Ontwikkelen en (kwaliteit)sturing bij de Brandweer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelen en (kwaliteit)sturing bij de Brandweer"

Transcriptie

1 Ontwikkelen en (kwaliteit)sturing bij de Brandweer Functioneel ontwerp ontwikkelstelsel Brandweer Resultaat actualisering en voorstel verdere ontwikkeling Cicero Léon Haver M.St. CMC (kwartiermaker Cicero) Drs. Klaas Tuitjer MCM CMC Definitief concept, versie 1.0: 3 december

2 1. Inleiding De Wet veiligheidsregio's is recentelijk ingevoerd en beoogt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en crisisbestrijding onder één regionale bestuurlijke regie. De wet stelt dat de veiligheidsregio's een kwaliteitszorgsysteem moeten hanteren om de bedrijfsvoering te verbeteren. Het kwaliteitszorgsysteem is gericht op het bewaken, beheersen en verbeteren van de kwaliteit van de taakuitvoering, de resultaten en het beheer. Het college van burgemeester en wethouders is belast met de organisatie van de brandweerzorg, de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening en behoudt het gezag over de brandweer. In de multidisciplinaire samenwerking en het te ontwikkelen kwaliteitsstelsel voor de brandweer zijn de relaties tussen de kolommen (gemeente, brandweer, GHOR en politie) relevant. In de notitie Cicero, de normen voorbij (versie 2008) is aandacht besteed aan het belang van het hebben van een perspectiefvolle visie op het verhogen van de kwaliteitszorg bij de brandweer. Er zijn veel initiatieven, zowel landelijk als bij de (regionale en lokale) brandweerkorpsen, om de kwaliteitszorg vorm en inhoud te geven. Ook een recente inventarisatie bij diverse veiligheidsregio s, in 2010, blijkt dat de meeste regio s bezig zijn met kwaliteitszorg, vooral op operationeel niveau, en dat ieder daar een heel eigen invulling aan geeft. Dit leidt tot veel verschillende instrumenten, modellen, systemen en dergelijke. Ieder op eigen wijze probeert het management te helpen de kwaliteit van de brandweerorganisatie aantoonbaar op een hoger niveau te brengen. Toch blijven de ontwikkelingen bij de brandweer achter ten opzichte van bijvoorbeeld de Politie en de GHOR. Ook bij deze organisaties is de kwaliteitszorg volop in ontwikkeling. Het grote verschil met de brandweer is dat de ontwikkelingen daar een centrale regie kennen. Voor meer informatie over het wat en waarom van Cicero verwijzen wij naar genoemde notitie. Kwaliteitszorg en de onderliggende modellen, systemen en tools zijn slechts hulpmiddelen voor het management en geen doel op zich. Kwaliteitszorg is een hulpmiddel om de organisatie en de medewerkers te ontwikkelen en dient een directe verbinding te hebben met de brandweerzorg, de operationele processen, de mensen en met de samenwerkingsprocessen tussen brandweer en de belangrijkste (keten)partners. Het is geen stafaangelegenheid maar een lijnverantwoordelijkheid. Er is behoefte aan focus, pragmatisme en leren van elkaar. Met de steeds beperktere middelen is samen werken aan organisatieontwikkeling vanuit een gedeelde maar centrale regie essentieel. Daarmee kan de brandweer de ontwikkelingen in eigen hand nemen en houden en toch voldoende ruimte bieden voor eigenheid van de regio s. In deze notitie over Cicero spreken we liever van het ontwikkelstelsel in plaats van kwaliteitszorg (-systemen). Doel van het ontwikkelstelsel is de kwaliteit van de brandweerorganisatie verder te ontwikkelen en sturing te geven aan de verbetering van de (kwaliteits)prestatie. Het stelsel omvat het geheel van activiteiten om de kwaliteit van de brandweer te onderzoeken, de resultaten te bespreken en de verbeteringen te borgen. Het helpt het management sturing te geven aan de organisatie-(ontwikkeling), over resultaten te communiceren met belanghebbenden, tijdig zwakke plekken te ontdekken en verantwoording te kunnen afleggen aan alle belanghebbenden (klanten/afnemers, ketenpartners, medewerkers, inspecties etc.). Naast dit geheel aan activiteiten is de kwaliteit van management en leiderschap de andere schakel die relevant is om daadwerkelijk sturing te geven aan de organisatie(ontwikkeling) en de kwaliteitsverbetering. Om de krachten te bundelen, samen slim te ontwikkelen en pragmatisch en daarmee financieel verantwoord de gehele Nederlandse brandweer op een hoger niveau te brengen, zijn landelijke ontwikkelingen in gang gezet waaronder Aristoteles, Normenbank en Handboek Kwaliteitszorg Brandweer. Ook op lokaal niveau zijn initiatieven ontwikkeld. Toch tonen deze initiatieven nog weinig samenhang en lijken los van elkaar te worden opgezet en (aanbod gedreven) geïmplementeerd. De veelal losse initiatieven dragen allemaal bij aan organisatieontwikkeling en (kwaliteit)sturing van de individuele brandweerkorpsen, maar versterken elkaar nog onvoldoende. Zoals gezegd: er is centrale regie nodig. Achtereenvolgens worden in deze notitie besproken: het doel en de uitgangspunten, het functioneel ontwerp van het ontwikkelstelsel Cicero weergegeven en uitgewerkt en tenslotte wordt de realisatie en implementatie voorgesteld. Definitief concept, versie 1.0: 3 december

