bijlage: private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten aanvullend

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "bijlage: private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten aanvullend 19-02-2015."

Transcriptie

1 Ministerie van BZK en Koninkrijksrelaties De minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus EA DEN HAAG Referentie pp Onderwerp private kwaliteitsborging binnen de bouw toelatingscriteria instrumenten kwaliteitsborging - aanvullend Datum 19 februari 2015 Geachte heer Blok, In aanvulling op ons visiedocument van 17 februari jl. ontvangt u hierbij een nadere, puntsgewijze reactie op de toelatingscriteria voor instrumenten kwaliteitsborging. Wij motiveren de meest klemmende aspecten. Voor de primaire werking van instrumenten zien wij het ontbreken van de controleaspecten en bijbehorende eisen per type werk en gebruiksfunctie(s), bij voorkeur geregeld via een landelijke standaard, als hét grote gemis om kwaliteitsborging tot een succes te maken. Daarnaast achten wij het verstandig nog eens kritisch naar nut en noodzaak van criteria in de huidige opzet te kijken. Wij realiseren ons dat het Instituut voor Bouwkwaliteit nog geen definitief advies heeft uitgebracht. Dit is dan ook de reden dat wij tijdig, gemotiveerd, reageren. De kwartiermakers zullen wij ook een afschrift van deze brief verstrekken. Wij hopen dat u de informatie weegt in de ontwikkeling van uw beleid. Indien wij een verdere bijdrage kunnen leveren vernemen wij dit uiteraard graag. Met vriendelijke groet, Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. P.H.J. Plass M.I.M. algemeen directeur bijlage: private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten aanvullend Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. Leidenweg LD Arnhem Postbus BD Arnhem T F E I KvK Arnhem btw nr. NL B.01 ABN AMRO Bank IBAN NL67ABNA

2 Visie Private kwaliteitsborging binnen de bouw Toelatingscriteria instrumenten Aanvullend Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. P.H.J. Plass M.I.M. ir. M.G.M.A. Dumoulin Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. Leidenweg LD Arnhem Postbus BD Arnhem T F E I KvK Arnhem btw nr. NL B.01 ABN AMRO Bank IBAN NL67ABNA

3 Voorgestelde toelatingscriteria instrumenten Onderstaand geven wij een reactie op een aantal klemmende punten geformuleerd in het conceptadvies van het Instituut voor Bouwkwaliteit inzake toelatingscriteria instrumenten. Hierbij volgen wij de indeling van conceptadvies nummer 8. Inleiding van het conceptadvies De privaatrechtelijk overeengekomen kwaliteit, krijg ik waar ik voor betaal, en de wettelijk vereiste kwaliteit, voldoet het aan de bouwvoorschriften, moeten niet met elkaar worden vermengd. Private kwaliteitsborging richt zich niet op de privaatrechtelijke aspecten. Het is niet aan de overheid te controleren of er wordt gebouwd wat contractueel is afgesproken. De overheid controleert of een bouwplan voldoet aan de wettelijke eisen en dienovereenkomstig wordt uitgevoerd. Dit verschil is van belang om helder te zijn in waar private kwaliteitsborging op ziet. De inleiding van advies nummer 8 wekt de verwachting dat instrumenten kwaliteit binnen de bouw in algemene zin dienen te borgen. Dit is niet het geval. Het kan niet de bedoeling zijn dat de overheid gaat handhaven op privaatrechtelijk overeengekomen afspraken. De mogelijkheid van toezicht op contractuele afspraken staat los van private kwaliteitsborging. De toezichttaken van de toelatingsorganisatie zijn in advies nummer 8 aangegeven. Toezichttaak nummer 1 richt zich op controle of er conform het instrument wordt gewerkt en de instrumentbeheerder hier op toeziet. Toezichttaak nummer 2 richt zich op de vraag of aan de bouwvoorschriften, en meer specifiek het Bouwbesluit, is voldaan. Toezichttaak nummer 1 kan objectief worden uitgevoerd. Uitvoering conform instrument is echter geen garantie dat aan de bouwvoorschriften is voldaan. Een instrument heeft in beginsel de vrijheid om keuzes te maken wat wanneer wordt gecontroleerd. Ook de vertaling van eisen die volgen uit het Bouwbesluit naar de bouwpraktijk, per situatie, is met de huidige opzet, in beginsel vrij. Toezichttaak nummer 2 kan niet objectief worden uitgevoerd. Er is geen standaard om objectief te toetsen of aan het Bouwbesluit is voldaan. Dit is het meest belangrijke probleem van de huidige opzet criteria instrumenten. Controle is gebaseerd op momentopnamen. Per instrument moeten er keuzes worden gemaakt: wat controleer ik wanneer en wat zijn de eisen voor de specifieke situatie. Bij het ontbreken van een standaard zijn deze keuzes subjectief. Per instrument kan er meer of minder (frequent) worden gecontroleerd. De controleaspecten, waar controleer je op, alsmede de toepasselijke eisen voor de betreffende situatie, kunnen per instrument verschillen. Enkel bij een eenduidige standaard zijn die verschillen er niet. In de wetenschap dat er, gebaseerd op de huidige opzet van criteria instrumenten, verschillen zullen zijn in de controle per instrument bieden de voorgestelde criteria geen houvast voor objectiviteit en volledigheid. De toelatingsorganisatie kan van mening verschillen over de aanpak van een instrument: Wij vinden dat u meer had moeten controleren, ook andere aspecten en uw vertaling van eisen is in deze situatie incorrect. Het instrument kan motiveren dat die ruimte is geboden: Wij vinden dat we het keurig hebben gedaan want je kunt niet alles controleren, het zijn per saldo momentopnamen en het is onze interpretatie van eisen naar deze situatie. Het feit dat volledigheid en objectiviteit niet zijn verankerd geeft aan dat er per saldo geen garantie kan worden geboden dat aan de voorschiften wordt en is voldaan. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. visie private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten - aanvullend

