1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland...4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland...4"

Transcriptie

1 REGIONAAL AMBULANCE PLAN RAV ZEELAND

2 Inhoudsopgave: 1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland Inleiding Missie Werkingsgebied Werkingsperiode Opstellers RAP Verantwoorde Ambulancezorg De patiënt centraal Wet- en Regelgeving Klachtenregeling Communicatie over en weer Doel Ambulancezorg A1-ritten A2 ritten B-ritten Voorwaardescheppende ritten Niveau Ambulancezorg Klanttevredenheid Organisatie van Regionale Ambulance Voorziening Zeeland Totstandkoming Managementstructuur Medische verantwoordelijkheid Organisatiestructuur Inkoopbeleid Stafbureau De Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Functies MKA Norm en Registratie Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR) Uitgangspunten Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) GHOR-activiteiten van de Regionale Ambulance Voorziening Zeeland Traumazorg

3 6. De keten van zorg Samenwerking in de hulpverleningsketen Spreiding, Paraatheid en Beschikbaarheid Inleiding Reactie Gedeputeerde Staten Reactie Gedeputeerde Staten Paraatheid ten behoeve van opgeschaalde situaties Toegang en bereikbaarheid Kwaliteitszorg en Certificering Algemeen MKA De ambulancediensten Opleidingsbeleid Medische deskundigheid en verantwoordelijkheid ICT beleid Algemeen Bedrijfsvoering Overige ontwikkelingen Prestaties...43 Bijlage 1 Bijlage 2 Regionaal Overleg Acute Zorgketen...45 Reactie Gedeputeerde Staten op spreiding en beschikbaarheid

4 1. Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland 1.1 Inleiding Ambulancezorg is in deze tijd, waar veiligheid en zorg veel aandacht krijgen, van groot belang voor alle burgers en het bestuur. Burgers en bestuurders van de regio Zeeland moeten er zeker van zijn dat na melding van een incident adequate en goed geïndiceerde hulp geleverd kan worden. In de nieuwe Wet Ambulancezorg wordt geregeld dat het bestuur van de Regio de eisen vaststelt waaraan de vergunninghouder voor ambulancezorg moet voldoen ten aanzien van de meldkamer en de voorbereiding en het daadwerkelijk optreden in het kader van de geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen. Daarnaast is een goede afstemming vereist met Politie en Brandweer. De deelnemers binnen de RAV Zeeland zijn: Connexxion Ambulancezorg ZorgSaam Ambulance MKA-Zeeland Met dit Regionaal Ambulance Plan (hierna te noemen RAP) wordt uitvoering gegeven aan een goede borging en kwaliteit van de ambulancezorg en de meldkamer in de keten van spoedmedische hulpverlening, grootschalige incidenten en rampen. De doelstelling van dit RAP is tweeledig: Financiers, ketenpartners, bestuurders en medewerkers inzicht verschaffen in toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot ambulancezorg en meldkamer, door middel van het formuleren van een duidelijke toekomstvisie; Concrete acties om meldkamer- en ambulancezorg te verbeteren, waarvoor draagvlak nodig is van medewerkers, bestuurders, zorgverzekeraars en ketenpartners. Het primaire uitgangspunt voor dit RAP is de potentiële patiënt, die als klant wordt aangemerkt en de zorgverzekeraars, die als financiers worden aangemerkt. De overige partijen zoals lokale en regionale overheden, verloskundigen, patiëntenorganisaties, huisartsen, ziekenhuizen en het Klaverblad Zeeland worden beschouwd als belanghebbenden. 4

5 Alles is gericht op het verbeteren van de zorg voor de patiënt. Door goede voorwaarden te scheppen wordt deze zorg optimaal verleend. Goede zorg kan echter niet zonder de persoonlijke inzet van alle medewerkers. In het handelen zal de persoonlijke aandacht van de medewerkers voor de patiënt en andere betrokkenen verweven moeten zijn. Het management van de RAV Zeeland is zich ervan bewust dat de medewerkers een belangrijke rol hebben gespeeld bij de totstandkoming van dit RAP. Enerzijds door middel van kritisch meedenken en anderzijds vanuit het dagelijkse werk, zijn belangrijke impulsen gegeven tot veranderingen en verbeteringen. Ambulancezorg in de veiligheidsregio Zeeland is de afgelopen jaren zowel provinciaal als landelijk onderwerp van discussie, zorg en aandacht geweest. Op 16 maart 2009 is de RAVZ overgenomen door Connexxion Ambulancezorg en is verder gegaan onder de naam Connexxion Ambulancezorg Zeeland. Zij bezit de vergunning voor het ambulancevervoer in Noord- en Midden Zeeland. Zeeuws-Vlaanderen wordt bediend door de Ambulancedienst van ZorgSaam Zeeuws- Vlaanderen, die de vergunning voor het ambulancevervoer in dit gebied bezit. In het voorliggende Regionaal Ambulance Plan Zeeland geeft de RAV Zeeland richting aan het beleid en de ontwikkeling die de RAV Zeeland de komende jaren door moet maken. Dit RAP Zeeland is een vervolg op het voorgaande RAP Zeeland wat een werkingsduur had tot 1 januari Het Regionale Ambulance Plan handelt vooral over de (gewenste) ontwikkeling van de ambulancezorg. Echter, ambulancezorg is een essentieel onderdeel van de Spoed Eisende Medische Hulpketen. Conform haar missie, wil de RAV Zeeland in deze keten een pro-actieve rol spelen in het belang van de patiënt. De zorg in de SMH-keten wordt, naast de ambulancediensten, geleverd door of vanwege huisartsen, ziekenhuizen (traumacentra bijvoorbeeld in de vorm van mobiele medische teams) en de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) in de zin van de opgeschaalde SMH keten. De RAV Zeeland streeft naar het vinden van antwoorden op de verschillende problemen en knelpunten die zich manifesteren in de extramurale SMH keten in Zeeland. Dit betekent dat gekeken moet worden wat binnen de veiligheidsregio Zeeland het beste is wat de patiënt (de bevolking) geboden kan worden binnen de bestaande mogelijkheden en beschikbare financiële kaders. 1.2 Missie Algemeen; Voor het formuleren van een visie en missie worden niet de wetgeving, noch de structuren als vertrekpunt genomen, maar wordt de patiënt als uitgangspunt beschouwd. Kijkend vanuit de patiënt is ambulancezorg te beschouwen als gezondheidszorg. Om te zorgen dat de patiënt in de dagelijkse praktijk goed wordt geholpen is het van belang dat de totale keten goed werkt. Daarin gaat het om de volgende schakels: melding, meldkamer, ambulance, ziekenhuis, eventueel academisch centrum en ook 5

