Jaarverslag Stichting Zorggroep Solis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Zorggroep Solis"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Zorggroep Solis

2 Inhoudsopgave Voorwoord namens de Raad van Toezicht... 4 Voorwoord namens de Raad van Bestuur... 6 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging... 8 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie Algemene gegevens Juridische structuur van het concern Algemeen De bedrijven, de BV s De Stichtingen Kerngegevens Personeel Bedrijfsopbrengst Kernactiviteiten Zorggroep Solis...13 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cyclus Kansen/verbeterpunten Benchmark Risico s Cliëntenraad Ondernemingsraad...23 Hoofdstuk 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitscertificatie, labels, accreditaties Kwaliteitsbeleid ten aanzien van patiënten/cliënten Kwaliteit van zorg De bespreking van de niet-financiële prestatie-indicatoren Veiligheidsmanagementsysteem Informatie over toepassing gedragscode Informatie over onderzoek en ontwikkeling Facilitair & Gastvrijheidszorg...33 Hoofdstuk 5 Financiële informatie Ontwikkelingen in het boekjaar De behaalde omzet en resultaten De toestand op balansdatum (solvabiliteit en liquiditeit) De kasstromen en financieringsbehoeften Informatie over financiële instrumenten...39 Hoofdstuk 6 Voornaamste risico's en onzekerheden Strategie Operationeel Financieel Risico s mbt financiële verslaggeving en wet- en regelgeving...41 Hoofdstuk 7 Milieu- en personeelsaangelegenheden Milieuaangelegenheden Personeelsaangelegenheden...42 Hoofdstuk 8 Overige informatie Informatievoorziening en automatisering...47

3 8.2 Marketing en distributie...47 Hoofdstuk 9 Toekomst Investeringen Financiering Personeelsbezetting Omzet en rentabiliteit Samenleving en belanghebbenden...48 Hoofdstuk 10 Jaarrekening

4 Voorwoord namens de Raad van Toezicht Hoewel zich de eerste tekenen van licht economisch herstel in ons land beginnen af te tekenen, heeft Nederland nog steeds veel last van krappe overheidsfinanciën en daardoor van bezuinigingen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat het mes onverminderd gaat in de financiële sector, woningbouwcorporaties, de cultuursector en de zorgsector. Terwijl de problemen rondom vergrijzing en ouderdomsziekten zienderogen groeien, blijft de zorgsector verre van verschoond van bezuinigingen. Daar komt bij dat de sector vaak negatief de pers haalt, vanwege de fors gestegen zorgkosten en de (te) hoge beloning van sommige topbestuurders: hierop ziet de nieuwe Wet normering topinkomens (WNT-kader) toe. De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Zorggroep Solis zijn zich dan ook terdege bewust van de politieke context en de maatschappelijke ontwikkelingen. Bovendien is evident dat de (kwaliteits)eisen die men aan de zorgsector stelt steeds hoger worden, terwijl er steeds minder financiële middelen voorhanden zijn. De thema s kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van de zorg staan onverminderd hoog op de agenda, maar ook de strategie om een financieel gezonde zorginstelling te zijn en te blijven. De Raad van Toezicht heeft in 2013 zes maal regulier vergaderd. Vaste onderwerpen op de agenda zijn de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorg alsmede de veiligheid binnen Zorggroep Solis. De bestuurder stelt voor iedere vergadering van de Raad van Toezicht een bestuurlijke rapportage op, waarin naast de drie genoemde thema s ook de relevante interne en externe ontwikkelingen en de financiële situatie van Zorggroep Solis en de verschillende entiteiten aan de orde komen. Ook verzorgen directieleden en managers tijdens de vergaderingen inleidingen over specifieke thema s. Naast de reguliere vergaderingen heeft de Raad van Toezicht in september 2013 twee aaneengesloten studiedagen gehad, waarbij de strategische ontwikkelingen, governance en de zelfevaluatie (met een extern begeleider) centraal stonden. Binnen meerdere gremia wordt zowel bottom-up als top-down gewerkt aan een herijking van de strategie van Zorggroep Solis. Daarbij spelen de onderwerpen financiering van de zorg, scheiding van wonen en zorg, nieuwe zorgconcepten al dan niet met vrijwilligers en het strategisch personeelsmanagement een grote rol. In 2013 is veel aandacht gegeven aan de (afnemende) zorgfinanciering, waardoor het geen vanzelfsprekendheid meer is dat lage zorgzwaartepakketten en(over)productie van zorginstellingen nog worden vergoed. Zorggroep Solis werd geconfronteerd met grote leegstand in enkele locaties, wat er halverwege het jaar toe heeft geleid dat er helaas voorbereidingen getroffen moesten worden om de locatie Corel te sluiten. Hierover is veel en intensief overleg geweest met de cliënten en cliëntenraden, familieleden en andere stakeholders. Hoewel het bestuur en de Raad van Toezicht niet over één nacht ijs zijn gegaan, bleken de impact en emoties van betrokkenen relatief groot te zijn. Eind 2013 bestond de Raad van Toezicht uit zes leden. Hun beloning is volledig conform de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg & welzijn (NVTZ).De volgende commissies zijn ingesteld: - Commissie Kwaliteit en veiligheid van zorg en organisatie (mevrouw drs. C. Jawad-Smelik en de heer drs. A.A.P.A.M. van der Heyden); - Financiële auditcommissie (de heer drs. M.F. Koeman en de heer mr. J.B. de Groot); - Remuneratiecommissie (mevrouw drs. C. Jawad-Smelik en de heer ir. H.A.A.M. Webers); - Commissie Vastgoed (mevrouw mr. L.L. Vis en de heer ir. H.A.A.M. Webers). Pagina 4

5 Deze commissies vergaderen met de bestuurder en de betreffende managers, waarbij de Raad van Toezicht de bevoegdheid heeft om besluiten te nemen. Het jaar 2013 kon dankzij enkele financiële meevallers met een mooi positief resultaat worden afgesloten. Mede in het licht van de economische situatie, bezuinigingen en de dynamiek in de zorgsector kan worden geconcludeerd, dat Zorggroep Solis gezond is en er ook financieel goed voorstaat. De Raad van Toezicht heeft dan ook alle vertrouwen in de Raad van Bestuur, het management en de medewerkers van Zorggroep Solis. 3 maart 2014 ir. H.A.A.M. Webers, voorzitter Raad van Toezicht. Pagina 5