4 De beoogde stelselwijziging moet nu juist wél de garantie bieden dat een plan aan de bouwvoorschriften voldoet en dienovereenkomstig wordt uitgevoerd. Kwaliteit is het voldoen aan eisen die je vooraf stelt. Dit geldt dus ook voor de kwaliteit van het systeem private kwaliteitsborging. Het ontbreken van het toetsingskader om objectief en volledig te kunnen meten of aan de bouwvoorschriften is voldaan is dusdanig cruciaal dat overige criteria beperkte waarde hebben. 2.1 Citaat Elk instrument is een beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit van het bouwwerk wordt geborgd met als ondergrens de technische voorschriften in het Bouwbesluit 2012 voor resp. Nieuwbouw en Verbouw; hierna kortweg de Bouwbesluiteisen genoemd. Bij het ontbreken van een toetsingskader is het borgen van de kwaliteit met als ondergrens de technische voorschriften van het Bouwbesluit ter nadere invulling van het instrument. Dit biedt geen garantie op volledigheid en objectiviteit. Citaat: Naarmate een product zelf completer voldoet aan het Bouwbesluit kunnen de eisen aan proces en persoon een geringere rol spelen. Hoe complexer het bouwwerk, des te belangrijker het proces en de persoon van de borger. Er is geen objectief toetsingskader om feitelijk vast te kunnen stellen wat compleet is of een mate van compleetheid, en hoe zich dit vertaalt naar een eventuele afname van de rol van kwaliteitsborging. Hiermee is de gestelde relatie, een completer product vertaalt zich op de een of andere manier naar een afname in kwaliteitszorg, ongepast. Voor het voldoen aan de wet en de controle hierop is geen plaats voor subjectieve, naar eigen invulling nadere te bepalen inschattingen van compleetheid wat consequenties heeft voor de mate van controle. Controle of aan de wet wordt voldaan behoort volledig objectief te zijn Citaat: Bij een eenvoudig bouwwerk of een bouwwerk, dat vrijwel geheel is gestandaardiseerd en waarvan het voldoen aan de Bouwbesluiteisen grotendeels blijkt uit CE-markeringen, aanvullende kwaliteitsverklaringen etc. kan dit een beperkte taak zijn, maar voor unieke en meer complexe bouwwerken impliceert deze eis het beschrijven van de planbeoordeling, de daarvoor benodigde gegevens, de overdracht van gegevens inclusief bevindingen en conclusies aan de eindverantwoordelijke kwaliteitsborger, de eventueel door deze voor aanvang van de bouw uit te voeren risicoanalyse en op basis daarvan op te stellen beheersmaatregelen. Met deze passage wordt de mate waarin een bouwwerk is gestandaardiseerd, alsmede de rol van CEmarkeringen en aanvullende kwaliteitsverklaringen etc. in verband gebracht met een afname van de taak kwaliteitsborging. Er ontbreekt een basis om een mogelijke afname van kwaliteitsborging concreet meetbaar toe te staan. Wanneer is er sprake van een hogere mate van standaardisatie en hoe weeg je de hoeveelheid en typen keurmerken in relatie tot een afweging om minder intensief te controleren? Die afweging moet je niet eens willen maken. Iedere afweging is, door het situatiespecifieke gehalte en een vereiste interpretatie, subjectief. Voor het voldoen aan de wet en de controle hierop is geen plaats voor subjectieve, naar eigen invulling nadere te bepalen inschattingen met consequenties voor de mate van controle. Het uitgangspunt is dat ieder bouwwerk aan de bouwvoorschriften moet voldoen en controle hierop zo objectief mogelijk plaatsvindt. Dit maakt dat er in beginsel geen onderscheid moet worden gemaakt in de te controleren aspecten. Er is een risico een bouwwerk geheel of gedeeltelijk uit te Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. visie private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten - aanvullend

5 sluiten van controle gebaseerd op een bepaalde mate van standaardisatie of de toepasselijkheid van keurmerken. Nog los hiervan biedt standaardisatie, de levering van producten met CE-markeringen en/of keurmerken, op zichzelf geen garantie dat hiermee aan de bouwvoorschriften is voldaan. Het zegt niets over de feitelijke situatiespecifieke toepassing, de praktijk en de vereiste controle aan de bouwvoorschriften Onder punt wordt het uitvoeren van een risicoanalyse en op basis daarvan het opstellen van beheersmaatregelen geïntroduceerd. De risico s volgen uit de aard van de bouwactiviteiten. Zo kent hoogbouw, als voorbeeld, een hoger risico dan laagbouw. Wordt er gecontroleerd op hoogbouw dan is het hogere risico onderdeel van de controle en moeten er dienovereenkomstig maatregelen zijn getroffen. De controlesystematiek moet hierin voorzien. Dit volgt uit de te hanteren standaard. Wordt een risicoanalyse een apart op te stellen item dan wordt dit voor een substantieel deel, zo niet volledig, overgelaten aan de inschattingen van de kwaliteitsborger. Dit werkt ongewenste subjectiviteit en onvolledigheid in de hand. De inschatting van het risico en hoe hier mee om te gaan moet onafhankelijk van de kwaliteitsborger uit de werkwijze van het instrument, afgestemd op type bouw en functie, volgen. Alleen zo is op voorhand helder wat de eisen hiervoor zijn en hoe hier op wordt gecontroleerd. Een instrument moet voorzien in de verbijzondering van het type activiteit en hiermee de risico s en bijbehorende maatregelen Onder punt worden diverse additionele taken, afhankelijk van de gevolgklasse, geïntroduceerd. de verplichte minimale inhoud van het opleverdossier; informatieplicht richting handhaving; vastlegging goedkeuring tekeningen, berekeningen etc.; bevindingen, conclusies, meldingen aanvullende wijzigingen, relevante communicatie met stakeholders worden in een dagboek bijgehouden. Het benoemen van deze punten heeft enkel waarde als de manier waarop ook helder is. Vanuit onze ervaring met kwaliteitsborging in algemene zin en meer specifiek het toezicht op nakoming van contractuele afspraken is er sprake van procedures waarin deze aspecten zijn vervat. Het verdient aanbeveling dergelijke procedures tot een uniforme standaard te brengen die voor alle instrumenten kwaliteitsborging geldt. Hiermee is het eenduidig geregeld en is subjectiviteit zoveel mogelijk uitgesloten Punt beschrijft een vereiste actie indien een werk niet voldoet. Enkel bij een akkoord op de relevante controleaspecten per fase kunnen verklaringen Ontwerp voldoet en Werk voldoet worden gegenereerd. Hieruit volgt dat als het werk niet voldoet de verklaring uitblijft en stakeholders actie moeten ondernemen om tot een akkoord op de controle te komen. Je regelt wat je wel doet. Je regelt niet wat je niet doet. Wat kan een instrumentbeheerder of bevoegd gezag met een verklaring dat een werk nog niet voldoet? In onze ogen niets. Afhankelijk van de punten die nog niet akkoord zijn zal er actie ondernomen moeten worden door de partijen die de niet-akoord-punten kunnen oplossen. Dit vraagt geen actie van de instrumentbeheerder of bevoegd gezag. Hiermee heeft een dergelijke melding aan deze partijen geen zin. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. visie private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten - aanvullend

