AFSPRAKEN M.B.T. HET INDICEREN EN UITVOEREN VAN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN DOOR VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AFSPRAKEN M.B.T. HET INDICEREN EN UITVOEREN VAN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN DOOR VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN"

Transcriptie

1 AFSPRAKEN M.B.T. HET INDICEREN EN UITVOEREN VAN VOORBEHOUDEN HANDELINGEN DOOR VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN Huisartsenposten Noord-Limburg Stichting KOH Hagerhofweg 2 P.C. Hooftlaan PN VENLO 5611 NV EINDHOVEN

2 Colofon Dit document is ontwikkeld in het kader van het project De VS op de Huisartsenpost in Noord-Limburg, een samenwerking tussen Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg en Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg (KOH) uit Eindhoven. Venlo, februari 2013 Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 2

3 Inleiding Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wet BIG met het oog op taakherschikking is op 1 januari 2012 in werking getreden. Daarmee is aan de Wet BIG een nieuw artikel toegevoegd (artikel 36a). Op grond van dat artikel zijn in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) tijdelijk bevoegdheden toegekend aan onder andere de verpleegkundig specialist (VS) 1. Per 1 januari 2012 heeft de VS een voorlopige bevoegdheid voor vijf jaar gekregen om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Deze nieuwe bevoegdheid maakt het herschikken van taken tussen artsen en verpleegkundig specialisten juridisch beter mogelijk De wet kent de bevoegdheid om voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten onder een aantal voorwaarden toe. Het moet gaan om handelingen die: op grond van de wet aan de VS zijn toegekend; die vallen binnen het deskundigheidsgebied; die van een beperkte complexiteit zijn; die routinematige worden verricht; waarvan de risico s te overzien zijn. bovendien moet de VS bekwaam zijn om de betreffende handeling te verrichten. Welke handelingen in een concrete situatie onder de nieuwe bevoegdheid vallen, blijkt niet letterlijk uit de wet. Deze biedt ruimte voor interpretatie. Per situatie zal de wettelijke regeling daarom nader uitgewerkt moeten worden. De handreiking Implementatie taakherschikking van de KNMG 2 uit 2012 is een middel om de nieuwe wettelijke bevoegdheden van de VS in de praktijk in te voeren conform de vereisten die de wet daaraan stelt. In de handreiking staat beschreven wat ten minste geregeld moet worden als taakherschikking wordt ingevoerd. In de handreiking worden drie stappen onderscheiden die bij het implementeren van de wettelijke regeling voor taakherschikking doorlopen kunnen worden: Stap 1: stel vast om welke beroepsbeoefenaren het gaat; Stap 2: leg de bijdrage van de VS aan het zorgproces vast; Stap 3: leg vast welke voorbehouden handelingen zelfstandig geïndiceerd en verricht kunnen worden. In dit document wordt de handreiking Implementatie taakherschikking vertaald naar de huisartsenpost met als doel om de nieuwe bevoegdheden van de VS voor de Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg te implementeren en vast te leggen voor een periode van vijf jaar. Ingangsdatum Vanaf 14 september 2012 kan de VS, in dienst van Stichting Huisartsenposten Noord- Limburg werkzaam op de posten in Venlo en Venray, zelfstandig de in dit document beschreven voorbehouden handelingen indiceren en uitvoeren tot 1 januari 2017 (duur van experimenteerartikel). De VS De VS in dienst van de Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg is in het bezit van het getuigschrift van de Master Advanced Nursing Practice (MANP), differentiatie huisartsenzorg van Fontys Hogeschool. De VS is ingeschreven in het register voor Verpleegkundig Specialisten, deelspecialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen. 1 Tijdelijk besluit zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig specialisten. 2 KNMG, Handreiking implementatie Taakherschikking, vastgesteld tijdens de vergadering van het federatiebestuur dd. 13 september Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 3

4 Bijdrage VS aan zorgproces op HAP De huisartsenpost is voor patiënten voor wie zorg niet kan wachten tot de volgende werkdag. De zorgverlening van de VS is, net zoals die van de huisarts, gericht op het (tijdelijk) behandelen van de klacht tot de patiënt de eerst volgende werkdag weer naar zijn eigen huisarts kan. Rol VS De VS diagnosticeert en behandelt op de huisartsenpost patiënten met veelvoorkomende klachten die binnen zijn/haar deskundigheidsgebied vallen (op basis van opleiding en nascholingen). Voor een overzicht van de klachten die de VS kan behandelen zie bijlage 1. Hierin staat ook vermeld welke patiëntengroepen en klachten in principe niet geschikt zijn voor de VS. Patiënten kunnen telefonisch contact opnemen met de huisartsenpost of zich melden aan de balie. Na (telefonische) triage door een triagist krijgt de patiënt op basis van de urgentie van zijn/haar zorgvraag een (telefonisch) advies of een afspraak bij een van de huisartsenposten. De afspraak wordt door de triagist gepland in de spreekuuragenda van de huisarts. De VS werkt vanuit dezelfde spreekuuragenda als de huisarts. De VS bepaalt op basis van de gegevens uit de triage van de triagist (hetgeen genoteerd staat in de S-regel) of de betreffende zorgvraag valt in zijn/haar deskundigheidsgebied. De VS laat zich daarbij leiden door de aard van de klacht en in mindere mate door de urgentie. Uiteraard geldt dat urgente klachten die de VS kan behandelen binnen de daarvoor afgesproken tijd door de VS worden afgehandeld 3. Als de VS denkt dat de klacht valt binnen zijn/haar deskundigheidsgebied dan roept hij/zij de patiënt in de spreekkamer. Als tijdens het consult blijkt dat de klacht bij nader inzien niet valt binnen de deskundigheid van de VS dan raadpleegt de VS een huisarts. De huisarts kan het consult van de VS overnemen of in het bijzijn van de VS een diagnose en behandelplan vaststellen. De VS en huisarts spreken samen af wie het consult verder afhandelt. Zowel de VS als de huisarts noteren hun bevindingen in Callmanager. Indien de klacht wel binnen de deskundigheid van de VS ligt dan kan hij/zij deze zelfstandig afhandelen zonder tussenkomst van een huisarts. Zowel de huisarts als VS zijn ieder zelf verantwoordelijk voor hun eigen onderdeel in de zorgverlening aan de patiënt. Informatie aan patiënten Patiënten worden geïnformeerd over de werkzaamheden van de VS op de huisartsenposten middels een bericht dat verschijnt op de screens in de wachtkamers. De patiënt heeft vooraf geen keuze of hij/zij behandelt wordt door de VS of huisarts. De VS introduceert zichzelf bij de patiënt en zijn/haar familie en geeft een korte uitleg over de functie voor aanvang van het consult. Indien een patiënt de voorkeur geeft aan een consult bij de huisarts dan draagt de VS hier zorg voor. Voorbehouden handelingen De VS-en die werken bij Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg zijn in het register tot VS geregistreerd in het specialisme intensieve zorg bij somatische aandoeningen. Op basis hiervan is de VS wettelijk bevoegd voor het indiceren en uitvoeren van de onderstaande voorbehouden handelingen: heelkunde; catheterisatie; injectie; punctie; cardioversie; defibrilatie; 3 NHG-triagewijzer: U0 onmiddellijk, U1 zo snel mogelijk, U2 binnen een uur, U3 binnen enige uren, U4 dezelfde dag, U5 volgende werkdag. Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 4

5 endoscopie; UR-medicatie. Volgens de wet mag de voorbehouden handeling slechts worden verricht als deze handeling behoort tot het deskundigheidsgebied van de betreffende VS. Bovendien is bepaald dat de VS slechts bevoegd is de voorbehouden handeling te verrichten voor zover het gaat om handelingen van een beperkte complexiteit die routinematig zijn en waarvan de risico s te overzien zijn. Welke handelingen hiermee bedoeld worden hangt af van de omstandigheden in die situatie. Dit is niet in de wetgeving vastgelegd, maar moet in het veld door betrokkenen bepaald worden. Van bovengenoemde acht voorbehouden handelingen zijn de volgende vier relevant voor de VS op de huisartsenpost: a. heelkunde Het betreft hier de heelkundige handelingen: hechten en lijmen van kleine traumatologische wonden; inbrengen en verwijderen van een neustampon; nagelboren bij een subunguaal hematoom. De VS kan zelfstandig bovengenoemde heelkundige handelingen indiceren en uitvoeren volgens de richtlijnen genoemd in de bijlagen 4A, 4B, en 4C. b. catheterisatie De VS kan in opdracht van een huisarts, conform het protocol blaascatheteriseren van Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg, een blaaskatheter plaatsen bij zowel een man als een vrouw (eenmalig of langdurig). Het protocol blaascatheteriseren is opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem Q3 van de huisartsenpost. c. injectie De VS is bevoegd om subcutaan en intramusculair injecties te indiceren en toe te dienen, intraveneuze injecties zijn hiervan uitgezonderd. De VS volgt hiervoor de richtlijn injecteren, zie bijlage 4D. Voor het te injecteren geneesmiddel door de VS geldt hetgeen beschreven staat onder het kopje UR-medicatie. In opdracht van een huisarts kan de VS een injectie toedienen met een geneesmiddel dat buiten zijn/haar deskundigheid valt conform het protocol subcutaan of intramusculair injecteren van Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg. Het protocol is opgenomen in het kwaliteitsmanagementsysteem Q3. d. Uitsluitend Recept (UR)-medicatie De VS kan op de huisartsenposten medicatie voorschrijven conform NHG-standaard 4 en NHG-farmacotherapeutische richtlijnen 5 voor klachten die vallen binnen zijn/haar deskundigheidsgebied. Voor de betreffende NHG-standaarden zie bijlage 2 en in bijlage 3 staan de farmacatherapeutische richtlijnen vermeld. Bij het voorschrijven van medicatie maakt de VS gebruik van het Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) binnen Callmanager. Als de VS wil afwijken van de NHG-standaard dient hij/zij dit te overleggen met de huisarts en te noteren in Callmanager. 4 Wetenschappelijk onderbouwde protocollen volgens welke een Nederlandse huisarts zou kunnen handelen als hij/zij geconfronteerd wordt met een bepaalde klacht. De standaarden worden opgesteld en geactualiseerd door het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG). 5 Medisch inhoudelijke richtlijnen op het gebied van farmacotherapie ontwikkeld door het NHG met als doel om het medische beleid in de dagelijkse praktijk van huisartsen te ondersteunen. Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 5

6 Indien de VS niet bekend is met een geneesmiddel, als sprake is van co-morbiditeit of meer dan drie geneesmiddelen waarbij de interacties met het nieuw voor te schrijven geneesmiddel niet bekend zijn bij de VS dan overlegt hij/zij met de huisarts. De VS kan op de huisartsenpost alleen medicatie die is voorgeschreven door de eigen huisarts van de patiënt bijstellen of stoppen na overleg met de huisarts; De VS verleent en/of beantwoordt geen medisch inhoudelijke opdrachten en/of vragen over medicatie van triagisten. Uitzondering hierop zijn de tetanusvaccinaties; een VS mag een triagist wel verzoeken een tetanusinjectie toe te dienen. VS kan triagisten wel werkopdrachten geven zoals bellen, printen of verbinden van wonden. Registratie en rechten binnen Callmanager Tijdens of na ieder patiëntencontact registreert de VS volgens de SOEP-methode zijn/haar bevindingen in Callmanager. Dit geldt ook voor de voorbehouden handelingen, in de P-regel wordt dan bijvoorbeeld genoteerd: wond gehecht. Als de VS overlegt met een huisarts over een voorbehouden handelingen dan legt de VS ook die uitkomst vast door in de P-regel te noteren: in overleg met huisarts <naam> wond gehecht of in opdracht van huisarts <naam> blaaskatheter in gebracht. Bij iedere rapportage van de bevindingen in Callmanager die door de VS ingevoerd worden, staan ook de initialen van de VS vermeld. Hierdoor is het mogelijk om voor iedere VS de patiëntencontacten achteraf na te gaan. In Callmanager heeft de VS dezelfde rechten als een huisarts. De VS beschikt over een persoonlijke AGB-code. Bekwaamheid Ten alle tijden geldt dat de VS zelf verantwoordelijk is dat hij/zij binnen zijn eigen deskundigheidsgebied en binnen de in dit document beschreven afspraken voorbehouden handelingen indiceert en uitvoert. De VS dient bij zichzelf na te gaan of hij/zij bekwaam is om een voorbehouden handeling te indiceren en/of uit te voeren. Bij onbekwaamheid of twijfel dient de VS te overleggen met een huisarts en/of de patiënt over te dragen aan een huisarts. Randvoorwaarden De VS wordt geacht zichzelf op de hoogte te houden van relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen of nieuwe inzichten door het lezen van vakliteratuur, bijwonen van nascholingen en symposia en bezoeken van relevante websites. Nascholing Nadat de VS de nascholingen Hechten, Oog en Traumatologie bovenste extremiteiten heeft gevolgd mag hij/zij de geleerde klachten behandelen op de huisartsenpost inclusief de voorbehouden handelingen die daarbij van toepassing zijn. Om de deskundigheid van de VS voor het werken op de huisartsenpost te borgen organiseert Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg jaarlijks drie nascholingen over onderwerpen die relevant zijn voor het werken op de post. Deelname van de VS aan deze scholingen is verplicht. Tevens nemen de VS-en in 2013 deel aan een intervisie-traject van vijf bijeenkomsten onder leiding van een huisarts-intervisor. De VS wordt geadviseerd zich aan te sluiten bij een actieve FTO-groep in de regio en deel te nemen aan minimaal drie van de zes FTO-bijeenkomsten per jaar. De VS sluit aan bij bijeenkomsten met onderwerpen die voor/hem haar relevant zijn. Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 6

7 Toetsingskader Voor de voorbehouden handelingen hechten, injecteren en blaascatheteriseren neemt de VS jaarlijks deel aan de toetscarrousel die Cohesie Deskundigheidsbevordering organiseert. Hieraan zijn ook AED, BLS en PBLS toegevoegd (geen voorbehouden handelingen). Indien uit de toets blijkt dat de VS bekwaam is dan ontvangt hij/zij een certificaat. Zie ook bijlage 5. Functiebeschrijving Een functieomschrijving voor de VS op de huisartsenposten dient ontwikkeld te worden. (Tijdelijke) ontheffing De locatiemanager heeft ten alle tijden de bevoegdheid om na overleg met de opleidingcoördinator (huisarts) èn met redenen omkleed een VS (tijdelijk) te ontheffen van zijn/haar bevoegdheid om voorbehouden handelingen te indiceren en uit te voeren op de posten die behoren tot Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg. Evaluatie In april 2013 vindt een evaluatie plaats met alle belanghebbenden waarbij de volgende items aan de orde komen: Aantal blaascatheterisaties, injecties en heelkundige handelingen per VS en voor de groep VS-en (via P-regel); Voorgeschreven medicatie per VS en voor de groep VS-en in het totaal (via AGBcode, P-regel); Voor welke geneesmiddelen waar geen NHG standaard voor bestaat moet de VS een recept laten uitschrijven door de dienstdoende huisarts? Hoe vaak is dit voorgekomen in de afgelopen zes maanden? Welke geneesmiddelen mag de VS conform NHG-standaard voorschrijven maar waarvoor hij/zij het recept toch laat ondertekenen door de huisarts? Hoe vaak is dit voorgekomen in de afgelopen zes maanden? En wat zijn hier de onderliggende redenen voor? Op basis van de resultaten uit de evaluatie kunnen de voorwaarden zoals beschreven in dit document desgewenst worden bijgesteld. Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 7

8 BIJLAGE 1: INGANGSKLACHTEN VOOR CONSULT BIJ VS Klachten hoofd-hals gebied 1. Klachten neus zowel in als uitwendig 2. Klachten oren 3. Keelklachten 4. Klachten gelaat inclusief kaak- en bijholten 5. Klachten mondslijmvlies 6. Klachten oog (rood, pijn, dik, afscheiding, klachten bril of contactlens) Thoracale klachten (m.u.v. pijn op de borst/verdenking cardiale klachten) 1. Klachten van de luchtwegen 2. Klachten/trauma ribben Urinewegklachten 1. Vragen over afwijkende UWI zowel bij vrouw als man Klachten bewegingsapparaat (met en zonder trauma in de anamnese) 1. Lage rugklachten met en zonder uitstraling 2. Heupklachten 3. Knie-, enkel-, voetklachten 4. Hand-, pols- en vingerklachten 5. Schouderklachten Huidklachten 1. Jeuk 2. Huiduitslag 3. Ontstekingsverschijnselen van de huid 4. Zwelling en/of bultjes 5. Wonden Kinderen vanaf één jaar 1. Koorts, verkouden 2. Hoesten, benauwd 3. Oorpijn 4. Keelpijn 5. Huiduitslag 6. Verdenking kinderziekten 7. Verwondingen alle soorten Klachten oog, hand-, pols-, vinger- en schouderklachten na volgen nascholingen hechten, oog en traumatologie bovenste extremiteiten. Niet: Kinderen jonger dan één jaar Cardiale klachten (pijn op de borst, decompensatio cordis) Neurologische klachten (hoofdpijn, duizeligheid, nekklachten) Rood oog met visusdaling Buikklachten Psychiatrische klachten Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 8

9 BIJLAGE 2: OVERZICHT NHG-STANDAARDEN De VS mag bij Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg zelfstandig UR-medicatie indiceren en uitschrijven conform de volgende NHG-standaarden: Algemeen M29 Kinderen met koorts Oog M57 rode oog Oor M09 OMA bij kinderen M18 OME M49 Otitis externa Tractus respiratorius M11 Acute keelpijn M24 Astma bij kinderen M26 COPD M27 Astma bij volwassenen M33 Rhinosinusitis M48 Allergische en niet-allergische rhinitis M78 Acuut hoesten Huid en subcutis M15 Acné M37 Constitutioneel eczeem M39 Psoriasis M64 Dermatomycosen M68 Bacteriële huidinfecties Bewegingsapparaat M04 Enkelbandletsel M54 Aspecifieke lage rugpijn M55 Lumbosacraal radiculair syndroom M65 Niet-traumatische knieproblemen bij kinderen en adolescenten M66 Traumatische knieproblemen M67 Niet-traumatische knieproblemen bij volwassenen M90 Artritis M91 Malletfinger Urinewegen M05 Urineweginfecties M46 Incontinentie voor urine Geslachtsorganen vrouw/vrouw M02 Hormonale anticonceptie M38 Fluor vaginalis M82 Het SOA-consult Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 9

10 BIJLAGE 3: NHG-FARMACOTHERAPEUTISCHE RICHTLIJNEN De VS mag bij Stichting Huisartsenposten Noord-Limburg zelfstandig UR-medicatie indiceren en uitschrijven conform de volgende NHG-farmacotherapeutische richtlijnen: Aften Brandwonden Bursitis olecrani (vanaf januari 2013) en bursitis prepatellaris Chalazion en hordeolum (vanaf 1 januari 2013) Contacteczeem Dermatitis perioralis Dermatitis Solaris Herpes Labialis Herpes zoster Hielpijn Intertrigo Luierdermatitits Mollusca contagiosa Orale candidiasis Pijnbestrijding Pruritus ani Rosacea Schaafwonden Seborrhoïsch eczeem Stomatitis angularis Urticaria Waterpokken Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 10

11 BIJLAGE 4A: RICHTLIJN HECHTEN EN LIJMEN VAN WONDEN Definitie Een wond is een niet natuurlijke onderbreking van de continuïteit van de huid. Indicaties Lijmen: Oppervlakkig, schoon, niet gapend wondje dat korter dan 12 uur bestaat PM: zie ook wondlijm protocol HAP Noord-Limburg aanwezig in crash-car op posten. Hechten: Schone, niet-geïnfecteerde wond, ontstaan door scherp en schoon object, met geen of weinig kneuzing van de omliggende huid, scherpe wondranden die met weinig spanning tegen elkaar kunnen worden gelegd. Behandeling binnen uur na verwonding, bij wonden aan hoofd of hals binnen 24 uur. Bijtwonden en andere gecontamineerde wonden (maar niet geïnfecteerde wonden) die goed gedesinfecteerd en schoongemaakt kunnen worden, mogen geaproximeed worden binnen 12 uur Contra-indicaties Lijmen: Slijmvlies of overgang huid-slijmvlies Bijtwonden of andere wonden met een verhoogd infectierisico Overgevoeligheid voor cyanacrylaten of formaldehyde Hechten: Slijmvlies of overgang huid-slijmvlies Schaafwonden Brandwonden Crushwonden Sterk gecontamineerde wonden (bijtwond, vleesmesverwonding, wond met vuil) Diepe steek- of puntverwondingen die niet voldoende gedesinfecteerd kunnen worden Indien > 18 uur na verwonding (bij hoofdwonden > 24 uur) Bij reeds aanwezige infectie Contra-indicaties voor de VS VS mag niet hechten indien er sprake is van: Peesletsel, onderliggend fractuur, zenuwletsel, (arterieel) vaatletsel en letsel van het gewrichtskapsel. Wonden met een langere bestaansduur dan de hierboven beschreven indicaties. Alarmsignalen Patiënt dient contact op te nemen bij: Ontstekingsverschijnselen (roodheid, zwelling, pijn, warmte, gestoorde functie) Bij koorts en/of algemene ziekteverschijnselen Farmacotherapeutische mogelijkheden Tetanusprofylaxe Antibiotica volgens de standaard en alleen bij bijtwonden (zie protocol bijtwonden HAP Noord-Limburg) of gecontamineerde wonden. Zo nodig pijnstilling Nazorg Cave douchen/bad: zeep en/of water maken wondranden week en lossen korsten op. Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 11

12 Hechtingen verwijderen: gelaat 5-7dagen ledematen/romp 10-14dagen bij spanning/scheenbeen 14dagen Aanvullende informatie bij hechten van wonden m.b.v. oberstanesthesie : Oberstanesthesie Een vinger of teen (eindarteriën) kan worden verdoofd door zogenaamde oberstanesthesie, hiermee wordt de sensibele geleiding van een zenuw geblokkeerd, zodat het distale innervatiegebied pijnvrij wordt. Injecteer hierbij vanaf dorsaal aan weerszijden van de basisfalanx zowel dorsaal als volair een depot lidocaïne van 1-2 ml. Na 5-10 minuten is het gebied verdoofd. Verdoving Bij de oberstanesthesie wordt lidocaïne zonder adrenaline gebruikt. (Ook bij overige gebieden van eindarteriën: penis, neuspunt, tepel en oorlel, wordt bij de anesthesie lidocaïne zonder adrenaline gebruikt.) Maximale anesthesie per persoon Hierbij kan worden uitgegaan van de volgende stelregel: Maximum dosering lidocaïne zonder adrenaline 4.5-5mg/kg Waarbij de maximale dosering voor volwassenen 200mg per etmaal bedraagt, overeenkomend met: Maximum dosering lidocaïne 2% zonder adrenaline: 10cc Maximum dosering lidocaïne 1% zonder adrenaline: 20cc Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 12

13 RICHTLIJN 4B: RICHTLIJN INBRENGEN EN VERWIJDEREN NEUSTAMPON Definitie Een neusbloeding (epistaxis) is vaak niet ernstig en er is vaak geen medische hulp nodig. Meestal is de bloeding voor in de neus gelokaliseerd: anterior epistaxis. In 5-10% van de gevallen is echter sprake van een bloeding achterin de neus: posterior epistaxis, welke niet gestelpt kan worden met algemene maatregelen (neus snuiten en neus 5-10 min. bij weke deel onder benige structuur dichtdrukken). Bij ouderen is de kans op een posterior epistaxis groter. Deze neusbloedingen zijn vaak ernstiger. Indicaties ernstige epistaxis epistaxis die niet spontaan stopt epistaxis die frequent recidiveert Contra-indicaties Bij twijfel aan onderliggend lijden Bij carcinoom Bij septumhematoom Contra-indicaties voor de VS VS mag geen neustampon inbrengen indien er sprake is van: Stollingsstoornissen Hypertensie Gebruik van antistolling onder begeleiding van de trombosedienst Alarmsignalen Patiënt dient contact op te nemen bij: Recidiverende epistaxis ondanks de neustampon Klachten wijzend op een perforatie van het neusseptum: bloeding en afscheiding uit de neus, verstopt gevoel in de neus, fluitend geluid tijdens de ademhaling Nazorg Na 48 uur dient de neustampon te worden verwijderd door huisarts of VS. Na verwijderen neustampon de neus 24 uur niet snuiten. Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 13

14 RICHTLIJN 4C: RICHTLIJN NAGELBOREN BIJ SUBUNGUAAL HEMATOOM Definitie Een subunguaal hematoom is een bloeduitstorting die zich bevindt tussen de nagel en het nagelbed. Met een boortje wordt een gaatje in de nagel geboord om het bloed onder de nagel te draineren. Indicaties Pijnlijk subunguaal hematoom niet ouder dan 24 uur Contra-indicaties Subunguaal hematoom ouder dan 24 uur (Klein) subunguaal hematoom zonder pijn Contra-indicaties voor de VS Er zijn geen contra-indicaties voor de VS Alarmsymptomen Patiënt dient contact op te nemen bij: Ontstekingsverschijnselen: roodheid, zwelling, pijn, warmte, gestoorde functie Koorts en/of algemene ziekteverschijnselen Nazorg Bij een subunguaal hematoom kan het voorkomen dat de nagel na een tijd loslaat en wordt vervangen door een nieuwe. Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 14

15 RICHTLIJN 4D: RICHTLIJN INJECTEREN Definitie Intramusculaire injectie: door middel van een intramusculaire injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een steriele holle naald in de spier van de patiënt gespoten. Subcutane injectie: Door middel van een subcutane injectie wordt een lichaamsvreemde stof, met behulp van een steriele holle naald in het onderhuids bindweefsel van de patiënt gespoten. Indicaties Wanneer een snelle opname van een medicament gewenst is (bijv. bij acute pijnklachten) Slikproblemen Daar waar orale of een andere wijze van toediening geen optie is Voor de VS betreft het het intramusculair of subcutaan toedienen van injecties van de volgende stoffen: Tetanusvaccinatie Anaesthesie Diclofenac/Voltaren Contra-indicaties voor de VS Overgevoeligheid voor de toe te dienen stof Trombopenie Alarmsymptomen Patiënt dient contact op te nemen bij: Allergische reactie op de toegediende stof Weefselnecrose Verstoorde sensibiliteit (bij i.m. injectie) Abcesvorming op de injectieplaats Ontstekingsverschijnselen (roodheid, zwelling, pijn, warmte, gestoorde functie) Nazorg Na het injecteren kan er sprake zijn van: Misselijkheid Hematoom Kleine bloeding Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 15

16 BIJLAGE 5: TOETSINGSKADER VS <Toevoegen Toetsingskader VS van Cohesie Deskundigheidsbevordering> Afspraken m.b.t. voorbehouden handelingen VS HAP Noord-Limburg 16

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie

Ustekinumab. (Stelara) Dermatologie Ustekinumab (Stelara) Dermatologie Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Hoe werkt Ustekinumab (Stelara) 4 2. Wat moet u weten voordat u Ustekinumab (Stelara) gebruikt 5 Gebruik Ustekinumab (Stelara) niet 5 Wees

Nadere informatie

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010 NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010 In NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2010 zijn de NHG-Standaarden voor huisartsen toegankelijk gemaakt voor praktijkassistentes. Als zodanig is

Nadere informatie

VS en PA op eigen benen

VS en PA op eigen benen VS en PA op eigen benen De wettelijke regeling van bevoegdheden per 1-1-2012 Context Toenemende en complexer wordende zorgvraag, groeiende personeelstekorten, groeiende behoefte aan kostenbeheersing en

Nadere informatie

Inleiding 5. nhg-standaarden 9. Acne 1 1. Acute diarree 1 5. Acute keelpijn 2 1. Acuut coronair syndroom 2 6. Acuut hoesten 2 9

Inleiding 5. nhg-standaarden 9. Acne 1 1. Acute diarree 1 5. Acute keelpijn 2 1. Acuut coronair syndroom 2 6. Acuut hoesten 2 9 Inhoud Inleiding 5 nhg-standaarden 9 Acne 1 1 Acute diarree 1 5 Acute keelpijn 2 1 Acuut coronair syndroom 2 6 Acuut hoesten 2 9 Allergische en niet-allergische rhinitis 3 6 Amenorroe 4 0 Anemie 44 Angststoornissen

Nadere informatie

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne 1 De Wet BIG Doel van de Wet BIG: Het bevorderen van kwaliteit van zorg die beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept)

Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Instructies voor het gebruik van Enbrel (etanercept) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voor wie is deze therapie geschikt?... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met Enbrel... 2 5 Toediening...

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2013

NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2013 NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2013 In NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2013 zijn de NHG-Standaarden voor huisartsen toegankelijk gemaakt voor praktijkassistentes. Als zodanig is

Nadere informatie

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant

Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitwerking Handreiking Implementatie Taakherschikking Huisarts en Physician Assistant Uitgegeven door de vakgroep PA- huisartsgeneeskunde November 2013 pagina 1 van 8 Uitwerking Handreiking Implementatie

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Wondbehandeling. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven

Wondbehandeling. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven Wondbehandeling Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven U heeft letsel aan de huid opgelopen en informatie gekregen over de behandeling. In deze folder kunt u alles nog eens nalezen. Wondbehandeling

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

Wondbehandeling. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven

Wondbehandeling. Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven Wondbehandeling Afdeling spoedeisende hulp Locatie Veldhoven U heeft letsel aan de huid opgelopen en informatie gekregen over de behandeling. In deze folder kunt u alles nog eens nalezen. Soorten wonden

Nadere informatie

Haperende vinger Radboud universitair medisch centrum

Haperende vinger Radboud universitair medisch centrum Haperende vinger In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten tot operatieve behandeling van uw trigger finger. Deze operatie vindt plaats op de Chirurgische Dagbehandeling van het Radboudumc.

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van. Stelara (ustekinumab)

Instructies voor het gebruik van. Stelara (ustekinumab) Instructies voor het gebruik van Stelara (ustekinumab) Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Voor wie is deze therapie geschikt?... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met Stelara... 2 5

Nadere informatie

Ustekinumab. (Stelara )

Ustekinumab. (Stelara ) Ustekinumab (Stelara ) Inhoud Inleiding 3 Wanneer wordt ustekinumab gebruikt en hoe werkt het? 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Mogelijke bijwerkingen 4 Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid 5 Andere

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT PURETHAL Pollen, suspensie voor injectie voor subcutaan gebruik Gezuiverde allergenen uit een mengsel van 10 grassen Lees goed de hele bijsluiter voordat

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van adalimumab-humira

Instructies voor het gebruik van adalimumab-humira Instructies voor het gebruik van adalimumab-humira Inhoudsopgave 1 Inleiding... 1 2 Wie is geschikt voor deze therapie... 1 3 Voor het starten met de behandeling... 1 4 Starten met adalimumab-humira...

Nadere informatie

Carpale-tunnel-syndroom

Carpale-tunnel-syndroom Chirurgie Carpale-tunnel-syndroom i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Bij het Carpale-tunnel-syndroom is een gevoelszenuw in de pols bekneld geraakt. De zenuw heet de Nervus Medianus of

Nadere informatie

Leefregels na ontslag. Na een dagopname

Leefregels na ontslag. Na een dagopname Leefregels na ontslag Na een dagopname Inhoud Inleiding 3 Algemeen 3 Controle na opname 3 Gips 3 Hechtingen 4 Wondverzorging 4 Mobiliteit na ontslag 4 Leefregels en risocbewegingen 5 Medicatie 5 Controle-afspraken

Nadere informatie

Adalimumab Voor de behandeling van psoriasis

Adalimumab Voor de behandeling van psoriasis In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten te starten met Adalimumab voor de behandeling van psoriasis. In deze brochure leest u wat u moet weten over de behandeling met het medicijn Adalimumab. Deze

Nadere informatie

Etanercept Voor de behandeling van psoriasis

Etanercept Voor de behandeling van psoriasis In overleg met uw dermatoloog heeft u besloten te starten met Etanercept voor de behandeling van psoriasis. In deze brochure leest u wat u moet weten over de behandeling met het medicijn Etanercept. Deze

Nadere informatie

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe?

Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Verpleegkundig specialisten in de eerste lijn: Wat voegen ze toe? Naast gelijk regievoerder! Riet van Dommelen Opleidingsmanager, hoofdopleider Master Advanced Nursing Practice, verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

INFORMATIE OVER METHOTREXAAT (LEDERTREXATE EMTHEXATE ) FRANCISCUS VLIETLAND

INFORMATIE OVER METHOTREXAAT (LEDERTREXATE EMTHEXATE ) FRANCISCUS VLIETLAND INFORMATIE OVER METHOTREXAAT (LEDERTREXATE EMTHEXATE ) FRANCISCUS VLIETLAND Inleiding Uw reumatoloog heeft u een ziekteremmend medicijn voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening.

Nadere informatie

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen

Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Behandeling van reumatische klachten met medicijnen Metoject Behandeling met Metoject In overleg met uw reumatoloog wordt u binnenkort voor uw reumatische klachten behandeld met het geneesmiddel Metoject.

Nadere informatie

Ganglion. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Ganglion. Ziekenhuis Gelderse Vallei Ganglion Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw plastisch chirurg heeft bij u een ganglion geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dat is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling inhoudt. Een

Nadere informatie

S.G. van Gunst V.G. Pigmans. NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2014

S.G. van Gunst V.G. Pigmans. NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2014 S.G. van Gunst V.G. Pigmans NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2014 In NHG-Standaarden voor de praktijkassistente 2014 zijn de NHG-Standaarden voor huisartsen toegankelijk gemaakt voor praktijkassistentes.

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Infliximab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa

Infliximab. Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Infliximab Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa 2 Uw maag-, darm-, en leverarts (MDL-arts) heeft u infliximab voorgeschreven voor de behandeling van de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Infliximab

Nadere informatie

Wijzigingen triage-criteria TriageWijzer, update 2014.

Wijzigingen triage-criteria TriageWijzer, update 2014. Wijzigingen triage-criteria TriageWijzer, update 2014. Alle ingangsklachten: Apathisch wordt: AVPU niet A; Vaatletsel wordt: Ischemie; Hoog letselrisico wordt: Hoog energetisch trauma Kleinere tekstcorrecties

Nadere informatie

Leefregels na ontslag. Na een klinische opname

Leefregels na ontslag. Na een klinische opname Leefregels na ontslag Na een klinische opname Inhoud Inleiding 3 Algemeen 3 Controle na opname 3 Gips 3 Hechtingen 4 Wondverzorging 4 Mobiliteit na ontslag 4 Leefregels en risicobewegingen 5 Medicatie

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc

Sepsis in de huisartsenpraktijk. Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Sepsis in de huisartsenpraktijk Feike Loots Arts-onderzoeker IQ healthcare, Radboudumc Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (Potentiële) belangenverstrengeling Voor

Nadere informatie

Een ingreep bij de polikliniek Dermatologie

Een ingreep bij de polikliniek Dermatologie Een ingreep bij de polikliniek Dermatologie Afspraak U wordt verwacht op: HMC Antoniushove: Polikliniek Dermatologie, 1 e etage. Meldt u zich bij de balie. Polikliniek Chirurgie, begane grond. U kunt gelijk

Nadere informatie

Injectie bij erectiestoornissen

Injectie bij erectiestoornissen Injectie bij erectiestoornissen Patiënteninformatie 1212264PR/1-2013 Injectie bij erectiestoornissen Inleiding Erectiestoornissen vormen een veel voorkomend probleem. We spreken van een erectiestoornis,

Nadere informatie

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen In de praktijk verrichten verzorgende en verpleegkundige medewerkers in opdracht van een arts of specialist voorbehouden handelingen. Een onderdeel in

Nadere informatie

Behandeling van kloofjes in de anus (fissura ani)

Behandeling van kloofjes in de anus (fissura ani) Behandeling van kloofjes in de anus (fissura ani) In overleg met uw behandelend arts is besloten tot een operatieve behandeling van een kloofje in de anus (fissura ani). Deze behandeling vindt plaats

Nadere informatie

GEVORDERDE EERSTE HULP. Shock, Anafylaxie en de EpiPen. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13

GEVORDERDE EERSTE HULP. Shock, Anafylaxie en de EpiPen. Pim de Ruijter. vrijdag 18 oktober 13 GEVORDERDE EERSTE HULP Shock, Anafylaxie en de EpiPen Pim de Ruijter Inhoud Kort over shock Wat is allergie precies? Allergische reactie Inhoud Anafylaxie en anafylactische shock Gebruik van de EpiPen

Nadere informatie

implementatie taakherschikking

implementatie taakherschikking Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke regeling om taakherschikking mogelijk te maken november 2012 Handreiking implementatie taakherschikking Implementatie van de wettelijke

Nadere informatie

TNF blokkerende medicijnen

TNF blokkerende medicijnen TNF blokkerende medicijnen Reumatologie 1 TNF blokkerende medicijnen Etanercept (Enbrel ), Adalimumab (Humira ), Golimumab (Symponi ), Certolizumab pegol (Cimzia ) en Infliximab (Remicade ) Uw reumatoloog

Nadere informatie

Kleine dermatologische ingrepen

Kleine dermatologische ingrepen Dermatologie Kleine dermatologische ingrepen www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl DER003 / Kleine dermatologische ingrepen / 13-06-2016 2 Kleine

Nadere informatie

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: TNF-remmers : Golimumab (Simponi )

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: TNF-remmers : Golimumab (Simponi ) Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU Langwerkende antireumatische middelen: TNF-remmers : Golimumab (Simponi ) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel

Nadere informatie

Longembolie. Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 1117

Longembolie. Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 1117 Longembolie Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 1117 Inleiding U bent in het ziekenhuis opgenomen met een longembolie. In deze folder leest u meer over wat een longembolie is en hoe uw behandeling

Nadere informatie

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: anakinra (Kineret )

Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU. Langwerkende antireumatische middelen: anakinra (Kineret ) Afdeling Reumatologie en Klinische Immunologie, locatie AZU Langwerkende antireumatische middelen: anakinra (Kineret ) In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel anakinra te gaan

Nadere informatie

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara

Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Instructies voor het gebruik van Ustekinumab-Stelara Inhoud 1. Inleiding 2. Wie is geschikt voor deze therapie 3. Voor het starten met de behandeling 4. Starten met Stelara 5. Toediening 6. Effectiviteit

Nadere informatie

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere.

Informatie longkanker. Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Informatie longkanker Informatie voor patiënten met longkanker die behandeld worden met Taxotere. Inhoud 3 Waarom heeft uw arts Taxotere voorgesteld? Hoe wordt Taxotere toegediend? 4 Bijwerkingen op het

Nadere informatie

Poliklinische operatie heelkunde. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde

Poliklinische operatie heelkunde. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde Poliklinische operatie heelkunde Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder lokale verdoving door de afdeling heelkunde Uw huisarts heeft u naar de afdeling heelkunde van het Canisius- Wilhelmina

Nadere informatie

Methotrexaat. Reumatologie. alle aandacht

Methotrexaat. Reumatologie. alle aandacht Methotrexaat Reumatologie alle aandacht Methotrexaat (Ledertrexate ) Uw reumatoloog heeft u methotrexaat voorgeschreven voor de behandeling van uw reumatische aandoening. Om dit medicijn goed te kunnen

Nadere informatie

infuusbehandeling met remicade

infuusbehandeling met remicade patiënteninformatie infuusbehandeling met remicade U heeft in overleg met uw arts besloten tot een infuusbehandeling met Remicade. In deze folder geven wij informatie over dit geneesmiddel, wat de bijwerkingen

Nadere informatie

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM

LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM INTERLINE LUMBAAL RADICULAIR SYNDROOM maart 2017 Inleiding Zie de werkafspraak Lumbaal radiculair syndroom De huidige werkgroep bestaat uit: Huisartsen: Annemiek Meutstege Martin Olieman Bonne Rik Wesseler

Nadere informatie

Keel-, neus- en oorheelkunde. Patiënteninformatie. Flapoorcorrectie (Otoplastiek) Slingeland Ziekenhuis

Keel-, neus- en oorheelkunde. Patiënteninformatie. Flapoorcorrectie (Otoplastiek) Slingeland Ziekenhuis Keel-, neus- en oorheelkunde Flapoorcorrectie (Otoplastiek) i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Flaporen of afstaande oren komen veel voor. De oorzaak is een misvorming van het kraakbeenskelet

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidsverklaring 1. Algemene gegevens Achternaam: Voornaam: Geboortedatum: Geslacht: man / vrouw Adres: Postcode+plaats: Land: Wat is uw beroep: Hoeveel uren werkt u gemiddeld per week? uur Wie is

Nadere informatie

KEYTRUDA (pembrolizumab)

KEYTRUDA (pembrolizumab) Risico minimalisatie materiaal betreffende Keytruda (pembrolizumab) voor patiënten KEYTRUDA (pembrolizumab) Patiënteninformatiefolder Risico minimalisatie materiaal betreffende Keytruda (pembrolizumab)

Nadere informatie

Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen

Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen Abatacept (Orencia ) subcutaan bij reumatische aandoeningen Uw behandelend arts heeft aangegeven u met het geneesmiddel abatacept te willen gaan behandelen. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Nadere informatie

infuusbehandeling met remicade

infuusbehandeling met remicade patiënteninformatie infuusbehandeling met remicade U heeft in overleg met uw arts besloten tot een infuusbehandeling met het geneesmiddel Remicade. In deze folder geven wij informatie over dit geneesmiddel,

Nadere informatie

Zelf injecteren bij een erectiestoornis (impotentie)

Zelf injecteren bij een erectiestoornis (impotentie) Urologie Zelf injecteren bij een erectiestoornis (impotentie) www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Erectiestoornissen... 3 Voorbereiding... 4 Techniek van het zelf injecteren... 4 Klaarmaken van de injectiespuit...

Nadere informatie

WAT IS ORENCIA (ABATACEPT)?

WAT IS ORENCIA (ABATACEPT)? WAT IS ORENCIA (ABATACEPT)? Wat is ORENCIA? Wat is ORENCIA? 3 Waarom heb ik ORENCIA voorgeschreven gekregen? 4 Wat kan ik verwachten van de behandeling met ORENCIA? 4 Hoe werkt ORENCIA? 4 Hoe neem ik ORENCIA?

Nadere informatie

Voorwoord bij de achtste editie (2012) 1 2. Leeswijzer 1 3. Nierfunctie 1 5. Denekampschaal 1 6

Voorwoord bij de achtste editie (2012) 1 2. Leeswijzer 1 3. Nierfunctie 1 5. Denekampschaal 1 6 Inhoud Voorwoord bij de achtste editie (2012) 1 2 Leeswijzer 1 3 Nierfunctie 1 5 Denekampschaal 1 6 deel 1 indicaties 1 Pijn 2 1 1.1 Pijnbehandeling algemeen 2 1 1.2 Koliekpijn 26 1.3 Pijn (neuropathisch)

Nadere informatie

Paravertebraal blokkade

Paravertebraal blokkade Paravertebraal blokkade Bij pijnsyndromen ter hoogte van de borstkas, pijnsyndromen aan een borst of pijn aan litteken na een borstoperatie kan er een paravertebrale blokkade gedaan worden. Hierbij worden

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Caudale (epidurale) infiltratie

Patiënteninformatie. Caudale (epidurale) infiltratie Patiënteninformatie Caudale (epidurale) infiltratie 2 Inhoud Inhoud... 3 Inleiding... 4 Omschrijving en doel van de behandeling... 4 Voorbereiding op de behandeling... 5 Verloop van de behandeling... 6

Nadere informatie

Inleiding Wat is een epidurale injectie? Voorbereiding voor de behandeling Nogmaals: uit voorzorg is het niet

Inleiding Wat is een epidurale injectie? Voorbereiding voor de behandeling Nogmaals: uit voorzorg is het niet Epidurale injectie Inleiding Uw behandelend arts heeft voorgesteld een epiduraal injectie toe te passen. In deze folder vindt u informatie over de behandeling, de mogelijke complicaties en de uiteindelijke

Nadere informatie

Operatieve ingreep via de polikliniek Dermatologie

Operatieve ingreep via de polikliniek Dermatologie Patiënteninformatie Operatieve ingreep via de polikliniek Dermatologie 1234567890-terTER_ Operatieve ingreep via de polikliniek Dermatologie U heeft een afspraak in Tergooi voor een operatieve behandeling.

Nadere informatie

Dermatologie Gordelroos

Dermatologie Gordelroos Dermatologie Gordelroos 2 Wat is gordelroos? Gordelroos (officiële naam: herpes zoster) is een huidaandoening, die veroorzaakt wordt door het varicella-zoster virus en per jaar bij ongeveer 3 op de 1000

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Tocilizumab (RoActemra ) infuus of injecties

PATIËNTEN INFORMATIE. Tocilizumab (RoActemra ) infuus of injecties PATIËNTEN INFORMATIE Tocilizumab (RoActemra ) infuus of injecties 2 PATIËNTENINFORMATIE In deze folder vindt u informatie over de behandeling met het middel tocilizumab. Het doel van een behandeling met

Nadere informatie

Informatie medicijngebruik. Biologicals. Reumatologie

Informatie medicijngebruik. Biologicals. Reumatologie Informatie medicijngebruik Biologicals Reumatologie Inhoudsopgave Werking Biologicals...4 Vooronderzoek...5 Voorlichting...5 Toedieningswijze...6 Bewaren...6 Bijwerkingen...7 Zwangerschap en borstvoeding...7

Nadere informatie

Poliklinische operatieve ingreep Polikliniek KNO

Poliklinische operatieve ingreep Polikliniek KNO Poliklinische operatieve ingreep Polikliniek KNO In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt voor een poliklinische operatieve ingreep op de Polikliniek Keel- Neus- Oorheelkunde van

Nadere informatie

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV

CVA / TIA. Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV CVA / TIA Dr. Wim Verstappen, huisarts, medisch manager HOV Casus I Patiënt, man, 79 jr. Bellen om 15.00u Vanmorgen periode alles uit de hand laten vallen Traag Van de trap gevallen. Bloedende hoofdwond

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inhoudsopgave 1. Doel... 3 2. Toelichting... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1. Toedienen geneesmiddelen... 4 3.2. Soorten geneesmiddelen... 4 3.3. Wet BIG... 4 4. Afspraken met betrekking

Nadere informatie

Gordelroos. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Gordelroos. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Gordelroos Uw arts heeft bij u gordelroos geconstateerd. Gordelroos (herpes zoster) is een virusinfectie die ontstaat als gevolg van een besmetting met het waterpokkenvirus. In deze folder vindt u meer

Nadere informatie

Zelfinjectie therapie bij impotentie. Urologie

Zelfinjectie therapie bij impotentie. Urologie Zelfinjectie therapie bij impotentie Urologie Inhoudsopgave Inleiding 4 Voorbereiding 5 Techniek van auto-injectie 5 1. Klaarmaken van de injectiespuit...5 2. Het toedienen van de injectie...6 Bijwerkingen

Nadere informatie

Aambeien. Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0334

Aambeien. Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0334 Aambeien Albert Schweitzer ziekenhuis april 2015 pavo 0334 Inleiding U heeft een afspraak op de polikliniek Chirurgie, omdat u klachten heeft die waarschijnlijk door aambeien worden veroorzaakt. In deze

Nadere informatie

Zelfinjectie-therapie bij impotentie

Zelfinjectie-therapie bij impotentie Zelfinjectie-therapie bij impotentie 1 Inleiding Erectiestoornissen vormen een veel voorkomend probleem. We spreken van een erectiestoornis indien het voor een man niet mogelijk is een erectie te krijgen

Nadere informatie

Afstaande oren. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Afstaande oren. Ziekenhuis Gelderse Vallei Afstaande oren Ziekenhuis Gelderse Vallei Uw specialist heeft bij u, of bij uw kind, afstaande oren geconstateerd. In deze folder kunt u lezen wat dit is, hoe de diagnose wordt gesteld en wat de behandeling

Nadere informatie

Punctie in de buik met behulp van echografie

Punctie in de buik met behulp van echografie Punctie in de buik met behulp van echografie 2 In overleg met uw behandelend arts is er voor u een punctie in de buik afgesproken (van de lever, nier of een massa in de buik). Dit onderzoek met behulp

Nadere informatie

Arthroscopie in dagbehandeling

Arthroscopie in dagbehandeling Arthroscopie in dagbehandeling 2 Inleiding U bent op de wachtlijst geplaatst voor een arthroscopie; een kijkoperatie in uw knie. Deze vindt plaats onder plaatselijke verdoving. U hoeft dan ook niet nuchter

Nadere informatie

1. WAT IS ORGALUTRAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

1. WAT IS ORGALUTRAN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? In deze bijsluiter komen de volgende onderdelen aan bod: 1. Wat is Orgalutran en waarvoor wordt het gebruikt? 2. Wat u moet weten voordat u Orgalutran gebruikt 3. Hoe wordt Orgalutran gebruikt? 4. Mogelijke

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Routing cie agendapunt datum Wijzigingsvoorstel GMR 18-01-12 Vastgesteld CvB 08-03-12 9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende

Nadere informatie

Behandeling met tocilizumab (RoActemra )

Behandeling met tocilizumab (RoActemra ) REUMATOLOGIE Behandeling met tocilizumab (RoActemra ) bij reumatoïde artritis BEHANDELING Behandeling met tocilizumab (RoActemra ) Uw reumatoloog heeft u tocilizumab (RoActemra ) voorgeschreven voor de

Nadere informatie

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving

Poliklinische operatie plastische chirurgie. Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving Poliklinische operatie plastische chirurgie Voorbereiding en nazorg bij poliklinische operaties onder plaatselijke verdoving 2 Uw huisarts of specialist heeft u naar de plastische chirurgie van het Canisius-Wilhelmina

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik 1. Doel Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. 2. Toelichting Op basisschool

Nadere informatie

I N F O R M A T I E. o v e r zelfinjectietherapie bij impotentie

I N F O R M A T I E. o v e r zelfinjectietherapie bij impotentie I N F O R M A T I E o v e r zelfinjectietherapie bij impotentie 2 Inleiding Erectiestoornissen vormen een veel voorkomend probleem. We spreken van een erectiestoornis indien het voor een man niet mogelijk

Nadere informatie

Tocilizumab. Roactemra

Tocilizumab. Roactemra Tocilizumab Roactemra Inhoudsopgave Wanneer wordt het gebruikt en hoe werkt het 3 Hoe wordt het gebruikt? 3 Mogelijke bijwerkingen 4 Andere geneesmiddelen 5 Zwangerschap en borstvoeding 5 Autorijden 5

Nadere informatie

PATIËNTENBROCHURE Therapie met Gazyvaro (Immunotherapie)

PATIËNTENBROCHURE Therapie met Gazyvaro (Immunotherapie) PATIËNTENBROCHURE Therapie met Gazyvaro (Immunotherapie) WAT IS OBINITUZUMAB? De merknaam van Obinituzumab is Gazyvaro. Obinituzumab is een immunotherapie: een behandeling die werkt via het immuunsysteem

Nadere informatie

Behandeling van pijn bij gordelroos/herpes zoster

Behandeling van pijn bij gordelroos/herpes zoster Pijnbestrijding Behandeling van pijn bij gordelroos/herpes zoster Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Herpes zoster of gordelroos U bent op het spreekuur

Nadere informatie

Urologie. Patiënteninformatie. Zelfinjectie bij erectiestoornissen. Slingeland Ziekenhuis

Urologie. Patiënteninformatie. Zelfinjectie bij erectiestoornissen. Slingeland Ziekenhuis Urologie Zelfinjectie bij erectiestoornissen i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In overleg met uw uroloog hebt u gekozen voor zelfinjectie om een erectiestoornis te behandelen. In deze

Nadere informatie

KEYTRUDA (pembrolizumab)

KEYTRUDA (pembrolizumab) Risicominimalisatiemateriaal betreffende Keytruda (pembrolizumab) voor patiënten KEYTRUDA (pembrolizumab) Patiënteninformatiefolder Risicominimalisatiemateriaal betreffende Keytruda (pembrolizumab) voor

Nadere informatie

Insectenallergie met alleen reacties van de huid. Uitleg van onderzoek. UMCG

Insectenallergie met alleen reacties van de huid. Uitleg van onderzoek. UMCG Insectenallergie met alleen reacties van de huid. Uitleg van onderzoek. UMCG Dit onderzoek wordt gedaan op de Afdeling Allergologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, onder leiding van J.N.G. Oude

Nadere informatie

Besnijdenis. Informatie voor patiënten. F december Medisch Centrum Haaglanden

Besnijdenis. Informatie voor patiënten. F december Medisch Centrum Haaglanden Besnijdenis Informatie voor patiënten F0308-3415 december 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44 44

Nadere informatie

Clexane : gebruik na een chirurgische ingreep. informatie voor patiënten

Clexane : gebruik na een chirurgische ingreep. informatie voor patiënten Clexane : gebruik na een chirurgische ingreep informatie voor patiënten INLEIDING Het is mogelijk dat u tijdens uw verblijf op de dienst traumatologie het geneesmiddel Clexane kreeg toegediend. De dosis

Nadere informatie

Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter

Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter Anesthesiologie Pijnbestrijding Langdurige pijnbestrijding via een epiduraal katheter i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen In overleg met u is besloten om uw pijn te bestrijden door middel

Nadere informatie

Informatie rondom kleine ingrepen onder plaatselijke verdoving

Informatie rondom kleine ingrepen onder plaatselijke verdoving Informatie rondom kleine ingrepen onder plaatselijke verdoving Locatie ETZ Elisabeth Inhoudsopgave Klik op het onderwerp om verder te lezen. Het Behandelcentrum 1 De behandeling 1 Voor de behandeling 2

Nadere informatie

Zelfinjectie bij erectiestoornissen. Poli Urologie

Zelfinjectie bij erectiestoornissen. Poli Urologie 00 Zelfinjectie bij erectiestoornissen Poli Urologie 1 In overleg met uw uroloog heeft u gekozen om zelf medicijnen te injecteren in het zwellichaam van de penis (auto-injectie therapie). Uw behandelend

Nadere informatie

Vertebroplastiek behandeling. Centrumlocatie

Vertebroplastiek behandeling. Centrumlocatie Centrumlocatie Uw behandelend specialist heeft u geadviseerd om een vertebroplastiek behandeling te ondergaan. In deze folder vindt u informatie over deze behandeling. Wat is vertebroplastiek Vertebroplastiek

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT

INFORMATIE VOOR DE PATIENT De Europese gezondheidsautoriteiten hebben bepaalde voorwaarden verbonden aan het in de handel brengen van het geneesmiddel Increlex. Het verplicht plan voor risicobeperking in België, waarvan deze informatie

Nadere informatie

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm)

Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) Operatief verwijderen van osteosynthese materiaal (plaat, pen of schroeven uit been, enkel of arm) In overleg met de behandelend arts is besloten tot het operatief verwijderen van osteosynthese materiaal

Nadere informatie

Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus

Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus Keel-, neus- en oorheelkunde Endoscopische operatie aan de bijholten van de neus i Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Algemeen Uw KNO-arts heeft voorgesteld uw klachten te behandelen met een operatie

Nadere informatie

Neusbloeding. Afdeling keel-, neus- en oorheelkunde

Neusbloeding. Afdeling keel-, neus- en oorheelkunde Neusbloeding Afdeling keel-, neus- en oorheelkunde U bent vandaag behandeld vanwege een neusbloeding. Een neusbloeding is een vervelende aandoening. Bij een geringe neusbloeding lijkt het vaak om een enorme

Nadere informatie