Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Estrade. Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam. Witteveen+Bos. Alexanderstraat 21. postbus 85948."

Transcriptie

1 Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam Alexanderstraat 21 postbus CP Den Haag telefoon telefax

2 Estrade Akoestisch onderzoek schoolcomplex Unielocatie Zuiderpark Rotterdam referentie projectcode status RT611-2/velm2/011 RT611-2 definitief 02 projectleider projectdirecteur datum mw. drs. J.R. van der Vet dr.ir. T.M.W. van den Broek 23 februari 2010 autorisatie naam paraaf goedgekeurd ir. M.W.J. Rietman Alexanderstraat 21 Het kwaliteitsmanagementsysteem van is gecertificeerd op basis van ISO postbus CP Den Haag telefoon telefax Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van Raadgevende ingenieurs B.V., noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd.

3 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. WETTELIJK KADER Zones en grenswaarden bij verkeerswegen Aftrek conform artikel 110g wet geluidhinder 2 3. UITGANGSPUNTEN Bouwplan Verkeersintensiteiten en periodeverdeling Rijsnelheid en wegdektype Kruispunten en obstakels Geluidsgevoeligheid Geluidbeleid 4 4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN 5 5. CONCLUSIES 6 laatste bladzijde 6 bijlagen aantal bladzijden I Situatieoverzicht 7 II Verkeerscijfers 2 III Rekenresultaten per weg 14 IV Cumulatieve geluidsbelasting 1

4 1. INLEIDING Voor Estrade Projecten te Rotterdam voert een akoestisch onderzoek uit naar de ontwikkeling van een nieuw schoolcomplex, op de Unielocatie Zuiderpark aan de Motorstraat te Rotterdam. Het plan voorziet in de realisatie van een gezamenlijk schoolcomplex voor Zadkine en LMC met een parkeergarage en sporthal. De te realiseren school is gelegen in de wettelijke geluidszone van een aantal stedelijke wegen. Onderzocht wordt in voorliggend onderzoek wat de geluidsbelasting van de school is als gevolg van het verkeer op de wegen in de omgeving en of er maatregelen moeten worden getroffen om de geluidsbelasting tot de voorkeursgrenswaarde terug te dringen. In bijlage I is een overzicht weergegeven van de situatie. leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht, in hoofdstuk 3 staan de uitgangspunten beschreven en in hoofdstuk 4 de berekeningen en resultaten. In hoofdstuk 5 tenslotte worden de conclusies getrokken. 1

