaalde medewerker is opgedragen Afkorting van Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden Aantoonbaar bewijs van vakmanschap. De houder van het Keurmerk Polyplast, dient middels het overleggen van een planning aantoonbaar te maken hoeveel gelijktijdige projecten worden uitgevoerd. Op basis van dit aantal projecten moet zij kunnen aantonen dat op elk project minimaal één persoonsgecertificeerd lasser (conform de relevante DVS eisen) aanwezig is. Het bedrijf dient een register te bewaken van zijn vakbekwaamheid en voor voldoende borging / vervangbaarheid te zorgen. De (resultaten van ) handelingen en beslissingen waarvoor een bepaalde medewerker aanspreekbaar is en/of rekenschap moet (kunnen) afleggen VGM Checklist Aannemerij (VGM = veiligheid, gezondheid en milieu). Meest actuele versie van de norm is 2008, versie 5.1. Overige definities: zie het onderdeel Termen en Definities uit de NEN ISO 9001 norm en Bijlage met Afkortingen definities - begrippen uit de norm VCA.

8 PAGINA 8 VAN 32 2 Taken en verantwoordelijkheden 2.1 ORGANISATIE VAN DE BRANCHEVERENIGING POLYPLAST De branchevereniging Polyplast heeft zich als volgt georganiseerd: Ledenvergadering Bestuur Secretariaat Controleur Technische Commissie PR Commissie Kas Commissie Beroepscommissie Het bestuur houdt zich het recht voor om in voorkomende gevallen naast de bovengenoemde commissies tijdelijk een extra commissie aan te wijzen welke zich bezighoudt met een specifiek onderwerp Ledenvergadering De Ledenvergadering is het hoogste orgaan in de vereniging, en bestaat uit alle gewone en buitengewone leden. Zij oefenen door middel van het stemrecht zeggenschap uit. Donateurs kunnen op uitnodiging aanwezig zijn op de vergadering, maar hebben geen stemrecht Bestuur Het orgaan wat verantwoordelijk is voor het besturen van de vereniging, aansturing van de aan de commissies toegewezen projecten en het behandelen van bezwaar. Daarnaast vormt zij zich een oordeel over de onderwerpen welke relevant zouden kunnen zijn of worden voor de branchevereniging Polyplast. Het bestuur legt over het gevoerde beleid verantwoording af aan de leden tijdens de jaarvergadering. Het doel is een optimale belangenbehartiging van de branchevereniging, rekening houdend met in- en externe ontwikkelingen. Het bestuur wordt middels verkiezing door de leden vastgesteld. Het bestuur verplicht zich tot: 1. Het actueel houden van de documenten Vereisten bij het voeren van het keurmerk Polyplast, Certificatiereglement Keurmerk Polyplast en de documenten die hierin vernoemd zijn. Wijzigingsvoorstellen worden door werkgroepen binnen de Technische Commissie van de vereniging Polyplast behandeld en deze worden geaccordeerd door het Bestuur. De leden worden d.m.v. geïnformeerd dat er gewijzigde documenten op geplaatst zijn; 2. Het actueel houden van de website 3. Toezicht houden op de leden die bevoegd zijn tot het dragen van het keurmerk Polyplast; 4. Bekrachtiging voor het aanwijzen van de controleurs door de Technische Commissie; 5. Uitgeven certificaten Keurmerk Polyplast; 6. Aanstellen controleur voor uitvoering van Keurmerk Polyplast controles; 7. Het inplannen van de controlebezoeken; 8. Beheren van het Keurmerk Polyplast; 9. Toezicht op de naleving van de eisen volgens het Keurmerk Polyplast; 10. Bereiken van acceptatie en waardering van het Keurmerk Polyplast door promotie en publiciteit.

9 PAGINA 9 VAN Secretariaat Het secretariaat heeft tot doel het bestuur (en de commissies) in haar dagelijkse taken te ondersteunen, middels organisatie en verslaglegging van vergaderingen en het actief formuleren en ondersteunen van relevante projecten. Het secretariaat ziet (voor bedrijven welke ISO/VCA gecertificeerd zijn) toe op tijdige toezending van onderliggende ISO en VCA bedrijfscertificaten, alsmede controle op de relevante persoonscertificatie en bedrijfscertificatie inzake het DVS Controleur Een door het bestuur aan te wijze onafhankelijke persoon welke, in het belang van de instandhouding van het Keurmerk Polyplast, controles uitvoert op het naleven van de norm: Keurmerk Polyplast. Hierbij wordt ingezoomd op de verplicht gestelde onderdelen uit de ISO en/of VCA, en de vakbekwaamheidseisen vanuit de DVS. De stippellijnen in het organigram benadrukken de onafhankelijke positie van de controleur. Daarnaast geldt het volgende: De controleur rapporteert aan de voorzitter van het Bestuur van Polyplast. Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, stelt de controleur zich in verbinding met het Bestuur van Polyplast als het om algemene zaken gaat. Indien het om inhoudelijke zaken gaat wordt de Technische Commissie van Polyplast ingeschakeld. Het advies van het Bestuur of Technische Commissie van Polyplast is bindend. De controleur is een afgevaardigde van het Bestuur van Polyplast. De controleur is geen lid van de vereniging Polyplast. Indien er sprake is van belangenverstrengeling van de controleur en het lid kan er geen audit plaats vinden. Het bestuur vergadert minimaal één keer per jaar met de controleur(s) Beroepscommissie inzake Keurmerkreglementen De beroepscommissie behandelt alle beroepen aangaande beslissingen op bezwaren waarover het bestuur zich reeds uitgesproken heeft. Deze commissie heeft een vaste samenstelling (minimaal één bestuurslid en lid TC) waaraan, om tot een weloverwogen oordeel te komen, nog gewone leden aan toegevoegd kunnen worden. Het vaste deel van de beroepscommissie wordt telkens voor 2 jaar aangewezen door het bestuur. De stippellijn in het organigram symboliseert de onafhankelijkheid van deze commissie Technische Commissie De TC (Technische Commissie) is verantwoordelijk voor het inhoudelijk beoordelen van technische aspecten (b.v. wetswijzigingen) welke voor de branchevereniging relevant zijn. Daarnaast ondersteunt de TC de leden inhoudelijk bij technische vragen rondom productie en ver-/bewerkingstechnieken. De TC verplicht zich tot: 1) Het beantwoorden van technische vragen van de keurmerk controleurs; 2) Het informeren van de controleurs over ontwikkelingen t.a.v. markt, wetgeving, opleidingen, nieuwe technieken; 3) De benoeming van bevoegde controleurs, wat bekrachtigd wordt door het bestuur; 4) Toetst inhoudelijk of de eisen van het Keurmerk Polyplast conform de wet- en regelgeving zijn; 5) Verstrekt aan de leden basisinformatie om de eisen van het Keurmerk Polyplast in te vullen; 6) Distributie van de eisen van het Keurmerk Polyplast bij wijzigingen PR Commissie De PR (Public Relations) commissie van branchevereniging Polyplast houdt zich bezig met in- en externe promotie van de vereniging, de branche, het Keurmerk, alsmede de belangenbehartiging in algemene zin.

