Jaarverslag Stichting Zorggroep Solis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Zorggroep Solis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Zorggroep Solis

2 Inhoudsopgave Voorwoord namens de Raad van Toezicht... 4 Voorwoord namens de Raad van Bestuur... 6 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 8 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Juridische structuur van het concern Algemeen De bedrijven, de BV s De Stichtingen Kerngegevens Personeel Bedrijfsopbrengst Kernactiviteiten Zorggroep Solis...13 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cyclus Kansen/verbeterpunten Benchmark Risico s Cliëntenraad Ondernemingsraad...23 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitscertificatie, labels, accreditaties Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg De bespreking van de niet-financiële prestatie-indicatoren Veiligheidsmanagementsysteem Informatie over toepassing gedragscode Informatie over onderzoek en ontwikkeling Facilitair & Gastvrijheidszorg...33 Hoofdstuk 5 Financiële informatie Ontwikkelingen in het boekjaar De behaalde omzet en resultaten De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) De kasstromen en financieringsbehoeften Informatie over financiële instrumenten...39 Hoofdstuk 6 Voornaamste risico's en onzekerheden Strategie Operationeel Financieel Risico s mbt financiële verslaggeving en wet- en regelgeving...41 Hoofdstuk 7 Milieu- en personeelsaangelegenheden Milieuaangelegenheden Personeelsaangelegenheden...42 Hoofdstuk 8 Overige informatie Informatievoorziening en automatisering...47

3 8.2 Marketing en distributie...47 Hoofdstuk 9 Toekomst Investeringen Financiering Personeelsbezetting Omzet en rentabiliteit Samenleving en belanghebbenden...48 Hoofdstuk 10 Jaarrekening

4 Voorwoord namens de Raad van Toezicht Hoewel zich de eerste tekenen van licht economisch herstel in ons land beginnen af te tekenen, heeft Nederland nog steeds veel last van krappe overheidsfinanciën en daardoor van bezuinigingen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het mes onverminderd gaat in de financiële sector, woningbouwcorporaties, de cultuursector en de zorgsector. Terwijl de problemen rondom vergrijzing en ouderdomsziekten zienderogen groeien, blijft de zorgsector verre van verschoond van bezuinigingen. Daar komt bij dat de sector vaak negatief de pers haalt, vanwege de fors gestegen zorgkosten en de (te) hoge beloning van sommige topbestuurders: hierop ziet de nieuwe Wet normering topinkomens (WNT-kader) toe. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Zorggroep Solis zijn zich dan ook terdege bewust van de politieke context en de maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien is evident dat de (kwaliteits)eisen die men aan de zorgsector stelt steeds hoger worden, terwijl er steeds minder financiële middelen voorhanden zijn. De thema s kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van de zorg staan onverminderd hoog op de agenda, maar ook de strategie om een financieel gezonde zorginstelling te zijn en te blijven. De Raad van Toezicht heeft in 2013 zes maal regulier vergaderd. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg alsmede de veiligheid binnen Zorggroep Solis. De bestuurder stelt voor iedere vergadering van de Raad van Toezicht een bestuurlijke rapportage op, waarin naast de drie genoemde thema s ook de relevante interne en externe ontwikkelingen en de financiële situatie van Zorggroep Solis en de verschillende entiteiten aan de orde komen. Ook verzorgen directieleden en managers tijdens de vergaderingen inleidingen over specifieke thema s. Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in september 2013 twee aaneengesloten studiedagen gehad, waarbij de strategische ontwikkelingen, governance en de zelfevaluatie (met een extern begeleider) centraal stonden. Binnen meerdere gremia wordt zowel bottom-up als top-down gewerkt aan een herijking van de strategie van Zorggroep Solis. Daarbij spelen de onderwerpen financiering van de zorg, scheiding van wonen en zorg, nieuwe zorgconcepten al dan niet met vrijwilligers en het strategisch personeelsmanagement een grote rol. In 2013 is veel aandacht gegeven aan de (afnemende) zorgfinanciering, waardoor het geen vanzelfsprekendheid meer is dat lage zorgzwaartepakketten en(over)productie van zorginstellingen nog worden vergoed. Zorggroep Solis werd geconfronteerd met grote leegstand in enkele locaties, wat er halverwege het jaar toe heeft geleid dat er helaas voorbereidingen getroffen moesten worden om de locatie Corel te sluiten. Hierover is veel en intensief overleg geweest met de cliënten en cliëntenraden, familieleden en andere stakeholders. Hoewel het bestuur en de Raad van Toezicht niet over één nacht ijs zijn gegaan, bleken de impact en emoties van betrokkenen relatief groot te zijn. Eind 2013 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Hun beloning is volledig conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & welzijn (NVTZ).De volgende commissies zijn ingesteld: - Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie (mevrouw drs. C. Jawad-Smelik en de heer drs. A.A.P.A.M. van der Heyden); - Financiële auditcommissie (de heer drs. M.F. Koeman en de heer mr. J.B. de Groot); - Remuneratiecommissie (mevrouw drs. C. Jawad-Smelik en de heer ir. H.A.A.M. Webers); - Commissie Vastgoed (mevrouw mr. L.L. Vis en de heer ir. H.A.A.M. Webers). Pagina 4

5 Deze commissies vergaderen met de bestuurder en de betreffende managers, waarbij de Raad van Toezicht de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen. Het jaar 2013 kon dankzij enkele financiële meevallers met een mooi positief resultaat worden afgesloten. Mede in het licht van de economische situatie, bezuinigingen en de dynamiek in de zorgsector kan worden geconcludeerd, dat Zorggroep Solis gezond is en er ook financieel goed voorstaat. De Raad van Toezicht heeft dan ook alle vertrouwen in de Raad van Bestuur, het management en de medewerkers van Zorggroep Solis. 3 maart 2014 ir. H.A.A.M. Webers, voorzitter Raad van Toezicht. Pagina 5

