Het gebruik van duikers onder wegen en spoorlijnen door vleermuizen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van duikers onder wegen en spoorlijnen door vleermuizen"

Transcriptie

1 Het gebruik van duikers onder wegen en spoorlijnen door vleermuizen Relatie tussen afmetingen en gebruik Eindrapport M. Boonman

2

3 Het gebruik van duikers onder wegen en spoorlijnen door vleermuizen Relatie tussen afmetingen en gebruik M. Boonman opdrachtgever: Rijkswaterstaat Dienst Verkeer en Scheepvaart 7 januari 2011 rapport nr

4 Status uitgave: Eindrapport Rapport nr.: Datum uitgave: 7 januari 2011 Titel: Subtitel: Samensteller: Het gebruik van duikers onder wegen en spoorlijnen door vleermuizen Relatie tussen afmetingen en gebruik drs M. Boonman Aantal pagina s inclusief bijlagen: 25 Project nr.: Projectleider: Naam en adres opdrachtgever: drs D. Emond Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Postbus 5044, 2600 GA Delft Referentie opdrachtgever: Gunning Akkoord voor uitgave: Team Leider Natuur en Landschap, Bureau Waardenburg bv drs. G.F.J. Smit Paraaf: Bureau Waardenburg bv is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Bureau Waardenburg bv; opdrachtgever vrijwaart Bureau Waardenburg bv voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing. Bureau Waardenburg bv / Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart Dit rapport is vervaardigd op verzoek van opdrachtgever hierboven aangegeven en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder vooraf-gaande schrif-telijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven en Bureau Waardenburg bv, noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Bureau Waardenburg bv is door CERTIKED gecertificeerd overeenkomstig ISO 9001:

5 Voorwoord Rijkswaterstaat werkt samen met andere partijen aan de totstandkoming van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) heeft als doel om in 2018 de 208 belangrijkste barrières in de Ecologische Hoofdstructuur die door de bestaande rijksinfrastructuur zijn veroorzaakt op te heffen. Behalve de aanleg van nieuwe voorzieningen worden in het kader van het MJPO ook bestaande faunavoorzieningen gecontroleerd om te evalueren in hoeverre knelpunten effectief zijn opgelost. Vleermuizen worden in het MJPO nauwelijks genoemd. De laatste jaren is echter duidelijk geworden dat infrastructuur wel degelijk een barrière vormt voor deze vliegende zoogdieren. Rijkswaterstaat heeft daarom in samenwerking met de Zoogdiervereniging de brochure Met vleermuizen overweg opgesteld. Op een aantal specifieke vragen biedt deze brochure echter te weinig houvast. Daarom heeft Rijkswaterstaat Bureau Waardenburg opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het gebruik van duikers onder wegen en spoorlijnen door vleermuizen. Het veldwerk en de rapportage werd uitgevoerd door M. Boonman. De begeleiding werd vanuit Rijkswaterstaat uitgevoerd door G.J. Bekker. 3

6 4

7 Inhoud Voorwoord Inleiding Ontsnippering en vleermuizen? Doel Materiaal en methoden Werkwijze Locaties Definities van gebruik Onderzochte effecten en statistische analyse Resultaten Algemeen Tunnel-vermijdende soorten Tunnel-gebruikende soorten Voorspellingen Discussie Algemeen Factoren die het gebruik van duikers bepalen Vereiste afmetingen Conclusies...22 Bijlage I Gebruik van duikers

8 1 Inleiding Nederland heeft een extreem hoge dichtheid aan infrastructuur en behoort dan ook tot de landen met het meest dicht vertakte wegennet ter wereld. Het probleem van die infrastructuur voor de natuur is dat leefgebieden versnipperd raken. In kleine leefgebieden is de kans dat dieren uitsterven door toevallige factoren (droogvallen amfibieën poelen, heide brand) groter dan in grote gebieden. In extreme gevallen zijn negatieve effecten te verwachten door een gebrek aan genetische uitwisseling (inteelt). Daarnaast kan de dichtheid van veel diersoorten verlaagd worden door versnippering omdat geschikte leef- of foerageergebieden onbereikbaar worden. Deze negatieve effecten worden gemitigeerd door de aanleg van faunapassages zoals ecoducten, ecoduikers, dassentunnels, hop-overs enzovoorts. In Nederland wordt dan ook hard gewerkt aan ontsnippering. Het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) heeft als doel om in 2018 de 208 belangrijkste barrières in de Ecologische Hoofdstructuur die door de bestaande rijksinfrastructuur zijn veroorzaakt, op te heffen. 1.1 Ontsnippering en vleermuizen? Het belangrijkste probleem van infrastructuur voor vleermuizen is dat de routes die vleermuizen volgen van verblijfplaats naar foerageergebied onderbroken worden: het doorsnijden van vliegroutes. Voor vleermuizen zijn efficiënte (korte) vliegroutes essentieel omdat er een piek is in de activiteit van insecten in het begin van de avond. Als vleermuizen door infrastructuur omwegen moeten maken dan komen ze later aan in hun jachtgebieden. De activiteit van insecten is dan inmiddels lager geworden waardoor er minder efficiënt gefoerageerd kan worden gedurende minder tijd. Uit zenderonderzoek blijkt dat infrastructuur daadwerkelijk een barrière vormt voor vleermuizen (Kerth & Melber, 2009). Dit blijkt ook uit verkeersslachtoffers (Russell et al., 2009; Lesinski et al., 2010; Medinas et al., 2010). Zowel uit het zender onderzoek als uit de verkeersslachtoffers blijkt dat vooral de laag en/of langzaam vliegende soorten moeite hebben om wegen over te steken. In Nederland hebben we het dan over soorten van het genus Myotis en Plecotus. Voor deze soorten functioneren onderdoorgangen van wegen zelfs beter dan ecoducten (Siemers et al., 2007; Bach & Bach, 2010). 1.2 Doel Tijdens een groot aantal inventarisaties langs rijkswegen is gebleken dat vleermuizen veelvuldig gebruik maken van onderdoorgangen als onderdeel van hun vliegroute (o.a. Bach et al. 2004). Over de vereiste afmetingen (lengte, breedte en hoogte) van deze onderdoorgangen is helaas weinig bekend. Wegen en spoorlijnen worden tegenwoordig vaak verbreed. Of onderdoorgangen nog door vleermuizen gebruikt worden wanneer de bovenliggende weg verbreed wordt en de tunnel/duiker dus 6

9 langer wordt is onduidelijk. De brochure Met vleermuizen overweg (Veenbaas et al. 2004) biedt geen passend antwoord op dergelijke vragen. Door het ontbreken van deze kennis is niet in te schatten wat het effect van een wegverbreding op een vliegroute van vleermuizen is. Wanneer onderdoorgangen voor vleermuizen aangepast worden, kunnen er onnodige kosten gemaakt worden met de aanleg van overdreven grote faunavoorzieningen. Door de relatie tussen het gebruik van duikers door vleermuizen en de afmetingen van deze onderdoorgangen te bepalen kunnen deze fouten worden voorkomen. Doel van het onderzoek is het bepalen van de minimale afmetingen van watervoerende onderdoorgangen (duikers) onder wegen en spoorlijnen die door vleermuizen gebruikt worden als onderdeel van hun vliegroute. Het gebruik van duikers door vleermuizen werd gerelateerd aan de volgende parameters: lengte (afstand tussen beide uitgangen) breedte hoogte additionele geleiding in de vorm van hogere begroeiing langs de watergang. Figuur 1. Kromme rijn onder de ring oost te Utrecht. Lengte (L), breedte (b) en hoogte (h) van een watervoerende onderdoorgang. 7

10 2 Materiaal en methoden 2.1 Werkwijze Het gebruik van duikers door vleermuizen is op 33 locaties bepaald met SD1 Anabat batdetectors die geschikt zijn voor passieve monitoring. Deze apparaten nemen vleermuisgeluiden automatisch op en worden dus niet bemand. Iedere locatie is één gehele nacht onderzocht in de periode half mei begin september Tijdens regenachtig weer is geen onderzoek uitgevoerd. Hierdoor is het onderzoek in enkele gevallen afgebroken voor het einde van de nacht. De locaties waarvan het gebruik na afloop van één nacht incidenteel was (zie paragraaf 2.3), zijn een tweede keer onderzocht. Naderhand zijn de opnames geanalyseerd met het programma Analook dat ontwikkeld is voor de determinatie van vleermuisgeluiden. Per geluidsbestand zijn de opgenomen soorten genoteerd. Aan de hand van alle geluidsbestanden is het aantal geregistreerde passages per locatie, per uur bepaald. Dit is een veel gebruikte maat voor de activiteit van vleermuizen (Thomas, 1988; Broders, 2003). Als begin- en eindtijd is respectievelijk het tijdstip van zonsondergang en zonsopgang van de desbetreffende nacht gebruikt. Zowel in het midden van de duiker als voor de uitgang is tegelijkertijd een Anabat geplaatst. De gevoeligheid van de Anabats is altijd op 4 ingesteld. In de duikers is de Anabat op een vlotje gelegd dat zodanig verankerd was dat de microfoon altijd schuin omhoog naar het midden van de duiker was gericht (figuur 2). In duikers met een loopplank is de Anabat op de loopplant gelegd (figuur 3). In zeer korte tunnels bestaat het risico dat vleermuizen die buiten rondvliegen, vanuit het midden van de tunnel opgenomen worden. Omdat vleermuizen hun geluid aanpassen aan de omgeving waarin ze vliegen, is aan het sonogram van het geluid (frequentie tegen tijd) te zien of vleermuizen daadwerkelijk door de tunnel vlogen. Figuur 4 illustreert dit goed. Het sonogram van een gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus die door een tunnel vloog is weergegeven samen met het geluid van een gewone dwergvleermuis die buiten de tunnel vloog. Er is een groot verschil in bandbreedte, piek frequentie en pulslengte. Figuur 2. Anabat op verankerd vlotje. Figuur 3. Anabat op loopstrook. 8

11 Van 21 locaties zijn gegevens gebruikt van A-J Haarsma. Tijdens haar promotie onderzoek heeft zij tussen 2002 en 2007 op de betreffende locaties zowel visueel als met batdetectors en mistnetten het gebruik onderzocht. Ook hier is het aantal passages per uur bepaald. De afmetingen van de duikers zijn bepaald met een meetlint en een digitale afstandsmeter. Figuur 4. Sonogram van gewone dwergvleermuis vliegend door tunnel (bovenste drie pulsen) en buiten de tunnel (onderste drie pulsen). 2.2 Locaties Voor het onderzoek zijn in totaal 54 watervoerende onderdoorgangen (inclusief de locaties van A-J Haarsma) onderzocht van rijkswegen, provinciale wegen, spoorlijnen en enkele locale wegen. De meeste locaties liggen in Utrecht en Zuid-Holland (figuur 5). Deze onderdoorgangen verschillen onderling in hoogte, breedte en lengte zodat de relatie tussen deze parameters en het gebruik door vleermuizen goed in beeld gebracht kan worden. Onderdoorgangen van grote wateren zijn over het algemeen zowel breed als hoog en die van kleine slootjes zowel smal als laag. Om een uitspraak te kunnen doen over de afzonderlijke parameters is het van belang dat deze onafhankelijk van elkaar zijn. Een hoge onderlinge samenhang werd voorkomen door ook atypische onderdoorgangen (breed en laag of hoog en smal) in het onderzoek te betrekken. In tabel 1 is een overzicht gegeven van de afmetingen van de onderzochte onderdoorgangen. 9

12 Figuur 5. Tabel 1. Ligging van de onderzochte locaties. Afmetingen in meters van de onderzochte onderdoorgangen (n=54). gemiddeld minimaal maximaal lengte 36 3,6 132 breedte 8,1 1,4 37 hoogte 2,1 0,3 6,1 2.3 Definities van gebruik Het gebruik werd als nul gedefinieerd als er in het midden van de tunnel geen passages werden vastgesteld maar voor de ingang van de tunnel wel. Gegevens van locaties waar zowel in als voor de ingang van de duiker geen passages werden vastgesteld werden niet gebruikt in de analyse. Op deze locaties kan een soort namelijk afwezig zijn (bijvoorbeeld omdat de locatie buiten het verspreidingsgebied van de soort ligt) en wordt het gebruik van een duiker ook niet verwacht. Van de vleermuissoorten die een sterke binding hebben met water en voor de ingang vliegen kan verwacht worden dat ze vroeg of laat door een duiker vliegen, tenzij de 10

13 afmetingen niet geschikt zijn. Voor soorten die geen binding hebben met de watergang geldt dit in mindere mate. Het gebruik is incidenteel wanneer het aantal passages per uur tussen de nul en de 0,55 ligt. Een vliegroute bestaat uit minimaal twee dieren die heen en terug door een duiker vliegen. Tijdens de kortste nacht van het jaar zijn dat vier passages per 7 uur en 20 minuten. Ligt het aantal passages lager dan 0,55 dan kun je op de kortste nacht in elk geval niet meer over een vliegroute spreken. Duikers zijn als gebruikt gedefinieerd als het aantal passages in de duiker groter is dan 0,55 per uur. 2.4 Onderzochte effecten en statistische analyse Hoe meer parameters in een model verwerkt worden, des te kleiner het vermogen (power) om een effect aan te tonen dat daadwerkelijk een rol speelt. Hoe meer waarnemingen, des te groter de power. Volgens een vuistregel, zijn tenminste tien waarnemingen nodig per effect om voldoende power te verkrijgen (http://os1.amc.nl/wikistatistiek/index.php?title=poweranalyse). Bij relatief kleine datasets wordt daarom aangeraden om alleen die effecten mee te nemen waar men in geïnteresseerd is en effecten waarvan verwacht kan worden dat deze daadwerkelijk een belangrijke rol spelen. Het gebruik van duikers door vleermuizen is gerelateerd aan de volgende parameters: lengte, breedte, hoogte en additionele geleiding in de vorm van hogere begroeiing langs de watergang. Oppervlakte (breedte x hoogte, figuur 1) is alleen in het model opgenomen als alternatief voor zowel breedte als hoogte omdat deze parameters niet onafhankelijk van elkaar zijn. Er is gebruik gemaakt van een logistische regressie. De afhankelijke variabele (Y) is binair (0 of 1) bij dit type regressie. De definities van het gebruik van de duikers zijn genoemd in paragraaf 2.3. Incidenteel gebruikte duikers functioneren niet goed en zijn in het model als 0 (ongebruikt) opgenomen. Omdat dit onderzoek zich alleen gericht heeft op watervoerende onderdoorgangen zonder verkeer en zonder verlichting konden deze twee effecten uitgesloten worden. Factoren zoals de ligging van de weg of spoorlijn ten opzichte van het maaiveld en de aanwezigheid van geluidsschermen zijn mogelijk van belang voor het gebruik. Omdat geluidsschermen weinig voorkwamen bij de onderzochte duikers en er weinig variatie was in de ligging van wegen ten opzichte van het maaiveld zijn ook deze twee factoren niet in het onderzoek betrokken. Statistische analyse werd uitgevoerd met het programma SPSS. 11

14 Figuur 6. In deze duiker (lengte 81 m, breedte 3 m en hoogte 0,3 m) werden geen passerende vleermuizen geregistreerd maar voor de ingang wel. 12

15 3 Resultaten 3.1 Algemeen Op alle 54 locaties zijn vleermuizen vastgesteld. Slechts op 8 van de 54 (15%) van de locaties zijn wel vleermuizen voor de ingang vastgesteld maar niet in het midden van de tunnel. Het overgrote deel van de onderzochte duikers wordt dus door vleermuizen gebruikt. Vleermuizen gebruiken de duikers als onderdeel van hun vliegroute, maar in veel gevallen ook als foerageergebied. Omdat vleermuizen ook tijdens de vliegroute prooien vangen is het onderscheid tussen die twee niet precies te maken. In één duiker is een verblijfplaats van watervleermuizen aangetroffen. De volgende soorten zijn voor de ingang van de duikers vastgesteld: baardvleermuis sp. Myotis mystacinus/brandtii, watervleermuis Myotis daubentonii, meervleermuis Myotis dasycneme, gewone dwergvleermuis, kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus, ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii, rosse vleermuis Nyctalus noctula, laatvlieger Eptesicus serotinus, en grootoorvleermuis sp. Plecotus auritus/austriacus. Van deze negen soorten zijn alleen watervleermuis, meervleermuis, gewone dwergvleermuis, rosse vleermuis en laatvlieger regelmatig waargenomen. Het aantal geregistreerde passages (paragraaf 2.1) varieerde enorm van minder dan 0,1 tot 312 per uur. Bij alle soorten is veel spreiding in het aantal passages te zien. Het hoogste aantal passages is voor de ingang van duikers vastgesteld. Hier foerageerde een groep gewone dwergvleermuizen op de concentratie aan insecten in de luwte. 3.2 Tunnel-vermijdende soorten Van de vijf soorten die regelmatig zijn waargenomen op de onderzochte locaties (zie paragraaf 3.1) zijn rosse vleermuis en laatvlieger niet of nauwelijks in de duikers vastgesteld. De rosse vleermuis is op 21 locaties buiten waargenomen maar nooit in de duikers. De laatvlieger is op 31 locaties buiten waargenomen en slechts op drie locaties incidenteel in de duiker. Het ging hierbij in alle gevallen om zeer ruime onderdoorgangen (breedte x hoogte 120, 124 en 140 m 2 ). 3.3 Tunnel-gebruikende soorten Van watervleermuis, meervleermuis en gewone dwergvleermuis is het gebruik van duikers regelmatig vastgesteld. Voor deze soorten kon het gebruik gerelateerd worden aan de afmetingen van de onderdoorgangen (figuur 7 t/m 9). Er is voor alle soorten een positief verband tussen de oppervlakte (breedte x hoogte, figuur 1) en het aantal passages door de duiker. Voor de meervleermuis en de gewone dwergvleermuis is dit 13

16 verband significant voor alle duikers (meervleermuis lineaire regressie F=17,3 df=24 p<0,05; gewone dwergvleermuis negatieve binomiale regressie Likelihood Ratio! 2 =35,2 df=50 p<0,01). Bij watervleermuis is dit verband niet significant voor alle duikers (lineaire regressie F=0,037 df=44 p>0,05) maar wel significant voor alle duikers met een dwarsdoorsnede kleiner dan 30 m 2 na wortel transformatie van het aantal passages (lineaire regressie F=5,9 df=36 p<0,05). Ongebruikte duikers zijn vooral duikers met een zeer kleine oppervlakte. Figuur 7. De wortel van het aantal passages van gewone dwergvleermuis per uur uitgezet tegen de oppervlakte (b x h, figuur 1) van de duiker. In verschillende symbolen is het type gebruik weergegeven. n=52. Figuur 8. De wortel van het aantal passages van watervleermuis per uur uitgezet tegen de oppervlakte (b x h figuur 1) van de duiker. In verschillende symbolen is het type gebruik weergegeven. n=45. 14

17 Figuur 9. Het aantal passages van meervleermuis per uur uitgezet tegen de oppervlakte (b x h, figuur 1) van de duiker. In verschillende symbolen is het type gebruik weergegeven. n=25. Het aandeel ongebruikte en incidenteel gebruikte duikers neemt af naarmate de oppervlakte groter wordt (figuur 7 t/m 9). Bij watervleermuis, meervleermuis en gewone dwergvleermuis zijn lengte en additionele geleiding niet significant maar oppervlakte wel (tabel 2). Er werd dus geen verschil in gebruik gevonden tussen korte en lange tunnels. Omdat zowel hoogte als breedte niet onafhankelijk van oppervlakte zijn, is voor alle soorten ook een aparte analyse uitgevoerd met hoogte en breedte in plaats van oppervlakte. Hoogte is bij watervleermuis significant, maar breedte niet (tabel 2). Hoogte en breedte zijn bij gewone dwergvleermuis beide significant. In veel duikers zijn loopplanken voor grondgebonden zoogdieren aangebracht. Er zijn te weinig duikers met loopplanken onderzocht om een eventueel effect hiervan te kunnen bepalen. Ook bij kleine duikers van minder dan 10 m 2 zijn in duikers met een loopplank redelijke aantallen passages van watervleermuis vastgesteld. 15

18 Tabel 2. Resultaten van de logistische regressie analyse. Per soort is de significantie van alle parameters weergegeven. Zowel breedte als hoogte zijn niet tegelijktijdig met oppervlakte geanalyseerd. ns = niet significant. parameter Wald! 2 significantie Watervleermuis n=45 geleiding 0,036 0,85 ns lengte 0,14 0,70 ns oppervlakte 5,8 0,016 breedte 2,8 0,095 ns hoogte 5,8 0,016 Meervleermuis n=25 geleiding 0,97 0,33 ns lengte 0,46 0,50 ns oppervlakte 5,3 0,021 breedte 1,6 0,21 ns hoogte 1,2 0,28 ns Gew. dwergvleermuis n=52 geleiding 0,41 0,41 ns lengte 1,7 0,19 ns oppervlakte 11,3 0,001 breedte 4,1 0,042 hoogte 8,2 0,004 Tabel 3. Kleinste hoogte (m) en oppervlakte (m 2 ) van duikers waar vleermuizen in zijn vastgesteld. Zie 2.3 definities van gebruik. Minimale hoogte (m) incidenteel gebruikt gebruikt watervleermuis 0,4 0,9 meervleermuis 0,4 1,0 gewone dwergvleermuis 1,5 1,5 Minimale oppervlakte (m 2 ) incidenteel gebruikt gebruikt watervleermuis 1,2 2,2 meervleermuis 1,2 6,4 gewone dwergvleermuis 8,0 * 7,5 * Incidenteel gebruik is niet vaak vastgesteld. Één van de gebruikte duikers had toevallig een kleinere oppervlakte dan de kleinste incidenteel gebruikte duiker. 3.4 Voorspellingen Voor watervleermuis, meervleermuis en gewone dwergvleermuis is het best passende logistisch regressiemodel met daarin alleen de parameter oppervlakte (b x h, figuur 1) berekend. Deze modellen zijn voor alle soorten significant (p<0,05). Met deze modellen kan aan de hand van de kans op gebruik, de vereiste oppervlakte berekend worden. Voor de drie soorten is de vereiste oppervlakte en hoogte berekend waarbij de kans op gebruik 80, 90 en 95% is (tabel 4). 16

19 Tabel 4. Oppervlakte (in m 2 ) waarbij de kans op gebruik 80, 90 en 95% is. De oppervlaktes zijn berekend aan de hand van het logistisch regressiemodel met daarin alleen de parameter oppervlakte. 80% 90% 95% watervleermuis 5,4 6,5 7,4 meervleermuis gew. dwergvleermuis Er is een enorm verschil tussen de drie soorten. Omdat de breedte van een watergang doorgaans een vast gegeven is, kan met behulp van de oppervlakte de bijbehorende hoogte van een geschikte faunavoorziening berekend worden. In figuur 11 t/m 13 in Bijlage 1 is dit voor de drie soorten weergegeven. Hierbij is het van belang om binnen het bereik van de soorten te blijven. De minimale hoogte van duikers waar nog vleermuizen in zijn aangetroffen staan in tabel 3. Figuur 10. In deze duiker (lengte 32 m, breedte 4,4 m en hoogte 2,6 m) werd watervleermuis, meervleermuis en incidenteel ook gewone dwergvleermuis vastgesteld. 17

20 4 Discussie 4.1 Algemeen Maar liefst 85% van alle onderzochte duikers wordt door vleermuizen gebruikt. In alle duikers met een oppervlakte (b x h, figuur 1) van meer dan 4 m 2 zijn vleermuizen waargenomen. Omdat met name kleine duikers onderzocht zijn, ligt het aandeel gebruikte duikers bij een representatieve steekproef mogelijk nog hoger. Dit onderstreept het belang van duikers voor de ontsnippering van wegen en spoorlijnen voor vleermuizen. Tunnel vermijdende soorten Veenbaas et al. (2004) deelt de Nederlandse vleermuissoorten op in soorten die gemakkelijk gebruik maken van onderdoorgangen onder wegen en welke soorten eerder over de weg heen vliegen. Deze indeling is gebaseerd op vleugelbouw, echolocatie en gedrag van de vleermuissoorten. Soorten die niet vaak gebruik maken van onderdoorgangen maar relatief gemakkelijk wegen over kunnen steken zijn soorten van open omgeving, fast hawking, aerial insectivorous bats. De echolocatie pulsen van deze soorten hebben een lage piekfrequentie (18 30 khz) een lange tijdsduur (>15 ms) en een grote geluidssterkte (>80 db). Deze pulsen hebben een grote reikwijdte maar zijn niet erg geschikt om in dichte omgeving waar te nemen. De relatief smalle en lange vleugels stellen de soorten in staat om hard te vliegen maar zorgen voor een beperkte wendbaarheid. De vlieghoogte van deze soorten ligt doorgaans een eind boven de vegetatie. Rosse vleermuis, tweekleurige vleermuis en laatvlieger worden ingedeeld bij de soorten die eerder over de weg heen vliegen dan eronderdoor. De resultaten van deze studie komen hiermee overeen. De rosse vleermuis werd nooit in duikers waargenomen en de laatvlieger alleen incidenteel in de grootste duikers. Zoals ook weergegeven in Veenbaas et al. (2004) is het niet zinvol om bij onderdoorgangen met deze soorten rekening te houden. Ecoducten en hop-overs over wegen worden wel door deze soorten gebruikt. De dwergvleermuissoorten nemen wat betreft het gebruik van onderdoor- of overgangen van wegen een tussenpositie in. Tunnel gebruikende soorten Soorten die vaak gebruik maken van onderdoorgangen en niet gemakkelijk wegen over steken zijn soorten van dichte omgeving (foliage-gleaning bats) en soorten die vlak boven water jagen (trawling). In Nederland zijn dit met name soorten van het genus Myotis en Plecotus. De echolocatie pulsen van de meeste soorten hebben een hoge piekfrequentie (±40 khz) een korte tijdsduur (<5 ms) en een grote bandbreedte (>100 khz 25 khz). Deze pulsen zijn zeer geschikt om in dichte omgeving waar te nemen (clutter resistant) maar hebben een beperkte reikwijdte. De korte en brede vleugels zorgen voor een grote wendbaarheid maar hard vliegen kost relatief veel energie. Deze soorten vliegen doorgaans in dichte vegetatie of vlak boven water en 18

21 worden vrijwel nooit op grote hoogte boven het terrein waargenomen. De twee soorten van deze categorie die regelmatig tijdens deze studie werden waargenomen zijn watervleermuis en meervleermuis. Bij de aanleg van onderdoorgangen is het van belang om met deze soorten rekening te houden. 4.2 Factoren die het gebruik van duikers bepalen Bij alle soorten is veel spreiding in het aantal geregistreerde passages waargenomen. Verschillen in de afstand tot de verblijfplaats en het al of niet foerageren in een duiker zijn vermoedelijk belangrijke factoren die deze spreiding veroorzaken. Door deze spreiding bleek het niet zinvol om het exacte verband tussen het aantal passages en de afmetingen van duikers te bepalen. In plaats daarvan is gekozen voor een analyse met gebruikte of ongebruikte duikers volgens definities aan de hand van het aantal passages (paragraaf 2.3). Op deze manier is voorkomen dat hoge aantallen passages op enkele locaties teveel beeldbepalend zijn. De belangrijkste factor die het gebruik van duikers door vleermuizen bepaald is de oppervlakte (b x h, figuur 1) van een duiker. Er is voor alle soorten een verband tussen de oppervlakte en het aantal passages door de duiker. Ook Siemers et al. (2007) vonden dit verband. Bij watervleermuis is dit verband alleen aanwezig bij duikers met een kleinere oppervlakte. Bij grotere duikers is sprake van verzadiging in het gebruik (deze studie). Van oppervlakte, is hoogte de belangrijkste component die het gebruik van duikers door vleermuizen kan verklaren. Omdat voor zeer smalle watergangen doorgaans geen duikers onder wegen of spoorlijnen worden aangelegd zijn zeer smalle duikers zeldzaam. De breedte van de meeste duikers ligt daarom waarschijnlijk buiten het bereik waarin ze het gebruik door vleermuizen beperken. De lengte bleek geen belangrijke factor waarmee het gebruik van duikers voorspeld kan worden. Dit is in tegenspraak met Siemers et al. (2007) die wel een relatie tussen de lengte en het gebruik van tunnels door vleermuizen vonden. Hun onderzoek had echter maar betrekking op 7 duikers. In vergelijking met deze voorliggende studie die betrekking heeft op 54 duikers, moet daarom weinig waarde aan die conclusie gehecht worden. Ook in de brochure Met vleermuizen overweg (Veenbaas et al., 2004) staat dat langere tunnels ruimer moeten zijn om nog te functioneren. Deze conclusie is waarschijnlijk gebaseerd op hetzelfde Duitse onderzoek. Bij het gebruik van faunapassages door grote zoogdieren bestaat een negatief verband tussen de lengte en het gebruik (Ministerie van verkeer en Waterstaat, 2005). Langere tunnels moeten ruimer zijn om nog te functioneren voor deze dieren. Het fundamentele verschil tussen deze dieren en vleermuizen is dat vleermuizen door middel van hun echolocatie systeem probleemloos in tunnels waar kunnen nemen. Hierdoor hebben vleermuizen mogelijk weinig aarzeling om een lange onderdoorgang te gebruiken. Zo worden veel vleermuissoorten s winters aangetroffen in gangenstelsels op vele kilometers afstand van de uitgang. Er zijn geen aanwijzingen dat een loopplank in duikers het gebruik door vleermuizen beïnvloedt. 19

22 Additionele geleiding in de vorm van hoge begroeiing langs de watergang naar de duiker toe bleek voor gewone dwerg-, water- en meervleermuis geen belangrijke factor. Op grond hiervan kan niet geconcludeerd worden dat geleiding geen belangrijke factor is omdat de watergang zelf al een geleidend element is (o. a. Lookingbill et al., 2010). 4.3 Vereiste afmetingen Met voorspellingen aan de hand van deze studie buiten het onderzochte bereik moet voorzichtig omgegaan worden. Dit houdt in dat van duikers buiten het in tabel 1 (paragraaf 3.2) weergegeven bereik niet altijd uitspraken gedaan kunnen worden. Aan de hand van deze studie is daarom niet met zekerheid te zeggen dat er geen effect van lengte op het gebruik van duikers door vleermuizen optreedt bij extreem lange duikers (>130 m) omdat je dan uitspraken doet buiten het onderzochte bereik. (Ter vergelijking: de vernieuwde rijksweg A2 tussen Utrecht en Amsterdam met tien rijbanen, twee vluchtstroken en een middenberm is op de meeste plaatsen niet breder dan 110 m). Van duikers met een grotere oppervlakte dan de onderzochte duikers kan worden aangenomen dat ze wel functioneren en het omgekeerde geldt voor duikers met een kleinere oppervlakte. Voorspellingen van niet watervoerende tunnels of tunnels met verkeer of verlichting zijn waarschijnlijk maar in beperkte mate mogelijk aan de hand van deze studie. Hoe groter de oppervlakte van een duiker des te groter het aantal passages (paragraaf 4.2). Voor vleermuizen is het daarom waardevol om eventuele mogelijkheden die er tijdens wegaanleg of wegverbreding liggen te benutten om de duiker ruimer te maken dan de in tabel 3 genoemde minimaal vereiste afmetingen. De (minimaal) vereiste afmetingen van een onderdoorgang verschillen per soort. Van de soorten die regelmatig zijn waargenomen tijdens deze studie accepteerden watervleermuizen de duikers met de kleinste oppervlakte (7 m 2 ). De enige andere studie waarbij de vereiste oppervlakte bepaald werd is die van Siemers et al. (2007). Op basis van slechts 7 onderzochte duikers noemen zij voor duikers van enkele tientallen meters lengte 16 m 2 als minimale oppervlakte. Op grond van expert judgement geven Brinkmann (2003) 2-3 m 2, Bach et al. (2004) 3 m 2 en Veenbaas et al. (2004) 2 m 2 aan als minimale afmeting. Deze laatst genoemde afmetingen hebben waarschijnlijk betrekking op de kleinste duikers waar ooit watervleermuizen zijn waargenomen terwijl in deze voorliggende studie de afmetingen berekend zijn waarbij de kans op gebruik 95% is. Duikers met een oppervlakte van 2 m 2 hebben slechts een kans van ongeveer 20% dat deze meer dan incidenteel gebruikt worden (op basis van deze studie). Voor watervleermuizen is het daarom raadzaam om duikers ruimer uit te voeren dan de op grond van expert judgement genoemde waarden. Dit geldt in nog grotere mate voor de meervleermuis. In de praktijk zal het in veel gevallen niet meevallen om een duiker met een dwarsdoorsnede van 12 of zelfs 18 m 2 te realiseren omdat de weg dan ter hoogte van de watergang ver boven het maaiveld aangelegd moet worden. Veel winst is te behalen door de onderdoorgang breder te maken door de oevers onder de weg te laten doorlopen. Hoewel voor deze soort ook 20

Handleiding vleermuizen inventariseren in de stad

Handleiding vleermuizen inventariseren in de stad Handleiding vleermuizen inventariseren in de stad Eric Jansen, Hans Huitema, Peter Twisk & Johan Thissen Zoogdiervereniging Foto s voorplaat: Linksboven: Erik Korsten Rechtsboven en onder: Peter Twisk

Nadere informatie

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga

NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga NEM Overige vleermuizen Tussenverslag mei 2013 Hans Hollander, Eric Jansen, Herman Limpens & Neeltje Huizenga 2013.012 Rapport van de Zoogdiervereniging In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken

Duur van computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en Kijken Het arboconvenant banken werkt aan: Aandacht voor mens en werk Mens en werk in balans Goed en gezond werken Bewust omgaan met gezondheid Duur van het computergebruik in het bankwezen: Tikken, Klikken en

Nadere informatie

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland

Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Haatland Aan: Raad van State De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak Postbus 20019 2500 EA Den Haag Betreft: beroep tegen raadsbesluit gemeente Kampen d.d. 26 mei 2011 betreffende vaststelling ontwerpbestemmingsplan

Nadere informatie

PAS OP: OVERSTEKEND WILD! AANRIJDINGEN MET REEËN IN UTRECHT. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal

PAS OP: OVERSTEKEND WILD! AANRIJDINGEN MET REEËN IN UTRECHT. Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal PAS OP: AANRIJDINGEN OVERSTEKEND MET REEËN WILD! IN UTRECHT Faunabeheereenheid Utrecht Postbus 870 3900 AW Veenendaal Tel. 0318 578 565 info@fbeutrecht.nl www.faunabeheereenheid.nl Colofon Vormgeving:

Nadere informatie

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014

Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute. 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute 19 november 2014 Natuurtoets PIP en TB s A4 en A44 RijnlandRoute Toetsing realisatie RijnlandRoute aan Natuurbeschermingswet 1998, Ecologische Hoofdstructuur,

Nadere informatie

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V.

CEA, Bureau voor communicatie en advies over energie en milieu B.V. Een onderzoek naar kennis, succes- en faalfactoren Draagvlak van het instrument energievisie bij gemeenten Eindrapport Rapportnummer: 0224 Drs. M.T.P.G.M. Dahm Drs. M. Dullens Drs. D.S. Mayenburg Drs.

Nadere informatie

Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens en dier

Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens en dier Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens en dier E.A. van der Grift F.G.W.A. Ottburg J. Dirksen Alterra-rapport 1906, ISSN 1566-7197 Het gebruik van Natuurbrug Zanderij Crailoo door mens

Nadere informatie

Soortenstandaard. Das Meles meles

Soortenstandaard. Das Meles meles Soortenstandaard Das Meles meles Inhoud Inleiding 3 Deel 1 De das 7 1 Informatie over de das 8 1.1 Soortkenmerken 8 1.2 Leefwijze 8 1.3 Voedsel 9 1.4 Beschrijving habitat 10 1.5 Verspreiding 10 1.6 Aantalsontwikkelingen

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Gewasschade door nijlganzen, nu en in de toekomst

Gewasschade door nijlganzen, nu en in de toekomst Gewasschade door nijlganzen, nu en in de toekomst Een schatting op basis van voedselopname en schadecijfers R. Lensink Gewasschade door nijlganzen, nu en in de toekomst Een schatting op basis van voedselopname

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ

WAARDERINGSKAMER RAPPORT. Betreft: Datum: 1 februari 2012. Onderzoek invloed no-cure-no-pay-bezwaren op uitvoering Wet WOZ WAARDERINGSKAMER RAPPORT Betreft: Onderzoek invloed "no-cure-no-pay-bezwaren" op uitvoering Wet WOZ Datum: 1 februari 2012 1 1. Inleiding De Waarderingskamer heeft in opdracht van de staatssecretaris van

Nadere informatie

Handleiding voor het monitoren van vleermuizen op zolders

Handleiding voor het monitoren van vleermuizen op zolders Handleiding voor het monitoren van vleermuizen op zolders Centraal Bureau voor de Statistiek HANDLEIDING VOOR HET MONITOREN VAN VLEERMUIZEN OP ZOLDERS Uitgave 2008 Centraal Bureau voor de Statistiek 3

Nadere informatie

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal

Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal en Pilot Langsdammen Waal Kribverlaging Waal, Fase 3. Trajecten Waal Fort St. Andries (Waal 3) en Beneden-Waal (Waal 4). Langsdammen Waal, rivierkilometer 911 tot 922. MER beoordeling

Nadere informatie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie

Scholing via UWV. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever UWV Scholing via UWV Doel en vraagstelling Opdrachtnemer Regioplan / M. Groenewoud, S. Slotboom. Onderzoek Scholing Startdatum 1 december 2008 Einddatum 1 juli 2010 Categorie Interventies/re-integratie-interventies

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De betekenis van robuustheid

De betekenis van robuustheid Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Vlot bewegen. Veilig leven. Verkeer en Waterstaat. De betekenis van robuustheid Robuustheid in kosten-batenanalyses van weginfrastructuur Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

Nadere informatie

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg

Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel Gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Eigen risico in de zorgverzekering: het verzekerden-perspectief Een onderzoek op basis van het ConsumentenPanel

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding

Onderzoeksrapport. Motivatie voor schadebestrijding. Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding Onderzoeksrapport Motivatie voor schadebestrijding Een onderzoek naar de motivatie van jagers en grondgebruikers voor beheer en schadebestrijding 10 april 2013 1 Colofon Opdrachtgever: Faunafonds Titel:

Nadere informatie

Wildongevallen: Preventieve maatregelen en hun toepassingsgebied. Jan Willem Ooms

Wildongevallen: Preventieve maatregelen en hun toepassingsgebied. Jan Willem Ooms Wildongevallen: Preventieve maatregelen en hun toepassingsgebied Jan Willem Ooms Wildongevallen: Preventieve maatregelen en hun toepassingsgebied Scriptie Auteur Jan Willem Ooms Opleidingsinstelling NOVI

Nadere informatie

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS VROUWEN IN DE TOP Opdrachtgever Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Olivier Tanis Kees Zandvliet Rotterdam, 15 februari 2012 NULMETING WETTELIJKE STREEFCIJFERS

Nadere informatie

Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen?

Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter. Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen? Schadeberekening HIS-SSM en de WaterSchadeSchatter Wat zijn de empirische verschillen tussen deze modellen? Wouter Vreeken S1087479 Civiele Techniek Universiteit Twente 28 juni 2013 Schadeberekening HIS-SSM

Nadere informatie

Achtergronddocument voor aanvulling van het habitatinstrument: 1. Flexibilisering invoer; 2. Onzekerheidsanalyse; 3. Validatie

Achtergronddocument voor aanvulling van het habitatinstrument: 1. Flexibilisering invoer; 2. Onzekerheidsanalyse; 3. Validatie Werkdocument Opdrachtgever: DG Rijkswaterstaat, RIZA Achtergronddocument voor aanvulling van het habitatinstrument: 1. Fleibilisering invoer; 2. Onzekerheidsanalyse; 3. Validatie G.E.M. van der Lee W.E.

Nadere informatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie

Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Resultaten van de Monitor Ruimtelijke Adaptatie Dr. R. van der Brugge Drs. G.J. Ellen Dr. Ir. J. Eshuis 1220109-000 Deltares, 2015, B Titel Resultaten

Nadere informatie