10 PAGINA 10 VAN Kas Commissie De Kascommissie ziet toe op een gezonde financiële huishouding van de branchevereniging. Eens per jaar controleert de commissie de boekhouding en adviseert de leden over het verlenen van décharge aan het bestuur Geheimhoudingsverklaring controleur De door het bestuur aangewezen controleur tekent voor aanvang van de werkzaamheden een geheimhoudingsverklaring met onderstaande teksten. 1. Ondergetekende is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van informatie die door de branchevereniging Polyplast en leden als geheim, danwel vertrouwelijk is gekwalificeerd. 2. Ondergetekende is niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan hem in het kader van zijn werkzaamheden voor de branchevereniging Polyplast ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. 3. Tenzij daartoe door de branchevereniging Polyplast voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal ondergetekende de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van de branchevereniging Polyplast en haar leden, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Ondergetekende zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 4. Ondergetekende zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden. Voor akkoord getekend door: Datum:

11 PAGINA 11 VAN 32 3 Lidmaatschap en aanmelding 3.1 LIDMAATSCHAP POLYPLAST Het Keurmerk Polyplast is een branchekeurmerk voor bewerkers van thermoplastische kunststoffen met industriële toepassing. De branchevereniging behartigt de belangen van 2 soorten leden: - Bewerkers en verwerkers van kunststoffen - Handelaren en toeleveranciers in de kunststoffen keten Daarnaast kunnen andere belanghebbenden, betrokkenen of geïnteresseerden zich als donateur aanmelden. De branchevereniging heeft tot doel: - de toepassing van technische kunststoffen te bevorderen, - de samenwerking tussen de leden te bevorderen, - de gezamenlijke belangen van de leden te behartigen. In dat kader treedt Polyplast ook namens haar leden naar buiten in aangelegenheden die daarvoor geschikt worden geacht. Denk daarbij aan deelname in verschillende overlegstructuren met bijvoorbeeld overheid, collega-branches etc. Activiteiten Om deze doelen te bereiken organiseert Polyplast niet alleen bijeenkomsten, lezingen en promotie activiteiten, maar zijn er ook vaste werkgroepen (zoals de PR-commissie en de Technische Commissie) ingesteld. Daarnaast worden er waar nodig werkgroepen op ad hoc basis gecreëerd. Alle werkgroepen richten zich op voor de leden belangrijke onderwerpen en ontwikkelingen in de branche die relevant zijn Regulier lidmaatschap Men kan zich aanmelden voor het regulier lidmaatschap van Polyplast door gebruik te maken van de aanmeldingsprocedure. Als regulier lid moet men voldoen aan de in het keurmerk gestelde eisen t.a.v. kwaliteits- en veiligheidsmanagement. Dit kan aantoonbaar gemaakt worden door certificatie of door het inrichten van een eigen managementsysteem. Daarnaast moet voldaan worden aan de opleidingseisen m.b.t. persoonscertificatie. Binnen een jaar na toetreding als lid, dient het bedrijf het Keurmerk verkregen te hebben. Lukt dat niet, dan gaat het bedrijf over naar de categorie buitengewone leden Buitengewoon lidmaatschap Handelaren en toeleveranciers in de kunststoffen keten kunnen zich ook aansluiten bij de vereniging als buitengewoon lid. Zij voeren geen montage of installatie activiteiten uit en kunnen daarvoor derhalve ook niet als bedrijf of persoon gecertificeerd worden. Ook reguliere leden, zonder keurmerk, vallen in deze categorie Donateurs Andere belanghebbenden, betrokkenen of geïnteresseerden kunnen zich als donateur aanmelden. 3.2 AANMELDINGSPROCEDURE In de statuten zijn alle voorwaarden vastgelegd met betrekking tot het aangaan en beëindigen van het lidmaatschap, contributie etc.. Een informatieverzoek kan gericht worden aan het secretariaat van Polyplast, via onder achterlating van de contactgegevens, of door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen en te verzenden.