6 Voorwoord namens de Raad van Bestuur Een zachte landing voor de zorgorganisaties en de bewoners van de verzorgingshuizen. Zo was de belofte van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer bij de presentatie van de plannen voor het scheiden van wonen en zorg i.c. het opheffen verzorgingshuiszorg in Maar inmiddels is de harde dagelijkse praktijk dat steeds meer verzorgingshuizen gesloten moeten worden. Soms vanwege leegstand. Maar meer nog doordat de zorgkantoren AWBZ, door de centraal verordeneerde maximalisering van het regiobudget, gewoonweg de rekeningen niet kunnen betalen. De te leveren zorg is noodzakelijk, en duidelijk geïndiceerd door het CIZ, alleen is er geen geld meer voor beschikbaar. In april van dit jaar werden wij met deze situatie geconfronteerd. Zowel de omvang van de vraag als de zorgzwaarte van de cliënten namen zodanig toe dat wij een restrictief opnamebeleid in moesten voeren om de geleverde zorg betaald te krijgen. Tegelijkertijd nam ook de leegstand in de diverse locaties van Solis toe door het wegvallen van de lagere ZZP s, en het tegelijkertijd verhogen van de intramurale verblijfsdrempel door de overheid, waardoor ook minder hogere indicaties afgegeven werden. Deze combinatie van externe factoren zorgden voor extra, maar verspreide, leegstand over de verschillende locaties. Bij niet ingrijpen zou dit tot problemen qua doelmatigheid en kwaliteit gaan leiden. Derhalve hebben wij in mei 2013 na uitvoerige discussies- het besluit genomen om de leegstand te concentreren op 1 locatie. De huur van de locatie Corel kon contractueel binnen een half jaar opgezegd worden. In goed overleg met alle betrokkenen hebben wij dan ook dit huis eind 2013 moeten sluiten. Alle verzorgingshuis- en verpleeghuisbewoners hebben een nieuw thuis gekregen. Gelukkig de meesten naar tevredenheid. Maar toch, zelfs met de beste en zachtste vering word je op een hobbelweg nog flink door elkaar geschud. Dit geldt zeker voor de nog achtergebleven aanleunbewoners; die hun intramurale steunpunt nog elke dag missen. Een aangrijpend en moeilijk besluit en proces, waar wij als Solis niet voor zijn weggelopen. Met vereende krachten hebben wij de problemen met succes aangepakt. Met resultaat. Ondanks de sluiting en de, deels geforceerde, leegstand hebben wij een positief exploitatieresultaat behaald, mede dankzij een bate uit voorgaande jaren. Wij hebben, dankzij onze flexibele schil, geen medewerkers gedwongen hoeven te ontslaan. De kwaliteits- en tevredenheidsscores zijn ondanks alle onzekerheden positief gebleven. Kortom in de dagelijkse harde praktijk van 2013 is opnieuw gebleken dat wij a) goed in control zijn voor de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van onze bedrijfsvoering, en b) zeer betrokken en gecommiteerde medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers kennen. Daarbij biedt dit besluit ons een beter perspectief voor de komende jaren. Desalniettemin, de langdurende zorg staat de komende jaren voor grote veranderingen en uitdagingen. Als wij niets doen zullen wij net als alle ouderenzorgorganisatiesgeconfronteerd worden met een teruglopende omzet en met spanningen op ons verdienmodel. In tegenstelling tot vele andere organisaties heeft de zorggroep Solis derhalve besloten om de strategie die in het afgelopen decennium met succes gevoerd is, niet krampachtig op te rekken. De organisatie is krachtig in staat om met behoud van het goede, en doordat wij goed in control zijn en blijven, een sprong te maken naar een nieuwe strategie. Dit proces is in oktober van dit jaar gestart en zal medio 2014 zijn afgerond. Tegelijkertijd zal de organisatie in relatie met de nieuwe strategie de beschikking hebben over een herijkte meerjarenbegroting, een afgestemd strategisch personeelsplan en een lange termijn huisvestingsplan. De komende jaren zal elke zorgorganisatie moeten zien te overleven. Wij hebben gelukkig de mogelijkheid om een nieuwe houdbare en verrassende strategie voor het komende Pagina 6

7 decennium te ontwikkelen en in te voeren. De organisatie is er klaar voor, is financieel gezond, beheerst de risico s en vermijdt dure fiasco s. Hiervoor ben ik dank verschuldigd aan mijn vrijwilligers, medewerkers, leidinggevenden, staf- en directieleden. In goede dialoog met de Centrale Clientenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht gaan wij samen op weg.. Drs. J. Portengen Bestuurder Zorggroep Solis Maart 2014 Pagina 7

8 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit verslag heeft betrekking op het kalenderjaar Het kalenderjaar is gelijk aan het boekjaar. De geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag hebben betrekking op de volgende rechtspersonen: - Stichting Zorggroep Solis - Solis Vastgoed BV - PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV - Deventer Zorghuizen BV - Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV - De Verpleegkundige Thuiszorg Emst BV - Buro Saartje BV De geconsolideerde vennootschappen zijn alle rechtspersonen waarbinnen Stichting Zorggroep Solis feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan uitoefenen. Per 1 januari 2009 is een herstructurering doorgevoerd waarbij de activiteiten, bezittingen, schulden en verplichtingen van Stichting Zorggroep Solis zijn overgedragen aan de hierboven genoemde vennootschappen. De enkelvoudige jaarrekening voldoet aan de Regeling Verslaggeving Wtzi en de RJ 655 Zorginstellingen. De jaarrekening is gecontroleerd door een externe accountant. Pagina 8

9 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1. Algemene gegevens Zorggroep Solis is per 15 november 2000 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting De Verenigde Gestichten/PW Janssen Verpleeghuis, de Stichting Huize Corel en de Hervormde Stichting Bejaardencentrum De Bloemendal, alle gevestigd in Deventer. Het werkgebied van de stichting is de stedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Algemene identificatie-informatie Naam instelling: Stichting Zorggroep Solis Adres: Postbus 5014 Postcode: 7400 GC Plaats: Deventer Telefoonnummer: NZa-nummer: en KvK-nummer: adres: Internetpagina: Zorggroep Solis is statutair gevestigd in Deventer. Zij omvat de volgende zorgvoorzieningen: Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen Woonzorgcentrum De Bloemendal Woonzorgcentrum Corel (tot ultimo 2013) Woonzorgcentrum St Jurriën Woonzorgcentrum Groote & Voorster Woonzorgcentrum Spikvoorde Hospice de Winde 2.2. Juridische structuur van het concern Juridische structuur Zorggroep Solis per 1 januari 2010 Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Solis Cliëntenraad Ondernemingsraad Zorggroep Solis BV Solis Vastgoed BV PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV Deventer Zorghuizen BV Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV VTE Thuiszorg BV Buro Saartje BV Pagina 9