5 2. WETTELIJK KADER 2.1. Zones en grenswaarden bij verkeerswegen In de Wet geluidhinder (Wgh) zijn zones langs wegen aangegeven die worden beschouwd als aandachtsgebieden voor geluidhinder. De wettelijke zonebreedtes zijn zo bepaald dat buiten de zones over het algemeen geen geluidsniveaus voorkomen die hoger zijn dan de voorkeursgrenswaarde van 48 db. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en de situering binnen of buiten de bebouwde kom. Ter bepaling van de zonebreedte wordt onderstaande tabel gebruikt. tabel 2.1. Breedte van de geluidszone aantal rijstroken buitenstedelijk gebied 1 stedelijk gebied 2 5 of meer 600 m 350 m 3 of m 350 m 1 of m 200 m Uitgesloten van zonering en toetsing zijn wegen met een maximumsnelheid tot 30 km/u en (woon)erven. In deze situatie is er sprake van binnenstedelijk gebied en rijsnelheden van 50 km/u. Alle wegen in de directe omgeving van de locatie zijn daarom gezoneerd. De locatie bevindt zich binnen de zone van de Batterijstraat, Casimirstraat, Cilinderstraat, Dordtsestraatweg, Dynamostraat, Jan Ligthartstraat, Montessoriweg, Motorstraat, Strevelsweg, Tandwielstraat, Vaanweg, Verlengde Motorstraat (Spastraat), Zuiderparkweg en het Zuidplein. Omdat de school in de nachtperiode gesloten is, worden alleen de dag- en avondperiode meegenomen in de bepaling van L den. Indien er niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde dient er inzichtelijk te worden gemaakt of door het toepassen van bron- en/of overdrachtsmaatregelen de berekende waarden tot de voorkeursgrenswaarde terug te dringen zijn. Als dit niet mogelijk is of als dit stuit op bezwaren in het kader van de verkeersveiligheid of van stedenbouwkundige aard, kunnen hogere waarden aangevraagd worden. In binnenstedelijk gebied dient de gemeente zich in beginsel te houden aan de maximale ontheffingswaarde van 63 db voor nieuw te bouwen onderwijsgebouwen langs bestaande wegen. Wanneer een hogere waarde verleend wordt, dient bij de aanvraag van de bouwvergunning een rapport overlegd te worden waaruit blijkt dat het maximaal toelaatbare binnenniveau van 28 db voor de leslokalen en 33 db voor de overige verblijfsruimtes niet wordt overschreden. Bij het bepalen van het binnenniveau dient te worden uitgegaan van de gecumuleerde geluidsbelasting, vanwege de relevante omliggende wegen Aftrek conform artikel 110g wet geluidhinder Bij de toetsing van de berekende waarden aan de normen mogen op grond van artikel 110g van de Wet geluidhinder 2006 de berekende niveaus met 5 db worden verminderd voor wegen waar een maximumsnelheid geldt lager dan 70 km/u en 2 db voor wegen met een maximumsnelheid van 70 km/u of hoger. Dit geldt alleen bij de toetsing van de geluidsbelasting op de gevel. Bij het bepalen van eventuele noodzakelijke gevelmaatregelen wordt deze aftrek niet toegepast. 1 Definitie uit Wgh artikel 1: het gebied buiten de bebouwde kom (bepaald door borden komgrens) en het gebied (binnen en buiten de bebouwde kom) binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 2 Definitie uit Wgh artikel 1: het gebied binnen de bebouwde kom met uitzondering van de gebieden binnen de zone van een autoweg of autosnelweg. 2

6 3. UITGANGSPUNTEN 3.1. Bouwplan Het te realiseren schoolcomplex is voorzien van een parkeergarage op de begane grond. Hier bevinden zich verder onder andere de receptie en ruimten voor installaties. Er bevinden zich in principe geen geluidsgevoelige bestemmingen op de begane grond. De eerste verdieping bestaat deels uit geluidsgevoelige ruimten die zich alleen aan de geluidsluwe gevel bevinden. De leslokalen en andere geluidsgevoelige ruimten bevinden zich op de tweede en derde verdieping met een vloerhoogte van respectievelijk 8,40 en 12,25 m boven het lokale maaiveld. Voor de volledigheid en teneinde flexibel met de indeling van het gebouw om te kunnen gaan, wordt de geluidsbelasting ook op de begane grond en de eerste verdieping bepaald. Een overzicht van de situatie is afgebeeld in bijlage I Verkeersintensiteiten en periodeverdeling Voor de berekening van alle wegen is gebruik gemaakt van verkeerscijfers uit 2009, beschikbaar gesteld door ds+v te Rotterdam. De aangeleverde cijfers bestaan uit huidige intensiteiten en prognosecijfers voor het jaar In deze cijfers is ook de geplande extra ontsluiting Motorstraat-Strevelsweg en de verkeersgeneratie hiervan meegenomen. Voor de opschaling naar peiljaar 2020 is uitgegaan van 1,5 % groei per jaar. Het schoolcomplex heeft een verkeersaantrekkende werking en op basis van een worst-case scenario wordt voor elk wegvak een toename van 125 lichte voertuigen per werkdagetmaal meegenomen in de beoordeling. De etmaalintensiteiten voor weekdagen, inclusief ontwikkeling en inclusief de verdeling naar voertuigcategorie, van de genoemde wegen voor het jaar jaar na realisatie van de nieuwbouw - staan opgenomen in bijlage II. Deze cijfers zijn onderverdeeld in een dag-, avond- en nachtperiode. In tabel 3.1 staat een overzicht van de totale intensiteiten per weg. tabel 3.1. Intensiteiten per weekdagetmaal voor 2020 inclusief ontwikkeling nummer weg (van - tot) totaal 01 Zuidplein (Strevelsweg - Mijnsherenlaan) Strevelsweg (Groene Hilledijk - Veldstraat) Strevelsweg (Veldstraat - Dordtselaan) Strevelsweg (Dordtselaan - Zuidplein) Strevelsweg (Zuidplein - Motorstraat) Strevelsweg (Motorstraat - Vaanweg) Vaanweg Zuiderparkweg Motorstraat (Stevelsweg - Montessoriweg) Motorstraat (Montessoriweg - Dynamostraat) Motorstraat (Dynamostraat - Dordtsestraatweg) Verlengde Motorweg/Spastraat Dordtsestraatweg Dynamostraat Montessoriweg Jan Ligthartstraat Casimirstraat Tandwielstraat Batterijstraat Cilinderstraat 343 3

7 3.3. Rijsnelheid en wegdektype Voor alle wegen geldt een maximumrijsnelheid van 50 km/u. De wegdekverhardingstypen staan opgenomen in tabel 3.2. tabel 3.2. Wegdekken en snelheden weg wegdek Zuidplein DAB 3 Strevelsweg DAB Vaanweg DAB Zuiderparkweg DAB Motorstraat DAB Verlengde Motorweg/Spastraat DAB Dordtsestraatweg DAB Dynamostraat Klinkers kv 4 Montessoriweg Klinkers kv Jan Ligthartstraat Klinkers kv Casimirstraat Klinkers kv Tandwielstraat Klinkers kv Batterijstraat Klinkers kv Cilinderstraat Klinkers kv 3.4. Kruispunten en obstakels De kruispunten van de Strevelsweg met het Zuidplein, de Motorstraat en de Zuiderparkweg/Vaanweg zijn met stoplichten geregeld en hebben een correctiewaarde van 1. Op de Motorstraat zijn bij de T- splitsingen met de Montessoriweg en de Dynamostraat obstakels gemodelleerd Geluidsgevoeligheid Op alle verdiepingen zijn rondom het gebouw en aan de geluidluwe binnenzijde rekenpunten op 1,5 m boven de betreffende verdiepingsvloer geplaatst. Op de eerste verdieping zijn de mogelijk geluidsgevoelige ruimten ofwel aan de geluidluwe zijde van het gebouw (Tandwielstraat) gelegen ofwel op locaties die niet direct aan de gevel grenzen. Voor de volledigheid wordt de geluidsbelasting op elk punt inzichtelijk gemaakt Geluidbeleid De gemeente Rotterdam beschikt over een nota Ontheffingsbeleid Wet geluidhinder voor bouw- en bestemmingsplannen in de gemeente Rotterdam. Deze nota is niet van toepassing op geluidsgevoelige bestemmingen anders dan nieuwe woningen. In dit rapport wordt hier verder niet op ingegaan. 3 Dicht Asfalt Beton, referentiewegdek. 4 Klinkers in keperverband. 4

8 4. BEREKENINGEN EN RESULTATEN Op basis van bovenstaande uitgangspunten is met behulp van het softwarepakket Geomilieu de geluidsbelasting van de locatie van de te bouwen school berekend conform de Standaard Rekenmethode II als bedoeld in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder Bij de berekeningen zijn de wegen ingevoerd als akoestisch hard (Bf=0). De algemene bodemfactor is gesteld op 0,2. Er is verder een zacht bodemgebied (Bf=1) ingevoerd, ter plaatse van het perk aan de oostgevel van het Ikazia Ziekenhuis. In bijlage I is een overzicht van het model weergegeven. De maatgevende resultaten staan weergegeven in tabel 4.1. Alleen de wegen waardoor een geluidsbelasting van meer dan 40 db optreedt, staan hier genoemd. De aftrek als omschreven in hoofdstuk 2 is hierbij al toegepast. In bijlage III wordt een volledig overzicht van de geluidsbelasting per weg weergegeven. Opgemerkt dient te worden dat in alle L den -waarden alleen de dag- en avondperiode is meegenomen. tabel 4.1. Geluidsbelasting L den vanwege verkeerswegen in db inclusief aftrek artikel 110g Wgh weg berekende geluidsbelasting (L den) hogere waarden voor hoogste waarde op (toetspunt) Strevelsweg 52 db noordwestzijde noordwestzijde (01) westkant van zuidwestzijde Motorstraat 56 db noordwestzijde noordwestzijde (01) westkant van zuidwestzijde Montessoriweg 60 db noordwestzijde zuidwestzijde zuidwestzijde (29), eerste verdieping zuidoostzijde Jan Ligthartstraat 44 db n.v.t. zuidoostzijde (11) Tandwielstraat 49 db zuidkant van noordoostzijde (zuid)oostpunt (08) Dynamostraat 47 db n.v.t. oostzijde (06) Vaanweg 46 db n.v.t. zuid(west)punt (12) Uit tabel 4.1 blijkt dat ten gevolge van het verkeer op de Montessoriweg de voorkeursgrenswaarde op de noordwestgevel met maximaal 12 db wordt overschreden. Vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig en financieel oogpunt zijn maatregelen om de geluidsbelasting terug te dringen niet wenselijk. Het plaatsen van geluidschermen is in deze binnenstedelijke situatie stedenbouwkundig niet in te passen, verkeerskundig ongewenst en het effect op hoog en dichtbijgelegen bestemmingen zal nihil zijn. Het toepassen van stil asfalt kan een paar db reductie opleveren, maar is niet doelmatig vanuit financieel oogpunt. De geluidsbelastingen zijn wel lager dan de ontheffingswaarde van 63 db. Voor de school dienen daarom hogere waarden te worden aangevraagd vanwege de Strevelsweg, Motorstraat, Montessoriweg en Tandwielstraat. Wel dient in de bouwaanvraag door akoestisch onderzoek te worden aangetoond dat door toepassing van gevelmaatregelen kan worden voldaan aan de maximale binnenwaarde van 28 db, zoals gesteld in het Bouwbesluit. In bijlage IV wordt een overzicht van de geluidsbelasting weergegeven, veroorzaakt door het gezamenlijke wegverkeer (de cumulatieve geluidsbelasting), uitgaande van de geluidsbelasting zonder toepassing van de aftrek vanwege artikel 110g Wgh. De maximale geluidsbelasting bedraagt 66 db op de noordwestzijde van de school. Dit betekent dat om een binnenniveau van 28 db te garanderen, een karakteristieke geluidwering G A;k van de gevel nodig is van 38 db. Bij de aanvraag van de bouwvergunning moet aangetoond worden dat hieraan voldaan wordt. 5

9 5. CONCLUSIES heeft onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting van het te realiseren schoolcomplex op de Unielocatie Zuiderpark aan de Motorstraat te Rotterdam. Het plan bevindt zich binnen de wettelijke geluidszones van de Batterijstraat, Casimirstraat, Cilinderstraat, Dordtsestraatweg, Dynamostraat, Jan Ligthartstraat, Montessoriweg, Motorstraat, Strevelsweg, Tandwielstraat, Vaanweg, Verlengde Motorstraat (Spastraat), Zuiderparkweg en het Zuidplein. Uit het onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting van de school niet voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Voor enkele gevels dienen daarom hogere grenswaarden (tot 60 db) te worden aangevraagd bij de gemeente, wat mogelijk is omdat de uiterste ontheffingswaarde niet wordt overschreden en maatregelen ter vermindering van de gevelbelasting niet wenselijk zijn uit oogpunt van verkeersveiligheid en overwegingen van stedenbouwkundige en financiële aard. De aanvrager zal bij de aanvraag om bouwvergunning een akoestisch rapport overleggen waarin wordt aangetoond met welke gevelmaatregelen de maximale binnenwaarde van 28 db voor leslokalen en 33 db voor overige verblijfsruimtes niet wordt overschreden. 6

10 BIJLAGE I Situatieoverzicht

11 BIJLAGE II Verkeerscijfers

12 BIJLAGE III Rekenresultaten per weg

13 BIJLAGE IV Cumulatieve geluidsbelasting

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vinkenberg 16 te Moergestel Opdrachtgever : W.C. Wolfs Vinkenberg 16 5066 PD MOERGESTEL Projectnummer

Nadere informatie

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede

Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen. 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede Berekening Geluidbelasting en geluidwerende voorzieningen 1 Appartementen Deurningerstraat 23-25 te Enschede 13.101 Munsterhuis Geluidsadvies B.V. Aanslagsweg 22, 7622 LD Borne (T. 074-7676007) Berekening

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek project:

Akoestisch onderzoek project: Akoestisch onderzoek project: Woningsplitsing Ottersumseweg 64 Gennep Twan Toonen Management en Advies Ruimtelijke ordening Projectontwikkeling Projectmanagement Amersfoort 11 augustus 2011 Gewijzigd T.Toonen

Nadere informatie

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp

TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Ministerie van Verkeer en Waterstaat opq TN/MER omlegging A9 te Badhoevedorp Bijlage geluid en trillingen 5 maart 2009 3 Beleidskader...............................................................................

