VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN"

Transcriptie

1 ONGEVALANALYSE TOTALE VERLIESBEHEERSING VIA RISICOANALYSE Mens Machine Materiaal Milieu Maatschappij MENS uitvoerende management BEDRIJFS DOELSTELLINGEN VEILIGHEIDS ZORG verfraaiing Arbeids hygiene Arbeids veiligheid Leef milieu Geweld, pesten, OSG Gezond heidszorg Psycho sociale zorg KB welzijn werknemers

2 KWALITEIT PRAKTISCH ZORGSYSTEMEN VEILIGHEID UITVOEREN MILIEU VEILIGHEIDSZORGSYSTEEM Beleidsmatige Organisatorische Administratieve maatregelen GERICHT OP INZICHT KRIJGEN BEHEERSEN PROCESSEN INZAKE VEILIGHEID

3 VOORWAARDEN BIJ HET INVOEREN VISIE DRUK MIDDELEN GOEDE START 100% ENGAGEMENT BEDRIJFSLEIDING/HIËRARCHISCHE LIJN COÖRDINATOR IEDERE MEDEWERKEN BETREKKEN

4 Veiligheidsmanagement is management Doelstellingen worden bereikt door : het plannen (wat en hoe te bereiken) het organiseren (verhoudingen scheppen tussen de actoren) het leiden van de medewerkers het beheersen van het resultaat

5 Uitbreiding van het programma door het toevoegen van nieuwe activiteiten en standaards UITBREIDINGSTERUGKOPPELING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ONDERHOUDSTERUGKOPPELING Systematiek tot optimaal resultaat I. IDENTIFICATIE van ACTIVITEITEN S. Opstellen van STANDAARDS voor de activiteiten Verfijning en verbetering van bestaande standaards M. METEN activiteiten tegen de standaards Verfijning en verbetering van meettechnieken E. EVALUATIE van de activiteiten Verfijning en verbetering van communicatiesystemen C CONCLUSIE: COMPLIMENTEER bij voldoen, CORRIGEER bij afwijkingen

6 Werken met derden I. IDENTIFICATIE van ACTIVITEITEN S. Opstellen van STANDAARDS voor de activiteiten M. METEN activiteiten tegen de standaards E. EVALUATIE van de activiteiten C CONCLUSIE: COMPLIMENTEER bij voldoen, CORRIGEER bij afwijkingen Opmaken standaard : wetgeving - interne procedure Invoeren standaard : Overleg - opleiding Opvolgen van hoe dit bv de éérstvolgende 3 maanden verloopt. (documenten, bevraging, ) Evalueren van de opvolging Conclusie Aanpassingen nodig, bijkomende training,.

7 programma

8 VERBETERING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN SUCCES Mens Machine Materiaal Milieu Management Gewenste gebeurtenissen Juiste handeling conditie Juiste persoon werk faktoren Adequate organisatie Het succesmodel TIJD

9 VERBETERING VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN SUCCES Mens Machine Materiaal Milieu Management Gewenste gebeurtenissen Juiste handeling conditie Juiste persoon werk faktoren Adequate organisatie TIJD

10

11 Definitie preventie? Het is winter, Welke preventieve maatregelen kun je nemen om toch tijdig op het werk te komen?

12 Definitie preventie Het geheel van bepalingen of maatregelen die worden genomen of vastgelegd in alle stadia van de activiteit van de ondernemingen of instellingen, op alle niveau s met het doel beroepsrisico s te voorkomen of te verminderen tot een aanvaardbaar niveau

13 Weekendongevallen eisen zware tol - 08/03/2004 WIJTSCHATE, WESTVLETEREN - Bij twee nagenoeg simultane ongevallen, zaterdagmorgen om 4 uur, in de Heuvellandse deelgemeente Wijtschate en in Westvleteren vielen op twee minuten tijd twee doden en twee zwaargewonden. Een 19-jarige jongen uit Komen- Waasten en een 21-jarige uit Wervik kwamen in Wijtschate om. Een 18-jarige uit Komen-Waasten werd er zwaargewond. In Vleteren werd een 23-jarige uit Alveringem zwaargewond. Auto uit de bocht gevlogen op de A7 BERHOUT - Zondagmiddag heeft er op de A7 ter hoogte van de oprit Berhout, een aanrijding plaats gevonden. De bestuurder van de rode auto die van de afrit Berhout kwam, had zijn wagen niet meer onder controle, belande in de berm en botste op de auto die de oprit de A7 kwam oprijden, deze auto vatte vlam.

14 Een plotselinge dichte mist veroorzaakte in 1996 een zware kettingbotsing op de E17 ter hoogte van Nazareth. De balans: tien doden en tachtig gewonden.

15 Minister van Volksgezondheid en Pensioenen (Volksgezondheid) Vraag nr. 31 van de heer D'Hooghe d.d. 1 maart 1996 (N.) : Medische hulpverlening bij het ongeval op de E17. Met de kettingbotsing op de E17 zal dinsdag 27 februari 1996 als een zwarte dag geboekstaafd blijven op de kalender van het Europese verkeerswezen. Graag had ik de aandacht gevestigd van de ministers op een aantal aspecten inzake medische hulpverlening bij dit tragisch gebeuren en is het naar mijn oordeel wenselijk na te gaan welke conclusies hier eventueel moeten uit getrokken worden naar de uitbouw van urgentiediensten en de organisatie van de dispatching in dit land. Naar ik verneem uit contacten met personen betrokken bij de hulpverlening zou de samenwerking tussen verschillende ziekenhuis- en ambulancediensten meer dan voortreffelijk zijn verlopen. Het nut van perifere ziekenhuizen en de noodzaak van het behoud in die ziekenhuizen van spoed- en MUG-diensten is meer dan vast komen te staan. Alleen stel ik mij vragen bij informatie, die mij gisterenavond werd verstrekt :

16

17 aanvaardbaarheid Wat is aanvaardbaar? wat niet?, wat speelt hierin mee?

18 Factoren van aanvaardbaarheid Menselijk leed Economische gevolgen Externe sociale druk Interne sociale druk Juridische aansprakelijkheid Reglementering en toezicht erop

19 I BELEID I. INTEGRATIE Van het preventiebeleid in de bedrijfsorganisatie (kwaliteitszorgsysteem) Inbreng op : ROL PREVENTIEADVISEUR technisch gebied economisch gebied ADVISEREND sociaal gebied COORDINEREND organisatorisch gebied ANIMEREND 2. BELEIDSVERKLARING Engagement van de direktie : doelstellingen schriftelijk communicatie naar alle werknemers algemene preventiebeginselen zijn de basis van de detailuitwerking van de beleidsverklaring.