6 Voorwoord namens de Raad van Bestuur Een zachte landing voor de zorgorganisaties en de bewoners van de verzorgingshuizen. Zo was de belofte van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer bij de presentatie van de plannen voor het scheiden van wonen en zorg i.c. het opheffen verzorgingshuiszorg in Maar inmiddels is de harde dagelijkse praktijk dat steeds meer verzorgingshuizen gesloten moeten worden. Soms vanwege leegstand. Maar meer nog doordat de zorgkantoren AWBZ, door de centraal verordeneerde maximalisering van het regiobudget, gewoonweg de rekeningen niet kunnen betalen. De te leveren zorg is noodzakelijk, en duidelijk geïndiceerd door het CIZ, alleen is er geen geld meer voor beschikbaar. In april van dit jaar werden wij met deze situatie geconfronteerd. Zowel de omvang van de vraag als de zorgzwaarte van de cliënten namen zodanig toe dat wij een restrictief opnamebeleid in moesten voeren om de geleverde zorg betaald te krijgen. Tegelijkertijd nam ook de leegstand in de diverse locaties van Solis toe door het wegvallen van de lagere ZZP s, en het tegelijkertijd verhogen van de intramurale verblijfsdrempel door de overheid, waardoor ook minder hogere indicaties afgegeven werden. Deze combinatie van externe factoren zorgden voor extra, maar verspreide, leegstand over de verschillende locaties. Bij niet ingrijpen zou dit tot problemen qua doelmatigheid en kwaliteit gaan leiden. Derhalve hebben wij in mei 2013 na uitvoerige discussies- het besluit genomen om de leegstand te concentreren op 1 locatie. De huur van de locatie Corel kon contractueel binnen een half jaar opgezegd worden. In goed overleg met alle betrokkenen hebben wij dan ook dit huis eind 2013 moeten sluiten. Alle verzorgingshuis- en verpleeghuisbewoners hebben een nieuw thuis gekregen. Gelukkig de meesten naar tevredenheid. Maar toch, zelfs met de beste en zachtste vering word je op een hobbelweg nog flink door elkaar geschud. Dit geldt zeker voor de nog achtergebleven aanleunbewoners; die hun intramurale steunpunt nog elke dag missen. Een aangrijpend en moeilijk besluit en proces, waar wij als Solis niet voor zijn weggelopen. Met vereende krachten hebben wij de problemen met succes aangepakt. Met resultaat. Ondanks de sluiting en de, deels geforceerde, leegstand hebben wij een positief exploitatieresultaat behaald, mede dankzij een bate uit voorgaande jaren. Wij hebben, dankzij onze flexibele schil, geen medewerkers gedwongen hoeven te ontslaan. De kwaliteits- en tevredenheidsscores zijn ondanks alle onzekerheden positief gebleven. Kortom in de dagelijkse harde praktijk van 2013 is opnieuw gebleken dat wij a) goed in control zijn voor de kwaliteit, doelmatigheid en veiligheid van onze bedrijfsvoering, en b) zeer betrokken en gecommiteerde medewerkers, leidinggevenden en vrijwilligers kennen. Daarbij biedt dit besluit ons een beter perspectief voor de komende jaren. Desalniettemin, de langdurende zorg staat de komende jaren voor grote veranderingen en uitdagingen. Als wij niets doen zullen wij net als alle ouderenzorgorganisatiesgeconfronteerd worden met een teruglopende omzet en met spanningen op ons verdienmodel. In tegenstelling tot vele andere organisaties heeft de zorggroep Solis derhalve besloten om de strategie die in het afgelopen decennium met succes gevoerd is, niet krampachtig op te rekken. De organisatie is krachtig in staat om met behoud van het goede, en doordat wij goed in control zijn en blijven, een sprong te maken naar een nieuwe strategie. Dit proces is in oktober van dit jaar gestart en zal medio 2014 zijn afgerond. Tegelijkertijd zal de organisatie in relatie met de nieuwe strategie de beschikking hebben over een herijkte meerjarenbegroting, een afgestemd strategisch personeelsplan en een lange termijn huisvestingsplan. De komende jaren zal elke zorgorganisatie moeten zien te overleven. Wij hebben gelukkig de mogelijkheid om een nieuwe houdbare en verrassende strategie voor het komende Pagina 6

7 decennium te ontwikkelen en in te voeren. De organisatie is er klaar voor, is financieel gezond, beheerst de risico s en vermijdt dure fiasco s. Hiervoor ben ik dank verschuldigd aan mijn vrijwilligers, medewerkers, leidinggevenden, staf- en directieleden. In goede dialoog met de Centrale Clientenraad, Ondernemingsraad en Raad van Toezicht gaan wij samen op weg.. Drs. J. Portengen Bestuurder Zorggroep Solis Maart 2014 Pagina 7

8 Hoofdstuk 1 Uitgangspunten van de verslaglegging Dit verslag heeft betrekking op het kalenderjaar Het kalenderjaar is gelijk aan het boekjaar. De geconsolideerde jaarrekening en het jaarverslag hebben betrekking op de volgende rechtspersonen: - Stichting Zorggroep Solis - Solis Vastgoed BV - PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV - Deventer Zorghuizen BV - Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV - De Verpleegkundige Thuiszorg Emst BV - Buro Saartje BV De geconsolideerde vennootschappen zijn alle rechtspersonen waarbinnen Stichting Zorggroep Solis feitelijk beleidsbepalende zeggenschap kan uitoefenen. Per 1 januari 2009 is een herstructurering doorgevoerd waarbij de activiteiten, bezittingen, schulden en verplichtingen van Stichting Zorggroep Solis zijn overgedragen aan de hierboven genoemde vennootschappen. De enkelvoudige jaarrekening voldoet aan de Regeling Verslaggeving Wtzi en de RJ 655 Zorginstellingen. De jaarrekening is gecontroleerd door een externe accountant. Pagina 8

9 Hoofdstuk 2 Profiel van de organisatie 2.1. Algemene gegevens Zorggroep Solis is per 15 november 2000 ontstaan uit een fusie tussen de Stichting De Verenigde Gestichten/PW Janssen Verpleeghuis, de Stichting Huize Corel en de Hervormde Stichting Bejaardencentrum De Bloemendal, alle gevestigd in Deventer. Het werkgebied van de stichting is de stedendriehoek Deventer, Apeldoorn en Zutphen. Algemene identificatie-informatie Naam instelling: Stichting Zorggroep Solis Adres: Postbus 5014 Postcode: 7400 GC Plaats: Deventer Telefoonnummer: NZa-nummer: en KvK-nummer: adres: Internetpagina: Zorggroep Solis is statutair gevestigd in Deventer. Zij omvat de volgende zorgvoorzieningen: Woonzorg- en revalidatiecentrum PW Janssen Woonzorgcentrum De Bloemendal Woonzorgcentrum Corel (tot ultimo 2013) Woonzorgcentrum St Jurriën Woonzorgcentrum Groote & Voorster Woonzorgcentrum Spikvoorde Hospice de Winde 2.2. Juridische structuur van het concern Juridische structuur Zorggroep Solis per 1 januari 2010 Raad van Toezicht Stichting Zorggroep Solis Cliëntenraad Ondernemingsraad Zorggroep Solis BV Solis Vastgoed BV PW Janssen Topzorg voor Ouderen en Revalidatie BV Deventer Zorghuizen BV Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV VTE Thuiszorg BV Buro Saartje BV Pagina 9