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Rapport I.2006.1368.19.R001 Havenbedrijf Amsterdam/aanpassing zone Westpoort Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370

Nadere informatie

Datum Status. Definitief

Datum Status. Definitief Ontwerp-geluidsplan A2/A27 Everdingen - Lunetten Datum Status September 2014 Definitief Colofon Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Rijkswaterstaat Midden-Nederland Postbus 24094 3502

Nadere informatie

Zuiderpad naast nr. 13

Zuiderpad naast nr. 13 Zuiderpad naast nr. 13 Bestemmingsplan ex artikel 3.1 Wro Status: vastgesteld Datum: 24 maart 2015 Gemeente Beemster Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling ID-code: NL.IMRO.0370.2014Zuiderpad13-VA01 Terinzagelegging

Nadere informatie

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4

WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN 2-4 Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 07-02-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 07-02-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT - MEESTER BOONSTRAPLANTSOEN

Nadere informatie

Geluid? We willen het niet horen!

Geluid? We willen het niet horen! VROM-Inspectie www.vrom.nl Geluid? We willen het niet horen! Onderzoek verlenen hogere waarden Voorwoord Geluid is een groeiend milieuprobleem. Onderzoek van de gezondheidsraad 1 en de WHO 2 toont aan

Nadere informatie

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009.

Agendapunt 10a. Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Nummer 2010-059a Voorstel van burgemeester en wethouders inzake het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Kleine Hoeven 2009. Reusel, 1 juni 2010 Aan de raad. Samengevat voorstel Tegen het ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht

Bijlage 13 bij het MER Akoestisch onderzoek A2 Maastricht Bijlage 13 bij het Akoestisch onderzoek A2 Maastricht 34051v2 AV2-TP01-RAP-00022 Deel 4 november 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1 Inleiding... 5 2 Uitgangspunten... 7 2.1 Vastgoedprogramma... 7

Nadere informatie

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN

TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN 4 2011$ TOELICHTING BESTEMMINGSPLAN Plan: `Molenweg 17 Stramproy Behoort bij besluit van de raad van Weert van 25 september 2013, nummer RAD-000857 De griffier Plan IDN: NL.IMRO.0988.BPMolenweg17-VG01!

Nadere informatie

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld

Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4. Wijzigingsplan Vastgesteld Leek Tolbert Meester Boonstraplantsoen 2-4 Wijzigingsplan Vastgesteld Wijzigingsplan Tolbert - Meester Boonstraplantsoen 2-4 CODE 133306 / 02-12-14 GEMEENTE LEEK 133306 / 02-12-14 WIJZIGINGSPLAN TOLBERT

Nadere informatie

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING

HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING HANDREIKING INDUSTRIELAWAAI EN VERGUNNINGVERLENING INHOUDSOPGAVE bladzijde 1 INLEIDING 4 1.1 Achtergronden 5 1.2 Doel van de handreiking 5 1.3 Systematiek 5 1.4 Modernisering Instrumentarium Geluidbeleid

Nadere informatie

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente

Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente Rapport Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening Bovenbergweg 4, Markelo Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan Bovenbergweg 4 te Markelo NL.IMRO.1735.BGxBovenbergw-VS10

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0007.04.R001 De Del, Rozendaal. Onderzoek externe veiligheid

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport M.2014.0007.04.R001 De Del, Rozendaal. Onderzoek externe veiligheid Rapport M.2014.0007.04.R001 De Del, Rozendaal Onderzoek externe veiligheid Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153 Postbus 370 Postbus

Nadere informatie

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding

Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. 1 Inleiding Notitie 20122313-02 Herontwikkeling Willem de Zwijgerlaan 334-338 te Amsterdam. Beoordeling luchtkwaliteitsaspecten. Datum Referentie Behandeld door 24 juni 2013 20122313-02 T. Sweerts/RBi 1 Inleiding

Nadere informatie

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld

Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15. Fase: vastgesteld Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Fase: vastgesteld Rapport Bestemmingsplan Delden-Zuid, herziening Strookappe 15 Gemeente Hof van Twente projectnaam identificatienummer Bestemmingsplan

Nadere informatie

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11

Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 Wet milieubeheer Hoofdstuk 11 HOOFDSTUK 11 GELUID TITEL 11.1 ALGEMEEN Artikel 11.1 1. In dit hoofdstuk en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: beheerder: beheerder van de weg of spoorweg;

Nadere informatie

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013

Bestemmingsplan Kom-Oost. Juli 2013 Bestemmingsplan Kom-Oost Juli 2013 toelichting 1 2 3 Inhoud van de toelichting Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Ligging en begrenzing plangebied 1.2 Aanleiding en doelstelling 1.3 Geldende regeling 1.4 Leeswijzer

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4

HOOFDSTUK 1 Inleiding 2. HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 Toelichting Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding 2 HOOFDSTUK 2 Plangebied 4 2.1 Ligging en begrenzing 4 2.2 Huidige situatie/beschrijving van het gebied 4 HOOFDSTUK 3 Beleidslijnen 5 3.1 Rijksbeleid 5 3.2

Nadere informatie

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13)

Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) Nijmegen Ooyse Schependom - 1 (Ooysedijk 5-13) 2 bestemmingsplan Nijmegen Ooyse Schependom -1 (Ooysedijk 5-13) Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Aanleiding 7 1.2 Bestaande situatie

Nadere informatie

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist

Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieuadvies voor het bestemmingsplan Bosch en Duin Gemeente Zeist Milieudienst Zuidoost-Utrecht April 2011 ZEI111.S207/ 15334 opgesteld door beoordeeld door D. van de Belt J. M. Krol Akkoord: Milieudienst

Nadere informatie

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht

Toetsingskader Externe Veiligheid Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek / Netherlands Organisation for Applied Scientific Research Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn TNO-rapport R 2004/105

Nadere informatie

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del

Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del Rapportage maart-2014 / DO okt 2014 28 oktober 2014 versie 4 1 Verkeerskundig onderzoek Ruimtelijke ontwikkeling De Del opdrachtgever Gemeente Rozendaal

Nadere informatie

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel

Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Herontwikkeling Kerklaan 19-21 Nieuwerkerk aan den IJssel Gemeente Zuidplas Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de inpassing in het bestemmingsplan Esse-Kleinpolder Augustus 2011 NL.IMRO.1892.BpKerklaan19_21.Co01

Nadere informatie

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort

MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer Gemeente Amersfoort juni 2010 Definitief MER Ontwikkelingsplan Hogewegzone Amersfoort Effectbeoordeling Verkeer dossier : C0115-01-001

Nadere informatie

RIVM rapport 500028002/2004. Trend- en validatiemetingen omgevingsgeluid. J. Jabben, A.G.M. Dassen, C.J.M. Potma

RIVM rapport 500028002/2004. Trend- en validatiemetingen omgevingsgeluid. J. Jabben, A.G.M. Dassen, C.J.M. Potma RIVM rapport 500028002/2004 Geluidmonitor 2003 Trend- en validatiemetingen omgevingsgeluid J. Jabben, A.G.M. Dassen, C.J.M. Potma Dit onderzoek werd verricht in opdracht van het Milieu en Natuurplanbureau,

Nadere informatie

Bijlage Vormvrije mer-beoordeling Bestemmingsplan Rijnsburgerblok (deel 1) te Leiden

Bijlage Vormvrije mer-beoordeling Bestemmingsplan Rijnsburgerblok (deel 1) te Leiden Bijlage Vormvrije mer-beoordeling Bestemmingsplan Rijnsburgerblok (deel 1) te Leiden Projectnaam 1) Kenmerken van het project Omvang van het project (relatie met drempel D lijst) Cumulatie met andere projecten

Nadere informatie

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D

Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Bestemmingsplan Greate Mar 2 te Wergea V A S T G E S T E L D Inhoud Toelichting en bijlagen Regels en bijlagen Verbeelding 21 april 2015 Projectnummer

Nadere informatie