20 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ALGEMENE PREVENTIEBEGINSELEN (art. 5 van de Wet van 4 augustus 96) De werkgever treft de nodige maatregelen door toepassing van volgende preventiebeginselen 1. Risico s voorkomen 2. Evaluatie van restrisico s 3. Bestrijding bij de bron 4. Vervanging door niet- of minder-gevaarlijk 5. Voorrang collectieve boven individuele bescherming 6. Aanpassen van het werk aan de mens : Inrichting werkposten, werkuitrusting Productiemethoden (monotone en tempogebondene arbeid dragelijk maken en beperken) 7. Maximaal risico s inperken - stand van de techniek 8. Risico s op ernstig letsel : voorrang materiële maatregelen 9. Systeembenadering inzake planning van preventie en uitvoering welzijnsbeleid o.a. integratie van : techniek, organisatie van het werk, arbeidsomstandigheden, sociale betrekkingen, omgevingsfactoren 10. Werknemers voorlichten over aard van het werk, overblijvende risico s en preventiemaatregelen bij indienststreding en bij elke noodzaak 11. Instructies en begeleidingsmaatregelen voor naleving De werkgever bepaalt : 1. De middelen voor de uitvoering 2. De bevoegheid en verantwoordelijkheid van de personen belast met het uitvoeren van het welzijnsbeleid De werkgever past het welzijnsbeleid aan in functie van de opgedane ervaring, de ontwikkeling van de werkmethoden of de arbeidsomstandigheden

21 3. OBJECTIEVEN Vastleggen van de objectieven en de doelstellingen die men wil bereiken Op basis van concrete situatie Beantwoorden aan concrete behoeften Verenigbaar met de algemene en specifieke bedrijfsdoelstellingen Realiseerbaar Rekening houdend met andere bedrijfsfactoren Bij voorkeur kwantificeerbaar 4. STRATEGIE 5 jarenplan jaar actieplan Specifiek; De doelstelling moet eenduidig zijn Meetbaar; Onder welke voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel; Is deze acceptabel genoeg voor de betrokkenen Realistisch; De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden; Wanneer moet het doel bereikt zijn

22 Globaal preventieplan (1) De resultaten van de identificatie van de gevaren en het vaststellen, nader bepalen en evalueren van de risico's. De vast te stellen preventiemaatregelen. De te bereiken prioritaire doelstellingen. De activiteiten en de opdrachten die moeten worden verricht om deze doelstellingen te bereiken.

23 Globaal preventieplan (2) De organisatorische, materiële en financiële middelen. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen. De wijze waarop het globaal preventieplan wordt aangepast. De criteria voor de evaluatie van het beleid inzake het welzijn van de werknemers.

24 Jaarlijks actieplan (1) De prioritaire doelstellingen in het kader van het preventiebeleid van het volgend dienstjaar. De middelen en methoden om deze doelstellingen te bereiken. De opdrachten, verplichtingen en middelen van alle betrokken personen. De aanpassingen die moeten aangebracht worden aan het globaal preventieplan

25 Jaarlijks actieplan (2) Aanpassingen globaal preventieplan: a)gewijzigde omstandigheden; b)de ongevallen en incidenten die zich in de onderneming of instelling hebben voorgedaan; c)het jaarverslag van de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk van het voorbije burgerlijk jaar; d)de adviezen van het comité tijdens het voorbije burgerlijk jaar.

26 5. MIDDELEN VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Ter realisatie van de doelstellingen moet de directie middelen voorzien Organisatorische middelen Financiële middelen Materiële middelen 6. DYNAMISCHE OPVOLGING Systematische opvolging Gebruikelijk controllingsysteem Evaluatie in overleg met betrokkenen Rekening houdend met gewijzigde omstandigheden Aanpassen en bijsturen van het beleid

27 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN ACTOREN Toezicht Welzijn Werk Technisch / Medisch luik Interne Dienst voor Preventie en Bescherming Werkgever Hiërarchische lijn Externe dienst voor Preventie en Bescherming Preventie-adviseur Werknemers Externe dienst voor Technische controles Arbeidsgeneesheer Comité voor Preventie en Bescherming Diverse deskundigen welzijnsbeleid Preventiedienst Verzekering voor arbeidsongevallen

28 II ORGANISATIE Implementatie van het veiligheidsbeleid in de organisatiestructuur I. HIËRARCHISCHE LIJN de uitvoering van het preventiebeleid word door deze mensen gedragen opdrachten/taken vastleggen (art 13 KB 27/03/98 beleid welzijn werk) formuleren van voorstellen en adviezen onderzoek van accident/incident controle van arbeidsmiddelen advies inwinnen toezicht naleving instructies werknemers enkel taken laten uitvoeren waarvoor ze opleiding kregen het onthaal van elke beginnende werknemer organiseren en een ervaren werknemer aanduiden die ermee belast is deze te begeleiden opnemen in functiebeschrijving hiërarchische lijn beoordelen hiërarchische lijn aangepaste opleiding geven

29 2. WERKNEMERS participatie tot op de werkvloer is zeer belangrijk werknemers hebben verplichtingen (art 6 wet welzijn 4/08/1996) juist gebruiken van machines, toestellen, PBM geen veiligheidsvoorzieningen uitschakelen melden van gevaren bijstand verlenen aan de werkgever Hoe? Motivatie, opleiding 3. COACHING de preventieadviseur is de motor van het preventiebeleid werkt adviserend naar het management, gericht op optimalisatie van proces en veiligheidssysteem werkt als coach van alle actoren binnen het preventiebeleid opdrachten preventiedienst (KB 27/03/98 interne dienst)

30 De opdrachten van de interne dienst zijn adviesopdrachten die betrekking hebben op: -Medewerking aan de identificatie van gevaren en adviezen verstrekken over de risicoevaluatie, het globaal preventieplan en het jaaractieplan. - Medewerking aan het onderzoek van de oorzaken van arbeidsongevallen, beroepsziekten en aandoeningen te wijten aan de werkdruk. -Advies verlenen aan de verschillende thema s die samen de codex over het welzijn op het werk betreffen, met inbegrip van het werken met derden. -Adviesverlening omtrent het opstellen van instructies en de informatie, het onthaal en de vorming van de werknemers. -Ter beschikking staan van de personen aanwezig in de onderneming voor alle vragen die er rijzen voor de toepassing van de wetgeving. -Meewerken aande maatregelen van tertiaire preventie. -Voorstellen doen voor het onthaal, de begeleiding, de informatie, de vorming en de sensibilisering van de werknemers (25 April KB betreffende het onthaal en de begeleiding van werknemers )

31 De taken van de interne dienst : Verrichten van veelvuldige en systematische onderzoeken op de arbeidsplaats De werkposten te onderzoeken telkens wanneer een werknemer die op die werkpost wordt tewerkgesteld wordt blootgesteld aan de verhoging van de risico's of nieuwe risico s Ten minste één maal per jaar een grondig onderzoek verrichten van de arbeidsplaatsen en van de werkposten Onderzoeken doen naar aanleiding van arbeidsongevallen en incidenten die zich op de arbeidsplaats hebben voorgedaan De procedure voorkomingsbeleid uitvoeren De nuttige, de nodige en pertinente onderzoeken en opsporingen verrichten voor de verbetering van het welzijn van de werknemers; Zelf analyses of controles uitvoeren of doen uitvoeren Kennis nemen van de fabricageprocédés, werkmethodes en arbeidsprocessen en ze ter plaatse onderzoeken en maatregelen voorstellen om de risico's te verhelpen die eruit voortvloeien; De nodige documentatie bijhouden

32 In geval van dringende noodzakelijkheid en de onmogelijkheid om op de directie een beroep te doen, zelf de nodige maatregelen treffen om de oorzaken van het gevaar of hinder te verhelpen. Kennisgevingen aan de overheid Secretariaatsfunctie op het comité Opstellen van maand- en jaarverslagen en arbeidsongevallensteekkaarten.

