1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland...4

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland...4"

Transcriptie

1 REGIONAAL AMBULANCE PLAN RAV ZEELAND

2 Inhoudsopgave: 1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland Inleiding Missie Werkingsgebied Werkingsperiode Opstellers RAP Verantwoorde Ambulancezorg De patiënt centraal Wet- en Regelgeving Klachtenregeling Communicatie over en weer Doel Ambulancezorg A1-ritten A2 ritten B-ritten Voorwaardescheppende ritten Niveau Ambulancezorg Klanttevredenheid Organisatie van Regionale Ambulance Voorziening Zeeland Totstandkoming Managementstructuur Medische verantwoordelijkheid Organisatiestructuur Inkoopbeleid Stafbureau De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Functies MKA Norm en Registratie Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Uitgangspunten Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) GHOR-activiteiten van de Regionale Ambulance Voorziening Zeeland Traumazorg

3 6. De keten van zorg Samenwerking in de hulpverleningsketen Spreiding, Paraatheid en Beschikbaarheid Inleiding Reactie Gedeputeerde Staten Reactie Gedeputeerde Staten Paraatheid ten behoeve van opgeschaalde situaties Toegang en bereikbaarheid Kwaliteitszorg en Certificering Algemeen MKA De ambulancediensten Opleidingsbeleid Medische deskundigheid en verantwoordelijkheid ICT beleid Algemeen Bedrijfsvoering Overige ontwikkelingen Prestaties...43 Bijlage 1 Bijlage 2 Regionaal Overleg Acute Zorgketen...45 Reactie Gedeputeerde Staten op spreiding en beschikbaarheid

4 1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland 1.1 Inleiding Ambulancezorg is in deze tijd, waar veiligheid en zorg veel aandacht krijgen, van groot belang voor alle burgers en het bestuur. Burgers en bestuurders van de regio Zeeland moeten er zeker van zijn dat na melding van een incident adequate en goed geïndiceerde hulp geleverd kan worden. In de nieuwe Wet Ambulancezorg wordt geregeld dat het bestuur van de Regio de eisen vaststelt waaraan de vergunninghouder voor ambulancezorg moet voldoen ten aanzien van de meldkamer en de voorbereiding en het daadwerkelijk optreden in het kader van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Daarnaast is een goede afstemming vereist met Politie en Brandweer. De deelnemers binnen de RAV Zeeland zijn: Connexxion Ambulancezorg ZorgSaam Ambulance MKA-Zeeland Met dit Regionaal Ambulance Plan (hierna te noemen RAP) wordt uitvoering gegeven aan een goede borging en kwaliteit van de ambulancezorg en de meldkamer in de keten van spoedmedische hulpverlening, grootschalige incidenten en rampen. De doelstelling van dit RAP is tweeledig: Financiers, ketenpartners, bestuurders en medewerkers inzicht verschaffen in toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ambulancezorg en meldkamer, door middel van het formuleren van een duidelijke toekomstvisie; Concrete acties om meldkamer- en ambulancezorg te verbeteren, waarvoor draagvlak nodig is van medewerkers, bestuurders, zorgverzekeraars en ketenpartners. Het primaire uitgangspunt voor dit RAP is de potentiële patiënt, die als klant wordt aangemerkt en de zorgverzekeraars, die als financiers worden aangemerkt. De overige partijen zoals lokale en regionale overheden, verloskundigen, patiëntenorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en het Klaverblad Zeeland worden beschouwd als belanghebbenden. 4

5 Alles is gericht op het verbeteren van de zorg voor de patiënt. Door goede voorwaarden te scheppen wordt deze zorg optimaal verleend. Goede zorg kan echter niet zonder de persoonlijke inzet van alle medewerkers. In het handelen zal de persoonlijke aandacht van de medewerkers voor de patiënt en andere betrokkenen verweven moeten zijn. Het management van de RAV Zeeland is zich ervan bewust dat de medewerkers een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit RAP. Enerzijds door middel van kritisch meedenken en anderzijds vanuit het dagelijkse werk, zijn belangrijke impulsen gegeven tot veranderingen en verbeteringen. Ambulancezorg in de veiligheidsregio Zeeland is de afgelopen jaren zowel provinciaal als landelijk onderwerp van discussie, zorg en aandacht geweest. Op 16 maart 2009 is de RAVZ overgenomen door Connexxion Ambulancezorg en is verder gegaan onder de naam Connexxion Ambulancezorg Zeeland. Zij bezit de vergunning voor het ambulancevervoer in Noord- en Midden Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen wordt bediend door de Ambulancedienst van ZorgSaam Zeeuws- Vlaanderen, die de vergunning voor het ambulancevervoer in dit gebied bezit. In het voorliggende Regionaal Ambulance Plan Zeeland geeft de RAV Zeeland richting aan het beleid en de ontwikkeling die de RAV Zeeland de komende jaren door moet maken. Dit RAP Zeeland is een vervolg op het voorgaande RAP Zeeland wat een werkingsduur had tot 1 januari Het Regionale Ambulance Plan handelt vooral over de (gewenste) ontwikkeling van de ambulancezorg. Echter, ambulancezorg is een essentieel onderdeel van de Spoed Eisende Medische Hulpketen. Conform haar missie, wil de RAV Zeeland in deze keten een pro-actieve rol spelen in het belang van de patiënt. De zorg in de SMH-keten wordt, naast de ambulancediensten, geleverd door of vanwege huisartsen, ziekenhuizen (traumacentra bijvoorbeeld in de vorm van mobiele medische teams) en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in de zin van de opgeschaalde SMH keten. De RAV Zeeland streeft naar het vinden van antwoorden op de verschillende problemen en knelpunten die zich manifesteren in de extramurale SMH keten in Zeeland. Dit betekent dat gekeken moet worden wat binnen de veiligheidsregio Zeeland het beste is wat de patiënt (de bevolking) geboden kan worden binnen de bestaande mogelijkheden en beschikbare financiële kaders. 1.2 Missie Algemeen; Voor het formuleren van een visie en missie worden niet de wetgeving, noch de structuren als vertrekpunt genomen, maar wordt de patiënt als uitgangspunt beschouwd. Kijkend vanuit de patiënt is ambulancezorg te beschouwen als gezondheidszorg. Om te zorgen dat de patiënt in de dagelijkse praktijk goed wordt geholpen is het van belang dat de totale keten goed werkt. Daarin gaat het om de volgende schakels: melding, meldkamer, ambulance, ziekenhuis, eventueel academisch centrum en ook 5

