Hervormingen in de Sociale Economie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hervormingen in de Sociale Economie"

Transcriptie

1 Hervormingen in de Sociale Economie

2 PROGRAMMA Inleiding: hervorming in de sociale economie Doelgroepen voor collectieve inschakeling Ondersteuning van maatwerk Ondersteuning van competentieversterkende trajecten in het kader van lokale diensteneconomie

3 1. Inleiding: hervorming in de sociale economie

4 ANNO 2004 Invoegbedrijf Invoegafdeling Collectieve invoeg Actieplannen Centrumsteden Experimentenfonds buurt- en nabijheidsdiensten Experimentenfonds Nabijheidsdiensten toerisme Sociale Werkplaatsen Arbeidszorg Beschutte Werkplaatsen Trividend Subsidiebesluit Subsidiebesluit Subsidiebesluit Activiteiten Startcentra Adviesbureaus Subsidiebesluit coöperatieven Vomec Koepel LDE Subsidiebesluit Subsidiebesluit Fiets en Werk Subsidiebesluit Komosie Subsidiebesluit

5 ANNO 2009 Invoegbedrijf Invoegmaatregel Invoegafdeling Collectieve invoeg Actieplannen Centrumsteden Experimentenfonds Lokale Diensteneconomie buurt- en nabijheidsdiensten Experimentenfonds Nabijheidsdiensten toerisme Sociale Werkplaatsen Arbeidszorg Beschutte Werkplaatsen Trividend Subsidiebesluit Subsidiebesluit Subsidiebesluit Activiteiten Startcentra Adviesbureaus Subsidiebesluit coöperatieven Vomec Koepel LDE Subsidiebesluit Subsidiebesluit Fiets en Werk Subsidiebesluit Komosie Subsidiebesluit

6 ANNO 2014 Invoegmaatregel Maatwerk Lokale Diensteneconomie Sociale Werkplaatsen Arbeidszorg Beschutte Werkplaatsen Trividend Subsidiebesluit SubsidiebesluitOndersteuning van Subsidiebesluit sociale economie Activiteiten Startcentra maatschappelijk Adviesbureaus verantwoord ondernemen Subsidiebesluit coöperatieven Vomec Koepel LDE Subsidiebesluit Subsidiebesluit Fiets en Werk Subsidiebesluit Komosie Subsidiebesluit

7 ANNO 2015 Invoegmaatregel Maatwerk Lokale Diensteneconomie Arbeidszorg Ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

8 ANNO 2015 Invoegmaatregel Maatwerk Lokale Diensteneconomie Werk-Zorg trajecten Ondersteuning van sociale economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen

9 2. Doelgroepen voor collectieve inschakeling

10 Wat doet de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie? Provinciale informatieronde

11 Opdrachten voor de VDAB ihkv de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie In de decreten voor collectief maatwerk en lokale diensteneconomie staan volgende bevoegdheden voor de VDAB als arbeidsmarktregisseur genoteerd: 1. toeleiding naar vacatures 2. indicering 3. bepalen rechten 4. bepalen werkondersteuningspakket 5. evaluatie van doelgroepwerknemers 6. beoordeling doorstroom naar het NEC 11 11

12 1. Toeleiding naar vacatures VDAB is de arbeidsmarktregisseur en is de unieke toeleider naar vacatures collectief maatwerk en lokale diensteneconomie Kandidaten kunnen door de werkplaatsen of het netwerk voorgesteld worden aan de VDAB als de procedures gevolgd worden Maatwerkbedrijven, afdelingen, organisaties lde moeten vacatures registreren in Mastervac = databank van vacatures Voor een kwalitatieve doorverwijzing moet de werkgever ook een kwalitatieve vacature registreren, dus niet doelgroepwerknemer Werkgevers beslissen zelf wie ze aanwerven : vrije markt 12 12

13 2. Indicering Ihkv de decreten collectief maatwerk en lokale diensteneconomie stond de VDAB voor de opdracht en uitdaging te indiceren : Onderzoeken of iemand kan erkend worden als persoon met een arbeidsbeperking (en op basis daarvan rechten op maatregelen kan krijgen) 13 13

14 Personen met een arbeidsbeperking In de wetgeving duikt een nieuwe term op : personen met een arbeidsbeperking : Personen met een arbeidshandicap (Pmah) Personen met psychosociale problemen (Psp) Uiterst kwetsbaren van 2 j werkloos met begeleidingsnood (UK) De verzamelnaam voor Psp en UK is Pmp : personen met multipele problemen

15 Methodiek Voor Pmah bestond er al een regelgeving : BTOM (Bijzondere tewerkstellingsondersteunende Maatregelen), BVR 2008 Vlaamse Regering besliste deze wetgeving uit elkaar te halen (collectief luik en individueel luik worden juridisch losgekoppeld) 80 % krijgt automatisch recht obv attestering/onderzoeken 20 % niet : hoe indiceren? Wat met Psp en UK? Hun problemen zijn veel moeilijker te objectiveren, hoe gaan we deze inschatten? Dus nood aan ontwikkeling indiceringsinstrument 15 15

16 16

17 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand? Wat is ICF? ICF = International classification of functioning, disability and health, erkend door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2002 Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde problemen en hanteert een biopsychosociale, theoretische en wetenschappelijke achtergrond = holistische benadering ICF brengt het functioneren van iemand in kaart en houdt rekening met verschillende aspecten ICF wint op wereldvlak steeds meer aan belang : Z.Amerika, Europa, Z.Afrika, bij artsen (huisartsen en specialisten), kinesisten, ergotherapeuten, arbeidsbemiddelaars ICF maakt het mogelijk te communiceren in dezelfde taal over de verschillende disciplines heen 17 17

18 ICF Ziekte/stoornis autismespectrumstoornis Functies en anatomische eigenschappen b 1263 : psychische stabiliteit b 1642: tijdsmanagement. Activiteiten en Participatie d 4: mobiliteit d 2401: omgaan met stress d 7202: reguleren van gedrag in gezelschap (o.a. agressie) Omgevingsfactoren e 310: Ondersteuning en relatie met de naaste familie e 325: ondersteuning en relatie met collega s e 330: Ondersteuning en relatie met meerderen Persoonlijke factoren geslacht werkervaring opleiding 18

19 ICF 19 19

20 Indiceringsinstrument Functies en anatomische eigenschappen Fysiologische en mentale eigenschappen Positie, aanwezigheid, vorm en continuïteit van de onderdelen van het menselijke lichaam Problemen op dit vlak, zijn stoornissen Activiteiten Onderdelen van iemands handelen Wat iemand doet Problemen op dit vlak, zijn een beperking Participatie Iemands deelname in het maatschappelijke leven Wat iemand doet in relatie tot anderen Problemen op dit vlak zijn participatieproblemen Externe factoren Factoren buiten het individu De omgeving van mensen en de mate waarin deze een invloed hebben op het functioneren Persoonlijke factoren Factoren binnen het individu 20 20

21 Indiceringsinstrument Hoe is het indiceringsinstrument obvicf opgebouwd? 43 categorieën Elke categorie is voorzien van -een operationele definitie - en een aantal gedragsindicatoren 21 21