33 4. REGELGEVING EN PROCEDURES noodzakelijk om te beschikken over schriftelijk vastgelegde regels in een preventiehandboek beleid organisatie programma procedures en instructies: aankoop, onderaannemers, voorkomingsbeleid, vergunningen, vergrendelen, bijzondere werknemers, risicobeheer, schadebeheer, noodplanning, gebruik van producten, signaleringen... actualisatie is nodig (aanpassen aan wijzigingen)

34 III RISICOBEHEER Als je wenst een preventiebeleid uit te bouwen, dan is het duidelijk dat het vastleggen van de werkvloer situatie belangrijk is, m.a.w. dat je start met het opmaken van een risicoevaluatie. Is dit de éérste stap indien ja, waarom? indien neen, wat is dan de eerste stap? sturing directie, omkadering verantwoordelijkheden

35 I. INTEGRALE WERKPOST multidisciplinaire aanpak op niveau van de organisatie ; intern transport, interim,brandveiligheid de werkpost ; richtlijn arbeidsmiddelen, ergonomie, bijzondere risico s niet werkpostgebonden functies ; technisch personeel het individu ; jobstudent, interim, stagair 2. STRATEGIE het uitwerken van een strategie voor risicoanalyse identificatie van de gevaren risicoanalyse risicoevaluatie

36 3. PREVENTIEMAATREGELEN conclusie van de risicoevalutie moeten leiden tot preventiemaatregelen hiërarchie van maatregelen : risico voorkomen schade voorkomen schade beperken preventiemaatregelen hebben betrekking op : organisatie, werkprocedures inrichting werkplaats, werkpost keuze arbeidsmiddelen,chemische stoffen bescherming tegen chemische,biologische,fysische agentia keuze PBM vorming medisch onderzoek noodplanning

37 4. RESTRISICO S aanvaardbare risico s verminderd risico

38

39

40 IV SCHADEBEHEERSING Het falen van het beleid, de tekortkomingen en fouten zullen resulteren in ongewenste gebeurtenissen 1. RAPPORTERING opzetten van rapportering van incidenten,accidenten, bijna ongevallen 2. ONDERZOEK werken in team verband opzetten preventiemaatregelen 3. FEEDBACK terugkoppeling van de ervaring naar de beleidsmodule

41 ISO 9001 : Wat is de filosofie? VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN «Aantonen dat de organisatie in staat is consequent producten (diensten) te leveren die voldoen aan de eisen van de klant en de van toepassing zijnde wettelijke voorschriften» «Zorgen voor klantentevredenheid d.m.v. een effectief kwaliteitssysteem, op basis van beheerste processen en gericht op continue verbetering en voorkomen van non-conformiteiten» Kwaliteitsmanagementprincipes Om een organisatie succesvol te leiden en te laten functioneren, is het noodzakelijk deze op systematische en transparante wijze te sturen en beheersen. Er zijn acht kwaliteitsmanagementprincipes te onderscheiden die door de directie gebruikt kunnen worden om de organisatie te leiden naar verbeterde prestaties. Deze vormen de basis voor de kwaliteitsmanagementsysteemnormen binnen de ISO 9000 familie.

42 a. Klantgerichtheid (overtref de verwachting) Organisaties zijn afhankelijk van hun klanten en behoren daarom huidige en toekomstige behoeften van de klant te begrijpen, behoren te voldoen aan eisen van de klant en ernaar te streven om verwachtingen van de klant te overtreffen. b. Leiderschap (neuzen in dezelfde richting) Leiders stellen eenheid van doel en richting van de organisatie vast. Ze behoren een klimaat te scheppen en te onderhouden, waarin medewerkers volledig betrokken kunnen worden bij het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. c. Betrokkenheid van medewerkers (maak meedenkers) Medewerkers op alle niveaus zijn de kern van een organisatie en hun volledige betrokkenheid maakt het mogelijk dat hun bekwaamheden ten voordele van de organisatie worden gebruikt. d. Procesbenadering (niet functioneel maar procesdenken) Een gewenst resultaat wordt doelmatiger bereikt wanneer activiteiten en betrokken middelen bestuurd worden als een proces.

43 e. Systeembenadering van managen (anti-hokjes denken) Vaststellen, begrijpen en sturen van onderling samenhangende processen als een systeem draagt bij tot de doeltreffendheid en doelmatigheid van de organisatie in het bereiken van haar doelstellingen. f. Continue verbetering (stilstaan = achteruit gaan) Continue verbetering van de algehele prestatie van de organisatie behoort een permanente doelstelling van de organisatie te zijn. g. Besluitvorming op basis van feiten ( gokken geeft brokken) Doeltreffende beslissingen zijn gebaseerd op de analyse van gegevens en informatie. h. Win win relaties met leveranciers (1+1=3) Een organisatie en haar leveranciers zijn van elkaar afhankelijk en een win win relatie vergroot het vermogen van beiden om waarde te creëren.

44 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Het uitgangspunt van de ISO 9001 norm is een procesmodel voor kwaliteitsmanagement. In het model worden de bedrijfsprocessen en de bedrijfscyclus weergegeven. Klanteisen, klanttevredenheid, en continu verbeteren zijn hierbij de sleutelwoorden.

45 De onderdelen managementverantwoordelijkheid', 'management van middelen' en 'meting, analyse en verbetering' geven de randvoorwaarden aan die nodig zijn om het produkt (en/of de dienst) gerealiseerd te krijgen èn om continu te kunnen verbeteren

46 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN Continu verbeteren neemt door de gehele norm heen een belangrijke plaats in. De organisatie moet aangeven hoe zij voortdurend met verbeteren bezig is. Hoe zorgt zij ervoor dat fouten niet alleen hersteld worden, maar dat er ook van geleerd wordt? Dus wat doet de organisatie om te voorkomen dat dezelfde fouten niet nog een keer plaatsvinden? Hoe stimuleert zij medewerkers om mee te denken over hoe de bedrijfsvoering beter kan? Is er bijvoorbeeld een luisterend oor bij de leidinggevenden of een ideeënbus?