6 3.1.6 Punt beschrijft op hoofdlijnen de vereisten van een opleverdossier. Citaat: In de beschrijving wordt de relatie gelegd met het kwaliteitsmanagementsysteem van de bouwer. Deze zin is moeilijk te plaatsen. Onduidelijk is wat hier de bedoeling (en waarde) van is. Voor aspecten die onduidelijk zijn en effectief geen werking hebben is geen plaats binnen criteria instrumenten Punt beschrijft de gereedmelding van een bouwwerk. Voor het format zijn wij van mening dat hier gebruik moet worden gemaakt van een oplossing in relatie met het bouw-/oplever-/asbuilt dossier. De meldingen Ontwerp voldoet, Start bouw en Werk voldoet dienen vast te liggen als onderdeel van de dossiervorming. Het heeft de voorkeur de meldingen geautomatiseerd te vervaardigen, te versturen en te archiveren binnen het bouw-/oplever-/asbuilt dossier op een wijze dat dergelijke meldingen niet verloren kunnen gaan of worden gewijzigd. Dit geldt ook voor de informatie waar de verklaringen betrekking op hebben: de betreffende inspectielijsten gebruikt voor registratie en verantwoording van controlewerkzaamheden. Wordt een melding vanuit een instrument kwaliteitsborging verstuurd dan is geregeld dat het: een goedgekeurd instrument betreft; een geautoriseerde kwaliteitsborger betreft (de instrumentbeheerder regelt en bewaakt toelating / gebruik instrument); de relevante informatie van de bouwactiviteit; de relevante melding; informatie wordt met de status bevroren (niet wijzigbaar/verwijderbaar) automatisch in het dossier opgenomen. Deze werkwijze voorkomt onnodige controle door bevoegd gezag (heb ik te maken met een goedgekeurd instrument, een geautoriseerde kwaliteitsborger, is de vereiste informatie keurig en volledig aangegeven?). Deze werkwijze regelt dat informatie waar een verklaring op ziet binnen het dossier niet langer wijzigbaar/verwijderbaar is. Het is raadzaam deze werking uit het oogpunt van efficiency en veiligheid tot een eis te verheffen Punt beschrijft dat een instrument aangeeft voor welke zaken de kwaliteitsborger aansprakelijk kan worden gesteld. Zakelijke dienstverlening vindt plaats onder leveringsvoorwaarden waarin onder andere de aansprakelijkheid is beschreven. Gelet op het feit dat er vanuit de criteria geen specifieke vereisten zijn is onduidelijk waarom dit punt onder toelatingscriteria instrumenten is vervat. Het geeft de verwachting dat aansprakelijkheid anders/beter wordt geregeld maar doet effectief niets. Het heeft geen zin criteria die effectief niets toevoegen op te nemen als eis Punt beschrijft signalering van en sancties op het realiseren van vergunningvrije bouwwerken in strijd met de Bouwbesluiteisen. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. visie private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten - aanvullend

7 Voor vergunningvrije bouwwerken geldt per definitie geen vergunning. Hiermee vallen deze activiteiten buiten de scope van controle uit hoofde van een verleende vergunning. Het is vreemd een beroep te doen op een erecode, een ongeschreven regel. Dit valt niet wettelijk te verankeren Onder is het nodige beschreven over aansprakelijkheid en verzekering. Aansprakelijkheid en verzekering als eis opnemen wekt de verwachting dat er sprake is van een hoge(re) mate van betrouwbaarheid. Of en in welke mate er een beroep kan worden gedaan op een verzekering en hoe de aansprakelijkheid precies uitpakt is complex. Hiermee heeft een dergelijke eis de schijn van waarde. Partijen actief met kwaliteitsborging binnen de bouw hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Nadere eisen op het gebied van aansprakelijkheid en verzekering voegen niets toe. Navraag bij een verzekeringsmaatschappij actief met beroepsaansprakelijkheid binnen de bouw wijst uit dat de taak private kwaliteitsborging niet als een hoog of hoger risico wordt gezien. De bestaande beroepsaansprakelijksverzekering voorziet hier in Punt beschrijft aspecten voor een product specifiek instrument. Gebaseerd op de eerdere motivering dat standaardisatie, CE-markeringen en aanvullende kwaliteitsverklaringen etc. per saldo geen invloed hebben op de te controleren aspecten maakt dat het betreffende punt, in onze ogen, geen plaats heeft binnen de criteria instrumenten Punt beschrijft procesvereisten. Voor sub b. verwijzen wij naar de eerdere motivering met betrekking tot de behandeling van een risicoanalyse en beheersmaatregelen. Een en ander moet onderdeel zijn van de te hanteren standaard, verankerd in de controleaspecten en eisen gebaseerd op het type werk en de gebruiksfunctie(s) Punt beschrijft het voorzien in een klachtenregeling. Of en hoe een marktpartij belast met private kwaliteitsborging een klachtenregeling organiseert heeft geen plaats binnen toelatingscriteria. Partijen zullen zich commercieel willen onderscheiden en opdrachtgevers hebben een keuze in het selecteren van een instrument. Dit leidt ertoe dat er per instrument meer of minder zal worden geregeld op het gebied van klachten, helpdesk, ondersteuning e.d. De ontwikkeling hiervan en het onderscheidende vermogen zijn onderdelen van marktwerking. Het hebben van een klachtenregeling zegt op zichzelf weinig. Er zijn klachtenregelingen met een hoge drempel die in de praktijk nagenoeg onneembaar is. In een dergelijk geval is het op papier keurig geregeld maar in de praktijk onwerkbaar. 3.4 Punt 3.4 beschrijft de eisen die aan een kwaliteitsborger kunnen worden gesteld. Hiervoor moet proportionaliteit gelden. Het is raadzaam te bezien wat het betekent als de voorgestelde eisen gaan gelden. Is het realistisch te veronderstellen dat er voldoende geschikte capaciteit is of komt, gebaseerd op de gestelde eisen? Heeft iemand daar over nagedacht? Eisen formuleren die in de praktijk niet haalbaar zijn heeft geen zin. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. visie private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten - aanvullend