10 Algemeen De structuur is zodanig opgezet dat het niet-gebonden Wtzi-onroerend goed los staat van de zorggerelateerde activiteiten. Deze zorggerelateerde activiteiten zijn ondergebracht in een holdingvennootschap, Zorggroep Solis BV. Alle onder deze holding-bv vallende besloten vennootschappen (BV s) zijn een 100% dochteronderneming. Dit wil zeggen dat alle aandelen in het bezit zijn van de holdingvennootschap. Alle vennootschappen, met uitzondering van Vte thuiszorg en Buro Saartje, zijn opgericht op 31 december Vte was al een bestaande vennootschap, Buro Saartje is eind 2009 opgericht. Voor de juridische structuur/bedrijvenstructuur is gekozen omdat: - de stichtingsvorm, die Solis voorheen had, als te beknellend werd ervaren. De juridische rechtsvorm van een stichting leent zich naar onze mening namelijk onvoldoende om zo nodig vergaande samenwerkingsverbanden met ketenzorgpartners aan te gaan. De stichtingsvorm dwingt een organisatie vaak om de samenwerkende partner over te nemen, of overgenomen te worden. Dit leidt volgens ons ongewild tot schaalgroottes die problemen kunnen opleveren qua beheersing en besturing. - de bedrijven (BV s) aansluiten bij de wensen en behoeftes van hun klanten. Deze zijn mede hierdoor tot een leidend principe (wensen en behoeftes van klanten) en tot een succes geworden. Het is de opzet om per BV een onderscheidende marktpositie te verwerven, te behouden en die uit te breiden. Resultaten moeten transparant en afrekenbaar worden. in de juridische structuur het niet-gebonden AWBZ-vermogen apart is gezet. Er is in deze zin ook sprake van een zuiverder organisatieopdeling. In het verslagjaar zijn wij gestart met een evaluatie van de juridische structuur om de administratieve belasting en toekomstige fiscale risico s verder te beperken. Verwacht wordt dat dit in 2014 tot aanpassingen c.q. vereenvoudiging van de structuur zal leiden De bedrijven, de BV s Solis Vastgoed BV In deze BV is het niet-wtzi-gebonden onroerend goed ondergebracht. Het gaat hier om het onroerend goed dat voorheen toebehoorde aan de Stichting de IJssel en een pand in Laren waarin een Ortis praktijk is gevestigd. Voorheen maakten de grond en opstallen van woonzorgcentrum St Jurriën deel uit van Stichting de IJssel. Deze grond en opstallen maken nu deel uit van de Solis Vastgoed BV. Zorggroep Solis BV Deze vennootschap is de moedermaatschappij van alle zorggerelateerde bedrijven (BV s). Ook is in deze vennootschap de centrale overheaddienst ondergebracht. Het gaat hier onder meer om de facilitaire diensten, de personele diensten, de administratieve diensten en automatisering, evenals de medische en paramedische diensten. Deventer Zorghuizen BV In deze vennootschap zijn alle activiteiten van de woonzorgcentra en de daarbij behorende aanleunwoningen ondergebracht. Het gaat hier om de primaire zorgverlenende activiteiten, recreëren, wonen en de overige dienstverlening. Pagina 10

11 PW Janssen Topzorg voor ouderen en revalidatie BV In deze vennootschap zijn die primaire zorgverlenende activiteiten ondergebracht die een intensieve paramedische begeleiding vereisen of zorgverlening die een meer specialistische benadering vraagt. Het gaat hier om geriatrische revalidatie, reactivering, chronische somatische zorg, chronische psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Hospice De Winde maakt ook deel uit van deze vennootschap. Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV In deze vennootschap zijn de eerstelijns activiteiten voor paramedische en psychosociale behandeling en begeleiding ondergebracht. Deze vennootschap heeft vestigingen in de woonzorgcentra en is ook gevestigd op locaties in Laren, Almen en op het terrein van Dimence. Vte thuiszorg BV In deze vennootschap zijn de reguliere thuiszorgactiviteiten ondergebracht. Deze BV heeft al achttien jaar ervaring in de particuliere thuiszorg, de huishoudelijke zorg, de kraamzorg en zorg voor mensen met een beperking. Het werkgebied omvat de stad Deventer en het westelijk deel van de Stedendriehoek. Ook verzorgt Vte thuiszorg aan allochtonen: Ibn-I- Sina. Deze vorm van zorg is speciaal opgericht voor burgers met een niet-nederlandse achtergrond. De medewerkers van Ibn-I-Sina kennen vooral de Turkse gemeenschap erg goed. Medio 2009 zijn alle aandelen verworven. Buro Saartje BV In deze vennootschap zijn die activiteiten ondergebracht die in de loop van 2008 zijn ontwikkeld binnen de organisatie en betrekking hebben op bemiddeling in alphahulpverlening, een vorm van thuiszorg. Binnen deze dienstverlening heeft zij ook de pgb-bemiddelingsservice (persoonsgebonden budget) vormgegeven. Deze dienstverlening stelt de zorgvrager in staat om een Wmo-indicatie (pgb) van de gemeente te krijgen en vervolgens de geïndiceerde zorg door alphahulpen te laten verzorgen. Buro Saartje zorgt voor een goede match tussen de hulpvragende partij en de alphahulp. Voor partijen (gemeente, zorgvrager en zorgverlener) heeft dit voordelen. Buro Saartje BV is eind 2009 opgericht De Stichtingen Stichting Zorggroep Solis Deze stichting heeft alle aandelen van Solis Vastgoed BV en Zorggroep Solis BV in haar bezit. In deze stichting zijn alle bestuurlijke en toezichthoudende taken ondergebracht. Gelieerde stichtingen Aan bovengenoemde stichting zijn drie stichtingen gelieerd: - Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging Deze stichting is eind 2006 opgericht met als hoofddoel de naamsbekendheid van Zorggroep Solis te verhogen bij diegenen die onderwijs volgen. Daarbij willen we ons bij schoolverlaters/afgestudeerden beter profileren als het gaat om het kiezen van een werkgever. - Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Nederland Deze stichting is gelijk opgericht met de Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging en is bedoeld om de zorgprocessen wetenschappelijk te onderbouwen. - Stichting Hospice Foundation De Winde Deze steunstichting is opgericht in 2006 en is bedoeld om de zorgprocessen binnen hospice De Winde wetenschappelijk te onderbouwen. Pagina 11