12 PAGINA 12 VAN 32 Een aanmelding wordt doorgegeven aan het bestuur en in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken. In de regel neemt daarna één van de bestuursleden contact op met het potentiële lid om vragen te beantwoorden en verder te informeren over de gang naar het lidmaatschap. Hierna wordt de aanvraag voorgelegd aan de leden, zij beslissen gezamenlijk over de definitieve toetreding van nieuwe leden. Bij een akkoord, wordt het nieuwe (buitengewone) lid uitgenodigd om bij de eerstvolgende ledenvergadering aanwezig te zijn en krijgt daar de ruimte om zichzelf en het bedrijf in een korte presentatie voor te stellen. Ter informatie: Op de website zijn de statuten te vinden. 3.3 KOSTEN VAN KEURMERK CONTROLES De kosten voor de uitvoering van de keurmerk controles hangen af van de volgende criteria: 1) Het aantal werknemers in het bedrijf; 2) Het wel of niet in bezit zijn van het ISO 9001-certificaat; 3) Het wel of niet in bezit zijn van het VCA*- of VCA**-certificaat. De prijs per dag (8 uur) van de auditor is 850,-, inclusief kilometerkosten en/of verblijfskosten. Een dag bestaat uit twee dagdelen en er wordt minimaal 4 uur in rekening gebracht, via de Polyplast vereniging. Tabel met aantal benodigde te besteden auditdagen per twee jaar (inclusief rapportage). Aantal medewerkers Geen ISO 9001-certificaat en geen VCA- ISO of VCAbedrijfscertificaat Zowel ISO als VCAbedrijfscertificaat 0-5 gemiddeld per jaar (eigen - en ingeleende medewerkers) bedrijfscertificaat 2 1, , , ,5 2,5 100 > 4 3 Via secretariaat. Bewaking op basis van certificaten.

13 PAGINA 13 VAN 32 4 Controles en certificaatverlening Om in aanmerking te komen voor het regulier lidmaatschap van Polyplast dient voldaan te worden aan de systeem- en opleidingseisen welke worden vastgelegd in de Voorschriften Keurmerk Polyplast (zie bijlage 2). 4.1 KEURMERK POLYPLAST PROCESSCHEMA Flowchart toekenning Keurmerk Polyplast Polyplast Lid ISO-9001 certificaat aanwezig? JA VCA certificaat aanwezig? JA NEE NEE ISO-9001 certificaat reeds aanwezig of in aanvraag? OF kwaliteit- /veiligheidshandboek dat voldoet aan Polyplast eisen VCA certificaat reeds aanwezig of in aanvraag? OF kwaliteit- /veiligheidshandboek dat voldoet aan Polyplast eisen 1) Insturen geldig ISO-9001 systeemcertificaat OF Keurmerk audit Insturen geldig VCA - systeemcertificaat OF Keurmerk audit Lascertificaten DVS-2212 / NEN 7200 aanwezig? NEE Lassers certificeren volgens DVS-2212 / NEN-7200 JA Review (door TC) * ISO-9001/VCA certificaten of Oordeel keurmerkaudit * Las certificaten Toekenning Polyplast Keurmerk 1) bij alleen werkplaats werkzaamheden is geen VCA-certificaat benodigd.

14 PAGINA 14 VAN BEHEER VAN ONDERLIGGENDE NORMEN (ISO-VCA-DVS-NEN7200) Het bestuur van het Keurmerk Polyplast zal het keurmerk Polyplast (laten) aanpassen aan gewijzigde omstandigheden, zoals wijzigingen in onderliggende normen (ISO, VCA en DVS). Dit gebeurt als volgt: 1. Beoordeling gewijzigde wet- en regelgeving en toepasselijke normen: o De extern normbeheerder beoordeelt de mogelijke impact van op handen zijnde norm wijzigingen (ISO-9001 en VCA). o De TC beoordeelt de mogelijke impact van op handen zijnde norm wijzigingen (DVS en NEN7200). 2. Informeren van het bestuur middels een concreet uitgewerkt wijzigingsvoorstel. 3. Accorderen wijzigingsvoorstel door bestuur 4. Communicatie wijziging en overgangstermijnen aan de leden Overgangstermijnen Met betrekking tot overgangstermijnen wordt het volgende aangehouden: Normbeheer De normbeheerder (welke wordt aangestuurd door het bestuur van het keurmerk Polyplast) komt binnen 3 maanden na het verschijnen van een nieuwe norm met het wijzigingsvoorstel voor het keurmerk Polyplast. Het is wenselijk dat dit voorstel vervolgens binnen 3 maanden in haar definitieve vorm door het bestuur geaccordeerd wordt. De totale doorlooptijd van stappen (zie hierboven) is daarmee maximaal 6 maanden. Wijzigingen en overgangstermijnen voor aangesloten Keurmerkhouders - Voor reeds ISO-9001 en/of VCA gecertificeerde bedrijven worden de in de nieuwe norm gecommuniceerde overgangstermijnen aangehouden. Over het algemeen is dit de lopende certificatieperiode. - Voor bedrijven die middels een nieuwe certificatie aan de eisen willen gaan voldoen voor ISO-9001 en/of VCA worden de in de nieuwe norm gecommuniceerde overgangstermijnen aangehouden. Over het algemeen is dit een periode van een half jaar. - Voor bedrijven die middels een eigen (niet gecertificeerd) kwaliteits- en veiligheidsmanagement systeem willen voldoen aan de eisen, geldt dat zij een half jaar de tijd krijgen hun kwaliteits- en veiligheidsmanagement systeem aan de nieuwe eisen aan te passen, of hiertoe een nieuw systeem op te zetten. Hiervoor dienen de gestelde normelementen uit de ISO-9001 en VCA als leidraad gebruikt worden. Zie bijlage 2 van dit document. - Voor DVS en NEN7200 worden de in de nieuwe norm gecommuniceerde overgangstermijnen aangehouden. Over het algemeen is dit de lopende certificatieperiode. Bedrijven dienen te beschikken over een (digitale) versie van de betreffende normen. Hieronder wordt verwezen naar externe links om normen aan te schaffen: ISO-9001: VCA: DVS-2212: NEN7200: POLYPLAST CONTROLES (TWEE-JAARLIJKS) VOOR BEDRIJVEN ZONDER ISO/VCA Doel van de controles welke om het jaar gehouden worden is om na te gaan of aan de in het keurmerk opgenomen verplichtingen (normatief auditen) feitelijk voldaan wordt, zonder daarbij op dat moment inhoudelijk bedrijfsadvies af te geven.