22 Indiceringsinstrument I. Functies 1. Inschikkelijkheid 2. Nauwgezetheid 3. Psychische stabiliteit 4. Vertrouwen 5. Betrouwbaarheid 6. Motivatie 7. Hunkering 8. Driftbeheersing 9. Aandacht 10 Tijdmanagement 11. Cognitieve flexibiliteit 12. Inzicht 13. Algemeen fysiek uithoudingsvermogen 14. Pijngewaarwording 22 22

23 Indiceringsinstrument II. Activiteiten en participatie 15. Ontwikkelen van vaardigheden 16. Toepassen van kennis (niet anders gespecifieerd) 17. Rekenen 18. Oplossen van problemen 19. Besluiten nemen 20. Omgaan met stress 21. Mobiliteit 22. Verzorgen van lichaamsdelen 23. Zorgdragen voor eigen gezondheid 24. Verwerven van woonruimte 25. Aangaan van relaties 26. Economische zelfstandigheid 27. Sociale activiteiten 23 23

24 Indiceringsinstrument III. Omgevingsfactoren of externe factoren 28. Ondersteuning en relatie met de naaste familie 29. Ondersteuning en relatie met vrienden 30. ondersteuning en relatie met collega s 31. Ondersteuning en relatie met meerderen 32. Ondersteuning en relatie met andere dienstverleners 33. Maatschappelijke attitudes 34. Producten en technologie 24 24

25 Indiceringsinstrument IV. Persoonlijke factoren 35. Werkervaring 36. Opleiding 37. Gezinslast 38. Copingsstijl 39. Kennis van de Nederlandse taal 40. Medische factoren 25 25

26 Indiceringsinstrument V. Andere werkvaardigheden 41. Fijne motoriek 42. Grove motoriek 43. Werktempo 26 26

27 Hoe kwam het indiceringsinstrument obv ICF tot stand? Hoe kwam het indiceringsinstrument tot stand? Ontwikkeling van het indiceringsinstrument door de VDAB is 2,5 j geleden begonnen en werd goedgekeurd door Prof. Huib Ten Napel en Coen H. Van Gool (RIVM) op 19 augustus 2013 en wordt nog steeds opgevolgd 27 27

28 Vervolg Collega s maakten kennis met ICF tijdens buitenlandse bezoeken in Duitsland, Slovenië, Portugal en Nederland Er werd een exchange group opgericht met buitenlandse en binnenlandse deelnemers Ze waren hier enthousiast over en introduceerden ICF in de VDAB en GTB De ervaringen in het buitenland werden geëvalueerd De ICF-categorieën werden bestudeerd en naast de R-Pass gelegd (een bestaand onderzoek) 28 28

29 Ploeg Projectteam : experten VDAB Centrale diensten Provinciale dedicated consulenten sociale economie Elke stap werd afgetoetst met Kabinet Werk, Kabinet Sociale economie, Departement WSE en VSAWSE, partners uit het werkveld (koepels SST, VLAB en LDE) en welzijnspartners 29 29

30 Vertrekpunt Hoe maakten we een keuze uit de categorieën van ICF? We vertrokken van de officiële nota Afstand tot de arbeidsmarkt waar veel voorbereidend werk voor was gebeurd en al goedgekeurd werd door het College van Leidend Ambtenaren (RVA, VDAB, Actiris en Forem, ) 30 30

31 Overzichtslijst multipele problemen (Lijst Afstand tot de arbeidsmarkt ) Rubriek 1 : Psychosociale problemen Categorie Subcategorieën [1] categorie omgevingsfactoren verbonden aan het zoeken naar werk 1.1. Persoonlijke situatie/ voorgeschiedenis -Afwezigheid van sociaal en/of familiaal netwerk : Vb : Eenoudergezinnen, Instellingsverleden -Ernstige problemen van administratieve aard (moeite met persoonlijke administratie) -Gerechtelijk verleden -Actuele problemen met gerecht -Veelvuldig schools of professioneel falen/afhaken -Dwingende familiale omstandigheden (Tegenwerking uit de omgeving, problemen met andere gezinsleden, zorg en opvang van kinderen, hulpbehoevende familieleden) -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid dragen, beslissingen kunnen nemen -Socio-culturele achtergrond (vb generatiewerkloosheid) -Leeftijd 1.2. Financiële situatie -Onvoldoende middelen om aan de basisbehoeften te voldoen : Vb : Leefloners - Armoede in de leefomgeving, privéschulden, niet-economisch zelfstandig - Socio-culturele achtergrond (vb generatiearmoede) -Schuldbemiddeling 1.3. Huisvesting -Zonder vast verblijf -Dakloos -Verplichting te verhuizen oa als gevolg van uitzetting 31

32 Rubriek 1 : Psychosociale problemen Categorie Subcategorieën [2] categorie sociale inschakelings-, mobiliserings-, mobiliteitsfactoren Persoonlijkheidsfacto ren 2.1. Niet-technische sociale bekwaamheden en beroepsbekwaamheden 2.2. Attitudes in relatie tot het concept werk en mobilisering naar tewerkstelling 2.3. Geografische mobiliteit -Problemen met respecteren van normen, opgelegde uurregeling, gebrek aan structuur - persoonlijke competenties : aanpassen, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en tempo -Integratie-problemen in een groep (omgaan met gezag, samenwerken, klantvriendelijkheid, luisteren, voorkomen, problemen met tussenmenselijke interacties en relaties), -Zelfvertrouwen en zelfwaardering - Gebrek aan dagstructuur - Attitudeproblemen - Verslaving (drugs, alcohol ) -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (angst, depressie, wantrouwen, interpersoonlijke sensitiviteit, ) -Problemen met professionele doelstelling en problemen met werk in het algemeen -Persoonlijkheidsstructuur : psycho-emotioneel (insufficiëntie in denken/ handelen, taakgerichte/ emotiegerichte coping, negatieve/positieve faalangst ) Geen initiatief, geen wilskracht -Persoonlijke competenties : aanpassen, doorzetten, initiatief, leervermogen, motivatie, omgaan met druk, ordelijkheid, werkorganisatie en tempo, zelfstandigheid -Opvoedkundige factoren : verantwoordelijkheid kunnen dragen, omgaan met veranderingen, oplossingsgerichtheid -Groot jobverloop in het verleden -Geografisch verwijderd en verminderde mobiliteit, Mobiliteitsproblemen naar en van het werk (geen rijbewijs, geen wagen, weinig openbaar vervoer) -Persoonlijke competenties : zelfstandigheid, zelforganisatie 32

33 Rubriek 1 : Psychosociale problemen Categorie Subcategorieën [3] categorie kwalificatiegerelateerde factoren 3.1. Ongekwalificeerde schoolverlaters 3.2. Andere werkzoekenden zonder beroepservaring 3.3. Kennis van de taal (waarvan moedertaal of, in ieder geval, de taal van het betreffende Gewest/de betreffende Gemeenschap) in combinatie met onvoldoende leermogelijkheden om de taal eigen te maken - Analfabetisme,( algemene kennis (lezen, rekenen, schrijven) - Moeilijke toegang tot jobgerelateerde informatie Langdurige werkloosheid in het verleden Nationaliteit of cultuur ( kennis Nederlands) 33