6 huisartsenpost, huisartsen, etc. Deze schakels moeten goed op elkaar zijn afgestemd: o.a. qua timing, protocollen, opleiding en verantwoordelijkheden. Om deze reden worden al deze witte schakels voor hun normale dienstverlening betaald door dezelfde financier: de zorgverzekeraars. In het Regionaal Ambulanceplan staat de te leveren zorg aan de patiënt dus centraal. Het Regionaal Ambulance Plan is gericht op het realiseren van optimale kwaliteit en efficiëntie van de regionale ambulancezorg. Visie Verantwoorde Ambulancezorg De landelijke definitie luidt: De zorg die in opdracht van de MKA beroeps- of bedrijfsmatig wordt verleend om een zieke of gewonde binnen het kader van zijn of haar aandoening letselhulp te verlenen en eventueel per ambulance te vervoeren met inachtneming van datgene wat op grond van algemeen beschikbare medische- en verpleegkundige kennis noodzakelijk is. Missie en visie RAV Zeeland Niet reageren, maar creëren Vanuit deze visie wordt gewerkt aan de ambitie als de meest vooruitstrevende en grensverleggende ambulancezorgverlener binnen Nederland. Daarom is het belangrijk om continu te zoeken naar vernieuwende wegen om gestelde doelen te bereiken. Kwalitatief hoogwaardige zorg leveren tegen een verantwoorde prijs Concreet betekent dit dat wij de best mogelijke ambulancezorg willen bieden binnen de zorgketen. Daarom wordt continu gewerkt aan verbetering van de reguliere dienstverlening door scholing, het gebruik van een modern voertuigenpark en een efficiënte inzet van mensen en materieel Grensverleggende techniek Gewerkt wordt aan grensverleggende technieken. Zo hebben we als voorbeeld de administratieve processen kwalitatief verbeterd en efficiënter gemaakt. Administratieve processen nemen veel tijd in beslag. Tijd, die wij liever aan onze patiënten besteden. Daarom gaat de RAV Zeeland werken met het digitale ritformulier. Het systeem biedt oplossing aan efficiency bij verslaglegging en is uitwisselbaar met gegevens van andere ketenpartners. Zo wordt ambulancezorg de best mogelijke zorg, afgestemd op de zorgvraag van de individuele patiënt. Actieve schakel in acute zorg Ambulancezorg beweegt zich tussen de schakels van de acute zorgketen. Elke seconde telt en dat vraagt een optimale doorgeleiding van patiënten. Het teamwerk begint in de meldkamer en gaat door tot de overdracht in 6

7 het ziekenhuis. Bij grote rampen en ongelukken speelt meer dan het inzetten van ambulances: wij hebben dan - samen met de Veiligheidsregio Zeeland- een belangrijke coördinerende rol in het organiseren van hulp. 1.3 Werkingsgebied De regio Zeeland heeft een oppervlakte van km2 en omvat 13 eilanden. De regio kenmerkt zich door veel bruggen, dammen, kanalen, havens, en twee tunnels (Westerscheldetunnel en de Vlaketunnel). Zeeland heeft relatief weinig inwoners (ca ) maar tegelijkertijd een relatief hoog risicoprofiel met de kerncentrale, het scheepvaartverkeer van en naar Antwerpen, de Oosterscheldekering, de chemische industrie in het Sloegebied en de Westerscheldetunnel. Tevens trekt Zeeland jaarlijks grote aantallen toeristen aan, waardoor het inwonertal in het hoogseizoen verdriedubbelt. Het verzorgingsgebied Zeeland wordt gedekt door Connexxion Ambulancezorg en ZorgSaam Ambulance. Standplaatsen Burgh-Haamstede Zierikzee Goes Kapelle / Vierwegen Middelburg Oostkapelle Poortvliet Rilland Wissekerke/Geersdijk Hulst Oostburg Terneuzen De eerste negen standplaatsen vallen onder Connexxion Ambulancezorg en de laatste drie onder Zorgsaam Ambulance. 7

8 Voertuigenpark In de regio Zeeland behoren zestien parate ambulances tot het wagenpark van Connexxion Ambulancezorg. Deze ambulances betreffen tien ambulances van het type Volkswagen T5, vier Chevrolet LPI en twee Mercedes Benz Visser 3 voertuigen. Daarnaast rijden er drie piketauto s en 2 OVDG voertuigen. Tot slot beschikt Connexxion Ambulancezorg Zeeland over een motor ambulance, type BMW R1150 RT en een rapid responder auto. Zorgsaam Ambulance heeft van maandag tot en met vrijdag 7 parate ambulances en in het weekend 4 parate ambulances. De voertuigen zijn van het type Chevrolet GMT 610 en Mercedes Benz. 1.4 Werkingsperiode Beleidsontwikkeling is een dynamisch proces, een voortdurende aanpassing aan de veranderende ontwikkelingen in de maatschappij en de eigen sector. Uitgaande van het gegeven dat aanpassingen in het RAP mogelijk zijn, wordt de geldigheidsduur voor het voorliggende RAP gesteld op 4 jaar. De looptijd van het voorliggende RAP loopt dus van Op de vraag waar de RAV Zeeland denkt te staan in 2012, kan een beleidsmatig antwoord worden geformuleerd. De precieze uitwerking krijgt tot 2012 vorm. Dit RAP is een strategisch beleidsdocument met voornemens waarmee we willen inspelen op een aantal ontwikkelingen; kwaliteitszorg ICT bedrijfsvoering paraatheid, spreiding en beschikbaarheid ritdifferentiatie zorginhoudelijke ontwikkelingen wijzigingen in wet en regelgeving; ketenpartners organisatiestructuur opleidingsbeleid first responder 1.5 Opstellers RAP De opstellers van het RAP zijn primair de deelnemers binnen de RAV Zeeland. Door de intensieve contacten die bestaan met onze ketenpartners en onder meer de regionale brandweer en de geneeskundige inspectie zijn hun wensen en opvattingen mede voeding geweest voor dit RAP. 8

9 Nadat het concept RAP Zeeland door de RAV Zeeland is vastgesteld wordt het voorliggende RAP ter info voorgelegd aan: de zorgverzekeraars; het bestuur Veiligheidsregio Zeeland; Gedeputeerde Staten van de Provincie Zeeland; Cliëntenraden; Ondernemingsraden; Huisartsen; Ziekenhuizen; Klaverblad Zeeland. waarna deze bestuurlijk door Gedeputeerde Staten kan worden vastgesteld. 9

10 2. Verantwoorde Ambulancezorg 2.1 De patiënt centraal De RAV Zeeland stelt de patiënt centraal. De aangeboden ambulancezorg moet dan ook aansluiten bij de gerechtvaardigde wensen van de patiënt. Kwaliteit van zorg wordt bezien vanuit het belang van de totale bevolking van de provincie Zeeland. Het individuele belang kan hierbij ondergeschikt zijn aan het algemene belang, bijv. wachten van een patiënt voor interklinisch vervoer in verband met beschikbaar houden van ambulances voor acute zorg. Naar de organisatie toe wordt de patiënt op verschillende manieren vertegenwoordigd. Naast de individuele burger zijn dit o.a. de zorgverzekeraars, die namens hun verzekerden met de RAV Zeeland contracten afsluiten en organisaties van patiëntenverenigingen. Binnen de Zeeuwse regio is de patiëntenvereniging Het Klaverblad actief. Met behulp van deze patiëntenvereniging is de cliëntenraad van Connexxion Ambulancezorg RAV Zeeland actief. Voor de ambulancedienst van de Stichting ZorgSaam is de eigen cliëntenraad actief. De beide cliëntenraden werken onder de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraden kunnen daadwerkelijk invloed uitoefenen op het gevoerde beleid. 2.2 Wet- en Regelgeving De ambulancediensten en meldkamers hebben te maken met zeer specifieke eisen uit wet- en regelgeving. Geldende bepalingen komen voornamelijk voort uit; De Wet ambulancevervoer (m.i.v : Wet Ambulancezorg); De Wet tarieven gezondheidszorg; De Wet toelating zorginstellingen; De Wet marktordening gezondheidszorg; De Wet beroepen individuele gezondheidszorg; De Kwaliteitswet zorginstellingen; De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst; De Wet geneeskundige hulp bij ongevallen en rampen; De Wet klachtrecht cliënten zorgsector; Het medisch- en verpleegkundig tuchtrecht. 10