15 PAGINA 15 VAN 32 Aanbevelingen worden alleen gegeven indien de kans bestaat dat de invulling van normelementen zodanig dreigt te verslappen dat er het risico bestaat dat bij een volgende audit niet meer aan de verplichtingen wordt voldaan hetgeen in de toekomst zal leiden tot lichte of zware afwijkingen. Op andere zaken worden geen aanbevelingen gedaan. Polyplast zal, indien verstrekking van het Keurmerk niet plaats vindt op basis van behaalde ISO-9001 en/of VCA certificaten, elke 2 jaar een inhoudelijke controle audit op locatie laten uitvoeren. De kosten van deze audit komen voor rekening van het gecontroleerde bedrijf. De controle bestaat uit een systeemaudit, uit te voeren door een Lead-Auditor (of gelijkwaardig) en een praktijkcontrole, uit te voeren door een technisch deskundige. Het controleplan wordt samengesteld op basis van beide onderdelen. De praktijk controle wordt uitbesteed aan een externe auditor (van de TUV). Kosten hiervoor worden apart in rekening gebracht. De controleur stelt een rapport op van het controlebezoek op basis van een standaard checklist. Tegen het einde van het bezoek koppelt de controleur de bevindingen terug aan het bedrijf en stelt vast welk advies aan het bestuur van Polyplast zal worden uitgebracht. Dit kan zijn: a. Voorstel tot certificatie (zonder voorwaarden) b. Voorstel tot certificatie onder voorbehoud c. Afwijzing certificatie Ad. A. Indien een advies tot certificatie zonder voorwaarden wordt afgegeven, zal het rapport zonder afwijkingen worden gepresenteerd aan het bestuur van Polyplast, welke onder normale omstandigheden zal besluiten tot verlenging of uitreiking van het certificaat. Ad B. Een advies tot certificatie onder voorbehoud wordt afgegeven indien er één of meerdere lichte of zware afwijking geconstateerd wordt, die normaal gesproken binnen de gestelde termijnen afgehandeld kunnen worden. Ad. C. Een advies tot afwijzing van certificatie wordt gegeven indien de organisatie met normale inspanningen niet op korte termijn (binnen 12 weken) zal kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Een organisatie zal op zijn vroegst 6 maanden na de oorspronkelijke controle datum weer opnieuw het keurmerk kunnen aanvragen. Het bestuur zal de toekenning van het Keurmerk bekrachtigen met een certificaat. 4.4 VAKBEKWAAMHEID CONTROLEUR KEURMERK POLYPLAST Deze controleur heeft minimaal de volgende ervaring: - Certified Lead Assessor ISO > 5 jaren praktische ervaring m.b.t. VCA en ISO-9001 certificatie - Ruime ervaring bij maakbedrijven/in de branche - Ruime veiligheidskundige ervaring m.b.t. Bedrijfs-, functionele- en situationele risico s 4.5 GEHEIMHOUDINGSVERKLARING CONTROLEUR KEURMERK POLYPLAST De controleur is aangesteld door het bestuur van de branchevereniging Polyplast en brengt haar rapporten uit aan de keurmerk houder (het bedrijf) en het bestuur. Op geen enkele wijze zal de controleur deze of andere informatie, verkregen uit bedrijfsbezoeken, overdragen aan derden.