8 Voor gevolgklasse 2 en 3 worden eisen voorgesteld gebaseerd op hbo-bouwkunde met 3 jaar ervaring met plantoetsing voor de ontwerpfase en 4 jaar toezichtervaring in de uitvoeringsfase. Het leeuwendeel van bestaande kwaliteitsborgers ontwerp en toezicht heeft een mbo-opleiding. Mensen met een hbo-opleiding zijn voornamelijk actief in projectleiding, directievoering en projectmanagement binnen dit vakgebied. Om de eis in te vullen moeten dan ook meer hbo-ers worden omgevormd of opgeleid tot kwaliteitsborgers. Dat gaat minimaal 3 tot 4 jaar duren om aan de eis van relevante ervaring te kunnen voldoen. Los van deze patstelling moet je je afvragen of de eis hbo met 3 respectievelijk 4 jaar relevante ervaring wel hout snijdt? Hiermee wordt immers aangegeven dat het gros van de bestaande kwaliteitsborgers niet in staat is dit werk te doen. Gebaseerd op onze activiteiten binnen de kwaliteitsborging mag duidelijk zijn dat wij ons hier niet in kunnen vinden. De eisen met betrekking tot opleiding en relevante ervaring hebben tevens betrekking op de eisen gesteld onder Onder dit punt is aangegeven dat er voor een bedrijf ten minste één persoon aan de eisen moet voldoen. Effectief betekent dit: regel op papier dat er één persoon hieraan voldoet en je kunt het werk laten uitvoeren door minder gekwalificeerd personeel. Dit klemt en is in onze ogen principieel fout. Wordt deze benadering gevolgd dan is het per saldo tevens het bewust creëren van schijnveiligheid. Het is wenselijk realistische eisen te stellen die gelden voor iedere kwaliteitsborger. Een verbijzondering per gevolgklasse en bouwfase is gepast Onder punt wordt het nodige omschreven over communicatie met de veiligheidsregio. De werking van deze eis is onduidelijk. Brandveiligheid is een onderdeel van de Bouwbesluiteisen en daarmee de vereiste controle. De tekst Wettelijk moet een bouwwerk ook qua brandveiligheidseisen voldoen aan de Bouwbesluiteisen. Dat levert echter niet per definitie een brandveilig bouwwerk op., kunnen wij niet plaatsen. Het is in onze ogen ongepast het Bouwbesluit ter discussie te stellen en met betrekking tot brandveiligheid, extra taken voor kwaliteitsborging te verzinnen die voorbij de primaire doelstelling, het toetsen of het werk aan het Bouwbesluit voldoet, gaan. Geleend van BRL-en Het is duidelijk dat er bij het samenstellen van de toelatingscriteria het nodige van BRL-en is gebruikt. Dit betreft de BRL Bouwplantoetsingen aan het Bouwbesluit en de BRL Toezicht op de Bouw. Deze BRL-en worden momenteel beperkt toegepast. Daar is in onze ogen een reden voor. Het betreft algemene aspecten voor het managen van kwaliteit. Deze BRL-en stellen voorwaarden aan het proces, de procedures en de kwaliteiten van de mensen die er mee werken. Op het controleniveau zijn aandachtsgebieden omschreven. Wat niet is omschreven zijn de controleaspecten en eisen per type werk en gebruiksfunctie(s). Met private kwaliteitsborging en in het bijzonder de taak voldoen aan het Bouwbesluit, gaat het over een specifiek onderdeel binnen het brede veld kwaliteitsborging. Dit maakt dat criteria gebaseerd op deze BRL-en onvoldoende aansluiten bij de specifieke taak. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. visie private kwaliteitsborging bouw toelatingscriteria instrumenten - aanvullend

Indien wij een verdere bijdrage kunnen leveren vernemen wij dit uiteraard graag.

Indien wij een verdere bijdrage kunnen leveren vernemen wij dit uiteraard graag. Ministerie van BZK en Koninkrijksrelaties De minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Referentie 14-01.2528-pp Onderwerp private kwaliteitsborging binnen

Nadere informatie

Aandachtspunten. wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. P.H.J. Plass M.I.M.

Aandachtspunten. wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. P.H.J. Plass M.I.M. Aandachtspunten wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. P.H.J. Plass M.I.M. 04-05-2016 Centraal Bureau Bouwbegeleiding B.V. Leidenweg 70 6843 LD Arnhem Postbus

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Schakeldag RWS 26 juni 2014 Jos Verlinden Ministerie van BZK Hajé van Egmond Instituut voor Bouwkwaliteit Kwaliteitsborging voor het bouwen Verbetering van de kwaliteitsborging

Nadere informatie

Verbetering kwaliteitsborging

Verbetering kwaliteitsborging Verbetering kwaliteitsborging in de bouw Hajé van Egmond Kwartiermaker private kwaliteitsborging Van Bouwen! naar normconformiteit? Een kantoorgebouw uit 1906 1 Van Bouwen! naar normconformiteit? Een kantoorgebouw

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT EIT. Het nieuwe stelsel in een notendop. Harry Nieman Hajé van Egmond

INSTITUUTvoorBOUWKWALITEIT EIT. Het nieuwe stelsel in een notendop. Harry Nieman Hajé van Egmond 1 : Verbetering kwaliteitsborging in de bouw Kenmerk Het nieuwe stelsel in een notendop AAN: Datum Maart 2014 Onderwerp Beschrijving stelsel private kwaliteitsborging Harry Nieman Hajé van gmond Inleiding

Nadere informatie

Aansprakelijkheid Private Kwaliteitsborging

Aansprakelijkheid Private Kwaliteitsborging Aansprakelijkheid Private Kwaliteitsborging Onder het beoogde stelsel private kwaliteitsborging toetst een private kwaliteitsborger of een bouwwerk vanaf de vergunningverlening tot en met de oplevering

Nadere informatie

Waar moeten instrumenten voor kwaliteitsborging aan voldoen? Hajé van Egmond

Waar moeten instrumenten voor kwaliteitsborging aan voldoen? Hajé van Egmond Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Waar moeten instrumenten voor kwaliteitsborging aan voldoen? Hajé van Egmond Wat gaan we bespreken? Hoe zit de wetgeving straks in elkaar? Welke eisen worden er bij

Nadere informatie

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken van het bevoegd gezag

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken van het bevoegd gezag Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken van het bevoegd gezag Hajé van Egmond voorjaar 2017 Stand van zaken wetsvoorstel Gewijzigd voorstel van wet: wat heeft de Tweede Kamer aangenomen?