10 Algemeen De structuur is zodanig opgezet dat het niet-gebonden Wtzi-onroerend goed los staat van de zorggerelateerde activiteiten. Deze zorggerelateerde activiteiten zijn ondergebracht in een holdingvennootschap, Zorggroep Solis BV. Alle onder deze holding-bv vallende besloten vennootschappen (BV s) zijn een 100% dochteronderneming. Dit wil zeggen dat alle aandelen in het bezit zijn van de holdingvennootschap. Alle vennootschappen, met uitzondering van Vte thuiszorg en Buro Saartje, zijn opgericht op 31 december Vte was al een bestaande vennootschap, Buro Saartje is eind 2009 opgericht. Voor de juridische structuur/bedrijvenstructuur is gekozen omdat: - de stichtingsvorm, die Solis voorheen had, als te beknellend werd ervaren. De juridische rechtsvorm van een stichting leent zich naar onze mening namelijk onvoldoende om zo nodig vergaande samenwerkingsverbanden met ketenzorgpartners aan te gaan. De stichtingsvorm dwingt een organisatie vaak om de samenwerkende partner over te nemen, of overgenomen te worden. Dit leidt volgens ons ongewild tot schaalgroottes die problemen kunnen opleveren qua beheersing en besturing. - de bedrijven (BV s) aansluiten bij de wensen en behoeftes van hun klanten. Deze zijn mede hierdoor tot een leidend principe (wensen en behoeftes van klanten) en tot een succes geworden. Het is de opzet om per BV een onderscheidende marktpositie te verwerven, te behouden en die uit te breiden. Resultaten moeten transparant en afrekenbaar worden. in de juridische structuur het niet-gebonden AWBZ-vermogen apart is gezet. Er is in deze zin ook sprake van een zuiverder organisatieopdeling. In het verslagjaar zijn wij gestart met een evaluatie van de juridische structuur om de administratieve belasting en toekomstige fiscale risico s verder te beperken. Verwacht wordt dat dit in 2014 tot aanpassingen c.q. vereenvoudiging van de structuur zal leiden De bedrijven, de BV s Solis Vastgoed BV In deze BV is het niet-wtzi-gebonden onroerend goed ondergebracht. Het gaat hier om het onroerend goed dat voorheen toebehoorde aan de Stichting de IJssel en een pand in Laren waarin een Ortis praktijk is gevestigd. Voorheen maakten de grond en opstallen van woonzorgcentrum St Jurriën deel uit van Stichting de IJssel. Deze grond en opstallen maken nu deel uit van de Solis Vastgoed BV. Zorggroep Solis BV Deze vennootschap is de moedermaatschappij van alle zorggerelateerde bedrijven (BV s). Ook is in deze vennootschap de centrale overheaddienst ondergebracht. Het gaat hier onder meer om de facilitaire diensten, de personele diensten, de administratieve diensten en automatisering, evenals de medische en paramedische diensten. Deventer Zorghuizen BV In deze vennootschap zijn alle activiteiten van de woonzorgcentra en de daarbij behorende aanleunwoningen ondergebracht. Het gaat hier om de primaire zorgverlenende activiteiten, recreëren, wonen en de overige dienstverlening. Pagina 10

11 PW Janssen Topzorg voor ouderen en revalidatie BV In deze vennootschap zijn die primaire zorgverlenende activiteiten ondergebracht die een intensieve paramedische begeleiding vereisen of zorgverlening die een meer specialistische benadering vraagt. Het gaat hier om geriatrische revalidatie, reactivering, chronische somatische zorg, chronische psychogeriatrische zorg en palliatieve zorg. Hospice De Winde maakt ook deel uit van deze vennootschap. Ortis Thuisrevalidatie en Behandeling BV In deze vennootschap zijn de eerstelijns activiteiten voor paramedische en psychosociale behandeling en begeleiding ondergebracht. Deze vennootschap heeft vestigingen in de woonzorgcentra en is ook gevestigd op locaties in Laren, Almen en op het terrein van Dimence. Vte thuiszorg BV In deze vennootschap zijn de reguliere thuiszorgactiviteiten ondergebracht. Deze BV heeft al achttien jaar ervaring in de particuliere thuiszorg, de huishoudelijke zorg, de kraamzorg en zorg voor mensen met een beperking. Het werkgebied omvat de stad Deventer en het westelijk deel van de Stedendriehoek. Ook verzorgt Vte thuiszorg aan allochtonen: Ibn-I- Sina. Deze vorm van zorg is speciaal opgericht voor burgers met een niet-nederlandse achtergrond. De medewerkers van Ibn-I-Sina kennen vooral de Turkse gemeenschap erg goed. Medio 2009 zijn alle aandelen verworven. Buro Saartje BV In deze vennootschap zijn die activiteiten ondergebracht die in de loop van 2008 zijn ontwikkeld binnen de organisatie en betrekking hebben op bemiddeling in alphahulpverlening, een vorm van thuiszorg. Binnen deze dienstverlening heeft zij ook de pgb-bemiddelingsservice (persoonsgebonden budget) vormgegeven. Deze dienstverlening stelt de zorgvrager in staat om een Wmo-indicatie (pgb) van de gemeente te krijgen en vervolgens de geïndiceerde zorg door alphahulpen te laten verzorgen. Buro Saartje zorgt voor een goede match tussen de hulpvragende partij en de alphahulp. Voor partijen (gemeente, zorgvrager en zorgverlener) heeft dit voordelen. Buro Saartje BV is eind 2009 opgericht De Stichtingen Stichting Zorggroep Solis Deze stichting heeft alle aandelen van Solis Vastgoed BV en Zorggroep Solis BV in haar bezit. In deze stichting zijn alle bestuurlijke en toezichthoudende taken ondergebracht. Gelieerde stichtingen Aan bovengenoemde stichting zijn drie stichtingen gelieerd: - Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging Deze stichting is eind 2006 opgericht met als hoofddoel de naamsbekendheid van Zorggroep Solis te verhogen bij diegenen die onderwijs volgen. Daarbij willen we ons bij schoolverlaters/afgestudeerden beter profileren als het gaat om het kiezen van een werkgever. - Stichting Academisering Geriatrische Revalidatie Nederland Deze stichting is gelijk opgericht met de Stichting Solis Innovatieprijs Verzorging en is bedoeld om de zorgprocessen wetenschappelijk te onderbouwen. - Stichting Hospice Foundation De Winde Deze steunstichting is opgericht in 2006 en is bedoeld om de zorgprocessen binnen hospice De Winde wetenschappelijk te onderbouwen. Pagina 11

12 Organogram Zorggroep Solis 2.3. Kerngegevens Personeel Kerngegevens Personeel Personeelslasten Aantal fte s verslagjaar Bedrijfsopbrengst Kerngegevens Bedrijfsopbrengsten Totale bedrijfsopbrengsten (in euro's) Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten Kerngegevens Opbrengsten gedeeld door personeelslasten Totale bedrijfsopbrengsten Personeelslasten Totale bedrijfsopbrengsten/personeelslasten 0,65 0,62 0,67 Pagina 12

13 2.4. Kernactiviteiten Zorggroep Solis De kernactiviteiten van Zorggroep Solis worden binnen de publieke sfeer uitgevoerd. Zorggroep Solis levert zorg van het begin tot het eind, van kraamzorg tot begeleiding in de laatste levensfase. In paragraaf is beschreven wat de kernactiviteiten per BV zijn. Hieronder zijn de kernactiviteiten van geheel Zorggroep Solis beschreven. De kernactiviteiten van Zorggroep Solis betreffen: - de primaire dienstverlenende activiteiten: o voedingsverstrekking o textielverzorging o vervoer o hygiënisch wonen o veilig wonen o recreëren (bij voorkeur in combinatie met welzijnszorg) - de primaire zorgverlenende activiteiten: o geriatrische revalidatie o reactivering o chronische somatische zorgverlening en begeleiding o chronische psychogeriatrische zorgverlening en begeleiding o palliatieve zorg o welzijnszorg o zorgmakelaarschap = zorgbemiddeling o thuiszorg o pgb-bemiddelingsservice (Buro Saartje BV) - Binnen de AWBZ is Zorggroep Solis volledig toegelaten voor de functies: o huishoudelijke verzorging o persoonlijke verzorging o activerende ondersteuning o ondersteunende begeleiding o verpleging o behandeling o verblijf Pagina 13

14 Hoofdstuk 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap 3.1 Normen voor goed bestuur Zorggroep Solis hanteert en volgt de Zorgbrede Governance Code en heeft deze verplichting als zodanig opgenomen in haar statuten. Daarmee past Zorggroep Solis het principe van pas toe of leg uit van de Zorgbrede Governance Code toe. Binnen de stichting wordt voorts de klokkenluidersregeling van de brancheorganisatie toegepast. In het verslagjaar is aanspraak gemaakt op deze regeling inzake de managementcultuur van de afdeling Ibn-I- Sina. Op grond van deze melding zijn gepaste maatregelen getroffen inzake de kwaliteit van het management van deze afdeling. 3.2 Raad van Bestuur De Stichting Zorggroep Solis kent een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder van de stichting is ook bestuurder van de aangesloten BV s. Mevrouw M. Chabaane - directeur intramurale zorg - is door de Raad van Toezicht benoemd als plaatsvervangend bestuurder bij langere afwezigheid (meer dan een kalenderweek) van de bestuurder. Hiermee komt het bestuur van de organisatie qua samenstelling in hoge mate tegemoet aan de intentie om 30% van het bestuur uit leden van het vrouwelijk geslacht te laten bestaan. De bestuurder informeert volgens het informatieprotocol de Raad van Toezicht over het functioneren en de resultaten van de organisatie via ten minste: - een tweemaandelijkse rapportage van relevante interne en externe ontwikkelingen; - een tweemaandelijkse rapportage over de kwaliteit, de veiligheid en de doelmatigheid van de organisatie; - een tweemaandelijkse rapportage over de operationele risico s en de maatregelen van de bestuurder ter zake; - een kwartaalsgewijze rapportage over de productie en de financiële resultaten en huisvestingsontwikkelingen; - een kwartaalsgewijze rapportage over de voortgang van de jaarplannen van het topmanagement. Daarnaast ontvangt de Raad van Toezicht de schriftelijke rapportages van de inspectiebezoeken door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), Arbeidsinspectie e.d. Naam Functie + datum in dienst Nevenfuncties De heer drs. J. Portengen bestuurder benoemd per 1 oktober 2003 indiensttreding per 15 september 2003 vicevoorzitter Raad van Toezicht Centrum voor de kunsten De Leeuwenkuil in Deventer Om mogelijke belangenverstrengelingen te voorkomen, is voor het aanvaarden van nevenfuncties voorafgaand toestemming van de voorzitter van de Raad van Toezicht nodig en verkregen. De bestuurder wordt, met inachtneming van de arbeidsovereenkomst, volgens de honoreringsregeling NVZD (Vereniging van bestuurders in de Gezondheidszorg)/NVTZ gehonoreerd. Daar de honorering van de bestuurder zijn maximum heeft bereikt, wordt het inkomen slechts en hooguit gemuteerd met het jaarlijks advies van de NVTZ inzake de inflatie-/looncorrectie. Het salaris van de bestuurder voldoet ook aan de normen van de (concept-) Wet normering topinkomens publieke sectoren (WNT2; aangenomen in Tweede Kamer februari 2014). De bestuurder ontvangt een vaste nettovergoeding voor Pagina 14

15 representatiekosten en andere werkgerelateerde kosten. Voor de bestuurder is geen bonusregeling van toepassing. In de arbeidsovereenkomst van de bestuurder is een vertrekregeling opgenomen. 3.3 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht van Zorggroep Solis bestaat uit maximaal zeven personen. In de huidige samenstelling van zes personen is 33% van het vrouwelijk geslacht. Binnen de Raad van Toezicht functioneren vier commissies, te weten: - de Remuneratiecommissie (bestaande uit de voorzitter en de vice voorzitter): toezicht op en advies over het functioneren en de honorering van de bestuurder; - de Financiële auditcommissie: toezicht en advies op doelmatigheid, risicobeheersing en -management door de bestuurder (zeven bijeenkomsten in 2013); - de Kwaliteit & Veiligheidscommissie (bestaande uit de vicevoorzitter en het lid op voordracht van de Centrale Cliëntenraad (CCR): toezicht open advies over kwaliteit en veiligheid van de bewonerszorg, ontwikkeling van klachten en incidenten, uitkomsten van kwaliteits- en veiligheidsaudits en onderzoeken (vier bijeenkomsten in 2013); - de Vastgoedcommissie: (bestaande uit de voorzitter en een lid): toezicht op en advies over het gebied van de langetermijnhuisvestingsstrategie van de organisatie, alsmede advisering inzake investeringen die het mandaat van de bestuurder conform statuten overschrijden (twee bijeenkomsten in 2013). Voor elk van de commissies is een reglement opgesteld. Het reglement van de nieuwe Vastgoedcommissie wordt begin 2014 vastgesteld. Met uitzondering van de Remuneratiecommissie worden de commissievergaderingen in beginsel bijgewoond door de bestuurder en een lid van het management. De leden van de Raad van Toezicht zijn allen lid van de NVTZ en volgen op basis van affiniteit, aandachtsgebied en interesse de symposia en/of bijscholingen voor toezichthouders in de zorg. De bestuurder draagt er in dit kader zorg voor dat de Raad van Toezicht de belangrijke beleidsbrieven vanuit het Ministerie van VWS ter informatie ontvangt. De Raad van Toezicht beschikt - conform de Zorgbrede Governance Code - voorts over een lid met een medische achtergrond om te kunnen voldoen aan het criterium van voldoende en specifieke kennis in de zorg. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een eigen scholingsbudget. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een eigen budget voor externe advisering en/of eigen onderzoek. De Raad van Toezicht heeft in dit verslagjaar een tweedaagse studie- en evaluatiebijeenkomst georganiseerd. De eerste dag stond in het teken van de langetermijnstrategie van de organisatie. De tweede dag stond in het teken van ontwikkelingen in governance, en de evaluatie van het eigen functioneren. Die evaluatie is begeleid door een extern adviseur, die voorafgaand hieraan een 360-graden-feedback heeft opgesteld. De Raad van Toezicht bezoekt verder jaarlijks twee onderdelen/locaties van de organisatie en laat zich door het operationeel management informeren over de ontwikkelingen en stand van zaken. De Remuneratiecommissie van de Raad van Toezicht heeft in het verslagjaar een functioneringsgesprek met de bestuurder gevoerd. Pagina 15

