ZEEVAART* BINNENVAART*/ BINNENVAARTTANKER VEILIGHEIDSCHECKLIJST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ZEEVAART* BINNENVAART*/ BINNENVAARTTANKER VEILIGHEIDSCHECKLIJST"

Transcriptie

1 ZEEVAAT* BINNENVAAT*/ BINNENVAATTANKE VEILIGHEIDSCHECKLIJST Naam van zeevaart-* / binnenvaart-*tanker 1:... Aankomstdatum:... Aankomsttijd:... Naam van binnenvaarttanker 2:... Aankomstdatum:... Aankomsttijd:... Locatie:... Haven:... * Doorhalen wat niet van toepassing is Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 1

2 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 2

3 Deel A Vloeistoffen in bulk algemeen - Fysieke checks EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 1 Er is een veilige overstap mogelijk tussen de (zeevaart-) tanker en de binnenvaarttanker. L L1 De fenders zijn op de juiste wiize aangebracht en in orde bevonden B 3 2 De tanker is goed gemeerd, mede gelet op de lokale omstandigheden. B 11 3 Het tussen beide tankers afgesproken communicatiesysteem is getest en werkt naar behoren. A VHF-kanaal: Communicatiesysteem: Back-upsysteem: L 4 Noodsleeptrossen zijn op de juiste wijze aangebracht, indien vereist door de terminal B 14 5 De brandslangen of blusmonitoren en brandblusapparatuur aan boord bevinden zich op de juiste plaats en zijn klaar voor onmiddellijk gebruik. B De laad-/ lossslangen, laadarmen en manifolds van beide tankers verkeren in goede conditie, zijn op de juiste wijze vastgemaakt en geschikt voor het bedoelde gebruik. B Alle verloopstukken zijn in goede staat, passen op de juiste wijze en zijn geschikt voor de aard van het product. B Alle aansluitflenzen zijn voorzien van de juiste pakkingen. B Alle flensbouten zijn goed vastgedraaid. B De slangen hebben voldoende ruimte om gemakkelijk te kunnen bewegen. B Alle afsluiters zijn gecontroleerd en staan in de juiste positie. B De ladingzone en de vluchtweg zijn voldoende verlicht. 8 Deze regel is met opzet leeg gelaten. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 3

4 Deel A Vloeistoffen in bulk algemeen - Fysieke checks EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 9 Het leidingsysteem is goed afgesloten en afgetapt, zodat de blindflenzen op een veilige manier vóór het aankoppelen verwijderd kunnen worden. B 8 10 Spuigaten en metalen lekbakken aan boord zijn leeg en goed afgesloten. L 11 Spuigatafdichtingen die tijdelijk geopend worden, dienen voortdurend te worden bewaakt. 12 Deze regel is met opzet leeg gelaten. B 7 13 Alle niet gebruikte aansluitingen van de laad-/ losleidingen, de bunkeraansluitingen en dampretourleiding van beide tankers zijn goed geborgd. Alle flenzen zijn voorzien van de juiste pakkingen.. 14 Deze regel is met opzet leeg gelaten. B B 9 16 B Alle kijkpoorten, monsternameopeningen en openingen van de ballast- of bunkertanks zijn gesloten of beschermd door in goede staat verkerende detonatiebeveiliging Afsluiters in buitenboordleidingen zijn, wanneer niet in gebruik, gesloten en zichtbaar gezekerd. De afneembare delen tussen de ballast- en buitenboordleidingen en de laad- en losleidingen zijn verwijderd. Alle buitendeuren en ramen in de accommodatie, stuurhuis, opslagplaatsen en ruimten met machines zijn gesloten. De ventilatie in de machinekamer mag open zijn. De hoofdafsluiter van LPG-installatie voor huiselijke doeleinden is gesloten L 18 De incident- en brandbestrijdingsplannen van de tanker zijn beschikbaar. Locaties: Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 4