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2015Z25042 Betreft Kamervragen over

Nadere informatie

VERZONDEN 1 3 m. 2013

VERZONDEN 1 3 m. 2013 De leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag VERZONDEN 1 3 m. 2013 Datum: 7 november 2013 Betreft: constructieve veiligheid in het stelsel van private kwaliteitsborging

Nadere informatie

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Workshop Bouwfysische kennisontwikkeling in Nederland en Vlaanderen Antwerpen, 13 oktober 2015 Drs. Ing. H.M. (Harry) Nieman Kwartiermaker Brief Minister Blok 27 november

Nadere informatie

Ook geven wij onze visie op dossiervorming en controlewerkzaamheden.

Ook geven wij onze visie op dossiervorming en controlewerkzaamheden. Ministerie van BZK en Koninkrijksrelaties De minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Referentie 14-01.2504-pp Onderwerp private kwaliteitsborging binnen

Nadere informatie

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Kennisdag Brandpreventie Academy 16 november 2016 Hajé van Egmond 1 Waar gaan we het vandaag over hebben? De wet kwaliteitsborging

Nadere informatie

EKB bulletin EKB. Wat is er op hoofdlijnen bereikt? 4 september 2015. In dit nummer

EKB bulletin EKB. Wat is er op hoofdlijnen bereikt? 4 september 2015. In dit nummer NUMMER 3 EKB bulletin 4 september 2015 EKB In dit nummer 1 Wat is er op hoofdlijnen bereikt? 2 Aantal EKB dossiers blijft achter 3 Profiel huidige EKB gebruikers 3 EKB als borgingsinstrument 4 EKB en bouwdossier.nl

Nadere informatie

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen Het nieuwe stelsel in het kort Nexans, 16 september 2015 ir. H.C.M. (Hajé) van Egmond Programma Waarom Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? De wet in het kort Werking

Nadere informatie

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector. Bob Gieskens, Douglas Consultancy

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector. Bob Gieskens, Douglas Consultancy De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector Bob Gieskens, Douglas Consultancy 1 AGENDA 1) Inleiding 2) Hoofdlijnen van de wet 3) Wat zijn de gevolgen voor bouwbedrijven? 4) Planning wetgevingstraject

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z15324

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 26 augustus 2016 Beantwoording kamervragen 2016Z15324 Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2016Z15324 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Kwaliteitsborging bij verbouw

Kwaliteitsborging bij verbouw Kwaliteitsborging bij verbouw NRP-debat 15 oktober 2014 Programma Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort Consultatieronde / reacties uit het veld Het vervolg AMvB Kwaliteitsborging Gevolgklassen

Nadere informatie

Aanleiding voor het wetsvoorstel. Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Blok,

Aanleiding voor het wetsvoorstel. Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus EA DEN HAAG. Geachte heer Blok, Aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst De heer drs. S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Datum 01-10-2015 Onderwerp Kwaliteitsborging voor het bouwen Uw kenmerk Ons kenmerk JtH/RvZ/2015/112 Bijlage(n)

Nadere informatie

Verbeterde Kwaliteitsborging

Verbeterde Kwaliteitsborging Verbeterde Kwaliteitsborging Gevolgen voor producten, personen en processen-een een overzicht Presentatie SKOOB Drs. ing. Harry Nieman, kwartiermaker, Instituut voor Bouwkwaliteit 1 Inhoud presentatie

Nadere informatie

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging

De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging De kansen en bedreigingen van kwaliteitsborging Bijeenkomst Private Kwaliteitsborging Gemeente Roosendaal 2 maart 2017 Hajé van Egmond Waar gaan we het vandaag over hebben? De wet kwaliteitsborging in

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw

Nadere informatie

Workshop: Kwaliteit voor kleine en grote bouwwerken

Workshop: Kwaliteit voor kleine en grote bouwwerken Workshop: Kwaliteit voor kleine en grote bouwwerken Wat is BouwGarant Algemeen: Met ruim 1500 aangesloten bouwbedrijven het grootste keurmerk van de bouw in Nederland. Alle deelnemers worden periodiek

Nadere informatie

L I G T H A R T A D V I E S 1

L I G T H A R T A D V I E S 1 L I G T H A R T A D V I E S 1 INHOUD Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Toezicht en handhaving Onderzoek informatiebehoefte KOMO-risicomodel Vragen en discussie L I G T H A R T A D V I E S 2 WET KWALITEITSBORGING

Nadere informatie

ERKENNINGREGELING KLEINE BOUWWERKEN

ERKENNINGREGELING KLEINE BOUWWERKEN ERKENNINGREGELING KLEINE BOUWWERKEN Presentatie regiodagen VBWTN 2014 Maurice Dumoulin, Jacco van der Weel, Frans Fijen ACTUALITEIT Overleg commissie Wonen/Rijksdienst met minister Blok op 27 maart jl.:

Nadere informatie

Wet Kwaliteitsborging in de bouw

Wet Kwaliteitsborging in de bouw Wet Kwaliteitsborging in de bouw Studiedag Cobc 2014 Hajé van Egmond Programma Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in het kort Consultatieronde / reacties uit het veld Het vervolg AMvB Kwaliteitsborging

Nadere informatie

Uitgangspunt 1: technische toets bevoegd gezag na bouw en voor ingebruikname. Omgevingsvergunning vooraf zonder technische toets

Uitgangspunt 1: technische toets bevoegd gezag na bouw en voor ingebruikname. Omgevingsvergunning vooraf zonder technische toets Deelnemers platform Commissie Dekker Minister Blok Wonen en Rijksdienst? Hier staan we nu Uitgangspunt 1: technische toets bevoegd gezag na bouw en voor ingebruikname Omgevingsvergunning vooraf zonder

Nadere informatie

ECFD/U

ECFD/U Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) Dhr. drs. F.G. Licher Postbus 20011 2500 EA S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8393 betreft VNG-reactie op conceptbesluit kwaliteitsborging

Nadere informatie

PRIVATE KWALITEITSBORGING Projectfolder PILOT PRIVATE KWALITEITSBORGING IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2016

PRIVATE KWALITEITSBORGING Projectfolder PILOT PRIVATE KWALITEITSBORGING IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2016 PRIVATE KWALITEITSBORGING Projectfolder PILOT PRIVATE KWALITEITSBORGING IN DE GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM 2016 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 ACHTERGROND... 3 2 PRIVATE KWALITEITSBORGING... 3 2.1 WAT