12 Organogram Zorggroep Solis 2.3. Kerngegevens Personeel Kerngegevens Personeel Personeelslasten Aantal fte s verslagjaar Bedrijfsopbrengst Kerngegevens Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro's) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Opbrengsten gedeeld door personeelslasten Totale bedrijfsopbrengsten Personeelslasten Totale bedrijfsopbrengsten/personeelslasten 0,65 0,62 0,67 Pagina 12

13 2.4. Kernactiviteiten Zorggroep Solis De kernactiviteiten van Zorggroep Solis worden binnen de publieke sfeer uitgevoerd. Zorggroep Solis levert zorg van het begin tot het eind, van kraamzorg tot begeleiding in de laatste levensfase. In paragraaf is beschreven wat de kernactiviteiten per BV zijn. Hieronder zijn de kernactiviteiten van geheel Zorggroep Solis beschreven. De kernactiviteiten van Zorggroep Solis betreffen: - de primaire dienstverlenende activiteiten: o voedingsverstrekking o textielverzorging o vervoer o hygiënisch wonen o veilig wonen o recreëren (bij voorkeur in combinatie met welzijnszorg) - de primaire zorgverlenende activiteiten: o geriatrische revalidatie o reactivering o chronische somatische zorgverlening en begeleiding o chronische psychogeriatrische zorgverlening en begeleiding o palliatieve zorg o welzijnszorg o zorgmakelaarschap = zorgbemiddeling o thuiszorg o pgb-bemiddelingsservice (Buro Saartje BV) - Binnen de AWBZ is Zorggroep Solis volledig toegelaten voor de functies: o huishoudelijke verzorging o persoonlijke verzorging o activerende ondersteuning o ondersteunende begeleiding o verpleging o behandeling o verblijf Pagina 13

14 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorggroep Solis hanteert en volgt de Zorgbrede Governance Code en heeft deze verplichting als zodanig opgenomen in haar statuten. Daarmee past Zorggroep Solis het principe van pas toe of leg uit van de Zorgbrede Governance Code toe. Binnen de stichting wordt voorts de klokkenluidersregeling van de brancheorganisatie toegepast. In het verslagjaar is aanspraak gemaakt op deze regeling inzake de managementcultuur van de afdeling Ibn-I- Sina. Op grond van deze melding zijn gepaste maatregelen getroffen inzake de kwaliteit van het management van deze afdeling. 3.2 Raad van Bestuur De Stichting Zorggroep Solis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder van de stichting is ook bestuurder van de aangesloten BV s. Mevrouw M. Chabaane - directeur intramurale zorg - is door de Raad van Toezicht benoemd als plaatsvervangend bestuurder bij langere afwezigheid (meer dan een kalenderweek) van de bestuurder. Hiermee komt het bestuur van de organisatie qua samenstelling in hoge mate tegemoet aan de intentie om 30% van het bestuur uit leden van het vrouwelijk geslacht te laten bestaan. De bestuurder informeert volgens het informatieprotocol de Raad van Toezicht over het functioneren en de resultaten van de organisatie via ten minste: - een tweemaandelijkse rapportage van relevante interne en externe ontwikkelingen; - een tweemaandelijkse rapportage over de kwaliteit, de veiligheid en de doelmatigheid van de organisatie; - een tweemaandelijkse rapportage over de operationele risico s en de maatregelen van de bestuurder ter zake; - een kwartaalsgewijze rapportage over de productie en de financiële resultaten en huisvestingsontwikkelingen; - een kwartaalsgewijze rapportage over de voortgang van de jaarplannen van het topmanagement. Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht de schriftelijke rapportages van de inspectiebezoeken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Arbeidsinspectie e.d. Naam Functie + datum in dienst Nevenfuncties De heer drs. J. Portengen bestuurder benoemd per 1 oktober 2003 indiensttreding per 15 september 2003 vicevoorzitter Raad van Toezicht Centrum voor de kunsten De Leeuwenkuil in Deventer Om mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen, is voor het aanvaarden van nevenfuncties voorafgaand toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht nodig en verkregen. De bestuurder wordt, met inachtneming van de arbeidsovereenkomst, volgens de honoreringsregeling NVZD (Vereniging van bestuurders in de Gezondheidszorg)/NVTZ gehonoreerd. Daar de honorering van de bestuurder zijn maximum heeft bereikt, wordt het inkomen slechts en hooguit gemuteerd met het jaarlijks advies van de NVTZ inzake de inflatie-/looncorrectie. Het salaris van de bestuurder voldoet ook aan de normen van de (concept-) Wet normering topinkomens publieke sectoren (WNT2; aangenomen in Tweede Kamer februari 2014). De bestuurder ontvangt een vaste nettovergoeding voor Pagina 14