16 PAGINA 16 VAN CONTROLE RAPPORTAGE De controle rapportage is gebaseerd op een checklist met daarin de normelementen welke worden getoetst in de volgorde zoals deze in de norm voorkomen. Daarbij worden eerst de (algemene) organisatorische ISO-9001 normelementen behandeld, gevolgd door de VCA normelementen. Toetsing van het voldoen aan vaktechnische bekwaamheidseisen voor kunststof lassen, vindt plaats via externe technische controles op werkstukken door de TUV. De audit wordt afgesloten met een presentatie van de voorlopige bevindingen aan vertegenwoordigers van het bedrijf. De rapportagetermijn is vervolgens gesteld op 3 weken ( 15 werkdagen). Hierbij kan de controleur in de tussentijd in overleg treden met het bestuur van Polyplast, om tot overeenstemming te komen over de gradatie of inhoud van bevindingen. De definitieve rapportage wordt gelijktijdig zowel aan het bedrijf als aan het bestuur van Polyplast toegezonden. De inhoud en opmaak van de rapportage/keurmerk checklist is weergegeven in bijlage 3 van dit document. 4.7 NON-CONFORMITIES Op basis van de feitelijke bevindingen wordt de rapportage vastgesteld. Het uiteindelijke advies over het voldoen aan de Keurmerk vooraarden is weergegeven in paragraaf 4.3. Bij het uitschrijven van afwijkingen wordt de volgende verdeling aangehouden: - Zware afwijking/major non-conformity: een element is in zijn geheel niet conform de gestelde eisen in de norm vormgegeven danwel ingevoerd. Een Major-NC dient binnen 12 weken na vaststelling hiervan (bezoekdatum) te worden afgehandeld middels het standaard sjabloon voor afhandeling van afwijkingen. Een major NC betekent dat de status van certificatie tijdelijk wordt aangehouden totdat uitdrukkelijke beoordeling en nacontrole van effectiviteit van genomen maatregelen door de controleur heeft plaats gevonden. - Lichte afwijking/minor non-conformity: een element is gedeeltelijk niet conform de gestelde eisen in de norm vormgegeven danwel ingevoerd. De bedoeling/geest van het verplichte norm element wordt niet behaald. Het bedrijf krijgt 12 maanden de tijd de afwijking effectief te herstellen en hiervan de resultaten aan het bestuur terug te koppelen. Een Minor NC heeft geen gevolgen voor de status van certificatie. Een minor NC kan (indien deze langere tijd open staat, en het bedrijf geen bevredigende maatregelen neemt) worden opgeschaald naar Major NC. Het secretariaat bewaakt de afhandeltermijnen van de afwijkingen. (Aspirant) Leden dienen het bewijs voor afhandeling van afwijkingen toe te sturen aan het secretariaat. 4.8 VERLENEN, WAARSCHUWEN EN INTREKKEN VAN HET KEURMERK POLYPLAST Het proces van het (al dan niet onder voorwaarden) verlenen van het Keurmerk is reeds beschreven in paragraaf 4.3. Een auditor kan daarnaast besluiten tot het geven van een aanbeveling in het licht van mogelijke toekomstige afwijking(-en). Het bestuur kan op aangeven van het secretariaat of de keurmerk controleur besluiten tot het geven van een waarschuwing in de volgende gevallen: - Indien een bedrijf zich niet houdt aan de tijdige afhandel termijn van een afwijking (licht of zwaar). Aan te leveren bij het secretariaat. - Indien een bedrijf niet tijdig de onderbouwende certificaten instuurt aan het secretariaat. - Indien een bedrijf naar beoordeling van de keurmerkcontroleur onvoldoende inhoud heeft gegeven aan een eis tot verbetering in de vorm van een lichte of zware afwijking. Het bestuur kan besluiten tot intrekking van het Keurmerk Polyplast. Zij kan dit slechts doen na het geven van ten minste 1 waarschuwing waarin een concrete einddatum is gesteld. Indien deze datum

17 PAGINA 17 VAN 32 zonder het gewenste resultaat is verstreken zal het bestuur haar voornemen tot intrekking schriftelijk aan het bedrijf bekend maken. Opmerking: indien door een certificerende instelling aan bedrijven (m.b.t. ISO-9001 of VCA certificaten) een waarschuwing is gegeven of het certificaat daadwerkelijk is ingetrokken, dient het bedrijf het bestuur van Polyplast hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. 4.9 GELDIGHEIDSDUUR De geldigheidsduur van het Keurmerkcertificaat betreft 24 maanden. Oftewel elke 2 jaar zal het bestuur van de vereniging vaststellen of aan de eisen voldaan wordt. Dit geschiedt middels: - De rapportages van de keurmerkcontroleur - Beoordeling van tijdige toezending van onderliggende ISO-9001 en VCA certificaten. Op basis van deze beoordeling wordt het Keurmerk toegekend/verlengd LOGOGEBRUIK Indien een lid voldoet aan de eisen van het Keurmerk voldoet mag deze het logo hiertoe voeren op haar: - website - briefpapier - voertuigen - enz Het logo Keurmerk Polyplast is geregistreerd in het Benelux Merkenregister. Het logo mag alleen ten aanzien van diensten m.b.t. bewerking van thermoplastische kunststoffen gebruikt worden. Het Bestuur van Polyplast gebruikt het logo van het Keurmerk Polyplast op het certificaat. Onder het logo van het Keurmerk Polyplast wordt de tekst Uitgegeven door de Branchevereniging Polyplast geplaatst. Het Polyplast-logo mag slechts gebruikt worden indien ook de naam en het beeldmerk van de vereniging Polyplast worden gebruikt. Voorschriften voor uitvoering van het Keurmerk Polyplast - Het logo kan worden afgedrukt in kleur, of geheel in zwart. - Afmetingen: minimale hoogte 20 mm, minimale breedte 20 mm. De branchevereniging zal tegen wederrechtelijk gebruik van het logo of het misbruik daarvan, waaronder te verstaan het opnemen van het Polyplast-beeldkeurmerk op documenten, waarmee ten onrechte de indruk wordt gewekt dat deze betrekking hebben op activiteiten of dienstverlening vallende onder Polyplast certificatie volgens het Keurmerk Polyplast, optreden.