5 Indien de tanker(s) is/zijn uitgerust, of verplicht uitgerust moet(en) zijn, met een inertgasinstallatie (IGS), dienen de volgende punten fysiek gecontroleerd te worden. EGIONALE Inertgasinstallatie ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 19 De meetapparatuur voor IGS-druk en zuurstofgehalte functioneert goed. L 20 Alle ladingtanks staan onder positieve druk met een zuurstofgehalte van 8 volumeprocent of minder. P L 20L Alle inert gemaakte tanks zijn gemarkeerd met een waarschuwingsteken. Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 21 De tanker is gereed om op eigen kracht te varen. Een duwbak zonder eigen voortstuwingsmiddelen moet op korte termijn verhaald kunnen worden door een aangewezen duwboot of bijbehorend motorschip. P B Aan boord is een adequate dekwacht aanwezig en aan de wal is een adequaat toezicht voor de ladingoperaties verzekerd. L 22L Op beide tankers is een competente persoon aangesteld, die verantwoordelijk is voor de geplande overslagwerkzaamheden. L 23 B Er is voldoende personeel aan boord van beide tankers om een incident te kunnen bestrijden. Er is overeenstemming over de procedures voor lading-, bunker- en ballastbehandelingen. A Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 5

6 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 B De uitgangsdruk van de scheepspomp van de andere tanker is aangepast en houdt rekening met de toelaatbare werkdruk van de leidingsystemen aan boord van de ontvangende tanker. A B Het alarmsignaal en de noodstopprocedures die door beide tankers dienen te worden gebruikt, zijn toegelicht en voor iedereen duidelijk. A B 2 26 De veiligheidsinformatiebladen (MSDS - Material Safety Data Sheets), of gelijkwaardig, van de lading zijn waar nodig uitgewisseld. B1 26L De tanker is toegelaten tot het vervoer van het te laden product. P + L 27 De gevaren, van giftige stoffen in de lading zijn bekend en begrepen. H 2 S-gehalte: Benzeengehalte: 28 De internationale brandblusaansluiting is aanwezig. Indien door wetgeving vereist. L 29 Het tankventilatiesysteem wordt op de overeengekomen wijze gebruikt. A Methode: 30.1 De eisen voor gesloten ladingoverslag zijn overeengekomen. B De dampretouraansluiting van de tanker, indien noodzakelijk, is aangesloten door middel van een dampretourleiding aan de dampretouraansluiting van de andere tanker. B Indien explosiebeveiliging is vereist, is de dampretourleiding uitgerust met een detonatiebeveiliging. B De goede werking van het overdruk- en onderdruksysteem is gecontroleerd. De lossende tanker garandeert dat de pompsnelheid de afgesproken maximale werkdruk niet zal overschrijden Afgesproken max. pompsnelheid:... (m 3 /h) Afgesproken max. druk:... (kpa) L 32 Indien de dampretourleiding is aangesloten bestaat overeenstemming over de parameters A B Onafhankelijke hoog-niveau -alarmen en/of noodstoppen, indien aanwezig, zijn bedrijfsgereed en getest. A Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 6

7 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 34 Er is een adequate elektrische isolatie in de laad-/ losaansluiting en indien aangesloten de dampretourleidingen, tussen de tankers aanwezig. De isolatiemiddelen zijn alleen geïnstalleerd aan boord van de... (naam tanker). A 35 Deze regel is met opzet leeg gelaten. B B L 38 De voorschriften voor roken zijn overeengekomen en worden nageleefd.. De voorschriften voor open vuur/licht zijn overeengekomen en worden nageleefd. De voorschriften voor draagbare elektronische apparatuur (bijv. voor communicatie) worden nageleefd. A A A L 39 Zaklampen zijn van een goedgekeurd type. L 40 L 41 B B Vaste VHF/UHF-apparatuur en AIS-apparatuur staan in de juiste powermodus of zijn uitgeschakeld. Draagbare VHF/UHF-communicatieapparatuur is van een goedgekeurd type. De antennes van de hoofdzender van de tankers zijn geaard en de radars zijn ontkoppeld/uitgeschakeld. Kabels voor draagbare elektrische apparatuur aan dek zijn van de voeding.losgekoppeld. L 44 aam-airconditioners zijn ontkoppeld, indien van toepassing. L 45 L 46 B 4 47 In de accommodatie en/of stuurhut wordt een overdruk gehandhaafd, indien van toepassing. Er zijn maatregelen genomen voor voldoende mechanische ventilatie in de pompkamer, indien van toepassing. Er is voorzien in een vluchtweg of er staat een vluchtmiddel klaar voor gebruik. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 7