3 2. Uitgangspunten en doel Ons advies is op centraal niveau de regie te nemen. Dat betekent gezamenlijk aan de voorkant tussen de verschillende projecten en bewegingen samenhang aan te brengen zodat de regionale brandweerkorpsen optimaal kunnen worden ondersteund bij de ontwikkeling en sturing van hun organisaties. Om ook de samenhang in de toekomstige ontwikkeling te borgen, is het aan te raden te komen tot een aansluitende visie op het menselijk kapitaal (HRM en leiderschap) en op BedrijfsManagement 1. De Wet veiligheidsregio's (art. 10) creëert de voorwaarden en schept de ruimte om de kwaliteit van de brandweer te verhogen. Het biedt de basis voor het stellen van landelijk uniforme minimale kwaliteitseisen waaraan de (regionale en gemeentelijke) brandweerzorg moet voldoen. De positie van Cicero, in relatie met andere ontwikkelingen die het niveau van de brandweer beogen te verhogen, is in onderstaand schema weergegeven: Cicero in een breder landschap 9:,%-(,,"E-4(55%2(-+("F*$&(-G'-="./0"1")$*2$'&&'" 3$%,4*4(5(," "#$%&' 6($(-7"8($&*2(-" 0'-'2(&(-4"B" 5(%7($,+C')" >,4::$?"%-D*$&'A(" *-4<%==(5(-" 9(,5:%4"" )($,*-((5"8/" H<'5%4(%4" &(7(<($=($," ;-4<%==(5%-2"(-"" #$%&'%$(" )$*+(,,(-" " " Cicero is een van de (achterliggende) projecten die bijdraagt aan de (organisatie)ontwikkeling en (kwaliteit)sturing. Cicero biedt een methodologie aan dat moet leiden tot een eenduidige en door alle regio s gehanteerd ontwikkelstelsel waarin de (kwaliteit)sturing van de brandweer op alle niveaus beter meetbaar, toetsbaar en vergelijkbaar is. Het stelsel omvat zowel de toetsingsrubrieken van de organisatie en de prestatie, als de verbetering en de ontwikkeling ervan. Het project Cicero is een traject dat rekening dient te houden met actuele ontwikkelingen en samen met het veld moet worden ontwikkeld, uitgeprobeerd en geïmplementeerd. Tot de zomer van 2010 is Cicero als volgt schematisch weergegeven en gepresenteerd: 1 Een eigentijdse vorm van bedrijfsvoering waarin de focus meer ligt op integraal sturen in plaats van beheersen Definitief concept, versie 1.0: 3 december

4 Cicero 2008/2010 Strategisch #$$%&"'"()&)*+,$" 71%/$38+39" Tactisch :331;+,$0+%%15&$4&" Operationeel -.$/+,&0.$"" 12$%+,13+4"+56)*&" #%$*$&*" " 4 De afgelopen maanden is de basisvisie uit aan de actualiteit getoetst en aangevuld. Dit heeft geleid tot een aangescherpt en geactualiseerd conceptueel ontwerp van het ontwikkelstelsel voor de brandweer. Naast de Wet veiligheidsregio s is het van belang, bij de verdere ontwikkeling van kwaliteitszorg voor de brandweer, rekening te houden met kwaliteitsontwikkelingen bij de regionale en lokale brandweer, de ketenpartners en de gebruikte kwaliteitsmodellen en systemen. Dit is vooral van belang omdat er een behoefte is aan eenduidigheid, een zekere mate van uniformiteit en omdat de samenwerking tussen binnen, regio's en met de ketenpartners de komende jaren steeds meer toeneemt. Voor de actualisering zijn diverse gesprekken gevoerd met leidinggevenden en kwaliteitsmedewerkers van de regio s, vertegenwoordigers van het NVBR-netwerk Kwaliteit, programmacoördinatoren, vertegenwoordigers van verschillende projecten en bewegingen binnen het brandweerveld zoals Aristoteles, Strategisch Centrum, Business Intelligence en HRM. Ook is buiten de sector een verkenning gedaan en is gesproken met het ministerie BZK, IOOV, Arbeidsinspectie, GHOR bureau, Stichting HKZ, kwaliteitsbureau Politie, INK en het bureau Veiligheidsberaad. Ook is er deskresearch gedaan naar de ontwikkeling van andere kwaliteitssystemen (o.a. Certiket, ISO, HKZ en INK). De nieuwe inzichten zijn gedeeld met een uitgebreide vertegenwoordiging van het netwerk Kwaliteit en resulteert in een vernieuwde onderstaande opzet van Cicero Cicero, de normen voorbij Definitief concept, versie 1.0: 3 december

5 #$%&$'(('$')*+"","" -*++./'$*+'0/" Cicero /.+*//"9+5*66.&*+:*" 1%$(*+2'+3" Strategisch Verantwoorden en leren Zelfevaluatie Visitatie Collegiale bezoeken Krachtgesprekken Veranderplan Tactisch Operationeel 4"""$"""."""/"""5"""%"""5"""*"""6"""*"""/" organisatiekwaliteit basiskwaliteit Zelfevaluatie Organisatie audits Ontwikkelplan Zelfscan Operationele audits: procesaudits thematische audits Verbeterplan " 5 Doel van deze notitie is dit geactualiseerde beeld en de ideeën voor verdere ontwikkeling toe te lichten en ter goedkeuring voor te leggen aan de Programmaraad Management en Bedrijfsvoering. Het ontwikkelstelsel wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3. Paragrafen 3.1. en 3.2 gaan in op de voorgestelde methoden als basis van het ontwikkelstelsel. In 3.3 worden de drie niveaus verder toegelicht. De verbinding tussen Cicero, de normenbank en Aristoteles als ruggengraat van het stelsel komt in 3.4 terug. Hoofdstuk 4 sluit af met een voorstel voor verdere ontwikkeling en implementatie. 3. Het ontwikkelstelsel Cicero Met het ontwikkelstelsel beogen we een systematiek die toepasbaar is voor alle regio s, ongeacht de organisatievorm of ontwikkelfase waar ze momenteel in verkeren. De inhoudelijke keuzes en welke accenten men wil leggen, zijn ook aan de regio s. Zo zal de aanpak voor een volledig geregionaliseerde organisatie waar veel organisatieonderdelen al vanuit een multi-perspectief zijn georganiseerd, maar ook voor een niet geregionaliseerde organisatie met vooral een mono scope, passen. Het beoogde ontwikkelstelsel past dus bij alle regio's. 'Wat multi kan multi doen en mono laten wat mono moet'. Dit is het vertrekpunt voor de ontwikkeling van Cicero. Op het operationeel en tactisch niveau stellen wij voor in principe te starten met alleen de brandweer (Mono). De huidige multiprocessen zoals rampenbestrijding en crisisbeheersing passen ook in de systematiek ondanks dat daar bijvoorbeeld ook de oranje kolom (gemeenten) betrokken is. Dit omdat hierbij (multi)processen de leidraad vormen en dus kunnen worden gezien als onderdeel van de basiskwaliteit. Gezien de ontwikkelingen bij de GHOR, waarbij ook visitaties worden geïmplementeerd, kunnen de cycli bij de brandweer en die bij de GHOR op strategisch niveau multi op elkaar aansluiten. Binnen afzienbare tijd kan het stelsel zich ontwikkelen voor de veiligheidsregio als geheel (multi) en daarmee aansluiten bij de bedoeling van de wetgever als het gaat om de visitaties. Het ontwikkelstelsel bestaat uit een statisch en dynamisch model (zie schema). Het statisch model gaat over de indeling die wordt gehanteerd; de manier van kijken naar op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Kortom de bril waardoor men kijkt. Het dynamisch model gaat over hoe de organisatie zich op de elk niveau verbetert en ontwikkelt en de samenhang daartussen. In 3.1 en 3.2 wordt dit nader toegelicht. Samengevat ziet dat er als volgt uit: Definitief concept, versie 1.0: 3 december