18 PAGINA 18 VAN 32 5 Bezwaar en beroep 5.1 BEZWAAR- EN BEROEPSPROCEDURE Een bedrijf kan als volgt protest aantekenen tegen een beslissing: 1. Indienen bezwaarschrift bij het bestuur van de vereniging en indien hier een ongewenst resultaat uit volgt bestaat er de mogelijkheid tot het 2. Aantekenen van beroep bij de beroepscommissie van de vereniging De uitspraak van de beroepscommissie is bindend. 5.2 BEZWAARPROCEDURE Tegen een beslissing over het niet-verlenen, intrekken en waarschuwen van het Keurmerk kan door de onderneming binnen een maand na verzending van het besluit middels een aangetekend schrijven bezwaar gemaakt worden bij het bestuur van Polyplast. Het bezwaar dient gemotiveerd te zijn. Het indienen van het bezwaar heeft opschortende werking. Bij de beslissing op bezwaar kan het bestuur besluiten dat het indienen van beroep schorsende werking heeft. Indien tijdens de bezwaarprocedure de houdbaarheid van het Keurmerk door tijdsverloop eindigt, wordt het geacht te zijn verlengd tot de datum van de uitspraak op het bezwaar. Daarmee blijft er ook sprake te zijn van controlebezoeken inzake het voldoen aan eisen van het Keurmerk. 5.3 BEROEPSPROCEDURE Tegen een beslissing op het bezwaar kan door de onderneming binnen een maand bij aangetekend schrijven beroep worden ingesteld bij de Beroepscommissie. Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking. 5.4 REGISTER KEURMERKHOUDERS EN VERVALLEN CERTIFICATEN Op de website van de vereniging Polyplast wordt een actueel register gevoerd van reguliere leden, aangesloten leden, donateurs en bedrijven met vervallen certificaten. 5.5 CONSEQUENTIE INTREKKING POLYPLAST KEURMERK Na het onherroepelijk worden van het besluit tot intrekken van het Keurmerk wordt de registratie van de onderneming van de Polyplast website verwijderd en dienen logo s binnen een redelijke termijn (3 maanden) te worden verwijderd van commerciële uitingen (zoals bij 4.8 beschreven). Indien na die tijd nog steeds het logo wordt gevoerd, kan het bestuur overgaan tot het nemen van aanvullende maatregelen. Eén jaar na datum van onherroepelijke intrekking kan het Keurmerk Polyplast opnieuw aangevraagd worden. 5.6 VERVALLEN POLYPLAST KEURMERK Het Keurmerk Polyplast vervalt: a. bij beëindiging van de onderneming b. bij surseance van betaling en/of faillissement c. bij wijziging van de rechtsvorm d. bij het niet-tijdig uit laten voeren van de twee-jaarlijkse (vervolg)inspectie e. door opzegging van het lidmaatschap door de onderneming f. door intrekking n.a.v. het niet tijdig/correct afwerken van Non-conformities.

19 PAGINA 19 VAN COMMUNICATIE VAN WIJZIGINGEN Dit reglement is vastgesteld onder het voorbehoud dat er geen sprake is van strijdigheid met weten/of regelgeving. Toekomstige wijzigingen in wet- en/of regelgeving die consequenties hebben voor de inhoud van dit reglement worden geacht rechtstreeks hierin door te werken. De wijzigingen worden gepubliceerd op de website van Polyplast en zullen bij de eerstvolgende aanpassing van het reglement worden doorgevoerd. 5.8 KLACHTBEHANDELING Klacht/Suggestie Registratie secretariaat Polyplast Ontvangstbevestiging (naar indiener) Screening door Klachtencommissie (Bestuur Polyplast en Voorzitter Technische Commissie) Wel noodzakelijk Externe deskundigheid Inwinnen extern advies Niet noodzakelijk Behandeling klacht/ suggestie Wel wenselijk Uitbrengen advies Documenten/ Procedures wijzigen? Niet wenselijk Uitbrengen standpunt Registratie afhandeling Secretariaat Polyplast Standpunt Bestuur Polyplast (naar indiener) Einde

20 PAGINA 20 VAN 32 6 BIJLAGEN 6.1 BIJLAGE 1: VOORSCHRIFTEN KEURMERK POLYPLAST Een aangesloten bedrijf dient zich te houden aan de volgende eisen inzake management van kwaliteit, veiligheid en vakbekwaamheid in de organisatie Voorschriften vanuit de ISO-9001 Onderwerp Onderdeel uit de ISO-9001 Beheersing van documentatie Beheersing van registraties * en Directiebeoordeling algemeen, c), d), e), f), g) input en output voor de beoordeling c) Personeel: bekwaamheid, bewustzijn en training a), b), e) Bepaling en beoordeling van producteisen c) zie DVS, a) zie DVS Inkoopproces, inkoopgegevens en verificatie van het ingekochte product 7.4.1, 7.4.2, Beheersing van productie en het leveren van diensten a), b), c), d) Beheersen van bewakings- en meetapparatuur 7.6 Klanttevredenheid Interne audits Bewaking en meting van producten Beheersing van afwijkende producten 8.3 Continue verbetering en corrigerende / preventieve maatregelen 8.5.1, 8.5.2, Voorschriften vanuit de VCA Onderwerp Onderdeel uit de VCA Aanstelling V&G-functionaris 1.2 VGM-structuur 1.3 Betrokkenheid top- en middelmanagement 1.5 Beoordeling management VCA-eisen 1.6 VGM-RIE 2.1 Taakrisico-analyse 2.2 Persoonlijke beschermingsmiddelen 2.4 Vakopleiding medewerkers 3.1 B-VCA 3.2 Bedrijfseigen VGM-voorlichting 3.5 Preventieve milieumaatregelen 6.1 Werkplekinspecties 8.1 Keuring materieel en middelen 10.2 Procedure ongevallen 12.1 Onderzoek ongevallen Voorschriften vanuit de DVS-2212 De DVS vormt de basiseis voor kwaliteitsborging en bevordering voor het vervaardigen, bewerken, verwerken, en monteren van thermoplasten. Het DVS verlag Taschenbuch DVS- merkblätter und Richtlinien, Fügen von Kunststoffen is het basisdocument voor het Keurmerk Polyplast. Bij een nieuwe uitgave van de DVS is deze direct van toepassing. 1. DVS 2212 bedrijfscertificaat: Het bedrijf dient een overzicht te maken met de onderdelen uit het DVS verlag Taschenbuch DVS- merkblätter und Richtlinien, Fügen von Kunststoffen welke van toepassing zijn voor de activiteiten die het lid uitvoert.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie

Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0. Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie Chex Liftkeuringen B.V Reglement R.1.0 Keuringen van liftinstallaties tijdens de gebruiksfase van de liftinstallatie 04 januari 2015 Pagina 1/6 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Toegepaste

Nadere informatie

SCIOS certificatieregeling

SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling SCIOS certificatieregeling is een kwaliteitsmanagementsysteem voor het uitvoeren voor inspectie- en onderhoudswerkzaamheden aan technische installaties.

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 1 september 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering in de Hulpmiddelenbranche (SKH) ENKH

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 3201

Wijzigingsblad BRL 3201 Wijzigingsblad BRL 3201 Het toepassen van specialistische instandhoudingstechnieken voor betonconstructies Wijzigingsdatum: 19 januari 2015 Techniekgebied H8: het repareren, onderhouden, versterken en

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk.

Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. 8. Richtlijn gebruik beeldmerk Betreffende het gebruik van en het toezicht op het bij het Benelux Merkenbureau ten name van de Stichting HKZ gedeponeerde collectieve HKZ-beeldmerk. Ter nadere uitwerking

Nadere informatie

Centraal College van Deskundigen VCA

Centraal College van Deskundigen VCA Centraal College van Deskundigen VCA Reglement Centraal College van Deskundigen VCA Doelstelling Artikel 1 Het Centraal College van Deskundigen VCA (CCVD-VCA, hierna te noemen: College) is conform artikel

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen

Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Beslissingsprotocol CKRD Bijlage 2 van het Reglement Centraal Kwaliteitsregister Dierenartsen Het bestuur van de KNMvD heeft op advies van de Stuurgroep Veterinair Kwaliteitsbeleid (VK) dit beslissingsprotocol

Nadere informatie

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR

BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR BRL 8001 2008-10-08 BEOORDELINGSRICHTLIJN voor het HortiQ kwaliteitssysteemcertificaat voor BEDRIJVEN IN DE KASSENBOUWSECTOR Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten

Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Informatie betreffende Keurmerk PDL voor Waren en Diensten Algemene informatie over het collectief merk PDL... 2 Reglement van het collectief merk PDL... 3 Toetsingscommissie... 5 Procedure aanvraag Keurmerk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vastgesteld conform artikel 12 Statuten door het bestuur op 5 juli 2017 2017 Stichting Perspectiefverklaring Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. versie 17.02 / 23 juni 2017 /

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL

REG03.V1 Status : GELDIG 27 mrt 06 Pagina : 1 van 10. Reglement voor het gebruik van het accreditatiemerk CCKL CCKL Pagina : 1 van 10 Reglement voor het gebruik van het CCKL Pagina : 2 van 10 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 2. Accreditatielogo en...3 3. Gebruik van het...3 3.1 Algemene regels...3 3.2 Documenten en promotiemateriaal...4

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN

PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN PROCEDURE REGISTRATIE ERKENNINGSREGELING NATIONAAL KEURMERK HULPMIDDELEN Datum van ingang: 12 februari 2015 Vrijgesteld voor gebruik tot: 1 januari 2016 Vastgesteld door: Code: Stichting Kwaliteitsbevordering

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor!

Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Kwaliteit en veiligheid binnen uw organisatie: NCK tekent er voor! Het doel van NCK B.V. is om voor bedrijven hun werkbaar en beheersbaar systeem om te zetten in een systeem- en/of procescertificaat waarbij

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t

H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t Schaakclub Purmerend H u i s h o u d e l ij k R e g l e m e n t ARTIKEL 1: LEDEN 1. Leden zijn natuurlijke personen die zich bij het bestuur hebben aangemeld en als zodanig zijn toegelaten. 2. Een natuurlijke

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d

Wijzigingsblad BRL 5023 d.d Het proces van het meten van trillingen Vastgesteld door CvD Bouwtechnische Diensten d.d. 18 oktober 2013. Aanvaard door de KOMO Kwaliteits- en Toetsingscommissie d.d. 20-11-2015. Bindend verklaard door

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Onderzoek: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel

Nadere informatie

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A.

Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Oosterhoutse Nieuwe Energie Coöperatie U.A. [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Oosterhout en opgericht

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Reglement Cliëntenraad Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant 1 oktober 2011 Reglement Cliëntenraad van Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Stichting Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant stelt conform

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Versie 01-01-2010 Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Spui 188 2511 BW Den Haag Postbus 19365 2500 CJ Den Haag T 070-3751777

Nadere informatie

Energie Coöperatie Boxtel

Energie Coöperatie Boxtel Energie Coöperatie Boxtel Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Algemeen 1.1 De Energie Coöperatie Boxtel [hierna: de coöperatie] is gevestigd te Boxtel en opgericht op 21 november 2012. 1.2 Het doel van

Nadere informatie

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers

Certificatiereglement. Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers Certificatiereglement Keurmerk Bemiddelingsbureaus Buitenlandse Werknemers 1 Inleiding Het certificatiereglement is onlosmakelijk verbonden met het certificatieschema Keurmerk Bemiddelingbureaus Buitenlandse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6

Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei / 6 Privacyreglement Synthese Synthese gaat overeenkomstig de Wet bescherming Persoonsgegevens (Wbp) zorgvuldig met uw medisch dossier om. In dit reglement leest u hoe we dat doen. Versie 1.0 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Gebruiksreglement logo s en certificaten

Gebruiksreglement logo s en certificaten Gebruiksreglement logo s en certificaten Dit reglement is eigendom van en betreft een onbeheerste versie. Wijzigingen en/of aanpassingen worden niet automatisch toegestuurd. Niets uit dit examenreglement

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG)

Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Huishoudelijk reglement Energie Coöperatie Gaasterland (ECG) Dit Huishoudelijk Reglement is opgesteld in overeenstemming met en in aansluiting op de statuten van Energiecoöperatie Gaasterland (ECG). Definities

Nadere informatie

6.4 DIRECTIEBEOORDELING

6.4 DIRECTIEBEOORDELING Pagina: van 7. DOEL PROCES Het systematisch beoordelen van de prestaties van de processen van HEWI Beheer B.V., waarbij gestreefd wordt naar het verkrijgen van gegevens voor prestatieverbetering van onze

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

PRIVACY REGLEMENT. Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan: 2Alline Re-integratie Management B.V. Postbus 16230 2500 BE s-gravenhage Paragraaf 1 Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt onder de hierna aangegeven begrippen en termen het volgende verstaan:

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam

Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert gevestigd te Rotterdam REGLEMENT OP HET GEBRUIK EN TOEZICHT OP HET COLLECTIEVE WOORDMERK RM, HET COLLECTIEVE BEELDMERK RM, EN HET COLLECTIEVE BEELDMERK VASTGOEDCERT GECERTIFICEERD Behorend bij de statuten van de Stichting VastgoedCert

Nadere informatie

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat)

Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Disciplinaire maatregelen (opschorten & intrekken certificaat) Info Disciplinaire maatregelen Versie 1.0 Pagina 1 of 5 1 Inleiding De gecertificeerde wordt geregistreerd in een openbaar register van het

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND

STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND STATUTEN VAN DE UNIE VAN BAPTISTENGEMEENTEN IN NEDERLAND Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 Art. 8 Naam, duur en plaats van vestiging Grondslag Doel Leden, aspirant-leden en geassocieerde

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Dit reglement is van toepassing op de afhandeling van klachten door OxHill7.

Dit reglement is van toepassing op de afhandeling van klachten door OxHill7. KLACHTENREGLEMENT OXHILL7 Strekking Dit reglement is van toepassing op de afhandeling van en door OxHill7. Definities Een schriftelijke uiting van ontevredenheid over OxHill7, medewerkers van OxHill7 en/of

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3

REGLEMENT KLACHTEN. snf.div Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 REGLEMENT KLACHTEN Vastgesteld door het bestuur d.d. 24 juni 2015 Wissenraet Van Spaendonck Tilburg B.V. Versie 3 snf.div.36-1 REGLEMENT KLACHTEN De Stichting Normering Flexwonen beheert een register van

Nadere informatie

Reglement Subsidiefonds Cultuur

Reglement Subsidiefonds Cultuur Reglement Subsidiefonds Cultuur Februari 2015 Reglement Subsidiefonds Cultuur Artikel 1. Definities 1.1 Apollo: Cultuurkoepel van de Universiteit Twente en beheerder van het fonds. 1.2 Algemene Vergadering

Nadere informatie

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7

Den Haag, 1 januari HH Reglement Versie 1.2. Pagina 1/7 Pagina 1/7 Pagina 2/7 Inhoudsopgave Algemene bepalingen 3 Artikel 1. Definities en afkortingen 3 Artikel 1. Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Artikel 2. Aanstelling 3 Artikel 3. Taak voorzitter en vice-voorzitter

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Gedragscode Privacy RRS

Gedragscode Privacy RRS Gedragscode ten behoeve van ritregistratiesystemen Gedragscode Privacy RRS Onderdeel van het Keurmerk RitRegistratieSystemen van de Stichting Keurmerk Ritregistratiesystemen (SKRRS) 7 november 2013 1 Inhoud

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND

UVON Gelderland Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND HUISHOUDELIJK REGLEMENT UVON GELDERLAND 1 1. Inleiding 1.1 De UVON is opgericht als vereniging in 1950. Tot 1 januari 2005 bestond er een landelijk UVON bestuur met regionale Lidverenigingen. 1.2 Overwegende

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1

Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 1.0.1 Keuring volgens NEN-EN-ISO/IEC 17020 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Toepassingsgebied 3 2. Normen, eisen en richtlijnen 3 2.1 Normen, en richtlijnen voor het product 3 2.2 Eisen aan de uitvoering van de keuring

Nadere informatie

versie 18-09-2015 Reglement en handleiding FOAB leden

versie 18-09-2015 Reglement en handleiding FOAB leden versie 18-09-2015 Reglement en handleiding FOAB leden In dit reglement/handleiding zijn in hoofdstuk 1 de volgende paragrafen opgenomen: 1. FOAB Keurmerk 2. Richtlijn gebruik Kiwa-beeldmerken 3. Informatie

Nadere informatie