CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING"

Transcriptie

1 CC INSPECTIESCHEM BRNDBEEILIGING Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen ersie : 7.0 [ ] Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : Dit inspectieschema fungeert als: CC-inspectieschema astopgestelde Brandbeheersings- en Brandblussystemen (BB) CC-inspectieschema Brandmeldinstallaties (BMI) CC-inspectieschema Ontruimingsalarminstallaties (OI) CC-inspectieschema Rookbeheersingsinstallaties (RBI) als bedoeld in het Bouwbesluit EILIGHEID DOOR SMENWERKEN

2 OORWOORD Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 2/60 Het inspectieschema is gericht op het vaststellen, conform NEN-EN-ISO/IEC 17020, door een inspectie-instelling type, of een brandbeveiligingssysteem in een bouwwerk overeenstemt met algemene eisen, op basis van professioneel oordeel. De algemene eisen worden aangeduid als afgeleide doelstellingen en worden ontleend aan het voor het betreffende bouwwerk opgesteld basisontwerp. Beoordeeld worden de brandbeveiligingsinstallatie(s) en de daarmee samenhangende bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, die gezamenlijk het brandbeveiligingssysteem vormen. In de praktijk worden de voor de inspectie noodzakelijke uitgangspunten beschreven in documenten met namen als Masterplan Brandveiligheid (MPB), Uitgangspuntendocument (UPD), Programma van Eisen (PvE), bestek, technische beschrijving, Nota van anvulling (Nv), Plan van anpak (Pv), etc. Sommige van deze namen hebben een verbinding met andere officiële documenten, zoals het Programma van eisen in NEN-normen. Naar de toekomst toe zal er door het CC naar worden gestreefd om alle relevante uitgangspunten in een UPD-sjabloon op te nemen. In dit schema wordt vooralsnog gesproken over de algemene, veel gebruikte term basisontwerp. oor basisontwerp kan ook worden gelezen UPD dat wordt gebruikt in PGS15- risico s of Programma van eisen dat gebruikt wordt bij brandmeldinstallaties, ontruimingalarminstallaties en rookbeheersingsinstallaties. Het basisontwerp (UPD, Programma van eisen) bevat de norm en de keuzen die in de norm kunnen worden gemaakt. Dit normatief kader vormt de basis voor de inspectie, dit kan zowel een nieuw als een bestaand basisontwerp (UPD, Programma van eisen) zijn. Deze vorm van inspectie is verplicht vanuit het Bouwbesluit 2012 en voor PGS 15-risico s. Het CC is de beheerder van het inspectieschema. Het inspectieschema heeft de instemming van de Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging. De tekst van dit inspectieschema wordt uitgegeven onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en eiligheid te Utrecht. lle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. oor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B van de uteurswet 1912 jo het besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471 en artikel 17 uteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 882,1180 W mstelveen). oor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 uteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden. ll rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a database or retrieval system, or published, in any form or in any way, electronically, mechanically, by print, photo print, microfilm or any other means without prior written permission from the publisher. Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en eiligheid geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

3 INHOUDSOPGE Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 3/60 1 Inleiding lgemeen Toepassingsgebied Relatie met wet- en regelgeving cceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten Inspectierapport en inspectiecertificaat 6 2 Terminologie 7 3 Primaire en afgeleide doelstellingen Primaire doelstellingen Europa Nederland fgeleide doelstellingen 11 4 Proces inspectie brandbeveiligingssysteem op basis van afgeleide doelstellingen Proces initiële inspectie in (nieuwe) objecten Proces vervolginspectie in (bestaande) objecten in hun toepassing 14 5 Eisen aan de inspectie-instelling lgemeen akbekwaamheid en ervaring Inspectieplan Collegiale toets inspectierapporten Harmonisatie Inspectierapport en inspectiecertificaat Inspectiemerk 18 6 ermelde documenten 19 7 Inspectie afgeleide doelstellingen Omvang van de inspectie Inspectiepunten Initiële inspectie op locatie Initiële inspectie sprinkler- en sproei-, watermist- en schuimsystemen Initiële inspectie blusgassystemen Initiële inspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie Initiële inspectie ontruimingalarminstallatie Initiële inspectie RW-installatie Initiële inspectie overdrukinstallatie Initiële inspectie stuwdruk-, dwars- en langsventilatieinstallatie Inspectie stuurfuncties Inspectie bouwkundige voorzieningen Inspectie bouwkundige voorzieningen van belang voor het functioneren van het BB-systeem Inspectie bouwkundige voorzieningen van belang voor het functioneren van het brandmeldinstallatie Inspectie bouwkundige voorzieningen van belang voor het functioneren van het RW-installatie Inspectie bouwkundige voorzieningen van belang voor het functioneren van het overdrukinstallatie 40 Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

4 ersie: 7.0 Pagina 4/ Inspectie bouwkundige voorzieningen van belang voor het functioneren van het stuwdruk-, langs- en dwarsventilatieinstallatie Inspectie organisatorische maatregelen Inspectie organisatorische maatregelen van belang voor het functioneren van het BB-systeem Inspectie organisatorische maatregelen van belang voor het functioneren van een brandmeldinstallatie Inspectie organisatorische maatregelen van belang voor het functioneren van een ontruimingalarminstallatie Inspectie organisatorische maatregelen van belang voor het functioneren van rookbeheersingsinstallatie Herinspectie initiële inspectie vervolginspectie op locatie ervolginspectie van brandbeveiliging op basis van sprinkler-, sproei-, watermist- en schuimsystemen ervolginspectie van brandbeveiliging op basis van blusgasystemen ervolginspectie van (sprinkler)meldinstallatie en/of brandmeldinstallatie ervolginspectie van een ontruimingalarminstallatie ervolginspectie RW-installatie ervolginspectie overdrukinstallatie ervolginspectie stuwdruk-, dwars- en langsventilatieinstallatie ervolginspectie stuurfuncties, bouwkundige maatregelen en organisatorische maatregelen Herinspectie vervolginspectie aststellen van het voldoen aan de afgeleide doelstelling Rapportage 56 8 Te gebruiken meetmiddelen lgemeen oorzieningen en uitrustingen 58 Bijlage 1 Model inspectiecertificaat 59 Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

5 1 INLEIDING Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 5/ LGEMEEN De in dit schema opgenomen eisen worden door geaccrediteerde inspectie-instellingen gehanteerd bij inspectie van brandbeveiligingssystemen. Er zijn drie op elkaar aansluitende Inspectieschema s Brandbeveiligingssystemen: Inspectie van het basisontwerp brandbeveiligingssystemen (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen; Inspectie van het detailontwerp brandbeveiligingssystemen (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen; Inspectie brandbeveiligingssystemen (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen (dit schema). Dit schema bevat eisen voor de uitvoering van een (deel van) een initiële inspectie of vervolginspectie van een brandbeveiligingssysteem, waarbij het doel is om vast te stellen dat het brandbeveiligingssysteem voldoet aan algemene eisen, die aangeduid worden als afgeleide doelstellingen. Deze afgeleide doelstellingen (zie paragraaf 3.2) zijn door derden bepaald en vastgelegd in het voor het brandbeveiligingssysteem opgestelde basisontwerp. Inspecties op afgeleide doelstellingen zijn wettelijk verplicht vanuit het Bouwbesluit 2012 en voor PGS15- risico s. Daarnaast kan inspectie vereist zijn vanuit een contractuele verplichting (bv verzekering) of op vrijwillige basis worden uitgevoerd. De in dit schema opgenomen eisen worden door inspectie-instellingen gehanteerd bij inspectie van brandbeveiligingssystemen. Het schema bevat eisen voor de uitvoering van initiële inspecties en vervolginspecties, waaronder de rapportage en de afgifte van het inspectiecertificaat. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn de inspectie-instellingen gebonden aan de eisen, als opgenomen in NEN-EN-ISO/IEC (type-), alsmede de bepalingen in dit inspectieschema. 1.2 TOEPSSINGSGEBIED Het in dit schema omschreven proces (zie hoofdstuk 4) is bestemd om te worden toegepast voor de inspectie van: ast opgestelde brandblus- en beheerssystemen (BB): - sprinkler-, sproei- en watermistsystemen - blusschuimsystemen - blusgassystemen; Brandmeldsystemen; Ontruimingsalarmsystemen; Rookbeheersingsystemen. Bij de inspectie wordt vastgesteld of het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de afgeleide doelstellingen (zie paragraaf 3.2), die zijn afgeleid van de essentiële eisen uit de CPD (CPR), het Bouwbesluit, Wet Milieubeheer en/of private afspraken ten aanzien van brandbeveiliging. Deze essentiële eisen worden in dit schema de primaire doelstellingen genoemd. De vaststelling dat aan de afgeleide doelstellingen wordt voldaan, wordt uitgevoerd door het samenstel van een of meerdere brandbeveiligingssystemen te toetsen op de in dit schema vastgelegde inspectiepunten. In dit schema zijn voor elk inspectiepunt een of meer goed- en afkeurcriteria gedefinieerd. Daarbij wordt verwezen naar het CC-document Inspectie Brandbeveiliging - Goed- en afkeurcriteria brandbeveiligingssystemen. Op basis van het normatief kader wordt bepaald of wordt voldaan aan de goed- en afkeurcriteria. Het normatief kader (zie definitie) bestaat onder andere uit de normen waaraan installaties op basis van het Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

6 ersie: 7.0 Pagina 6/60 basisontwerp (UPD, Programma van eisen) moeten voldoen en interpretaties vastgesteld in het kader van harmonisatie in de structuur van het CC, Bij de inspectie wordt uitgegaan van het bestaande basisontwerp (UPD, Programma van eisen) en worden de aanwezige componenten van het systeem beoordeeld aan de hand van de (versies van de) normen e.d. zoals die golden ten tijde van het opleveren van het brandbeveiligingssysteem. De goed- en afkeurcriteria zoals beschreven in dit document worden dan ook naar die (versies van die) normen beoordeeld. De inhoudelijke kwaliteit van het basisontwerp wordt niet beoordeeld 1, tenzij dit door de opdrachtgever verzocht wordt (bv in het kader van regelgeving). Het basisontwerp wordt in dat geval beoordeeld conform het CC Inspectieschema Brandbeveiliging - Inspectie basisontwerp brandbeveiligingssysteem (BB-BMI- OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen. 1.3 RELTIE MET WET- EN REGELGEING Dit inspectieschema geeft invulling aan het Bouwbesluit In paragraaf 6.20 wordt verwezen naar BMI, in paragraaf 6.23 naar OI en in paragraaf 6.32 naar RBI en BB. 1.4 CCEPTTIE N DOOR LEERNCIER GELEERDE ONDERZOEKSRPPORTEN Indien door de gebruiker / leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden overgelegd om aan te tonen dat aan de eisen van dit schema wordt voldaan, zal moeten worden aangetoond dat deze onder accreditatie zijn opgesteld door een instelling die voldoet aan de van toepassing zijnde accreditatienorm, te weten: NEN-EN-ISO/IEC voor laboratoria; NEN-EN-ISO/IEC voor inspectie-instellingen; NEN-EN voor certificatie-instellingen die producten certificeren; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die systemen certificeren; NEN-EN-ISO/IEC voor certificatie-instellingen die personen certificeren. De instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatiecertificaat kan worden overgelegd, afgegeven door de Raad voor ccreditatie (Rv) of een accreditatieinstelling waarmee de Rv een overeenkomst van wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Deze accreditatie moet betrekking hebben op het voor dit schema vereiste onderzoek. Productcertificatie In het belang van bevordering van efficiënte procesvoering maakt dit schema het mogelijk gebruik te maken van leveringen en diensten op basis van EN45011 productcertificatieschema s die onder accreditatie zijn uitgevoerd. Toelichting: hierdoor zal de diepgang van de inspectie minder zijn. 1.5 INSPECTIERPPORT EN INSPECTIECERTIICT De inspectie wordt afgerond met een inspectierapport met een positieve of negatieve conclusie. Bij een negatieve conclusie worden de afwijkingen herleidbaar vastgesteld in het inspectierapport. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven. 1 Wel wordt beoordeeld of alle noodzakelijke gegevens aanwezig zijn. Ontbrekende informatie betekent dat de inspectie niet (volledig) kan worden uitgevoerd. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

7 2 TERMINOLOGIE Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 7/60 Basisontwerp BMI Brandbeveiliging Brandbeveiligingsinstallatie Brandbeveiligingssysteem Brandbeveiligingsvoorzieningen CvB CPD CPR Detailontwerp Doelstellingen, te onderscheiden zijn: Doel, uitgangspunten, ontwerpkeuzes en functionele eisen die onder verantwoordelijkheid van de gebruiker/eigenaar zijn opgesteld. Deze zijn gebaseerd op wetgeving en/of private afspraken ten aanzien van brandbeveiliging (bv verzekeraar). Deze zijn vastgelegd in een document (of verzameling van documenten) (bijvoorbeeld MPB, UPD, PvE of bestek, dat tevens de relevante geaccepteerde normen/standaards bevat). Het basisontwerp bevat de van toepassing zijnde afgeleide doelstelling(en). Brandmeldinstallaties Samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen in een object, waarmee het risico op brand tot een aanvaardbare omvang wordt teruggebracht. Een installatie inclusief gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen, die qua functie een toevoegde waarde levert aan de doelstellingen. Een brandbeveiligingsinstallatie inclusief de daar direct aan verbonden essentiële bouwkundige en organisatorische voorzieningen, die qua functie een toevoegde waarde levert aan de doelstellingen. Installaties en voorzieningen die vanuit een centrale eenheid worden aangestuurd (zoals liften, brandweerliften, brandkleppen, brandweeringang, deuren, luchtbehandelingen ventilatie-installaties, roltrappen, rolluiken, voorzieningen in brand- en rookwerende scheidingen, etc). Commissie van Belanghebbenden Brandbeveiliging van het CC Construction Product Directive. Toelichting: CPD wordt vanaf juli 2013 vervangen door CPR Construction Product Regulations. Toelichting: CPR vervangt vanaf juli 2013 CPD De onder verantwoordelijkheid van de leverancier opgestelde, en op het basisontwerp gebaseerde ontwerp (volledige engineering: blokschema s, installatieplattegronden, berekeningen, etc). Toelichting: de hoofdlijnen voor het detailontwerp (zoals de relevante geaccepteerde normen/voorschriften) kunnen al in het MPB, UPD, PvE of bestek zijn opgenomen. Primaire doelstellingen: de essentiële eisen voor brandveiligheid, die vanuit Europese en Nederlandse wet- en regelgeving alsmede private afspraken ten aanzien van brandbeveiliging worden gesteld; Toelichting; de primaire doelstellingen zijn veilig vluchten en het beperken van de omvang van de brand, en brand- en rookschade. fgeleide doelstellingen: de uit de primaire doelstellingen afgeleide doelstellingen voor een brandbeveiligingssysteem. oor de inspectie worden deze vertaald naar inspectiepunten. Toelichting; een brandbeveiligingssysteem wordt altijd geïnspecteerd op de afgeleide doelstelling. Bij een inspectie van alleen de brandmeldinstallatie kan de doelstelling veilig vluchten dus niet worden bevestigd. Wel kan de afgeleide doelstelling de brand tijdig detecteren en Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

8 ersie: 7.0 Pagina 8/60 Gebruiker/eigenaar Geaccepteerde normen Goed- en afkeurcriteria Initiële inspectie Inspectiecertificaat Inspectieplan Inspectiepunten Inspectierapport Inspectieschema Installatie Installatiecertificaat Leverancier MPB Normatief kader OI alarmeren, en de brandveiligheidsvoorzieningen tijdig activeren worden bevestigd. erantwoordelijke voor de bandveiligheid in een object; Normen (of voorschriften) waarvan het CvB heeft vastgesteld deze als basis mogen dienen voor een detailontwerp van een brandbeveiliging die gecertificeerd kan worden volgens dit inspectieschema. De geaccepteerde normen zijn gepubliceerd opgenomen in het document: Inspectie Brandbeveiliging Specifieke normen en verwijzingen. Dit document is gepubliceerd op de website van het CC. Criteria om te bepalen of aan een inspectiepunt wordt voldaan. Op basis van het normatief kader wordt bepaald wanneer een wel of niet wordt voldaan aan de criteria. Het eerste (volledig afgeronde) onderzoek om vast te stellen dat het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de afgeleide doelstellingen resp. (een deel van) het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de norm(en). Geharmoniseerd document dat wordt afgegeven zodra in een inspectierapport over de brandbeveiliging een positieve conclusie wordt getrokken over het voldoen aan de afgeleide doelstellingen. Intern document waarin beschreven is hoe de inspectie wordt uitgevoerd. Bevat o.a. de demarcatie van de inspectieopdracht, de (verwijzing naar de) uitgangspunten, inspectiepunten, normatief kader en het inspectieproces (definiëren van bepaalde specifieke inspectiemomenten). Te inspecteren essentiële onderdelen van het brandbeveiligingssysteem, die een relatie hebben met de afgeleide doelstelling. Geharmoniseerd rapport, dat verslag doet van de inspectie en waarin over de brandbeveiliging een conclusie wordt getrokken over het voldoen aan de afgeleide doelstellingen. De in het CvB gemaakte afspraken over het onderwerp van inspectie. Sprinklerinstallatie, sproei-installatie, watermistinstallatie, blusschuiminstallatie, brandmeldinstallatie, ontruimingalarminstallatie, rookbeheersingsinstallatie Een verklaring van de leverancier dat de installatie conform de norm is gerealiseerd. erantwoordelijke voor de levering van een (deel van het) brandbeveiligingssysteem. Masterplan Brandveiligheid. Relevante gedocumenteerde informatie zoals componentendata (data sheets, approvals, manuals etc), nationale of internationale normen, voorschriften, standaards, branchedocumenten (zoals de standaard documenten van kaderstellende partijen zoals NBR) besluitenlijsten (van NEN, de Commissie van Deskundige Blus en het CC harmonisatieoverleg) en beproevings- en testenresultaten (van full scale tests, functionele beproevingen en proefbranden), die de inspecteur in samenhang gebruikt om vast te stellen of de bepaalde afgeleide doelstellingen gehaald zijn. De te hanteren normen volgen uit het basisontwerp (UPD, Programma van eisen). Ontruimingsalarminstallatie Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

9 ersie: 7.0 Pagina 9/60 Object PvE RBI UPD BB-systeem ervolginspectie Een inrichting, bijvoorbeeld een complex, gebouw, ruimte, voertuig, vaartuig of technische voorziening (bijvoorbeeld een machine of generator) waar één of meerdere brandbeveiligingssystemen in aanwezig zijn om te komen tot de beoogde doelstellingen. Programma van eisen. Rookbeheersinginstallatie Uitgangspuntendocument ast opgesteld brandblus en beheerssysteem (sprinkler-, sproei-, watermist en schuimsystemen) Het periodieke opvolgingsonderzoek, om vast te stellen dat het brandbeveiligingssysteem in het gebruik voldoet aan de afgeleide doelstellingen resp. (een deel van) het brandbeveiligingssysteem voldoet aan de norm(en). Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

10 3 PRIMIRE EN GELEIDE DOELSTELLINGEN Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 10/ PRIMIRE DOELSTELLINGEN De primaire doelstellingen in Europese en Nederlandse wet- en regelgeving op brandveiligheidsgebied zijn: veilig vluchten schadebeperking Onderstaand is ter informatie een overzicht gegeven van deze wet- en regelgeving EUROP CPD Richtlijn 89/106/EEG bijlage staan de volgende fundamentele voorschriften voor brandveiligheid. De voor de bouw bestemde producten moeten kunnen dienen voor de uitvoering van werken die (als geheel en in gedeelten) mede uit economisch oogpunt voor gebruik geschikt zijn en daartoe voldoen aan de volgende fundamentele voorschriften, voor zover die zijn vastgelegd. an deze voorschriften moet bij normaal onderhoud gedurende een economisch relevante levensduur worden voldaan. Bij de voorschriften wordt normaliter uitgegaan van inwerking van voorspelbare invloeden. oor brandveiligheid gaat het om de volgende doelstellingen: Het bouwwerk moet zodanig worden ontworpen en uitgevoerd dat bij brand: het draagvermogen van het bouwwerk gedurende een bepaalde tijd behouden blijft; het ontstaan en de ontwikkeling van vuur en rook binnen het bouwwerk zelf beperkt blijft; de uitbreiding van de brand naar belendende bouwwerken beperkt blijft; de bewoners het bouwwerk kunnen verlaten of anderszins in veiligheid kunnen worden gebracht; de veiligheid van de hulpdiensten in acht wordt genomen NEDERLND In het Nederlandse Bouwbesluit 2012 zijn onderstaande primaire doelstellingen opgenomen. Bouwbesluit Sterkte bij brand (BB2.2) Het bouwwerk bij brand gedurende redelijke tijd kan worden verlaten en doorzocht, zonder dat er gevaar voor instorting is. Beperking van het ontstaan van brandgevaarlijke situaties (BB2.8) Het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie voldoende wordt beperkt. Beperking van ontwikkeling van brand en rook (BB2.9) Brand en rook kan zich niet snel ontwikkelen. Beperking uitbreiding van brand (BB2.10) Een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. erdere beperking uitbreiding van brand (BB2.11) Uitbreiding van brand in verdergaande mate wordt beperkt zodat veilig vluchten mogelijk is. luchtroutes (BB2.12) oldoende vluchtroutes waarlangs bij brand een veilige plaats kan worden bereikt. Hulpverlening bij Brand (BB2.13) oldoende voorzieningen om binnen redelijke tijd personen te redden en brand te bestrijden. Hoge en ondergrondse gebouwen (BB2.14) Brandveilig bouwwerk. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

11 ersie: 7.0 Pagina 11/60 Bouwbesluit eiligheidzone en plasbrandaandachtgebied (BB2.16) Het beperken van invloed van vervoer gevaarlijke stoffen voor personen in een bouwwerk (opmerking: op dit moment nog niet van toepassing verklaard). Tijdig vaststellen van brand (BB 6.5) Tijdig brand detecteren zodat veilig kan worden gevlucht. luchten bij brand (BB6.6) luchten tijdig te beginnen. Bestrijding van brand (BB6.7) Brand binnen redelijke tijd te bestrijden. Bereikbaarheid voor hulpdiensten (BB6.8) Tijdig kunnen aanvangen van bluswerkzaamheden door hulpdiensten. oorkomen van brandgevaar en ontwikkeling van brand (BB7.1) Zodanig gebruik dat brandgevaarlijke situatie en ontwikkeling van brand wordt voorkomen. eilig vluchten bij brand (BB 7.2) Zodanig gebruik dat veilig vluchten mogelijk is. 3.2 GELEIDE DOELSTELLINGEN Om aan de primaire doelstelling te kunnen voldoen zijn vaak één of meerdere brandbeveiligingssystemen noodzakelijk, die elk hun eigen functie hebben. Deze functie is uitgedrukt in afgeleide doelstellingen. Deze afgeleide doelstellingen ondersteunen de primaire doelstellingen. Met dit schema kunnen de in paragraaf 1.2 genoemde brandbeveiligingssystemen aan de volgende afgeleide doelstellingen worden getoetst. oor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op blusschuim- en blusgassystemen: een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en blussen, binnen de context van het basisontwerp. oor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een sprinklersystemen: een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden dat veilig vluchten mogelijk is (life safety), binnen de context van het basisontwerp. oor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een sprinkler-, sproei- en watermistsystemen: een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdingsorganisaties kan plaatsvinden, binnen de context van het basisontwerp. oor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een sprinkler- of sproeisystemen: het verhogen van de bescherming van een bouwwerk en/of object in geval van blootstelling aan een brand (exposure protection) waardoor de kans op brandoverslag wordt geminimaliseerd en schade aan het bouwwerk en/of object wordt beperkt, in de context van het basisontwerp. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

12 ersie: 7.0 Pagina 12/60 oor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een brandmeldinstallatie (BMI): een beginnende brand tijdig ontdekken 2, lokaliseren en signaleren, waarna de aangesloten brandbeveiligingsvoorzieningen tijdig in werking wordt gesteld, binnen de context van het basisontwerp. oor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een ontruimingsalarminstallatie (OI): tijdig in voldoende mate akoestisch en/of optisch informatie geven aangaande de ontruiming, om veilig vluchten te initiëren, binnen de context van het basisontwerp. oor een brandbeveiligingssysteem gebaseerd op een rookbeheersinginstallatie (RBI): tijdig in voldoende mate afvoeren van warmte en rook, of het tijdig en in voldoende mate tegenhouden van rook om veilig vluchten mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp, of: tijdig in voldoende mate afvoeren van warmte en rook een binnenaanval door de brandweer 3 mogelijk te maken, binnen de context van het basisontwerp. Toelichting; in de afgeleide doelstellingen wordt gesproken over de context van het basisontwerp. Hiermee wordt bedoeld: het algemeen aanvaard niveau van beveiliging behorende bij de uitvoeringsvormen en normversies zoals genoemd in het basisontwerp. Het vaststellen of aan de afgeleide doelstellingen wordt voldaan, gebeurt aan de hand van inspectiepunten. oor elk inspectiepunt zijn goed- en afkeurcriteria gedefinieerd. De inspecteur stelt op basis van zijn deskundigheid vast of zijn waarneming binnen het normatief kader blijft. Het hierbij gehanteerde normatief kader heeft een directe relatie met het basisontwerp (de normen opgenomen in het UPD vormen onderdeel van het normatief kader) en wordt overgenomen in het inspectieplan. ls ten aanzien van een bepaald inspectiepunt de waarneming niet binnen de grenzen van het normatief kader valt (inclusief eventuele interpretaties in het kader van harmonisatie binnen de structuur van het CC) is er sprake van afkeur. Hierbij betrekt hij alle (bouwkundige, organisatorische en overige technische) maatregelen en voorzieningen die een directe relatie hebben op de betreffende inspectiepunt. De voor inspectie van belang zijnde inspectiepunten en goed- en afkeurcriteria zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 7. 2 De wijze van ontdekken kan door personen gebeuren (niet automatische bewaking) of automatisch (een en ander volgens bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012). 3 Zie document standpunten harmonisatieoverleg met betrekking tot risico s die hier onder vallen. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

13 4 PROCES INSPECTIE BRNDBEEILIGINGSSYSTEEM OP BSIS N GELEIDE DOELSTELLINGEN Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 13/ PROCES INITIËLE INSPECTIE IN (NIEUWE) OBJECTEN De inspectie start met het opstellen van het inspectieplan. Dit gebeurt door een gekwalificeerde inspecteur. Het inspectieplan is gebaseerd op het door derden opgestelde basisontwerp (UPD, Programma van eisen) en detailontwerp. Uit het basisontwerp wordt afgeleid wat de vast te stellen afgeleide doelstelling 4 is. Basis- en detailontwerp moeten alle relevante informatie bevatten om vast te stellen dat aan de afgeleide doelstelling kan worden voldaan 5 met als belangrijk onderdeel het van toepassing zijnde normatief kader. Indien deze informatie niet voldoende is wordt de opdrachtgever daarvan op de hoogte gebracht en zal deze eerst moeten worden aangevuld/aangepast. In het inspectieplan wordt omschreven op welke wijze en met welk normatief kader de inspectie zal worden uitgevoerd. Het normatief kader is daarbij gebaseerd op het niveau van beveiliging dat in het basisontwerp is vastgelegd. Naast de voor inspectie van belang zijnde uitgangspunten (of de verwijzing ernaar) omschrijft het inspectieplan ook de wijze waarop de inspectie van het brandbeveiligingssysteem gaat plaats vinden. ervolgens wordt het inspectieplan ten uitvoer gebracht waarbij het brandbeveiligingssysteem wordt geïnspecteerd aan de hand van de inspectiepunten beschreven in paragraaf 7.3 t/m 7.6 Het in paragraaf 7.1 en 7.2 gestelde is hierbij van belang. De gekwalificeerde inspecteur bepaalt op basis van de inspectiepunten en het normatief kader of het brandbeveiligingssysteem voldoet (paragraaf 7.8). De bevindingen van de inspectie worden vastgelegd in een inspectierapport met een positieve of negatieve conclusie en een onderbouwing daarvan. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven (paragraaf 7.9). Op de volgende pagina is het procesverloop weergegeven voor initiële inspectie (zie figuur 1); OPMERKINGEN: ls bij een bepaalde processtap wordt vastgesteld dat er geen wijzigingen zijn ten opzichte van een eerdere inspectie (bijv. ongewijzigde uitgangspunten), dan wordt deze stap overgeslagen; Bij wijzigingen van één of meer uitgangspunten in het basisontwerp moet worden beoordeeld of het in het inspectieplan vastgelegde normatief kader nog passend is. 4 Zoals gedefinieerd in paragraaf indien er een inspectie van het basis- en/of detailontwerp heeft plaatsgevonden is alle relevante informatie beschikbaar. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

14 ersie: 7.0 Pagina 14/60 iguur 1: Processchema initiële inspectie 4.2 PROCES EROLGINSPECTIE IN (BESTNDE) OBJECTEN IN HUN TOEPSSING Om de inspectie planmatig uit te kunnen voeren wordt door een gekwalificeerde inspecteur het inspectieplan aangepast voor de vervolginspectie, er wordt gebruik gemaakt van de informatie uit het inspectierapport van de initiële inspectie. Het te hanteren normatief kader, dat bij de initiële inspectie is afgeleid van het basisontwerp, blijft hierbij ongewijzigd. ervolgens wordt het inspectieplan ten uitvoer gebracht waarbij het brandbeveiligingssysteem wordt beoordeeld. Bij aanvang van de vervolginspectie wordt vastgesteld in welke delen van het brandbeveiligingssysteem en gebruik veranderingen zijn doorgevoerd en waar zich bijzonderheden hebben voorgedaan. Deze aandachtsgebieden worden, samen met de functionaliteit van de beveiliging, beoordeeld aan de hand van de inspectiepunten beschreven in de paragraaf 7.3. oor het overige wordt het brandbeveiligingssysteem beoordeeld aan de hand van de inspectiepunten beschreven in de paragrafen 7.4 t/m 7.6 en 7.8. Het in paragraaf 7.1 en 7.2 gestelde is hierbij van belang. De gekwalificeerde inspecteur bepaalt op basis van de inspectiepunten en het normatief kader of het brandbeveiligingssysteem voldoet. De bevindingen worden vastgelegd in een inspectierapport, en bij positieve conclusie een inspectiecertificaat. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

15 ersie: 7.0 Pagina 15/60 Onderstaand is het procesverloop weergegeven voor vervolginspectie (zie figuur 2). OPMERKINGEN: Bij wijzigingen van één of meer uitgangspunten in het basisontwerp moet worden beoordeeld of het in het inspectieplan vastgelegde normatief kader nog passend is. Opdrachtgever Inspectie-instelling Basisontwerp en detailontwerp ( 4.1) Inspectieplan ( 4.1) Onderhoudscertificaat ( 7.7) ervolginspectie ( 7.4 t/m 7.6 en 7.8) Meetmiddelen ( 8) Inpectierapport ( 7.11) Collegiale toets ( 5.4) Eventuele acties onder verantwoordelijkheid van opdrachtgever NEE Beveiliging voldoet? ( 7.10) J Herinspectie ( 7.9) Inspectiecertificaat beschikbaar voor andere partijen Inspectiecertificaat ( 7.11) iguur 2: Processchema vervolginspectie Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

16 5 EISEN N DE INSPECTIE- INSTELLING Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 16/ LGEMEEN Het kwaliteitsmanagementsysteem van de type geaccrediteerde inspectie-instelling moet voldoen aan de NEN-EN ISO/IEC en toelichtende documenten, en zijn gebaseerd op dit schema. 5.2 KBEKWMHEID EN ERRING Het personeel van de inspectie-instelling moet zijn gekwalificeerd op basis van kwalificatieeisen zoals vermeld in het document Inspectie Brandbeveiliging - akbekwaamheid en ervaring : initiële inspecties worden uitgevoerd door inspecteurs met de kwalificatie voor uitvoeren inspectie basisontwerp, detailontwerp en initiële inspectie op locatie ; vervolginspecties worden uitgevoerd door inspecteurs met de kwalificatie voor uitvoeren vervolginspectie op locatie ; de collegiale toets wordt uitgevoerd door inspecteurs met de kwalificatie voor uitvoeren inspectie basisontwerp, detailontwerp en initiële inspectie op locatie. De kwalificatie-eisen gelden per vakgebied. 5.3 INSPECTIEPLN Het inspectieplan moet worden opgesteld, door een inspecteur met kwalificatieniveau Uitvoeren inspectie basisontwerp, detailontwerp en initiële inspectie op locatie voor het van belang zijnde brandbeveiligingssystemen zoals gesteld in het document Inspectie Brandbeveiliging - akbekwaamheid en ervaring. Indien in het inspectieplan gegevens worden overgenomen uit een document van derden dient hierbij bronvermelding plaats te vinden. 5.4 COLLEGILE TOETS INSPECTIERPPORTEN lle inspectierapporten worden onderworpen aan een collegiale toets, voordat deze aan de opdrachtgever worden verstrekt. De collegiale toets heeft als doel: na te gaan of het inspectieproces correct verlopen is; na te gaan of de inspectie volledig en conform opdracht is uitgevoerd; na te gaan of de rapportage volledig is; na te gaan of de bevindingen en goed- of afkeur met elkaar in overeenstemming zijn; onderwerpen te identificeren voor harmonisatieoverleg bij de inspectie-instelling en/of het harmonisatieoverleg bij het CC. 5.5 HRMONISTIE Inspectie-instellingen zijn verplicht tot harmonisatie. Harmonisatieafspraken zijn van belang voor de beoordeling die de inspecteur maakt, en voor het aantonen van de competentie van de inspectie-instelling. Harmonisatie vindt op de volgeden wijze plaats: harmonisatieoverleg tussen inspecteurs van de inspectie-instelling zelf; harmonisatieoverleg bij het CC; harmonisatieonderzoek door CC, minimaal 2 maal per jaar. De resultaten van het harmonisatieoverleg tussen de inspectie-instellingen moet publiekelijk beschikbaar zijn. Resultaten van harmonisatie worden door de inspectie instellingen geïmplementeerd in hun werkprocessen. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

17 ersie: 7.0 Pagina 17/ INSPECTIERPPORT EN INSPECTIECERTIICT De bevindingen van elke uitgevoerde inspectie worden door de inspectie-instelling naspeurbaar vastgelegd in een inspectierapport. Bij een positieve conclusie wordt een inspectiecertificaat afgegeven. Het inspectiecertificaat dient minimaal de volgende gegevens te bevatten: NW gegevens van de inspectie-instelling; logo of beeldmerk van de inspectie-instelling; een uniek certificaatnummer; locatiegegevens; de verklaring van conformiteit: Het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een BB-BMI-OI-RBI systeem (**) en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen, voldoet aan de afgeleide doelstellingen: <afgeleide doelstellingen (zie paragraaf 3.2)> verwijzing naar het inspectierapport (met unieke identificatie, ook van wijzigingen/aanvullingen); verwijzing naar het inspectieschema; eerste inspectie / periodieke inspectie; datum van inspectie; (indien van toepassing) inspectiefrequentie als vermeld in het basisontwerp, gebaseerd op wet- en regelgeving ondertekening (naam, functie); het inspectiemerk (zie paragraaf 5.7); het accreditatiemerk; de teksten: o dit certificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport; o dit certificaat blijft eigendom van <inspectie-instelling>; o de geldigheid van de accreditatie kan nagegaan worden bij Het inspectiecertificaat wordt opgesteld volgens het geharmoniseerde model zoals weergegeven in bijlage 1. (**) lleen die installatie(s) waarop het brandbeveiligingssysteem is gebaseerd, worden in de kop van het certificaat respectievelijk in de verklaring van conformiteit opgenomen. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

18 ersie: 7.0 Pagina 18/ INSPECTIEMERK Het inspectiemerk, verder te noemen: het merk, dat op het inspectiecertificaat wordt toegepast is het bewijs dat de inspectie is uitgevoerd volgens het inspectieschema. Het merk wordt uitgevoerd als beeldmerk. Uitsluitend het gebruik van het merk beschreven in het inspectieschema is toegestaan. an dit inspectieschema is het hier aan de linker zijde afgebeelde beeldmerk verbonden. Dit beeldmerk is gedeponeerd. Het beeldmerk wordt aangevuld met de afkorting BB en de indicatie BIO wat de koppeling met dit inspectieschema aangeeft, zoals aan de rechterzijde afgebeeld. Een separaat woordmerk wordt niet toegepast. Het gebruik van het merk is verplicht op het inspectiecertificaat, tenzij met de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen om een inspectie uit te voeren zonder inspectiecertificaat. Overige bepalingen met betrekking tot het gebruik van het merk zijn vastgelegd in het CC Reglement Inspectiemerk Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

19 6 ERMELDE DOCUMENTEN Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 19/60 De normen en documenten genoemd in onderstaande tabel zijn van toepassing voor dit inspectieschema. Normen en verwijzingen bij de uitvoering van inspectie zijn opgenomen in het document: Inspectie Brandbeveiliging Specifieke normen en verwijzingen. Norm, normatief document [uitgifte] NEN-EN-ISO/IEC 17020:2004(*) Beschrijving lgemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren erkrijgbaar bij NEN, Delft Rv-T018:2012 cceptabele herleidbaarheid Website Rv Inspectie Brandbeveiliging - Goed- en afkeurcriteria brandbeveiligingssystemen Website CC Inspectie Brandbeveiliging akbekwaamheid en ervaring Website CC Inspectie Brandbeveiliging Specifieke normen en verwijzingen Website CC (*) Hierbij geldt dat vanuit de accreditatieorganisatie hieraan verbonden documenten en interpretaties op nationaal en internationaal niveau van toepassing zijn. Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

20 7 INSPECTIE GELEIDE DOELSTELLINGEN Inspectieschema brandbeveiliging ersie: 7.0 Pagina 20/ OMNG N DE INSPECTIE Om vast te stellen of een brandbeveiligingssysteem op basis van een bepaald type brandbeveiligingsinstallatie aan de afgeleide doelstellingen voldoet, wordt het brandbeveiligingssysteem zoals in het basisontwerp (UPD, Programma van eisen) is omschreven, in zijn geheel en in samenhang met de randvoorwaarden beoordeeld. De inspectie is dientengevolge gericht op: de gehele brandbeveiligingsinstallatie, voor BB-systemen inclusief meldinstallatie t.b.v. de aansturing (paragrafen t/m en t/m 7.8.8; de sturing van, en het correct functioneren van de gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (paragraaf 7.4); de bouwkundige randvoorwaarden, voor zover direct verbonden met de afgeleide doelstelling van het brandbeveiligingssysteem (paragraaf 7.5); Toelichting: de aard en de omvang van de randvoorwaarden zijn omschreven in de van toepassing zijnde geaccepteerde normen, genoemd in het basisontwerp. de organisatorische randvoorwaarden, voor zover direct verbonden met de afgeleide doelstelling van het brandbeveiligingssysteem (paragraaf 7.6); Toelichting: de aard en de omvang van de randvoorwaarden zijn omschreven in de van toepassing zijnde geaccepteerde normen, genoemd in het basisontwerp. het gebruik in en rond het beveiligde object. 7.2 INSPECTIEPUNTEN Een beveiligingsysteem op basis van een bepaald type brandbeveiligingsinstallatie voldoet aan de afgeleide doelstelling als de verwachte prestatie van de installatie is afgestemd op het gebruik van het object en de bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden. Dit wordt beoordeeld op basis van de in dit schema gedefinieerde inspectiepunten. oorbeeld: in het geval van een brandbeveiligingssysteem op basis van een sprinklerinstallatie houdt dit in dat in geval van brand het automatisch vrijkomende bluswater in staat is de brand onder controle te houden en ongecontroleerde branduitbreiding te voorkomen (relatie koelend en pre-wetting effect van het door de sprinklerinstallaties geleverde water versus vrijkomende warmte per tijdseenheid en brandvoortplanting). Om deze beoordeling te doen, dienen de inspectiepunten die van belang zijn voor het bepalen van de prestatie van de installatie, alsmede de inspectiepunten voor de bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden en het gebruik van het object, integraal te worden beoordeeld. Het normatief kader dat volgt uit het basis- en detailontwerp en is overgenomen in het inspectieplan, is daarbij de referentie. oorbeelden van inspectiepunten in relatie tot de afgeleide doelstellingen: het betrouwbaar automatisch functioneren van de installatie het tijdig activeren van de installatie (openen sprinklers) het leveren van voldoende bluswater met de juiste druppelgrootte op de brandhaard de tijdsduur waarin de installatie in bedrijf kan blijven het betrouwbaar bijmengen van voldoende schuim (hoeveelheid en tijd) sturingen zoals afschakelen van transport- en luchtbehandelingsystemen signaleringen van storingen en presentatie en doormelding van brandmeldingen ventilatie-voud en luchtsnelheden in beveiligde ruimten. oorbeelden van essentiële punten in relatie tot de bouwkundige randvoorwaarden: de uitvoering (materiaal/obstructies) en hellingshoek van het dak uitvoering van daklichten en lichtstraten gesloten zijn van verlaagde plafonds Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING CC INSPECTIESCHEM BRNDBEEILIGING Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OI- RBI) op basis van afgeleide doelstellingen ersie : 10.0 Publicatiedatum : 1 juni 2015 Ingangsdatum : 1 juni 2015 Dit inspectieschema

Nadere informatie

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING CC INSPECTIESCHEMA BRANDBEEILIGING Inspectie brandbeveiligingssysteem (BB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen ersie : 9.0 Publicatiedatum : 1 januari 2015 Ingangsdatum : 1 januari 2015 Dit

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Goed- en afkeurcriteria bouwkundige brandveiligheid INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige brandveiligheid Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/6 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 2.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie Brandbeveiliging Pagina 2/18 Het CCV is de beheerder van de CCV

Nadere informatie

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012

Inspectiecertificaat Conform Bouwbesluit 2012 Conform Bouwbesluit 2012 Inhoudsopgave: - Bij welke gebruiksfunctie dient het brandbeveiligingssysteem gecertificeerd te zijn met een Inspectiecertificaat? - Welke typen Inspecties zijn er en wat is de

Nadere informatie

VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID

VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige (BBV) op basis van afgeleide Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/14 Het inspectieschema

Nadere informatie

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING ssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen Versie : 7.0 [20-7-2012] Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : 1 december 2012 VEILIGHEID

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID

VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID bouwkundige (BBV) op basis van afgeleide Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/16 Het inspectieschema

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRAND- VEILIGHEID Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/5 De Vereniging van Inspectie-instellingen

Nadere informatie

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring

INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Vakbekwaamheid en ervaring INSPECTIE BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD Pagina 2/7 De Vereniging van Inspectie-instellingen voor Veiligheid en Brandveiligheid (VIVB)

Nadere informatie

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen

Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen Samenhang Inspectie en Certificatie VBB-systemen 6 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie in

Nadere informatie

VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID

VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID VIVB INSPECTIESCHEMA BOUWKUNDIGE BRANDVEILIGHEID Inspectie bouwkundige (BBV) op basis van afgeleide doelstellingen Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 augustus 2014 Ingangsdatum : 1 augustus 2014 VOORWOORD

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002

WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 WIJZIGINGSBLAD A1 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A1 Publicatiedatum : 1 juli 2010 Ingangsdatum : 1 juli 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A1:2010/BMI 2002 Pagina 2/6 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S

F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S F L O R I A A N S A F E T Y C O N C E P T S Certificering brandbeveiliging November 2015 Ernst Rijkers certificering studiemiddag VVBA Onderwerpen inspectiecertificaat installatiecertificaat, onderhoudscertificaat

Nadere informatie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie

Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Inspectieblad uitvoeren initiële inspectie Initiële inspectie Een brandbeveiligingssysteem bestaat uit: een brandbeveiligingsinstallatie; gestuurde brandbeveiligingsvoorzieningen (stuurfuncties); bouwkundige/mechanische

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012

WIJZIGINGSBLAD A2. Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 1 april 2012 WIJZIGINGSBLAD A2 Regeling Brandmeldinstallaties 2002 BMI 2002 / A2 Publicatiedatum : 1 april 2012 Ingangsdatum : 1 april 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD A2:2012/BMI 2002 Pagina 2/5 Dit wijzigingsblad

Nadere informatie

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING

CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING CCV INSPECTIESCHEMA BRANDBEVEILIGING brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen Versie : 7.0 Publicatiedatum : 1 september 2012 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN

Nadere informatie

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties

Certificering en inspectie. Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties Certificering en inspectie Seminar Klaar voor 2015! 29 januari 2014: sprinklerinstallaties 1 Certificering en inspectie Behandeling van volgende punten: Relatie met de regelgeving Samenhang tussen certificatie-

Nadere informatie

Veiligheid als uitgangspunt

Veiligheid als uitgangspunt Veiligheid als uitgangspunt Het brandbeveiligingssysteem dient te zijn afgestemd op het risico dat beschermd moet worden BVI is een geaccrediteerde inspectie-instelling voor brandbeveiligingssystemen Inspectie

Nadere informatie

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen

INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen INSPECTIE GASDETECTIEBEVEILIGING Specifieke normen en verwijzingen Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Inspectie gasdetectiebeveiliging Pagina 2/6 De Vereniging van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010

WIJZIGINGSBLAD A2. BORG 2005 versie 2 / A2 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING. Versie : 2.2. Publicatiedatum : 31 maart 2010. Ingangsdatum : 1 april 2010 WIJZIGINGSBLAD A2 Nationale Beoordelingsrichtlijn BORG 2005 versie 2 Procescertificaat voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van inbraakbeveiliging BORG 2005 versie 2 / A2 Publicatiedatum :

Nadere informatie

VIVB INSPECTIESCHEMA GASDETECTIEBEVEILIGING

VIVB INSPECTIESCHEMA GASDETECTIEBEVEILIGING VIVB INSPECTIESCHEMA GASDETECTIEBEVEILIGING gasdetectiesysteem (GAS) op basis van afgeleide doelstellingen Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD Pagina

Nadere informatie

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit

Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit Certificering van brandbeveiligingssystemen volgens het Bouwbesluit 3 Colofon Uitgave van Infopunt Veiligheid van het Instituut Fysieke Veiligheid, juli 2015 Bij deze kennispublicatie hoort ook het online

Nadere informatie

Certificering brandveiligheidsinstallaties. Nico Kluwen, EFPC

Certificering brandveiligheidsinstallaties. Nico Kluwen, EFPC Certificering brandveiligheidsinstallaties Nico Kluwen, EFPC Certificering brandveiligheid 1. Het was verwarrend en moeilijk uit te leggen 2. Geen eenduidigheid 3. Jarenlange discussies 4. Wordt het beter?

Nadere informatie

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Goed- en afkeurcriteria brandbeveiligingssystemen

INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Goed- en afkeurcriteria brandbeveiligingssystemen INSPECTIE BRANDBEVEILIGING Versie : 4.0 [15 december 2015] Publicatiedatum : 15 december 2015 Ingangsdatum : VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie brandbeveiliging Pagina 2/15 Het CCV is de beheerder

Nadere informatie

De Regeling UPD opsteller

De Regeling UPD opsteller De Regeling UPD opsteller Opstellen van Uitgangspuntendocumenten en IPB s ASPO 28 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland Inhoud 1. Kennismaking met LPCB Nederland 2. Wat zijn UPD s en IPB s? 3. Waarom

Nadere informatie

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress

Kiwa N.V. 3/12/14. Roy Senden. Partner for progress Roy Senden Partner for progress 1 Brandpreventie Academy Namens Brandpreventie Academy hartelijk welkom Introductie Wat doet Kiwa 3 Data Uitfasering regeling 2002 31-8-2014 (audits) 31-12-2014 (certificaten)

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldsinstallaties Eind- en toetstermen Projecteringsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

STOOM en certificering

STOOM en certificering STOOM en certificering Nationale kennisdag brandpreventie Inhoud Even voorstellen STOOM Gevolgen bouwbesluit 2012 + technische oplossingen Wettelijke basis certificering Certificatie Inspectie Beoordeling

Nadere informatie

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties

VEBON. VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON VEBON-NOVB Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties Eind- en toetstermen Onderhoudsdeskundige Brandmeldinstallaties VEBON-NOVB 2016 Alle rechten voorbehouden. Alle auteursrechten

Nadere informatie

Certificatie en inspectie VBB-systemen

Certificatie en inspectie VBB-systemen Certificatie en inspectie VBB-systemen Themabijeenkomst NOVB-VBE 23 januari 2013 Zaltbommel Willem van Oppen CCV Not-for-profit organisatie Opgericht 2004 Oprichters: verzekeraars, ministeries, VNO-NCW,

Nadere informatie

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n

B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n B o u w b e s l u i t 2 0 1 2 e n CCV Inspectieschema s brandbeveiliging Spreker namens R2B Inspecties B.V. P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE Introductie P.T.J.M. (Peter) Janssen RSE R2B Inspecties B.V., Zaltbommel

Nadere informatie

Brandveiligheid volgens plan

Brandveiligheid volgens plan Brandveiligheid volgens plan NEN 2535:2009 Een aantal markante wijzigingen op een rij Kennisbijeenkomst Techniek, 17 november 2010 Presentatie R2B Inspecties B.V. ISO 17020 type A geaccrediteerde inspectie-instelling

Nadere informatie

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting

Regeling Brandmeldinstallaties. Samenvatting Regeling Brandmeldinstallaties 2002 Samenvatting Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze samenvatting mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt,

Nadere informatie

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties

Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 1 Hou het eenvoudig Effectief communiceren in organisaties Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 2 Hou het eenvoudig 30-09-2008 09:10 Pagina 3 Arie Quik Hou

Nadere informatie

Nota van Aanvulling sprinklerbeveiliging

Nota van Aanvulling sprinklerbeveiliging Nota van Aanvulling sprinklerbeveiliging Nota van Aanvulling nr. 3481-20-01 op Programma van Eisen nr. 5056-1-1A, d.d. 13 september 2004 16 maart 2016 Beter Bed, Nieuw Vennep Adres: Beter Bed Lireweg 122

Nadere informatie

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen

Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen Samenhang van Inspectie en Certificatie bij Brandmeldsystemen 5 september 2012 Wim van Bijsterveldt Onderwerpen Introductie Achtergrond van CCV-schema s Belang van Certificatie Relatie Inspectie en Certificatie

Nadere informatie

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1.

SAMENWERKEN WERKT. Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. door Het CCV. versie 1. SAMENWERKEN WERKT Norm voor de werkwijze van een publiek-privaat samenwerkingsverband door Het CCV versie 1.0 datum 24 juni 2013 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD pagina 2/13 In deze norm zijn de criteria

Nadere informatie

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007

Handleiding Eetmeter. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Eetmeter. februari 2007 Aan de slag in beroep en bedrijf februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel

Nadere informatie

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK

CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK CERTIFICEREN BMI / OAI IN DE PRAKTIJK Rob Verbiest Adviseur Brandbeveiliging Incendio BV Een vooruitblik... Certificering in Wet en Regelgeving Oude situatie (Gebruiksbesluit) Situatie vanaf 2012 (Bouwbesluit

Nadere informatie

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering

Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Siemens Nederland Brandmeld en Ontruiming Regelgeving en certificering Restricted Siemens Nederland 2015 All rights reserved. www.siemens.nl Laat ik mij eerst even voorstellen.. Siemens Nederland N.V.

Nadere informatie

CCV INSPECTIESCHEMA. Politiekeurmerk Veilig Wonen:2011 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 3 mei 2012

CCV INSPECTIESCHEMA. Politiekeurmerk Veilig Wonen:2011 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN. Versie : 1.0. Publicatiedatum : 3 mei 2012 CCV INSPECTIESCHEMA Politiekeurmerk Veilig Wonen:2011 Versie : 1.0 Publicatiedatum : 3 mei 2012 Ingangsdatum : 1 augustus 2012 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN VOORWOORD Inspectie PKVW:2011 Pagina 2/27 Het

Nadere informatie

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011

Seminar UPD opsteller. 17 november 2011 Seminar UPD opsteller 17 november 2011 Seminar UPD opsteller De Theorie en de Praktijk Seminar Nut en noodzaak erkenning UPD opstellers 17 november 2011 Door: René Leijzer, LPCB Nederland De Regeling UPD

Nadere informatie

veiligheid door samenwerken certificatie en inspectie Verantwoordelijkheden en samenhang

veiligheid door samenwerken certificatie en inspectie Verantwoordelijkheden en samenhang veiligheid door samenwerken certificatie en inspectie Verantwoordelijkheden en samenhang certificatie en inspectie 3 inhoudsopgave 1. Wie is waarvoor verantwoordelijk? 6 2. Uitgangspuntendocument 7 3.

Nadere informatie

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties

De lettergrootte voor bijschriften is 12. Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties De lettergrootte voor bijschriften is 12 Brand meester, maar hoe? Ontwikkeling brandbeveiligingsinstallaties Den Haag 7 april 2016 Michael Haas Introductie Michael Haas Adviseur (senior projectleider)

Nadere informatie

Copyright SBR, Rotterdam

Copyright SBR, Rotterdam Copyright SBR, Rotterdam Colofon Auteur: prof. ir. E. Gerretsen, TNO-TPD Vormgeving: RePro Slotboom, Breda Druk: W.D. Meinema B.V., Delft Copyright SBR, Rotterdam til stichting bouwresearch Geluidwering

Nadere informatie

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011

Certificatie bestaande brandmeldinstallaties. LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Certificatie bestaande brandmeldinstallaties LPCB Nederland B.V. R.B.J. (René) Leijzer 26 oktober 2011 Inhoud presentatie Inleiding Procedure Afwijkingen Certificatie Nieuwe bouwregelgeving / certificatieschema

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B

PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B PROGRAMMA VAN EISEN ONTRUIMINGSALARMINSTALLATIE LUIDALARM TYPE B Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld

Nadere informatie

De Kern van Veranderen

De Kern van Veranderen De Kern van Veranderen #DKVV De kern van veranderen marco de witte en jan jonker Alle rechten voorbehouden: niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE)

Bijlage A. Programma van Eisen (PvE) Bijlage A (normatief) Programma van en (PvE) A.1 Inleiding Om tot een verantwoorde brandmeldinstallatie te komen, moeten de uitgangspunten eenduidig zijn vastgelegd. Het PvE van de brandmeldinstallatie

Nadere informatie

Certificering Brandveiligheid

Certificering Brandveiligheid Certificering Brandveiligheid Inleider: Ronald van Brakel EFPC (European Fire Protection Consultants) Adviesbureau brand- en inbraakbeveiliging Bouwregelgeving, Sprinkler, Brandmeld, RWA Utiliteit, Industrie,

Nadere informatie

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING Technisch bulletin 65 datum 23 april 2008 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 INLEIDING Dit Technisch Bulletin gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek

Nadere informatie

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE

VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE VEILIGHEIDSREGIO HAAGLANDEN RAPPORT VAN OPLEVERING BRANDMELDINSTALLATIE Bestemd voor een brandmeldinstallatie zonder doormelding naar de RAC (Dus zonder eis tot certificering) Pagina 1 van 7 Toelichting

Nadere informatie

CCV-PUBLICATIE TOEPASSING PRODUCTCERTIFICATIE EN INSPECTIE BIJ BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN

CCV-PUBLICATIE TOEPASSING PRODUCTCERTIFICATIE EN INSPECTIE BIJ BRANDBEVEILIGINGSSYSTEMEN CCV-PULICATIE TOEPASSING PRODUCTCERTIFICATIE EN INSPECTIE IJ RANDEVEILIGINGSSYSTEMEN Versie : 1.0 van 6 april 2009 Publicatiedatum: 6 april 2009 Ingangsdatum: 6 april 2009 Dit document wordt uitgegeven

Nadere informatie

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017

Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 Programma van Eisen voor Brandweerliften (PvE) SBCL 13-017 verplicht vanaf 1 maart 2013 Vanaf 1 maart dient voor brandweerliften een PvE opgesteld te worden, dit in analogie met andere brandveiligheidsinstallaties.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE

PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE PROGRAMMA VAN EISEN BRANDMELDINSTALLATIE Lidl Vijf Meiplein 15 2321 BN Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 151332-1860977 Document opgesteld door Document nummer

Nadere informatie

VIVB INSPECTIESCHEMA GASDETECTIEBEVEILIGING

VIVB INSPECTIESCHEMA GASDETECTIEBEVEILIGING VIVB INSPECTIESCHEMA GASDETECTIEBEVEILIGING Inspectie gasdetectiesysteem (GAS) op basis van afgeleide doelstellingen Versie : 1.0 Publicatiedatum : 1 februari 2016 Ingangsdatum : 1 februari 2016 VOORWOORD

Nadere informatie

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING

MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING MEMORANDUM 65 CLASSIFICATIE VAN CERTIFICATEN NAAR BRANDCOMPARTIMENTERING 1 Inleiding Dit Memorandum gaat op de publicatiedatum in. Certificaten overeenkomstig de systematiek van dit Memorandum mogen pas

Nadere informatie

Beheer brandmeldinstallaties

Beheer brandmeldinstallaties Beheer brandmeldinstallaties Nieuwe technieken en Certificering Siemens Fire Detection Brandrisico en de mogelijke consequenties Branddetetctie Automatisch blussen Evacuatie management Gevaren meldsysteem

Nadere informatie

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging

Brandveilig met Solar. Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging Brandveilig met Solar Raymond Cremer Adviseur brandbeveiliging 1 Wijzigingen in het Bouwbesluit (Hfst 6 brandveiligheid) 2 Opleveren BMI met de nieuwe CCV- certificatieschema s 3 Uw voordelen Met het Solar

Nadere informatie

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers

PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties. Mei 2006 Ernst Rijkers PGS 15 - brandbeveiligingsinstallaties Ernst Rijkers Type installaties Automatische sprinklerinstallatie Automatische deluge-installatie Automatische blusgasinstallatie (Semi-) automatische monitor installatie

Nadere informatie

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine)

Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Programmeren en bewerken CAM (graveermachine) Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015

Deze bijlage is geldig van: 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vervangt bijlage d.d.: 22-10-2015 (Kamer Koophandel 32069296) Deze bijlage is geldig : 29-10-2015 tot 01-06-2016 Vergt bijlage d.d.: 22-10-2015 Computerweg 2 3821 AB Amersfoort Locatie waar activiteiten onder accreditatie worden uitgevoerd

Nadere informatie

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering

Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Juridische aspecten van ketensamenwerking. Naar een multidisciplinaire benadering Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 41 Juridische aspecten van ketensamenwerking Naar een multidisciplinaire

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV 2012

Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 Praktische toelichting op de UAV 2012 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2012 1 e druk ISBN 978-90-78066-56-9 NUR 822 2012, Stichting Instituut

Nadere informatie

CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S)

CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S) CERTIFICATIE VAN BESTAANDE BRANDMELDINSTALLATIES (BMI S) Publicatiedatum: 24 februari 2011 Ingangsdatum: 1 oktober 2010 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKEN Pagina 2/21 INHOUDSOPGAVE Leeswijzer 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013

Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 Privaatrechtelijke Bouwregelgeving Editie 2013 samengesteld door: prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ISBN 978-90-78066-82-8 NUR 822 2013, Stichting Instituut

Nadere informatie

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail

Handleiding e-mail. Aan de slag. in beroep en bedrijf. Handleiding e-mail Aan de slag in beroep en bedrijf Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand dan wel openbaar gemaakt

Nadere informatie

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis

Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Juridische handreiking relatie BIM-protocol en de DNR 2011 (voor adviseurs en opdrachtgevers) prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis s-gravenhage, 2015 Omslagfoto Het voorbereiden van renovatiewerkzaamheden

Nadere informatie

NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen

NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen NVBR Certificatie van Brandbeveiligingssystemen Voorwoord De brandweer heeft een belangrijke taak als het gaat om het borgen van veiligheid. Dat geldt zeker ook in situaties waarbij de kwaliteit van brandbeveiligingssystemen

Nadere informatie

CCV-INSPECTIESCHEMA Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS)

CCV-INSPECTIESCHEMA Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS) CCV-INSPECTIESCHEMA Uitgangspuntendocumenten Brandbeveiliging Opslag Gevaarlijke Stoffen volgens PGS (UPD-PGS) Versie : 1.0 Publicatiedatum : 16 oktober 2017 Ingangsdatum : 16 oktober 2017 VEILIGHEID DOOR

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming

Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Raad voor Accreditatie (RvA) Accreditatie van monsterneming Documentcode: RvA-T021-NL Versie 3, 27-2-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking tot een

Nadere informatie

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek

Inleiding Administratieve Organisatie. Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek Inleiding Administratieve Organisatie Opgavenboek drs. J.P.M. van der Hoeven Vierde druk Stenfert Kroese, Groningen/Houten Wolters-Noordhoff bv voert

Nadere informatie

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties

Een jaar ervaring met de CCV schema s. Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Een jaar ervaring met de CCV schema s Seminar Klaar voor 2015! 22 en 23 januari 2014: Brandmeldinstallaties Kenmerken nieuwe certificatieschema s Alleen inspectiecertificatie verplicht vanuit de overheid

Nadere informatie

Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Deze scope is geldig van: 10-11-2015 tot 01-10-2017 Vervangt scope d.d.

Stichting Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Deze scope is geldig van: 10-11-2015 tot 01-10-2017 Vervangt scope d.d. Deze scope is geldig : 10-11-2015 tot 01-10-2017 Vergt scope d.d.: 15-09-2015 Churchillaan 11 3527 GV Utrecht Nederland Hoofdkantoor Onder acceptatie vallen de volgende schema s: Op basis ISO/IEC 17021:2011

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Word Gevorderd 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: augustus 2012 ISBN: 978-90-817910-7-6 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Eind- en toetstermen BMI

Eind- en toetstermen BMI Eind- en toetstermen BMI CertoPlan B.V. Postbus 510 3430 AM NIEUWEGEIN Nevelgaarde 50 3436 ZZ NIEUWEGEIN Telefoon +31 (0)88 998 3030 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl 2009 1 / 12 EIND-

Nadere informatie

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk

UAV 2012 Toegelicht. Handleiding voor de praktijk. prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis. Eerste druk UAV 2012 Toegelicht Handleiding voor de praktijk prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis Eerste druk s-gravenhage - 2013 1 e druk ISBN 978-90-78066-67-5 NUR 822 2013, Stichting Instituut voor Bouwrecht, s-gravenhage

Nadere informatie

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer

Aan de slag. Handleiding Voorraadbeheer Aan de slag in beroep en bedrijf Handleiding Voorraadbeheer februari 2007 Branche Uitgevers 1 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010

Programma van Eisen Brandmeldinstallatie conform NEN C1-2010 conform NEN 2535-2009+C1-2010 Risico Object Naam : Zorg- en recreatieboerderij De Bult Adres : Beekstraat 13 Postcode : 7227 NC Plaats : TOLDIJK Opdrachtgever PvE Naam : Zorg- en recreatieboerderij De

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Visio 2010 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: maart 2012 ISBN: 978-90-817910-1-4 Dit boek is gedrukt op een papiersoort die niet

Nadere informatie

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013

Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013. 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 Auteur boek: Vera Lukassen Titel boek: Excel Beginners 2013 2011, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: mei 2013 ISBN: 978-90-817910-8-3 Dit boek is gedrukt op een papiersoort

Nadere informatie

Eind- en toetstermen PD OAI

Eind- en toetstermen PD OAI Eind en toetstermen PD OAI Luidalarm Luidalarm (DSAI) CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

Certificering van brandmeldinstallaties

Certificering van brandmeldinstallaties Certificering van brandmeldinstallaties Instructie Versie 1.0 Datum 21 december 2010 Status Definitief Colofon Versie 1.0 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 21 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Lijmen in de bouw. deel 5. Copyright SBR, Rotterdam

Lijmen in de bouw. deel 5. Copyright SBR, Rotterdam Lijmen in de bouw deel 5 LJ Auteur ir. Th. J. van den Boom, TNO Bouw, Rijswijk Deze publikatie kwam tot stand in samenwerking met Triam Kennismanagement, bureau voor advies, ontwerp en produktie te Papendrecht.

Nadere informatie

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner

www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner www.dubbelklik.nu Handleiding Homeplanner Deze extra opdrachten zijn onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 7. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Sprinklermeldinstallatie in plaats van brandmeldinstallatie Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, bestaande bouw, gelijkwaardigheid, handhaving, sprinkler, BMI : Status: Definitief

Nadere informatie

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet

Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet Preadviezen voor de Vereniging voor Bouwrecht Nr. 38 Beschouwingen naar aanleiding van het wetsvoorstel Aanbestedingswet prof. mr. J.M.

Nadere informatie

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8

Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 Auteurs boek: Vera Lukassen en René Valster Titel boek: Basis Computergebruik Versies: Windows 7 & Windows 8 2014, Serasta Uitgegeven in eigen beheer info@serasta.nl Eerste druk: Augustus 2014 ISBN: 978-94-91998-03-4

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad.

Hierbij zenden wij u het antwoord op de door u gestelde vragen op grond van artikel 32 reglement van orde van de gemeenteraad. Fractie D66 Uw brief van 4-3-15 Uw kenmerk Ons kenmerk 686997 Behandeld door veiligheidsregio Drenthe Telefoon 14 0522 Bijlage(n) div. Datum Onderwerp artikel 32 vragen: Brandveiligheid verzorgingshuizen

Nadere informatie

De nieuwe weg naar erkenning

De nieuwe weg naar erkenning De nieuwe weg naar erkenning Hoofdpunten nieuwe BMI schema s Seminar Brandmeld 5 september 2012 Harrit Broos, LPCB Nederland 1. Drie nieuwe certificatieschema s a. CCV Schema Brandmeldinstallaties 2011

Nadere informatie

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht.

Brandmeldsystemen. De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Brandmeldsystemen De hoogwaardige techniek die wij toepassen is voor ons als een stille kracht. Bij Aqua+ is uw brandbeveiliging in vertrouwde handen Aqua+ is een erkend branddetectiebedrijf met ruim 30

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige I CertoPlan B.V. Postbus 85200 3508 AE UTRECHT Ptolemaeuslaan 900 3528 BV UTRECHT Telefoon (0)30 23 45 671 Website www.certoplan.nl Mail examens@certoplan.nl

Nadere informatie

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication

UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication UvA-DARE (Digital Academic Repository) : Peeters-Podgaevskaja, A.V. Link to publication Citation for published version (APA): Peeters-Podgaevskaja, A. V. (2008). : Amsterdam: Pegasus General rights It

Nadere informatie

De weerbarstigheid van de praktijk

De weerbarstigheid van de praktijk Themadag Brandpreventieforum 14 mei 2009 Normering en certificering van brandbeveiliging De weerbarstigheid van de praktijk Bertwin van Setten Landelijk Netwerk Brandpreventie Cluster Kennis & Kwaliteit

Nadere informatie

Wijzigingsblad BRL 2502

Wijzigingsblad BRL 2502 Wijzigingsblad BRL 2502 Korrelvormig materialen met een volumieke massa van ten minste 2000 kg/m 3 Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door College van Deskundigen Korrelvormige

Nadere informatie

De hybride vraag van de opdrachtgever

De hybride vraag van de opdrachtgever De hybride vraag van de opdrachtgever Een onderzoek naar flexibele verdeling van ontwerptaken en -aansprakelijkheid in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis ing. W.A.I.

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II

Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II Eind- en toetstermen Brandpreventie Deskundige II E x a m e n b u r e a u B r a n d v e i l i g h e i d 0 8 5 8 7 7 1 1 9 8 W w w w. e x a m e n b u r e a u - b r a n d v e i l i g h e i d. n l E i n f

Nadere informatie