6 Dynamisch model organisatieontwikkeling #$%&'()**%+$'"" $'",$%$'" *%-&'./&0$1 2)&,.($.(" &%4*'./&0$4*+$," ")&,.($.(/*'().22$,.'-" #%&'+)$$%" 3&/./2)&,.($.(" $%#&'()*+,-.*/,01 " 3.1. Het statisch model: Harmonisatiemodel Kwaliteitsontwikkeling Brandweer (HKB) Op dit moment zien we dat op zowel operationeel als tactisch niveau de brandweer achter loopt bij haar ketenpartners. Zeker met de vorming van Veiligheidsregio s waarbij vooral de GHOR en de brandweer worden samengebracht, is het van belang op vergelijkbare wijze naar de organisatie(ontwikkeling) te kijken om optimale efficiency en effectiviteit te bereiken. Wij stellen daarom voor om voor de brandweer een eigen model te ontwikkelen waarin aandacht is voor de huidige kwaliteitssystematiek (INK-managementmodel) en waarbij aansluiting wordt gezocht bij het model van de GHOR. Kortom een eigen Harmonisatiemodel Kwaliteitsontwikkeling bij de Brandweer (HKB). De aandachtsgebieden van het HKB verbinden het strategisch (verantwoorden en leren), tactisch (organisatiekwaliteit) en operationeel niveau (kwaliteit van processen en -producten) aan elkaar. Na accordering van dit voorgelegde ontwikkelstelsel wordt het HKB verder uitgewerkt. Voor het aandachtgebied processen, de basis van het HKB, stellen wij voor het NVBR-procesmodel te hanteren, waardoor de regio s op eenduidiger wijze kunnen worden gefaciliteerd. Het maakt het ook mogelijk om bijvoorbeeld de brandweernormen uit de normenbank 3 ook te verbinden aan dit procesmodel. Door een eigen Harmonisatiemodel HKB te ontwikkelen kan voorkomen worden dat een te groot detailniveau wordt gehanteerd, een valkuil die door diverse gebruikers bij de HKZ wordt ervaren. Tevens kan aan het HKB een mogelijkheid (dus niet verplichting) tot accreditatie 4 of certificering worden verbonden. Hierdoor kan de regio aantonen dat men beschikt over een goed werkend kwaliteitssysteem waarmee tenminste wordt voldaan aan de eisen in de wet. Daarbovenop krijgt de output van de audits ook waarde voor de inspectie. Een accreditatie kan voldoende zijn om een adequaat oordeel te kunnen geven over de operationele en bestuurlijke kwaliteit van de veiligheidsregio. Dit betekent dat de veiligheidsregio zelf meer de regie kan houden in plaats van de inspecties, zoals IOOV en arbeidsinspectie. In de toekomst kan het HKZ en het hier voorgestelde HKB mogelijk samensmelten tot een HKV (Harmonisatiemodel Kwaliteitsontwikkeling in de Veiligheidsregio). 3 zie ook Accreditatie: procedure waarbij accreditatiepartij een geschreven erkenning geeft dat product, proces of dienst beantwoordt aan specifieke vereisten en beoogde ontwikkelingen. Erkenning is veelal certificaat of rapport. (Raad voor Accreditatie). Definitief concept, versie 1.0: 3 december

7 In de gesprekken die gevoerd zijn met de inspecties lieten zowel IOOV als de arbeidsinspectie zich positief uit over de huidige opzet en waren ze ook bereid een rol te spelen in de verdere ontwikkeling Het dynamisch model: de kwaliteitscyclus Bij het dynamisch model ligt de nadruk op het systematisch ontwikkelen van (de kwaliteit van) de organisatie op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Het is een cyclus van meten en voortdurend verbeteren omdat de brandweer moet aansluiten bij de ontwikkelingen van de ketenpartners. Hiervoor adviseren wij de methodiek die ook op dit moment al bij diverse regio s bekend is en al jaren door de politie (INK) wordt gehanteerd. Deze aanpak heeft zich daar goed bewezen. Het gedachtegoed van het INK betreft vooral het stimuleren van organisaties om zich voortdurend te ontwikkelen en optimaal te anticiperen op veranderende omstandigheden. Elk van de drie niveaus kent een eigen ontwikkelcyclus die verbonden is met de andere ontwikkelcycli. Op organisatieniveau (tactisch) stellen wij een tweejarige cyclus voor omdat daarmee kan worden aangesloten op een certificeringtraject voor het verkrijgen, onderhouden en behouden van een gecertificeerd kwaliteitssysteem. Eens in de vier jaar kan op strategisch niveau een visitatieronde plaats vinden waarin de inzichten en uitkomsten van de organisatiecyclus een plek krijgen. Op operationeel niveau worden de verschillende processen doorlopend bekeken en ontwikkeld. De basis hiervoor is een kalender waarin alle operationele velden met een eigen frequentie in twee jaar doorlopen worden. Ons voorstel betekent dus een vierjarige cyclus op korpsniveau, waarmee wordt voldaan aan de eis van maximaal vijf jaar die de wet voorschrijft Nadere toelichting van het ontwikkelstelsel (Cicero) op de drie niveaus Om de kwaliteit te kunnen beoordelen en te ontwikkelen is onderzoek (meten/auditten) van belang. Beoordelen heeft alleen maar zin als het kan worden vergeleken met een (referentie)maatstaf. Op elk niveau van het kwaliteitssysteem kunnen (kwaliteits)eisen worden gesteld en worden beoordeeld of daaraan wordt voldaan. Elk niveau begint met een eigen oordeel door de organisatie/afdeling zelf. Daaruit kunnen al de nodige verbetermogelijkheden naar voren komen. Op basis van het eigen oordeel en de verbeterideeën wordt een buitenstaander, die over de bevindingen rapporteert, gevraagd dit te beoordelen. Op basis van die rapportage wordt een plan getrokken hoe de verdere ontwikkeling vorm te geven. Deze systematiek komt op elk niveau terug en zal op termijn 'normaal' onderdeel worden van de Planning & Controlecyclus. We bespreken elk niveau. 1. Operationeel niveau (basiskwaliteit) Op operationeel niveau worden operationele (proces of thema) audits gedaan. Daarbij gaat het om het uitvoeren van systematisch onderzoek (volgens een tweejaarlijkse kalender) naar de werking van hoofdprocessen 5, relevante ketenprocessen en thema s (thema's kunnen van alles zijn maar omvatten ook de tevredenheidonderzoeken als MTO en KTO). Dit wordt gedaan door een of meerdere zelfscans (=eigen oordeel) en interne audits (via een intern auditteam) dat een deskundig oordeel geeft over de wetmatigheid en de actuele werking van het proces. Het auditteam rapporteert over deze werking ten opzichte van de wettelijke en geaccepteerde kwaliteitseisen. Volgens dezelfde methode - maar dan niet noodzakelijk volgens een kalender - kan ook themaonderzoek worden uitgevoerd. Beide onderzoeken resulteren in verbeterplannen. 2. Tactisch niveau (organisatiekwaliteit) Op organisatieniveau worden zelfevaluaties uitgevoerd, gebaseerd op de rubrieken van het HKBsysteem. Dit leidt tot een rapportage, samengesteld door middel van een interne evaluatie. Hierin wordt niet alleen verslag gedaan van de stand van zaken, maar wordt ook de geplande ontwikkeling meegenomen. Vanzelfsprekend zijn ook de operationele audits en de daaraan ten grondslag gelegen verbeterplannen onderdeel van de zelfevaluatie. Er wordt tweejaarlijks een onafhankelijk organisatieaudit naar de werking van het kwaliteitssysteem volgens HKB gedaan. Het vertrekpunt van dit onderzoek, dat door een gekwalificeerd auditteam wordt 5 het procesmodel van de brandweer is een hulpmiddel om deze processen te beschrijven. Dat kan ook een ander hulpmiddel zijn en is daardoor als model geen onderdeel van KHB Definitief concept, versie 1.0: 3 december