8 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeistoffen in bulk - Algemeen ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 Er is overeenstemming over de weersomstandigheden, maximum windsterkte en golfhoogte waarbij werkzaamheden plaats kunnen vinden. L 48 Stoppen van de ladingoverslagwerkzaamheden bij:... A Afkoppelen bij:... Vertrek bij:... L 49 Er zijn beveiligingsprotocollen afgesproken tussen de voor de beveiliging van de tanker verantwoordelijke personen/officiers, indien van toepassing. A L 49L Er zijn beveiligingsprotocollen overeengekomen voor de bemanning van de ene tanker voor het aan boord gaan op de andere tanker. Het beveiligingsprotocol voor het aan boord gaan op een tanker bevindt zich in/op:.. L 50 Indien van toepassing zijn procedures overeengekomen voor het ontvangen van stikstof vanaf de wal, hetzij voor het inertiseren of O 2 -vrij maken van de ladingtanks of doorblazen van de leidingen naar de tanker. A P Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 8

9 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle Indien de tanker(s) is/zijn uitgerust, of verplicht uitgerust moet(en) zijn, met een inertgasinstallatie (IGS), dienen de volgende punten te worden gecontroleerd. EGIONALE Inertgasinstallatie ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 51 De IGS is volledig operationeel en in goede staat, indien van toepassing. P L 52 Dekafsluitingen of vergelijkbare uitrustingen werken naar behoren, indien van toepassing. L 53 De vloeistofniveaus in de over- en onderdrukvaten zijn correct, indien van toepassing. L 54 De vaste en draagbare zuurstofmeters zijn gekalibreerd en werken naar behoren. L 55 Alle afzonderlijke IGS-afsluiters van de tank zijn (indien aanwezig) juist ingesteld en vastgezet. L 56 Al het bij de ladingoverslagwerkzaamheden betrokken personeel weet dat, ingeval van een storing aan het inertgassysteem, de loshandelingen moeten worden gestopt en de andere tanker hierover moet worden geïnformeerd. Indien de tanker is uitgerust met een Crude oil-wassysteem en ruwe aardolie gaat wassen, moeten de volgende verklaringen worden afgehandeld: EGIONALE uwe-aardolie-wassysteem ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 57 N.v.t. L 58 N.v.t. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 9

10 Deel B Vloeistoffen in bulk Mondelinge controle Indien voor de tanker gepland is tijdens het langszij liggen de tanks schoon te maken, moeten de volgende verklaringen worden afgehandeld: EGIONALE Tankreiniging ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 59 Er zijn tankreinigingswerkzaamheden gepland tijdens het langszij liggen bij de andere tanker. JA NEE* JA NEE* JA NEE* L 60 Indien Ja zijn de procedures en goedkeuringen voor de tankreiniging overeengekomen. L 61 Toestemming is verleend door de bevoegde autoriteit voor ontgassing. JA NEE* JA NEE* JA NEE* *Doorhalen wat niet van toepassing is Deel C Chemicaliën in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeibare chemicaliën in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 1 De veiligheidsinformatiebladen (MSDS - Material Safety Data Sheets), of gelijkwaardig, van de lading zijn waar nodig uitgewisseld.. L 2 Er is, indien van toepassing, een inhibitorverklaring van de fabrikant verstrekt. P L 3 Er is voldoende beschermende kleding en uitrusting (inclusief onafhankelijk werkende ademhalingsapparatuur) beschikbaar voor direct gebruik en geschikt voor het product dat wordt overgeslagen, indien van toepassing. L 4 Tegenmaatregelen bij onbedoeld contact van personen met de lading zijn overeengekomen. L 5 De ladingoverslagsnelheid is afgestemd op de automatische noodstopvoorziening, indien in gebruik. A Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 10