16 De leden van de Raad van Toezicht hebben - conform de statuten - verder geen enkele zakelijke relatie met de organisatie om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen. De Raad van Toezicht verstrekt de accountant de opdracht voor de jaarlijkse controle. De accountant stelt in opdracht van de Raad van Toezicht een managementletter op naar aanleiding van de interim-controle, en een accountantsverslag naar aanleiding van de controle van de jaarrekening. Hierin waardeert hij zijn bevindingen tijdens de controle, de ontwikkelingen in en prestaties van de organisatie in relatie tot de omgeving. De accountant licht in persoon dit verslag en zijn bevindingen toe in de vergadering waarin de Raad van Toezicht het jaardocument en de jaarrekening goedkeurt. De Raad van Toezicht ontvangt al eerder ter informatie de managementletter die de accountant op basis van de voorcontrole in oktober/november van een controlejaar ten behoeve van de bestuurder heeft opgesteld. De Raad van Toezicht wordt gedurende het jaar conform informatieprotocol door de bestuurder geïnformeerd (zie paragraaf 3.2). Daarnaast wordt tijdens de vergadering tijd ingeruimd voor een lid van het management om de kwaliteit (prestaties, ontwikkelingen en risico s) binnen zijn aandachtsgebied te presenteren en te bespreken. Voorts laat de Raad van Toezicht zich ten minste één keer per jaar door de medezeggenschapsorganen - de Ondernemingsraad (OR) en de CCR - informeren over de algemene gang van zaken in de organisatie en de samenwerking met de bestuurder. De Raad van Toezicht vergaderde in 2013 zes keer regulier. Een vergadering van de Raad van Toezicht valt in twee delen uiteen: a) een voorbereidingsvergadering zonder bestuurder van een half uur en b) het overleg met de bestuurder. De gemiddelde aanwezigheid van de leden van de Raad van Toezicht bij de vergaderingen is 85%. Ook voerde de Raad van Toezicht de artikel-24-vergaderingen met de OR en CCR. Vergaderingen RvT Webers Jawad Koeman Van der de Groot Vis Heyden 27 februari Benoeming leden van de RvT-cie s - Brandveiligheid, X X X X X calamiteiten- en zorgcontinuïteitsplannen 25 april Accountantsverslag - Maatschappelijk jaardocument - Financieel jaarverslag X X X X X X - Risico van overschrijding productieafspraak mei Opnamestop - Huuropzegging Corel - Risico van X X X X X overschrijding productieafspraak juni Advisering inzake juridische X X X X X X vereenvoudiging bedrijfsstructuur 28 augustus Stand van zaken Ortis en Vte/Ibn-I-Sina X X X X X X Pagina 16

17 - Besluitvormingsdocument - Sluiting Corel 30 oktober Kwaliteit van intramurale Zorggroep Solis - Voortgang sluiting Corel - Meerjarenbegroting - Kader- en beleidsbrief 18 december Begroting ICT-visie 20 en 21 september 2013 Studie- en evaluatiedagen 22 november 2013 Locatie- of onderdelenbezoek X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Een afvaardiging van de Raad van Toezicht voerde twee maal overleg met de medezeggenschapsorganen OR en CCR over de stand van zaken en de voortgang. De bevindingen uit dit overleg worden teruggekoppeld aan de voltallige Raad van Toezicht en besproken met de bestuurder. De Raad van Toezicht nam daarnaast kennis van de jaarverslagen van deze organen. Naam Functie Beroep en nevenfuncties Termijn De heer ir. voorzitter H.A.A.M. Webers Mevrouw drs. C.W. Jawad- Smelik De heer drs. M.F. Koeman Senior Adviseur Witteveen+Bos, Deventer voorzitter VVV Deventer voorzitter van de Stichting kiemt (Energie- en Milieutechnologie) voorzitter Deventer Oranjevereniging bestuurslid Stichting Toekomstbeeld der Techniek lid Raad van Commissarissen Koninklijke Smals BV lid Raad van Toezicht Stichtingen Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen lid Biorenewables Business Platform voorzitter Connect lid Wageningen Ambassadors voorzitter Stichting Cleantech Tomorrow lid van de Tafel Stedendriehoek Onderscheidt jurylid Arnhems Ondernemer van het jaar vicevoorzitter directeur Strategie en Externe Betrekkingen, Sociale Verzekeringsbank lid gepensioneerd (voormalig vicevoorzitter Raad van Bestuur Saxion Hogescholen, Enschede, Deventer, Apeldoorn) voorzitter Vergadering van Aandeelhouders IMSA Amsterdam BV, Amsterdam Milieubeleidsadvisering voorzitter bestuur Vereniging Wereldcontact, Houten, reisvereniging lid Raad van Toezicht International Travel Group BV, Den Bosch, reisorganisatie eerste termijn tot en met eind 2013 eerste termijn tot en met eind 2014 derde termijn tot en met eind 2016, treedt af eind 2016 Pagina 17