8 uitgevoerd, is de zelfevaluatierapportage. De uitkomsten van de organisatieaudits worden aangeboden aan het management dat het verwerkt in een organisatieontwikkelplan 6. Indien gewenst (facultatief) kan de organisatieaudit leiden tot een HKB-certificaat. Een HKB-certificaat kan worden verkregen indien er een goede beoordeling is, waarbij ook blijkt dat er organisatiebreed een organisatieontwikkelplan in uitvoering is. Het is te overwegen het HKB-certificaat zo op te zetten dat op basis daarvan ook een ISO-certificaat kan worden verkregen. 3 Strategisch niveau (leren en verantwoorden) Op dit niveau zullen nog diverse keuzes moeten worden gemaakt. Dit omdat de wet expliciet voorschrijft op veiligheidsregioniveau een visitatie te ontwikkelen. Het is daarom van belang een keuze te maken om dat direct al samen met andere betrokkenen als GHOR en het Veiligheidsbureau te doen of in eerste instantie alleen vanuit de brandweer te starten. Wij adviseren direct vanuit gezamenlijkheid te vertrekken. De IOOV heeft aangegeven ook te willen meedenken in de vormgeving van dit strategische niveau. Voor het strategisch niveau zien wij twee vormen: a. op eigen initiatief uitvoeren van een krachtmeting; b. ondergaan van een visitatie (intercollegiale toetsing). Ad a. De krachtmeting is een dialoog tussen een groep externe deskundigen en het management met als doel te testen of de strategische ambities (prestatieafspraken in het convenant) van de organisatie of van de keten worden of kunnen worden gerealiseerd. De krachtmeting is geen verplicht onderdeel van het kwaliteitssysteem maar wel een krachtig hulpmiddel om in een korte doorlooptijd zicht te krijgen op de kwaliteit van de organisatie op basis van de HKB-rubrieken. In relatie tot strategische vraagstukken/thema s wordt met de krachtmeting de realiseerbaarheid van de beoogde beweging beoordeeld. Ad 2. De visitatie is een collegiale toets waarbij externe collega s de organisatie onderwerpen aan een onderzoek aan de hand van het organisatieontwikkelplan, de auditrapportages en overige documentatie. De toets is er op gericht te verifiëren of de ingezette beweging/ontwikkeling resulteert in een doeltreffende organisatie dat voldoet aan de prestatieafspraken met het bestuur van de Veiligheidsregio en het geven van een oordeel over de verbeterdynamiek, realisatiekracht en leiderschapsvermogen om de verbeterdynamiek daadwerkelijk vorm en inhoud te geven. De bevindingen van de visitatiecommissie worden aangeboden aan de directeur en het bestuur van de veiligheidsregio, de Commissaris van de Koningin en de IOOV namens de Minister. 6 dit zal (op termijn) het organisatiejaarplan vormen in de reguliere P&C cyclus Definitief concept, versie 1.0: 3 december

9 Schematisch ziet het stelsel er als volgt uit: Functioneel ontwerp Cicero K($0%:3$:501(:=$/)" *B/'$/:/%$/" "#$%&'(##)* 456$78/&0JBB56)KB0%L" 2BCC:/6:/%) 1(B2$0$8&$/::(" ";$%,.0<* 1#:#$* *BCC:/6:/%".H" +B(102BCC:/6:/%" 92:#%4* +%,&-,.* I8/80%$(" *'+D" F$0%GG(".H" /0$%0#12-,.*?,0"-$#":)EB*?-(&$%%)'$-0F* G.)'9":07)$/*)-* /.)'(,)H)-/7)$/* "#$#%&"'$()$(* +),"-(&..,/$-0* 1$-"-2$3-* 4,5)$/#6)$'$07)$/* 8)27(9":07)$/* *Q),)-/** +),9.0)-*** G.)'(,)<B* <)-/7)$/* MB(C$/9:/=" +$#$(":)* EK-(),2.'B* Q)0$""'=* %,"27(9):-0F* A7)9"B.-/),C.)%* D.,9)-5"-%*EL.-.=* A7)9"B.-/),C.)%* D.,9)-5"-%*E9.-.=>,$9"$,* >,.2)#="2:6$()$()-F* 3',4-56'#)* 7(-0$48#(0* 4"""("""8"""0"""%"""B"""%"""$"""7"""$"""0" I8/80%$(".$878&J$8609$7$86".$(:/6$(17:/";A"<:($/>" *'+D)E8/:/28$(0"" $/"F$0%GG(".H),--." +7:/%)=$%$/1:(%/$(0",/%$(/)+B7BCC$/".$(9$%$(17:/";<::(78<=0>" #$%&$'$()*'+",--.),/01$23$0" 456$78/&" " " 3.4 Business Intelligence: Normenbank en Aristoteles Zoals eerder is aangegeven is meten/auditen van belang om kwaliteit te kunnen beoordelen. Om op elk niveau en bij elke HKB-rubriek een juiste beoordeling te kunnen geven is een vergelijking met een (referentie)maatstaf nodig. Een Normenbank, met daarin de op de verschillende niveaus relevante normen 7, is daarbij een belangrijk hulpmiddel. De normenbank vertaalt de externe wet- en regelgeving én de interne regelgeving (leidraden, richtlijnen, handvatten, modellen etc.) in concrete afspraken en indicatoren die landelijk worden/zijn geadopteerd. Daarmee wordt ook helder op basis waarvan de verschillende inspecties kijken naar de branche. Uit deze landelijke normenbank kan elke regio de selectie maken die nodig is voor de processen, thema s, afdelingen of HKZ-rubrieken die men wil beoordelen. De regio houdt op veel terreinen de mogelijkheid om de betreffende normen anders in de eigen regio toe te passen, bijvoorbeeld wanneer in (delen van) de veiligheidsregio afgeweken wordt van de reguliere norm voor opkomsttijden. Daarmee sluiten we aan bij het gedachtegoed van Brandweer Over Morgen, door ruimte te bieden voor risicodifferentiatie. De scores op de gekozen indicatoren zullen ook zichtbaar moeten zijn om daar goed op te kunnen sturen. Momenteel worden er in de verschillende regio s diverse eigen tools voor gebruikt zoals de kwaliteitsfoto of Excelmodellen. Aristoteles biedt de monitor voor elke regio om zicht te krijgen op die indicatoren waarop op elk niveau gestuurd wordt. Het is daarbij van belang dat stuurinformatie van de gekozen indicatoren niet handmatig ingevoerd hoeft te worden maar uit de bestaande systemen kan worden gebruikt. Dit proces van data tot concrete stuurinformatie wordt business intelligence genoemd en zorgt ervoor dat de normenbank een dynamisch geheel vormt met Aristoteles en de andere systemen en aansluit op de sturing van de organisatie(ontwikkeling). 7 Een norm is een document met afspraken. Deze afspraken zijn gemaakt tussen belanghebbende partijen. Meestal zijn dit producenten, handelaren, gebruikers, overheden of consumentenorganisaties. (Bron; NEN Nederlands normalisatie Instituut) Definitief concept, versie 1.0: 3 december