11 Deel C Chemicaliën in bulk Mondelinge controle EGIONALE Vloeibare chemicaliën in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 6 Tankniveaumeetsystemen en alarmen zijn correct ingesteld en in goede staat. L 7 Draagbare gasdetectie-instrumenten zijn gebruiksgereed voor de te behandelen lading. L 8 Informatie over brandblusapparatuur en -procedures is uitgewisseld. L 9 L 10 Laad-/ losslangen en pakkingen zijn van een geschikt materiaal en bestand tegen inwerking van de producten die worden overgeslagen. Voor de laad-/ loshandeling wordt uitsluitend het permanent geïnstalleerde leidingsysteem gebruikt P 11 Deze regel is met opzet leeg gelaten. L 12 Is het watersproeisysteem in de ladingzone gereed voor onmiddellijk gebruik. Deel D Vloeibaar gas in bulk - Mondelinge Controle EGIONALE Vloeibaar gas in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 1 De veiligheidsinformatiebladen (MSDS - Material Safety Data Sheets), of gelijkwaardig, van de lading zijn waar nodig uitgewisseld.. L 2 Er is, indien van toepassing, een inhibitorverklaring van de fabrikant verstrekt. P L 3 Is het watersproeisysteem in de ladingzone gereed voor onmiddellijk gebruik. L 4 Er is voldoende beschermende kleding en uitrusting (inclusief onafhankelijk werkende ademhalingsapparatuur) beschikbaar voor direct gebruik en geschikt voor de producten die worden overgeslagen, indien van toepassing. Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 11

12 Deel D Vloeibaar gas in bulk - Mondelinge Controle EGIONALE Vloeibaar gas in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 5 Ladingtankruimten en interbarriers zijn inert gemaakt of met droge lucht gevuld, zoals vereist. L 6 Alle op afstand bedienbare afsluiters werken naar behoren. L 7 L 8 L 9 L 10 De benodigde scheepspompen en compressoren werken naar behoren en er zijn afspraken gemaakt over de maximum werkingdrukken tussen de beide tankers. Condensatie of boil-off controlesysteem werkt naar behoren, indien van toepassing. De gasdetectieapparatuur is juist ingesteld voor de lading, is gekalibreerd, getest en gekeurd en is in goede staat. Tankniveaumeetsystemen en alarmen zijn correct ingesteld en in goede staat. A L 11 Noodstopsystemen zijn getest en werken naar behoren. L 12 De tanker en de terminal hebben elkaar geïnformeerd over de sluitsnelheid van de noodstopafsluiters, automatische afsluiters of soortgelijke apparatuur. A Tanker 1: Tanker 2: L 13 De tankers hebben informatie uitgewisseld over de maximum/minimum temperatuur en druk van de te behandelen lading. A L 14 De ladingtanks zijn tijdens de ladingoverslag te allen tijde beschermd tegen onbedoelde overvulling. L 15 De compressorruimte is goed geventileerd; de ruimte van de elektrische motor heeft voldoende overdruk en het alarmsysteem is ingeschakeld, indien van toepassing. L 16 De veiligheidsventielen van de ladingtanks zijn correct ingesteld en de actuele instelwaarden zijn duidelijk zichtbaar. (Vermeld de openingsdruk hieronder.) L 17 De openingsdruk van de veiligheidsventielen van de tanker is besproken en overeengekomen Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 12

13 Deel D Vloeibaar gas in bulk - Mondelinge Controle EGIONALE Vloeibaar gas in bulk ZEE TANKE TANKE 1 TANKE 2 L 18 De (haven)autoriteiten zijn, indien vereist, voorafgaand aan de ladingoverslag geïnformeerd. P L 19 Indien door de (haven)autoriteiten vereist, is een externe coördinator aangesteld die aan boord als coördinator verantwoordelijk is voor de geplande overslagwerkzaamheden tussen de twee tankers. P Naam van de externe coördinator: Firma: Openingsdruk van de veiligheidsventielen van de ladingtank: kpa Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 13