6 huisartsenpost, huisartsen, etc. Deze schakels moeten goed op elkaar zijn afgestemd: o.a. qua timing, protocollen, opleiding en verantwoordelijkheden. Om deze reden worden al deze witte schakels voor hun normale dienstverlening betaald door dezelfde financier: de zorgverzekeraars. In het Regionaal Ambulanceplan staat de te leveren zorg aan de patiënt dus centraal. Het Regionaal Ambulance Plan is gericht op het realiseren van optimale kwaliteit en efficiëntie van de regionale ambulancezorg. Visie Verantwoorde Ambulancezorg De landelijke definitie luidt: De zorg die in opdracht van de MKA beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn of haar aandoening letselhulp te verlenen en eventueel per ambulance te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische- en verpleegkundige kennis noodzakelijk is. Missie en visie RAV Zeeland Niet reageren, maar creëren Vanuit deze visie wordt gewerkt aan de ambitie als de meest vooruitstrevende en grensverleggende ambulancezorgverlener binnen Nederland. Daarom is het belangrijk om continu te zoeken naar vernieuwende wegen om gestelde doelen te bereiken. Kwalitatief hoogwaardige zorg leveren tegen een verantwoorde prijs Concreet betekent dit dat wij de best mogelijke ambulancezorg willen bieden binnen de zorgketen. Daarom wordt continu gewerkt aan verbetering van de reguliere dienstverlening door scholing, het gebruik van een modern voertuigenpark en een efficiënte inzet van mensen en materieel Grensverleggende techniek Gewerkt wordt aan grensverleggende technieken. Zo hebben we als voorbeeld de administratieve processen kwalitatief verbeterd en efficiënter gemaakt. Administratieve processen nemen veel tijd in beslag. Tijd, die wij liever aan onze patiënten besteden. Daarom gaat de RAV Zeeland werken met het digitale ritformulier. Het systeem biedt oplossing aan efficiency bij verslaglegging en is uitwisselbaar met gegevens van andere ketenpartners. Zo wordt ambulancezorg de best mogelijke zorg, afgestemd op de zorgvraag van de individuele patiënt. Actieve schakel in acute zorg Ambulancezorg beweegt zich tussen de schakels van de acute zorgketen. Elke seconde telt en dat vraagt een optimale doorgeleiding van patiënten. Het teamwerk begint in de meldkamer en gaat door tot de overdracht in 6

7 het ziekenhuis. Bij grote rampen en ongelukken speelt meer dan het inzetten van ambulances: wij hebben dan - samen met de Veiligheidsregio Zeeland- een belangrijke coördinerende rol in het organiseren van hulp. 1.3 Werkingsgebied De regio Zeeland heeft een oppervlakte van km2 en omvat 13 eilanden. De regio kenmerkt zich door veel bruggen, dammen, kanalen, havens, en twee tunnels (Westerscheldetunnel en de Vlaketunnel). Zeeland heeft relatief weinig inwoners (ca ) maar tegelijkertijd een relatief hoog risicoprofiel met de kerncentrale, het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen, de Oosterscheldekering, de chemische industrie in het Sloegebied en de Westerscheldetunnel. Tevens trekt Zeeland jaarlijks grote aantallen toeristen aan, waardoor het inwonertal in het hoogseizoen verdriedubbelt. Het verzorgingsgebied Zeeland wordt gedekt door Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance. Standplaatsen Burgh-Haamstede Zierikzee Goes Kapelle / Vierwegen Middelburg Oostkapelle Poortvliet Rilland Wissekerke/Geersdijk Hulst Oostburg Terneuzen De eerste negen standplaatsen vallen onder Connexxion Ambulancezorg en de laatste drie onder Zorgsaam Ambulance. 7

8 Voertuigenpark In de regio Zeeland behoren zestien parate ambulances tot het wagenpark van Connexxion Ambulancezorg. Deze ambulances betreffen tien ambulances van het type Volkswagen T5, vier Chevrolet LPI en twee Mercedes Benz Visser 3 voertuigen. Daarnaast rijden er drie piketauto s en 2 OVDG voertuigen. Tot slot beschikt Connexxion Ambulancezorg Zeeland over een motor ambulance, type BMW R1150 RT en een rapid responder auto. Zorgsaam Ambulance heeft van maandag tot en met vrijdag 7 parate ambulances en in het weekend 4 parate ambulances. De voertuigen zijn van het type Chevrolet GMT 610 en Mercedes Benz. 1.4 Werkingsperiode Beleidsontwikkeling is een dynamisch proces, een voortdurende aanpassing aan de veranderende ontwikkelingen in de maatschappij en de eigen sector. Uitgaande van het gegeven dat aanpassingen in het RAP mogelijk zijn, wordt de geldigheidsduur voor het voorliggende RAP gesteld op 4 jaar. De looptijd van het voorliggende RAP loopt dus van Op de vraag waar de RAV Zeeland denkt te staan in 2012, kan een beleidsmatig antwoord worden geformuleerd. De precieze uitwerking krijgt tot 2012 vorm. Dit RAP is een strategisch beleidsdocument met voornemens waarmee we willen inspelen op een aantal ontwikkelingen; kwaliteitszorg ICT bedrijfsvoering paraatheid, spreiding en beschikbaarheid ritdifferentiatie zorginhoudelijke ontwikkelingen wijzigingen in wet en regelgeving; ketenpartners organisatiestructuur opleidingsbeleid first responder 1.5 Opstellers RAP De opstellers van het RAP zijn primair de deelnemers binnen de RAV Zeeland. Door de intensieve contacten die bestaan met onze ketenpartners en onder meer de regionale brandweer en de geneeskundige inspectie zijn hun wensen en opvattingen mede voeding geweest voor dit RAP. 8

9 Nadat het concept RAP Zeeland door de RAV Zeeland is vastgesteld wordt het voorliggende RAP ter info voorgelegd aan: de zorgverzekeraars; het bestuur Veiligheidsregio Zeeland; Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland; Cliëntenraden; Ondernemingsraden; Huisartsen; Ziekenhuizen; Klaverblad Zeeland. waarna deze bestuurlijk door Gedeputeerde Staten kan worden vastgesteld. 9

10 2. Verantwoorde Ambulancezorg 2.1 De patiënt centraal De RAV Zeeland stelt de patiënt centraal. De aangeboden ambulancezorg moet dan ook aansluiten bij de gerechtvaardigde wensen van de patiënt. Kwaliteit van zorg wordt bezien vanuit het belang van de totale bevolking van de provincie Zeeland. Het individuele belang kan hierbij ondergeschikt zijn aan het algemene belang, bijv. wachten van een patiënt voor interklinisch vervoer in verband met beschikbaar houden van ambulances voor acute zorg. Naar de organisatie toe wordt de patiënt op verschillende manieren vertegenwoordigd. Naast de individuele burger zijn dit o.a. de zorgverzekeraars, die namens hun verzekerden met de RAV Zeeland contracten afsluiten en organisaties van patiëntenverenigingen. Binnen de Zeeuwse regio is de patiëntenvereniging Het Klaverblad actief. Met behulp van deze patiëntenvereniging is de cliëntenraad van Connexxion Ambulancezorg RAV Zeeland actief. Voor de ambulancedienst van de Stichting ZorgSaam is de eigen cliëntenraad actief. De beide cliëntenraden werken onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraden kunnen daadwerkelijk invloed uitoefenen op het gevoerde beleid. 2.2 Wet- en Regelgeving De ambulancediensten en meldkamers hebben te maken met zeer specifieke eisen uit wet- en regelgeving. Geldende bepalingen komen voornamelijk voort uit; De Wet ambulancevervoer (m.i.v : Wet Ambulancezorg); De Wet tarieven gezondheidszorg; De Wet toelating zorginstellingen; De Wet marktordening gezondheidszorg; De Wet beroepen individuele gezondheidszorg; De Kwaliteitswet zorginstellingen; De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; De Wet geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; De Wet klachtrecht cliënten zorgsector; Het medisch- en verpleegkundig tuchtrecht. 10

11 De eisen hebben betrekking op de bevoegd- en bekwaamheid op grond van diploma s en periodieke bij- en nascholing. De medische eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de ambulancemedewerkers en centralisten berust bij de medisch manager. De bewaking van beleid- en wetswijzigingen berust bij de bestuurder van de RAV en de kwaliteitsmedewerker. Relevante wet- en regelgeving wordt gemonitord door AZN. Arbeidsrechtelijke wetgeving, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, wordt hierin buiten beschouwing gelaten. 2.3 Klachtenregeling De RAV Zeeland kent een klachtenregeling. Connexxion Ambulancezorg en de MKA Zeeland hebben nagenoeg dezelfde regeling. ZorgSaam Ambulance sluit aan bij de klachtenregeling van de Stichting ZorgSaam. Los hiervan staat het een klager vrij zijn of haar klacht in te dienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en overige instanties. 2.4 Communicatie over en weer De patiënt kan, direct of via de cliëntenraad van de afzonderlijke ambulancediensten of vertegenwoordigende organisaties, zijn/haar stem laten horen over de zorgverlening. Daarnaast hanteren de partners binnen de RAV het instrument van het klanttevredenheidsonderzoek, waarin rechtstreeks de mening van de individuele patiënt en/of diens verzorger doorklinkt. De partners in de RAV werken mee aan voorlichting en informatie. 2.5 Doel Ambulancezorg Hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. De ambulancezorg is gericht op het voorkomen van mortaliteit van patiënten, moet de morbiditeit van patiënten gunstig beïnvloeden en dient de patiënten optimaal te vervoeren naar zorginstellingen waar adequate vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Hierbij is een ambulancerit het geheel der werkzaamheden van een vervoerder, dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van een opdracht van een MKA. Hieruit volgt dat de MKA primair verantwoordelijk is voor de toewijzing van de urgentieklasse aan de ritopdracht. Dit betekent dat de centralist in samenspraak met de huisarts, ambulanceverpleegkundige en/of aanvrager ter plaatse op basis van de aard en de inhoud van de melding en de algemene toestand van de patiënt een beslissing neemt over de toe te kennen urgentieklasse. De beschikbaarheid van ambulancezorg wordt door de RAV gewaarborgd door middel van een voorwaardescheppend beleid (zie paragraaf 2.9), dynamisch ambulancemanagement. 11

12 2.6 A1-ritten A1-ritten zijn van toepassing op meldingen inzake acuut gevaar voor het leven of de gezondheid van de patiënt, inclusief meldingen waarbij dit gevaar niet kan worden uitgesloten. Dit laatste kan door de arts/ambulanceverpleegkundige ter plaatse worden beoordeeld. Het betreffen hierbij, onder andere, meldingen van ongevallen en ziektegevallen waarbij sprake is van acute of dreigende stoornissen in ademhaling, bloedsomloop en/of bewustzijn. Tot deze A1-urgentieklasse behoren: alle ongevallen (verkeers- en bedrijfsongevallen, ongevallen thuis en in openbare gebouwen); alle steek- en schotwonden en andere gevolgen van agressiviteit; alle bewusteloze patiënten (t.g.v. vergiftigingen, stofwisselingsstoornissen en/of hersenaandoeningen, etc.); alle onwelwordingen; patiënten met ademhalingsmoeilijkheden; patiënten met acute onstabiele cardiale problematiek; patiënten in (dreigende) shock (t.g.v. bloedingen, beknellingen, etc.); gecompliceerde partussen; acuut coronair syndroom; acute psychiatrie met ernstig gevaar voor patiënt of anderen. Als uitgangspunt is gesteld dat een ambulance binnen 15 minuten vanaf de melding bij de MKA op de plek arriveert waar het spoedeisende ziektegeval of het spoedeisend ongeval zich heeft voorgedaan (A1-ritten). Het halen van de 15 minuten norm is sterk afhankelijk van het aantal beschikbare ambulances en de geografische omstandigheden van de regio. In verstedelijkte gebieden is de kans op het voldoen aan de 15 minuten norm hoger dan in uitgestrekte, landelijke en dunbevolkte gebieden. Zorgverzekeraars en ambulancediensten hebben in het verleden de verwachting afgesproken dat 92% van de A1 ritten binnen 15 minuten na de melding ter plaatse zijn. Berekeningen wijzen uit dat in 2008 de overschrijding van de A1 norm in Zeeland 14,6% was. Dit houdt eveneens in dat 84,6% van het A-1 vervoer aan de norm van 15 minuten voldeed. Volgend op bovenstaand overschrijdingspercentage hebben de partijen binnen de RAV Zeeland het initiatief genomen tot het opstellen van een plan van aanpak, in samenwerking met de zorgverzekeraars, waarmee de overschrijdingen kunnen worden teruggedrongen en de oorzaken kunnen worden aangepakt. Met de te treffen maatregelen wordt een afname van 39% of meer verwacht, wat de overschrijding zal terugbrengen naar 9% of lager. Zie verder: Hoofdstuk 7 Spreiding, Paraatheid en Bereikbaarheid. 12

13 2.7 A2 ritten Onder de A2 klasse vallen meldingen waaruit duidelijk blijkt dat er geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij het vervoer zo spoedig mogelijk dient te worden uitgevoerd. Tot deze A2-urgentieklasse behoren: acute chirurgie zoals; acute appendicitis, acute cholecystitis, nier- en galsteenkolieken, acute perifere vaatafsluitingen; acute gynaecologie zoals; abortus imminens, acute salpingitis; acute psychiatrie waarbij een In Bewaring Stelling (IBS) of (voorlopige) Rechterlijke Machtiging (RM) is afgegeven; babycouveuse vervoer zonder complicaties; vervoer t.b.v. partus; chronisch zieken waarvan de toestand op korte termijn dreigt te verslechteren. De landelijke norm voor A2-vervoer is 30 minuten. Binnen Zeeland wordt aan deze norm voldaan. 2.8 B-ritten Onder de B-ritten valt al het overig vervoer. Tot de B-urgentieklasse behoren: het normale interklinische- en poliklinische vervoer (tijdgebonden afspraken) en het opname en ontslag vervoer welke niet urgent zijn in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt en waarbij enig uitstel geen negatieve gevolgen zal hebben. Ten aanzien van het besteld vervoer (ritten zonder spoedeisend karakter, waarbij van tevoren tijdstip en plaats worden overeengekomen) stelt Connexxion Ambulancezorg / ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland zich ten doel te arriveren op de tijd en de plaats die met patiënt of de aanvrager is afgesproken. Voor zover dit niet mogelijk is, wordt de patiënt, aanvrager of ontvangende instantie daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, zodat het ongemak voor de patiënt zoveel mogelijk wordt beperkt. Verder wordt er gestart met een B-ambulance of een Basic Life Support Ambulance. Deze ambulance wordt specifiek ingezet voor B-ritten. Door de differentiatie van vervoer binnen de ambulancezorg in de regio Zeeland kunnen de responstijden van A1 en A2 ritten positief beïnvloed worden. 2.9 Voorwaardescheppende ritten De bestaande standplaatsen zijn zo gesitueerd (gekozen) dat redelijkerwijs aan de 15 minuten norm kan worden voldaan. Voorwaarde hierbij is dat alle standplaatsen beschikken over een parate ambulance. Door inzet van de beschikbare ambulance komt het voor dat er soms geen ambulance op de standplaats of in de verzorgingsregio beschikbaar is. In deze situatie zal de MKA door het uitgeven van voorwaardescheppende 13

14 ritten aan ambulances van andere standplaatsen de ambulances zo plaatsen, dat de regio weer zo goed mogelijk wordt afgedekt. (dynamisch ambulancemanagement) 2.10 Niveau Ambulancezorg De werkzaamheden van de zorgverleners en het niveau van deze zorg zijn onder andere omschreven in het geldende landelijk protocol ambulancezorg en landelijke standaard meldkamer ambulancezorg Deze protocollen, die regelmatig worden geactualiseerd, vormen de basis voor de uitvoering van de ambulancezorg in de Regionale Ambulance Voorziening Zeeland Klanttevredenheid In hoeverre zijn onze klanten tevreden over onze dienstverlening? Om dit in beeld te brengen worden zowel patiënten als ketenpartners benaderd om mee te werken aan tevredenheidsonderzoeken. Patiënten bijzonder tevreden De patiënt is de meest waardevolle en directe bron van informatie. Elk contact tussen patiënt en medewerker levert informatie op, mogelijkheden om over de verwachtingen te praten en de kwaliteit te verbeteren. Immers de patiënt bepaalt de mate van tevredenheid over de ontvangen ambulancezorg. Connexxion Ambulancezorg / ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland voert elke twee jaar een patiënttevredenheidonderzoek uit. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat patiënten vaak bijzonder tevreden zijn over de geleverde zorg Mening patiënten vaker meten Vanaf heden zal Connexxion Ambulancezorg / ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland vaker meerdere kleine onderzoeken in een kortere tijd uitvoeren. Zo kunnen wij nog beter de kwaliteit van de ambulancezorg structureel monitoren en het effect van nieuwe ontwikkelingen, zoals de inzet van de rapid responder, meten. 14

15 3 Organisatie van Regionale Ambulance Voorziening Zeeland 3.1 Totstandkoming Op 16 maart 2009 is de Regionale Ambulance Voorziening Zeeland overgegaan naar Connexxion Ambulancezorg RAV Zeeland. De RAV Zeeland draait om de patiënt en de best mogelijke acute en vraaggestuurde zorg. Tijdens het passeren van een ambulance met zwaailicht en sirene staan de mensen meestal even stil. Een levensbedreigende situatie vraagt snel om professionele hulp op de juiste plek. Dat biedt RAV Zeeland. Een dynamische organisatie binnen de acute zorgketen. Professioneel met passie. Professionele passie De RAV Zeeland levert (acute) zorg in heel verschillende omstandigheden. In deze zorg gaat het niet alleen om professionele hulpverleners en technisch goed uitgeruste wagens, achteraf blijkt soms geruststelling en het geven van een veiligheidsgevoel in bepaalde situaties ook al voldoende. Ambitie Onze ambitie is de meest vooruitstrevende en grensverleggende ambulancezorg verlener binnen Nederland te zijn. Het werken met professionals en vernieuwende technologieën binnen een open en slagvaardige bedrijfscultuur kenmerkt onze organisatie. Connexxion Ambulancezorg maakt deel uit van Connexxion Taxi Services, Tours en Ambulancezorg. Op haar beurt maakt deze divisie weer onderdeel uit van Connexxion Holding. Connexxion Ambulance is echter conform WTZI op afstand gezet van CTS middels een eigen Raad van Toezicht en is financieel transparant (Zorginstelling). Connexxion Openbaar Vervoer Taxi, Tours en Ambulancezorg Techno Service Nederland Taxi Services Tours Connexxion Ambulancezorg regio Kennemerland regio NOG Regio Zeeland Bestaand uit Connexxion Ambulancezorg, ZorgSaam Ambulance en Meldkamer Ambulancezorg 15

16 Connexxion Ambulancezorg is werkzaam in vier regio s: Noord Holland Noord (NHN) Zuid-Kennemerland (Ken) Noord en Oost Gelderland (NOG) Zeeland Connexxion Ambulancezorg is de grootste zelfstandige ambulance organisatie van Nederland. ZorgSaam Ambulance heeft vertrouwen in haar partner om de gezamenlijke ambities waar te kunnen maken. Klantgericht De klant wordt in onze organisatie centraal gezet. Bij het verbeteren van zorg betrekken wij de klant. Dit gebeurd via de cliëntenraad en het Klaverblad. Een nieuwe werkwijze of een hoogwaardige technologie heeft alleen nut wanneer deze bijdraagt aan betere zorg, kortom wanneer het klantwaarde toevoegt. Daarom toetsen wij continu of wij ons werk goed doen. Dat is onze plicht en daarover leggen wij verantwoording af. 3.2 Managementstructuur Verantwoordelijkheden en bevoegdheden; bestuurder; De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de ambulancezorg binnen de RAV Zeeland en verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de RAV, het kwaliteitsbeleid, de operationalisering van de beleidsdoelstellingen en het beheer en mandatering van de aan de RAV ter beschikking gestelde middelen (budget). Hierbij bewaakt de bestuurder de belangen van de RAV samen met collega bestuurders MKA en ZorgSaam vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg Zeeland. Operationeel Manager; De operationeel manager Connexxion Ambulancezorg is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering, de inzet en het gebruik van de middelen en funkties en het uitvoeren van personeelsbeleid en -beheer. Operationele hoofden; 16

17 De operationele hoofden zijn verantwoordelijk voor de hen toegewezen clusters. Zij leggen verantwoording af aan de operationeel manager. Business Controller, De controller houdt toezicht op de financiële administratie en geeft financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor. Daarnaast draagt de controller zorg voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyses, interne kostenverrekeningen, begroting, maandrapportages en jaarrekening. Bestuurlijk overleg, 4 keer per jaar bestuurlijk overleg tussen Veiligheidsregio/MKA, Connexxion Ambulancezorg, ZorgSaam om bestuurlijke coherentie te realiseren. Besluitvorming, Besluitvorming rondom het voorgenomen beleid met betrekking tot het specifieke taakveld vindt plaats in het Managementteam overleg en wordt uiteindelijk inhoud en vorm gegeven binnen de regio. Het managementteam overleg vindt twee keer per maand plaats. 3.3 Medische verantwoordelijkheid De medisch manager is verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke aspecten van de RAV en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de geprotocolleerde handelingen van de binnen de RAV werkzame professionals. Hij vergewist zich ervan dat een medewerker bekwaam is en geeft dan een bekwaamheidsverklaring af. Kerntaken van de medisch manager zijn het bewaken en toetsen van opleiding en deskundigheidsbevordering, evaluatie van handelen van centralisten en medische aspecten van de klachtenbehandeling. Tevens adviseert de medisch manager het management van de RAV inzake alle medische aangelegenheden. Terzake heeft de medisch manager contacten met de ketenpartners en de inspectie voor de Gezondheidszorg. 3.4 Organisatiestructuur Kaders De volgende kaders zijn voor de RAV Zeeland van toepassing; Er wordt gestreefd naar uitvoering en realisering van ambulancezorg binnen het NZA-budget; 17

18 Binnen het budget wordt conform de wettelijke voorschriften gewerkt, vindt analyse plaats van responsetijden en volgen er maatregelen om het aantal overschrijdingen terug te brengen; Er worden paraatheidsroosters gemaakt op basis van en binnen de wettelijke en vastgelegde mogelijke varianten, te weten; a. paraatheid b. aanwezigheidsdiensten; Er dient een goede relatie tussen de ambulancezorg en de GHOR te bestaan. Belangrijk blijft het om regelmatig de dienstverleningsovereenkomsten tussen beide partijen te evalueren en te optimaliseren. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat de afgesproken prestaties als belangrijk kader worden gezien. Belangrijk is een heldere en betrouwbare informatievoorziening waaruit prestaties kunnen worden afgeleid. Meldkamer Ambulancezorg (MKA) De MKA neemt een centrale plaats in de ambulancezorg in en verschaft toegang tot de (spoedeisende) gezondheidszorg. Zie verder hoofdstuk 4. Samenwerking in de hulpverleningsketen Om kwalitatief optimale patiëntgeoriënteerde zorg te verlenen is integratie van alle activiteiten in de zorgketen en een juiste attitude van groot belang. Zie verder hoofdstuk 6 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen De term GHOR staat eigenlijk voor de gehele keten van geneeskundige hulpverlening, met andere woorden, het gehele proces van de spoedeisende medische hulpverlening onder grootschalige omstandigheden. Zie verder hoofdstuk 5. Kwaliteit RAV Zeeland is in overeenstemming met de Kwaliteitswet zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor het aantoonbaar maken en borgen van alle processen (primair, sturing en ondersteuning) ten behoeve van de kwaliteit van zorg. De RAV Zeeland hanteert een kwaliteitssysteem. Het HKZ-schema tezamen met ISO 9000 voor Ambulancezorg en MKA zijn leidend voor de certificering van het RAV-kwaliteitsmanagementsysteem. 18

19 Binnen de RAV Zeeland zijn de ambulancediensten HKZ-gecertificeerd, evenals de MKA. Met het hanteren van gecertificeerde kwaliteitssystemen positioneert de RAV zich als een zorgverlener die haar maatschappelijk taak en functie serieus neemt. In het belang van de patiëntgerichte verantwoorde zorg, zijn procedures beschreven en geïmplementeerd welke het resultaat van de ambulancezorg positief beïnvloeden. Voor het kwaliteitsmanagement systeem worden onderdelen constant onderhouden en verder ontwikkeld. In het elektronisch beheerde kwaliteitshandboek zijn procesbeschrijvingen (procedures en werkinstructies) opgenomen en toegankelijk voor de medewerkers. Het primaire proces staat centraal in het handboek. Hierin zijn de voor de medewerkers belangrijke procedures en werkinstructies beschreven. De directie van de RAV is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem. In de directiebeoordelingen wordt de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem geanalyseerd en beoordeeld. Door middel van interne audits en een actieve verbetercyclus streeft de RAVZ een constante ontwikkeling en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem na. De verleende zorg aan patiënten wordt steekproefsgewijs geëvalueerd en getoetst. Door het meten van prestatie-indicatoren, zoals rittijdoverschrijdingen wordt de ambulancezorgverlening continue bewaakt en bijgestuurd. Het kwaliteitsmanagementsysteem Ambulancezorg is een kritisch product omdat het behandelbeleid en het resultaat daarvan in belangrijke mate wordt bepaald door inschatting van de medewerkers. Daarbij is geen sprake van directe leiding of toezicht. In het kader van de Wet BIG is het diagnostisch- en therapeutisch handelen op bekwaamheid en geschiktheid geregeld. Zij handelen vanuit een functionele zelfstandigheid. Protocollen zijn hulpmiddelen om te kunnen komen tot een gestandaardiseerd eindproduct. Continue opleiding en training dragen bij tot het beheersen van deze protocollen en de daarbij behorende handelingen. De ontwikkeling en het bevorderen van de deskundigheid is nader uitgewerkt in een opleidingsplan. 3.5 Inkoopbeleid De ambulancediensten kennen een gezamenlijk inkoopbeleid. Het inkoopbeleid van de MKA is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zeeland. De actuele ontwikkelingen worden gevolgd. Op RAV-niveau zijn en/of wordt er gestreefd naar uniformering van het inkoopbeleid en - daar waar mogelijk en relevant - naar gezamenlijke inkoop van medische inventaris, verbandmiddelen, kledingpakketten, verbindingsmiddelen, (uitrusting en inrichting van) voertuigen en dergelijke. Deze uniformiteit levert een bijdrage aan het optimaliseren van de onderlinge uitwisselbaarheid van middelen en materialen en draagt bij aan kostenbeheersing, efficiënte besteding van het zorgbudget en het optimaliseren van verantwoorde zorg. 19

20 3.6 Stafbureau Het optimaliseren van de bedrijfsvoering wordt gerealiseerd door het stafbureau. Op het stafbureau zijn de volgende eenheden actief: administratie roosterbureau kwaliteitszorg opleidingen HRM 20

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg

Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Marktscan en beleidsbrief Ambulancezorg Weergave van de markt 2010-2013 december 2013 Marktscan Ambulancezorg 2013 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland

Kwaliteitsjaarverslag 2009. Connexxion Ambulancezorg, Noord-Holland Colofon Connexxion Ambulancezorg Noord-Holland Postbus 93 18 GA Alkmaar Locatie Alkmaar/Schagen Hertog Aalbrechtweg 6 1823 DL Alkmaar Telefoon: 72-56 6 11 Telefax: 72-56 44 467 Locatie Velsen/Heemskerk

Nadere informatie

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Wet van houdende Wet ambulancezorg Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is nieuwe regels vast te stellen inzake de

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag

Kwaliteitsjaarverslag Kwaliteitsjaarverslag 2012 Voorwoord Hierbij treft u het kwaliteitsjaarverslag van 2012 aan. is dé mobiele zorgverlener. Zo verzorgt Connexxion Ambulancezorg, samen met het Witte Kruis, ondermeer ambulancezorg

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden HAP+RAV

Verantwoordelijkheden HAP+RAV Handreiking Verantwoordelijkheden HAP+RAV Juridische aandachtspunten bij de samenwerking tussen Huisartsenposten en Regionale Ambulancevoorzieningen Nijmegen/Utrecht/Zwolle 7 september 2012 Colofon Vereniging

Nadere informatie

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg

Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Uniform Begrippenkader Ambulancezorg Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 secretariaatazn@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl tekst

Nadere informatie

Professioneel Statuut MMA

Professioneel Statuut MMA Professioneel Statuut MMA Inhoudsopgave Inleiding 3 A. Algemeen 3 1 Inleiding en doelstellingen 3 2. Definities 3 3. Juridische kaders 5 B. Bestuur RAV 6 4. Taken en verantwoordelijkheden bestuur RAV algemeen

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. RAD Hollands Midden

Jaarverslag 2007. RAD Hollands Midden Jaarverslag 2007 RAD Hollands Midden RAD Hollands Midden Postbus 121 2300 AC, Leiden WWW.RADHM.nl Redactie: Johan van Rhijn Fotografie: Judith Knecht Arie van Dijk Mark van Rhijn Ontwerp en druk: Barning

Nadere informatie

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost

Kwaliteitsjaarverslag. Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Kwaliteitsjaarverslag 2012 Regionale Ambulance Voorziening Brabant-Zuidoost Inhoud 112 Als elke seconde telt 4 Urgenties in de zorg 6 Zorg voor kwaliteit 10 Patiënten 12 Opleiding 13 Goede afspraken met

Nadere informatie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie

Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Kiezen voor bereikbaarheid en kwaliteit van zorg Achtergrondnotitie Inhoudsopgave Definities en reikwijdte A. De rol van zorgaanbieders, verzekeraars, cliënten en overheid Zorgaanbieders Verzekeraars Cliënten

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019

PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 PROGRAMMABEGROTING 2016 MEERJARENRAMING 2017-2019 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Leeswijzer... 3 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 4 2 Programma Crisis- en Rampenbestrijding... 6 2.1 Risicobeheersing...

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017

PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 PROGRAMMABEGROTING 2014 MEERJARENRAMING 2015-2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Leeswijzer... 4 1.2 Kaders: algemene ontwikkelingen... 5 1.3 Kaders: financiële ontwikkelingen... 6 2 Programma Crisis-

Nadere informatie

First en rapid responder

First en rapid responder First en rapid responder beleidsdocument en landelijke richtlijn Versie: 30 november 2005 Status: definitief Vastgesteld door: het Algemeen Bestuur van AmbulanceZorg Nederland op 28 september 2005. Inleiding

Nadere informatie

Prestaties zorgverzekeraars bij inkopen ambulancezorg

Prestaties zorgverzekeraars bij inkopen ambulancezorg Rapport Prestaties zorgverzekeraars bij inkopen ambulancezorg April 2005 Publicatienummer 25 25009096- v10 Uitgave College toezicht zorgverzekeringen Postbus 324 1110 AH Diemen Telefoon (020) 797 80 07

Nadere informatie

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN

LEIDRAAD EVACUATIE ZORGINSTELLINGEN Januari 2009 Overname van teksten uit de leidraad evacuatie zorginstellingen is toegestaan. Beide GHOR bureaus worden hierover graag geïnformeerd. ghor@vnog.nl secretariaat@ghor.gelderland-zuid.nl LEIDRAAD

Nadere informatie

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN

BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN BELEIDSBEGROTING 2014 RAV BRABANT MWN INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 2 1 BELEID... 3 1.1 Activiteiten en doelstellingen... 3 1.2 Beleidsthema s... 3 2 PRODUCTEN... 5 2.1 Meldkamer Brabant-Noord...

Nadere informatie

Landelijk Beleidskader OTO

Landelijk Beleidskader OTO Landelijk Beleidskader OTO INHOUDSOPGAVE MANAGEMENTSAMENVATTING 0 Managementsamenvatting 0. MANAGEMENTSAMENVATTING 3 Het landelijk beleidskader OTO is op 19 juni 2012 door de OTO-Stuurgroep, het OTO-Platform

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in. Nieuws Special: Acute zorg juiste zorg, juiste plaats, juiste tijd?!

Beweging. Natuurlijk in. Nieuws Special: Acute zorg juiste zorg, juiste plaats, juiste tijd?! Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen

JAARVERSLAG 2006. Doktersdiensten Groningen JAARVERSLAG 2006 Doktersdiensten Groningen Groningen, maart 2007 1 Inhoud Voorwoord Algemeen - Visie - Structuur - Bestuur Intern - Financiën - Personeel en organisatie - Huisvesting posten - Automatisering

Nadere informatie

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009

Concept Begroting. Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 Concept Begroting Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 2009 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 3 BELEIDSBEGROTING 2. Programmaplan 4 2.1 Veiligheidsbureau 5 2.2 GHOR 8 2.3 RBZW: Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Nadere informatie

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV

ACUUT NAAR BETER. Eindrapportage. September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV ACUUT NAAR BETER VERBETERING ACUTE ZORG BUITEN KANTOORUREN IN GRONINGEN Eindrapportage September 2007 dr. C.P. van Linschoten en drs. W. Betten ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV Inhoud Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Samen bouwen aan veiligheid Begroting

Samen bouwen aan veiligheid Begroting Samen bouwen aan veiligheid Voorwoord Inleiding 1 Ontwerpbegroting 2 3 Meerjarenperspectief 4 Risicoparagraaf 5 Weerstandsvermogen Bijlagen Deze begroting is een uitgave van de Hulpverleningsdienst Drenthe.

Nadere informatie

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG

MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG MEDISCHMANAGER AMBULANCEZORG Functieprofiel van de Medisch Manager Ambulancezorg in de RegionaleAmbulanceVoorziening Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling &Advies drs. K.Brouwer S.O.J.Palmelaan197 9728VJ Groningen

Nadere informatie

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007

Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen e.o. Kwaliteitsjaarverslag 2007 Kwaliteitsjaarverslag 2007 Inhoud 1 Voorwoord... 5 2 Missie en visie... 7 2.1 Acute huisartsgeneeskundige zorg... 7 2.2 Kwaliteit...

Nadere informatie

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf.

Geachte lezer, Met vriendelijke groet, Johan van der Heide, voorzitter Raad van Bestuur Marcel Schenkels, voorzitter Medische Staf. Geachte lezer, Hierbij presenteren wij met trots het ziekenhuisbeleidskader en het medisch beleidsplan 2012-2016. Afgelopen jaar is binnen verschillende geledingen van ziekenhuis Bernhoven met veel aandacht

Nadere informatie

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010

Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 MET ZIEL EN ZAKELIJKHEID Jaarverslag PsyQ Beheer BV 2010 Vastgesteld door directie PsyQ Beheer B.V. d.d. 18 mei 2011 Goedgekeurd door AVA PsyQ Beheer B.V. d.d. 24 juni 2011 PsyQ Beheer BV bestuurt de PsyQ-vestigingen

Nadere informatie

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58

Begroting 2014. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Begroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 1 / 58 Kerngegevens Naam: Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Bezoekadres: World Port Center

Nadere informatie

Ambulances in-zicht 2012

Ambulances in-zicht 2012 Ambulances in-zicht 2012 Colofon Voorwoord Ambulancezorg Nederland Veerallee 68 Postbus 489, 8000 AL Zwolle telefoon: 038 422 57 72 info@ambulancezorg.nl www.ambulancezorg.nl Tekst Ambulancezorg Nederland,

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura

Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maatschappelijk verslag 2012 GroenekruisDomicura Maastricht, 21 mei 2013 Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 2 1. Uitgangspunten verslag 3 2. Profiel organisatie 3 2.1 Structuur 3 2.2. Kerngegevens 4 2.2.1 Kernactiviteiten

Nadere informatie