10 4. Realisatie en implementatie Om dit kwaliteits(management)systeem verder uit te werken, kiezen we voor een vorm van co-creatie. We stellen voor om de praktijkervaringen te benutten. Er vinden in verschillende regio s al veel activiteiten plaats die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een landelijk werkende methodologie. Om dit te realiseren, stellen we voor onder centrale regie van het kwaliteitsbureau in verschillende regio s pilots te starten, te beginnen op operationeel en tactisch niveau. Voor de pilots willen we o.a. bestaande ontwikkelingen in verschillende regio s adopteren. Wanneer meer helderheid 8 is over de aanpak van de visitaties, worden hier ook pilots voor benoemd. Uitgangspunten bij het benoemen van de pilots zijn de volgende. 1. De pilots moeten voldoende inzicht bieden voor invulling van de methodologie van Cicero. 2. De activiteiten vinden plaats onder centrale regie van het kwaliteitsbureau. 3. Op elk niveau worden bij voorkeur (minimaal) twee pilots benoemd om het leereffect en de variatie optimaal te houden. De pilots worden (extern) ondersteund door een beperkt aantal preferred suppliers die het gedachtegoed onderschrijven en in de (brandweer)praktijk hebben laten zien op dit vlak kundig te zijn. Samen met de regio s geven ze verdere invulling aan de methodologie en het bijhorende instrumentarium. Doordat de groep preferred suppliers beperkt is: kan vanuit dezelfde filosofie worden gewerkt en behouden; is de onderlinge (inhoudelijke en procesmatige) afstemming goed te organiseren; kan goed de regie worden gevoerd over hun activiteiten. Het kwaliteitsbureau brandweer houdt de regie op de pilots en ondersteunt de ontwikkeling van de methodologie en de bijbehorende instrumenten op elk niveau (opleidingen, herijking handboek, normenbank) en de aansluiting met andere relevante bewegingen/projecten zoals Aristoteles, Business Intelligence en de inrichting van de leerarena s (programma Lerend Vermogen). De pilots moeten leiden tot de volgende resultaten. Inrichting van een visitatiesystematiek (o.b.v. van krachtmeting en intercollegiale toetsing) incl. het kader voor beoordeling en opleiding. Ontwikkelen van een Harmonisatiemodel Kwaliteitsontwikkeling bij de Brandweer (HKB). Ontwikkelen van een eenduidige organisatie-auditsystematiek, incl. zelfevaluatie, kader voor beoordeling. Inrichting van proces- en thema-auditsystematiek incl. ontwikkeling zelfscan. Toetsing huidige NVBR-procesmodel. Ontwikkelen auditorsopleiding op alle niveaus incl. maken van een universele casus (Veiligheidsregio 26). Ontwikkeling van de normenbank gekoppeld aan de Cicero methodologie. Dit houdt o.a. in: o beschrijven heldere en eenduidige definities en kaders; o vertaling externe wet- en regelgeving naar meetbare indicatoren; o interne regelgeving op orde en vertaald naar meetbare indicatoren (incl. borging actualisering m.b.v. LeerArena s); o koppeling van de operationele normen aan NVBR procesmodel; verbonden aan diverse informatiesystemen als Aristoteles e.d.. Herijken van het Handboek kwaliteitszorgsysteem brandweer. NB uitgangspunt hierbij is dat de verdere ontwikkeling en de pilotfase met de huidig beschikbare middelen wordt uitgevoerd. 8 keuze mono/multi insteek incl. consequentie alleen vanuit brandweer of met ketenpartners te ontwikkelen. Definitief concept, versie 1.0: 3 december

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid Projectdoelstellingen resultaten De doelstelling van het project Kwaliteit en is het vergroten van het lerend vermogen van de veiligheidsregio s en het verbeteren van de samenwerking. Door kwaliteitszorg

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid versie 16 maart 2015

Samenvatting projectplan Kwaliteit en Vergelijkbaarheid versie 16 maart 2015 Projectopdracht en resultaten Aanleiding De Commissie Hoekstra stelt in de evaluatie van de Wet veiligheidsregio s dat de vrijheid van regio s ten aanzien van kwaliteitszorg moet worden ingeperkt en dat

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's

Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Aan Veiligheidsberaad Van DB Veiligheidsberaad Datum 17 september Voortgangsbericht projectopdrachten en voortgang Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio's Context en aanleiding Tijdens het Veiligheidsberaad

Nadere informatie

Ministerie van Veiligheid en Justitie

Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Veiligheid en Justitie > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Het Veiligheidsberaad t.a.v. de voorzitter mw. G. Faber Postbus 7010 6801 HA ARNHEM Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

KWALITEITSBELEID

KWALITEITSBELEID KWALITEITSBELEID 201.01 1 Dit plan is vastgesteld tijdens de teambijeenkomst d.d. 16.01.201 tevens is toen de betreffende kwaliteitskaart door het team ingevuld. 1. VISIE OP KWALITEITSBELEID. OBS de Robbedoes

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

veel gestelde vragen en antwoorden

veel gestelde vragen en antwoorden De (NEN-EN 15224): veel gestelde vragen en antwoorden Wat is de? Wat beschrijft de? Wat zijn de voordelen van de? Voor wie is de geschikt? De verschillende normen voor zorg en welzijn vergeleken Bent u

Nadere informatie

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015

Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Plan van aanpak Onderzoek Kwaliteit Brandweerzorg 2015 Februari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en aanleiding onderzoek... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Scope van het onderzoek... 4 2 Doel-

Nadere informatie

Handleiding Audits en Visitaties bij de Brandweer

Handleiding Audits en Visitaties bij de Brandweer IV Handleiding Audits en Visitaties bij de Brandweer Handboek Kwaliteitszorg Brandweer juni 2004 IV-0-1 Postbus 30435 2500 GK Den Haag Telefax: 070-3169201 www.vnguitgeverij.nl VNG Uitgeverij, Den Haag

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout

Presterend Vermogen. Veiligheidsregio. September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout Presterend Veiligheidsregio September 2016 Project K&V Tijs van Lieshout VenJ is verantwoordelijk voor systeem 1. Strategie Nationale Veiligheid 2. Interdepartementaal stelsel Crisisbesluitvorming 3. Veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen

Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen AGENDAPUNT 2 Algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen Vergadering 12 december 2014 Strategische Agenda Crisisbeheersing In Veiligheidsregio Groningen werken wij met acht crisispartners (Brandweer, Politie,

Nadere informatie

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid

Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Doorontwikkeling Toezicht Nationale Veiligheid Koers 1. Periodiek een beeld over het functioneren van de uitvoering 2. Achterliggende oorzaken 3. Meer op de keten gericht 4. Risicogericht toezicht (monitor)

Nadere informatie

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE

INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE INTEGRALE KWALITEITSZORG PASSEND ONDERWIJS GOEREE-OVERFLAKKEE Inhoud 1. Inleiding 2. Kwaliteit gedefinieerd 3. Parameters en normen 4. Het cyclische systeem van kwaliteitszorg 5. Instrumenten 6. Planning

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Een integrale benadering en aanpak ANTWERPEN 26 november 2010 Een integrale benadering en aanpak Ruud Bourmanne Stafmedewerker Organisatieontwikkeling VVSG 2

Nadere informatie

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010-

Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP. - augustus 2010- Nieuwsflits Implementatie & Communicatie KBP - augustus 2010- Hierbij treft u de nieuwsflits aan van het project implementatie en communicatie kwaliteit brandweerpersoneel. Met dit project wordt gewerkt

Nadere informatie

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde.

Missie We zijn een maatschappelijke vastgoedonderneming, die met en voor bewoners samenwerkt aan krachtige wijken met toekomstwaarde. Governance handboek Besturingsmodel Havensteder Inleiding Het besturingsmodel van woningcorporatie Havensteder maakt de verbanden zichtbaar tussen missie, visie en strategie. En de daarvan afgeleide doelstellingen,

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

GRIP OP KWALITEIT, RUIMTE VOOR BEVLOGENHEID

GRIP OP KWALITEIT, RUIMTE VOOR BEVLOGENHEID GRIP OP KWALITEIT, RUIMTE VOOR BEVLOGENHEID Kwaliteitsbieb is een digitale bibliotheek waarin belangrijke documenten op een eenvoudige en voor iedereen toegankelijke manier worden vastgelegd en zichtbaar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 956 Beleidsnota Rampenbestrijding 2000 2004 31 117 Bepalingen over de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg

Samenvatting projectplan Versterking bevolkingszorg Aanleiding en projectdoelstellingen Aanleiding In 2011 werd door de (toenmalige) portefeuillehouder Bevolkingszorg in het DB Veiligheidsberaad geconstateerd dat de nog te vrijblijvend door de gemeenten

Nadere informatie

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014

Kwaliteit van toetsing onder de loep. kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Kwaliteit van toetsing onder de loep kwaliteitszorg rondom toetsing 6 februari 2014 Ochtendprogramma inleiding op methodiek werken aan methodiek terugkoppelen opbrengsten presentatie opzet vervolgonderzoek

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing

GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE. Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing GEMEENTELIJKE TELECOMMUNICATIE MOBIELE COMMUNICATIE Bijlage 04 Kwaliteitsborging en auditing Inhoud 1 Inleiding 3 2 Aantonen kwaliteitsborging van de dienstverlening 4 3 Auditing 5 3.1 Wanneer toepassen

Nadere informatie

Informatiebeleid: moetje of kans?

Informatiebeleid: moetje of kans? Informatiebeleid: moetje of kans? Guus Zijlstra m.m.v. Arend de Jong 25 november 2009 Jullie workshopleiders Guus Zijlstra: Programmacoordinator NVBR (v.a. 1 maart) Beleid en advieswerk op het grensvlak

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

NOTITIE. Beschrijving. 1. Documentenscan ivm accreditatiewaardigheid. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg.

NOTITIE. Beschrijving. 1. Documentenscan ivm accreditatiewaardigheid. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg. Leer- en Innovatie Centrum Breda, 's-hertogenbosch, Tilburg NOTITIE ons kenmerk onderwerp Toelichting Documentenscan ivm accreditatiewaardigheid van LIC contactpersoon Jolanda van Bentum & Leendert Dörr

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies

7.1 Aandachtspunten en acties per hoofdstuk advies Dit document is een onderdeel uit het advies Drie routes naar een valide examenproduct van mei 2016. De uitwerking van het advies vindt plaats vanaf augustus 2016 door de hiervoor aangestelde kwartiermaker

Nadere informatie

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg

Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Opstapcertificatie fase I en II > VV&T Onderdeel Kraamzorg Versie 2012 Inleiding 201 Nederlands Normalisatie Instituut. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen?

Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we daartoe gekomen? 5 Procescriteria In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens aan de orde: Uitgangspunten procescriteria: waar dienen ze wel en waar dienen ze niet toe? Methode: hoe zijn de criteria opgebouwd en hoe zijn we

Nadere informatie

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Ondersteuner ICT Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICTgebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij

Nadere informatie

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015

Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Walvis ConsultingGroep Brengt kwaliteit tot leven Voor kwaliteit van mens en organisatie Terug naar de bedoeling met ISO 9001:2015 Ronald Zwart Vennoot, senior consultant en auditor ronald.zwart@walviscg.nl

Nadere informatie

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011

Toelichting. Algemene Vergadering NOC*NSF. Bestuur NOC*NSF. Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties. Donderdag 28 april 2011 Toelichting Aan Van Betreft Datum, Kenmerk Datum behandeling Algemene Vergadering NOC*NSF Bestuur NOC*NSF Procedurehandboek Kwaliteit Sportaccommodaties Donderdag 28 april 2011 Dinsdag 17 mei 2011 Aanleiding

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN

STRATEGISCH BELEIDSPLAN STRATEGISCH BELEIDSPLAN 2016 2020 Strategisch beleidsplan PCO Gelderse Vallei Inleiding Voor u ligt het strategische beleidsplan (SBP) 2016 tot en met 2020. Bij het tot stand komen van dit SBP is als eerste

Nadere informatie

EFQM model theoretisch kader

EFQM model theoretisch kader EFQM model theoretisch kader Versie 1.0 2000-2009, Biloxi Business Professionals BV 1. EFQM model EFQM staat voor European Foundation for Quality Management. Deze instelling is in 1988 door een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015

Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Kwaliteitstoets (potentiële) Dienstverleners Beschermd Wonen en Opvang 2015 Doel en intentie Als onderdeel van de transformatie Beschermd Wonen en Opvang 2015 wordt in dit document beschreven op welke

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen.

Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. Aan de raad AGENDAPUNT 3.5 Nieuw bestuurlijk dashboard Voorstel: De nieuwe inrichting en werkwijze van het bestuurlijk dashboard vaststellen. In 2007 hebben wij een bestuurlijk dashboard ingevoerd, als

Nadere informatie

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord

Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Datum: 25-6-13 Onderwerp Toestemming tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Noord Status Besluitvormend Voorstel Het college toestemming te verlenen tot het wijzigen

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement dd. Functie tactisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub dd Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Alfa-College te Groningen. Opleiding Horeca-assistent 90660 ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Alfa-College te Groningen Opleiding Horeca-assistent 90660 Plaats: Utrecht BRIN: 25LU Onderzoeksnummer: 273119 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

Visitatie in de veiligheidsregio. Raad Directeuren Veiligheidsregio

Visitatie in de veiligheidsregio. Raad Directeuren Veiligheidsregio Visitatie in de veiligheidsregio Raad Directeuren Veiligheidsregio Voorwoord Na enkele maanden voorbereiding zijn Veiligheidsregio s Kennemerland en Zeeland in het najaar van 2014 gevisiteerd. Zij waren

Nadere informatie

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?!

De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! De nieuwe ISO norm 2015 Wat nu?! Stichting QualityMasters Nieuwland Parc 157 3351 LJ Papendrecht 078-3030060 info@qualitymasters.com www.qualitymasters.com 02-2015 Inhoud Inleiding pagina 3 Van Oud naar

Nadere informatie

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen

Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Handleiding Kwaliteitszorg Medische Vervolgopleidingen Martini Ziekenhuis Groningen/Van Swieten Instituut Ziekenhuisgroep Twente locatie Almelo en Hengelo/ZGT Academie 2013 1 Inleiding Ter bewaking van

Nadere informatie

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies.

Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Iedereen denkt bij informatieveiligheid dat het alleen over ICT en bedrijfsvoering gaat, maar het is veel meer dan dat. Ook bij provincies. Gea van Craaikamp, algemeen directeur en provinciesecretaris

Nadere informatie

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid

Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Passend onderwijs en kwaliteitsbeleid Lia van Meegen Kwaliteitsbeleid Wettelijk kader: inspectie Kwaliteitsbeleid op twee niveaus: Niveau van het swv Niveau afzonderlijke besturen en scholen Kwaliteitszorg

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement cc. Functie strategisch manager Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub cc Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel

Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel BG.2A Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Hollands Midden Bijlagen 5 d.d. 12 november 2009 Agendapunt BG.2A Onderdeel AB Regionale Brandweer en GHOR Titel Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

De interne communicatieadviseur

De interne communicatieadviseur De interne communicatieadviseur Dit zijn de kenmerken van een complex Verschillende ideeën Kleine wijzigingen kunnen grote gevolgen hebben Beweeglijke doelen Het pad ontrolt zich met iedere stap??? Geen

Nadere informatie

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK?

WAAROM DOEN WE ONDERZOEK? 02 WIE ZIJN WE? De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV) is onafhankelijk toezichthouder op het terrein van politie, brandweer, Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR),

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant Prinsentuin College te Etten-Leur Manager natuur en recreatie Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening)

Nadere informatie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie

Evaluatie P&C Cyclus Projectdefinitie Evaluatie P&C Cyclus 2014 Projectdefinitie februari 2015 INLEIDING Als onderdeel van het implementatietraject CGM is in 2013 in de 3 afzonderlijke raden van Cuijk, Grave en Mill en st Hubert besloten tot

Nadere informatie

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein

Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Strategische visie monitoring en verantwoording sociaal domein Gemeente Wassenaar februari 2016 Pagina 2/9 2 Pagina 3/9 1 Inleiding Kader en achtergrond Kenmerkend voor het transformatieproces in het sociaal

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405

Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Functieprofiel: Ondersteuner ICT Functiecode: 0405 Doel Registreren en (laten) oplossen van vragen en storingen van ICT-gebruikers binnen de richtlijnen van de afdeling, teneinde bij te dragen aan efficiënt

Nadere informatie

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden

Organisatie Arbo en Milieu bij de Universiteit Leiden De Demingcyclus als hulpmiddel bij risicobeheersing A. Noort, J.H.W. Maasen Adres : Interne Arbodienst Universiteit Leiden, Postbus 9500, 2300 RA Leiden e-mail : a.noort@arbodienst.leidenuniv.nl Organisatie

Nadere informatie

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties

Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties Organisatie-ontwikkeling door integrale kwaliteitszorg Presentatie NMKG / 22-11-2001 Het kwaliteitsmodel voor overheidsorganisaties. Afgeleide van het INK-model

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 2: Interne controle in het Sociaal Domein 15 september 2016 Programma Voorstellen en verwachtingen Interne beheersing en interne controle Relatie met de externe accountant Belangrijkste

Nadere informatie

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet

College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet College-onderzoeken naar doelmatigheid en doeltreffendheid o.g.v. art. 213a Gemeentewet Commissie Rekening & Audit 25 november 2015 Besturing & controlling/ Auditteam Onderwerpen Wat zijn college onderzoeken

Nadere informatie

KWALITEITSMODEL OEFENEN

KWALITEITSMODEL OEFENEN 1 KWALITEITSMODEL OEFENEN Het project Op weg naar effectief oefenen heeft een samenhangend model voor de systematische verbetering van de kwaliteit van het oefenen van de rampenbestrijding ontwikkeld.

Nadere informatie

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS

KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 KWALITEITSNORM SPECIAAL ONDERWIJS AANBOD 2015 2016 Middels actieve promotie en facilitering door LECSO in het land zijn steeds meer (V)SO scholen bezig

Nadere informatie

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf:

De werkgroep ziet ook voor 2011 de volgende opdracht voor zichzelf: JAARPLAN 2011 In 2010 heeft de werkgroep opleidingen een gedetailleerd jaarplan gemaakt, waarin ze haar opdracht en deelopdrachten heeft benoemd en gekoppeld aan een jaarplanning. Enkele opdrachten uit

Nadere informatie

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER

PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER PROJECT REGIONALISERING BRANDWEER alisering ion G ro éé n Re g Groningen één nin gen 120401 2012, Brandweer Groningen Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke

Nadere informatie

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM

Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM Pagina 1 van 6 Leidraad PLAN VAN AANPAK OP WEG NAAR EEN CERTIFICEERBAAR KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM In het onderstaande is een leidraad opgenomen voor een Plan van aanpak certificeerbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Energiemanagementplan Carbon Footprint

Energiemanagementplan Carbon Footprint Energiemanagementplan Carbon Footprint Rapportnummer : Energiemanagementplan (2011.001) Versie : 1.0 Datum vrijgave : 14 juli 2011 Klaver Infratechniek B.V. Pagina 1 van 10 Energiemanagementplan (2011.001)

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Advies inzake Risicobenadering

Advies inzake Risicobenadering dvies inzake Risicobenadering Het afstemmen van modellen op uitdagingen PRIMO heeft binnen haar organisatie een divisie opgericht die zich geheel richt op het effectief gebruik van risicomanagementmodellen.

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement (INK versie)

Kwaliteitsmanagement (INK versie) Kwaliteitsmanagement (INK versie) Aventus Apeldoorn, 18 april 2007 Drs Jan Polderman Fred van Pol Meer informatie: www.xqmp.nl Doel Oriëntatie op het kwaliteitsmanagementsysteem MMS-Onderwijs uit het XQ

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV

Energiemanagement actieplan. Van Schoonhoven Infra BV BV Leusden, oktober 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INLEIDING Ons bedrijf heeft een energiemanagement actieplan conform NEN-ISO 50001.

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan?

KWALITEITSKAART. Scan opbrengstgericht besturen. Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen. Waarom deze scan? KWALITEITSKAART Opbrengstgericht werken PO Opbrengstgericht werken vraagt om opbrengstgericht besturen Opbrengstgericht werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van

Nadere informatie

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014

Afdeling : Planning & Control Organisatie : Thuisvester Functie : Medewerker Planning & Control Datum : augustus 2014 FUNCTIEDOCUMENT CONTEXT De afdeling Planning & Control richt zich op de effectieve en efficiënte uitvoering van planning & controlcyclus governance, financiering & treasury en risicomanagement. De medewerker

Nadere informatie

CICERO. Voorbij de normen van nu. Een meerjarenvisie op kwaliteit en innovatie voor de brandweer

CICERO. Voorbij de normen van nu. Een meerjarenvisie op kwaliteit en innovatie voor de brandweer Voorbij de normen van nu Een meerjarenvisie op kwaliteit en innovatie voor de brandweer NVBR Programmaraad Management en Bedrijfsvoering Netwerk Kwaliteitszorg Oktober 2008 Versie 2008.10.20 Wie was Cicero?

Nadere informatie

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Balanced Scorecard. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Balanced Scorecard Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DE

Nadere informatie

Besturen op Maat. Inleiding

Besturen op Maat. Inleiding Besturen op Maat 1 Besturen op Maat Inleiding Voor u ligt de notitie Besturen op Maat. Deze notitie is een handvat voor het inrichten en uitvoeren van de regionale managementcyclus binnen de Veiligheidsregio

Nadere informatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Veiligheidregio Haaglanden Brandweer Haaglanden Bijlage 5.3 C O N C E P T R A A D S V O O R S T E L Brandweer Haaglanden Bestuurlijke aansturing en Contouren brandweerorganisatie

Nadere informatie

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011

Interne controlesysteem OCMW Ninove. Rapport aan de ocmw-raad over Voorstel van planning voor Raad van 09 juni 2011 www.ocmwninove.be Interne controlesysteem OCMW Ninove Rapport aan de ocmw-raad over 2010-2011 Voorstel van planning voor 2011-2013 Raad van 09 juni 2011 Rapport Interne controlesysteem 1. Inleiding Het

Nadere informatie

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V.

weer wat nieuws KEMA KEMA Reden van verandering KLANT- & PRESTATIEGERICHT! Oude norm was onvoldoende 16-04-2003 KEMA Quality B.V. Ze hebben weer wat nieuws bedacht! 16-04-2003 Quality B.V. 1 Reden van verandering Oude norm was onvoldoende KLANT- & PRESTATIEGERICHT! 16-04-2003 Quality B.V. 2 1 Reden van verandering a. ISO normen iedere

Nadere informatie

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland

Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 : Convenant Veiligheidsregio Zeeland en vorming één Brandweer Zeeland Voorbereidende raadsvergadering: 20 oktober 2009 Besluitvormende raadsvergadering: 10 november 2009 Portefeuillehouder: S.W.G.M. Kramer AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2009/64 Datum : 1 oktober 2009 Onderwerp

Nadere informatie

Antwoorden op de vragen van het LPO

Antwoorden op de vragen van het LPO en op de vragen van het LPO Ter voorbereiding op de vergadering van het LPO op 16 juni 2010 zijn er enkele vragen geïnventariseerd. De vragen en antwoorden zijn in onderstaand schema opgenomen. Welke norm

Nadere informatie

Aanpak projectaudits

Aanpak projectaudits Aanpak projectaudits 1. Inleiding Veel lokale overheden werken op basis van een standaardmethodiek Projectmatig Werken. Op die manier wordt aan de voorkant de projectfasering, besluitvorming en control

Nadere informatie

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente.

SAMENVATTING RAADSVOORSTEL 10G / I. Drupsteen BVL Ke. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Twente. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL CASENUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 10G201737 390433 / 390433 I. Drupsteen BVL Ke AGENDANUMMER BELEIDSPROGRAMMA/BELEIDSLIJN 08 - Inwoners en bestuur REDEN VAN

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02

Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder. Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Stappenplan certificering van de MVO Prestatieladder en de CO 2 -Prestatieladder Datum: 18-08-2011 Versie: 02 Opgesteld door: ing. N.G. van Moerkerk Inhoudsopgave Opbouw niveaus van de MVO Prestatieladder

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 22 maart 2016 Versie : 0.8 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.8 Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Da Vinci College te Dordrecht ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Da Vinci College te Dordrecht Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 Medewerker maatschappelijke zorg 3 Mei 2014 BRIN: 20MQ Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 Onderwijsassistent, 93500 Veiligheid en vakmanschap (Aankomend medewerker grondoptreden), 95081 Ondernemer detailhandel,

Nadere informatie