14 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 14

15 OPEATIONELE OVEEENKOMST Zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1:... Binnenvaarttanker 2:... Datum:... Tijd:... Locatie:... De volgende lading- of ballastwerkzaamheden zullen worden uitgevoerd op bovengenoemde locatie: Product Hoeveelheid (m 3 ) Actuele temperatuur ( C) Starttijd Eindtijd Stoppen door: Zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1 Binnenvaarttanker 2 Zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1 Binnenvaarttanker 2 Ladingtanks Tankvolume m 3 /100% Manifoldaansluiting Max. laad-/ lossnelheid Max. druk / kpa Laden* / lossen* Ladinsgtanks Tankcapaciteit Leiding Max. druk Startsnelheid (1 m/sec m 3 /hr) Max. snelheid m3/hr Eindsnelheid m3/hr Verantwoordelijk officier zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1: Verantwoordelijk officier binnenvaarttanker 2: * Doorhalen wat niet van toepassing is Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 15

16 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 16

17 VEKLAING Wij, de ondergetekenden, hebben de bovenstaande items in de delen A en B en, waar van toepassing, in de delen C of D gecontroleerd in overeenstemming met de instructies en ons ervan overtuigd dat de ingevulde gegevens correct zijn. Wij hebben ook afspraken gemaakt voor de nodige herhalingscontroles en zijn overeengekomen dat de items in de checklijst met code opnieuw moeten worden gecontroleerd met tussenpozen niet langer dan. uren. Indien, voor zover ons bekend, de status van een item verandert, zullen wij onmiddellijk de andere partij hierover informeren. Voor de zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1 Voor de binnenvaarttanker 2 Naam:... Naam:... Functie... ang:... Handtekening:... Handtekening:... Datum:... Datum:... Tijd:... Tijd:... egistratie van herhalingscontroles: Datum: Tijd: Initialen voor de zeevaart-* / binnenvaart*tanker 1: Initialen voor de binnenvaarttanker 2: * Doorhalen wat niet van toepassing is Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 17

18 Editie CC/OCIMF 2010 Pagina 18

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993)

Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Koninklijk besluit van 12 augustus 1993 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen (B.S. 28.9. 1993) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 17 juni 1997 betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering

Nadere informatie

Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten

Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten Informatie met betrekking tot de verplichting tot uitrusting met Inland AIS-apparaten, Inland ECDIS-apparaten of daarmee vergelijkbare visualiseringssystemen Inleiding De CCR heeft een verplichting tot

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 15 UT voorschriften voor opslag en omgaan met gevaarlijke stoffen en gasflessen gebaseerd op de PGS 15 1 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Voorschriften 5 Algemeen Werkvoorraad

Nadere informatie

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo.

versie 2015-1 Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu www.javo. Gebruikershandleiding Origineel document versie 2015-1 Afneemrobot JAR met bufferband Machine nr.: Javo BV Postbus 21 2210 AA Noordwijkerhout Holland T: +31 (0)252 343121 F: +31 (0)252 377423 info@javo.eu

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D

GEBRUIKERSHANDLEIDING PUMA 20 9006394D GEBRUIKERSHANDLEIDING NL PUMA 20 9006394D Nederlands 2011 Handicare Alle rechten voorbehouden. De verstrekte informatie mag geenszins worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met

Nadere informatie

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker?

Koelinstallaties. Wat moet ik weten als gebruiker? Koelinstallaties Wat moet ik weten als gebruiker? 2 Koelinstallaties, wat moet ik weten als gebruiker? 1 Informatie voor de gebruikers van koel- en vriesinstallaties Gebruikt u binnen uw organisatie een

Nadere informatie

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven

Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Veilig werken bij rioleringsbeheer Een aanvulling op de arbocatalogus 2009 van de Vereniging Afvalbedrijven Vereniging Afvalbedrijven Hugo de Grootlaan 39 IV 5202 CD s-hertogenbosch Telefoon: 073 627 94

Nadere informatie

Ammoniak: Opslag en Verlading

Ammoniak: Opslag en Verlading PGS 12 Ammoniak: Opslag en Verlading Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 12:2013 versie 0.1 (april 2013) PGS 12:2013 VERSIE 0.1 (DECEMBER-2013) - PAGINA 1 VAN 94 Ten geleide De Publicatiereeks is een handreiking