18 De heer mr. J. B. de Groot De heer drs. A. A. P. A. M. van der Heyden Mevrouw mr. L.L. Vis bestuurslid, penningmeester Vereniging Deventer Literair, Deventer lid senior raadsheer, gerechtshof Leeuwarden- Arnhem en lid bestuur gerechtshof Leeuwarden Arnhem lid Begeleidingscommissie Project Initiële Opleiding (namens Presidentenvergadering) voorzitter Stichting Excedent (Zutphen) docent/inleider diverse cursussen op het gebied van alimentatierecht en rekenen, belastingrecht en burgerlijk (proces)recht voor o.a. SSR, LexLumen, IMFO (vfas), VCO/CPO Radboud Universiteit, Academie voor de Rechtspraktijk arbiter/bindend adviseur (incidenteel) voorzitter Redactieraad INA-Online lid Beroepenveldcommissie Hogeschool Arnhem- Nijmegen lid partner van BMC (verantwoordelijk voor resultaten in divisie zorg/cure ten aanzien van rendement, kwaliteit, innovatie en strategie) extern begeleider studenten Saxion Hogeschool voor maatschappelijk ondernemerschap en strategie in de zorgsector bestuurslid Eagles4Deventer, stichting waarin de maatschappelijke bijdrage vanuit de Betaald Voetbal Organisatie wordt gerealiseerd bestuurslid/toezichthouder Regionaal Expertisecentrum Oost-Nederland, centrum dat expertise voor specifiek onderwijs (autisme, ADHD) verzorgt faculty member Gershon Lehman Group faculty member Speaker s Academy DGA ILIWAPCT lid eigenaar van Confero, Juridisch Advies, Mediation & Coaching lid Raad van Commissarissen Woningcorporatie Viverion met hoofdkantoor in Lochem, middelgrote corporatie (6.000 woningen) in het oosten van het land; waaronder vicevoorzitter en lid van de Remuneratiecommissie Compliance Officer Bolletje zitting als voorzitter Klachtencommissie TNT Fashion Group in Oldenzaal; zitting als voorzitter Klachtencommissie van Coaching Academy International in Naarden buurtbemiddelaar voor buurtbemiddelingsproject Lochem (vrijwilligerswerk) betrokken bij opzet en werving van maatschappelijkestageprojecten middelbare scholieren in Lochem (1400 leerlingen, vrijwilligerswerk) eerste termijn tot en met eind 2016 eerste termijn tot en met eind 2016 eerste termijn tot en met eind 2016 Pagina 18

19 3.4 Bedrijfsvoering Zorggroep Solis kent een integrale beleids- en begrotingscyclus bestaande uit: - Beleidsbrief jaar t+1, omvattende: o een evaluatie en een directieoordeel over beleidsvoortgang, functioneren en presteren van de organisatie; o een risicoanalyse inclusief voorgenomen beheersmaatregelen (verschijningsdatum mei/juni). - Financiële kaderbrief jaar t+1, waarin op basis van ontwikkelingen en te verwachten overheidsbeleid de kaders voor de begroting jaar t+1 worden aangegeven (verschijningsdatum augustus/september). - Jaarplan en begrotingsbesprekingen met management (periode september - november). - Vaststelling begroting en jaarplannen (december). - Halfjaarsevaluatie voortgang beleid (mei). Vier maal per jaar wordt daarnaast een breed managementoverleg gehouden om met alle managers de ontwikkelingen en resultaten van de organisatie te volgen en te bespreken Cyclus In 2012 zijn wij gestart met het zelf laten ontwikkelen van de deelbegrotingen 2013 door het locatie- en BV-management met als doel de resultaatverantwoordelijkheid van het management te faciliteren en te versterken. In dit verslagjaar hebben wij deze lijn doorgezet. Bij de ontwikkeling van de begroting zijn de voorgenomen jaarplannen meegenomen en verwerkt. De consolidatie van de begroting vond in november plaats. De geconsolideerde begroting is besproken binnen de Financiële auditcommissie en goedgekeurd door de Raad van Toezicht. Bij de opstelling van de jaarplannen en de begroting wordt uitgegaan van het principe dat de lijnverantwoordelijken getypeerd kunnen worden als resultaatcentra, die verantwoordelijk zijn voor een van tevoren afgesproken bijdrage aan de kosten van de holding en het bestuur van de hele Zorggroep. De stafdiensten en ondersteunende diensten worden hierbij als kostencentra getypeerd. De medezeggenschapsorganen wordt in september al gevraagd om hun advies over de Beleidsbrief en Financiële kaderbrief te geven. Zorggroep Solis voldoet aan de wettelijke transparantie-eisen voor de bedrijfsvoering en conformeert zich daarbovenop ook aan de transparantievereisten - in dit geval lidmaatschapsvereisten - van de brancheorganisaties Actiz en BTN (Branchebelang Thuiszorg Nederland ten behoeve van Vte thuiszorg) Kansen/verbeterpunten Zorggroep Solis ziet op dit moment als belangrijkste kansen voor blijvend succes: - ontwikkeling van intramurale behandelarrangementen voor de zorg aan dementerenden; - ontwikkeling van klinische arrangementen, poliklinische arrangementen en thuisrevalidatie-arrangementen op het gebied van chronische aandoeningen inclusief co-morbiditeit; - ontwikkeling van nieuw zorgbedrijf onder de werktitel Nightingales lekenzorg voor de korte vervangende mantelzorg; - verdere uitbouw van de business-to-businessmarkt voor gezondheidsmanagement en arbeidsre-integratie (via Ortis). Pagina 19

20 In de managementletter 2013 (september) oordeelt de accountant dat de kwaliteit van de AO/IB-organisatie van Zorggroep Solis van een goed niveau is. Hij stelt vast dat de binnen Zorggroep Solis aanwezige beheersmaatregelen waarborgen dat de primaire processen tot betrouwbare interne managementinformatie leiden. Tevens wordt geconstateerd dat de organisatie in 2013 op basis van de bevindingen van 2012 de nodige en verdere verbeteringen in de administratieve organisatie heeft doorgevoerd. De accountant heeft tien nieuwe kleine aanbevelingen gedaan. De bestuurder heeft deze aanbevelingen geaccepteerd en de meeste ervan zijn opgenomen in de betreffende jaarplannen en zullen in hoge mate afgehandeld zijn voor het verschijnen van de zogenoemde bestuursletter (april 2014) Benchmark Zorggroep Solis heeft conform de procedure dit verslagjaar deelgenomen aan de benchmark van de brancheorganisatie Actiz, met als samenvattende uitslag: - Financieel beleid: score B (medium performance) - Personeelsbeleid: score A (high performance) - Kwaliteit& Veiligheid van zorg: score B (medium performance) Om deze rating te kunnen behouden en waar gewenst te verbeteren, is binnen Zorggroep Solis een interne afdeling Audit & Compliance werkzaam die rapporteert aan de bestuurder. Jaarlijks wordt een auditkalender opgesteld, waarbij wordt uitgegaan van de doelstellingen en de risico s die in respectievelijk de Kaderbrief en de Beleidsbrief zijn gesteld. Ook wordt rekening gehouden met de onderwerpen die door externe instanties en/of overheden als prioriteit van inspectie zijn gesteld. De rapportages van deze audits worden aan de bestuurder aangereikt en besproken in het managementoverleg, de Commissie Kwaliteit en Veiligheid van de Raad van Toezicht. Vanuit de afdeling Audit & Compliance wordt de verdere uitwerking van een veiligheids- en compliancemanagementsysteem opgepakt en bewaakt. De verdere ontwikkeling van het financieel risicomanagementsysteem is de verantwoordelijkheid van de Planning & Control-afdeling van de organisatie Risico s Als belangrijkste risico s (high risk high impact) in de bedrijfsvoering van Zorggroep Solis zijn voor 2013 ingeschat: 1. het wegvallen van de ZZP 1-3 in de bekostiging, wat kan leiden tot verspreide leegstand in de zorg- en verpleeghuizen; 2. achterblijvende markt- en omzetontwikkeling; 3. beperkingen van het AWBZ-regiobudget Midden-IJssel; 4. onvoldoende vraag naar 24-uurs wijkverplegende Zorggroep Solis; 5. personeelsoverschotten en ontevreden medewerkers; 6. onvoldoende doorontwikkeling van zorgcontinuïteitsplan bij calamiteiten; 7. onvoldoende ICT-facilitering en managementinformatie; 8. onvoldoende onderhoud en borging van verpleeg- en tilhulpmiddelen. Deze risico s worden kwartaalsgewijs gemonitord vanuit de afdelingen Audit & Compliance en Financial Control. Op basis van de ontwikkelingen en rapportages worden aanpassingen van de beheersmaatregelen opgesteld. Samengevat zijn de volgende beheersmaatregelen getroffen in het boekjaar 2013 voor beperking van de risico s: Ad 1) Medio 2013 is het besluit genomen om de ontstane leegstand in met name de verzorgingshuizen te concentreren door het sluiten van een woonzorglocatie, zijnde Corel; Pagina 20

