Hervormingen in de Sociale Economie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormingen in de Sociale Economie"

Transcriptie

1 Hervormingen in de Sociale Economie

2 PROGRAMMA Inleiding: hervorming in de sociale economie Doelgroepen voor collectieve inschakeling Ondersteuning van maatwerk Ondersteuning van competentieversterkende trajecten in het kader van lokale diensteneconomie

3 1. Inleiding: hervorming in de sociale economie

4 ANNO 2004 Invoegbedrijf Invoegafdeling Collectieve invoeg Actieplannen Centrumsteden Experimentenfonds buurt- en nabijheidsdiensten Experimentenfonds Nabijheidsdiensten toerisme Sociale Werkplaatsen Arbeidszorg Beschutte Werkplaatsen Trividend Subsidiebesluit Subsidiebesluit Subsidiebesluit Activiteiten Startcentra Adviesbureaus Subsidiebesluit coöperatieven Vomec Koepel LDE Subsidiebesluit Subsidiebesluit Fiets en Werk Subsidiebesluit Komosie Subsidiebesluit

5 ANNO 2009 Invoegbedrijf Invoegmaatregel Invoegafdeling Collectieve invoeg Actieplannen Centrumsteden Experimentenfonds Lokale Diensteneconomie buurt- en nabijheidsdiensten Experimentenfonds Nabijheidsdiensten toerisme Sociale Werkplaatsen Arbeidszorg Beschutte Werkplaatsen Trividend Subsidiebesluit Subsidiebesluit Subsidiebesluit Activiteiten Startcentra Adviesbureaus Subsidiebesluit coöperatieven Vomec Koepel LDE Subsidiebesluit Subsidiebesluit Fiets en Werk Subsidiebesluit Komosie Subsidiebesluit

6 ANNO 2014 Invoegmaatregel Maatwerk Lokale Diensteneconomie Sociale Werkplaatsen Arbeidszorg Beschutte Werkplaatsen Trividend Subsidiebesluit SubsidiebesluitOndersteuning van Subsidiebesluit sociale economie Activiteiten Startcentra maatschappelijk Adviesbureaus verantwoord ondernemen Subsidiebesluit coöperatieven Vomec Koepel LDE Subsidiebesluit Subsidiebesluit Fiets en Werk Subsidiebesluit Komosie Subsidiebesluit

7 ANNO 2015 Invoegmaatregel Maatwerk Lokale Diensteneconomie Arbeidszorg Ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

8 ANNO 2015 Invoegmaatregel Maatwerk Lokale Diensteneconomie Werk-Zorg trajecten Ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

9 2. Doelgroepen voor collectieve inschakeling

10 Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie? Provinciale informatieronde

11 Opdrachten voor de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie In de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie staan volgende bevoegdheden voor de VDAB als arbeidsmarktregisseur genoteerd: 1. toeleiding naar vacatures 2. indicering 3. bepalen rechten 4. bepalen werkondersteuningspakket 5. evaluatie van doelgroepwerknemers 6. beoordeling doorstroom naar het NEC 11 11

12 1. Toeleiding naar vacatures VDAB is de arbeidsmarktregisseur en is de unieke toeleider naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Kandidaten kunnen door de werkplaatsen of het netwerk voorgesteld worden aan de VDAB als de procedures gevolgd worden Maatwerkbedrijven, afdelingen, organisaties lde moeten vacatures registreren in Mastervac = databank van vacatures Voor een kwalitatieve doorverwijzing moet de werkgever ook een kwalitatieve vacature registreren, dus niet doelgroepwerknemer Werkgevers beslissen zelf wie ze aanwerven : vrije markt 12 12

13 2. Indicering Ihkv de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie stond de VDAB voor de opdracht en uitdaging te indiceren : Onderzoeken of iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking (en op basis daarvan rechten op maatregelen kan krijgen) 13 13

14 Personen met een arbeidsbeperking In de wetgeving duikt een nieuwe term op : personen met een arbeidsbeperking : Personen met een arbeidshandicap (Pmah) Personen met psychosociale problemen (Psp) Uiterst kwetsbaren van 2 j werkloos met begeleidingsnood (UK) De verzamelnaam voor Psp en UK is Pmp : personen met multipele problemen

15 Methodiek Voor Pmah bestond er al een regelgeving : BTOM (Bijzondere tewerkstellingsondersteunende Maatregelen), BVR 2008 Vlaamse Regering besliste deze wetgeving uit elkaar te halen (collectief luik en individueel luik worden juridisch losgekoppeld) 80 % krijgt automatisch recht obv attestering/onderzoeken 20 % niet : hoe indiceren? Wat met Psp en UK? Hun problemen zijn veel moeilijker te objectiveren, hoe gaan we deze inschatten? Dus nood aan ontwikkeling indiceringsinstrument 15 15

16 16

17 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand? Wat is ICF? ICF = International classification of functioning, disability and health, erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2002 Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde problemen en hanteert een biopsychosociale, theoretische en wetenschappelijke achtergrond = holistische benadering ICF brengt het functioneren van iemand in kaart en houdt rekening met verschillende aspecten ICF wint op wereldvlak steeds meer aan belang : Z.Amerika, Europa, Z.Afrika, bij artsen (huisartsen en specialisten), kinesisten, ergotherapeuten, arbeidsbemiddelaars ICF maakt het mogelijk te communiceren in dezelfde taal over de verschillende disciplines heen 17 17

18 ICF Ziekte/stoornis autismespectrumstoornis Functies en anatomische eigenschappen b 1263 : psychische stabiliteit b 1642: tijdsmanagement. Activiteiten en Participatie d 4: mobiliteit d 2401: omgaan met stress d 7202: reguleren van gedrag in gezelschap (o.a. agressie) Omgevingsfactoren e 310: Ondersteuning en relatie met de naaste familie e 325: ondersteuning en relatie met collega s e 330: Ondersteuning en relatie met meerderen Persoonlijke factoren geslacht werkervaring opleiding 18

19 ICF 19 19

20 Indiceringsinstrument Functies en anatomische eigenschappen Fysiologische en mentale eigenschappen Positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van de onderdelen van het menselijke lichaam Problemen op dit vlak, zijn stoornissen Activiteiten Onderdelen van iemands handelen Wat iemand doet Problemen op dit vlak, zijn een beperking Participatie Iemands deelname in het maatschappelijke leven Wat iemand doet in relatie tot anderen Problemen op dit vlak zijn participatieproblemen Externe factoren Factoren buiten het individu De omgeving van mensen en de mate waarin deze een invloed hebben op het functioneren Persoonlijke factoren Factoren binnen het individu 20 20

21 Indiceringsinstrument Hoe is het indiceringsinstrument obvicf opgebouwd? 43 categorieën Elke categorie is voorzien van -een operationele definitie - en een aantal gedragsindicatoren 21 21

22 Indiceringsinstrument I. Functies 1. Inschikkelijkheid 2. Nauwgezetheid 3. Psychische stabiliteit 4. Vertrouwen 5. Betrouwbaarheid 6. Motivatie 7. Hunkering 8. Driftbeheersing 9. Aandacht 10 Tijdmanagement 11. Cognitieve flexibiliteit 12. Inzicht 13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen 14. Pijngewaarwording 22 22

23 Indiceringsinstrument II. Activiteiten en participatie 15. Ontwikkelen van vaardigheden 16. Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd) 17. Rekenen 18. Oplossen van problemen 19. Besluiten nemen 20. Omgaan met stress 21. Mobiliteit 22. Verzorgen van lichaamsdelen 23. Zorgdragen voor eigen gezondheid 24. Verwerven van woonruimte 25. Aangaan van relaties 26. Economische zelfstandigheid 27. Sociale activiteiten 23 23

24 Indiceringsinstrument III. Omgevingsfactoren of externe factoren 28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie 29. Ondersteuning en relatie met vrienden 30. ondersteuning en relatie met collega s 31. Ondersteuning en relatie met meerderen 32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners 33. Maatschappelijke attitudes 34. Producten en technologie 24 24

25 Indiceringsinstrument IV. Persoonlijke factoren 35. Werkervaring 36. Opleiding 37. Gezinslast 38. Copingsstijl 39. Kennis van de Nederlandse taal 40. Medische factoren 25 25

26 Indiceringsinstrument V. Andere werkvaardigheden 41. Fijne motoriek 42. Grove motoriek 43. Werktempo 26 26

27 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand? Hoe kwam het indiceringsinstrument tot stand? Ontwikkeling van het indiceringsinstrument door de VDAB is 2,5 j geleden begonnen en werd goedgekeurd door Prof. Huib Ten Napel en Coen H. Van Gool (RIVM) op 19 augustus 2013 en wordt nog steeds opgevolgd 27 27

28 Vervolg Collega s maakten kennis met ICF tijdens buitenlandse bezoeken in Duitsland, Slovenië, Portugal en Nederland Er werd een exchange group opgericht met buitenlandse en binnenlandse deelnemers Ze waren hier enthousiast over en introduceerden ICF in de VDAB en GTB De ervaringen in het buitenland werden geëvalueerd De ICF-categorieën werden bestudeerd en naast de R-Pass gelegd (een bestaand onderzoek) 28 28

29 Ploeg Projectteam : experten VDAB Centrale diensten Provinciale dedicated consulenten sociale economie Elke stap werd afgetoetst met Kabinet Werk, Kabinet Sociale economie, Departement WSE en VSAWSE, partners uit het werkveld (koepels SST, VLAB en LDE) en welzijnspartners 29 29

30 Vertrekpunt Hoe maakten we een keuze uit de categorieën van ICF? We vertrokken van de officiële nota Afstand tot de arbeidsmarkt waar veel voorbereidend werk voor was gebeurd en al goedgekeurd werd door het College van Leidend Ambtenaren (RVA, VDAB, Actiris en Forem, ) 30 30

31 Overzichtslijst multipele problemen (Lijst Afstand tot de arbeidsmarkt ) Rubriek 1 : Psychosociale problemen Categorie Subcategorieën [1] categorie omgevingsfactoren verbonden aan het zoeken naar werk 1.1. Persoonlijke situatie/ voorgeschiedenis -Afwezigheid van sociaal en/of familiaal netwerk : Vb : Eenoudergezinnen, Instellingsverleden -Ernstige problemen van administratieve aard (moeite met persoonlijke administratie) -Gerechtelijk verleden -Actuele problemen met gerecht -Veelvuldig schools of professioneel falen/afhaken -Dwingende familiale omstandigheden (Tegenwerking uit de omgeving, problemen met andere gezinsleden, zorg en opvang van kinderen, hulpbehoevende familieleden) -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid dragen, beslissingen kunnen nemen -Socio-culturele achtergrond (vb generatiewerkloosheid) -Leeftijd 1.2. Financiële situatie -Onvoldoende middelen om aan de basisbehoeften te voldoen : Vb : Leefloners - Armoede in de leefomgeving, privéschulden, niet-economisch zelfstandig - Socio-culturele achtergrond (vb generatiearmoede) -Schuldbemiddeling 1.3. Huisvesting -Zonder vast verblijf -Dakloos -Verplichting te verhuizen oa als gevolg van uitzetting 31

32 Rubriek 1 : Psychosociale problemen Categorie Subcategorieën [2] categorie sociale inschakelings-, mobiliserings-, mobiliteitsfactoren Persoonlijkheidsfacto ren 2.1. Niet-technische sociale bekwaamheden en beroepsbekwaamheden 2.2. Attitudes in relatie tot het concept werk en mobilisering naar tewerkstelling 2.3. Geografische mobiliteit -Problemen met respecteren van normen, opgelegde uurregeling, gebrek aan structuur - persoonlijke competenties : aanpassen, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en tempo -Integratie-problemen in een groep (omgaan met gezag, samenwerken, klantvriendelijkheid, luisteren, voorkomen, problemen met tussenmenselijke interacties en relaties), -Zelfvertrouwen en zelfwaardering - Gebrek aan dagstructuur - Attitudeproblemen - Verslaving (drugs, alcohol ) -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (angst, depressie, wantrouwen, interpersoonlijke sensitiviteit, ) -Problemen met professionele doelstelling en problemen met werk in het algemeen -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (insufficiëntie in denken/ handelen, taakgerichte/ emotiegerichte coping, negatieve/positieve faalangst ) Geen initiatief, geen wilskracht -Persoonlijke competenties : aanpassen, doorzetten, initiatief, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en tempo, zelfstandigheid -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid kunnen dragen, omgaan met veranderingen, oplossingsgerichtheid -Groot jobverloop in het verleden -Geografisch verwijderd en verminderde mobiliteit, Mobiliteitsproblemen naar en van het werk (geen rijbewijs, geen wagen, weinig openbaar vervoer) -Persoonlijke competenties : zelfstandigheid, zelforganisatie 32

33 Rubriek 1 : Psychosociale problemen Categorie Subcategorieën [3] categorie kwalificatiegerelateerde factoren 3.1. Ongekwalificeerde schoolverlaters 3.2. Andere werkzoekenden zonder beroepservaring 3.3. Kennis van de taal (waarvan moedertaal of, in ieder geval, de taal van het betreffende Gewest/de betreffende Gemeenschap) in combinatie met onvoldoende leermogelijkheden om de taal eigen te maken - Analfabetisme,( algemene kennis (lezen, rekenen, schrijven) - Moeilijke toegang tot jobgerelateerde informatie Langdurige werkloosheid in het verleden Nationaliteit of cultuur ( kennis Nederlands) 33

34 Rubriek 2 : MMPP problemen Wanneer een persoon met een MMPP-problematiek (één of meerdere acute of chronische zware medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen) geattesteerd wordt door de VDAB gespecialiseerde screeningsdienst of door de VDAB erkende gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) waarbij : de MMPP-problemen nog prominent aanwezig zijn of onvoldoende onder controle zijn de persoon omwille van deze MMPP-problematiek tijdelijk niet toeleidbaar naar werk is 34

35 Vervolg Daarna werden deze 3 grote rubrieken afgetoetst aan bestaande classificatiesystemen : R-Pass, ICD 10 en een studie van SST over het profiel van doelgroepwerknemers Telkens dezelfde determinerende categorieën kwamen naar voor Deze categorieën werden vertaald naar ICF-categorieën We brachten ondertussen ook een werkbezoek aan het VAPH 35 35

36 Beleidskeuze Het Kabinet Werk en Sociale economie hebben dan beslist om verder met ICF te werken Dus konden we verder met de ontwikkeling van het indiceringsinstrument obv ICF 36 36

37 Keuzes Hoe moest het indiceringsinstrument er uit zien? keuze categorieën ICF-definities van de categorieën, operationele definities en gedragsindicatoren keuze scoringssysteem ernstig probleem numerieke telling? 4 scores? sterkte, geen probleem, licht probleem, 37 37

38 Gedragsindicatoren Eerst hadden we een definitie gegeven per categorie en per score Dit werd afgetoetst aan de praktijk door consulenten : dit werd als erg stroef ervaren, afremmend, te wiskundig en erg lang : dus niet gebruiksvriendelijk Daarom zochten we naar gedragsindicatoren die de beoordeling moesten faciliteren Samen met de werkgroep werkten we die uit, adhv voorbeelden en concrete dossiers 38 38

39 Vervolg Er bleven 49 categorieën over die door de dedicated consulenten SE afgetoetst werden aan 50 dossiers uit hun eigen praktijk + werkplaatsen +partners Resultaat na het statistisch onderzoek = 43 categorieën 39 39

40 Statistisch onderzoek 2 Hoofddoelstellingen : 1. Cesuren bepalen 1.1. Cesuur voor de aanwezigheid van een arbeidsbeperking 1.2. Ranges van de doelgroepen per werkvorm 2. Nagaan van de kwaliteit van het indiceringsinstrument 2.1. Factoranalyse 2.2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 2.3. Interne consistentie 40 40

41 Medewerking van werkplaatsen en partners Er werd een grootschalig onderzoek gedaan op de zittende doelgroep met medewerking van de werkplaatsen en partners (sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, organisaties lokale diensteneconomie, GTB, GA s, psychologen ) Samen dossiers Opleiding gedurende 1 dag ifv indiceringen van de doelgroepwerknemers Hartelijk dank aan alle werkplaatsen en partners! 41 41

42 Eerste bevindingen Het indiceringsinstrument is een kwalitatief en statistisch onderbouwd instrument maar kan geen antwoord geven op het bepalen van de cesuur voor de indicatie van personen met een arbeidsbeperking en het bepalen van de ranges van de doelgroepen per werkvorm Dus : bijkomend onderzoek nodig 42 42

43 Bijkomend onderzoek Via datamining Zijn er in de data patronen aanwezig die -bepalend zijn voor indicatie arbeidsbeperking? -kunnen differentiëren tussen de verschillende werkvormen? Onderzoek kon statistische beslissingsregels detecteren 43 43

44 Vervolg Enkele opmerkingen : -data zijn afkomstig van de zittende doelgroepwerknemers -beleid wil in de toekomst werkvormen zuiverder maken : 1 recht -daarom : op jaarlijkse basis zullen er nieuwe analyses moeten uitgevoerd worden om tot nieuwe beslissingsregels te komen DAAROM : -wordt door de VDAB veel geïnvesteerd in deze indicering : opleiding, coaching, uitgebreide monitoring en evaluatie ifv bijsturing en verfijning 44 44

45 Werkwijze indiceringsconsulent vult volledig indiceringsinstrument in met 43 categorieën en motiveert elke keuze systeem in Mijn Loopbaan formuleert advies obv beslissingsregels indiceringsconsulent beslist over erkenning als Pmab maar niet over recht op werkvorm indiceringsconsulent volgt of weerlegt advies over recht dat systeem voorstelt met grondige motivering indiceringsconsulent maakt advies over recht over aan DABP (Dienst voor ArbeidsBeperking) 45 45

46 Werkwijze (vervolg) DABP : doet kwaliteitscontrole en neemt beslissing DABP zet de registraties technisch in orde, zodat alles perfect klaar staat voor de automatische gegevensstromen via het MAGDA-platform voor de financiering door het VSAWSE (in combinatie met registraties werkgever in Mastervac) 46 46

47 ICF train the trainer ICF zit in een licentiesysteem en is beschermd Wie ICF wil toepassen, moet een opleiding volgen Wie de ICF-opleiding wil geven, moet een gecertificeerde trainer zijn Ondertussen zijn er 16 VDAB-trainers officieel opgeleid, maakten een eindwerk en zijn dus gecertificeerde trainers In heel Vlaanderen zullen er officiële indiceringsconsulenten geselecteerd worden, die opgeleid worden en een verplicht coachingstraject moeten volgen (kwaliteit, professionalisering, uniformiteit in Vlaanderen, ervaringsuitwisseling ), samen met DABP 47 47

48 Processtappen Naar analogie met de BTOM-werking Maar altijd eerst bemiddeling! Vermoeden Indicering Bepaling recht Bepaling werkondersteuningspakket Evaluatie 48 48

49 Indiceringsflow Stap 0 Sluitend maatpak Iedereen bemiddelaar Bemiddelen naar NEC Sectorale werking VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, klantenconsulent, instructeur, bemiddelaar, Stap 1 Vermoeden ernstige problemen Is er nood aan ondersteuning? Vermoeden moet uitgeklaard worden adhv inschattingslijst VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, bemiddelaar, klantenconsulent, instructeur,,,, Partners : kunnen iemand aanmelden Stap 2 Indicering Pmah > automatisch recht > geen automatisch recht indiceringsinstrument Pmp obv ICF VDAB : op teamniveau Indiceringsconsulenten Partners: gecertificeerde consulenten (gemandateerd) Stap 3 individueel Bepalen recht - BTOM - collectief maatwerk - LDE VDAB : Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking Bepalen Werkondersteuningspakket Stap 4 Evaluatie Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking

50 SLUITEND MAATPAK +, sectorale werking, iedereen bemiddelaar Inschrijving Bemiddeling Opleiding Vermoeden van een arbeidsbeperking Op basis van inschattingslijst Zoektocht naar werk Drempels tot de arbeidsmarkt Door een brede groep van consulenten, klantenconsulent,. Indicatie van een arbeidsbeperking 2 indicaties Personen met een arbeidshandicap: procedure PMAH, elke consulent kan registreren Personen met een multiple problematiek: procedure indiceringsinstrument obv ICF, ICF gecertificeerde consulent doet voorstel, DABP specialist beslist Bepalen recht Recht op ICF gecertificeerde consulent vraagt aan, motiveert en formuleert advies. DABP specialist beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Personen met een arbeidshandicap o Automatisch recht o Geen automatisch recht indiceringsinstrument obv ICF Personen met een multiple problematiek indiceringsinstrument obv ICF BTOM Bijstand van een tolk voor doven Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, kleding & arbeidspostaanpassingen Tegemoetkoming in verplaatsingskosten Vlaamse ondersteuningspremie Collectief maatwerk decreet Lokale diensteneconomie w² Het decreet van w² is in de maak dit moet later dus nog verder aangevuld worden Bepalen invulling BTOM enkel voor: APA en arbeidsgereedschap Bepalen WOP Beslissing voor maatwerk Loonpremie Begeleidingspremie Door ICF gecertificeerde consulenten: Consulent vraagt & motiveert, formuleert advies, argumenteert. DABP beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Bepalen WOP Standaardpakket Gebruik recht Evaluatie gebruik recht enkel bij VOP Gebruik recht Tewerkstelling is maatwerkbedrijf/afdeling Werkvloer aan de slag met POP Evaluatie gebruik recht Op basis van het evaluatie-instrument & de voorbereiding door de werkvloer Twee controle-vragen: 1. Is het WOP correct bepaald? 2. Is doorstroom naar het NEC mogelijk? Gebruik recht Evaluatie gebruik recht 50

51 Inschattingslijst Tijdens een contact met een klant kun je het vermoeden hebben dat een persoon een (arbeids)beperking heeft en/of ernstige problemen waardoor de persoon niet in het reguliere circuit kan werken. Dit vermoeden van problemen moet grondig uitgeklaard worden alvorens je een verder onderzoek tot indicering aanvraagt. Deze inschattingslijst helpt je om een overzicht te krijgen van mogelijke drempels en eventueel een aanvraag van onderzoek tot indicering te motiveren. Deze lijst zal op de website van de VDAB staan. Partners/derden zullen deze lijst ook moeten gebruiken als aanmeldingsformulier

52 3. Bepalen rechten rechten recht op BTOM (individuele luik) recht op maatwerk recht op lokale diensteneconomie recht betekent mogelijke toegang maar niet garantie op werk! combinaties? collectieve rechten kunnen niet gecombineerd worden collectieve rechten kunnen wel gecombineerd worden met individuele rechten, behalve met VOP verzet mogelijk : Heroverwegingscommissie en Arbeidsrechtbank 52 52

53 4. Bepalen werkondersteuningspakket De Vlaamse regering beslist over startpakketten en premies De focus verschuift van indicering naar evaluatie dus is startpakket een basis en wordt bij evaluatie verfijnd hier wordt ook rekening gehouden met de concrete werksituatie op de werkvloer 53 53

54 Vervolg De VDAB is arbeidsmarktregisseur en : beslist over : 1. loonpremie 2. begeleiding op de werkvloer kan advies geven over : 3. opleiding op de werkvloer 4. aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving Op basis hiervan wordt een werkondersteuningspakket (WOP) samengesteld 54

55 5. Evaluatie door de VDAB 55 55

56 Vervolg De VDAB evalueert tijdens de tewerkstelling : standaard om de 5 jaar kan ook frequenter (wordt vastgelegd bij bepaling WOP) kan op vraag van werknemer en/of werkgever vanaf 3 de jaar of met medisch attest (voor lde : zonder specificatie) NB : voorwaarde = Persoonlijk ontwikkelingsplan in dossier De VDAB stelt 2 vragen : 1. Is het toegekende werkondersteuningspakket correct? 2. Is er doorstroom naar het NEC mogelijk? 56 56

57 6. Doorstroom naar het NEC Een competentiebeleid past in een dynamisch beleid. Vraag : Is er doorstroom vanuit maatwerk of lokale diensteneconomie mogelijk naar het NEC? Beoordeling gebeurt door de VDAB : verhaal van kansen geven creëren van loopbaanperspectieven Zo ja : opstarten doorstroomtraject Voor LDE : na 5 j inschakelingstraject 57 57

58 Doorstroom naar het NEC Voor de beoordeling van doorstroom houdt de VDAB rekening met : 1. Persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer (gezondheid, mobiliteit, leeftijd, familiale en financiële situatie, het vermogen en de motivatie tot zelfstandig loopbaanbeheer) 2. Continuïteit op het vlak van bedrijfsvoering 3. Mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling NB : nood aan individueel maatwerk 58

59 Ambassadeurs in Vlaanderen een pool van 50 ambassadeurs in Vlaanderen, volgen een opleidingsen coachingstraject sedert november 2013 voor +- 1,5 jaar verantwoordelijke per provincie zal een expert gespecialiseerde klantenwerking zijn 59 59

60 Rol van de ambassadeurs in Vlaanderen Brug tussen hoofdbestuur en provincie, in beide richtingen Mee realiseren verandertraject Mee advies verlenen over het verandertraject Een actieve rol opnemen in het verandertraject Aanspreekteam voor provincie Ondersteuning provincie Opleiding geven & coaching, in samenspraak met hoofdbestuur 60 60

61 Experten gespecialiseerde klantenwerking Provincie West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Hoofdbestuur (CD) Experten Nancy Debeuf Jyoti Hullebus (voorlopig Winnie Colijn) Stefaan Peeters Katlijn Tanghe Carole Castelein 61

62 Mailboxen voor vragen Provincie West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Hoofdbestuur Mailboxen 62

63 Opleidingsronde in Vlaanderen en uitgebreide communicatiecampagne Niveau Aard Voor wie Organisatie 0 Sensibilisering en informatie een ruim publiek, voor iedereen die met werkzoekenden, screening, bemiddeling, begeleiding en opleiding te maken heeft. -beleidsteams provinciaal -teams provinciaal 1 Basisopleiding Voor personeel dat in eerste lijn contact heeft met werkzoekenden en cursisten -teams provinciaal 2 Doorgedreven ICF-opleiding Voor indiceringsconsulenten die technische indicering gaan doen obvicf -centraal 3 Gespecialiseerde opleiding Voor Dienst voor Arbeidsbeperking (DABP) -centraal 63 63

64 Regietaken bij indicering kunnen erkende partners een advies formuleren VDAB neemt een beslissing organisaties voldoen aan volgende voorwaarden : -een mandaat van trajectbegeleiding hebben of verwerven -kennis van de arbeidsmarkt hebben -vertrouwd zijn met de doelgroep Pmah en Pmp -de officiële opleiding indicering volgen (Pmah en Pmpmethodiek) geen tenders, geen extra financiering procedures worden momenteel uitgewerkt 64 64

65 Tot slot 1 VDAB investeert serieus in dit project Toch : ongoing process! -nieuwe wetgeving -nieuwe procedures -nieuw personeel -nieuwe functies -nieuwe methodiek Daarom : selecties voor de juiste man op de juiste plaats, opleiding, coaching, monitoring, evaluatie, bijsturing, verfijning Overleg met beleid en werkveld 65

66 Tot slot 2 Binnenkort zal meer informatie terug te vinden op de website van Werk en de website van de VDAB Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de realisatie van dit project! De VDAB kijkt uit naar een succesvolle start en een fijne en constructieve samenwerking. 66

67 Contact VDAB Carole Castelein Expert sociale economie Projectleider maatwerkdecreet en decreet lokale diensteneconomie voor de VDAB VDAB Centrale Diensten Keizerslaan Brussel

68 3. Ondersteuning van maatwerk

69 Maatwerkdecreet doelstelling Een kader creëren voor collectieve professionele inschakeling van de zwakstenop de arbeidsmarkt op basis van hun individuele noden Vereenvoudiging Afstemming Een kader voor invoegbedrijven, beschutte en sociale werkplaatsen

70 Algemene bepalingen Gekaderd binnen: Europese Groepsvrijstellingsverordening Diensten van algemeen economisch belang Gewestbevoegdheid Gemeenschapsbevoegdheid: professionele inschakeling PMAH

71 Subsidievoorwaarden - decreet Maatwerkbedrijf Min. 20 VTE doelgroepwerknemers Vzw of vso Maatschappelijke hoofdactiviteit is werk en begeleiding op maat van doelgroepwerknemers 65% totale personeelsbestand is pmahen psp Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering Maatwerkafdeling Min. 5 VTE doelgroepwerknemers Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering

72 Subsidievoorwaarden - kwaliteit Maatwerkbedrijf Strategie, bestuur, beheer en streven naar democratische besluitvorming Inschakeling, opleiding en begeleiding Doorstroom MVO Beheer van middelen Maatschappelijke inbedding Transparantie en stakeholderbetrokkenheid Maatwerkafdeling Inschakeling, opleiding en begeleiding Doorstroom MVO Transparantie en stakeholderbetrokkenheid

73 Subsidievoorwaarden kwaliteit (2) Maatwerkbedrijf Kwaliteitsbeleid opgevolgd via: Maatwerkafdeling Kwaliteitsbeleid opgevolgd via: Jaarlijks duurzaamheidsverslag 3-jaarlijkse zelfevaluatie 9-jaarlijks kwaliteitsassessment Jaarlijks duurzaamheidsverslag 3-jaarlijkse zelfevaluatie Verplichte managementondersteuning

74 Subsidievoorwaarden kwaliteit (3) Duurzaamheidsverslag > groeien in duurzaamheid en de gerealiseerde meerwaarden zichtbaar maken naar stakeholders Beleid, strategie en organisatieprofiel Management, bestuur en democratische besluitvorming Inschakeling, begeleiding, begeleide tewerkstelling in de enclavewerking, opleiding, duurzame loopbanen en doorstroom van medewerkers Milieu-impact Maatschappelijke inbedding Economische en financiële prestaties

75 Aanvraag tot ondersteuning Aanmelding tot labeling Aanvraag contingent WOP Toekenning contingent WOP

76 Aanvraag tot ondersteuning: 1. Aanmelding - voorwaarden maatwerkbedrijf maatwerkafdeling de missie, waarden en visie van de onderneming; de activiteiten en strategische doelstellingen van de onderneming de activiteiten van de onderneming en de plaats van de doelgroepwerknemers in het organigram van de onderneming; het bestaande of nog te implementeren kwaliteitsmanagementsysteem de geplande aanwerving van de doelgroepwerknemers het geplande opleidingsbeleid en de vastgelegde begeleiding voor de doelgroepwerknemers het engagement van de onderneming of werking binnen de onderneming om iedere doelgroepwerknemer nuttig, lonend en individueel passend werk te verschaffen.

77 Aanvraag tot ondersteuning: 1. Aanmelding procedure Elektronisch aanvraagformulier 45 dagen onderzoek dossier Maatwerkbedrijf bezoek ter plaatse Agendering Adviescommissie Sociale Economie Toekenning label door Minister Toelichting door de onderneming mogelijk Label geeft recht op ondersteuning van het collectieve ondersteuningsorgaan Label laat toe in te tekenen op oproepen Beroep tegen de beslissing mogelijk

78 Aanvraag tot ondersteuning: 2. Aanvraag tot toekenning contingent Oproepsysteem Criteria zijn voorwerp van advies door de Adviescommissie Sociale Economie Mededeling aan de Vlaamse Regering Elektronische aanvraagformulier

79 Aanvraag tot ondersteuning: 2. Aanvraag tot toekenning contingent Onderbenutting > Herverdeling Invulling < 90% : het contingent wordt verminderd met verschil in % tussen de effectieve invullingsgraad op jaarbasis en de invullingsgraad 90%. Het vrijgekomen contingent wordt herverdeeld. Maatwerkbedrijven per 1 VTE automatisch aan de maatwerkbedrijven > 95% invulling op jaarbasis -maatwerkbedrijf met de hoogste invullingsgraad komt als eerste in aanmerking. Maatwerkafdeling > grote pot, rekening houdend met de minimale schaalgrootte 5 VTE

80 Aanvraag tot ondersteuning: 3. Toekenning contingent WOP De minister beslist tot toekenning van het contingent werkondersteunende maatregelen en het maximumbedrag dat met dit contingent overeenstemt De beslissing ressorteert gevolgen op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum van de beslissing. Met het oog op de uitbetaling van de werkondersteunendemaatregelen registreren het maatwerkbedrijf en de maatwerkafdeling de tewerkstelling van de doelgroepwerknemersin de door de VDAB ter beschikking gestelde toepassing

81 Subsidies Werkondersteunende maatregelen Loonpremie Begeleiding op de werkvloer Organisatieondersteunende maatregelen Investeringssubsidies

82 Werkondersteunende maatregelen: 1. Loonpremie Percentage van een referteloon > Wettelijk loon + werkgeversbijdragen RSZ-vermindering Authentieke bronnen Uitbetaling op basis van DmfA Geplafonneerd tot GGMMI*1,4 (MWB) en *2 (MWA) Voor MWB verhoogd met ziektedagen, supplementaire werkgeversbijdragen en een forfait van 4% voor werkgeverskosten Cumul Mogelijk met federale maatregelen maar wordt afgetopt op het geïndiceerde percentage Niet mogelijk met Vlaamse loonpremies

83 Loonpremie: berekening Loonkost Referteloon Plafond 1,4/2 *GGMMI Wettelijk loon RSZ - RSZ-vermindering + 4% MWB % RECHT OP TUSSENKOMST IN DE LOONKOST VLAAMSE LOONSUBSIDIE -ANDERE TUSSENKOMSTEN IN HET LOON

84 Werkondersteunende maatregelen: 2. Begeleiding op de werkvloer Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) > competentieontwikkeling op basis van een actieplan Modeldocument (cfr tender) Jaarlijkse evaluatie en bijsturing door de werkgever Jaarlijks opladen in MijnLoopbaan Arbeidsomgeving aanpassen aan de gedetecteerde noden Begeleidend personeel heeft de kerncompetenties samenwerken, communiceren en persoonsgericht werken Bij aanwerving> Opleidingsplan met goedgekeurde opleiding en coaching Vrijstelling: Goedgekeurde opleiding reeds gevolgd 2 relevante ervaring Relevant ervaringsbewijs

85 Werkondersteunende maatregelen: 2. Begeleiding op de werkvloer Beschikbaarheid van de werkvloerbegeleider voor de doelgroepwerknemer LAAG MIDDEN HOOG bereikbaar permanent bereikbaar permanent bereikbaar en beschikbaar Opvolging van de taken Opvolging van het functioneren Forfaitaire vergoeding voor de begeleiding in het kader van POP, competentieversterking, interne informatiedoorstroom, aanpassing van de arbeidsomgeving dagelijks meermaals per dag permanent wekelijks dagelijks permanent 1988 euro per kop (geplafonneerd op 1,15 * toegekende VTE) Variabele vergoeding voor de werkvloerbegeleider naar de gelang de intensiteit van coaching op de werkvloer en met het oog op externe informatieverlening (geplafonneerd op het aantal toegekende VTE) euro per VTE euro per VTE euro per VTE Indicatieve begeleidingsnorm

86 Werkondersteunende maatregelen WOP bij aanwerving: startpakketten Zwakke werknemers: 60% - hoog/midden Gemiddelde werknemers: 45% - hoog/midden Uiterst kwetsbare werknemers: 45% - laag (2jaar) De zwakke doelgroepwerknemersworden onderscheiden op basis van attesten en een bepaald gewicht aan problemen op basis van ICF Uitsluitingsgronden WOP kan niet in combinatie met een tewerkstelling ihkv: Dienstencheques Artikel 60 7 en Artikel 61 Jobstudenten

87 Organisatieondersteunende maatregelen De subsidievoorwaarden: Maatwerkbedrijf Impact van steun wordt getoetst via het duurzaamheidsverslag en kwaliteitsopvolging De sociale dienstverlening is duidelijk zichtbaar binnen het organigram van de onderneming en minimaal 1 werknemer met een bachelordiplomasociaal werk of gelijkwaardig bekleedt de functie van de sociale dienstverlening Subsidie voor organisatieondersteunende maatregelen: Een basisbedrag van 625 euro per kwartaal per VTE pmahof psp Een toelage van 75 euro per kwartaal voor de eerste tot 100 ste VTE pmahof psp

88 Gemeenschappelijke subsidiebepalingen De subsidiebetaling start automatische start indien: Op de titel van MWB /MWA Keuze niveau onderneming of niveau vestiging Toegekend contingent Aanwerving via MVAC (VDAB) Persoon heeft WOP pakket De subsidies worden toegekend binnen de perken van het toegekende contingent doelgroepwerknemers. Voorrang aan: Hoogste ondersteuningsnood Hoogste contractuele prestatiebreuk Subsidiebedragen gekoppeld aan gezondheidsindex (wachtmaand) Start in het kwartaal van aanwerving en eindigt op het einde van het kwartaal van doorstroom

89 Gemeenschappelijke subsidiebepalingen Voorschot per kwartaal op basis van het voortschrijdend gemiddelde van 4 voorgaande kwartalen (nieuw contingent met refertebedrag) Kwartaalafrekening op basis van DMFA gegevens verminderd met andere loonsubsidies Automatische terugvordering bij volgende uitbetaling 4de kwartaalafrekening = jaarafrekening voor wat betreft aftopping GGMMI, overschrijding contingent loonpremie Correcties van loongegevens enkel op basis van correctie in RSZ aangifte (3 jaar) Meldingsplicht bij wijzigingen of andere tussenkomsten

90 Gemeenschappelijke subsidiebepalingen

91 Doorstroom Beoordeling Bij de beoordeling van de kans op doorstroom houdt VDAB rekening met: De persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer(oagezondheid, mobiliteit, huisvesting,..) De continuïteit van de dienstverlening (uitstel tot max. 6 maanden) Mogelijkheid op een duurzame tewerkstelling in de regio (vacatures)

92 EVALUATIE INTERNE DOORSTROOM EXTERNE DOORSTROOM DOORSTROOM- TRAJECT

93 Doorstroomtraject Bij externe doorstroom wordt de begeleiding binnen de 3 maanden opgestart na overleg VDAB, werknemer, werkgever en dienstverlener Doorstroombegeleiding Dienstverlening 140 uren met: Voortraject Jobmatching Totaal max 6 maanden Stage (jobaanbod) 3 maanden Nazorg (max 3 maanden) Vrijstelling van prestaties Compensatie loon tijdens de stage: loonpremie 75% -resterende loonkost voor de stageverlener.

94 Evaluatie doorstroomtraject WOP stopt na opzeg WOP stopt na datum x Opzeg gekend Opzeg niet gekend Wil niet WOP eindigt bij indiensttreding Aangepast WOP NEE Doorstroom mogelijk? Buiten wil Niet klaar Geen job JA Intern Extern Laagste WOP WOP eindigt einde kwartaal

95 Doorstroom Doorstroomdienstverlener Mandaat voor doorstroombegeleiding Aanvraag bij VDAB Toekenning voor 6 jaar Mogelijkheid tot intrekken Voldoet niet meer aan de voorwaarden Slaagt er niet in om doorstroom te realiseren (norm= 75% stage) Vergoeding voor doorstroombegeleiding 4200 euro per traject Gekoppeld aan de gezondheidsindex

96 Doorstroom Doorstroomdienstverlener Doorstroomdienstverlener wordt gekozen door de VDAB in overleg met de doelgroepwerknemer op basis van: Nabijheid van MWA/MWB Ervaring met de doelgroep Kennis van het regionale netwerk Doorstroomdienstverlener mag niet als externe betrokken zijn geweest in de evaluatie van de doelgroepwerknemer

97 Enclavewerking Onder enclavewerking wordt de begeleide inschakelingvan een of meer doelgroepwerknemersin de kernactiviteitvan een andere onderneming of een andere organisatie bedoeld. Onder kernactiviteit wordt een onlosmakelijkonderdeel van de productie-of handelsactiviteit van die onderneming of die organisatie begrepen. Het maatwerkbedrijf bezorgt minimaal 1 werkdag voor de start de nodige informatie aan het DWSE die het toezicht moet mogelijk maken.

98 Adviescommissie Sociale Economie 1 adviescommissie voor alle inschakelingsmaatregelen binnen sociale economie met daarin vertegenwoordigd: de administratie, interprofessionele en sectorale werkgevers-en werknemersorganisaties en de SERV. Ze komt maandelijks samen en geeft advies over: de aanvragen voor ondersteuning -organisatievoorwaarden bij aanmelding (aanmelding) de criteria voor toewijzing van de beschikbare werkondersteunende maatregelen (groeipad) bereik van de maatregel op basis van een jaarlijks monitoringrapport

99 Toezicht, handhaving en sancties Dit toezicht wordt in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het decreet van 30 april 2004 tot uniformiseringvan de toezichts-, sanctie-en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn. Sociaalrechtelijke inspecteurs van de afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie van het Departement Werk en Sociale Economie Naast een preventief kader wordt voorzien in een curatief kader. Bij oneigenlijk gebruik of misbruik van subsidies voorziet de decreetgever de volgende instrumenten: de strafbaarstelling van inbreuken via strafrechtelijke sancties of administratieve geldboeten; de ambtshalve terugbetaling of terugvordering van onrechtmatig ontvangen subsidies; De uitsluiting gedurende een bepaalde termijn van het voordeel van de subsidie.

100 Slotbepalingen Wijzigingen in andere regelgeving ten gevolge van dit besluit Stopzetten van de mogelijkheid tot erkenning als beschutte of sociale werkplaats en de financiering conform de oude regelgeving Inwerkingtreding 1 januari 2015

101 Slotbepalingen Overgang Financiering (2-1-1) Zittende doelgroepwerknemers Toekenning van het label maatwerkbedrijf Voorwaarden: Subsidievoorwaarden > 1 januari 2018 Kwaliteitsvoorwaarden > 1 januari 2018 Begeleiding > 1 januari 2018 Duurzaamheidsverslag > 30 juli 2017 over 2016

102 4. Ondersteuning van competentieversterkende trajecten in het kader van lokale diensteneconomie

103 Aanleiding nieuwe decreet 1. Remediëren knelpunten huidige decreet 2. Afstemming binnen sociale economie (maatwerk) en het bredere inschakelingbeleid 3. Bijsturen naar aanleiding van verdieping Europese DAEBkader

104 Doelstelling nieuwe decreet 1. Organiseren van een vangnet voor doelgroepwerknemers niet terecht kunnen in maatwerk (beperkte EU-steunintensiteit) maar wel nood hebben aan ondersteuning en begeleiding 2. Aanbieden van een individueel passende en competentieversterkende inschakelingstraject met kwaliteitsvolle begeleiden op de werkvloer 3. Stimuleren van doorgroei en doorstroom van de doelgroepwerknemers 4. Realiseren van dienstverlening die inspeelt op de lokale, maatschappelijke noden en het streven naar inschakelingtrajecten binnen kwaliteitsvolle en duurzame organisatie

105 Welke organisaties komen in aanmerking? Vzw s Publiekrechtelijke rechtspersoon Openbare rechtspersonen en organismen wet 16 maart 1954: gemeenten, provincies, federaties van gemeenten, OCMW s, NMBS, Vennootschap met sociaal oogmerk (vso) Samenwerking tussen publiekrechtelijke rechtspersonen Projectvereniging, dienstverlenende vereniging, opdracht houdende vereniging

106 Aan welke voorwaarden moeten deze organisaties voldoen? Als werkgever op jaarbasis op eenzelfde tewerkstellingsplaats 5 VTE tewerk stellen Afwijking mogelijk voor bijvoorbeeld kinderopvang Indien andere activiteiten: sui generis oprichten Specifieke verantwoordelijke Inhoudelijke verantwoordelijke wordt aan het departement gemeld Afzonderlijke registratie inhoudelijke en financiële activiteiten Geen andere commerciële activiteiten: kostenposten voldoende Andere commerciële activiteiten: gescheiden boekhouding Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren (conform maatwerk) Kwaliteitsbeleid, duurzaamheidsverslag, zelfevalulatie, kwaliteitsopvolging, verplichte managementondersteuning Lokale diensten aanbieden (kinderopvang, thuiszorg, )

107 Hoe komen de lokale diensten tot stand? Impactanalyse Dienstverlening tewerkstelling ( impact op bestaande tewerkstelling en creatie van tewerkstelling) Beoogde doelgroep dienstverlening Budgettaire impact Impact op lokaal aanbod dienstverlening Lange termijnperspectief Impact en verhouding tot het Vlaams beleid

108 Hoe een LDE-onderneming worden? Aanmeldingbij het departement Werk en Sociale Economie (conform maatwerk) Beoordeling ontvankelijkheid aanvraag Inhoudelijke beoordeling aanvraag Advies adviescommissie Sociale Economie Toekenning label Toekenning inschakelingstrajecten Oproepsysteem Toekenning contingent aan inschakelingstrajecten voor de realisatie van lokale diensten

109 Wat houdt een inschakelingstraject in? Aanbieden van competentieversterkende tewerkstelling Nuttig, lonend en individueel passend werk Kwaliteitsvol begeleiden van de doelgroepwerknemers op werkvloer (conform maatwerk) POP en competentieprofiel Coaching door gekwalificeerde begeleider Versterking competenties in functie van doorstroom Interne informatiedoorstroom en doorverwijsfunctie Aanleveren van info over functioneren Preventieve en remediërende aanpassing arbeidsomgeving

110 Wie komt voor een inschakelingstraject in aanmerking? Cumulatieve voorwaarden: Grote afstand tot de arbeidsmarkt Nood aan langdurige periode van begeleiding en competentieversterking Doorstroompotentieel In praktijk: Scholing niet beschikbaar in land van herkomst Extreme armoede Vormen van opsluiting Lage scholingsgraad Langdurige werkloosheid Indicering op basis van ICF (conform maatwerk) Toeleiding en bemiddeling door VDAB (conform maatwerk)

111 Hoe lang duurt een inschakelingstraject? Traject van maximaal 5 jaar Uitzonderingen: Zittende doelgroepwerknemers die als doelgroep maatwerk worden geïndiceerd: verlenging tot zolang geen geschikte arbeidsplaats voor handen 60+-ersen geen doorstroom mogelijk: verlenging van onbepaalde duur 55+-ersen geen doorstroom mogelijk: verlenging tot zolang geen geschikte arbeidsplaats voor handen Verlenging met periode van afwezigheid indien: Langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) Moederschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof

112 Wat na het inschakelingstraject? Laatste kwartaal inschakelingstraject Evaluatie Interne doorstroom Externe doorstroom Toeleiding naar een meer passend traject DOORSTROOMTRAJECT

113 Wat omvat het doorstroomtraject? Traject van maximaal 6 maanden Conform maatwerk Doorstroombegeleiding Voortraject Job matching Stage Nazorgbegeleiding Mandaat tot doorstroombegeleiding Vrijstelling arbeidsprestaties bij de LDE-onderneming Resultaat: Doorstroom Toeleiding naar andere meer passende maatregel Vervolledigen van competentieversterkend traject (max. 1 jaar) Vervolledigen gestart competentieversterkend traject (vb. kinderopvang) Heroriënterend traject met het oog op tewerkstelling

114 Hoe ziet het volledige traject er uit?

115 Welke compensatie staat hier tegenover? Vergoeding voor de inschakelingstrajecten Gesitueerd binnen DAEB 4 categorieën parameters: Competentieversterkende tewerkstelling Kwaliteitsvolle begeleiding Bereiken van doorstroom Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering Hoogte vergoeding: euro per VTE doelgroepwerknemer vergoeding is onderhevig aan indexering vergoeding doorstroomtraject: 4200 euro Geen cumulatie met andere steun voor dezelfde parameters (conform maatwerk) Controle overcompensatie door departement op basis van inhoudelijke controle en controle onderliggende berekeningsmechanisme vergoeding

116 Beroepsprocedure Conform maatwerk Verzoek tot heroverweging door Werkzoekende: indicering door VDAB > toegang tot de maatregel Lokale diensteneconomieonderneming Indicering werkzoekende Evaluatie bij doorstroom Verzoek tot heroverweging gericht aan VDAB Indien niet akkoord met heroverweging: mogelijkheid arbeidsrechtbank

117 Toezicht en handhaving Toezicht door Inspectie Werk en Sociale Economie Sanctiemogelijkheden Vergoeding verminderen of terugvorderen Inschakelingstrajecten schorsen of intrekken

118 Overgangsbepalingen Huidige LDE-ondernemingen: automatische toekenning label Huidige LDE-ondernemingen: (conform maatwerk) 5 VTE tewerkstellen tegen 1 januari 2018 Kwaliteitsvoorwaarden tegen 1 januari 2018 duurzaamheidsverslag tegen 30 juli 2017 POP tegen 1 januari 2018 Zittende doelgroepwerknemers starten op 1 januari 2015 met het inschakelingstraject Tijdelijke vergoeding

119 5. Ondersteuning aan de bedrijven

120 Ondersteuning van de overgang ESF-tender transitie is gestart Deloitte en Febecoop ESF-tender POP is gestart met Adforum Voor iedereen is er: Collectieve ondersteuningsorgaan IN-C

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie

Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Indicering (ICF) door de VDAB in het kader van de Decreten Collectief Maatwerk en Lokale Diensteneconomie Nieuwe term in de wetgeving : personen met een arbeidsbeperking Personen met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE

SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE SOCIALE ECONOMIE: LOKALE DIENSTENECONOMIE lokale sociale economie Steden en gemeenten kunnen een belangrijke rol spelen in lokale sociale economie LDE: initiëren van uitbouw aanvullende diensten die beantwoorden

Nadere informatie

Wat doen de werkplaatsen collectief maatwerk en lokale diensteneconomie?

Wat doen de werkplaatsen collectief maatwerk en lokale diensteneconomie? Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie? Wat doen de werkplaatsen collectief maatwerk en lokale diensteneconomie? (Provinciale info s) Deel 1 : Kader en processtappen

Nadere informatie

Het maatwerkdecreet voor collectieve inschakeling en decreet lokale diensteneconomie

Het maatwerkdecreet voor collectieve inschakeling en decreet lokale diensteneconomie Het maatwerkdecreet voor collectieve inschakeling en decreet lokale diensteneconomie Wat verandert er? 21 03 2014 1 Stand van zaken realisatie van 2 nieuwe decreten iov Vlaamse Regering : -collectief maatwerk

Nadere informatie

Opdrachten voor de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie

Opdrachten voor de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie? Werkmak(k)ers Opdrachten voor de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie In de decreten

Nadere informatie

Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling

Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling Ontwerpdecreet Maatwerk bij collectieve inschakeling Maatwerkdecreet => doelstelling Het maatwerkdecreet heeft tot doelstelling om een kader te creëren voor collectieve professionele inschakeling van de

Nadere informatie

Groep Maatwerk. Werkgeversfederatie

Groep Maatwerk. Werkgeversfederatie Groep Maatwerk Werkgeversfederatie 1 Vertegenwoordigen alle 49 voormalige Vlaamse BW Externe opdracht: belangenbehartiging, informatieverspreiding promotie Interne opdracht (leden): informatieuitwisseling

Nadere informatie

! % &! # " ' $ %& ( $

! % &! #  ' $ %& ( $ ! "# !! # " ' $%& ( $ !! % & # " ' $%& ( $ ) * % & + * " ' $%& ( $ ) * % & + * ) * % &, + * $# Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie? Provinciale informatieronde

Nadere informatie

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET

Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Op weg naar een nieuw MAATWERKDECREET Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk Beschutte werkplaatsen Sociale werkplaatsen Invoegmaatregel

Nadere informatie

Publicatie : 2015-03-30

Publicatie : 2015-03-30 Publicatie : 2015-03-30 VLAAMSE OVERHEID Werk en Sociale Economie 26 MAART 2015. - Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 13 en 51 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2014

Nadere informatie

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën.

1. VDAB heeft gedurende drie jaar een indiceringsinstrument ontwikkeld en daardoor 43 categorieën geselecteerd uit een totaal van categorieën. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 451 van EMMILY TALPE datum: 20 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT ICF-screening werkzoekenden - Duurtijd indicering 1. VDAB heeft

Nadere informatie

29/05/2013. ICF en indicering ICF

29/05/2013. ICF en indicering ICF en indicering 1 = International Classification of Functioning, disability and health World Health Organisation (2001) is complementair met ICD-10 Wat? Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde

Nadere informatie

Sessie 1: Maatwerkdecreet en competentieversterking in de lokale diensteneconomie 13 OKTOBER 2016

Sessie 1: Maatwerkdecreet en competentieversterking in de lokale diensteneconomie 13 OKTOBER 2016 Sessie 1: Maatwerkdecreet en competentieversterking in de lokale diensteneconomie 13 OKTOBER 2016 STEPHANIE BAWIN CAROLE CASTELEIN Beschutte en sociale werkplaatsen 2 Lokale diensteneconomie 3 4 Hervorming

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in de periode 1/1/ /4/2017 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 664 van ROB BEENDERS datum: 31 mei 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

betreffende de lokale diensteneconomie

betreffende de lokale diensteneconomie stuk ingediend op 2168 (2012-2013) Nr. 3 6 november 2013 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende de lokale diensteneconomie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 2168

Nadere informatie

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen?

b) Hoeveel werkzoekenden werden in 2016 geïndiceerd door VDAB met indicatie persoon met multiple problemen? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 315 van ROB BEENDERS datum: 20 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE

Nadere informatie

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak

Maatwerk en W². 2 decreten in de maak Maatwerk en W² 2 decreten in de maak 3 2 decreten in de maak Maatwerk: voorontwerp decreet goedgekeurd door de Vlaamse regering W²: werkdocument: wordt binnenkort voorgelegd op de Vlaamse regering wordt

Nadere informatie

PROJECTFICHE SOCIALE WERKPLAATSEN ( 1 juli 2016) Aanpassing 7 november 2016

PROJECTFICHE SOCIALE WERKPLAATSEN ( 1 juli 2016) Aanpassing 7 november 2016 Inhoud PROJECTFICHE SOCIALE WERKPLAATSEN ( 1 juli 2016) Aanpassing 7 november 2016 1. Doelgroep, wetgeving en bevoegdheden 2. Toekennen van het recht op tewerkstelling in een sociale werkplaats (5 criteria

Nadere informatie

INFOMOMENT MAATWERK 13 MAART 2012

INFOMOMENT MAATWERK 13 MAART 2012 INFOMOMENT MAATWERK 13 MAART 2012 Programma Welkomstwoord Toelichting hervormingen Sofagesprek Broodjesbuffet Freya Van den Bossche Vlaams minister van Sociale Economie Carole Castelein VDAB Maatwerkdecreet

Nadere informatie

VR DOC.0150/2TER

VR DOC.0150/2TER VR 2017 1702 DOC.0150/2TER Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 12 juli 2013 betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van

Nadere informatie

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP)

Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) Vop Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)?

a) Hoeveel van deze doelgroepmedewerkers verkregen een erkenning van bepaalde duur (2 jaar)? SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 221 van SABINE VERMEULEN datum: 12 januari 2015 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Doelgroepmedewerkers sociale-economiebedrijven - Erkenning

Nadere informatie

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015

Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 Beleidsnota Sociale Economie 08/01/2015 1 Omgevingsanalyse 1. Werkzaamheid 2. Werkloosheid 3. Werkvormen in de sociale economie 4. Uitstroom Inhoud Strategische en operationele doelstellingen 1. SD1: Iedereen

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft:

Nadere informatie

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen

West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen West4work: herfstseminarie 03-11-2015 een medewerker met een arbeidshandicap als collega: waarom niet? tewerkstellingsondersteunende maatregelen 2 Van VAPH naar VDAB: sinds 01-10-2008 Overheveling bevoegdheid

Nadere informatie

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars

BTOM s & MMPP. Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars BTOM s & MMPP Trefdagen voor arbeidsbemiddelaars CASE CASE: Kelly 3 Kelly is een vrouw van 24. Ze heeft in het BUSO de richting logistiek assistent gevolgd. Haar ABO heeft ze niet gedaan, ze was zwanger

Nadere informatie

Inschattingslijst voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Inschattingslijst voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt Inschattingslijst voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt 14 10 2014 Doel Tijdens een contact met een klant kun je het vermoeden hebben dat een persoon een afstand heeft tot de arbeidsmarkt,

Nadere informatie

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// MAATWERK Veelgestelde vragen versie 19 oktober 2015 (opgelet: controleer regelmatig onze website voor meest recente versie) MAATWERK Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.werk.be Maatwerk veelgestelde

Nadere informatie

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB)

Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) 1 GTB Gespecialiseerde TrajectBepaling -en begeleiding naar werk (GTB) Opdracht: werkzoekenden met een arbeidsbeperking begeleiden in hun participatie aan de arbeidsmarkt. Twee disciplines in huis: trajectbegeleiding

Nadere informatie

Workshop ICF een WERK-TAAL? GGZ VAPH - BuSO

Workshop ICF een WERK-TAAL? GGZ VAPH - BuSO Workshop ICF een WERK-TAAL? GGZ VAPH - BuSO Hé, het is ok! Om even door de bomen het bos niet meer te zien Om overdonderd te zijn Om niet goed te weten wat je hiermee nu kan doen We zijn samen zoekend!

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/5 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 78/2013 van 11 december 2013 Betreft: aanvraag van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie om een netwerkverbinding tot

Nadere informatie

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Studiedag Werkgelegenheidsmaatregelen Donderdag 29 september Vilvoorde Wat? Rendementssubsidie bij de tewerkstelling van PmAH Premie toegekend door de VDAB Gemeenten,

Nadere informatie

SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN

SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN Versie 17/02/2016 Dienst Sociale Economie Koning Albert II-laan 35 bus 20 1030 BRUSSEL www.werk.be SCHORSING MAATWERKBESLUIT VEELGESTELDE VRAGEN (versie sociale werkplaatsen) 1. BETALINGEN 1.1 Wat moeten

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie en de Vlaamse minister van

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2016 Inhoud Inleiding... 3 Methodologie... 3 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 5 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 6 Regionale Spreiding...

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Toelichting evaluatierapport ICF-indiceringsinstrument ihkv collectief maatwerk en lokale diensteneconomie 16 MAART 2017 VDAB ISM DWSE

Toelichting evaluatierapport ICF-indiceringsinstrument ihkv collectief maatwerk en lokale diensteneconomie 16 MAART 2017 VDAB ISM DWSE Toelichting evaluatierapport ICF-indiceringsinstrument ihkv collectief maatwerk en lokale diensteneconomie 16 MAART 2017 VDAB ISM DWSE 2 1. Aanleiding Wetgeving collectief maatwerk schrijft voor : VDAB

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie DE VLAAMSE REGERING,

Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie DE VLAAMSE REGERING, Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 22 november 2013 betreffende de lokale diensteneconomie DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen

INHOUD. mindmap. 1 Omschrijving? 2 Doel? 3 Welke werkgevers? 4 Welke werknemers? 5 Wat is het voordeel? 6 Combinatie andere maatregelen Dossier steunpunt handicap & arbeid: De Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) De Vlaamse Ondersteuningspremie is een bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregel voor personen met een arbeidshandicap.

Nadere informatie

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen

Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Het maatwerkbedrijf van de toekomst Terugblikken op begeleiding van sociale en beschutte werkplaatsen Focussessie Het nieuwe werkgelegenheidsbeleid Impact op uw bedrijfsvoering Peter Bosmans VAC Gent,

Nadere informatie

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter

1. Goedkeuring vorig verslag 14/01/ Maatwerkdecreet 2.1. Toelichting door Marc De Preter VERSLAG THEMAGROEP VTO EN ARBEID WOENSDAG 11 MAART 2015 Aanwezigen: Dirk Goeminne (voorzitter themagroep arbeid), Joris Housen (netwerkcoördinator SaRA), Marc De Preter (De Brug), Marleen Van Staey (Similes),

Nadere informatie

Vragenlijst. Datum:. Naam trajectbegeleider: Beste, Wil je deze vragenlijst aub invullen?

Vragenlijst. Datum:. Naam trajectbegeleider: Beste, Wil je deze vragenlijst aub invullen? Vragenlijst Naam: Datum:. Beste, Wil je deze vragenlijst aub invullen? Het helpt ons om een zicht te krijgen op je mogelijkheden. Hoe? Per hokje in de tabel lees je een aantal zinnen. Daarnaast zie je

Nadere informatie

Het maatwerkdecreet en decreet lokale diensteneconomie. Wat verandert er? Limburg netwerkt Genk, 17 oktober 2013

Het maatwerkdecreet en decreet lokale diensteneconomie. Wat verandert er? Limburg netwerkt Genk, 17 oktober 2013 Het maatwerkdecreet en decreet lokale diensteneconomie Wat verandert er? Limburg netwerkt Genk, 17 oktober 2013 1 Stand van zaken 3 nieuwe decreten iov Vlaamse Regering : -collectief maatwerk : goedgekeurd

Nadere informatie

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen NOTA Datum: 2 april 2015 Van: Dienst Economie en Internationale Samenwerking Team Sociale Economie Onderwerp: projectoproep 2 april 2015 Subsidies voor sociale economie projecten in de provincie Antwerpen

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet. betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. Tekst aangenomen door de plenaire vergadering stuk ingediend op 2065 (2012-2013) Nr. 4 3 juli 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier:

Nadere informatie

www.vdab.be 0800.30.700

www.vdab.be 0800.30.700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP 0800 30 700 1 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR WERK MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING. Situering Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) Overheveling van bevoegdheden

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING

MEMORIE VAN TOELICHTING VOORONTWERP VAN DECREET HOUDENDE WIJZIGING VAN ARTIKEL 339 VAN DE PROGRAMMAWET (I) VAN 24 DECEMBER 2002 MEMORIE VAN TOELICHTING A. Algemene toelichting 1. Samenvatting Het decreet van 4 maart 2016 houdende

Nadere informatie

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap)

ORGANISATIE GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) GTB-West-Vlaanderen (gespecialiseerde trajectbegeleiding en bepaling voor mensen met arbeidshandicap) Mensen (werkzoekenden) met arbeidsbeperking, op: - medisch - fysiek - psychisch - mentaal - Trajectbegeleiding

Nadere informatie

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP)

Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Handleiding aanvraag Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Aanvraag Vlaamse OndersteuningsPremie (VOP) INHOUD 1 VOP in het kort 2 De aanvraagprocedure 3 Verlenging/verhoging

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. 2065 (2012-2013) Nr. 1 17 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op

Ontwerp van decreet. betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling. 2065 (2012-2013) Nr. 1 17 mei 2013 (2012-2013) stuk ingediend op stuk ingediend op 2065 (2012-2013) Nr. 1 17 mei 2013 (2012-2013) Ontwerp van decreet betreffende maatwerk bij collectieve inschakeling verzendcode: ECO 2 Stuk 2065 (2012-2013) Nr. 1 INHOUD Memorie van

Nadere informatie

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten

CONSULTATIEBUREAU DE VEST. Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten CONSULTATIEBUREAU DE VEST Deelwerking vzw Centrum Ambulante Diensten OPBOUW PRESENTATIE 1. Wat is het consultatiebureau De Vest? 2. Gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA): Werkvragen Aanbod GA 3.

Nadere informatie

DECREET. inzake sociale werkplaatsen

DECREET. inzake sociale werkplaatsen VLAAMS PARLEMENT DECREET inzake sociale werkplaatsen HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 Voor de toepassing van dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/

GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus Genk (Tel) 089/ GTB afdeling Limburg Welzijnscampus 23 bus 41 3600 Genk (Tel) 089/32 10 50 Info.lim@gtb-vlaanderen.be www.gtb-vlaanderen.be 1. Wat is de opdracht van GTB? De opdracht van GTB is opgedeeld is drie luiken:

Nadere informatie

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016

Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 Het nieuwe Vlaamse doelgroepenbeleid vanaf 1 juli 2016 In het kader van de zesde staatshervorming heeft het Vlaamse Gewest een nieuw doelgroepenbeleid uitgewerkt, dat zich vanaf 1 juli 2016 focust op drie

Nadere informatie

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1

OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen. 29-11-2012 Seminarie VLOR - Brussel 1 OP WEG NAAR WERK: opportuniteiten en valkuilen 1 2 OVERZICHT GTB Algemeen Personen met een Arbeidshandicap (PmAH) Begeleiding naar werk Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) Doven

Nadere informatie

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse

Sociale economie. 1 Tewerkstellingsgroei varieert van sociale economie initiatief. Streekpact Cijferanalyse Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Sociale economie De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die

Nadere informatie

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK!

VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! VAN UNIEF / HOGESCHOOL NAAR WERK! Diploma (bijna) op zak?! Je hebt al een stapje voor : Jouw kansen op werk verhogen met een masterdiploma! je hebt al wat bewezen : doorzettingsvermogen, stof kunnen verwerken,

Nadere informatie

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk

23/12/15. Doelen. Agenda. Organisatie VDAB? VDAB & Gespecialiseerd netwerk Medefinanciering door Doelen Vertrouwd raken met verschillende spelers die je kunnen ondersteunen bij je zoektocht naar werk Weten bij welke speler je terecht kan met welke vragen en voor welke ondersteuning

Nadere informatie

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014

Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 Persoonlijke OntwikkelingsPlannen (POP): een instrument voor doorstroom PROVINCIALE NETWERKDAG 2 OKTOBER 2014 2 Programma (sessie 23) 1. Wat? 2. Aanleiding 3. POP-Model 4. Inbedding Praktijkcase: Sarah

Nadere informatie

Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie

Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie Conceptnota Naar een nieuw ondersteuningskader binnen sociale economie 1 Situering Het Vlaams regeerakkoord 2014-2019 stelt dat subsidies in functie van diverse maatregelen ter activering van werkzoekenden

Nadere informatie

Sociale economie. Een boeiende kennismaking

Sociale economie. Een boeiende kennismaking Sociale economie Een boeiende kennismaking 1. Wat is sociale economie? De sociale economie bestaat uit verschillende bedrijven/initiatieven, die deze basisprincipes respecteren voorrang van arbeid op kapitaal

Nadere informatie

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden

Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Geïntegreerde aanpak laagtaalvaardig anderstalige werkzoekenden Provinciale Netwerkdag Sociale Economie over Werken op maat 06 oktober 2016 Job-Link - Faruk Akkus GTB - Stefany Tan Kennismaken Agenda DEEL

Nadere informatie

Tijdelijke Werkervaring (TWE)

Tijdelijke Werkervaring (TWE) Tijdelijke Werkervaring (TWE) 31-10-2017 Even kort kaderen HOE IS TWE TOT STAND GEKOMEN? 6 e Staatshervorming: uitbreiding bevoegdheden Gewesten. Alles start met het Vlaams Regeerakkoord van 23 juli 2014

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni

Nadere informatie

De overgang naar maatwerk zal gefaseerd gebeuren, tussen 1/4/2015 en 31/12/2018. Pas vanaf 1/1/2019 zal maatwerk 100% geïmplementeerd zijn.

De overgang naar maatwerk zal gefaseerd gebeuren, tussen 1/4/2015 en 31/12/2018. Pas vanaf 1/1/2019 zal maatwerk 100% geïmplementeerd zijn. Inleiding Met de invoering van het maatwerkdecreet door de bevoegde minister Homans werd de volledige reglementering van de beschutte werkplaatsen omgegooid. De toeleiding, indicering, financiering en

Nadere informatie

VR DOC.1207/1

VR DOC.1207/1 VR 2016 1011 DOC.1207/1 DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Voorontwerp van decreet houdende de wijziging van artikel 339 van de Programmawet (I) van 24 december

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014

SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen. Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 SOCIALE ECONOMIE Cijfergegevens Zuid-West-Vlaanderen Ilse Van Houtteghem 20/11/2014 Inhoud - Aantal niet-werkende werkzoekenden - Tewerkstelling (koppen) binnen zes werkvormen sociale economie - Beschutte

Nadere informatie

VR DOC.0150/1TER

VR DOC.0150/1TER VR 2017 1702 DOC.0150/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING EN DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT NOTA AAN DE

Nadere informatie

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap

De VDAB ook. voor personen met een arbeidshandicap De VDAB ook voor personen met een arbeidshandicap Onze dienstverlening op een rijtje Je bent werkzoekend, werknemer of zelfstandige en je hebt een langdurige beperking van fysieke, verstandelijke, psychische,

Nadere informatie

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen

Creatief aanwerven loont. 3 november 2015. Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen Creatief aanwerven loont 3 november 2015 Werkplekleren Tewerkstellingsmaatregelen WERKPLEKLEREN WPL Werkplekleren: productenvdab Leeractiviteiten die gericht zijn op het aanleren en toepassen van algemene,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 20 september 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00735 Onderwerp: Subsidieaanvraag 'Doorstroom Lokale Diensteneconomie' bij het Europees Sociaal Fonds en

Nadere informatie

Project Divers-city G O B

Project Divers-city G O B Project Divers-city G O B 09-02-2010 Job & Co Ann Bodyn Job & Co CBW project Divers-city 09-02-2010 1 G O B = Gespecialiseerde Opleidings- Begeleidings- en Bemiddelingsdienst 12 diensten erkend door VDAB

Nadere informatie

CONCEPTNOTA DECREET MAATWERK IN HET KADER VAN COLLECTIEVE INSCHAKELING

CONCEPTNOTA DECREET MAATWERK IN HET KADER VAN COLLECTIEVE INSCHAKELING CONCEPTNOTA DECREET MAATWERK IN HET KADER VAN COLLECTIEVE INSCHAKELING VRIJHEIDSGRADEN Het maatwerkdecreet heeft al enige historiek. In de vorige legislatuur op 13 januari 2009 werd een principeakkoord

Nadere informatie

Sociale Inschakelingseconomie SINE

Sociale Inschakelingseconomie SINE Sociale Inschakelingseconomie SINE Petra Dombrecht Stafmedewerker Lokale Economie en Werkgelegenheid Inhoudstafel 1. Toepasselijke wetgeving 2. Doelstelling 3. Betrokken partijen 4. Werkgever: - voordelen

Nadere informatie

SCHORSING MAATWERKBESLUIT

SCHORSING MAATWERKBESLUIT SCHORSING MAATWERKBESLUIT INFOMOMENT SOCIALE WERKPLAATSEN 1 MAART 2016 - BRUSSEL Schorsing maatwerkbesluit Arrest Raad van State Impact van heropleving regelgeving SW Operationalisering - plan van aanpak

Nadere informatie

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw

Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Terug aan het werk?! Zondag 12 februari 2012 Ups & Downs vzw Inhoud 1. Voorstelling Vlaams Patiëntenplatform vzw 2. Solliciteren 3. Redelijke aanpassingen 4. Ondersteuningsmaatregelen 5. Toegelaten arbeid

Nadere informatie

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015)

De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken. (West4work 3/11/2015) De staatshervorming in vogelvlucht: stand van zaken (West4work 3/11/2015) Controle en sanctionering Visie activeringsbeleid en inkanteling controle Bemiddelen(*) = dé centrale opdracht voor VDAB (en partners)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 15 april 2016

Nieuwsbrief 15 april 2016 Nieuwsbrief 15 april 2016 Welkom bij de Nieuwsbrief van 15 april 2016. Volgende week vrijdag vindt onze Algemene Vergadering plaats. Keynote speakers zijn Kris Peeters en Ivan Van de Cloot. Wij kijken

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

De overgang naar maatwerk zal gefaseerd gebeuren, tussen 1/4/2015 en 31/12/2018. Pas vanaf 1/1/2019 zal maatwerk 100% geïmplementeerd zijn.

De overgang naar maatwerk zal gefaseerd gebeuren, tussen 1/4/2015 en 31/12/2018. Pas vanaf 1/1/2019 zal maatwerk 100% geïmplementeerd zijn. Inleiding Met de invoering van het maatwerkdecreet door de bevoegde minister Homans werd de volledige reglementering van de beschutte werkplaatsen omgegooid. De toeleiding, indicering, financiering en

Nadere informatie

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming

Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Voorontwerp decreet betreffende wijk-werken en diverse bepalingen i.h.k.v. de zesde staatshervorming Toelichting Raad van Bestuur VVSG 3/5/2017 Anneleen Peeters, Kabinet Philippe Muyters Algemeen (1) PWA-stelsel

Nadere informatie

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg'

Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Kwaliteitsvoorwaarden aanbod 'Arbeidsmatige activiteiten /arbeidszorg' Voorstel vanuit de Ronde Tafel Arbeidszorg 1 Achtergrond Het decreet 'Werk- en zorgtrajecten' van 23 april 2014 wil een structureel

Nadere informatie

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/

Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ 1 Rondzendbrief DVO/BZ/P&O/2008/ Aan de lijnmanagers van de Diensten van de Vlaamse overheid (1) Kabinet van Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen,

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 -------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.747 ----------------------------- Zitting van woensdag 13 oktober 2010 ------------------------------------------------- Outplacement - werknemers van beschutte en sociale werkplaatsen

Nadere informatie

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid

Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Op-Stap Een oriëntatie- en activeringsmodule voor personen met een psychische kwetsbaarheid Ontstaan Doorheen de jaren een stijging van het aantal aanmeldingen van personen met een psychische kwetsbaarheid.

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015

HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID. Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 HET VLAAMSE DOELGROEPENBELEID Toelichting voorontwerp van decreet SERV commissie arbeidsmarkt 9 juli 2015 Aanleiding Vlaams Regeerakkoord een drastische vereenvoudiging beperken tot drie doelgroepen jongeren,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het

DE VLAAMSE REGERING, ondernemerschap op het vlak van de sociale economie en de stimulering van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van de subsidie voor managementadvies, vermeld in artikel 12 van het decreet van 17 februari 2012 betreffende de ondersteuning

Nadere informatie

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H

monitor begeleider sociale economie V E R R A S S E N D T E C H N IS C H De monitor/begeleider is naast de doelgroepwerknemer één van de belangrijkste personen in sociale economie bedrijven. Vandaag vindt de sociale economie steeds moeilijker monitoren/ begeleiders. Nochtans

Nadere informatie

Detectie instrument arbeidshandicap

Detectie instrument arbeidshandicap P a g i n a 1 Detectie instrument Doelstelling: Gevangenen die recht hebben op een specifiek aanbod m.b.t. arbeidstoeleiding detecteren in de gevangenis populatie. Deze detectie gebeurt in functie van

Nadere informatie

VDAB Beleid t.a.v. werkzoekenden met een alcohol- en/of drugsprobleem

VDAB Beleid t.a.v. werkzoekenden met een alcohol- en/of drugsprobleem SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 69 van FREYA SAEYS datum: 21 oktober 2014 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT VDAB Beleid t.a.v. werkzoekenden met een alcohol- en/of drugsprobleem

Nadere informatie

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015

DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 DE VLAAMSE SOCIALE ECONOMIE IN 2015 Inhoud Inleiding... 3 1 Overzicht van de werknemers in de sociale economie... 3 2 Profielkenmerken van doelgroepwerknemers... 5 3 Regionale spreiding... 12 Methodologie...

Nadere informatie

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info

Welkom! Je stopt met school en je hebt nog geen werk. Wat Nu? 24-4-2014. Transitietraject. Wie zijn wij? Verloop info Welkom! Wie zijn wij? Verloop info Afgestudeerd, en nu? Info over onze dienst GTB Info over de ondersteuningsmaatregelen vanuit de VDAB Vragen? Heb je goed nagedacht over je beslissing? Je stopt met school

Nadere informatie

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg

(Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg (Aanzet tot) een nieuw decretaal beleidskader voor de samenwerking tussen werk en zorg Studiedag Werk Werkt 27 maart 2014 Een momentopname Tussen een zoekende voorgeschiedenis... Decreet Werk en Zorg als

Nadere informatie

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van:

Stappen in het traject TWE-OCMW. Onderstaand stappenplan gaat uit van: Stappen in het traject TWE-OCMW Onderstaand stappenplan gaat uit van: - een art60 7-tewerkstelling met een duurtijd van 1 jaar - en een TWE-traject met maximale duurtijd van 2 jaar - het OCMW van de verblijfplaats

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn)

Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) WELKOM Verleden, heden en toekomst van W²-trajecten (werk/welzijn) VERLEDEN - Van ATB naar GTB. - Arbeidstrajectbegeleiding van werkzoekende met een arbeidsbeperking. - Van VAPH en projectsubsidie naar

Nadere informatie