15 representatiekosten en andere werkgerelateerde kosten. Voor de bestuurder is geen bonusregeling van toepassing. In de arbeidsovereenkomst van de bestuurder is een vertrekregeling opgenomen. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Zorggroep Solis bestaat uit maximaal zeven personen. In de huidige samenstelling van zes personen is 33% van het vrouwelijk geslacht. Binnen de Raad van Toezicht functioneren vier commissies, te weten: - de Remuneratiecommissie (bestaande uit de voorzitter en de vice voorzitter): toezicht op en advies over het functioneren en de honorering van de bestuurder; - de Financiële auditcommissie: toezicht en advies op doelmatigheid, risicobeheersing en -management door de bestuurder (zeven bijeenkomsten in 2013); - de Kwaliteit & Veiligheidscommissie (bestaande uit de vicevoorzitter en het lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR): toezicht open advies over kwaliteit en veiligheid van de bewonerszorg, ontwikkeling van klachten en incidenten, uitkomsten van kwaliteits- en veiligheidsaudits en onderzoeken (vier bijeenkomsten in 2013); - de Vastgoedcommissie: (bestaande uit de voorzitter en een lid): toezicht op en advies over het gebied van de langetermijnhuisvestingsstrategie van de organisatie, alsmede advisering inzake investeringen die het mandaat van de bestuurder conform statuten overschrijden (twee bijeenkomsten in 2013). Voor elk van de commissies is een reglement opgesteld. Het reglement van de nieuwe Vastgoedcommissie wordt begin 2014 vastgesteld. Met uitzondering van de Remuneratiecommissie worden de commissievergaderingen in beginsel bijgewoond door de bestuurder en een lid van het management. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen lid van de NVTZ en volgen op basis van affiniteit, aandachtsgebied en interesse de symposia en/of bijscholingen voor toezichthouders in de zorg. De bestuurder draagt er in dit kader zorg voor dat de Raad van Toezicht de belangrijke beleidsbrieven vanuit het Ministerie van VWS ter informatie ontvangt. De Raad van Toezicht beschikt - conform de Zorgbrede Governance Code - voorts over een lid met een medische achtergrond om te kunnen voldoen aan het criterium van voldoende en specifieke kennis in de zorg. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een eigen scholingsbudget. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een eigen budget voor externe advisering en/of eigen onderzoek. De Raad van Toezicht heeft in dit verslagjaar een tweedaagse studie- en evaluatiebijeenkomst georganiseerd. De eerste dag stond in het teken van de langetermijnstrategie van de organisatie. De tweede dag stond in het teken van ontwikkelingen in governance, en de evaluatie van het eigen functioneren. Die evaluatie is begeleid door een extern adviseur, die voorafgaand hieraan een 360-graden-feedback heeft opgesteld. De Raad van Toezicht bezoekt verder jaarlijks twee onderdelen/locaties van de organisatie en laat zich door het operationeel management informeren over de ontwikkelingen en stand van zaken. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. Pagina 15

16 De leden van de Raad van Toezicht hebben - conform de statuten - verder geen enkele zakelijke relatie met de organisatie om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. De Raad van Toezicht verstrekt de accountant de opdracht voor de jaarlijkse controle. De accountant stelt in opdracht van de Raad van Toezicht een managementletter op naar aanleiding van de interim-controle, en een accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. Hierin waardeert hij zijn bevindingen tijdens de controle, de ontwikkelingen in en prestaties van de organisatie in relatie tot de omgeving. De accountant licht in persoon dit verslag en zijn bevindingen toe in de vergadering waarin de Raad van Toezicht het jaardocument en de jaarrekening goedkeurt. De Raad van Toezicht ontvangt al eerder ter informatie de managementletter die de accountant op basis van de voorcontrole in oktober/november van een controlejaar ten behoeve van de bestuurder heeft opgesteld. De Raad van Toezicht wordt gedurende het jaar conform informatieprotocol door de bestuurder geïnformeerd (zie paragraaf 3.2). Daarnaast wordt tijdens de vergadering tijd ingeruimd voor een lid van het management om de kwaliteit (prestaties, ontwikkelingen en risico s) binnen zijn aandachtsgebied te presenteren en te bespreken. Voorts laat de Raad van Toezicht zich ten minste één keer per jaar door de medezeggenschapsorganen - de Ondernemingsraad (OR) en de CCR - informeren over de algemene gang van zaken in de organisatie en de samenwerking met de bestuurder. De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 zes keer regulier. Een vergadering van de Raad van Toezicht valt in twee delen uiteen: a) een voorbereidingsvergadering zonder bestuurder van een half uur en b) het overleg met de bestuurder. De gemiddelde aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht bij de vergaderingen is 85%. Ook voerde de Raad van Toezicht de artikel-24-vergaderingen met de OR en CCR. Vergaderingen RvT Webers Jawad Koeman Van der de Groot Vis Heyden 27 februari Benoeming leden van de RvT-cie s - Brandveiligheid, X X X X X calamiteiten- en zorgcontinuïteitsplannen 25 april Accountantsverslag - Maatschappelijk jaardocument - Financieel jaarverslag X X X X X X - Risico van overschrijding productieafspraak mei Opnamestop - Huuropzegging Corel - Risico van X X X X X overschrijding productieafspraak juni Advisering inzake juridische X X X X X X vereenvoudiging bedrijfsstructuur 28 augustus Stand van zaken Ortis en Vte/Ibn-I-Sina X X X X X X Pagina 16

17 - Besluitvormingsdocument - Sluiting Corel 30 oktober Kwaliteit van intramurale Zorggroep Solis - Voortgang sluiting Corel - Meerjarenbegroting - Kader- en beleidsbrief 18 december Begroting ICT-visie 20 en 21 september 2013 Studie- en evaluatiedagen 22 november 2013 Locatie- of onderdelenbezoek X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Een afvaardiging van de Raad van Toezicht voerde twee maal overleg met de medezeggenschapsorganen OR en CCR over de stand van zaken en de voortgang. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht en besproken met de bestuurder. De Raad van Toezicht nam daarnaast kennis van de jaarverslagen van deze organen. Naam Functie Beroep en nevenfuncties Termijn De heer ir. voorzitter H.A.A.M. Webers Mevrouw drs. C.W. Jawad- Smelik De heer drs. M.F. Koeman Senior Adviseur Witteveen+Bos, Deventer voorzitter VVV Deventer voorzitter van de Stichting kiemt (Energie- en Milieutechnologie) voorzitter Deventer Oranjevereniging bestuurslid Stichting Toekomstbeeld der Techniek lid Raad van Commissarissen Koninklijke Smals BV lid Raad van Toezicht Stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen lid Biorenewables Business Platform voorzitter Connect lid Wageningen Ambassadors voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow lid van de Tafel Stedendriehoek Onderscheidt jurylid Arnhems Ondernemer van het jaar vicevoorzitter directeur Strategie en Externe Betrekkingen, Sociale Verzekeringsbank lid gepensioneerd (voormalig vicevoorzitter Raad van Bestuur Saxion Hogescholen, Enschede, Deventer, Apeldoorn) voorzitter Vergadering van Aandeelhouders IMSA Amsterdam BV, Amsterdam Milieubeleidsadvisering voorzitter bestuur Vereniging Wereldcontact, Houten, reisvereniging lid Raad van Toezicht International Travel Group BV, Den Bosch, reisorganisatie eerste termijn tot en met eind 2013 eerste termijn tot en met eind 2014 derde termijn tot en met eind 2016, treedt af eind 2016 Pagina 17