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken projectontwikkeling Hajé van Egmond DVDP 18 mei 2017 Waar gaan we het vandaag over hebben? Kwaliteitsborging voor het bouwen Rollen en taken in het nieuwe

Nadere informatie

De klok tikt! U heeft nog een jaar voor Kwaliteitsborging

De klok tikt! U heeft nog een jaar voor Kwaliteitsborging De klok tikt! U heeft nog een jaar voor Kwaliteitsborging Inleiding Kansen? Inleiding Een zegen of last? Inleiding Kwaliteit Een moetje? Inleiding 1. Kader 2. Wat is het doel van de wet 3. Hoe werkt het

Nadere informatie

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT ADVIES 10 Datum Onderwerp Kenmerk 18 september 2015 Gelijkwaardigheid onder kwaliteitsborging ibk- 10-20150915 Inleiding Eén van de taken van de ZBO Bouwkwaliteit (verder: ZBO) na invoering van de Wet

Nadere informatie

Stand van zaken Wet kwaliteitsborging

Stand van zaken Wet kwaliteitsborging Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Stand van zaken Wet kwaliteitsborging Managementsymposium VBWTN 16 juni 2016 Jos Verlinden Hajé van Egmond Inhoud Achtergronden wetsvoorstel Opbouw

Nadere informatie

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen

Reglement werkwijze Expertgroep toetsen. Paragraaf 1 Algemeen Reglement werkwijze Expertgroep toetsen Paragraaf 1 Algemeen Artikel 1.1 Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder: a. Expertgroep: Expertgroep toetsen PO, bedoeld in artikel 2 van het Instellingsbesluit

Nadere informatie

Erkenningsregeling kleine bouwwerken (in ontwikkeling)

Erkenningsregeling kleine bouwwerken (in ontwikkeling) Erkenningsregeling kleine bouwwerken (in ontwikkeling) Startdocument versie 18 augustus 2014 Contactgegevens: F.C.A. Fijen Projectleider / procesbegeleider f.fijen@deventer.nl f.fijen@bmsonline.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector

De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector De Wet Kwaliteitsborging en de gevolgen voor de bouwsector Regiobijeenkomst Zuid, Tilburg 26 januari 2017 Bob Gieskens, Douglas Consultancy 1 AGENDA 1) Inleiding 2) Hoofdlijnen van de wet 3) Wat zijn de

Nadere informatie

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT

INSTITUUT voor BOUWKWALITEIT Woningborg Kwaliteitsborging Instrument (WKI) Datum 23 december 2015 Instrument WKI Organisatie(s) Woningborg Instrumentaanbieders 1. Wie zijn jullie (naam, werkzaamheden, omvang, etc. bedrijf)? Woningborg

Nadere informatie

Checklist Private kwaliteitsborging volgens VBWTN

Checklist Private kwaliteitsborging volgens VBWTN Checklist Private kwaliteitsborging volgens VBWTN Checklist bij Visiedocument met op 18-5-2016 onder de punten na beoordeling wetsvoorstel, memorie van toelichting en concept AMvB in groen de punten die

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Aan de slag! Hajé van Egmond April 2016 Wet gaat op korte termijn naar Tweede Kamer Gefaseerde inwerkingtreding, start 2017 Na politieke besluitvorming! Stelsel is klaar,

Nadere informatie

Beschrijving Gevolgklassen en definitie Gevolgklasse 1

Beschrijving Gevolgklassen en definitie Gevolgklasse 1 Stuurgroep Kwaliteitsborging Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Bouwen Contactpersoon Jos Verlinden T 06 52 59 56 40 Beschrijving Gevolgklassen en definitie Gevolgklasse 1 Inleiding In het AO

Nadere informatie

Ronde Tafel Gesprek Kwaliteitsborging Venlo 7 maart Bob Gieskens

Ronde Tafel Gesprek Kwaliteitsborging Venlo 7 maart Bob Gieskens Ronde Tafel Gesprek Kwaliteitsborging Venlo 7 maart 2017 Bob Gieskens AGENDA Inleiding Hoofdlijnen van de wet Planning implementatie Potentiele gevolgen voor constructeurs Discussie aan de hand van stellingen

Nadere informatie

Toezicht en handhaving onder de Wkb

Toezicht en handhaving onder de Wkb Toezicht en handhaving onder de Wkb Deels het zelfde, deels anders Gert-Jan van Leeuwen kwartiermaker Jeroen Bunschoten assistent kwartiermaker JAARCONGRES VBWTN 27-10-2016 ERMELO Taken, bevoegdheden en

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 (0)6 13 38 00 36 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Dankwoord Stellingen bij het preadvies. 1. Aanleiding 1 2. Centrale onderzoeksvraag en uitwerking 3 3. Aansluiting bij de politieke agenda 4

Dankwoord Stellingen bij het preadvies. 1. Aanleiding 1 2. Centrale onderzoeksvraag en uitwerking 3 3. Aansluiting bij de politieke agenda 4 Dankwoord Stellingen bij het preadvies xi xiii Inleiding op het preadvies 1. Aanleiding 1 2. Centrale onderzoeksvraag en uitwerking 3 3. Aansluiting bij de politieke agenda 4 Deel I De rol van het privaatrecht

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Aan de slag! Gert-Jan van Leeuwen Kwartiermaker Jeroen Bunschoten Assistent kwartiermaker JAARCONGRES VBWTN 27-10-2016 ERMELO Programma De Wet kwaliteitsborging voor het

Nadere informatie

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Inleiding Het Landelijk Bureau Bibob (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders. Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders. Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Monika Chao-Duivis Directeur IBR/hoogleraar bouwrecht TU Delft Vragen Hoe zit het met de privaatrechtelijke aansprakelijkheid

Nadere informatie

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren,

Huidig toezicht GETTING SOFTWARE RIGHT. Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB. Geachte dames en heren, Datum Amsterdam, 30 augustus 2016 Onderwerp Reactie SIG op Discussiedocument AFM-DNB Geachte dames en heren, Naar aanleiding van het gepubliceerde discussiedocument Meer ruimte voor innovatie in de financiële

Nadere informatie

Onderzoeksraad voor de Veiligheid mr. T.H.J. Joustra Postbus CK Den Haag

Onderzoeksraad voor de Veiligheid mr. T.H.J. Joustra Postbus CK Den Haag Onderzoeksraad voor de Veiligheid mr. T.H.J. Joustra Postbus 95404 2509 CK Den Haag Directoraat-Generaal Contactpersoon Barbara Weeink T 0615488519 22 december 2016 Betreft reactie rapport 'Hijsongeval