11 De eisen hebben betrekking op de bevoegd- en bekwaamheid op grond van diploma s en periodieke bij- en nascholing. De medische eindverantwoordelijkheid voor de werkzaamheden van de ambulancemedewerkers en centralisten berust bij de medisch manager. De bewaking van beleid- en wetswijzigingen berust bij de bestuurder van de RAV en de kwaliteitsmedewerker. Relevante wet- en regelgeving wordt gemonitord door AZN. Arbeidsrechtelijke wetgeving, zoals de Arbeidsomstandighedenwet, wordt hierin buiten beschouwing gelaten. 2.3 Klachtenregeling De RAV Zeeland kent een klachtenregeling. Connexxion Ambulancezorg en de MKA Zeeland hebben nagenoeg dezelfde regeling. ZorgSaam Ambulance sluit aan bij de klachtenregeling van de Stichting ZorgSaam. Los hiervan staat het een klager vrij zijn of haar klacht in te dienen bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg en overige instanties. 2.4 Communicatie over en weer De patiënt kan, direct of via de cliëntenraad van de afzonderlijke ambulancediensten of vertegenwoordigende organisaties, zijn/haar stem laten horen over de zorgverlening. Daarnaast hanteren de partners binnen de RAV het instrument van het klanttevredenheidsonderzoek, waarin rechtstreeks de mening van de individuele patiënt en/of diens verzorger doorklinkt. De partners in de RAV werken mee aan voorlichting en informatie. 2.5 Doel Ambulancezorg Hoofddoel van ambulancezorg is het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt. De ambulancezorg is gericht op het voorkomen van mortaliteit van patiënten, moet de morbiditeit van patiënten gunstig beïnvloeden en dient de patiënten optimaal te vervoeren naar zorginstellingen waar adequate vervolgbehandeling kan plaatsvinden. Hierbij is een ambulancerit het geheel der werkzaamheden van een vervoerder, dat wordt uitgevoerd naar aanleiding van een opdracht van een MKA. Hieruit volgt dat de MKA primair verantwoordelijk is voor de toewijzing van de urgentieklasse aan de ritopdracht. Dit betekent dat de centralist in samenspraak met de huisarts, ambulanceverpleegkundige en/of aanvrager ter plaatse op basis van de aard en de inhoud van de melding en de algemene toestand van de patiënt een beslissing neemt over de toe te kennen urgentieklasse. De beschikbaarheid van ambulancezorg wordt door de RAV gewaarborgd door middel van een voorwaardescheppend beleid (zie paragraaf 2.9), dynamisch ambulancemanagement. 11

12 2.6 A1-ritten A1-ritten zijn van toepassing op meldingen inzake acuut gevaar voor het leven of de gezondheid van de patiënt, inclusief meldingen waarbij dit gevaar niet kan worden uitgesloten. Dit laatste kan door de arts/ambulanceverpleegkundige ter plaatse worden beoordeeld. Het betreffen hierbij, onder andere, meldingen van ongevallen en ziektegevallen waarbij sprake is van acute of dreigende stoornissen in ademhaling, bloedsomloop en/of bewustzijn. Tot deze A1-urgentieklasse behoren: alle ongevallen (verkeers- en bedrijfsongevallen, ongevallen thuis en in openbare gebouwen); alle steek- en schotwonden en andere gevolgen van agressiviteit; alle bewusteloze patiënten (t.g.v. vergiftigingen, stofwisselingsstoornissen en/of hersenaandoeningen, etc.); alle onwelwordingen; patiënten met ademhalingsmoeilijkheden; patiënten met acute onstabiele cardiale problematiek; patiënten in (dreigende) shock (t.g.v. bloedingen, beknellingen, etc.); gecompliceerde partussen; acuut coronair syndroom; acute psychiatrie met ernstig gevaar voor patiënt of anderen. Als uitgangspunt is gesteld dat een ambulance binnen 15 minuten vanaf de melding bij de MKA op de plek arriveert waar het spoedeisende ziektegeval of het spoedeisend ongeval zich heeft voorgedaan (A1-ritten). Het halen van de 15 minuten norm is sterk afhankelijk van het aantal beschikbare ambulances en de geografische omstandigheden van de regio. In verstedelijkte gebieden is de kans op het voldoen aan de 15 minuten norm hoger dan in uitgestrekte, landelijke en dunbevolkte gebieden. Zorgverzekeraars en ambulancediensten hebben in het verleden de verwachting afgesproken dat 92% van de A1 ritten binnen 15 minuten na de melding ter plaatse zijn. Berekeningen wijzen uit dat in 2008 de overschrijding van de A1 norm in Zeeland 14,6% was. Dit houdt eveneens in dat 84,6% van het A-1 vervoer aan de norm van 15 minuten voldeed. Volgend op bovenstaand overschrijdingspercentage hebben de partijen binnen de RAV Zeeland het initiatief genomen tot het opstellen van een plan van aanpak, in samenwerking met de zorgverzekeraars, waarmee de overschrijdingen kunnen worden teruggedrongen en de oorzaken kunnen worden aangepakt. Met de te treffen maatregelen wordt een afname van 39% of meer verwacht, wat de overschrijding zal terugbrengen naar 9% of lager. Zie verder: Hoofdstuk 7 Spreiding, Paraatheid en Bereikbaarheid. 12

13 2.7 A2 ritten Onder de A2 klasse vallen meldingen waaruit duidelijk blijkt dat er geen sprake is van direct levensgevaar, maar waarbij het vervoer zo spoedig mogelijk dient te worden uitgevoerd. Tot deze A2-urgentieklasse behoren: acute chirurgie zoals; acute appendicitis, acute cholecystitis, nier- en galsteenkolieken, acute perifere vaatafsluitingen; acute gynaecologie zoals; abortus imminens, acute salpingitis; acute psychiatrie waarbij een In Bewaring Stelling (IBS) of (voorlopige) Rechterlijke Machtiging (RM) is afgegeven; babycouveuse vervoer zonder complicaties; vervoer t.b.v. partus; chronisch zieken waarvan de toestand op korte termijn dreigt te verslechteren. De landelijke norm voor A2-vervoer is 30 minuten. Binnen Zeeland wordt aan deze norm voldaan. 2.8 B-ritten Onder de B-ritten valt al het overig vervoer. Tot de B-urgentieklasse behoren: het normale interklinische- en poliklinische vervoer (tijdgebonden afspraken) en het opname en ontslag vervoer welke niet urgent zijn in verband met de gezondheidstoestand van de patiënt en waarbij enig uitstel geen negatieve gevolgen zal hebben. Ten aanzien van het besteld vervoer (ritten zonder spoedeisend karakter, waarbij van tevoren tijdstip en plaats worden overeengekomen) stelt Connexxion Ambulancezorg / ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland zich ten doel te arriveren op de tijd en de plaats die met patiënt of de aanvrager is afgesproken. Voor zover dit niet mogelijk is, wordt de patiënt, aanvrager of ontvangende instantie daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, zodat het ongemak voor de patiënt zoveel mogelijk wordt beperkt. Verder wordt er gestart met een B-ambulance of een Basic Life Support Ambulance. Deze ambulance wordt specifiek ingezet voor B-ritten. Door de differentiatie van vervoer binnen de ambulancezorg in de regio Zeeland kunnen de responstijden van A1 en A2 ritten positief beïnvloed worden. 2.9 Voorwaardescheppende ritten De bestaande standplaatsen zijn zo gesitueerd (gekozen) dat redelijkerwijs aan de 15 minuten norm kan worden voldaan. Voorwaarde hierbij is dat alle standplaatsen beschikken over een parate ambulance. Door inzet van de beschikbare ambulance komt het voor dat er soms geen ambulance op de standplaats of in de verzorgingsregio beschikbaar is. In deze situatie zal de MKA door het uitgeven van voorwaardescheppende 13

14 ritten aan ambulances van andere standplaatsen de ambulances zo plaatsen, dat de regio weer zo goed mogelijk wordt afgedekt. (dynamisch ambulancemanagement) 2.10 Niveau Ambulancezorg De werkzaamheden van de zorgverleners en het niveau van deze zorg zijn onder andere omschreven in het geldende landelijk protocol ambulancezorg en landelijke standaard meldkamer ambulancezorg Deze protocollen, die regelmatig worden geactualiseerd, vormen de basis voor de uitvoering van de ambulancezorg in de Regionale Ambulance Voorziening Zeeland Klanttevredenheid In hoeverre zijn onze klanten tevreden over onze dienstverlening? Om dit in beeld te brengen worden zowel patiënten als ketenpartners benaderd om mee te werken aan tevredenheidsonderzoeken. Patiënten bijzonder tevreden De patiënt is de meest waardevolle en directe bron van informatie. Elk contact tussen patiënt en medewerker levert informatie op, mogelijkheden om over de verwachtingen te praten en de kwaliteit te verbeteren. Immers de patiënt bepaalt de mate van tevredenheid over de ontvangen ambulancezorg. Connexxion Ambulancezorg / ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland voert elke twee jaar een patiënttevredenheidonderzoek uit. Uit voorgaande onderzoeken blijkt dat patiënten vaak bijzonder tevreden zijn over de geleverde zorg Mening patiënten vaker meten Vanaf heden zal Connexxion Ambulancezorg / ZorgSaam Ambulance zijnde RAV Zeeland vaker meerdere kleine onderzoeken in een kortere tijd uitvoeren. Zo kunnen wij nog beter de kwaliteit van de ambulancezorg structureel monitoren en het effect van nieuwe ontwikkelingen, zoals de inzet van de rapid responder, meten. 14

15 3 Organisatie van Regionale Ambulance Voorziening Zeeland 3.1 Totstandkoming Op 16 maart 2009 is de Regionale Ambulance Voorziening Zeeland overgegaan naar Connexxion Ambulancezorg RAV Zeeland. De RAV Zeeland draait om de patiënt en de best mogelijke acute en vraaggestuurde zorg. Tijdens het passeren van een ambulance met zwaailicht en sirene staan de mensen meestal even stil. Een levensbedreigende situatie vraagt snel om professionele hulp op de juiste plek. Dat biedt RAV Zeeland. Een dynamische organisatie binnen de acute zorgketen. Professioneel met passie. Professionele passie De RAV Zeeland levert (acute) zorg in heel verschillende omstandigheden. In deze zorg gaat het niet alleen om professionele hulpverleners en technisch goed uitgeruste wagens, achteraf blijkt soms geruststelling en het geven van een veiligheidsgevoel in bepaalde situaties ook al voldoende. Ambitie Onze ambitie is de meest vooruitstrevende en grensverleggende ambulancezorg verlener binnen Nederland te zijn. Het werken met professionals en vernieuwende technologieën binnen een open en slagvaardige bedrijfscultuur kenmerkt onze organisatie. Connexxion Ambulancezorg maakt deel uit van Connexxion Taxi Services, Tours en Ambulancezorg. Op haar beurt maakt deze divisie weer onderdeel uit van Connexxion Holding. Connexxion Ambulance is echter conform WTZI op afstand gezet van CTS middels een eigen Raad van Toezicht en is financieel transparant (Zorginstelling). Connexxion Openbaar Vervoer Taxi, Tours en Ambulancezorg Techno Service Nederland Taxi Services Tours Connexxion Ambulancezorg regio Kennemerland regio NOG Regio Zeeland Bestaand uit Connexxion Ambulancezorg, ZorgSaam Ambulance en Meldkamer Ambulancezorg 15

16 Connexxion Ambulancezorg is werkzaam in vier regio s: Noord Holland Noord (NHN) Zuid-Kennemerland (Ken) Noord en Oost Gelderland (NOG) Zeeland Connexxion Ambulancezorg is de grootste zelfstandige ambulance organisatie van Nederland. ZorgSaam Ambulance heeft vertrouwen in haar partner om de gezamenlijke ambities waar te kunnen maken. Klantgericht De klant wordt in onze organisatie centraal gezet. Bij het verbeteren van zorg betrekken wij de klant. Dit gebeurd via de cliëntenraad en het Klaverblad. Een nieuwe werkwijze of een hoogwaardige technologie heeft alleen nut wanneer deze bijdraagt aan betere zorg, kortom wanneer het klantwaarde toevoegt. Daarom toetsen wij continu of wij ons werk goed doen. Dat is onze plicht en daarover leggen wij verantwoording af. 3.2 Managementstructuur Verantwoordelijkheden en bevoegdheden; bestuurder; De bestuurder is eindverantwoordelijk voor de ambulancezorg binnen de RAV Zeeland en verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling van de RAV, het kwaliteitsbeleid, de operationalisering van de beleidsdoelstellingen en het beheer en mandatering van de aan de RAV ter beschikking gestelde middelen (budget). Hierbij bewaakt de bestuurder de belangen van de RAV samen met collega bestuurders MKA en ZorgSaam vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg Zeeland. Operationeel Manager; De operationeel manager Connexxion Ambulancezorg is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering, de inzet en het gebruik van de middelen en funkties en het uitvoeren van personeelsbeleid en -beheer. Operationele hoofden; 16

17 De operationele hoofden zijn verantwoordelijk voor de hen toegewezen clusters. Zij leggen verantwoording af aan de operationeel manager. Business Controller, De controller houdt toezicht op de financiële administratie en geeft financiële informatie en adviezen aan directie en management en bereidt met hen het financiële beleid voor. Daarnaast draagt de controller zorg voor de planning & control cyclus, periodieke financiële rapportages, investeringsanalyses, interne kostenverrekeningen, begroting, maandrapportages en jaarrekening. Bestuurlijk overleg, 4 keer per jaar bestuurlijk overleg tussen Veiligheidsregio/MKA, Connexxion Ambulancezorg, ZorgSaam om bestuurlijke coherentie te realiseren. Besluitvorming, Besluitvorming rondom het voorgenomen beleid met betrekking tot het specifieke taakveld vindt plaats in het Managementteam overleg en wordt uiteindelijk inhoud en vorm gegeven binnen de regio. Het managementteam overleg vindt twee keer per maand plaats. 3.3 Medische verantwoordelijkheid De medisch manager is verantwoordelijk voor de medisch-inhoudelijke aspecten van de RAV en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de geprotocolleerde handelingen van de binnen de RAV werkzame professionals. Hij vergewist zich ervan dat een medewerker bekwaam is en geeft dan een bekwaamheidsverklaring af. Kerntaken van de medisch manager zijn het bewaken en toetsen van opleiding en deskundigheidsbevordering, evaluatie van handelen van centralisten en medische aspecten van de klachtenbehandeling. Tevens adviseert de medisch manager het management van de RAV inzake alle medische aangelegenheden. Terzake heeft de medisch manager contacten met de ketenpartners en de inspectie voor de Gezondheidszorg. 3.4 Organisatiestructuur Kaders De volgende kaders zijn voor de RAV Zeeland van toepassing; Er wordt gestreefd naar uitvoering en realisering van ambulancezorg binnen het NZA-budget; 17

18 Binnen het budget wordt conform de wettelijke voorschriften gewerkt, vindt analyse plaats van responsetijden en volgen er maatregelen om het aantal overschrijdingen terug te brengen; Er worden paraatheidsroosters gemaakt op basis van en binnen de wettelijke en vastgelegde mogelijke varianten, te weten; a. paraatheid b. aanwezigheidsdiensten; Er dient een goede relatie tussen de ambulancezorg en de GHOR te bestaan. Belangrijk blijft het om regelmatig de dienstverleningsovereenkomsten tussen beide partijen te evalueren en te optimaliseren. Met de zorgverzekeraars is overeengekomen dat de afgesproken prestaties als belangrijk kader worden gezien. Belangrijk is een heldere en betrouwbare informatievoorziening waaruit prestaties kunnen worden afgeleid. Meldkamer Ambulancezorg (MKA) De MKA neemt een centrale plaats in de ambulancezorg in en verschaft toegang tot de (spoedeisende) gezondheidszorg. Zie verder hoofdstuk 4. Samenwerking in de hulpverleningsketen Om kwalitatief optimale patiëntgeoriënteerde zorg te verlenen is integratie van alle activiteiten in de zorgketen en een juiste attitude van groot belang. Zie verder hoofdstuk 6 Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen De term GHOR staat eigenlijk voor de gehele keten van geneeskundige hulpverlening, met andere woorden, het gehele proces van de spoedeisende medische hulpverlening onder grootschalige omstandigheden. Zie verder hoofdstuk 5. Kwaliteit RAV Zeeland is in overeenstemming met de Kwaliteitswet zorginstellingen zelf verantwoordelijk voor het aantoonbaar maken en borgen van alle processen (primair, sturing en ondersteuning) ten behoeve van de kwaliteit van zorg. De RAV Zeeland hanteert een kwaliteitssysteem. Het HKZ-schema tezamen met ISO 9000 voor Ambulancezorg en MKA zijn leidend voor de certificering van het RAV-kwaliteitsmanagementsysteem. 18

19 Binnen de RAV Zeeland zijn de ambulancediensten HKZ-gecertificeerd, evenals de MKA. Met het hanteren van gecertificeerde kwaliteitssystemen positioneert de RAV zich als een zorgverlener die haar maatschappelijk taak en functie serieus neemt. In het belang van de patiëntgerichte verantwoorde zorg, zijn procedures beschreven en geïmplementeerd welke het resultaat van de ambulancezorg positief beïnvloeden. Voor het kwaliteitsmanagement systeem worden onderdelen constant onderhouden en verder ontwikkeld. In het elektronisch beheerde kwaliteitshandboek zijn procesbeschrijvingen (procedures en werkinstructies) opgenomen en toegankelijk voor de medewerkers. Het primaire proces staat centraal in het handboek. Hierin zijn de voor de medewerkers belangrijke procedures en werkinstructies beschreven. De directie van de RAV is verantwoordelijk voor het kwaliteitsmanagementsysteem. In de directiebeoordelingen wordt de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem geanalyseerd en beoordeeld. Door middel van interne audits en een actieve verbetercyclus streeft de RAVZ een constante ontwikkeling en verbetering van het kwaliteitsmanagementsysteem na. De verleende zorg aan patiënten wordt steekproefsgewijs geëvalueerd en getoetst. Door het meten van prestatie-indicatoren, zoals rittijdoverschrijdingen wordt de ambulancezorgverlening continue bewaakt en bijgestuurd. Het kwaliteitsmanagementsysteem Ambulancezorg is een kritisch product omdat het behandelbeleid en het resultaat daarvan in belangrijke mate wordt bepaald door inschatting van de medewerkers. Daarbij is geen sprake van directe leiding of toezicht. In het kader van de Wet BIG is het diagnostisch- en therapeutisch handelen op bekwaamheid en geschiktheid geregeld. Zij handelen vanuit een functionele zelfstandigheid. Protocollen zijn hulpmiddelen om te kunnen komen tot een gestandaardiseerd eindproduct. Continue opleiding en training dragen bij tot het beheersen van deze protocollen en de daarbij behorende handelingen. De ontwikkeling en het bevorderen van de deskundigheid is nader uitgewerkt in een opleidingsplan. 3.5 Inkoopbeleid De ambulancediensten kennen een gezamenlijk inkoopbeleid. Het inkoopbeleid van de MKA is ondergebracht bij de Veiligheidsregio Zeeland. De actuele ontwikkelingen worden gevolgd. Op RAV-niveau zijn en/of wordt er gestreefd naar uniformering van het inkoopbeleid en - daar waar mogelijk en relevant - naar gezamenlijke inkoop van medische inventaris, verbandmiddelen, kledingpakketten, verbindingsmiddelen, (uitrusting en inrichting van) voertuigen en dergelijke. Deze uniformiteit levert een bijdrage aan het optimaliseren van de onderlinge uitwisselbaarheid van middelen en materialen en draagt bij aan kostenbeheersing, efficiënte besteding van het zorgbudget en het optimaliseren van verantwoorde zorg. 19

20 3.6 Stafbureau Het optimaliseren van de bedrijfsvoering wordt gerealiseerd door het stafbureau. Op het stafbureau zijn de volgende eenheden actief: administratie roosterbureau kwaliteitszorg opleidingen HRM 20

Ambulancezorg in Nederland

Ambulancezorg in Nederland Koos Reumer, 2 februari 2015 Ambulancezorg algemeen Vereniging Ambulancezorg Nederland Ontwikkelingen binnen ambulancezorg Jonge sector Wet ambulancevervoer 1973 Tijdelijke wet ambulancezorg 2013 Vereniging

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Ambulancezorg en ziekenvervoer

Ambulancezorg en ziekenvervoer Ambulancezorg en ziekenvervoer Inhoud Kort en bondig Ambulancezorg samengevat Terreinbeschrijving en organisatie Wat is ambulancezorg? Aanbod Hoe groot is het aanbod en neemt het toe of af? Zijn er regionale

Nadere informatie

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg

Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Referentielijst 2013 Nota Verantwoorde Ambulancezorg Hoofdstuk 1 Ambulancezorg; mobiele schakel in de (acute) zorgketen 1.1 Sectorrapport Ambulances-in-zicht 2011, artikel 4 en 6 Wet veiligheidsregio s

Nadere informatie

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV BIJLAGEN Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Bijlage 5 Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV Meerjarenraming Producten BEGROTING

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland

Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland Leidraad wijziging acuut zorgaanbod Midden-Nederland APRIL 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid

Nadere informatie

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0

LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 LEIDRAAD WIJZIGING ACUUT ZORGAANBOD 2.0 November 2015 1. Inleiding Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is het borgen en optimaliseren van de beschikbaarheid, de bereikbaarheid en

Nadere informatie

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013

Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 Procedure Wijziging Acute Zorgaanbod Brabant 20 juni 2013 De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi), welke 1 januari 2006 in werking is getreden, beoogt dat zorgaanbieders zelf verantwoordelijk worden voor

Nadere informatie

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg

Samenhang. GHOR Zuid-Holland Zuid. uw veiligheid, onze zorg Samenhang GHOR Zuid-Holland Zuid uw veiligheid, onze zorg De GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio) is belast met de coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening

Nadere informatie

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg

Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Bestuurlijke afspraken patiëntveiligheid ambulancezorg Ambulancezorg Nederland Nederlandse Vereniging van Medisch Managers Ambulancezorg V&VN Ambulancezorg Juni 2011 Inleiding In Nederland zijn 24 uur

Nadere informatie

Zorgkwaliteit als uitgangspunt

Zorgkwaliteit als uitgangspunt Zorgkwaliteit als uitgangspunt Toekomstvisie ROAZ ZWN Regionale afspraken op basis van draagvlak en mogelijkheden Naar regionale excellente acute zorg Vastgesteld: september 2011 VOORWOORD Het Voorbereidingsoverleg

Nadere informatie

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten

Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Grootschalige Geneeskundige Bijstand Geneeskundige hulpverlening bij grote incidenten Roel Kerkhoff Beleidsmedewerker GHOR Reggie Diets Regionaal Opleidingscoördinator RAV / Officier van Dienst Geneeskundig

Nadere informatie

Highlights Ambulances in-zicht 2011

Highlights Ambulances in-zicht 2011 Highlights Ambulances in-zicht 2011 Ambulancezorg Nederland brengt ieder jaar een sectorrapport uit waarmee breed inzicht geboden worden in de sector ambulancezorg. Het sectorrapport, Ambulances in-zicht,

Nadere informatie

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg

Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Regionale samenwerking in de triage in de acute (huisartsen)zorg Symposium Samen in de acute zorg 2016 14 maart 2016 Inhoud presentatie: Visie op spoed (huisartsen)zorg tijdens ANW-uren Dokterswacht Friesland

Nadere informatie

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz)

CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) CONVENANT met betrekking tot de implementatie van de Wet ambulancezorg (Waz) Partijen: De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dr. A. Klink, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger

Nadere informatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie

Samenwerken aan Zorgcoördinatie Samenwerken aan Zorgcoördinatie Springplankprojecten HAP+RAV Ambulancezorg Nederland InEen April 2017 Achtergrond Huisartsenposten en regionale ambulancevoorzieningen werken nauw samen. Om deze samenwerking

Nadere informatie

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises

Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Convenant inzake Opleiden, trainen en oefenen ter voorbereiding op rampen en crises Partijen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, handelend als bestuursorgaan en als vertegenwoordiger van

Nadere informatie

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer

BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer BESCHIKKING van het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie met betrekking tot het grensoverschrijdend spoedeisend ambulancevervoer Het Comité van Ministers van de Benelux Economische Unie,

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Strategisch document Ambulancezorg Nederland

Strategisch document Ambulancezorg Nederland Strategisch document Ambulancezorg Nederland 1 Inleiding: relevante ontwikkelingen 2 Missie en visie AZN 3 Kernfuncties: profiel en kerntaken AZN 4 Strategische agenda AZN vastgesteld: woensdag 23 mei

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 1 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod

REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle. procedure wijziging acute zorgaanbod REGIONAAL OVERLEG ACUTE ZORG regio Zwolle procedure wijziging acute zorgaanbod 1. Achtergrond Het doel van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) is het optimaliseren van de afstemming tussen de aanbieders

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen

Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Overeenkomst betreffende de samenwerking tussen Veiligheidsregio Zeeland & Ziekenhuis ZorgSaam & Ziekenhuis ADRZ. 2/10 Overeenkomst betreffendee de samenwerking tussen de Veiligheidsregio Zeeland en de

Nadere informatie

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN

Richtlijn Verantwoordelijkheid Ter Plaatse Regio ZWN Projectcode Versie 1.0 definitief Datum Januari 2012 Opstellers:: Robert Jan Houmes, medisch coordinator MMT Wim Thies, chief nurse MMT Mr Marie José Blondeau, jurist Erasmus MC Els van der Wallen, manager

Nadere informatie

Checklist voor controle (audit) NEN 4000

Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Rigaweg 26, 9723 TH Groningen T: (050) 54 45 112 // F: (050) 54 45 110 E: info@precare.nl // www.precare.nl Checklist voor controle (audit) NEN 4000 Nalooplijst hoofdstuk 4 Elementen in de beheersing van

Nadere informatie

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg

PICA Seminar Patiëntenlogistiek. Spreiding en bereikbaarheid acute zorg PICA Seminar Patiëntenlogistiek Spreiding en bereikbaarheid acute zorg 1 10 december 2012 Spreiding en bereikbaarheid acute zorg Acute zorg, vraag, aanbod, patiëntenstromen Bereikbaarheid SEH s Spreiding

Nadere informatie

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet.

De Inspecties stellen dat VTRR aan 18 van de 24 verwachtingen van het toetsingskader voldoet. Verbeterplan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. VTRR is een nieuwe organisatie die nog volop in ontwikkeling is. De wettelijke taken van VTRR, het oppakken van meldingen huiselijk geweld en kindermishandeling,

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 15 januari 2004 No: 5.4/260204 Onderwerp: Verordening brandveiligheid en hulpverlening De Raad van de gemeente Noordenveld; - gelet op artikel 1, tweede lid, en artikel 12 van de brandweerwet 1985 - gelet op artikel 8,

Nadere informatie

AGENDAPUNT 2015.02.16/08

AGENDAPUNT 2015.02.16/08 AGENDAPUNT 2015.02.16/08 Voorstel voor de vergadering van: het algemeen bestuur Datum vergadering: 16 februari 2015 Onderwerp: Portefeuillehouder: Indiener: AED Mevrouw mr. R.G. Westerlaken-Loos en de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Verordening brandveiligheid en hulpverlening Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio VUmc inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST

SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST SAMENWERKING IS DE BRUG NAAR DE TOEKOMST EEN VISIE OP SAMENWE RKING IN DE NACHT IN DE SPOEDZOR G Versie 2.1- maart 2015 1 1. Inleiding 1.1 Aanleiding LHV Kring Midden-Nederland, Primair Huisartsenposten

Nadere informatie

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner

CLIËNTENRAAD. Beleidsplan. Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode De cliënt als partner Beleidsplan Cliëntenraad Martini Ziekenhuis Periode 2012 2016 De cliënt als partner 1 Inleiding De cliënt als partner In de afgelopen beleidsperiode heeft er in het Martini Ziekenhuis een verandering van

Nadere informatie

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving

De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving De nieuwe GHOR Verantwoordelijkheden van de GHOR en de geneeskundige keten op basis van nieuwe wet- en regelgeving Waarom dit document? Op 1 oktober 2010 is de Wet Veiligheidsregio s (WVR) in werking getreden.

Nadere informatie

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg

: Verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg Functieomschrijving Organisatie Functiebenaming : RAV Brabant WMN : meldkamer ambulancezorg Datum van vaststelling : Kern/doel van de functie De verpleegkundig centralist meldkamer ambulancezorg draagt

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + RAV Stand van zaken per 1 april 2015 In het

Nadere informatie

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen.

Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Oefenen inzet ambulancezorg bij rampen en grootschalige ongevallen. Inleiding Het vermogen om zo goed mogelijk de gevolgen van rampen en grootschalige, zware ongevallen te bestrijden vergt van onder meer

Nadere informatie

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2?

Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Hoe voorspellend is MKA triage voor A1 en A2? Jan de Nooij 1 1 Jan de Nooij, arts MG, Medisch Manager Ambulancezorg, RAV en MKA Hollands Midden, Leiden. Contact: jdenooij@ravhm.nl Jan de Nooij: Hoe voorspellend

Nadere informatie

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen

Multidisciplinair Opleiden en Oefenen Toetsingskader en positiebepalingssystematiek (definitieve versie) Inhoudsopgave Inleiding. Verdeling in oordeel, hoofdonderwerpen, onderwerpen, hoofd- en subaspecten. Banden voor positiebepaling. Prestatieniveaus.

Nadere informatie

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland

Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan. voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan voor de regio s Noord-Holland en Flevoland Versie 3.0 : 21 juli 2017 Bekrachtigt : ROAZ 16 juni 2017 Auteurs Frank Berg Jan Filippo Corina de Groot Karin Meijer Arjan

Nadere informatie

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)

Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Convenant Ketenpartners Acute Zorg Regio AMC inzake het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Ter vaststelling op 19 juni 2015 Pre-ambule Het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) is een regionaal

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio Zuidwest-Nederland Reglement (versie 3.0, april 2014)

Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio Zuidwest-Nederland Reglement (versie 3.0, april 2014) Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Regio Zuidwest-Nederland Reglement (versie 3.0, april 2014) Artikel 1 - BEGRIPPEN EN OMSCHRIJVINGEN 1.1 Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) Het ROAZ is hét

Nadere informatie

Samen voor de beste zorg

Samen voor de beste zorg Samen voor de beste zorg Introductie TraumaNet AMC ondersteunt, stimuleert en faciliteert alle ketenpartners in de acute zorg met als doel om ervoor te zorgen dat de acute patiënt zo snel mogelijk de best

Nadere informatie

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND

STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND STAPPENPLAN IMPLEMENTATIE WATERRAND HOE TE KOMEN TOT EEN ADEQUATE ORGANISATIE VAN INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER? IN AANSLUITING OP HET HANDBOEK INCIDENTBESTRIJDING OP HET WATER Uitgave van het Projectbureau

Nadere informatie

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998

Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Verordening brandveiligheid en hulpverlening Coevorden 1998 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Coevorden Officiële naam regeling Verordening brandveiligheid

Nadere informatie

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur,

Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis, hierna te noemen 'het ziekenhuis', vertegenwoordigd door mevr. P. Terwijn, lid Raad van Bestuur, Overeenkomst tussen Veiligheidsregio IJsselland en de Saxenburgh Groep, Röpcke-Zweers Ziekenhuis, over de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen, rampen en crises Partijen: Het Röpcke-Zweers ziekenhuis,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 208 Wet van 26 april 2012, houdende tijdelijke bepalingen over de ambulancezorg (Tijdelijke wet ambulancezorg) 0 Wij Beatrix, bij de gratie Gods,

Nadere informatie

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten

Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid. s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Kwaliteit, veiligheid en aansprakelijkheid s-hertogenbosch, 5 februari 2010 Buby den Heeten Veiligheid begint bij je zelf! Belangrijk uitgangspunt Nederlands aansprakelijkheidsrecht Spreekwoordelijk: Wie

Nadere informatie

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS

SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ RAPPORTAGE VAN DE ONDER HUISARTSENPOSTEN GEHOUDEN INTERVIEWS STAND VAN ZAKEN PER 1 APRIL 2015 SAMENWERKING HUISARTSENPOST + ACUTE GGZ Stand van zaken per 1 april

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Alles voor de patiënt

Alles voor de patiënt Alles voor de patiënt in De ambulancezorg Brabant-Zuidoost (AZ) staat voor verantwoorde ambulancezorg op maat, op het afgesproken moment en/of zo spoedig mogelijk. AZ biedt verantwoorde ambulancezorg door

Nadere informatie

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening

Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening Protocol verantwoordelijkheidsverdeling prehospitale zorgverlening 1. Doelstelling Preshospitale zorgverlening, die acuut van aard kan zijn, wordt in dit protocol gedefinieerd als zorg, die om reden van

Nadere informatie

Raad van Toezicht stichting Zorgpartners Friesland

Raad van Toezicht stichting Zorgpartners Friesland Raad van Toezicht stichting Zorgpartners Friesland Kader voor het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg; versie 29-01-13 Inleiding De Raad van Toezicht heeft in oktober 2006 uit haar midden

Nadere informatie

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002

Collegevoorstel 193/2002. Registratienummer 2.51404. Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Collegevoorstel 193/2002 Registratienummer 2.51404 Fatale datum raadsbesluit 18 december 2002 Opgesteld door, telefoonnummer L. Deurloo, 2230 en O. van Dijk, 2452 Programma Openbare gezondheid Portefeuillehouders

Nadere informatie

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)?

Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Wat betekent de Directeur Publieke Gezondheid (DPG) voor het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ)? Een toelichting voor de acute zorg op de gewijzigde Wet publieke gezondheid Februari 2012 Aanleiding Vanaf

Nadere informatie

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek

Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek Ingevuld door: Naam Instelling: Documentenanalyse Veiligheidsvisitatiebezoek In de documentenanalyse wordt gevraagd om verplichte documentatie en registraties vanuit de NTA 8009:2007 en HKZ certificatieschema

Nadere informatie

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen

In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen In- en exclusiecriteria voor cliënten Schutse Zorg Tholen Doel Omschrijven van criteria wanneer een cliënt in aanmerking komt voor verpleging en verzorging binnen de intramurale setting en de grenzen van

Nadere informatie

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017

Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei Utrecht, september 2017 Follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Janelco Begeleid Wonen met Zorg BV te Oss op 10 mei 2017 Utrecht, september 2017 1 Inleiding Op 10 mei 2017 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg

Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Update van de richtlijnen voor de bereikbaarheid en beschikbaarheid van de voorziening huisartsenzorg Rapportage van de werkgroep B & B, november 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding bladzijde 3 2. Richtlijnen

Nadere informatie

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017

follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 follow-up rapport van het inspectiebezoek aan Zorg & Welzijn Nederland B.V. te Arnhem op 31 oktober 2016 Utrecht, maart 2017 1 Inleiding Op 31 oktober 2016 heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna:

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Arbo- en Milieudeskundige

Arbo- en Milieudeskundige Arbo- en Milieudeskundige Doel Ontwikkelen van beleid, adviseren, ondersteunen en begeleiden van management, medewerkers en studenten, alsmede bijdragen aan de handhaving van wet- en regelgeving, binnen

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis Kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen de context van de veiligheidsregio

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis Kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen de context van de veiligheidsregio Profielschets Lid Raad van Commissarissen Witte Kruis Kennisgebied: veiligheids- en zorgketen binnen de context van de veiligheidsregio 1. Algemeen Witte Kruis is met een marktaandeel van circa 15% de

Nadere informatie

In en exclusiecriteria

In en exclusiecriteria In en exclusiecriteria Omschrijving organisatie Schutse Zorg Tholen heeft formeel een toelating voor het bieden van intramurale zorg in het kader van de wet Langdurige zorg (85 plaatsen) waarvan 20 plaatsen

Nadere informatie

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk!

PrivaZorg. PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! PrivaZorg PrivaZorg thuiszorg klantgericht en persoonlijk! 1 Welkom bij PrivaZorg! PrivaZorg is een thuiszorgorganisatie, die werkt met gemotiveerde, zelfstandige zorgverleners. Thuiszorg is zorg bij mensen

Nadere informatie

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers

s-gravenhage, 14 januari 2000 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. Borst-Eilers Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal s-gravenhage, 14 januari 2000 Onderwerp: Beleidsvisie landelijk kennis/behandelcentrum eetstoornissen Hierbij doe ik u een mijn «beleidsvisie voor

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

De nieuwe Brandweer Hollands Midden

De nieuwe Brandweer Hollands Midden De nieuwe Brandweer Hollands Midden Bijeenkomst gemeentebesturen (Leiden, 8 oktober 2010) Henk Meijer Regionaal Commandant Korte terugblik Discussie over regionalisering brandweer ruim 5 jaar geleden gestart

Nadere informatie

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN

PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN PROTOCOLLEN MELDINGEN BESCHIKBAARHEID ZIEKENHUIZEN calamiteit, time-out, capaciteitsbeperking Auteur: Opdrachtgever: Werkgroep meldingen beschikbaarheid ziekenhuizen ROAZ Drenthe/Groningen en ROAZ Friesland

Nadere informatie

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013

Toelichting. Aangepast sluittarief 2012 en 2013 Toelichting Aangepast sluittarief 2012 en 2013 februari 2015 Inhoud 1. Algemeen 4 2. Berekening ambulancezorg 5 2.1 Aantal prestaties 5 2.2 Te dekken door opbrengsten 5 2.3 Opbrengstverschil 5 2.4 Berekening

Nadere informatie

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG

NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG NOTA VERANTWOORDE AMBULANCEZORG Zwolle, maart 2003 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1. Inleiding 3 1.1 De eisen uit de Kwaliteitswet Zorginstellingen 3 1.1.1 Het leveren van verantwoorde zorg 3 1.1.2 Het ontwikkelen

Nadere informatie

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland

Han Rozemeijer: sectormanager Ambulancezorg, GGD, veiligheidsregio Kennemerland RAV S NOORD-HOLLAND EN FLEVOLAND KOMEN MET ÉÉN BOVENREGIONAAL GEWONDENSPREIDINGSPLAN In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV s) werkzaam, die ieder

Nadere informatie

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis

Datum 16 september 2013 Onderwerp V62008 Verslag inspectiebezoek Convenant Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis > Retouradres Postbus 90700 2509 LS Den Haag Ziekenhuis St. Jansdal xxxx, Raad van Bestuur Postbus 138 3840 AC HARDERWIJK Werkgebied Zuidwest Wilh. van Pruisenweg 52 Den Haag Postbus 90700 2509 LS Den

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur RSZK

Reglement Raad van Bestuur RSZK Reglement Raad van Bestuur RSZK Pagina 1 van 5 REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGIONALE STICHTING ZORGCENTRA DE KEMPEN Inleiding De raad van bestuur RSZK volgt in het besturen de Governancecode Zorg 2017.

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705

Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Functieprofiel: Arbo- en Milieucoördinator Functiecode: 0705 Doel Initiëren, coördineren, stimuleren en bewaken van Arbo- en Milieuwerkzaamheden binnen een, binnen de bevoegdheid van de leidinggevende,

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg.

In dit beknopte jaarbericht leggen wij verantwoording af over de door ons aan U geleverde zorg. jaar bericht 2010 2010 Voorwoord Zorg kan altijd beter. Zorg moet beter. Wij stellen als samenleving terecht hoge eisen aan het gezondheidszorg systeem. UMCG Ambulancezorg heeft haar organisatie gespiegeld

Nadere informatie

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang

Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Procedure communicatie & gewondenspreiding tijdens opgeschaalde zorg / rampopvang Document-informatie onderdeel van het kritische proces opschaling opgesteld door manager MKA & directie Ambulance Amsterdam

Nadere informatie

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid

Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking van het gezondheidsbeleid gemeente Eindhoven Gemeentelijke Gezondheidsdienst Raadsbij lage nummer 218 Inboeknummer 99U002762 Beslisdatum B%W 18 september 1999 Dossiernummer 938.201 Raadsbijlage Voorstel met betrekking tot de uitwerking

Nadere informatie

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine Prof.Dr.J.J.L.M. Bierens MCDM Hoogleraar urgentiegeneeskunde Afdeling anesthesiologie VU medisch centrum Amsterdam Inhoud wat is urgentiegeneeskunde

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan.

Met deze brief bieden wij u onze jaarstukken 2015, het beleidsplan en de begroting 2017 van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord aan. Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2016/2751 E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 6 Uw bericht van - Aanbieding financiële stukken en beleidsplan

Nadere informatie

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO

Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO addendum Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO De zorgsector aantoonbaar voorbereid op rampen en crises Landelijke Huisartsen Vereniging inhoudsopgave Inhoudsopgave I Voorwoord 5 II Definities III Leeswijzer

Nadere informatie

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad,

[Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Geachte leden van de raad, [Geadresseerde (organisatie)] [Naam persoon] [Adres] [Postcode] [PLAATS] Telefoon 072 567 50 93 Onze referentie U2011/301/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw brief

Nadere informatie

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen

2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 2.0 Checklist formeel familiebeleid GGZ-instellingen 1. Inleiding De onderstaande checklist beschrijft de gewenste situatie t.a.v. het formele familiebeleid. Met formeel familiebeleid bedoelen we het expliciete

Nadere informatie

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg

Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Regeling spoedzorg Gehandicaptenzorg Zorgkantoorregio Noordoost Brabant 1 Regeling spoedzorg Dit document beschrijft de regeling spoedzorg, zoals deze is overeengekomen en wordt uitgevoerd door de verschillende

Nadere informatie

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen

Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Bijlage 7 Redvoertuigen & Hulpverleningsvoertuigen Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Redvoertuigen:... 3 Taken voor een redvoertuig:... 3 Gebieden waar een redvoertuig vereist is voor een snelle

Nadere informatie