47 Management verantwoordelijkheid Middelen management Product realisatie Meting, analyse verbetering

48 VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 5 essentiële hoofdstukken a. Vereisten Dit hoofdstuk legt uit hoe het kwaliteitsmanagementsysteem moet worden opgezet en onderhouden. In de 2008-update wordt verduidelijkt dat de impact ervan op de kwaliteit van het eindproduct en de klantentevredenheid moet worden ingeschat: hoe groter deze invloed, hoe groter de beheersing van het proces uitbesteding moet zijn. Denk maar aan de outsourcing van het vervoer aan een transporteur (weinig controle vereist) tegenover het uitbesteden van de productie (wat doorgaans meer controle impliceert).

49 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Algemene eisen De organisatie moet een kwaliteitssysteem ontwikkelen en implementeren en dient dit systeem continu te verbeteren. 4.2 Documentatie-eisen Hoe zijn de procedures en werkwijzen vastgelegd? Hoe wordt ervoor gezorgd dat de juiste documenten (voor produktie, dienstverlening of werkwijze) op het juiste moment op de juiste plaats zijn? Hoe en hoelang worden relevante gegevens over de produktie/dienstverlening gearchiveerd?

50 b. Verantwoordelijkheid van het management Het management moet zich ertoe engageren om het kwaliteitsmanagementsysteem te laten werken, onder meer door het opstellen van een kwaliteitsbeleid en bijgaande doelstellingen, een efficiënte interne communicatie ter zake en het vastleggen van verantwoordelijkheden/bevoegdheden (bijvoorbeeld in functieomschrijvingen). Belangrijke wijziging hier is de vereiste dat de directievertegenwoordiger uit het management van de eigen organisatie moet komen: deze functie uitbesteden of door derden laten uitvoeren, is dus niet meer mogelijk.

51 5 Directieverantwoordelijkheid VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 5.1 Betrokkenheid van de directie Hoe toont de directie haar betrokkenheid bij de implementatie en verbetering van het kwaliteitssysteem? 5.2 Klantgerichtheid Hoe worden de behoeften en verwachtingen van de klanten bepaald? Hoe zorgt de directie dat daaraan voldaan wordt? 5.3 Kwaliteitsbeleid Wat is het beleid van de onderneming? Is dit gericht op continu verbeteren? Wordt het beleid begrepen door alle medewerkers? 5.4 Planning Wat zijn de doelstellingen in de onderneming? Zijn ze in overeenstemming met het beleid en meetbaar? Hoe zorgt de directie dat aan de doelstellingen zal worden voldaan? 5.5 Verantwoordelijkheid, bevoegdheid en communicatie Hoe zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden verdeeld, ook ten aanzien van (de ontwikkeling en verbetering van) het kwaliteitssysteem? Hoe wordt er gecommuniceerd tussen de diverse niveaus en functies over het verloop van de processen? 5.6 Directiebeoordeling Hoe wordt de werking van het kwaliteitssysteem beoordeeld? Worden zonodig het kwaliteitsbeleid en de -doelstellingen bijgesteld?

52 c. Management van middelen Het derde hoofdstuk stelt dat de onderneming alle mogelijke middelen moet aanwenden om de norm te implementeren, en dit op het vlak van zowel personeel, infrastructuur als werkomgeving. De 2008 update verduidelijkt dat deze verplichting betrekking heeft op de personeelsleden die zowel op directe als indirecte wijze een invloed hebben op het voldoen aan de producteisen. Tevens wordt uitgelegd dat met werkomgeving zaken zoals geluid, vochtigheidsgraad, licht, temperatuur,, worden bedoeld.

53 6 Management van middelen Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste middelen? Welke opleiding en ervaring zijn nodig voor de verschillende functies? Hoe wordt hierin voorzien? Hoe zorgt de onderneming tijdig voor de juiste faciliteiten (zoals werkruimte, uitrusting, software)? En hoe zorgt de onderneming voor de juiste menselijke (werksfeer) en fysieke aspecten van de werkomgeving? 6.1 Beschikbaarheid van middelen 6.2 Personeel 6.3 Infrastructuur 6.4 Werkomgeving

54 d. Productrealisatie In dit gedeelte wordt de keten beschreven vanaf het moment dat de klant een eerste contact opneemt tot deze de goederen of de dienst ontvangt. De processen die daarbij worden uitgevoerd, moeten zowel aan de vereisten van deze klant als de wet voldoen. De 2008 update legt een grotere nadruk op dit laatste, dit als gevolg van de gewijzigde en bijkomende regelgeving. Denk maar aan REACH dat gevolgen heeft voor de toepassing van chemische stoffen in een product en dus ook het ontwerpproces.

55 7 Realiseren van het produkt VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 7.1 Planning van het realiseren van het produkt Hoe verlopen de processen? 7.2 Processen die verband houden met de klant Hoe wordt vastgesteld welke eisen de klant stelt? Wat betekenen die eisen voor het produkt? Is dit realiseerbaar? Hoe wordt er op welke momenten met de klant gecommuniceerd? 7.3 Ontwerp en ontwikkeling Wordt het ontwerpproces gepland? Hoe wordt vastgesteld aan welke eisen een nieuw produkt of een nieuwe dienst moet voldoen? Hoe wordt getoetst of het ontwerp steeds aan die eisen voldoet? 7.4 Inkoop Hoe zorgt de onderneming ervoor dat zij datgene geleverd krijgt wat ze wil hebben? 7.5 Produktie en het leveren van diensten Hoe wordt het feitelijke produktie- of dienstverleningsproces beheerst? Bijvoorbeeld: Op welke wijze moet er gewerkt worden en is dit, waar nodig, vastgelegd? Hoe en waarmee wordt gecontroleerd dat de vervaardigde produkten aan de gestelde eisen voldoen? Zijn de produkten uniek herkenbaar en worden ze zorgvuldig behandeld? 7.6 Beheersing van bewakings- en meetapparatuur Hoe wordt ervoor zorggedragen dat de bij keuringen gebruikte middelen geschikt zijn voor hun doel?

56 e. Meting, analyse en verbetering Vier zaken moeten worden gemeten: de klantentevredenheid, het systeem zelf (via interne audits), alle processen en het product en/of dienst (tevredenheid over een aangeboden oplossing, ). U dient op basis van deze resultaten te analyseren wat minder goed verloopt en wat de oorzaken daarvan zijn, om vervolgens verbeteringen te implementeren. De wijzigingen in de ISO9001:2008 betreffen onder meer de verplichting om de resultaten van de interne audits te bewaren. Voorts wordt gestipuleerd dat de firma niet enkel de processen moet meten, maar ook een geschikte methode daartoe op poten dient te zetten. En die moet onder meer rekening houden met het belang van het proces

57 8 Meting, analyse en verbetering VEILIGHEIDSZORGSYSTEMEN 8.1 Algemeen Hoe gaat de organisatie om met de meet- en monitoringsactiviteiten, analyses en verbeteringen? 8.2 Bewaking en meting Welke bewaking/metingen vinden er plaats om de klant(on)tevredenheid in het oog te houden, de effectiviteit van het kwaliteitssysteem te beoordelen (interne audits) en om te controleren of de processen en de produkten aan de eisen (blijven) voldoen? 8.3 Beheersing van afwijkende produkten Zijn produkten die niet aan de eisen voldoen als zodanig herkenbaar, zodat onbedoeld gebruik wordt voorkomen? Hoe worden de fouten afgehandeld? 8.4 Analyse van gegevens Worden de verzamelde gegevens (zie 8.2) geanalyseerd, zodat het kwaliteitssysteem beoordeeld kan worden? 8.5 Verbetering Hoe wordt er voor gezorgd dat het kwaliteitssysteem continu wordt verbeterd? Op welke wijze worden opgetreden fouten (in het proces of in het produkt) zó afgehandeld dat herhaling van diezelfde fout onwaarschijnlijk is (reactie)? Hoe kan het optreden van fouten worden voorkomen (pro-actief)?