34 Rubriek 2 : MMPP problemen Wanneer een persoon met een MMPP-problematiek (één of meerdere acute of chronische zware medische, mentale, psychische of psychiatrische problemen) geattesteerd wordt door de VDAB gespecialiseerde screeningsdienst of door de VDAB erkende gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdienst (GA) waarbij : de MMPP-problemen nog prominent aanwezig zijn of onvoldoende onder controle zijn de persoon omwille van deze MMPP-problematiek tijdelijk niet toeleidbaar naar werk is 34

35 Vervolg Daarna werden deze 3 grote rubrieken afgetoetst aan bestaande classificatiesystemen : R-Pass, ICD 10 en een studie van SST over het profiel van doelgroepwerknemers Telkens dezelfde determinerende categorieën kwamen naar voor Deze categorieën werden vertaald naar ICF-categorieën We brachten ondertussen ook een werkbezoek aan het VAPH 35 35

36 Beleidskeuze Het Kabinet Werk en Sociale economie hebben dan beslist om verder met ICF te werken Dus konden we verder met de ontwikkeling van het indiceringsinstrument obv ICF 36 36

37 Keuzes Hoe moest het indiceringsinstrument er uit zien? keuze categorieën ICF-definities van de categorieën, operationele definities en gedragsindicatoren keuze scoringssysteem ernstig probleem numerieke telling? 4 scores? sterkte, geen probleem, licht probleem, 37 37

38 Gedragsindicatoren Eerst hadden we een definitie gegeven per categorie en per score Dit werd afgetoetst aan de praktijk door consulenten : dit werd als erg stroef ervaren, afremmend, te wiskundig en erg lang : dus niet gebruiksvriendelijk Daarom zochten we naar gedragsindicatoren die de beoordeling moesten faciliteren Samen met de werkgroep werkten we die uit, adhv voorbeelden en concrete dossiers 38 38

39 Vervolg Er bleven 49 categorieën over die door de dedicated consulenten SE afgetoetst werden aan 50 dossiers uit hun eigen praktijk + werkplaatsen +partners Resultaat na het statistisch onderzoek = 43 categorieën 39 39

40 Statistisch onderzoek 2 Hoofddoelstellingen : 1. Cesuren bepalen 1.1. Cesuur voor de aanwezigheid van een arbeidsbeperking 1.2. Ranges van de doelgroepen per werkvorm 2. Nagaan van de kwaliteit van het indiceringsinstrument 2.1. Factoranalyse 2.2. Interbeoordelaarsbetrouwbaarheid 2.3. Interne consistentie 40 40

41 Medewerking van werkplaatsen en partners Er werd een grootschalig onderzoek gedaan op de zittende doelgroep met medewerking van de werkplaatsen en partners (sociale werkplaatsen, beschutte werkplaatsen, organisaties lokale diensteneconomie, GTB, GA s, psychologen ) Samen dossiers Opleiding gedurende 1 dag ifv indiceringen van de doelgroepwerknemers Hartelijk dank aan alle werkplaatsen en partners! 41 41

42 Eerste bevindingen Het indiceringsinstrument is een kwalitatief en statistisch onderbouwd instrument maar kan geen antwoord geven op het bepalen van de cesuur voor de indicatie van personen met een arbeidsbeperking en het bepalen van de ranges van de doelgroepen per werkvorm Dus : bijkomend onderzoek nodig 42 42

43 Bijkomend onderzoek Via datamining Zijn er in de data patronen aanwezig die -bepalend zijn voor indicatie arbeidsbeperking? -kunnen differentiëren tussen de verschillende werkvormen? Onderzoek kon statistische beslissingsregels detecteren 43 43

44 Vervolg Enkele opmerkingen : -data zijn afkomstig van de zittende doelgroepwerknemers -beleid wil in de toekomst werkvormen zuiverder maken : 1 recht -daarom : op jaarlijkse basis zullen er nieuwe analyses moeten uitgevoerd worden om tot nieuwe beslissingsregels te komen DAAROM : -wordt door de VDAB veel geïnvesteerd in deze indicering : opleiding, coaching, uitgebreide monitoring en evaluatie ifv bijsturing en verfijning 44 44

45 Werkwijze indiceringsconsulent vult volledig indiceringsinstrument in met 43 categorieën en motiveert elke keuze systeem in Mijn Loopbaan formuleert advies obv beslissingsregels indiceringsconsulent beslist over erkenning als Pmab maar niet over recht op werkvorm indiceringsconsulent volgt of weerlegt advies over recht dat systeem voorstelt met grondige motivering indiceringsconsulent maakt advies over recht over aan DABP (Dienst voor ArbeidsBeperking) 45 45

46 Werkwijze (vervolg) DABP : doet kwaliteitscontrole en neemt beslissing DABP zet de registraties technisch in orde, zodat alles perfect klaar staat voor de automatische gegevensstromen via het MAGDA-platform voor de financiering door het VSAWSE (in combinatie met registraties werkgever in Mastervac) 46 46

47 ICF train the trainer ICF zit in een licentiesysteem en is beschermd Wie ICF wil toepassen, moet een opleiding volgen Wie de ICF-opleiding wil geven, moet een gecertificeerde trainer zijn Ondertussen zijn er 16 VDAB-trainers officieel opgeleid, maakten een eindwerk en zijn dus gecertificeerde trainers In heel Vlaanderen zullen er officiële indiceringsconsulenten geselecteerd worden, die opgeleid worden en een verplicht coachingstraject moeten volgen (kwaliteit, professionalisering, uniformiteit in Vlaanderen, ervaringsuitwisseling ), samen met DABP 47 47

48 Processtappen Naar analogie met de BTOM-werking Maar altijd eerst bemiddeling! Vermoeden Indicering Bepaling recht Bepaling werkondersteuningspakket Evaluatie 48 48

49 Indiceringsflow Stap 0 Sluitend maatpak Iedereen bemiddelaar Bemiddelen naar NEC Sectorale werking VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, klantenconsulent, instructeur, bemiddelaar, Stap 1 Vermoeden ernstige problemen Is er nood aan ondersteuning? Vermoeden moet uitgeklaard worden adhv inschattingslijst VDAB : op consulentenniveau Elke consulent, bemiddelaar, klantenconsulent, instructeur,,,, Partners : kunnen iemand aanmelden Stap 2 Indicering Pmah > automatisch recht > geen automatisch recht indiceringsinstrument Pmp obv ICF VDAB : op teamniveau Indiceringsconsulenten Partners: gecertificeerde consulenten (gemandateerd) Stap 3 individueel Bepalen recht - BTOM - collectief maatwerk - LDE VDAB : Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking Bepalen Werkondersteuningspakket Stap 4 Evaluatie Op specialistenniveau DABP = dienst voor arbeidsbeperking

50 SLUITEND MAATPAK +, sectorale werking, iedereen bemiddelaar Inschrijving Bemiddeling Opleiding Vermoeden van een arbeidsbeperking Op basis van inschattingslijst Zoektocht naar werk Drempels tot de arbeidsmarkt Door een brede groep van consulenten, klantenconsulent,. Indicatie van een arbeidsbeperking 2 indicaties Personen met een arbeidshandicap: procedure PMAH, elke consulent kan registreren Personen met een multiple problematiek: procedure indiceringsinstrument obv ICF, ICF gecertificeerde consulent doet voorstel, DABP specialist beslist Bepalen recht Recht op ICF gecertificeerde consulent vraagt aan, motiveert en formuleert advies. DABP specialist beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Personen met een arbeidshandicap o Automatisch recht o Geen automatisch recht indiceringsinstrument obv ICF Personen met een multiple problematiek indiceringsinstrument obv ICF BTOM Bijstand van een tolk voor doven Tegemoetkoming voor arbeidsgereedschap, kleding & arbeidspostaanpassingen Tegemoetkoming in verplaatsingskosten Vlaamse ondersteuningspremie Collectief maatwerk decreet Lokale diensteneconomie w² Het decreet van w² is in de maak dit moet later dus nog verder aangevuld worden Bepalen invulling BTOM enkel voor: APA en arbeidsgereedschap Bepalen WOP Beslissing voor maatwerk Loonpremie Begeleidingspremie Door ICF gecertificeerde consulenten: Consulent vraagt & motiveert, formuleert advies, argumenteert. DABP beslist en kent toe op basis van kwaliteitscriteria Bepalen WOP Standaardpakket Gebruik recht Evaluatie gebruik recht enkel bij VOP Gebruik recht Tewerkstelling is maatwerkbedrijf/afdeling Werkvloer aan de slag met POP Evaluatie gebruik recht Op basis van het evaluatie-instrument & de voorbereiding door de werkvloer Twee controle-vragen: 1. Is het WOP correct bepaald? 2. Is doorstroom naar het NEC mogelijk? Gebruik recht Evaluatie gebruik recht 50

51 Inschattingslijst Tijdens een contact met een klant kun je het vermoeden hebben dat een persoon een (arbeids)beperking heeft en/of ernstige problemen waardoor de persoon niet in het reguliere circuit kan werken. Dit vermoeden van problemen moet grondig uitgeklaard worden alvorens je een verder onderzoek tot indicering aanvraagt. Deze inschattingslijst helpt je om een overzicht te krijgen van mogelijke drempels en eventueel een aanvraag van onderzoek tot indicering te motiveren. Deze lijst zal op de website van de VDAB staan. Partners/derden zullen deze lijst ook moeten gebruiken als aanmeldingsformulier

52 3. Bepalen rechten rechten recht op BTOM (individuele luik) recht op maatwerk recht op lokale diensteneconomie recht betekent mogelijke toegang maar niet garantie op werk! combinaties? collectieve rechten kunnen niet gecombineerd worden collectieve rechten kunnen wel gecombineerd worden met individuele rechten, behalve met VOP verzet mogelijk : Heroverwegingscommissie en Arbeidsrechtbank 52 52

53 4. Bepalen werkondersteuningspakket De Vlaamse regering beslist over startpakketten en premies De focus verschuift van indicering naar evaluatie dus is startpakket een basis en wordt bij evaluatie verfijnd hier wordt ook rekening gehouden met de concrete werksituatie op de werkvloer 53 53

54 Vervolg De VDAB is arbeidsmarktregisseur en : beslist over : 1. loonpremie 2. begeleiding op de werkvloer kan advies geven over : 3. opleiding op de werkvloer 4. aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving Op basis hiervan wordt een werkondersteuningspakket (WOP) samengesteld 54

55 5. Evaluatie door de VDAB 55 55

56 Vervolg De VDAB evalueert tijdens de tewerkstelling : standaard om de 5 jaar kan ook frequenter (wordt vastgelegd bij bepaling WOP) kan op vraag van werknemer en/of werkgever vanaf 3 de jaar of met medisch attest (voor lde : zonder specificatie) NB : voorwaarde = Persoonlijk ontwikkelingsplan in dossier De VDAB stelt 2 vragen : 1. Is het toegekende werkondersteuningspakket correct? 2. Is er doorstroom naar het NEC mogelijk? 56 56

57 6. Doorstroom naar het NEC Een competentiebeleid past in een dynamisch beleid. Vraag : Is er doorstroom vanuit maatwerk of lokale diensteneconomie mogelijk naar het NEC? Beoordeling gebeurt door de VDAB : verhaal van kansen geven creëren van loopbaanperspectieven Zo ja : opstarten doorstroomtraject Voor LDE : na 5 j inschakelingstraject 57 57

58 Doorstroom naar het NEC Voor de beoordeling van doorstroom houdt de VDAB rekening met : 1. Persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer (gezondheid, mobiliteit, leeftijd, familiale en financiële situatie, het vermogen en de motivatie tot zelfstandig loopbaanbeheer) 2. Continuïteit op het vlak van bedrijfsvoering 3. Mogelijkheid van een duurzame reguliere tewerkstelling NB : nood aan individueel maatwerk 58

59 Ambassadeurs in Vlaanderen een pool van 50 ambassadeurs in Vlaanderen, volgen een opleidingsen coachingstraject sedert november 2013 voor +- 1,5 jaar verantwoordelijke per provincie zal een expert gespecialiseerde klantenwerking zijn 59 59

60 Rol van de ambassadeurs in Vlaanderen Brug tussen hoofdbestuur en provincie, in beide richtingen Mee realiseren verandertraject Mee advies verlenen over het verandertraject Een actieve rol opnemen in het verandertraject Aanspreekteam voor provincie Ondersteuning provincie Opleiding geven & coaching, in samenspraak met hoofdbestuur 60 60

61 Experten gespecialiseerde klantenwerking Provincie West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Hoofdbestuur (CD) Experten Nancy Debeuf Jyoti Hullebus (voorlopig Winnie Colijn) Stefaan Peeters Katlijn Tanghe Carole Castelein 61

62 Mailboxen voor vragen Provincie West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Limburg Vlaams-Brabant Hoofdbestuur Mailboxen 62

63 Opleidingsronde in Vlaanderen en uitgebreide communicatiecampagne Niveau Aard Voor wie Organisatie 0 Sensibilisering en informatie een ruim publiek, voor iedereen die met werkzoekenden, screening, bemiddeling, begeleiding en opleiding te maken heeft. -beleidsteams provinciaal -teams provinciaal 1 Basisopleiding Voor personeel dat in eerste lijn contact heeft met werkzoekenden en cursisten -teams provinciaal 2 Doorgedreven ICF-opleiding Voor indiceringsconsulenten die technische indicering gaan doen obvicf -centraal 3 Gespecialiseerde opleiding Voor Dienst voor Arbeidsbeperking (DABP) -centraal 63 63

64 Regietaken bij indicering kunnen erkende partners een advies formuleren VDAB neemt een beslissing organisaties voldoen aan volgende voorwaarden : -een mandaat van trajectbegeleiding hebben of verwerven -kennis van de arbeidsmarkt hebben -vertrouwd zijn met de doelgroep Pmah en Pmp -de officiële opleiding indicering volgen (Pmah en Pmpmethodiek) geen tenders, geen extra financiering procedures worden momenteel uitgewerkt 64 64

65 Tot slot 1 VDAB investeert serieus in dit project Toch : ongoing process! -nieuwe wetgeving -nieuwe procedures -nieuw personeel -nieuwe functies -nieuwe methodiek Daarom : selecties voor de juiste man op de juiste plaats, opleiding, coaching, monitoring, evaluatie, bijsturing, verfijning Overleg met beleid en werkveld 65

66 Tot slot 2 Binnenkort zal meer informatie terug te vinden op de website van Werk en de website van de VDAB Hartelijk dank aan iedereen die meegewerkt heeft aan de realisatie van dit project! De VDAB kijkt uit naar een succesvolle start en een fijne en constructieve samenwerking. 66

67 Contact VDAB Carole Castelein Expert sociale economie Projectleider maatwerkdecreet en decreet lokale diensteneconomie voor de VDAB VDAB Centrale Diensten Keizerslaan Brussel

68 3. Ondersteuning van maatwerk

69 Maatwerkdecreet doelstelling Een kader creëren voor collectieve professionele inschakeling van de zwakstenop de arbeidsmarkt op basis van hun individuele noden Vereenvoudiging Afstemming Een kader voor invoegbedrijven, beschutte en sociale werkplaatsen

70 Algemene bepalingen Gekaderd binnen: Europese Groepsvrijstellingsverordening Diensten van algemeen economisch belang Gewestbevoegdheid Gemeenschapsbevoegdheid: professionele inschakeling PMAH

71 Subsidievoorwaarden - decreet Maatwerkbedrijf Min. 20 VTE doelgroepwerknemers Vzw of vso Maatschappelijke hoofdactiviteit is werk en begeleiding op maat van doelgroepwerknemers 65% totale personeelsbestand is pmahen psp Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering Maatwerkafdeling Min. 5 VTE doelgroepwerknemers Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering

72 Subsidievoorwaarden - kwaliteit Maatwerkbedrijf Strategie, bestuur, beheer en streven naar democratische besluitvorming Inschakeling, opleiding en begeleiding Doorstroom MVO Beheer van middelen Maatschappelijke inbedding Transparantie en stakeholderbetrokkenheid Maatwerkafdeling Inschakeling, opleiding en begeleiding Doorstroom MVO Transparantie en stakeholderbetrokkenheid

73 Subsidievoorwaarden kwaliteit (2) Maatwerkbedrijf Kwaliteitsbeleid opgevolgd via: Maatwerkafdeling Kwaliteitsbeleid opgevolgd via: Jaarlijks duurzaamheidsverslag 3-jaarlijkse zelfevaluatie 9-jaarlijks kwaliteitsassessment Jaarlijks duurzaamheidsverslag 3-jaarlijkse zelfevaluatie Verplichte managementondersteuning

74 Subsidievoorwaarden kwaliteit (3) Duurzaamheidsverslag > groeien in duurzaamheid en de gerealiseerde meerwaarden zichtbaar maken naar stakeholders Beleid, strategie en organisatieprofiel Management, bestuur en democratische besluitvorming Inschakeling, begeleiding, begeleide tewerkstelling in de enclavewerking, opleiding, duurzame loopbanen en doorstroom van medewerkers Milieu-impact Maatschappelijke inbedding Economische en financiële prestaties

75 Aanvraag tot ondersteuning Aanmelding tot labeling Aanvraag contingent WOP Toekenning contingent WOP

76 Aanvraag tot ondersteuning: 1. Aanmelding - voorwaarden maatwerkbedrijf maatwerkafdeling de missie, waarden en visie van de onderneming; de activiteiten en strategische doelstellingen van de onderneming de activiteiten van de onderneming en de plaats van de doelgroepwerknemers in het organigram van de onderneming; het bestaande of nog te implementeren kwaliteitsmanagementsysteem de geplande aanwerving van de doelgroepwerknemers het geplande opleidingsbeleid en de vastgelegde begeleiding voor de doelgroepwerknemers het engagement van de onderneming of werking binnen de onderneming om iedere doelgroepwerknemer nuttig, lonend en individueel passend werk te verschaffen.

77 Aanvraag tot ondersteuning: 1. Aanmelding procedure Elektronisch aanvraagformulier 45 dagen onderzoek dossier Maatwerkbedrijf bezoek ter plaatse Agendering Adviescommissie Sociale Economie Toekenning label door Minister Toelichting door de onderneming mogelijk Label geeft recht op ondersteuning van het collectieve ondersteuningsorgaan Label laat toe in te tekenen op oproepen Beroep tegen de beslissing mogelijk

78 Aanvraag tot ondersteuning: 2. Aanvraag tot toekenning contingent Oproepsysteem Criteria zijn voorwerp van advies door de Adviescommissie Sociale Economie Mededeling aan de Vlaamse Regering Elektronische aanvraagformulier

79 Aanvraag tot ondersteuning: 2. Aanvraag tot toekenning contingent Onderbenutting > Herverdeling Invulling < 90% : het contingent wordt verminderd met verschil in % tussen de effectieve invullingsgraad op jaarbasis en de invullingsgraad 90%. Het vrijgekomen contingent wordt herverdeeld. Maatwerkbedrijven per 1 VTE automatisch aan de maatwerkbedrijven > 95% invulling op jaarbasis -maatwerkbedrijf met de hoogste invullingsgraad komt als eerste in aanmerking. Maatwerkafdeling > grote pot, rekening houdend met de minimale schaalgrootte 5 VTE

80 Aanvraag tot ondersteuning: 3. Toekenning contingent WOP De minister beslist tot toekenning van het contingent werkondersteunende maatregelen en het maximumbedrag dat met dit contingent overeenstemt De beslissing ressorteert gevolgen op de eerste dag van het kwartaal dat volgt op de datum van de beslissing. Met het oog op de uitbetaling van de werkondersteunendemaatregelen registreren het maatwerkbedrijf en de maatwerkafdeling de tewerkstelling van de doelgroepwerknemersin de door de VDAB ter beschikking gestelde toepassing

81 Subsidies Werkondersteunende maatregelen Loonpremie Begeleiding op de werkvloer Organisatieondersteunende maatregelen Investeringssubsidies

82 Werkondersteunende maatregelen: 1. Loonpremie Percentage van een referteloon > Wettelijk loon + werkgeversbijdragen RSZ-vermindering Authentieke bronnen Uitbetaling op basis van DmfA Geplafonneerd tot GGMMI*1,4 (MWB) en *2 (MWA) Voor MWB verhoogd met ziektedagen, supplementaire werkgeversbijdragen en een forfait van 4% voor werkgeverskosten Cumul Mogelijk met federale maatregelen maar wordt afgetopt op het geïndiceerde percentage Niet mogelijk met Vlaamse loonpremies

83 Loonpremie: berekening Loonkost Referteloon Plafond 1,4/2 *GGMMI Wettelijk loon RSZ - RSZ-vermindering + 4% MWB % RECHT OP TUSSENKOMST IN DE LOONKOST VLAAMSE LOONSUBSIDIE -ANDERE TUSSENKOMSTEN IN HET LOON

84 Werkondersteunende maatregelen: 2. Begeleiding op de werkvloer Het persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) > competentieontwikkeling op basis van een actieplan Modeldocument (cfr tender) Jaarlijkse evaluatie en bijsturing door de werkgever Jaarlijks opladen in MijnLoopbaan Arbeidsomgeving aanpassen aan de gedetecteerde noden Begeleidend personeel heeft de kerncompetenties samenwerken, communiceren en persoonsgericht werken Bij aanwerving> Opleidingsplan met goedgekeurde opleiding en coaching Vrijstelling: Goedgekeurde opleiding reeds gevolgd 2 relevante ervaring Relevant ervaringsbewijs

85 Werkondersteunende maatregelen: 2. Begeleiding op de werkvloer Beschikbaarheid van de werkvloerbegeleider voor de doelgroepwerknemer LAAG MIDDEN HOOG bereikbaar permanent bereikbaar permanent bereikbaar en beschikbaar Opvolging van de taken Opvolging van het functioneren Forfaitaire vergoeding voor de begeleiding in het kader van POP, competentieversterking, interne informatiedoorstroom, aanpassing van de arbeidsomgeving dagelijks meermaals per dag permanent wekelijks dagelijks permanent 1988 euro per kop (geplafonneerd op 1,15 * toegekende VTE) Variabele vergoeding voor de werkvloerbegeleider naar de gelang de intensiteit van coaching op de werkvloer en met het oog op externe informatieverlening (geplafonneerd op het aantal toegekende VTE) euro per VTE euro per VTE euro per VTE Indicatieve begeleidingsnorm

86 Werkondersteunende maatregelen WOP bij aanwerving: startpakketten Zwakke werknemers: 60% - hoog/midden Gemiddelde werknemers: 45% - hoog/midden Uiterst kwetsbare werknemers: 45% - laag (2jaar) De zwakke doelgroepwerknemersworden onderscheiden op basis van attesten en een bepaald gewicht aan problemen op basis van ICF Uitsluitingsgronden WOP kan niet in combinatie met een tewerkstelling ihkv: Dienstencheques Artikel 60 7 en Artikel 61 Jobstudenten

87 Organisatieondersteunende maatregelen De subsidievoorwaarden: Maatwerkbedrijf Impact van steun wordt getoetst via het duurzaamheidsverslag en kwaliteitsopvolging De sociale dienstverlening is duidelijk zichtbaar binnen het organigram van de onderneming en minimaal 1 werknemer met een bachelordiplomasociaal werk of gelijkwaardig bekleedt de functie van de sociale dienstverlening Subsidie voor organisatieondersteunende maatregelen: Een basisbedrag van 625 euro per kwartaal per VTE pmahof psp Een toelage van 75 euro per kwartaal voor de eerste tot 100 ste VTE pmahof psp

88 Gemeenschappelijke subsidiebepalingen De subsidiebetaling start automatische start indien: Op de titel van MWB /MWA Keuze niveau onderneming of niveau vestiging Toegekend contingent Aanwerving via MVAC (VDAB) Persoon heeft WOP pakket De subsidies worden toegekend binnen de perken van het toegekende contingent doelgroepwerknemers. Voorrang aan: Hoogste ondersteuningsnood Hoogste contractuele prestatiebreuk Subsidiebedragen gekoppeld aan gezondheidsindex (wachtmaand) Start in het kwartaal van aanwerving en eindigt op het einde van het kwartaal van doorstroom

89 Gemeenschappelijke subsidiebepalingen Voorschot per kwartaal op basis van het voortschrijdend gemiddelde van 4 voorgaande kwartalen (nieuw contingent met refertebedrag) Kwartaalafrekening op basis van DMFA gegevens verminderd met andere loonsubsidies Automatische terugvordering bij volgende uitbetaling 4de kwartaalafrekening = jaarafrekening voor wat betreft aftopping GGMMI, overschrijding contingent loonpremie Correcties van loongegevens enkel op basis van correctie in RSZ aangifte (3 jaar) Meldingsplicht bij wijzigingen of andere tussenkomsten

90 Gemeenschappelijke subsidiebepalingen

91 Doorstroom Beoordeling Bij de beoordeling van de kans op doorstroom houdt VDAB rekening met: De persoonlijke situatie van de doelgroepwerknemer(oagezondheid, mobiliteit, huisvesting,..) De continuïteit van de dienstverlening (uitstel tot max. 6 maanden) Mogelijkheid op een duurzame tewerkstelling in de regio (vacatures)

92 EVALUATIE INTERNE DOORSTROOM EXTERNE DOORSTROOM DOORSTROOM- TRAJECT

93 Doorstroomtraject Bij externe doorstroom wordt de begeleiding binnen de 3 maanden opgestart na overleg VDAB, werknemer, werkgever en dienstverlener Doorstroombegeleiding Dienstverlening 140 uren met: Voortraject Jobmatching Totaal max 6 maanden Stage (jobaanbod) 3 maanden Nazorg (max 3 maanden) Vrijstelling van prestaties Compensatie loon tijdens de stage: loonpremie 75% -resterende loonkost voor de stageverlener.

94 Evaluatie doorstroomtraject WOP stopt na opzeg WOP stopt na datum x Opzeg gekend Opzeg niet gekend Wil niet WOP eindigt bij indiensttreding Aangepast WOP NEE Doorstroom mogelijk? Buiten wil Niet klaar Geen job JA Intern Extern Laagste WOP WOP eindigt einde kwartaal

95 Doorstroom Doorstroomdienstverlener Mandaat voor doorstroombegeleiding Aanvraag bij VDAB Toekenning voor 6 jaar Mogelijkheid tot intrekken Voldoet niet meer aan de voorwaarden Slaagt er niet in om doorstroom te realiseren (norm= 75% stage) Vergoeding voor doorstroombegeleiding 4200 euro per traject Gekoppeld aan de gezondheidsindex

96 Doorstroom Doorstroomdienstverlener Doorstroomdienstverlener wordt gekozen door de VDAB in overleg met de doelgroepwerknemer op basis van: Nabijheid van MWA/MWB Ervaring met de doelgroep Kennis van het regionale netwerk Doorstroomdienstverlener mag niet als externe betrokken zijn geweest in de evaluatie van de doelgroepwerknemer

97 Enclavewerking Onder enclavewerking wordt de begeleide inschakelingvan een of meer doelgroepwerknemersin de kernactiviteitvan een andere onderneming of een andere organisatie bedoeld. Onder kernactiviteit wordt een onlosmakelijkonderdeel van de productie-of handelsactiviteit van die onderneming of die organisatie begrepen. Het maatwerkbedrijf bezorgt minimaal 1 werkdag voor de start de nodige informatie aan het DWSE die het toezicht moet mogelijk maken.

98 Adviescommissie Sociale Economie 1 adviescommissie voor alle inschakelingsmaatregelen binnen sociale economie met daarin vertegenwoordigd: de administratie, interprofessionele en sectorale werkgevers-en werknemersorganisaties en de SERV. Ze komt maandelijks samen en geeft advies over: de aanvragen voor ondersteuning -organisatievoorwaarden bij aanmelding (aanmelding) de criteria voor toewijzing van de beschikbare werkondersteunende maatregelen (groeipad) bereik van de maatregel op basis van een jaarlijks monitoringrapport

99 Toezicht, handhaving en sancties Dit toezicht wordt in overeenstemming gebracht met de bepalingen van het decreet van 30 april 2004 tot uniformiseringvan de toezichts-, sanctie-en strafbepalingen die zijn opgenomen in de regelgeving van de sociaalrechtelijke aangelegenheden, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest bevoegd zijn. Sociaalrechtelijke inspecteurs van de afdeling Inspectie Werk en Sociale Economie van het Departement Werk en Sociale Economie Naast een preventief kader wordt voorzien in een curatief kader. Bij oneigenlijk gebruik of misbruik van subsidies voorziet de decreetgever de volgende instrumenten: de strafbaarstelling van inbreuken via strafrechtelijke sancties of administratieve geldboeten; de ambtshalve terugbetaling of terugvordering van onrechtmatig ontvangen subsidies; De uitsluiting gedurende een bepaalde termijn van het voordeel van de subsidie.

100 Slotbepalingen Wijzigingen in andere regelgeving ten gevolge van dit besluit Stopzetten van de mogelijkheid tot erkenning als beschutte of sociale werkplaats en de financiering conform de oude regelgeving Inwerkingtreding 1 januari 2015

101 Slotbepalingen Overgang Financiering (2-1-1) Zittende doelgroepwerknemers Toekenning van het label maatwerkbedrijf Voorwaarden: Subsidievoorwaarden > 1 januari 2018 Kwaliteitsvoorwaarden > 1 januari 2018 Begeleiding > 1 januari 2018 Duurzaamheidsverslag > 30 juli 2017 over 2016

102 4. Ondersteuning van competentieversterkende trajecten in het kader van lokale diensteneconomie

103 Aanleiding nieuwe decreet 1. Remediëren knelpunten huidige decreet 2. Afstemming binnen sociale economie (maatwerk) en het bredere inschakelingbeleid 3. Bijsturen naar aanleiding van verdieping Europese DAEBkader

104 Doelstelling nieuwe decreet 1. Organiseren van een vangnet voor doelgroepwerknemers niet terecht kunnen in maatwerk (beperkte EU-steunintensiteit) maar wel nood hebben aan ondersteuning en begeleiding 2. Aanbieden van een individueel passende en competentieversterkende inschakelingstraject met kwaliteitsvolle begeleiden op de werkvloer 3. Stimuleren van doorgroei en doorstroom van de doelgroepwerknemers 4. Realiseren van dienstverlening die inspeelt op de lokale, maatschappelijke noden en het streven naar inschakelingtrajecten binnen kwaliteitsvolle en duurzame organisatie

105 Welke organisaties komen in aanmerking? Vzw s Publiekrechtelijke rechtspersoon Openbare rechtspersonen en organismen wet 16 maart 1954: gemeenten, provincies, federaties van gemeenten, OCMW s, NMBS, Vennootschap met sociaal oogmerk (vso) Samenwerking tussen publiekrechtelijke rechtspersonen Projectvereniging, dienstverlenende vereniging, opdracht houdende vereniging

106 Aan welke voorwaarden moeten deze organisaties voldoen? Als werkgever op jaarbasis op eenzelfde tewerkstellingsplaats 5 VTE tewerk stellen Afwijking mogelijk voor bijvoorbeeld kinderopvang Indien andere activiteiten: sui generis oprichten Specifieke verantwoordelijke Inhoudelijke verantwoordelijke wordt aan het departement gemeld Afzonderlijke registratie inhoudelijke en financiële activiteiten Geen andere commerciële activiteiten: kostenposten voldoende Andere commerciële activiteiten: gescheiden boekhouding Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering hanteren (conform maatwerk) Kwaliteitsbeleid, duurzaamheidsverslag, zelfevalulatie, kwaliteitsopvolging, verplichte managementondersteuning Lokale diensten aanbieden (kinderopvang, thuiszorg, )

107 Hoe komen de lokale diensten tot stand? Impactanalyse Dienstverlening tewerkstelling ( impact op bestaande tewerkstelling en creatie van tewerkstelling) Beoogde doelgroep dienstverlening Budgettaire impact Impact op lokaal aanbod dienstverlening Lange termijnperspectief Impact en verhouding tot het Vlaams beleid

108 Hoe een LDE-onderneming worden? Aanmeldingbij het departement Werk en Sociale Economie (conform maatwerk) Beoordeling ontvankelijkheid aanvraag Inhoudelijke beoordeling aanvraag Advies adviescommissie Sociale Economie Toekenning label Toekenning inschakelingstrajecten Oproepsysteem Toekenning contingent aan inschakelingstrajecten voor de realisatie van lokale diensten

109 Wat houdt een inschakelingstraject in? Aanbieden van competentieversterkende tewerkstelling Nuttig, lonend en individueel passend werk Kwaliteitsvol begeleiden van de doelgroepwerknemers op werkvloer (conform maatwerk) POP en competentieprofiel Coaching door gekwalificeerde begeleider Versterking competenties in functie van doorstroom Interne informatiedoorstroom en doorverwijsfunctie Aanleveren van info over functioneren Preventieve en remediërende aanpassing arbeidsomgeving

110 Wie komt voor een inschakelingstraject in aanmerking? Cumulatieve voorwaarden: Grote afstand tot de arbeidsmarkt Nood aan langdurige periode van begeleiding en competentieversterking Doorstroompotentieel In praktijk: Scholing niet beschikbaar in land van herkomst Extreme armoede Vormen van opsluiting Lage scholingsgraad Langdurige werkloosheid Indicering op basis van ICF (conform maatwerk) Toeleiding en bemiddeling door VDAB (conform maatwerk)

111 Hoe lang duurt een inschakelingstraject? Traject van maximaal 5 jaar Uitzonderingen: Zittende doelgroepwerknemers die als doelgroep maatwerk worden geïndiceerd: verlenging tot zolang geen geschikte arbeidsplaats voor handen 60+-ersen geen doorstroom mogelijk: verlenging van onbepaalde duur 55+-ersen geen doorstroom mogelijk: verlenging tot zolang geen geschikte arbeidsplaats voor handen Verlenging met periode van afwezigheid indien: Langdurige arbeidsongeschiktheid (ziekte of ongeval) Moederschaps-, vaderschaps- of adoptieverlof

112 Wat na het inschakelingstraject? Laatste kwartaal inschakelingstraject Evaluatie Interne doorstroom Externe doorstroom Toeleiding naar een meer passend traject DOORSTROOMTRAJECT

113 Wat omvat het doorstroomtraject? Traject van maximaal 6 maanden Conform maatwerk Doorstroombegeleiding Voortraject Job matching Stage Nazorgbegeleiding Mandaat tot doorstroombegeleiding Vrijstelling arbeidsprestaties bij de LDE-onderneming Resultaat: Doorstroom Toeleiding naar andere meer passende maatregel Vervolledigen van competentieversterkend traject (max. 1 jaar) Vervolledigen gestart competentieversterkend traject (vb. kinderopvang) Heroriënterend traject met het oog op tewerkstelling

114 Hoe ziet het volledige traject er uit?

115 Welke compensatie staat hier tegenover? Vergoeding voor de inschakelingstrajecten Gesitueerd binnen DAEB 4 categorieën parameters: Competentieversterkende tewerkstelling Kwaliteitsvolle begeleiding Bereiken van doorstroom Kwaliteitsvolle bedrijfsvoering Hoogte vergoeding: euro per VTE doelgroepwerknemer vergoeding is onderhevig aan indexering vergoeding doorstroomtraject: 4200 euro Geen cumulatie met andere steun voor dezelfde parameters (conform maatwerk) Controle overcompensatie door departement op basis van inhoudelijke controle en controle onderliggende berekeningsmechanisme vergoeding

116 Beroepsprocedure Conform maatwerk Verzoek tot heroverweging door Werkzoekende: indicering door VDAB > toegang tot de maatregel Lokale diensteneconomieonderneming Indicering werkzoekende Evaluatie bij doorstroom Verzoek tot heroverweging gericht aan VDAB Indien niet akkoord met heroverweging: mogelijkheid arbeidsrechtbank

117 Toezicht en handhaving Toezicht door Inspectie Werk en Sociale Economie Sanctiemogelijkheden Vergoeding verminderen of terugvorderen Inschakelingstrajecten schorsen of intrekken

118 Overgangsbepalingen Huidige LDE-ondernemingen: automatische toekenning label Huidige LDE-ondernemingen: (conform maatwerk) 5 VTE tewerkstellen tegen 1 januari 2018 Kwaliteitsvoorwaarden tegen 1 januari 2018 duurzaamheidsverslag tegen 30 juli 2017 POP tegen 1 januari 2018 Zittende doelgroepwerknemers starten op 1 januari 2015 met het inschakelingstraject Tijdelijke vergoeding

119 5. Ondersteuning aan de bedrijven

120 Ondersteuning van de overgang ESF-tender transitie is gestart Deloitte en Febecoop ESF-tender POP is gestart met Adforum Voor iedereen is er: Collectieve ondersteuningsorgaan IN-C

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie

Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie Winst voor iedereen Duurzame tewerkstelling in de sociale economie In 2005 was maar liefst 70% van de niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen laaggeschoold, langer dan één jaar werkloos of arbeidsgehandicapt.

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Jaarverslag 2010 2 Jaarverslag 2010 Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Overal waar in dit verslag hij of hem staat, wordt

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019

Wat na de 6 de staatshervorming? Aanbevelingen voor de nieuwe beleidsperiode 2014-2019 Vlaams Steunpunt Lokale Netwerken Opleiding en Tewerkstelling vzw Reigerstraat 10-9000 Gent tel: 09 220 84 31 fax: 09 220 81 73 e-mail: info@sln.be website: www.sln.be Wat na de 6 de staatshervorming?

Nadere informatie

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen

Diversiteit als prioriteit. tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Diversiteit als prioriteit tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap in lokale besturen Voorwoord Plannen vanuit het beleid (Ministers Marino Keulen en Frank Vandenbroucke) Het verbeteren van

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2013 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG?

UNIVERSITEIT GENT. Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? UNIVERSITEIT GENT Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen Academiejaar 2011-2012 W² ALS NIEUWE ARBEIDSZORG? EEN EXPLORATIEF ONDERZOEK BIJ ARBEIDSZORGMEDEWERKERS Masterproef voorgelegd tot het

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen in Compaan

Duurzaam ondernemen in Compaan Duurzaam ondernemen in Compaan Jaarverslag 2013 1 Compaan is de merknaam voor Job & Co vzw Con Brio vzw Duet cvba-so Compaan stelt alles in het werk Jobcoaching, opleiding en werkervaring tewerkstelling

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

LEANMANAGEMENT BINNEN DE VLASPIT

LEANMANAGEMENT BINNEN DE VLASPIT ACADEMIEJAAR 2012-2013 LEANMANAGEMENT BINNEN DE VLASPIT HOE DE ECONOMISCHE LEEFBAARHEID VERSTERKEN BINNEN EEN COMPETENTIEVERSTERKENDE ONDERNEMING Scriptie ingediend door Evelien Moors voor het behalen

Nadere informatie

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02

Vlaamse overheid. ESF Agentschap Vlaanderen VZW. Algemene offerteaanvraag. Bestek nr. 121031-02 Vlaamse overheid ESF Agentschap Vlaanderen VZW Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 121031-02 Tender Implementatie van het gebruik van het Persoonlijk Actieplan in de ondernemingen in de sociale economie

Nadere informatie

Inleiding... 1. Inhoud... 3

Inleiding... 1. Inhoud... 3 Inleiding De social profit is een van de belangrijkste werkgevers in Vlaanderen en bestaat uit diverse sectoren: gezondheid, welzijn, socioculturele sector,... De meeste leden van SLN zijn als nietcommerciële

Nadere informatie

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering

Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering Memorandum aan de nieuwe Vlaamse regering ACLVB, Vlaamse Regionale Omdat niet alles kan verwacht worden van een nieuwe regering Omdat prioriteiten moeten gesteld worden Omdat het overhevelingsproces onze

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 3 Duurzame economie 13 Financiële sector 24 Landbouw, visserij en voedsel 32 Consumentenbeleid 39 We kozen ervoor om één programma te maken

Nadere informatie

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009

Evaluatie van de proeftuin trajecttendering. Achtergrondrapport. In opdracht van: Uitgevoerd door: Debbie Sanders An Van Pelt. Brussel, 30 juni 2009 Evaluatie van de proeftuin trajecttendering Achtergrondrapport In opdracht van: VDAB Uitgevoerd door: IDEA Consult: Stephanie Devisscher Debbie Sanders An Van Pelt Brussel, 30 juni 2009 IDEA Consult nv

Nadere informatie

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw

Jaarverslag. Vlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen vzw 2006 e Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte WerkplaatsenVlaamse Federatie van Beschutte Werkplaatsen e Federatie van Beschutte Werkplaatsen Vlaamse Federatie van Beschutte

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41

SAMEN BETER DOEN. BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN BETERE JOBS, BETERE ECONOMIE Werk 4 Duurzame economie 14 Financiële sector 25 Landbouw, visserij en voedsel 33 Consumentenbeleid 41 SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 50

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING

TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING TEWERKSTELLING VAN PERSONEN MET ARBEIDSHANDICAP Of -BEPERKING DOSSIER 1 DIVERS EN DUURZAAM Tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap en re-integratie of retentie van personen met een verworven

Nadere informatie

Werken met competenties. Motor van innovatie

Werken met competenties. Motor van innovatie Werken met competenties. Motor van innovatie Voorwoord. Situering en doelstelling van deze uitgave Het thema competentiedenken en competentieontwikkeling bij kansengroepen staat al meerdere jaren op de

Nadere informatie