Nadere informatie

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB

2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB 2. Format werkafspraken Gemeente Barendrecht en Bureau BIBOB Doel van de overeenkomst Bureau BIBOB (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking met bestuursorganen die bij het Bureau adviesverzoeken

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Week van de Oppervlaktetechnologie Jeroen Bunschoten 4 oktober 2016 De uitdaging voor de bouw Vertrouwen in de bouw, zij zijn aan zet! Van wetswijziging naar mentaliteitsverandering

Nadere informatie

Utrecht, 11 september 2014 Betreft: Reactie VACpunt Wonen op wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

Utrecht, 11 september 2014 Betreft: Reactie VACpunt Wonen op wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties T.a.v. minister S.A. Blok Postbus 20011 2500 EA Den Haag Utrecht, 11 september 2014 Betreft: Reactie VACpunt Wonen op wetsvoorstel kwaliteitsborging

Nadere informatie

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010

Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie, (sub)brandcompartimentering Datum: 7 oktober 2010 AANVRAAG Registratienummer: Betreft: Eisen bestaand gezondheidszorggebouw Aanvrager: ir. C.A.E. (Kees) Rijk Schoonderbeek en Partners Advies BV Postbus 374 6710 BJ Ede Trefwoorden: Gezondheidszorgfunctie,

Nadere informatie

Private Kwaliteitsborging

Private Kwaliteitsborging Private Kwaliteitsborging Vanzelfsprekend! Metaalunie, Nieuwegein, 25 maart 2014 Drs.ing. H.M. Nieman Inhoudsopgave Inleiding Wat is private kwaliteitsborging? Waarom private kwaliteitsborging? Doelen

Nadere informatie

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders

Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Privaatrechtelijke aansprakelijkheid kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Voordracht 9 juni 2015, Minisymposium Juridische gevolgen voor kwaliteitsborgers en instrumentbeheerders Monika Chao-Duivis

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014

OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 OMGEVINGSVERGUNNING Datum: 11 november 2014 Burgemeester en wethouders hebben op 14 januari 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het legaliseren van appartementen. De aanvraag

Nadere informatie

Brandveilige gebouwen

Brandveilige gebouwen Brandveilige gebouwen Het wettelijk kader (of is gezond verstand voldoende?) Hajé van Egmond Ministerie VROM 6 oktober 2010 Programma Introductie wet- en regelgeving Het huidige stelsel van de bouwregelgeving

Nadere informatie

Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt.

Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt. Van: Vereniging Eigen Huis Het (ontwerp) wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen is ter consultatie voorgelegd. Vereniging Eigen Huis reageert daarop als volgt. I. Inwerkingtreding Het wetsvoorstel

Nadere informatie

Leden Stuurgroep Kwaliteitsborging, leden OPB. Discussienotitie risicoklassen

Leden Stuurgroep Kwaliteitsborging, leden OPB. Discussienotitie risicoklassen - Leden Stuurgroep Kwaliteitsborging, leden OPB 15 september 2014 Kenmerk Bijlage(n) Discussienotitie risicoklassen Vergaderdatum 26 september 2014 Inleiding In het AO van 27 maart 2014 is tussen de minister

Nadere informatie

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle

Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle Advies Nr. 51 Functie: Medewerker administratieve organisatie en interne controle In haar vergadering van 3 december 1998 heeft de bezwarencommissie functiewaardering politie het bezwaar behandeld van

Nadere informatie

Kwaliteitsborging voor het bouwen

Kwaliteitsborging voor het bouwen Kwaliteitsborging voor het bouwen Aan de slag! Hajé van Egmond April 2016 Wet gaat op korte termijn naar Tweede Kamer Gefaseerde inwerkingtreding, start 2017 Na politieke besluitvorming! Stelsel is klaar,

Nadere informatie

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet.

1. Is de standaard duidelijk over de werkzaamheden die mogen worden uitgevoerd.? Zo nee, graag toelichten waarom niet. Reactie op Consultatiedocument Standaard 4400N Met belangstelling heb ik kennis genomen van het consultatiedocument Standaard 4400N. Ik maak graag gebruik van de mogelijkheid om te reageren op dit document.

Nadere informatie

Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038

Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mevrouw dr. E. Borst-Eilers Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Bijlagen Een Inlichtingen bij Uw kenmerk GVM/Vz/2109630 Dossier/volgnummer 55807A-038 G. van

Nadere informatie

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d

Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d Bijlage 4: Protocol Zorgweigering en zorgbeëindiging Versie d.d. 6-1-2014 1. Doel van het protocol Zorgweigering of eenzijdige zorgbeëindiging zijn ongewenste en uitzonderlijke situaties die kunnen voorkomen

Nadere informatie

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING

ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING ontwerp OMGEVINGSVERGUNNING Beschikking van burgemeester en wethouders van Leudal op de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk (overkapping tussen twee bedrijfspercelen

Nadere informatie

L I G T H A R T A D V I E S 1

L I G T H A R T A D V I E S 1 L I G T H A R T A D V I E S 1 INHOUD Inleiding Korte historie Wetsvoorstel kwaliteitsborging Reactie AFNL/OnderhoudNL Instrumenten Kleine bouwwerken en verbouw Stand van zaken en planning Vragen L I G

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP

MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP MINISTERIE VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Nr. WJZ/2005/30013 (3764) (Hoofd) Afdeling DIRECTIE WETGEVING EN JURIDISCHE ZAKEN Nader rapport inzake het voorstel van wet houdende wijziging van de Wet

Nadere informatie

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment

Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Handleiding uitvoering ICT-beveiligingsassessment Versie 2.1 Datum : 1 januari 2013 Status : Definitief Colofon Projectnaam : DigiD Versienummer : 2.0 Contactpersoon : Servicecentrum Logius Postbus 96810

Nadere informatie

Verder na Dekker Innovatie van de bouwregelgeving

Verder na Dekker Innovatie van de bouwregelgeving BOUWREGELWERK.ORG Dr. ir. N.P.M. Scholten Verder na Dekker Innovatie van de bouwregelgeving Politieke doelstelling PAGINA 2 1. Versterken van de positie van de opdrachtgever/eindgebruiker 2. Realisatie

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD

OMGEVINGSVERGUNNING VOORBLAD VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 6 december 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van 2 'te koop' borden. De aanvraag gaat over diverse locaties

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Examenbureau Beroepsvervoer (SEB) hem voor het ondernemersexamen taxivervoer

Nadere informatie

Integriteit en kwaliteit

Integriteit en kwaliteit Integriteit en kwaliteit mr. Marijn Nuijens en mr. Peter Bluemink PlasBossinade Legal Updates 2016 6 oktober 2016 Integriteit Wat is dat? Integriteit is het verstrekken van inzicht in zaken die voor betrokkenen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 februari 2015 Autoriteit woningcorporaties De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van BZK www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Betreft Autoriteit woningcorporaties Inleiding

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief

Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels. Verslag uitgevoerde activiteiten 2010. Datum 13 december 2010 Status Definitief Bevordering naleving Ventilatie en EPC regels Verslag uitgevoerde activiteiten 2010 Datum 13 december 2010 Status Definitief Colofon Publicatienummer VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning

Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dienstverleningsdocument Tekelenburg Financiële Planning Dit document wordt u aangeboden door Tekelenburg Financiële Planning, Bruynssteeg 14A te Deventer. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen:

Advies 28. 2.2 De door klager gewenste (en niet verkregen) aanpassingen betreffen: Advies 28 1. Feiten 1.1 Beklaagde is een Europese niet-openbare aanbesteding gestart voor een opdracht met betrekking tot IT-dienstverlening en draadloze netwerkinfrastructuur bestaande (ondermeer) uit

Nadere informatie

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen

Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Protocol Bouwen in het gesloten seizoen aan primaire waterkeringen Plan van Aanpak POV Auteur: Datum: Versie: POV Macrostabiliteit Pagina 1 van 7 Definitief 1 Inleiding Op 16 november hebben wij van u

Nadere informatie

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen

Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Bekendmaking Goedkeuring Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft een aanvraag ontvangen tot het afgeven van een verklaring in

Nadere informatie

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017

Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: Dossier: OV Uw kenmerk: OLO Datum besluit: 30 januari 2017 Ons kenmerk: 56115 Dossier: OV 20162088 Uw kenmerk: OLO 2370633 Datum besluit: 30 januari 2017 Ontwerpbesluit Burgemeester en wethouders besluiten, met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.12 en 2.2

Nadere informatie

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen

Ons kenmerk: Behandeld door: Verzenddatum: D. Veen Van Drie Beheer B.V. t.a.v. de heer J. van Drie Utrechtsestraatweg 114 3445 AX Woerden : Omgevingsvergunning - uitgebreid Utrechtsestraatweg 25 in Woerden Uw kenmerk: Uw brief van: Bezoekadres Blekerijlaan

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

Overgang naar private kwaliteitsborging vanaf 2015

Overgang naar private kwaliteitsborging vanaf 2015 6 Congres Privatisering kwaliteitsborging Overgang naar private kwaliteitsborging vanaf 2015 tekst ing. Frank de groot In 2015 start er waarschijnlijk een periode van drie jaar waarbij aanvragers kunnen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 16169, 2500 BD Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 16169 2500 BD Den Haag Nederland

Nadere informatie

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22

Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning voor Strandweg ongenummerd exploitatienummers 20, 21 en 22 Retouradres: Postbus 12655, 2500 DP Den Haag Uw brief van n.v.t. Ons kenmerk 201403392/5443507 Behandeld door Doorkiesnummer E-mail Aantal bijlagen diverse Onderwerp verlening van de gevraagde omgevingsvergunning

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den

Nadere informatie

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging

Zorgweigering. Eenzijdige Zorgbeëindiging PROTOCOL Zorgweigering en Eenzijdige Zorgbeëindiging Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Leiden, januari 2013 Inhoud 1. Doel van het protocol... 3 2. Achtergrond... 4 3. Procedure zorgweigering... 6 4. Procedure

Nadere informatie

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid

CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid CIOT-bevragingen Proces en rechtmatigheid 2015 Veiligheid en Justitie Samenvatting resultaten Aanleiding Op basis van artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie is opdracht gegeven

Nadere informatie

NEN 1010:2015. Stellingen

NEN 1010:2015. Stellingen NEN 1010:2015 Stellingen 1 september 2015 1 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem

Nadere informatie

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces

FS150422.7A. A: Beschrijving van de voorgestelde werkwijze B: Toelichting op het MSP en identificatie proces FS150422.7A FORUM STANDAARDISATIE 22 april 2015 Agendapunt: 7. Internationaal Stuk 7A. Notitie omgang met standaarden van het Europese Multistakeholder Platform on ICT Standardisation Bijlage A: Beschrijving

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen

Transformatie kantoren naar woningen Transformatie kantoren naar woningen Uitkomst of is het wachten op problemen? in relatie tot Bouwbesluit 2012 6 oktober 2011 Workshop 1.8 VBWTN 1 Gastvrouw en -heer Gerdien van Dijk, gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Oplevering Handreiking Asbestcommunicatie

Oplevering Handreiking Asbestcommunicatie Managementsymposium / ALV 5 juni 2014 Utrecht 1 Oplevering Handreiking Asbestcommunicatie aan wethouder Paulus Jansen, gem. Utrecht door Gert-Jan van Leeuwen, VBWTN Vereniging BWT Nederland Vereniging

Nadere informatie

COBc-dag 5 november Private Kwaliteitsborging

COBc-dag 5 november Private Kwaliteitsborging COBc-dag 5 november 2015 Private Kwaliteitsborging Stand van zaken 2008: rapport Commissie Dekker juli 2014 concept wetsvoorstel 13 mei 2015 heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel Advies

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER versie 2015.11

DIENSTENWIJZER versie 2015.11 DIENSTENWIJZER versie 2015.11 Dit document wordt u aangeboden door Van Ekeren financieel advies BV. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 453 Wijziging van de Woningwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Burgerlijk Wetboek in verband met de invoering van een nieuw

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Managementsymposium 16 april 1015. Impactanalyse

Managementsymposium 16 april 1015. Impactanalyse Managementsymposium 16 april 1015 Impactanalyse Doel impactanalyse Inzicht krijgen in hoeveelheid werk (percentage) dat bij invoering van gevolgklasse 1 wet kwaliteitsverbetering voor het bouwen wegvalt

Nadere informatie

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam

Landelijk Bureau. afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Landelijk Bureau afz. Postbus2894, 1000 CW Amsterdam Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving, Sector Staats- en Bestuursrecht t.a.v. dhr.

Nadere informatie