18 De heer mr. J. B. de Groot De heer drs. A. A. P. A. M. van der Heyden Mevrouw mr. L.L. Vis bestuurslid, penningmeester Vereniging Deventer Literair, Deventer lid senior raadsheer, gerechtshof Leeuwarden- Arnhem en lid bestuur gerechtshof Leeuwarden Arnhem lid Begeleidingscommissie Project Initiële Opleiding (namens Presidentenvergadering) voorzitter Stichting Excedent (Zutphen) docent/inleider diverse cursussen op het gebied van alimentatierecht en rekenen, belastingrecht en burgerlijk (proces)recht voor o.a. SSR, LexLumen, IMFO (vfas), VCO/CPO Radboud Universiteit, Academie voor de Rechtspraktijk arbiter/bindend adviseur (incidenteel) voorzitter Redactieraad INA-Online lid Beroepenveldcommissie Hogeschool Arnhem- Nijmegen lid partner van BMC (verantwoordelijk voor resultaten in divisie zorg/cure ten aanzien van rendement, kwaliteit, innovatie en strategie) extern begeleider studenten Saxion Hogeschool voor maatschappelijk ondernemerschap en strategie in de zorgsector bestuurslid Eagles4Deventer, stichting waarin de maatschappelijke bijdrage vanuit de Betaald Voetbal Organisatie wordt gerealiseerd bestuurslid/toezichthouder Regionaal Expertisecentrum Oost-Nederland, centrum dat expertise voor specifiek onderwijs (autisme, ADHD) verzorgt faculty member Gershon Lehman Group faculty member Speaker s Academy DGA ILIWAPCT lid eigenaar van Confero, Juridisch Advies, Mediation & Coaching lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Viverion met hoofdkantoor in Lochem, middelgrote corporatie (6.000 woningen) in het oosten van het land; waaronder vicevoorzitter en lid van de Remuneratiecommissie Compliance Officer Bolletje zitting als voorzitter Klachtencommissie TNT Fashion Group in Oldenzaal; zitting als voorzitter Klachtencommissie van Coaching Academy International in Naarden buurtbemiddelaar voor buurtbemiddelingsproject Lochem (vrijwilligerswerk) betrokken bij opzet en werving van maatschappelijkestageprojecten middelbare scholieren in Lochem (1400 leerlingen, vrijwilligerswerk) eerste termijn tot en met eind 2016 eerste termijn tot en met eind 2016 eerste termijn tot en met eind 2016 Pagina 18

19 3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Solis kent een integrale beleids- en begrotingscyclus bestaande uit: - Beleidsbrief jaar t+1, omvattende: o een evaluatie en een directieoordeel over beleidsvoortgang, functioneren en presteren van de organisatie; o een risicoanalyse inclusief voorgenomen beheersmaatregelen (verschijningsdatum mei/juni). - Financiële kaderbrief jaar t+1, waarin op basis van ontwikkelingen en te verwachten overheidsbeleid de kaders voor de begroting jaar t+1 worden aangegeven (verschijningsdatum augustus/september). - Jaarplan en begrotingsbesprekingen met management (periode september - november). - Vaststelling begroting en jaarplannen (december). - Halfjaarsevaluatie voortgang beleid (mei). Vier maal per jaar wordt daarnaast een breed managementoverleg gehouden om met alle managers de ontwikkelingen en resultaten van de organisatie te volgen en te bespreken Cyclus In 2012 zijn wij gestart met het zelf laten ontwikkelen van de deelbegrotingen 2013 door het locatie- en BV-management met als doel de resultaatverantwoordelijkheid van het management te faciliteren en te versterken. In dit verslagjaar hebben wij deze lijn doorgezet. Bij de ontwikkeling van de begroting zijn de voorgenomen jaarplannen meegenomen en verwerkt. De consolidatie van de begroting vond in november plaats. De geconsolideerde begroting is besproken binnen de Financiële auditcommissie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Bij de opstelling van de jaarplannen en de begroting wordt uitgegaan van het principe dat de lijnverantwoordelijken getypeerd kunnen worden als resultaatcentra, die verantwoordelijk zijn voor een van tevoren afgesproken bijdrage aan de kosten van de holding en het bestuur van de hele Zorggroep. De stafdiensten en ondersteunende diensten worden hierbij als kostencentra getypeerd. De medezeggenschapsorganen wordt in september al gevraagd om hun advies over de Beleidsbrief en Financiële kaderbrief te geven. Zorggroep Solis voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering en conformeert zich daarbovenop ook aan de transparantievereisten - in dit geval lidmaatschapsvereisten - van de brancheorganisaties Actiz en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland ten behoeve van Vte thuiszorg) Kansen/verbeterpunten Zorggroep Solis ziet op dit moment als belangrijkste kansen voor blijvend succes: - ontwikkeling van intramurale behandelarrangementen voor de zorg aan dementerenden; - ontwikkeling van klinische arrangementen, poliklinische arrangementen en thuisrevalidatie-arrangementen op het gebied van chronische aandoeningen inclusief co-morbiditeit; - ontwikkeling van nieuw zorgbedrijf onder de werktitel Nightingales lekenzorg voor de korte vervangende mantelzorg; - verdere uitbouw van de business-to-businessmarkt voor gezondheidsmanagement en arbeidsre-integratie (via Ortis). Pagina 19