Nadere informatie

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Raadsbeslissing Goedkeuring OVEREENKOMST TOT VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS Overwegende: 1. dat de verantwoordelijke voor de verwerking, als instelling sociale zekerheid, wordt verplicht tot aanlevering

Nadere informatie

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes

Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Dossier Verstikkingsgevaar in besloten ruimtes Opgesteld door: Arthur Groot Peter Coffeng Corné Bulkmans Helger Siegert April 2009 D_Verstikkingsgevaar_werken_in_besloten_ruimten 1 Inhoudsopgave 1. Beschrijving

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen:

Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers. De AV bestaat uit 21 artikelen: Algemene Voorwaarden (AV) van Kan Kwaliteitsverhuizers De AV bestaat uit 21 artikelen: 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. De offerte 4. Verzekering inboedel 5. Verhuisprijs 6. De overeenkomst 7. Informatieplicht

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 604 Besluit van 6 december 2002, houdende regels ter uitvoering van de Mijnbouwwet (Mijnbouwbesluit) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest

Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest Asbest, wat mag en wat moet? Wet- en regelgeving over bewerken en verwijderen van asbest April 2008 Arbouw voor gezond en veilig werken Arbouw is door werkgevers- en werknemersorganisaties opgericht om

Nadere informatie

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN

CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Bouwbesluit 2012 CHECKLIST BRANDVEILIG GEBRUIK BOUWWERKEN Contactgegevens Brandweer Voor u ligt de handige checklist van brandweer Brabant-Noord. De Woningwet legt de verantwoordelijkheid voor een brandveilig

Nadere informatie

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen Veilig werken met gassen Werken met cryogene gassen. Nr. 1 Algemeen Gassen kunnen voorkomen in vaste vorm (droogijs), gasvorm en vloeibare vorm. Gassen worden vloeibaar door de druk te verhogen of door

Nadere informatie

Weten we nû wat er staat?

Weten we nû wat er staat? Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van infrastructuur en Milieu Weten we nû wat er staat? Informatievoorziening over treinen met gevaarlijke stoffen op e rn pia cernenten Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden

NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN. nekovri - voorwaarden NEKOVRI VERENIGING VAN NEDERLANDSE KOEL- EN VRIESHUIZEN nekovri - voorwaarden algemene voorwaarden van de vereniging van nederlandse koel- en vrieshuizen versie 2002 Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal

Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Motoren Automatisering Energie Transmissie & Distributie Coatings Driefasen inductiemotoren gebruikt in explosieve omgevingen (laag- en hoogspanning) M-lijn - Kooianker - Horizontaal Installatie, bedienings-

Nadere informatie

LIBRE LX *INFMANU3819*

LIBRE LX *INFMANU3819* LIBRE LX VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN Pride Leverancier: Adres: WAARSCHUWING! Het eerste afstellen van deze scootmobiel en het uitvoeren van alle in deze handleiding gegeven procedures dient door een goedgekeurde

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

SpelregelS veldvoetbal

SpelregelS veldvoetbal SpelregelS veldvoetbal uitgave juli 2011 knvb.nl Spelregels veldvoetbal Nederlandse uitgave Laws of the Game 2011-2012 Uitgave juli 2011 Opmerkingen bij de spelregels Opmerkingen bij de spelregels Aanpassingen

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties

Chubb All Risks Voorwaarden. Zaakschade. Gebouwgebonden Installaties Chubb All Risks Voorwaarden voor Zaakschade inclusief Machinebreuk en Computerbreukschade voor Gebouwgebonden Installaties INHOUDSOPGAVE Artikel: Onderwerp: Pagina: 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 5 1.1 Bedrijfsuitrusting/inventaris

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek

Zo werkt het bij. Talos, Intermediair in Techniek Zo werkt het bij Talos, Intermediair in Techniek Introductie In dit boekje tref je in het kort alles aan wat je moet weten, als je voor Talos, Intermediair in Techniek (hierna: Talos) gaat werken. Het

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie