VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN"

Transcriptie

1 ONGEVALANALYSE TOTALE VERLIESBEHEERSING VIA RISICOANALYSE Mens Machine Materiaal Milieu Maatschappij MENS uitvoerende management BEDRIJFS DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDS ZORG verfraaiing Arbeids hygiene Arbeids veiligheid Leef milieu Geweld, pesten, OSG Gezond heidszorg Psycho sociale zorg KB welzijn werknemers

2 KWALITEIT PRAKTISCH ZORGSYSTEMEN VEILIGHEID UITVOEREN MILIEU VEILIGHEIDSZORGSYSTEEM Beleidsmatige Organisatorische Administratieve maatregelen GERICHT OP INZICHT KRIJGEN BEHEERSEN PROCESSEN INZAKE VEILIGHEID

3 VOORWAARDEN BIJ HET INVOEREN VISIE DRUK MIDDELEN GOEDE START 100% ENGAGEMENT BEDRIJFSLEIDING/HIËRARCHISCHE LIJN COÖRDINATOR IEDERE MEDEWERKEN BETREKKEN

4 Veiligheidsmanagement is management Doelstellingen worden bereikt door : het plannen (wat en hoe te bereiken) het organiseren (verhoudingen scheppen tussen de actoren) het leiden van de medewerkers het beheersen van het resultaat

5 Uitbreiding van het programma door het toevoegen van nieuwe activiteiten en standaards UITBREIDINGSTERUGKOPPELING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ONDERHOUDSTERUGKOPPELING Systematiek tot optimaal resultaat I. IDENTIFICATIE van ACTIVITEITEN S. Opstellen van STANDAARDS voor de activiteiten Verfijning en verbetering van bestaande standaards M. METEN activiteiten tegen de standaards Verfijning en verbetering van meettechnieken E. EVALUATIE van de activiteiten Verfijning en verbetering van communicatiesystemen C CONCLUSIE: COMPLIMENTEER bij voldoen, CORRIGEER bij afwijkingen

6 Werken met derden I. IDENTIFICATIE van ACTIVITEITEN S. Opstellen van STANDAARDS voor de activiteiten M. METEN activiteiten tegen de standaards E. EVALUATIE van de activiteiten C CONCLUSIE: COMPLIMENTEER bij voldoen, CORRIGEER bij afwijkingen Opmaken standaard : wetgeving - interne procedure Invoeren standaard : Overleg - opleiding Opvolgen van hoe dit bv de éérstvolgende 3 maanden verloopt. (documenten, bevraging, ) Evalueren van de opvolging Conclusie Aanpassingen nodig, bijkomende training,.

7 programma

8 VERBETERING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN SUCCES Mens Machine Materiaal Milieu Management Gewenste gebeurtenissen Juiste handeling conditie Juiste persoon werk faktoren Adequate organisatie Het succesmodel TIJD

9 VERBETERING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN SUCCES Mens Machine Materiaal Milieu Management Gewenste gebeurtenissen Juiste handeling conditie Juiste persoon werk faktoren Adequate organisatie TIJD

10

11 Definitie preventie? Het is winter, Welke preventieve maatregelen kun je nemen om toch tijdig op het werk te komen?

12 Definitie preventie Het geheel van bepalingen of maatregelen die worden genomen of vastgelegd in alle stadia van de activiteit van de ondernemingen of instellingen, op alle niveau s met het doel beroepsrisico s te voorkomen of te verminderen tot een aanvaardbaar niveau

13 Weekendongevallen eisen zware tol - 08/03/2004 WIJTSCHATE, WESTVLETEREN - Bij twee nagenoeg simultane ongevallen, zaterdagmorgen om 4 uur, in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate en in Westvleteren vielen op twee minuten tijd twee doden en twee zwaargewonden. Een 19-jarige jongen uit Komen- Waasten en een 21-jarige uit Wervik kwamen in Wijtschate om. Een 18-jarige uit Komen-Waasten werd er zwaargewond. In Vleteren werd een 23-jarige uit Alveringem zwaargewond. Auto uit de bocht gevlogen op de A7 BERHOUT - Zondagmiddag heeft er op de A7 ter hoogte van de oprit Berhout, een aanrijding plaats gevonden. De bestuurder van de rode auto die van de afrit Berhout kwam, had zijn wagen niet meer onder controle, belande in de berm en botste op de auto die de oprit de A7 kwam oprijden, deze auto vatte vlam.

14 Een plotselinge dichte mist veroorzaakte in 1996 een zware kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth. De balans: tien doden en tachtig gewonden.

15 Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid) Vraag nr. 31 van de heer D'Hooghe d.d. 1 maart 1996 (N.) : Medische hulpverlening bij het ongeval op de E17. Met de kettingbotsing op de E17 zal dinsdag 27 februari 1996 als een zwarte dag geboekstaafd blijven op de kalender van het Europese verkeerswezen. Graag had ik de aandacht gevestigd van de ministers op een aantal aspecten inzake medische hulpverlening bij dit tragisch gebeuren en is het naar mijn oordeel wenselijk na te gaan welke conclusies hier eventueel moeten uit getrokken worden naar de uitbouw van urgentiediensten en de organisatie van de dispatching in dit land. Naar ik verneem uit contacten met personen betrokken bij de hulpverlening zou de samenwerking tussen verschillende ziekenhuis- en ambulancediensten meer dan voortreffelijk zijn verlopen. Het nut van perifere ziekenhuizen en de noodzaak van het behoud in die ziekenhuizen van spoed- en MUG-diensten is meer dan vast komen te staan. Alleen stel ik mij vragen bij informatie, die mij gisterenavond werd verstrekt :

16

17 aanvaardbaarheid Wat is aanvaardbaar? wat niet?, wat speelt hierin mee?

18 Factoren van aanvaardbaarheid Menselijk leed Economische gevolgen Externe sociale druk Interne sociale druk Juridische aansprakelijkheid Reglementering en toezicht erop

19 I BELEID I. INTEGRATIE Van het preventiebeleid in de bedrijfsorganisatie (kwaliteitszorgsysteem) Inbreng op : ROL PREVENTIEADVISEUR technisch gebied economisch gebied ADVISEREND sociaal gebied COORDINEREND organisatorisch gebied ANIMEREND 2. BELEIDSVERKLARING Engagement van de direktie : doelstellingen schriftelijk communicatie naar alle werknemers algemene preventiebeginselen zijn de basis van de detailuitwerking van de beleidsverklaring.

20 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ALGEMENE PREVENTIEBEGINSELEN (art. 5 van de Wet van 4 augustus 96) De werkgever treft de nodige maatregelen door toepassing van volgende preventiebeginselen 1. Risico s voorkomen 2. Evaluatie van restrisico s 3. Bestrijding bij de bron 4. Vervanging door niet- of minder-gevaarlijk 5. Voorrang collectieve boven individuele bescherming 6. Aanpassen van het werk aan de mens : Inrichting werkposten, werkuitrusting Productiemethoden (monotone en tempogebondene arbeid dragelijk maken en beperken) 7. Maximaal risico s inperken - stand van de techniek 8. Risico s op ernstig letsel : voorrang materiële maatregelen 9. Systeembenadering inzake planning van preventie en uitvoering welzijnsbeleid o.a. integratie van : techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen, omgevingsfactoren 10. Werknemers voorlichten over aard van het werk, overblijvende risico s en preventiemaatregelen bij indienststreding en bij elke noodzaak 11. Instructies en begeleidingsmaatregelen voor naleving De werkgever bepaalt : 1. De middelen voor de uitvoering 2. De bevoegheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het uitvoeren van het welzijnsbeleid De werkgever past het welzijnsbeleid aan in functie van de opgedane ervaring, de ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden

21 3. OBJECTIEVEN Vastleggen van de objectieven en de doelstellingen die men wil bereiken Op basis van concrete situatie Beantwoorden aan concrete behoeften Verenigbaar met de algemene en specifieke bedrijfsdoelstellingen Realiseerbaar Rekening houdend met andere bedrijfsfactoren Bij voorkeur kwantificeerbaar 4. STRATEGIE 5 jarenplan jaar actieplan Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn Meetbaar; Onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de betrokkenen Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden; Wanneer moet het doel bereikt zijn

22 Globaal preventieplan (1) De resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, nader bepalen en evalueren van de risico's. De vast te stellen preventiemaatregelen. De te bereiken prioritaire doelstellingen. De activiteiten en de opdrachten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken.

23 Globaal preventieplan (2) De organisatorische, materiële en financiële middelen. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen. De wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast. De criteria voor de evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de werknemers.

24 Jaarlijks actieplan (1) De prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar. De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen. De aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan

25 Jaarlijks actieplan (2) Aanpassingen globaal preventieplan: a)gewijzigde omstandigheden; b)de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan; c)het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het voorbije burgerlijk jaar; d)de adviezen van het comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

26 5. MIDDELEN VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Ter realisatie van de doelstellingen moet de directie middelen voorzien Organisatorische middelen Financiële middelen Materiële middelen 6. DYNAMISCHE OPVOLGING Systematische opvolging Gebruikelijk controllingsysteem Evaluatie in overleg met betrokkenen Rekening houdend met gewijzigde omstandigheden Aanpassen en bijsturen van het beleid

27 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ACTOREN Toezicht Welzijn Werk Technisch / Medisch luik Interne Dienst voor Preventie en Bescherming Werkgever Hiërarchische lijn Externe dienst voor Preventie en Bescherming Preventie-adviseur Werknemers Externe dienst voor Technische controles Arbeidsgeneesheer Comité voor Preventie en Bescherming Diverse deskundigen welzijnsbeleid Preventiedienst Verzekering voor arbeidsongevallen

28 II ORGANISATIE Implementatie van het veiligheidsbeleid in de organisatiestructuur I. HIËRARCHISCHE LIJN de uitvoering van het preventiebeleid word door deze mensen gedragen opdrachten/taken vastleggen (art 13 KB 27/03/98 beleid welzijn werk) formuleren van voorstellen en adviezen onderzoek van accident/incident controle van arbeidsmiddelen advies inwinnen toezicht naleving instructies werknemers enkel taken laten uitvoeren waarvoor ze opleiding kregen het onthaal van elke beginnende werknemer organiseren en een ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden opnemen in functiebeschrijving hiërarchische lijn beoordelen hiërarchische lijn aangepaste opleiding geven

29 2. WERKNEMERS participatie tot op de werkvloer is zeer belangrijk werknemers hebben verplichtingen (art 6 wet welzijn 4/08/1996) juist gebruiken van machines, toestellen, PBM geen veiligheidsvoorzieningen uitschakelen melden van gevaren bijstand verlenen aan de werkgever Hoe? Motivatie, opleiding 3. COACHING de preventieadviseur is de motor van het preventiebeleid werkt adviserend naar het management, gericht op optimalisatie van proces en veiligheidssysteem werkt als coach van alle actoren binnen het preventiebeleid opdrachten preventiedienst (KB 27/03/98 interne dienst)

30 De opdrachten van de interne dienst zijn adviesopdrachten die betrekking hebben op: -Medewerking aan de identificatie van gevaren en adviezen verstrekken over de risicoevaluatie, het globaal preventieplan en het jaaractieplan. - Medewerking aan het onderzoek van de oorzaken van arbeidsongevallen, beroepsziekten en aandoeningen te wijten aan de werkdruk. -Advies verlenen aan de verschillende thema s die samen de codex over het welzijn op het werk betreffen, met inbegrip van het werken met derden. -Adviesverlening omtrent het opstellen van instructies en de informatie, het onthaal en de vorming van de werknemers. -Ter beschikking staan van de personen aanwezig in de onderneming voor alle vragen die er rijzen voor de toepassing van de wetgeving. -Meewerken aande maatregelen van tertiaire preventie. -Voorstellen doen voor het onthaal, de begeleiding, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers (25 April KB betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers )

31 De taken van de interne dienst : Verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats De werkposten te onderzoeken telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico's of nieuwe risico s Ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en van de werkposten Onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan De procedure voorkomingsbeleid uitvoeren De nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen verrichten voor de verbetering van het welzijn van de werknemers; Zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren Kennis nemen van de fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen en ze ter plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de risico's te verhelpen die eruit voortvloeien; De nodige documentatie bijhouden

32 In geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie een beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen. Kennisgevingen aan de overheid Secretariaatsfunctie op het comité Opstellen van maand- en jaarverslagen en arbeidsongevallensteekkaarten.

33 4. REGELGEVING EN PROCEDURES noodzakelijk om te beschikken over schriftelijk vastgelegde regels in een preventiehandboek beleid organisatie programma procedures en instructies: aankoop, onderaannemers, voorkomingsbeleid, vergunningen, vergrendelen, bijzondere werknemers, risicobeheer, schadebeheer, noodplanning, gebruik van producten, signaleringen... actualisatie is nodig (aanpassen aan wijzigingen)

34 III RISICOBEHEER Als je wenst een preventiebeleid uit te bouwen, dan is het duidelijk dat het vastleggen van de werkvloer situatie belangrijk is, m.a.w. dat je start met het opmaken van een risicoevaluatie. Is dit de éérste stap indien ja, waarom? indien neen, wat is dan de eerste stap? sturing directie, omkadering verantwoordelijkheden

35 I. INTEGRALE WERKPOST multidisciplinaire aanpak op niveau van de organisatie ; intern transport, interim,brandveiligheid de werkpost ; richtlijn arbeidsmiddelen, ergonomie, bijzondere risico s niet werkpostgebonden functies ; technisch personeel het individu ; jobstudent, interim, stagair 2. STRATEGIE het uitwerken van een strategie voor risicoanalyse identificatie van de gevaren risicoanalyse risicoevaluatie

36 3. PREVENTIEMAATREGELEN conclusie van de risicoevalutie moeten leiden tot preventiemaatregelen hiërarchie van maatregelen : risico voorkomen schade voorkomen schade beperken preventiemaatregelen hebben betrekking op : organisatie, werkprocedures inrichting werkplaats, werkpost keuze arbeidsmiddelen,chemische stoffen bescherming tegen chemische,biologische,fysische agentia keuze PBM vorming medisch onderzoek noodplanning

37 4. RESTRISICO S aanvaardbare risico s verminderd risico

38

39

40 IV SCHADEBEHEERSING Het falen van het beleid, de tekortkomingen en fouten zullen resulteren in ongewenste gebeurtenissen 1. RAPPORTERING opzetten van rapportering van incidenten,accidenten, bijna ongevallen 2. ONDERZOEK werken in team verband opzetten preventiemaatregelen 3. FEEDBACK terugkoppeling van de ervaring naar de beleidsmodule

41 ISO 9001 : Wat is de filosofie? VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN «Aantonen dat de organisatie in staat is consequent producten (diensten) te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften» «Zorgen voor klantentevredenheid d.m.v. een effectief kwaliteitssysteem, op basis van beheerste processen en gericht op continue verbetering en voorkomen van non-conformiteiten» Kwaliteitsmanagementprincipes Om een organisatie succesvol te leiden en te laten functioneren, is het noodzakelijk deze op systematische en transparante wijze te sturen en beheersen. Er zijn acht kwaliteitsmanagementprincipes te onderscheiden die door de directie gebruikt kunnen worden om de organisatie te leiden naar verbeterde prestaties. Deze vormen de basis voor de kwaliteitsmanagementsysteemnormen binnen de ISO 9000 familie.

42 a. Klantgerichtheid (overtref de verwachting) Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten en behoren daarom huidige en toekomstige behoeften van de klant te begrijpen, behoren te voldoen aan eisen van de klant en ernaar te streven om verwachtingen van de klant te overtreffen. b. Leiderschap (neuzen in dezelfde richting) Leiders stellen eenheid van doel en richting van de organisatie vast. Ze behoren een klimaat te scheppen en te onderhouden, waarin medewerkers volledig betrokken kunnen worden bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. c. Betrokkenheid van medewerkers (maak meedenkers) Medewerkers op alle niveaus zijn de kern van een organisatie en hun volledige betrokkenheid maakt het mogelijk dat hun bekwaamheden ten voordele van de organisatie worden gebruikt. d. Procesbenadering (niet functioneel maar procesdenken) Een gewenst resultaat wordt doelmatiger bereikt wanneer activiteiten en betrokken middelen bestuurd worden als een proces.

43 e. Systeembenadering van managen (anti-hokjes denken) Vaststellen, begrijpen en sturen van onderling samenhangende processen als een systeem draagt bij tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie in het bereiken van haar doelstellingen. f. Continue verbetering (stilstaan = achteruit gaan) Continue verbetering van de algehele prestatie van de organisatie behoort een permanente doelstelling van de organisatie te zijn. g. Besluitvorming op basis van feiten ( gokken geeft brokken) Doeltreffende beslissingen zijn gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie. h. Win win relaties met leveranciers (1+1=3) Een organisatie en haar leveranciers zijn van elkaar afhankelijk en een win win relatie vergroot het vermogen van beiden om waarde te creëren.

44 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Het uitgangspunt van de ISO 9001 norm is een procesmodel voor kwaliteitsmanagement. In het model worden de bedrijfsprocessen en de bedrijfscyclus weergegeven. Klanteisen, klanttevredenheid, en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden.

45 De onderdelen managementverantwoordelijkheid', 'management van middelen' en 'meting, analyse en verbetering' geven de randvoorwaarden aan die nodig zijn om het produkt (en/of de dienst) gerealiseerd te krijgen èn om continu te kunnen verbeteren

46 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Continu verbeteren neemt door de gehele norm heen een belangrijke plaats in. De organisatie moet aangeven hoe zij voortdurend met verbeteren bezig is. Hoe zorgt zij ervoor dat fouten niet alleen hersteld worden, maar dat er ook van geleerd wordt? Dus wat doet de organisatie om te voorkomen dat dezelfde fouten niet nog een keer plaatsvinden? Hoe stimuleert zij medewerkers om mee te denken over hoe de bedrijfsvoering beter kan? Is er bijvoorbeeld een luisterend oor bij de leidinggevenden of een ideeënbus?

47 Management verantwoordelijkheid Middelen management Product realisatie Meting, analyse verbetering

48 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 5 essentiële hoofdstukken a. Vereisten Dit hoofdstuk legt uit hoe het kwaliteitsmanagementsysteem moet worden opgezet en onderhouden. In de 2008-update wordt verduidelijkt dat de impact ervan op de kwaliteit van het eindproduct en de klantentevredenheid moet worden ingeschat: hoe groter deze invloed, hoe groter de beheersing van het proces uitbesteding moet zijn. Denk maar aan de outsourcing van het vervoer aan een transporteur (weinig controle vereist) tegenover het uitbesteden van de productie (wat doorgaans meer controle impliceert).

49 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Algemene eisen De organisatie moet een kwaliteitssysteem ontwikkelen en implementeren en dient dit systeem continu te verbeteren. 4.2 Documentatie-eisen Hoe zijn de procedures en werkwijzen vastgelegd? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de juiste documenten (voor produktie, dienstverlening of werkwijze) op het juiste moment op de juiste plaats zijn? Hoe en hoelang worden relevante gegevens over de produktie/dienstverlening gearchiveerd?

50 b. Verantwoordelijkheid van het management Het management moet zich ertoe engageren om het kwaliteitsmanagementsysteem te laten werken, onder meer door het opstellen van een kwaliteitsbeleid en bijgaande doelstellingen, een efficiënte interne communicatie ter zake en het vastleggen van verantwoordelijkheden/bevoegdheden (bijvoorbeeld in functieomschrijvingen). Belangrijke wijziging hier is de vereiste dat de directievertegenwoordiger uit het management van de eigen organisatie moet komen: deze functie uitbesteden of door derden laten uitvoeren, is dus niet meer mogelijk.

51 5 Directieverantwoordelijkheid VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 5.1 Betrokkenheid van de directie Hoe toont de directie haar betrokkenheid bij de implementatie en verbetering van het kwaliteitssysteem? 5.2 Klantgerichtheid Hoe worden de behoeften en verwachtingen van de klanten bepaald? Hoe zorgt de directie dat daaraan voldaan wordt? 5.3 Kwaliteitsbeleid Wat is het beleid van de onderneming? Is dit gericht op continu verbeteren? Wordt het beleid begrepen door alle medewerkers? 5.4 Planning Wat zijn de doelstellingen in de onderneming? Zijn ze in overeenstemming met het beleid en meetbaar? Hoe zorgt de directie dat aan de doelstellingen zal worden voldaan? 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld, ook ten aanzien van (de ontwikkeling en verbetering van) het kwaliteitssysteem? Hoe wordt er gecommuniceerd tussen de diverse niveaus en functies over het verloop van de processen? 5.6 Directiebeoordeling Hoe wordt de werking van het kwaliteitssysteem beoordeeld? Worden zonodig het kwaliteitsbeleid en de -doelstellingen bijgesteld?

52 c. Management van middelen Het derde hoofdstuk stelt dat de onderneming alle mogelijke middelen moet aanwenden om de norm te implementeren, en dit op het vlak van zowel personeel, infrastructuur als werkomgeving. De 2008 update verduidelijkt dat deze verplichting betrekking heeft op de personeelsleden die zowel op directe als indirecte wijze een invloed hebben op het voldoen aan de producteisen. Tevens wordt uitgelegd dat met werkomgeving zaken zoals geluid, vochtigheidsgraad, licht, temperatuur,, worden bedoeld.

53 6 Management van middelen Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste middelen? Welke opleiding en ervaring zijn nodig voor de verschillende functies? Hoe wordt hierin voorzien? Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste faciliteiten (zoals werkruimte, uitrusting, software)? En hoe zorgt de onderneming voor de juiste menselijke (werksfeer) en fysieke aspecten van de werkomgeving? 6.1 Beschikbaarheid van middelen 6.2 Personeel 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving

54 d. Productrealisatie In dit gedeelte wordt de keten beschreven vanaf het moment dat de klant een eerste contact opneemt tot deze de goederen of de dienst ontvangt. De processen die daarbij worden uitgevoerd, moeten zowel aan de vereisten van deze klant als de wet voldoen. De 2008 update legt een grotere nadruk op dit laatste, dit als gevolg van de gewijzigde en bijkomende regelgeving. Denk maar aan REACH dat gevolgen heeft voor de toepassing van chemische stoffen in een product en dus ook het ontwerpproces.

55 7 Realiseren van het produkt VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 7.1 Planning van het realiseren van het produkt Hoe verlopen de processen? 7.2 Processen die verband houden met de klant Hoe wordt vastgesteld welke eisen de klant stelt? Wat betekenen die eisen voor het produkt? Is dit realiseerbaar? Hoe wordt er op welke momenten met de klant gecommuniceerd? 7.3 Ontwerp en ontwikkeling Wordt het ontwerpproces gepland? Hoe wordt vastgesteld aan welke eisen een nieuw produkt of een nieuwe dienst moet voldoen? Hoe wordt getoetst of het ontwerp steeds aan die eisen voldoet? 7.4 Inkoop Hoe zorgt de onderneming ervoor dat zij datgene geleverd krijgt wat ze wil hebben? 7.5 Produktie en het leveren van diensten Hoe wordt het feitelijke produktie- of dienstverleningsproces beheerst? Bijvoorbeeld: Op welke wijze moet er gewerkt worden en is dit, waar nodig, vastgelegd? Hoe en waarmee wordt gecontroleerd dat de vervaardigde produkten aan de gestelde eisen voldoen? Zijn de produkten uniek herkenbaar en worden ze zorgvuldig behandeld? 7.6 Beheersing van bewakings- en meetapparatuur Hoe wordt ervoor zorggedragen dat de bij keuringen gebruikte middelen geschikt zijn voor hun doel?

56 e. Meting, analyse en verbetering Vier zaken moeten worden gemeten: de klantentevredenheid, het systeem zelf (via interne audits), alle processen en het product en/of dienst (tevredenheid over een aangeboden oplossing, ). U dient op basis van deze resultaten te analyseren wat minder goed verloopt en wat de oorzaken daarvan zijn, om vervolgens verbeteringen te implementeren. De wijzigingen in de ISO9001:2008 betreffen onder meer de verplichting om de resultaten van de interne audits te bewaren. Voorts wordt gestipuleerd dat de firma niet enkel de processen moet meten, maar ook een geschikte methode daartoe op poten dient te zetten. En die moet onder meer rekening houden met het belang van het proces

57 8 Meting, analyse en verbetering VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 8.1 Algemeen Hoe gaat de organisatie om met de meet- en monitoringsactiviteiten, analyses en verbeteringen? 8.2 Bewaking en meting Welke bewaking/metingen vinden er plaats om de klant(on)tevredenheid in het oog te houden, de effectiviteit van het kwaliteitssysteem te beoordelen (interne audits) en om te controleren of de processen en de produkten aan de eisen (blijven) voldoen? 8.3 Beheersing van afwijkende produkten Zijn produkten die niet aan de eisen voldoen als zodanig herkenbaar, zodat onbedoeld gebruik wordt voorkomen? Hoe worden de fouten afgehandeld? 8.4 Analyse van gegevens Worden de verzamelde gegevens (zie 8.2) geanalyseerd, zodat het kwaliteitssysteem beoordeeld kan worden? 8.5 Verbetering Hoe wordt er voor gezorgd dat het kwaliteitssysteem continu wordt verbeterd? Op welke wijze worden opgetreden fouten (in het proces of in het produkt) zó afgehandeld dat herhaling van diezelfde fout onwaarschijnlijk is (reactie)? Hoe kan het optreden van fouten worden voorkomen (pro-actief)?

58 SAMENHANG VAN ZORGSYSTEMEN Hanteren van dezelfde principes VOORDELEN INTEGRATIE KWALITEIT MILIEU VEILIGHEID Investering : voor alle drie geldt een kosteninvestering betrokkenheid van iedereen klantgerichtheid preventie continue verbetering Fouten lager In één keer goed Milieuheffing lager Kosten zichtbaar Betere sturing/preventief werken Verlagen verzuim Voorkomen ongevallen Dezelfde mentaliteitsverandering geldt voor de 3 zorgsystemen Gemotiveerder personeel Positieve publiciteit Voldoen aan het eisenpakket van de afnemer Beter kontakt met klant Voldoen aan de milieueisen van de overheid Beter kontakt overheid / buren VERSTERKTE POSITIE Voldoen aan de wetgeving Beter kontakt overheid (inspektie)

59 FACETTEN VAN INTEGRATIE Integratie op beleidsniveau (KVM= management) Verbeteringsgedachte Integratie beheersingsmechanismen (PDCA) Integratie van de documentatiesystemen Ontplooiing van elk zorgsysteem

60 Inspectieprocedure bij de invoering van het welzijnsbeleid in bedrijven Door Philippe Durand, inspecteur bij de Inspectie TWW, West-Vlaanderen Prenne 2008

61 I. Vroeger controle op basis van INSPECTIEINDEX. A Naleving van de reglementering - ARBEIDSMIDDELEN. Aankoop & indienststelling Veiligheid machines Instructies Transport en hefwerktuigen Beeldschermen De indexen: 0 1 : - overtredingen / - negatieve houdingen / - moeizame discussie 2 : - regelgeving goed opgevolgd op enkele kleine inbreuken na / - aanvaarding opmerkingen 3 4 : - verder gaand dan de reglementering / - actieve medewerking en suggesties voor verbeteringen

62 - ARBEIDSPLAATSEN. Valgevaar Brand Signalering Arbeidsklimaat Elektriciteit DIVERSEN. Chemische Agentia Lawaai-Trillingen P.B.M Uitzendkrachten Manueel Hanteren

63 B Appreciatie zelfwerkzaamheid Directie Hierarchische lijn Werking Comité PBW Interne diensten Werknemers C Situationele factor Ja of nee Zijn andere ernstige veiligheidsproblemen

64 Door een combinatieberekening van gegevens in het jaarverslag van de IPBW, de ongevallen cijfers en de inspectieindex werd een veiligheidsniveau berekend. Dit veiligheidsniveau verminderde maandelijks met een aantal eenheden wat een kredietwaarde gaf. Indien deze kredietwaarde negatief werd, was dit het signaal voor een nieuw inspectiebezoek

65 II. DYnamisch Risico Beheer - algemeen. Nieuwe inspectieprocedure voor evaluatie van het welzijnsbeleid in een onderneming. Inspectieopdracht vastgesteld door het internationaal verdrag nr. 81 van de I.A.O. (Internationale Arbeidsorganisatie) bekrachtigd door het S.L.I.C. ( Senior Inspection Labour Committee) Is nu een systeeminspectie met doel het beleid te controleren inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Centrale vraag : Zijn in het systeem alle elementen aanwezig, in werking en gecoördineerd, over alle activiteiten van het bedrijf, zodat de risico s van alle welzijnsdomeinen beheerd worden?

66 II. DYRiB - algemeen. Systeeminspectie gebeurt in 2 fasen: 1ste : ruime administratieve controlerende enquête : Zijn de maatregelen in overeenstemming met de wetgeving door analyse van de documenten. 2de : op de arbeidsplaatsen controleren of wat men in 1ste zegt of schrijft, wel uitvoert!! Deze systeeminspectie is enkel van toepassing op vaste bedrijven en is niet van toepassing op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Enkel voor de bedrijven van de groep A, B en C. Referentiekader : - K.B s. van 27/03/1998 betreffende de IDPBW / betreffende de EDPBW / betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers - K.B. van 03/05/1999 betreffende de CPBW - Welzijnswet van 04/08/1996.

67 II. DYRiB Verloop 1ste fase 1) Het bezoek wordt vooraf aangekondigd en werkgever is het aanspreekpunt. Moeten aanwezig zijn: - werkgever en daarbij betrokken kaderleden - interne preventieadviseur en adjuncten -comitéleden op einde van deze fase 2) Opvragen van algemene gegevens zoals: - coördinaten onderneming + exploitatiezetels - voorleggen identificatiedocument IDPB - voorleggen contract met EDPB - werktijdindeling + verdeling personeel - voorleggen organigram leden hiërarchische lijn - voorleggen lijst afvaardiging van het comité PBW - voorleggen huishoudelijk reglement CPBW - bewijzen vormingen en opleidingen

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN

uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Veilig uitzendwerk CURSUS OVER VEILIGHEID EN GEZONDHEID OP HET WERK VOOR INTERCEDENTEN EN LEIDINGGEVENDEN Supported

Nadere informatie

Auditen van Managementsystemen

Auditen van Managementsystemen AMS1 Auditen van Managementsystemen Cursus 1 WWW.IMSITE.EU ing. N.M. van Schie MBA Zuiderweg 28 8393 KT VINKEGA The Netherlands M : +31 (0)6-52638130 T : +31 (0)561-433573 E : info@nemus.nl I : www.nemus.nl

Nadere informatie

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk

Psychosociale aspecten op het werk. Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Psychosociale aspecten op het werk Informatiebrochure in het kader van het welzijn op het werk Inhoudstafel 1. Inleiding 3 2. Interventiemethodologie 5 2.1. Analyse van de aanvraag 6 2.2. Risicoanalyse

Nadere informatie

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem

Handboek Geothermie. Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Handboek Geothermisch operator / Generieke richtlijnen voor een VG-Zorgsysteem Deel 2 Generieke richtlijnen voor een VG-zorgsysteem 1 Deel 2 van dit handboek Geothermie geeft richtlijnen voor het opstellen

Nadere informatie

Een zorgsysteem voor reïntegratie

Een zorgsysteem voor reïntegratie Een zorgsysteem voor reïntegratie Een effectieve en efficiënte aanpak voor het managen van reïntegratie van langdurig zieke werknemers G.I.J.M. Zwetsloot F.A. Reijenga S. Andriessen F.H.G. Marcelissen

Nadere informatie

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector

Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector Brussel, oktober 2004 Welzijn op het werk Een beschrijving van de taken en competenties van elke beroepsbeoefenaar ongeacht beroep of sector De infobank over beroepenstructuren en beroepsprofielen kan

Nadere informatie

RISICO S VAN BRAND. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S

RISICO S VAN BRAND. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S RISICO S VAN BRAND OF EXPLOSIE FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 -------------------------------------------------------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 100 ------------------------------------------------------------------------- Zitting van woensdag 1 april 2009 ---------------------------------------------- COLLECTIEVE

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen

EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP. EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen EUROPEES SPOORWEGAGENTSCHAP EEN SYSTEEMBENADERING Leidraad voor het ontwerp en de invoering van een veiligheidsbeheersysteem voor spoorwegen Versie 1.0 13/12/2010 Versiecontrole Document opgesteld door:

Nadere informatie

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging

vakbeweging Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging vakbeweging militantenmagazine van het ACV 10 januari 2004 Nr 597 Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Verschijnt

Nadere informatie

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar

Green. Milieuhandboek. 12,5 jarig. Management processen Operationele processen Ondersteunende processen Beheersings processen. OSP viert in 2013 haar ZAKELIJKE HORECA CATERING OSP viert in 2013 haar 12,5 jarig bestaan Green Book Milieuhandboek Management Operationele Ondersteunende Beheersings Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Management 4 1.1 Beleid 4

Nadere informatie

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise

Voorwoord. Application Services Library en ISO 9001:2000. Machteld E.E. Meijer-Veldman, senior consultant, Maise Voorwoord Enkele jaren geleden hebben we veel vergelijkingen gemaakt tussen ASL en diverse andere modellen, frameworks en standaarden. Onderstaand artikel is in verkorte vorm verschenen in het blad Informatie

Nadere informatie

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010

REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S. Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. September 2010 PSYCHOSOCIALE ASPECTEN September 2010 REEKS SOBANE-STRATEGIE HET BEHEER VAN BEROEPSGEBONDEN RISICO'S Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Dit document werd gerealiseerd dankzij de financiële steun

Nadere informatie

deel 1 wettelijk kader

deel 1 wettelijk kader deel 1 wettelijk kader 1 FLOW 2010 Tekst: Adviesburo Nieman, 2008 / aanvullingen: De Goede Praktijk, 2010, update 2011, 2012, 2013 Redactie en druk: Graficiënt Printmedia 2 Voorwoord Voor u ligt deel 1

Nadere informatie

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk

Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Zo duidelijk zijn de signalen nooit, Leer ze herkennen en doe er samen iets aan! Gids voor de preventie van psychosociale risico s op het werk Deze publicatie is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk

Rob Stevens. Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Rob Stevens Deel 1. Opdrachten en bevoegdheden van het Comité voor Preventie en Bescherming op het werk Opdrachten en bevoegdheden van het Comité PB, de Ondernemingsraad en de Vakbondsafvaardiging Vakbeweging

Nadere informatie

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit

KENNIS. Het Certiked Model 2014 KWALITEIT STRUCTUUR DIENSTVERLENING CERTIFICERING. Kennis in kwaliteit Kennis in kwaliteit Het Certiked Model 2014 Bedrijfsbesturing in kennisintensieve dienstverlening DIENSTVERLENING KENNIS KWALITEIT STRUCTUUR CERTIFICERING Inhoudsopgave Inleiding 03 De opbouw van het Certiked

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Integraal alcohol- en drugbeleid

Integraal alcohol- en drugbeleid Integraal alcohol- en drugbeleid Beleidsnota federale politie Directiecomité 29-10-2012 HOC 21-11-2012 Integraal alcohol- en drugbeleid 1 Inhoud Leeswijzer 3 1. Context 4 2. Beleidsverklaring 4 3. Meersporenaanpak

Nadere informatie

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015

KWALITEITSHANDBOEK. Rosmalen, 2015 KWALITEITSHANDBOEK & ISO 9001:2008 Rosmalen, 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 5 1.1. 1.2. 1.3. Managementverklaring... 5 Organisatie... 6 1.2.1. Organisatieschema Gloudemans:... 7 Functiebeschrijvingen...

Nadere informatie

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster

Handleiding Business Process Management 2015. Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster Handleiding Business Process Management 2015 Steundienst van het College van de hoven en rechtbanken, BPM-cluster 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1. Context... 4 1.2. Definities, doelstelling en

Nadere informatie

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING

EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING EEN PREVENTIEF ALCOHOL- EN DRUGSBELEID IN DE ONDERNEMING In overleg werken aan preventie Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 100 Blijde Inkomstlaan, 17-21 - 1040 Brussel Tel: 02 233 88 11 - Fax: 02 233

Nadere informatie

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument

Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001. Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Boomverzorging + ISO 9001 15 maart 2012 Pagina 1 Groenkeur-beoordelingsrichtlijn Boomverzorging + ISO 9001 Assessment Guideline Groenkeur Tree care Versie 2012, inclusief interpretatiedocument Status:

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016

Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 Kwaliteits- en capaciteitsdocument Elektriciteit 2010-2016 november 1 DELTA Netwerkbedrijf Het jaar van de verandering 2009 Foto voorpagina: nieuw hoogspanningsstation Oosterland Om de opkomst van decentrale

Nadere informatie

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm.

CHECKLIST. De tekst weegegeven in een kader betekent bewijs voor het voldoen aan de eis uit de norm. CHECKLIST Inhoudsopgave 4.1 Algemene eisen... 2 4.2 Documentatie-eisen... 2 5.1 Betrokkenheid van de Directie... 4 5.2 Klantgerichtheid... 6 5.3 Kwaliteitsbeleid... 6 5.4 Planning... 6 5.5 Verantwoordelijkheid,

Nadere informatie

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998

L02-REV 1-1998-56. Goedgekeurd door: Coördinatiecommissie Voorzitter: H.Voorhof Datum: 19.03.1998 56 ALGEMENE CRITERIA EN LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NORM NBN-EN 45004 (ed. 1995) DOOR DE KEURINGSINSTELLINGEN DIE ZICH KANDIDAAT STELLEN VOOR EEN ACCREDITATIE. Opgesteld door: Accreditatiebureau

Nadere informatie

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN Inspectie-instrument ONDERZOEK VAN ONGEVALLEN EN INCIDENTEN APRIL 2011 Belgische Seveso-inspectiediensten Deze brochure is gratis te verkrijgen bij: Afdeling van het toezicht op de chemische risico s Federale

Nadere informatie

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak

Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie. Praktische gids voor een goede aanpak Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak Colofon Praktijkgids Risicomanagement en Medische technologie Praktische gids voor een goede aanpak is een uitgave

Nadere informatie