20 In de managementletter 2013 (september) oordeelt de accountant dat de kwaliteit van de AO/IB-organisatie van Zorggroep Solis van een goed niveau is. Hij stelt vast dat de binnen Zorggroep Solis aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de primaire processen tot betrouwbare interne managementinformatie leiden. Tevens wordt geconstateerd dat de organisatie in 2013 op basis van de bevindingen van 2012 de nodige en verdere verbeteringen in de administratieve organisatie heeft doorgevoerd. De accountant heeft tien nieuwe kleine aanbevelingen gedaan. De bestuurder heeft deze aanbevelingen geaccepteerd en de meeste ervan zijn opgenomen in de betreffende jaarplannen en zullen in hoge mate afgehandeld zijn voor het verschijnen van de zogenoemde bestuursletter (april 2014) Benchmark Zorggroep Solis heeft conform de procedure dit verslagjaar deelgenomen aan de benchmark van de brancheorganisatie Actiz, met als samenvattende uitslag: - Financieel beleid: score B (medium performance) - Personeelsbeleid: score A (high performance) - Kwaliteit& Veiligheid van zorg: score B (medium performance) Om deze rating te kunnen behouden en waar gewenst te verbeteren, is binnen Zorggroep Solis een interne afdeling Audit & Compliance werkzaam die rapporteert aan de bestuurder. Jaarlijks wordt een auditkalender opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van de doelstellingen en de risico s die in respectievelijk de Kaderbrief en de Beleidsbrief zijn gesteld. Ook wordt rekening gehouden met de onderwerpen die door externe instanties en/of overheden als prioriteit van inspectie zijn gesteld. De rapportages van deze audits worden aan de bestuurder aangereikt en besproken in het managementoverleg, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht. Vanuit de afdeling Audit & Compliance wordt de verdere uitwerking van een veiligheids- en compliancemanagementsysteem opgepakt en bewaakt. De verdere ontwikkeling van het financieel risicomanagementsysteem is de verantwoordelijkheid van de Planning & Control-afdeling van de organisatie Risico s Als belangrijkste risico s (high risk high impact) in de bedrijfsvoering van Zorggroep Solis zijn voor 2013 ingeschat: 1. het wegvallen van de ZZP 1-3 in de bekostiging, wat kan leiden tot verspreide leegstand in de zorg- en verpleeghuizen; 2. achterblijvende markt- en omzetontwikkeling; 3. beperkingen van het AWBZ-regiobudget Midden-IJssel; 4. onvoldoende vraag naar 24-uurs wijkverplegende Zorggroep Solis; 5. personeelsoverschotten en ontevreden medewerkers; 6. onvoldoende doorontwikkeling van zorgcontinuïteitsplan bij calamiteiten; 7. onvoldoende ICT-facilitering en managementinformatie; 8. onvoldoende onderhoud en borging van verpleeg- en tilhulpmiddelen. Deze risico s worden kwartaalsgewijs gemonitord vanuit de afdelingen Audit & Compliance en Financial Control. Op basis van de ontwikkelingen en rapportages worden aanpassingen van de beheersmaatregelen opgesteld. Samengevat zijn de volgende beheersmaatregelen getroffen in het boekjaar 2013 voor beperking van de risico s: Ad 1) Medio 2013 is het besluit genomen om de ontstane leegstand in met name de verzorgingshuizen te concentreren door het sluiten van een woonzorglocatie, zijnde Corel; Pagina 20

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven

Maatschappelijk verslag 2013. Onderdeel van het jaardocument. deel je leven Maatschappelijk verslag 213 Onderdeel van het jaardocument deel je leven Zorggroep Sint Maarten: Inhoudsopgave Vindt dat ieder mens waardevol is. Daarom heeft hij recht op zorg, liefde en aandacht. Wij

Nadere informatie

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2013 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD...4 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING...5 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE...6 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...6 2.2

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep

Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Bestuursverslag 2014 Stichting Carint Reggeland Groep Inhoudsopgave VOORWOORD... 3 1. UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING... 4 2. PROFIEL VAN DE ORGANISATIE... 5 2.1 ALGEMENE IDENTIFICATIEGEGEVENS...

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland

Jaardocument Zorg 2013. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Jaardocument Zorg 2013 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland Voorwoord 3 Voorwoord 4 Voorwoord Met dit jaardocument willen we op een brede manier

Nadere informatie

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012

Jaardocument Hoensbroek, mei 2012 1 Jaardocument 2011 Hoensbroek, mei 2012 Inhoudsopgave Jaardocument 2011 Cicero Zorggroep pagina pagina 2011 Cicero Zorggroep Voorwoord 4 1. Inleiding 6 1.1 Uitgangspunten verslaglegging 6 1.2 Context

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. meer dan zorg

Jaarverslag 2012. meer dan zorg Jaarverslag 2012 meer dan zorg Inhoudsopgave VOORWOORD 3 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 4 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van de organisatie 5

Nadere informatie

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571

Jaarverantwoording zorginstellingen. Stichting Cardia. Jaardocument C10-0571 Jaarverantwoording zorginstellingen Stichting Cardia 2009 Jaardocument C10-0571 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving... 3 2 Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden

MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013. Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING CARE 2013 Integraal jaarverslag Zorgplein Maaswaarden Wijk en Aalburg, mei 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Voorwoord 4 DEEL 1 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 8 2. Profiel

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom

Jaarverslag 2014. Juni 2015 Stichting De Leystroom Jaarverslag 2014 Juni 2015 Stichting De Leystroom Inhoud 3 1. Zorg voor elkaar in 2014 5 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens 5 2.2 Structuur van het concern Wettelijk kader

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep

Jaarverantwoording 2011. Stichting ViVa! Zorggroep Jaarverantwoording 2011 Stichting ViVa! Zorggroep Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten van de verslaggeving...4 2 Profiel van de organisatie...5 2.1 Algemene identificatiegegevens...5 2.2 Structuur van het concern...6

Nadere informatie

Jaardocument Zorg 2014

Jaardocument Zorg 2014 Jaardocument Zorg 2014 Stichting De Opbouw c.a. Stichting De Opbouw c.a. Herculesplein 267 3584 AA Utrecht Nederland 1 2 3 4 Hoewel de wettelijke verplichting ontbreekt willen wij als maatschappelijke

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg

Jaardocument 2012. Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Jaardocument 2012 Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Stichting Fonteynenburg Teldersrode 25 2717 HR Zoetermeer Tel 079 320 35 53 Fax 079 320 35 50 www.fonteynenburg.nl info@fonteynenburg.nl Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op!

Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! www.beatrixziekenhuis.nl Jaarverslag 2012 Betrokken medewerkers scoren een top 10-notering in AD Ziekenhuis Top 100. Daar zijn we trots op! 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2012 Rivas Zorggroep 1. Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013

Jaardocument 2013. Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 Jaardocument 2013 Jaarverslag 2013 Jaarrekening 2013 31 maart 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 02 Inleiding. 03 Uitgangspunten van de verslaggeving... 04 1. Profiel van de organisatie. 04 1.1. Algemene

Nadere informatie

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78

Jaardocument 2013. Samen Verschil Maken. Jaardocument 2013/Raad van Bestuur/versie 1.1/20140519/Warmande Pagina 1 van 78 Jaardocument 2013 Samen Verschil Maken Pagina 1 van 78 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 5 1. Uitgangspunten van verslaglegging... 9 2. Profiel van de organisatie... 11 2.1 Algemene identificatiegegevens...

Nadere informatie

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i

JAARDOCUMENT 2009. Laurens Zorg Compas. versie 3 datum 26 mei 2010. Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i JAARDOCUMENT 2009 Laurens Zorg Compas versie 3 datum 26 mei 2010 Jaardocument 2009 29 april 2010 pagina i INHOUD 1 UITGANGSPUNTEN VAN DE VERSLAGLEGGING 2 2 PROFIEL VAN DE ORGANISATIE 3 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4

Inhoudsopgave. Jaardocument 2012. Inleiding 3. Uitgangspunten 4 Inhoudsopgave Inleiding 3 Uitgangspunten 4 Hoofdstuk 2 Profiel van de Organisatie 2.1. Algemene identificatiegegevens 5 2.2. Structuur van het concern 5 2.3. Kerngegevens 7 2.4. Samenwerkingsrelaties 11

Nadere informatie

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht

Jaardocument 2014. Maatschappelijk Verslag. Stichting Bestuur en Toezicht Jaardocument 2014 Maatschappelijk Verslag Stichting Bestuur en Toezicht Lelystad, 22 april 2015 Voorwoord De afgelopen jaren heeft Triade hard gewerkt aan een stevig fundament. Dat was nodig om de gevolgen

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2011

Maatschappelijk verslag 2011 Maatschappelijk verslag 2011 Zorg met aandacht Maatschappelijk verslag 2011 Voorwoord Het jaar 2011 stond voor de Amaris Zorggroep in het teken van klantgericht ondernemen, de titel van de Kaderbrief 2011.

Nadere informatie

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1

Maatschappelijk Verslag 2011. Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht. Pagina 1 Maatschappelijk Verslag 2011 Stichting Beschermende Woonvormen Utrecht Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging 4 2. Profiel van de organisatie 5 2.1 Algemene identificatiegegevens

Nadere informatie

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4

1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 Jaardocument 2014 Inhoudsopgave Pagina Voorwoord 3 1. Profiel van de organisatie 4 1.1 Algemene identificatiegegevens 4 1.2 Structuur van het concern 4 2. Beleid, inspanningen en prestaties 5 2.1 Inleiding

Nadere informatie

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl

Jaardocument 2012. Een jaar in beeld. www.meandermedischcentrum.nl Jaardocument 2012 Een jaar in beeld www.meandermedischcentrum.nl Voorwoord Hierbij bieden wij u het jaardocument en de jaarrekening 2012 van Meander Medisch Centrum aan. Hierin vindt u een uitgebreide

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008 Jaardocument 2009 Livio Jaardocument 2009 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2009, een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

ZZG zorggroep Jaardocument 2009

ZZG zorggroep Jaardocument 2009 ZZG zorggroep Jaardocument 2009 Inhoud Verslag raad van bestuur 1 Uitgangspunten van de verslaggeveving 4 7 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens 10 2.2 Structuur 11 2.3 Kerngegevens

Nadere informatie

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4

Voorwoord Raad van Bestuur... 2. 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 Jaardocument Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur... 2 1 Uitgangspunten Verslaglegging... 4 2 Profiel van de Organisatie... 6 2.1 Algemene identificatiegegevens... 7 2.2 Structuur van het concern...

Nadere informatie

Amaliazorg Jaarverslag 2012

Amaliazorg Jaarverslag 2012 Amaliazorg Jaarverslag 2012 Stichting Amaliazorg Postbus 220 5688 ZL Oirschot 1 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Bestuur 4 1. Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2. Profiel van de organisatie 6 2.1 Algemene

Nadere informatie

Jaardocument VNN 2012

Jaardocument VNN 2012 Jaardocument VNN 2012 VOORWOORD VNN 2012, Verandering en Vernieuwing VNN levert sinds meer dan 120 jaar een belangrijke bijdrage aan zorg voor mensen met verslavingsproblematiek. Zorg die dagelijks door

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 MAATSCHAPPELIJK VERSLAG 2013 De Stouwe te Meppel Maatschappelijk verslag 2013, De Stouwe te Meppel 1 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten van de verslaglegging... 3 2. Profiel van de organisatie... 4 2.1 Algemene

Nadere informatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie

Inhoudsopgave 2 Voorwoord Profiel van de organisatie 3.1. Algemene identificatiegegevens 3.2. Structuur van de organisatie JAARVERSLAG 2012 1 Inhoudsopgave 2 Voorwoord 3 3. Profiel van de organisatie 4 3.1. Algemene identificatiegegevens 4 3.2. Structuur van de organisatie 4 3.3. Kerngegevens 7 4. Bestuur, toezicht en medezeggenschap

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg

Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Jaarverslaggeving 2013 Stichting Magentazorg Magentazorg Juni 2014 Inleiding Hierbij presenteren we de jaarverslaggeving over het jaar 2013 Landelijke ontwikkelingen en veranderingen in de manier waarop

Nadere informatie