58 SAMENHANG VAN ZORGSYSTEMEN Hanteren van dezelfde principes VOORDELEN INTEGRATIE KWALITEIT MILIEU VEILIGHEID Investering : voor alle drie geldt een kosteninvestering betrokkenheid van iedereen klantgerichtheid preventie continue verbetering Fouten lager In één keer goed Milieuheffing lager Kosten zichtbaar Betere sturing/preventief werken Verlagen verzuim Voorkomen ongevallen Dezelfde mentaliteitsverandering geldt voor de 3 zorgsystemen Gemotiveerder personeel Positieve publiciteit Voldoen aan het eisenpakket van de afnemer Beter kontakt met klant Voldoen aan de milieueisen van de overheid Beter kontakt overheid / buren VERSTERKTE POSITIE Voldoen aan de wetgeving Beter kontakt overheid (inspektie)

59 FACETTEN VAN INTEGRATIE Integratie op beleidsniveau (KVM= management) Verbeteringsgedachte Integratie beheersingsmechanismen (PDCA) Integratie van de documentatiesystemen Ontplooiing van elk zorgsysteem

60 Inspectieprocedure bij de invoering van het welzijnsbeleid in bedrijven Door Philippe Durand, inspecteur bij de Inspectie TWW, West-Vlaanderen Prenne 2008

61 I. Vroeger controle op basis van INSPECTIEINDEX. A Naleving van de reglementering - ARBEIDSMIDDELEN. Aankoop & indienststelling Veiligheid machines Instructies Transport en hefwerktuigen Beeldschermen De indexen: 0 1 : - overtredingen / - negatieve houdingen / - moeizame discussie 2 : - regelgeving goed opgevolgd op enkele kleine inbreuken na / - aanvaarding opmerkingen 3 4 : - verder gaand dan de reglementering / - actieve medewerking en suggesties voor verbeteringen

62 - ARBEIDSPLAATSEN. Valgevaar Brand Signalering Arbeidsklimaat Elektriciteit DIVERSEN. Chemische Agentia Lawaai-Trillingen P.B.M Uitzendkrachten Manueel Hanteren

63 B Appreciatie zelfwerkzaamheid Directie Hierarchische lijn Werking Comité PBW Interne diensten Werknemers C Situationele factor Ja of nee Zijn andere ernstige veiligheidsproblemen

64 Door een combinatieberekening van gegevens in het jaarverslag van de IPBW, de ongevallen cijfers en de inspectieindex werd een veiligheidsniveau berekend. Dit veiligheidsniveau verminderde maandelijks met een aantal eenheden wat een kredietwaarde gaf. Indien deze kredietwaarde negatief werd, was dit het signaal voor een nieuw inspectiebezoek

65 II. DYnamisch Risico Beheer - algemeen. Nieuwe inspectieprocedure voor evaluatie van het welzijnsbeleid in een onderneming. Inspectieopdracht vastgesteld door het internationaal verdrag nr. 81 van de I.A.O. (Internationale Arbeidsorganisatie) bekrachtigd door het S.L.I.C. ( Senior Inspection Labour Committee) Is nu een systeeminspectie met doel het beleid te controleren inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Centrale vraag : Zijn in het systeem alle elementen aanwezig, in werking en gecoördineerd, over alle activiteiten van het bedrijf, zodat de risico s van alle welzijnsdomeinen beheerd worden?

66 II. DYRiB - algemeen. Systeeminspectie gebeurt in 2 fasen: 1ste : ruime administratieve controlerende enquête : Zijn de maatregelen in overeenstemming met de wetgeving door analyse van de documenten. 2de : op de arbeidsplaatsen controleren of wat men in 1ste zegt of schrijft, wel uitvoert!! Deze systeeminspectie is enkel van toepassing op vaste bedrijven en is niet van toepassing op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. Enkel voor de bedrijven van de groep A, B en C. Referentiekader : - K.B s. van 27/03/1998 betreffende de IDPBW / betreffende de EDPBW / betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers - K.B. van 03/05/1999 betreffende de CPBW - Welzijnswet van 04/08/1996.

67 II. DYRiB Verloop 1ste fase 1) Het bezoek wordt vooraf aangekondigd en werkgever is het aanspreekpunt. Moeten aanwezig zijn: - werkgever en daarbij betrokken kaderleden - interne preventieadviseur en adjuncten -comitéleden op einde van deze fase 2) Opvragen van algemene gegevens zoals: - coördinaten onderneming + exploitatiezetels - voorleggen identificatiedocument IDPB - voorleggen contract met EDPB - werktijdindeling + verdeling personeel - voorleggen organigram leden hiërarchische lijn - voorleggen lijst afvaardiging van het comité PBW - voorleggen huishoudelijk reglement CPBW - bewijzen vormingen en opleidingen

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse

Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Welzijnsbeleid - Risicoanalyse Infodocument Welzijnsbeleid - Risicoanalyse 1 Wettelijke aspecten Elke werkgever moet zorgdragen voor het uitschakelen van gevaarlijke arbeidsomstandigheden. Hij dient de

Nadere informatie

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias

Opstellen GPP en JAP op basis van verslagen. Els Fias op basis van verslagen Els Fias GPP: Globaal PreventiePlan JAP: JaarActiePlan Wettelijke instrumenten bij de organisatie van de preventie in elke onderneming of instelling Vereisen een zorgvuldige, methodische

Nadere informatie

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS

ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS ONTHAAL EN BEGELEIDING VAN BEGINNENDE WERKNEMERS Nadine Gilis juriste FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Directie humanisering van de arbeid Afdeling normen Doelstelling De mogelijkheden van

Nadere informatie

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN?

SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? SENSIBILISERING M.B.T. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN AANSPRAKELIJKHEDEN WAT ZOU ER ALLEMAAL KUNNEN VERKEERD (AF)LOPEN? Franky De Witte, Senior consultant veiligheid. Officiële versie 30 september 2010 INLEIDING

Nadere informatie

Communicatiekanalen in bedrijven

Communicatiekanalen in bedrijven Communicatiekanalen in bedrijven Valérie Vervliet Federale Overheidsdienst Tewerkstelling, Arbeid en Sociaal Overleg Overleg Comité PBW vakbondsafvaardiging rechtstreekse participatie Advies preventieadviseurs

Nadere informatie

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens

Opleiding niveau Brandweerman. Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid. Kapt. Jean-Paul Heyens Opleiding niveau Brandweerman Hoofdstuk 3 Arbeidsveiligheid Kapt. Jean-Paul Heyens Inleiding en duiding Beschrijving van het Vakgebied Welzijn - Welzijn en welzijnswetgeving sinds 4 augustus 1996 - Kaderwet

Nadere informatie

VEILIGHEID EN GEZONDHEID VAN HET PERSONEEL De bestuurder als verantwoordelijk werkgever Vroeger veiligheid & gezondheid = beperkte invulling Nu welzijn = ruime invulling PROGRAMMA: Welzijn op het werk

Nadere informatie

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor?

Welke taken zijn voor het uitzendkantoor? jobstudenten Inhoud 1. Kanttekeningen bij presentatie PI : samenvatting wie doet wat? Fg is dubbel zo hoog dan het nationaal gemiddelde 2. Jongeren op het werk 3. Risico-analyse 4. Verboden werkzaamheden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK -------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 72 VAN 30 MAART 1999 BETREFFENDE HET BELEID TER VOORKOMING VAN STRESS DOOR HET WERK ------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27

Dienst belast met medisch Niet noodzakelijk C., T.IV, H.VII, art. 27 Onderwerp Persoonsgebonden documenten Blootstelling- en ontsmettingstabel per individuele blootgesteld aan ioniserende straling Verantwoordelijk voor bewaring Bewaartermijn W* Reglementering (C: Codex

Nadere informatie

TWW - partner of controleur?

TWW - partner of controleur? TWW - partner of controleur? Ir. Paul Van Haecke Attaché TWW directie Oost-Vlaanderen najaar 2013 TWW - Toezicht op het Welzijn op het Werk 1 De basis De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO / ILO) /

Nadere informatie

PREVENTIEADVISEUR FUNCTIEBESCHRIJVING

PREVENTIEADVISEUR FUNCTIEBESCHRIJVING PREVENTIEADVISEUR FUNCTIEBESCHRIJVING 1. Plaats in het organigram De preventieadviseur ressorteert voor de wettelijk omschreven taken rechtstreeks onder de bevoegdheid van het College van Burgemeester

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk

Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk Vademecum Welzijn op het werk 3 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

Vademecum Welzijn op het werk 3

Vademecum Welzijn op het werk 3 Vademecum Welzijn op het werk 3 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. INHOUDSTAFEL VOORWOORD.......................................................................................................................................................................................

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005)

Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) Oktober 2012 Periodieke informatie van de preventiedienst InfoRisk PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Omstandig verslag ernstig arbeidsongeval (KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat zijn/haar

Nadere informatie

Arborisico s bij politie (Nederland) Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever. Morele plicht

Arborisico s bij politie (Nederland) Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever. Morele plicht Arbeidsveiligheid als opdracht voor de werkgever Arborisico s bij politie (Nederland) 16 juni 2008 Centrum voor Politiestudies HCP Piet RECOUR Sectiechef Arbeidsveiligheid Vlaanderen Federale Politie Morele

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3. Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende het beleid inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 3 mei 1999 betreffende

Nadere informatie

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005)

OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) OMSTANDIG VERSLAG ERNSTIG ONGEVAL (volgens KB 24.02.2005) De werkgever zorgt ervoor dat de Interne of Externe dienst voor Preventie op het Werk elk ernstig arbeidsongeval onmiddellijk onderzoekt en een

Nadere informatie

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN

VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN VERANTWOORDELIJKHEDEN BIJ UITVOERING VAN WELZIJNSWET EN IN HET BIJZONDER VAN DE HIERARCHISCHE LIJN Werk brengt risico s met zich mee. Het productieproces, het transport, de werkorganisatie, de omgeving

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen?

Psychosociale risico s. Hoe kan Securex u ondersteunen? Psychosociale risico s Nieuwe wetgeving Hoe kan Securex u ondersteunen? Inhoudstafel De nieuwe wetgeving 1. Toepassingsgebied 2. Wat zijn psychosociale risico s? Welke maatregelen moet de werkgever treffen?

Nadere informatie

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING

PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING PROVIKMO DYNAMISCH RISICOBEHEERSINGSMODEL: HANDLEIDING 1. Inleiding In de reglementering inzake welzijn op het werk staat de beheersing van risico s centraal. Zo dient elke werkgever op een systematische

Nadere informatie

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk

Psychosociale Risico s en welzijn op het werk. Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk Psychosociale Risico s en welzijn op het werk Ing. Christian Halsberghe Sociaal Inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk 1 Overzicht 1. Wettelijke bepalingen 2. Definities 3. Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Persoonlijke Beschermingsmiddelen

Persoonlijke Beschermingsmiddelen Persoonlijke Beschermingsmiddelen Wettelijk kader België: ARAB: bundeling Uitv. Besluiten 1947 1993 Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming Europese kaderrichtlijn 89/391/EEG 12 juni 1989 Welzijnswet

Nadere informatie

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN

Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Voorbeeld (niet limitatief) van de omzetting van het K.B. 04.12.2012 -elektrische installaties in een GLOBAAL PREVENTIEPLAN Versie goedgekeurd op Comité PBW dd. 1 GLOBAAL PREVENTIEPLAN - 2017 JAARLIJKS

Nadere informatie

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen

KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen KB van 28 maart 2014 Brandpreventie op de arbeidsplaatsen Situering Het koninklijk besluit (KB) van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen vervangt en verruimt artikel 52 van

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling

Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling Psycho-sociaal beleid : Wetgeving & invulling 2 Psychosociale aspecten : subjectieve invulling van een objectief gegeven Michigan Model Kahn e.a., 1964 Persoonlijkheid Stressor Gebeurtenis Interpretatie

Nadere informatie

Elektrische installaties - Vragen

Elektrische installaties - Vragen PROVIKMO Externe Dienst Preventie en Bescherming op het Werk Afdeling Risicobeheersing Team Veiligheid Dirk Martensstraat 26/1 8200 Brugge Tel. 050/47.47.47 Fax. 050/47.47.98 Presentatie: Peter Coninckx

Nadere informatie

Risicoanalyse en preventiemaatregelen

Risicoanalyse en preventiemaatregelen Arbeidsongevallen en onbezoldigde stages Met stagiairs bedoelt men personen die gewoon onderwijs volgen en in het kader van die opleiding arbeidsprestaties verrichten bij een werkgever om beroepservaring

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS)

Service van begin tot eind. De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) Service van begin tot eind De kwaliteit en service van Business Volume Service (BVS) INHOUD 1 VOORWOORD 2 MISSIE BVS 3 KWALITEITSBELEID 4 ORGANISATIESTRUCTUUR 5 HET KWALITEITSSYSTEEM 5.1 NORMEN 5.2 ELEMENTEN

Nadere informatie

Ilonka Sommen Groep IDEWE

Ilonka Sommen Groep IDEWE Het KB COLLECTIEVE BESCHERMINGSMIDDELEN Ilonka Sommen Groep IDEWE Informatie? Mevr. Sommen Ilonka Disciplineverantwoordelijke Arbeidsveiligheid www.idewe.be Tel: +32 (0)14 400 220 Ilonka.sommen@idewe.be

Nadere informatie

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v)

MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een. Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) MSF Supply en AZG België zijn op zoek naar een Preventieadviseur niveau 2 en facility officer (m/v) I. CONTEXT Artsen Zonder Grenzen is een onafhankelijke internationale humanitaire organisatie die medische

Nadere informatie

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.

Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12. Wat is de rol van een Externe Dienst voor Technische Controles/Erkend Organisme binnen het kader van het Koninklijk Besluit van 04.12.2012 G.Laridaen PAC Zuid Gent 28.03.2014 1 Elektrische installaties

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement

Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer. Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Preventie van Psychosociale Risico s op de Werkvloer Wet, Wat en Hoe? Bart Vriesacker Psychosociaal departement Inhoudsopgave Psychosociale risico s? De nieuwe wetgeving De psychosociale risicoanalyse

Nadere informatie

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten.

Als secretaris maak je de notulen van de vergaderingen van de bestuurlijke organen en bewaak je de daar gemaakte afspraken en besluiten. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel IO01-SECRETARIS/JURIST Statutair onbepaalde duur voltijds Functionele loopbaan: A21-A22 Afdeling: Interne organisatie DOEL VAN DE FUNCTIE Als secretaris

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven

FUNCTIEFAMILIE 5.2 Operationeel leidinggeven Doel van de functiefamilie Aansturen van medewerkers en organiseren en superviseren van hun dagelijkse werkzaamheden teneinde een efficiënte en continue werking van het eigen team te garanderen en zodoende

Nadere informatie

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE

Circulaire 2015 02 BRANDPREVENTIE Brandpreventie op de arbeidsplaatsen PRINCIPE De nieuwe wetgeving betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen (KB van 28 maart 2014) legt duidelijk uit welke maatregelen de werkgevers moeten nemen

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant

INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN. Leen Scheers Senior consultant Welkom INTEGRATIE VAN MANAGEMENTSYSTEMEN Leen Scheers Senior consultant GEGEVEN bedrijven wensen verschillende managementsystemen met certificaten meerdere invalshoeken (KVM), zowel op managementniveau

Nadere informatie

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van The Safety Bible Copyright by Katoen Natie en by Dicky voor de illustraties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke

Nadere informatie

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4

Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Strafbepalingen Wet Welzijn en Codex Sociaal Strafwetboek 1/4 Sociaal Strafwetboek Toepassing op Wet en Codex Welzijn op het werk Strafbepalingen uit de Wet Welzijn van 1996 De artikelen 81 t.e.m. 94 zijn

Nadere informatie

Wat te doen na een arbeidsongeval

Wat te doen na een arbeidsongeval Wat te doen na een arbeidsongeval Ir. Pieter De Munck Adviseur-generaal TWW RD Limburg Vlaams-Brabant Arbeidsongeval Voor de toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 wordt als arbeidsongeval

Nadere informatie

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht.

Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. 9 februari 2016 Mevrouw, Mijnheer, Wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van het Sociaal Strafwetboek en verscheidene bepalingen van sociaal strafrecht. Voorafgaand: Het wetsontwerp tot aanvulling en

Nadere informatie

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet:

Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: 7.1.2 Bestrijding van ernstige arbeidsongevallen Wat is een ernstig arbeidsongeval? Definitie van een ernstig arbeidsongeval volgens artikel 94bis 1 van de Welzijnswet: Een ongeval dat zich op de arbeidsplaats

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG 5 DECEMBER 2003. - Koninklijk besluit betreffende de deskundigheden van de preventieadviseurs van de externe diensten voor preventie

Nadere informatie

Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert

Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert Rol van de afdeling RISICOBEHEER van de externe dienst! Jos Schockaert 25, 26 november 2009 Inleiding 2008: Jubileumjaar - 10 jaar IDPBW en EDPBW - Symposium Co-prev. - Toekomstvisie in 10 krachtlijnen

Nadere informatie

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN

BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN BESTRIJDING VAN ERNSTIGE ARBEIDSONGEVALLEN In 2003 werd de welzijnswet uitgebreid met een nieuw hoofdstuk met als titel Maatregelen om de herhaling van ernstige arbeidsongevallen te voorkomen. Hiermee

Nadere informatie

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen

8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen 8.2 Bestelprocedure installaties, machines en gemechaniseerde werktuigen (voor het gemak, een machine = een installatie, machine of gemechaniseerd werktuigen, zoals bedoeld in het artikel 8.1 van het KB

Nadere informatie

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle

Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle Inspectiemiddelen en bevoegdheden uit het sociaal strafwetboek Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden Producten Inhoud Wat verwachten we? Onze bevoegdheden

Nadere informatie

Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA

Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA Hoe (on)veilig leiding geven? In CSA Preventie November 2012 Wat is een AO? > een ongeval plotse gebeurtenis minstens één uitwendige oorzaak > bestaan van letsel minstens medische kosten of prothese >

Nadere informatie

Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle

Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle Wat is de rol van TWW voor het preventiebeleid van mijn bedrijf Pieter Bolle FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk Inhoud Organogram Opdrachten, doelstellingen en strategie Wat verwachten we? Middelen

Nadere informatie

Eerste hulp op het werk

Eerste hulp op het werk Eerste hulp op het werk De regelgeving in de praktijk IDEWE 1 Vragen: Is/wordt de eerste hulp in uw (aangesloten) onderneming goed geregeld/uitgevoerd/opgevolgd? IDEWE 2 Vragen: Is/wordt de eerste hulp

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Maandag 7 december 2015

Maandag 7 december 2015 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Algemene directie Humanisering van de Arbeid Nationaal Opleidingscentrum 249 ste seminarie Van risicoanalyse tot psychosociaal welzijnsbeleid:

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II.

Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II. Betreft: Vorming voor Preventieadviseurs - Niveau II. Het Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 bepaalt de aanvullende opleiding die preventieadviseurs moeten volgen. De aard van de opleiding is afhankelijk

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK

GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK GLOBAAL PREVENTIEPLAN 2016-2020 WELZIJN OP HET WERK Globaal Preventieplan Welzijn op het Werk 2016-2020 Inhoud 1. Referentie en doelstelling... 2 2. Psychosociaal Welzijn... 3 3. Brandpreventie, interne

Nadere informatie

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01

info@bronneberg.nl www.bronneberg.nl KvK Eindhoven: 17136847 BTW/VAT/MwSt: NL 810049429B01 Functieomschrijving office-coördinator Taken en Werkzaamheden Tot de aandachtsgebieden van office-coördinator behoren 'Beleid', Externe contacten, Communicatie en Relatiebeheer, Financiën, Advisering,

Nadere informatie

INHOUD. 1. Inleiding... 15

INHOUD. 1. Inleiding... 15 INHOUD 1. Inleiding... 15 2. Psychosociale risico s op het werk... 17 2.1. Stress op het werk... 19 2.2. Burn-out... 22 2.3. Ongewenst gedrag en conflicten... 23 2.3.1. Geweld op het werk... 23 2.3.2.