Sturen in tijden van verandering

Sturen in tijden van verandering Sturen in tijden van verandering Jaarverslag 2013 Zorggroep Solis 1 Zorggroep Solis // Jaarverslag 2012 Zorggroep Solis // Jaarverslag 2012 Sturen in tijden van verandering Jaarverslag 2013 Zorggroep Solis

Nadere informatie

Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap

Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap Jaarverslag 2012 Zorggroep Solis 1 Goed in de startblokken voor een nieuw zorglandschap Jaarverslag 2012 Zorggroep Solis 1 Voorwoord namens de Raad

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad De zorg in beweging Jaarverslag 2013 Auteur Voorzitter, ambtelijk secretaris Eigenaar Voorzitter CCR Datum 2014 Sector Centrale Cliëntenraad Periode Jan. t/m dec. 2013 Voor Zorggroep

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Stichting Zorggroep Solis. Pagina 1

Jaarverslag 2014. Stichting Zorggroep Solis. Pagina 1 Jaarverslag 2014 Stichting Zorggroep Solis Pagina 1 Inhoud Jaarverslag 2014 van de Raad van Toezicht van Zorggroep Solis... 3 Voorwoord namens Raad van Bestuur... 5 1 Strategie, visie en beleidsuitgangspunten...

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis

Reglement Raad van Bestuur van. Stichting Zorggroep Solis 1 Reglement Raad van Bestuur van Stichting Zorggroep Solis Artikel 1 Begrippen Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Stichting Zorggroep Solis, met statutaire zetel te Deventer.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh

Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Jaarverslag 2016 Cliëntenraad Revalidatiecentrum Roessingh Februari 2017 Cliëntenraad In maart 1999 is in Revalidatiecentrum Roessingh een Cliëntenraad (CRR) ingesteld door de Raad van Bestuur op grond

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum:

Dialoog belanghebbenden. Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Document Uitgiftedatum: Juli 2015 Definitief Concept Revisienummer: Datum vaststelling directie overleg: Evaluatiedatum: Dialoog belanghebbenden Inleiding De belanghebbenden van SGL zijn op centraal niveau

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING WOONSTAD ROTTERDAM 25 april 2012 pagina 2 Artikel 1 Doelstelling De Auditcommissie maakt onderdeel uit van de Raad van Commissarissen van de Stichting

Nadere informatie

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel

Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Functieprofiel Voorzitter Raad van Toezicht en lid Raad van Toezicht met juridisch profiel Stichting De Waalboog Nijmegen 17 mei 2017 1 Stichting De Waalboog Stichting De Waalboog is één van de grote Nijmeegse

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT

JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT 2 JAARVERSLAG 2015 RAAD VAN TOEZICHT Inhoudsopgave 1. Samenstelling Raad van Toezicht... 3 2. Rooster van aan- en aftreden... 3 3. Hoofd- en nevenfuncties van de leden

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Centrale Cliëntenraad

Centrale Cliëntenraad Centrale Cliëntenraad Rondom de cliënt Onze klant in het nieuwe zorglandschap Jaarverslag 2014 Auteur Voorzitter, ambtelijk secretaris Eigenaar Voorzitter CCR Datum 2015 Sector Centrale Cliëntenraad Periode

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Het reglement bestendigt het reglement van de Raad van Toezicht dat van kracht is sinds 29 september 2010. Het onderhavige reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht

Profiel. Laurentius Ziekenhuis Roermond. Leden raad van toezicht Profiel Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Laurentius Ziekenhuis Roermond Leden raad van toezicht Organisatie Het Laurentius Ziekenhuis Roermond is een vooruitstrevend en vooraanstaand

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis

Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis BIJLAGE A Profiel raad van toezicht Jeroen Bosch Ziekenhuis Dit profiel is vastgesteld op 28 mei 2013 op grond van het bepaalde in artikel 3.1 van het reglement van de raad van toezicht. 1. Profiel raad

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG

JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG JAARVERSLAG CLIËNTENRAAD EXTRAMURALE ZORG DE FRIESE WOUDEN 2011 Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden Postbus 181 9200 AD Drachten Tel.: 088-5120072 E-mail-adres: clientenraad@friesewouden.nl

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V.

Reglement Raad van Commissarissen Focus op Zorg B.V. Reglement Raad van Commissarissen Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is, ter aanvulling van de statuten van, opgesteld voor de Raad van Commissarissen Focus Op Zorg BV en is gebaseerd op de uitgangspunten

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG)

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS (OLVG) Dit reglement Raad van Bestuur vervangt het reglement Raad van Bestuur van kracht sinds 01-04-2006, is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016

Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Reglement Centrale Cliëntenraad Rivas Zorggroep vastgesteld in de overlegvergadering Raad van Bestuur - Centrale Cliëntenraad 21 december 2016 Naam en adres: Centrale Cliëntenraad van Stichting Rivas Zorggroep,

Nadere informatie

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Visie op Toezicht en Toetsing Zorggroep Oude en Nieuwe Land Raad van Toezicht Vastgesteld op 12 december 2014: visie op toezicht & toezichtkader Vastgesteld op 25 juni 2015: toetsingskader en protocol

Nadere informatie

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet

REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet REGLEMENT Raad van Bestuur Stichting Lunet Vastgesteld door de Raad van Bestuur d.d. 11 oktober 2016 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 14 oktober 2016 1. Algemeen Dit reglement is opgesteld en

Nadere informatie

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016

Woningstichting Samenwerking Vlaardingen. Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Woningstichting Samenwerking Vlaardingen Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen 2016 Artikel 1: Definities Artikel 2: Vaststelling reglement Artikel 3: Taak van de Auditcommissie Artikel 4: Samenstelling,

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk.

Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg We nemen zorg persoonlijk. Solis thuiszorg luistert, kijkt en zorgt. Al eeuwen. Solis thuiszorg is er met zorg en aandacht. We bieden thuiszorg op maat, passend bij uw gewoontes en uw dagelijks

Nadere informatie

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014

JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 JAARVERSLAG RAAD VAN TOEZICHT 2014 STICHTING HET ERFDEEL Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de Raad van Toezicht van Stichting Het Erfdeel. Hiermee legt de RvT verantwoording af over haar wijze

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT EN COMMISSIES Reglement raad van toezicht en commissies Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave Reglement voor de Raad van Toezicht... 3 Reglement Remuneratiecommissie Raad van

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING DE ZORGBOOG 1. Algemeen 1.1 De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie en de daarmee statutair verbonden rechtspersonen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016

Jaarverslag. Raad van Toezicht. De Riethorst Stromenland 2016 Jaarverslag Raad van Toezicht De Riethorst Stromenland 2016 De Riethorst Stromenland, Raad van Toezicht Auteur: Secretaris Raad van Toezicht, Monique Miseré Raamsdonksveer, juni 2017 Inleiding De Riethorst

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

8 Meer doen met minder. 6Inschakelen van. Veranderingen. Van zorgen voor naar zorgen dat. het sociale wijkteam. Thema deze maand: Op lange termijn

8 Meer doen met minder. 6Inschakelen van. Veranderingen. Van zorgen voor naar zorgen dat. het sociale wijkteam. Thema deze maand: Op lange termijn Extra uitgave voor medewerkers en vrijwilligers van Zorggroep Solis # EXTRA EDITIE 2014 4 Van zorgen voor naar zorgen dat Thema deze maand: Op lange termijn Veranderingen 8 Meer doen met minder 10 6Inschakelen

Nadere informatie

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING

II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING II. VOORSTELLEN VOOR HERZIENING 2. VERSTEVIGING VAN RISICOMANAGEMENT Van belang is een goed samenspel tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de auditcommissie, evenals goede communicatie met

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL ZORG EN PROFIEL BEDRIJFSVOERING) Maart 2016 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling voor Beschermd Wonen Kennemerland

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011

Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Raadsvoorstel Nr. 2011-046 Houten, 30 augustus 2011 Onderwerp: Wijzigen bestuursmodel Stichting Openbaar Onderwijs Houten Beslispunten: 1. In te stemmen met de invoering van een College van Bestuur met

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE TELEGRAAF MEDIA GROEP N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Telegraaf Media Groep N.V. op 17 september 2013. 1. Inleiding De Auditcommissie is een

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis

Jaarverslag Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Jaarverslag 2015 Cliëntenraad Isala Diaconessenhuis Inhoudsopgave Voorwoord 4 Missie en visie 5 Samenstelling 5 Interne en externe overleggen 6 Adviesaanvragen 7 Verzwaarde adviesaanvragen 8 Ongevraagd

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg

Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Profielschets lid Raad van Toezicht SMO Traverse Tilburg Oktober 2015 1 Traverse, thuis in opvang en begeleiding, missie Traverse is een Stichting voor maatschappelijke opvang in Midden-Brabant en organiseert

Nadere informatie

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur

Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur Hoofdlijnen Corporate Governance Structuur 1. Algemeen Deugdelijk ondernemingsbestuur is waar corporate governance over gaat. Binnen de bedrijfskunde wordt de term gebruikt voor het aanduiden van hoe een

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie

Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie Profiel Lid Raad van Toezicht Deskundigheid Ondernemerschap en Innovatie 4 juni 2017 Opdrachtgever De Zevenster Voor meer informatie over de functie Lidewij Geertsma Telefoon (088) 00 868 00 06-2900 4723

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie WormerWonen

Reglement Auditcommissie WormerWonen Reglement Auditcommissie WormerWonen Vastgesteld in de Auditcommissie van WormerWonen Ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht op 29 oktober 2014 14 oktober 2014 1 1. INHOUD 1. Doelstelling

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht

BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht BrabantZorg Lid Raad van Toezicht, portefeuille Vastgoed BrabantZorg Vanuit 35 locaties en met ruim 5.500 enthousiaste medewerkers in Noordoost-Brabant biedt BrabantZorg

Nadere informatie

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V.

REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. REGLEMENT RISICOCOMMISSIE VAN LANSCHOT N.V. EN F. VAN LANSCHOT BANKIERS N.V. Vastgesteld door de RvC op 23 juni 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE

COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE COMPLIANCE MET DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE CODE Corporate Governance Novisource streeft naar een organisatiestructuur die onder meer recht doet aan de belangen van de onderneming, haar klanten,

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Financiën

Reglement Auditcommissie Financiën Bijlage A (bij Reglement Werkwijze Raad van Commissarissen Stichting Mitros) Reglement Auditcommissie Financiën Gezien door de Directie d.d. 30 augustus 2016 Vastgesteld door RvC d.d. 14 september 2016

Nadere informatie

Notitie Pas toe of leg uit

Notitie Pas toe of leg uit Notitie Pas toe of leg uit Deze notitie is vastgesteld in de gezamenlijke vergadering Bestuur en RvT d.d.10 april 2015. Gelijk met de vaststelling van deze notitie is ook de Governancecode Het Grootslag

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid

Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden. Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraden Regionale binding; Portefeuille Kwaliteit & Veiligheid 1 december 2017 Opdrachtgever ZorgSaam Voor meer informatie over de functie Truus

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht 2014

Reglement Raad van Toezicht 2014 2014 pagina 2 van 6 I Algemeen De Raad van Toezicht functioneert binnen de kaders van de Wet, de Statuten en het bestuurs- en beheersreglement. De Branchecode Goed Bestuur Hogescholen vormt een belangrijk

Nadere informatie

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz

Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Profielschets voor de werving en selectie van een lid van de raad van toezicht Topaz Leiden, september 2015 Achtergrond vacature Via het rooster van aftreden zal binnen de raad van toezicht van Topaz op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013

Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Jaarverslag cliëntenraad 2013 Inhoud Jaarverslag cliëntenraad 2013 Voorwoord 3 hoofdstuk 1 Functioneren van de cliëntenraad 4 1.1 Samenstelling 4 1.2 Vergaderingen 4 1.3 Onderwerpen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen

Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen Reglement van de Auditcommissie van de Raad van Commissarissen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Vaststelling reglement 3 Artikel 3 Taak van de auditcommissie 3 Artikel 4 Samenstelling, deskundigheid

Nadere informatie

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE A BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 PROFIELSCHETS RVC 1. OMVANG EN SAMENSTELLING VAN DE RVC 1.1 Uitgangspunt

Nadere informatie