Nadere informatie

Introductie OHSAS 18001

Introductie OHSAS 18001 Introductie OHSAS 18001 OHSAS 18001 -in het kort OHSAS 18001 is een norm voor een managementsysteem die de veiligheid en gezondheid in en rondom de organisatie waarborgt. OHSAS staat voor Occupational

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Titel. Subtitel + auteur

Titel. Subtitel + auteur Titel Subtitel + auteur 1 De nieuwe verplichtingen op vlak van preventie van stress, burn-out, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk 2 Inleiding De psychosociale risico s werden voorheen

Nadere informatie

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05

Verschillenanalyse tussen VCU 2007/04 en 2011/05 1.1 Wordt het VG beheerssysteem in de hoofdvestiging en in all bij de VCU certificatie betrokken nevenvestigingen toegepast en intern beoordeeld door de hoofdvestiging? Minimumeisen: De uitzendorganisatie

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer

Art. 33 van de WZW verplicht elke WG een IDPBW op te richten, waarin minstens één PAwerknemer Nr. 910 Brussel, 12 januari 2010 BETREFT: MOGELIJKHEID VOOR MEERDERE WERKGEVERS TOT OPRICHTING VAN EEN GEMEENSCHAPPELIJKE INTERNE DIENST VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK (GIDPBW). 1. Wetgeving

Nadere informatie

RI&E Wat, waarom en hoe?

RI&E Wat, waarom en hoe? RI&E Wat, waarom en hoe? FEBEM / FEGE 4 juni 2012 Rik Brebels Corporate Advisor SHEQ van Gansewinkel Groep 1 Inhoud 1. RI&E 2. Taak Risico Analyse TRA 3. Plan van aanpak RI&E RI&E = Risico-inventarisatie

Nadere informatie

Wetgeving. De Codex is als volgt gestructureerd:

Wetgeving. De Codex is als volgt gestructureerd: Wetgeving Elke organisatie dient een aantal wettelijke verplichtingen in verband met welzijn op het werk na te leven. De verplichtingen kunnen technisch, organisatorisch, administratief of gedragsgericht

Nadere informatie

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers

Inhoudsopgave TITEL II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN. HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers WelzijnWerk.book Page i Tuesday, August 12, 2008 4:36 PM TITEL I: ALGEMENE BEGINSELEN HOOFDSTUK I: Welzijnswet werknemers Wet 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering

Nadere informatie

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ

Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer. Code 32 25-10-2012 Dr. H. DUPREZ Re-integratie na langdurige afwezigheid : rol van de Arbeidsgeneesheer 1 Inhoud 1. Het wettelijke kader van de arbeidsgeneesheer 2. Huidige gang van zaken 3. Knelpunten en moeilijkheden 4. Besluit 2 1.

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS

AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS AUDITVRAGENLIJST GECOMBINEERDE AUDITS ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 www.dnvba.nl/training 9001 14001 18001 4 KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 4 MILIEUMANAGEMENTSYSTEEMEISEN 4 ARBOMANAGEMENTSYSTEEMEISEN

Nadere informatie

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v)

Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Functiebeschrijving: controleur leidinggevend (m/v) Graad Controleur (m/v) Functie Controleur leidinggevend (m/v) Doelstelling van de functie Leiden van een team medewerkers en aansturen van de werkzaamheden

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit

FUNCTIEFAMILIE 3.1 Controle/audit Doel van de functiefamilie Ter plaatse bij derden de naleving van reglementeringen, normen, ed controleren of interne audit uitvoeren hierover te rapporteren zodat de gepaste acties kunnen ondernomen worden

Nadere informatie

Onthaal van nieuwe medewerkers

Onthaal van nieuwe medewerkers Onthaal van nieuwe medewerkers IVOC CHECKLIST VOOR DE WERKGEVER F030-5.0 1 Inhoud IVOC checklist Inlichtingen over de aanwerving pagina 3 Voorbereiding van het onthaal pagina 4 Dag van de aanwerving pagina

Nadere informatie

KWALITEITSCOÖRDINATOR

KWALITEITSCOÖRDINATOR 2007.03.31 A1 / administratief AWS1a/AWS1b/AWS2a KWALITEITSCOÖRDINATOR WERVING Bijdragen tot: Ontwikkelen en implementeren van een verbetermanagementsysteem waardoor het OCMW haar missie en visie, inclusief

Nadere informatie

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen

Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk. Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Evaluatie wetgeving psychosociale belasting veroorzaakt door het werk Maddy Van Temsche sociaal inspecteur FOD WASO TWW- directie Oost-Vlaanderen Afkortingen AD HUA: Algemene Diensten Humanisering van

Nadere informatie

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen

Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen Taakomschrijvingen ambtelijk secretaris van medezeggenschapsorganen De VASMO (Vereniging voor Ambtelijk Secretarissen van Medezeggenschapsorganen) heeft een 3 deling in de niveaus voor ambtelijk secretarissen

Nadere informatie

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V.

Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Studiedag VZI Risicomanagement Toepassing van gecertificeerde kwaliteitsmanagementsystemen Kees van Putten, DEKRA Solutions B.V. Een kwaliteitsmanagementsysteem helpt bij de beheersing van risico s Want

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/11/006 BERAADSLAGING NR. 11/005 VAN 11 JANUARI 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering

Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Belangrijke wijzigingen in de welzijnsreglementering Ir. Werner Keppens Directie TWW Antwerpen FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Werner.keppens@werk.belgie.be 03/2327905 30/01/2014 Open Forum

Nadere informatie

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter.

Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA. Hollen. Stilstaan bij Werkdruk. dát maakt zorg beter. Inspectie SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid TITELPAGI NA Hollen Stilstaan bij Werkdruk dát maakt zorg beter Anita Hertogh Waarom is Zorg en Welzijn een van de prioritaire sectoren voor

Nadere informatie

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities

Hoofdstuk I. - Bepalingen betreffende de collectieve beschermingsmiddelen. Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Koninklijk besluit van 30 augustus 2013 tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen (B.S. 7.10.2013) Hoofdstuk I. - Bepalingen

Nadere informatie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie

Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Bureau KAM/Arbo Waternet Deel RI&E Bodem- en Milieu Technologie Datum inspectie mei 2010 Datum rapport 25 mei 2010 Sector Sector O&P/ sector Drinkwater Auditeur Henk Blaauw / Martin Hammer Opsteller Martin

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend

Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend Ploegbaas Techniek en inrichting Functiebeschrijving Niveau C1-C3 Leidinggevend 1. IDENTIFICATIEGEGEVENS AFDELING TERRITORIUM DIENST INFRASTRUCTUUR SUBDIENST CEL GEBOUWEN FUNCTIE GENERIEKE FUNCTIETITEL

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie